ÅRSBOK 2008 SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBOK 2008 SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F."

Transkript

1

2 2008 SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F. FREDRIKSGATAN 61 A 34, HELSINGFORS TEL. (09) FAX (09) SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

3 SLC r.f. Centralförbundsordf. Kansli Verksamhetsledare Jurist Ombudsman Informatör Holger Falck Fredriksgatan 61 A 34, Helsingfors tel. (09) , fax (09) Tage Ginström Helena Ålgars Rikard Korkman Mia Wikström Österbottens svenska producentförbund Ordförande Kansli Verksamhetsledare Ombudsman Trädgårdsombudsman Mats Nylund Handelsesplanaden 16 B, Vasa tel. (06) , fax (06) Jonas Laxåback Matias Ålgars Bo Linde Nylands svenska producentförbund Ordförande Kansli Verksamhetsledare Thomas Blomqvist Fredriksgatan 61 A 34, Helsingfors tel. (09) , fax (09) Bjarne Westerlund Åbolands svenska lantbruksproducentförbund Ordförande Kansli Verksamhetsledare Ålands producentförbund Ordförande Kansli T.f. VD Cay Blomberg Engelsbyvägen 8, Kimito tel. (02) Helena Fabritius Anders Englund Ålands landsbygdscentrum, Jomala tel. (018) , fax (018) Tage Eriksson Österbottens svenska producentförbund Nylands svenska producentförbund Åbolands svenska lantbruksproducentförbund Ålands producentförbund

4 Innehåll I. Det ekonomiska läget 2008 Allmän översikt...11 Jordbruket i Finland...12 Växtodling...12 Husdjur...12 Länksamlig...13 II Organisation och medlemmar...15 Förbundsfullmäktige Centralstyrelsen...18 Revisorer...18 Beviljade av förtjänsttecken...18 Utskott Representation...20 Utskottens verksamhet...23 Samarbetsavtal med Aktia...34 Värmeslag - kampanjens tredje verksamhetsår...35 Landsbygdens Folk & Lantmän och Andelsfolk Anställda vid SLC och Landsbygdens Folk...37 SLC:s produktansvarsförsäkring...38 SLC:s olycksfallsförsäkring...38 SLC:s skattebevakning...38 SLC:s medlemsförmåner III. Centralförbundets verksamhet Ola Rosendahl in memoriam...40 Förbundsfullmäktige...41 Vårmötet...41 Höstmötet...41 Lantbrukspolitiska frågor...42 Ändringar i stöden för år Stödpaketet för år Ändringar i stödpaketet för år Stödet enligt artikel Frikopplat 141-stöd...45 Stöd för omstrukturering...45 Utvärdering av det nordliga stödet...46 Överenskommelse av det nordliga stödet...47 Stödpaketet för år EU:s hälsogranskning tar fart...49 Innehållet i EU:s hälsogranskning...50 Böndernas nödrop nådde Helsingfors...51 Bondens sparvecka och informationskampanj...53 Tjugotvå förslag om förenklad byråkrati...54 Elektronisk ansökan i hela landet...54 Förvaltning av jordbruksstöden...55 Frihandel med mjölkkvoter i söder...55 Lag om strukturstöd för jordbruket...56 Ändringar i lagen om gårdsstöd...57 Utsädesstödet i motvind...58 Ändringar i lag om skördeskador...59 Skördeskador Miljö- och markpolitiska frågor...60 Tre nya specialmiljöstöd...60 Gemensamt ansvar för Östersjön - vattenvårdens temaår...61 Revideringen av de riksomfattande målen för områdesanvändningen godkändes...61 Förslag om totalrevidering av gruvlagen...62 Arbetsgrupp för totalrevidering av lagen om fiske...62 Skatte- och socialpolitiska frågor...63 Arvs- och gåvoskatten vid generationsväxlingar slopades inte...63 Lättnader i skogsbeskattningen infördes...64 Förhöjd återbäring av accis på energiprodukter...65 Skogsbruket och virkesmarknaden Virkeshandel och avverkning...66 Virkespriser...,...67 Virkesimport och -export...67 Skogsindustrinproduktionen Skogsbrukets lönsamhet...68 Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten...68 Internationella frågor...68 Brysselkontoret...68 EU:s producentorganisation COPA...69 Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC...70 WTO...71 Utlåtanden...72 ÖSP:s årsberättelse NSP:s årsberättelse ÅSP:s verksamhetsberättelse ÅPF:s verksamhetsberättelse

5 REDOGÖRELSE FÖR 63. VERKSAMHETSÅRET 2008 Publikation nr

6 I. Det ekonomiska läget 2008 Allmän översikt Under året skedde en kraftig och överraskande vändning i världsekonomin. Då man började märka följderna av den vacklande bostadsmarknaden i USA stod det klart att den högkonjuktur man fått glädjas av under en längre tid, nu var ett minne blott. Ännu under början av år 2008 steg prisen på olja, livsmedel och råvarorna för metallindustrin. Till exempel oljepriset gick upp till toppnoteringen 147 dollar per fat. Prisstegringen på livsmedel ledde till ökad inflation och livsmedelskris i fattigare länder. Finanskrisen spred sig snabbt över hela världen. Risktilläggen vid kreditgivning bankerna emellan steg kraftigt vilket ledde till svårigheter att överhuvudtaget få krediter och till ökade kostnader. Inom bank- och finanssektorn liksom också inom övrig företagsverksamhet väntas kreditförlusterna bli stora. För att trygga penningmarknaden utvecklade enskilda länder omfattande stimulanspaket för att öka efterfrågan på marknaden. Samtidigt sänkte centralbankerna sina styrräntor till nära noll. Ekonomin i Finland berördes också av den världsomfattande utvecklingen. Den kraftiga minskningen av exporten hösten 2008 gjorde att den ekonomiska tillväxten blev negativ. Vid sidan av exportindustrin drabbades speciellt byggnadsverksamheten hårt. De försvagade ekonomiska utsikterna ledde till permitteringar och också till uppsägningar under slutet av året. Totalproduktionen började minska i Finland i november för första gången efter den lågkonjunktur som Finland drabbades av under början av 1990-talet

7 Jordbruket i Finland Växtodling Skördeåret var utmanande och överraskande. Den totala spannmålsskörden uppgick till milj. kg. Veteskörden var 778 milj. kg och rågskörden 60 milj. kg, vilket var ca 28 milj. kg mindre än året innan. Kornets totalskörd låg på milj. kg och det var 26 milj. kg mer än året innan. Totalskörden för havre uppgick till milj. kg. Väderleken varierade under våren och tack vare det varma vädret i södra Finland inleddes vårbruket redan i april. Regnperioden i början av maj avbröt vårbruket för några veckor på sina håll i landet. I mellersta Finland inleddes vårbruket först efter regnperioden, vilket innebar en lång såningstid. Den torra perioden i slutet av maj och i början av juni försvårade i sin tur broddskjutningen. Skördearbetet inleddes i sydvästra och södra Finland under goda väderförhållanden i slutet av augusti. I september började dock regnvädret som försvårade tröskningen under resten av hösten. Den totala skördearealen kom även att bli mindre jämfört med hösten innan. Vidare förekom stora variationer i sädens kvalitet. Drygt hälften av veteskörden, ca 288 milj. kg, uppfyllde kvalitetskriterierna för brödvete. Rybsens totalskörd uppgick till 69 milj. kg och rapsen till 17 milj. kg. Den inhemska marknadssituationen för de flytande mjölkprodukterna fortsatte relativt stabil. På de globala och europeiska mjölkmarknaderna var priserna för smör och ostar rekordhöga under sommarmånaderna. Den globala recessionen och mjölkprodukternas höjda priser i slutet av året minskade konsumtionen av ostar. Den inhemska försäljningen av smör ökade jämfört med året innan. Under år 2008 bibehölls världens köttproduktion på ungefär samma nivå som år 2007, då produktionen hade ökat med en procent. Centrala orsaker står att finna i Kinas problem i produktionen då djursjukdomar och naturkatastrofer hämmade produktionen avsevärt. Svårigheterna fortsatte även på EU:s grismarknader. Kostnadskrisen försvårades under det första halvåret. Situationen förbättrades dock i mellersta Europa under sommaren, då köttpriserna steg markant och foderpriserna sjönk till följd av sänkta spannmålspriser. Grisköttets konsumentpris steg från november 2007 till november 2008 med 7,2 procent. Konsumtionen av griskött steg med 2 procent till 188,4 milj. kg. Produktionen av griskött ökade med 1 procent till 216,2 milj. kg. Produktionen av nötkött minskade med 7 procent till 80,2 milj. kg. Produktionen av lammkött ökade med 5 procent och låg på 0,7 milj. kg, medan konsumtionen stabiliserades och låg på 2,9 milj. kg. Produktionen av hönsägg ökade med 3 procent och låg på 58,3 milj. kg. I Finland ökade den totala köttproduktionen med 0,5 procent och uppgick till 397,9 milj. kg vid årets slut. Sockerbetans skördeareal minskade från hektar till hektar på grund av att Sucros var tvungen att avstå från 10 procent av Finlands produktionskvot. Sockerbetans totalskörd låg på ton, var av det erhölls ton socker. Totalskörden för potatis var 684 milj. kg, vilket var en minskning på 2,5 procent jämfört med året innan. Den regniga sommaren lämnade 200 hektar potatis oskördat och försvårade bekämpningen av växtsjukdomar. Husdjur Den av mejerierna mottagna mjölkmängd uppgick år 2008 till milj. liter. Det är 1,7 procent mindre jämfört med mängden året innan. Antalet mjölkkor låg på jämfört med året innan. Detta är en historisk vändning i och med att antalet varit sjunkande under åratal. Länksamling Statistikcentralen: Tike: MTT: Tullen: Finlands Bank: PTT: och

8 II. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund 2008 Organisation och medlemmar SLC r.f.:s verksamhetsområde omfattar svenska Österbotten, svenska Nyland, svenska Åboland och Åland. Medlemmar av centralförbundet är enligt stadgarna Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP), Nylands svenska producentförbund r.f. (NSP), Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f. (ÅSP), Ålands producentförbund r.f. (ÅPF), Skogsägarförbundet Kusten och Åbolands skogsägarförbund. Stödande medlemmar är Mejeriandelslaget Milka och Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund. Inom landskapsförbunden är personmedlemmarna organiserade i olika avdelningar. Inom lokalavdelningarna finns följande medlemsgrupper: 1) personmedlemmar 2) stödande medlemmar Under verksamhetsåret 2008 uppgick organisationens totala medlemsantal, som fördelar sig på 71 lokalavdelningar, till personer. Den sammanlagda åkerarealen uppgick till hektar och skogsarealen till hektar. Utöver detta uppgick antalet skogsägarmedlemmar i Skogsägarförbundet Kusten till 86 personer och hektar. Åboland saknar skogsägarmedlemmar. Utöver personmedlemmar räknar centralförbundet genom sina landskapsförbund flera ekonomiska organisationer som medlemmar

9 SLC:s medlemsantal och arealförhållanden 2008 Aktiva gårdar Trädg. lägenh. Stödande medl. Åker areal, ha Skogs areal, ha Medl. sammanl. ÖSP NSP ÅSP ÅPF SLC SLC:s organisationsstruktur 2008 Medlemmar, st. Lokalavdelningar, 71 st. Förbundsfullmäktige 2008 Centralförbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige. Som ordförande för förbundsfullmäktige fungerande under år 2008 lantbrukaren Stefan Thölix. Som första vice ordförande fungerade agronom Kristian Westerholm och som andra vice ordförande lantbrukaren Sven-Anders Danielsson. Landskapsförbundens representanter i förbundsfullmäktige: Ordinarie medlemmar ÖSP Henrik Biskop, Kronoby Mats Brandt, Karleby Matts Samulin, Pedersöre Svante Käcko, Pedersöre Henrik Strandberg, Nykarleby Mikael Österberg, Oravais Stefan Thölix, Korsholm Christer Finne, Korsholm Martin Edman, Malax Martin Westerberg, Närpes Leif Rönnholm, Närpes Susan Englund, Kristinestad Suppleanter Helena Broända, Kronoby Markus Storbacka, Kronoby Per-Ole Mård, Pedersöre Carita Nynäs, Larsmo Stefan Södergård, Vörå Jonas Holm, Maxmo Christer Kull, Korsholm Johanna Nyman, Korsholm Roger Backholm, Korsnäs Bengt Eklund, Närpes Jan-Erik Granqvist, Närpes Albin Stenback, Närpes ÖSP 37 lok. avd medl. NSP 19 lok. avd medl. Skogsägarförbundet Kusten Skogsdelegationen Specialutskott Fullmäktige 25 ledamöter Styrelsen 7 ledamöter 16 ÅSP 8 lok. avd. 798 medl. Åbolands Skogsägarförb. SLC:s kansli Landsbygdens Folk ÅPF 7 lok. avd medl. Arbetsutskott 4 ledamöter NSP Thomas Alm, Pojo Jaakko Mäkelä, Vanda Anders Wasström, Ekenäs Tage Eliasson, Karis Per Dannbäck, Kyrslätt Mårten Malmström, Esbo Kristian Westerholm, Ingå Kim Lindström, Sjundeå Robert Juslin, Borgå Anders Rosengren, Borgå Mikael Antell, Pernå Thomas Antas, Lappträsk Gösta Lundström, Sibbo Johan Liljeström, Sibbo ÅSP Peter Lundström, Pargas Bert Johansson, Pargas Birgitta Rosenberg, Houtskär Kurt Jansson, Korpo Sture Renlund, Kimito Gustav Ekholm, Dragsfjärd ÅPF Niklas Mörn, Godby Lena Klingberg, Kastelholm Sven-Anders Danielsson, Finström Birgitta Eriksson, Lumparland Karl-Anders Berglund, Sund Lennart Ekström, Jomala Representanter för de stödande medlemsföretagen kallas till förbundsfullmäktiges möten. 17

10 Centralstyrelsen Centralstyrelsen består av centralförbundsordförande, första och andra vice ordförande samt fyra medlemmar jämte personliga suppleanter. Centralstyrelsen utses årligen vid förbundsfullmäktiges höstmöte. Styrelsen sammanträdde till 15 protokollförda möten under år Centralstyrelsen hade följande sammansättning år 2008: Centralförbundsordförande Holger Falck, första vice ordförande Mats Nylund, andra vice ordförande Cay Blomberg, ledamöterna Tomas Långgård, Runar Lillandt, Thomas Blomqvist och Anders Englund. Personliga suppleanter: Tom Pehkonen, Tom Jungerstam, Dick Abrahamsson, Martin Jakas, Bo Storsjö, Henry Wikholm och Jan Salmén. Revisorer Som revisorer fungerade lantbruksrådet Nils-Anders Granvik, agrolog Sven Lindholm och CGR-revisor Christer Långstedt. Suppleanter PM Roger Andersson, agronom Tor Göran Heinström och agrolog Erik Sundberg. Beviljande av förtjänsttecken Republikens president Tarja Halonen tilldelade den 6 december 2008 Gösta Lundström Riddartecknet av Finlands Vita Ros samt Sven-Ola Hortans och Albin Stenback Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros. Utskott 2008 Arbetsutskottet Ordf. Holger Falck, Mats Nylund, Cay Blomberg, Stefan Thölix och sekr. Tage Ginström. Ekoutskottet Ordf. Steve Nyholm ÖSP (suppl. Bjarne Mara), Thomas Alm NSP (suppl. Magnus Selenius), Christer Isaksson ÅSP (suppl. Gunilla Törnroos), Niklas Mörn ÅPF (suppl. Anders Johansson) och sekreterare Rikard Korkman. Finansrådet Ordf. Holger Falck, Roger Andersson, Håkan Fagerström, Tage Ginström och sekr. Gunilla Johansson. Kvinnoutskottet Ordf. Johanna Wasström NSP (suppl. Anita Baarman), Susan Englund ÖSP (suppl. Sabina Ede), Anette Blomberg ÅSP (suppl. Tuna Bergström-Ekholm) och Yvonne Mattson ÅPF (suppl. Hanna Nordberg) och sekr. Bettina Lindfors/ Mia Wikström. Miljö- och markpolitiska utskottet Ordf. Markus Johansson NSP (suppl. Gustav Rehnberg), Henrik Strandberg och Martin Jakas ÖSP (suppl. Henrik Östman), Bo-Erik Nyström ÅSP (suppl. Gunilla Törnroos), Jan Salmén ÅPF (suppl. Anders Jansson), Håkan Fagerström och U.B. Lindström SLC och sekr. Helena Ålgars. Mjölksamarbetsgruppen Ordf. Mats Nylund ÖSP, Henrik Strandberg ÖSP (suppl. Mikael Åsvik), Kristian Westerholm NSP (suppl. Kurt Nilsson), Johan Hermansson ÅSP (suppl. Sverker Blomberg), Mikael Pellas ÅPF (suppl. Niklas Mörn) och sekr. Rikard Korkman. Organisationsutskottet Ordf. Helena Fabritius ÅSP, Jonas Laxåback och Matias Ålgars ÖSP, Bjarne Westerlund och Gunilla Grönholm NSP, Birgitta Eriksson ÅPF (suppl. Diana Sjöblom) och sekr. Bettina Lindfors/Mia Wikström. Potatisutskottet Ordf. Jan Porander ÖSP, Leif-Ole Romar ÖSP, Mikael Karlsson och Roger Lindroos NSP (suppl. Robert Juslin), Kenneth Karlsson ÅPF (suppl. Staffan Bengts), Peter Karlgren ÅSP (suppl. Börje Franzén) och sekr. Tage Ginström. Skatteutskottet Ordf. Robert Juslin NSP (suppl. Magnus Grönholm), Kurt Ekman och Annika Grannas ÖSP, Kristina Karlsson ÅSP (suppl. Antti Hakanen), Sven-Anders Danielsson ÅPF (suppl. Klas Mörn) och sekr. Helena Ålgars. Skogsutskottet Ordf. Stefan Thölix ÖSP, Olav Store och Bo Storsjö ÖSP, Otto von Frenckell och Mårten Malmström NSP (suppl. Anders Wasström), Antti Hakanen ÅSP (suppl. Reijo Haapa), Jan Salmén ÅPF (suppl. Leif Sundberg) och sekr. Jan Slotte. Slaktdjursutskottet Ordf. Tomas Långgård ÖSP, Tom Jungerstam ÖSP, Marcus H. Borgström NSP (suppl. Marjaana Sjöblom), Tage Eriksson ÅPF (suppl. Ingolf Strand), Bjarne Gröning ÅSP (suppl. Rikard Norrén) och sekr. Rikard Korkman

11 Socialpolitiska utskottet Ordf. Tom Brors ÖSP, Martina Stoor ÖSP, Marjaana Sjöblom NSP (suppl. Ann-Christin Kjellin-Ewertsson), Runa-Britt Willberg ÅSP (suppl. Marianne Fabritius), Klas Mörn ÅPF (suppl. Louise Karlsson) och sekr. Tage Ginström. Sockerbetsutskottet Ordf. Thomas Blomqvist NSP, Henrik Andberg NSP (suppl. Henrik Kevin), Cay Blomberg ÅSP (suppl. Dan Lindroth), Tom Jansson ÅPF (suppl. Magnus Kuhlman), Gustav Kass ÖSP (suppl. Fredrik Ström) och sekr. Rikard Korkman. Spannmålsutskottet Ordf. Erik Brinkas NSP, Fredrik Grönberg och Jörgen Bergman NSP, Stig Simons och Martin Edman ÖSP, Rabbe Bergström ÅSP, Johnny Sjövik ÅPF (suppl. Egon Signell) och sekr. Tage Ginström. Trädgårdsutskottet Ordf. Risto Henriksson ÅPF (suppl. Anki Mansén-Kalm), Kaijus Ahlberg NSP (suppl. Pauli Lindström), Martin Westerberg och Ove Grandell ÖSP, Stig Södergård ÖSP (suppl. Christer Finne), Anders Ekholm ÅSP (suppl. Edgar Sjövall) och sekr. Bo Linde. Ungdomsutskottet Ordf. Anna Alm NSP (suppl. Peter Boije), Johanna Andtbacka ÖSP (suppl. Jan-Henrik Lillbåsk), Mickel Nyström ÅSP (suppl. Mats Eriksson), Laura Korpi ÅPF (suppl. Mats Sjöblom) och sekr. Bettina Lindfors/Mia Wikström. Representation MTK:s skogsdirektion Stefan Thölix MTK:s sockerbetsutskott Cay Blomberg MTK:s potatisutskott Jan Porander MTK:s trädgårdsutskott Ove Grandell MTK:s köttutskott Tomas Långgård - svinköttssektion Tomas Långgård - nötköttssektionen Tom Jungerstam - fårköttssektionen Dick Sjöblom - fjäderfäköttssektionen Fredrik Ström MTK:s äggutskott Matts Samulin MTK:s mjölkutskott Mats Nylund MTK:s handelspolitiska utskott Holger Falck MTK:s spannmålsutskott Erik Brinkas - maltkornsektionen Rabbe Bergström - oljeväxtsektionen Fredrik Grönberg - utsädessektionen Jörgen Bergman MTK:s miljö- och markpolitiska utskott Bo-Erik Nyström MTK:s skatteutskott Helena Ålgars MTK:s utskott för naturenlig odling Steve Nyholm MTK:s energiutskott Bo Storsjö MTK:s landsbygdsföretagarutskott Christer Gustavsson MTK:s konsumentarbetsgrupp Mia Wikström MTK:s kvinnoarbetsgrupp Mia Wikström MTK:s delegation för kvinnliga skogs- Toini Malmström ägare Samarbetsgruppen för verkställande av lantbruksstöden Holger Falck Beredningsgruppen för lantbruksstöden Tage Ginström Arbetsgruppen för verkställande av lantbruksstöden Tage Ginström Arbetsgruppen för finansieringsstöden Holger Falck Arbetsgruppen för avträdelsestöden Holger Falck Arbetsgruppen för förenkling av lantbruksstöden Tage Ginström Arbetsgruppen för stödförvaltningen Tage Ginström Arbetsgruppen för uppföljning av miljöstödsprogrammet Tage Ginström Inkomst- och lönsamhetsarbetsgrupp Holger Falck - dess undergrupp Tage Ginström Uppföljningsgruppen för Metso- Henrika Husberg programmet Arbetsgruppen för samexistens mellan olika odlingssystem Rikard Korkman ProAgria mjölkgårdsrådgivningens delegation Kristian Westerholm ETU - djurhälsovårdens köttnöt- och mjölkboskapsarbetsgrupp Tom Jungerstam NASEVA:s ledningsgrupp Tom Jungerstam 20 21

12 Sektionen för EU/WTO-frågor vid utrikesministeriet EU-sektionen för jordbruks- och livsmedelsfrågor Skördeskadedelegationen Växtskyddsdelegationen vid JSM Växtskyddsmedelsdelegationen Genresursdelegationen vid JSM JSM:s uppföljningsgrupp för de regionala landsbygdsutvecklingsprogrammen Klimatforum Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) Styrelsen för gårdsbrukets utvecklingsfond Lantbrukets maskinnämnd Examenskommissionen för naturbruk Examenskommissionen för företagarbranschen och företagsekonomi Finfood - Finlands Matinformation rf. styrelse Samarbetsgruppen för kvalitetsstrategin Pensionsskyddscentralens representantskap LPA:s styrelse LPA:s delegation LPA:s ersättningsnämnd LPA:s avbytardelegation ETU -djurhälsovårdens ledningsgrupp Nylands skatterättelsenämnd Besvärsnämnden för olycksfallsärenden Försäkringsdomstolen Centralskattenämnden Holger Falck Rikard Korkman Tage Ginström, suppl. Rikard Korkman Cay Blomberg, suppl. Rikard Korkman Cay Blomberg, suppl. Rikard Korkman Rikard Korkman Rikard Korkman suppl. Helena Ålgars Rikard Korkman Tage Ginström Stefan Lundqvist, suppl. Tage Ginström Mia Wikström Rikard Korkman Holger Falck Mia Wikström Holger Falck, suppl. Helena Ålgars Holger Falck Stefan Thölix Tage Ginström Stefan Thölix Kristian Westerholm suppl. Helena Ålgars Helena Ålgars suppl. Rikard Korkman suppl. Helena Ålgars Delegationen för FPA Inhemska trädgårdsprodukter r.f. styrelse Statens näringsdelegation suppl. Rikard Korkman Bo Linde Rikard Korkman Jordägarnas värderingscentral Håkan Fagerström, suppl. Henrik Lindström Styrelsen för Finlands skogs- Ragnar Gartz certifiering Svenska Studieförbundets styrelse Bettina Lindfors Finlands avdelning av Nordiska Bondeorganisationernas Centralråd Holger Falck, Rikard Korkman Sekretariatet för Nordiska Bondeorganisationers Centralråd Bettina Lindfors Stödgruppen för husdjursombudsmannen i Bryssel Rikard Korkman Frukt- och grönsakssamarbetsgruppen inom COPA Bo Linde COPA:s Presidium Holger Falck EU:s rådgivande kommittéer: - trädgård Bo Linde Utskottens verksamhet Ekoutskottet Ekoutskottet sammanträde två gånger under året. På utskottets första möte i april diskuterade man SLC:s handlingsprogram och den ekologiska odlingen. I det gamla handlingsprogrammet fanns det inte något särskilt kapitel för ekoodlingen men utskottet ansåg att det behövs i det nya programmet. Utskottet konstaterade bland annat att mera marknadsföringssamarbete och synlighet för den ekologiska odlingen behövs. Kontakterna till förädlingsindustrin och handeln måste förbättras. Efterfrågan på ekoprodukter ansågs vara bra och det finns idag utrymme för flere odlare. Det har visat sig att ekoprodukter kan vara goda exportprodukter. Detta bevisas bland annat av god efterfrågan på ekospannmål på exportmarknaden. Det finlandsvenska ekoprojektet som utskottet tog initiativ till redan 2007 framskred inte under 2008 och nu siktar man på början av Projektplanen och -ansökan riktades till Österbottens TE-central men kunde inte godkännas i den ursprungliga formen och man beslöt att omforma projktet så att de bät

13 tre uppfyller de krav som myndigheterna ställer. Avsikten med projektet är att förbättra samarbetet och tillgången på ekoprodukter. Även att sporra flera till att lägga om sin produktion till ekoodling. Speciellt när det gäller marknadsföringssamarbetet mellan ekoodlarna finns det brister idag. Utskottets möte i juni arrangerades som ett kombinerat möte och exkursion på Ålands landsbygdscenter i Jomala. I programmet ingick också gårdsbesök hos John Matsson (ekologisk morots-, potatis- och lökodling), Anders Johansson (potatis och spannmål), Mats Häggblom (spannmål) och utskottets åländska representant Niclas Mörn (vall och spannmål). Den ekologiska odlingen på Åland presenterades av ÅPF:s verksamhetsledare Birgitta Eriksson och rådgivaren för ekologisk produktion Soile Wartiainen. Utskottets besök till Åland uppmärksammades av radion på Åland och en artikel i tidningen Nya Åland. Antalet ekoodlare har hållits rätt så stabilt och man kan skönja ett ökat intresse på grund av de höga handelsgödselpriserna. Bristen på ekoproteinfoder, speciellt i Nyland, diskuterades inom utskottet. Kvinnoutskottet Under verksamhetsåret sammanträdde kvinnoutskottet till tre möten samt till ett telefonmöte tillsammans med SLC:s ungdomsutskott. Vid mötet den 22 januari valdes Johanna Wasström till ordförande för På mötet diskuterade utskottet programmet för SLC:s kvinnodagar den 4-5 april 2008 på Kuntokeskus Härmä Spa. Även ett gemensamt kvinnoseminarium med SSC, Folkhälsan och Marthaförbundet i Vasa, som SLC erbjudits medverka i, diskuterades. Som program planerades föreläsning av en framstående kvinna samt god mat och mingel bland kvinnor. Avslutningsvis diskuterades verksamheten inom förbunden samt SLC:s kommande Östersjöseminarium. Under kvinno- och ungdomsutskottets gemensamma telefonmöte den 25 mars diskuterades förslaget till nytt handlingsprogram för SLC. På basis av diskussionen gjordes förändringsförslag till programmets kapitel om konsumentarbete och marknadsföring samt till kapitlet om landsbygdsföretagande. Vid mötet den 27 maj utvärderades SLC:s kvinnodagar i Yli-Härmä den 4-5 april. Kvinnodagarna och det mångsidiga programmet med allt från stresshantering till riksdagsmannens vardag samt badbesök fick positiv respons bland deltagarna. Bespisningen sattes även i fokus eftersom Härmä Spas restaurang är utrustad med Svanflaggan. Speciellt det gemensamma uttalandet om barnens säkerhet på gårdarna rönte tack bland deltagarna och ärendet uppmärksammades därtill i massmedia. Under mötet diskuterades även det kvinnoseminarium som ordnas av SLC, SSC, Folkhälsan och Marthaförbundet den 28 oktober i Vasa. Seminariet gästas av den svenska TV-kocken och matambassadören Tina Nordström och närproducerade varor kommer att vara ett centralt tema. Därutöver diskuterades kvinnoverksamheten i förbunden och utskottet inledde planerna för ett utvidgat utskottsmöte samt ett miniseminarium om inhemska råvarors ursprungsmärkning tillsammans med Finfood - Finlands Matinformation. Under mötet den 28 oktober i Vasa gick utskottet igenom arrangemangen inför seminariet Jättegott med Mat-Tina som ordnades samma dag i Levonauditoriet på Vasa Universitet. Tillfället samlade kring 500 deltagare och gavs mycket publicitet i finlandssvensk media. Från utskottets sida utlottades bland seminariedeltagarna 15 Bonden behövs-kassar som hade fyllts med finlandssvenska närproducerade produkter, bland annat potatis, grönsaker, ost, svartbröd samt äpplen. Utskottet diskuterade även internationella landsbygdskvinnans dag, som firades den 15 oktober. Årets internationella tema var klimatförändringen och landsbygdens kvinnor som en del av lösningen. I ett pressmeddelande inför dagen påminde SLC:s kvinnoutskott om att alla och en var kan bidra till att bära sitt ansvar för miljön och för att motverka klimatförändringen. På mötet diskuterades även SLC:s handlingsprogram, verksamheten i förbunden samt hur man starkare kunde engagera organisationens kvinnor i verksamheten. Miljö- och markpolitiska utskottet Miljö- och markpolitiska utskottet höll ett möte i början av december. MTK:s miljöchef Johanna Ikävalko deltog i mötet och berättade om MTK:s verksamhet inom miljöpolitikens område. Det senaste året har man inom MTK i synnerhet satsat på Östersjöfrågor och vattenförvaltningsplanerna som är ett led i att implementera EU:s ramdirektiv för vattenpolitiken. Även utskottet behandlade vattenförvaltningsplanerna och framhöll vikten av att också enskilda producenter tar ställning till utkastet. På mötet utvärderades Vattenvårdens temaår - SLC och Östersjön och man konstaterade att intresset för vattenvårdsfrågor har varierat lokalt och i synnerhet yngre jordbrukare är intresserade av ämnet. Utkastet till SLC:s nya handlingsprogram genomgicks och vissa ändringsförslag gjordes. På mötet behandlades också förslaget till ny gruvlag, reformen av fiskelagstiftningen och den så kallade häststallarbetsgruppens rapport. Mjölksamarbetsgruppen Mjölksamarbetsgruppen sammanträdde en gång under året. Under året klarnade det slutligen att EU:s mjölkkvotsystem kommer att slopas enligt de tidigare planerna och beslut som fattades i samband med EU:s hälsogranskning

14 På mötet behandlades utkastet till SLC:s handlingsprogram gällande mjölken och aktuella lantbrukspolitiska frågor. Ordförande Mats Nylund presenterade slutrapporten Mjölklandet Finland - nu och i framtiden som överläts till minister Sirkka-Liisa Anttila i maj. Arbetsgruppens åtgärdsförslag, som presenteras i slutrapporten är omfattande och är fördelade i olika avsnitt som behandlar produktkvalitet och information, lönsamhet och konkurrensförmåga, flexibel kvotpolitik och nedkörning av kvotsystemet, strukturstöd, åkerareal, producenternas orkande och välmående, djurens hälsa och välbefinnande, miljön och mjölkproduktionen och specialtemat: Tryggandet av mjölkproduktionen på AB-området. Utskottet konstaterade att många av rapportens målsättningar redan nu är under arbete, vilket är positivt. För övrigt diskuterades frågan om vad sammanslagningen av LPA:s avbytarområden innebär för servicen på lokal nivå. En viss oro framfördes inom utskottet. I Österbotten har man varit nöjda med de sammanslagna områdena, men anser att det är viktigt att man bevakar den svenskspråkiga servicen. Man beslöt att det är bäst att ta upp frågan direkt från regionalt håll med de ansvariga tjänstemännen på LPA. Organisationsutskottet Organisationsutskottet sammanträdde till fyra möten, varav ett telefonmöte, under verksamhetsåret. Vid mötet den 7 februari valdes Helena Fabritius till utskottsordförande för år Utskottet gick igenom tidtabellen och arbetsprocessen beträffande SLC:s handlingsprogram. Utskottet tog även del av de planerade aktiviteterna för temaåret för Östersjön och jordbruket, vilket inleddes med seminariet Gemensamt ansvar för Östersjön den 13 februari i Helsingfors. På mötet presenterades även årets medlemsförmåner, återvinningskampanjen tillsammans med Kuusakoski Ab samt LPA:s temaår för arbetshälsa och arbetarskydd inom lantbruket. Slutligen diskuterades övrig aktuell verksamhet inom förbunden samt inom SLC. SLC:s handlingsprogram samt kampanjen Östersjön och jordbruket sysselsatte utskottet även under mötet den 6 maj. Dessutom diskuterades organisationens aktivitet inför kommunalvalet den 26 oktober Sammanställningen av ett informationspaket till svenskspråkiga kandidater eller invalda diskuterades och planläggnings- och markägarfrågor, offentlig upphandling i kommunerna, lantbrukssekreterarnas roll samt avbytarservice konstaterades vara viktiga frågor för landsbygden inför valet. Slutligen gick utskottet igenom förbundens verksamhet samt den kommande förbundskongressen, fullmäktigemötet samt ungdomsträffen på Åland i april Under utskottets tredje möte den 27 augusti behandlades förslaget till hand- lingsprogram, dess arbetsprocess samt tidtabell och utskottet gav vägkost till den fortsatta beredningen. Utskottet tillsatte en tre personers arbetsgrupp bestående av Rikard Korkman, Bjarne Westerlund samt Mia Wikström för att koordinera och verkställa den fortsatta skrivprocessen av handlingsprogrammet. SLC:s kommunalvalsinformation och den planerade broschyren gicks igenom samt diskuterades av utskottet. Utskottet beslöt att informationsmaterialet i form av en broschyr skickas till alla svenskspråkiga kandidater i kommunalvalet och att broschyren även finns tillgänglig elektroniskt. I broschyren påminde SLC om att alla förtroendevalda kan påverka landsbygdens framtid och förutsättningarna för ett levande jord- och skogsbruk på kommunal nivå. Fyra övergripande teman lyftes upp: landsbygdsföretagande, markägande, närproducerade livsmedel samt kommunikation och utbildning. SLC:s kommunalvalsbroschyr fick ett gott mottagande bland kandidaterna och även de upplevde SLC:s fyra teman som aktuella och centrala för landsbygdens och kommunernas framtid. Under organisationsutskottets möte behandlades även förslaget till broschyr för kampanjen Gemensamt ansvar för Östersjön och utskottet diskuterade höstens närmatveckor och evenemanget Närmatstafetten som i år cyklades genom Östra Nyland och kom i mål på Borgå torg den 21 augusti. Därutöver informerades utskottet bland annat om att SLC:s broschyr uppdaterats och att det på SLC:s hemsida finns ett webbfrågeformulär som besökare kan fylla i som stöd för att hjälpa till med att vidareutveckla hemsidorna. Utskottets telefonmöte den 6 november fokuserade sig på kampanjen Bondens sparvecka och SLC:s konsumentkampanj som ordnades vecka 47, den november. För att öka konsumenternas och allmänhetens medvetenhet om producentens andel av matpriserna arrangerades regionala informationsjippon. Under vecka 47 pågick även samtidigt Bondens sparvecka, där SLC uppmanade sina medlemmar att extra noga överväga sina inköp av jordbruksförnödenheter och investeringar. En förbundsvis genomgång av de planerade lokala jippona och dess arrangemang gjordes under mötet. Utskottet diskuterade även vikten av tydlig information om sparveckan och konsumentkampanjen till medlemmarna, konsumenterna och speciellt media för att på bästa sätt sprida SLC:s budskap och medvetengöra konsumenterna. Utskottet beslöt att affischer och vykort på basis av ÖSP:s tidigare annonskampanj trycks upp och att sammanställningar av MTT:s statistik om konsumentpriserna på olika produkter görs upp för användning i samband med kampanjen. Även den övriga synligheten betonades av utskottet. Potatisutskottet Vid utskottets möte den 13 november behandlade utskottet EU:s så kallade hälsogranskning. Utskottet ställde sig kritiskt till att stödet till odlingen av 26 27

15 stärkelsepotatis helt kommer att frikopplas från produktionen från och med år Utskottet ansåg att man fortsättningsvis bör eftersträva ett produktionskopplat stöd men samtidigt också överväga förslag till nya stödåtgärder. I annat fall kommer odlingen av stärkelsepotatis att upphöra helt i vårt land. Årets växtsäsong var exceptionell. I södra Finland drabbades man av torka under försommaren medan regnet ställde till med stora problem under hösten. I Österbotten hade man däremot en närmast idealisk växtperiod. Längre norrut ökade problemen igen och det märktes tydligt i statistiken över årets skördeskador. Odlarpriset på potatis var lågt på hösten. Det berodde bland annat på det stora utbudet och på kampanjer som partihandeln genomförde. Utskottet ansåg med beaktande av detta att odlarna bör satsa i bättre lagringsutrymmen för att på så sätt jämna ut utbudet under året. EU:s planer på skärpta bestämmelser gällande växtskyddsmedel oroade potatisodlarna. Ett minskat utbud av bekämpningsmedel skulle i främsta hand beröra potatisodlarna och de som odlar specialväxter och avsevärt öka kostnaderna inom dessa odlingar. Utskottet förutsatte därför att det finns tillgång till ett så stort antal preparat att man kan växla mellan dessa för att på så sätt få ut bästa möjliga effekt vid bekämpning av ogräs och växtsjukdomar. Med tanke på den låga prisnivån på potatis och de hela tiden stigande kostnaderna ansåg utskottet att stödet till potatisodlingen bör hållas på oförändrad nivå i stödpaketet för år Skatteutskottet SLC: s skatteutskott sammanträdde en gång under året i mitten av november. På mötet behandlades utkastet till SLC:s nya handlingsprogram och utskottet kom med vissa kompletteringsförslag. Vidare behandlades förslaget till lättnader i skogsbeskattningen och nuläget beträffande de i regeringsprogrammet utlovade lättnaderna i generationsskiftesbeskattningen. Utskottet kritiserade att lagändringarna gällande skogsbeskattningen dröjer så länge och att regeringen hade frångått sina löften om att helt avlyfta arvsoch gåvoskatten vid generationsskiften. Även förhöjningen av energiskatteåterbäringarna behandlades och aktuell rättspraxis genomgicks. Skogsutskottet Skogsutskottet sammanträdde två gånger under verksamhetsåret. Som ordförande fungerade Stefan Thölix, som också under året fungerat som SLC:s representant i MTK:s skogsdirektion. På skogsutskottets möte i april behandlades uppdateringen av SLC:s handlingsprogram, mellanrapporten angående skogsindustrins verksamhetsförutsättningar i Finland samt omorganiseringen av regionalförvaltningen. På skogsutskottets möte i november diskuterades den finska skogsindustrins nuvarande och kommande utmaningar. På mötet deltog Runar Lillandt som redogjorde för Metsäliittos syn på den finska skogsindustrins framtid. Slaktdjursutskottet Slaktdjursutskottet sammanträdde två gånger under året. Listan över aktuella frågor för utskottet var lång. Utskottet har behandlat frågorna om nationella stöduppgörelsen och övriga stödfrågor. Utskottet har följt med jord- och skogsbruksministeriets inkomst- och lönsamhetsarbetsgrupps arbete, likaså situationen gällande investeringsstöden och produktionsstöden. SLC:s verksamhetsledare Tage Ginström har deltagit regelbundet som sakkunnig på utskottets möten. Även hälsogranskningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik innebar utmaningar för nötköttsproduktionen. Tom Jungerstam från utskottet deltog som SLC:s representant i en uppvaktning från producenternas sida av minister Sirkka-Liisa Anttila i oktober om vikten av att bibehålla de produktionsbundna stöden till nötköttsproduktionen också i fortsättningen. I början på året var produktionsinsatsernas kostnadsutveckling bekymmersam speciellt för husdjurssektorn. Köttsektorn klarade inte att få de stigande kostnaderna överförda på producentpriserna i önskad omfattning. Frågan om marknadsbevakningen och hur prisinformationen till medlemmarna kunde utvecklas aktualiserades under årets lopp. Utskottet ansåg att det är viktigt med öppenhet gällande priserna. Man önskade utveckla marknadskommentarerna- och analyserna i samband med prisuppgifterna i Landsbygdens Folk för att öka marknadskunnandet bland producenterna. På utskottets möte i oktober deltog VD Stefan Saaristo från Österbottens kött med marknadsöversikt och tyngdpunkten låg i diskussionen kring marknadsfrågorna. Övriga frågor som behandlats på utskottets möten var höjningen av kadaverhanteringens taxor på hösten. Utskottet ansåg att man bör åstadkomma en rimligare prissättning på kadaverhanteringen än vad som var fallet. Utskottet uppmärksammades också om problemen med fårregistret. Det fanns svårigheter att komma in i registret för att göra anmälningar och förändringar som skall göras inom en viss utsatt tid. Ett kundråd för får- och getregistret tillsattes under året bland annat på utskottets initiativ. Utkastet till SLC:s handlingsprogram behandlades av utskottet

16 Socialpolitiska utskottet Vid mötet den 11 mars tog utskottet del av aktuella frågor inom jordbrukspolitiken. Utskottet behandlade årets stöduppgörelse och kommissionens behandling av det nordliga stödet. Frågor i anslutning till byråkratin och administrationen gällande jordbruksstöden föranledde en ingående diskussion. Byråkratin uppfattas som väldigt tung och påfrestande bland jordbrukarna och påverkar därmed också deras hälsa. Utskottet ansåg det därför positivt att även myndigheterna fäst uppmärksamhet vid detta och tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att se över och förenkla byråkratin. SLC har beslutat revidera sitt handlingsprogram. Utskottet beslöt därför lägga fram förslag om vilka frågor som borde tas med inom den socialpolitiska sektorn i kommande handlingsprogram. Utskottet tog först del av den text som ingår i det nuvarande handlingsprogrammet och konstaterade att många av de punkter som ingår där har förverkligats och att man kan konstatera att utvecklingen gått i rätt riktning. Gällande det nya handlingsprogrammet konstaterade utskottet att även om socialskyddet inom lantbruket står på en hög nivå, måste lantbruksbefolkningens socialskydd fortlöpande utvecklas och förbättras. Speciellt bör man satsa på den psykiska hälsan eftersom trycket inom sektorn skapar osäkerhet och utbrändhet bland jordbrukarna. Det ökade trycket beror framförallt på de ständigt återkommande förändringarna i EU:s jordbrukspolitik och den därmed utökade byråkratin på nationell nivå. Av enskilda frågor lyfte man speciellt upp frågan om pensionsskyddet. Man efterlyste en fortsättning på systemet med avträdelsestöd då nuvarande programperiod löper ut för att på så sätt bereda plats för unga jordbrukare. Man ansåg också att pensionsnivån fortfarande är låg och att den bör höjas. Staten bör garantera finansieringen av LFöPL-systemet och pensionspremiebördan för det minskade antalet aktiva jordbrukare får inte bli tyngre än vad den är i dag. Utskottet ansåg vidare att rätten till semester och vikariehjälp fortsättningsvis bör förlängas och utvecklas. Övriga frågor som utskottet lyfte fram var t.ex. satsningar på friskvård, rehabilitering och företagshälsovård. Sockerbetsutskottet Sockerbetsutskottet sammanträdde två gånger under året. Det blev slutligt klart i början på året att sockerbetsodlingen fortsätter i Finland efter flere år av osäkerhet till följd av reformen av EU:s sockerpolitik. För SLC:s område innebar det i alla fall att odlingens omfattning minskade märkbart jämfört med tidigare år. På mötet i början på februari såg det ut som att cirka 100 SLC-odlare fortsätter med odlingen; slutligen uppgick odlarantalet till 35 i Nyland och 29 i Åboland och 11 både i Österbotten och på Åland. Den totala odlingsarealen i Svenskfinland uppgick till 1130 hektar. Året kännetecknades av att många sockerfrågor förblev öppna under året. Exempel på sådana frågor var frågan om hur omstruktueringsstödet till följd av kvotnedskärningen på 10 % eller sockerkvotton skulle genomföras. Producentförhandlarna och industrin föreslog en modell där man skulle gynna de odlare som låg längst från sockerfabriken. Denna modell godkändes dock inte av justitiekanslern och frågan förblev öppen under resten av året. En annan fråga som förblev oklar var fördelningen av den från statens sida tidigare utlovade tranportersättningen för betor. Utskottet ansåg att man bör utgå från den grundmodell som överenskommits i samband med branschavtalsförhandlingarna, men att man borde sträva till att såväl höja den procentuella ersättningen, som överenskommits i branschavtalet, som förlänga den överenskomna sträckan från nuvarande 130 km till 160 km. Hur ersättningen slutligen skulle fördelas förblev oklart under året. På mötet i augusti hade frågan om en eventuell försäljning av Daniscos sockerverksamhet till tyska Nordzucker Group AG aktualiserats och utskottet diskuterade vad ägararrangemangen inom den finländska sockerindustrin kan medföra. Nordzucker Group AG är Europas näststörsta sockerbolag. Utskottet såg postitivt på informationen om att Nordzucker i sin verksamhet utgår ifrån, på ett annat sätt än Danisco, att producenterna bör ha en aktiv roll som ägare i bolaget. Utskottet diskuterade också de problem som uppkommit med transportringarna av betor. Transportringarna infördes för att åstadkomma inbesparningar men allting tydde på att fraktkostnaderna istället skulle stiga med i medeltal 15 procent. De regionala skillnaderna var dessutom rätt stora. Förhandlingarna om betschnitzeln för 2007 och 2008 kunde slutligen slutföras under årets lopp. Utskottet ansåg att informationen om det så kallade diversifieringsstödet, ett slags förhöjt investeringsbidrag till sockerbetsodlarna, har varit dålig och efterlyste bättre information. På utskottets initiativ behandlade Landbygdens Folk frågan på ett grundligt sätt några veckor efter mötet. Utkastet till SLC:s handlingsprogram behandlades av utskottet. Spannmålsutskottet Spannmålsutskottet tog vid sitt möte den 28 oktober bland annat del av förhandlingarna gällande artikel 142, EU:s hälsogranskning och inversteringsstöden

17 Gällande priset på spannmål konstaterades att världsmarknadsprisen sjönk drastiskt på hösten efter att förra vintern ha varit på toppnivå. Priset på brödsäd har dock hållit sig på en skälig nivå i Finland medan priset på foderspannmål ligger mycket lågt. En orsak till detta är att en del av brödsäden inte fyller kvalitetsfodringarna och därför belastar handeln med foderspannmål. Utskottet konstaterade att det ekonomiska läget inom spannmålsodlingen kommer att vara besvärligt nästa år då priserna under första hälften av året antas vara låga. Kostnaderna väntas däremot inte följa samma utveckling. SLC:s förslag om en sparvecka behandlades av utskottet. Utskottet ansåg det viktigt att för allmänheten fästa uppmärksamhet vid de låga prisen och höga kostnaderna. Idén med sparveckan är att samtidigt ordna tillställningar ute i regionerna där man får kontakt med konsumenterna och på så sätt få fram budskapet. Beträffande beredningen av stödpaketet för år 2009 var man från nordligt håll mån om att rätten att betala ut nordligt hektarstöd till specialväxterna bibehålls. Då utskottet sammanträdde var det klart att investeringsstöden öppnas i slutet av oktober. Kritik framfördes speciellt över att stödnivåerna till torkar och lagerbyggnader är olika i olika delar av landet. Utskottet konstaterade att öppningen av investeringsstöden sker under en besvärlig period med låga priser och höga kostnader. Detta kan påverka intresset för investeringar. Trädgårdsutskottet Trädgårdsutskottet har under året sammanträtt till två möten, 22 maj och 2 december. Vid mötet den 22 maj diskuterades kvalitetssystem på nationell och EU-nivå. Vid mötet medverkade kvalitetschef Erkki Rautio från Inhemska Trädgårdsprodukter som informerade om föreningens kvalitetssystem. Kvalitetssystemet omfattar i dag 800 enskilda odlare och 50 packerier som har avtal om rätt att använda groddbladet med den finska flaggan om devisen rent inhemskt. Nästa steg som redan testas i ett pilotprojekt är en auditering av enskilda trädgårdsföretag och packerier. Utskottet ansåg att ett kvalitetssystem stärker handelns och konsumenternas förtroende för de finländska produkterna. Bjarne Westerlund som praktiserat vid SLC-MTK:s Brysselkontor informerade om den kvalitetsdiskussion som pågår på EU-nivå och som man sammanfattar i 3 punkter: 1) Europeisk harmonisering av kvalitetssystem, 2) Kommissionens grönbok om jordbruksprodukternas kvalitet och 3) Ett europeiskt IP-system (integrerad produktion). Av den lantbrukspolitiska informationen som hölls av verksamhetsledare Tage Ginström framgick att inget hot från EU föreligger för sektorn. Trädgårdsutskottet motsatte sig stöd för odling av jordgubbar i växthus eftersom det redan nu råder knapphet på stödmedel. Utskottet beslöt att via SLC försöka få tillstånd en ändring av kontrolltidpunkten för odling i växthus från 1 maj till 15 maj. Frågan har väckts på Åland och Österbotten har samma intresse. De åländska problemen med hagelskador på äpplen diskuterades och trädgårdsutskottet framställde en begäran om att SLC vid nästa ändring av skördeskadelagen försöker få en ändring till stånd. Utskottet gick även igenom handlingsprogrammet och gjorde nödvändiga korrigeringar. Vid trädgårdsutskottets möte den 2 december diskuterades de nationella stöden. Det konstaterades att p.g.a. att Finlands förhandlingar med EU om artikel 142 i anslutningsavtalet inte är klara så drar de nationella förhandlingarna ut på tiden. Utskottet uttryckte sin irritation över Yaras prispolitik om det som odlarkåren upplever som vilseledande marknadsföring. Utskottet motsatte sig också att Finland inte längre skulle ha skyddszonsstatus för skadedjuret Bemisia. Ett förslag som väckts av några större blomsterodlare och som om det förverkligas kunde åstadkomma stora negativa konsekvenser för grönsaksodling i växthus. Den 22 maj ordnades den traditionella trädgårdsdagen i Finlands riksdag där åtta representanter för SLC förde fram sina krav på fortsatta stödåtgärder. Ungdomsutskottet Ungdomsutskottet sammanträdde till tre möten under verksamhetsåret. Under mötet den 14 januari valdes Anna Alm till ordförande för Utskottet diskuterade SLC:s handlingsprogram samt den planerade turnén Närmat och unga påverkare tillsammans med Marthaförbundets M-klubbar i novemberdecember. Syftet med turnén är att diskutera med ungdomar om betydelsen av närmat ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv samt berätta om deras möjligheter till lokal påverkan i den egna kommunen. Utskottet inledde även planeringen av SLC:s ungdomsutbildning som ordnas vid tre tillfällen under år 2009 i Helsingfors, Vasa och på Åland. Dessutom gick utskottet igenom verksamheten i förbunden, diskuterade utbildningsbilagan i Landsbygdens Folk vecka 6 samt förmånerna för nya jordbrukare

18 Vid utskottets möte den 9 juni planerades Närmat och unga påverkareturnén samt de tre etapperna av SLC:s ungdomsutbildning Utskottet diskuterade även programmet för SLC:s ungdomsträff 2009 som ordnas den 6 april i samband med förbundskongressen på Åland. Avslutningsvis diskuterades verksamheten i förbunden, aktuella händelser inom MTK:s ungdomsverksamhet samt övrig verksamhet för hösten. Vid utskottsmötet den 27 oktober beslöts att den planerade Närmat och unga påverkare-turnén flyttas till hösten 2009 då den förverkligas i samband med närmatveckorna i september. Förslaget till program för det årliga lantbruksoch landsbygdspolitiska seminariet för agrologstuderanden i Helsingfors den 3-4 november gicks igenom på mötet. Seminariet samlade i år tio deltagare från yrkeshögskolan Novias naturbrukslinje i Ekenäs och det digra programinnehållet uppskattades av deltagarna. Bland annat fick seminariedeltagarna höra om aktuella lantbrukspolitiska frågor, aktuella skogsfrågor, stöd till unga jordbrukare, generationsväxlingar, andelsverksamhet, landsbygdsföretagande och familjerätt. Deltagarna träffade även riksdagsledamot och SLC:s vice ordförande Mats Nylund som berättade om jord- och skogsbruksfrågorna i riksdagen. Därutöver presenterades även SLC, SLC:s ungdomsverksamhet samt Landsbygdens Folk. Under mötet den 27 oktober drog utskottet även upp fortsatta riktlinjer för ungdomsutbildningen 2009, ungdomsträffen i samband med förbundskongressen samt ungdomarnas julhälsningar längs riksvägarna. Julen 2008 kunde trafikanter på cirka tio olika orter i Svenskfinland glädjas av de unga producenternas julhälsningar. I ett pressmeddelande både tackade SLC:s unga producenter konsumenterna som stött den inhemska produktionen och påminde om betydelsen av att finländarna vid julbordet kan njuta av inhemsk, trygg julmat. Ytterligare gick mötet igenom aktuell verksamhet i förbunden, diskuterade närproducerade livsmedel, lantbruksutbildningsfrågor samt ett intensifierat samarbete med agrofortsföreningen vid Helsingfors Universitet. Samarbetsavtal med Aktia SLC och Aktia Sparbank inledde ett intensifierat samarbete från och med februari Aktia vill måna om sina jordbrukskunder genom att erbjuda förmåner och sakexpertis. SLC:s medlemmar beviljas lån vid inkomstbortfall om avbrottet beror på fackliga kampåtgärder som SLC besluter om. Aktia ger även medlemmarna 50 procent rabatt på expeditionsavgifter för bostadslån och lån för landsbygsnäring. Man har även möjlighet till valfri bild eller galleribild avgiftsfritt till Aktias Mastercard-kort. Aktia Fastighetsförmedling AFM ger 300 euro rabatt på normal förmedlingsprovision vid förmedling av jord- och skogsbruksfastigheter samt tomter. Muntlig värdering ges avgiftsfritt. Aktias regionala lantbruksspecialister ger SLC-medlemmar värdefulla idéer för goda bankförhållanden samt gör även enligt överenskommelse gårdsbesök. Aktia erbjuder dessutom hjälp vid placering av spannmåls- och eller skogslikviden utgående från medlemmens önskemål. För SLC-medlemmar och familjemedlemmar som tecknar en pensionsförsäkring betalar Aktia den tredje raten, dock max 100 euro. Värmeslag - kampanjens tredje verksamhetsår SLC:s, Marthaförbundets samt Natur och Miljös gemensamma treåriga kampanj om förnybar energi för uppvärmning avslutades våren Syftet med Värmeslag var att till allmänheten sprida lättbegriplig och opartisk information om förnybara energikällor för uppvärmning av hus och fritidshus, i första hand på glesbygden. Under januari och februari ordnades flere informationstillfällen i Nyland, Åboland och Österbotten, vilka bestod av expertföreläsningar med minimässa om solteknik, värmepumpar och pellets. Värmeslag deltog även i Energimässan i Ekenäs den 12 mars. Värmeslag-kampanjen avslutades med ett slutseminarium den 8 april i Helsingfors som riktade sig till massmedier, tidskrifter, politiska beslutsfattare och Värmeslags samarbetsparter. Under kampanjens tre verksamhetsår nåddes cirka finländare personligen av kampanjens budskap. Genom kampanjen skapades dessutom ett nätverk i Svenskfinland för förnybar energi, bestående av ett tio- till femtontal intresseorganisationer samt lika många småföretagare både i södra Finland, Åland och Österbotten. Kampanjens verksamheten har innefattat bland annat informationskvällar, stugturné, deltagande i olika evenemang samt uppgörande av olika trycksaker. Värmeslag-kampanjens hemsida www. varmeslag.fi fungerade även som informationsspridare. Dessutom har kampanjen fått god massmedial synlighet bland annat i tidningar och radioinslag

19 Landbygdens Folk och Lantmän och Andelsfolk Landsbygdens Folk (LF) och månadsbilagan Lantmän och Andelsfolk (LoA) har bland annat bevakat jordbrukets roll i miljövården, de stigande gödselpriserna samt marknaden och lösningen kring det nordliga stödet under året som gått. Investeringsstödet, den så kallade hälsogranskningen av EU:s jordbrukspolitik samt EU:s växtskyddsföreskrifter hör till andra viktiga frågor som i huvudsak LF har följt upp under året. Dessutom har statsbudgeten samt regeringens agerande inom i synnerhet skattepolitiken haft en central plats i LF:s bevakning. Det gäller inte minst regeringens åtgärder i anslutning till skogsbeskattningen. LF har försökt intensifiera bevakningen av marknaden och etablera en mer regelbunden bevakning jämfört med tidigare. Det arbetet fortsätter under De kraftigt höjda priserna på produktionsinsatser och prisraset på spannmål under hösten har dock åter gett stödpolitiken en mer framträdande roll i producentrörelsens verksamhet, vilket också återspeglas i LF:s och LoA:s bevakning. Under hösten drabbades tidningarna av en annonsminskning som bara delvis kunde kompenseras med inbesparingar på kostnadssidan, närmast anlitande av frilansarbetskraft. Chefredaktör Mikael Jern avgick under våren efter ett drygt års tjänstledighet. I hans ställe utsågs tjänstförrättande chefredaktören Michael Godtfredsen till ordinarie. Christel Fingerroos sade upp sig från sitt vikariat under våren på grund av flyttning till Norge, medan Carola Isakssons arbetsförhållande upphörde vid midsommaren. Inför hösten anställdes Maria Munck och Anna Ritamäki-Sjöstrand som vikarier. Anställda vid SLC och Landsbygdens Folk SLC Verksamhetsledare: agrolog Tage Ginström, anställd Jurist: VH Helena Ålgars, anställd Informatör: PM, doktorand Bettina Lindfors, anställd , PM Mia Wikström, anställd Ombudsman (deltid): AFM Rikard Korkman, anställd Bokförare och kassörska: stud.merk. Gunilla Johansson, anställd Kanslist: merkonom Birgitta Bertell, anställd Landsbygdens Folk Chefredaktör: AFM Mikael Jern, anställd , Michael Godtfredsen, anställd , chefredaktör fr.o.m Redaktionssekreterare: Mikael Lampén, anställd Redaktör: journalist Tore Snickars, anställd Redaktör vid LoA: Kim Juslin, anställd Redaktör: Anna Kujala, anställd , moderskapsledig fr.o.m Vikarierande redaktör: journalist Carola Isaksson, anställd Vikarierande redaktör: journalist Christel Fingerroos, anställd Vikarierande redaktör: PK Anna Ritamäki-Sjöstrand, anställd Vikarierande redaktör: AFM Maria Munck, anställd Annonschef: merkonom Bjarne Jansson, anställd Annonssekreterare: typograf Kiiku Behm, anställd

20 SLC:s produktansvarsförsäkring SLC:s medlemsförmåner 2009 Alla medlemmar i SLC har en produktansvarsförsäkring. Den ingår i den medlemsavgift som årligen inbetalas till organisationen. Under år 2008 uppstod inga ersättningsbara skador. SLC:s olycksfallsförsäkring Antalet SLC:s olycksfallsförsäkringar minskade under året 2008 med 150 försäkringar. Vid årsskiftet uppgick det totala antalet försäkringar till och under året inträffade 159 skadefall. Antalet försäkrade och antal skadefall år 2008 Antal försäkrade Antal skadefall ÖSP NSP 767 ÅSP 82 2 ÅPF 3 2 SLC 20 Totalt SLC:s skattebevakning Informationsserien i skattefrågor sänds till lokalavdelningarnas skattebevakningsenheter. Landskapsförbundens kursverksamhet i skattefrågor har erhållit SLC:s stöd. Tillsammans med lantbruksorganisationerna i Sverige, Danmark och Norge sker ett kontinuerligt utbyte av information i skattefrågor. MEDIA & NÄTTJÄNSTER Landsbygdens Folk och LoA SLC:s extranet, FÖRSÄKRINGS- OCH BANKTJÄNSTER Aktia Abp och Aktia Skadeförsäkring Ab Nordea Abp OP-Pohjola-gruppen ENERGI Neste Oil St1 Woikoski SAKKUNNIG HJÄLP Jordägarnas värderingscentral Landsbygdens Arbetsgivareförbund SLC:s kursverksamhet SLC:s EU-blankettombud SLC:s rådgivning ÖVRIGT JORDBRUKSNÄRA Delaval-arbetsoveraller Hortilab Markkarteringstjänst Pellon Security-övervakningssystem Svanflaggan - inhemskt ursprungsmärke Valtra traktorbonus FRITID Holiday Club-, Sokos-. Radisson SAS-hotell Kultajousi Nissan Tallink Silja Viking Line TIPS OM TJÄNSTER Kuusakoski Ab Lantbrukets maskinnämnd Landsbygdens stödpersonnätverk Stöd för hälsosemester Svenska studiecentralen - Föreningsresursen NYA JORDBRUKARE Aktia Skadeförsäkring Ab - rabatt på lantbruksförsäkring samt första hjälpsväska SLF:s lantbrukskalender 2009 Valtra arbetsoverall Mer information hittas på

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007. Ålands producentförbund ÅPF r.f.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007. Ålands producentförbund ÅPF r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 ÅPF r.f. 178 179 Verksamhetsberättelse år 2007 Sockerbetspolitiken har varit en av de större frågorna under året. Sockerbruket i Salo har stängts och det finns endast ett sockerbruk

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2007. Österbottens svenska producentförbund ÖSP r.f.

ÅRSBERÄTTELSE 2007. Österbottens svenska producentförbund ÖSP r.f. ÅRSBERÄTTELSE 2007 ÖSP r.f. 80 81 Medlemmar 2006 2007 AKTIVA MEDLEMMAR - gårdar anslutna till vanlig lokalavd. (åker o. skog 2 731 2 671 - gårdar med endast skog 481 494 - gårdar anslutna till trädgårdsavdelning

Läs mer

Personmedlemmar (aktiva gårdar) - vanliga avdelningar 7 385 7 273 - trädgårdsavdelningar 634 587 Personmedlemmar, aktiva gårdar totalt 8 019 7 860

Personmedlemmar (aktiva gårdar) - vanliga avdelningar 7 385 7 273 - trädgårdsavdelningar 634 587 Personmedlemmar, aktiva gårdar totalt 8 019 7 860 MEDLEMMAR 1 2006 2007 AKTIVA MEDLEMMAR - gårdar anslutna till vanlig lokalavd. (åker o. skog) 2731 2 671 - gårdar med endast skog 481 494 - gårdar anslutna till trädgårdsavdelning 403 373 Aktiva gårdar

Läs mer

Ekotankesmedjan 11.4.2012

Ekotankesmedjan 11.4.2012 SLC Ekotankesmedjan 11.4.2012 Arrangörer: Projekt EkoNu!/Yrkesakademin i Österbotten och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Ekotankesmedjan 11.4.2012 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2.

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Vad är det frågan om? Lantbukets energiprogram är ett energieffektivitetsavtal inom ramen för jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde under perioden

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors Protokoll: Styrelsemöte 2/2014 65 år 1948 2013 Plats: Riksdagshuset, Helsingfors Tid: 26 februari 2014, Kl. 11:00 13:23 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju.

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju. SNABBGUIDE FÖR KONSUMENTER Vet du varifrån din mat kommer? Av den mat som äts i Finland är cirka 80 % tillverkad i Finland. Cirka 65 % av matens råvaror är finländska. Livsmedelsproduktionen är global.

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. FOTO: Tore Snickars

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. FOTO: Tore Snickars FOTO: Tore Snickars Vindkraft Landsbygdens möjlighet Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Vindkraften och markägarna Klimatdebatten och frågan om hur klimatförändringen kan motverkas

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING med fokus på närmat Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. NÄRMAT ÄR MÖJLIGT Helhetstänkande ska vara ledstjärna i den offentliga upphandlingen. Detta tål att uppmärksammas

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2014 Tid och plats: Måndag den 10 februari kl 10:00 16.00, s kansli Närvarande: Leif Johansson GS-facket, Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening Tomas

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 1(3) Tid: 28.1 2014 Plats : Hos Birthe Wistbacka, Södra Larsmovägen 139, Larsmo Närvarande: Håkan Blomqvist, Carl-Henrik Blomqvist, Karl-Gustav Häggblom, Conny

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr. 556488-2180, avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014 Plats: FSB:s kansli, Ekenäs Tid: 23 maj 2014, Kl. 16:00 18:10 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta Rolf Forsström

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 UNGMARTHA 2014 Ungmartha rf är Finlands svenska Marthaförbunds barn- och ungdomsorganisation. Vi riktar oss till barn och unga i hela Svenskfinland

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 8 maj 2014 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+] s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2014 Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

Marknadsbrev december 2004

Marknadsbrev december 2004 Marknadsbrev december 2004 Under 2003 såg vi en viss avmattning och faktiskt en blygsam sänkning av åkermarkspriserna som en följd av de nya MTR-reglerna. Dock har marknaden under 2004 generellt stabiliserats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 16.5.2008 KAD

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 16.5.2008 KAD EN KORT PRESENTATION 1 Kommunala avtalsdelegationen är kommunsektorns arbetsgivarorganisation. Kommunala avtalsdelegationen bevakar kommunernas och kommunalförbundens arbetsmarknadsintressen. Kommunala

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

God början på sommaren!

God början på sommaren! Åbo 14-06- 10 Sommarbrev från Folkhälsan i Åboland God början på sommaren! Hela hälsan dagarna 24-26.9. på Åland Folkhälsan arrangerar Hela Hälsan dagarna för sina lokalföreningsaktiva och frivilliga nätverk

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Ekotankesmedjan 2014. 20.3.2014 vid Campus Kungsgården, Vasa

Ekotankesmedjan 2014. 20.3.2014 vid Campus Kungsgården, Vasa Ekotankesmedjan 2014 20.3.2014 vid Campus Kungsgården, Vasa Ekotankesmedjan 2013 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrundsuppgifter till SLC s och Eko Nu s Ekotankesmedja 2. Inledning 3. Program och deltagarlista

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer