G A L L R I N G S B E S L U T 2005:12. Nämnd/Förvaltning AB Stockholmshem samt dotterbolaget Västertorp Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G A L L R I N G S B E S L U T 2005:12. Nämnd/Förvaltning AB Stockholmshem samt dotterbolaget Västertorp Energi AB"

Transkript

1 ABCDE Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN H A N D L Ä G G A R E: N I K L A S G U S T A F S S O N GALLRINGSBESLUT 2005:12 SID 1 (1) DNR / G A L L R I N G S B E S L U T 2005:12 Nämnd/Förvaltning AB Stockholmshem samt dotterbolaget Västertorp Energi AB SSA dnr /05 Beslutets huvudsakliga innehåll Uppgifter, applikation och funktionalitet i fastighetssystemet FASTER Övriga handlingar i ärendet Gallringsförslag från AB Stockholmshem Yttrande från Revisionskontoret Yttrande från Juridiska avdelningen Stadsarkivets promemoria Anm Gemensam bevarandeplan med Svenska Bostäder och Familjebostäder. Beslutande samt datum för beslut Björn Jordell Stadsarkivarie B OX 22063, B ESÖKSADRESS: KUNGSKLIPPAN 6 T FN: , F AX: E-POST:

2 ABCDE Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN DNR /05 SID 1 (7) PROMEMORIA G ALLRING AV UPPGIFTER I AB STOCKHOLMSHEMS FASTIGHETS- SYSTEM, FASTER BAKGRUND Stockholmshem ansökte 2001 om gallring i företagets fastighetssystem, vilket resulterade i gallringsbeslut SSA 2001:14. Gallringsbeslutet gällde uppgifter i fastighetssystemets huvudmoduler i IBM 3270-miljö. Gallringsbeslutet kompletterades 2005 genom gallringsbeslut SSA 2005:3 med gallring av några sidomoduler samt hela systemets funktionalitet. I mars 2005 avvecklades systemet i IBM 3270-miljö och ersattes delvis med fastighetssystemet FASTER. ÄRENDET Föreliggande gallringsframställan gäller AB Stockholmshem samt dotterbolaget Västertorp Energi AB. Dotterbolaget är helägt och arkivbildningen är gemensam. Gallringsframställan omfattar fastighetssystemet FASTER och all elektroniskt lagrad information i systemet. Framställan omfattar en delmängd av informationen i gallringsbeslut SSA 2001:14 och SSA 2005:3. En del uppgifter som gallras i fastighetssystemet förekommer även i pappersform. Bolagets gallring av pappershandlingar regleras i gallringsbesluten SSA 1998:6 och SSA 1999:6. Enligt gallringsförslaget ska fastighetssystemet gallras i sin helhet, dvs. informationsinnehåll, applikation samt funktionalitet med dess bearbetnings- och sammanställningsmöjligheter. Gallringen av uppgifter föreslås ske fortlöpande enligt angivna gallringsfrister under systemets drifttid (bilaga 1) och gallring av applikation och funktionalitet i samband med att fastighetssystemet byggs om eller tas ur drift. I gallringsframställan förekommer tre gallringsfrister: bevarande, gallring efter tio år och gallring vid inaktualitet. Gallras efter tio år innebär att uppgifterna kan gallras tio år efter det att uppgiften införts/upphört att gälla/senaste notering. Fastighetssystemet FASTER är för närvarande under drift och därmed under fortlöpande utveckling. För att göra gallringsframställan giltig i ett längre perspektiv har den utformats B OX 22063, S TOCKHOLM, B ESÖKSADRESS: KUNGSKLIPPAN 6 T FN: , F AX:

3 ABCDE SID 2 (7) på ett övergripande plan och är inriktad på informationsinnehållet. Enskilda tabeller tas inte upp separat utan behandlas som informationsenheter. Gallringsutredningen har utförts av Stockholmshems arkivarie i samverkan med Svenska Bostäder och Familjebostäder. Vissa centrala uppgifter i fastighetssystemet undantas från gallring för att istället bevaras (bilaga 2 bevarandeplan): - Viss information om fastigheter, byggnader och uppgångar. - Viss information om hyresobjekt. - Viss hyresgäst- och kontraktsinformation kopplat till objekt. - Uppgifter om andrahandsuthyrning. - Hyror på statistisk nivå. Bevarandet kommer att ske genom att utvalda uppgifter kopieras som rådata från systemet och ges en annan digital struktur och lagras i flata textfiler. Vid omstruktureringen skapas en arkivversion av fastighetssystemet som bolaget tillsammans med system- och förståelsedokumentation levererar till Stadsarkivet för långtidslagring. Stadsarkivet har behandlat motsvarande bevarande- och gallringsfrågor i samband med ett gallringsbeslut för Svenska Bostäders fastighetssystem (SSA 2005:5) och för Familjebostäder (SSA 2005:13). REMISSINSTANSERNAS SYNPUNKTER Juridiska avdelningen och Revisionskontoret har beretts tillfälle att yttra sig över gallringsframställan. Juridiska avdelningen har inget att invända mot förslaget. Stadsarkivet uppfattar Revisionskontorets yttrande som att Revisionskontoret inte har något att erinra mot förslaget. STADSARKIVETS SYNPUNKTER Bolaget önskar genomföra omfattande gallring avseende uppgifter och funktionalitet i fastighetssystemet FASTER. Fastighetssystemet rör alla bolagets huvudprocesser och har kopplingar till andra interna och externa system. Gallring förutsätter dock att de handlingar/uppgifter som återstår kan ge tillräckligt omfattande information om den verksamhet som har bedrivits. Handlingarna ska kunna tillgodose offentlighetsprincipen, rättssäkerheten samt informationsbehovet för bolaget och forskningen. Enligt Riksarkivets gallrings- och bevarandepolicy Bevarandet av nutiden bör bevarandet i syfte att dokumentera verksamheten utgå från handlingar som uppkommit i kärnverksamheten snarare än handlingar som tillkommit i tekniska och administrativa stödverksamheter. Uthyrning (bostäder, lokaler, bilplatser) Bostadsuthyrningsprocessen startar när en uppsägning inkommer från hyresgästen eller i undantagsfall när en nyproducerad lägenhet är färdigställd (även andrahandsuthyrning, överlåtelse och byte). Stockholmshem har sedan gallringsbeslut SSA 1999:6 gallrat sina pappersbundna hyreskontraktsakter tio år efter avflytt. Bolaget önskar gallra aviserings- /förmedlingsinformation för lägenheter, lokaler och bilplatser efter tio år.

4 ABCDE SID 3 (7) Lokaluthyrningsprocessen påminner till stor del om bostadsuthyrningsprocessen. Bolaget har av forskningsskäl inte gallrat sina pappersbundna kontraktsakter. I fastighetssystemet önskar bolaget dock samma gallringsfrister för lokaler som för bostäder. I anslutning till bostäder och lokaler hyr Stockholmshem ut bilplatser. Bolaget betraktar uthyrning av bilplatser som en extra service till hyresgästerna. Sedan gallringsbeslut SSA 1999:6 gallrar bolaget pappersbundna hyreskontrakt gällande parkeringsplatser och garage fem år efter kontraktets upphörande. Inga uppgifter rörande bilplatsuthyrning avses bevaras. Bolaget bedömer det långsiktiga intresset för vem som innehaft vilken bilplats som begränsat, både för bolaget och för den framtida forskningen. Enligt bolagets gallringsframställan kommer de digitala uppgifterna gallras efter tio år. Bolaget avser gallra hyresgästinformation av tillfälligt värde och fritextnoteringar knutna till kontrakt vid inaktualitet. Stadsarkivet bedömning är att denna typ av uppgifter kan vara intressanta för forskningen men att det ur källkritisk synvinkel ställs höga krav på dokumentationen kring uppgifternas tillkomst. För det första måste man i efterhand kunna veta när uppgiften var aktuell, eftersom uppgifterna raderas och skrivs över. Detta skulle dock kunna avhjälpas med att någon form av historik/logg bevarades. För det andra är det svårt att veta vilken kvalitet informationen har, till exempel i vilken utsträckning och hur konsekvent funktionen har använts i praktiken. De uppgifter som avses bevaras från uthyrningsprocessen är: namn, personnummer (bostäder), organisationsnummer (lokaler), kontraktsnummer, fastighetsbeteckning, objektsnummer, inflyttningsdatum, avflyttningsdatum, anvisningsform (bostäder), ändamål (lokaler). Motsvarande uppgifter bevaras vid andrahandsuthyrning. Stadsarkivet anser att urvalet av digitala data som avses bevaras torde tillgodose forskningens behov genom att uppgifter om bolagets faktiska uthyrningsbeläggning bevaras, bland annat genom uppgifter om hyresobjekt och vem som under en viss period varit hyresgäst. Drift (Felanmälan, underhåll och besiktning) Felanmälanprocessen löper från det att en hyresgäst anmäler ett fel till dess felet är åtgärdat och avrapporterat. Bolaget bevarar viss felanmälanstatistik på papper. Bolaget har ett kortsiktigt behov av att kunna söka felanmälan och menar den stora mängden transaktioner talar emot ett långsiktigt bevarande av dessa uppgifter. Bolaget önskar gallra felanmälningar efter tio år. De anmälningar som blir ett större jobb, t.ex. en vattenskada, bildar ett ärende som hanteras i pappersform. Bolaget önskar även gallra arbetsorder, beställningar och underhållsåtgärder, utrustnings- och underhållsuppgifter för objekt och allmänna utrymmen samt utförares namn efter tio år. Merparten av de besiktningar som genomförs görs i samband med avflyttning. Bolaget har enbart behov av uppgifterna till dess att ärendet är utagerat. Besiktningsprotokoll bevaras i pappersform till dess att en ny besiktning görs. De digitala uppgifterna rörande besiktningar avses gallras vid inaktualitet. Stadsarkivet anser att bolaget kan gallra information rörande besiktningar i FASTER enligt bolagets förslag. På Stadsarkivets fråga om vilken typ av besiktningar som avsågs klargjorde bolaget att besiktningar som görs i

5 ABCDE SID 4 (7) samband med byggprojekt inte hanteras i FASTER och berörs därmed inte heller av denna gallringsfrist. Detsamma gäller för de underhållsåtgärder som hanteras som projekt, i dessa bevaras en hel del information i pappersform. Stockholmshem har för avsikt att bevara grundläggande uppgifter om lägenheterna. Till varje lägenhet finns en stor mängd uppgifter som har stort värde för bolaget så länge de är aktuella, t.ex. ytskick, utrustning, eventuella defekter etc. Detsamma gäller uppgifter om olika typer av underhållsåtgärder i fastigheten. Bolaget bedömer dock att forskningsvärdet inte är tillräckligt stort för att motivera ett bevarande av dessa stora mängder uppgifter utan föreslår att ett antal uppgifter bevaras. Följande fastighetsdata avses bevaras: fastighets ID, fastighetsnummer, fastighetsbeteckning, län, kommun, församling, stadsdel, byggnads ID, adress, byggnadsår, ombyggnadsår, sektion, etage, antal bostadslägenheter, antal uthyrningsbara lokaler, våningsplan, yta, antal rum, standardkoder/utrustning (t.ex. badkar, kokvrå). Stadsarkivets bedömning är att de fastighetsuppgifter som bolaget avser att bevara torde ge en god bild över bostadsbeståndet. Större förändringar i fastigheterna dokumenteras genom bolagets projekt och diarieförda handlingar. Kundfakturering och hyresbetalning Upphovet till faktureringsprocessen finns i andra processer, t.ex. besiktning och felanmälan. Hyresbetalningsprocessen stöder hyresprocessen. När en transaktion är genomförd och avstämd upphör bolagets primära intresse för uppgifterna. Av revisionsskäl bevaras uppgifterna i tio år. Bolaget önskar gallra fakturerings- och hyrestransaktioner (inklusive anstånd, aviseringar, debiteringar, krediteringar, krav etc.) efter tio år. Statistik över hyresnivåer avses bevaras. Stadsarkivet ser inget hinder till att handlingarna gallras enligt bolagets förslag. Gallring av systemet och dess funktionalitet I samband med att fastighetssystemet byggs om eller tas ur drift önskar bolaget gallra systemet i sin helhet och all dess funktionalitet. Exempel på funktionalitet: - Sökfunktioner. - Utskriftsfunktioner. - Batchkörningsfunktioner. - Kalenderfunktioner. - Påminnelsefunktioner. - Systemintern information. - Kopplingar till andra interna och externa system. Bolaget önskar gallra påminnelsefunktionen Registret och behandlingskoder (var i en aktivitetskedja ett ärende befinner sig) samt uppgifter om handläggares hemvist och annan kringinformation vid inaktualitet. Handläggares namn ska dock bevaras lika länge som den information den ska knytas till.

6 ABCDE SID 5 (7) Bevarandeplan Bolaget har identifierat nio stycken informationsenheter, innehållandes ett antal fält, som redovisas genom en för Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder gemensam bevarandeplan (bilaga 2). Stadsarkivet anser att sökning/koppling mellan informationsenheterna måste kunna göras genom något av fälten i varje informationsenhet, t.ex. fastighetsbeteckning, adress, objektsnummer. Under den diskussion som förts mellan bolagen har det framkommit att objektsnummer torde vara en lämplig koppling i arkivmiljön. Det finns för närvarande planer på att upprätta ett nationellt register över hyreslägenheter, vilket skulle innebära att ytterligare ett objektsnummer införs i fastighetssystemen. Bolagens nuvarande objektsnummer är olika uppbyggda på de olika bolagen. Stadsarkivet anser att den gemensamma bevarandemodell som de tre bostadsbolagen tagit fram torde öka forskningspotentialen väsentligt eftersom samma typ av uppgifter bevaras och därmed ökar möjligheten till kvantitativa och jämförande studier. Att bolaget avser gallra stora mängder kringdata, t.ex. handläggares anteckningar, torde dock begränsa möjligheterna till vissa kvalitativa studier, exempelvis rådande värderingar i samhället etc. Stadsarkivet anser dock att bolagets förslag medger god dokumentation av bolagets kärnverksamhet och därmed kan anses ligga i linje med Riksarkivets bevarandepolicy. I Stadsarkivets bedömning av Stockholmshems gallringsframställan har följande dokument varit vägledande: - Gallringsbeslut för pappershandlingar (SSA 1998:6). - Gallringsbeslut för pappershandlingar, komplettering (SSA 1999:6) - Gallringsbeslut för uppgifter i datasystemet i IBM 3270-miljö (SSA 2001:14). - Gallringsbeslut för uppgifter och funktionalitet i datasystem i IBM 3270-miljö (SSA 2005:3). - Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar rörande teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landsting (RA-FS 1995:2). - Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av vissa handlingar i kommunernas och landstingens arkiv (RA-FS 1997:8). - Riksarkivets bevarande- och gallringspolicy (1995). - Gallringsbeslut för Svenska Bostäder (SSA 2005:5). - Gallringsbeslut för Familjebostäder (SSA 2005:13). FÖRSLAG TILL BESLUT Stadsarkivet föreslås medge gallring enligt AB Stockholmshems förslag utan att detta bedöms åsidosätta bevarandemålen enligt i 3 arkivlagen. Niklas Gustafsson arkivarie

7 ABCDE SID 6 (7) Bilaga 1. GALLRINGSFRISTER Följande typ av information föreslås för gallring efter tio år: Felanmälningar. De anmälningar som blir ett större jobb, ex en vattenskada, bildar ett ärende som hanteras i pappersform. Arbetsorder, beställningar och underhållsåtgärder (jobbkoder och produktkoder uttrycks i klartext). Utrustnings- och underhållsuppgifter för objekt och allmänna utrymmen. Utförares namn. Objektsinformation om bilplatser. Information om uthyrning av bilplatser. Anvisnings/förmedlingsinformation för lägenheter, lokaler och bilplatser. Hyrestransaktioner inklusive anstånd, aviseringar, debiteringar, krediteringar, krav etc. Statistik ska bevaras. Faktureringar inklusive debiteringar, krediteringar, krav etc. Följande typ av information föreslås för gallring vid inaktualitet. I praktiken innebär det att data skrivs över så snart den ersätts med annan data. Kalender- och planeringsuppgifter, t ex för servicejobb och besiktningar. Påminnelsefunktionen Registret. Uppgifter om handläggares organisatoriska hemvist och annan kringinformation. Handläggares namn ska dock sparas lika länge som den information den ska knytas till. Behandlingskoder (var i en aktivitetskedja ett ärende befinner sig). Besiktningsanknuten information. Hyresgästinformation av tillfälligt värde, exempelvis telefonnummer, e-postadress och tillfällig adressändring. Detta gäller när hyresgästen kvarbor men byter uppgifter. Om hyresgästen däremot avflyttar måste dessa uppgifter sparas minst ett år. Fritextnoteringar knutet till kontrakt. Intresseregister, administration av byteskö. Information om lokala hyresgästföreningar o dyl. Samaviseringsuppgifter och annan utskickshantering. Uppgifter om utförares adress, telefonnummer och annan kringinformation. Jobbkoder och produktkoder. Dessa ska uttryckas i klartext när de knyts till en arbetsorder eller liknande. Områdes/fastighetsinformation av mycket tillfällig karaktär (meddelande om exempelvis pågående vattenläcka).

8 ABCDE SID 7 (7) Bilaga 2. BEVARANDEPLAN FÖR FASTIGHETSSYSTEMET FASTER* Bolag/arkivbildare Organisationsnamn Organisationsnummer Fastighet Fastighets ID Fastighetsnummer Län Kommun Församling Stadsdel Byggnad Byggnads ID Adress Byggnadsår Ombyggnadsår Uppgång Adress Sektion Etage Antal bostadslägenheter Antal uthyrningsbara lokaler Objektsinformation Objektstyp Objektsnummer Adress Våningsplan Yta Antal rum Standardkoder/utrustning (ex badkar, kokvrå) Kontrakt bostäder Namn (en eller två personer) Personnummer (en eller två personer) Kontraktsnummer Objektsnummer Inflyttningsdatum Avflyttningsdatum Anvisningsform Kontrakt lokaler Namn Organisationsnummer Kontraktsnummer Objektsnummer Inflyttningsdatum Avflyttningsdatum Ändamål Andrahandsuthyrning Namn Personnummer Kontraktsnummer Objektsnummer Inflyttningsdatum Avflyttningsdatum Statistik Hyresnivåer *) Bevarandeplanen är gemensam för även Svenska Bostäder och Familjebostäder.

9 Från: Till: Datum: :48:40 Ärende: Gallringsframställan Hej Niklas! Idag har jag lagt gallringsframställan för vårt nya fastighetssystem Faster på lådan. Eftersom ni brukar vilja ha framställan även i elektronisk form så bifogas den detta mejl. I morgon är min sista arbetsdag innan mammaledigheten. Katta Prager och Hanna Johansson på Bra Arkivkonsult tar från och med nästa vecka över de delar av mitt jobb som berör er. Hälsningar, Sara (See attached file: Gallringsframställan Faster.doc)(See attached file: datamodell.pdf)

10 Bilaga 1 Gallringsframställan för fastighetssystemet Faster Inledning AB Stockholmshem är ett kommunalt bostadsföretag som har varit verksamt sedan Bolaget tillkom för att förse mindre bemedlade barnrika familjer med moderna och ändamålsenliga bostäder. I dag äger och förvaltar företaget ca lägenheter, omkring lokaler samt parkeringsplatser och garage. Bolaget har sedan tillkomsten ägts av Stockholms stad och ingår sedan 1990 i koncernen Stockholms Stadshus AB ansökte Stockholmshem om gallring i företagets stordatorsystem ( 3270 ), vilket resulterade i Stadsarkivets gallringsbeslut 2001:14. Gallringsbeslutet gällde informationen i huvudmodulerna i IBM 3270-miljön, bl a fastighetssystemet. Detta gallringsbeslut kompletterades 2005 (SSA 2005:3) med gallring för några sidomoduler samt för hela systemets funktionalitet. I mars 2005 avvecklades systemet i IBM 3270-miljö och ersattes delvis med fastighetssystemet Faster. Denna gallringsframställan omfattar hela Faster. Om gallringsframställan Framställan omfattar AB Stockholmshem samt dotterbolaget Västertorp Energi AB. Dotterbolaget är helägt och arkivbildningen är gemensam. Tidigare har Stadsarkivet fattat följande gallringbeslut för Stockholmshem: 1998:6 (bolagets pappershandlingar) 1999:6 (bolagets pappershandlingar, komplettering) 2001:14 (datasystemet i IBM 3270-miljö) 2005:3 (datasystemet i IBM 3270-miljö, komplettering) Denna gallringsframställan omfattar företagets fastighetssystem Faster och all elektroniskt lagrad information i systemet. Framställan omfattar alltså bara en delmängd av informationen i gallringsbeslut 2001:14 och 2005:3. Framställan består av följande handlingar: Detta PM med bakgrund, kontext och motiveringar. En bevarandeplan för information ur Faster. Vy över systemets uppbyggnad och tabellernas innehåll. Systemet är under ständig utveckling, och för att göra denna gallringsframställan giltig i ett längre perspektiv är den utformad på ett övergripande plan och inriktad på informationsinnehållet. Detta innebär att de enskilda tabellerna inte tas upp separat utan behandlas som informationsenheter. Gallringsutredningen har utförts av arkivarie Sara Naeslund. Löpande samråd har förts med Annika Rodhe, Lena Wiorek, Karin Arvidsson och Niklas Gustafsson på Stockholms stadsarkiv. Utredningen har genomförts i samförstånd med Svenska Bostäder och

11 Familjebostäder (genom BRA arkivkonsult) så att en gemensam bevarandeplan har kunnat utvecklas. Om systemet Faster bygger på en treskiktslösning. Data ligger i en relationsdatabas (Microsoft SQL). Till huvuddatabasen finns två stödjande databaser, en för behörighetsstyrning och en för loggning. Affärslogiken ligger i systemets mellanskikt. Affärslogiken består i huvudsak av en migrering av företagets gamla cobol-program. Användargränssnittet är webbaserat. Systemets affärslogik innehåller modulerna: Info inloggningsfunktion och administration av användarkonton/rättigheter. Redovisning hyresredovisning och allt som hör till det (kravverksamhet, hyrespåverkande poster etc. TUFF administration av tillval, underhåll, förvaltning och felanmälan. Även fakturering, tabelluppdatering och påminnelseregister hör till modulen. Marknad administration kring förmedling och uthyrning av bostäder, lokaler och bilplatser. Gemensamma rutiner utskrifter, kommunikation med andra system, felloggning etc. Faster är kopplat till följande system: Utskrift online via Steamserve Utskrift av arbetsorder Listutskrifter från batchar Bosvar med talsvarstjänst (intresseanmäla lediga lägenheter via telefon) Webbsvar (intresseanmäla lediga lägenheter via telefon) Ekonomisystemet Movex Extranet (arbetsorder till och avrapportering från entreprenörer) Namnremsor (utskrift till dörrar och porttavlor) Handdator för besiktning Scanning av kontrakt E-faktura Autogiro (filer till bank- och postgirot) Postgoro/Bankgiro (betalningstransaktioner) Webbfelanmälan Störningsjourens system Allan Kalendern (tidsstyrning för bokning av servicejobb) Oracledatabas som i sin tur för över data till Jourfelanmälan, diarieföringssystemet Caradoc och Min lägenhet (hyresgästspecifik information på hemsidan) Förslag till gallringsbeslut Förklaring av gallringsfrister I framställan förekommer endast tre gallringsfrister: bevarande, gallring efter tio år och gallring vid inaktualitet. Bevaras innebär att utvalda uppgifter kopieras som rådata från systemet och lagras i flata textfiler.

12 Gallras efter tio år innebär att uppgifterna kan gallras tio år efter att uppgiften införts/upphört att gälla/senaste notering. Gallringsfristen tio år har valts för bokföringslagens skull, då delar av systeminnehållet är att betrakta som bokföringsmaterial. Att även många andra tabeller föreslås få samma frist har delvis praktiska skäl, då det är mer lättadministrerat med en och samma frist. Det har även bedömts att behovet av återsökning och statistikuttag ofta finns kvar i upp till tio år. Gallras vid inaktualitet innebär att uppgifter som bedöms vara av tillfällig eller ringa betydelse gallras från databasen i och med att de skrivs över med andra värden. I praktiken kommer överskrivna värden dock finnas kvar i exempelvis backupkopior längre än gallringsfristen anger. För samtliga tabeller avses att gallringsfristen ska börja räknas från det att uppgiften blivit inaktuell. För vissa tabeller, exempelvis de som handlar om en fakturering eller något annat som händer vid ett isolerat tillfälle, infaller detta snabbt. För andra uppgifter, exempelvis sådant som rör en underhållsåtgärd, kan det ta mycket lång tid innan uppgiften är obsolet. Bevaras Följande typ av information föreslås för bevarande. Viss information om fastigheter, byggnader och uppgångar. Viss information om hyresobjekt. Viss hyresgäst- och kontraktsinformation kopplat till objekt. Uppgifter om andrahandsuthyrning. Hyror på statistisk nivå. Se bevarandeplanen i bilaga 2 för mer detaljerad information om vilka fält som föreslås för bevarande. Gallras efter 10 år Följande typ av information föreslås för gallring efter tio år. Felanmälningar. De anmälningar som blir ett större jobb, ex en vattenskada, bildar ett ärende som hanteras i pappersform. Arbetsorder, beställningar och underhållsåtgärder (jobbkoder och produktkoder uttrycks i klartext). Utrustnings- och underhållsuppgifter för objekt och allmänna utrymmen. Utförares namn. Objektsinformation om bilplatser. Information om uthyrning av bilplatser. Anvisnings/förmedlingsinformation för lägenheter, lokaler och bilplatser. Hyrestransaktioner inklusive anstånd, aviseringar, debiteringar, krediteringar, krav etc. Statistik ska bevaras. Faktureringar inklusive debiteringar, krediteringar, krav etc.

13 Gallras vid inaktualitet Följande typ av information föreslås för gallring vid inaktualitet. I praktiken innebär det att data skrivs över så snart den ersätts med annan data. Kalender- och planeringsuppgifter, t ex för servicejobb och besiktningar. Påminnelsefunktionen Registret. Uppgifter om handläggares organisatoriska hemvist och annan kringinformation. Handläggares namn ska dock sparas lika länge som den information den ska knytas till. Behandlingskoder (var i en aktivitetskedja ett ärende befinner sig). Besiktningsanknuten information. Hyresgästinformation av tillfälligt värde, exempelvis telefonnummer, e-postadress och tillfällig adressändring. Detta gäller när hyresgästen kvarbor men byter uppgifter. Om hyresgästen däremot avflyttar måste dessa uppgifter sparas minst ett år. Fritextnoteringar knutet till kontrakt. Intresseregister, administration av byteskö. Information om lokala hyresgästföreningar o dyl. Samaviseringsuppgifter och annan utskickshantering. Uppgifter om utförares adress, telefonnummer och annan kringinformation. Jobbkoder och produktkoder. Dessa ska uttryckas i klartext när de knyts till en arbetsorder eller liknande. Områdes/fastighetsinformation av mycket tillfällig karaktär (meddelande om exempelvis pågående vattenläcka). Gallring av systemet och dess funktionalitet Framtida leveranser till Stadsarkivet kommer att utgöras av rådata i flata textfiler. Systemet och all inbyggd funktionalitet föreslås följaktligen för gallring. Exempel på funktionalitet: Sökfunktioner, exempelvis sökning på kontraktsnummer, adress och personnummer. Utskriftsfunktioner. Batchkörningsfunktioner för att skapa exempelvis hyresavier, fakturor och olika slags listor/rapporter. Kalenderfunktion för tidsbokningar Påminnelsefunktioner, exempelvis i registret Systemintern information. Kopplingar till andra interna och externa system. Systemets kontext Fastighetssystemet är Stockholmshems centrala IT-stöd. Det stödjer de flesta av företagets kärnprocesser och några av dess stödprocesser. De berörda processerna beskrivs nedan. Bostadsuthyrning Uthyrningsprocessen kan definieras som aktiviteterna från att en hyresgäst säger upp ett kontrakt till att en ny hyresgäst tecknar kontrakt, flyttar in och accepterar hyresobjektet.

14 Processen startar när en uppsägning kommer in från hyresgästen eller i undantagsfall att en nyproducerad lägenhet är färdigställd. Varianter av processen är de fall där hyresgäster hyr ut i andra hand, överlåter kontraktet eller byter lägenhet med någon annan. Stockholmshems bestånd omfattar drygt lägenheter och varje år sägs ca vart tionde kontrakt upp. Systemet används till att: Registrera uppsägningen och producera bekräftelse på uppsägning. Utannonsera lägenheten i Interna byteskön eller vidarebefordra den till Bostadsförmedlingen. Skicka ut erbjudande till intressenter. Skapa hyreskontrakt och inflyttningsinformation samt registrera ny hyresgäst. Hålla reda på ev uppgifter om byten, överlåtelser och andrahandsuthyrningar. Hålla reda på nyckelinlämning och utlämning. Processen har kartlagts i projektet Inflyttningsprocessen (2000). Stockholmshem är intresserat av att bevara viss hyresgästinformation, kopplat till objekt. Man ska kunna se vem som bott var, mellan vilka datum. Stockholmshem har sedan tidigare ett gallringsbeslut för pappersbundna kontraktsakter på tio år efter avflytt. Det finns även ett långsiktigt intresse bland annat för forskningen - av att bevara vissa uppgifter om andrahandsuthyrning. Om hyresgästen och hyresförhållandet finns dock en lång rad uppgifter som bara är intressanta så länge de är aktuella (t ex telefonnummer och c/o-adress), alternativt ett antal år efter avflytt (t ex anvisnings/förmedlingsinformation). När en hyresgäst flyttat och alla ekonomiska/praktiska mellanhavanden är utagerade kan därför vissa uppgifter raderas. För mer detaljerad information om föreslagna gallringsfrister, se ovan. Lokaluthyrning Lokaluthyrningsprocessen påminner till stor del om bostadsuthyrningsprocessen. Den omfattar aktivitererna från att en lokalhyresgäst säger upp ett kontrakt till att en ny hyresgäst tecknar kontrakt, flyttar in och accepterar hyresobjektet (eventuellt efter ombyggnad). Processen startar när en uppsägning kommer in från hyresgästen eller i undantagsfall att en nyproducerad lokal är färdigställd. Stockholmshems bestånd omfattar knappt lokaler och varje år sägs mellan 500 och 600 kontrakt upp, p g a omförhandling eller byte av hyresgäst. Systemet används till att: Registrera uppsägningen. Skapa underlag till lokalhyreskontrakt och inflyttningsinformation samt registrera ny hyresgäst. Hålla reda på uppgifter om avtalsvillkor och ev överlåtelser. Lokaluthyrning är en relativt begränsad del av företagets verksamhet. Men då det går att hjälpligt spåra bostadshyresgäster genom andra register kan våra uppgifter vara den enda ingången till vilka verksamheter som bedrivits i lokalerna. Av hänsyn till forskningen har Stockholmshems därför på papperssidan valt ett utökat bevarande av lokaluthyrning jämfört med bostadsuthyrning bevarande istället för tio års gallringsfrist. I fastighetssystemet förordar vi dock av praktiska skäl samma gallringsfrister för lokaler som bostäder, se ovan. För mer detaljerad information om föreslagna gallringsfrister, se

15 ovan. Bilplatsuthyrning I anslutning till bostäder och lokaler hyr Stockholmshem ut bilplatser, utomhus eller i garage. Stockholmshems bestånd omfattar ca bilplatser, varje år sägs uppskattningsvis en tiondel av kontrakten upp. Systemet används till att: Registrera uppsägningen och producera bekräftelse på uppsägning. Matcha lediga bilplatser mot intresseregister. Skicka ut erbjudande till intressenter. Skapa bilplatshyreskontrakt samt registrera ny hyresgäst. Hålla reda på uppgifter om med vilket bostadskontrakt bilplatsen är samaviserad. Uthyrning av bilplatser ses av Stockholmshem som en extra service till hyresgästerna. Det långsiktiga intresset för vem som innehaft vilken bilplats anses dock vara mycket begränsat, både för företaget och forskningen. Sedan tidigare finns ett gallringsbeslut på papperskontrakten på fem år efter avflytt. För mer detaljerad information om föreslagna gallringsfrister, se ovan. Felanmälan Processen löper från det att en hyresgäst anmäler ett fel (via telefon eller hemsida) till dess felet är åtgärdat och avrapporterat. Årligen registreras ca felanmälningar. Processen har kartlagts i projektet Felanmälans framtid (2000). Årligen görs ca felanmälningar i Stockholmshems bestånd. Systemet används till att: Registrera en felanmälan. Boka tid för åtgärd. Skapa arbetsorder till interna eller externa utförare. Avrapportera att felet är åtgärdat. Eventuellt skapa debitering för felavhjälpning/nyinsatt produkt. Fastighetssystemet är kopplat till Jourfelansystemet och hemsidan för att möjliggöra felanmälansrapportering på alla tider och via olika kanaler. Viss felanmälanstatistik bevaras på papper. Det finns även behov att under ett antal år kunna söka och göra sammanställningar av felanmälningar. Den stora mängden transaktioner talar dock emot ett långsiktigt bevarande av dessa uppgifter. För mer detaljerad information om föreslagna gallringsfrister, se ovan. Lägenhetsunderhåll Lägenhetsunderhåll kan räknas som flera processer i Stockholmshems verksamhet. Beroende på vilken åtgärd/produkt det handlar om kan lägenhetsunderhåll vara tillval, VLU (valfritt lägenhetsunderhåll) eller löpande inre underhåll (byte av uttjänta vitvaror, handikappanpassningar etc). Tillvalsprocessen har kartlagts 1999 och VLU-processen Övrigt inre underhåll har översiktligt kartlagts i projektet Förvaltningsavdelningens processer (2003). Systemet används till att:

16 Skapa rekvisitioner och arbetsorder för VLU. Göra beställningar/arbetsorder för tillval och annat underhåll. Avrapportera åtgärder. Skapa debitering av åtgärd, som engångskostnad på faktura eller som hyreshöjning. Hålla reda på information om lägenhetens skick och utrustning. Koppling finns till Extranet, där entreprenörer via Internet kan hämta upp sina arbetsorder. Stockholmshem har för avsikt att bevara grundläggande uppgifter om lägenheterna. Till varje lägenhet finns dock en stor mängd uppgifter om ytskikt, utrustning, eventuella defekter etc. Denna information har stort värde för Stockholmshem så länge de är aktuella, men tappar därefter sitt värde relativt snabbt. För forskningen finns det visserligen ett värde i att se hur lägenhetsbeståndet var utrustat vid olika tider. För nyproduktion och vid upprustningar framgår detta dock av projektdokumentationen. Bedömningen är att forskningsvärdet inte är tillräckligt stort för att motivera ett bevarande av dessa stora mängder data. För mer detaljerad information om föreslagna gallringsfrister, se ovan. Underhållsåtgärder Underhållsåtgärder omfattar så disparata aktiviteter som planering och uppföljning av trappstädning, ommålning av en tvättstuga och stambyten i ett helt område. Underhållsåtgärderna kan vara planerade (projekt) eller initieras av akuta problem, exempelvis en brand. Processerna har översiktligt kartlagts i projektet Förvaltningsavdelningens processer (2003). Systemet används till att: Skapa arbetsorder för mindre underhållsåtgärder. Avrapportera åtgärder. Hålla reda på information om fastigheternas skick och utrustning. Utbetala eventuella ersättningar till hyresgäster för men i nyttjanderätten. Debitera ersättningsskyldiga personer. Till varje fastighet finns en stor mängd uppgifter om dess skick och utrustning. Stockholmshem har behov av att bevara grundläggande fastighetsinformation, vilka objekt och allmänna utrymmen som ingår i fastigheten samt grundläggande objektsinformation för lägenheter/lokaler. Data om olika typer av underhållsåtgärder i fastigheterna har stort värde för Stockholmshem så länge de är aktuell, men tappar därefter sitt värde relativt snabbt. Bedömningen är att forskningsvärdet inte är tillräckligt stort för att motivera ett bevarande av stora mängder data. För de underhållsåtgärder som hanteras som projekt bevaras en hel del information i pappersform. För mer detaljerad information om föreslagna gallringsfrister, se ovan. Besiktningar Besiktningar genomförs vid avflyttning, när hyresgästen av annan anledning begärt en besiktning eller när företagets personal bedömer att det är nödvändigt. Årligen genomförs ca 3500 besiktningar, merparten vid avflyttning. Processen har översiktligt kartlagts i projektet Förvaltningsavdelningens processer (2003). Systemet används till att:

17 Boka flyttbesiktning. Skapa underlag för besiktning. Skapa besiktningsprotokoll. Hålla reda på information om lägenhetens skick och utrustning. All information kring besiktningsbokning och underlag för besiktning har bara värde för Stockholmshem till dess ärendet är utagerat. För mer detaljerad information om föreslagna gallringsfrister, se ovan. Besiktningsprotokoll sparas i pappersform till dess att en ny besiktning gjorts. Kundfakturering I processen ingår de aktiviteter som syftar till att företaget fakturerar någon, vanligtvis en hyresgäst. Orsaken till faktureringen finns i andra processer, exempelvis Besiktning och Felanmälan. Årligen skickar företaget ut ca 4000 kundfakturor. En variant av processen har översiktligt kartlagts i projektet Förvaltningsavdelningens processer (2003). Systemet används till att: Skapa fakturor Eventuellt kreditera fakturor. Följa upp betalning av fakturor inklusive krav, inkasso, avskrivningar etc. När ett faktureringsärende är slutfört upphör Stockholmshems primära intresse för information om transaktionen. Av revisionsskäl behöver informationen dock sparas tio år efter det att fakturan betalats eller av andra skäl avförts. Även pappersfakturan sparas i tio år. Enligt vår uppfattning är forskningsvärdet inte stort nog att motivera ett längre bevarande av detta ganska omfattande material. För mer detaljerad information om föreslagna gallringsfrister, se ovan. Hyresbetalning En mycket viktig process som systemet stödjer är hyresprocessen. Processen påbörjas i en rad aktiviteter som förser systemet med data för att skapa en korrekt hyresavi. Därefter följer hyresavisering, -debitering och inbetalning, avstämningar, kravhantering etc. Processen, som i princip är den samma för alla typer av uthyrda objekt, har dokumenterats i projektet Hyresprocessen (2002). Systemet används till att: Lägga in och ta bort hyrespåverkande poster. Skapa hyresavier. Skapa debitering av periodhyra i systemet. Ta emot betalningar från olika källor (autogiro, e-faktura, postgirot etc) och matcha dem mot rätt avi. Administrera krav/inkassohantering inklusive skapa kravbrev, lägga in uppgifter om anstånd/amorteringsplaner, administrera betalningsförelägganden och handräckningar samt uppsägningar på grund av bristande betalningar. Göra avstämningar inom systemet, mot ekonomisystemet Movex och gentemot koncernen Stockholms Stadshus AB. När en hyresbetalning är genomförd och avstämd upphör Stockholmshems primära intresse för information om transaktionen. Av bl a revisionsskäl behöver informationen

18 dock sparas tio år efter det att avien betalats eller av andra skäl avförts. Hyror på statistisk nivå, typ den statistiklista som tas ut idag, föreslås för bevarande. Materialet är dock, enligt vår uppfattning, alltför omfattande för att ett utökat bevarande (längre än tio år) kan motiveras. För mer detaljerad information om föreslagna gallringsfrister, se ovan. Påminnelsefunktion Fastighetssystemet har en funktion för att skapa interna påminnelser. Påminnelserna läggs in i systemet, och på det aktuella datumet skrivs en påminnelselapp ut och distribueras till ansvarig servicebas eller handläggare. Funktionen används framför allt av Serviceavdelningen för återkommande underhållsarbeten, exempelvis översyn av lampor. Men även inom administrationen används systemet för återkommande arbetsuppgifter såsom att se över text i telefonkataloger eller betala ut medel till lokala hyresgästföreningar. Informationens värde för verksamheten upphör så snart påminnelsen gått ut. Eftersom forskningsvärdet torde vara klart begränsat föreslår vi snabb gallring av uppgifterna. För mer detaljerad information om föreslagna gallringsfrister, se ovan.

19 Bevarandeplan för fastighetssystemet Faster Bilaga 2 Bolag/arkivbildare Organisationsnamn Organisationsnummer Fastighet Fastighets ID Fastighetsnummer Län Kommun Församling Stadsdel Byggnad Byggnads ID Adress Byggnadsår Ombyggnadsår Uppgång Adress Sektion Etage Antal bostadslägenheter Antal uthyrningsbara lokaler Objektsinformation Objektstyp Objektsnummer Adress Våningsplan Yta Antal rum Standardkoder/utrustning (ex badkar, kokvrå) Kontrakt bostäder Namn (en eller två personer) Personnummer (en eller två personer) Kontraktsnummer Objektsnummer Inflyttningsdatum Avflyttningsdatum Anvisningsform Kontrakt lokaler Namn Organisationsnummer Kontraktsnummer Objektsnummer Inflyttningsdatum Avflyttningsdatum Ändamål Andrahandsuthyrning Namn Personnummer Kontraktsnummer Objektsnummer Inflyttningsdatum Avflyttningsdatum Statistik Hyresnivåer

20 FASTIGHETSDB -- Display1 / FastighetsDB Avisering Upplagd: int Snr: int Kod: char(3) Bel: int BeDatBi: int Hyra: int Hyra1: int Br: int Br1: int HgF: int HgF1: int BilP: int BilP1: int Avbet: int Avbet1: int Hyrst: int Hyrst1: int BostB: int SpcTill: int HelHyra: int BostB1: int AvSnr: int KravTyp: char(1) KravDat: datetime BeSnr: int BeDat: datetime AdressInfo AdressInfoId: int CoNamn: varchar(30) Attention: varchar(50) GatAdr: varchar(30) PostNr: char(5) Padr: varchar(30) Land: varchar(20) TelNr: char(12) FaxNr: char(12) ObjektTypTab ObjektTyp: int UtrKod: char(1) D508Utr Utr3270: char(8) AdressKey: varchar(30) AdressText: char(30) ObjektTyp: int TvIntvF1: int TvIntvF2: int TvIntvF3: int TvIntvF4: int TvIntvF5: int TvIntvF6: int TvIntvF7: int TvIntvF8: int TvIntvT1: int TvIntvT2: int TvIntvT3: int TvIntvT4: int TvIntvT5: int TvIntvT6: int TvIntvT7: int TvIntvT8: int HyrSpec Upplagd: int ObjektTyp: int AeDat: datetime Brle: int Hyra: int Kod: char(3) Kvar: int FastSkatt: int Moms: int Mark: char(1) Mbel: int TotHyra: char(1) AvtalsNr: int AvtalsLnr: int Bhyr: int Lhyr: int Bestallning Bnr: char(3) Bnr3270: char(11) Jtyp: char(1) BestallningsRad BestNr3270: char(13) Ant: int Atg: char(3) Detalj: char(3) Bh: char(2) Btyp: char(2) BufDat: datetime BufPgrp: char(2) BufPnr: char(4) ByteBnr: int ByteBsnr: int DatAn: datetime DatAo: datetime DatAv: datetime DatBi: datetime DatDe: datetime DatKi: datetime DatKs: datetime DatN: datetime DatNutf: datetime DatP1: datetime JobBel: int DatR1: datetime VluProc: int DatReg: datetime DiffBel: int DatSi: datetime Dbel: int DebTillf: char(1) Dkod: char(2) Ebel: int EjMed: char(1) Gbh: char(2) Hgst: char(1) Handlagg: char(2) Ibu: char(1) Lkod: char(1) ManBtyp: char(2) Mar: int Mbel: int PermTill: char(1) ProdGrp: char(2) ProduktNum: char(4) PlanKod: char(1) RabBel: int RestBel: int RjBil: int RjTidAv: int RjTidIn: int Spar: char(1) Tar: int Tbel: int Utforare: int GUtforare: int Utr: int PrisGrp: int Signatur2: char(6) Debitering Upplagd: int Snr: int BeDat: datetime BeDatBi: int Kod: char(3) Bel: int Ver: int BeBnr: char(5) LopNum: char(3) Avser: char(6) DatInkasso: datetime Bel1: int BeRaknr: int BeTyp: char(1) Kvar: int NyRak: char(1) DbSnr: int AviTyp: char(1) KravTyp: char(1) KravDat: datetime RensTyp: char(1) BeSnr: int KundAdressInfo KundId: int AdressTyp: int AdressInfoId: int ObjektOvrUtrymme Ingari HyrPl Upplagd: int Ansvr: char(3) Bel: int Fdat: datetime Kod: char(3) KontoNr: int TomDat: datetime Proj: char(4) Handlagg: char(2) Stat1: char(8) Stat2: char(8) Stat3: char(8) Mrk: char(3) RegDat: datetime Prog: char(2) FastnrKonto: char(2) UtforareAdressInfo Utforare: int AdressTyp: int AdressInfoId: int Kreditering Upplagd: int Snr: int BeDat: datetime BeDatBi: int Kod: char(3) Bel: int Ver: int BeBnr: char(5) LopNum: char(3) Avser: char(6) BeTyp: char(1) BeRaknr: int DatInkasso: datetime Bel1: int Kvar: int NyRak: char(1) AviTyp: char(1) CrSnr1: int KravTyp: char(1) CrSnr2: int RensTyp: char(1) CrSnr3: int BeSnr: int KravDat: datetime CrSnr4: int CrSnr5: int CrSnr6: int CrSnr7: int CrSnr8: int KontraktAdressInfo AdressTyp: int AdressInfoId: int ObjektBestallning BestallningKomment KommentarNr: int Bnr3270: char(11) Kkod: char(2) KommentarText: varchar(200) DatKr: datetime BestallningsRadKom Kkod: char(2) BestNr3270: char(13) KommentarText: varchar(200) DatKr: datetime KommentarBel: int KommentarDat: datetime KommentarTid: char(4) AdressTyp AdressTyp: int Kund KundId: int Pnr: char(10) Namn: varchar(30) varchar(30) MobilTel: char(12) GruppId: int Objekt LghNr: int ObjektTyp: int AnvKodA: char(2) VObjektStat: int AnvKodB: char(2) Bdy: int GgrNy: int Hiss: char(1) Kkod: char(2) LokalTyp: char(4) MomsRegDat: datetime Outh: char(1) Rfond: int Trp: char(3) Yta: int Lgh: char(8) BilpStr: char(10) GruppId: int LgInfl: char(8) SpcStr: char(5) BestallningsNr: int LgHand: char(1) BesiktningsDatum: datetime LgLand: char(1) Upplys: varchar(30) TvKod: char(1) BesiktTyp: char(1) TelNr: char(12) LFaktaBes LFaktaId: int BesiktTyp1: char(1) BesiktTyp2: char(1) BesiktTyp3: char(1) BesiktTyp4: char(1) BesiktningsDatum1: datetime BesiktningsDatum2: datetime BesiktningsDatum3: datetime BesiktningsDatum4: datetime BestallningIndex Bestix3270: char(15) Jtyp: char(1) Bs KommentarNr: int BestallningTyp Btyp: char(2) HyrPh Upplagd: int Ansvr: char(3) Bel: int Fdat: datetime Kod: char(3) KontoNr: int RegDat: datetime TomDat: datetime Prog: char(2) Proj: char(4) Stat1: char(8) Stat2: char(8) Stat3: char(8) FastnrKonto: char(2) Utforare Utforare: int Namn: varchar(30) AntEx: int varchar(30) MobilTel: char(12) GruppId: int ObjektLFakta LFaktaId: int Skod: char(2) Lnr: int LFaktaTyp: int LFaktaYta LFaktaId: int YtaL: char(4) YtaP: char(4) YtaS: char(4) BestallningLghFakta LghFaktaId: int KontraktBestallning HyrSpecL Upplagd: int AeDat: datetime BasHyra: int Bdt: int ForlMM: int IndxDat: datetime IndxKod: char(1) IndxTal: int KontrFrom: datetime KontrTom: datetime Mark: char(1) Markering: char(1) Prcnt: int Skrh: char(1) TotHyra: char(1) UppsTid: int Kontrakt Snr: int KontrDat: datetime Lgh: char(8) KontrTom: datetime Gen10: int UppsTid: int Indx: char(1) Autogiro: char(1) Avfl: datetime Hot: char(1) Lags: char(1) EFaktura: char(1) Inkasso: int PersV: int PersB: int Kostnad: int RakSaldo: int Saldo: int AhFrom: datetime AhTom: datetime InflDat: datetime UtflDat: datetime Utpl: char(1) BetF: char(1) TelNr: char(12) GruppId: int KontraktKund AviNamn: varchar(30) KundId: int KundTyp Rum PlanKod: char(1) Utr: int PlanUtr: char(4) LFaktaText LFaktaId: int SpecHg Upplagd: int AeDat: datetime BilAnt: int BilPlatsBelopp: int MomsKonto: char(1) ObjektAdress AdressId: int Region Region: int Namn: varchar(30) GruppId: int Distrikt DistriktId: int Namn: varchar(30) Region: int ArendeKontrakt Upplagd: int FomDat: datetime TomDat: datetime ArendeKod: int KravTyp Krav KravManad: int HgFakta Rakn: int Flytt Padr: varchar(30) PostNr: char(5) Avfl: datetime UppsDat: datetime Kod: char(3) GatAdr: varchar(30) UtrBen Utr: int TypKod: char(6) LghFakta LghFaktaId: int Bnr: char(3) Jnr: char(2) Atg: char(3) Detalj: char(3) AvDat: datetime AvTid: int DebBel: int DebBelF: int DebBelS: int DebdatF: datetime DebdatS: datetime Egen: char(2) AvDatF: datetime Gtid: int Hgst: char(1) His: char(1) Ihyr: char(1) Lkod: char(1) ProdGrp: char(2) ProduktNum: char(4) Ti: char(1) Utforare: int VluBel: int VluRab: int KontrDat: datetime VluProc: int DebDat: datetime Ant: int PlanKod: char(1) Utr: int LghFaktaText LghFaktaId: int Kdat: datetime KomKod: char(2) Byggnad ByggnadsId: int GatAdr: varchar(30) FastighetsId: int GatNum: int ByggAr: char(4) HusId: char(3) OmbygdDat: datetime ExtraDat: datetime Hgst: char(1) SBKByggnadsid: char(11) UhStatus: char(1) UhProgram: char(1) UhAr: char(4) UhStatus2: char(1) UhProgram2: char(1) UhAr2: char(4) AndraHand AhFrom: datetime AhTom: datetime Adress AdressId: int AdressKey: varchar(30) ByggnadsId: int GatAdr: varchar(30) Padr: varchar(30) PostNr: char(5) StadsdelsNamndId: int StadsdelsNamnd StadsdelsNamndId: int ArendeKod ArendeKod: int D50819T T193270: char(15) PrintId: char(4) Forsamling Forsamling: int Namn: varchar(30) AvtalsPart Avp3270: char(7) AvtalsNr: int AvtalsLnr: int FomDat: datetime TomDat: datetime AvtalsPart: char(30) Attention: varchar(50) GatAdr: varchar(30) PostNr: char(5) Padr: varchar(30) TelNr: char(12) FaxNr: char(12) Avgift: int D508Ftx Ftx3270: char(13) Lgh: char(8) FaktNr: int HgFaktaTyp D508Log Log3270: int LoggKontrakt: char(8) LoggKod: char(3) Bel: int Outh: char(1) Datum: datetime Mark: char(1) Mark2: char(1) MarkShBil: char(1) Fastighet FastighetsId: int FastighetsBeteckning: varchar(50) SHFastighetsId: int FastighetsNummer: int Omrade: int SBKFastighetsId: int Kommun: int StadsDel: int Forsamling: int TomtYta: int GruppId: int Omrade Omrade: int Namn: varchar(30) GruppId: int DistriktId: int Besiktning BesiktningsId: int BesiktTyp: char(1) Bu13270: varbinary(16) Region: int LghFom: char(8) Handlagg: char(2) Bu23270: varbinary(13) LghTom: char(8) BoxAdr: char(10) PrintTyp: char(1) NyckelKod: char(7) BesiktningsDatum: datetime BesiktTypTab BesiktTyp: char(1) BesiktTypTxt: char(3) Avflyttade Atgx3270: varbinary(14) Avfl: datetime KontoNr: int Omrade: int LghNr: int Namn: varchar(30) OmradeNy: int LghNrNy: int GenNy: int Autogiro: char(1) Pnr: char(10) Pnr2: char(10) HgF: int BostB: int Namn2: varchar(30) Ansvr: char(3) Stat: char(8) Mark: char(1) D508Atg Atg3270: varbinary(25) RensId: char(6) RensDat: datetime D508Ind Ind3270: char(12) IndNr1: int IndNrX: int D508Prx Prx3270: varbinary(32) Text1: char(16) Text2: char(16) ProdGrp: char(2) ProduktNum: char(4) PagaendeJobb Pj3270: varbinary(25) DistriktId: int Omrade: int Utforare: int Lgh: char(8) Bnr: char(3) Bh: char(2) Btyp: char(2) Fri BilNr: char(4) Datum: datetime RadioJobb Rj3270: varbinary(25) Datum: datetime Tidpunkt: char(8) Omrade: int LghNr: int Bnr: char(3) RjTyp: int Bh: char(2) DistriktId: int Btyp: char(2) RjBil: int Utforare: int Jtyp: char(1) Fri BesiktHist Bnr: int Bnr3270: char(11) Jtyp: char(1) BesiktHistRad BestNr3270: char(13) Ant: int Atg: char(3) Detalj: char(3) Bh: char(2) Btyp: char(2) BufDat: datetime BufPgrp: char(2) BufPnr: char(4) ByteBnr: int ByteBsnr: int DatAn: datetime DatAo: datetime DatAv: datetime DatBi: datetime DatDe: datetime DatKi: datetime DatKs: datetime DatN: datetime DatNutf: datetime DatP1: datetime JobBel: int VluProc: int DatR1: datetime DiffBel: int DatReg: datetime DatSi: datetime Dbel: int DebTillf: char(1) Dkod: char(2) Ebel: int EjMed: char(1) Gbh: char(2) Hgst: char(1) Handlagg: char(2) Ibu: char(1) Lkod: char(1) ManBtyp: char(2) Mar: int Mbel: int PermTill: char(1) ProdGrp: char(2) ProduktNum: char(4) PlanKod: char(1) RabBel: int RestBel: int RjBil: int RjTidAv: int RjTidIn: int Spar: char(1) Tar: int Tbel: int Utforare: int GUtforare: int Utr: int PrisGrp: int Signatur2: char(6) BetalningsTotal Tot3270: varbinary(8) TotDat: char(8) TotKod: char(2) TotKon: int LghBet: int LokBet: int LghRkn: int LokRkn: int HyDat: datetime KorStat: char(1) Faktura FakturaId: int FakturaStatus: char(1) FakturaTyp: char(3) FakturaRegDat: datetime FakturaMakulerad: char(1) FakturaUtskriven: char(1) FakturaUtskrDat: datetime FakturaBetald: char(1) FaktNr: int FakturaSumma: int FakturaFDat: datetime FakturaBetalDat: datetime FaktPekFaktura: char(5) GatAdr: varchar(30) FaktPekKreditnota: char(5) FaktMaskinFaktura: char(1) Namn: varchar(30) Namn2: varchar(30) PostNr: char(5) Padr: varchar(30) CoNamn: varchar(30) HandlaggNamn: char(30) Pnr: char(10) Lgh: char(8) CoGatAdr: char(30) HandlaggTele: char(10) CoPostNr: char(5) CoPadr: varchar(30) D508Ftu Ftu13270: varbinary(18) FakPost0: char(20) Ftu23270: varbinary(13) D508Jk Jk3270: varbinary(10) Data3270: varbinary(60) D508RBet RBet3270: int Pos1: char(1) Ver: int BeDat: datetime Bunt: char(3) Rad: char(3) Kod: char(2) Bel: int Rakn: int Bnr: int Mark: char(1) BetFom: int BetTom: int SevByt Byt3270: char(10) TextStr: varbinary(70) SevIby Iby3270: varbinary(32) FlDat: datetime RadioJobbTyp RjTyp: int BesiktHistKomment KommentarNr: int Bnr3270: char(11) Kkod: char(2) KommentarText: varchar(200) DatKr: datetime BesiktHistIndex BestIx3270: char(15) Jtyp: char(1) Bs KommentarNr: int BesiktHistRadKom Kkod: char(2) BestNr3270: char(13) KommentarText: varchar(200) DatKr: datetime KommentarBel: int KommentarDat: datetime KommentarTid: char(4) FakturaRad FakturaId: int FakturaRadId: int FakturaKredit: char(5) FakturaDebet: char(5) FakturaKomr: char(5) FakturaSt1: char(3) FakturaKod: char(2) FakturaProj: char(6) FakturaBelopp: int FakturaTyp FakturaTyp: char(3) SjvBos Bos3270: varbinary(40) Pnr: char(10) KoPlats: int PostNr: char(5) Padr: varchar(30) GatAdr: varchar(30) Namn2: varchar(30) Andrsign: char(6) D508Byt Byt3270: char(10) TextStr: varbinary(70) D508Iby Iby3270: varbinary(32) Bkod: char(1) NyProd: char(1) RefNr: int V508NHg NHg3270: char(10) Udat: datetime Adat: datetime NGen: char(1) Andrsign: char(6) SthReg SthId: int AntMan: int AntEx: int NextDat: datetime UpdBat: char(1) UtfAv: char(30) UtfDen: datetime UtfSav: char(6) UtfSen: datetime Reg13270: varbinary(19) SthText SthId: int Reg13270: varbinary(19) Produkt Pr3270: char(14) ProdGrp: char(2) ProduktNum: char(4) Ben: varchar(30) Fabr: char(10) TypBet: char(8) Hojd: char(4) LenBred: char(4) Djup: char(4) Hang: char(1) InbFri: char(1) Farg: char(3) AntPl: int Driv: char(3) Volym1: char(4) Volym2: char(4) Volym3: char(4) ExtrUt: char(1) AvskrivAr: int DebTillf: char(1) PrisGrp: char(1) Datum1: datetime Datum2: datetime Datum3: datetime EngP11: int EngP21: int EngP31: int EngP12: int EngP22: int EngP32: int EngP13: int EngP23: int EngP33: int MargP11: int MargP21: int MargP31: int MargP12: int MargP22: int MargP32: int MargP13: int MargP23: int MargP33: int InfoFlt: varchar(50) InfoMark: char(1) Perm1: char(1) Perm2: char(1) Perm3: char(1) UtgDat: datetime RestV: int KommentarText: varchar(200) TlaggAvg: int PrBen: char(14) PrFlt: char(81) Avgift: int PrisKlassMat: char(80) MovexKonto Mvx13270: char(17) Mvx23270: char(11) Upplagd: datetime TransKod: char(3) TransTyp: char(1) KontoNr: int KontraktTyp: char(1) KontoKod: char(1) OmradeFom: int OmradeTom: int KontoKlass: char(2) Stat1: char(8) Bel: int Tillval: char(4) Ansvr: char(3) Datum: datetime SrvRns Rns13270: varbinary(12) Rns23270: varbinary(12) RnsDatDb: char(6) RnsBortDb: char(1) RnsDatCr: char(6) RnsBortCr: char(1) RnsProg: char(8) RnsBel: int BesiktProtRad BestNr3270: char(13) Ant: int Atg: char(3) Detalj: char(3) Bh: char(2) Btyp: char(2) BufDat: datetime BufPgrp: char(2) BufPnr: char(4) ByteBnr: int ByteBsnr: int DatAn: datetime DatAo: datetime DatAv: datetime DatBi: datetime DatDe: datetime DatKi: datetime DatKs: datetime DatN: datetime DatNutf: datetime DatP1: datetime JobBel: int VluProc: int DatR1: datetime DiffBel: int DatReg: datetime DatSi: datetime Dbel: int DebTillf: char(1) Dkod: char(2) Ebel: int EjMed: char(1) Gbh: char(2) Hgst: char(1) Handlagg: char(2) Ibu: char(1) Lkod: char(1) ManBtyp: char(2) Mar: int Mbel: int PermTill: char(1) ProdGrp: char(2) ProduktNum: char(4) PlanKod: char(1) RabBel: int RestBel: int RjBil: int RjTidAv: int RjTidIn: int Spar: char(1) Tar: int Tbel: int Utforare: int GUtforare: int Utr: int PrisGrp: int Signatur2: char(6) SdvReg Reg13270: varbinary(19) Reg23270: char(9) SthId: int NollPost: int Meddelande Vtx3270: varbinary(30) MeddelandeTyp: char(1) OmradeFom: int LghNrFom: int GenFom: int OmradeTom: int LghNrTom: int GenTom: int FomDat: datetime TomDat: datetime Lnr: int Sekv: int Handlagg: char(2) Historik His3270: varbinary(18) Lgh: char(8) Historik Tidpunkt: char(8) HistorikData: varbinary(110) SrvDblk Dblk3270: char(16) Lgh: char(8) Segment: char(8) Data: varbinary(120) BesiktProtIndex BestIx3270: char(15) Jtyp: char(1) Bs KommentarNr: int BesiktProtRadKom Kkod: char(2) BestNr3270: char(13) KommentarText: varchar(200) DatKr: datetime KommentarBel: int KommentarDat: datetime KommentarTid: char(4) DebBelopp Produkt20Id: int Lnr: int EngP: int MargP: int Produkt20 Produkt20Id: int ProduktNum: char(4) AntPl: int AvskrivAr: int Ben: varchar(30) DebTillf: char(1) Djup: char(4) Driv: char(3) ExtrUt: char(1) Fabr: char(10) Farg: char(3) Hang: char(1) Hojd: char(4) InbFri: char(1) InfoFlt: varchar(50) InfoMark: char(1) Kommentar: varchar(200) LenBred: char(4) PermTill: char(1) PrisGrp: int RestV: int TlaggAvg: int TypBet: char(8) UtgDat: datetime Volym1: char(4) Volym2: char(4) Volym3: char(4) ProdGrp: char(2) ProduktGrupp ProdGrp: char(2) SjvAnm Anm3270: varbinary(29) AnsokDat: datetime IntressentKod: char(1) KontraktNr1: char(8) KontrDat: datetime Infl: char(6) AnsokTid: char(6) KontraktNr2: char(8) BfOmrade: char(2) AntalRum: int SrvAvf Avf3270: char(9) Omrade: int LghNr: int Gen10: int Namn: varchar(30) Namn2: varchar(30) Pnr: char(10) Pnr2: char(10) Adress: varchar(30) InflDat: datetime Avfl: datetime BesiktProt Bnr: int Bnr3270: char(11) Jtyp: char(1) BesiktProtKomment KommentarNr: int Bnr3270: char(11) Kkod: char(2) KommentarText: varchar(200) DatKr: datetime PermTab PermTill: char(1) StvJki Jki3270: char(40) Text1: char(16) KodNr: int Text2: char(16) StvJfl Jfl3270: char(18) JfRec: char(66) StvBj Bj3270: char(25) Datum: datetime Tidpunkt: char(8) Omrade: int LghNr: int Bnr: char(3) RjTyp: int Bh: char(2) B RjBil: int BesiktningsMan: char(3) Jtyp: char(1) Region: int Fri 1, 1 / 1, :48:59,

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Riktlinjer för att redovisa arkiv i Nässjö kommun

Riktlinjer för att redovisa arkiv i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunstyrelsens utskott I: 2010-08-24, 117 Reviderad: Riktlinjer för att redovisa arkiv i Nässjö kommun 1. Inledning Varför ska myndighetens arkiv redovisas? Enligt arkivlagen

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Rapport 2013:36 REGERINGSUPPDRAG. Förutsättningar för en fördjupad hyresstatistik

Rapport 2013:36 REGERINGSUPPDRAG. Förutsättningar för en fördjupad hyresstatistik Rapport 2013:36 REGERINGSUPPDRAG Förutsättningar för en fördjupad hyresstatistik Förutsättningar för en fördjupad hyresstatistik Boverket december 2013 Titel: Förutsättningar för en fördjupad hyresstatistik

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa

Läs mer

Transaktionsdatabasen

Transaktionsdatabasen 2013:18 Transaktionsdatabasen för vem och till vad? MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-10-29 2013/107-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-04-04 Fi2013/1377 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus

Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus april 2015 Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus Erfarenheter från 23 tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus i Sverige. Underlag till den statliga utredningen om bostäder för äldre NS 2014:10

Läs mer

Norrbottens läns landstings. Dokumenthanteringsplan

Norrbottens läns landstings. Dokumenthanteringsplan Norrbottens läns landstings Dokumenthanteringsplan Arkivhandbok Inledning 2 Arkivorganisation, ansvar och roller 3 Lagar och regelverk 5 Utlämnande av allmän handling 9 Dokumenthanteringsplan Beslut rörande

Läs mer

Rapport: Bostadsbolagets hantering av hyresgästers personuppgifter i fastighetssystemet FAST 2. Göteborg, 2013-01-24

Rapport: Bostadsbolagets hantering av hyresgästers personuppgifter i fastighetssystemet FAST 2. Göteborg, 2013-01-24 Rapport: Bostadsbolagets hantering av hyresgästers personuppgifter i fastighetssystemet FAST 2 Göteborg, 2013-01-24 1 Inledning 1.1 Syfte Framtidenkoncernen har under de senaste åren infört ett nytt fastighetssystem,

Läs mer

ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN

ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN Härifrån till framtiden UTGÅVA 1 FOTOGRAFIER I ARKIVHANDBOKEN Om arkivering och Dokumentarkivet Sid 10: Börje Sjöman, Dokumentarkivet och Olle Häger, SVT Samhälle

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Fördjupad förstudie en elektronisk fullmaktsnod inom försäkringsområdet

Fördjupad förstudie en elektronisk fullmaktsnod inom försäkringsområdet Fördjupad förstudie en elektronisk fullmaktsnod inom försäkringsområdet Slutrapport 2013-01-30 Postadress Min Pension i Sverige AB, Box 24043, 104 50 Stockholm Besöksadress Karlavägen 108 Telefon 08-522

Läs mer

Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen

Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 1 (39) Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen Avrapportering av uppdrag 4 i Energimyndighetens regleringsbrev 2014 Handling Datum 2 (39) Förord Statens energimyndighet

Läs mer

Bevara eller gallra. Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet

Bevara eller gallra. Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet Bevara eller gallra 2 Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet Bevara eller gallra : 2 Gallringsråd för kommuners, landstings

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen

Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen Rapport från Riksantikvarieämbetet Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen Tydligt och ändamålsenligt ansvar i enklare processer Riksantikvarieämbetet 2012 Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala

Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Juhlin Henrik Jusufbasic Bisera Östblom Bavrell Helena Datum 2015-05-19 Diarienummer KSN-2014-1585 Kommunstyrelsen Inrättande av en bostadsförmedling i

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan. Ida Edlund. Institutionen för ABM

Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan. Ida Edlund. Institutionen för ABM Institutionen för ABM Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan Ida Edlund Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Björn Asker

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer