finansiell info rmat i o n fr ån ac ando

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "finansiell info rmat i o n fr ån ac ando"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Acando årsredovisning Innehåll å r s s tä m m a Årsstämma äger rum torsdagen den 26 april 2007 kl i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara registrerade i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 19 april De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid se till att aktierna nämnda dag är tillfälligt inregistrerade hos VPC i eget namn. Anmälan om deltagande ska göras till Acando senast kl. 16 den 19 april Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personeller registreringsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan kan göras per post till Acando AB, Jakobsgatan 6, Stockholm, per telefon på eller direkt på hemsidan: Sker deltagande med stöd av fullmakt ska denna insändas före stämman. Året i korthet 3 Detta är Acando 4 Vd har ordet 6 Marknad 9 Strategier och mål 10 Acandos erbjudande 12 Medarbetare 22 Risker och möjligheter 24 5-årsöversikt 26 Aktien 27 Förvaltningsberättelse 29 Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Eget kapital 35 Kassaflödesanalys 37 Redovisningsprinciper 38 Noter 41 Revisionsberättelse 48 Bolagsstyrning 49 Styrelsen 50 Koncernledningen 51 Företagsledning Sverige 52 Företagsledning Tyskland 54 Adresser 55 finansiell info rmat i o n fr ån ac ando Rapportdatum 2007: Delårsrapport januari till mars 26/4 Delårsrapport januari till juni samt andra kvartalet 16/8 Delårsrapport januari till september samt tredje kvartalet 26/10 Årsstämma: Äger rum i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm 26/4 Rapportdatum 2008: Bokslutskommuniké för 2007 februari 2 årsredovisning 2006

3 2006 Året i korthet Nettoomsättningen ökade med 73 procent till MSEK (646). Rörelseresultatet uppgick till 83 MSEK (48), en ökning med 73 procent. Resultat efter skatt uppgick till 84 MSEK (54), en ökning med 56 procent. Resultat per aktie uppgick till 1,01 SEK (0,86), en ökning med 17 procent. Förvärv av e-motion Technology Consulting AB stärker Acandos SAP-satsning. Samgående mellan AcandoFrontec AB och Resco AB för att skapa ett ledande bolag i norra Europa för management- och IT-konsulter. Företagets nya namn är Acando AB. Viktiga händelser efter verksamhetsårets utgång Etablering av nytt dotterföretag i Danmark stärker erbjudandet i hela Öresundsregionen. Förvärv av Deva Management Consulting i Stockholm förbättrar Acandos position inom management consulting och Business Intelligence. Förvärv av IQ Consulting Ltd i Manchester, Storbritannien etablerar Acando på Europas största marknad för IT-tjänster. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en aktiesplit 2:1 kombinerad med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebär att varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att lösas in för 1,30 SEK per aktie, vilket motsvarar en överföring av cirka 100 MSEK till bolagets aktieägare. Styrelsen har, med verkan från och med räkenskapsåret 2007, antagit utdelningspolicyn: Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till minst en tredjedel (1/3) av koncernens redovisade resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare. nyck eltal, MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Årets resultat Resultat per aktie 1,01 0,86 0,61 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut Soliditet, % Antal anställda vid årets slut å r s r e d o v i s n i n g 2006

4 Detta är Acando Affärsidé Acando är ett konsultföretag som tillsammans med kunderna identifierar och genomför verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik. Mätbara förbättringar skapas genom att utveckla processer, organisation och IT. Vi förstår och är djupt förankrade i informationsteknik men vår passion är förbättringar av kundernas verksamhet. Arbetssättet drivs av starkt resultatfokus och ansvar för att kunden snabbt ska få ut förväntad effekt. Våra kunder ser oss som den lokala och nära partnern i enkla såväl som komplexa åtaganden. Vår kultur bygger på de tre kärnvärdena passion, resultatskapande och laganda, vilket präglar allt vi gör. Kompetensområden Acando har fyra huvudsakliga kompetensområden: Management Affärssystem Integration Systemutveckling. Internationell närvaro Acando har nära medarbetare i nio länder: Sverige Tyskland Finland Danmark Storbritannien Estland Litauen Rumänien Serbien. Våra partners Acando arbetar som partner till världens ledande programvaruleverantörer: SAP Microsoft IBM. Kunderna Acandos erbjudande riktar sig till såväl privat näringsliv som offentlig verksamhet. Företaget har en mycket bred och väl inarbetad kundbas. Inom det privata näringslivet är de största branschsegmenten tillverkningsindustri, telekom och läkemedel. Bland de största kunderna märks företag som: Airbus AstraZeneca comdirect Bank Ericsson Hansabank StoraEnso TeliaSonera Vattenfall Volkswagen Volvo. Inom offentlig sektor är kunderna främst svenska statliga verk, bland andra Skatteverket och Migrationsverket. Bland kunderna finns även större kommuner och landsting i Sverige. 4 årsredovisning 2006

5 Pär och Christine, Acando. å r s r e d o v i s n i n g

6 Vd har ordet Viktiga steg mot fortsatt tillväxt och internationalisering Det gångna året var ett bra och händelserikt år för Acando. Några av de saker vi uppnådde var: En ökning av företagets omsättning och rörelseresultat med drygt 70 procent genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. En vinst per aktie som aldrig varit högre under företagets 10-åriga historia som noterat bolag. Expansion med sex kontor, förvärv och organiskt : Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Bremen, Helsingfors och Belgrad. Kundavtal i Sverige med exempelvis AstraZeneca, Teliasonera, Volvo AB, Nordea, Skatteverket, SCA, Tibnor, SKF, Fortum, Ikea, Stora Enso, Volvo Car Corporation, Tarkett, FLIR och Fritidsresegruppen. Kundavtal i Tyskland med exempelvis European Centralbank, Porsche Informatik, Siemens ITO, Messe München, Ikea, IKB, Daimler Chrysler, Vattenfall Europe, Comdirect Bank, Eurocopter, Airbus, Air Liquide och Unilever Deutschland. De första månaderna på 2007 har startat på ett spännande sätt, bland annat har vi uppnått : Etablering av ytterligare två kontor : Manchester och Köpenhamn. Kundavtal med bland annat Ericsson, IBM och Vattenfall. Framgångsrik leverans av ett system för det estniska skatteverket, som möjliggör för medborgarna att inkomstdeklarera via Internet. Förvärv av ett specialistbolag inom Business Intelligence. Bolagets stärkta finansiella ställning och ökade stabilitet har möjliggjort för styrelsen att från och med 2007 anta en utdelningspolicy samt föreslå stämman att cirka 100 MSEK skiftas ut till aktieägarna. Kunderna förändras... Acandos kunder är stora företag och offentliga institutioner. Dessa kunder befinner sig på en kraftig förändringsresa. Globalisering, standardisering och ny teknologi driver på hastigheten i denna förändringsresa som innehåller både intressanta marknadsmöjligheter och nya affärsproblem. I ökad omfattning handlar lösningarna på dessa problem och möjligheter om hantering av information. Det handlar om information för att kunna fatta de rätta besluten. Det handlar om information som styr de arbetsprocesser som dessa kunder utför, exempelvis försäljning, produktion, logistik, produktutveckling, ärende- och dokumenthantering. Acando stödjer kunderna på denna förändringsresa. Tillsammans med kunderna identifierar och genomför vi verksamhetsförbättringar genom informationsteknologi. Verksamhetsförbättringen skapas genom effektivare organisationer och effektivare arbetsflöden, som förändras på ett effektivt sätt. Det som i många fall möjliggör denna effektivisering är en förbättrad hantering av information, vilket Acando levererar genom en kombination av standardsystem och skräddarsydda system. Arbetet sker både genom att erbjuda kunderna specialister och projektgrupper. och förändrar sitt inköpsbeteende De senaste åren har kundernas beteende vid inköp av konsulttjänster förändrats. Kunderna väljer att ha ett nära samarbete med färre konsultföretag och kan på så sätt få en bättre totalekonomi genom att i gengäld erbjuda en högre volym. I den gamla industrilogiken låg makten över exempelvis IT-inköpen ofta hos IT-avdelningen och personliga relationer med leverantörer var avgörande. Detta resulterade i många leverantörer, vilket var både dyrt och ineffektivt. I takt med att konsultbranschen mognar och kunderna blir mer professionella, har inköpsfunktionen fått ett markant ökat inflytande över inköpen av konsulttjänster. Kunderna utvärderar nu på ett strukturerat sätt konsultföretagens kompetens, leveranskapacitet, kvalitetssystem, finansiella kapacitet och framtid. Resultatet blir att de tecknar samarbetsavtal med få konsultföretag och formar ett nära samarbete med dessa utvalda leverantörer....vilket kommer att driva fram en förändrad branschstruktur... Vi tror att två kategorier av konsultföretag kommer att skapas till följd drivet av kundernas förändrade inköpsbeteende. Den första kategorin utgörs av ett mindre antal konsultbolag som arbetar i nära partnerskap med kunderna, och har en försäljningsmodell och leveranskapacitet att bli en av få utvalda leverantörer. Den andra kategorin utgörs av bolag som blir underkonsulter till den första kategorin. Här kommer vi att hitta nischade små specialistbolag samt breda och extremt kostnadseffektiva mäklarbolag av konsultresurser. 6 årsredovisning 2006

7 ...vilket utgör plattformen för Acandos strategi... Acando tillhör, och ska fortsätta att tillhöra den minskande skara av företag som tillhör den första kategorin. Det innebär att vara en av få utvalda partners till våra kunder när det gäller att förbättra deras verksamhet genom informationsteknologi. Detta kommer att kräva successivt ökande leveranskapacitet, internationalisering av verksamheten, uppbyggande av strukturkapital och kvalitetssäkrade leveranser. Lars, Acando. som differentierar företaget... Vår strategi vilar på tre hörnpelare: Helhet Comprehensive Närhet Close Industrialisering Industrialised HELHET Kraven på att investeringar i IT ska ge en konkret förbättring av verksamheten ökar, vilket är uppfriskande. För att kunna stödja våra kunder att nå framgång erbjuder vi därför både verksamhetskonsulter med expertis inom kundens bransch och expertis inom de olika funktionsområdena (inköp-srm, supply chain, försäljning-crm, styrning och kontroll, HR etc.) och konsulter som definierar och utvecklar system. Acando har djup kunskap om management, affärssystem, integration och skräddarsydd systemutveckling. Acandos strategiska teknologipartners, vars produkter och miljöer är basen för kundleveransen, är alla internationellt ledande leverantörer, och våra viktigaste partners är Microsoft, SAP och IBM. Denna kompetensmix, både kvalitativt och kvantitativt, i kombination med partnerskap med världsledande teknikleverantörer, benämner vi med begreppet HELHET. Med detta helhetserbjudande differentierar vi oss mot de allra flesta lokala konsultbolag som kan vara starka inom ett eller ett par av dessa områden, men inte alla. Därför kommer de att få allt svårare att bli valda att ligga närmast kunden när kunderna väljer färre konsultleverantörer, och riskerar alltså att hamna i en extrem marginalpress som underkonsult. å r s r e d o v i s n i n g

8 Vd har ordet Helhet Närhet Industrialisering Laganda Resultatskapande Passion NÄRHET Däremot leder inte Helhet till att vi differentierar oss från de stora globala konsultbolagen. Det är här den andra hörnpelaren i vår strategi, närhet, kommer in i bilden. Närhet betyder att Acando ska vara mer lyhört, mer flexibelt, snabbare och mer kostnadseffektivt vad gäller total projektkostnad för små och medelstora projekt, jämfört med vad de globala konsultbolagen kan och vill vara. I takt med att de suktar alltmer efter att köpa hela IT-avdelningar, få stora komplexa mångåriga projekt med betydande inslag av offshore öppnas ett marknadsfönster för Acandos typ av leverans små och medelstora leveranser, utfört av lokala konsulter som arbetar nära slutanvändarna, kompletterat med egen nearshorekapacitet (Baltikum och Östeuropa) för systemutveckling. Vårt arbetssätt präglas av en iterativ, snabb hypotesdriven metodik nära kundens medarbetare och med fokus på vår kunds kund, och därigenom skapar vi ett högt verksamhetsvärde till låga kostnader. Med denna närhet differentierar vi oss mot de globala konsultföretagen, och det är grunden för att Acando tar en av de regionala platserna i kundens leverantörsportfölj, där man för de internationella kunderna naturligtvis också behöver några av de globala aktörerna. INDUSTRIALISERING För att minska kundernas risknivå och för att kunna erbjuda kostnadseffektiva leveranser och specialistinsatser arbetar vi på att industrialisera våra leveranser. Speciellt IT-branschen har alltför mycket präglats av ett projekt i taget med långa utredningstider och med konkreta leveransvariabler sent i projekten, ungefär som när bilar byggdes en i taget. Bilindustrin har industrialiserat sitt arbete, och nu byggs bilar på löpande band. Under hösten 2006 inleddes vårt arbete med ett kompetens- och strukturkapitalprojekt. Våra paketerade erbjudanden och vår metodik för location independent delivery är också exempel på ett industrialiserat arbetssätt. och som präglat vår utveckling sedan 2003 För att kunna erbjuda kunderna Helhet förvärvade det noterade bolaget Frontec, specialiserat på integration och systemutveckling, bolaget Acando, specialiserat på verksamhetskonsulter och affärssystem, under våren Frontec var då ett olönsamt företag, men efter ett genomgripande förbättringsprogram blev det nya sammanslagna bolaget Acando- Frontec lönsamt. Sommaren 2005 definierades nästa utvecklingssteg. Basen för det steget var uppfattningen att ett konsultföretag som om fem år ska fortsätta att vara en nära utvald huvudleverantör till stora kunder behöver ha en mer europeisk verksamhet snarare än en lokal, och att lokal systemutveckling måste kompletteras med mer kostnadseffektiv nearshoreverksamhet. Verkställandet av den planen har så här långt inneburit en utveckling där bolagets omsättning fördubblats på 1,5 år, från verksamhet i ett land till nio länder, från fyra kontor till 20, och med en leveranskapacitet på 20 procent av det totala antalet konsulter i Baltikum och Östeuropa. Denna utveckling innebär att vi kan skapa ett bättre kunderbjudande, och gör oss till en mer attraktiv leverantör. Våra medarbetare har en mer stabil och mer framgångsrik plattform för sin utveckling. Aktieägarna har erhållit en kursökning per aktie som överstiger 160 procent de senaste tre åren. Detta tillsammans med en optimerad kapitalstruktur lägger grunden till ett gott värdeskapande för våra aktieägare. 8 årsredovisning 2006

9 Marknad Anna, Acando..och som ska fortsätta prägla vår utveckling. Vi fortsätter nu på den inslagna vägen. Vår kundlista är förstklassig, med branschledande aktörer i sin bransch, många med en årlig konsultbudget som innebär att de var för sig skulle kunna köpa hela Acandokoncernens leveranskapacitet utan att överstiga budgetramarna. Vi har en bra dominerande hemmamarknad i Sverige där vi kan fortsätta att ta marknadsandelar. Vi har många mindre verksamheter i ett antal länder som har en tillväxtagenda. Vi har kompetenta, lyhörda och energiska medarbetare, ett antal av dem med exceptionell leveransförmåga och gurustatus inom sitt specialistområde. Våra kärnvärden Laganda, Passion och Resultatskapande skapar ett sammansvetsat team. Passion for improvements! Stockholm i mars 2007 Lars Wollung Verkställande direktör och koncernchef Marknad under tillväxt Under 2006 ökade aktiviteten inom IT-branschen markant. Den goda europeiska konjunkturen har lett till att företagen har det finansiella utrymme som krävs för nya investeringar. Även framöver ser det ljust ut. I sin prognos för 2007 bedömer marknadsanalysföretaget Exido att den svenska IT-marknaden ökar med 5,4 procent, vilket är en upprevidering med 1,4 procentenheter. Även Forrester Research tror på ett starkt 2007 och bedömer att den europeiska IT-marknaden växer med 3,7 procent. De främsta drivkrafterna är kundernas behov av att effektivisera och konsolidera sina system. Acando har märkt ett stort intresse från företag att diskutera och få hjälp av Acando med förbättringsprojekt som skapar affärsnytta. Företagen har även ytterligare flyttat fokus från kostnadsbesparande investeringar till investeringar som ska resultera i nya intäktskällor. Acando har verksamhet i nio länder. Den svenska marknaden är bolagets största och utvecklades starkt under Den ökande efterfrågan inom bland annat industrin har lett till att efterfrågan på IT-konsulter och helhetslösningar ökat. Den förstärkning av försäljningsarbetet som vidtogs under tredje kvartalet gav positiv effekt. I Finland fokuserar Acando på SAP-marknaden. Drygt 80 procent av de finska storföretagen använder SAP och efterfrågan är god. Den tyska ekonomin utvecklas väl Även efterfrågan på den tyska marknaden är god. Acando har verksamhet i Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt samt i Bremen och är starka inom SAP. Den tyska ekonomin är stark och förväntas utvecklas positivt framöver. Speciellt exportindustrin går bra men även bank och finans, media samt industrin står inför en intressant framtid. Den brittiska marknaden präglas av en stark ekonomi och efterfrågan väntas öka framöver. Efterfrågan har även varit god i Estland och Litauen där Acando verkar genom det delägda bolaget Webmedia. Även de nystartade verksamheterna i Serbien och Rumänien har utvecklats väl. Acandos kundstrategi är att ha ett nära och djupt samarbete med ett begränsat antal kunder. Bolaget har ofta partnerstatus och arbetar nära kunden under lång tid. Acando har en bra riskspridning mellan olika branscher och cirka 20 procent av omsättningen i Sverige kommer från stat, kommun och landsting. För ett konsultbolag som Acando är konjunkturen alltid en risk. Detta balanseras dock till viss mån av att en relativt stor andel av försäljningen kommer från den offentliga sektorn samt att cirka 20 procent av uppdragen utförs av underkonsulter. å r s r e d o v i s n i n g

10 Strategier och mål Acando ledande konsulter inom management och IT Acando ska bli ett av de ledande bolagen i Nordeuropa inom management och IT. Strategin formuleras genom begreppen Helhet, Närhet och Industrialisering. Acandos långsiktiga mål är att bli ett av de ledande konsultbolagen inom management och IT i Nordeuropa Det övergripande målet består av följande delmål: minst 10 procent rörelsemarginal över en konjunkturcykel minst 10 procent organisk tillväxt minst 80 procent av bolagets kunder rankar Acando som nummer ett när det gäller verksamhetsförbättringar genom IT Acando rankas som ett av de tre mest attraktiva konsultbolagen bland högskolestuderande. Kunder Eftersom utvecklingen går mot att kunderna i allt högre utsträckning väljer att arbeta med ett fåtal konsultföretag är en viktig del i bolagets strategi att etablera strategiska partnerskap med samtliga nyckelkunder. Dessutom arbetar Acando aktivt mot särskilt utvalda kunder, så kallade fokuskunder. Speciella team bestående av strategikonsulter och säljare arbetar löpande med att utveckla och skapa nya affärer med fokuskunderna. Information Management prioriterat tillväxtområde Acando har inlett en stor satsning inom Information Management, IM. Strategin är att först expandera med IM på den svenska marknaden, för att sedan successivt bredda erbjudandet till ytterligare marknader. Information Management är ett område under stark tillväxt. Bakgrunden är att det finns ett mycket stort behov bland företag, myndigheter och organisationer att strukturera informationsflödet i sina verksamheter. Genom en väl implementerad IM-lösning kan stora effektivitetsvinster skapas som direkt påverkar kundernas lönsamhet. Förvärv Acando kommer att fortsätta vara aktivt i konsultbranschens strukturomvandling. Detta innebär att Acando kommer att växa i första hand organiskt, men även ta vara på möjligheter till lämpliga förvärv. Det kan röra sig om både större förvärv och mindre förvärv (bolag med medarbetare). Konsultpartners Den tekniska utvecklingen går snabbt och drivs till stor del av att de stora mjukvaruleverantörerna tar fram nya lösningar. En viktig del i Acandos strategi är att upprätthålla ett nära samarbete med de globalt ledande teknikbolagen IBM, Microsoft och SAP. Leveransform Acando ska behålla och vidareutveckla sin basaffär med konsultengagemang som grundas på specialistkompetens. Detta sker parallellt med att Acando ökar andelen projektåtaganden som baseras på paketerade erbjudanden, kompetensmix och specialistkompetens. Mission Acando är ett konsultföretag som tillsammans med kunderna identifierar och genomför verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik. 10 årsredovisning 2006

11 Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Vision Acandos vision är att vara norra Europas ledande regionala konsultföretag för verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Affärsidé Acando är ett konsultföretag som tillsammans med kunderna identifierar och genomför verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik. Mätbara förbättringar skapas genom att utveckla processer, organisation och IT. Vi förstår och är djupt förankrade i informationsteknik men vår passion är förbättringar av kundernas verksamhet. Arbetssättet drivs av starkt resultatfokus och ansvar för att kunden snabbt får ut förväntad effekt. Våra kunder ser oss som den lokala och nära partnern i enkla såväl som komplexa åtaganden. Kärnvärden En Acando-konsult är ödmjuk, prestigelös och pålitlig egenskaper som gör samarbetet enkelt och flexibelt både internt och externt. Vår företagskultur präglas av våra kärnvärden som är Laganda, Resultatskapande och Passion. Laganda Allt det vi gör genomsyras av en genuin vilja att andra ska lyckas. Internt arbetar vi i team där vi naturligt och självklart spelar fram varandra. I samarbetet med kunder och samarbetspartners ser vi oss som en medspelare där de förbättringar vi gemensamt åstadkommer alltid står i rampljuset. Passion Allt det vi gör genomsyras av ett brinnande engagemang. Vi agerar utifrån en stark övertygelse om att förbättra och utveckla, dock alltid med kundens, samarbetspartens eller varandras bästa för ögonen. Passion genomsyrar organisationen i form av en stark glöd som känns tydligt i vår egen utveckling, i varje externt och internt åtagande, samt i viljan att alltid vara ett bättre företag än våra konkurrenter. Resultatskapande Kunder och samarbetspartners upplever starkt att vi aldrig ger oss förrän vi skapat verkliga förbättringar och konkreta värden för dem. Vi är lyhörda för kunders och samarbetspartners behov och förutsättningar, vilket ytterst leder till förbättringar för deras kunder. Vi finns nära till hands för kunder, samarbetspartners och varandra, samtidigt som vi alltid håller det vi lovar. å r s r e d o v i s n i n g

12 Acandos erbjudande Acando utvecklar kundernas affärsverksamhet Partnerav tal Acando har valt att ha ett nära samarbete med tre strategiska leverantörer av mjukvara: IBM, SAP och Microsoft. Acando är ett konsultbolag inom Management och IT. I nära och långsiktiga samarbeten med kunderna identifierar och genomför Acando verksamhetsförbättringar med hjälp av IT. Stor kundnytta, kort projekttid och en konkurrenskraftig totalkostnad. Det är tre viktiga ledord i Acandos erbjudande. Acandos breda och djupa kompetens inom management, affärssystem, systemutveckling samt integration innebär att bolaget levererar helhetslösningar åt sina kunder. Konsulterna på Acando är resultatorienterade och arbetar nära kunderna. Närheten till kunden kombinerat med ett flexibelt arbetssätt där uppdragen utgår från kundens förmåga till för- Mats, Acando. 12 årsredovisning 2006

13 Gunilla och Kristoffer, Acando. Information Management ändringstakt bidrar till både hög kundnytta och korta projekttider. Genom att Acando utvecklar metoder för ett industrialiserat arbetssätt återanvänds lärdomar från tidigare projekt. Resultatet blir att uppdragen går snabbare och håller hög kvalitet. Management Acandos managementkonsulter arbetar med verksamhetsförbättringar både med och utan stöd av IT. Managementkonsulternas arbete börjar när företagets övergripande strategier är fastställda. Därefter säkerställer Acando att strategierna utvecklas och implementeras samt genomsyrar kundernas verksamhet. Affärssystem Acando är en av de största aktörerna inom affärssystem. Bolaget har en stark position hos de två största leverantörerna av affärssystem SAP och Microsoft och erbjuder sina kunder omfattande funktionalitet. Dagens affärssystem är komplexa. För att kunderna ska kunna maximera affärsnyttan krävs dels god förståelse för verksamhetens behov, dels djup kunskap i de tekniska och funktionella dimensioner som affärssystemen omfattar. Systemutveckling Inom systemutveckling har Acando lång erfarenhet av att utveckla skräddarsydda IT-stöd för att utveckla kundernas verksamhetsprocesser. De lösningar som Acando tar fram bygger på.net och Java och täcker olika områden, från portallösningar till specifika stöd för delar av kundens verksamhet. Genom delägande i det estniska IT-företaget Webmedia kan Acando dessutom erbjuda kostnadseffektiva utvecklingsprojekt. Affärsintegration Inom affärsintegration erbjuder Acando integration på både strategisk och operationell nivå. Genom att Acando bland annat systematiserar erfarenheter från tidigare projekt erbjuds kostnadseffektiva lösningar som håller hög kvalitet. Företag, organisationer och myndigheter har ett stort behov av att hantera och använda sig av information på ett nytt sätt. Information Management (IM) handlar om att utveckla, effektivisera och styra organisationer med hjälp av rätt information till rätt personer. Den information som finns spridd inom företag är, liksom fabriker och varulager, värd stora summor pengar. Men ett problem är att informationen förändras snabbt. Den snabba förändringstakten är resultatet av bland annat nya strategier, ändrade organisationsstrukturer samt att verksamheter säljs eller outsourcas. Behovet av IM-lösningar har dessutom accelererat eftersom flertalet verksamheter är under stark förändring, där synergier, kundfokus och samverkan är nyckelfrågor. Det snabba och föränderliga informationsflödet ställer nya och ökade krav på tillgång till information för att den ska kunna följas upp och styras. Genom Internet och ny informationsteknologi, till exempel Service Oriented Architecture, skapas nya spännande möjligheter. Problemet i dag, i många organisationer, är att de inte har tillgång till rätt strukturerad och aktuell information. För att företaget ska kunna utvecklas måste man börja med att tydliggöra vilken information som är adekvat för respektive medarbetare, det vill säga rätt information ska nå rätt person. Genom att säkerställa åtkomsten av information och automatisera informationsflöden i processerna, kan stora effektiviseringar ske. Detta kräver entydighet i begrepp, harmonisering av data och tydligt ägarskap av strategiska gemensamma informationsobjekt. Acandos IM-erbjudande Acando hjälper företag att förstå och kartlägga hur tillgång till information kan utveckla deras verksamhet. Acando skiljer sig från sina konkurrenter eftersom bolaget har en unik kunskap kring verksamhet, information och stödjande teknologi. Acando arbetar efter ledorden Helhet, Närhet samt Industrialisering (se sid. 7 för definition). Vi har beprövade arbetssätt, metoder och erfarenhet av att utveckla relevanta verksamhets- och IT-scenarier där Information Management är ledstjärnan. Utifrån de uppställda målen arbetar Acando tillsammans med kunden för att ta små, tydliga steg och leveranser. På så sätt når vi tillsammans de mål som satts. Steglängd och takt bestäms av kundens förmåga och ambition. Visualisering och prototyping av lösningen är viktiga medel för att kunden ska vara delaktig i förändringsresan. Acandos managementkonsulter ansvarar för den övergripande visionen, målet, styrningen och framtidsbilden. Informationskonsulterna fokuserar på informationsstrukturer och att processer integreras. Bolagets IT-konsulter säkerställer att rätt informationsverktyg tas fram och Acandos arkitekturkonsulter ser till att den övergripande strukturen är optimal. Tillsammans erbjuder Acandos IMlösning ett komplett paket för att säkerställa en effektiv IM-lösning som ökar konkurrenskraften hos kunden. å r s r e d o v i s n i n g

14 Acandos erbjudande Erbjudandet i Sverige Affärssystem Affärssystem är en central del i kundernas systemportfölj. Anledningen är att systemen hanterar stora och viktiga flöden av pengar, varor, tjänster och medarbetare. De tidiga standardiserade affärssystemen innehöll primärt ekonomifunktioner. När många bytte system, runt år 2000, innehöll standardpaketen normalt ekonomi, order, lager, fakturering, inköp och produktion. I dag står många kunder inför en större uppgradering. Anledningen är att livslängden på affärssystem ligger på sju till tio år. Inför 2000 fanns det fem globala leverantörer (JBOPS = JD Edwards, BaaN, Oracle, PeopleSoft och SAP) och från Sverige ytterligare tre I:n (IFS, Intentia och IBS) i segmentet under de stora. Konsolideringen har nu pågått i sju år. På det globala planet finns i dag tre spelare: Microsoft, Oracle och SAP. På den svenska marknaden har Intentia blivit Lawson. De andra två aktörerna, IFS och IBS, går mot att bli mer av nischaktörer. I arbetet med ett befintligt affärssystem, eller vid införandet av ett nytt, är frågeställningen till stor del annorlunda än för sju år sedan. Dagens system är mycket mer funktionellt rika, både vertikalt och horisontalt. Med vertikal funktionalitet avses lösningar som är framtagna för en specifik bransch eller problematik. Med horisontal funktionalitet avses det som tidigare normalt låg utanför affärssystemet, exempelvis kundvård (CRM), avancerad planering och optimering (APS), tid och projekt, personal- och lönesystem, servicesystem, portaler, beslutsstöd, integration, processhantering och dokumenthantering. Komplexiteten i affärssystemsinvesteringar har därmed ökat. För att få ut maximalt ur varje investerad krona krävs för det första god förståelse för verksamhetens behov. För det andra måste den kunskapen kombineras med djup kunskap i de många funktionella och tekniska dimensioner som dagens affärssystem omfattar. Runt affärssystem levererar Acando ett brett spektrum av tjänster; från specialistförstärkning vid upphandling till att ta ett värdebaserat helhetsåtagande för internationella leveranser. Acando har strategiska partnerskap med SAP och Microsoft, vilka är störst i Sandra, Acando. 14 årsredovisning 2006

15 volym respektive tillväxt på den globala affärssystemsmarknaden. Acando har även ett partnerskap med Infor som äger produkten BaaN och dess efterföljare ERP LN. Affärssystemerbjudande i Sverige Behovsanalys och upphandling verksamhetskonsulter arbetar tillsammans med kunden för att säkerställa att organisation, processer, styrmodell och det nya systemet samspelar på bästa möjliga sätt. Utifrån behoven hjälper Acando kunden att ta fram ett upphandlingsunderlag samt förslag på leverantörer. Införandeprojekt ett team som består av kundens och Acandos projektmedlemmar arbetar efter en beprövad projektmetodik som styr mot de prioriterade behoven. För att projektet skall bli framgångsrikt krävs att inriktningen är tydlig samt att organisation, processer, styrmodell, system och teknik är rätt. Dessutom ligger stort fokus på förändringshantering för de människor som delvis behöver ändra sitt arbetssätt. Effektivitetsförbättringar eller uppgraderingar av befintligt system Acandos verksamhetsdrivna 2nd-wave-metodik stödjer kunden i att realisera ett högre affärsvärde utifrån en redan genomförd investering i sitt affärssystem. Metodiken inkluderar en analys av organisationens användning av affärssystemet. Samstämmigheten mellan organisationen, affärsprocesserna och uppsatta processer i systemet måste säkerställas. Därvid genomförs en validering av att grunddata och parametersättning stämmer med verksamhetens förutsättningar. Acando utvärderar också om befintlig, ej använd, funktionalitet ytterligare kan effektivisera aktiviteter och processer. Dessutom analyseras eventuellt behov av kompletterande funktionalitet i påbyggnadsmoduler. Solution Management är Acandos benämning för all den support, förvaltning och drift som vi kan erbjuda för affärssystemslösningar i produktion. Kunderna får tillgång till en expertorganisation för snabb och professionell hjälp med möjlighet att anpassa servicenivån efter sin verksamhet och dess behov. Goodyear får bättre grepp om SAP efter turboprojekt Däcktillverkaren Goodyear Dunlop Nordic har anlitat Acando för att identifiera förbättringsområden inom företagets användning av affärssystemet SAP. Projektet har lett till nya insikter och ett starkt beslutsunderlag för att Goodyear ska kunna utnyttja SAP:s kraft maximalt och på så sätt förbättra produktivitet, effektivitet och arbetsmiljö. Med Acandos hjälp har vi identifierat en mängd problem och lösningar som kommer att öka vår effektivitet och förbättra vårt processtöd. Vi har bland annat insett att vi behöver förbättra användarutbildningen för att få ut mer av SAPstödet, men även att vi måste förändra många av våra affärsprocesser, säger Pål Jarness, ekonomichef på Goodyear Dunlop Nordic. Förstudie ger snabba svar Affärssystemet SAP används för att hantera ekonomi och affärsprocesser i Foto: Goodyear hela Goodyear-koncernen. I den nordiska verksamheten har systemstödet inte fungerat tillfredsställande. Behoven har inte kunnat mötas på ett effektivt sätt och användarna har upplevt situationen som frustrerande och effektivitetshämmande. Pål Jarness kontaktade Acando för att få hjälp med att kartlägga problemen. Jag har samarbetat med Acando tidigare och vet att företaget har lång erfarenhet av affärssystem och verksamhetsutveckling. De kan sätta sig in i en verksamhet med en human infallsvinkel, göra rätt prioriteringar och bena ut alla affärsprocesser på ett bra sätt. Jag är mycket nöjd med Acandos insats. Med konceptet Gear up Your SAP gjorde Acandos konsulter, på endast sex veckor, en genomlysning av hela verksamheten, alla affärsprocesser och hur SAP stödjer dessa. å r s r e d o v i s n i n g

16 Acandos erbjudande Anna, Jan och François, Acando. Management Acando är ett management- och IT-konsultbolag. Bolagets managementkonsulter har bred och djup kunskap och arbetar med verksamhetsförbättringar både med och utan stöd av IT. Acandos konsulter tar vid när företagsstrategin är lagd och säkerställer att den realiseras. Inom Management Consulting arbetar Acando med Management & Business Support, Supply Chain Management, Customer Relationship Management samt Quality & Compliance. Management & Business Support fokuserar på utveckling av verksamheters lednings- och stödfunktioner, vilket inkluderar organisations-, chefsoch medarbetarutveckling. Andra viktiga områden är verksamhetsanpassat styrnings- och ledningsstöd, effektivisering genom etablering och utveckling av Shared Service Center/Outsourcing samt behovsanalys, upphandlingsstöd och projektledning vid systeminvesteringar. Inom Supply Chain Management arbetar Acandos konsulter med verksamhetsutveckling inom bland annat inköp, prognostisering och planering av produktion. Customer Relationship Management arbetar primärt med företagens marknads-, försäljnings- och kundtjänstfunktioner, där Acando hjälper företagen att öka kundlönsamheten. Det sker genom bland annat effektiv kundinformation, segmentering och interaktion i syfte att ge rätt erbjudande till rätt kund i rätt kanal vid rätt tillfälle. Inom Quality & Compliance hjälper Acando sina kunder att säkerställa följsamhet samt effektivisera arbetsprocesser i verksamhet som är styrd av interna och externa kvalitets- och säkerhetskrav. Fokus för Quality & Compliance ligger på kunder med specifika legala krav och bolag som påverkas av SOX-lagstiftningen. Acando arbetar även med verksamhetsutveckling inom strategisk IT och hanterar strategiska frågeställningar inom tre centrala områden för en modern IT-verksamhet: hur en effektiv IT-verksamhet uppnås över och inom värdekedjan IT-beställare, IT-organisation och IT-leverantörer, hur inriktning och förädling av det totala IT-landskapet hanteras över tiden, samt hur man uppnår intern kontroll och kvalitetssäkring av information, system och projekt. En effektiv IT-verksamhet kännetecknas av effektiv styrning och ledning av IT, ändamålsenliga organisationsformer och roller samt tydliga mål och mätetal i relation till den definierade inriktningen och strategin samt tydlig avtals- och tjänstehantering (service management, SLA). En effektiv IT-verksamhet har också ett väl 16 årsredovisning 2006

17 Foto: Vattenfall avvägt och använt strukturkapital i form av metoder och verktyg samt väl anpassade och implementerade processer, förvaltningsmodeller och stödsystem avsedda för effektiv IT-verksamhet. De operativa processerna får gärna baseras på ITIL. Acando arbetar också med det totala IT-landskapets inriktning och förädling, det vill säga frågor med koppling till den strategiska inriktningen av innehållet i det totala IT-landskapet med utgångspunkt i att förädlingen baseras på verksamhetens behov. I IT-landskapet ingår även affärs- och IT-relaterade projekt där Acando hjälper kunderna med effektiva former för att driva projekt och hantera den totala projektportföljen. Strategiska områden för det totala IT-landskapet är bland annat enterprise-arkitektur, SOA, strategisk informationshantering, ECM-lösningar, och strategiska integrationsfrågor. Inom området strategisk IT arbetar Acando även med intern kontroll och kvalitetssäkring för IT-verksamheter, vilket omfattar kontinuitetsplanering, katastrofplanering, riskhantering avseende IT, informationssäkerhet, samt revision av IT-verksamheter, IT-miljöer och projekt. Managementerbjudande i Sverige Situations- och potentialanalys Affärsmodeller och funktionella strategier Styrnings- och ledningsfrågor Processutveckling Organisations- och kulturutveckling Kvalitet och följsamhet i processer och verktyg Analys och kravställning Applikationsstrategier, upphandlingsoch införandestöd Förändringsledning Projektledning Energifyllt samarbete laddar Vattenfall När Vattenfall Eldistribution omstrukturerade verksamheten från fem till ett bolag ställdes IT-organisationen inför stora utmaningar. En ny organisation skulle byggas upp, IT-miljöer skulle konsolideras och nya strategier utformas. Expertis från Acando har anlitats under hela uppbyggnadsprocessen. I dag är Acando en strategisk samarbetspartner i den nya IT-organisationen. Uppbyggnaden av organisationen har gått som på räls. Acandos konsulter har starkt resultatfokus, hög kompetens och ett bra samarbete med vår personal, säger Elenor Båtsman, IT-chef för Vattenfall Eldistribution. Vattenfall Eldistribution hanterar distributionsnätet för Vattenfall i Sverige. Företaget har omkring 800 anställda och omsätter cirka 7 miljarder kronor. För att uppnå god flexibilitet har bolaget en relativt liten IT-organisation med bara åtta anställda. Merparten av IT-tjänsterna köps in utifrån. Jag har anlitat Acando till en rad olika projekt. Initialt projektledde Acando konsolideringen av IT-organisationen under omstruktureringsarbetet. Det tog ett halvår att skapa en gemensam struktur utifrån de olika bolagens IT-miljöer. Därutöver har Acando hjälpt mig att utforma integrationsarkitektur, IT-planer, IT-styrning och budget med mera. Samarbetet mellan företagen har vidareutvecklats till en mer formaliserad helhetslösning där Acando under en övergångstid bemannar vissa roller och funktioner i den nya IT-organisationen. Inom ramen för helhetslösningen får Acando ett utökat ansvar. Det innebär bland annat att konsulterna i större utsträckning tar egna initiativ till att driva förbättringsprojekt. I åtagandet ingår även att överföra kompetens till Vattenfall Eldistributions IT-personal. I dag ger Acandos konsulter kvalificerat stöd i arkitektur- och integrationsfrågor samt IT-kontroll. De hjälper mig också att planera applikationsportföljen och att upprätta en strategisk IT-plan för de kommande tre åren. Arbetet med att konsolidera verksamheten fortsätter. Dessutom pågår ett omfattande projekt med att byta fakturerings- och kundinformationssystem. När det gäller resursallokeringen i de olika projekten är Elenor Båtsman redan mycket nöjd. Acando har verkligen lyckats placera rätt konsult på rätt plats. Jag tycker också att konsulterna är flexibla och har lätt att anpassa sig i nya situationer och miljöer, vilket avspeglas tydligt i vårt samarbete. å r s r e d o v i s n i n g

18 Acandos erbjudande Affärsintegration Målet med Acandos erbjudande inom affärsintegration är att stärka kundernas konkurrenskraft. Deras verksamhet blir både snabbare och mer flexibel genom Acandos sätt att integrera system och verksamheter med varandra. Acando erbjuder kostnadseffektiva lösningar eftersom bolaget konsekvent arbetar med att dra nytta och systematisera lärdomar från tidigare genomförda arbeten. Affärsintegration innebär att Acando erbjuder integration såväl på strategisk som på operationell nivå. På strategisk nivå hjälper Acando företag och organisationer med strategier för integration samt organisation av Simon, Acando. 18 årsredovisning 2006

19 integrationsverksamheten genom erbjudandet Integration Competence Center, ICC. ICC innebär bland annat att Acando tar ett helhetsgrepp och effektivt använder kunskap inom management och teknik för att koordinera, styra och följa upp integrationsarbetet. Acando är marknadsledare i Sverige inom detta område. På operationell nivå utvecklar och förvaltar Acando kvalitativa och effektiva integrationslösningar. Dessa lösningar baseras på marknadsledande produkter från exempelvis Microsoft, IBM och SAP. Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och Business Process Management (BPM) är två områden under stark tillväxt. Inom dessa områden arbetar Acando med strategier för att använda SOA och BPM för att skapa en mer flexibel affärsverksamhet. Baserat på de strategierna arbetar Acando även med att implementera integrationslösningar. Acando är en av de största aktörerna på svenska marknaden inom operationell integration. Systemutveckling Att utveckla skräddarsydda IT-stöd för att stödja kundernas verksamhetsprocesser är en viktig del inom systemutveckling. Acando har bred och djup kompetens inom systemutveckling och arbetar inom följande delområden: projektledning, metodik, krav, test och verifiering, utveckling samt förvaltning. Acandos projektledning utmärks av hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Inom projektledning arbetar Acando antingen efter PROPS-modellen, som en majoritet av våra konsulter är utbildade i, eller tillämpar kundens modell. Som metodik vid utvecklingsarbetet använder Acando antingen RUP eller så kallade lättviktsmetoder (agile). Inom test och verifiering har Acando väletablerade egna koncept och stödjande metodik. Acando använder dessutom ofta programvara från Mercury för att automatisera och effektivisera arbetet. De lösningar Acando skapar bygger i första hand på.net och Java. De lösningar som tas fram täcker många olika områden, från portallösningar till specifika stöd för delar av verksamheter. Utvecklingen går även mot ett större inslag av lösningar baserade på koncept inom så kallad social engineering med inslag av såväl teknik som idéer från Web 2.0. Ny plattform ökar SKF:s effektivitet Högre effektivitet, bättre samordning och återanvändning av tidigare integrationsarbeten. Det är några viktiga resultat av SKF:s nya integrationskontor som Acando hjälpt till att skapa. SKF-koncernen är den världsledande leverantören av produkter, kundanpassade lösningar och service inom området som omfattar rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Med bland annat 100 tillverkningsenheter i 24 länder, egna säljbolag och ett nätverk av auktoriserade återförsäljare och e-handelsnätverket Endorsia, servar SKF sina kunder över hela världen med produkter och lösningar. Kommunikationen mellan de olika systemen och enheterna har tidigare slussats via en mängd olika integrationslösningar med skilda kommunikationsstandarder. För att effektivisera integrationsarbetet i IT-projekten ville SKF utvärdera möjligheten att hantera all kommunikation och systemintegration på ett enhetligt sätt. Det nya integrationskontoret leder till högre kostnadseffektivitet, snabbare projekt, optimalt resursutnyttjande och god kvalitetssäkring i projekten, berättar Mikael Lifjorden, chef för SKF:s integrationskontor. Foto: SKF SKF:s mål var att skapa en gemensam integrationsplattform för all intern och extern elektronisk kommunikation. Den nya plattformen skulle ge samtliga medarbetare möjlighet att nå all relevant information i realtid, oavsett system och var i världen man befann sig. Lösningen blev att ta fram ett integrationskontor. Acandos kompetens och erfarenhet av att arbeta med integrationslösningar i stora internationella organisationer var viktiga egenskaper. Bolagets konsulter är ödmjuka inför den svåra uppgiften och mycket skickliga i att hantera processen för att uppnå bra resultat på kort tid, berättar Mikael Lifjorden. Integrationskontoret har varit i drift sedan 2004 och genererat en rad fördelar: högre effektivitet, bättre ordning samt förbättrad kvalitets- och kostnadskontroll. Utan integrationskontorets ramverk skulle det vara väldigt svårt att uppskatta varje projekts kostnader i sin helhet. Genom centraliseringen blir resursutnyttjandet bättre och utvecklingskostnaden lägre eftersom tidigare erfarenheter och lösningar återanvänds i större utsträckning. Dessutom utjämnar den gemensamma prismodellen kostnaden för alla projekt. Till exempel blir de vanligtvis höga startkostnaderna lägre, berättar Mikael Lifjorden. å r s r e d o v i s n i n g

20 Acandos erbjudande Erbjudandet i Tyskland Acando arbetar under namnet Resco i Tyskland. I Tyskland utgår man från affärsidén att svara upp mot både dagens och morgondagens krav som marknaden kan tänkas ställa. Med andra ord: enhetliga och integrerade rådgivningslösningar på kundens villkor. Rescos högt kvalificerade och kompetenta rådgivare analyserar projektorganisationen och affärsprocesserna hos varje enskild kund och utformar en individuell lösning utifrån ett helhetsperspektiv. Lösningarna baseras på modern men ändå beprövad IT-teknologi, och Resco finns vid kundernas sida under ett Anders, Acando. 20 årsredovisning 2006

21 Airbus S.A.S Airbus och Acando i samarbete Airbus är en av världens ledande och bäst kända tillverkare av flygplan med plats för mer än 100 passagerare. projekts hela livscykel för att skapa ett snabbt, företagsekonomiskt mervärde så att våra kunder kan bedriva sin verksamhet effektivt och med god lönsamhet. I Tyskland arbetar Resco med följande områden: Affärsområdet Business Consulting arbetar med speciella processer hos kunderna, där Resco analyserar behoven och tar fram lämplig lösning utifrån detta. Lösningarna vilar på Rescos samlade erfarenhet och kunskap. Affärsområdet IT Consulting arbetar med rådgivning inom arkitektur, utveckling och integration, alltifrån drift till optimering av affärsprocesser. Affärsområdet SAP Consulting arbetar med rådgivning och genomförande vid implementering av individuella och integrerade lösningar som bygger på standardprogramvaran SAP. Resco är en av norra Europas mest erfarna SAP-konsulter. Inom affärsområdet Application Management tar Resco över, sköter och optimerar driften hos kunderna. På detta sätt skapas en helhetslösning där Resco finns närvarande hos kunderna under hela projektets livscykel. Erbjudandet i Finland och Baltikum I Finland består Acandos erbjudande av tjänster och produkter från affärssystemsleverantören SAP. I Baltikum och Östeuropa består Acandos erbjudande framför allt av systemutveckling i skräddarsydda lösningar och systemutveckling av mjukvara. Merparten av uppdragen sker med helhetsansvar och på fastprisbasis. Under den senare delen av 2006 har antalet uppdrag inom nearshoring, främst till svenska företag, ökat markant. Acando är External Service Provider till AIRBUS sedan oktober 2000 och sedan januari 2005 Prime Contractor för AIRBUS. Dessutom är Acando även en partner i konsortiet SC2R Sopra Group, Capgemini, CSSI, Acando. Detta konsortium segrade i den internationella upphandlingen av AIRBUS Customer Back Office (CBO). CBO omfattar driftsansvaret för samtliga IT-system för backoffice-funktionerna samt även för nya projekt för AIRBUS avdelning Customer Services (till exempel Technical Data, Customer Service Management, Marketing, Spares). Acandos expertis grundar sig på den gedigna kunskapen om AIRBUS processer för auktorisering, godkännande och publicering av tekniska manualer för underhåll och reparation av samtliga flygplanstyper och i synnerhet för A380, inklusive integrationen av tekniska dataapplikationer i AIRBUS generella tekniska dataplattform. Dessutom har Acando huvudkunskapen om logistiken i försörjningskedjan för reservdelar och reservdelskit för AIRBUS flygplan. Acandos tekniska lösningar är baserade på SAP-konsultinsatser (MM, APO, SD, BW, PM), SAP-teknologi (Netweaver, XI, Workbench) och SAP Portals, i kombination med mjukvara (SUN J2EE, Microsoft.NET, IBM Mainframe). Dessutom arbetar Acando med arkiveringslösningar (IXOS, ImageMaster) och Document Management System (DMS), till exempel Sigma Link. I dagsläget är Acando en av de främsta IT Service Providers till AIRBUS inom området applikationsutveckling och integration till tyska AIRBUS National Company (NatCo) inklusive AIRBUS Spares. å r s r e d o v i s n i n g

22 Medarbetare Marknadens vassaste konsulter Ac a n d o s m e d a r b e ta r i d é Acando skall erbjuda samtliga medarbetare en stimulerande personlig och professionell utveckling, i kombination med en stark företagskultur baserad på tydliga kärnvärden, med ersättningsvillkor och förmåner i linje med branschens företag i övrigt. Acando erbjuder spjutspetskompetens inom management och IT. Att rekrytera och behålla duktiga medarbetare är därför en viktig konkurrensfaktor för Acando. Vår personalpolitik ska leda till att bolaget är den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. Acando erbjuder sina kunder verksamhetsförbättringar genom IT. Våra konsulter utgörs av kompetenta managementkonsulter och tekniskt mycket duktiga konsulter. Genom kombinationen management och IT levererar vi verksamhetsförbättringar där IT är verktyget. Personalpolitiken är uppbyggd kring olika komponenter i form av kärnvärden, etiska och moraliska ställningstaganden, företagskultur, lön samt förmåner. Ett annat viktigt område är att varje medarbetare själv ska få möjlighet att utvecklas, både som person och i sin yrkesroll. Syftet med personalpolitiken är att effektivt bidra till att Acando når sina strategiska mål: hög tillväxt under lönsamhet, starkt varumärke samt ett företag. Långsiktigt har vi formulerat detta genom följande mål: 10 procent organisk tillväxt per år. Acando ska uppfattas som ett av de tre mest intressanta management- och IT-konsultföretagen. Ett nöjdmedarbetarindex (Employee Satisfaction Index) som överstiger 105 (se förklaring längre fram). Så arbetar Acando för att nå sina strategiska mål Grunden för Acandos personalpolitik är vår medarbetaridé, se figuren. För att förverkliga medarbetaridén arbetar vi med vårt medarbetarerbjudande. Erbjudandet består av kärnvärden och etik, företagskultur, ekonomisk ersättning, förmåner samt personlig utveckling och självförverkligande. Acandos kärnvärden och värdegrund kan ses som en guide över hur Acandos medarbetare ska uppfattas och agera i olika sammanhang. Företagskulturen visar hur varje enskild medarbetare omsätter kärnvärdena och värdegrunden i praktisk handling. Här är laganda, passion och resultatskapande viktiga punkter som våra kunder och partners tydligt ska känna av i samarbetet med oss. Medarbetarnas ekonomiska incitament består av lön, och för erfarna konsulter är den kompletterad med en individuell resultatandel. Chefer och säljare som Acando ställer extraordinära krav på när det gäller resultatskapande och ansvarstagande erbjuds möjlighet till bonus. För att skapa engagemang, delaktighet och incitament för Acandos långsiktiga utveckling erbjuds Acandos samtliga medarbetare att återkommande delta i företagets ägarprogram. Personlig utveckling och självförverkligande är viktigt för att skapa motivation bland medarbetarna. Förutom utbildningar arbetar Acando aktivt med att erbjuda intressanta och omväxlande arbetsuppgifter. Integrationsarbete Samgåendet mellan AcandoFrontec, e-motion och Resco präglade en stor del av arbetet under Inför samgåendet genomfördes en due diligence där kulturella skillnader och likheter kartlades. Undersökningen visade på vissa skillnader, men framför allt på stora likheter när det gäller kärnvärden och värdegrund. Likheterna och olikheterna låg till grund för det gemensamma integrationsarbetet. Förutom att Acando fick nya medarbetare som en följd av sammanslagningen har bolaget under året haft en stark organisk tillväxt. Rekryteringen av kompetenta medarbetare är en mycket viktig fråga och arbetet med att positionera Acando som branschens mest attraktiva arbetsplats pågår kontinuerligt. Fokus på rekrytering Rekryteringen av nya medarbetare kombinerades med imageaktiviteter i form av exempelvis annonsering och medverkan vid arbetsmarknadsdagar. Under året har två introduktionsprogram för young professionals genomförts (medarbetare med ett till tre års yrkeslivs- Kärnvärden och etik laganda, passion, resultatskapande, uppförandekod, miljöpolicy etc. Företagskultur beteenden baserat på kärnvärden, uppförandekod etc. Ekonomisk ersättning lön, bonus, tjänstepension, konvertibler, optioner etc. Förmåner friskvård, kulturaktiviteter, sammankomster, bilkontobil, försäkringar etc. Personlig utveckling kunduppdrag, interna uppdrag, utbildning, erkännande, självförverkligande etc. 22 årsredovisning 2006

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet

Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet 1 januari 31 mars 2007 Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet Perioden jämfört med samma period 2006: Nettoomsättningen uppgick till 343 MSEK (233), en ökning med 47 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Fortsatt stark organisk tillväxt på 20 %

Fortsatt stark organisk tillväxt på 20 % 19 april 2007 Första kvartalet 2007 Omsättning: 143 (128*) mkr Omsättning exkl engångsposter: 143 (119) mkr Rörelseresultat: 7 (14*) mkr Rörelseresultat exkl engångsposter: 7 (5) mkr Rörelsemarginal exkl

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Oberoende Konsulttjänster

Oberoende Konsulttjänster Oberoende Konsulttjänster För administrativa IT-system OMRÅDE EKONOMI Ramavtal med ESV tom 2015-09-30 Om oss Ekan Management är ett oberoende managementkonsultbolag med över 30 års erfarenhet av nytänkande.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Nätverket TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 2 Toyota Material

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2012 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se www.frontwalker.se Här finns vi: Stockholm

Läs mer

Stark tillväxt och lönsamhet i fjärde kvartalet

Stark tillväxt och lönsamhet i fjärde kvartalet BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2006 Stark tillväxt och lönsamhet i fjärde kvartalet Perioden 1 januari 31 december 2006 jämfört med samma period 2005: Nettoomsättningen uppgick till 1 116 MSEK

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Zinzino AB organisationsnr

Bokslutskommuniké 2010 för Zinzino AB organisationsnr Bokslutskommuniké 2010 för Zinzino AB organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen och

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer