Detaljbudget Västra Götalandsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljbudget 2015. Västra Götalandsregionen"

Transkript

1 Detaljbudget 2015 Västra Götalandsregionen

2

3 1 (21) Detaljbudget 2015 Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet Handläggare: Kristina Tornberg Telefon: E-post: Till regionstyrelsen Västra Götalandsregionens detaljbudget 2015 Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Regionens Hus Östergatan Vänersborg Vänersborg

4 Detaljbudget 2015, (21) Innehåll Inledning... 3 Regionfullmäktiges mål för Utmaningar inför Sammanfattning budgeterat resultat Hälso- och sjukvård... 4 Prestationer... 4 Tillgänglighetsutmaningar och satsningar... 4 Närsjukvårdsutredning Storgöteborg... 5 Kompetensförsörjningsutmaningar... 6 Vårdval rehab... 6 Nytt statsbidrag för Cancervård... 7 Tillväxt och utveckling... 7 Kollektivtrafikens utmaningar... 7 Operans utmaningar... 8 Ledning och styrning... 8 Ny politisk organisation... 8 Organisationsöversyn centrala kanslier... 8 Intäkter och kostnader... 9 Budgeterade intäkter Budgeterade kostnader Fördelning regionbidrag till hälso- och sjukvård samt tillväxt och utveckling Investeringar Nettolikviditet Pensionskostnader Framställan eget kapital Upplösning obeskattade reserver Regionbidrag per styrelse och nämnd Hälso- och sjukvårdens budgeterade prestationer Investeringsramar Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys... 19

5 Detaljbudget 2015, (21) Inledning Regionfullmäktige fastställde i november 2014 budget för 2015 och plan för Därefter har regionstyrelsen beslutat om planeringsdirektiv. Detaljbudgeten bygger på dessa beslut och av styrelser och nämnder fastställda detaljbudgetar. Syftet med detaljbudgeten är att ge regionstyrelsen information om den slutliga fördelningen av medel 2015 till nämnder och styrelser och hur de disponerar sin budget. Detaljbudgeten redovisas utifrån ett övergripande koncernperspektiv. Regionfullmäktiges mål för 2015 Budgeten är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste styrdokument och uttrycker regionfullmäktiges mål och uppdrag till nämnder och styrelser. I budgeten anges övergripande mål ur ett medborgar-/invånar-/kundperspektiv. Dessa mål anger den utveckling och inriktning som gäller på några års sikt. Alla nämnder och styrelser har i sina budgetar beskrivit hur de kommer att arbeta med regionfullmäktiges mål under Uppföljning av det arbetet kommer att ske under året. Läs mer i sammanställning av regionfullmäktiges mål från styrelsers och nämnders detaljbudgetar: Utmaningar inför 2015 Regionfullmäktige har genom satsningar i budgeten skapat förutsättningar för att akutsjukhusen ska vara i verksamhetsmässig balans De ekonomiska tillskotten ska bidra till förbättrad ekonomi och bättre måluppfyllnad för sjukhusen, till exempel beträffande tillgänglighet och överbeläggningar. Situationen varierar mellan regionens olika akutsjukhus. Vid några sjukhus är de ekonomiska obalanserna trots tillskott besvärande och kommer att kräva stort fokus på kostnadskontroll för att de tillskjutna medlen ska få önskad effekt på tillgänglighet och stärka sjukhusens ekonomi. De förvaltningar som befarar ekonomiska obalanser under året, ska redan i delårs rapport mars redovisa till regionstyrelsen vilka åtgärder man tänker vidta för att komma i balans vid utgången av Uppföljning av dessa åtgärder kommer ske i delårsrapport augusti samt bokslutet Sammanfattning budgeterat resultat 2015 Det budgeterade resultatet för 2015 enligt regionfullmäktiges beslut är 156 mnkr. Till detta tillkommer överskott budgeterade av primärvårdstyrelsen och Västfastigheter beslutat användande av eget kapital från 2014 för regionutvecklingsnämnden. I enlighet med VGRs regelverk får det outnyttjade egna kapitalet föras över till 2015 Folktandvårdens budgeterade användande av eget kapital avseende den konkurrensutsatta delen ( 43 RS )

6 Detaljbudget 2015, (21) ett oplanerat underskott budgeterat av GöteborgsOperan effekt av upplösning av obeskattade reserver för bolagen. Det budgeterade resultatet för 2015 uppgår därför till 141 mnkr innan framställningar om utnyttjande av eget kapital behandlats. Framställningar om eget kapital, se nedan. Budget 2015 Mnkr Beslutat budget Regionutvecklingsnämnden EK beslut Folktandvården EK konkurrensutsatta delen -10 Budgeterat över/underskott 32 Ianspråktagande av eget kapital - Effekt av upplösning av obeskattade reserver -7 Budgeterat nytt resultat 2015 före ev. ytterligare beslut 141 Hälso- och sjukvård Prestationer Prestationsredovisning av hälso- och sjukvård inom VGR syftar till att beskriva produktion och konsumtion på ett enhetligt och jämförbart sätt, så att förändringar i verksamheten, exempelvis förändrade vårdformer, ökad/minskad volym, nya kontaktformer och ny teknik, tydliggörs. Under 2014 har en översyn av regelverket för prestationsredovisning genomförts, i syfte att förbättra sättet att beskriva utförd och konsumerad vård. Från och med 2015 kommer exempelvis telefonbesök att registreras. Sammanvägda prestationsmått används för att jämföra med använda resurser i form av personal eller kostnader. Sammanvägningen kan beräknas för sjukhusvård respektive primärvård var för sig, men också samlat för hela sjukvårdsproduktionen inom VGR. Inför 2015 förändrades regelverket för hur olika delar av sjukhusens produktion viktas mot varandra vid beräkning av sammanvägda prestationer. Även regelverket för sammanvägning av primärvårdens prestationer justerades. Sjukhusen budgeterar i stort sett lika många prestationer 2015 som utfall 2014, med en ökning av besök inom vuxenpsykiatri. Inom primärvården budgeteras en ökning av besök inom vårdval rehab. Tabellerna nedan visar budgeten för utförarnas produktion och invånarnas konsumtion Tillgänglighetsutmaningar och satsningar Hälso- och sjukvårdsnämnderna tilldelas resurser för extra satsningar till sjukhusen som fördelas enligt resursfördelningsmodellen. Av dessa fördelades 750 mnkr i den justerade budgeten för 2015.

7 Detaljbudget 2015, (21) I tabellen fördelas resurserna 2015 för de olika satsningarna avseende tillgängligheten. Satsningar till sjukhusen (mnkr) HSN RS TOTALT Extra satsningar Tillgänglighetssatsningar Ortopediplan Obesitaskirurgi Koloskopi Summa Av de 200 mnkr som tilldelats sjukhusen för tillgänglighetssatsningar är cirka 110 mnkr avsedda för tillgänglighetsuppdrag och 90 mnkr att användas för särskilda satsningar inom höft- och knäproteskirurgi, ryggkirurgi och ögonsjukvård inom ramen för de avtal med fasta volymer som VGR har med externa leverantörer Den princip för produktionsplanering med tillgänglighetsuppdrag till sjukhusen som har arbetats fram under 2014 gäller för Ersättningen betalas ut efter avrop och fullgjord prestation. Denna regionala produktionsplanering syftar till att utnyttja den gemensamma kapaciteten, säkerställa kvalitén och förbättra tillgängligheten. En del av tillgänglighetsuppdraget utför sjukhusen för att ta hand om egna köer, en del för att stötta andra sjukhus med tillgänglighetsproblematik. Regionkansliet har tagit fram en plan för strömmar mellan sjukhusen. Produktion kommer att följas och vid behov kan justeringar av strömmarna göras. Även för de 148 mnkr för ortopediuppdrag, finns en modell framtagen 2014 som gäller för Ersättningar betalas ut efter avrop och fullgjord prestation. För den utförda produktionen inom tillgänglighetsuppdrag, obesitaskirurgi, ortopediplan ersätts sjukhusen med ett särskilt regiongemensamt DRG pris. De ökade uppdrag sjukhusen har fått i budget 2015 innebär en förväntan på att tillgängligheten förbättras. I nuläget finns inga regiongemensamma resurser, vare sig på hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller regionstyrelsen, för ytterligare tillgänglighetssatsningar. Närsjukvårdsutredning Storgöteborg Regionkansliet lägger under våren 2015 förslag för att etablera och utveckla ett funktionellt sammanhållet närsjukvårdssystem med specialistsjukvårdscentrum och dagkirurgiska centrum i Göteborgsområdet. Syftet med förslaget är att omhänderta behovet av ökade volymer öppen specialiserad länssjukvård, samt den vård som idag sker vid Frölunda Specialistsjukhus och Capio Lundby Närsjukhus som i en framtid inte kan bedrivas i nuvarande lokaler. Förslaget berör inte närsjukvården utanför Göteborgsområdet, inte heller den dagkirurgi som behöver sjukhusens resurser. Förslaget innebär inte i sig att vård som idag utförs

8 Detaljbudget 2015, (21) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) eller andra akutsjukhus flyttas till närsjukvården. Förslaget innebär att en konkret inriktning till det fortsatta arbetet läggs fast. Slutliga specificerade beslut återstår att fattas av regionstyrelsen efter fortsatt beredning. En förutsättning för en väl fungerande närsjukvård är ett utvecklat samarbete mellan primärvården och den specialiserade vården vid specialistsjukvårdscentrum och dagkirurgiska centrum. Med specialiserad närsjukvård menas andra medicinska specialiteter än allmänmedicin. Patienternas valfrihet och vårdvalsmodellerna inom primärvården berörs inte av förslaget. Under våren lägger regionkansliet samtidigt förslag dels angående hur Kungälvs sjukhus ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet ska utformas och dels angående fortsatt utveckling av Alingsås lasarett som akutsjukhus med närvårdsprofil. Arbetet i Göteborgsområdet ska kompletteras med förslag om utveckling av närsjukvårdssystem i övriga Västra Götaland. Arbetet med regiongemensam produktionsstyrning inom vissa diagnosområden pågår och kommer att återrapporteras till regionstyrelsen under våren. Kompetensförsörjningsutmaningar Den långsiktiga satsningen på utbildningsbefattningar för sjuksköterskor i specialistutbildning fortsätter. Detta är en framgångsfaktor för att attrahera sjuksköterskor och på sikt bidra till att säkra kompetensförsörjningen.. Under 2014 erhöll sjukhusen medel till förstärkt yrkesintroduktion för sjuksköterskor som examinerades från något av de fyra lärosätena i Västra Götaland under januari-juni. Ca 260 sjuksköterskor anställdes. Satsningen på den förstärkta yrkesintroduktionen av sjuksköterskor fortsätter under 2015 Kvinnodominerade yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning i vården behöver fortsatt prioriteras för att de ska nå målbilden för lönestrukturen. I budget 2015 avsätts 50 mnkr för att förstärka förvaltningarnas egna satsningar för att komma till rätta med oskäliga skillnader i lönestrukturen inom hälso- och sjukvården. Prioriteringarna ska utfalla för de yrkesgrupper som enligt Målbild lönestruktur ligger lågt. Vårdval rehab I samband med att Vårdval Rehabilitering inom primärvården infördes den 1 september 2014, fick regiondirektören i uppdrag av regionstyrelsen att klarlägga finansieringsbehov för Enligt planeringsdirektivet (RS ) skulle hälso- och sjukvårdsnämnderna budgetera enligt kostnadsnivån före införandet av vårdvalet i avvaktan på en uppföljning av det faktiska ekonomiska utfallet. Hälso- och sjukvårdsnämnderna budgeterar i enlighet med sitt uppdrag 364 mnkr, varav 293 mnkr är ersättning till Närhälsan. Närhälsan budgeterar den egna ersättningen för Vårdval rehab till 371 mnkr, vilket ger en differens på 78 mnkr.

9 Detaljbudget 2015, (21) Regionkansliets bedömning är att kostnadsnivån 2015 kommer att vara högre än hälso- och sjukvårdsnämndernas budget och att Närhälsans budget är mer realistisk. I VGRs detaljbudget elimineras differensen mellan nämnderna och Närhälsan rent budgettekniskt genom att 78 mnkr tas upp som en fiktiv extern intäkt. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har i sina budgetbeslut hemställt hos regionstyrelsen om full kostnadstäckning för ökade kostnader föranledda av Vårdval rehab. Regionkansliet föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ompröva ersättningsnivåerna för Vårdval Rehab samt att vid behov föreslå åtgärder för att undvika ekonomiska underskott. Nytt statsbidrag för Cancervård Under första kvartalet 2015 kommer förslag till en ny regional utvecklingsplan för cancervården fram till 2020 att redovisas. I planen framgår förslag till mål och åtgärder för att vidareutveckla cancervården. Nyligen har en nationell satsning beslutats för att korta väntetiderna Tillkommande finansiering från staten uppgår till 2 miljarder kronor fördelat med 500 miljoner per år under perioden. För 2015 har 60 mnkr inarbetats i HSS budget Tillväxt och utveckling Kollektivtrafikens utmaningar Under 2015 kommer revideringen av trafikförsörjningsprogrammet, som är regionens styrdokument för kollektivtrafikens utveckling, att vara en central uppgift för kollektivtrafiknämnden. Trafikförsörjningsprogrammet sätter mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling på medellång till lång sikt. Processen sker i nära samverkan med kommunerna genom kollektivtrafikråden. Kollektivtrafiknämnden har avsatt medel för utrednings- och förankringsarbete. En av de viktigaste utmaningarna är att sänka tröskeln till kollektivtrafiken. Därför fortsätter arbetet 2015 steg för steg mot ett enklare och mer rättvist sätt att betala resor genom implementering av en ny pris- och sortimentsstrategi. Här ligger en satsning på 60 mnkr i Västtrafiks budget Hög prioritet ligger bland annat på att utveckla digitala betaltjänster som ska underlätta för resenären att köpa sin biljett. Kollektivtrafikens och Västtrafiks varumärke behöver stärkas. Projekt och aktiviteter som verkar för att stärka kollektivtrafiken som en självklar del i ett hållbart samhälle, och en sund och smart livsstil kommer prioriteras. Aktiviteter för att stärka forskning och utveckling på kollektivtrafikområdet genom engagemang i forskningscentrum och utvecklingsprojekt fortsätter. Det är angeläget då kollektivtrafikforskningen i Sverige varit fragmenterad och kopplingen till branschen generellt varit svag, men som de senaste åren håller på att utvecklas i rätt riktning. Framförallt genom det nya samlande nationella forskningscentret K2 som Västra Götalandsregionen tillsammans med Skåne och Stockholms trafikförvaltning medfinansierar tillsammans med Trafikverket, Vinnova, Formas och VTI, Malmö Högskola och Lunds Universitet

10 Detaljbudget 2015, (21) Operans utmaningar Styrelsen för GöteborgsOperan har tagit beslut om en budget för 2015 som är underbalanserad med 2 mnkr. Enligt planeringsdirektiv och anvisningar ska VGRs samtliga nämnder och styrelser redovisa en budget i balans. Regionstyrelsen ger därför styrelsen för GöteborgsOperan i uppdrag att till delårsbokslut mars inkomma med en åtgärdsplan för att redovisa ett nollresultat Ledning och styrning Ny politisk organisation Regionfullmäktiges beslut om en ny politisk organisation från 2015 med fem hälso- och sjukvårdsnämnder samt en samlad folkhögskolestyrelse reflekteras i årets detaljbudget. I beslutet ingick vidare att en hälso- och sjukvårdsstyrelse inrättas. Fördelning av ekonomiska ramar samt uppgiftsfördelning mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen finns beskrivet i regionstyrelsens detaljbudget för Organisationsöversyn centrala kanslier I regionfullmäktiges beslut om budget 2015 ingick ett uppdrag till regionstyrelsen att genomföra förändringar av de centrala kansliernas organisation samt göra tekniska justeringar i regionbidragen till berörda styrelser, nämnder och kommittéer till följd av ändrad kansliorganisation. Organisationsförändringen som samlar samtliga centrala kanslier i ett gemensamt koncernkontor ger goda förutsättningar för att kunna skapa ett kraftfullt stöd till politiken och utförarna, ökad effektivitet, kvalitet och samordning. Därtill ges möjlighet till minskade kostnader i enlighet med uppdrag i budget Den förändrade kansliorganisationen inklusive överföring av inköpsverksamheten kommer att starta Regionkansliet kommer till regionstyrelsen att redovisa förslag bland annat till tekniska justeringar i regionbidragen. Detaljer kring organisationsöversynen finns i regionstyrelsens detaljbudget 2015.

11 Detaljbudget 2015, (21) Intäkter och kostnader RESULTATSAMMANSTÄLLNING (Mnkr) Utfall Utfall Budget Skatteintäkter, komm.ek. utjämning och generella statsbidrag Specialdestinerade statsbidrag Patientavgifter Såld vård Biljettintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader totalt Bemanningsföretag Köpt vård Läkemedelskostnader Material och varor Trafikkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga kostnader Summa kostnader ÅRETS RESULTAT

12 Detaljbudget 2015, (21) Budgeterade intäkter VGRs externa intäkter och dess fördelning framgår av nedanstående diagram. Externa intäkter mnkr (utfall 2014 inom parentes) Såld vård 2% (3%) Biljettintäkter bolag 6% (5%) Patientavg 3% (3%) Specialdest statsbidrag 3% (4%) Övriga intäkter 6% (7%) Utjämning och gen.statsbidrag 14% (14%) Skatteintäkter 66% (64%) Budgeterade kostnader VGRs externa kostnader och fördelning framgår i diagrammet. Externa bruttokostnader mnkr (utfall 2014 inom parentes) Övriga kostnader 31% (29%) Kostnader för personal och bemanningsföretag 49% (51%) Avskrivningar 4% (3%) Externa hyror 2% (2%) Köpt vård 8% (7%) Läkemedelskostnader 6% (8%)

13 Detaljbudget 2015, (21) Fördelning regionbidrag till hälso- och sjukvård samt tillväxt och utveckling Hälso- och sjukvård mnkr Region och rikssjukvård 2 235,1 Länssjukvård ,7 Primärvård 7 460,7 varav VGVPrimärvård 5 549,9 varav Vårdval rehab 642,5 Tandvård 788,6 Handikappverksamhet 800,0 Folkhälsomedel 86,7 Läkemedel 566,8 Sjukresor 311,0 Nämndkostnader 20,6 Kanslikostnader 100,7 Övrigt 103,5 Summa regionbidrag ,4 Tillväxt och utveckling mnkr Regionutvecklingsnämnden 697,9 Kulturnämnden 1 053,5 Miljönämnden 87,5 Kollektivtrafiknämnden 3 948,0 Summa regionbidrag 5 786,9 Fördelning regionbidrag till hälso- och sjukvård Tandvård 2 % Övrig primärvård 4 % Vårdval Rehab 2 % Handikappverksamhet 2 % Läkemedel 2 % Övrigt 2% VG Primärvård 16 % Sjukhusvård 70%

14 Detaljbudget 2015, (21) Investeringar I regionfullmäktiges beslut om budget 2014 ingick beslut om övergripande investeringsplan för Regionstyrelsen har uppdraget att fastställa en detaljerad investeringsplan för samt att fördela investeringsramar för Med anledning av osäkerhet kring framtida investeringsbehov, bland annat kopplat till utredningen om storgöteborg, beslutades om investeringsplanen endast för år För att säkerställa tillräcklig långsiktighet i planeringen framarbetas under våren 2015 en femårig investeringsplan som komplement till budgetunderlaget Tabell 1: Detaljerad investeringsplan 2015 Total detaljerad investeringsplan 2015 (mnkr) Fastighetsinvesteringar Utrustningsinvesteringar Västtrafikinvesteringar (fordon) Planerad investeringsplan brutto Avdragspost (80% sysselsättningsgrad) Förslag investeringsplan netto Investeringsplan (justerad budget) Historiskt syns en skillnad mellan investeringsplan och utfall, vilket främst beror på tidsförskjutningar i större fastighetsprojekt. Ambitionen är att över tid reducera skillnaden mellan planerade projekt och utbetalningar, delvis med hjälp av en flexiblare och behovsbaserad allokeringsmodell. I tabellen ovan finns en avdragspost om 20 procent, som utgår från att 80 procent av kapitalet används/utbetalas innevarande år. Det finns goda möjligheter att prioritera investeringsobjekten i tid för att säkerställa att inte investeringsplanen överskrids. De investeringar som skjuts framåt i tiden skapat över tid en puckel av planerade (ej genomförda) investeringar, vilket syns i prognoserna för 2016 och Denna uppbyggnad förväntas mildras av att investeringar ytterligare förskjuts eller inte genomförs års investeringsplan innebär tre huvudsakliga förändringar: Omfördelning av 15 procent från lokala ramar för fastighetsinvesteringar till fastighetsnämnden för att täcka ett ökat behov av återinvesteringar. Omfördelning av 15 procent från lokala ramar för utrustningsinvesteringar till central ram för nyinvesteringar Begreppet sparade ramar upphör. Investeringsmodellen delar i huvudsak in investeringar i grundramar för fastigheter och utrustning samt strategiska investeringar i fastigheter och utrustning. Verksamheterna disponerar själva över grundramarna för mindre fastighets och utrustningsändamål. Strategiska investeringar nomineras och prioriteras centralt utifrån ett regionperspektiv. Grundramarna har hittills årligen räknats upp med index, medan de strategiska investeringarna genomgår en årlig inventering. Modellen vidareutvecklas till att bättre reflektera investeringsbehovet och från 2015 upphör möjlighet till medflyttningen av sparad, ej utnyttjad investeringsram. Förslag på fördelning av investeringsramar per förvaltning utifrån investeringsplan 2015 finns i bilaga.

15 Detaljbudget 2015, (21) Nettolikviditet VGR har en nettolikviditet vid årsskiftet 2014/2015 på 9,3 mdkr. Av dessa består 2,2 mdkr en pensionsfondering och resterande är kassa och likviditetsförvaltning. Regionkansliet bedömer att likviditeten kommer att minska med cirka 0,6 mdkr under året, vilket främst förklaras av slutavräkningar av skatten 2013 och att det finansiella utrymme som årets avskrivningar ger inte räcker för att finansiera investeringarna. Till detta kommer VGRs åtagande till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag att lösa in utestående revers om 1,0 mdkr samt att tillskjuta ett garantikapital på cirka 0,2 mdkr. Detta innebär sammantaget en likviditetsförsämring om 1,8 mdkr. Likviditet mnkr Ingångsvärde 2015, netto likviditetsminskning under året 600 LÖF, inlösen av revers Garantikapital 200 SUMMA utgående likviditet Regionkansliet bedömer att ingen extern upplåning behövs under året. Pensionskostnader Huvuddelen av VGRs externa pensionskostnader budgeteras på moderförvaltningen. Förvaltningarna belastas av eventuella beslut om överenskommen särskild avtalspension. Bolagen bär sina egna pensionskostnader och för kulturbolagen gäller detta upp till en specificerad nivå, därutöver bidrar moderförvaltningen till kostnaderna. Från förvaltningarna överförs interndebiterad pension (inklusive löneskatt) för att täcka nyintjänade pensionsavgifter och förmånsbestämd ålderspension (FÅP). Kostnaderna för pensioner under 2015 baseras på KPA:s prognos från mars 2014 över pensionskostnadsutvecklingen. Mnkr 2015 Pensionsutbetalningar m.m Pensionsavgifter Pensionsavsättning -802 Värdesäkring av pensionsavsättningen -202 Förvaltningsavgifter -7 Summa externa kostnader Interndebiterad pension från förvaltningarna Nettokostnad för moderförvaltningen

16 Detaljbudget 2015, (21) Pensionsutbetalningarna ökar i och med att VGRs anställda går i pension. KPA förutsätter i sina prognoser att pensionering sker vid 65 års ålder. Skulle många av VGRs anställda välja att ta ut pension tidigare ökar utbetalningarna ytterligare. Nivån för pensionsavgifterna ligger sedan 2010 på 4,5 procent. Pensionsavsättningen avser främst intjänande av förmånsbestämd ålderspension. Pensionsavsättningen beräknas till 13,7 mdkr och ansvarsförbindelsen (intjänad pensionsrätt per ) till 25,3 mdkr vid utgången av 2015, det vill säga totalt för 39,0 mdkr för det långsiktiga pensionsåtagandet. Framställan eget kapital Följande framställningar att disponera eget kapital har kommit in Nämnder/Styrelser som yrkar på användande av eget kapital Regionstyrelsens beslut Motivering till förslag Kommittén för rättighetsfrågor 0,5 mnkr för Mänskliga rättigheter i Göteborg, tillsammans med länsstyrelsen och Göteborgs stad 1,0 mnkr förr puckelkostnader i s m att Utvecklingsenheten för barnets rättigheter överförs till kommittén fr.o.m Regionstyrelsen beslutar godkänna begäran om 1,5 mnkr Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär Regionutvecklingsnämnden 30 mnkr, dels för det mindre vägnätet och dels för järnväg- och cykelsatsningar Beslut behöver inte fattas, inarbetat i budget 2015 Eget kapital beviljades 2014 och är överfört till 2015 Sahlgrenska universitetssjukhuset 61,5 mnkr för aktiviteter för att inte behöva belasta vården med ytterligare besparingar: 9,3 mnkr, avser uppdragsutbildning till IVA sjuksköterskor 3 mnkr avser specialistläkare psykiatri utlandsrekrytering 3 mnkr avser extra ordinära kostnader för neonatalenheten 30 mnkr avser köpt vård övrig ortopedi 9,2 mnkr avser utvecklingsprojekt verksamhet 7 mnkr avser studier - utvecklingsprojekt Regionstyrelsen beslutar godkänna begäran om 61,5 mnkr Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär. Skaraborgs sjukhus 12 mnkr för att täcka de extraordinära kostnader som uppstår under verksamhetsår 2015 för evakueringslokaler till följd av sanering av PCB. Regionstyrelsen beslutar godkänna begäran om 12 mnkr Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär

17 Detaljbudget 2015, (21) Folktandvården Sammanlagt 10 mnkr, för: 2 mnkr, avser fortsatt projektering kring nästa generations tandvårdssystem. 1,5 mnkr avser delfinansiering av utvecklingskliniken Kvillebäcken 2,5 mnkr avser utveckling av verksamheten, med fokus på Hälsostyrd vård 2,5 mnkr avser ökade insatser för medarbetarnas kompetensutveckling 1,5 mnkr avser delfinansiering av investeringar i infrastruktur och gemensamma utrymmen i fastigheten Odontologen Beslut behöver inte fattas, inarbetat i budget 2015 Folktandvården har rätt att använda eget kapital som avser den konkurrensutsatta verksamheten. Habilitering & Hälsa 5,9 mnkr för införande av ny vårdinformationstjänst (Asynja Visph) Regionsrtyrelsen beslutar godkänna begäran Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär Styrelsen för beställd primärvård 8,7 mnkr för breddinförande av ett nytt vårdinformationssystem (Asynja Visph) Regionstyrelsen beslutar godkänna begäran Kan betraktas som kostnad av tillfällig karaktär Frölunda specialistsjukhus 0,5 mnkr för insatser för chefer och medarbetare i samband med kommande förändringsprocess Regionstyrelsen beslutar avslå begäran Avser driftkostnader Summa 130,1 mnkr varav 30 mnkr är från 2014 (RUN) varav 10 mnkr är godkänt (FTV) Regionstyrelsen beslutar bevilja 89,6 mnkr Regionstyrelsens godkännande att använda eget kapital, inklusive redan fattat beslut för regionutvecklingsnämnden och tillåtet beslut av folktandvården, påverkar det budgeterade resultatet negativt med totalt 89,6 mnkr. Beviljande av eget kapital ska ske med stor restriktivitet och endast vara av tillfällig karaktär. Upplösning obeskattade reserver Göteborgs Symfoniker AB löser upp 1,5 mnkr i obeskattade reserver för att nå ett nollresultat 2015, vilket för koncernen får en resultateffekt om -1,1 mnkr. GöteborgsOperan AB upplöser 7 mnkr i obeskattade reserver för att nå ett förbättrat resultat 2015, vilket för koncernen får en resultateffekt om -5,5 mnkr.

18 Detaljbudget 2015, (21) 1 Verksamheternas budgetar/planer som är underlag för den konsoliderade koncernövergripande detaljbudgeten finns publicerade på VGRs webbplats (www.vgregion.se/budget). Regionbidrag per styrelse och nämnd 2015 Regionbidrag (mnkr) Regionbidrag Justering Regionbidrag 2015 efter just Regionfullmäktige 80,543 80,543 Regionstyrelsen 8 746, , ,143 varav Hälso och sjukvårdsutskottet 7 512, ,603 0,000 varav Personalutskottet 233, ,251 Hälso och sjukvårdsstyrelsen 7 151, ,678 Folkhälsokommittén 43,189 43,189 Kommittén för rättighetsfrågor 40,310 40,310 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 848, ,076 Revisorskollegiet 23,856 23,856 Patientnämnd 17,947 17,947 Arkivnämnd 30,572 30,572 Fastighetsnämnd 198, ,017 Servicenämnd 102, ,674 Nämnd Hälsan & stressmedicin 17,948 17,948 HSN Norra 4 922, ,945 HSN Södra 3 784, ,404 HSN Östra 4 736, ,738 HSN Västra 5 664, ,651 HSN Gbg 8 830, ,859 Regionutvecklingsnämnd 697, ,938 Kulturnämnd 1 053, ,461 Miljönämnd 87,498 87,498 Kollektivtrafiknämnden 3 947, ,963 Koncernbanken 477, ,727 Moderförvaltningen 2 100, ,638 Summa regionbidrag ,322 0, ,322

19 Detaljbudget 2015, (21) Hälso- och sjukvårdens budgeterade prestationer Sjukhusvård Hälso- och sjukvårdsnämndernas konsumtion av sjukhusvård inom VGR Norra HSN Västra HSN Göteborg HSN Vårdtillfällen somatisk vård DRG-poäng somatisk vård Södra HSN Östra HSN Totalt Vårddygn rättspsykiatrisk vård Vårddygn vuxenpsykiatrisk vård Vårddygn BUP Besök somatisk vård Besök vuxenpsykiatrisk vård Besök BUP Sammanvägda prestationer Sjukhusens budgeterade produktion SU NU SÄS SkaS Kungälv Alingsås FSS ANS Totalt Vårdtillfällen somatisk vård DRG-poäng somatisk vård Vårddygn vuxenpsyk vård Vårddygn rättspsyk vård Vårddygn BUP Besök somatisk vård Besök vuxenpsyk vård Besök BUP Sammanvägda prestationer Primärvård Budgeterad produktion Närhälsan Vårdvalsverksamhet Vårdval rehab Beställd primärvård Habilitering & Hälsa Hälso- och sjukvårdsnämnders konsumtion av primärvård inom VGR Norra HSN Västra HSN Göteborg HSN Vårdvalsverksamhet Besök vårdval rehab Beställd primärvård Habilitering & Hälsa Södra HSN Östra HSN Totalt

20 Detaljbudget 2015, (21) Investeringsramar 2015 Investeringsplan 2015 Förvaltningar Fastigheter Utrustning Totalt * Utbet. tak ** Sahlgrenska Universitetssjukhuset*** NU sjukvården*** Södra Älvsborgs sjukhus*** Skaraborgs sjukhus Kungälvs sjukhus*** Alingsås lasarett Frölunda specialistsjukhus Angereds Närsjukhus Primärvårdsstyrelsen Styrelsen för beställd primärvård Folktandvården Västra Götaland*** Habilitering och Hälsa RnS, Servicenämnden Hälsan och Stressmedicin Folkhögskolor gemensamt Gymnasienämnden, naturbruk*** Göteborgs Botaniska trädgård Västarvet Fastighetsnämnden*** Konstnärlig utsmyckning Energiinvesteringar Regionstyrelsen Strategiska investeringar Mindre strategiska fastighetsinv VGR IT Strategiska IT investeringar Västtrafik Totalt

21 Detaljbudget 2015, (21) Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys RESULTATRÄKNING (Mnkr) Utfall Utfall Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT

22 Detaljbudget 2015, (21) BALANSRÄKNING (Mnkr) Budget Utfall Immateriella tillgångar Materiella tillgångar - Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiell leasing Pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Bidrag till infrastruktur Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar pensioner Övriga avsättningar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser, mnkr

23 Detaljbudget 2015, (21) KASSAFLÖDESANALYS (Mnkr) 2015 Budget Löpande verksamhet Periodens/årets resultat 141 Investeringsbidrag -1 Avskrivningar, nedskrivningar Upplösning bidrag till infrastruktur 45 Utrangeringar 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 Avsättningar 983 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) förråd 0 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 0 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -608 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster -4 Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar -200 Kassaflöde från investeringsverksamhet Finanseringsverksamhet Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar 0 Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 1 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 1 KASSAFLÖDE

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen

Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen i Datum 2014-11-11 Diarienummer; Till regionstyrelsen Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för 2015-2017. Förslaget fastställde

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Kristina Jonäng Gruppledare Centerpartiet

Kristina Jonäng Gruppledare Centerpartiet En kär vän får ett tråkigt cancerbesked, en gammal klasskompis tar sitt liv, en kollega dör hastigt i en diabeteskoma och en släkting drabbas av stroke. Ohälsan kryper omkring i vår vardag och får ofta

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Pensioner och pengar 24/3 2011

Pensioner och pengar 24/3 2011 Pensioner och pengar 24/3 2011 Varför pensioner? Kostnaden för pensioner till landstinget anställda ökar kraftigt det närmaste decenniet. Det förekommer ofta missförstånd kring pensioner. Fullmäktige beslutar

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur. Mats Friberg Ekonomidirektör

Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur. Mats Friberg Ekonomidirektör Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur Mats Friberg Ekonomidirektör Ekonomin i omvärlden eller omvälvning i ekonomin? USA, Europa och Japan kom egentligen aldrig ur lågkonjunkturen Rekylen

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Agenda Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 7 december 2012 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer