Detaljbudget Västra Götalandsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljbudget 2015. Västra Götalandsregionen"

Transkript

1 Detaljbudget 2015 Västra Götalandsregionen

2

3 1 (21) Detaljbudget 2015 Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet Handläggare: Kristina Tornberg Telefon: E-post: Till regionstyrelsen Västra Götalandsregionens detaljbudget 2015 Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Regionens Hus Östergatan Vänersborg Vänersborg

4 Detaljbudget 2015, (21) Innehåll Inledning... 3 Regionfullmäktiges mål för Utmaningar inför Sammanfattning budgeterat resultat Hälso- och sjukvård... 4 Prestationer... 4 Tillgänglighetsutmaningar och satsningar... 4 Närsjukvårdsutredning Storgöteborg... 5 Kompetensförsörjningsutmaningar... 6 Vårdval rehab... 6 Nytt statsbidrag för Cancervård... 7 Tillväxt och utveckling... 7 Kollektivtrafikens utmaningar... 7 Operans utmaningar... 8 Ledning och styrning... 8 Ny politisk organisation... 8 Organisationsöversyn centrala kanslier... 8 Intäkter och kostnader... 9 Budgeterade intäkter Budgeterade kostnader Fördelning regionbidrag till hälso- och sjukvård samt tillväxt och utveckling Investeringar Nettolikviditet Pensionskostnader Framställan eget kapital Upplösning obeskattade reserver Regionbidrag per styrelse och nämnd Hälso- och sjukvårdens budgeterade prestationer Investeringsramar Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys... 19

5 Detaljbudget 2015, (21) Inledning Regionfullmäktige fastställde i november 2014 budget för 2015 och plan för Därefter har regionstyrelsen beslutat om planeringsdirektiv. Detaljbudgeten bygger på dessa beslut och av styrelser och nämnder fastställda detaljbudgetar. Syftet med detaljbudgeten är att ge regionstyrelsen information om den slutliga fördelningen av medel 2015 till nämnder och styrelser och hur de disponerar sin budget. Detaljbudgeten redovisas utifrån ett övergripande koncernperspektiv. Regionfullmäktiges mål för 2015 Budgeten är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste styrdokument och uttrycker regionfullmäktiges mål och uppdrag till nämnder och styrelser. I budgeten anges övergripande mål ur ett medborgar-/invånar-/kundperspektiv. Dessa mål anger den utveckling och inriktning som gäller på några års sikt. Alla nämnder och styrelser har i sina budgetar beskrivit hur de kommer att arbeta med regionfullmäktiges mål under Uppföljning av det arbetet kommer att ske under året. Läs mer i sammanställning av regionfullmäktiges mål från styrelsers och nämnders detaljbudgetar: Utmaningar inför 2015 Regionfullmäktige har genom satsningar i budgeten skapat förutsättningar för att akutsjukhusen ska vara i verksamhetsmässig balans De ekonomiska tillskotten ska bidra till förbättrad ekonomi och bättre måluppfyllnad för sjukhusen, till exempel beträffande tillgänglighet och överbeläggningar. Situationen varierar mellan regionens olika akutsjukhus. Vid några sjukhus är de ekonomiska obalanserna trots tillskott besvärande och kommer att kräva stort fokus på kostnadskontroll för att de tillskjutna medlen ska få önskad effekt på tillgänglighet och stärka sjukhusens ekonomi. De förvaltningar som befarar ekonomiska obalanser under året, ska redan i delårs rapport mars redovisa till regionstyrelsen vilka åtgärder man tänker vidta för att komma i balans vid utgången av Uppföljning av dessa åtgärder kommer ske i delårsrapport augusti samt bokslutet Sammanfattning budgeterat resultat 2015 Det budgeterade resultatet för 2015 enligt regionfullmäktiges beslut är 156 mnkr. Till detta tillkommer överskott budgeterade av primärvårdstyrelsen och Västfastigheter beslutat användande av eget kapital från 2014 för regionutvecklingsnämnden. I enlighet med VGRs regelverk får det outnyttjade egna kapitalet föras över till 2015 Folktandvårdens budgeterade användande av eget kapital avseende den konkurrensutsatta delen ( 43 RS )

6 Detaljbudget 2015, (21) ett oplanerat underskott budgeterat av GöteborgsOperan effekt av upplösning av obeskattade reserver för bolagen. Det budgeterade resultatet för 2015 uppgår därför till 141 mnkr innan framställningar om utnyttjande av eget kapital behandlats. Framställningar om eget kapital, se nedan. Budget 2015 Mnkr Beslutat budget Regionutvecklingsnämnden EK beslut Folktandvården EK konkurrensutsatta delen -10 Budgeterat över/underskott 32 Ianspråktagande av eget kapital - Effekt av upplösning av obeskattade reserver -7 Budgeterat nytt resultat 2015 före ev. ytterligare beslut 141 Hälso- och sjukvård Prestationer Prestationsredovisning av hälso- och sjukvård inom VGR syftar till att beskriva produktion och konsumtion på ett enhetligt och jämförbart sätt, så att förändringar i verksamheten, exempelvis förändrade vårdformer, ökad/minskad volym, nya kontaktformer och ny teknik, tydliggörs. Under 2014 har en översyn av regelverket för prestationsredovisning genomförts, i syfte att förbättra sättet att beskriva utförd och konsumerad vård. Från och med 2015 kommer exempelvis telefonbesök att registreras. Sammanvägda prestationsmått används för att jämföra med använda resurser i form av personal eller kostnader. Sammanvägningen kan beräknas för sjukhusvård respektive primärvård var för sig, men också samlat för hela sjukvårdsproduktionen inom VGR. Inför 2015 förändrades regelverket för hur olika delar av sjukhusens produktion viktas mot varandra vid beräkning av sammanvägda prestationer. Även regelverket för sammanvägning av primärvårdens prestationer justerades. Sjukhusen budgeterar i stort sett lika många prestationer 2015 som utfall 2014, med en ökning av besök inom vuxenpsykiatri. Inom primärvården budgeteras en ökning av besök inom vårdval rehab. Tabellerna nedan visar budgeten för utförarnas produktion och invånarnas konsumtion Tillgänglighetsutmaningar och satsningar Hälso- och sjukvårdsnämnderna tilldelas resurser för extra satsningar till sjukhusen som fördelas enligt resursfördelningsmodellen. Av dessa fördelades 750 mnkr i den justerade budgeten för 2015.

7 Detaljbudget 2015, (21) I tabellen fördelas resurserna 2015 för de olika satsningarna avseende tillgängligheten. Satsningar till sjukhusen (mnkr) HSN RS TOTALT Extra satsningar Tillgänglighetssatsningar Ortopediplan Obesitaskirurgi Koloskopi Summa Av de 200 mnkr som tilldelats sjukhusen för tillgänglighetssatsningar är cirka 110 mnkr avsedda för tillgänglighetsuppdrag och 90 mnkr att användas för särskilda satsningar inom höft- och knäproteskirurgi, ryggkirurgi och ögonsjukvård inom ramen för de avtal med fasta volymer som VGR har med externa leverantörer Den princip för produktionsplanering med tillgänglighetsuppdrag till sjukhusen som har arbetats fram under 2014 gäller för Ersättningen betalas ut efter avrop och fullgjord prestation. Denna regionala produktionsplanering syftar till att utnyttja den gemensamma kapaciteten, säkerställa kvalitén och förbättra tillgängligheten. En del av tillgänglighetsuppdraget utför sjukhusen för att ta hand om egna köer, en del för att stötta andra sjukhus med tillgänglighetsproblematik. Regionkansliet har tagit fram en plan för strömmar mellan sjukhusen. Produktion kommer att följas och vid behov kan justeringar av strömmarna göras. Även för de 148 mnkr för ortopediuppdrag, finns en modell framtagen 2014 som gäller för Ersättningar betalas ut efter avrop och fullgjord prestation. För den utförda produktionen inom tillgänglighetsuppdrag, obesitaskirurgi, ortopediplan ersätts sjukhusen med ett särskilt regiongemensamt DRG pris. De ökade uppdrag sjukhusen har fått i budget 2015 innebär en förväntan på att tillgängligheten förbättras. I nuläget finns inga regiongemensamma resurser, vare sig på hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller regionstyrelsen, för ytterligare tillgänglighetssatsningar. Närsjukvårdsutredning Storgöteborg Regionkansliet lägger under våren 2015 förslag för att etablera och utveckla ett funktionellt sammanhållet närsjukvårdssystem med specialistsjukvårdscentrum och dagkirurgiska centrum i Göteborgsområdet. Syftet med förslaget är att omhänderta behovet av ökade volymer öppen specialiserad länssjukvård, samt den vård som idag sker vid Frölunda Specialistsjukhus och Capio Lundby Närsjukhus som i en framtid inte kan bedrivas i nuvarande lokaler. Förslaget berör inte närsjukvården utanför Göteborgsområdet, inte heller den dagkirurgi som behöver sjukhusens resurser. Förslaget innebär inte i sig att vård som idag utförs

8 Detaljbudget 2015, (21) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) eller andra akutsjukhus flyttas till närsjukvården. Förslaget innebär att en konkret inriktning till det fortsatta arbetet läggs fast. Slutliga specificerade beslut återstår att fattas av regionstyrelsen efter fortsatt beredning. En förutsättning för en väl fungerande närsjukvård är ett utvecklat samarbete mellan primärvården och den specialiserade vården vid specialistsjukvårdscentrum och dagkirurgiska centrum. Med specialiserad närsjukvård menas andra medicinska specialiteter än allmänmedicin. Patienternas valfrihet och vårdvalsmodellerna inom primärvården berörs inte av förslaget. Under våren lägger regionkansliet samtidigt förslag dels angående hur Kungälvs sjukhus ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet ska utformas och dels angående fortsatt utveckling av Alingsås lasarett som akutsjukhus med närvårdsprofil. Arbetet i Göteborgsområdet ska kompletteras med förslag om utveckling av närsjukvårdssystem i övriga Västra Götaland. Arbetet med regiongemensam produktionsstyrning inom vissa diagnosområden pågår och kommer att återrapporteras till regionstyrelsen under våren. Kompetensförsörjningsutmaningar Den långsiktiga satsningen på utbildningsbefattningar för sjuksköterskor i specialistutbildning fortsätter. Detta är en framgångsfaktor för att attrahera sjuksköterskor och på sikt bidra till att säkra kompetensförsörjningen.. Under 2014 erhöll sjukhusen medel till förstärkt yrkesintroduktion för sjuksköterskor som examinerades från något av de fyra lärosätena i Västra Götaland under januari-juni. Ca 260 sjuksköterskor anställdes. Satsningen på den förstärkta yrkesintroduktionen av sjuksköterskor fortsätter under 2015 Kvinnodominerade yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning i vården behöver fortsatt prioriteras för att de ska nå målbilden för lönestrukturen. I budget 2015 avsätts 50 mnkr för att förstärka förvaltningarnas egna satsningar för att komma till rätta med oskäliga skillnader i lönestrukturen inom hälso- och sjukvården. Prioriteringarna ska utfalla för de yrkesgrupper som enligt Målbild lönestruktur ligger lågt. Vårdval rehab I samband med att Vårdval Rehabilitering inom primärvården infördes den 1 september 2014, fick regiondirektören i uppdrag av regionstyrelsen att klarlägga finansieringsbehov för Enligt planeringsdirektivet (RS ) skulle hälso- och sjukvårdsnämnderna budgetera enligt kostnadsnivån före införandet av vårdvalet i avvaktan på en uppföljning av det faktiska ekonomiska utfallet. Hälso- och sjukvårdsnämnderna budgeterar i enlighet med sitt uppdrag 364 mnkr, varav 293 mnkr är ersättning till Närhälsan. Närhälsan budgeterar den egna ersättningen för Vårdval rehab till 371 mnkr, vilket ger en differens på 78 mnkr.

9 Detaljbudget 2015, (21) Regionkansliets bedömning är att kostnadsnivån 2015 kommer att vara högre än hälso- och sjukvårdsnämndernas budget och att Närhälsans budget är mer realistisk. I VGRs detaljbudget elimineras differensen mellan nämnderna och Närhälsan rent budgettekniskt genom att 78 mnkr tas upp som en fiktiv extern intäkt. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har i sina budgetbeslut hemställt hos regionstyrelsen om full kostnadstäckning för ökade kostnader föranledda av Vårdval rehab. Regionkansliet föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ompröva ersättningsnivåerna för Vårdval Rehab samt att vid behov föreslå åtgärder för att undvika ekonomiska underskott. Nytt statsbidrag för Cancervård Under första kvartalet 2015 kommer förslag till en ny regional utvecklingsplan för cancervården fram till 2020 att redovisas. I planen framgår förslag till mål och åtgärder för att vidareutveckla cancervården. Nyligen har en nationell satsning beslutats för att korta väntetiderna Tillkommande finansiering från staten uppgår till 2 miljarder kronor fördelat med 500 miljoner per år under perioden. För 2015 har 60 mnkr inarbetats i HSS budget Tillväxt och utveckling Kollektivtrafikens utmaningar Under 2015 kommer revideringen av trafikförsörjningsprogrammet, som är regionens styrdokument för kollektivtrafikens utveckling, att vara en central uppgift för kollektivtrafiknämnden. Trafikförsörjningsprogrammet sätter mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling på medellång till lång sikt. Processen sker i nära samverkan med kommunerna genom kollektivtrafikråden. Kollektivtrafiknämnden har avsatt medel för utrednings- och förankringsarbete. En av de viktigaste utmaningarna är att sänka tröskeln till kollektivtrafiken. Därför fortsätter arbetet 2015 steg för steg mot ett enklare och mer rättvist sätt att betala resor genom implementering av en ny pris- och sortimentsstrategi. Här ligger en satsning på 60 mnkr i Västtrafiks budget Hög prioritet ligger bland annat på att utveckla digitala betaltjänster som ska underlätta för resenären att köpa sin biljett. Kollektivtrafikens och Västtrafiks varumärke behöver stärkas. Projekt och aktiviteter som verkar för att stärka kollektivtrafiken som en självklar del i ett hållbart samhälle, och en sund och smart livsstil kommer prioriteras. Aktiviteter för att stärka forskning och utveckling på kollektivtrafikområdet genom engagemang i forskningscentrum och utvecklingsprojekt fortsätter. Det är angeläget då kollektivtrafikforskningen i Sverige varit fragmenterad och kopplingen till branschen generellt varit svag, men som de senaste åren håller på att utvecklas i rätt riktning. Framförallt genom det nya samlande nationella forskningscentret K2 som Västra Götalandsregionen tillsammans med Skåne och Stockholms trafikförvaltning medfinansierar tillsammans med Trafikverket, Vinnova, Formas och VTI, Malmö Högskola och Lunds Universitet

10 Detaljbudget 2015, (21) Operans utmaningar Styrelsen för GöteborgsOperan har tagit beslut om en budget för 2015 som är underbalanserad med 2 mnkr. Enligt planeringsdirektiv och anvisningar ska VGRs samtliga nämnder och styrelser redovisa en budget i balans. Regionstyrelsen ger därför styrelsen för GöteborgsOperan i uppdrag att till delårsbokslut mars inkomma med en åtgärdsplan för att redovisa ett nollresultat Ledning och styrning Ny politisk organisation Regionfullmäktiges beslut om en ny politisk organisation från 2015 med fem hälso- och sjukvårdsnämnder samt en samlad folkhögskolestyrelse reflekteras i årets detaljbudget. I beslutet ingick vidare att en hälso- och sjukvårdsstyrelse inrättas. Fördelning av ekonomiska ramar samt uppgiftsfördelning mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen finns beskrivet i regionstyrelsens detaljbudget för Organisationsöversyn centrala kanslier I regionfullmäktiges beslut om budget 2015 ingick ett uppdrag till regionstyrelsen att genomföra förändringar av de centrala kansliernas organisation samt göra tekniska justeringar i regionbidragen till berörda styrelser, nämnder och kommittéer till följd av ändrad kansliorganisation. Organisationsförändringen som samlar samtliga centrala kanslier i ett gemensamt koncernkontor ger goda förutsättningar för att kunna skapa ett kraftfullt stöd till politiken och utförarna, ökad effektivitet, kvalitet och samordning. Därtill ges möjlighet till minskade kostnader i enlighet med uppdrag i budget Den förändrade kansliorganisationen inklusive överföring av inköpsverksamheten kommer att starta Regionkansliet kommer till regionstyrelsen att redovisa förslag bland annat till tekniska justeringar i regionbidragen. Detaljer kring organisationsöversynen finns i regionstyrelsens detaljbudget 2015.

11 Detaljbudget 2015, (21) Intäkter och kostnader RESULTATSAMMANSTÄLLNING (Mnkr) Utfall Utfall Budget Skatteintäkter, komm.ek. utjämning och generella statsbidrag Specialdestinerade statsbidrag Patientavgifter Såld vård Biljettintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader totalt Bemanningsföretag Köpt vård Läkemedelskostnader Material och varor Trafikkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga kostnader Summa kostnader ÅRETS RESULTAT

12 Detaljbudget 2015, (21) Budgeterade intäkter VGRs externa intäkter och dess fördelning framgår av nedanstående diagram. Externa intäkter mnkr (utfall 2014 inom parentes) Såld vård 2% (3%) Biljettintäkter bolag 6% (5%) Patientavg 3% (3%) Specialdest statsbidrag 3% (4%) Övriga intäkter 6% (7%) Utjämning och gen.statsbidrag 14% (14%) Skatteintäkter 66% (64%) Budgeterade kostnader VGRs externa kostnader och fördelning framgår i diagrammet. Externa bruttokostnader mnkr (utfall 2014 inom parentes) Övriga kostnader 31% (29%) Kostnader för personal och bemanningsföretag 49% (51%) Avskrivningar 4% (3%) Externa hyror 2% (2%) Köpt vård 8% (7%) Läkemedelskostnader 6% (8%)

13 Detaljbudget 2015, (21) Fördelning regionbidrag till hälso- och sjukvård samt tillväxt och utveckling Hälso- och sjukvård mnkr Region och rikssjukvård 2 235,1 Länssjukvård ,7 Primärvård 7 460,7 varav VGVPrimärvård 5 549,9 varav Vårdval rehab 642,5 Tandvård 788,6 Handikappverksamhet 800,0 Folkhälsomedel 86,7 Läkemedel 566,8 Sjukresor 311,0 Nämndkostnader 20,6 Kanslikostnader 100,7 Övrigt 103,5 Summa regionbidrag ,4 Tillväxt och utveckling mnkr Regionutvecklingsnämnden 697,9 Kulturnämnden 1 053,5 Miljönämnden 87,5 Kollektivtrafiknämnden 3 948,0 Summa regionbidrag 5 786,9 Fördelning regionbidrag till hälso- och sjukvård Tandvård 2 % Övrig primärvård 4 % Vårdval Rehab 2 % Handikappverksamhet 2 % Läkemedel 2 % Övrigt 2% VG Primärvård 16 % Sjukhusvård 70%

14 Detaljbudget 2015, (21) Investeringar I regionfullmäktiges beslut om budget 2014 ingick beslut om övergripande investeringsplan för Regionstyrelsen har uppdraget att fastställa en detaljerad investeringsplan för samt att fördela investeringsramar för Med anledning av osäkerhet kring framtida investeringsbehov, bland annat kopplat till utredningen om storgöteborg, beslutades om investeringsplanen endast för år För att säkerställa tillräcklig långsiktighet i planeringen framarbetas under våren 2015 en femårig investeringsplan som komplement till budgetunderlaget Tabell 1: Detaljerad investeringsplan 2015 Total detaljerad investeringsplan 2015 (mnkr) Fastighetsinvesteringar Utrustningsinvesteringar Västtrafikinvesteringar (fordon) Planerad investeringsplan brutto Avdragspost (80% sysselsättningsgrad) Förslag investeringsplan netto Investeringsplan (justerad budget) Historiskt syns en skillnad mellan investeringsplan och utfall, vilket främst beror på tidsförskjutningar i större fastighetsprojekt. Ambitionen är att över tid reducera skillnaden mellan planerade projekt och utbetalningar, delvis med hjälp av en flexiblare och behovsbaserad allokeringsmodell. I tabellen ovan finns en avdragspost om 20 procent, som utgår från att 80 procent av kapitalet används/utbetalas innevarande år. Det finns goda möjligheter att prioritera investeringsobjekten i tid för att säkerställa att inte investeringsplanen överskrids. De investeringar som skjuts framåt i tiden skapat över tid en puckel av planerade (ej genomförda) investeringar, vilket syns i prognoserna för 2016 och Denna uppbyggnad förväntas mildras av att investeringar ytterligare förskjuts eller inte genomförs års investeringsplan innebär tre huvudsakliga förändringar: Omfördelning av 15 procent från lokala ramar för fastighetsinvesteringar till fastighetsnämnden för att täcka ett ökat behov av återinvesteringar. Omfördelning av 15 procent från lokala ramar för utrustningsinvesteringar till central ram för nyinvesteringar Begreppet sparade ramar upphör. Investeringsmodellen delar i huvudsak in investeringar i grundramar för fastigheter och utrustning samt strategiska investeringar i fastigheter och utrustning. Verksamheterna disponerar själva över grundramarna för mindre fastighets och utrustningsändamål. Strategiska investeringar nomineras och prioriteras centralt utifrån ett regionperspektiv. Grundramarna har hittills årligen räknats upp med index, medan de strategiska investeringarna genomgår en årlig inventering. Modellen vidareutvecklas till att bättre reflektera investeringsbehovet och från 2015 upphör möjlighet till medflyttningen av sparad, ej utnyttjad investeringsram. Förslag på fördelning av investeringsramar per förvaltning utifrån investeringsplan 2015 finns i bilaga.

15 Detaljbudget 2015, (21) Nettolikviditet VGR har en nettolikviditet vid årsskiftet 2014/2015 på 9,3 mdkr. Av dessa består 2,2 mdkr en pensionsfondering och resterande är kassa och likviditetsförvaltning. Regionkansliet bedömer att likviditeten kommer att minska med cirka 0,6 mdkr under året, vilket främst förklaras av slutavräkningar av skatten 2013 och att det finansiella utrymme som årets avskrivningar ger inte räcker för att finansiera investeringarna. Till detta kommer VGRs åtagande till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag att lösa in utestående revers om 1,0 mdkr samt att tillskjuta ett garantikapital på cirka 0,2 mdkr. Detta innebär sammantaget en likviditetsförsämring om 1,8 mdkr. Likviditet mnkr Ingångsvärde 2015, netto likviditetsminskning under året 600 LÖF, inlösen av revers Garantikapital 200 SUMMA utgående likviditet Regionkansliet bedömer att ingen extern upplåning behövs under året. Pensionskostnader Huvuddelen av VGRs externa pensionskostnader budgeteras på moderförvaltningen. Förvaltningarna belastas av eventuella beslut om överenskommen särskild avtalspension. Bolagen bär sina egna pensionskostnader och för kulturbolagen gäller detta upp till en specificerad nivå, därutöver bidrar moderförvaltningen till kostnaderna. Från förvaltningarna överförs interndebiterad pension (inklusive löneskatt) för att täcka nyintjänade pensionsavgifter och förmånsbestämd ålderspension (FÅP). Kostnaderna för pensioner under 2015 baseras på KPA:s prognos från mars 2014 över pensionskostnadsutvecklingen. Mnkr 2015 Pensionsutbetalningar m.m Pensionsavgifter Pensionsavsättning -802 Värdesäkring av pensionsavsättningen -202 Förvaltningsavgifter -7 Summa externa kostnader Interndebiterad pension från förvaltningarna Nettokostnad för moderförvaltningen

16 Detaljbudget 2015, (21) Pensionsutbetalningarna ökar i och med att VGRs anställda går i pension. KPA förutsätter i sina prognoser att pensionering sker vid 65 års ålder. Skulle många av VGRs anställda välja att ta ut pension tidigare ökar utbetalningarna ytterligare. Nivån för pensionsavgifterna ligger sedan 2010 på 4,5 procent. Pensionsavsättningen avser främst intjänande av förmånsbestämd ålderspension. Pensionsavsättningen beräknas till 13,7 mdkr och ansvarsförbindelsen (intjänad pensionsrätt per ) till 25,3 mdkr vid utgången av 2015, det vill säga totalt för 39,0 mdkr för det långsiktiga pensionsåtagandet. Framställan eget kapital Följande framställningar att disponera eget kapital har kommit in Nämnder/Styrelser som yrkar på användande av eget kapital Regionstyrelsens beslut Motivering till förslag Kommittén för rättighetsfrågor 0,5 mnkr för Mänskliga rättigheter i Göteborg, tillsammans med länsstyrelsen och Göteborgs stad 1,0 mnkr förr puckelkostnader i s m att Utvecklingsenheten för barnets rättigheter överförs till kommittén fr.o.m Regionstyrelsen beslutar godkänna begäran om 1,5 mnkr Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär Regionutvecklingsnämnden 30 mnkr, dels för det mindre vägnätet och dels för järnväg- och cykelsatsningar Beslut behöver inte fattas, inarbetat i budget 2015 Eget kapital beviljades 2014 och är överfört till 2015 Sahlgrenska universitetssjukhuset 61,5 mnkr för aktiviteter för att inte behöva belasta vården med ytterligare besparingar: 9,3 mnkr, avser uppdragsutbildning till IVA sjuksköterskor 3 mnkr avser specialistläkare psykiatri utlandsrekrytering 3 mnkr avser extra ordinära kostnader för neonatalenheten 30 mnkr avser köpt vård övrig ortopedi 9,2 mnkr avser utvecklingsprojekt verksamhet 7 mnkr avser studier - utvecklingsprojekt Regionstyrelsen beslutar godkänna begäran om 61,5 mnkr Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär. Skaraborgs sjukhus 12 mnkr för att täcka de extraordinära kostnader som uppstår under verksamhetsår 2015 för evakueringslokaler till följd av sanering av PCB. Regionstyrelsen beslutar godkänna begäran om 12 mnkr Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär

17 Detaljbudget 2015, (21) Folktandvården Sammanlagt 10 mnkr, för: 2 mnkr, avser fortsatt projektering kring nästa generations tandvårdssystem. 1,5 mnkr avser delfinansiering av utvecklingskliniken Kvillebäcken 2,5 mnkr avser utveckling av verksamheten, med fokus på Hälsostyrd vård 2,5 mnkr avser ökade insatser för medarbetarnas kompetensutveckling 1,5 mnkr avser delfinansiering av investeringar i infrastruktur och gemensamma utrymmen i fastigheten Odontologen Beslut behöver inte fattas, inarbetat i budget 2015 Folktandvården har rätt att använda eget kapital som avser den konkurrensutsatta verksamheten. Habilitering & Hälsa 5,9 mnkr för införande av ny vårdinformationstjänst (Asynja Visph) Regionsrtyrelsen beslutar godkänna begäran Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär Styrelsen för beställd primärvård 8,7 mnkr för breddinförande av ett nytt vårdinformationssystem (Asynja Visph) Regionstyrelsen beslutar godkänna begäran Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär Frölunda specialistsjukhus 0,5 mnkr för insatser för chefer och medarbetare i samband med kommande förändringsprocess Regionstyrelsen beslutar avslå begäran Avser driftkostnader Summa 130,1 mnkr varav 30 mnkr är från 2014 (RUN) varav 10 mnkr är godkänt (FTV) Regionstyrelsen beslutar bevilja 89,6 mnkr Regionstyrelsens godkännande att använda eget kapital, inklusive redan fattat beslut för regionutvecklingsnämnden och tillåtet beslut av folktandvården, påverkar det budgeterade resultatet negativt med totalt 89,6 mnkr. Beviljande av eget kapital ska ske med stor restriktivitet och endast vara av tillfällig karaktär. Upplösning obeskattade reserver Göteborgs Symfoniker AB löser upp 1,5 mnkr i obeskattade reserver för att nå ett nollresultat 2015, vilket för koncernen får en resultateffekt om -1,1 mnkr. GöteborgsOperan AB upplöser 7 mnkr i obeskattade reserver för att nå ett förbättrat resultat 2015, vilket för koncernen får en resultateffekt om -5,5 mnkr.

18 Detaljbudget 2015, (21) 1 Verksamheternas budgetar/planer som är underlag för den konsoliderade koncernövergripande detaljbudgeten finns publicerade på VGRs webbplats (www.vgregion.se/budget). Regionbidrag per styrelse och nämnd 2015 Regionbidrag (mnkr) Regionbidrag Justering Regionbidrag 2015 efter just Regionfullmäktige 80,543 80,543 Regionstyrelsen 8 746, , ,143 varav Hälso och sjukvårdsutskottet 7 512, ,603 0,000 varav Personalutskottet 233, ,251 Hälso och sjukvårdsstyrelsen 7 151, ,678 Folkhälsokommittén 43,189 43,189 Kommittén för rättighetsfrågor 40,310 40,310 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 848, ,076 Revisorskollegiet 23,856 23,856 Patientnämnd 17,947 17,947 Arkivnämnd 30,572 30,572 Fastighetsnämnd 198, ,017 Servicenämnd 102, ,674 Nämnd Hälsan & stressmedicin 17,948 17,948 HSN Norra 4 922, ,945 HSN Södra 3 784, ,404 HSN Östra 4 736, ,738 HSN Västra 5 664, ,651 HSN Gbg 8 830, ,859 Regionutvecklingsnämnd 697, ,938 Kulturnämnd 1 053, ,461 Miljönämnd 87,498 87,498 Kollektivtrafiknämnden 3 947, ,963 Koncernbanken 477, ,727 Moderförvaltningen 2 100, ,638 Summa regionbidrag ,322 0, ,322

19 Detaljbudget 2015, (21) Hälso- och sjukvårdens budgeterade prestationer Sjukhusvård Hälso- och sjukvårdsnämndernas konsumtion av sjukhusvård inom VGR Norra HSN Västra HSN Göteborg HSN Vårdtillfällen somatisk vård DRG-poäng somatisk vård Södra HSN Östra HSN Totalt Vårddygn rättspsykiatrisk vård Vårddygn vuxenpsykiatrisk vård Vårddygn BUP Besök somatisk vård Besök vuxenpsykiatrisk vård Besök BUP Sammanvägda prestationer Sjukhusens budgeterade produktion SU NU SÄS SkaS Kungälv Alingsås FSS ANS Totalt Vårdtillfällen somatisk vård DRG-poäng somatisk vård Vårddygn vuxenpsyk vård Vårddygn rättspsyk vård Vårddygn BUP Besök somatisk vård Besök vuxenpsyk vård Besök BUP Sammanvägda prestationer Primärvård Budgeterad produktion Närhälsan Vårdvalsverksamhet Vårdval rehab Beställd primärvård Habilitering & Hälsa Hälso- och sjukvårdsnämnders konsumtion av primärvård inom VGR Norra HSN Västra HSN Göteborg HSN Vårdvalsverksamhet Besök vårdval rehab Beställd primärvård Habilitering & Hälsa Södra HSN Östra HSN Totalt

20 Detaljbudget 2015, (21) Investeringsramar 2015 Investeringsplan 2015 Förvaltningar Fastigheter Utrustning Totalt * Utbet. tak ** Sahlgrenska Universitetssjukhuset*** NU sjukvården*** Södra Älvsborgs sjukhus*** Skaraborgs sjukhus Kungälvs sjukhus*** Alingsås lasarett Frölunda specialistsjukhus Angereds Närsjukhus Primärvårdsstyrelsen Styrelsen för beställd primärvård Folktandvården Västra Götaland*** Habilitering och Hälsa RnS, Servicenämnden Hälsan och Stressmedicin Folkhögskolor gemensamt Gymnasienämnden, naturbruk*** Göteborgs Botaniska trädgård Västarvet Fastighetsnämnden*** Konstnärlig utsmyckning Energiinvesteringar Regionstyrelsen Strategiska investeringar Mindre strategiska fastighetsinv VGR IT Strategiska IT investeringar Västtrafik Totalt

21 Detaljbudget 2015, (21) Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys RESULTATRÄKNING (Mnkr) Utfall Utfall Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT

22 Detaljbudget 2015, (21) BALANSRÄKNING (Mnkr) Budget Utfall Immateriella tillgångar Materiella tillgångar - Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiell leasing Pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Bidrag till infrastruktur Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar pensioner Övriga avsättningar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser, mnkr

23 Detaljbudget 2015, (21) KASSAFLÖDESANALYS (Mnkr) 2015 Budget Löpande verksamhet Periodens/årets resultat 141 Investeringsbidrag -1 Avskrivningar, nedskrivningar Upplösning bidrag till infrastruktur 45 Utrangeringar 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 Avsättningar 983 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) förråd 0 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 0 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -608 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster -4 Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar -200 Kassaflöde från investeringsverksamhet Finanseringsverksamhet Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar 0 Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 1 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 1 KASSAFLÖDE

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för 2015-2017. Förslaget fastställde

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Sammanträde med regionstyrelsen den 27 januari 2015

Sammanträde med regionstyrelsen den 27 januari 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 27 januari 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.30 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum

Läs mer

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område.

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område. Sida 1(32) Detaljbudget 2014 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning Detaljbudget 2014 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet 1. Inledning Regionfullmäktiges budget inför 2014 har ett förändrat

Läs mer

I ~ landstinget II DALARNA. :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen. Budget 2015. Finansplan 2015-2018. Ordförandens förslag.

I ~ landstinget II DALARNA. :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen. Budget 2015. Finansplan 2015-2018. Ordförandens förslag. I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen Datum 2014-06-02 Sida 1 (3) Dnr LD14/01315 Uppdnr 776 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Delårsrapport 1 april 2011

Delårsrapport 1 april 2011 maj Landstingsstyrelsen -05-30 LD 11/01282 november december januari Delårsrapport 1 april Periodens resultat är ett underskott på 51 mkr vilket ger ett underskott mot den periodiserade budgeten på minus

Läs mer

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Sida 1(38) Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Under 2013 har hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat en ettårig överenskommelse med styrelsen för beställd

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (20) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 4 2. REGIONFULLMÄKTIGES MÅL... 5 Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare

Läs mer

Helårsbedömning 08 2009

Helårsbedömning 08 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen 2009-10-07 LiÖ 2009-29 Delårsrapport 08 år 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 08 är en samlad rapportering till landstingsfullmäktige från

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-05-26 Dnr 2013/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Inledning Utgångspunkt för

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 17 juni 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 17 juni 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 17 juni 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 17 juni 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG 1 2 BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 Den 1 januari 2015 gick landstinget och regionförbundet samman och bildade Region Kronoberg. INVÅNARE MEDARBETARE

Läs mer

Detaljbudget 2015 Västtrafik AB 2015. 1. Sammanfattning. 2 Regionfullmäktiges mål. Sida 1(18)

Detaljbudget 2015 Västtrafik AB 2015. 1. Sammanfattning. 2 Regionfullmäktiges mål. Sida 1(18) Sida 1(18) Detaljbudget 2015 Västtrafik AB 2015 1. Sammanfattning För Västtrafik som helhet förväntas antal resor i budget 2015 resultera i ca 282 miljoner resor (exklusive resor för anropsstyrd trafik).

Läs mer

Landstingsplan och budget 2015-2017

Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 212 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 212 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader och det bokförda resultatet ãr 69,6 miljoner kronor. en för zorz är ett överskott om 32,6 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer