Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården"

Transkript

1 4 juni 2014 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Bakgrund Frågan om arbetsbelastning och hög personalomsättning inom socialtjänsten är akut. Akademikerförbundet SSR har länge uttryckt oro för utvecklingen inom den sociala barnavården. Det handlar om utsatta barn och unga som inte alltid kan garanteras skydd, stöd och insatser av högsta kvalitet, delvis på grund av socialsekreterarnas ohållbara arbetssituation. Våra medlemmar över hela landet ger en samstämmig bild av situationens allvar. Det saknas erfarna kollegor och systematisk introduktion och inskolning. Administrativa arbetsuppgifter stjäl tid för klientkontakt, överbelastning, stress, låg lön och avsaknad av karriär- och utvecklingsmöjligheter leder till att man lämnar den sociala barnavården så snart man får chansen. Var tredje socialsekreterare är ny i yrket, och så många som sju av tio chefer har mindre än tre års erfarenhet. Den kompetens som grundutbildningen ger används inte fullt ut och den erfarenhetsuppbyggnad och specialisering som krävs för arbetets svårighetsgrad uppnås inte. Social barnavård har blivit ett ingångs- och genomgångsyrke. Allt detta får konsekvenser för kvaliteten på arbetet och på det stöd barn och unga i utsatta livssituationer får. Akademikerförbundet SSR Box , Stockholm BESÖK Mariedalsvägen 4 TEL FAX SSR- Direkt ANSTÄLLNING & ARBETSLIV Medlemsservice MEDLEMSKAP & AVGIFTER Behörighet för arbete i social barnavård Att arbeta som socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården är ett ansvarsfullt och svårt arbete. Inte sällan kommer socialtjänsten i kontakt med barn, unga och deras familjer när en komplex situation har utvecklats till en reell, djup problematik och där skola, elevhälsa och BVC kanske redan har konstaterat att de inte räcker till. För att kunna stödja och skydda barnen och ungdomarna måste den sociala barn- och ungdomsvården hålla hög kvalitet. Det ställer krav på lagstiftning och rutiner i kombination med resurser, kompetens och erfarenhet hos handläggare och chefer. Den 1 juli 2014 träder behörighetskrav för vissa uppgifter i den sociala barnavården i kraft. Det är en markering från regeringens sida att arbete med de mest sårbara och utsatta barnen och unga ställer särskilda krav på kompetens. Flera tidigare statliga utredningar har poängterat behovet av förstärkt och fördjupad utbildning för de som arbetar med barn som far illa men den föreslagna behörighetsregleringen innebär i praktiken sänkta krav mot tidigare.

2 2 Enligt den nya behörighetslagen ska behörighet ges till de som har socionomexamen eller en annan examen på grundnivå (kandidatexamen) i specifika yrkeskombinationer. Idag har närmare 85 % av socialsekreteratresocionomexamen enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Lagen ställer inget angivet krav i tid vad gäller erfarenhet. En kandidatexamen är en termin kortare än socionomexamen och i de gällande allmänna råden (SOSFS 2006:14) anges att handläggare inom social barn- och ungdomsvård bör vara socionomer och ha minst ett års erfarenhet av socialt arbete innan anställning. De allmänna råden upphör den 1 juli när den nya lagen om behörighet träder i kraft. Socionomutbildningen är en populär utbildning med höga intagningspoäng. Med det nya förslaget finns en stor risk att nya utbildningskombinationer dyker upp som alternativ för de som inte kommer in på Socionomutbildningen. En relevant utbildning för de som ska handlägga social barnavård bör rimligen inte få vara lägre än socionomutbildningen, som är den nu dominerande utbildningen. Socialsekreterarnas arbetsvillkor Varje dag fattas tals beslut av socialsekreterare, chefer och politiker i socialtjänsten. Beslut som påverkar livet och framtiden för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Det kan handla om allt från att bevilja förebyggande insatser och deltagande i öppenvårdsprogram till placering, frivilligt eller med stöd av tvångslagstiftning, i familjehem eller hem för vård eller boende. Av dessa tals beslut håller de flesta bra kvalitet, men arbetsbelastningen medför ökad risk för misstag och felbedömningar som får allvarliga konsekvenser för de barn, unga och de familjer som blir berörda. Innehållsmässigt har socialtjänstens sociala barnavård genomgått en positiv utveckling det senaste årtiondet. Insatser riktade till barn, unga och deras familjer baseras alltmer på forskning samtidigt som kvaliteten och systematiken i barnavårdsutredningarna har förbättrats. Även lagstiftningen har utvecklats och flera av de förslag som fördes fram i Barnskyddsutredningen har förverkligats. Socialstyrelsen bistår också med kunskapsstöd och vägledning när det gäller rutiner och handläggning. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barns och ungas väl och ve som samhällets yttersta skyddsnät. Därför får det sådana konskevenser när det brister och det är därför det är så angeläget att rätta till systemfelen. Det är sällan som orsaken till bristerna finns att söka hos enskilda socialsekreterare eller enskilda chefer. Akademikerförbundet SSR har gjort undersökningar, socialsekreterare på flera håll ute i landet har själva larmat och bland annat har Barnombudsmannen och BRIS kommit till samma slutsats som vi, det vill säga att på alltför många håll saknar socialsekreterare de förutsättningar som krävs för att klara sitt svåra uppdrag. Dessa kan sammanfattas med: Hög arbetsbelastning

3 3 Nya arbetsuppgifter tillkommer utan motsvarande personalförstärkningar Ineffektiva IT- system Administrativa krav tar tid från klientarbetet Resurser för handledning konkurrerar med utbildning och kompetensutveckling Socialsekreterare som vidareutbildar sig i yrket utan att det avspeglas i lönekuvertet I en undersökning som Novus utfört på förbundets uppdrag i september 2012 upplevde över 80 % av socialsekreterarna i den sociala barn- och ungdomsvården ökade administrativa krav och att dessa medförde minskad tid för klientarbete, 70 % funderade på att söka sig bort från socialtjänsten och 40 % uppgav att man inte klarat att följa lagens rättserhets- och kvalitetskrav. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har också nyligen kartlagt situationen ute i kommunerna. I rapporten Stabilitet som kompetensstrategi för social barn och ungdomsvård från oktober 2013 beskrivs systematiska brister som sammanfattas med att för hög arbetsbelastning och brist på introduktion och successiv inskolning i yrket leder till hög personalomsättning och kompetenstapp. Var tredje handläggare är nyanställd och sju av tio arbetsledare har varit anställda kortare tid än tre år. Det är inte ovanligt att nyutexaminerade socionomer, välutbildade men utan arbetslivserfarenhet, får ansvar för komplicerade barnavårdsärenden. Och att även arbetsledande chef saknar erfarenhet. Socialsekreteraryrket kan sammanfattningsvis beskrivas som ett yrke med: Hög arbetsbelastning Tung administrativ börda och ineffektiva IT- system Hög personalomsättning Avsaknad av avancerad kompetensutveckling specialistutbildningar på avancerad nivå Avsaknad av karriärvägar och små möjlighet till utveckling i yrket Svag löneutveckling Specialistsocionom Givetvis krävs flera samordnade insatser för att komma tillrätta med bristerna i den sociala barn- och ungdomsvården. För att säkra kvaliteten och skapa incitament för socialsekreterare i social barn- och ungdomsvård att vilja stanna och utvecklas i yrket har Akademikerförbundet SSR har utarbetat en modell för karriärutveckling som innebär en enhetlig karriärväg tjänst med den enhetliga yrkestiteln Specialistsocionom. Specialistsocionomen ska ha ett särskilt ansvar för professionsområdet i relation till chefer och medarbetare och är organisatoriskt sidoordnad chefen. I vårt förslag har enhetschefen det övergripande och yttersta ansvaret för barnavårdsarbetet medan specialistsocionomen har ett särskilt ansvar för professionsområdet i relation till både chef och medarbetare. Specialistsocionomen är organisatoriskt sidoordnad chefen. Rollen som specialistsocionom innebär att: ge handläggare och chefer kvalificerat stöd i barnavårdsärenden

4 4 föra in aktuell forskning i verksamheten sammanställa kunskapsunderlag bidra till utveckling av utredningsmetodik följa upp och utvärdera kommunens hantering av barnavårdsärenden samordna och stödja lokalt utvecklingsarbete Lämplig kompetens och erfarenhet Vi föreslår att Specialistsocionomen har minst sju års erfarenhet som socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården och personlig lämplighet. Utbildningskravet är socionomexamen eller annan relevant utbildning enligt Socialstyrelsens kommande föreskrifter, samt vidareutbildning inom barnområdet om minst 60 högskolepoäng. Specialisten ska ha fördjupad kunskap i nom de områden som täcks inom Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:14); Specialistutbildning Akademikerförbundet SSR har träffat samarbetskommittén för landets socionomutbildningar för att diskutera om det är möjligt att skapa en nationell och enhetlig specialistutbildning om 60 h p på avancerad nivå, med inriktning mot social barnavård. Intresset är stort från deras sida och en arbetsgrupp ska ta initiativ till att göra en inventering över vilka kurser som finns på de olika utbildningsorterna. Akademikerförbundet SSR har funnit att vår modell med Specialistsocionom bidrar till att stärka den sociala barnavården ur både barnens, professionens och organisationens perspektiv och är den enda vägen på sikt för att komma tillrätta med den höga personalomsättningen. Nationell handlingsplan För god kvalitet behövs en profession med akademisk utbildning, socionomexamen, och som har tillgång till handledning, kontinuerlig kompetensutveckling och fördjupningsutbildningar. Lika viktigt som att verksamheterna kan ta till sig ny forskning är att det finns möjlighet att bygga upp en gedigen yrkeserfarenhet. Ackumulerad kunskap, baserad också på erfarenhet, behövs för den enskilda socialsekreteraren i hennes eller hans yrkesutövning, för kollegiets utveckling och för verksamheten. Läget är akut och det är nödvändig att snabbt skapa förutsättningar för att de med längre erfarenhet stannar kvar i yrket som stöd för de som är nya. För att komma tillrätta med bristerna i den sociala barn- och ungdomsvården har Akademikerförbundet SSR tagit initiativ till att samla berörda parter för att upprätta en gemensam handlingsplan med syfte att komma tillrätta med bristerna, och fördela ansvaret för de åtgärder som behöver vidtas för att Socialtjänsten ska kunna leva upp till sitt uppdrag. För att nå avsedd effekt bör handlingsplanen innehålla en gemensam problembeskrivning konkreta åtgärder åtaganden som gör klart vem som gör vad

5 5 gemensamma målsättningar på kort och lång sikt Redan på förhand kan vi peka ut några åtgärder som behöver konkretiseras för att säkra kvaliteten och minska personalomsättningen. Nyanställda socialsekreterare ska mötas av en genomtänkt introduktion i yrket där de, med kvalificerat stöd, successivt slussas in i svårare barnavårdsärenden Tillgång till fördjupningsutbildningar på högskolenivå inom området barn och unga måste utvecklas Chefer och socialsekreterare ska ha tillgång till en kontinuerlig, strukturerad kompetensutveckling samt till stöd och extern handledning Arbetsbelastningen måste minska. Tillräckligt med tid ska finnas för möten med barn, ungdomar och deras familjer. Tid ska också finnas för reflektion och inläsning av ny forskning mm Nationella alternativa karriär- och utvecklingsmöjligheter måste inrättas för att möjliggöra att stanna och utvecklas i yrket Vi föreslår att en arbetsgrupp bildas med en bred representation från såväl regering, arbetsgivare, fack, praktiker, utbildningsanordnare och organisationer som BO och BRIS för att påbörja arbetet. Arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården är komplext och svårt. Det finns sällan rätt och fel svar på de frågor en socialsekreterare ställs inför. Det är inte möjligt att till 100 % bygga bort risken för enskilda misstag och missbedömningar. Men att inte göra det som går att göra, att inte ta tag i de systematiska brister som finns i dag vore ett oförsvarligt svek mot de barn och ungdomar som behöver samhällets stöd och skydd.

Socialchefsrapport 2015

Socialchefsrapport 2015 september 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Socialchefsrapport 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Inledning Landets socialchefer är stolta och brinner för sitt uppdrag. Nästan alla

Läs mer

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Innehåll Inledning...

Läs mer

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är

Läs mer

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Datum 2009-01-30 Saco Rnr 88.08 Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har

Läs mer

Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården. Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården

Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården. Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården Konferens i Göteborg 18 september 2015 1 Välkommen till en dag med lokalt, regionalt och nationellt perspektiv! Dagens moderator Shujaat Noormohamed inledde:

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Arbeta smartare, få tredubbel vinst

Arbeta smartare, få tredubbel vinst Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten i Gävle Maj 2015 Smartare arbetssätt gav tredubbel vinst År 2015 Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten

Läs mer

Hur gör vi med introduktionen?

Hur gör vi med introduktionen? FoU-rapport 2015:1 P raktik U tveckling F orskning F ramtid Hur gör vi med introduktionen? En studie om arbetet med introduktion för nyutexaminerade socionomer Emmy Johansson Sammanfattning Syftet men

Läs mer

Från krisande organisation till krisorganisation

Från krisande organisation till krisorganisation Från krisande organisation till krisorganisation Kvalité i socialt barnavårdsarbete genom ökad personalstabilitet Anna-Lena Lindquist Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2012 I den här rapporten redovisas ansträngningar

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg.

Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg. Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg. Personalens kompetens är vår livskvalitet Sagt av Christina Amundberg, representant från (H)järnkoll

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund

SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund Därför är det smart att bli medlem Jag forskar om ett tabubelagt ämne Sid 14 Sid 13 SOCIONOMER Hur mycket tjänar en socionom? Sid 12 Här arbetar socionomerna Sid 8 Anna Bonnier: Jag vill jobba 10 åsikter

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Socialsekreterare i Sundsvalls kommun En undersökning om personalomsättning och arbetsmiljö Författare: Lena Wilson Rapport:2004:4 ISBN 91-974826-8-4 FoU Västernorrland Kommunförbundet

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola 2013-10-19 Framtidens rektor - för höga resultat i en likvärdig skola 2 (21) Innehållsförteckning Sammanfattning av förslag... 3 1. Inledning... 4 2. Rektor viktig för skolan... 4 3. Det pedagogiska ledarskapet

Läs mer

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING 27 3 Bakgrundsrapport Arbetsmiljö, Inflytande & Utveckling Inledning Denna rapport är en av de tre särskilda rapporter som bildar en bakgrund

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015 Rapporten sammanställd av: Britta Johnsson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd Juni 2015 2 INNEHÅLL

Läs mer

Livet blir bättre Utvärdering av verksamheten med personligt ombud i Skaraborg år 2004-2006

Livet blir bättre Utvärdering av verksamheten med personligt ombud i Skaraborg år 2004-2006 Livet blir bättre Utvärdering av verksamheten med personligt ombud i Skaraborg år 2004-2006 FoU - rapport 2006:X FÖRORD Det har varit mycket intressant och givande att under några år fått följa verksamheten

Läs mer

april 2014 Prövning och profession en kunskapsöversikt om arbetsbelastning i socialtjänsten

april 2014 Prövning och profession en kunskapsöversikt om arbetsbelastning i socialtjänsten april 2014 Prövning och profession en kunskapsöversikt om arbetsbelastning i socialtjänsten Förord Socialsekreterare och biståndshandläggare trivs med sitt arbete och rekommenderar gärna andra att såväl

Läs mer

2009/99-5. Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen

2009/99-5. Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen 2009/99-5 Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen MISSIV DATUM DIARIENR 2009-05-29 2009/99-5 ERT DATUM ER BETECKNING Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att följa

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Innehåll. Bakgrund...8 Solrosen...8 Anstalten Sagsjön...8 Vad har kriminalvården gjort tidigare...9

Innehåll. Bakgrund...8 Solrosen...8 Anstalten Sagsjön...8 Vad har kriminalvården gjort tidigare...9 PROJEKT Innehåll Barn på Sagsjön...4 Sammanfattade slutsatser...7 Bakgrund...8 Solrosen...8 Anstalten Sagsjön...8 Vad har kriminalvården gjort tidigare...9 Erfarenheter och slutsatser från projektet...11

Läs mer

Sammanfattning En inventering av uppföljning, tillgängliga resurser och kontaktmöjligheter för barn under den tid de är placerade i familjehem

Sammanfattning En inventering av uppföljning, tillgängliga resurser och kontaktmöjligheter för barn under den tid de är placerade i familjehem Michael Ahlström micah518@student.liu.se - Georgina Figueroa Rodriguez geofi934@student.liu.se - David Hedlund davhe914@student.liu.se Sammanfattning En inventering av uppföljning, tillgängliga resurser

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer