Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2010-08-24 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen lats och tid Rådhuset i Säter, kl Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran Johansson (v) Erik Kall (mp) Elsa Efraimsson-Vestman (c) Marit Ragnarsson (c) Tommy Andersson (m) Marie Richaud (m) Lars-Evert Dahlberg (kd) Sixten Carlsson (s) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Iris Carlsson.-Rustas Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Iris Carlsson-Rustas Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Margareta Jakobsson

2 Kommunstyrelsen Ks 127 Dnr KA10/255 Överföring av kommunal medfinansiering mellan leader - perioder Ärendet: Inom Nedre Dalälvsområdet har det under en övergångsperiod arbetats med två leaderperioder parallellt. Under innevarande år avses Leader+ Nedre Dalälven avslutas. Inför nuvarande leaderperiod förväntades från statligt håll att kommunerna tar ansvar för 30 procent av den offentliga finansieringen. I området budgeterades 25 procent (istället för 30 procent), vilket alla kommuner utlovat som medfinansiering. Tanken var att kommunerna själva skulle ansvara för resterande 5 procent för att gå in i projekt som man från den egna kommunen ansåg särskilt angelägna. Inom Leader+ Nedre Dalälven har inte alla offentliga medel upparbetats under perioden, bl.a. beroende på att annan offentlig medfinansiering utöver budgeterade kommunala medel kunnat tillskapas. Utifrån denna bakgrund föreslås att den i Leader+ kvarstående kommunala medfinansieringen flyttas över till innevarande period. Näringslivs- och turismutskottet beslutar - föreslå kommunstyrelsen att godkänna att den i Leader+ kvarstående kommunala medfinansieringen flyttas över till innevarande period. Bilaga 1 Ntu 23/10 Bilaga 2 Ntu 23/10 Bilaga 3 Ntu 23/10. Kommunstyrelsens beslut: Godkänner att den i Leader+ kvarstående kommunala medfinansieringen flyttas över till innevarande period. Bilaga 1 Ks 127/10 Bilaga 2 Ks 127/10 Bilaga 3 Ks 127/10.

3 Bilaga 1 Ks 127, Förutbetalda intäkter L Finansiärer Summa offentlig finansiering Total finansiering Andel av total finansiering Andel i kronor Överskott 2009 Avesta kommun , , Gävle kommun , , Heby kommun , , Hedemora kommun , , Hofors kommun , , Sala kommun , , Sandvikens kommun , , Säters kommun , , Tierps kommun , , Älvkarleby kommun , , Region Dalarna , , Länsstyrelsen Dalarna , , Landstinget Gävleborg , , Länsstyrelsen Gävleborg , , Landstinget i Uppsala , , Länsstyrelsen i Uppsala , , Regionförbundet i Uppsala , , Landstinget i Västmanland , , Länsstyrelsen i Västmanland , ,

4 Bilaga 2 Ks 127, Leader Nedre Dalälven Leadermedel beviljade av LAG t.o.m BG LAG-möte Dnr Projekt Åtgärd Hela området Säter Hedemora Avesta Sala Heby Tierp Älvkarleby Gävle Sandviken första bifall 1 Förstudie turistsamverkan Ax 3 340, Förstudie nat o internat samarbeten Samarb 781, Hållbara bygder vår framtid Ax 3 215, Förstudie Vendelbygden Ax 3 210, Driftskostn. Leader Nedre Dalälven Drift 9 400, Samverkan för hållbar bygdeutveckl Ax 3 596, Skate och inspiration Ax 3 215, Fortsatt utv. Brunns silvergruva Ax 3 80, Förstudie Laxön Ax 3 215, Förstudie Besök Östervåla Ax 3 215, Musikteaterverkstan MTV Ax 3 134, KLUNK (Svartådalen) Ax 3 528, Turismsamverkan Ax , Ungdomsparaply Ax 3 240, Förstudie logi Ax 3 279, Strömsberg kan Ax 3 125, Lokal biogassamverkan i Säterbygden Ax 1 200, Marknadsföring av Vendelbygden Ax 3 346, Enåkersbygdens framtid o utv. Ax 3 215, Bo i Svartådalen Ax 3 643, SUNE (Svartådalen) Ax 2 643, Livet på landet i Möklinta Ax 3 322, Utveckling av Stjärnsund Ax 3 231, Gysinge upplevelser i bruksmiljö Ax 3 430, Landsbygdsutv. Skedvi 2010 Ax 3 531, Förstudie Norabygden Ax 3 107, Flottningsbåt trä Ax 2 (?) 47, Förstudie: Kreativa lantbrukare Ax 1 170, Hand i Hand över Havet, del II Samarb , Förstudie Vendelsjön Ax 2 (?) 293, Ungdomsutveckling i Jugansbo Ax 3 53, Dalarnas folkmusik Ax 3 195, Förstudie ädelfiskpassage Ax 2 165, Älvlandskapet ND - biosfäransökan Ax 2 540, Fyra bruk bussturism Ax 3 8, Landsbygdsutveckling Garpenberg Ax 3 430,0 61 Strömsberg kan mer Ax 3 102,2 62 Förstudie Dala Folk Art Ax 3 172,4 64 Långshyttan ett återbruk Ax 3 215,0 Summa ,8 903, ,9 410, ,0 537, ,4 262,0 80,6 430,0 Totalt ,7

5 Bilaga 3 Ks 127, Nedre Dalälven (ersätter dokument daterat ) Till kommunstyrelsens ordförande i kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp, Sandviken, Älvkarleby och Gävle Kommunala kontaktpersoner i kommunerna Överföring av kommunal medfinansiering mellan leaderperioder Inom Nedre Dalälvsområdet har vi under en övergångsperiod arbetat med två leaderperioder parallellt. Under innevarande år avses Leader+ Nedre Dalälven avslutas. Inför nuvarande leaderperiod förväntades från statligt håll kommunerna ta ansvar för 30 procent av den offentliga finansieringen. I vårt område budgeterade vi med 25 procent (istället för 30 procent), vilket alla kommuner utlovat som medfinansiering. Tanken var att kommunerna själva skulle ansvara för resterande 5 procent för att gå in i projekt som man från den egna kommunen ansåg särskilt angelägna. Inom Leader+ Nedre Dalälven har inte alla offentliga medel upparbetats under perioden, bl.a. beroende på att annan offentlig medfinansiering utöver budgeterade kommunala medel kunnat tillskapas. Av bilaga framstår kvarstående andelar. Utifrån denna bakgrund föreslår vi att den i Leader+ kvarstående kommunala medfinansieringen flyttas över till innevarande period. Därmed finansierar kvarvarande medel de resterande 5 procenten av den kommunala medfinansieringen i Leader Nedre Dalälven. En sådan lösning ökar också möjligheten att ta emot och använda extra EU-medel, som i likhet med vad som hände under Leader +, sannolikt kommer att erbjudas Leader Nedre Dalälven även i slutskedet av denna programperiod. Dessutom ökar det förutsättningarna att andra regionala organs (länsstyrelser, landsting och regionförbund) kvarstående medfinansiering kan behållas på motsvarande sätt för landsbygdsutveckling i vårt område istället för att återgå till medfinansiärerna. Om kommunen inte tillåter överflyttning av kommunal medfinansiering mellan leaderperioderna vill vi att ni meddelar oss senast den 1 september 2010 Frågor besvaras av Kalle Hedin. För kontakt e-posta eller ring Per Nordenstam Ordförande Leader+ Helena Åkerberg Hammarström Ordförande Leader Kalle Hedin Verksamhetsledare båda Leader

6 Kommunstyrelsen Ks 128 Dnr KA10/210 Detaljplan för del av Skönvik 1:3 mm- samråd Ärendebeskrivning; Miljö- och byggnämnden har för samråd översänt detaljplan för del av Skönvik 1:3 mm. Syftet med detaljplanen är att ny småhusbebyggelse ska kunna uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse i stadsdelen Skönvik i Säter, i enlighet med kommunens mål att i sin planering arbeta för att det ska finnas attraktiva tomter för nybyggnation i de olika kommundelarna. Syftet är även att säkerställa och tydliggöra allmänhetens tillgänglighet till det strandområde utmed Ljustern som omfattas av detaljplanen. Den del av allén med lövträd längs Jönshyttevägen som är belägen inom detaljplanen säkerställs genom bestämmelser som reglerar markens vegetation tillsammans med begränsningar av vilka delar av planområdet som får bebyggas. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar i yttrande till miljö- och byggnämnden tillstyrka förslaget med följande tillägg: 1. Utöka bebyggelseområdet genom att binda samman bebyggelseområdena i riktning sydost om den södra vägen. 2. Förorda enplanshus närmast sjön och där tillåta något större byggnadsyta. Kommunstyrelsens beslut: I yttrande till miljö- och byggnämnden tillstyrka förslaget med följande tillägg: 1. Utöka bebyggelseområdet genom att binda samman bebyggelseområdena i riktning sydost om den södra vägen. 2. Förorda enplanshus närmast sjön och där tillåta något större byggnadsyta.

7 Kommunstyrelsen Ks 129 Dnr KA10/281 Detaljplan för Enbacka skola (Enbacka 13:1) - samråd Ärendebeskrivning; Miljö- och byggnämnden har för samråd översänt detaljplan för Enbacka skola (Enbacka 13:1. Detaljplanen görs för att ändra tillåten markanvändning, så att pågående användningssätt som handel och skola kan medges. Kommunen bedömer att de i detaljplanen föreslagna åtgärderna inte medför någon betydande miljöpåverkan varför någon miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. Planärendet avses handläggas enligt de regler som gäller för så kallat enkelt planförfarande, vilket innebär att det inte kommer att ställas ut offentligt, utan bara sändas ut till berörda för synpunkter. Därefter är avsikten att planärendet skall gå vidare för antagandeprövning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar i yttrande till miljö- och byggnämnden tillstyrka förslag till detaljplan för Enbacka skola. Kommunstyrelsens beslut: I yttrande till miljö- och byggnämnden tillstyrka förslag till detaljplan för Enbacka skola (Enbacka 13:1).

8 Kommunstyrelsen Ks 130 Dnr KA10/247 Medfinansiering av EU Mål 2 projekt för utveckling av Dalabanan Ärendebeskrivning Säter är en av de fjorton kommuner som är utefter Dalabanan. Styrelsen för Dalabanan har beslutat att EU Mål 2 ska sökas för en ny treårsperiod omfattande åren Säters kommuns åtagande som medfinansiärer är enligt förslag 25 tkr 2011, 2012 och 2013 i kontanta medel samt 35 tkr 2011, 2012 och 2013 i egen arbetsinsats. Förvaltningens förslag till beslut: 1. Säters kommun är medfinansiärer till Dalabanan EU Mål med kr/år i kontanta medel kr/år i egen arbetsinsats = Medfinansieringsintyg lämnas till EU Europeiska regionala utvecklingsfonden. 3. Kostnaden, kr x 3, belastar konto för Resecentrum. 4. Kommunkansliet ansvarar för arbetsinsatsen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen beslutar att Säters kommun är medfinansiärer till Dalabanan EU Mål med kr/år i kontanta medel kr/år i egen arbetsinsats = Medfinansieringsintyg lämnas till EU Europeiska regionala utvecklingsfonden 3. Kostnaden, kr x 3, belastar konto för Resecentrum. 4. Kommunkansliet ansvarar för arbetsinsatsen. Kommunstyrelsens beslut: 1. Säters kommun är medfinansiärer till Dalabanan EU Mål med kr/år i kontanta medel kr/år i egen arbetsinsats = Medfinansieringsintyg lämnas till EU Europeiska regionala utvecklingsfonden 3. Kostnaden, kr x 3, belastar konto för Resecentrum. 4. Kommunkansliet ansvarar för arbetsinsatsen.

9 Kommunstyrelsen Ks 131 Dnr KA10/324 Ändring av del av detaljplan för området Folieraren/Förgyllaren. Ärendebeskrivning: För att kunna erbjuda ytterligare egnahemstomter inom rubr detaljplan i Moraby föreslås en planändring på så sätt att anvisat område för flerbostadshus och uthus/garage förändras så att möjlighet ges till byggnation av småhus. Intressent finns till tomten Mora 13:76 under förutsättning att gatan förlänges längs tomten. Förvaltningens förslag till beslut: 1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden företa planändring genom enkelt planförfarande för del av detaljplan för Folieraren/Förgyllaren i Moraby, Gustafs 2. Gatukontoret får i uppdrag att förlänga gatan vid fastigheten Mora 13:76 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och byggnämnden företa planändring för del av detaljplan för Folieraren/Förgyllaren i Moraby, Gustafs. 2. Gatukontoret får i uppdrag att förlänga gatan vid fastigheten Mora 13: Ett exploateringskonto upprättas för kostnader som avser detaljplan för området Folieraren/Förgyllaren. Kommunstyrelsens beslut: 1. Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att företa planändring för del av detaljplan för Folieraren/Förgyllaren i Moraby, Gustafs. 2. Gatukontoret får i uppdrag att förlänga gatan vid fastigheten Mora 13: Ett exploateringskonto upprättas för kostnader som avser detaljplan för området Folieraren/Förgyllaren.

10 Kommunstyrelsen Ks 132 Dnr KA10/325 Upphandling av energieffektivisering i Säters avloppsreningsverk Ärendebeskrivning: Va/Renhållningsenheten avser att genomföra en upphandling av energieffektivisering i Säters avloppsreningsverk. Målet med investeringen är att minimera åtgången av olja och el för att värma upp processlokalerna i Säters ARV genom ett optimalt tillvaratagande av spillvärme. Idag finns en gammal värmepump som återvinner värme ur avloppsvattnet. Pumpen är helt utsliten och inte längre möjlig att renovera. Kalkylerad total kostnad för projektet (exkl. moms) är ca kr. Förvaltningens förslag till beslut: ÅF-Infrastruktur AB får i uppdrag att administrera upphandlingen genom att göra förfrågningsunderlag och utvärdering i samarbete med Säters VA/Renhållningsenhet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att ÅF-Infrastruktur AB får i uppdrag att administrera upphandlingen genom att göra förfrågningsunderlag och utvärdering i samarbete med Säters VA/Renhållningsenhet. Kommunstyrelsens beslut: ÅF-Infrastruktur AB får i uppdrag att administrera upphandlingen genom att göra förfrågningsunderlag och utvärdering i samarbete med Säters VA/Renhållningsenhet.

11 Kommunstyrelsen Ks 133 Dnr KA10/333 Avtal gällande Säters Film- och Biografmuseum Ärendebeskrivning: Förslag till avtal har upprättats mellan Säters kommun och Folkets Hus i Säter. Säters Folkets Hus förening har sagt upp det avtal för drift av Säters Film- och Biografmuseum som finns mellan Säters kommun och Folkets Hus. Avtalet löper ut Säters kommun har ambitionen att hitta en långsiktig lösning för Biografmuséet. För att tillfälligt säkra den fortsatta driften har ett förslag till avtal upprättats mellan Folkets Hus och Säters kommun. Avtalet innebär att Säters kommun åtar sig driften av Säters Film- och Biografmuseum och ansvar för de ingångna avtal Biografmuséet har. Folkets Hus återbetalar kr av det bidrag om kronor som erhållits för driften Pengarna ska täcka kostnader för de visningar som är inbokade under resten av året Kommunen kommer att upprätta en inventarielista över muséets inventarier med bistånd av sakkunnig personal. Avtalet löper fro m t o m För det kommande arbetet med Biografmuséet föreslås att en referensgrupp bildas. Syftet med referensgruppen är att få en rådgivande grupp att medverka i en dialog om långsiktig drift, frågor om fortsatt huvudmannaskap samt att vara en plattform för olika intressenter. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till avtal. Bilaga 1 Au 170/ En referensgrupp utses enligt förslag. Bilaga 2 Au 170/ Kommunstyrelsens ordförande utses som politiker med 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen som ersättare. 4. Referensgruppens uppdrag är att fungera som en plattform för dialog mellan olika intressenter under arbetet med att ta fram en långsiktig lösning för Säters Film- och Biografmuseum. 5. Fortsatt handläggning och beslut i ärendet delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. forts

12 Kommunstyrelsen Ks 133 forts Kommunstyrelsens beslut: 1. Godkänner förslag till avtal. Bilaga 1 Ks 133/ En referensgrupp utses enligt förslag. Bilaga 2 Ks 133/ Kommunstyrelsens ordförande utses som politiker med 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen som ersättare. 4. Referensgruppens uppdrag är att fungera som en plattform för dialog mellan olika intressenter under arbetet med att ta fram en långsiktig lösning för Säters Film- och Biografmuseum. 5. Fortsatt handläggning och beslut i ärendet delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 6. Delegera till administrative chefen tillse att visningar sker fram till nästa sammanträde med arbetsutskottet den 7 september.

13 Bilaga 1 Ks 133, Avtal Mellan Folkets hus i Säter och Säters kommun har följande avtal avseende biografmuséet träffats. 1 Avtalets omfattning Avtalet innebär att Säters kommun åtar sig driften av Biografmuséet samt ansvar för det skriftliga avtal som Biografmuséet har med SVT. 2 Ersättning Folket Hus återbetalar 30 tkr av de förskotterade bidrag som betalats ut från Säters kommun till Folkets Hus avseende driften av Biografmuséet t o m 31/ Avtalets längd Avtalet gäller f o m t o m Säter Folkets Hus Säters kommun Håkan Gustâv Abbe Ronsten

14 Bilaga 2 Ks 133, KSAU och KS 24/8 Biografmuséet Förslag till referensgrupp Mats Andersson Ann-Britt Grünewald Örjan Hamrin Erik Johansen Björn Kallner Lasse Kjällberg Eva Kungsmark Malin Lagergren Bernt Lindstenz Staffan Nilsson Representant Säters kommun, 1 politiker samt ersättare Adjungerande Jan Bergman

15 Kommunstyrelsen Ks 134 Redovisning av delegationsärenden Dnr KA09/393 Dnr KA10/002 Dnr KA10/112 Upphandling av livsmedelslogistika tjänster. Ärenden enligt allmänna ordningsstadgan och lagen om allmänna bestämmelser. Ekonomichefens beslut om avskrivning av fordringar och Dnr KA10/133 Upphandling av Microsoft programvaror Select Dnr KA10/140 Dnr KA10/251 Dnr KA10/273 Omsättning av lån antagande av anbud från Kommuninvest. Administrative chefens beslut om bidrag för midsommarfirande, Säters spelmanslag. Administrative chefens beslut om bidrag till genomförande av midsommarfirande, Säters Folkdansgille. Delegationsbeslut avseende lotterier enligt lotterilagen tiden april-juni Kommunstyrelsen tar del av delegationsärendena.

16 Kommunstyrelsen Ks 135 Delgivningar 1. Protokoll från sammanträde med Brottsförebyggande rådet, Protokoll från sammanträde med Näringslivs- och turismutskottet, och Protokoll från sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott, och Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-10

Kommunstyrelsen 2013-09-10 Kommunstyrelsen 2013-09-10 Ks 134 Detaljplan Skönvik 1:10... 2 Ks 135 Detaljplan Storhaga 7:4... 3 Ks 136 Besök från Räddningstjänsten Dala Mitt... 4 Ks 137 Begäran om utökad kommunal borgen... 6 Ks 138

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-01-08

Kommunstyrelsen 2013-01-08 Kommunstyrelsen 2013-01-08 Ks 1 Delegationsordning för kommunstyrelsen... 2 Ks 2 Samråd detaljplan för Storhaga 7:4... 3 Ks 3 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar... 4 Ks 4 Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.00. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare Kommunfullmäktige 2003-06-18 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.30-21.45. Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-01-21 1(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-01-21 1(38) Kommunstyrelsen 2009-01-21 1(38) Plats Sessionssalen, Centrumhuset, Götene, den 21 januari 2009, kl. 08.30 11.55; 13.00 15.45 Beslutande Se sammanträdeslista Övriga deltagande Se deltagarlista Utses att

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.30 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kulturnämndens sammanträde 2013-09-16. Anmälan av övriga ärenden

Kulturnämndens sammanträde 2013-09-16. Anmälan av övriga ärenden Sammanträdesdatum 2013-09-16 SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde 2013-09-16 Anmälan av övriga ärenden 76 Delårsrapport och budgetuppföljning... 3 77 Budget 2014 2015... 4 78 Ny organisation

Läs mer