SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum Organ Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.4.2010. Organ Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Nr 8/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, vice ordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Linde Guy - Waldron Christopher - Danielsson Peter - Carlson Nina-Marie - Jansson Benitha x Donalds Eva - Mörn Klas - Lundberg Bror Övriga närvarande x Häggblom Bert, kommunfullmäktiges ordförande - Karlsson Runar, kommunfullmäktiges vice ordförande - Danielsson Lars-Erik, kommuningenjör - Larsson Patrik, bildningschef väst - Berndtsson Cecilia, socialsekreterare - Nordback Erik, byggnadsinspektör - Kyrkslätt-Henriksson Siw, bildningschef öst - Jansson Eeva, äldreomsorgschef x Alm Kerstin, kommundirektör, föredragande x Laaksonen Jessica, sekreterare Paragrafer Underskrifter Ordförande Jan Lindgrén 131 Sekreterare Thommy Fagerholm Protokolljustering Saltvik den 26 april 2010 Jessica Laaksonen Protokollet framlagt till påseende Annika Ahlqvist Saltvik den 30 april 2010 Silvana Fagerholm-Sjöblom Intygar Utdragets riktighet bestyrkes Jessica Laaksonen, Saltvik den sekreterare Underskrift Jessica Laaksonen, kanslisekreterare

2 Kallelsen utfärdad den Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Kommungården i Nääs Ärenden: 123 Konstatera laglighet och beslutförhet 124 Protokolljusterare 125 Föredragningslistan 126 Ta del av nämnders m.fl. organs protokoll 127 Delgivningar 128 Revisorernas protokoll 129 Inbjudan till information om kvalitetsrekommendation, tjänster för äldre 130 Utse representanter i bolag för mandatperioden Kallelse till förbundsstämma, Ålands kommunförbund 132 Kallelse till bolagsstämma, Norra Ålands Industrihus Ab 133 Kallelse till ordinarie bolagsstämma, Norra Ålands Avloppsvatten Ab 134 Kallelse till vårmöte, LEADER Åland r.f. 135 Räddningsområde Ålands Landskommuner, Avtal 136 Grundkurs för arbetsskyddschefer 137 Intresseförfrågan om markinköp, Doris Mattsson 138 Kallelse, Ålands Omsorgsförbunds förbundsfullmäktige 139 Verksamhetsplan för företagshälsovården Thommy Fagerholm, ordförande

3 3 123 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kmst 123 / Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört PROTOKOLLJUSTERARE Kmst 124 / I tur att justera protokollet är Annika Ahlqvist och Silvana Fagerholm- Sjöblom Till protokolljusterare valdes Annika Ahlqvist och Silvana Fagerholm- Sjöblom. Protokollet justeras omedelbart efter mötet FÖREDRAGNINGSLISTAN Kmst 125 / Föredragningslistan fastställdes oförändrad. ---

4 4 126 TA DEL AV NÄMNDERS M.FL. ORGANS PROTOKOLL Kmst 126 / Byggnadsnämnden Protokoll nr 3/ Kommundirektörens tjänstemannabeslut Beslut 1/ Barbro Andersén har beviljats befrielse från sin tjänst som vik. byråsekreterare. beslöt anteckna att den tagit del av ovannämnda protokoll samt att det inte är påkallat att ta upp ärende till behandling enligt KommunalL 55.

5 5 127 DELGIVNINGAR Kmst 127 / Ålands kommunförbund Förbundsstyrelsen protokoll nr 2/ Ålands landskapsregering Tillstånd Nr 265 K12/ Ålands Maskinservice öppet bolag har beviljats rätt att äga och besitta fast egendom i Haraldsby, Saltvik. Mise Styrelsen protokoll nr 2/ Styrelsen protokoll nr 3/ Norra Ålands pensionärer Norra Ålands pensionärer genom Göran Rosenberg framför sitt tack för beviljat verksamhetsbidrag. antecknade delgivningarna till kännedom.

6 6 128 REVISORERNAS PROTOKOLL Kmst 128 / Slutrevision har hållits april 2010 och revisorerna har överlämnat protokollet från slutrevisionen. Protokollet bifogas föredragningslistan. antecknar protokollet till kännedom. godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.

7 7 129 INBJUDAN TILL INFORMATION OM KVALITETSREKOMMENDATION, TJÄNSTER FÖR ÄLDRE Kmst 121 / Landskapsregeringen har i samband med kommunförbundet och representanter för kommunerna utarbetat kvalitetsrekommendation angående tjänster för äldre. Ett informationsmöte kommer att hållas den 4 maj 2010, kl i auditoriet, Ålands lagting. Kvalitetsrekommendationen presenteras samt slutsatserna i äldreomsorgsrapporten beskrivs översiktligt. Tid har reserverats för frågor och diskussion. Mötet leds av social- och miljöminister Katrin Sjögren. Inbjudan bifogas föredragningslistan. utser representanter som deltar i informationsmötet. Kmst 129 / utsåg Berit Hampf att delta i informationsmötet. Berit Hampf har meddelat att hon är förhindrad att delta i informationsmötet. utser en ny representant som deltar i informationsmötet. utsåg Eva Donalds att delta i informationsmötet.

8 8 130 UTSE REPRESENTANTER I BOLAG FÖR MANDATPERIODEN Kmst 130 / Kommunfullmäktige utser representanter (ordinarie samt ersättare) till följande bolag i vilka kommunen har intressen. - Saltviks ReturDepå Ab - Bocknäs Vatten - Tjenan Vatten - Norra Ålands Industrihus - Dälden Fastighetsaktiebolag - Ålands Energi Ab (tid. Ålands Kraftverksaktiebolag) - FAB Kantorsgården - Ålands Vindenergi Andelslag - Norra Ålands Avloppsvatten Ab föreslår att kommunfullmäktige utser följande representanter i bolag för mandatperioden enligt följande: Ordinarie Saltviks ReturDepå Ab Thommy Fagerholm Lafsbölev.106, Saltvik Bocknäs Vatten Ragnvald Grönlund Mariebergsv. 6, Saltvik Tjenan Vatten Gerd Danielsson Saltviksv. 580, Ödkarby Norra Ålands Industrihus Ronnie Facius Saltviksv. 730, Saltvik Dälden Fastighetsaktiebolag Ragnvald Grönlund Mariebergsv. 6, Saltvik Ersättare Henning Karlsson Fornminnesv. 21, Godby Jan Salmén Karljansson 12, Saltvik Susanne Grönholm-Jansson Svedenv. 4 bst 1, Ödkarby Leena Lindqvist Gumåker 99, Ödkarby Tommy Sjöblom Daglösav. 84, Ödkarby Ålands Energi Ab (tid. Ålands Kraftverksaktiebolag) Peter Danielsson Runa Lisa Jansson Saltviksv. 580, Ödkarby Fogdesv. 28, Godby FAB Kantorsgården Ragnvald Grönlund Mariebergsv. 6, Saltvik Ålands Vindenergi Andelslag Jesper Eliasson Västerviksv. 37, Godby Tommy Sjöblom Daglösav. 84, Ödkarby Hakon Mäkilä Saltviksv. 588, Ödkarby

9 9 Norra Ålands Avloppsvatten Runar Karlsson Saltviksv. 331, Ödkarby Tommy Sjöblom Daglösav. 84, Ödkarby

10 10 Dnr: 26 / KALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMA, ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND Kmst 131 / Ålands kommunförbund kallar till förbundsstämma som hålls den 11 maj 2010 kl i Ålands hotell- & restaurangskolas auditorium. Preliminärt kommer mötet att behandla bokslutet för år 2009 samt val av ny förbundsstyrelse. Thommy Fagerholm och Bert Häggblom representerar Saltviks kommun vid förbundsstämman. Kallelsen samt bilagor kommer att sändas ut senast sju dagar före sammanträdet. ger direktiv till kommunens representanter. Jan Lindgrén fungerade som ordförande under paragrafen. beslöt bordlägga ärendet.

11 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA, NORRA ÅLANDS INDUSTRIHUS AB Dnr: 25 /2010 Kmst 132 / Aktieägarna i Norra Ålands Industrihus Ab håller ordinarie bolagsstämma torsdagen den 6 maj 2010, kl på Jan-Karlsgården, där Ronnie Facius representerar kommunen. Föredragningslistan för bolagsstämman samt verksamhetsberättelse och bokslut för 2009 bifogas sammanträdeskallelsen. ger direktiv inför bolagsstämman till kommunens representant. gav som direktiv till kommunens representant; - Återval av Richard Björklund som ordförande - föreslår att en dividend på 2 /aktie delas ut - inbegär en förklaring till varför medel fonderas i bolaget.

12 12 Dnr: 28 / KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA, NORRA ÅLANDS AVLOPPSVATTEN AB Kmst 133 / Aktieägarna i Norra Ålands Avloppsvatten håller ordinarie bolagsstämma torsdagen den 4 maj 2010, kl i kommungården i Finström. Jan Salmén är kommunens representant vid bolagsstämman. Föredragningslistan, bokslut och verksamhetsberättelse bifogas sammanträdeskallelsen. ger direktiv till kommunens representant inför bolagsstämman. gav som direktiv till kommunens representant; - Återval av Jan Lindgrén och Jan Salmén i styrelsen - föreslår att styrelsen för Norra Ålands Avloppsvatten får i uppdrag att omförhandla vissa punkter i avtalet.

13 13 Dnr: 27 / KALLELSE TILL VÅRMÖTE, LEADER ÅLAND R.F. Kmst 134 / LEADER Åland r.f kallar till vårmöte 29 april 2010 kl på Blomstallet i Bistorp, Lemland. På mötet behandlas stadgenliga ärenden. Jörgen Lindblom är utsedd att representera Saltviks kommun vid LEADER Åland r.fs stämmor och möten. ger direktiv till kommunens representant. utsåg Eva Donalds till representant till LEADER Åland r.f vårmöte 29 april 2010.

14 14 Dnr: 395 / RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER, AVTAL Kmst 244 / Sunds kommunfullmäktige beslöt den att säga upp avtalet om ett samarbete kring en gemensam befolkningsskyddschef per den Enligt gällande avtal 9 är uppsägningstiden 9 månader. Motiveringen av uppsägningen är att kommunteknikerns tid behöver utökas i Sunds kommun och att klagomål framförts mot att 20 % inte räcker till för att handha befolkningsskyddschefs uppgiften på ett ändamålsenligt sätt. Under uppsägningstiden kommer befolkningsskyddschefen att sköta uppgiften enligt den 20 % av heltid som finns till hans förfogande och på så sätt, att han befinner sig tillsammans med räddningschefen i Jomala en dag i veckan, för att få närhet till räddningsnämnden. antecknar i detta skede beslutet till kännedom. ger den gemensamma brand- och räddningsnämnden i uppdrag att komma med förslag på hur befolkningsskyddschefsuppgiften skall administreras. Kmst 348 / godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. Med anledning av att Sunds kommun sagt upp avtalet om ett samarbete kring gemensam befolkningsskyddschef per den 1 april 2010 har i Jomala beslutat bjuda in medlemskommunerna i Räddningsområde Ålands landskommuner till en diskussion torsdagen den 5 november 2009, kl i kommunkansliet i Jomala. utser en representant till mötet. utsåg Jan Lindgrén med Jörgen Lindblom som ersättare. Kmst 412 / Representanter för medlemskommunerna i Räddningsområde Ålands landskommuner diskuterade den 5 november 2009 hur befolkningsskyddschefsuppgiften i kommunerna skall administreras från och med den 1 april. Vid mötet överenskoms att Jomala kommun, som huvudman för Räddningsområde Ålands landskommuner, tar fram ett förslag gällande organisationen av befolkningsskyddet. i Jomala har beslutat begära in den gemensamma räddningsnämndens samt avtalskommunernas inom Räddningsområde

15 15 Ålands landskommuner gällande förslag till organisation av befolkningsskyddet. Förslaget bifogas sammanträdeskallelsen. RN 54/ : beslöt återremittera ärendet tills den gemensamma räddningsnämnden för Räddningsområde Ålands landskommuner avgivit sitt utlåtande. Jomala kommun begär in den gemensamma räddningsnämndens utlåtande gällande förslag till organisation av befolkningsskyddet enligt bilaga AKST 369. Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden godkänner förslaget enligt bilaga A - KST 369 med följande tillägg: Under kommunens ansvar skall kommunerna tillse att det finns utsedd befolkningsskyddsinstruktör eller -inspektör. Kmst 16 / Ledamot Jan Lindgren föreslår med understöd av ledamot John Hilander att nämnden anser att sekreterartjänst kan köpas med tidsbundet avtal. I övrigt förordas räddningschefens förslag. I Jomalas förslag till hur befolkningsskyddet skulle organiseras inom Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL) skulle kommunernas ansvar vara att tillse att det finns en utsedd befolkningsskyddsinstruktör i varje kommun (eller om kommunen så önskar en befolkningsskyddschef). Befolkningsinstruktören skulle vara skyldig att meddela uppgifter till räddningsområdet för att befolkningsskyddsplanen för den egna kommunen skall kunna uppdateras. Befolkningsskyddsinstruktören skall fortlöpande meddela ändrade uppgifter i befolkningsskyddsplanen. Som ledare för befolkningsskyddet i kommunerna fungerar kommundirektören. RÅL har en koordinerande funktion, bl.a. genom att göra upp tidsplaner för uppdatering av befolkningsskyddsplanerna i kommunerna. Räddningsområdet skall hålla en regelbunden kontakt med befolkningsskyddsinstruktörerna och kommundirektörerna och arbeta för att befolkningsskyddsarbetet i kommunerna utvecklas och utvärderas fortlöpande. Räddningsområdet fungerar som kommunernas kontaktyta mot länsstyrelsen och landskapet Åland (samrådsdelegationen) vad gäller beredskapsärenden och befolkningsskydd. Beslut om servicenivån på befolkningsskyddet fattas i samband med servicenivåbeslutet gällande brand- och räddningsväsendet. Två gånger per år skall kommundirektörerna sammankallas till gemensamt möte för information om aktuella ärenden. Utgångspunkten för förslaget är att nuvarande resurser (räddningschef och brandinspektör) kompletteras med 20 % sekreterartjänst.

16 16 De kostnader som är förknippade med ett förtydligande av RÅLs ansvar inom befolkningsskyddet (justering av löner) samt sekreterartjänst om 20 procent ryms inom det nuvarande anslaget för befolkningsskyddet. Förslaget skulle inte medföra merarbete för kommunens nuvarande befolkningsskyddsinstruktör. Förslaget innebär en inbesparing för kommunerna. För år 2008 betalade Saltviks kommun euro till Sund för del (13,3%) i befolkningsskyddschefen. föreslår för kommunfullmäktige att Saltvik omfattar att fr.o.m övertar RÅL ansvaret för befolkningsskyddet enligt Jomala kommuns förslag till organisation av befolkningsskyddet dock med följande ändringar: - Kommunen ska tillse att det finns en befolkningsskyddsinspektör (benämningen instruktör ger fel bild av arbetsuppgifterna) - Informationen till allmänheten och till kommunala enheterna sköts centralt av RÅL. - Vid onormala/exceptionella situationer sköts befolkningsskyddsarbetet under ledning av RÅL i samarbete med kommundirektören, befolkningsinspektören, ledande politiker, enhetschefer m fl. Kfge 5 / Kmst 120 / omfattade enhälligt kommundirektörens beslutsförslag med tillägg: - att sekreterartjänst kan köpas med tidsbundet avtal. Kfge beslut: Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag. i Jomala har den 15 februari 2010 beslutat godkänna förslag till organisation av befolkningsskyddet. Beslutet bifogas föredragningslistan. Jomala kommun kommer att ta fram förslag till nytt avtal gällande räddningsområde Ålands landskommuner som inkluderar de nya uppgifterna inom befolkningsskyddet. - konstaterar att Saltviks kommuns ändringsförslag beaktats, förutom att sekreterartjänsten kan köpas med tidsbundet avtal. - beslutar godkänna avtalet. Ärendet delges kommunfullmäktige. godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. Avtal i bilaga till protokollet.

17 17 Kmst 135 / Jomala kommun anhåller per brev av den att kommunerna godkänner avtalet. Avtalsförslaget bifogas föredragningslistan. beslutar godkänna bifogat förslag till avtal gällande räddningsområde Ålands landskommuner som inkluderar de nya uppgifterna inom befolkningsskyddet. Ärendet delges kommunfullmäktige. godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. Avtalsförslag i bilaga till protokollet.

18 GRUNDKURS FÖR ARBETSSKYDDSCHEFER Kmst 136 / Arbetshälsoinstitutet ordnar svenskspråkig grundkurs för arbetsskyddschefer i Mariehamn. Kursen är avsedd för personer inom arbetarskyddet. Kursen ger en överblick av arbetarskyddet idag och dess bestämmelser. Även planering av arbetarskyddsverksamheter inom det egna företaget/kommunen tas upp. Kurskostnad är 710. Kostnaderna belastar kommunstyrelsen. beslutar att ombudet Tove Jansson går grundkurs för arbetsskyddschefer i Mariehamn. godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.

19 19 Dnr: 18 / INTRESSEFÖRFRÅGAN OM MARKINKÖP, DORIS MATTSSON Kmst 137 / Karl-Gustav Falkenbergh såsom befullmäktigat ombud för Doris Mattsson har per mail efterfrågat huruvida kommunen är intresserad att förvärva fastighet RNr 7:8 Vesterstrand, som utgör ett 275 m 2 stort kilområde vid Västervikens badplats. Säljaren erbjuder kommunen att köpa det 275 m 2 stora kilområde till ett pris om (5 /m 2 ). Kilområdet uppstod år 1993, då Saltviks kommun förvärvade det område som idag utgör Västervikens badplats. Av köpebrevet framgår att ifall området skulle överstiga m 2, verkställer kommunen en tilläggsbetalning. Enligt styckningsinstrumentet uppgår området till exakt m 2.Vid styckningsförrättning uppmärksammades inte klausulerna i köpebrevet. Markområdet utöver m 2 bildade den s.k. kilen. inbegär, i samband med planeringen av Haraldsby planeringsarkitekt Åsa Mattssons utlåtande över ärendet. beslöt att återremittera ärendet till kansliet.

20 KALLELSE, ÅLANDS OMSORGSFÖRBUNDS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE Dnr: 135 /2010 Kmst 138 / Ålands omsorgsförbund håller förbundsfullmäktigemöte tisdagen den 4 maj Förbundsfullmäktige kommer bland annat att behandla; - Val av ordförande och vice ordförande för förbundsfullmäktig år Val av förbundsstyrelse för år Bokslutet för år 2009 Berit Hampf har varit vice ordförande i förbundsfullmäktige under år Saltviks kommun har inte haft någon representant i förbundsstyrelsen. Kallelse samt bokslut och verksamhetsberättelse för år 2009 bifogas sammanträdeskallelsen. ger direktiv till Berit Hampf som är ordinarie ledamot i förbundsfullmäktige föreslår återval av Berit Hampf som vice ordförande för förbundsfullmäktig år 2010.

21 VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN Kmst 139 / Vår nuvarande verksamhetsplan med Medimar för företagshälsovården gäller t o m I dag har kommunen avtal för endast den lagstadgade delen/ersättningsklass I, som gäller förebyggande företagshälsovård. FPA ersätter 60% av godtagbara kostnader. Maximiersättningsbelopp för 2009 är fastställt till 89,22 euro/person (86 personer = ca euro för Saltvik) Arbetarskyddskommissionen är positiv till att kommunen även skulle teckna avtal för ersättningsklass II/sjukvård. För denna del ersätter FPA 50 % av godtagbara kostnader. Maximiersättningsbelopp för 2009 är fastställt till 111,55 euro/person (86 personer = ca euro för Saltvik). Ersättningsklass I/lagstadgadedelen Kostnaderna för den lagstadgade företagshälsovården har varierat från år till år dels beroende av hur många som kallats till årlig hälsoundersökning, dels hur mycket förstahjälp-utrustning som införskaffats eller första hjälp kurser som hållits. Nettokostnad Brutto med 60% i kostnad ersättning År (maxersättningen överskriden med 138 ) Ersättningsklass II/sjukvårdsdelen, frivillig Enligt uppgifter från kommuner som har avtal även för ersättningsklass II/sjukvårdsdelen har medelkostnaderna under några år för klass I och klass II varit ungefär lika stora. Nettokostnad Brutto med 50% i kostnad ersättning År 2011 Kalkyl Tecknar kommunen avtal med en hälso- och sjukvårdsproducent för både den lagstadgade hälsovårdsdelen och den frivilliga sjukvårdsdelen skulle kommunen, med få godtagbara undantag godkänna läkarintyg utfärdade endast av ifrågavarande hälso- och sjukvårdsproducent. På så sätt skulle en helhetsbild av personens/personalens hälsotillstånd fås. Nödvändiga åtgärder kan då tillsammans med hälso- och sjukvårdsproducenten i ett tidigt skede företas. beslutar teckna avtal med Medimar, gällande företagshälsovården, omfattande både den lagstadgade hälsovårdsdelen och den frivilliga sjukvårdsdelen för åren Beslutet motiveras med att

22 22 kommunen får bättre möjligheter att i tid vidta eventuella personalpolitiska åtgärder, vilket på sikt gynnar verksamheterna. Verksamhetsplanen bereds av personalsekreteraren tillsammans med Medimar och skall godkännas av kommunstyrelsen inom detta år. Personalsekreteraren får i uppdrag att hösten 2013 sammanställa en utvärdering över utfallet av den frivilliga sjukvårdsdelen. beslöt inbegära offerter omfattande både den lagstadgade hälsovårdsdelen och den frivilliga sjukvårdsdelen för tidsperioderna 3 och 5 år.

23 23 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: 127, , 137, 138 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer: , , 139 Enligt 15 FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19 Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen. ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Myndighet hos vilken rättelse yrkas: i Saltvik Nääs Ödkarby Paragrafer: , , 139 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

24 24 BESVÄRSANVISNING KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3. beslutet annars strider mot lag Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan Mariehamn Paragrafer:. Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den. FÖRVALTNINGSBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan Mariehamn Paragrafer: Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den. forts.

25 25 BESVÄRSANVISNING, forts Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Avgift Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. -

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 13/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14 Sammanträdestid Onsdag 4.6.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x Lindblom,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes KALLELSESIDA utfärdad 19.03.2014. Sammanträdestid:, kl.18.30. Sammanträdesplats: kommunkansliet i Åva, mötesrummet. 10. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 11. PROTOKOLLJUSTERARE. 12. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 27.08.2014 Sammanträdestid ; 27.08.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 101. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 102. PROTOKOLLJUSTERARE 103. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden 27.5.2015 5 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 27.5.2015 kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Lundberg Tony

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer