Avropsförfrågan: Ramavtalet: IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avropsförfrågan: Ramavtalet: IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter"

Transkript

1 Avropsförfrågan 1(14) Avropsförfrågan: Ramavtalet: IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter

2 2(14) Innehållsförteckning 2. INLEDNING AVROPANDE ENHET RAMAVTAL ALLMÄN BESKRIVNING ALLMÄNT OM LÄNSSTYRELSERNA OMFATTNINGEN AV AVROPSFÖRFRÅGAN FÖR SUPPORT OCH FÖRVALTNINGSAVTAL VISS SYFTE UNDERHÅLLSOBJEKT DISTANSSTÖD FELAVHJÄLPANDE RÄTTNING AV DOKUMENTATION UPPDATERINGAR OCH NYA VERSIONER VIDAREUTVECKLING VERKSAMHETSMÅL, ORGANISATION, FÖRVALTNINGSSPECIFIKATION M.M UTVÄRDERINGSKRITERIER OCH VINNANDE BUD UTVÄRDERING AV SVAR PÅ AVROPSFÖRFRÅGAN KRAVLISTA LEVERANS OCH LEVERANSKONTROLL KOMMERSIELLA VILLKOR FORMER FÖR ANSKAFFNING, ÄGANDERÄTTIGHETER M.M REDOVISNING AV PRISER AVTALSPERIOD FÖR LEVERANSAVTAL KRAV PÅ REDOVISNING UPPSTÄLLNING BESKRIVNINGAR OCH HÄNVISNING TILL ANDRA DOKUMENT REDOVISNING AV TEKNISKA LÖSNINGAR PRELIMINÄR TIDPLAN ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER UPPGIFTER OM LEVERANTÖRENS KONTAKTPERSONER KONTAKTPERSONER TIDPUNKT FÖR SVAR OCH INLÄMNING...14

3 3(14) 2. Inledning 2.1 Avropande enhet Avropsförfrågan ställs av Länsstyrelsen i Kalmar Länsstyrelsen i Kalmar har sedan länsrådsmötet ansvaret att vara avtalspart och förvaltare av VattenInformationsSystem Sverige (VISS). Utifall organisation- eller ansvarförändringar inom den statliga förvaltningen skall ett leveransavtal baserat på denna avropsförfrågan kunna övertas av annan myndighet. 2.2 Ramavtal Denna förfrågan avser avrop från Kammarkollegiets ramavtal ITkonsulttjänster 2009, uppdragskonsulter. 3. Allmän beskrivning 3.1 Allmänt om länsstyrelserna Sveriges 21 länsstyrelser är självständiga myndigheter som är statens företrädare och samordnare på det regionala planet. Uppgiften är att se till att den nationella politiken får genomslag inom de 20-tal samhällssektorer, politikområden som Länsstyrelsen ansvarar för. En länsstyrelse har bred verksamhet och består exempelvis i att utfärda olika tillstånd, utöva tillsyn och arbeta med övergripande samhällsplanering och integration, för länets, olika aktörers och medborgarnas bästa. Antalet ärendeprocesser är mer än 400 st, baserat på de antal författningar som på olika sätt styr Länsstyrelsens roll och uppgifter. Länsstyrelserna samverkar med centrala, regionala och lokala myndigheter och kommuner inom ett stort antal sektorsområden. Länsstyrelsernas verksamheter präglas av tydliga regler i form av författningar, föreskrifter etc. samt olika direktiv från regeringen och centrala verk. Dessa förhållanden styr och avgränsar länsstyrelsernas möjligheter till utformning av processer och rutiner. Fem av Sveriges länsstyrelser är även utsedda att vara vattenmyndigheter med ett verksamhetsområde baserat på avrinningsområden kallat vattendistrikt. Genom samverkan mellan dessa fem länsstyrelser sker bl.a. samordning och finansiering av databasen VISS.

4 4(14) 4. Omfattningen av avropsförfrågan för support och förvaltningsavtal VISS 4.1 Syfte Syftet med avropsförfrågan är att genom avrop från ramavtalet ITkonsulttjänster 2009, uppdragskonsulter skriva ett leveransavtal om support och förvaltning av länsstyrelsernas installation av VISS. Leverantören skall tillhandahålla en supportorganisation som stödjer Länsstyrelsens egna 2ndline för VISS. Leveransavtalet är också tänkt att kunna användas för avrop av uppdrags- och konsulttjänster för anpassning och vidareutveckling av VISS. 4.2 Underhållsobjekt 1) Leverantören skall tillhandahålla en supportorganisation som stödjer Länsstyrelsens egna 2nd-line för VISS. 2) Leveransavtalet omfattar VISS applikationen exklusive kartkomponenterna som Länsstyrelsernas IT enhet tillhandahåller. Leverantören ska administrera en produktions-, en utbildnings- och en acceptanstestmiljö där utbildnings- och acceptanstestmiljön endast är kopior av produktionsmiljön och därför inte har samma krav på upptid. VISS består av en webbapplikation, databas (SQL Server) och en databasapplikation (C#). Externa komponenter som används är en pdf-generator, en excelkomponent för import och export samt en koordinattransformations komponent. Leverantören ska även ha kunskap kring Silverlight då kartkomponenten interagerar med webbapplikationen. Ett support- och förvaltningsavtal för VISS omfattar inte drift av IT-infrastruktur. Leveransavtalet omfattar support och förvaltning av anpassningar och funktionalitet framtagen av andra leverantörer samt Länsstyrelsen själv. Leveransavtalet innefattar kompetensstöd till Länsstyrelsens organisations utvecklare och systemtekniker vid egen utveckling och koppling till kartkomponenterna i VISS. Leverantören skall använda och erbjuda verktyg för versionshantering av källkod. 3) Leverantören skall tillhandahålla distansstöd, felavhjälpande, rättning av dokumentation, uppdateringar och nya versioner samt vidareutveckling enligt vad som närmare anges i denna Underhållsspecifikation och i Leveransavtalet i övrigt. 4) För att kunna tillhandahålla Underhåll enligt Leveransavtalet, ansvarar leverantören för att alltid ha minst 3 personer som är kompetenta och väl insatta i Underhållsobjektet. Byte av bemanning förutsätter kundens godkännande. 5) Leverantören ansvarar för att i denna specifikation angivna servicenivåer uppfylls. Om en servicenivå ej uppfylls skall leverantören, utöver att

5 5(14) följa i denna avropsförfrågan angivna servicenivåviten, söka orsaken och åtgärda denna så att servicenivåerna fortsättningsvis uppfylls. 4.3 Distansstöd 1) I stället för vad som sägs i IT-Underhåll, femte meningen, skall distansstöd enligt Tillägg till punkt 2.1 i IT-underhåll omfatta följande: Distansstödet omfattar även gränssnitt som ingår i leverans till kunden. Leverantören skall ha en etablerad organisation för support och förvaltning som består av projektledare, förvaltningsledare, systemutvecklare inom VISS samt tillgång till experter inom vattenförvaltning, internationell rapportering (eller motsvarande), systemintegration, öppna webbgränssnitt, databaser och databasoptimering. Leverantören ska ingå i VISS förvaltningsgrupp med webbmöten ca 10 gånger per år och där presentera utförd support och utveckling samt ge råd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Leverantören ska ha kompetens inom GIS och kunna ta initiativ och kontakter med andra myndigheter inom ramen för de uppdrag som Länsstyrelsen ger. 2) Distansstöd tillhandahålls till namngivna personer hos Kunden. Servicetid hos leverantören ska vara vardagar kl ) Kunden skall vid all kontakt med leverantören vara beredd att lämna uppgift om användarnamn, arbetsplats, telefonnummer, beskrivning av hur eventuellt fel/brist yttrar sig och vad som hänt och vilken kategori av fel det är fråga om (jfr punkt 4.4 nedan). Vid felhantering (incident) skall en allvarlighetsskala användas för prioritering av fel. Den av Länsstyrelsen redan använda skalan för felhantering bör användas 4) Alla ärenden registreras av leverantören och kunden erhåller ett referensnummer som bekräftelse på att ärendet mottagits. Leverantören ansvarar därefter för att lösa eventuellt rapporterat problem i enlighet med punkt 3 nedan. 5) Leverantören skall till varje sprint mäta och till kunden rapportera antalet inkommande ärenden totalt, hur många som besvarats inom i punkt 6 nedan angiven tidsram samt hur stor andel av anmälningarna som avsett fel. 6) Kunden skall alltid få sin anmälan av ärende till leverantören besvarat inom 4 timmar under i punkt 2 ovan nämnda tider. Vid överskridande av dessa svarstider vid mer än 3 tillfällen per månad utgår vite om tio (10) procent av den avtalade ersättningen per månad per tillfälle som överskridande sker, utöver det högsta tillåtna antalet överskridanden. 4.4 Felavhjälpande 1) Med ändring av punkt 2.3, Tillägg till IT-Underhåll, skall avhjälpande av funktionshindrande fel och brist tillhandahållas vid i punkt 2 avsnitt 4.3 angivna tidpunkter. 2) Anmälan av fel ska göras på Leverantörens supportportal. Återkoppling sker via mail med anvisande av vem som tilldelats ärendet. 3) Kunden skall vid felanmälan kategorisera felet/bristen åtminstone enligt följande: Kategori 1: Funktionshindrande fel och brist i Underhållsobjektet som berör verksamhetskritiska processer som har stor betydelse

6 6(14) för kunden. Inget alternativt användningssätt är möjligt. Kategori 2: Fel och brist i Underhållsobjektet som berör processer som har mindre betydelse för kunden eller där ett alternativt användningssätt är möjligt. Kategori 3: Annan fel eller brist i Underhållsobjektet som inte är oväsentlig för kundens användning av Underhållsobjektet. 4) Med ändring av punkt 2.1, andra stycket, Tillägg till IT-Underhåll, skall avhjälpande av funktionshindrande fel och brist påbörjas senast inom 8 timmar inom avtalad service tid för ej prioriterade fel (Kategori 2, Kategori 3). För prioriterade fel (Kategori 1) påbörjas åtgärder snarast dock senast inom 2 timmar inom avtalad servicetid. I övrigt är nämnda stycke tillämpligt i sin lydelse i Tillägg till IT-Underhåll. 4.5 Rättning av dokumentation 1) Görs väsentlig ändring i dokumentationen, skall rättelse översändas till kunden utan dröjsmål. Även i samband med leverans av ny version, uppdatering eller vidareutveckling av Underhållsobjektet, skall ny dokumentation översändas. 2) Anmäler kunden fel eller brist i dokumentationen, skall leverantören utan dröjsmål rätta dokumentation och översända rättelse till kunden. Är felet eller bristen utan betydelse för kundens användning av dokumentationen, får leverantören införa rättning i den dokumentation som översänds i samband med nästkommande version eller uppdatering. 4.6 Uppdateringar och nya versioner 1) Leverantören skall fortlöpande anpassa Underhållsobjektet så att det uppdateras i förhållande till nya versioner av operativsystem och databashanterare för vilka Underhållsobjektet är avsett. Sådan ny version skall kunna vara tillgänglig för och levereras till kunden inom skälig tid efter det att den nya versionen av operativsystemet eller databashanteraren är tillgänglig. Underhållsobjektet skall dock alltid, oavsett version, fungera på den i Leveransavtalet angivna hårdvaran och systemmiljön, mot i Leveransavtalet angiven databas och mot de i Leveransavtalet angivna gränssnitten. 2) Leverantören kan vidare komma att ta fram nya funktioner, vidareutvecklingar eller andra anpassningar av Underhållsobjektet antingen på eget initiativ eller på begäran av tredje part. Sådana vidareutvecklingar och anpassningar skall levereras även till kunden, under förutsättning att de fungerar på den i Leveransavtalet angivna hårdvaran och systemmiljön, mot i Leveransavtalet angiven databas och mot de i Leveransavtalet angivna gränssnitten. 3) Före driftsättning av ny version av Underhållsobjektet skall denna leveranskontrolleras, varvid vad som anges i Avtal 90 inklusive Kammarkollegiets Tillägg om leveranskontrollskall gälla.

7 7(14) 4.7 Vidareutveckling 1) Leverantören skall på kundens skriftliga begäran tillhandahålla av kunden begärd vidareutveckling och anpassning av Underhållsobjektet. Vid sådan begäran skall leverantören till kunden lämna offert på tidsuppskattning och tidsplan för leverans av begärd vidareutveckling eller anpassning. Leverantören åtar sig att hålla resurser för att sådan vidareutveckling och anpassning skall kunna genomföras skyndsamt efter kundens begäran. VISS databasen utvecklas enligt metoden SCRUM som innebär att utvecklingen delas in i mindre iterationer som kallas sprintar vanligtvis på 3 veckor. Inför respektive sprint diskuterar Leverantören och Länsstyrelsen om vilka delar som ska genomföras och det stäms av efter varje sprint. Länsstyrelsen deltar aktivt för att driva detta arbete framåt och verifiera att nyutvecklade delar fungerar korrekt. För av kunden begärd utveckling eller anpassning utgår särskild ersättning till leverantören enligt av kunden accepterad offert. Kunden är bunden av beställning av vidareutveckling eller anpassning först efter att kunden accepterat leverantörens offert. 2) Leverantören skall på kundens begäran installera de system som vidareutvecklats hos kund. Vidareutveckling skall alltid fungera på den i Leveransavtalet angivna hårdvaran och systemmiljön, mot i Leveransavtalet angiven databas och mot de i Leveransavtalet angivna gränssnitten. 3) Före driftsättning av vidareutveckling av Underhållsobjektet skall denna leveranskontrolleras, varvid vad som anges i Avtal 90 inklusive Statskontorets Tillägg om leveranskontroll skall gälla och enligt länsstyrelsernas leveransgodkännandeprocess. 4) Vidareutveckling skall i sin helhet ha genomgått leveranskontroll och vara godkänd av Kunden på avtalad leveransdag. Detsamma gäller eventuella delleveranser. För det fall så inte sker skall förseningsvite utgå per påbörjad vecka med 0,7 procent av vitesunderlaget. Det sammanlagda vitet får dock inte överstiga 12 procent av vitesunderlaget. 5. Verksamhetsmål, organisation, förvaltningsspecifikation m.m. Bilaga VISS databasen VISS förvaltningsspecifikation (utkast) Dokumentation av VISS automatgenererad Beskrivning Se hemsida: Dokumentation.zip

8 8(14) 6. Utvärderingskriterier och vinnande bud 6.1 Utvärdering av svar på avropsförfrågan En utvärderingsgrupp kommer att utvärdera leverantörernas olika svar på avropsförfrågan och därefter lämna en rekommendation till ett gemensamt beslut och avtal. Inkomna skriftliga förslag kommer att granskas utifrån den kravbild som beskrivits i detta dokument och dess bilagor. Efter en första utvärdering kan kompletterande uppgifter behövas. Det förslag som ger störst kravuppfyllnad i kombination med det ekonomiskt mest fördelaktiga erbjudandet, kommer att väljas. Det första steget, skall-kravskontroll, omfattar en kontroll av om anbuden uppfyller ställda skall-krav. De anbud som inte uppfyller samtliga skallkrav, eller är ofullständiga, kommer inte att utvärderas. I steg två, utförs en utvärdering av svar på ställda bör-krav för de kvarvarande anbuden. Bör-kravsutvärdering Varje skall-krav, bör-krav eller en begäran om att Ange eller Beskriva värderas på en skala 0-4 som sedan räknas om till %. Om det inte särskilt framgår är poängnivåerna enligt följande: 0 p Ingen kravuppfyllnad eller svar inte relevant. 1 p: Kravuppfyllnad Låg 2 p: Kravuppfyllnad Medel 3 p: Kravuppfyllnad Hög 4 p: Kravet bedöms helt uppfyllt När det enbart finns ett ja och nej alternativ tilldelas enbart 0 eller 100%. För varje bör-krav finns angivet vilken vikt det har. Sammanräkningen per kravområde utförs enligt: KravuppfyllnadKravområde = Kravuppfyllnad1 * Vikt1 + Kravuppfyllnad2 * Vikt2 + osv. för samtliga utvärderingskriterier inom kravområdet sammanvägt till en total kravuppfyllnad. Prisutvärdering Prisutvärderingen görs utifrån det typfall som finns i kravspecifikationen. Formel för prisutvärderingen är följande: Priset för lägsta anbud, ger 100 % ( kravuppfyllnad) Övriga anbud ger kravuppfyllnad enligt följande formel Lägsta anbud/anbudet x 100. Viktningsmodell Den övergripande viktningsmodellen är enligt följande:

9 9(14) Totalt 100 % Bör-krav 60 % Pris 40 % T 6.2 Kravlista Leverantör Ramavtalsnummer Uppgiftslämnare E-post Telefon Krav Uppfyllt Vikt 01 Ramavtalsleverantören skall bifoga en beskrivning av hur ramavtalsleverantören avser att utföra, bemanna och lösa det specifika uppdraget enligt beskrivningen ovan. Ange bilagans namn som innehåller beskrivningen och som länsstyrelserna kan värdera. Ja Nej Ramavtalsleverantören skall kunna medverka vid möten eller intervjuer för att Länsstyrelsen ska kunna verifiera och värdera att konsulter motsvarar uppsatta krav eller för att verifiera att ramavtalsleverantören uppfattat det specifika uppdraget korrekt. Ramavtalsleverantören kan inte enskilt begära att möten eller intervjuer skall hållas. 02 Leverantören skall erbjuda tekniskt stöd och rutiner för versionshantering av källkod. Beskriv denna. Om Länsstyrelsen inför gemensamma rutiner för källkodshantering skall Leverantören kunna ansluta och använda denna. Ja Ja Nej Nej 30 % 4 % 03 Beskriv hur Länsstyrelsen kan anmäla ärenden via system som nås av Länsstyrelsens supportorganisation via Internet. Länsstyrelsen bör i detta system kunna se status samt eventuellt även ha viss uppföljning av ärenden som eskalerats och/eller avslutats. 4% 04 Beskriv vilken projektorganisation som leverantören kommer att ha och redovisa vilka nyckelpersoner och övri- 4%

10 10(14) ga resurser som finns för support och förvaltning. 05 Beskriv vilka kunskaper och resurser om system motsvarande VISS som finns i leverantörens organisation för support och förvaltning 10% 06 Om underleverantörer anlitas skall dessa uppfylla samma Ja Nej krav som huvudleverantören och godkännas av beställaren. 0% Huvudleverantören skall ansvara för underleverantörer som för egen del. Kommer underleverantörer att anlitas? 07 Om föreslagna lösningar innebär att underleverantörer redan nu planeras ange vilka och i vilken omfattning 0% 08 De tjänstelösningar som länsstyrelserna efterfrågar kommer att utvecklas i steg, anpassas och justeras i takt med att nya kunskaper och erfarenheter tillkommer. Delar i detta är att acceptansfrågor, policy- och förhållningssätt, organisation och rutiner, kompetens och teknik etc. utvecklas successivt. Beskriv leverantörens förmåga att delta i ett stegvist utvecklings- och förändringsarbete enligt följande: 1. I form av en flexibel mötande organisation och kompetens 2. I form av process för stegvisa snabba förändringar och anpassningar 3. I form av korta ledtider (exempel) för att utföra tekniska förändringar och anpassningar 4. I form av tidigare erfarenheter och referenskunder 10% 09 Leverans av ny funktionalitet från en leverantör innehåller ett garantiåtagande på normalt ett år. Leverantören bör ange hur ärenden under denna garantitid ska hanteras. 4% 10 De konsulter som kommer att ingå i det specifika uppdraget bör ha lämplig kompetens och erfarenhet för detta. Beskriv kompetens och erfarenhet samt bifoga CV för konsulterna Ja Nej 15 % 11 De konsulter som kommer att ingå i det specifika uppdraget bör ha flera lämpliga referenser för liknade uppdrag och med liknande produkter. Ange referenser för uppdrag utförda efter år Mer än tre referenser 4 poäng. I övrigt 1 poäng för varje referens- Ja Nej 15 %

11 11(14) uppdrag. 6.3 Leverans och leveranskontroll Det är viktigt att lösningarna håller en hög kvalitet och därmed testas utförligt innan drifttagande. Länsstyrelsen har tydliga och väl satta rutiner och processer för leveranser och acceptanstester. Länsstyrelserna har en testorganisation för verifieringstester av tidigare levererad funktionalitet och acceptanstester av ny funktionalitet för samtliga utvecklade verksamhetsprocesser. Före leverans och acceptanstest skall leverantören göra systemtester. 12 Beskriv leverantörens testprocess som föreslås användas för de uppdrag för utveckling och anpassning som kan ges. 4% 6.4 Kommersiella villkor 6.5 Former för anskaffning, äganderättigheter m.m. Anskaffningen kommer att göras som avrop från ramavtal. 13 Leverantören skall acceptera villkoren i Kammarkollegiets (före detta Vervas) tillägg till Avtal Angående rätten till allt arbete och allt material, inklusive dokumentation, som Leverantören tar fram särskilt för Kunden inom ramen för Uppdragskonsulttjänsten (Resultatet) skall parterna i ett Leveransavtal överenskomma om att a) Kunden erhåller en full och oinskränkt äganderätt samt upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter inklusive nyttjanderätt till Resultatet. Ramavtalsleverantören har inte utan Kundens medgivande rätt att utnyttja Resultatet i sin fortsatta verksamhet. Ramavtalsleverantören skall gentemot anlitad underkonsult göra förbehåll för Kundens äganderätt till Resultatet. Ja Ja Nej Nej

12 12(14) 6.6 Redovisning av priser - Priserna för respektive del skall anges netto exkl. moms. - Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars betalningstid från inkommen faktura. Expeditions- och fakturaavgifter skall inte debiteras Länsstyrelsen. Krav Upp fyllt 15 Leverantören skall ange vilket pris som kommer att tillämpas för att upprätthålla en grundnivå för support och förvaltning enligt den omfattning som beskrivs i avropssvaret fram till och med felanmälan enligt avsnitt 4.4 inkl. källkodsförvaring. Kostnad för källkodsförvaring redovisas separat. En värdering av total kostnad per år kommer att göras Vikt 16 Leverantören skall ange vilket pris som kommer att tillämpas per timme för felavhjälpande enligt avsnitt 4.4 och vilka konsultkategorier som används för att uppfylla support och förvaltningsavtalet. En värdering av priset för 300 timmar kommer att göras jämnt fördelat på angivna konsultkategorier. 17 Leverantören skall ange vilket timpris(er) som kommer att tillämpas för de övriga uppdragen om utveckling och anpassning och vilka volymrabatter som ges om uppdrag mot löpande räkning skulle tillämpas. En värdering kommer att göras på ett projekt med totalt 100 timmar, tre projekt med 200 timmar och ett med 600 timmar. Vid beräkningen ska andelen timmar för projektledare vara 20 % av totala tiden och resterande tid jämnt fördelat på angivna konsultkategorier. 18 Ange summan av priset för krav 15, 16 och % 7. Avtalsperiod för leveransavtal Avtalsperioden för leveransavtalet för de tjänster/funktioner som kommer att avropas blir i ett första steg 12 månader med rätt för kunden att förlänga till enligt de möjligheter som Ramavtalet ger. 8. Krav på redovisning Detta avsnitt beskriver grundläggande krav på redovisningen och processen som länsstyrelserna kommer att följa under utvärderingen av inkomna svar och inledande arbete. 8.1 Uppställning Kraven i detta avrop är utformade som skall-krav, bör-krav eller en begäran om att Ange eller Beskriva något. Skall och bör krav besvaras med ett kryss

13 13(14) i Ja eller Nej-rutan. Endast ett kryss är tillåtet. Om den text som lämnas i anslutning till svaret ger en annan värdering än svar i Ja- eller Nej-rutan, kan texten värderas i första hand. Ange och Beskriv besvaras med text i textrutan. Notera att textrutan expanderar automatiskt. Ange not med tydliga hänvisningar om text och beskrivningar inte får plats i textrutan. Skallkraven måste uppfyllas för att leverantören ska komma ifråga för avtal. Notera att även beskrivningarna kommer att ligga till grund för värdering. Som svar på krav och frågor ska anges: A. Om kravet uppfylls helt, delvis eller inte alls. B. I de fall Ni uppfyller kravet helt och ser fler möjliga lösningar, beskriv dessa och ert förslag till lösning med motivering C. I de fall Ni delvis uppfyller kravet, beskriv i vilken grad och i vilka delar och beskriv ert förslag till lösning med motivering 8.2 Beskrivningar och hänvisning till andra dokument I det fall angivet svar hänvisar till kompletterande text eller bild skall hänvisningen vara tydlig och hänvisat material ska bifogas i ert svar. 8.3 Redovisning av tekniska lösningar De offererade tjänsterna skall beskrivas på ett överskådligt och så långt möjligt grafiskt sätt som visar hur den föreslagna arkitekturen ser ut, vilka delar den består av och på en övergripande nivå beskriva hur dessa fungerar tillsammans för att uppfylla de framförda kraven. 9. Preliminär tidplan Vid sammanställningen av denna förfrågan gäller följande preliminära tidplan: Avropsförfrågan Utvärdering 2 september till 27 september 28 september till 22 oktober 10. Administrativa bestämmelser 10.1 Uppgifter om leverantörens kontaktpersoner Leverantören skall i lämnat förslag ange företagets namn, ramavtalsnummer samt kontaktpersonens namn, telefon och adress Kontaktpersoner Vid frågor kan följande personer kontaktas: Niklas Holmgren, processförvaltare VISS

14 14(14) Svar på frågor kommer endast att levereras elektroniskt till alla parter. Sista dag för frågor är Tidpunkt för svar och inlämning Svar på avropsförfrågan skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast och vara giltig till och med Den ska lämnas skriftligen på svenska i dubbla kuvert märkt Förvaltning VISS i ett (1) exemplar samt på USB/CD till nedan angiven adress. Länsstyrelsen i Kalmar län Postadress: Kalmar Besöksadress: Malmbrogatan 6 Telefon: Organisationsnummer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal 1/24 Bilaga 7 - Mall för avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal... 3 2 Definitioner... 3 3 Avropsavtalets omfattning... 3 4 Verktygets standardfunktioner...

Läs mer

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Vägledning 1 (21) Vägledning för avrop Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering

Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering för Lotteriinspektionen 1 Inledning Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Vägledning Öppna programvaror 2010

Vägledning Öppna programvaror 2010 Vägledning 1 (17) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...3 4 Övergripande om ramavtalet...4 4.1 Omfattning...4 4.2 Programvaruområden...5 4.3 Tjänster...7

Läs mer

Upphandling av skoladministrativt it-stöd

Upphandling av skoladministrativt it-stöd Upphandling av skoladministrativt it-stöd VÄGLEDNING OCH KRAVSTÄLLNINGSMALL Förord Digitaliseringen i samhället är påtaglig. Användningen av moderna it-stöd i kommuner och landsting bidrar till att verksamheter

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Dnr 2011/2214 2012-01-27 Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Förfrågningsunderlag 2012-01-27 Riksgälden Dnr 2011/2214 2012-01-27 Förfrågningsunderlag RIKSGÄLDEN INBJUDER TILL ANBUDSGIVNING

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Ni inbjuds att komma in med anbud avseende ovanstående upphandling till Halmstads kommun. Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem SID 1 (19) Upphandling av Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk Första linjen support och samordning av Systemdrift och Systemförvaltning, Driftoch Installationstjänster

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtal företagshälsovårdstjänster. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Referensnr: Dnr 96-95-2014

Avtal. Parter: 1. Ramavtal företagshälsovårdstjänster. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Referensnr: Dnr 96-95-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Företagshälsovårdstjänster 2015 Företagshälsovårdstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: Dnr 96-95-2014:002 Dnr 96-95-2014 2016-01-01 Slutdatum: 2017-12-31

Läs mer