Detaljbudget Västra Götalandsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljbudget 2015. Västra Götalandsregionen"

Transkript

1 Detaljbudget 2015 Västra Götalandsregionen

2

3 1 (21) Detaljbudget 2015 Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet Handläggare: Kristina Tornberg Telefon: E-post: Till regionstyrelsen Västra Götalandsregionens detaljbudget 2015 Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Regionens Hus Östergatan Vänersborg Vänersborg

4 Detaljbudget 2015, (21) Innehåll Inledning... 3 Regionfullmäktiges mål för Utmaningar inför Sammanfattning budgeterat resultat Hälso- och sjukvård... 4 Prestationer... 4 Tillgänglighetsutmaningar och satsningar... 4 Närsjukvårdsutredning Storgöteborg... 5 Kompetensförsörjningsutmaningar... 6 Vårdval rehab... 6 Nytt statsbidrag för Cancervård... 7 Tillväxt och utveckling... 7 Kollektivtrafikens utmaningar... 7 Operans utmaningar... 8 Ledning och styrning... 8 Ny politisk organisation... 8 Organisationsöversyn centrala kanslier... 8 Intäkter och kostnader... 9 Budgeterade intäkter Budgeterade kostnader Fördelning regionbidrag till hälso- och sjukvård samt tillväxt och utveckling Investeringar Nettolikviditet Pensionskostnader Framställan eget kapital Upplösning obeskattade reserver Regionbidrag per styrelse och nämnd Hälso- och sjukvårdens budgeterade prestationer Investeringsramar Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys... 19

5 Detaljbudget 2015, (21) Inledning Regionfullmäktige fastställde i november 2014 budget för 2015 och plan för Därefter har regionstyrelsen beslutat om planeringsdirektiv. Detaljbudgeten bygger på dessa beslut och av styrelser och nämnder fastställda detaljbudgetar. Syftet med detaljbudgeten är att ge regionstyrelsen information om den slutliga fördelningen av medel 2015 till nämnder och styrelser och hur de disponerar sin budget. Detaljbudgeten redovisas utifrån ett övergripande koncernperspektiv. Regionfullmäktiges mål för 2015 Budgeten är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste styrdokument och uttrycker regionfullmäktiges mål och uppdrag till nämnder och styrelser. I budgeten anges övergripande mål ur ett medborgar-/invånar-/kundperspektiv. Dessa mål anger den utveckling och inriktning som gäller på några års sikt. Alla nämnder och styrelser har i sina budgetar beskrivit hur de kommer att arbeta med regionfullmäktiges mål under Uppföljning av det arbetet kommer att ske under året. Läs mer i sammanställning av regionfullmäktiges mål från styrelsers och nämnders detaljbudgetar: Utmaningar inför 2015 Regionfullmäktige har genom satsningar i budgeten skapat förutsättningar för att akutsjukhusen ska vara i verksamhetsmässig balans De ekonomiska tillskotten ska bidra till förbättrad ekonomi och bättre måluppfyllnad för sjukhusen, till exempel beträffande tillgänglighet och överbeläggningar. Situationen varierar mellan regionens olika akutsjukhus. Vid några sjukhus är de ekonomiska obalanserna trots tillskott besvärande och kommer att kräva stort fokus på kostnadskontroll för att de tillskjutna medlen ska få önskad effekt på tillgänglighet och stärka sjukhusens ekonomi. De förvaltningar som befarar ekonomiska obalanser under året, ska redan i delårs rapport mars redovisa till regionstyrelsen vilka åtgärder man tänker vidta för att komma i balans vid utgången av Uppföljning av dessa åtgärder kommer ske i delårsrapport augusti samt bokslutet Sammanfattning budgeterat resultat 2015 Det budgeterade resultatet för 2015 enligt regionfullmäktiges beslut är 156 mnkr. Till detta tillkommer överskott budgeterade av primärvårdstyrelsen och Västfastigheter beslutat användande av eget kapital från 2014 för regionutvecklingsnämnden. I enlighet med VGRs regelverk får det outnyttjade egna kapitalet föras över till 2015 Folktandvårdens budgeterade användande av eget kapital avseende den konkurrensutsatta delen ( 43 RS )

6 Detaljbudget 2015, (21) ett oplanerat underskott budgeterat av GöteborgsOperan effekt av upplösning av obeskattade reserver för bolagen. Det budgeterade resultatet för 2015 uppgår därför till 141 mnkr innan framställningar om utnyttjande av eget kapital behandlats. Framställningar om eget kapital, se nedan. Budget 2015 Mnkr Beslutat budget Regionutvecklingsnämnden EK beslut Folktandvården EK konkurrensutsatta delen -10 Budgeterat över/underskott 32 Ianspråktagande av eget kapital - Effekt av upplösning av obeskattade reserver -7 Budgeterat nytt resultat 2015 före ev. ytterligare beslut 141 Hälso- och sjukvård Prestationer Prestationsredovisning av hälso- och sjukvård inom VGR syftar till att beskriva produktion och konsumtion på ett enhetligt och jämförbart sätt, så att förändringar i verksamheten, exempelvis förändrade vårdformer, ökad/minskad volym, nya kontaktformer och ny teknik, tydliggörs. Under 2014 har en översyn av regelverket för prestationsredovisning genomförts, i syfte att förbättra sättet att beskriva utförd och konsumerad vård. Från och med 2015 kommer exempelvis telefonbesök att registreras. Sammanvägda prestationsmått används för att jämföra med använda resurser i form av personal eller kostnader. Sammanvägningen kan beräknas för sjukhusvård respektive primärvård var för sig, men också samlat för hela sjukvårdsproduktionen inom VGR. Inför 2015 förändrades regelverket för hur olika delar av sjukhusens produktion viktas mot varandra vid beräkning av sammanvägda prestationer. Även regelverket för sammanvägning av primärvårdens prestationer justerades. Sjukhusen budgeterar i stort sett lika många prestationer 2015 som utfall 2014, med en ökning av besök inom vuxenpsykiatri. Inom primärvården budgeteras en ökning av besök inom vårdval rehab. Tabellerna nedan visar budgeten för utförarnas produktion och invånarnas konsumtion Tillgänglighetsutmaningar och satsningar Hälso- och sjukvårdsnämnderna tilldelas resurser för extra satsningar till sjukhusen som fördelas enligt resursfördelningsmodellen. Av dessa fördelades 750 mnkr i den justerade budgeten för 2015.

7 Detaljbudget 2015, (21) I tabellen fördelas resurserna 2015 för de olika satsningarna avseende tillgängligheten. Satsningar till sjukhusen (mnkr) HSN RS TOTALT Extra satsningar Tillgänglighetssatsningar Ortopediplan Obesitaskirurgi Koloskopi Summa Av de 200 mnkr som tilldelats sjukhusen för tillgänglighetssatsningar är cirka 110 mnkr avsedda för tillgänglighetsuppdrag och 90 mnkr att användas för särskilda satsningar inom höft- och knäproteskirurgi, ryggkirurgi och ögonsjukvård inom ramen för de avtal med fasta volymer som VGR har med externa leverantörer Den princip för produktionsplanering med tillgänglighetsuppdrag till sjukhusen som har arbetats fram under 2014 gäller för Ersättningen betalas ut efter avrop och fullgjord prestation. Denna regionala produktionsplanering syftar till att utnyttja den gemensamma kapaciteten, säkerställa kvalitén och förbättra tillgängligheten. En del av tillgänglighetsuppdraget utför sjukhusen för att ta hand om egna köer, en del för att stötta andra sjukhus med tillgänglighetsproblematik. Regionkansliet har tagit fram en plan för strömmar mellan sjukhusen. Produktion kommer att följas och vid behov kan justeringar av strömmarna göras. Även för de 148 mnkr för ortopediuppdrag, finns en modell framtagen 2014 som gäller för Ersättningar betalas ut efter avrop och fullgjord prestation. För den utförda produktionen inom tillgänglighetsuppdrag, obesitaskirurgi, ortopediplan ersätts sjukhusen med ett särskilt regiongemensamt DRG pris. De ökade uppdrag sjukhusen har fått i budget 2015 innebär en förväntan på att tillgängligheten förbättras. I nuläget finns inga regiongemensamma resurser, vare sig på hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller regionstyrelsen, för ytterligare tillgänglighetssatsningar. Närsjukvårdsutredning Storgöteborg Regionkansliet lägger under våren 2015 förslag för att etablera och utveckla ett funktionellt sammanhållet närsjukvårdssystem med specialistsjukvårdscentrum och dagkirurgiska centrum i Göteborgsområdet. Syftet med förslaget är att omhänderta behovet av ökade volymer öppen specialiserad länssjukvård, samt den vård som idag sker vid Frölunda Specialistsjukhus och Capio Lundby Närsjukhus som i en framtid inte kan bedrivas i nuvarande lokaler. Förslaget berör inte närsjukvården utanför Göteborgsområdet, inte heller den dagkirurgi som behöver sjukhusens resurser. Förslaget innebär inte i sig att vård som idag utförs

8 Detaljbudget 2015, (21) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) eller andra akutsjukhus flyttas till närsjukvården. Förslaget innebär att en konkret inriktning till det fortsatta arbetet läggs fast. Slutliga specificerade beslut återstår att fattas av regionstyrelsen efter fortsatt beredning. En förutsättning för en väl fungerande närsjukvård är ett utvecklat samarbete mellan primärvården och den specialiserade vården vid specialistsjukvårdscentrum och dagkirurgiska centrum. Med specialiserad närsjukvård menas andra medicinska specialiteter än allmänmedicin. Patienternas valfrihet och vårdvalsmodellerna inom primärvården berörs inte av förslaget. Under våren lägger regionkansliet samtidigt förslag dels angående hur Kungälvs sjukhus ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet ska utformas och dels angående fortsatt utveckling av Alingsås lasarett som akutsjukhus med närvårdsprofil. Arbetet i Göteborgsområdet ska kompletteras med förslag om utveckling av närsjukvårdssystem i övriga Västra Götaland. Arbetet med regiongemensam produktionsstyrning inom vissa diagnosområden pågår och kommer att återrapporteras till regionstyrelsen under våren. Kompetensförsörjningsutmaningar Den långsiktiga satsningen på utbildningsbefattningar för sjuksköterskor i specialistutbildning fortsätter. Detta är en framgångsfaktor för att attrahera sjuksköterskor och på sikt bidra till att säkra kompetensförsörjningen.. Under 2014 erhöll sjukhusen medel till förstärkt yrkesintroduktion för sjuksköterskor som examinerades från något av de fyra lärosätena i Västra Götaland under januari-juni. Ca 260 sjuksköterskor anställdes. Satsningen på den förstärkta yrkesintroduktionen av sjuksköterskor fortsätter under 2015 Kvinnodominerade yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning i vården behöver fortsatt prioriteras för att de ska nå målbilden för lönestrukturen. I budget 2015 avsätts 50 mnkr för att förstärka förvaltningarnas egna satsningar för att komma till rätta med oskäliga skillnader i lönestrukturen inom hälso- och sjukvården. Prioriteringarna ska utfalla för de yrkesgrupper som enligt Målbild lönestruktur ligger lågt. Vårdval rehab I samband med att Vårdval Rehabilitering inom primärvården infördes den 1 september 2014, fick regiondirektören i uppdrag av regionstyrelsen att klarlägga finansieringsbehov för Enligt planeringsdirektivet (RS ) skulle hälso- och sjukvårdsnämnderna budgetera enligt kostnadsnivån före införandet av vårdvalet i avvaktan på en uppföljning av det faktiska ekonomiska utfallet. Hälso- och sjukvårdsnämnderna budgeterar i enlighet med sitt uppdrag 364 mnkr, varav 293 mnkr är ersättning till Närhälsan. Närhälsan budgeterar den egna ersättningen för Vårdval rehab till 371 mnkr, vilket ger en differens på 78 mnkr.

9 Detaljbudget 2015, (21) Regionkansliets bedömning är att kostnadsnivån 2015 kommer att vara högre än hälso- och sjukvårdsnämndernas budget och att Närhälsans budget är mer realistisk. I VGRs detaljbudget elimineras differensen mellan nämnderna och Närhälsan rent budgettekniskt genom att 78 mnkr tas upp som en fiktiv extern intäkt. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har i sina budgetbeslut hemställt hos regionstyrelsen om full kostnadstäckning för ökade kostnader föranledda av Vårdval rehab. Regionkansliet föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ompröva ersättningsnivåerna för Vårdval Rehab samt att vid behov föreslå åtgärder för att undvika ekonomiska underskott. Nytt statsbidrag för Cancervård Under första kvartalet 2015 kommer förslag till en ny regional utvecklingsplan för cancervården fram till 2020 att redovisas. I planen framgår förslag till mål och åtgärder för att vidareutveckla cancervården. Nyligen har en nationell satsning beslutats för att korta väntetiderna Tillkommande finansiering från staten uppgår till 2 miljarder kronor fördelat med 500 miljoner per år under perioden. För 2015 har 60 mnkr inarbetats i HSS budget Tillväxt och utveckling Kollektivtrafikens utmaningar Under 2015 kommer revideringen av trafikförsörjningsprogrammet, som är regionens styrdokument för kollektivtrafikens utveckling, att vara en central uppgift för kollektivtrafiknämnden. Trafikförsörjningsprogrammet sätter mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling på medellång till lång sikt. Processen sker i nära samverkan med kommunerna genom kollektivtrafikråden. Kollektivtrafiknämnden har avsatt medel för utrednings- och förankringsarbete. En av de viktigaste utmaningarna är att sänka tröskeln till kollektivtrafiken. Därför fortsätter arbetet 2015 steg för steg mot ett enklare och mer rättvist sätt att betala resor genom implementering av en ny pris- och sortimentsstrategi. Här ligger en satsning på 60 mnkr i Västtrafiks budget Hög prioritet ligger bland annat på att utveckla digitala betaltjänster som ska underlätta för resenären att köpa sin biljett. Kollektivtrafikens och Västtrafiks varumärke behöver stärkas. Projekt och aktiviteter som verkar för att stärka kollektivtrafiken som en självklar del i ett hållbart samhälle, och en sund och smart livsstil kommer prioriteras. Aktiviteter för att stärka forskning och utveckling på kollektivtrafikområdet genom engagemang i forskningscentrum och utvecklingsprojekt fortsätter. Det är angeläget då kollektivtrafikforskningen i Sverige varit fragmenterad och kopplingen till branschen generellt varit svag, men som de senaste åren håller på att utvecklas i rätt riktning. Framförallt genom det nya samlande nationella forskningscentret K2 som Västra Götalandsregionen tillsammans med Skåne och Stockholms trafikförvaltning medfinansierar tillsammans med Trafikverket, Vinnova, Formas och VTI, Malmö Högskola och Lunds Universitet

10 Detaljbudget 2015, (21) Operans utmaningar Styrelsen för GöteborgsOperan har tagit beslut om en budget för 2015 som är underbalanserad med 2 mnkr. Enligt planeringsdirektiv och anvisningar ska VGRs samtliga nämnder och styrelser redovisa en budget i balans. Regionstyrelsen ger därför styrelsen för GöteborgsOperan i uppdrag att till delårsbokslut mars inkomma med en åtgärdsplan för att redovisa ett nollresultat Ledning och styrning Ny politisk organisation Regionfullmäktiges beslut om en ny politisk organisation från 2015 med fem hälso- och sjukvårdsnämnder samt en samlad folkhögskolestyrelse reflekteras i årets detaljbudget. I beslutet ingick vidare att en hälso- och sjukvårdsstyrelse inrättas. Fördelning av ekonomiska ramar samt uppgiftsfördelning mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen finns beskrivet i regionstyrelsens detaljbudget för Organisationsöversyn centrala kanslier I regionfullmäktiges beslut om budget 2015 ingick ett uppdrag till regionstyrelsen att genomföra förändringar av de centrala kansliernas organisation samt göra tekniska justeringar i regionbidragen till berörda styrelser, nämnder och kommittéer till följd av ändrad kansliorganisation. Organisationsförändringen som samlar samtliga centrala kanslier i ett gemensamt koncernkontor ger goda förutsättningar för att kunna skapa ett kraftfullt stöd till politiken och utförarna, ökad effektivitet, kvalitet och samordning. Därtill ges möjlighet till minskade kostnader i enlighet med uppdrag i budget Den förändrade kansliorganisationen inklusive överföring av inköpsverksamheten kommer att starta Regionkansliet kommer till regionstyrelsen att redovisa förslag bland annat till tekniska justeringar i regionbidragen. Detaljer kring organisationsöversynen finns i regionstyrelsens detaljbudget 2015.

11 Detaljbudget 2015, (21) Intäkter och kostnader RESULTATSAMMANSTÄLLNING (Mnkr) Utfall Utfall Budget Skatteintäkter, komm.ek. utjämning och generella statsbidrag Specialdestinerade statsbidrag Patientavgifter Såld vård Biljettintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader totalt Bemanningsföretag Köpt vård Läkemedelskostnader Material och varor Trafikkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga kostnader Summa kostnader ÅRETS RESULTAT

12 Detaljbudget 2015, (21) Budgeterade intäkter VGRs externa intäkter och dess fördelning framgår av nedanstående diagram. Externa intäkter mnkr (utfall 2014 inom parentes) Såld vård 2% (3%) Biljettintäkter bolag 6% (5%) Patientavg 3% (3%) Specialdest statsbidrag 3% (4%) Övriga intäkter 6% (7%) Utjämning och gen.statsbidrag 14% (14%) Skatteintäkter 66% (64%) Budgeterade kostnader VGRs externa kostnader och fördelning framgår i diagrammet. Externa bruttokostnader mnkr (utfall 2014 inom parentes) Övriga kostnader 31% (29%) Kostnader för personal och bemanningsföretag 49% (51%) Avskrivningar 4% (3%) Externa hyror 2% (2%) Köpt vård 8% (7%) Läkemedelskostnader 6% (8%)

13 Detaljbudget 2015, (21) Fördelning regionbidrag till hälso- och sjukvård samt tillväxt och utveckling Hälso- och sjukvård mnkr Region och rikssjukvård 2 235,1 Länssjukvård ,7 Primärvård 7 460,7 varav VGVPrimärvård 5 549,9 varav Vårdval rehab 642,5 Tandvård 788,6 Handikappverksamhet 800,0 Folkhälsomedel 86,7 Läkemedel 566,8 Sjukresor 311,0 Nämndkostnader 20,6 Kanslikostnader 100,7 Övrigt 103,5 Summa regionbidrag ,4 Tillväxt och utveckling mnkr Regionutvecklingsnämnden 697,9 Kulturnämnden 1 053,5 Miljönämnden 87,5 Kollektivtrafiknämnden 3 948,0 Summa regionbidrag 5 786,9 Fördelning regionbidrag till hälso- och sjukvård Tandvård 2 % Övrig primärvård 4 % Vårdval Rehab 2 % Handikappverksamhet 2 % Läkemedel 2 % Övrigt 2% VG Primärvård 16 % Sjukhusvård 70%

14 Detaljbudget 2015, (21) Investeringar I regionfullmäktiges beslut om budget 2014 ingick beslut om övergripande investeringsplan för Regionstyrelsen har uppdraget att fastställa en detaljerad investeringsplan för samt att fördela investeringsramar för Med anledning av osäkerhet kring framtida investeringsbehov, bland annat kopplat till utredningen om storgöteborg, beslutades om investeringsplanen endast för år För att säkerställa tillräcklig långsiktighet i planeringen framarbetas under våren 2015 en femårig investeringsplan som komplement till budgetunderlaget Tabell 1: Detaljerad investeringsplan 2015 Total detaljerad investeringsplan 2015 (mnkr) Fastighetsinvesteringar Utrustningsinvesteringar Västtrafikinvesteringar (fordon) Planerad investeringsplan brutto Avdragspost (80% sysselsättningsgrad) Förslag investeringsplan netto Investeringsplan (justerad budget) Historiskt syns en skillnad mellan investeringsplan och utfall, vilket främst beror på tidsförskjutningar i större fastighetsprojekt. Ambitionen är att över tid reducera skillnaden mellan planerade projekt och utbetalningar, delvis med hjälp av en flexiblare och behovsbaserad allokeringsmodell. I tabellen ovan finns en avdragspost om 20 procent, som utgår från att 80 procent av kapitalet används/utbetalas innevarande år. Det finns goda möjligheter att prioritera investeringsobjekten i tid för att säkerställa att inte investeringsplanen överskrids. De investeringar som skjuts framåt i tiden skapat över tid en puckel av planerade (ej genomförda) investeringar, vilket syns i prognoserna för 2016 och Denna uppbyggnad förväntas mildras av att investeringar ytterligare förskjuts eller inte genomförs års investeringsplan innebär tre huvudsakliga förändringar: Omfördelning av 15 procent från lokala ramar för fastighetsinvesteringar till fastighetsnämnden för att täcka ett ökat behov av återinvesteringar. Omfördelning av 15 procent från lokala ramar för utrustningsinvesteringar till central ram för nyinvesteringar Begreppet sparade ramar upphör. Investeringsmodellen delar i huvudsak in investeringar i grundramar för fastigheter och utrustning samt strategiska investeringar i fastigheter och utrustning. Verksamheterna disponerar själva över grundramarna för mindre fastighets och utrustningsändamål. Strategiska investeringar nomineras och prioriteras centralt utifrån ett regionperspektiv. Grundramarna har hittills årligen räknats upp med index, medan de strategiska investeringarna genomgår en årlig inventering. Modellen vidareutvecklas till att bättre reflektera investeringsbehovet och från 2015 upphör möjlighet till medflyttningen av sparad, ej utnyttjad investeringsram. Förslag på fördelning av investeringsramar per förvaltning utifrån investeringsplan 2015 finns i bilaga.

15 Detaljbudget 2015, (21) Nettolikviditet VGR har en nettolikviditet vid årsskiftet 2014/2015 på 9,3 mdkr. Av dessa består 2,2 mdkr en pensionsfondering och resterande är kassa och likviditetsförvaltning. Regionkansliet bedömer att likviditeten kommer att minska med cirka 0,6 mdkr under året, vilket främst förklaras av slutavräkningar av skatten 2013 och att det finansiella utrymme som årets avskrivningar ger inte räcker för att finansiera investeringarna. Till detta kommer VGRs åtagande till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag att lösa in utestående revers om 1,0 mdkr samt att tillskjuta ett garantikapital på cirka 0,2 mdkr. Detta innebär sammantaget en likviditetsförsämring om 1,8 mdkr. Likviditet mnkr Ingångsvärde 2015, netto likviditetsminskning under året 600 LÖF, inlösen av revers Garantikapital 200 SUMMA utgående likviditet Regionkansliet bedömer att ingen extern upplåning behövs under året. Pensionskostnader Huvuddelen av VGRs externa pensionskostnader budgeteras på moderförvaltningen. Förvaltningarna belastas av eventuella beslut om överenskommen särskild avtalspension. Bolagen bär sina egna pensionskostnader och för kulturbolagen gäller detta upp till en specificerad nivå, därutöver bidrar moderförvaltningen till kostnaderna. Från förvaltningarna överförs interndebiterad pension (inklusive löneskatt) för att täcka nyintjänade pensionsavgifter och förmånsbestämd ålderspension (FÅP). Kostnaderna för pensioner under 2015 baseras på KPA:s prognos från mars 2014 över pensionskostnadsutvecklingen. Mnkr 2015 Pensionsutbetalningar m.m Pensionsavgifter Pensionsavsättning -802 Värdesäkring av pensionsavsättningen -202 Förvaltningsavgifter -7 Summa externa kostnader Interndebiterad pension från förvaltningarna Nettokostnad för moderförvaltningen

16 Detaljbudget 2015, (21) Pensionsutbetalningarna ökar i och med att VGRs anställda går i pension. KPA förutsätter i sina prognoser att pensionering sker vid 65 års ålder. Skulle många av VGRs anställda välja att ta ut pension tidigare ökar utbetalningarna ytterligare. Nivån för pensionsavgifterna ligger sedan 2010 på 4,5 procent. Pensionsavsättningen avser främst intjänande av förmånsbestämd ålderspension. Pensionsavsättningen beräknas till 13,7 mdkr och ansvarsförbindelsen (intjänad pensionsrätt per ) till 25,3 mdkr vid utgången av 2015, det vill säga totalt för 39,0 mdkr för det långsiktiga pensionsåtagandet. Framställan eget kapital Följande framställningar att disponera eget kapital har kommit in Nämnder/Styrelser som yrkar på användande av eget kapital Regionstyrelsens beslut Motivering till förslag Kommittén för rättighetsfrågor 0,5 mnkr för Mänskliga rättigheter i Göteborg, tillsammans med länsstyrelsen och Göteborgs stad 1,0 mnkr förr puckelkostnader i s m att Utvecklingsenheten för barnets rättigheter överförs till kommittén fr.o.m Regionstyrelsen beslutar godkänna begäran om 1,5 mnkr Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär Regionutvecklingsnämnden 30 mnkr, dels för det mindre vägnätet och dels för järnväg- och cykelsatsningar Beslut behöver inte fattas, inarbetat i budget 2015 Eget kapital beviljades 2014 och är överfört till 2015 Sahlgrenska universitetssjukhuset 61,5 mnkr för aktiviteter för att inte behöva belasta vården med ytterligare besparingar: 9,3 mnkr, avser uppdragsutbildning till IVA sjuksköterskor 3 mnkr avser specialistläkare psykiatri utlandsrekrytering 3 mnkr avser extra ordinära kostnader för neonatalenheten 30 mnkr avser köpt vård övrig ortopedi 9,2 mnkr avser utvecklingsprojekt verksamhet 7 mnkr avser studier - utvecklingsprojekt Regionstyrelsen beslutar godkänna begäran om 61,5 mnkr Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär. Skaraborgs sjukhus 12 mnkr för att täcka de extraordinära kostnader som uppstår under verksamhetsår 2015 för evakueringslokaler till följd av sanering av PCB. Regionstyrelsen beslutar godkänna begäran om 12 mnkr Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär

17 Detaljbudget 2015, (21) Folktandvården Sammanlagt 10 mnkr, för: 2 mnkr, avser fortsatt projektering kring nästa generations tandvårdssystem. 1,5 mnkr avser delfinansiering av utvecklingskliniken Kvillebäcken 2,5 mnkr avser utveckling av verksamheten, med fokus på Hälsostyrd vård 2,5 mnkr avser ökade insatser för medarbetarnas kompetensutveckling 1,5 mnkr avser delfinansiering av investeringar i infrastruktur och gemensamma utrymmen i fastigheten Odontologen Beslut behöver inte fattas, inarbetat i budget 2015 Folktandvården har rätt att använda eget kapital som avser den konkurrensutsatta verksamheten. Habilitering & Hälsa 5,9 mnkr för införande av ny vårdinformationstjänst (Asynja Visph) Regionsrtyrelsen beslutar godkänna begäran Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär Styrelsen för beställd primärvård 8,7 mnkr för breddinförande av ett nytt vårdinformationssystem (Asynja Visph) Regionstyrelsen beslutar godkänna begäran Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär Frölunda specialistsjukhus 0,5 mnkr för insatser för chefer och medarbetare i samband med kommande förändringsprocess Regionstyrelsen beslutar avslå begäran Avser driftkostnader Summa 130,1 mnkr varav 30 mnkr är från 2014 (RUN) varav 10 mnkr är godkänt (FTV) Regionstyrelsen beslutar bevilja 89,6 mnkr Regionstyrelsens godkännande att använda eget kapital, inklusive redan fattat beslut för regionutvecklingsnämnden och tillåtet beslut av folktandvården, påverkar det budgeterade resultatet negativt med totalt 89,6 mnkr. Beviljande av eget kapital ska ske med stor restriktivitet och endast vara av tillfällig karaktär. Upplösning obeskattade reserver Göteborgs Symfoniker AB löser upp 1,5 mnkr i obeskattade reserver för att nå ett nollresultat 2015, vilket för koncernen får en resultateffekt om -1,1 mnkr. GöteborgsOperan AB upplöser 7 mnkr i obeskattade reserver för att nå ett förbättrat resultat 2015, vilket för koncernen får en resultateffekt om -5,5 mnkr.

18 Detaljbudget 2015, (21) 1 Verksamheternas budgetar/planer som är underlag för den konsoliderade koncernövergripande detaljbudgeten finns publicerade på VGRs webbplats (www.vgregion.se/budget). Regionbidrag per styrelse och nämnd 2015 Regionbidrag (mnkr) Regionbidrag Justering Regionbidrag 2015 efter just Regionfullmäktige 80,543 80,543 Regionstyrelsen 8 746, , ,143 varav Hälso och sjukvårdsutskottet 7 512, ,603 0,000 varav Personalutskottet 233, ,251 Hälso och sjukvårdsstyrelsen 7 151, ,678 Folkhälsokommittén 43,189 43,189 Kommittén för rättighetsfrågor 40,310 40,310 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 848, ,076 Revisorskollegiet 23,856 23,856 Patientnämnd 17,947 17,947 Arkivnämnd 30,572 30,572 Fastighetsnämnd 198, ,017 Servicenämnd 102, ,674 Nämnd Hälsan & stressmedicin 17,948 17,948 HSN Norra 4 922, ,945 HSN Södra 3 784, ,404 HSN Östra 4 736, ,738 HSN Västra 5 664, ,651 HSN Gbg 8 830, ,859 Regionutvecklingsnämnd 697, ,938 Kulturnämnd 1 053, ,461 Miljönämnd 87,498 87,498 Kollektivtrafiknämnden 3 947, ,963 Koncernbanken 477, ,727 Moderförvaltningen 2 100, ,638 Summa regionbidrag ,322 0, ,322

19 Detaljbudget 2015, (21) Hälso- och sjukvårdens budgeterade prestationer Sjukhusvård Hälso- och sjukvårdsnämndernas konsumtion av sjukhusvård inom VGR Norra HSN Västra HSN Göteborg HSN Vårdtillfällen somatisk vård DRG-poäng somatisk vård Södra HSN Östra HSN Totalt Vårddygn rättspsykiatrisk vård Vårddygn vuxenpsykiatrisk vård Vårddygn BUP Besök somatisk vård Besök vuxenpsykiatrisk vård Besök BUP Sammanvägda prestationer Sjukhusens budgeterade produktion SU NU SÄS SkaS Kungälv Alingsås FSS ANS Totalt Vårdtillfällen somatisk vård DRG-poäng somatisk vård Vårddygn vuxenpsyk vård Vårddygn rättspsyk vård Vårddygn BUP Besök somatisk vård Besök vuxenpsyk vård Besök BUP Sammanvägda prestationer Primärvård Budgeterad produktion Närhälsan Vårdvalsverksamhet Vårdval rehab Beställd primärvård Habilitering & Hälsa Hälso- och sjukvårdsnämnders konsumtion av primärvård inom VGR Norra HSN Västra HSN Göteborg HSN Vårdvalsverksamhet Besök vårdval rehab Beställd primärvård Habilitering & Hälsa Södra HSN Östra HSN Totalt

20 Detaljbudget 2015, (21) Investeringsramar 2015 Investeringsplan 2015 Förvaltningar Fastigheter Utrustning Totalt * Utbet. tak ** Sahlgrenska Universitetssjukhuset*** NU sjukvården*** Södra Älvsborgs sjukhus*** Skaraborgs sjukhus Kungälvs sjukhus*** Alingsås lasarett Frölunda specialistsjukhus Angereds Närsjukhus Primärvårdsstyrelsen Styrelsen för beställd primärvård Folktandvården Västra Götaland*** Habilitering och Hälsa RnS, Servicenämnden Hälsan och Stressmedicin Folkhögskolor gemensamt Gymnasienämnden, naturbruk*** Göteborgs Botaniska trädgård Västarvet Fastighetsnämnden*** Konstnärlig utsmyckning Energiinvesteringar Regionstyrelsen Strategiska investeringar Mindre strategiska fastighetsinv VGR IT Strategiska IT investeringar Västtrafik Totalt

21 Detaljbudget 2015, (21) Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys RESULTATRÄKNING (Mnkr) Utfall Utfall Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT

22 Detaljbudget 2015, (21) BALANSRÄKNING (Mnkr) Budget Utfall Immateriella tillgångar Materiella tillgångar - Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiell leasing Pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Bidrag till infrastruktur Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar pensioner Övriga avsättningar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser, mnkr

23 Detaljbudget 2015, (21) KASSAFLÖDESANALYS (Mnkr) 2015 Budget Löpande verksamhet Periodens/årets resultat 141 Investeringsbidrag -1 Avskrivningar, nedskrivningar Upplösning bidrag till infrastruktur 45 Utrangeringar 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 Avsättningar 983 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) förråd 0 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 0 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -608 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster -4 Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar -200 Kassaflöde från investeringsverksamhet Finanseringsverksamhet Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar 0 Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 1 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 1 KASSAFLÖDE

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen.

Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen. 1 Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen. Val som förrättas av regionfullmäktige den 25 november Valperiod 1 januari 31 december 2018. Uppdrag Nominerade:

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Definitioner till tabellerna Bokslut 2009. Tabell 1 Resultaträkning 2009

Definitioner till tabellerna Bokslut 2009. Tabell 1 Resultaträkning 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN DOKUMENTTYP 1(7) till tabellerna Bokslut 2009 Tabell 1 Resultaträkning 2009 En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Budget Kortversion

Budget Kortversion Budget 2017 Kortversion 2 3 Investeringar för framtiden måste genomföras. Vi avsätter därför drygt en miljard kronor i utvecklingsmedel de närmaste tre åren för att höja kvaliteten och flytta ut den enklare

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018 1 (7) Rapport Datum 2015-04-30 Västra Götalandsregionen Koncernstab Verksamhetsuppföljning, Ekonomi & Inköp Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se Kompletterande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhets analys 2006 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2007 Omslagsbild: Omslagslayout och foto: En trappa som finns i Regionens Hus

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen

Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen i Datum 2014-11-11 Diarienummer; Till regionstyrelsen Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan Det Goda livet Vision Västra Götaland Hållbar utveckling 5 FOKUSOMRÅDEN EKONOMI 4 PERSPEKTIV 1. Den gemensamma regionen 2. Jämställdhet

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 11-2015 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) -5-18 LS 114-567 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: -5-1 8 Landstingsstyrelsen i i ^OSTfNGSSTVRELSFM 1*5-2 4 * 1 7 Kvartalsrapport per

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. 5 b) BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. Styrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer