Delegationsordning. Vidaredelegeringen fastställd att gälla tills vidare. Mats Brännström Landstingsdirektör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning. Vidaredelegeringen fastställd att gälla tills vidare. Mats Brännström Landstingsdirektör"

Transkript

1 Delegationsordning Genom beslut den 9 december 2014 ( ) har landstingsstyrelsen uppdragit åt landstingsdirektören att på styrelsens vägnar besluta i ett antal ärenden. Styrelsen har också gett landstingsdirektören rätt att delegera vidare till annan anställd i landstinget. Delegeringen gäller endast för beslut som ligger inom ramen för: Mål, ramar och regler fastställda av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. Lagar, andra författningar, avtal och eventuella andra bestämmelser (t ex donationsbestämmelser). Beslut i ärenden som är av principiell karaktär eller annars av större vikt omfattas inte av delegeringen. Anmälan till styrelsen Beslut som fattas med stöd av delegering ska dokumenteras och anmälas till styrelsen så snart det är möjligt. Återrapportering av beslut sker genom att en förteckning över delegationsbeslut upprättas och delges styrelsen. Förteckningen ska innehålla ärendemening och uppgift om vem som fattat beslutet. Delegationsbeslut utan återrapportering Vissa beslut som fattats på delegation behöver inte återrapporteras. Granskning av dessa beslut sker inom ramen för den löpande interna kontrollen av verksamheten. De beslut som inte behöver återrapporteras är särskilt angivna och är sådana som ligger inom ramen för vad som anses vara en följd av en viss befattning och som inte får rättsverkningar för tredje man. en fastställd att gälla tills vidare. Mats Brännström Landstingsdirektör 1

2 Personalärenden Anställning, uppsägning/avsked och disciplinära åtgärder/avgångsvederlag samt övriga personalärenden Anställning Anställning av och till anställning hörande frågor för divisionschefer samt avdelningsdirektörer inom landstingsdirektörens stab. Biträdande landstingsdirektör Anställning av och till anställning hörande frågor för divisionschefer för divisionerna Länsteknik, Service, Kultur och utbildning samt chef för avdelningen för regional utveckling. Beslut att utse säkerhetschef/säkerhetsskyddschef. Beslut att utse personuppgiftsombud. Beslut att utse landstingets tjänstemannaföreträdare i styrelser och samverkansorgan (med undantag för styrelse/organ till vilka ledamöter utses av landstingsstyrelse eller landstingsfullmäktige). Uppsägning/avsked Beslut i frågor om uppsägning eller avsked från arbetsgivarens sida. HR-direktören Beslut om avsked. Divisionschef, avdelningsdirektör Beslut om uppsägning. Disciplinära åtgärder/avgångsvederlag Beslut i frågor om disciplinär åtgärd och avgångsvederlag för divisionschefer samt avdelningsdirektörer och chefer inom landstingsdirektörens stab. Biträdande landstingsdirektör Beslut i frågor om disciplinär åtgärd och avgångsvederlag för divisionschefer för divisionerna Länsteknik, Service och Kultur och utbildning, samt chef för avdelningen för regional utveckling. Avdelningsdirektörer Beslut i frågor om disciplinär åtgärd och avgångsvederlag för enhetschefer inom landstingsdirektörens stab. 2

3 Övriga personalärenden Överenskommelser med personalorganisationer om kollektivavtal. HR-direktören Rätt att företräda landstinget i tvisteförhandlingar inom det arbetsrättsliga området. Beslut att anlita bemanningsföretag inom gällande ramavtal. Förhandlingschefen Respektive divisionschef Personalärenden utan återrapportering Överenskommelse med personalorganisationer och enskilda om anställningsavtal och särskilda visstidsförordnanden. Beslut i fråga om särskild ålderspension, särskild avtalspension, utbildningsförmån och avgångsvederlag, såvida det inte är av principiell beskaffenhet. Övriga anställningar och till anställning anknutna frågor. Beslut i frågor om disciplinär åtgärd. Beslut att utse arbetsgivarens representanter i samverkansorgan. Beslut att anta Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer i avtalsfrågor. HR-direktören HR-direktören Närmaste chef Enhetschefen vid bemanningsenheten, HR-verksamhetsstöd Beslut om anställningar, semestervikariat, av undersköterskor, skötare, barnsköterskor och ambulanssjukvårdare under perioden Närmaste chef Respektive divisionschef HR-direktören 3

4 Ekonomiärenden Ekonomiskt stöd/bidrag Beslut om bidrag till riktade kulturinsatser för ansökningar till och med kr. Bidrag till riktade regionala utvecklingsprojekt för ansökningar till och med kr eller Euro. Beslut om bidrag ur donationsstiftelser som saknar egen styrelse. Chefen för division Kultur och utbildning Chefen för avdelningen för regional utveckling Beslut om penninggåvor till hjälporganisationer och sponsring. Landstingets finansverksamhet Placering av likvida medel. Upptagande av lån, omplacering av tidigare lån eller omdisponering av befintlig låneskuld. Ansökan om permutation avseende landstingets förvaltade donationsfonder och stiftelser. Beslut om omplacering av tidigare lån eller omdisponering av befintlig låneskuld. Utse befattningshavare med befogenhet att fatta beslut och teckna avtal som berör den finansiella verksamheten i enlighet med föreskrifterna för medelsförvaltningen innefattande handläggning av externa lån och hantering av externa risker. 4

5 Övriga ekonomiärenden Delegation till landstingsdirektören Beslut om investeringar i kapitalinventarier upp till kr per objekt. Beslut om inversteringar i kapitalinventarier vid akuta behov. Mottagande av donation som inte innebär restriktioner för landstingets verksamhet. Användande av leasing vid upphandling av varor. Avskrivningar av fordringar upp till kr. Vidaredelegation Respektive divisionschef Investeringar i kapitalinventarier upp till kr per objekt. Respektive divisionschef Investeringar i kapitalinventarier upp till kr per objekt. Beslut om mottagande av donation som inte innebär restriktioner för landstingets verksamhet. Chefen för division Service Beslut om användande av leasing vid anskaffning av varor. Beslut om avskrivning av fordringar upp till kr per person eller kr per företag. Ekonomiärenden utan återrapportering Delegation till landstingsdirektören Annan garanti än bankgaranti vid förskottsbetalning. Avtal om kreditgivning och avtal med betalningsvillkor överstigande 30 dagar. Avbetalningsplan vid uppskov med betalning. Åtgärder avseende indrivning av fordringar inklusive ej erlagda vårdavgifter. Verksamhetschefen för Administrativ service Verksamhetschefen för Administrativ service Beslut om personliga och leverantörsknutna betalkort. Beslut avseende försäljning av material. Chefen för division Service 5

6 Beslut avseende löpande driftsfrågor inom ekonomiområdet såvida dessa inte omfattas av begränsningar enligt 6 kap. 34 KL eller enligt delegeringsordningen. Exempel: Vidarefördelning av centralt budgeterade medel för löneökningar Tvistiga internfakturor Ersättning till patienter och personal för förlorade/skadade tillhörigheter Fastställa tillämpningsanvisningar till attest- och utbetalningsreglemente, inom fastställda regler Avskrivning av förkommen handkassa Avtal för inlösen av korttransaktioner under gällande huvudavtal Övriga underavtal för banktransaktioner under gällande huvudavtal Utse fullmaktshavare för landstingets bank- och postgirokonton, två i förening Ändring av adressuppgifter på bank- och postgirokonton Inkomstdeklaration. Verksamhetschefen för Administrativ service Avtal om funktionshyra av betalterminal Ansökan om ersättning för mervärdesskatt. Upphandlingsärende Delegation till landstingsdirektören Beslut att anta anbud (tilldelningsbeslut) enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) för varukontrakt, tjänstekontrakt och ramavtal samt byggnadsentreprenadkontakt. Beslut att upphäva varukontrakt, tjänstkontrakt och ramavtal samt byggnadsentreprenader. Inköpschef Beslut om antagande av leverantör enligt LOU för varukontrakt, tjänstekontrakt och ramavtal. Beslut om antagande av leverantör enligt LOU för byggentreprenadkontrakt och tjänstekontrakt. Inköpschef Hävande av varukontrakt, tjänstekontrakt och ramavtal. Hävande av byggentreprenadkontrakt. Beslut att avbryta upphandling. Inköpschef Beslut att avbryta upphandling avseende antagande av leverantör enligt LOU för varukontrakt, tjänstekontrakt och ramavtal. Beslut att avbryta upphandling avseende antagande av leverantör enligt LOU för byggentreprenadkontrakt. 6

7 Rätt att företräda landstinget i mål rörande LOU i förvaltningsdomstol och allmän domstol. Beslut om avsteg från användande av LOU vid anskaffning av varor, tjänster och byggnadsentreprenad. Inköpsjurist Respektive divisionschef Fastighetsärenden Delegation till landstingsdirektören Vidaredelegation Försäljning av bostadsrätter upp till kr per objekt. Bygginvesteringar och utredningsuppdrag upp till kr per objekt. Ombyggnadsprojekt som finansieras av respektive verksamhet och som inte aktiveras. Respektive divisionschef Ombyggnadsprojekt upp till kr per objekt som finansieras av respektive verksamhet och som inte aktiveras. Ombyggnadsprojekt som finansieras av extern hyresgäst och som inte aktiveras. Inhyrning av externa lokaler. Uthyrning av lokaler externt. Arrenden, servitut och övriga nyttjanderätter. Chefen för division Service Beslut om ombyggnadsprojekt som finansieras av extern hyresgäst och som inte aktiveras. Beslut om inhyrning av externa lokaler. Beslut om uthyrning till extern hyresgäst som inte bedriver verksamhet på uppdrag av landstinget. Fastighetsärenden utan återrapportering Delegation till landstingsdirektören Beslut om anlitande av besiktningsmän och kontrollanter. Beslut om anlitande av besiktningsmän och kontrollanter. Godkännande av säkerhet, försäkringsbrev och utbetalningsplaner. Godkännande av säkerheter, försäkringsbrev och utbetalningsplaner. 7

8 Beslut om projekt inom ramen för planerat fastighetsunderhåll. Beslut om och hantering av tvistiga avtal avseende hyresavtal för externa lokaler. Hyressättning för bostäder. Övriga löpande driftsfrågor inom fastighetsförvaltningen, såvida dessa inte omfattas av begränsningar enligt 6 kap. 34 KL eller enligt delegeringsordningen. Hyressättning för bostäder. Övriga löpande driftfrågor inom fastighetsförvaltningen såvida dessa inte omfattas av begränsningar enligt 6 kap. 34 KL eller enligt denna delegationsordning. Hälso- och sjukvård och tandvård Delegation till landstingsdirektören Hälso- och sjukvård Beslut att utse smittskyddsläkare. Beslut om att ingå vårdavtal med privata vårdgivare enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LoL) och lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LoS). Chefen för division Närsjukvård Förordnande av smittskyddsläkare. Vårdavtal med privata vårdgivare, såvida detta inte omfattas av begränsningar enligt 6 kap. 34 KL eller enligt denna delegationsordning. Fördelning av FoU-anslag. Användning av den särskilda ekonomiska ramen ( kr.) för folkhälsa. Användningen av de särskilda ekonomiska ramarna ( kr) för folkhälsa och jämställdhet. Inskränkningar i patientens rätt att ta emot besök inom viss tvångsvård. Chefen för folkhälsoenheten Beslut om bidrag avseende Snabba Ryck ur den särskilda ramen för folkhälsoarbete. ( kr). Chefen för division Kultur och utbildning Beslut om bidrag till folkbildande insatser inom folkhälsoområdet ur den särskilda ramen för folkhälsoarbete ( kr) Chefsöverläkare och specialistkompetenta läkare inom barn- och ungdomspsykiatri eller psykiatri: Beslut om besöksinskränkningar inom viss tvångsvård. 8

9 Fastställande av prislista för laboratoriemedicinska undersökningar. Övriga löpande driftsfrågor inom hälso- och sjukvården, såvida dessa inte omfattas av begränsningar enligt 6 kap. 34 KL eller enligt denna delegationsordning.. Verksamhetsdirektören Förordnande av landstingets representanter i läkemedelskommittén. Förordnande av landstingets representanter i samordningsorganet mellan landstinget och de privata vårdgivarna. Fastställa kvalitetshandbok avseende medicinsktekniska tjänster. Anmälan till Socialstyrelsen om vissa skador och sjukdomar som inträffat i hälso- och sjukvården Godkänna underlag till Socialstyrelsen avseende diagnosregistrering Utvecklingsdirektören Underteckna ansökan om etikprövning av forskningsprojekt enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor Utfärda fullmakt till chef för regionalt biobankscentrum att pröva ansökan om tillgång till prov vid kliniska läkemedelsstudier som ingår i en multicenterstudie. Tandvård Prövning av behandlingsförslag enligt 10 i tandvårdsförordningen (1998:1338). Övriga löpande driftsfrågor inom tandvården såvida dessa inte omfattas av begränsningar enligt 6 kap. 34 KL eller enligt denna delegationsordning. Bedömningstandläkare Prövning av behandlingsförslag enligt 10 i tandvårdsförordningen. Chefen för division Folktandvård Övriga löpande driftfrågor inom tandvården såvida dessa inte omfattas av begränsningar enligt 6 kap. 34 KL eller enligt denna delegationsordning. 9

10 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Beslut i ärenden om rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 1 st. 1 p LSS. Omprövning/ändring av beslut enligt LSS. Länschefen för LSS råd och stöd Länschefen för LSS råd och stöd Rätt att företräda landstinget i mål avseende LSS. Länschefen för LSS råd och stöd Beslut enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Beslut att ingå avtal med privata vårdgivare enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Beslut om tilläggsuppdrag enligt LOV. Beslut om undantag från gällande regler om listning av medborgare. Beslut om godkännande av leverantör enligt LOV. Beslut om uppsägning av avtal enligt LOV. Beslut om rättelse, erinran, varning och vite enligt LOV. 10

11 Kultur Förordnande av konsulenter inom kulturområdet. Enskilda konstinköp inom fastställd ram. Övriga löpande driftsfrågor inom kulturverksamheten såvida dessa inte omfattas av begränsningar enligt 6 kap. 34 KL eller enligt denna delegationsordning. Chefen för division Kultur och utbildning Beslut om förordnande av konsulenter inom kulturområdet. Chefen för division Kultur och utbildning Beslut om enskilda konstinköp över kr. Antikvarie Beslut om enskilda konstinköp under kr. Chefen för division Kultur och utbildning Övriga löpande driftfrågor inom kulturverksamheten såvida dessa inte omfattas av begränsningar enligt 6 kap. 34 KL eller enligt denna delegationsordning. Regional utveckling Beslut om att godkänna projektförändringar avseende bidrag till riktade regionala utvecklingsprojekt för ansökningar över kr eller Euro. Projektförändringen ska vara av smärre karaktär och inte förändra projektets uppsatta mål. Chefen för avdelningen för regional utveckling Övriga ärenden Mottagande av delgivning på landstingets vägnar. Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling. Verksamhetschefen för Administrativ service Underskrift av delgivningskvitto om föreläggande. Divisionschefer, avdelningsdirektörer Beslut i frågor om utlämnande av allmänna handlingar inom respektive division/avdelning/centrumbildning, i de fall prövningen hänskjutits till myndigheten (styrelsen). Inköpschef Beslut i frågor om utlämnande av allmänna handlingar i upphandlingsärenden i de fall prövningen hänskjutits till myndigheten (styrelsen). 11

12 Yttrande till domstol med anledning av att eget delegationsbeslut avseende utlämnande av allmänna handlingar överklagats. Divisionschefer, avdelningsdirektörer Yttrande till kammarrätt med anledning av att delegationsbeslut avseende utlämnande av allmänna handlingar överklagats. Inköpschef Yttrande till kammarrätt med anledning av att delegationsbeslut avseende utlämnande av allmänna handlingar i upphandlingsärende överklagats. Beslut att utse ombud att föra landstingets talan inför domstolar och myndigheter (med undantag av p arbetsrättsliga ärenden, p , LOUärenden, p LSS-ärenden.). Utfärdande av tillämpningsföreskrifter till av landstingsstyrelsen utfärdade regler och riktlinjer. Beslut om gallring av landstingets handlingar. Yttrande med anledning av att eget delegationsbeslut överklagats. Landstingsarkivarien Upprätta dokumenthanteringsplan med gallringsrutiner Divisionschefer, avdelningsdirektörer, enhetschefer Yttrande med anledning av att eget delegationsbeslut överklagats. Övriga ärenden utan återrapportering Tillåtelse för extern leverantör eller samarbetspartner att ansluta sig till landstingsnätet. Besluta om behörighet inom databaserade informationssystem Driftsorganisations externa och interna representation. Resor utanför Norden för anställda. Verksamhetschef för Infrastruktur Tillåtelse för extern leverantör eller samarbetspartner att ansluta sig till landstingsnätet. Närmaste chef Besluta om behörighet inom databaserade informationssystem. Närmaste chef Beslut om intern och extern representation inom fastställda regler. Divisionschefer Beslut om resor utanför Norden för anställda som är underställda divisionschefer. Biträdande landstingsdirektör Beslut om resor utanför Norden för anställda vid avdelningen för regional utveckling. 12

13 Attesträtt För landstingsstyrelsens ordförande och vice ordförande beslutsattesterar landstingsdirektören. För landstingsdirektören beslutsattesterar landstingsstyrelsens ordförande. Övriga attestanter utses av landstingsdirektören. enligt särskilt dokument undertecknat av landstingsdirektören. 13

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

lägga anmälan av Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om

lägga anmälan av Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-28 1 (2) HSN 1305-0560 Handläggare: Tore Johansson 2013-06-18, p 10 Delegationsordning och fördelning av verkställighetsbeslut för sjukvårdsförvaltningen Ärendebeskrivning I föreliggande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-20 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 09:00 Plats Kallade Oden Emil Lindells v 15 Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer

Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Datum: 2015-01-22. Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Datum: 2015-01-22. Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö Kallelse Datum: 2015-01-22 TRAFIKNÄMNDEN Tid torsdag 29 januari 2015 09:00 Plats Kallade Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Landstingsstyrelsens regler & riktlinjer 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 12 december 2012

Landstingsstyrelsens regler & riktlinjer 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 12 december 2012 Landstingsstyrelsens regler & riktlinjer 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 12 december 2012 Förtroendemannaorganisation m m (LST)... 8 Reglemente för länshandikapprådet... 8 Uppgifter... 8 Sammansättning...

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x 2012-11-19 2015-03-09 1 (13) Genomstruken tet=förslag till strykning Tet med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse Kommunstyrelsens delegeringsordning Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 ANVISNINGAR

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33-38 kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 25/2012 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Datum: 2012-10-30 Dnr VON/2011:87-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2012-12-06,

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Landstingsstyrelsens regler & riktlinjer 2010. Fastställda av landstingsstyrelsen den 9 februari 2010

Landstingsstyrelsens regler & riktlinjer 2010. Fastställda av landstingsstyrelsen den 9 februari 2010 Landstingsstyrelsens regler & riktlinjer 2010 Fastställda av landstingsstyrelsen den 9 februari 2010 Läsanvisning 2 Läsanvisning...2 Förtroendemannaorganisation m m (LST)... 9 Reglemente för länspensionärsrådet...9

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-12 17 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-10-12 122 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-09-05 195 Reviderad av

Läs mer

Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden Delegationsordning 2015-01-22 Delegationsordning för Vårdoch omsorgsnämnden VON 2014/1050 002 Delegationsordning antagen av vård- och omsorgsnämnden den 22 januari 2015. Ersätter delegationsordningen beslutad

Läs mer