Avropsförfrågan: Ramavtalet: IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avropsförfrågan: Ramavtalet: IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter"

Transkript

1 Avropsförfrågan 1(14) Avropsförfrågan: Ramavtalet: IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter

2 2(14) Innehållsförteckning 2. INLEDNING AVROPANDE ENHET RAMAVTAL ALLMÄN BESKRIVNING ALLMÄNT OM LÄNSSTYRELSERNA OMFATTNINGEN AV AVROPSFÖRFRÅGAN FÖR SUPPORT OCH FÖRVALTNINGSAVTAL VISS SYFTE UNDERHÅLLSOBJEKT DISTANSSTÖD FELAVHJÄLPANDE RÄTTNING AV DOKUMENTATION UPPDATERINGAR OCH NYA VERSIONER VIDAREUTVECKLING VERKSAMHETSMÅL, ORGANISATION, FÖRVALTNINGSSPECIFIKATION M.M UTVÄRDERINGSKRITERIER OCH VINNANDE BUD UTVÄRDERING AV SVAR PÅ AVROPSFÖRFRÅGAN KRAVLISTA LEVERANS OCH LEVERANSKONTROLL KOMMERSIELLA VILLKOR FORMER FÖR ANSKAFFNING, ÄGANDERÄTTIGHETER M.M REDOVISNING AV PRISER AVTALSPERIOD FÖR LEVERANSAVTAL KRAV PÅ REDOVISNING UPPSTÄLLNING BESKRIVNINGAR OCH HÄNVISNING TILL ANDRA DOKUMENT REDOVISNING AV TEKNISKA LÖSNINGAR PRELIMINÄR TIDPLAN ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER UPPGIFTER OM LEVERANTÖRENS KONTAKTPERSONER KONTAKTPERSONER TIDPUNKT FÖR SVAR OCH INLÄMNING...14

3 3(14) 2. Inledning 2.1 Avropande enhet Avropsförfrågan ställs av Länsstyrelsen i Kalmar Länsstyrelsen i Kalmar har sedan länsrådsmötet ansvaret att vara avtalspart och förvaltare av VattenInformationsSystem Sverige (VISS). Utifall organisation- eller ansvarförändringar inom den statliga förvaltningen skall ett leveransavtal baserat på denna avropsförfrågan kunna övertas av annan myndighet. 2.2 Ramavtal Denna förfrågan avser avrop från Kammarkollegiets ramavtal ITkonsulttjänster 2009, uppdragskonsulter. 3. Allmän beskrivning 3.1 Allmänt om länsstyrelserna Sveriges 21 länsstyrelser är självständiga myndigheter som är statens företrädare och samordnare på det regionala planet. Uppgiften är att se till att den nationella politiken får genomslag inom de 20-tal samhällssektorer, politikområden som Länsstyrelsen ansvarar för. En länsstyrelse har bred verksamhet och består exempelvis i att utfärda olika tillstånd, utöva tillsyn och arbeta med övergripande samhällsplanering och integration, för länets, olika aktörers och medborgarnas bästa. Antalet ärendeprocesser är mer än 400 st, baserat på de antal författningar som på olika sätt styr Länsstyrelsens roll och uppgifter. Länsstyrelserna samverkar med centrala, regionala och lokala myndigheter och kommuner inom ett stort antal sektorsområden. Länsstyrelsernas verksamheter präglas av tydliga regler i form av författningar, föreskrifter etc. samt olika direktiv från regeringen och centrala verk. Dessa förhållanden styr och avgränsar länsstyrelsernas möjligheter till utformning av processer och rutiner. Fem av Sveriges länsstyrelser är även utsedda att vara vattenmyndigheter med ett verksamhetsområde baserat på avrinningsområden kallat vattendistrikt. Genom samverkan mellan dessa fem länsstyrelser sker bl.a. samordning och finansiering av databasen VISS.

4 4(14) 4. Omfattningen av avropsförfrågan för support och förvaltningsavtal VISS 4.1 Syfte Syftet med avropsförfrågan är att genom avrop från ramavtalet ITkonsulttjänster 2009, uppdragskonsulter skriva ett leveransavtal om support och förvaltning av länsstyrelsernas installation av VISS. Leverantören skall tillhandahålla en supportorganisation som stödjer Länsstyrelsens egna 2ndline för VISS. Leveransavtalet är också tänkt att kunna användas för avrop av uppdrags- och konsulttjänster för anpassning och vidareutveckling av VISS. 4.2 Underhållsobjekt 1) Leverantören skall tillhandahålla en supportorganisation som stödjer Länsstyrelsens egna 2nd-line för VISS. 2) Leveransavtalet omfattar VISS applikationen exklusive kartkomponenterna som Länsstyrelsernas IT enhet tillhandahåller. Leverantören ska administrera en produktions-, en utbildnings- och en acceptanstestmiljö där utbildnings- och acceptanstestmiljön endast är kopior av produktionsmiljön och därför inte har samma krav på upptid. VISS består av en webbapplikation, databas (SQL Server) och en databasapplikation (C#). Externa komponenter som används är en pdf-generator, en excelkomponent för import och export samt en koordinattransformations komponent. Leverantören ska även ha kunskap kring Silverlight då kartkomponenten interagerar med webbapplikationen. Ett support- och förvaltningsavtal för VISS omfattar inte drift av IT-infrastruktur. Leveransavtalet omfattar support och förvaltning av anpassningar och funktionalitet framtagen av andra leverantörer samt Länsstyrelsen själv. Leveransavtalet innefattar kompetensstöd till Länsstyrelsens organisations utvecklare och systemtekniker vid egen utveckling och koppling till kartkomponenterna i VISS. Leverantören skall använda och erbjuda verktyg för versionshantering av källkod. 3) Leverantören skall tillhandahålla distansstöd, felavhjälpande, rättning av dokumentation, uppdateringar och nya versioner samt vidareutveckling enligt vad som närmare anges i denna Underhållsspecifikation och i Leveransavtalet i övrigt. 4) För att kunna tillhandahålla Underhåll enligt Leveransavtalet, ansvarar leverantören för att alltid ha minst 3 personer som är kompetenta och väl insatta i Underhållsobjektet. Byte av bemanning förutsätter kundens godkännande. 5) Leverantören ansvarar för att i denna specifikation angivna servicenivåer uppfylls. Om en servicenivå ej uppfylls skall leverantören, utöver att

5 5(14) följa i denna avropsförfrågan angivna servicenivåviten, söka orsaken och åtgärda denna så att servicenivåerna fortsättningsvis uppfylls. 4.3 Distansstöd 1) I stället för vad som sägs i IT-Underhåll, femte meningen, skall distansstöd enligt Tillägg till punkt 2.1 i IT-underhåll omfatta följande: Distansstödet omfattar även gränssnitt som ingår i leverans till kunden. Leverantören skall ha en etablerad organisation för support och förvaltning som består av projektledare, förvaltningsledare, systemutvecklare inom VISS samt tillgång till experter inom vattenförvaltning, internationell rapportering (eller motsvarande), systemintegration, öppna webbgränssnitt, databaser och databasoptimering. Leverantören ska ingå i VISS förvaltningsgrupp med webbmöten ca 10 gånger per år och där presentera utförd support och utveckling samt ge råd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Leverantören ska ha kompetens inom GIS och kunna ta initiativ och kontakter med andra myndigheter inom ramen för de uppdrag som Länsstyrelsen ger. 2) Distansstöd tillhandahålls till namngivna personer hos Kunden. Servicetid hos leverantören ska vara vardagar kl ) Kunden skall vid all kontakt med leverantören vara beredd att lämna uppgift om användarnamn, arbetsplats, telefonnummer, beskrivning av hur eventuellt fel/brist yttrar sig och vad som hänt och vilken kategori av fel det är fråga om (jfr punkt 4.4 nedan). Vid felhantering (incident) skall en allvarlighetsskala användas för prioritering av fel. Den av Länsstyrelsen redan använda skalan för felhantering bör användas 4) Alla ärenden registreras av leverantören och kunden erhåller ett referensnummer som bekräftelse på att ärendet mottagits. Leverantören ansvarar därefter för att lösa eventuellt rapporterat problem i enlighet med punkt 3 nedan. 5) Leverantören skall till varje sprint mäta och till kunden rapportera antalet inkommande ärenden totalt, hur många som besvarats inom i punkt 6 nedan angiven tidsram samt hur stor andel av anmälningarna som avsett fel. 6) Kunden skall alltid få sin anmälan av ärende till leverantören besvarat inom 4 timmar under i punkt 2 ovan nämnda tider. Vid överskridande av dessa svarstider vid mer än 3 tillfällen per månad utgår vite om tio (10) procent av den avtalade ersättningen per månad per tillfälle som överskridande sker, utöver det högsta tillåtna antalet överskridanden. 4.4 Felavhjälpande 1) Med ändring av punkt 2.3, Tillägg till IT-Underhåll, skall avhjälpande av funktionshindrande fel och brist tillhandahållas vid i punkt 2 avsnitt 4.3 angivna tidpunkter. 2) Anmälan av fel ska göras på Leverantörens supportportal. Återkoppling sker via mail med anvisande av vem som tilldelats ärendet. 3) Kunden skall vid felanmälan kategorisera felet/bristen åtminstone enligt följande: Kategori 1: Funktionshindrande fel och brist i Underhållsobjektet som berör verksamhetskritiska processer som har stor betydelse

6 6(14) för kunden. Inget alternativt användningssätt är möjligt. Kategori 2: Fel och brist i Underhållsobjektet som berör processer som har mindre betydelse för kunden eller där ett alternativt användningssätt är möjligt. Kategori 3: Annan fel eller brist i Underhållsobjektet som inte är oväsentlig för kundens användning av Underhållsobjektet. 4) Med ändring av punkt 2.1, andra stycket, Tillägg till IT-Underhåll, skall avhjälpande av funktionshindrande fel och brist påbörjas senast inom 8 timmar inom avtalad service tid för ej prioriterade fel (Kategori 2, Kategori 3). För prioriterade fel (Kategori 1) påbörjas åtgärder snarast dock senast inom 2 timmar inom avtalad servicetid. I övrigt är nämnda stycke tillämpligt i sin lydelse i Tillägg till IT-Underhåll. 4.5 Rättning av dokumentation 1) Görs väsentlig ändring i dokumentationen, skall rättelse översändas till kunden utan dröjsmål. Även i samband med leverans av ny version, uppdatering eller vidareutveckling av Underhållsobjektet, skall ny dokumentation översändas. 2) Anmäler kunden fel eller brist i dokumentationen, skall leverantören utan dröjsmål rätta dokumentation och översända rättelse till kunden. Är felet eller bristen utan betydelse för kundens användning av dokumentationen, får leverantören införa rättning i den dokumentation som översänds i samband med nästkommande version eller uppdatering. 4.6 Uppdateringar och nya versioner 1) Leverantören skall fortlöpande anpassa Underhållsobjektet så att det uppdateras i förhållande till nya versioner av operativsystem och databashanterare för vilka Underhållsobjektet är avsett. Sådan ny version skall kunna vara tillgänglig för och levereras till kunden inom skälig tid efter det att den nya versionen av operativsystemet eller databashanteraren är tillgänglig. Underhållsobjektet skall dock alltid, oavsett version, fungera på den i Leveransavtalet angivna hårdvaran och systemmiljön, mot i Leveransavtalet angiven databas och mot de i Leveransavtalet angivna gränssnitten. 2) Leverantören kan vidare komma att ta fram nya funktioner, vidareutvecklingar eller andra anpassningar av Underhållsobjektet antingen på eget initiativ eller på begäran av tredje part. Sådana vidareutvecklingar och anpassningar skall levereras även till kunden, under förutsättning att de fungerar på den i Leveransavtalet angivna hårdvaran och systemmiljön, mot i Leveransavtalet angiven databas och mot de i Leveransavtalet angivna gränssnitten. 3) Före driftsättning av ny version av Underhållsobjektet skall denna leveranskontrolleras, varvid vad som anges i Avtal 90 inklusive Kammarkollegiets Tillägg om leveranskontrollskall gälla.

7 7(14) 4.7 Vidareutveckling 1) Leverantören skall på kundens skriftliga begäran tillhandahålla av kunden begärd vidareutveckling och anpassning av Underhållsobjektet. Vid sådan begäran skall leverantören till kunden lämna offert på tidsuppskattning och tidsplan för leverans av begärd vidareutveckling eller anpassning. Leverantören åtar sig att hålla resurser för att sådan vidareutveckling och anpassning skall kunna genomföras skyndsamt efter kundens begäran. VISS databasen utvecklas enligt metoden SCRUM som innebär att utvecklingen delas in i mindre iterationer som kallas sprintar vanligtvis på 3 veckor. Inför respektive sprint diskuterar Leverantören och Länsstyrelsen om vilka delar som ska genomföras och det stäms av efter varje sprint. Länsstyrelsen deltar aktivt för att driva detta arbete framåt och verifiera att nyutvecklade delar fungerar korrekt. För av kunden begärd utveckling eller anpassning utgår särskild ersättning till leverantören enligt av kunden accepterad offert. Kunden är bunden av beställning av vidareutveckling eller anpassning först efter att kunden accepterat leverantörens offert. 2) Leverantören skall på kundens begäran installera de system som vidareutvecklats hos kund. Vidareutveckling skall alltid fungera på den i Leveransavtalet angivna hårdvaran och systemmiljön, mot i Leveransavtalet angiven databas och mot de i Leveransavtalet angivna gränssnitten. 3) Före driftsättning av vidareutveckling av Underhållsobjektet skall denna leveranskontrolleras, varvid vad som anges i Avtal 90 inklusive Statskontorets Tillägg om leveranskontroll skall gälla och enligt länsstyrelsernas leveransgodkännandeprocess. 4) Vidareutveckling skall i sin helhet ha genomgått leveranskontroll och vara godkänd av Kunden på avtalad leveransdag. Detsamma gäller eventuella delleveranser. För det fall så inte sker skall förseningsvite utgå per påbörjad vecka med 0,7 procent av vitesunderlaget. Det sammanlagda vitet får dock inte överstiga 12 procent av vitesunderlaget. 5. Verksamhetsmål, organisation, förvaltningsspecifikation m.m. Bilaga VISS databasen VISS förvaltningsspecifikation (utkast) Dokumentation av VISS automatgenererad Beskrivning Se hemsida: Dokumentation.zip

8 8(14) 6. Utvärderingskriterier och vinnande bud 6.1 Utvärdering av svar på avropsförfrågan En utvärderingsgrupp kommer att utvärdera leverantörernas olika svar på avropsförfrågan och därefter lämna en rekommendation till ett gemensamt beslut och avtal. Inkomna skriftliga förslag kommer att granskas utifrån den kravbild som beskrivits i detta dokument och dess bilagor. Efter en första utvärdering kan kompletterande uppgifter behövas. Det förslag som ger störst kravuppfyllnad i kombination med det ekonomiskt mest fördelaktiga erbjudandet, kommer att väljas. Det första steget, skall-kravskontroll, omfattar en kontroll av om anbuden uppfyller ställda skall-krav. De anbud som inte uppfyller samtliga skallkrav, eller är ofullständiga, kommer inte att utvärderas. I steg två, utförs en utvärdering av svar på ställda bör-krav för de kvarvarande anbuden. Bör-kravsutvärdering Varje skall-krav, bör-krav eller en begäran om att Ange eller Beskriva värderas på en skala 0-4 som sedan räknas om till %. Om det inte särskilt framgår är poängnivåerna enligt följande: 0 p Ingen kravuppfyllnad eller svar inte relevant. 1 p: Kravuppfyllnad Låg 2 p: Kravuppfyllnad Medel 3 p: Kravuppfyllnad Hög 4 p: Kravet bedöms helt uppfyllt När det enbart finns ett ja och nej alternativ tilldelas enbart 0 eller 100%. För varje bör-krav finns angivet vilken vikt det har. Sammanräkningen per kravområde utförs enligt: KravuppfyllnadKravområde = Kravuppfyllnad1 * Vikt1 + Kravuppfyllnad2 * Vikt2 + osv. för samtliga utvärderingskriterier inom kravområdet sammanvägt till en total kravuppfyllnad. Prisutvärdering Prisutvärderingen görs utifrån det typfall som finns i kravspecifikationen. Formel för prisutvärderingen är följande: Priset för lägsta anbud, ger 100 % ( kravuppfyllnad) Övriga anbud ger kravuppfyllnad enligt följande formel Lägsta anbud/anbudet x 100. Viktningsmodell Den övergripande viktningsmodellen är enligt följande:

9 9(14) Totalt 100 % Bör-krav 60 % Pris 40 % T 6.2 Kravlista Leverantör Ramavtalsnummer Uppgiftslämnare E-post Telefon Krav Uppfyllt Vikt 01 Ramavtalsleverantören skall bifoga en beskrivning av hur ramavtalsleverantören avser att utföra, bemanna och lösa det specifika uppdraget enligt beskrivningen ovan. Ange bilagans namn som innehåller beskrivningen och som länsstyrelserna kan värdera. Ja Nej Ramavtalsleverantören skall kunna medverka vid möten eller intervjuer för att Länsstyrelsen ska kunna verifiera och värdera att konsulter motsvarar uppsatta krav eller för att verifiera att ramavtalsleverantören uppfattat det specifika uppdraget korrekt. Ramavtalsleverantören kan inte enskilt begära att möten eller intervjuer skall hållas. 02 Leverantören skall erbjuda tekniskt stöd och rutiner för versionshantering av källkod. Beskriv denna. Om Länsstyrelsen inför gemensamma rutiner för källkodshantering skall Leverantören kunna ansluta och använda denna. Ja Ja Nej Nej 30 % 4 % 03 Beskriv hur Länsstyrelsen kan anmäla ärenden via system som nås av Länsstyrelsens supportorganisation via Internet. Länsstyrelsen bör i detta system kunna se status samt eventuellt även ha viss uppföljning av ärenden som eskalerats och/eller avslutats. 4% 04 Beskriv vilken projektorganisation som leverantören kommer att ha och redovisa vilka nyckelpersoner och övri- 4%

10 10(14) ga resurser som finns för support och förvaltning. 05 Beskriv vilka kunskaper och resurser om system motsvarande VISS som finns i leverantörens organisation för support och förvaltning 10% 06 Om underleverantörer anlitas skall dessa uppfylla samma Ja Nej krav som huvudleverantören och godkännas av beställaren. 0% Huvudleverantören skall ansvara för underleverantörer som för egen del. Kommer underleverantörer att anlitas? 07 Om föreslagna lösningar innebär att underleverantörer redan nu planeras ange vilka och i vilken omfattning 0% 08 De tjänstelösningar som länsstyrelserna efterfrågar kommer att utvecklas i steg, anpassas och justeras i takt med att nya kunskaper och erfarenheter tillkommer. Delar i detta är att acceptansfrågor, policy- och förhållningssätt, organisation och rutiner, kompetens och teknik etc. utvecklas successivt. Beskriv leverantörens förmåga att delta i ett stegvist utvecklings- och förändringsarbete enligt följande: 1. I form av en flexibel mötande organisation och kompetens 2. I form av process för stegvisa snabba förändringar och anpassningar 3. I form av korta ledtider (exempel) för att utföra tekniska förändringar och anpassningar 4. I form av tidigare erfarenheter och referenskunder 10% 09 Leverans av ny funktionalitet från en leverantör innehåller ett garantiåtagande på normalt ett år. Leverantören bör ange hur ärenden under denna garantitid ska hanteras. 4% 10 De konsulter som kommer att ingå i det specifika uppdraget bör ha lämplig kompetens och erfarenhet för detta. Beskriv kompetens och erfarenhet samt bifoga CV för konsulterna Ja Nej 15 % 11 De konsulter som kommer att ingå i det specifika uppdraget bör ha flera lämpliga referenser för liknade uppdrag och med liknande produkter. Ange referenser för uppdrag utförda efter år Mer än tre referenser 4 poäng. I övrigt 1 poäng för varje referens- Ja Nej 15 %

11 11(14) uppdrag. 6.3 Leverans och leveranskontroll Det är viktigt att lösningarna håller en hög kvalitet och därmed testas utförligt innan drifttagande. Länsstyrelsen har tydliga och väl satta rutiner och processer för leveranser och acceptanstester. Länsstyrelserna har en testorganisation för verifieringstester av tidigare levererad funktionalitet och acceptanstester av ny funktionalitet för samtliga utvecklade verksamhetsprocesser. Före leverans och acceptanstest skall leverantören göra systemtester. 12 Beskriv leverantörens testprocess som föreslås användas för de uppdrag för utveckling och anpassning som kan ges. 4% 6.4 Kommersiella villkor 6.5 Former för anskaffning, äganderättigheter m.m. Anskaffningen kommer att göras som avrop från ramavtal. 13 Leverantören skall acceptera villkoren i Kammarkollegiets (före detta Vervas) tillägg till Avtal Angående rätten till allt arbete och allt material, inklusive dokumentation, som Leverantören tar fram särskilt för Kunden inom ramen för Uppdragskonsulttjänsten (Resultatet) skall parterna i ett Leveransavtal överenskomma om att a) Kunden erhåller en full och oinskränkt äganderätt samt upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter inklusive nyttjanderätt till Resultatet. Ramavtalsleverantören har inte utan Kundens medgivande rätt att utnyttja Resultatet i sin fortsatta verksamhet. Ramavtalsleverantören skall gentemot anlitad underkonsult göra förbehåll för Kundens äganderätt till Resultatet. Ja Ja Nej Nej

12 12(14) 6.6 Redovisning av priser - Priserna för respektive del skall anges netto exkl. moms. - Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars betalningstid från inkommen faktura. Expeditions- och fakturaavgifter skall inte debiteras Länsstyrelsen. Krav Upp fyllt 15 Leverantören skall ange vilket pris som kommer att tillämpas för att upprätthålla en grundnivå för support och förvaltning enligt den omfattning som beskrivs i avropssvaret fram till och med felanmälan enligt avsnitt 4.4 inkl. källkodsförvaring. Kostnad för källkodsförvaring redovisas separat. En värdering av total kostnad per år kommer att göras Vikt 16 Leverantören skall ange vilket pris som kommer att tillämpas per timme för felavhjälpande enligt avsnitt 4.4 och vilka konsultkategorier som används för att uppfylla support och förvaltningsavtalet. En värdering av priset för 300 timmar kommer att göras jämnt fördelat på angivna konsultkategorier. 17 Leverantören skall ange vilket timpris(er) som kommer att tillämpas för de övriga uppdragen om utveckling och anpassning och vilka volymrabatter som ges om uppdrag mot löpande räkning skulle tillämpas. En värdering kommer att göras på ett projekt med totalt 100 timmar, tre projekt med 200 timmar och ett med 600 timmar. Vid beräkningen ska andelen timmar för projektledare vara 20 % av totala tiden och resterande tid jämnt fördelat på angivna konsultkategorier. 18 Ange summan av priset för krav 15, 16 och % 7. Avtalsperiod för leveransavtal Avtalsperioden för leveransavtalet för de tjänster/funktioner som kommer att avropas blir i ett första steg 12 månader med rätt för kunden att förlänga till enligt de möjligheter som Ramavtalet ger. 8. Krav på redovisning Detta avsnitt beskriver grundläggande krav på redovisningen och processen som länsstyrelserna kommer att följa under utvärderingen av inkomna svar och inledande arbete. 8.1 Uppställning Kraven i detta avrop är utformade som skall-krav, bör-krav eller en begäran om att Ange eller Beskriva något. Skall och bör krav besvaras med ett kryss

13 13(14) i Ja eller Nej-rutan. Endast ett kryss är tillåtet. Om den text som lämnas i anslutning till svaret ger en annan värdering än svar i Ja- eller Nej-rutan, kan texten värderas i första hand. Ange och Beskriv besvaras med text i textrutan. Notera att textrutan expanderar automatiskt. Ange not med tydliga hänvisningar om text och beskrivningar inte får plats i textrutan. Skallkraven måste uppfyllas för att leverantören ska komma ifråga för avtal. Notera att även beskrivningarna kommer att ligga till grund för värdering. Som svar på krav och frågor ska anges: A. Om kravet uppfylls helt, delvis eller inte alls. B. I de fall Ni uppfyller kravet helt och ser fler möjliga lösningar, beskriv dessa och ert förslag till lösning med motivering C. I de fall Ni delvis uppfyller kravet, beskriv i vilken grad och i vilka delar och beskriv ert förslag till lösning med motivering 8.2 Beskrivningar och hänvisning till andra dokument I det fall angivet svar hänvisar till kompletterande text eller bild skall hänvisningen vara tydlig och hänvisat material ska bifogas i ert svar. 8.3 Redovisning av tekniska lösningar De offererade tjänsterna skall beskrivas på ett överskådligt och så långt möjligt grafiskt sätt som visar hur den föreslagna arkitekturen ser ut, vilka delar den består av och på en övergripande nivå beskriva hur dessa fungerar tillsammans för att uppfylla de framförda kraven. 9. Preliminär tidplan Vid sammanställningen av denna förfrågan gäller följande preliminära tidplan: Avropsförfrågan Utvärdering 2 september till 27 september 28 september till 22 oktober 10. Administrativa bestämmelser 10.1 Uppgifter om leverantörens kontaktpersoner Leverantören skall i lämnat förslag ange företagets namn, ramavtalsnummer samt kontaktpersonens namn, telefon och adress Kontaktpersoner Vid frågor kan följande personer kontaktas: Niklas Holmgren, processförvaltare VISS

14 14(14) Svar på frågor kommer endast att levereras elektroniskt till alla parter. Sista dag för frågor är Tidpunkt för svar och inlämning Svar på avropsförfrågan skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast och vara giltig till och med Den ska lämnas skriftligen på svenska i dubbla kuvert märkt Förvaltning VISS i ett (1) exemplar samt på USB/CD till nedan angiven adress. Länsstyrelsen i Kalmar län Postadress: Kalmar Besöksadress: Malmbrogatan 6 Telefon: Organisationsnummer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Fiktivmyndigheten Dnr

Fiktivmyndigheten Dnr Fiktivmyndigheten Dnr 22-22-2015 2015-10-05 Avrop av konsult för kravhantering och kravanalys Förnyad konkurrensutsättning från ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulttjänster 2013 Dnr 96-76-2012, Region

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015 för avrop från Drivmedel 2015 Version 1.0 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 4 1.3 Definitioner... 5 1.4 Fortsatt arbete...

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

Datum bilaga 1a Dnr

Datum bilaga 1a Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende tekniska undersökningar inom området radiokommunikation, bilaga 1a till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster Avropsstöd Vägledning för Annonsförmedlingstjänster 2014-2 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5)

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Avropsförfrågan IT-utbildning Fiktivmyndigheten Sid 2 (5) 1 Avrop från ramavtal Fiktivmyndigheten inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer (nedan kallad Leverantörer) att lämna

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) 2014-01-14 Dnr: 303-577-2014 Upphandling av Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur för avrop från Litteratur Version 1 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information... 5 2.2 Definitioner...

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Bevakningstjänster /

Bevakningstjänster / Bevakningstjänster 96-8-2014/96-53-2014 Instruktion för användning av avropsblankett I samband med att avrop görs från det statliga ramavtalet för Bevakningstjänster 2014 rekommenderas att använda den

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (8)

Datum Vår referens Sida Dnr: (8) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2008-04-01 Dnr: 08-1831 1(8) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08-678 55 16 charlotte.murray@pts.se Svar på inkomna frågor i upphandling av webbaserat system

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Ylva Lovén Anderson Referensnr: 96-35-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto Personligt Hälsokonto ANBUDSFÖRFRÅGAN - Sista dag för anbud är den 15 januari 2013 1/10 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Upphandlingsprocessen 3 1.2 Upphandlingens omfattning 3 1.3 Förfrågningsunderlaget 4 1.4

Läs mer

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag SID 1 (15) Bilaga 4g Servicenivåer Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Bevakningstjänster /

Bevakningstjänster / Bevakningstjänster 96-8-2014/96-53-2014 Instruktion för användning av avropsblankett I samband med att avrop görs från det statliga ramavtalet för Bevakningstjänster 2014 rekommenderas att använda den

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Offertförfrågan avseende utbildning i livsmedelshygien

Offertförfrågan avseende utbildning i livsmedelshygien OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) Kontaktperson Landsbygdsavdelningen Eva Rolander 010-224 16 08 eva.rolander@lansstyrelsen.se Offertförfrågan avseende utbildning i livsmedelshygien Landsbygdsavdelningen vid Länsstyrelsen

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Datum Uppdaterat dokument!

Datum Uppdaterat dokument! Datum 2011-11-02 Uppdaterat dokument! Kvalificering avseende kvantitativa undersökningar, bilaga 1c till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon BILAGA 3. Förslag till komponenter för avtal och ersättningsmodell Nationell samverkan Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon Bilaga X Funktionen nationell samverkan Mellan Inera och

Läs mer

Vägledning. Drivmedel för stationstankning 2011

Vägledning. Drivmedel för stationstankning 2011 Vägledning Drivmedel för stationstankning 2011 1 (9) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 AVROPSBERÄTTIGADE...3 3 RAMAVTALSLEVERANTÖRER...3 4 ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM RAMAVTALSOMRÅDET...3 4.1 OMFATTNING...3

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst Kriminalvården Region Väst Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 403 17 Göteborg Lilla Badhusgatan 4 031-752 88 00 Region.vast@kriminalvarden.se 2(9) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING

LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING Bilaga 3b Konsultupphandling 2011 Sid 1 LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING SMHIs Beställningsnr:... SMHIs referens: Axxxxxx (OBS! Beställningsnumret och SMHIs referens

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L FMV-2801-14 1(7) BILAGA 1 UTKAST RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Förvaltningsåtagande. Provisum

Förvaltningsåtagande. Provisum Avrop av konsulttjänster inom ramen för Förvaltningsåtagande av Provisum 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Avtalets omfattning och syfte... 3 4 Parternas inbördes förhållande...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning och Kravspecifikation. Fastighetskonsulter (hyresgästsupport)

Uppdragsbeskrivning och Kravspecifikation. Fastighetskonsulter (hyresgästsupport) 2011-03-16 Förfrågningsunderlag Dnr LiU-2010-01185 1 (5) Uppdragsbeskrivning och Kravspecifikation för Ramavtal gällande Fastighetskonsulter (hyresgästsupport) vid Linköpings universitet I denna handling

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR Stockholm 2011-02-25 INLEDNING Detta dokument kompletterar Bilaga 1 Administrativa

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer