Allmänläkare som verksamhetschef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänläkare som verksamhetschef"

Transkript

1 llmänläkare som verksamhetschef Är det något som vi allmänläkare skall ägna oss åt eller skall vi överlåta det till andra? Ledarskapets betydelse för verksamheten har varit föremål för mycket diskussion de senaste åren. tt vara ledare har under mycket lång tid varit självklart för läkarkåren. Läkare med den högsta medicinska kompetensen har ett avgörande inflytande på medicinska/ekonomiska beslut och har genom sin kompetens en unik möjlighet att ha överblick över hela verksamheten. På många vårdcentraler/familjeläkarmottagningar är det idag andra än läkare som leder verksamheten. Det finns flera orsaker till detta. Ledarskapet kan ibland upplevas som otacksamt och påfrestande, statusen kring uppdraget har minimerats, lönepåslaget är oftast marginellt och med det personliga ansvaret för den egna befolkningen kan det vara svårt att ge ledarskapet den tid som behövs. Distriktsläkarföreningens styrelse anser det självklart att vi allmänläkare skall ta på oss detta uppdrag. Vi skall verka för att allmänläkare vill ta på sig såväl chefskapet som är en position och ledarskapet som är en relation. En läkare med goda ledaregenskaper har stora förutsättningar att lyckas med detta om det finns praktiska förutsättningar för att ta på sig chefs- och ledarskapet. Ett bra ledarskap förutsätter ett gott medarbetarskap. Vårt mål är att fler enheter skall ha allmänläkare som chefer för att få en effektiv och högkvalitativ verksamhet. För att detta skall bli verklighet måste intresset för ledarskapsfrågor väckas redan under grundutbildningen och ledarskapsfrågor skall ingå i T- och ST-utbildningen. Med detta dokument vill vi belysa det du som enskild individ bör tänka på inför ett ev. chefsuppdrag. I Bilagan belyser vi de fördelar som finns för individen, professionen, samhället och patienterna om vi allmänläkare är beredda att ta på oss detta uppdrag. Vilken är min roll? Vilka förutsättningar finns? Fundera över vilken arbetsplats som är aktuell för uppdraget. Skall du gå upp som chef på din nuvarande arbetsplats eller flytta till en annan enhet? tt bli chef på sin egen arbetsplats kan vara svårare framförallt om det finns olösta konflikter. Det är då svårt att frigöra sig från det ställningstagande du tidigare gjort när du nu som chef måste ta ansvar för helheten. Vid andra tillfällen kan det vara en bra lösning att ta över en verksamhet där du är väl förtrogen med befintliga rutiner och snabbt kan bedöma vad som skall prioriteras. I ett framtida nationellt familjeläkarsystem är sannolikt det naturligaste att chefrekryteringen sker inom den egna enheten. Innan du tar på dig ett uppdrag måste såväl ansvar som befogenheter vara definierat och rimligt. Resurserna måste vara i nivå med uppdragets omfattning. Som chef har du en lojalitet mot såväl medarbetarna som huvudmannen.

2 Du kommer sannolikt att hamna i situationer då du får uppdrag att genomföra som inte helt stämmer överens med din egen övertygelse om vad som är bäst i den aktuella frågan. Du måste då överväga om du är beredd att fortsättningsvis ta ansvar för verksamheten. Hur länge skall jag vara chef och vilken tid krävs? Sträva efter att få möjlighet till ett första avstämningsår. Både du och uppdragsgivaren har då möjlighet att reflektera över situationen när ett år har gått. Var det som du tänkte? Om inte, vad går att förändra? Vad har uppdragsgivaren och facken för synpunkter. Om det inte fungerar är det helt odramatiskt att i ett sådant läge avsluta uppdraget. Vid fortsatt chefsförordnande ger en tidsbegränsning (dock inte kortare än 3 år) möjlighet till återkommande avstämningar. Det skall vara fullt möjligt att återvända som kliniker fullt ut efter ett chefsuppdrag. Har du behov av reaktivering på grund av ingen eller liten patientkontakt under chefskapet skall du få möjlighet till det. Själva tidsåtgången för chefskapet varierar från enhet till enhet och från period till period. Det viktiga är att du som chef måste ha mandat att själv göra en rimlig bedömning av den faktiska tidsåtgången. Tänk på att det inte enbart är det dagliga ledarskapet som kräver tid utan det är nödvändigt att avsätta tid för reflektion och strategiskt tänkande. Vid större enheter kan det uppdraget innebära heltid för ledningsfunktionen. Många allmänläkare önskar att fortsätta att arbeta som kliniker och bör kunna göra detta om chefsuppdraget ändå hinns med. Det är viktigt att poängtera att ett bra chefskap inte nödvändigtvis förutsätter kliniskt arbete. Vilken utbildning krävs? Vilket stöd i ledarrollen behöver jag? För att ta på sig chefs- och ledarskapsuppdrag måste du ha kunskap om din egen personlighet, styrkor och svagheter. Du bör ha intresse av personalfrågor och kunna hantera dem framförallt på relationsplanet. Du måste själv bedöma vilken formell utbildning som du behöver beroende på din egen kompetens och övrigt ledningsstöd. Se till att få utbildningsbehovet inskrivet i kontraktet. Viss utbildning behöver sannolikt genomföras innan du tillträder, andra delar är ett fortlöpande behov. Chefspositionen är ensam och det är därför viktigt att ha en stödfunktion i form av mentor eller liknande, framförallt avseende ledarskapsfrågor. Chefsfrågorna kräver ofta någon att bolla rena faktafrågor med. Det kan vara samma person men kan också vara olika personer, det viktiga är att komma ihåg att du skall ha tillgång till stöd i såväl chefs- som ledarskapsfrågor. Vidare ser vi medlemskapet i Läkarförbundet och distriktsläkarföreningen som en annan stödfunktion för dig som individ. Vilken ersättning är rimlig? Innan du tar på dig uppdraget skall förstås ersättningen för uppdraget vara fastlagd. Ersättningen för uppdraget måste vara rejält för att ersätta det ansvar som axlas. Idag är uppdragstilläggen oftast för låga i förhållande till att ha helhetsansvaret för verksamheten. Distriktsläkarföreningens styrelse anser att nivån på tillägget bör vara ca 50 % av basbeloppet/månad beroende på enhetens storlek.

3 I kontraktet skall det finnas en överenskommelse om vilken andel av uppdragstillägget som får behållas efter ett visst antal års chefskap. Viktiga områden där rutiner måste finnas! När du som verksamhetschef skall gå igenom hela verksamheten och se till att det finns välfungerande rutiner för en rad olika delar kan det vara en hjälp i prioriteringen att först titta på dessa områden. Det går inte att i det enskilda fallet säga att en rutin är viktigare än en annan men denna lista är exempel på områden som är frekvent förekommande och där det lätt kan uppstå bekymmer om det ej finns fungerande rutiner. Konstaterande av dödsfall och rutiner för klinisk obduktion. Rutiner kring utlämnande av allmän handling, offentlig och hemlig. Delegeringar av medicinska arbetsuppgifter. Kvalitetssystem vvikelsehantering. Remisshantering, bevakning provsvar etc. Läkemedelshantering. Systematiskt arbetsmiljöarbete. npassning och rehabilitering av personal. Handledning och planering av T- och ST-läkartjänstgöring. Introduktion av nyanställd och vikarie samt inhyrd personal. Medicinsk rådgivare Läkare som medicinsk rådgivare är ett annat uppdrag än att vara verksamhetschef. Medicinsk rådgivare är ingen ansvarsnivå utan ett uppdrag från verksamhetschef att fullgöra vissa specificerade ledningsuppgifter. Uppdraget innebär inte något övertagande av verksamhetschefens ansvar. Detta till skillnad från delegering av medicinska arbetsuppgifter då ansvar flyttas från den som delegerar (den med formell och reell kompetens) till den som tar emot delegationen. Var kan jag hitta nödvändig information? Som chef måste du vara insatt i lagar och författningar. För att underlätta detta arbete har vi samlat ett antal länkar till olika myndigheter/motsvarande där det finns viktig information att hämta. Dessa länkar går också att nå direkt via vår egen hemsida Socialstyrelsen rbetsmiljöverket Notisum (lagbok och författningar) Läkemedelsverket Vägverket Smittskyddsinstitutet Försäkringskassan Läkarförbundet DLF SCB Sveriges kommuner och landsting JURIS

4 Bilaga =läkare, B=andra vårdaktörer, C=politiker/tjänstemän, D=allmänheten Delområden/rgument Positivt med att vara chef, för individen Skapandets glädje, att åstadkomma något som fungerar väl och där medarbetarna trivs. Möjlighet påverka om beslut ligger decentraliserade Utvecklande och lärorik för dig som person Skapar nätverk/kontakter Möjligheter till positiv feed-back Karriärgång/löneutvecklande Organisationskunskap/politisk kunskap även till nytta i läkararbetet Positivt för allmänmedicin som kunskapsområde Kan gynna allmänmedicinsk forskning Ökade möjligheter styra sin tid och sin arbetssituation Tid för chefsarbetet? På en normalstor vårdcentral krävs minst en heltidsarbetande för funktion som chef/ledare. Hur tiden för ledningsarbete fördelas skall avgöras av verksamhetschefen. I ledningsfunktionen måste finns nödvändigt administrativt stöd. Kostnad för chef/ledarfunktion skall budgeteras separat och skild från personalkostnad för sjukvårdsarbete. I Protos skall detta tas med som en egen kostnadspost. Kontrakt Uppdraget som verksamhetschef innebär ett samlat medicinskt och administrativt ledarskap och styrs av HSL, inkl olika författningar, och kommunallagen. Eventuell begränsning av uppdraget beslutas av styrelse/nämnd. Det skall alltid finnas ett klart kontrakt för den som tar ett uppdrag som verksamhetschef och den tid som beräknas åtgå för detta. Kontrakt skall fastslå ansvar och befogenheter och att det skall vara Balans mellan dessa delar. Även kommunallagens bestämmelser skall beaktas i detta sammanhang. Övergripande inriktning för prioriteringar skall finnas. skall finnas med. Möjligheter till chefsutbildning. Möjligheter till mentorskap. vvecklingsplan skall finnas, tid, lön, reaktivering etc. Riktat till vem?,b,c,d,c,d,b,d,b,d,b,c,c,b,c

5 =läkare, B=andra vårdaktörer, C=politiker/tjänstemän, D=allmänheten Varför är det bra att läkare är chefer Högsta medicinska kompetens i primärvården, vilket ger överblick och möjligheter att hantera helheten. Underlättar kommunikation med andra vårdaktörer, t.ex. sjukhuskliniker. Trend mot decentraliserad kostnad för medicinsk service och läkemedel kräver läkarkompetens för att handläggas. Medicinsk bedömning av kostnad och tid för olika prestationer, i nya ersättningssystem. Läkare behöver inte någon medicinsk rådgivare. Läkare kan bäst bedöma medicinskt fortbildningsbehov. Rekryteringsbefrämjande. Kan fullt ut hantera klagomål/avvikelser. Bara läkare kan fullt ut hantera rutiner för de två viktigaste områdena för avvikelser/fel, nämligen läkemedel och remisser/provsvar. Läkare behövs för att prioritera mellan olika vårdbehov/patientgrupper Ökade möjligheter rekrytera yngre läkare till chefspositioner,b,c,d,b,c,d,b,c,d,b,c,c,c,d,c,d,c,d,c,d,c

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN ÄR UTBILDAD FÖR KLINISK VERKSAMHET? Henrietta Arwin Henrietta.arwin@vgregion.se ST-läkare allmänmedicin Lerums vårdcentral/ledarskaps-st VGR Handledare: Robert Eggertsen, distriktsläkare,

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta?

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta? Louise Bentley Vårdcentralschef och medicinskt samordningssansvarig läkare Specialistläkare handkirurgi Vårdcentralen Tvååker Närsjukvården Region Halland Slutredovisning av ledarskaps-st Att som läkare

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013

Ledarskaps-ST 2009-2013 Ledarskaps-ST 2009-2013 Henrietta Arwin ST-läkare allmänmedicin, Lerums vårdcentral/närhälsan Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Socialchefsrapport 2015

Socialchefsrapport 2015 september 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Socialchefsrapport 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Inledning Landets socialchefer är stolta och brinner för sitt uppdrag. Nästan alla

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun. Sara Wolff

Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun. Sara Wolff Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun Sara Wolff Dalarnas forskningsråd, november 2011 Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Problembild Vården behöver fler duktiga, motiverade och kunniga ledare. MEN - många unga läkare tappar intresset

Läs mer

HÖGTID FÖR LEDARSKAP. Om stöd till chefer

HÖGTID FÖR LEDARSKAP. Om stöd till chefer HÖGTID FÖR LEDARSKAP Om stöd till chefer HÖGTID FÖR LEDARSKAP FÖRORD Med denna femte skrift i SACO:s chefsprojekt tar Kerstin Hildingsson och Charlotta Krafft steget från analys till förslag. Hur ska cheferna

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer