Anställningsformer. Ura 1999:13 ISSN Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Anders Pekkari, AMS Utredningsenhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställningsformer. Ura 1999:13 ISSN 1401-0844. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Anders Pekkari, AMS Utredningsenhet"

Transkript

1 Ura 1999:13 ISSN Anställningsformer Anders Pekkari, AMS Utredningsenhet Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet.

2 Anställningsformer Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 3 ANSTÄLLDA... 3 OLIKA TYPER AV TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR... 5 YRKESOMRÅDEN... 7 VAR FÖREKOMMER TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR... 9 VEM HAR EN TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING... 9 FÖRETAGENS SYN PÅ ANSTÄLLNINGSFORMER (ENKÄT SVAREN) INHYRNING AV ARBETSKRAFT INHYRNINGSPERIODER INHYRNING FRAMÖVER VILKA YRKESGRUPPER HYRS IN OCH VARFÖR BEMANNINGSBRANSCHEN BEMANNINGSFÖRETAGENS VERKSAMHET GEOGRAFISKT OCH YRKESMÄSSIGT ANSTÄLLDA I BEMANNINGSBRANSCHEN FRAMTIDENS ANSTÄLLNINGSFORMER REFERENSER... 20

3 Anställningsformer Sammanfattning En enkätundersökning till arbetsställen inom näringslivet (drygt svarande) visar att tidsbegränsade anställningar och inhyrning av arbetskraft förekom på en femtedel av arbetställena vid intervjutillfället i september. Inslaget av tidsbegränsade anställningar bedöms öka något framöver främst på arbetsställen med många anställda. Inslaget av produktions-/konjunkturanpassad arbetstid är i dagsläget inte vanligt förekommande. Knappt 10 procent av företagen har nu eller planerar att införa sådan arbetstid närmaste tiden. Inhyrning av arbetskraft, exempelvis anlitande av konsulter och personal från bemanningsföretag, har ökat och cirka 30 procent av företagen säger sig ha nyttjat detta under senaste tolvmånadersperioden. Merparten av företagen har använt sig av inhyrd arbetskraft i liten omfattning. En fjärdedel av företagen bedömer att de kommer att nyttja inhyrd arbetskraft framöver. Främst gäller detta företag som är belägna i storstäder och som har många anställda. Frekvensen av inhyrd arbetskraft är störst inom yrkesområdena administrativa tjänstemän, kontors- och kundservicearbete, tekniker och dataingenjörer samt lokalvård och vaktmästeri. Vanligaste orsaken till inhyrning istället för anställning är en anpassning till snabba produktionsförändringar och konjunktursvängningar. Svårigheten att få tag på arbetskraft med tids- och resursmässigt omfattande rekryteringsarbete anges som en annan viktig orsak. Däremot anger företagen i mindre omfattning att arbetsrättsliga regler skulle vara motiv till inhyrning. Bemanningsbranschen i Sverige sysselsätter i dag cirka personer eller 0,5 procent av den sammantagna sysselsättningen. Detta är internationellt sett en låg siffra. Stark koncentration finns till Stockholmsområdet, där cirka 70 procent av bran-

4 schens verksamhet finns. Områdena kontor och ekonomi dominerar med drygt 70 procent av de anställda i uthyrningsföretag. Antalet fast anställda har minskat kraftigt under 1990-talet från drygt 3,6 miljoner till dagens drygt 3,0 miljoner. Det motsvarar 85 procent av samtliga anställda. Under samma tid har antalet tillfälligt anställda ökat från cirka personer till cirka personer första kvartalet Enligt vår bedömning kommer inslaget av tidsbegränsade anställningar fortsätta att öka, men i långsam takt. Ökningen sker framför allt bland arbetskraft som är korttidsutbildad. Uppskattningsvis uppgår andelen tidsbegränsat anställda till procent om ett par år. Det finns ett klart samband mellan konjunktur och mixen av fast- resp tidsbegränsade anställningar. När konjunkturen försvagas ökar inslaget av tidsbegränsade anställningar och det omvända händer när konjunkturen förstärks. Tidsbegränsade anställningar är vanligare för kvinnor än män. Av de anställda hade 16,5 procent av kvinnorna och 10 procent av männen tidsbegränsade anställningar. Vikariat är den vanligaste formen av tidsbegränsade anställningar för kvinnor medan objekts- och projektanställning är den vanligaste för männen. Ungdomar har i stor omfattning tidsbegränsade anställningar, vilket sammanhänger med att ungdomar är på väg in i arbetslivet. 2

5 Inledning Arbetsmarknaden genomgår en kontinuerlig förändring och många spekulationer förs om hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut. Flexibla arbetsorganisationer, nya och/eller förändrade anställningsformer, större krav på arbetskraften i form av flexibilitet och kompetens är några idéer som förs fram. Dessutom tror många att antalet fast anställda kommer att minska framöver samtidigt som det sker en kraftig ökning av antalet tillfälligt anställda. Mångfalden av dessa är stor. De vanligaste formerna är vikariats-, säsong-, prov-, projekt- och behovsanställningar. Tankar om flexiblare arbetstider förs fram. En del företag har infört konjunkturanpassad arbetstid. Att hyra in arbetskraft för att klara arbetsanhopningar eller uppgifter som kräver speciell kompetens bedöms också bli vanligare på framtidens arbetsmarknad liksom nyttjande av konsulter. Denna rapport syftar till att kartlägga nuvarande anställningsformer och eventuell förändring framöver. Inhyrning av arbetskraft berörs särskilt men även konjunkturanpassad arbetstid. Arbetsgivarnas uppfattning om detta har kartlagts genom en enkätundersökning till cirka företag inom privat sektor i första hand. Nästan eller 67 procent besvarade enkäten. Statistiska Centralbyråns (SCB:s) arbetskraftsundersökningar (AKU) har också nyttjats som underlag för att beskriva utvecklingen av anställningsförhållanden på arbetsmarknaden under 1990-talet. Statistik från arbetsförmedlingens datasystem har använts som komplement till beskrivningen. Svenska Personaluthyrnings- och Rekryteringsförbundet (SPUR) har medverkat med data om bemanningsbranschen. Anställda Första kvartalet 1999 fanns anställda, fördelade på med fast respektive med tidsbegränsad anställning. Därutöver fanns sysselsatta som egna företagare inklusive medhjälpande familjemedlemmar. Av de anställda har alltså 15 procent tidsbegränsade anställningar och 85 procent fasta anställningar. Andelarna skiftar något under året till följd av tillfälliga säsonganställningar. 3

6 Antal anställda efter fast respektive tillfällig anställning Fast anställning Tidsbegränsad anställning Tusental Källa: SCB Den djupa lågkonjunkturen under första hälften av 1990-talet med en mycket svag efterfrågan på arbetskraft, uppsägning av personal mm gjorde att antalet anställda minskade kraftigt. En utplaning i antalet anställda kom åren 1994 till Under 1998 och hittills under 1999 har antalet anställda ökat. Nedgången i antalet fast anställda har varit särskilt kraftig under 1990-talet även om en tydlig ökning kan märkas under 1998/99. För tidsbegränsade anställningar har utvecklingen varit den motsatta då de ökade under perioden för att plana ut Under 1998 och början av 1999 har en ökning skett då också efterfrågan på arbetskraft förstärkts. Uppgången har skett inom näringslivet och bland kommunalt anställda, medan antalet tidsbegränsat statligt anställda varit oförändrad. 4

7 Antal tillfälligt anställda Statligt anställda Tusental 300 Kommunalt anställda Enskilt anställda Kvartal 1 respektive år Källa: SCB Det finns ett samband mellan efterfrågan på arbetskraft och utvecklingen av relationen fast respektive tillfälligt anställda. När efterfrågan på arbetskraft ökar erbjuder näringsidkarna initialt i första hand tidsbegränsade anställningar, t ex provanställningar. Efter en tid sker en övergång från tidsbegränsade till fasta anställningar. Konkurrens om kvalificerad arbetskraft kan samtidigt tvinga företagen att erbjuda nya medarbetare fast jobb direkt. Olika typer av tidsbegränsade anställningar Vikariat är den vanligaste formen av tidsbegränsad anställning. Under de första åren på 1990-talet var hälften av alla tidsbegränsade anställningar vikariat. Antalsmässigt har vikariat varit ganska konstant under 1990-talet med i genomsnitt ungefär personer. Andelen har däremot minskat eftersom totalvolymen ökat. Första kvartalet 1999 var andelen 35 procent. Vikariatsanställningar är betydligt vanligare för kvinnor, med 43 procent av deras totala antal tidsbegränsade anställningar, än för män med 21 procent. Under 1990-talet har mångfalden av tidsbegränsade anställningar ökat samtidigt som nya anställningsformer fått ökad betydelse. Objekts- och projektanställningar har 5

8 blivit allt vanligare. Fram till i dag har antalet mer än fördubblats och omfattar nästan personer jämfört med år Män innehar objekts- och projektanställningar i något större omfattning än kvinnor, 55 procent mot 45 procent. Sedan 1994 är objekts- och projektanställning den vanligaste formen av tidsbegränsad anställning för män. Antalet anställda där arbetsgivaren kallar vid behov har ökat under hela 1990-talet. Kvinnornas andel uppgår till 65 procent första kvartalet Totalt var det nästan personer som hade denna typ av anställning, vilket motsvarar var femte person med tidsbegränsad anställning. För kvinnor är kallas vid behov den näst vanligaste typen av tidsbegränsad anställning efter vikariat. Svängningar i konjunkturen påverkar antalet nyanställningar och särskilt antalet provanställningar men även till en del praktikanställningar. Provanställningar var på en låg nivå under de första åren på 1990-talet men har från senare delen av 1997 åter ökat till dagens cirka , vilket sammanhänger med en ökad efterfrågan på arbetskraft. Några av de arbetsmarknadspolitiska programmen betraktas som anställning, t ex individuellt anställningsstöd och offentligt tillfälligt arbete. I början av 1990-talet räknades också andra typer av program in och volymerna omfattade som mest personer år Därefter har de legat på en lägre nivå kring personer vilket motsvarar ungefär fem procent av de tidsbegränsade anställningarna. De senaste två åren har antalet minskat ytterligare och första kvartalet 1999 omfattades knappt personer motsvarande två procent av tidsbegränsade anställningar. Förklaringen är att inriktningen av arbetsmarknadsprogram under senaste åren ändrats från sysselsättnings- till utbildningsprogram. Feriearbeten förekommer enbart under sommaren och i anslutning till julen. Under de senaste åren har cirka personer haft feriearbeten under tredje kvartalet. Förra året (1998) ökade antalet till drygt En förklaring kan vara att regeringen bidrog med extra medel till kommunerna för anordnande av feriearbeten. I år (1999) var antalet åter nere på knappt ferieanställda. Även säsongsarbete skiftar under året med högsta nivån under tredje kvartalet omfattande cirka personer. 6

9 Fördelningen mellan olika typer av tidsbegränsade anställningar 1990 och 1998 Vikariat Prov-anställning Feriearbete Säsongsarbete Objekt-/projektanställning Kallas vid behov Övrigt 47% 11% 35% 12% 8% 7% 5% 2% 9% 5% 10% 10% 19% 20% 1990 Källa: SCB 1998 Yrkesområden Tidsbegränsade anställningar är vanligast inom service och omsorg, försäljning samt inom jord- och skogsbruk och fiske. Drygt 20 procent av de anställda inom nämnda yrkesområden hade tidsbegränsad anställning och i många fall säsonganställningar. Också arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning har stor andel tidsbegränsade anställningar. Lägst andel är det inom tillverkningsindustri med knappt 10 procent. Lediga platser som anmäls till arbetsförmedlingen kan fördelas efter deras varaktighet. Flera moment av osäkerhet finns dock i denna statistik om man vill göra jämförelser över tiden. Hanteringen av lediga platser på arbetsförmedlingen har ändrats över tiden. Nyttjandet av ny teknik, t ex Internet, gör att många platser går vid sidan om arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens marknadsandelar är också större avseende fast anställning än platser med kort varaktighet (Jansson 1994). Andelen platser som anmäls till arbetsförmedlingen förefaller också till viss del samvariera med konjunkturen (Okeke 1999). Det finns en tendens till att platsandelen ökar vid en konjunkturuppgång och minskar vid en konjunkturnedgång. Inslaget av platser med kort varaktighet som anmäls till arbetsförmedlingarna har varit i stort sett oförändrat sedan Cirka 60 procent av anmälda platser har varit tidsbegränsade. 7

10 Andelen tidsbegränsade platser fördelat efter varaktighet per bransch 1999 (jan-aug) 6- mån 3-6 mån 1-3 mån dgr Tekniskt, natur Pedagogiskt Samhällsvet Hälso o sjukvård Administrativt Kommersiellt Lantbruk mm Transportarb Tillverkningarb Servicearb Procent Källa: AMS Inom det tekniska och naturvetenskapliga området är andelen lediga platser med tidsbegränsad varaktighet lägst, ungefär ett av sex jobb. Arbetsgivaren har i regel önskemål om högutbildad arbetskraft för merparten av dessa platser. Andelen tidsbegränsade platser inom området har minskat kontinuerligt under 1990-talet. Inom kommersiellt arbete är många av platserna tillsvidareanställningar, ungefär en tredjedel av de lediga platserna är tidsbegränsade. Nästan 90 procent av de lediga platserna som anmäls till arbetsförmedlingen från lantbruks-, skogs-, och fiskerinäringen är tidsbegränsade. Många av jobben är säsonganställningar vilket bl a framgår av att flertalet av platserna har en varaktighet under tre månader. Också inom hälso- och sjukvård är flertalet platser tidsbegränsade, knappt 75 procent. Oftast rör det sig om en varaktighet på 1-3 månader. Andelarna inom dessa områden har varit relativt konstant under 1990-talet. Andelen tidsbegränsade platser har minskat under de senaste åren inom administration. Inom transport, tillverkning och service ligger andelen tidsbegränsade platser relativt konstant på cirka 60 procent. 8

11 Var förekommer tidsbegränsade anställningar Tidsbegränsade anställningar har förekommit och förekommer i större omfattning i norra delarna av landet än i övriga delar. Den främsta anledningen är en stor offentlig sektor med förhållandevis många kommunalt anställda och ett sämre arbetsmarknadsläge än övriga landet. Minst är inslaget av tidsbegränsade anställningar i storstadslänen som har landets bästa arbetsmarknad och därmed störst konkurrens om arbetskraften. Andelen tidsbegränsat anställda uppgick till knappt 14 procent i storstäderna jämfört med drygt 20 procent i norra glesbygden. I övriga delar av landet varierar andelen mellan 14 och 16 procent. Vem har en tidsbegränsad anställning Tidsbegränsade anställningar är vanligare hos kvinnor och yngre personer. Av de anställda kvinnorna hade 16,5 procent tidsbegränsade anställningar mot 10 procent för männen första kvartalet Nästan hälften av kvinnorna i åldern år har tidsbegränsad anställning medan motsvarande andel för männen är knappt 30 procent. Även i åldersgruppen år finns en stor och liknande skillnad mellan könen avseende anställningsformer (var fjärde kvinna mot var åttonde man). Skillnaden i andelen tidsbegränsade anställningar är betydligt mindre mellan äldre män och kvinnor och ligger generellt också på avsevärt lägre andelar än för de yngre. 9

12 50 Andel tidsbegränsat anställda i förhållande till totalt antal anställda efter kön och ålder 1990 Män Kvinnor Procent år år år år år år Samtliga Källa: SCB 50 Andel tidsbegränsat anställda i förhållande till totalt antal anställda efter kön och ålder Kv Män Kvinnor Procent år år år år år år Samtliga Källa: SCB Antalet män över 35 år med tidsbegränsad anställning har dock mer än fördubblats under 1990-talet och uppgick i början av 1999 till mer än personer. Ökningen bland kvinnorna stannade vid 60 procent och deras antal uppgick 1999 till 10

13 I den yngsta åldersgruppen (20-24 år) har antalet anställda totalt sett minskat kraftigt och nedgången faller till stor del på fast anställda. Detta har medfört en kraftig ökning av andelen tidsbegränsade anställda. Av de kvarvarande i statlig tjänst och bland de kommunalt anställda har tre av fyra unga kvinnor tidsbegränsad anställning. Andelen är något lägre inom enskilda näringslivet där fyra av tio unga kvinnor har tidsbegränsade anställningar. För unga män uppgår andelen tidsbegränsat anställda till cirka 65 procent bland statligt anställda. Bland kommunalt anställda och inom näringslivet var andelarna 66 respektive 30 procent. Åldersgruppen år har också påverkats av att arbetsmarknaden försämrats. Andelen tidsbegränsade anställningar har under 1990-talet ökat från 10 procent till 18 procent. Företagens syn på anställningsformer 1 (enkät svaren) Under augusti och september genomfördes en enkätundersökning om anställningsformer och nyttjande av inhyrd arbetskraft till ett urval arbetsställen inom den privata sektorn. Undersökningen omfattade arbetsställen med minst fem anställda inom privata sektorn och i den ingick aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. Företag i offentliga sektorn och inom området jord-, skogsbruk och fiske ingick ej i undersökningen. De flesta av företagens anställda är fast anställda. Vid undersökningstillfället var endast 13 procent tidsbegränsat anställda och dessutom var cirka sju procent inhyrd arbetskraft, exempelvis konsulter och personal från bemanningsföretag. En något större andel av kvinnorna har tidsbegränsade anställningar, nästan 15 procent. Tidsbegränsade anställningar förekommer mest inom privata tjänstesektorn som handel, kommunikationer,hotell- och restaurang mm. Inom tillverkningsindustrin och byggverksamheten har tidsbegränsade anställningar mindre omfattning. 1 Undersökningen utförd av AMS Statistiktjänst, Söderhamn. 11

14 Vid undersökningstillfället i september 1999 fanns ingen större skillnad på hur andelen tidsbegränsat anställda fördelar sig regionalt. Andelen tidsbegränsat anställda var i september störst i de mindre företagen (mindre än 50 anställda) och avtog i takt med företagsstorlek. Cirka 18 procent av arbetsställen med färre än 20 anställda säger sig ha tidsbegränsat anställda mot knappt sju procent i företag med mer än 500 anställda. Merparten av företagen anger att omfattningen av tidsbegränsade anställningar kommer att vara oförändrad närmaste treårsperioden, medan cirka 25 procent tror att den kommer att öka något. En relativt stor andel, 16 procent, vet i nuläget inte hur utvecklingen kommer att se ut. Arbetsställen inom tillverknings- och byggnadsindustrin tror i större omfattning att tidsbegränsade anställningar ökar i framtiden än arbetsställen verksamma inom privata tjänstesektorer. Ungefär vart femte företag med färre än 20 anställda anger att andelen tidsbegränsat anställda kommer att öka inom närmaste treårsperioden. För företag med fler anställda varierar siffran mellan procent. Produktions-/konjunkturanpassad arbetstid finns hos några företag idag. Det innebär bland annat att man jobbar mera under högt efterfrågeläge och högkonjunkturperioder och mindre under motsatt situation. Knappt tio procent av arbetställena anger att de har produktions-/konjunkturanpassad arbetstid idag eller avser att införa detta närmaste tiden. Cirka sju procent planerar att införa detta längre fram. Drygt en fjärdedel av arbetsställena kan idag inte ange om arbetstiderna i en framtid kommer att anpassas till konjunktursvängningar eller ej. Inhyrning av arbetskraft I begreppet inhyrning av arbetskraft har företagen angett de tillfälliga konsulttjänster av specialistkaraktär man använt sig av men också nyttjande av personal från bemanningsföretag och projektanställningar. Knappt en tredjedel av företagen i undersökningen anger att inhyrd arbetskraft i någon form använts under senaste tolvmånadersperioden. Branschmässigt är andelen störst inom tillverknings- och byggindustrin, där 36 procent av arbetsställena säger 12

15 sig ha nyttjat inhyrd arbetskraft. Inom privata tjänster exklusive uppdragsverksamheten är andelen lägre, cirka 24 procent. Fyra av tio arbetsställen i Stockholmsområdet har använt sig av inhyrd arbetskraft senaste året mot två av tio i regioner utanför storstäderna och övriga större städer. Nyttjandet varierar också med företagsstorlek, från 26 procent på arbetsställen med färre än 20 anställda till cirka 60 procent på arbetsställen med 100 och fler anställda. Inhyrningsperioder Inhyrningsperioderna är av kort natur. En tredjedel av arbetsställena anger dessa vara högst en månad, två tredjedelar högst tre månader. Inhyrningsperiodernas längd tenderar att öka med företagsstorlek. Arbetsställen med fler än 500 anställda har i mer än hälften av fallen inhyrningsperioder som överstiger tre månader. Procent 40 Inhyrningsperiodernas längd i genomsnitt senaste tolvmånadersperioden Under 1 månad 1-3 månader 3-6 månader Källa: AMS Över 12 månader 6-12 månader Inhyrningsperiodernas längd har ökat något under senare tid hos fyra av tio företag som nyttjat inhyrd arbetskraft senaste året. Några större skillnader föreligger inte mellan branscher eller regioner. Däremot kan noteras att längden på inhyrningsperioden ökat mer vid arbetsställen med färre än 50 anställda jämfört med arbetsställen med minst 500 anställda. 13

16 Inhyrning framöver Merparten av arbetsställena tror inte att andelen inhyrd arbetskraft av samtliga anställda på arbetsstället kommer att förändras kommande treårsperiod. En fjärdedel av företagen tror på viss ökning och framförallt gäller detta vid företag med fler än 500 anställda. Nästan 60 procent av företagen tror inte att inhyrd arbetskraft överhuvudtaget kommer att nyttjas på arbetsstället om tre år. Ytterligare en tredjedel tror på viss omfattning, maximalt 10 procent. Arbetsställen i storstadsregionerna och större städer tror på en något större omfattning av inhyrd arbetskraft än arbetsställen utanför dessa områden. Sju av tio arbetsställen med fler än 100 anställda anger att de kommer att ha inhyrd arbetskraft om tre år jämfört med endast en fjärdedel av företagen med färre än 20 anställda. Vilka yrkesgrupper hyrs in och varför Frekvensen av inhyrd arbetskraft är störst inom yrkesgrupperna administrativa tjänstemän, kontors- och kundservicearbete, tekniker och dataingenjörer samt lokalvård och vaktmästeri. Det är också dessa yrkesgrupper som arbetsställena, i de fall de avser att hyra in arbetskraft, kommer att nyttja framöver. Data- och IT-konsulter, revisorer, receptionister, sekreterare, växeltelefonister, lagerarbetare, konstruktörer är några av de mest förekommande enskilda yrken som nämns. Flera orsaker till att hyra in arbetskraft istället för att anställa anges av företagen. Vanligast är att man anpassar sig till konjunktursvängningar och snabba produktionsförändringar. Just-in-time -produktion med ingen eller kort lagerhållning präglar i allt större omfattning verksamheten. Svårigheten att få tag på arbetskraft med tidsmässigt och resursmässigt omfattande rekryteringsarbete anges också som en viktig orsak till att man väljer att hyra in arbetskraft istället för att anställa. Däremot anger företagen i mindre omfattning att arbetsrättsliga regler skulle vara motiv till inhyrning. Tillfälliga arbetstoppar, ersättning vid korttidsfrånvaro som sjukdom och semester, kortvarigt behov av specifik kompetens, införande av ny teknologi och/eller organi- 14

17 sationsförändringar i genomförandefas är några specifika orsaker som anges av företagen för inhyrning av arbetskraft istället för anställning. Bemanningsbranschen 2 Bemanningsbranschen har expanderat snabbt sedan det offentliga arbetsförmedlingsmonopolet i Sverige avskaffades Fram till dess arbetade ungefär personer som uthyrda och efter detta har branschen ökat till cirka anställda hösten Företagens behov av mer flexibel personalförsörjning och mer flexibla arbetsformer är några av orsakerna till expansionen. Framför allt är det uthyrningsföretagen som har kunnat etablera sig på arbetsmarknaden. Uthyrning står för 85 procent av bemanningsbranschens verksamhet. Resten är rekryteringar och entreprenader. Uthyrningsföretagen växer nu till följd av strukturförändringar på arbetsmarknaden snarare än som en direkt följd av avregleringen i sig. I Sverige sysselsätter bemanningsbranschen uppskattningsvis 0,5 procent av totala antalet sysselsatta, vilket internationellt sett är en låg siffra. Genomsnittet i EU är 1,5 och i USA 2,0 procent av de sysselsatta. Skulle Sverige nå EU-nivån kommer antalet sysselsatta i bemanningsföretagen att uppgå till Enligt bedömningar kommer branschen att fortsätta växa, dock ej i samma takt som de senaste åren. Omsättningen beräknas i år uppgå till fem miljarder kronor i Sverige och den årliga tillväxten i branschen beräknas bli mer än 50 procent de närmaste åren. Bemanningsbranschen domineras av några stora företag. Totalt finns cirka 400 företag med anställd personal. Därutöver finns cirka egenföretagare. Studier visar också att bemanningsföretagen står för en betydligt större andel av den totala årsomsättningen på arbetsmarknaden än sin andel av de anställda. Detta eftersom många av de anställda enbart jobbar kortare perioder på uthyrningsföretagen. En annan internationell tendens under 1990-talet, som har sin motsvarighet i Sverige, är att andra, icke-kommersiella aktörer ökat sin närvaro på förmedlingsområdet. Det 2 Källa: SPUR (Svenska Personaluthyrnings- och Rekryteringsförbundet), Arbetsgruppen PRIVAB. 15

18 gäller kommuner, högskolor, ideella organisationer, fackföreningar, branschorganisationer och kyrkan. Bemanningsföretagens verksamhet geografiskt och yrkesmässigt Enligt bemanningsföretagens branschorganisation, SPUR (Svenska Personaluthyrnings- och Rekryteringsförbundet), dominerar Stockholmsområdet med 70 procent av verksamheten. I västra Sverige verkar 15 procent av branschen och i södra, mellan- och nordsverige vardera cirka 5 procent. Tillväxten senaste året har dock varit stark främst i Norrland. Branschen sysselsätter människor inom mycket skiftande yrken. Områdena kontor och ekonomi dominerar dock med cirka 44 procent respektive 28 procent. Tillväxten är starkast inom områdena ekonomi, industri och teknik. Enligt landstings- och kommunförbundet är omfattningen av inhyrd arbetskraft via bemanningsföretag blygsam inom sjukvårds-, omsorgs- och övrig kommunal verksamhet. Det förekommer dessutom nästan uteslutande i storstäderna. Läkare, specialistutbildade sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare och administrativ personal är de yrken som främst hyrts in. 16

19 50 Bemanningsföretagens verksamhet på olika yrkesområden, andel i procent första halvåret 1999 Procent Kontor Lager/industri Ekonomi Teknik Källa: SPUR Vård Butik Övrigt Anställda i bemanningsbranschen I en enkät till medlemsföretagen som branschorganisationen SPUR genomfört 1998 framkommer att de flesta som börjar arbeta på ett bemanningsföretag kommer från annan fast anställning (34 %) men också arbetslösa (15 %) och personer som just avslutat studier (27 %). Merparten av de anställda arbetar mellan timmar/vecka och att genomsnittet är 35 timmar/vecka. Huvudparten, 80 %, säger sig också trivas med sitt arbete. En kärna av medarbetare (25 %) vill arbeta inom branschen under överskådlig framtid. Resten ser det mera som ett temporärt arbete för något eller några år. Ett arbete man tar för att bredda sin kompetens, för att utvecklas, för att styra sina arbetstider, som en inkörsport eller för att man inte just nu kan få något annat arbete. Nästan hälften av de anställda i SPURs medlemsföretag har eftergymnasial utbildning och övriga har gymnasieutbildning eller motsvarande. För bemanningsbranschen som helhet är andelen kvinnor i klar majoritet (71 %). (Källa: SPURs personalundersökning 1998). Arbetslivsinstitutet har i en undersökning (Bellaagh, K, Isaksson, K. Uthyrd men fast anställd. Arbete och hälsa 1999:6) använt en kvalitativ ansats för att beskriva personalkategorin de uthyrda och deras arbetssituation. Enligt undersökningen upple- 17

20 ver de uthyrda sitt arbete som omväxlande, både genom varierande arbetsuppgifter och många sociala möten. Detta i sin tur bidrar både till en upplevd yrkesmässig kompetensutveckling och personlig utveckling. Arbetet upplevs också ge möjlighet till flexibilitet och ökade valmöjligheter för den enskilde och främjar därigenom balansen mellan arbete och övrigt liv. Negativa sidor är ekonomisk otrygghet, brist på ansvar och inflytande, direkt kompetensutveckling och innehåll och kontinuitet i relationer. Framtidens anställningsformer Den fasta anställningsformen dominerar på dagens arbetsmarknad. Endast 15 procent utgörs av tidsbegränsade anställningar. Flera grupper och områden som i dag har stort inslag av korta och tillfälliga jobb kommer att minska i betydelse i framtiden. Antalet unga i befolkningen (20-29 år) kommer de närmaste fem åren att minska betydligt eller med drygt personer, vilket innebär att gruppen också minskar på arbetsmarknaden. Tidsbegränsade anställningar är särskilt vanliga bland ungdomar. Medelsförstärkning till kommun och landsting de senaste och kommande tre år gör att traditionella kvinnoyrken inom vård- och omsorg kan stabiliseras på nuvarande nivå. Antalet tidsbegränsade anställningar är vanliga inom området men från årsskiftet skall långvariga vikariat enligt lag konverteras till heltidsanställningar vilket gör att andelen tidsbegränsade anställningar åtminstone inte ökar kommande år. Även enskilda näringslivet är försiktiga när de skall rekrytera. En uppgång i sysselsättningen framför allt inom privat tjänstesektor närmaste åren kan leda till att antalet tidsbegränsade anställningar ökar. Samtidigt visar undersökningar att vid förbättrad konjunktur ökar andelen fasta anställningar. Vår sammantagna bedömning blir att antalet tidsbegränsade anställningar kan komma att öka något kommande år men i ganska begränsad omfattning. Andelen bedöms uppgå till procent om ett par år och ökningen faller till stor del på korttidsutbildade. Tendensen inför framtiden är att arbetskraftsförstärkning antingen avser tillfällig arbetsanhopning eller anställning för visst arbete. Objekts- och projektanställningar kan därför antas fortsätta öka i omfattning. En slimmad personalstyrka efter rådande produktion kan göra att vid utökningar nyttjas inhyrning av arbetskraft via bemanningsföretag. Gör vi antagandet att bemanningsföretagens andel av sysselsättningen 18

21 når europeisk nivå kommer antalet anställda att öka från till drygt personer. Också utnyttjande av konjunkturanpassad arbetstid bedöms öka något i framtiden. Arbetsinnehållet på framtidens arbetsmarknad förändras mot mer kunskapsintensiv produktion. Företagen konkurrerar i allt större utsträckning med medarbetarnas kompetens. Detta talar för att de skulle sträva efter långa kontraktsbindningar med sina medarbetare vilket skulle motverka ett ökat inslag av tillfälliga anställningskontrakt. 19

22 Referenser Jansson, Fredrik (1994) Marknadsandelar för fasta och tillfälliga platser, PM, AMS. Okeke, Susanna (1999), Arbetsförmedlingens marknadsandelar 1998, Ura 1999:8, AMS. Arbetsgruppen PRIVAB (1999). Arbetsförmedlingens förhållande till bemanningsföretag, Rapport 1999, AMS. Svenska Personalhyrnings- o Rekryteringsförbundet (SPUR), Branschens utveckling och omfattning, Faktaskrift 1998/99. Belaagh, K, Isaksson, K, Uthyrd men fast anställd, Arbete o hälsa 1999:6, Arbetslivsinstitutet. Mattsson, Agneta (1997), Anställningsformer, Ura 1997:4, AMS. 20

23 Ura 1999:13 Rapporten har rekv.nr Serien Ura innehåller två återkommande redovisningar per år av Arbetsmarknadsutsiktern och Var finns jobben samt redovisningar från olika utredningar som utförs inom AMS Utredningsenhet. Rapporten finns på vår hemsida Rapporten kan också beställas från AMS Närservice, Box 6, Gnesta, fax AMS Utredningsenhet. Rekv.nr Ura 1999:13

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda. Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda. Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Tidsbegränsade anställningar Arbetskraftsundersökningarna Utveckling av antalet och andelen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2016 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar en fortsatt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Arbetsmarknad Gotlands län

Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Gotlands län 1 Försiktiga framtisbedömningar Efterfrågan på arbetskraft har ökat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 mars 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2016 Skåne län Nationalräkenskaperna, som nyligen publicerades av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3 Företag växer på olika sätt s rekryteringsenkät del 3 Inledning På vilket sätt vill företag växa? Och varför föredrar vissa företag att växa på andra sätt än genom att tillsvidareanställa personal? De

Läs mer

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Facklig anslutning år 2015

Facklig anslutning år 2015 ARBETSMARKNAD Facklig anslutning år 2015 Facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990 2015 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll Sammanfattning... 2 1 Facklig anslutning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 13 mars 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är betydande,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 februari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget januari 2016 Skåne län Den ekonomiska tillväxten var stark under tredje kvartalet i fjol

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 11 oktober 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 Lediga platser Under september anmäldes 1 064 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Det är

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 Fler män fick ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Arbetsmarknadsläget i oktober 2002; 2002-11-14 Kl 13.00 Nr 2002:278 Oförändrad arbetslöshet Både antalet arbetslösa och antalet sysselsatta låg i oktober 2002 kvar på samma nivå som i september. Detta

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 Fått arbete I oktober fick 987 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget augusti 2016 Skåne län Sveriges ekonomi befinner sig i en högkonjunktur enligt Konjunkturinstitutets

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 april 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under mars liksom under

Läs mer

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar?

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar? 213:2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Har företagen koll på vilka de rekryterar? Sammanfattning Hur förändrar lågkonjunktur och intåget av ny teknik företagens rekrytering? För femte

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 10 april 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är mycket

Läs mer

Pressinformation från SCB

Pressinformation från SCB 1(6) Pressinformation från SCB 2003-02-13 kl. 13:00 Nr 2003:044: Arbetskraftsundersökningen i januari 2003: ARBETSLÖSHETEN 5,1 PROCENT Antalet arbetslösa ökade mellan december 2002 och januari i år. Det

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 Färre har fått ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något fler nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 2015-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året Prognoserna

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Pressinformation från SCB

Pressinformation från SCB 1(9) Pressinformation från SCB 2004-09-13 AKU augusti 2004 Arbetskraftsundersökningen i augusti 2004: Trendbrott på arbetsmarknaden? För första gången sedan november 2002 ökar inte antalet arbetslösa jämfört

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 2013-08-09 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 1 640 av de inskrivna fick jobb Under juli påbörjade 1 643 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Arbetsförmedlingens marknadsandelar 1999 och 2000

Arbetsförmedlingens marknadsandelar 1999 och 2000 Ura 2001:8 ISSN 1401-0844 Arbetsförmedlingens marknadsandelar 1999 och 2000 Av Susanna Okeke Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet. Susanna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 Fått arbete I oktober 2014 fick cirka 189 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 1 100 personer fick arbete i december Under december månad erhöll 1 092 personer

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer