Installera Analyst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installera SKF @ptitude Analyst"

Transkript

1 Installera Analyst Beskriver installationen och användarhandböckerna Stöder Microlog, Microlog Inspector, MARLIN, IMx, WMx, W V/T, och DMx Art.nr: SW Reviderad version A Upphovsrätt 2013 av SKF USA Inc. Alla rättigheter reserverade Viewridge Court, San Diego, CA , USA Telefon: , Fax: Kundservice:

2 SKF USA Inc. SKF är ett registrerat varumärke som tillhör SKF-gruppen. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. SKF 2013 Upphovsrätten till innehållet i denna publikation tillhör utgivaren och får inte reproduceras (ej heller utdrag) utan föregående skriftligt tillstånd. Skälig noggrannhet har iakttagits för att säkerställa att information i denna publikation är korrekt, men något ansvar kan ej utkrävas för eventuell förlust eller direkt, indirekt skada eller följdskada som uppstår på grund av användningen av informationen häri. SKF förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i detta dokument. Patents: US 4,768,380 US 5,679,900 US 5,845,230 US 5,854,553 US 5,992,237 US 6,006,164 US 6,199,422 US 6,202,491 US 6,275,781 US 6,489,884 US 6,513,386 US 6,633,822 US 6,789,025 US 6,792,360 WO/2003/ US 5,633,811 US 5,870,699 US 6,437,692 US 7,103,511 US 7,697,492 Produktsupport kontaktinformation Produktsupport Om du vill begära ett Returreferensnummer, en Produktkalibrering eller en Produktsupportplan kan du använda länkarna på webbsidan för direktkontakt och support. Produktförsäljning - Om du behöver information om inköp av tillståndsövervakningsprodukter, tjänster eller kundsupport kan du kontakta ditt lokala SKF-försäljningskontor. Allmän produktlicens För allmän produktinformation (dvs. produktdatablad, tillbehörskatalog osv.) kan du gå till sidan tillståndsövervakningsprodukter på SKF.com och välja lämplig produktlänk. Den tekniska supportgruppen Diskutera/granska frågor av särskilt intresse med underhålls- och driftssäkerhetsspecialister från hela världen på SKF Knowledge Centre. För teknisk support i frågor som t.ex. felsökning av produktinstallation, felsökning av produktens prestanda osv. kan du använda vår webbsida för teknisk support för att kontakta en av våra tekniska supportgrupper. Produktregistrering Vänligen registrera din produkt på för att kunna åtnjuta de exklusiva fördelar som endast registrerade kunder får, inklusive teknisk support, spårning av ditt ägandeskapsbevis och att hålla dig uppdaterad med uppgraderingar och sepcialerbjudanden. (Se vår webbplats för vidare information om dessa fördelar.) Vi är tacksamma för feedback! Det är viktigt att du är nöjd med kvalitén på dina produkt-användarmanualer. Vi uppskattar din feedback; om du har kommentarer eller förslag till förbättring, berätta för oss hur du tycker vi gör ifrån oss! js

3 LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE ("Avtalet ) sluts mellan SKF USA Inc. och/eller SKF Condition Monitoring Center AB (hädanefter kollektivt benämnda Licensgivaren ) och varje person eller företag som exekverar detta Avtal genom att klicka på Jag godkänner -ikonen i slutet av detta Avtal eller genom att skaffa tillgång till, använda eller installera programvaran ( Licenstagaren eller Ni ). Licensgivaren och Licenstagaren benämns kollektivt i detta Avtal för Parterna. GENOM ATT KLICKA PÅ GODKÄNNANDEKNAPPEN ELLER GENOM ATT SKAFFA TILLGÅNG TILL, ANVÄNDA ELLER INSTALLERA PROGRAMVARAN ELLER EN DEL AV DEN, HAR NI UTTRYCKLIGEN GÅTT MED PÅ ATT BLI BUNDEN AV ALLA VILLKOR I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODTAR ALLA VILLKOR I DETTA AVTAL MÅSTE NI VÄLJA DEN KNAPP SOM INDIKERAR ICKE- GODKÄNNANDE, OCH NI FÅR INTE SKAFFA TILLGÅNG TILL, ANVÄNDA ELLER INSTALLERA NÅGON DEL AV PROGRAMVARAN. 1. DEFINITIONER (a) (b) (c) Bearbetningar. Termen Bearbetningar ( Derivative Works ) har den betydelse som den ges i U.S. Copyright Act med ändringar, i kapitel 17 i United States Code. Datum för ikraftträdande. Med Datum för ikraftträdande menas det datum när licenstagaren underkastar sig villkoren i detta Avtal genom att klicka på Jag godkänner knappen under detta Avtal. Immateriella rättigheter. Med Immateriella rättigheter menas alla rättigheter som uppkommer eller skyddas enligt copyright-, varumärkes-, patent- eller handelssekretesslagstiftingen i USA (d) (e) eller andra länder, inklusive alla rättigheter förknippade med skydd för dataprogram och/eller källkod. Person. Med person avses både fysiska och juridiska personer. Programvara. Med Programvara avses tillämpningarna Analyst, Inspector, Observer, Decision Support eller annan programvara i som är utvecklad, ägd, marknadsförd och licensierad av Licensgivaren. Med programvara avses objektkoden i Analyst, Inspector, Observer, Decision Support eller annan objektkod inom Programvara innefattar alla rättelser, korrigeringar av buggar, förbättringar, programutgåvor, uppdateringar eller andra modifieringar inklusive användaranpassade modifieringar av Decision Support eller annan programvara i "Programvara" inkluderar även all kompletterande, tilläggs- eller insticksprogramkod som Licenstagaren har erhållit i form av Product Support Plan-tjänster från Licensgivaren. I begreppet Programvara ingår inte källkoden till Decision Support eller annan programvara i

4 2. LICENS (a) Licensgivning Licensgivaren beviljar licenstagaren, enligt de villkor och förutsättningar som anges i detta avtal, en icke-exklusiv, icke överförbar och återkallningsbar licens att använda Programvaran i strikt överensstämmelse med villkoren och förutsättningarna i detta avtal, inklusive de begränsningar avseende samtidig användning, nätverk eller annat som anges i punkten (b) nedan. Alla rättigheter som inte specifikt medgivits av Licensgivaren enligt detta Avtal behålls av Licensgivaren och får ej nyttjas av Licenstagaren. (b) Installation och användarrättigheter. Licenstagaren får använda Programvaran endast på sin interna datorutrustning, oavsett om utrustningen ägs, leasas eller hyrs, vid Licenstagarens huvudkontor. Följande stycken reglerar er installation och rätt till användning av Programvaran, beroende på vilken typ av licens ni erhållit från Licensgivaren. (i) (ii) Om ni har köpt en fristående licens av programvaran får ni installera en (1) kopia av Programvaran på en (1) dator vid ert huvudkontor. Om ni har köpt en nätverkslicens av Programvaran, får ni installera en (1) kopia av Programvaran på så många nätverksklienter (arbetsstationer) som er nätverkslicens tillåter och som anges mera specifikt i aktuell köporder eller annan beställningshandling som dokumenterar ert licensinköp; detta förutsätter dock att alla nätverksklienter (arbetsstationer) är kopplade (c) (iii) till en enda licensierad databas i ert huvudkontor. Om ni köpt en nätverkslicens av Programvaran får ni ansluta till flera licensierade databaser, ni får installera lika många databasdedikerade klienter som det antal nätverksklienter ni köpt genom aktuell köporder eller annan beställningshandling som dokumenterar ert licensinköp. Andra användarvillkor. Licensgivaren är medveten om och godkänner att Programvaran fungerar ihop med och är kompatibel med databasprogram som licensierats till er av Microsoft eller Oracle. Vid installation av Programvaran kan Programvaran upptäcka ett installerat databasprogram från Oracle eller Microsoft, och om så är fallet kommer Programvaran installeras i sin helhet. Om installationen inte upptäcker något program från Oracle eller Microsoft, blir programmet inte installerat förrän Licenstagaren installerar en giltig och kompatibel kopia av en Oracle-databas eller en Microsoft SQL Server-databas ochh godtar licensvillkoren för denna databasprogramvara. Om Licenstagaren inte godtar licensvillkoren för Oracle-databasen eller Microsof SQL Server eller om Licenstagaren inte installerar ett sådant databasprogram, kommer Programvaran inte att fungera. Licenstagaren är ansvarig för att det vid varje tillfälle finns en gällande databaslicens i enlighet med licensavtalet med Oracle eller Microsft.

5 (d) Restriktioner för användning. Licenstagaren får använda Programvaran endast för internt bruk inom företaget och på den identifierade utrustning där Programvaran först installerades eller som den annars är licensierad för; Licenstagaren får dock temporärt använda Programvaran på ett backupsystem ifall det primärt licensierade systemet är obrukbart eller på ett testsystem som inte används för produktion utan endast har till syfte att testa Programvaran. Licenstagaren får inte använda programvaran i något annat syfte. Licenstagaren får inte: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) tillåta något moderföretag, dotterbolag, närstående enheter eller tredje parter använda Programvaran; använda Programvaran på en servicebyrå; tillåta någon arbetsstation utanför Licenstagarens huvudkontor att få tillgång till programmet; hyra ut, leasa, tillåta timesharing eller låna ut Programvaran till någon som helst Person; utfärda andrahandslicens, tilldela eller överlåta Programvaran eller denna licens till någon som helst Person; reproducera, distribuera eller visa Programvaran offentligt; (viii) (ix) (x) (xi) (xi) distributionskanaler på Internet; Baklängeskoda, avkoda, baklängeskonstruera, baklängeskompilera, dekompilera eller på annat sätt översätta Programvaran eller tillverka bearbetningar som baseras på Programvaran; Placera. Reproducera eller göra Programvaran tillgänglig på Licenswtagarens datornätverk om Licenstagaren enligt detta avtal bara har rätt att köra Programvaran på en enda arbetsstation; vid någon tidpunkt överskrida det totala antalet nätverksklienter som får använda eller koppla upp sig mot Programvaran enligt aktuell köporder eller annan beställningshandling; redigera eller ändra i Programvaran utan uttryckligt tillstånd av Licensgivaren, inklusive förända, radera eller dölja upplysningar om äganderätt som finns inuti eller fastsatta på Programvaran; Använda Programvaran på ett sätt som nedvärderar Licensgivaren, Microsoft eller Oracle, eller använda Programvaran på ett sätt som inkräktar på dessa parters immateriella rättigheter; eller (vii) göra Programvaran tillgänglig för någon som helst Person på något som helst sätt, inklusive lägga upp på en webbplats eller andra (xii) Använda Programvaran på ett sätt som bryter mot någon federal, statlig eller lokal lagstiftning, eller använda Programvaran för att kränka

6 (e) (f) (g) någon tredje parts rättigheter, eller använda Programvaran för att främja pornografi, hat eller rasism. Kopior. Licenstagaren får, dock endast för att möjliggöra användande av programvaran, göra en arkivkopia av dataprogrammet, under förutsättning att kopian innehåller Licensgivarens copyright och annan äganderättsinformation. Programvara som levereras av Licensgivaren till Licenstagaren och arkivkopian ska förvaras vid Licenstagarens huvudkontor. Om ni köpt en nätverkslicens av Programvaran, får ni installera en extra kopia av Programvaran i ert nätverk för begränsad användning vid test av Programvarans funktion. Förutom de begränsade kopieringsrättigheter som anges i detta stycke har Licenstagaren ingen rätt att helt eller delvis kopiera Programvaran. Varje kopia som Licenstagaren gör av Programvaran är Licensgivarens exklusiva egendom. Ändringar. Licenstagaren går med på att endast Licensgivaren har rätt att förändra, underhålla, förbättra eller på annat sätt modifiera Programvaran. Programvaruskydd. Licenstagaren godtar att han genom instruktion, skriftligt avtal eller på annat lämpligt sätt ska vidta åtgärder för att varje person som ges tillgång till Programvaran följer Licenstagarens nedan angivna skyldigheter. Licenstagaren ska upprätta register över antal och placering av alla kopior av Programvaran. Licenstagaren får inte erbjuda, tillåta åtkomst eller användning av eller på annat sätt göra vilken som helst Programvara tillgänglig i någon som helst form utan skriftligt tillstånd av Licensgivaren (h) utom för Licenstagarens anställda för de syften som specifikt godkänns i detta Avtal. Licenstagaren är införstådd med och godkänner att Programvarans källkod är en värdefull upphovsrätt och innehåller värdefulla handelshemligheter för Licenstagaren. Licenstagaren går med på att inte avslöja eller försöka avslöja, eller hjälpa eller tillåta någon Person att avslöja eller försöka avslöja Programvarans källkod på något sätt. Licensgivarens kontrollrätt. Licensgivaren har rätt att kontrollera Licenstagarens användning av Programvaran för att avgöra om den används i enlighet med detta Avtal (hädanefter kallat Licensgivarens kontrollrätt ). Licensgivarens kontrollrätt ska utövas i enlighet med följande stycken: (i) (ii) Meddelande om kontroll. Licensgivaren ska ge Licenstagaren minst fem (5) kalenderdagars skrftligt varsel om att han tänker utöva sin kontrollrätt. Kontrollens genomförande. Kontrollen som Licensgivaren genomför ska bestå av en fysisk kontroll av den hårdvara, mjukvara och mellanvara som Licenstagaren använder vid sitt huvudkontor och annat kontor där Licensgivaren efter eget gottfinnande bedömer att en kontroll bör göras. Licenstagaren ska bereda Licensgivaren obegränsad tillgång till sin hårdvara, mjukvara och mellanvara i samband med alla kontroller som Licensgivaren utför.

7 (i) (iii) (iv) Kostnad för kontrollen. Om Licengivarens kontroll avslöjar att Licenstagaren brutit mot detta Avtal, ska Licenstagaren betala samtliga kostnader och utgifter som Licensgivaren haft vid utövandet av sin Kontrollrätt, inklusive och utan begränsning alla advokatkostnader och agentkostnader för Licensgivaren. Om Licensgivaren finner att inget brott mot avtalet har skett, ska Licensgivaren bära samtliga kostnader och utgifter vid utövandet av sin Kontrollrätt. Om Licenstagaren motsätter sig, begränsar eller på annat sätt förhindrar Licensgivaren att genomföra en fullständig och obegränsad kontroll, ska Licenstagaren bära alla de kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader, som Licensgivaren har för att driva igenom detta stycke 2(h) i domstol eller annan rättsinstans. Kontrollfrekvens. Licensgivarens kontrollrätt får utövas högst två (2) gånger under ett kalenderår. Giltighet av immateriella rättigheter. Licenstagaren kommer inte att invända mot Licenstagarens immateriella rättigheter till Programvaran i några slags åtgärder, tvister, kontroverser eller processer som härrör sig ur eller hänför sig till detta Avtal. Licenstagaren intygar härmed att han har haft möjlighet att undersöka giltigheten av Licengivarens immateriella rättigheter och tillstår att Licensgivarens immateriella rättigheter till Programvaran är giltiga och (j) tillämpbara. Materiella villkor och förutsättningar. Licenstagaren går uttryckligen med på att alla villkor och förutsättningar i detta stycke 2 är materiella och att Licenstagarens underlåtenhet att uppfylla dessa villkor och förutsättningar är tillräckligt skäl för Licensgivaren att säga upp detta avtal och den licens som getts i avtalet omedelbart och utan möjlighet till rättelse. Detta stycke 2(j) skall inte uppfattas som att det förhindrar eller på något sätt inverkar på att någon annan bestämmelse i detta avtal kan befinnas vara materiell. 3. LICENSAVGIFT Tillämpliga licensavgifter kommer att anges i den offert som Licensgivaren lämnar Licenstagaren eller på annat sätt fastsällt i aktuell köporder eller eller annan beställningshandling som dokumenterar ert licensinköp. 4. ÄGANDERÄTT (a) (b) Titel. Licenstagaren förstår och godtar att Licensgivaren har alla immateriella rättigheter förknippade med Programvaran, inklusive användarspecifika modifieringar av Programvaran, antingen de gjorts av Licensgivaren eller en tredje part. Licenstagaren går med på att detta avtal innebär en licens, inte en försäljning, av Programvaran, och att bestämmelserna om försäljning i 17 U.S.C. 109 inte gäller den transaktion detta Avtal gäller. Överlåtelse. Under inga förhållanden får Licenstagaren sälja, licensera, utfärda andrahandslicens, publicera, visa, distribuera, dela ut eller på annat sätt överlåta (hädanefter kollektiv benämnt Överlåtelse ) till tredje part Programvaran eller kopia av

8 densamma, i sin helhet eller i delar, utan Licensgivarens skriftliga medgivande. All Överlåtelse som sker i strid med detta stycke 4(b) är ogiltig och utan verkan. 5. SERVICE OCH SUPPORT Licensgivaren kan tillhandahålla supporttjänster i anknytning till Programvaran, Sådana tjänster kallas produktsupporttjänster. Användning av PSP regleras av policies och program som beskrivs i litteraturen om PSP och annat material från Licensgivarens supportavdelning (hädanefter kallade PSP Policies ) som Licensgivaren kan uppdatera tid efter annan. Om ni väljer och betalar för PSP, kommer PSP Policies att införlivas i detta Avtal under denna benämning. Licenstagaren godkänner att Licensgivaren får använda all teknisk information som Licenstagaren ger medan han erhåller PSP-tjänster för Licensgivarens affärssyften, inklusive produktstöd och - utveckling. Licensgivaren förbinder sig att inte använda sådan teknisk information på ett sätt som gör att Licenstagaren kan identifieras. 6. SEKRETESSBELAGD INFORMATION Licenstagaren godkänner att Programvaran innehåller material med äganderätt, inklusive affärshemligheter, kunnande och konfidentiell information (hädanefter kollektivt kallat Konfidentiell information ), som är i Licensgivarens exklusiva ägo. Både under och efter avtalsperioden ska Licenstagaren och hans anställda och agenter skydda den Konfidentiella informationen och inte sälja, licensera, publicera, visa, distribuera, avslöja eller på annat sätt göra Konfidentiell information tillgänglig för någon Person eller använda Konfidentiell information på något annat sätt än vad som godkänns i detta avtal. Licenstagaren får inte avslöja Konfidentiell information om Programvaran, inklusive flödesdiagram, logiska diagram, användarmanualer och skärmbilder, för personer som inte är anställda hos Licenstagaren utan skriftligt medgivande av Licensgivaren. 7. GARANTIBREV (a) (b) Licensgivaren garanterar att Programvaran kommer att fungera i allt väsentligt i enlighet med sin dokumentation under en period av 180 dagar från leveransdatum; dock gäller garantin endast om: (i) Licenstagaren informerar Licensgivaren om alla fel i programvaran inom (7) dagar efter att felet inträffat; (ii) Licenstagaren har betalat alla avgifter som Avtalet medför; och (iii) Licenstagaren har inte brutit mot några villkor i Avtalet. Nämnda garanti gäller inte om: (i) Programvara och dokumentation har blivit föremål för felaktig användning, försummelse, ändring, modifiering, anpassning, felaktig installation och/eller icke auktoriserad reparation; (ii) Programvaran eller associerad programvara eller utrustning har inte underhållits på rätt sätt enligt tillämpliga specifikationer och branschstandard eller har underhållits under olämpliga miljöförhållanden; (iii) Licenstagaren har använt programvaran tillsammans med annan utrustning, hårdvara, mjukvara eller annan teknologi som har haft en negativ inverkan på Programvarans funktion eller prestanda. MED UNDANTAG AV VAD SOM ANGETTS I DENNA SEKTION 7 OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG TILLÅTER, AVSÄGER SIG LICENSGIVAREN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR ANGÅENDE KURANS, KURANS HOS ETT DATAPROGRAM, INFORMATIONSINNEHÅLL,

9 (c) SYSTEMINTEGRATION, ANVÄNDBARHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE SAMT ATT INTRÅNG I ANNANS RÄTTIGHETER. De ersättningar som anges i denna sektion 7 är den fullständiga ersättningsskyldighet som är tillgänglig för Licenstagaren angående problem med Programvarans prestanda. 8. BEGRÄNSNING AV ANSVAR (a) Begränsningar och undantag. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR LICENSGIVAREN ANSVARIG GENTEMOT LICENSTAGAREN FÖR NÅGRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, KONSEKVENTIELLA, PUNITIVA ELLER SPECIELLA SKADOR, FÖRLUST AV VINST ELLER FÖRLUST AV INFORMATION SOM LICENSTAGAREN LIDIT TILL FÖLJD AV ELLER RELATERAT TILL DETTA AVTAL ELLER ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN, FÖR ALLA RÄTTSGRUNDER (INKLUSIVE KRÄNKNING, KONTRAKT, FÖRSUMMELSE, STRIKT ANSVAR, BROTT MOT GARANTI ELLER VILLKOR OCH LAGSTADGADE) ÄVEN OM LICENSGIVAREN HAR UNDERRÄTTATS OM RISK FÖR SÅDANA SKADOR. FÖREGÅENDE UNDANTAG OCH ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER ALLA KRAV AV LICENSTAGAREN GÄLLANDE ELLER BEROENDE PÅ LICENSTAGARENS ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PÅSTÅENDEN ATT PROGRAMVARAN ELLER NÅGON KOMPONENT I DENNA INTE UPPFYLLT SITT GRUNDLÄGGANDE SYFTE ELLER VARIT FELAKTIG PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT. (b) Bekräftelse. Lincenstagaren godkänner att de ansvarsbegränsningar och undantag i garantiåtaganden som anges i detta Avtal gäller oavsett om Licensgivaren har gett anbud på Programvaran eller om Licenstagaren har lämnat accept på Programvaran. Licenstagaren bekräftar att Licensgivaren har satt sina priser och ingått detta avtal med förlitande på de undantag i garantiåtaganden och begränsningar av ansvar som anges i detta Avtal och att dessa utgör en väsentlig grund för köpeförhandlingen mellan Parterna. 9. LÖPTID OCH UPPSÄGNING (a) (b) (c) Löptid. Detta Avtal ska börja på datum för ikraftträdande och ska löpa tills det sägs upp i enlighet med sektion 9(b) nedan. Avtalets uppsägande. Licensgivaren kan säga upp detta Avtal och den licens som ingår däri om Licenstagaren bryter mot någon bestämmelse, villkor, förutsättningar eller begränsningar som anges i detta Avtal, inklusive men inte begränsade till de licensrestriktioner som anges i sektion 2(d) i detta Avtal. Uppsägningens följder. Inom tio (10) dagar efter uppsägningen av detta Avtal och den licens som ges med stöd av detta ska Licenstagaren till Licensgivaren på Licenstagarens bekostnad återlämna Programvaran och alla kopior av detta och till Licensgivaren lämna ett intyg, underskrivet av en tjänsteman hos Licenstagaren, att alla kopior av Programvaran har återlämnats till Licensgivaren och att Licenstagaren har upphört med användningen av Programvaran.

10 10. ÖVERLÅTELSE Licenstagaren får inte överlåta Programvaran eller detta Avtal till någon, inklusive moderföretag, dotterföretag, närstående enheter eller tredje parter, eller som del i försäljningen av en del av företaget eller i samband med samgående, konsolidering eller omorganisation, utan skriftligt tillstånd av Licensgivaren. All överlåtelse som sker i strid med detta stycke 10 är ogiltig och utan verkan. 11. FORCE MAJEURE Ingendera parten ska hållas för skyldig eller på annat sätt ansvarsskyldig för någon försening i eller misslyckande att genomföra sina åtaganden enligt det här Avtalet om sådan försening eller misslyckande uppstår av en orsak som ligger utom rimlig kontroll, inklusive någon utomstående myndighetsutövan, fiendehandlingar, naturelementen, jordbävningar, översvämningar, eldsvådor, epidemier, upplopp, misslyckande eller försening i transport eller i kommunikationer; förutsatt, emellertid att bristande tillgångar inte skall ses som ett skäl bortom partens rimliga kontroll. Parterna ska genast informera och rådgöra med varandra om huruvida någon av ovanstående orsaker är eller skulle kunna vara orsaken till dröjsmålet med prestationen enligt Avtalet. 12. UNDERRÄTTELSER Alla underrättelser enligt detta Avtal ska levereras genom att posta underrättelsen i rekommenderat brev med mottagningsbevis till senast kända adress för partens huvudkontor eller till annan adress som parten meddelar. Underrättelsen ska anses levererad fyra (4( dagar efter att underrättelsen lämnats in för postbefordran, om det har sänts som rekommenderat brev. 13. TILLÄMPLIG LAG Detta Avtal (inklusive alla bilagor), inklusive dess utformning, ikraftträdande, tolkning och tillämpning och parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, ska underkastas och tolkas enligt lagarna i Commonwealth of Pennsylvania utan hänsyn till principer om motstridiga lagrum. 14. GODKÄNNANDE AV JURISDIKTION I de fall någon av parterna initierar ett tvistemål som härrör sig till detta Avtal, ska Licensgivare och Licenstagare oåterkalleligt underkasta sig statlig eller federal domstols jurisdiktion i Philadelphia, Pennsylvania för stämning, åtgärd eller annan procedur som härrör sig till detta Avtal ( Rättegång ). Licenstagaren godkänner vidare att varje form av delgivning, stämning, underrättelse eller dokument med rekommenderat brev till Partens adress är giltig delgivning för alla slags rättegångar. Licensgivaren och Licenstagaren avstår oåterkalleligt och villkorslöst från varje protest mot personlig jurisdiktion och/eller ort för Rättegång i Philadelphia, Pennsylvania statliga eller federala domstol, och överenskommer härmed vidare oåterkalleligt och villkorslöst att inte klaga, argumentera eller yrka i sådan domstol att Rättegång som äger rum i denna domstol hålls i ett olämpligt forum samt på alla sätt avstå från att protestera mot forumet. 15. EXPORTRESTRIKTIONER Licenstagaren får inte exportera eller vidareexportera Programvaran, direkt eller indirekt utan att följa de regler för exportkontroll som ställs upp i United States Export Administration Act 1979, med ändringar och tillägg. 16. AMERIKANSKA STATLIGA SLUTANVÄNDARE Om Licenstagaren köper Programvaran för en underavdelning av USA:s federala förvaltning, gäller denna sektion 16. Programvaran har utvecklats helt och hållet med privata medel, det är ett existerande dataprogram, det är en affärshemlighet enligt Freedom of Information Act, det är restricted

11 computer software och på alla sätt upphovsrättsskyddade data som enbart tillhör Licensgivaren, och alla rättigheter förbehålls enligt Förenta Staternas copyrightlagar. Myndigheters rättigheter att använda, mångfaldiga eller röja denna information är underkastade restriktionerna i Commercial Computer Software Restricted Rights, punkt a d, i FAR , eller för DoD restriktionerna i Rights in Technical Data and Computer Software, punkt c.1.ii, i DFARS VARUMÄRKEN Licenstagaren godkänner att Decision Support eller annan programvara inom familjen och utseende, logotyper och andra kännetecken som Licensgivaren använder för att identifiera Programvaran är Licensgivarens varumärken eller registrerade varumärken. Licenstagaren får inte använda Licensgivarens varumärken eller servicemärken utan skriftligt tillstånd av Licensgivaren. Om programvaran innehåller aktiva länkar till webbplatser förbinder sig användaren att upprätthålla sådana länkar och inte dirigera om eller modifiera dem. 18. ALLMÄNNA VILLKOR (a) Fullständigt avtal. Parterna är överens om att detta Avtal är det fullständiga och slutgiltiga avtalet mellan Parterna och att det ersätter och slår ihop alla tidigare förslag, överenskommelser och andra avtal, muntliga eller skriftliga, mellan parterna angående användningen av Programvaran. (b) Tillägg. Detta Avtal får inte modifieras, ändras eller utvidgas utom genom en skriftlig handling vederbörligen utfärdad av båda Parter. Köporder eller andra (c) (d) (e) (f) (g) beställningsdokument som Licensgivaren utfärdar till Licenstagaren kan inte förändra eller utvidga Avtalet, och de kan endast tjäna som dokumentation över antal licenser eller produkter som Licenstagaren har beställt. I händelse av konflikt mellan PSP Polcies och detta Avtal, har bestämmelserna i detta Avtal företräde. Avstående från rättighet. Avstående eller underlåtenhet av endera parten att utöva någon rättighet som ges i detta Avtal ska inte betraktas som ett avstående från framtida rättigheter enligt Avtalet. Genomförbarhet. Om någon bestämmelse i detta avtal är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar enligt någon tillämplig författning eller lag, bortfaller bestämmelsen i den delen. I övrigt ska Avtalet vara giltigt och genomförbart i största möjliga omfattning. Läst och förstått. Vardera parten bekräftar att den läst och förstått detta Avtal och godtar att bli bunden av dess villkor. Preskriptionstid. Ingendera part äger rätt att föra process som härrör ur detta avtal mer än två (2) år efter det att händelsen som gav upphov till processen inträffade, såvida inte händelsen innefattar dödfall eller personskada. Advokatarvoden. I det fall tvistemål uppstår i anslutning till detta Avtal, har den vinnande parten i ett sådant tvistemål rätt att av den andra parten uppbära alla kostnader, rimliga advokatarvoden och andra utgifter som den vinnande parten haft.

12 (h) (i) Auktoriserad representant. Personen som installerar eller använder Programvaran på Licenstagarens vägnar garanterar att han eller hon har befogenhet att teckna detta Avtal med bindande verkan för Licenstagaren. Förbudsföreläggande. Licenstagaren medger att Licensgivaren kan lida obotlig skada som resultat av brott mot sektionerna 2, 4, 6, 10, 15 och 17 i detta Avtal och att det ekonomiska skadeståndet i detta fall skulle bli avsevärt och inadekvat för att kompensera Licensgivaren. Följaktligen har Licensgivaren rätt att söka och erhålla, förutom sådan ekonomisk ersättning som kan vara berättigad enligt lag eller rättvisa, sådan föreläggande annan ersättning som kan vara nödvändig för att förhindra något hotat, fortsatt eller vidare brott av Licenstagaren, utan att uppvisa eller bevisa faktiska skador som har orsakats Licensgivaren och utan att upprätta borgen. CM-F0176 (Revision F, January 2011)

13 Innehållsförteckning Installation 1 Viktigt! Så här underlättar du snabb och smidig produktinstallation Maskinvarukrav Teknisk support Planera installationen Uppgradering av en befintlig version av programvaran Startar installationsprocessen Installera Förutsättningar Databasinstallation Installation av Analyst-program Vad är nästa steg? Konfigureringsverktyg för Analyst 2 Alternativ för databaskonfiguration Databastyp Byt databas Uppdatera Databas Kör SQL-skript Konfigureringsverktyg för Analyst Allmän konfiguration HMI-anslutning transaktionstjänst monitoråterställning Thin Client Transfer Analyst licensnyckelhanterare IMx-tjänst Microlog-tjänst Tjänsten WMx SMTP-inställningar Installerar Analyst Thin Client Transfer 3 Installera Analyst Innehållsförteckning - 1

14 Underhåll av installationen 4 Ta bort din installation Analyst licensnyckelhanterare A Översikt...A-1 Analyst Diagram för systemanslutning B Innehållsförteckning - 2 Installera Analyst

15 1 Installation Viktigt! Så här underlättar du snabb och smidig produktinstallation Information i det här avsnittet är avsedd att fungera som en vägledning som underlättar smidigast möjliga installation. Varierande procedurer för förstagångsinstallationer, programuppgraderingar och underhållsuppdateringar Observera att det finns olika typer av programinstallationer, till exempel förstagångsinstallationer jämfört med programuppgraderingar och underhållsuppdateringar. Nedanstående matris för installation och uppgradering av Analyst visar specifika installationssteg som du kommer att utföra beroende på vilken typ av installation det gäller. Granska denna matris och arbeta enligt beskrivningen för din typ av installation. Matris för installation och uppgradering av Analyst Avinstallera programmet (men inte databaserna) (beskrivs i kapitel 5, Underhåll av installationen / Ta bort din installation) Kör Förutsättningar (beskrivs i kapitel 1, Installation / Installera program som krävs) Installera databashanteraren (beskrivs i kapitel 1, Installation / Databasinstallation) Installera programmet (beskrivs i kapitel 1, Installation / Installation av Analyst-program) Förstagångsinstallation X X X Programuppgradering (t.ex. från v6.0 till v7.0) X X X Underhållsuppdatering (installeras från nerladdad fil) X - kör den nerladdade filen Installera Analyst 1-1

16 Installation Viktigt! Så här underlättar du snabb och smidig produktinstallation Från Konfigureringsverktyg Läs in demodatabasen, ange databastypen och anslut databasen Analyst (beskrivs i kapitel 2, Analyst Konfigureringsverktyg / Alternativ för databaskonfiguration / Databastyp) Från Konfigureringsverktyg uppdaterar du databasen (beskrivs i kapitel 2, Analyst Konfigureringsverktyg / Alternativ för databaskonfiguration / Uppdatera DB) X X X X Information om installations-cd-skivorna I förpackningen med Monitoring-sviten finns en eller flera cd-/dvdskivor (beroende på vilken eller vilka produkter du har köpt). I denna installationshandbok förklaras hur man installerar Analyst-dvd och därmed programmet Analyst som ger stöd för SKF:s datainsamlingsenheter Microlog Analyzer, Microlog Inspector, MARLIN, IMx, TMU, CMU, LMU, MIM, WMx, IMx och DMx. Under installationen används licensnycklar för att aktivera de delar av programmet som är specifika för ditt inköp. Utöver Analyst kan slutanvändare erhålla licensnycklar för ett eller flera tilläggsprogram som ger Analyst stöd för ytterligare funktioner. Följande tilläggsprogram installeras automatiskt tillsammans med Analyst och aktiveras med hjälp av licensnycklar: HMI Analyst Human Machine Interface) Trend Oil Jobbmeddelanden IT säkerhet NT autentisering Ytterligare program är tillgängliga som separata installationer som kan köras när Analyst-installationen har slutförts. bl.a. Decision Support Analyst Thin Client Transfer DMx -hanterare Installations-dvd:n till Analyst innehåller en meny med länkar som installerar Thin Client Decision Support och DMx Manager. Se rubriken Vad som ska installeras först längre fram i detta avsnitt för vidare hjälp med installationsordningen. 1-2 Installera Analyst

17 Installation Viktigt! Så här underlättar du snabb och smidig produktinstallation Information om användarhandböckerna Användarhandböcker levereras som Adobe Acrobat.pdf-filer. Dessa pdf-versioner av användarhandböckerna installeras automatiskt tillsammans med programvaran och är tillgängliga via Start-menyn i Windows. För installation, kan du se manualer på installations-dvd:n genom att välja länkarna View Installation Manuals eller View User Manuals länkar i installationsmenyn. Observera att Adobe Reader 7,0 eller senare krävs och måste vara installerad för att visa och skriva ut pdf-manualerna. Ladda ner Adobe Reader från Adobes webbplats. Information om licensnycklarna Licensnycklarna står i licensnyckelbrevet på insidan av cd-fodralet. Licensnycklarna används för att aktivera den eller de anskaffade produkterna. Du ombeds ange nycklarna under installationen. Se till att du har dem nära till hands innan du inleder installationen. Vad som ska installeras först Använd följande checklista när du installerar Analyst och eventuella tilläggsprogram: Ta fram Analysts installations-dvd. Kontrollera att du har licensnycklarna tillgängliga. Läs igenom handbokens avsnitt Planera installationen för viktiga anvisningar och riktlinjer för vad som bör göras innan installation. Under det här steget kommer du att tillfrågas om att installera viktiga program och en stödd databashanterare. Du måste starta om datorn innan du fortsätter med installationen. Installera Analyst och ange de licensnycklar som efterfrågas under installationsprocessen. Installationsdokumentationen tillhandahålls som både utskrivbar pdf-fil och som hjälpfil. Hjälpfilen innehåller hyperlänkar som gör det enklare för dig att följa ett specifikt installationsförfarande. Därför bör du överväga att använda online-hjälpen under installationsprocessen. Men hjälpfilen tillhandahåller endast information för enskilda installationsskript och inte för de automatiska stegen (dvs. förutsättningarna). Därför rekommenderar vi att du skriver ut.pdf-filen. Se avsnittet Nästa steg efter installation av Analyst för att bestämma hur du ska fortsätta. Lägg några minuter på att registrera produkten på för att få tillgång till exklusiva erbjudanden för registrerade kunder, inklusive teknisk support, spårning av ägandebeviset och information om uppgraderingar och specialerbjudanden. (se vår webbplats för vidare information om fördelarna med registrering). Installera Analyst 1-3

18 Installation Maskinvarukrav Skriv ut och läs snabbstartguiden till Analyst för anvisningar om hur man kommer i gång. (Alla användarmanualer, inklusive snabbstartguider, kan hämtas från alternativet Monitoring Suite / manualer på startmenyn i Windows.) Maskinvarukrav För att Analyst ska fungera tillfredsställande ska du klicka på nedanstående länk för att öppna databladet för Analyst och se efter i avsnittet Maskinvarukrav för detaljerad information om den nödvändiga maskinvarukonfigurationen. Adobe Reader 7.0 eller senare krävs och måste ha installerats för att kunna visa och skriva ut pdf-dokumenten. Ladda ner Adobe Reader från Adobes webbplats. Internetanslutning krävs för att öppna databladet. Klicka här för att öppna ptitude Analyst datablad.pdf. Teknisk support Om du behöver hjälp med installationen kontaktar du SKF USA Inc. tekniska support: 5271 Viewridge Court San Diego, CA 92123, USA Telefon: FAX: (858) E-post: (Nord- och Sydamerika) (Europa, Mellanöstern och Afrika) Du kan även kontakta teknisk support via SKF:s webbplats: Planera installationen Innan du installerar Analyst, ska du slutföra nödvändiga installationssteg. Databasöverväganden Innan du installerar Analyst, måste du installera en stödd databas. Programmet har stöd för följande typer: Oracle-databas version 11g Express och Standard samt 11g Standard. Microsoft SQL Server 2008 och 2008 R2 Standard Edition eller Express. Om någon av dessa databashanterare redan finns i nätverket kan en anslutning ske till en befintlig databas under installationen. 1-4 Installera Analyst

19 Installation Planera installationen Kontakta databasadministratören eller IT-personalen och be om anslutningsinformation. Om du ansluter till en befintlig Oracle-databas måste du veta instansnamnet samt SYS- och SYSTEM-lösenorden. Om du ansluter till en existerande Microsoft SQL Server 2008 databas, måste du känna till SQL Databas instans namn och SA lösenordet. Om du installerar en klient och inte uppdaterar värddatabasen, behöver du enbart instansnamnet för databasen. Se avsnittet Uppgradera befintlig version av programvaran för vidare information om alternativ för databasuppgraderingen. Installationsprogrammet söker automatiskt efter befintliga SKFdatabaser. Om någon databas hittas installeras istället en demodatabas. Om en stödd databashanterare inte redan installerats klickar du på alternativet Databashanterare på menyn Installera program eller visa handböcker för att installera antingen Oracle 11g Express eller SQL Server 2008 Express innan du installerar programmet Analyst. Bild 1. Installationsalternativ för databashanteraren. En kopia av både databashanteraren Oracle 11g Express (32-bitars) och MS SQL Server Express 2008-R2 (32-bitars) medföljer på dvd-skivan för Analyst för din bekvämlighet. Installera Analyst 1-5

20 Installation Planera installationen Om systemet kör operativsystemet Windows 7 (32- eller 64-bitars) och du vill installera Oracle måste du skaffa och installera Oracle 11g R2 (32-bitars). Oracle 11g Express som medföljer på Analyst dvd:n kan inte installeras på datorer med operativsystemet Windows 7. Viktigt Oracle 11g Express har en lagringskapacitet på 11 GB och är begränsad till en namngiven instans och SQL Server 2008 Express har en lagringskapacitet på 10 GB och är begränsad till en namngiven instans. Om du behöver större lagringskapacitet eller mer än en instans måste du anskaffa en databas från Oracle eller Microsoft som har stöd för det. Din databasadministratör måste installera databasen innan Analyst-installationen körs. Det finns enbart stöd för Oracle 32-bitars när programmet Analyst och dess hjälpprogram är installerade på samma dator. Viktigt När du installerar Microsoft SQL Server 2008 Database Manager, ska du se till att konfigurera ett blandat autentiseringsläge. Nätverksöverväganden Det finns två möjliga installationsscenarier: Installation för flera användare Ger stöd för flera användare. Databasen installeras på en serverdator. Programmen som använder databasen installeras på klientdatorer och har tillgång till datan via nätverket. Enanvändarinstallation Såväl databas som program installeras på en enda dator. Data är endast tillgängliga lokalt. Vid en enanvändarinstallation behöver man endast se till att datorn uppfyller systemkraven. Vid en fleranvändarinstallation måste en dator väljas som ska fungera som server för datan. Tänk på följande när du väljer databasdator: Datorn som ska hysa datan måste ha tillräckligt stort hårddiskutrymme för de ursprungliga installationsfilern plus alla data som läggs till senare. Minst 10 GB ledigt hårddiskutrymme rekommenderas. Den dator som datan lagras på måste vara tillgänglig via nätverket för alla datorer som ska använda programmen. Den dator som datan lagras på måste vara påslagen när andra användare använder programvaran. När du har installerat databasservern fortsätter du med klientinstallationen på de datorer som behöver ha tillgång till datan. Klientdatorerna måste uppfylla följande krav: Viktigt Databasklienten på 32 bitar från Oracle måste installeras och konfigureras på den lokala arbetsstationen innan man installerar Analyst. Kontakta databasadministratören eller IT-avdelningen för hjälp med detta. 1-6 Installera Analyst

21 Installation Planera installationen Transaktionsserverserviceöverväganden Utöver databasvärden behöver man välja en dator som ska fungera som värd för transaktionsserver. Transaktionsservern fungerar som en kommunikationslänk mellan programmen och databasen i syfte att effektivisera databastillgången för snabbare bearbetning i WAN-miljöer. Transaktionsservern kan installeras på databasservern eller någon av klientdatorerna (i samma lokala nätverk som dataservern). Under installationen måste du antingen konfigurera transaktionsservern lokalt eller ange maskinnamnet eller IP-adressen till transaktionsservern (om den redan har konfigurerats). Tänk på följande när du väljer värd för transaktionsservern: Om du arbetar i ett WAN-nätverk bör värden för transaktionsservern ligga på samma lokala nätverk som databasvärden. Den dator som transaktionsservern installeras på måste vara tillgänglig via nätverket för alla datorer som ska använda programmen. Anteckna anslutningsinformationen (maskinnamnet eller IP-adressen och TCPportnumret) för transaktionsservern eftersom den behövs vid konfigurationen av transaktionsserverklienterna. Den dator som transaktionsservern installeras måste alltid vara påslagen och du bör därför installera den på en maskin med serverspecifikationer, antingen direkt på databasservern eller i samma lokala nätverk som den. Transaktionsservern använder en TCP-port som definierats under installationen (standard är 8088). Se till att alltid tillåta den här porten i den brandvägg som installerats på värddatorn. Viktigt Det finns enbart stöd för Oracle 32-bitars när programmet Analyst och dess hjälpprogram är installerade på samma dator. Kompatibilitet med operativsystemet Windows Problem med Windows Vista Windows Vista stöds inte längre av något SKF-program. Windows 7 User Account Control (UAC) och kompatibilitet med 64-bitars Windows 7 Några Analyst-program och tilläggsprogram, och några SKFdatainsamlingsenheter (DAD) som kommunicerar Analyst har restriktioner för Windows 7 UAC och/eller 64-bitars Windows 7. Dessa restriktioner anges i de två tabeller som visas nedan. Anmärkning 1 Kärnmoduler = Inspector [CMSW 7200], Analyst för Microlog Analyzer [CMSW 7300] och Analyst [CMSW 7400]. Anmärkning 2 Tilläggsprogram = Trend Oil [CMSW 7308] och Work Notification [CMSW 7302]. Anmärkning 3 UAC-nivån måste vara inställd på "låg". Installera Analyst 1-7

22 Installation Planera installationen Anmärkning 4 Stöd planeras i kommande versioner. Anmärkning 5 Om du använder Oracle för din databas så krävs Oracle 32-bitars eller Oracle 32-bitars klient när dessa hjälpprogram installeras på samma server eller klientdator. Anmärkning 6 Ladda ner den 64-bitars drivrutinen från nerladdningssidan för SKF Microlog Analyzer. Drivrutinen finns även i mappen Tools/AX på Analyst installations-dvd. Program/funktion Win 7 32 bitar Analyst 2012 (kärnmoduler 1 och tilläggsprogram 2 ) Inkluderar följande funktioner: Transaktionstjänst 5 Win 7 64 bitar IMx-tjänst 5 WMx-tjänst 5 Microlog-tjänst 5 Ja Ja Licensnyckelhanteraren (kräver administratörsnivå för operativsystemet) ConfigTool (kräver administratörsnivå för operativsystemet) 5 IMx Serial Configurator Analyst Monitor 5 Installationsprogram för alla program (kräver administratörsnivå för operativsystemet) Stödprogram Decision Support version 3.0 [CMSW 7450] (tilläggsprogram + Ja Ja funktioner) Analyst HMI version 1.x [CMSW 7203] Nej Nej SKF Machine Analyst fjärranslutningsversion 1.x [CMSW 5830] Ja Ja Analyst Thin Client Transfer 2010 [CMSW 7320 & 7321] Ja Ja Gränssnitt och övrigt SAP 4.7 & 7.1 gränssnitt för Decision Support och Ja Ja kärnmoduler1 Analyst OPC-klientversion x.x [CMSW 7473] Ja 3 Nej 4 Software programutvecklingspaket version x.x Ja Ja SoundByte Ja 3 Ja PRISM 4 -konvertering Ja 3 Nej Ivy, CMU Configurator Ja 3 Nej DMx -hanterare Ja 3 Nej 1-8 Installera Analyst

23 Installation Planera installationen Datainsamlingsenheter (DAD) Lägsta firmware version Win 7 64 bitar SKF Multilog DMx 7.2 Nej Anmärkning SKF Multilog IMx Ja Enhetstyper -S, -M, -T, -P SKF Multilog WMx Ja SKF Microlog Analyzer GX [CMXA 70] Ja SKF Microlog Analyzer GX [CMXA 75] Ja 6 Kräver 64-bitars drivrutin SKF Microlog Analyzer AX [CMXA 80] Ja 6 Kräver 64-bitars drivrutin SKF Microlog Analyzer IS [CMXA 51-IS] Ja 6 Kräver en kabel från tredje part för USB till seriell anslutning och 64-bitars drivrutin SKF Microlog Analyzer CMVA Ja 6 Kräver en kabel från tredje part för USB till seriell anslutning och 64-bitars drivrutin SKF Microlog Inspector [CMDM 6600] 1 Ja SKF Microlog Inspector [CMDM 6700] 1 Ja SKF MARLIN [CMDM 5460] 4.23 Ja Använder Windows Mobile 2005 SKF MARLIN [CMDM 6200] 4.5 Ja SKF MARLIN [CMDM 6400] 4.5 Ja SKF MARLIN [CMDM 6500] 4.5 Ja Äldre onlinesystem SKF Multilog W/VT SKF Multilog LMU Nej Nej SKF Multilog CMU och TMU Nej Rekommenderas för användning med Windows XP eller Windows 7 32-bitar3 Installationsordning Använd nedanstående ordningsföljd vid installation på flera datorer: 1. Utför installationen på den dator som ska fungera som databasserver genom att antingen installera eller ansluta till önskad databas. 2. Utför installationen på den dator som ska fungera som transaktionsserver. 3. Utför de återstående klientinstallationerna och anslut till databasservern och transaktionsservervärden. Installera ytterligare program (dvs. Decision Support, DMx Manager osv.) på varje dator efter att Analyst har installerats. Installera Analyst 1-9

24 Installation Uppgradering av en befintlig version av programvaran Uppgradering av en befintlig version av programvaran Den här informationen gäller tidigare versioner av Inspector, Machine Suite, Machine Analyst, Machine Inspector, och Machine Observer. OBS! Se till att du har gjort en fullständig säkerhetskopiering av databasen innan du fortsätter med uppgraderingen. Om du uppgraderar från en tidigare version av programvaran har du två alternativ rörande befintliga data. 1. Du kan lämna den gamla versionen av databashanteraren installerad och helt enkelt uppgradera databasstrukturen så att den är kompatibel med den nya programversionen. Om du väljer att fortsätta använda den gamla versionen av databashanteraren utförs databasuppgraderingen med hjälp av Analyst Configuration Tool. 2. Om du vill uppgradera din databashanterare kan du installera en ny version av databashanteraren och migrera äldre data. För din bekvämlighet inkluderar installations-dvd:n de senaste versionerna av expressutgåvorna av Oracle och Microsoft SQL Database Managers. Välj alternativet Databashanterare från huvudsidan för att installera en stödjande databas. Om du vill installera en ny version av databashanteraren måste den nya databasen vara på plats innan du installerar Analyst. Jobba med din databasadministratör eller IT-personal för att uppgradera databasen och skapa en plan för datamigrering. Proceduren för att migrera befintlig data varierar beroende på den databastyp som har valts. VARNING Oracle 11g Express har en lagringskapacitet på 11 GB och SQL Server 2008-R2 Oracle 11g Express har en lagringskapacitet på 10 GB. Om du föredrar att uppgradera databashanteraren, men den befintliga databasen är större än 11 GB/10 GB (eller kommer att bli större än så med tiden) ska du inte installera Express-versionen av databashanteraren. (Du kontrollerar storleken på Oracledatabasen genom att summera filstorleken på alla dbf-filer i databasen.) Köp istället en uppgraderad databas från Oracle eller Microsoft. Migrera till Oracle 11g eller 11g Följ anvisningarna nedan för att överföra data från tidigare versioner till Oracle 11g eller 11g XE. 1. Innan du kör installationen av Analyst öppnar du den äldre Oracle Database Manager-versionen och skapar en dumpfil av Oracledatabasen. (Se användarhandboken till Oracle-databasen för anvisningar om hur man gör det.) 1-10 Installera Analyst

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk FileMaker Server 14 Guiden Installation över nätverk 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Monitor Pro V7.x SCADA. SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18

Monitor Pro V7.x SCADA. SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18 Monitor Pro V7.x SCADA SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FRÅGESTÄLLNINGAR KRING SQL SERVER 7... 3 1.1 VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR... 3 1.1.1 Hur får Microsoft-licenserna SQL

Läs mer

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare Detta ActivEngage licens- och supporttjänstavtal (fortsättningsvis kallat avtalet ) ingås mellan användaren av ActivEngage-programvaran (fortsättningsvis

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.39A Version 1.1 - (071210) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.39A.

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text.

Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text. ANVÄNDARVILLKOR Köp- och användarvillkor för KOL Utbildningsprogram Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text. Programvara; står för

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

Sätt igång med QuarkXPress 10.5

Sätt igång med QuarkXPress 10.5 Sätt igång med QuarkXPress 10.5 INNEHÅLL Innehåll Sammanhörande dokumentation...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS X...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Lägga till filer efter installationen:

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: 2014-06-13 Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk.

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk. Avtal för anslutning till Brf Bränneriets datornätverk 2014-06-18 rev.c ALLMÄNT Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 Detta är slutanvändarlicensavtalet för Prometheans programvara ActivInspire Professional Edition ( programvaran

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK FRI TRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011 för Uppdaterad: våren 2011 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Norton 360TM. Användarhandbok

Norton 360TM. Användarhandbok Norton 360TM Användarhandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter. Användarhandbok

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer