Avropsförfrågan: Ramavtalet: IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avropsförfrågan: Ramavtalet: IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter"

Transkript

1 Avropsförfrågan 1(14) Avropsförfrågan: Ramavtalet: IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter

2 2(14) Innehållsförteckning 2. INLEDNING AVROPANDE ENHET RAMAVTAL ALLMÄN BESKRIVNING ALLMÄNT OM LÄNSSTYRELSERNA OMFATTNINGEN AV AVROPSFÖRFRÅGAN FÖR SUPPORT OCH FÖRVALTNINGSAVTAL VISS SYFTE UNDERHÅLLSOBJEKT DISTANSSTÖD FELAVHJÄLPANDE RÄTTNING AV DOKUMENTATION UPPDATERINGAR OCH NYA VERSIONER VIDAREUTVECKLING VERKSAMHETSMÅL, ORGANISATION, FÖRVALTNINGSSPECIFIKATION M.M UTVÄRDERINGSKRITERIER OCH VINNANDE BUD UTVÄRDERING AV SVAR PÅ AVROPSFÖRFRÅGAN KRAVLISTA LEVERANS OCH LEVERANSKONTROLL KOMMERSIELLA VILLKOR FORMER FÖR ANSKAFFNING, ÄGANDERÄTTIGHETER M.M REDOVISNING AV PRISER AVTALSPERIOD FÖR LEVERANSAVTAL KRAV PÅ REDOVISNING UPPSTÄLLNING BESKRIVNINGAR OCH HÄNVISNING TILL ANDRA DOKUMENT REDOVISNING AV TEKNISKA LÖSNINGAR PRELIMINÄR TIDPLAN ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER UPPGIFTER OM LEVERANTÖRENS KONTAKTPERSONER KONTAKTPERSONER TIDPUNKT FÖR SVAR OCH INLÄMNING...14

3 3(14) 2. Inledning 2.1 Avropande enhet Avropsförfrågan ställs av Länsstyrelsen i Kalmar Länsstyrelsen i Kalmar har sedan länsrådsmötet ansvaret att vara avtalspart och förvaltare av VattenInformationsSystem Sverige (VISS). Utifall organisation- eller ansvarförändringar inom den statliga förvaltningen skall ett leveransavtal baserat på denna avropsförfrågan kunna övertas av annan myndighet. 2.2 Ramavtal Denna förfrågan avser avrop från Kammarkollegiets ramavtal ITkonsulttjänster 2009, uppdragskonsulter. 3. Allmän beskrivning 3.1 Allmänt om länsstyrelserna Sveriges 21 länsstyrelser är självständiga myndigheter som är statens företrädare och samordnare på det regionala planet. Uppgiften är att se till att den nationella politiken får genomslag inom de 20-tal samhällssektorer, politikområden som Länsstyrelsen ansvarar för. En länsstyrelse har bred verksamhet och består exempelvis i att utfärda olika tillstånd, utöva tillsyn och arbeta med övergripande samhällsplanering och integration, för länets, olika aktörers och medborgarnas bästa. Antalet ärendeprocesser är mer än 400 st, baserat på de antal författningar som på olika sätt styr Länsstyrelsens roll och uppgifter. Länsstyrelserna samverkar med centrala, regionala och lokala myndigheter och kommuner inom ett stort antal sektorsområden. Länsstyrelsernas verksamheter präglas av tydliga regler i form av författningar, föreskrifter etc. samt olika direktiv från regeringen och centrala verk. Dessa förhållanden styr och avgränsar länsstyrelsernas möjligheter till utformning av processer och rutiner. Fem av Sveriges länsstyrelser är även utsedda att vara vattenmyndigheter med ett verksamhetsområde baserat på avrinningsområden kallat vattendistrikt. Genom samverkan mellan dessa fem länsstyrelser sker bl.a. samordning och finansiering av databasen VISS.

4 4(14) 4. Omfattningen av avropsförfrågan för support och förvaltningsavtal VISS 4.1 Syfte Syftet med avropsförfrågan är att genom avrop från ramavtalet ITkonsulttjänster 2009, uppdragskonsulter skriva ett leveransavtal om support och förvaltning av länsstyrelsernas installation av VISS. Leverantören skall tillhandahålla en supportorganisation som stödjer Länsstyrelsens egna 2ndline för VISS. Leveransavtalet är också tänkt att kunna användas för avrop av uppdrags- och konsulttjänster för anpassning och vidareutveckling av VISS. 4.2 Underhållsobjekt 1) Leverantören skall tillhandahålla en supportorganisation som stödjer Länsstyrelsens egna 2nd-line för VISS. 2) Leveransavtalet omfattar VISS applikationen exklusive kartkomponenterna som Länsstyrelsernas IT enhet tillhandahåller. Leverantören ska administrera en produktions-, en utbildnings- och en acceptanstestmiljö där utbildnings- och acceptanstestmiljön endast är kopior av produktionsmiljön och därför inte har samma krav på upptid. VISS består av en webbapplikation, databas (SQL Server) och en databasapplikation (C#). Externa komponenter som används är en pdf-generator, en excelkomponent för import och export samt en koordinattransformations komponent. Leverantören ska även ha kunskap kring Silverlight då kartkomponenten interagerar med webbapplikationen. Ett support- och förvaltningsavtal för VISS omfattar inte drift av IT-infrastruktur. Leveransavtalet omfattar support och förvaltning av anpassningar och funktionalitet framtagen av andra leverantörer samt Länsstyrelsen själv. Leveransavtalet innefattar kompetensstöd till Länsstyrelsens organisations utvecklare och systemtekniker vid egen utveckling och koppling till kartkomponenterna i VISS. Leverantören skall använda och erbjuda verktyg för versionshantering av källkod. 3) Leverantören skall tillhandahålla distansstöd, felavhjälpande, rättning av dokumentation, uppdateringar och nya versioner samt vidareutveckling enligt vad som närmare anges i denna Underhållsspecifikation och i Leveransavtalet i övrigt. 4) För att kunna tillhandahålla Underhåll enligt Leveransavtalet, ansvarar leverantören för att alltid ha minst 3 personer som är kompetenta och väl insatta i Underhållsobjektet. Byte av bemanning förutsätter kundens godkännande. 5) Leverantören ansvarar för att i denna specifikation angivna servicenivåer uppfylls. Om en servicenivå ej uppfylls skall leverantören, utöver att

5 5(14) följa i denna avropsförfrågan angivna servicenivåviten, söka orsaken och åtgärda denna så att servicenivåerna fortsättningsvis uppfylls. 4.3 Distansstöd 1) I stället för vad som sägs i IT-Underhåll, femte meningen, skall distansstöd enligt Tillägg till punkt 2.1 i IT-underhåll omfatta följande: Distansstödet omfattar även gränssnitt som ingår i leverans till kunden. Leverantören skall ha en etablerad organisation för support och förvaltning som består av projektledare, förvaltningsledare, systemutvecklare inom VISS samt tillgång till experter inom vattenförvaltning, internationell rapportering (eller motsvarande), systemintegration, öppna webbgränssnitt, databaser och databasoptimering. Leverantören ska ingå i VISS förvaltningsgrupp med webbmöten ca 10 gånger per år och där presentera utförd support och utveckling samt ge råd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Leverantören ska ha kompetens inom GIS och kunna ta initiativ och kontakter med andra myndigheter inom ramen för de uppdrag som Länsstyrelsen ger. 2) Distansstöd tillhandahålls till namngivna personer hos Kunden. Servicetid hos leverantören ska vara vardagar kl ) Kunden skall vid all kontakt med leverantören vara beredd att lämna uppgift om användarnamn, arbetsplats, telefonnummer, beskrivning av hur eventuellt fel/brist yttrar sig och vad som hänt och vilken kategori av fel det är fråga om (jfr punkt 4.4 nedan). Vid felhantering (incident) skall en allvarlighetsskala användas för prioritering av fel. Den av Länsstyrelsen redan använda skalan för felhantering bör användas 4) Alla ärenden registreras av leverantören och kunden erhåller ett referensnummer som bekräftelse på att ärendet mottagits. Leverantören ansvarar därefter för att lösa eventuellt rapporterat problem i enlighet med punkt 3 nedan. 5) Leverantören skall till varje sprint mäta och till kunden rapportera antalet inkommande ärenden totalt, hur många som besvarats inom i punkt 6 nedan angiven tidsram samt hur stor andel av anmälningarna som avsett fel. 6) Kunden skall alltid få sin anmälan av ärende till leverantören besvarat inom 4 timmar under i punkt 2 ovan nämnda tider. Vid överskridande av dessa svarstider vid mer än 3 tillfällen per månad utgår vite om tio (10) procent av den avtalade ersättningen per månad per tillfälle som överskridande sker, utöver det högsta tillåtna antalet överskridanden. 4.4 Felavhjälpande 1) Med ändring av punkt 2.3, Tillägg till IT-Underhåll, skall avhjälpande av funktionshindrande fel och brist tillhandahållas vid i punkt 2 avsnitt 4.3 angivna tidpunkter. 2) Anmälan av fel ska göras på Leverantörens supportportal. Återkoppling sker via mail med anvisande av vem som tilldelats ärendet. 3) Kunden skall vid felanmälan kategorisera felet/bristen åtminstone enligt följande: Kategori 1: Funktionshindrande fel och brist i Underhållsobjektet som berör verksamhetskritiska processer som har stor betydelse

6 6(14) för kunden. Inget alternativt användningssätt är möjligt. Kategori 2: Fel och brist i Underhållsobjektet som berör processer som har mindre betydelse för kunden eller där ett alternativt användningssätt är möjligt. Kategori 3: Annan fel eller brist i Underhållsobjektet som inte är oväsentlig för kundens användning av Underhållsobjektet. 4) Med ändring av punkt 2.1, andra stycket, Tillägg till IT-Underhåll, skall avhjälpande av funktionshindrande fel och brist påbörjas senast inom 8 timmar inom avtalad service tid för ej prioriterade fel (Kategori 2, Kategori 3). För prioriterade fel (Kategori 1) påbörjas åtgärder snarast dock senast inom 2 timmar inom avtalad servicetid. I övrigt är nämnda stycke tillämpligt i sin lydelse i Tillägg till IT-Underhåll. 4.5 Rättning av dokumentation 1) Görs väsentlig ändring i dokumentationen, skall rättelse översändas till kunden utan dröjsmål. Även i samband med leverans av ny version, uppdatering eller vidareutveckling av Underhållsobjektet, skall ny dokumentation översändas. 2) Anmäler kunden fel eller brist i dokumentationen, skall leverantören utan dröjsmål rätta dokumentation och översända rättelse till kunden. Är felet eller bristen utan betydelse för kundens användning av dokumentationen, får leverantören införa rättning i den dokumentation som översänds i samband med nästkommande version eller uppdatering. 4.6 Uppdateringar och nya versioner 1) Leverantören skall fortlöpande anpassa Underhållsobjektet så att det uppdateras i förhållande till nya versioner av operativsystem och databashanterare för vilka Underhållsobjektet är avsett. Sådan ny version skall kunna vara tillgänglig för och levereras till kunden inom skälig tid efter det att den nya versionen av operativsystemet eller databashanteraren är tillgänglig. Underhållsobjektet skall dock alltid, oavsett version, fungera på den i Leveransavtalet angivna hårdvaran och systemmiljön, mot i Leveransavtalet angiven databas och mot de i Leveransavtalet angivna gränssnitten. 2) Leverantören kan vidare komma att ta fram nya funktioner, vidareutvecklingar eller andra anpassningar av Underhållsobjektet antingen på eget initiativ eller på begäran av tredje part. Sådana vidareutvecklingar och anpassningar skall levereras även till kunden, under förutsättning att de fungerar på den i Leveransavtalet angivna hårdvaran och systemmiljön, mot i Leveransavtalet angiven databas och mot de i Leveransavtalet angivna gränssnitten. 3) Före driftsättning av ny version av Underhållsobjektet skall denna leveranskontrolleras, varvid vad som anges i Avtal 90 inklusive Kammarkollegiets Tillägg om leveranskontrollskall gälla.

7 7(14) 4.7 Vidareutveckling 1) Leverantören skall på kundens skriftliga begäran tillhandahålla av kunden begärd vidareutveckling och anpassning av Underhållsobjektet. Vid sådan begäran skall leverantören till kunden lämna offert på tidsuppskattning och tidsplan för leverans av begärd vidareutveckling eller anpassning. Leverantören åtar sig att hålla resurser för att sådan vidareutveckling och anpassning skall kunna genomföras skyndsamt efter kundens begäran. VISS databasen utvecklas enligt metoden SCRUM som innebär att utvecklingen delas in i mindre iterationer som kallas sprintar vanligtvis på 3 veckor. Inför respektive sprint diskuterar Leverantören och Länsstyrelsen om vilka delar som ska genomföras och det stäms av efter varje sprint. Länsstyrelsen deltar aktivt för att driva detta arbete framåt och verifiera att nyutvecklade delar fungerar korrekt. För av kunden begärd utveckling eller anpassning utgår särskild ersättning till leverantören enligt av kunden accepterad offert. Kunden är bunden av beställning av vidareutveckling eller anpassning först efter att kunden accepterat leverantörens offert. 2) Leverantören skall på kundens begäran installera de system som vidareutvecklats hos kund. Vidareutveckling skall alltid fungera på den i Leveransavtalet angivna hårdvaran och systemmiljön, mot i Leveransavtalet angiven databas och mot de i Leveransavtalet angivna gränssnitten. 3) Före driftsättning av vidareutveckling av Underhållsobjektet skall denna leveranskontrolleras, varvid vad som anges i Avtal 90 inklusive Statskontorets Tillägg om leveranskontroll skall gälla och enligt länsstyrelsernas leveransgodkännandeprocess. 4) Vidareutveckling skall i sin helhet ha genomgått leveranskontroll och vara godkänd av Kunden på avtalad leveransdag. Detsamma gäller eventuella delleveranser. För det fall så inte sker skall förseningsvite utgå per påbörjad vecka med 0,7 procent av vitesunderlaget. Det sammanlagda vitet får dock inte överstiga 12 procent av vitesunderlaget. 5. Verksamhetsmål, organisation, förvaltningsspecifikation m.m. Bilaga VISS databasen VISS förvaltningsspecifikation (utkast) Dokumentation av VISS automatgenererad Beskrivning Se hemsida: Dokumentation.zip

8 8(14) 6. Utvärderingskriterier och vinnande bud 6.1 Utvärdering av svar på avropsförfrågan En utvärderingsgrupp kommer att utvärdera leverantörernas olika svar på avropsförfrågan och därefter lämna en rekommendation till ett gemensamt beslut och avtal. Inkomna skriftliga förslag kommer att granskas utifrån den kravbild som beskrivits i detta dokument och dess bilagor. Efter en första utvärdering kan kompletterande uppgifter behövas. Det förslag som ger störst kravuppfyllnad i kombination med det ekonomiskt mest fördelaktiga erbjudandet, kommer att väljas. Det första steget, skall-kravskontroll, omfattar en kontroll av om anbuden uppfyller ställda skall-krav. De anbud som inte uppfyller samtliga skallkrav, eller är ofullständiga, kommer inte att utvärderas. I steg två, utförs en utvärdering av svar på ställda bör-krav för de kvarvarande anbuden. Bör-kravsutvärdering Varje skall-krav, bör-krav eller en begäran om att Ange eller Beskriva värderas på en skala 0-4 som sedan räknas om till %. Om det inte särskilt framgår är poängnivåerna enligt följande: 0 p Ingen kravuppfyllnad eller svar inte relevant. 1 p: Kravuppfyllnad Låg 2 p: Kravuppfyllnad Medel 3 p: Kravuppfyllnad Hög 4 p: Kravet bedöms helt uppfyllt När det enbart finns ett ja och nej alternativ tilldelas enbart 0 eller 100%. För varje bör-krav finns angivet vilken vikt det har. Sammanräkningen per kravområde utförs enligt: KravuppfyllnadKravområde = Kravuppfyllnad1 * Vikt1 + Kravuppfyllnad2 * Vikt2 + osv. för samtliga utvärderingskriterier inom kravområdet sammanvägt till en total kravuppfyllnad. Prisutvärdering Prisutvärderingen görs utifrån det typfall som finns i kravspecifikationen. Formel för prisutvärderingen är följande: Priset för lägsta anbud, ger 100 % ( kravuppfyllnad) Övriga anbud ger kravuppfyllnad enligt följande formel Lägsta anbud/anbudet x 100. Viktningsmodell Den övergripande viktningsmodellen är enligt följande:

9 9(14) Totalt 100 % Bör-krav 60 % Pris 40 % T 6.2 Kravlista Leverantör Ramavtalsnummer Uppgiftslämnare E-post Telefon Krav Uppfyllt Vikt 01 Ramavtalsleverantören skall bifoga en beskrivning av hur ramavtalsleverantören avser att utföra, bemanna och lösa det specifika uppdraget enligt beskrivningen ovan. Ange bilagans namn som innehåller beskrivningen och som länsstyrelserna kan värdera. Ja Nej Ramavtalsleverantören skall kunna medverka vid möten eller intervjuer för att Länsstyrelsen ska kunna verifiera och värdera att konsulter motsvarar uppsatta krav eller för att verifiera att ramavtalsleverantören uppfattat det specifika uppdraget korrekt. Ramavtalsleverantören kan inte enskilt begära att möten eller intervjuer skall hållas. 02 Leverantören skall erbjuda tekniskt stöd och rutiner för versionshantering av källkod. Beskriv denna. Om Länsstyrelsen inför gemensamma rutiner för källkodshantering skall Leverantören kunna ansluta och använda denna. Ja Ja Nej Nej 30 % 4 % 03 Beskriv hur Länsstyrelsen kan anmäla ärenden via system som nås av Länsstyrelsens supportorganisation via Internet. Länsstyrelsen bör i detta system kunna se status samt eventuellt även ha viss uppföljning av ärenden som eskalerats och/eller avslutats. 4% 04 Beskriv vilken projektorganisation som leverantören kommer att ha och redovisa vilka nyckelpersoner och övri- 4%

10 10(14) ga resurser som finns för support och förvaltning. 05 Beskriv vilka kunskaper och resurser om system motsvarande VISS som finns i leverantörens organisation för support och förvaltning 10% 06 Om underleverantörer anlitas skall dessa uppfylla samma Ja Nej krav som huvudleverantören och godkännas av beställaren. 0% Huvudleverantören skall ansvara för underleverantörer som för egen del. Kommer underleverantörer att anlitas? 07 Om föreslagna lösningar innebär att underleverantörer redan nu planeras ange vilka och i vilken omfattning 0% 08 De tjänstelösningar som länsstyrelserna efterfrågar kommer att utvecklas i steg, anpassas och justeras i takt med att nya kunskaper och erfarenheter tillkommer. Delar i detta är att acceptansfrågor, policy- och förhållningssätt, organisation och rutiner, kompetens och teknik etc. utvecklas successivt. Beskriv leverantörens förmåga att delta i ett stegvist utvecklings- och förändringsarbete enligt följande: 1. I form av en flexibel mötande organisation och kompetens 2. I form av process för stegvisa snabba förändringar och anpassningar 3. I form av korta ledtider (exempel) för att utföra tekniska förändringar och anpassningar 4. I form av tidigare erfarenheter och referenskunder 10% 09 Leverans av ny funktionalitet från en leverantör innehåller ett garantiåtagande på normalt ett år. Leverantören bör ange hur ärenden under denna garantitid ska hanteras. 4% 10 De konsulter som kommer att ingå i det specifika uppdraget bör ha lämplig kompetens och erfarenhet för detta. Beskriv kompetens och erfarenhet samt bifoga CV för konsulterna Ja Nej 15 % 11 De konsulter som kommer att ingå i det specifika uppdraget bör ha flera lämpliga referenser för liknade uppdrag och med liknande produkter. Ange referenser för uppdrag utförda efter år Mer än tre referenser 4 poäng. I övrigt 1 poäng för varje referens- Ja Nej 15 %

11 11(14) uppdrag. 6.3 Leverans och leveranskontroll Det är viktigt att lösningarna håller en hög kvalitet och därmed testas utförligt innan drifttagande. Länsstyrelsen har tydliga och väl satta rutiner och processer för leveranser och acceptanstester. Länsstyrelserna har en testorganisation för verifieringstester av tidigare levererad funktionalitet och acceptanstester av ny funktionalitet för samtliga utvecklade verksamhetsprocesser. Före leverans och acceptanstest skall leverantören göra systemtester. 12 Beskriv leverantörens testprocess som föreslås användas för de uppdrag för utveckling och anpassning som kan ges. 4% 6.4 Kommersiella villkor 6.5 Former för anskaffning, äganderättigheter m.m. Anskaffningen kommer att göras som avrop från ramavtal. 13 Leverantören skall acceptera villkoren i Kammarkollegiets (före detta Vervas) tillägg till Avtal Angående rätten till allt arbete och allt material, inklusive dokumentation, som Leverantören tar fram särskilt för Kunden inom ramen för Uppdragskonsulttjänsten (Resultatet) skall parterna i ett Leveransavtal överenskomma om att a) Kunden erhåller en full och oinskränkt äganderätt samt upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter inklusive nyttjanderätt till Resultatet. Ramavtalsleverantören har inte utan Kundens medgivande rätt att utnyttja Resultatet i sin fortsatta verksamhet. Ramavtalsleverantören skall gentemot anlitad underkonsult göra förbehåll för Kundens äganderätt till Resultatet. Ja Ja Nej Nej

12 12(14) 6.6 Redovisning av priser - Priserna för respektive del skall anges netto exkl. moms. - Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars betalningstid från inkommen faktura. Expeditions- och fakturaavgifter skall inte debiteras Länsstyrelsen. Krav Upp fyllt 15 Leverantören skall ange vilket pris som kommer att tillämpas för att upprätthålla en grundnivå för support och förvaltning enligt den omfattning som beskrivs i avropssvaret fram till och med felanmälan enligt avsnitt 4.4 inkl. källkodsförvaring. Kostnad för källkodsförvaring redovisas separat. En värdering av total kostnad per år kommer att göras Vikt 16 Leverantören skall ange vilket pris som kommer att tillämpas per timme för felavhjälpande enligt avsnitt 4.4 och vilka konsultkategorier som används för att uppfylla support och förvaltningsavtalet. En värdering av priset för 300 timmar kommer att göras jämnt fördelat på angivna konsultkategorier. 17 Leverantören skall ange vilket timpris(er) som kommer att tillämpas för de övriga uppdragen om utveckling och anpassning och vilka volymrabatter som ges om uppdrag mot löpande räkning skulle tillämpas. En värdering kommer att göras på ett projekt med totalt 100 timmar, tre projekt med 200 timmar och ett med 600 timmar. Vid beräkningen ska andelen timmar för projektledare vara 20 % av totala tiden och resterande tid jämnt fördelat på angivna konsultkategorier. 18 Ange summan av priset för krav 15, 16 och % 7. Avtalsperiod för leveransavtal Avtalsperioden för leveransavtalet för de tjänster/funktioner som kommer att avropas blir i ett första steg 12 månader med rätt för kunden att förlänga till enligt de möjligheter som Ramavtalet ger. 8. Krav på redovisning Detta avsnitt beskriver grundläggande krav på redovisningen och processen som länsstyrelserna kommer att följa under utvärderingen av inkomna svar och inledande arbete. 8.1 Uppställning Kraven i detta avrop är utformade som skall-krav, bör-krav eller en begäran om att Ange eller Beskriva något. Skall och bör krav besvaras med ett kryss

13 13(14) i Ja eller Nej-rutan. Endast ett kryss är tillåtet. Om den text som lämnas i anslutning till svaret ger en annan värdering än svar i Ja- eller Nej-rutan, kan texten värderas i första hand. Ange och Beskriv besvaras med text i textrutan. Notera att textrutan expanderar automatiskt. Ange not med tydliga hänvisningar om text och beskrivningar inte får plats i textrutan. Skallkraven måste uppfyllas för att leverantören ska komma ifråga för avtal. Notera att även beskrivningarna kommer att ligga till grund för värdering. Som svar på krav och frågor ska anges: A. Om kravet uppfylls helt, delvis eller inte alls. B. I de fall Ni uppfyller kravet helt och ser fler möjliga lösningar, beskriv dessa och ert förslag till lösning med motivering C. I de fall Ni delvis uppfyller kravet, beskriv i vilken grad och i vilka delar och beskriv ert förslag till lösning med motivering 8.2 Beskrivningar och hänvisning till andra dokument I det fall angivet svar hänvisar till kompletterande text eller bild skall hänvisningen vara tydlig och hänvisat material ska bifogas i ert svar. 8.3 Redovisning av tekniska lösningar De offererade tjänsterna skall beskrivas på ett överskådligt och så långt möjligt grafiskt sätt som visar hur den föreslagna arkitekturen ser ut, vilka delar den består av och på en övergripande nivå beskriva hur dessa fungerar tillsammans för att uppfylla de framförda kraven. 9. Preliminär tidplan Vid sammanställningen av denna förfrågan gäller följande preliminära tidplan: Avropsförfrågan Utvärdering 2 september till 27 september 28 september till 22 oktober 10. Administrativa bestämmelser 10.1 Uppgifter om leverantörens kontaktpersoner Leverantören skall i lämnat förslag ange företagets namn, ramavtalsnummer samt kontaktpersonens namn, telefon och adress Kontaktpersoner Vid frågor kan följande personer kontaktas: Niklas Holmgren, processförvaltare VISS

14 14(14) Svar på frågor kommer endast att levereras elektroniskt till alla parter. Sista dag för frågor är Tidpunkt för svar och inlämning Svar på avropsförfrågan skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast och vara giltig till och med Den ska lämnas skriftligen på svenska i dubbla kuvert märkt Förvaltning VISS i ett (1) exemplar samt på USB/CD till nedan angiven adress. Länsstyrelsen i Kalmar län Postadress: Kalmar Besöksadress: Malmbrogatan 6 Telefon: Organisationsnummer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8)

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) Bilaga 3 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Mall för ramavtal 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet under

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast 3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING Leveransavtal utgör en del av ramavtalet avseende Tjänstefordon och förmånsbilar, dnr 96-52-2011.

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0.

Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0. Förfrågningsunderlag Webbplattform Förfrågan gäller Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0. Affärskraft Värmland

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR KOMMUNIKATION SOM TJÄNST... 3 1 BAKGRUND... 4 2 ÅTAGANDET... 4 3 UNDERLEVERANTÖRER... 6 4 FUNKTIONER, PRODUKTER

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 1 (7) 1. Svarsdatum2011-01-04 09:44:40 Fråga: Är avsikten att teckna ramavtal med max 7 st leverantörer eller endast en (1)? Svar: Enligt punkt 4.1 i Ansökningsinbjudan

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset 2012-02-15 Dnr: 2011-3090046. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på en uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Nyckeln

Läs mer

Stiftelsen NUDU KommITS 2003

Stiftelsen NUDU KommITS 2003 Stiftelsen NUDU KommITS 2003 NUDU Nätverket för dialog och utveckling i upphandlingsfrågor Startades av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenskt Näringsliv Syfte att skapa gemensamma förutsättningar

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Administrativa avdelningen Eva Emfel 1 (7) från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Uppdraget i korthet Delta

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Swedish Radio Supply SDP-avtal

Swedish Radio Supply SDP-avtal Avtalsnummer Vår referens Datum SRS/FC-10:006 Uno Zell 2010-05-03 Swedish Radio Supply SDP-avtal SDP-avtalet är baserat på följande avtalsvillkor, tillämpliga sidor och bilagor: Bilaga AVTAL 90-Underhåll

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Ålands digitala agenda Åda Ab Bilaga 1 Dnr 1/2014

Ålands digitala agenda Åda Ab Bilaga 1 Dnr 1/2014 Avtalsförslag 1 KONTRAKTETS PARTER Mellan Ålands Digitala Agenda, nedan kallat Åda och, nedan kallat leverantören, har följande Kontrakt slutits. 2 VILLKOR FÖR KONTRAKTETS GILTIGHET Besvärstid (två veckor)

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Krav på leverantör och tjänst. Ramavtal gällande ITkonsulttjänster

Krav på leverantör och tjänst. Ramavtal gällande ITkonsulttjänster Krav på leverantör och tjänst Ramavtal gällande ITkonsulttjänster UH 2010/16 Innehåll 1. Krav på leverantören 1 Skatter och sociala avgifter 1 Registeruppgifter 1 Erfarenhet 1 Kompetens och kapacitet 1

Läs mer

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 Ramavtal 1(14) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 7 UPPDATERING AV PRISER... 6 8 UPPDATERING

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag UTBILDNINSFÖRVLTNINEN SID 1 (1) Bilaga 4c Utveckling Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 049, 104 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Vid frågor kring IBX Quote kontakta IBX Support. Email: support@ibxgroup.com Telefon: +46 8 5534 6000 Innehåll Handledning hantera förfrågan och

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 2015-01-16 2015-01-20 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning Första AP-fonden (dnr 2006:40 001.LED ) Andra AP-fonden (dnr AP2 2006/0022) Tredje AP-fonden (dnr 2006/0153 ) Fjärde AP-fonden

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer