Utbildningsnämndens delegationsordning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämndens delegationsordning"

Transkript

1 Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av utbildningsnämnden , 2 Sida 1 av 21

2 INLEDNING Delegationsordning Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden som det enligt gällande bestämmelser ankommer på utbildningsnämnden att besluta om men som nämnden med stöd av 6 kap 33 kommunallagen uppdrar åt annan att å utbildningsnämndens vägnar fatta beslut om. Vad kan inte delegeras? I följande slag av ärenden får beslutanderätten med stöd av 6 kap 34 kommunallagen inte delegeras: Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Delegationsbeslut Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecken för ett beslut är bl.a. att det föreligger alternativa lösningar och att beslutet innehåller ett självständigt ställningstagande. Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut. Vid delegationsbeslut beslutar man i nämndens namn och beslutet jämställs med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte ändra beslutet, däremot kan nämnden återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Det bör dock endast ske i ärenden som nämnden bedömer vara av principiell art. Vidaredelegation Nämnden kan genom beslut ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Ersättare för delegat Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Sida 2 av 21

3 Ersättare kan vara: 1. den som vikarierar för delegaten 2. den som förvaltningschefen utser särskilt Om ersättare enligt ovan inte finns övertas delegatens beslutanderätt av delegatens närmaste chef. Med laga förfall avses frånvaro från tjänst på grund av t ex sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande. Vid laga förfall för förvaltningschefen övertas beslutanderätten i första hand av vikarie. Om vikarie inte finns eller vid jävsituation övertar ordförande för utbildningsnämnden beslutanderätten. Efter samråd Om beslut ska fattas efter samråd får delegaten besluta endast om han/hon har samrått med aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. Principen för delegeringen Grundprincipen för utbildningsnämndens delegering är att besluten ska kunna tas så långt ut i organisationen som möjligt. Anmälan av delegationsbeslut till nämnden Alla beslut som fattas med stöd av delegation från utbildningsnämnden och förvaltningschefen ska anmälas till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Anmälan av delegationsbeslut sker genom ärende- och dokumenthanteringssystemet LEX. Registrator sköter inmatning av besluten i LEX-systemet varvid följander uppgifter ska anges: Beslutets innehåll i korthet Hänvisning till punkt i delegationsordningen Beslutsfattare Beslutsdatum (läggs in när beslutet skapas i LEX) Befintliga beslutmallar i LEX-systemet ska användas. Ren verkställighet Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga arbete. Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar sig på lag och avtal, och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Se under Delegationsbeslut. Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är inte alltid helt klar. Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till utbildningsnämnden. Sida 3 av 21

4 Överklagande av beslut Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klagande ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som klagande begär. Skrivelsen ska inlämnas till den myndighet som meddelat beslutet. I kolumnen Kommentar anges till vilka rättsinstanser olika beslut kan överklagas. I övriga fall kan beslut endast överklagas genom laglighetsprövning. Förvaltningsbesvär Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut inom utbildningsförvaltningen som grundar sig på specialförfattningar med särskilda regler om hur beslut överklagas. Av delegationsordningen framgår vilka beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den som personligen berörs av ett beslut som går vederbörande emot. I skollagen anges ibland vem som har rätt att överklaga. Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det överklagade beslutet. Domstolen kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe. Till vilken instans man överklagar anges i specialförfattningarna vilket också framgår av delegationsordningen i kolumnen Kommentar. En generell regel är att besvärshänvisning lämnas då beslut går sökande emot och överklagas genom förvaltningsbesvär. Enligt 20 förvaltningslagen ska som regel beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär motiveras. Laglighetsprövning Laglighetsprövning kan endast anföras av den som är kommunmedlem, dvs. är folkbokförd eller äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där. Domstolen prövar endast lagligheten inte lämpligheten. Närmare regler om laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen. Hur man överklagar? Vid förvaltningsbesvär ska skrivelsen med överklagande ges in till den myndighet som meddelat beslutet. Den ska ha kommit in till myndigheten inom tre (3) veckor från den dag då klagande fick del av beslutet. Den myndighet som meddelat beslutet prövar om överklagandet har kommit i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent ska den avvisas. Myndigheten - delegaten - ska ompröva beslutet om det är uppenbart oriktigt och om det snabbt och enkelt kan ändras och ändringen kan ske utan nackdel till part. Om överklagandet inte avvisas överlämnar myndigheten detta tillsammans med övriga handlingar i ärendet till den myndighet som ska pröva ärendet Sida 4 av 21

5 Innehållsförteckning 1. Förskola och fritidshem 2. Förskoleklass 3. Grundskola och grundsärskola 4. Gymnasieskola och gymnasiesärskola 5. Kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 6. Åtgärder mot trakasserier och kränkande behandling 7. Ekonomiadministrativa och juridiska ärenden 8. Personaladministrativa ärenden Sida 5 av 21

6 Förkortningar C Controller CS Chef stödenheten EOP Elevområdesprövare Förvaltningschef Fsk.C. Förskolechef Ordf. Nämndens ordförande PLC Planeringschef R Rektor SC Servicechef Skskj.ansv. Skolskjutsansvarig VC Verksamhetschef Vsek.Pl. Verksamhetssekreterare på planeringsenheten FL Förvaltningslag (1986:223) AML Arbetsmiljölag (1977:1160) VuF Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) GyF Gymnasie förordning (2010:2039) HSL Hälso- och sjukvårdslag (198:763) LOE Lag om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110) LKV Lag om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307) LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) SF Skolförordning (2011:185) SL Skollag (2010:800) SoL Socialtjänstlag (2001:453) TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) Sida 6 av 21

7 1. FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 1.1 Beslut om plats i förskola eller pedagogisk omsorg SL 8 kap. 3-6 SL 25 kap 2 Vsek.Pl. 1.2 Beslut om plats i förskola eller pedagogisk omsorg på grund av barnets eller familjens behov SL 8 kap. 3-6 SL 25 kap. 2 Fsk.C. 1.3 Beslut om plats i förskola för barn i behov av särskilt stöd SL 8 kap. 7 Fsk.C. 1.4 Beslut om plats i fritidshem SL 14 kap. 5-7 R 1.5 Beslut om plats i fritidshem på grund av barnets eller familjens behov SL 14 kap. 5 R 1.6 Beslut om plats i fritidshem för barn i behov av särskilt stöd SL 14 kap. 6 R 1.7 Beslut om avstängning från plats inom förskoleverksamhet och fritidshem på grund av obetalda avgifter Enligt UN:s riktlinjer Fsk.C., R Sida 7 av 21

8 1.8 Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift (avvikelse från taxa) SL 8 kap. 16 SL 14 kap. 12 CS 1.9 Beslut om köp av plats hos annan huvudman inom förskoleverksamhet och fritidshem för barn i behov av särskilt stöd SL 8 kap. 12 SL 14 kap. 14 CS 1.10 Beslut om mottagande i förskola för barn från annan kommun SL 8 kap st. Vsek.Pl Beslut om mottagande i förskola för barn från annan kommun som är i behov av särskilt stöd SL 8 kap st. CS 1.10 Beslut att bevilja s.k. frivilligt bistånd i form av transport åt förskolebarn SoL 4 kap. 2 SoL 5 kap. 1 Enligt UN:s reglemente CS 1.11 Beslut om korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov LSS 9 UN:s reglemente Fsk.C./R för berörd elev Handläggare inom vård- och omsorgsförvaltningen utreder behovet 1.12 Beslut om beviljande vårdnadsbidrag LKV Vsek.Pl Beslut om avslag gällande vårdnadsbidrag LKV Överklagas hos förvaltningsrätten Sida 8 av 21

9 2. FÖRSKOLEKLASS 2.1 Beslut om grundplacering av barn i förskoleklass SL 9 kap. 15 Vsek.Pl. 2.2 Beslut att avslå en begäran om placering i förskoleklass vid viss skola SL 9 kap. 15 PLC Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd om kommunen frångår elevens vårdnadshavares önskemål på grund av att den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 2.3 Beslut om mottagande i förskoleklass för barn från annan kommun SL 9 kap st. R 2.4 Beslut om mottagande i förskoleklass för barn från annan kommun som är i behov av särskilt stöd SL 9 kap st. CS Sida 9 av 21

10 3. GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA 3.1 Beslut om uppskjuten skolplikt SL 7 kap. 10 R Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd 3.2 Beslut om förlängning av skolplikten SL 7 kap. 13 R Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd 3.3 Beslut om upphörande av skolplikten SL 7 kap. 14 R Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd 3.4 Beslut om rätt för elev att slutföra skolgången efter skolpliktens upphörande SL 7 kap R 3.5 Beslut om placering av elev vid skolenhet SL 10 kap. 30 R 3.6 Beslut att avslå en begäran om placering vid viss skolenhet SL 10 kap. 30 R 3.7 Beslut om placering vid viss skolenhet med hänsyn till andra elevers trygghet och studier SL 10 kap. 30 R Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd Sida 10 av 21

11 3.8 Beslut om att elev ska tas emot i grundsärskolan samt återgång från särskola till grundskola SL 7 kap. 5 R för särskolan Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd 3.9 Beslut om skolskjuts i enlighet med lag och riktlinjer SL 10 kap , 40 SL 11 kap. 31 Skskj.ansv. Överklagas till förvaltningsrätten 3.9 Beslut om avsteg från skolskjutsregler SL 10 kap , 40 SL 11 kap. 31 Överklagas till förvaltningsrätten 3.10 Beslut om lärotider, datum för terminernas början och slut, antal skoldagar, antal lovdagar samt förläggning av lov. SF 3 kap. 2-5 SF 10 kap Fastställa daglig undervisningstid, förläggning av studiedagar samt friluftsdagar SF 3 kap. 2, 4 R 3.12 Urval av ämnen som elevens val SF 9 kap. 8 SF 10 kap. 5-6 R 3.13 Fördelning av timmar för ämnen, ämnesgrupper, språkval och elevens val SF 9 kap. 4 R 3.14 Beslut om mottagande av elev från annan kommun SL 10 kap SL 11 kap R Sida 11 av 21

12 3.15 Beslut om tilläggsbelopp för elev i skola med annan huvudman SL 8 kap.23 SL 9 kap. 21 SL 10 kap. 39 SL 11 kap. 38 SL 14 kap. 17 CS 4. GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA 4.1 Beslut om hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras vid sjukdom eller annan frånvaro Gyf 12 kap. 1 R 4.2 Beslut om en elev på ett program skall få byta program eller inriktning inom ett program Gyf 7 kap. 9 R 4.3 Beslut om mottagande av en sökande som inte är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen samt upprättande av och bedömning av inkommet yttrande över särskilda skäl för sökanden till gymnasieskola i kommun utanför samverkansområdet SL 16 kap. 44, 47 FL 21 EOP Sida 12 av 21

13 4.4 Mottagande av elev för fullföljande av utbildning på sådan inriktning inom nationellt program som inte erbjuds av elevens hemkommun SL 16 kap. 37 EOP 4.5 Beslut om att undervisningen på ett nationellt program för en elev får fördelas över längre tid än tre år SL 16 kap. 15 Gyf 9 kap. 7 R 4.6 Beslut om att en elevs utbildning på ett nationellt program får avvika från vad som annars gäller för programmet vid särskilda skäl SL 16 kap. 14 R 4.7 Beslut om avstängning av elev med omedelbar verkan SL 5 kap. 17, 18, 21, 24 R 4.8 Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska inslag med omedelbar verkan SL 5 kap. 19, 20, 21, 24 R 4.9 Beslut om utbildningsplan för introduktionsprogram SL 17 kap. 7 VC 4.10 Beslut om mottagande och antagande till gymnasiesärskolan SL 18 kap. 4, 5, 7 VC Sida 13 av 21

14 4.11 Beslut om en elev i gymnasiesärskolan skall gå på ett nationellt program. SL 18 kap. 4, 5, 7 VC Efter samråd med vårdnadshavare 4.12 Beslut om att elev inom det individuella programmet på gymnasiesärskolan ska få yrkesträning eller verksamhetsträning SL 19 kap. 6 VC 4.13 Beslut om korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov LSS 9 UN:s reglemente R för berörd elev Handläggare inom vård- och omsorgsförvaltningen utreder behovet 4.14 Beslut om att utbildningen får fördelas på längre tid än 4 år SL 18 kap Beslut om skolskjuts i enlighet med lag och riktlinjer SL 18 kap. 30, 31, 35 R, Skskj.ansv. Överklagas till förvaltningsrätten 4.16 Beslut om avsteg från skolskjutsregler SL 18 kap. 30, 31, 35 Överklagas till förvaltningsrätten 4.17 Beslut om ersättning för elevresor LOE 2 EOP 4.18 Beslut om inackorderingstillägg SL 15 kap. 32 SL 18 kap. 32 EOP Överklagas till förvaltningsrätt Sida 14 av 21

15 4.17 Fastställande av valbara kurser inom gymnasieskolan Gyf 4 kap. 7 R 4.18 Beslut om sökande ska tas in vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt beslut om byte av studieväg Gyf 7 kap. 8, 9 R 4.19 Beslut om att sökanden ska genomgå färdighetsprov Gyf 7 kap. 6 Gyf 5 kap. 8 R 4.20 Erbjudande att viss utbildning omfattar även nationell inriktning, särskild variant eller lärlingsutbildning inom programmet SL 16 kap. 12 VC 4.21 Beslut om lärotider, datum för terminernas början och slut, antal skoldagar, antal lovdagar samt förläggning av lov. Gyf 3 kap. 1, Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs, gymnasiearbetet samt om hur fördelningen av undervisningstiden över läsåren ska göras. Gyf 4 kap. 22 R Sida 15 av 21

16 5. KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA OCH UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 5.1 Beslut om avstängning av elev SL 5 kap. 17, 18 R 5.2 Beslut om hjälpmedel ska anskaffas av eleverna på egen bekostnad eller erbjudas mot avgift som högst motsvarar anskaffningskostnaden SL 20 kap. 7 SL 21 kap. 6 R 5.3 Beslut om mottagande av elev till gymnasial utbildning, undervisning i svenska för invandrare eller särskild utbildning för vuxna; att utbildning ska upphöra eller om att på nytt bereda en elev utbildning SL 20 kap. 9 SL 21 kap. 9 SL 22 kap. 16 R 5.4 Beslut om ansökan, mottagande och antagning av elev till gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare SL 20 kap. 22, 23 SL 21 kap. 7 SL 22 kap. 15 R Sida 16 av 21

17 5.5 Beslut om yttrande, att foga till ansökan, som avser gymnasial vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna, som en annan kommun anordnar SL 20 kap. 14 SL 21 kap. 7 EOP 6. ÅTGÄRDER MOT TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 6.1 Ansvara för upprättande av en årlig likabehandlingsplan för verksamheten Diskrimineringslag (2008:567) 3 kap. 16 Fsk.C., R Verkställighet 6.2 Ansvara för upprättande av en årlig plan mot kränkande behandling för verksamheten SL 6 kap. 8 Fsk.C., R Verkställighet 6.3 Utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling SL 6 kap. 10 Fsk.C., R Verkställighet Sida 17 av 21

18 7. EKONOMIADMINISTRATIVA OCH JURIDISKA ÄRENDEN 7.1 Beslut om av- och nedskrivning av redan debiterad fordran Ex. avgift för förskola/fritidshem. Avser inte avskrivning till långtidsbevakning då det är ren verkställighet 7.2 Upphandling av varor, tjänster och konsulter för vilka ramavtal inte finns och inom för verksamheten tilldelade medel CS, Fsk.C., PLC, R, VC, SC 7.3 Tecknande av nya avtal för hyra av lokaler inom utbildningsnämndens verksamhetsområde överstigande ett år 7.4 Tecknande av nya avtal för hyra av lokaler inom utbildningsnämndens verksamhetsområde upp till ett år med kontraktsbelopp om högst ett prisbasbelopp Fsk.C., R, SC 7.5 Vidareuthyrning av verksamhetens lokaler Fsk.C., R, SC 7.6 Avyttring av överbliven materiel upp till 1/3 prisbasbelopp Fsk.C., R, SC Sida 18 av 21

19 7.7 Utse attestanter Kommunens attestreglemente CS, Fsk.C., PLC, R, VC, SC 7.8 Yttrande över planärenden som är av ringa betydelse för nämndens verksamhet 7.9 Beslut att inte utlämna allmän handling TF, OSL Efter samråd med skoljurist eller kommunjurist 7.10 Beslut om huruvida en skrivelse ska ha inkommit i rätt tid FL Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas KL 6 kap. 36 Ordf. Beslutet ska anmälas på nämndens nästa sammanträde 7.12 Beslut om att utse verksamhetschef för skolhälsovården HSL Fullfölja skyldigheter enligt livsmedelslagstiftningen Livsmedelslagen, EU:s förordning 178/2002 Fsk.C., R, SC Sida 19 av 21

20 8. PERSONALADMINISTRATIVA ÄRENDEN 8.1 Beslut om anställning av annan personal än förvaltningschef C, CS, EOP, Fsk.C., PLC, R, VC, SC För respektive verksamhet 8.2 Beslut om löne- och anställningsvillkor för annan personal än förvaltningschef C, CS, EOP, Fsk.C., PLC, R, VC, SC För respektive verksamhet 8.3 Beslut om avskedande 8.4 Beslut om uppsägning pga. arbetsbrist Efter samråd med personalchef 8.5 Beslut om uppsägning pga. personliga skäl 8.6 Beslut om disciplinära åtgärder 8.7 Beslut om ekonomisk uppgörelse vid avveckling av personal Efter samråd med personalchef 8.8 Företräda arbetsgivaren vid förhandlingar enligt samverkan/mbl på förvaltningsnivå MBL, AML C, CS, PLC, VC Sida 20 av 21

21 8.9 Företräda arbetsgivaren vid förhandlingar enligt samverkan/mbl på enhetsnivå MBL, AML Fsk.C., R, SC Sida 21 av 21

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29 Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst Antagen av direktionen 2015-04-29 1 Innehållsförteckning sida Allmänt om delegation 3 Förkortningar och förklaringar 5 6 Gymnasieskolan, allmänt 6 Gymnasieskolan,

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2012-01-18 Tid: Tisdagen den 24 januari 2012 kl. 17.00 Plats: Tomtaklintskola, Trosa Gruppmöte: Elin Insulander Hjelm (s), 2:e vice ordf. är kontaktperson

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Innehållsförteckning Inledning... 2 Del 1 Allmänt... 3 Del 2 Ekonomi... 7 Del 3 Personal... 10 Del 4 Vuxenutbildning... 13 Del 5

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Delegations- och beslutsförteckning

Delegations- och beslutsförteckning Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden 2013-09-01 Delegations- och beslutsförteckning Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2012-12-06 248 Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-10-08 162 Vetlanda

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Innehållsförteckning Inledning... 2 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen... 3 Del

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33-38 kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden Individ- och familjeförvaltningen Delegationsordning dnr 2014/00120 015 700 Ansvarig Utfärdad av Berörd verksamhet IoF Nämnd Sara Lantz Hela IoF Utfärdad Reviderad Revideras senast Upphörd rutin 2015-01-02

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

anta delegationsordning i enlighet med förvaltningens förslag

anta delegationsordning i enlighet med förvaltningens förslag Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Delegationsordning 2015 FRI-2014-3849 Sammanfattning Delegering

Läs mer

DELEGERINGSORDNING KOMMUNSTYRELSEN

DELEGERINGSORDNING KOMMUNSTYRELSEN Vårgårda kommun 2014-09-17 DELEGEINGSODNING KOMMUNSTYELSEN Beslutad Kommunstyrelsen 2011-03-02 35 eviderad Kommunstyrelsen 2011-06-08 138 2011-11-09 242 2012-02-01 4 2012-02-29 31 2012-09-26 166 2013-01-16

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer