# AKTUELLT från sp brandteknik. brandposten. TEMA Bygg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "# 44 2011. AKTUELLT från sp brandteknik. brandposten. TEMA Bygg"

Transkript

1 # AKTUELLT från sp brandteknik brandposten TEMA Bygg

2 Ledare/Björn Sundström Brand i bygge Det rör på sig i byggvärlden, åtminstone i brandsammanhang. Michael Strömgren beskriver de nya brandskyddsreglerna som träder i kraft i höst. Boverket har nu remitterat reglerna till EU för granskning av eventuella handelshinder. Det torde inte bli några problem då anpassningen till EU:s regelverk forsätter. Man satsar också på sprinkler och skärper upp villkoren för att kunna frångå föreskrifterna, goda initiativ båda tycker vi. Boverkets allmänna råd om riktlinjer för typgodkännande av brandskydd tas också bort och det här kan ha viss betydelse i händelse av att EU-systemet inte är heltäckande. Däremot har inte de nya brandskyddsreglerna påverkats av dödsbranden i Rinkeby, vilket framgår av en separat artikel om Boverkets svar på haverikommissionens frågor. Byggreglerna tar endast i begränsad omfattning hänsyn till egendomsskydd utan handlar mest om personskydd. Detta faktum har startat en debatt som jag tycker är av grundläggande intresse. Hans- Eric Zetterström kritiserar de nya reglerna skarpt i dagspressen och menar att Boverket ur ett förebyggande skyddsperspektiv gör ett regelrätt självmål genom att fokus är på personskydd. Enligt länsförsäkringar har de årliga brandskadekostnaderna ökat med minst 1 miljard kronor sedan Jag tror också att funktionsbaserade krav i kombination med detaljregler riktade mot personsäkerhet kan leda till fler bränder i vissa byggnader. Det kan vara möjligt att dimensionera t.ex. parkeringsdäck eller industribyggnader för hög personsäkerhet och ändå tillåta att de brinner ner även för en liten brandpåverkan. Utrymning kan ju vara enkel, personer vistas inte stadigvarande i byggnaden också vidare. Det är klart att sådan strategi kan bli dyr. Å andra sidan, hur långt ska samhällets ansvar gå? Egendomsskador är ju oftast en civilrättslig fråga. Försäkringsbranschen utomlands ställer ofta brandkrav själva och kan ha egna certifieringssystem. FM Global t.ex. använder ett eget kvalitetsmärke, diamanten, för byggprodukter. FM Global och även LPCB, Loss Prevention Certification Board, i Storbritannien lägger t.ex. mycken möda på att se till att konstruktioner med sandwichpaneler som har brännbar isolering blir säkra. Det här påverkar säkert skadekostnaderna positivt annars skulle inte FM med flera satsa på det. Men hur är det i Sverige? Kanske behöver försäkringsbranschen bli mer proaktiv? Så menar även Boverket, se separat artikel. Byggproduktdirektivet, CPD, ersätts av byggproduktförordningen, CPR, och den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter CE-märkas om det är möjligt. Och möjligt kommer det att vara för en lång rad byggmaterial och byggelement. Det krävs i normalfallet att det finns en europeisk standard en s.k. produktstandard som man kan CEmärka mot. Just nu finns det 416 produktstandarder klara (feb 2011) och man räknar med ca 600 när allt är klart. Det här innebär CEmärkning i stor skala. Samtidigt krävs en hel del kunskap om hur det hela fungerar och den som är påläst och kan systemet har en stor fördel för sin produkt. En rad europeiska institutioner och organisationer arbetar med CPD och publicerar hela tiden mer eller mindre bindande anvisningar och rekommendationer. På SP Brandteknik är vi med snart sagt överallt i roller som ordförande, delegat eller expert. Vi jobbar i CEN, CENELEC och ISO med standardisering, i EGF (European Group of Fire Experts) som kommissionens utsedda expert, i EGOLF (brandlaboratoriernas organisation) som provningsexperter och utbildare, i Fire Sector Group med praxis vid CE-märkning, i olika forskningsprojekt, (t.ex. CE- MAC, CE-marking of cables) och i flera andra sammanhang. På så sätt kan vi påverka och bidra till utvecklingen, hålla koll på vad som pågår och ge god service med provning och certifiering till våra kunder. I detta nummer presenterar Ann-Margret Kindlund från Boverket innebörden av den nya byggproduktförordningen, CPR, och hon har varit med hela vägen i Bryssel. Ordföranden i Fire Sector Group, Yannic LeTallec, beskriver hur man så att säga vårdar byggproduktdirektivet ur brandsynpunkt. Vi har en stor och växande forskningsverksamhet och nu har vi fått två prestigefyllda internationella forskningspriser. Robert Jansson åker till Boston för att ta emot the Bigglestone Award för sin forskning om brandspjälkning av betong och Ying Zhen Li reser till Maryland, USA, för att ta emot FORUMs Student Travel Award for best student paper. Vårt samarbete med Luleå Tekniska Universitet växer. Milan Veljkovic, som har utvecklat brandingenjörsutbildningen vid LTU sedan start har nu anställt Ulf Wickström som professor på halvtid. Vi ser fram emot ökat engagemang i utbildning och forskning. Min förra ledare handlade om Brandtekniks tillväxt och jag kunde presentera sex nya medarbetare. Det är nu med stort nöje som jag hälsar ytterligare sju personer välkomna till Brandteknik. Då halva vår externa omsättning ligger utanför Sverige är det viktigt för oss att rekrytera internationellt. David Lange kommer från professor Toreros grupp vid Universitetet i Edinburgh och Ying Zhen Li från Southwest Jiaotong University, Chengdu, Kina. Francine Amon, från NIST, National Institute for Standards and Technology, Washington, börjar hos oss efter semestrarna och presenteras i nästa Brandposten. Björn Sundström 2 brandposten #

3 Innehållsförteckning Sid 4 10 xxxxxx Boverkets nya brandskyddsregler. Samarbete i Europa om byggdirektivet. Ledare 2 Boverkets nya brandskyddsregler gäller från 1 oktober 2011 Obligatorisk CE-märkning införs i Sverige 5 SP Besiktning erbjuder sina kunder en webbplats Rinkebybranden påverkar inte byggreglerna 6 Europamarknaden för brandspjäll öppnas 7 Nya byggregler leder till storbränder 8 Boverket svarar 9 The Fire Sector Group (FSG) 10 ISO startar revision av Room Corner Test, ISO Brandskadad betong kan bedömas med optisk mätmetod Tests on flame detectors in co-operation with INERIS Utveckling av ny provningsmetod för släcksystem i bussar 16 Brand ger oväntad påverkan på absorption av strålning 17 Forskning kring anlagd brand ger resultat Dimensionerande brand vid anlagda skolbränder 20 Brandsäkerhet i kritisk infrastruktur under mark, SP arrangerar workshop 21 ETANKFIRE 22 SP utökar samarbetet med Luleå Intressant elevarbete vid LTU Bagage och ventilation har stor betydelse för brandspridning i tågvagnar SP Brandteknik ger kurser för europeiska laboratorier Standardarbete för CE-märkning av brandgasventilatorer Egolf course in heat transfer at SP 26 Batterier i el och hybridfordon 27 Fullskaleförsök med pendeltågsvagnar 28 Thermal Imagers, a powerful Tool for the Fire Service Forskning i världklass 31 Silo fires require specific response tactics Nya SP-rapporter 34 Nyanställda vid SP Brandteknik Brandskadad betong kan bedömas med optisk mätmetod. BrandPosten är SP Brandtekniks kundtidning och utkommer med två nummer per år på svenska och engelska. Ansvarig utgivare Björn Sundström, Redaktion Erika Hjelm, Magnus Arvidson och Ulf Mårtensson Annonser Kaisa Kaukoranta, Adress SP Brandteknik, Box 857, BORÅS, Adressändringar Tryck Responstryck, Borås 2010 Eftertryck Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som PDF på Sök på BrandPosten. Omslagsbild Hedin Bils nybyggda anläggning för bilförsäljning i Borås. Foto: Magnus Arvidson brandposten #

4 Gästskribent Boverkets nya brandskyddsregler gäller från 1 oktober 2011 MICHAEL STRÖMGREN Den 1 oktober 2011 planeras Boverkets nya regler om brandskydd att träda i kraft. Reglerna var ute på remiss under juni till september 2010 och därefter har reglerna bearbetats utifrån inkomna synpunkter. Reglerna skickades i början av maj på EU-anmälan, en process som tar ungefär fyra månader. EU-anmälan innebär att reglerna delges till andra länder inom EU så att möjlighet ges att lämna synpunkter på eventuella handelshinder. Själva sakfrågorna kommer inte att behandlas igen. Revideringen berör Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 5 och dessutom tillkommer nya allmänna råd om analytisk dimensionering. Förändringarna är de största sedan BBR tillkom Utgångspunkten i förändringarna av reglerna har inte varit att förändra kravnivån men på vissa punkter har det varit nödvändigt. Förändringarna innebär förbättringar i brandskyddet för några av samhällets mest utsatta grupper och medför att brandskyddet i större grad anpassas efter skyddsbehovet. Krav kommer bland annat att ställas på: FOTO: MICHAEL STRÖMGREN sprinkler i sjukhus och särskilda boenden för personer med vårdbehov, utrymningsplats eller sprinkler i publika lokaler för att förbättra brandskyddet för personer med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga, automatiskt brandlarm i vissa samlingslokaler. I remissförslaget föreslogs även krav på nätanslutna brandvarnare i bostäder. Boverket har dock efter inkomna synpunkter och en noggrannare analys kommit fram till att ett sådant krav inte kan motiveras i dagsläget. Osäkerheterna är för stora vad gäller tillförlitlighet, effekten av ett sådant krav och de stora kostnader som nätanslutna brandvarnare medför. Däremot kan det finnas anledning att fortsätta med en vidare analys som även inkluderar andra typer av brandvarnare. Räddningstjänstens roll i byggreglerna har varit en omdiskuterad fråga som har utretts av Boverket. I byggreglerna kan Boverket inte ställa krav på organisatoriskt brandskydd. Däremot kan Boverket förhålla sig till organisatoriska resurser som regleras av annan lagstiftning. I och med det kan räddningstjänsten fortsatt användas som en resurs vid fönsterutrymning från vissa verksamheter för att ge ett acceptabelt brandskydd. Detta förutsätter att räddningstjänsternas förmåga kan verifieras. En utgångspunkt kan dock vara den förmåga som kommunen redan idag är skyldig att upprätthålla för det befintliga byggnadsbeståndet. Tolkningsutrymmet vad gäller säkerhetsnivån för brandskydd är stor i nuvarande BBR avsnitt 5. I reglerna finns det idag möjlighet att frångå föreskrifterna genom s.k. alternativ utformning enligt avsnitt 5:11. Detta har lett till att kravnivån har tolkats olika över landet. För att ge en tydligare kravnivå har Boverket tagit bort möjligheten att frångå föreskrifterna genom analys. Föreskrifterna har dock omformulerats för att vara mer funktionsbaserade. Godtagbara lösningar, s.k. förenklad dimensionering, ges i de allmänna råden i BBR och när en lösning avviker från dessa gäller analytisk dimensionering. De allmänna råden om analytisk dimensionering måste användas vid avvikelser från förenklad dimensionering. De allmänna råden innehåller rekommendationer om bl.a. verifie- Boverkets nya regler om brandskydd träder i kraft 1 oktober ringsmetoder, lämpliga brandscenarier och dimensioneringskriterier. För verifiering av byggprodukters egenskaper sker vissa mindre förändringar. För möjligheten till typgodkännande av produkter sker dock inga förändringar. Däremot kommer Boverkets allmänna råd om riktlinjer för typgodkännande av brandskydd att dras tillbaka. Kravnivåer för byggnader och ingående byggprodukter ges istället i BBR avsnitt 5. Själva kravnivåerna har inte förändrats även om Boverket nu hänvisar till det europeiska klassningssystemet i högre utsträckning. 4 brandposten #

5 Gästskribent Obligatorisk CEmärkning införs i Sverige Den 24 april trädde byggproduktförordningen i kraft. Därmed är det klart att alla byggprodukter, där det är möjligt, måste vara CE-märkta den 1 juli Produkterna ska dessutom vara försedda med en prestandadeklaration. SP Besiktning erbjuder sina kunder en webbplats SP är ett ackrediterat besiktningsorgan enligt ISO Ackrediteringen täcker ett stort antal produktområden. SP är också anmält organ för en rad europeiska direktiv, där besiktning av FPC (företagens egenkontroll) ingår som en viktig del. FOTO: MICHAEL STRÖMGREN FOTO: ISTOCK Syftet med att ersätta byggproduktdirektivet med en förordning är att: förenkla processen, främst för mikroföretag, förordningen gäller lika i samtliga medlemsländer i EU, tydliggöra vissa oklarheter som har funnits i byggproduktdirektivet och modernisera, t.ex. genom ett ökat miljö- och livscykeltänkande. Förutsättningarna för CE-märkning av byggprodukter är att det finns en teknisk specifikation, en harmoniserad standard eller ett ETA (Europeiskt teknisk bedömning, ett frivilligt system för CE-märkning). Idag finns mer än 400 harmoniserade standarder. Eftersom Sverige inte har haft obligatorisk CE-märkning är det viktigt för svenska tillverkare att förbereda sig genom att CE-märka produkter i god tid. Det är inte möjligt att CE-märka direkt mot förordningen. För att kunna CE-märka krävs också EU-anmälda organ. Nya organ måste alltså utses av medlemsländerna. Även organ som är anmälda under byggproduktdirektivet måste anmälas på nytt mot förordningen. Och båda anmälningarna gäller parallellt. Det blir nya krav på kunskap hos alla aktörer, från tillverkare till detaljhandeln. För att underlätta för tillverkare ska medlemsländerna inrätta kontaktpunkter. Hos kontaktpunkterna kan tillverkare få reda på vilka byggregler som gäller i respektive land eftersom byggreglerna fortfarande är nationella. Grundreglerna för byggproduktdirektivet gäller fortfarande och direktivet kommer att gälla fram till 1 juli 2013 parallellt med byggprodukförordningen. ANN-MARGRET KINDLUND Vid besiktningsbesöken skrivs rapporten och eventuella avvikelser in på kundens sidor i SP Besiktnings nya kundwebbplats. Som ett led i att förbättra servicen och att ha en bra och effektiv kommunikation med kunderna har SP utvecklat en kundwebbplats för sina besiktningskunder. Vid besiktningsbesöken skrivs rapporten och eventuella avvikelser in på kundens sidor i webbplatsen. Via webbplatsen kan kunden rapportera in korrigerande åtgärder, ladda upp dokument m.m. Kunden får en tydlig överblick över sina certifikat och planerade besiktningar. All dokumentation från besiktningsbesöken finns tillgänglig. Naturligtvis är det bara kunden själv som kan se sina egna sidor. Webbplatsen är också en hjälp för besiktningsmännens planering, med förbättrad samordning av besöken och göra rationellare resplaner. SPs Besiktningsingenjörer har ofta en anknytning till SPs provningsverksamhet, och har därmed en god kunskap om produkterna ifråga, provningsmetoder, utvecklingen inom området m.m. Med SPs bredd kan vi erbjuda en kompetens som sträcker sig över flera produktområden. Erfarenheten från såväl provning som besiktning av FPC, gör att man på ett konstruktivt sett kan granska tillverkningsprocessen. Med det nya hjälpmedlet, kundwebbplatsen, erbjuder vi kommunikation, planering och genomförande av besiktningar på ett effektivt sätt. För mer information kontakta Lennart Aronsson. LENNART ARONSSON brandposten #

6 Rinkebybranden påverkar inte byggreglerna BJÖRN SUNDSTRÖM Statens haverikommission gav med anledning av branden i Rinkeby, den 25 juli 2009 Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för och effekterna av tekniska åtgärder som kan förhindra att en liknande händelse inträffar igen. I branden omkom sju personer när de försökte utrymma genom ett rökfyllt trapphus. I Brandposten nr 43, 2010 redovisas den rekonstruktion av brandförloppet som genomfördes på SP. Den visar på en snabbt växande brand som producerade stora mängder giftig rök. FOTO: PER THURESON Rekonstruktion av Rinkebybranden i SP Brandtekniks laboratorium. Boverket har utrett åtgärder som förhindrar att brand- och brandgaser sprids till trapphuset speciellt dörrstängare mellan trapphus och lägenheter, slussfunktion till trapphus, trycksättning av trapphus och boendesprinkler. Vidare har man utrett effekter av automatisk brandgasventilation i trapphus. Boverket konstaterar att den inträffade olyckan är en ovanlig händelse. Statistiskt omkommer en person per år i trapphus och olyckor med flera omkomna är mycket ovanligt. Boverket har sedan analyserat kostnaderna av att i byggreglerna införa ovannämnda åtgärder och man kommer fram till summor 3-40 miljarder kr. Boverkets slut- sats är därför att det i dagsläget inte är motiverat att införa krav på skyddsåtgärder utöver vad som gäller idag. Boverket understryker vikten av att befintliga rökluckor underhålls i enlighet med gällande lag. Man framhåller också vikten av att kunskap om lämpligt beteende vid brand sprids i samhället, t.ex. genom de informationsinsatser som MSB genomför. 6 brandposten #

7 Europamarknaden för brandspjäll öppnas LARS BOSTRÖM I och med att den harmoniserade standarden EN för brandspjäll publiceras i Official Journal kommer brandspjäll att kunna CE-märkas och därmed öppnas den europeiska marknaden. Brandprovning av ett spjäll monterat i en vägg. På spjället, på den av brand oexponerade sidan, monteras en kanal i vilken man har ett specificerat undertryck där man kan mäta luftflödet. Brand- och brandgasspjäll har länge kunnat provas och klassificeras, och nu kommer den sista pusselbiten för att man även skall kunna CE-märka produkten. Den harmoniserade standarden EN specificerar vilka egenskaper som kan deklareras, den ger referenser till hur dessa egenskaper skall verifieras, den beskriver hur den interna och externa tillverkningskontrollen skall göras och den behandlar märkning och dokumentation. FOTO: SP BRANDTEKNIK Vid en CE-märkning är det inte endast den brandtekniska klassen som kan deklareras. Det finns även möjlighet att deklarera andra egenskaper som exempelvis hållbarhet, responstid och tillförlitlighet. Det varierar från land till land vilka egenskaper som efterfrågas och det är därför viktigt att man som producent vet vilka krav som ställs i de länder där produkten skall sättas på marknaden. För oss som tänker säkerhet WICONA presenterar nu en rad nyheter inom brandskydd. Dörrar: Brandskyddsklass E15-EI90, nu även med inbrottsskydd* och infälld dörrstängare* Fönster: Brandskyddsklass EI30* Fasader: Brandskyddsklass E15-EI60* Tak: Brandskyddsklass E30-EI30* * Nyhet För mer information om våra lösningar för brandsäkerhet, kontakta gärna vår arkitektsupport: eller Mer information finns även på vår hemsida. Välkommen! WICONA is a Hydro Brand Utkast_BrandPosten.indd 1 brandposten # :41:59

8 DEBATT Nya byggregler leder till fler storbränder HANS-ERIC ZETTERSTRÖM Länsförsäkringar Boverkets kommande byggregler kommer att motverka sitt eget syfte och i slutänden resultera i fler storbränder, negativ miljöpåverkan och en dramatisk kostnadsökning för samhället. Boverket bör ändra byggreglerna så att de vilar på både livräddande och egendomsskyddande grunder. Hans-Eric Zetterström är brandingenjör och teknisk samordningsansvarig för Länsförsäkringars riskingenjörer med tonvikt på brand- och räddningstjänstrelaterade frågor. Hans-Eric är ledamot i Svensk Försäkrings (tidigare Försäkringsförbundets) regelnämnd och Brandskyddsföreningens styrelse. Han är också ordförande i Restvärderäddningskommittén. För ett par veckor sedan bröt en uppmärksammad brand ut i Arkitekturskolan i Stockholm. Som tur är skadades inga människor allvarligt, men den del av byggnaden som brunnit är totalförstörd. Många har frågat sig om moderna byggnader är lika dåligt konstruerade ur ett brandhänseende. Svaret är nej. Idag bygger vi ännu sämre och farligare. När det gäller bränder i moderna byggnader kan ett litet tillbud närsomhelst växa till en katastrof. En låga i en felplacerad soptunna kan bli gnistan som ödelägger en hel skola, som tyvärr är allt för vanligt numera. Just skolbyggnader saknar ofta tillräckliga sektioneringar, trots att de är konstruerade enligt gällande byggregler. Problemet är att det nuvarande regelverket inte uppmuntrar till några marginaler eller förlåtande system. Branden i Arkitekturskolan är tyvärr symptomatisk för den senaste tidens utveckling. Under många år har det egendomsrelaterade brandskyddet urholkats vilket lett till en kraftig ökning av brandskadekostnaderna i samhället. I början av 2000 talet uppgick kostnaderna till 3,5 miljarder kronor om året. Länsförsäkringars sammanställning visar att sedan 2007 har de årliga kostnaderna ökat med minst en miljard kronor. Dessutom leder mer omfattande bränder till större miljöpåverkan, särkilt när den nedbrunna byggnaden ska tas hand om efteråt, med material som ska fraktas bort eller saneras och senare nytt material som ska fraktas dit för att kunna bygga nytt. Det kan ge större miljöpåverkan än branden i sig, och är en fråga som helt ignoreras av den nuvarande lagstiftningen. Om byggnader inte behöver brinna till grunden bara för att en mindre brand uppstår tjänar samhället på det, så enkelt är det. I år har en ny plan- och bygglag trätt i kraft. Avsikten med lagen är att förenkla plan- och byggprocessen samtidigt som kontrollen av byggandet ska skärpas. Enligt Boverket införs även nya bestämmelser som innebär att man ska ta hänsyn till både miljö- och klimataspekter när man planerar och bygger. Senare i år kommer även nya byggregler, Boverkets byggregler (BBR). Men de nya reglerna skjuter vid sidan av målet i flera viktiga hänseenden, och ur ett förebyggande skyddsperspektiv är de ett regelrätt självmål, därför att Boverket enbart fokuserar på personskydd. Den viktigaste aspekten när det gäller brandskyddet verkar vara att det inte ska öka produktionskostnaden av byggnaden. Boverket verkar anse att bara personskyddet är uppfyllt gäller det även miljökraven. Egendomsskydd är tydligen inte deras uppdrag. Resultatet är att det idag inom industrin byggs väderskydd för produktionen snarare än brandskyddade fastigheter, och lägenheter som i det närmaste kan liknas vid cellplastlådor utan marginaler eller sektioneringar. Därför kan en liten gnista lätt bli en storskalig brand. Andra myndigheter, som Trafikverket, tänker annorlunda och menar att ett tillbud inte ska leda till katastrof och dödsfall. Regelverket, nya vägar och vägskydd utformas därefter. Även i byggnader borde filosofin vara att ett tillbud ska stanna vid att vara just ett tillbud, och inte behöva utvecklas till en katastrof. Men eftersom nuvarande regelverk enbart fokuserar på personskydd, och inte egendomsskydd, försvinner det perspektivet. Boverket signalerar med sina kommande byggregler att det är OK att brand- och miljökostnaderna i samhället ökar. Är det så man ska tolka avsikten med regeringens plan- och byggförordning? Byggreglerna måste ändras så att de också tar hänsyn till egendomsskyddet. Alternativet är att vi alla vänjer oss vid flera och mer förödande bränder. Denna artikel har tidigare publicerats i dagstidningar. 8 brandposten #

9 DEBATT Boverket svarar MICHAEL STRÖMGREN Brandingenjören Hans-Eric Zetterström, som är verksam inom försäkringsbranschen, har skrivit en debattartikel som kritiserar Boverkets byggregler för att egendomsskyddet inte är tillräckligt. Boverket lägger ner stor möda på att lyssna på synpunkter när vi formulerar våra byggregler. Svensk Försäkring tillstyrkte Boverkets förslag på nya regler och Zetterström ingår även i Boverkets referensgrupp för brandskyddsfrågor. Vi tycker därför att det är olyckligt att Zetterström nu kommer med delvis nya argument och infallsvinklar i ett sent skede av revideringen av byggreglerna. Debatten är dock inte ny. Frågan har lyfts tidigare om inte Boverket i större omfattning borde ställa krav på egendomsskydd. Faktum är dock att kraven i byggreglerna redan innebär ett skydd av liv, egendom och miljö. I lag och förordning ställs bland annat krav på att brand- och brandgasspridning såväl inom som mellan byggnader ska begränsas. Detta förtydligas i Boverkets byggregler genom krav på bl.a. ytskikt, brandceller, brandsektioner, sprinkler och avstånd mellan olika byggnader. Kravnivån nyanseras beroende på byggnadstyp och vilka verksamheter som bedrivs i byggnaden. De nya byggreglerna innehåller dessutom ett antal höjningar av skyddsnivån snarare än de sänkningar som Svensk Försäkring hävdar. Dessutom förtydligas vissa risker som vid tillämpningen av gällande byggregler inte har hanterats i tillräcklig omfattning. Med ökad kontroll i den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj förbättras också byggprocessen, vilket på sikt syftar till att resultera i en bättre tillämpning av byggreglerna. Under senaste år har många kritiserat den svenska byggbranschen eftersom de anser att nyproducerade hus är för dyra. En fråga man kan ställa sig är därför huruvida staten ska reglera egendomsskydd alls. Borde Boverket också ställa krav på att det ska finnas lås i dörrar? Detta är ett område som inte regleras men där inte minst försäkringsbolag främjar egna initiativ utöver vad som krävs i byggreglerna. Till exempel kan man få premiesänkningar om man har säkerhetsklassade dörrar eller inbrottslarm. Varför skulle inte försäkringsbolagen kunna utveckla liknande system för att förhindra stora bränder eller åtminstone begränsa skadorna? Detta system finns redan idag för privatmarknaden, där bostadsägare som investerar i exempelvis brandsläckare och brandfiltar erbjuds reducerade premier. Boverket uppmanar försäkringsbolag och fastighetsägare att ta tillvara på och utveckla denna möjlighet. Detta kan även vara den bästa vägen att gå för att påverka brandskyddet i befintliga byggnader som ju inte påverkas av Boverkets regler för nybyggnad. Försäkringsbolagen har goda möjligheter att påverka brandskyddet i Sverige. Som stora andelsägare i Brandskyddsföreningen och Brandforsk bör det finnas möjligheter för försäkringsbolagen att påverka inriktningen för dessa aktörers arbete. För försäkringsbolagen är detta kanske en svårare väg att gå än att göra det enkelt för sig och kräva att staten ska reglera egendomsskydd enligt deras önskemål. Miljöproblematiken som Zetterström belyser är en intressant och viktig fråga. Forskningen inom området är dock begränsad och det är inte okomplicerat att avgöra vad som är mest miljövänligt. Vi vet att enskilda utsläpp från en brand kan leda till ganska stora bidrag av växthusgaser. Samtidigt vet vi att utsläppen från byggsektorn som helhet är mycket stora. I nuläget vet vi inte om ökade krav på byggnaders brandskydd leder till totalt sett minskade utsläpp eller om det rentav kan öka de totala utsläppen genom exempelvis ökade transporter eller miljöbelastande material. För att göra sådana avvägningar behöver analyser göras för byggnader där man ser till hela livscykeln; produktion, förvaltning och bidrag från eventuell brand, Michael Strömgren, Boverket. inklusive rivning eller återuppbyggnad. För att med en ökad säkerhet uttala sig om vad som är bäst ut miljösynpunkt krävs därför mer forskning. Av artikeln framgår inte varför kostnaderna för stora bränder har ökat under senare år enligt vad Zetterström påstår. Dessutom framgår det inte om dessa bränder har inträffat i det äldre eller nyare byggnadsbeståndet. Boverkets regler genomgick en stor förändring 1994 och byggnadsbeståndet förnyas med ungefär 1 2 % per år. Därför är det vanskligt att enskilt lasta Boverkets byggregler för att försäkringsutbetalningarna har ökat efter Avslutningsvis efterlyser Boverket möjligheten att ta del av försäkringsbolagens skadestatistik eftersom detta kan vara en viktig källa till kunskap vid framtida revideringar av byggreglerna. Diskutera vidare på nätet Brandposten finns numera som grupp på LinkedIn. Denna grupp är till för alla yrkesverksamma med intresse för brand och säkerhet. Målsättningen med gruppen är att främja utbyte av idéer och erfarenheter genom diskussioner och nätverksbyggande. I varje nummer av Brandposten kommer vi initiera nya diskussionsämnen. Om du inte redan är med i LinkedIn behöver du först skapa en profil på Anslut dig sedan till Brandposten: BrandPosten brandposten #

10 Gästskribent The Fire Sector Group (FSG) Horizontal sector group of the Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive YANNICK LETALLEC + 33 (0) The FSG held its last meeting in Boras following the EGOLF meetings. The Fire sector group has been active in the field of the Construction Product Directive since its first meeting in December More than 20 members are actively and regularly participating to the work of the FSG. Group of Notified Bodies under the CPD The Construction Product Directive (CPD) was published in December 1988 in order to allow the free circulation of construction products. It took nearly 10 years before the decision to set up the Group of Notified Body for the CPD (GNB-CPD) was taken. The objective of the GNB-CPD was to provide Notified Bodies a forum to discuss their activities and prepare common interpretation of their practices in relation with harmonized standard and the CE marking of construction products. The GNB-CPD is therefore active in: scrutinising most harmonised technical specifications in the later stages of their development. providing feedback to the writers of the technical specifications: - on the problems likely to be encountered, - on the problems already encountered in practice, and - with suggestions for an early amendment of the technical specifications. Under the Advisory Group of GNB-CPD, there are 21 Sector Groups and 2 horizontal Sector groups. The Fire sector group (or SH02) is the horizontal sector group dedicated to fire matters. Some historical background of the FSG The first meeting of the FSG was held in December 98 with the objective to to discuss formation of the FSG in the context of the CPD, and to begin to identify and discuss key issues facing fire attestation bodies. The first Chairman of FSG was Geoff Deakins (WFRC) for 6 years then Prof Vandevelde (WFRC Gent) took the Chair. Since April 2009, the chair is held by Yannick Le Tallec (CTICM).The FSG gathers more than 20 active members throughout Europe and have been meeting 33 times. The FSG work Since its first meeting the objectives of the FSG has been to set up common interpretation of the standards in full cooperation with the product sector group. In order to perform its tasks the FSG has appointed working groups for specific tasks where a limited number of experts worked together in order to provide proposal for recommendations. The topics, FSG is dealing with are as follow: Liaison between FSG and product sector groups (ways to organise in the most efficient and transparent way possible) Rationale of attestation of conformity decisions e.g. different requirements for same end uses. Adequacy of EN45000 series. Relationship between certification, inspection and testing - different roles and interpretations in different member states. Subcontracting and defining where expertise lies. Testing and classes linked to regulations for end use conditions. Mechanisms for dealing with deviations within FSG where members are found to be working in different ways. Practical definitions of competence. Procedure for contribution to technical specifications e.g. who should represent FSG on relevant CEN committees. At present 2 WG:s are active: WG6 : Attestation of fire performance of sandwich panels : convenor Richard Zammitt (FM approval); WG 7 : Attestation of conformity of wood based panels with fire retardant treatment: convenor Birgit Östman (SP); One WG is set dormant, WG4: testing thermal insulation products: Convenor Björn Sundström (SP). Since 1999, the FSG has issued 129 recommendations on which nearly 50 are still valid, the other ones have been cancelled when the revision of the standards concerned were approved including the input from the FSG. The recommendations are available for all notified bodies via the European website CIRCA. Future of FSG The revision of the CPD is now completed and the Construction Product Regulation (CPR) will enter into force in July 2013 with a preparatory period starting end of April (20 days after the publication of the CPR in the OJEU dated April 4 th 2011). Even if the Basic Requirement (Essential requirement under the CPD) for Fire safety remains the same, other requirements are modified and a new requirement regarding life cycle of construction products is added. The FSG will have to take into consideration the implication of the CPR on its work. 10 brandposten #

11 ISO startar revision av Room Corner Test, ISO 9705 PER THURESON Det senaste mötet inom ISO TC92 hölls i Paris i början av april. Veckan avslutades med TC92 plenary möte, där övergripande frågor såsom strategi för brandstandardisering m.m. diskuteras. Ordförande i ISO TC 92 är Björn Sundström. Tidigar under veckan hade sub-kommiteerna och deras arbetsgrupper haft möten. I arbetsgrupperna tas konkreta förslag fram som underlag till nya ISO standarder. Konkalorimetern ISO 5660 Konkalorimetern som mäter värmeutveckling och rökproduktion från en brinnande provkropp har använts flitigt för produktutveckling under många år nu. Vissa länder använder också utrustningen för att klassa material som avger mycket begränsade mängder energi. Ett problem när man mäter på små effektnivåer är att den relativa osäkerheten i mätdata blir större. Därför finns det förslag på att standardisera en konkalorimeter med större strålningskon och större provkropp. Fördelen med det är att man kan få till en mer konstant strålningsfördelning över provkroppsytan och öka upplösningen av mätdata. Arbetet är dock i sin linda, för innan ett officiellt beslut tas om ett nytt s.k. work item ska det finnas ett seriöst utarbetat förslag som sedan ska ut på omröstning för att godkännas av arbetsgruppen. Värmestrålningsmätare ISO Brandtekniks medarbetare Petra Andersson har nu tagit över efter Ingrid Wetterlund som ordförande i SC1/WG10. På mötet presenterades ett utkast till rapport från samkalibrering av primär väremflödesmätning mellan olika laboratorier. Samkalibreringar görs för att bestämma reproducerbarhet och repeterbarhet för en metod. Deltagare har varit SP, LNE (Frankrike) och NIST (USA). SP erbjuder numera primär kalibrering av strålningsmätare i vår sfäriska kalibreringsugn. Room Corner test ISO 9705 Denna metod, som fungerar som referensscenario för euroklasserna, har nu använts utan revision i ca 20 år. Arbetsgruppen föreslog därför att en revidering ska påbörjas vilken kommer att ledas av SP Brandteknik. Standarden kommer bl.a. att revideras med avseende på mättekniken och bildmaterial. Eftersom standarden har en central roll i Europa så kan vi förvänta oss stort intresse kring revisionen. Det kommer också att tas fram ett utkast till standard som reglerar hur rökgasmätningar med FTIR teknik kan göras i samband med rumsförsök enligt ISO TC92 plenary Här diskuterades bl.a. ett förslag på nytt arbetspaket som handlar om hur statistik från bränder kan samlas in på ett standardiserat sätt. Genom att skapa en standard kan statistik jämföras bättre över gränserna mellan länder. Första steget blir att definiera termer och terminologi. Ordföranden tog också upp att ISOs arbete ger genomslag i stora delar av världen. T.ex. så används standarden ISO 9705 i flera legislativa system världen över, däribland europeisk klassificering, SOLASkonventionen inom sjöfart, samt nya zeeländsk och australisk byggnorm. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SPs Byggdagar 5 6 oktober i Borås Nya material Säkerhet och kvalitet Renovering och ombyggnad Buller Industrialiserat byggande Morgondagens energieffektiva byggnader Framtidens trähus Tunga företrädare för Boverket och Trafikverket medverkar liksom representanter för de stora byggentreprenörerna. Peter Örn, ordförande för Delegationen för hållbara städer inleder. Intresserade företag inbjuds att delta i en minimässa. Mer information finns på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Box 857, Borås, Telefon: , Telefax: , E-post: brandposten #

12 Brandskadad betong kan bedömas med optisk mätmetod ROBERT JANSSON JOAKIM ALBREKTSSON Betongkonstruktioners bärförmåga kan reduceras vid en brand. En ny innovativ metod, optisk deformationsmätning, kan användas för att bestämma skadornas djup i betongen. Mätningarna utförs på provkärnor från den skadade konstruktionen. Byggnader, parkeringshus, broar och tunnlar av betong är exempel på byggnadsverk som kan skadas om de påverkas av en brand. Betongen kan i många fall motstå brandpåverkan och behålla en stor del av bärförmågan men vid t.ex. långvariga eller intensiva bränder kan betongen dock skadas allvarligt. Att kunna bedöma konstruktionens kondition med god noggrannhet efter brandpåverkan är av stor vikt av säkerhetsskäl men även av ekonomiska skäl. Efter tillståndsbedömningen kan beslut tas om reparationsåtgärder eller rivning om konstruktionen är allvarligt skadad. FOTO: ROBERT JANSSON Bomknackning - lyssna om betongen är skadad Vid tillståndsbedömningar dokumenteras synliga skador och resultat från mätningar som görs för att identifiera skador och bedöma skadenivån. Synliga skador kan vara sprickor, spjälkade områden, deformationer m.m. Figur 1 visar ett brandskadat parkeringshus där ytavspjälkning har skett i taket ovanför de utbrända bilarna. Det finns flera enkla instrument som besiktningsmannen kan använda för att bedöma betongens egenskaper. Genom att knacka med en vanlig hammare på betongen och lyssna på klangen kan skadade zoner upptäckas. Betongen blir porösare vid upphettning vilket ger en dovare klang jämfört med en oskadad betong. Om delamineringar har uppstått i materialet hörs ett bomliknande ljud. Vid längre bränder kan även armeringen i konstruktionen värmas upp och orsaka deformationer eftersom armeringen deformeras lättare vid högre temperatur. Vid tillståndsbedömningar är det därför viktigt att mäta deformationer av t.ex. balkar och bjälklag. Kvarstående deformationer går inte att reparera. Förspänd armering är mer känslig för uppvärmning än vanlig slakarmering. Figur 2 visar en brandhärjad industrilokal i Borås. Branden pågick under lång tid och de förspända TT balkarna deformerades kraftig under branden. Figur 1 Golvet mellan bilarna som brunnit är täckt av avspjälkad betong som fallit ned från taket. Trots att ytan spjälkat av som i exemplet kan tvärsnittet precis innanför avspjälkningen i många fall vara i princip opåverkad. Det beror helt på brandens varaktighet. FOTO: ROBERT JANSSON Ultraljud kan bestämma skadans djup Visuell granskning och bomknackning är effektiva metoder för att identifiera skadade zoner av konstruktionen. När mer information om skadornas behövs kan ultraljudsmätningar och mikroskopi användas. Ultraljudshastigheten genom betongen är i huvudsak beroende av materialets densitet och styvhet. När betongen värms upp bryts betongen ner och styvheten minskar. Värmepåverkan skapar även sprickor i betongen vilka försämrar styvheten ytterligare. Genom att mäta ultraljudshastigheten genom utborrade kärnor från den brandpåverkade konstruktionen kan skadans djup uppskattas. Sprickbildningen och omvandlingar i materialet som kan observeras i mikroskop indikerar även vilken temperatur det har varit vid olika djup i betongen, se figur 3. Den maximala temperatur som uppstått vid armeringen är av stort intresse. Motorvägsbron vid Heberg Vid bedömning av motorvägsbron efter tankbilsbranden hösten 2005 användes mikroskopi och temperaturberäkningar för att bestämma reparationsåtgärder, se även BrandPosten nr. 34, Utredningen visade att spännarmeringen inte utsatts för hög temperatur samt till Figur 2 Takkonstruktion bestående av förspända TT balkar av betong som utsatts för en långvarig brand. vilket djup betongen var skadad. Det skadade lagret bilades sedan bort och ersattes med frisk betong. Brand skapar varierande mekaniska egenskaper Betong är ett termiskt trögt material vilket ger en hög temperatur i betongens yta. Temperaturen avtar markant längre in i betongen. Vid långvariga bränder värms dock stora delar av betongen upp. Den ojämna temperaturen i betongen under branden resulterar i olika me- 12 brandposten #

13 FOTO: JAN-ERIK LINDQVIST Figur 3 Bilden visar ett mineralkorn bestående av kvarts och glimmer omgivet av cementpasta. Alla kvartskorn har termiskt uppspräckta korngränser medan glimmermineralens korngränser inte har spruckit upp vilket tyder på att denna del av tvärsnittet varit uppe i en temperatur på omkring 600 C. Figur 5 Diagrammet visar förändringen av deformationen under last, före och efter kraftig brandpåverkan. Den sida av betongen som varit påverkad av branden har mjuknat. Ca 90 mm in från den påverkade ytan är betongen i stort sett opåverkad. Det yttersta lagret var väldigt poröst, därför kapades de yttersta 10 mm bort för att få tillförlitliga resultat. kaniska egenskaper på olika djup i betongen. Traditionella enaxliga tryckprovningar kan användas för att bestämma tryckhållfastheten och elasticitetsmodulen för oskadad betong. Om en provkärna från en brandpåverkad betongkonstruktion provas på samma vis kommer resultaten bli missvisande eftersom de svaga zonerna närmast den brandpåverkade sidan kommer komprimeras mer än de mindre påverkade zonerna längre in i betongen. Provningen ger inte heller någon information om skadornas djup. Figur 4 Till höger i bild är tryckpressen med den brandutsatta cylindern inspänd. Framför cylindern se man de två kamerorna som registrerar hur provkroppen trycks ihop under provet. FOTO: MATHIAS FLANSBJER Beröringsfri deformationsmätning Med hjälp av ett beröringsfritt (optiskt) mätsystem som kontinuerligt mäter deformationen av en provkärna då den utsätts för tryckbelastning kan betongens mekaniska egenskaper bestämmas på olika djup. SP Brandteknik har tillsammans med SP Bygg och Mekanik och CBI Betonginstitutet utvärderat den nya metoden i ett forskningsprojekt. Betongens styvhet avtar nästintill linjärt från rumstemperatur upptill ca 800 C. Figur 4 visar provuppställningen som användes i projektet. De två högupplösta kamerorna registrerar deformationen av provkärnan genom att spåra ändringar i de tagna bilderna, samtidigt som tryckprovningsmaskinen registrerar lastnivån. Provningarna som har genomförts visar tydligt hur de mekaniska egenskaperna varierar längs betongens tvärsnitt. Ofta kan de inre zonerna av kärnorna användas som referens för att uppskatta reduktionen av de mekaniska egenskaperna i de påverkade områdena. Om branden inte har påverkat hela konstruktionen kan referenskärnor tas från dessa delar av konstruktionen. Baserat på dessa resultat har konstruktören goda möjligheter att bedöma den brandskadade konstruktionens bärförmåga. I figur 5 visas resultaten från en brandpåverkad betong och en opåverkad betong av samma betongtyp. Av figuren framgår att ca 90 mm in från den brandpåverkade är betongen i stort sett opåverkad av branden. I projektet togs även en översikt av vanliga metoder för att bedöma brandskadad betong fram. Resultaten från provningarna med det optiska mätsystemet jämfördes med traditionella metoder för utvärdering av brandskadad betong. Hela projektet beskrivs i SP Rapport 2011:19, vilken kan laddas ner från SPs hemsida. Forskningsprojektet finansierades av BRANDFORSK. Mathias Flansbjer SP och Jan Erik Lindqvist CBI Betonginstitutet är medförfattare till artikeln. brandposten #

14 Tests on flame detectors in co-operation with INERIS MATIAS ARNQVIST SP has been working in a project focused on assessing the performance of different types of flame detectors. The work was part of a larger project carried out by INERIS (Institut National de l Environnement industriel et des RISques) which is a large French institute. The objective of the project was to produce advice and recommendations for potential end-users of flame detectors. SP s part of the project was to perform outdoor tests of the detectors. These tests were performed in order to evaluate the performance of the detectors in a close-to-reality application. 12 different detectors based on three different technologies were tested using their default sensitivity settings. IR- and UV-radiation sensor technologies as well as multiple sensors were included in the project. Two main criteria were used when evaluating the detector response; D10, D30: Maximum distance at which detection occurs within a given time (10s=D10, 30s=D30) α: Maximum horizontal viewing angle at the D30 distance These criteria were in turn determined for four different types of fuel; Heptane, Ethanol, Cardboard and Methane. A few tests were also performed using Hydrogen. As part of the evaluation was to de- Figure 1 The rig used during the tests Figure 2 Maximum distance where detection occurs within 30 s (D30) for each detector and fuel during the tests. 14 brandposten #

15 Figure 3 Maximum achieved α-angle tested at the mean D30 distance for each detector and fuel. The figure also shows the mean result for each fuel (bottom row) and detector (column furthest to the right). termine any effects caused by different weather conditions and the weather was closely monitored during the tests. In order to adjust the distance between the detectors and the fire the detectors were mounted on a portable test rig as shown in figure 1. The horizontal viewing angle was also adjustable for each detector to enable alterations in the line of sight. The detector response was tested twice, to determine repeatability, for all detectors at up to 22 different distances ranging from 5 m to 80 m away from the fire. Figure 2 displays the longest achieved D30 distance during these two series for each detector and fuel. It is apparent that the performance can differ substantially between detectors. The influence of the fuel can also be seen and it follows roughly the same pattern throughout the whole range of detectors. The large difference in performance seen between the detectors can have several reasons but the most important one found in the tests was the default sensitivity. This conclusion was drawn since there was a wide spread in the performance within both detectors from the same manufacturer and detectors using the same type of technology. This made other derivable differences hard to distinguish in the outdoor tests that were seen in the indoor tests performed by INERIS. Multiple IR-sensor detectors were found to have the overall highest sensitivity in those tests but the differences were small compared to those between different manufacturers and models. Figure 3 shows the results from the tests of the maximum α-angle. It can be seen that the α-angle is inversely proportional to the D30- distance. As a result the fuels that produced the longest distances for the detectors also got the smallest α-angles. One possible reason is that the sensitivity generally is lower closer to the periphery of the detector. When the fire is closer to the detector it occupies a larger portion of the field of vision which may generate a more consistent alarm signal and compensate for the lower sensitivity when detecting at greater angles. In combination with the effect of overall decreased resolution when moving away from the source this may have caused the relation between D30 and α. The conclusions from the outdoor tests were: The default sensitivity level was the most important parameter. The type of fuel burning is a substantial factor for detector performance. Weather conditions such as precipitation and wind speed can affect the performance of the detectors. The amount of data however, was too small to make a certain conclusion about this effect. However, the influence on the results due to weather was small compared to that of for example fuel. No correlation could be determined between type of detector technology and the detector response time in the outdoor tests. Such a correlation was found in the indoor tests so the reason is most probably the added range of variables in the outdoor tests, such as different weather conditions. All detectors except one were fully functional throughout the whole test period despite harsh weather conditions with rain, snow, temperatures ranging between -10 C and +11 C and repeated rebooting. brandposten #

16 Utveckling av ny provningsmetod för släcksystem i bussar JONAS BRANDT HÅKAN MODIN På SP Brandteknik pågår ett projekt med att ta fram en ny provningsmetod för släcksystem i bussars motorrum. Transportstyrelsen är en av projektets finansiärer och målet är att presentera ett standardförslag i april 2012 för FN:s säkerhetsgrupp för fordon i Genève. Antalet bränder i bussar har mer än fördubblats sedan sluten av 90-talet. Enbart i Sverige rapporteras bussbränder i genomsnitt tre gånger varje vecka. En övervägande andel av dessa, i vissa undersökningar över 75 %, uppstår i bussens motorrum. Detta har medfört att många av dagens bussar är utrustade med automatiska släcksystem i motor- och tillsatsvärmarutrymme. På den internationella marknaden finns det ett 15-tal tillverkare av släcksystem för bussar och de erbjuder såväl olika typer av vattenbaserade system som släcksystem med t.ex. pulver eller aerosol. För att prova och verifiera olika släcksystem på ett jämförbart sätt, finns det ett stort behov av en gemensam internationell standard. FOTO: STEFFEN DÜLSEN Provningsmetod för släcksystem Omständigheterna vid en bussbrand påverkar släcksystemets förmåga att släcka branden. Brandorsak och brandens karaktär har avgörande betydelse. Medan ett brott på en trycksatt oljeledning kan resultera i ett mycket hastigt brandförlopp då oljan antänds ger ett elfel ofta en långsammare brandutveckling. Även bussmotorns fläktkonfiguration samt motorns och avgassystemets temperatur påverkar händelseutvecklingen. Medan fläkten tillför syre och riskerar att ventilera ut släckmedlet kan avgassystemet vara tillräckligt hett för att branden ska återantända efter släckning. Läget kompliceras ytterligare om branden är dold under motorkomponenter som därigenom försvårar för släckmedlet att nå brandhärden. Ett väl fungerande släcksystem bör därför kunna släcka en brand oberoende av sådana omständigheter. För att simulera brand i bussmotorrum har en testrigg byggts i full skala (se foton till höger). Motorrumsriggen innehåller attrapper av motorblock, grenrör/turbo och ljuddämpare som värms upp innan testet genomförs. Skymmande objekt har placerats i riggen för att på ett realistiskt sätt dölja branden från släcksystemets träffbild. I riggen testas förmåga att släcka spray- och poolbränder samt bränder i fibrösa material och plaster. Både små och stora bränder ingår i testet. Även släckmedlets möjlighet att förhindra återantändning undersöks. Ett flertal olika tester genomförs med olika luftgenomströmning, temperatur samt storlek på ventilationsöppningarna i motorrummet. Dessa parametrar varieras för att säkerställa släcksystemets kvalitet vid olika körförhållanden. Foto 1 Motorrumsrigg för att prova släcksystem för bussar. FOTO: HÅKAN MODIN Referensgrupp För att den nya testmetoden ska bli så komplett som möjligt har en Foto 2 referensgrupp bildats, bestående av ett flertal aktörer som busstillverkare, bussoperatörer, brandutredare och släcksystemstillverkare. Under utvecklingsfasen genomförs omfattande tester med flera olika släcksystem för att fastställa relevanta testscenarier. Motorrumsrigg under förvärmning. 16 brandposten #

Aktuellt från SP Brandteknik. Nummer 36, 2007

Aktuellt från SP Brandteknik. Nummer 36, 2007 Aktuellt från SP Brandteknik Nummer 36, 2007 CE-märkning av brandgasspjäll Sprinkler i vägtunnlar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Två av SP Brandtekniks medarbetare har på kort tid utnämnds till

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

# 43 2010. brandposten. Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar

# 43 2010. brandposten. Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar # 43 2010 AKTUELLT från sp brandteknik brandposten Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar Ledare/Björn Sundström Brandteknik i tillväxt Det är med stor tillförsikt som

Läs mer

TUNNELKONFERENSEN BLEV STOR SUCCÉ SVENSKA PIONJÄRER BAKOM DEN MODERNA TEKNIKEN MED VATTENDIMMA SÄKER LAGRING AV NYA BRÄNSLEN NUMMER 38 2008

TUNNELKONFERENSEN BLEV STOR SUCCÉ SVENSKA PIONJÄRER BAKOM DEN MODERNA TEKNIKEN MED VATTENDIMMA SÄKER LAGRING AV NYA BRÄNSLEN NUMMER 38 2008 Aktuellt från SP Brandteknik NUMMER 38 2008 TUNNELKONFERENSEN BLEV STOR SUCCÉ SVENSKA PIONJÄRER BAKOM DEN MODERNA TEKNIKEN MED VATTENDIMMA SÄKER LAGRING AV NYA BRÄNSLEN Nytt stort projekt om anlagd brand

Läs mer

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Boverket november 2013 Titel: Tillgängliga eurokoder

Läs mer

Rätt kvalitet? - En nulägesanalys av byggbranschen

Rätt kvalitet? - En nulägesanalys av byggbranschen Rätt kvalitet? - En nulägesanalys av byggbranschen Right quality? - A present analysis of the construction industry Alexander Sandstedt Carl-Johan Laurell Examensarbetet omfattar 15 poäng och ingår som

Läs mer

EXAMENSARBETE. Småhusbyggande i Sverige och i USA. Vad kan vi lära oss av varandra? Oscar Hedvall 2013. Civilingenjörsexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. Småhusbyggande i Sverige och i USA. Vad kan vi lära oss av varandra? Oscar Hedvall 2013. Civilingenjörsexamen Arkitektur EXAMENSARBETE Småhusbyggande i Sverige och i USA Vad kan vi lära oss av varandra? Oscar Hedvall 2013 Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

# 49 2013 AKTUELLT FRÅN SP BRANDTEKNIK. brandposten. SP inviger nytt laboratorium

# 49 2013 AKTUELLT FRÅN SP BRANDTEKNIK. brandposten. SP inviger nytt laboratorium # 49 2013 AKTUELLT FRÅN SP BRANDTEKNIK brandposten SP inviger nytt laboratorium Ledare/Björn Sundström SPs VD, Maria Khorsand och Borås kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög har just invigt SP Brandtekniks

Läs mer

Brandsäkerhetsinformation från räddningstjänsten till allmänheten

Brandsäkerhetsinformation från räddningstjänsten till allmänheten EXAMENSARBETE 2009:076 Brandsäkerhetsinformation från räddningstjänsten till allmänheten en väg till färre antal bostadsbränder Katarina Lindén Anna-Sara Sandin BRANDINGENJÖRSPROGRAMMET Luleå tekniska

Läs mer

Kostnadseffektiv utformning av brandskydd.

Kostnadseffektiv utformning av brandskydd. Kostnadseffektiv utformning av brandskydd. Johan Lundin Fredrik Olsson Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden Brandteknik Lunds tekniska högskola Lunds universitet Report 3110, Lund

Läs mer

Säkerhet vid väg- och spårarbete

Säkerhet vid väg- och spårarbete VTI rapport 825 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Säkerhet vid väg- och spårarbete En intervjustudie Anita Ihs Anne Bolling Lisa Hansson Ragnar Hedström Gunilla Sörensen Utgivare: Publikation:

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Historiens vingslag: fältförsök i lantbruk är de statistiska experimentens rötter

Historiens vingslag: fältförsök i lantbruk är de statistiska experimentens rötter Att värdera bevis sidan 14 TEMA: Den OFFICIELLA STATISTIKEN sidorna 8-11 svenska statistikfrämjandet nr 1 2013» Sådant agerande kan ses som betydligt mera strategiskt än att ha fokus på enbart kostnadsbesparingar

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Livscykelperspektiv i byggprocessen

Livscykelperspektiv i byggprocessen EXAMENSARBETE 2006:163 CIV Livscykelperspektiv i byggprocessen En undersökning av dagens användning CHRISTIAN CARLSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet

Läs mer

Tekniska system för att förhindra och förebygga anlagd brand - Slutrapport

Tekniska system för att förhindra och förebygga anlagd brand - Slutrapport Tekniska system för att förhindra och förebygga anlagd brand - Slutrapport Nils Johansson Patrick van Hees Margaret Simonson McNamee Michael Strömgren Department of Fire Safety Engineering and Systems

Läs mer

Bostadsbränder och sprinkler En koppling till brandteknisk dimensionering

Bostadsbränder och sprinkler En koppling till brandteknisk dimensionering Bostadsbränder och sprinkler En koppling till brandteknisk dimensionering Fredrik Nystedt Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden Brandteknik Lunds tekniska högskola Lunds universitet

Läs mer

SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS-

SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS- SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2009 KVALITETS- EUs nya varupaket enligt svensk modell Ackreditering och marknadskontroll får starkare ställning såväl i Sverige

Läs mer

Sedan är frågan om man tror på det

Sedan är frågan om man tror på det MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och Samhälle Miljövetenskap människa, miljö och samhälle 120 p C-uppsats 10 p Sedan är frågan om man tror på det En kvalitativ studie av drivkrafter och barriärer mot energieffektiva

Läs mer

Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar

Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar VTI rapport 783 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar Metodik för samhällsekonomisk analys med beräkningshandledning i bilaga Gunnar Lindberg Lena

Läs mer

EBH-bladet. Vad är Common Forum?

EBH-bladet. Vad är Common Forum? EBH-bladet Nyhetsblad för oss som jobbar med EBH Nr 2 2014 Vad är Common Forum? Common Forum för förorenad mark är ett nätverk av beslutsfattare och rådgivare från miljödepartement och centrala miljömyndigheter

Läs mer

4TIPS BRANDSKYDD. Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd. 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus

4TIPS BRANDSKYDD. Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd. 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd ANNONS Nr. 3

Läs mer

Nationellt system för utvärdering, prioritering och införandebeslut av icke-farmakologiska sjukvårdsteknologier en förstudie

Nationellt system för utvärdering, prioritering och införandebeslut av icke-farmakologiska sjukvårdsteknologier en förstudie Nationellt system för utvärdering, prioritering och införandebeslut av icke-farmakologiska sjukvårdsteknologier en förstudie Per Carlsson, Jenny Alwin, Thor-Henrik Brodtkorb, Emelie Heintz, Jan Persson,

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

# 48 2013. AKTUELLT från sp brandteknik. brandposten

# 48 2013. AKTUELLT från sp brandteknik. brandposten # 48 2013 AKTUELLT från sp brandteknik brandposten Ledare/Björn Sundström Från vänster Nina Reitan och Anne Steen Hansen (forskare på SINTEF NBL) och Björn Sundström. I detta nummer av Brandposten presenterar

Läs mer

Marknadsmöjligheter som skapas genom en lag om energideklaration av byggnader

Marknadsmöjligheter som skapas genom en lag om energideklaration av byggnader Väg- och vattenbyggnadsprogrammet Avdelningen för produktionsekonomi VT 2005 Marknadsmöjligheter som skapas genom en lag om energideklaration av byggnader Malin Andersson Katja Phelan Handledare: Ola Alexanderson

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders Nyberg Nils Petter Gregersen VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer