Växtnäringsutnyttjande i ekologisk tomatodling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växtnäringsutnyttjande i ekologisk tomatodling"

Transkript

1

2 LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Lantbruks- och fiskeenheten Växtnäringsutnyttjande i ekologisk tomatodling ett dokumentationsprojekt genomfört under år 2005 i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Uppland och Södermanland Elisabeth Ögren, Länsstyrelsen, Västerås. Kristina Homman, Länsstyrelsen, Falun. Tomatodlare Olof Andersson, Järvsö, Karl-Gunnar Berglund, Hamrångefjärden, Bengt Eriksson, Borlänge, Göran Pellas, Vikmanshyttan, Britt-Inger Nilsson och Dan Johansson, Väddö, Jenny och Torbjörn Lindström, Fjärdhundra, Karin och Mats Sjöstedt, Strängnäs samt Ulf Engström, Södertälje. Inledning Dokumentationsprojektet Växtnäringsutnyttjande i ekologisk tomatodling startade år Projektet genomförs inom gruppen Deltagardriven forskning växthus som bildades Deltagardriven forskning innebär att deltagarna i en grupp själva driver sin forskning, att gruppen själv både ställer frågorna, beslutar hur och vad man skall arbeta med, genomför det man vill undersöka, analyserar resultaten och presenterar dem. I gruppen Deltagardriven forskning växthus samverkar för närvarande elva tomatodlare och två rådgivare, de flesta har varit med sedan gruppen startade år Olika forskare har också varit delaktiga i gruppen arbete under årens lopp. Åtta gårdar ingår i årets växtnäringsprojekt - två i Dalarna, Uppland och Södermanland samt en gård i Gästrikland och i Hälsingland. Projektet finansieras inom det svenska miljöstödsprogrammet och bekostas av EU och svenska staten gemensamt. I projektet har vi dokumenterat odlingsfakta om gårdarnas växthusodling, avkastningsnivåer, gödslingsstrategier, markanalyser samt upprättat växtnäringsbalanser baserade på årets odlingsresultat och den verkliga gödslingen som gjorts under säsongen samt kommentarer till dessa. En gård har även kompletterat provtagningarna med plantsaftanalyser. Plantornas utveckling under säsongen har följts med s.k. visarplantor där antal frukter per klase registrerats. Gruppen Deltagardriven forskning växthus har arbetat med växtnäringsfrågan i form av dokumentationsprojekt i sex år. Syftet med projekten är att vidareutveckla den ekologiska tomatodlingen samt synliggöra vikten av att anpassa gödslingen efter kulturens utvecklingsstadium, avkastningsnivå och lokala förutsättningar. 1

3 Projektets mål har i takt med nyvunna erfarenheter och kunskaper ändrats under de sex år som arbetet pågått. I början var huvudmålet att samla information för att kunna vidta rätt åtgärder och utveckla odlingen. De underliggande målen under projektperioden kan sammanfattas så här: att höja avkastningsnivån att få en bättre ekonomi i företagen att producera tomater av god kvalitet, d.v.s. uppnå balans mellan skördenivå och god kvalitet att behovsanpassa gödslingen för miljöns skull att undvika bristsituationer Gruppens samlade måltankar har under årens lopp länkats samman till drömmen om att utveckla en lathund - ett hjälpprogram vid gödselberäkningar för nollbalans, eller med möjlighet att justera näringsnivån upp eller ner. Tanken är att lathunden skall kunna användas vid gödslingsplanering och gödslingsberäkningar vid tomatplantans olika utvecklingsfaser och vara anpassad efter förväntad avkastningsnivå. Under 2004 inledde vi ett samarbete med Bengt Håkansson på Alnarp som bistått oss med hjälp för att utveckla programmet även under Arbetet fortsätter under 2006 med att testa och utveckla modellen. Sist i årets rapport, under rubriken sammanfattning, beskrivs gruppens erfarenheter och de slutsatser vi kunnat dra under de sex år som gruppen arbetet med växtnäringsfrågor i ekologisk tomatodling. Provtagningar och beräkningar Vid planering av projektet har vi gemensamt gjort upp en plan för vilka analyser som skulle göras och en tidsplan för detta. Vi beslutade att Spurwayanalyser, som ger svar på den för plantan direkt tillgängliga växtnäringen, skulle tas vid nio tillfällen - 1:a analysen i februari, 2:a under planteringsveckan, 3:e tre veckor senare, 4:e efter ytterligare tre veckor, 5:e fyra veckor därefter, 6:e fem veckor därefter, 7:e i juli, 8:e tre veckor efter toppning och 9:e provet vid utrivning. Alla gårdar har dock inte följt det uppgjorda schemat. Resultaten från Spurwayanalyserna har tolkats i texten efter de börvärden som idag är framtagna för tomatodling. Dessa baseras på erfarenheter från konventionella odlingar. I bilaga 1 presenteras de börvärden vi använt oss av. Jordens förråd av växtnäring har följts upp genom markkarteringsanalyser. Genom att årligen ta markkarteringsanalyser kan vi följa förändringar och utläsa om gödslingen stått i relation till plantornas behov beroende av plantutveckling och avkastning, eller om gödslingen varit för riklig eller för knapp. Markkarteringsanalyserna blir därmed ett bra redskap för att fatta beslut om grundgödsling och därmed ett komplement till växtnäringsbalanserna. I bilaga 1 redovisas klassindelningen för markkarteringsanalyserna. Vid uträkningarna av växtnäringsbalanserna har uppgifter om tomatgrödans näringsbehov hämtats från Lena Gäredals och Bengt Lundegårds forskningsprojekt om växtnäringstillförsel i ekologisk tomatodling vid SLU, Ultuna. Siffrorna vi använt oss av i beräkningarna är ett behov på 2,21 g N, 0,29 g P och 3,74 g K per kg skördad frukt och innefattar även behovet för plantans tillväxt. 2

4 De uppgifter om växtnäringsinnehållet i gödselmedlen, som använts i växtnäringsbalanserna, är hämtade från växtnäringsbalansprogrammet STANK s schablonvärden på innehållet i stallgödsel av olika slag eller från produktblad för de inköpta gödselmedlen som använts i odlingarna. Vi har även tagit egna stallgödselanalyser och analyser av grönmassa på några av gårdarna. Beskrivning av gårdarna samt resultat GÅRD 1 Växthuset är ett båghus på 352 m 2 med dubbelfolie, byggt Odlingen har skett i den befintliga jorden ända sedan start. Grundgödsling med stallgödsel har gjorts fram till år Sedan har stallgödsel uteslutits p.g.a. att Spurwayanalysen visat bra värden innan plantering. Under säsong har kompletterande gödsling gjorts efter jordanalys, plantutveckling och avkastning. I år har halva växthusytan grundgödslats med Biofer och Suprasol medan halva ytan endast tillförts Suprasol, detta för att se om en kraftigare grundgödsling gav en högre skörd. Spurwayanalyser och plantsaftanalyser har tagits i de båda leden för att följa näringsnivåerna i jorden och plantorna. I år har analys av Vinass tagits för att se om mängden kväve, fosfor och kalium stämmer överens med de angivna nivåerna. Odlingssäsongen år 2005 Sorter: Voyager ympade på grundstammen Beaufort. Plantor: Inköpta ympade plantor med två toppar. Grundstammen såddes den 17 december och ädelsorten såddes den 19 december. Ympningen gjordes den 31 december. Plantering: Direktplantering den 25 februari. Planttäthet: 2,34 toppar/m 2 Gödsling: Grundgödsling med Suprasol Gröngödsling och i halva huset även Biofer Under säsongen tilläggsgödsling med blodmjöl, Vinass, Mantrac och Kiserit. Datum för markanalys: Spurwayanalyser togs 10/2, 3/3, 28/3, 21/4, 16/5, 20/6, 6/9 och 26/10. Markkarteringsanalyser på matjorden togs den 27 oktober. Markkartering på alven togs år Markkartering på alven utanför växthuset togs år Toppning: Plantorna toppades den 12 augusti. Kulturen avslutades: Kulturen avslutades den 30 oktober. 3

5 Avkastning: Medelvärdet för skörden var 26,64 kg/m 2. Skörden var 26,03 kg/m 2 i bädd som grundgödslats med Biofer och 26,92 kg/m 2 där inte Biofer tillförts som grundgödsling. Kommentarer: Plantorna var jämna och i god kondition vid planteringen. Det var dock blomfall samt dålig pollinering på första samt andra klasen. En del dubbelklasar förekom på klase 7 och 9. Under några nätter strax efter utplanteringen föll temperaturen i växthuset till ca 10º C vilket kan vara orsaken till dubbla klasar. Gråmögelangrepp under säsongen resulterade i att drygt 50 plantor dog. Plantorna var i god balans under hela säsongen utan svackor och toppar i skörd. Någon frukt med pistillröta noterades. Blomning och fruktsättning Plantornas utveckling och fruktsättning följdes under säsongen genom att blomningsdatum och antal frukter per klase registrerades på s.k. visarplantor av sorten Voyager. Tabell 1. Bedömning av visarplanta. Blomningsdatum för respektive klase samt antal frukter per klase på en ympad planta av sorten Voyager på grundstam Beaufort i bädd med Biofer som grundgödsling. Planterade 25 februari. Gård 1, 2005 Klase nummer Blomningsdatum Antal frukter 1 26/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /8 5 Totalt antal frukter 138 Medelvärde/klase 6,3 Plantorna var jämna och blommade på första klasen vid planteringen. En stor andel av första klasen drabbades av blomfall. På första och andra klasen var även pollineringen dålig. Klase 7 4

6 och 9 var i några fall dubbelklasar orsakat av att temperaturen i växthuset varit låg. Registreringen visar att årets plantor utvecklade fem klasar mer än under fjolåret. Detta beror delvis på att planteringen skedde 3 veckor tidigare än år Under 2003 och 2004 utvecklades färre än 20 klasar medan tidigare år har 20 klasar utvecklats under säsongen. Det var inte full sättning på klase ett och två medan senare klasar hade en relativt bra och jämn utveckling. Antal frukter per klase har minskat något jämfört med år Förra året var det 6,6 frukter/klase mot årets 6,3 frukter/klase. Tabell 2. Bedömning av visarplanta. Blomningsdatum för respektive klase samt antal frukter per klase på en ympad planta av sorten Voyager på grundstam Beaufort i bädd utan Biofer som grundgödsling. Planterade 25 februari. Gård 1, 2005 Klase nummer Blomningsdatum Antal frukter 1 26/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Totalt antal frukter 153 Medelvärde/klase 7,3 Den här visarplantan utvecklade en klase mindre än visarplantan som fått Biofer som grundgödsling. Trots detta har den producerat en frukt mer per klase vilket totalt ger ett större antal frukter på plantan. Den här plantan har haft ett gynnsammare läge med mer ljus än visarplantan som fått Biofer, vilket troligen är anledningen till den högre skörden. Analyser och analysresultat I år har halva växthusytan grundgödslats med Biofer och Suprasol medan halva ytan endast tillförts Suprasol, detta för att se om en kraftigare grundgödsling gav en högre skörd. Spurwayanalyser och plantsaftanalyser har tagits i de båda leden för att följa näringsnivåerna i jorden och plantorna. 5

7 Totalt togs åtta Spurwayanalyser i bäddarna med och utan Biofergödsling som grundgödsling före och under odlingssäsongen 2005 på gård 1, se tabell 3 och 4. Tabell 3. Protokoll över Spurwayanalyser, mg/l jord, tagna i bädd med Biofergödsling samt gödsling per 100 m 2.Gård 1, 2005 Datum ph Lt N0 3 NH 4 P K Mg S Ca Na Cl Mn B Gödsling per 100 m 2 9/2 Suprasol 1) 77 kg 10/2 6,6 2, ,6 1,4 17/2 Biofer 2) 40 kg 25/2 Plantering 3/3 6,4 2, ,7 0,8 9-12/3 Vinass 3) 9,6 kg 14/3 Mantrac 4) 0,028 kg 15-18/3 Vinass 9,6 kg 20-22/3 Vinass 9,6 kg 20-22/3 Mantrac 0,028 kg 24-26/3 Vinass 9,6 kg 28/3 6,6 2, ,6 1,1 1-3/4 Vinass 9,6 kg 1-3/4 Mantrac 0,028 kg 4-10/4 Vinass 9,6 kg 11-17/4 Vinass 9,6 kg 21/4 6,4 2, ,6 0, /4 Vinass 9,6 kg 25-30/4 Mantrac 0,42 kg 2-8/5 Blodmjöl 5) 0,5 kg 9-15/5 Vinass 9,6 kg 9-15/5 Kiserit 6) 14,3 kg 16/5 6,5 5, ,2 0, /5 Mantrac 0,028 kg 23-29/5 Blodmjöl 7 kg 13-19/6 Vinass 9,6 kg 20/6 6,1 3, ,6 0, /6 Vinass 9,6 kg 27/6-3/7 Vinass 9,6 kg 4-10/7 Vinass 9,6 kg 11-17/7 Vinass 9,6 kg 18-24/7 Vinass 9,6 kg 25-31/7 Vinass 9,6 kg 1-7/8 Vinass 9,6 kg 8-14/8 Vinass 9,6 kg 6/9 6,7 1, ,3 0,7 26/10 5,9 4, ,3 1) Suprasol gröngödsling innehåller 2,6 % N, 0,8 % P, 2,2 % K, 0,2 % Mg 2) Biofer innehåller 7,6 % N, 9,5 % P, 0,4 % K, 0,2 % S, 0,3 % Mg, 0,8 % Na, 15,4 % Ca 6

8 3) Vinass innehåller 4 % N, 5 % K, 0,1 % Mg, 0,55 % Ca, 0,6 % S, 1,5 % Na, 0,8 % Cl 4) Mantrac innehåller 50 % Mn 5) Blodmjöl innehåller 14,4 % N, 0,18 % P, 0,9 % K 6) Kiserit innehåller 15% Mg, 20 % S Som grundgödsling tillfördes Suprasol gröngödsling samtidigt som den första analysen togs. I halva huset användes även Biofer som grundgödsling för att få ytterligare tillskott av kväve och fosfor då analysen visade en måttlig nivå av både fosfor och kväve, se tabell 3. Föregående års erfarenheter från plantsaftanalyser visar på låga nivåer av bland annat fosfor. Tanken var att undersöka om grundgödslingen med extra fosfor kunde motverka detta. Plantsaftanalyserna visar dock fortfarande låga fosfornivåer, se tabell 5. Enligt årets första Spurwayanalys var magnesium-, svavel- och kalcium- nivåerna bra eller till och med hög för svavel, därför gjordes ingen grundgödsling av dessa ämnen. Under säsong sjönk dock nivån av magnesium vilket gjorde att Kiserit gödslades ut. Kiseriten gjorde även att svavelnivån höjdes markant. Borvärdet låg på en bra nivå under hela säsongen medan managanvärdet var lågt vilket gjorde att Mantrac tillfördes under säsong. Vinass tillfördes regelbundet vilket höjde kvävenivån till 115 mg/l jord under mars för att sedan sjunka något till en lägre nivå. Vinassen gjorde att kaliumnivån var hög hela säsongen. Fosfornivån var på en relativt bra nivå under säsongen. Trots detta visade plantsaftanalysen på mycket låga nivåer av fosfor under juni och september, se tabell 5. För att se om Biofergödslingen gav någon skillnad i fråga om fosforinnehåll i jord och plantor uteslöts Biofer i halva huset, se tabell 4. 7

9 Tabell 4. Protokoll över Spurwayanalyser, mg/l jord, tagna i bädd utan Biofer samt gödsling per 100 m 2. Gård 1, 2005 Datum ph Lt N0 3 NH 4 P K Mg S Ca Na Cl Mn B Gödsling per 100 m 2 9/2 Suprasol 1) 77 kg 10/2 6,6 3, ,6 1,4 25/2 Plantering 3/3 6,9 1, ,6 0,8 9-12/3 Vinass 2) 9,6 kg 14/3 Mantrac 3) 0,028 kg 15-18/3 Vinass 9,6 kg 20-22/3 Vinass 9,6 kg 20-22/3 Mantrac 0,028 kg 24-26/3 Vinass 9,6 kg 28/3 6,9 2, ,9 1,0 1-3/4 Vinass 9,6 kg 1-3/4 Mantrac 0,028 kg 4-10/4 Vinass 9,6 kg 11-17/4 Vinass 9,6 kg 21/4 6,6 2, ,5 0, /4 Vinass 9,6 kg 25-30/4 Mantrac 0,42 kg 2-8/5 Blodmjöl 4) 0,5 kg 9-15/5 Vinass 9,6 kg 9-15/5 Kiserit 5) 14,3 kg 16/5 6,9 2, ,9 0, /5 Mantrac 0,028 kg 23-29/5 Blodmjöl 7 kg 13-19/6 Vinass 9,6 kg 20/6 6,2 3, ,4 0, /6 Vinass 9,6 kg 27/6-3/7 Vinass 9,6 kg 4-10/7 Vinass 9,6 kg 11-17/7 Vinass 9,6 kg 18-24/7 Vinass 9,6 kg 25-31/7 Vinass 9,6 kg 1-7/8 Vinass 9,6 kg 8-14/8 Vinass 9,6 kg 6/9 6,6 2, ,1 0,7 26/10 6,2 2, ,5 0,2 1) Suprasol gröngödsling innehåller 2,6 % N, 0,8 % P, 2,2 % K, 0,2 % Mg 2) Vinass innehåller 4 % N, 5 % K, 0,1 % Mg, 0,55 % Ca, 0,6 % S, 1,5 % Na, 0,8 % Cl 3) Mantrac innehåller 50 % Mn 4) Blodmjöl innehåller 14,4 % N, 0,18 % P, 0,9 % K 5) Kiserit innehåller 15 % Mg, 20 % S 8

10 Fosforvärdena låg mellan mg/l i bädden där ingen fosfor tillförts i form av Biofer 7-9-0, medan fosforvärdena låg mellan mg/l i jorden där Biofer tillförts, se tabell 3 och 4. Totalt togs sex plantsaftanalyser på plantorna i bäddarna med och utan Biofergödsling som grundgödsling före och under odlingssäsongen 2005 på gård 1, se tabell 5 och 6. Tabell 5. Protokoll över plantsaftanalyser, mg/l plantsaft, tagna i bädd med Biofer Gård 1, 2005 Datum 3/3 28/3 21/4 16/5 20/6 6/9 Kommentar ph 5,1 5,1 5,1 4,9 5,2 5,2 Bra Lt 16,9 24,3 25,1 24,7 23,6 22,2 Något högt NO Lågt i början, senare bra NH P Mkt lågt juni- sept K Bra Mg Högt S Ngt lågt Ca Lågt i början, senare bra Na Högt! Cl Högt! Mn 1,4 3,9 3,9 1,6 3,5 3,9 Lågt B 0,47 0,5 0,4 0,23 0,23 0,51 Något lågt. Cu 0,15 0,16 0,17 0,28 0,09 0,17 Lågt Fe 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,6 Lågt Zn 8,7 10,9 11,1 4,2 0,8 10,4 Högt! Lågt i juni Mb 0,02 0,02 0,04 0,15 0,14 0,1 Lågt Al 1,45 0,43 0,1 0,06 0,16 0,08 Högt i mars, senare lågt Plantsaftanalyserna visar att upptaget av fosfor i plantorna är högre i jorden där fosfor tillförts genom Biofer än i jorden där inte någon extra fosfor tillförts. Undantaget är dock vid första analystillfället då upptaget var bättre i bäddarna där inget Biofer tillförts. Under juni och framåt sjönk nivån av fosfor kraftigt. Även om nivåerna av fosfor är högre i plantor där Biofer tillförts är innehållet av fosfor i plantsaften långt ifrån den nivå på 400 mg/l som önskas. Trots tillförseln av Mantrac var manganvärdet i plantan låg under hela säsongen. 9

11 Tabell 6. Protokoll över plantsaftanalyser, mg/l plantsaft, tagna i bädd utan Biofer Gård 1, 2005 Datum 3/3 28/3 21/4 16/5 20/6 6/9 Kommentar ph 5,0 5,2 5,1 4,9 5,1 5,2 Bra Lt 17,5 24,3 25,5 24,9 22,8 22,2 Något högt NO Lågt i början senare bra NH P Lågt, i juni-sept mkt lågt K Bra Mg Högt S Bra Ca Bra Na Högt Cl Högt Mn 1,5 3,3 3,2 1,3 2,8 5,6 Lågt B 0,44 0,47 0,43 0,25 0,17 0,52 Något lågt Cu 0,03 0,15 0,15 0,22 0,07 0,16 Lågt Fe 0,8 1,0 0,6 1,1 0,7 0,6 Lågt! Zn 10,2 12,0 11,6 5,6 7,3 13,7 Högt! Mb 0, ,02 0,05 0,10 0,05 Lågt Al 0,44 0,3 0 0,20 0,25 0,19 Bra Även i bädden där ingen Biofer tillförts var fosforinnehållet i plantsaften förhållandevis bra i början av säsongen men sjönk sedan kraftigt i juni. Odlaren har tagit markkarteringsanalyser varje år sedan 1993, se tabell 7. Tabell 7. Markkarteringsanalyser för matjord, mg/100 g jord. Gård 1, 2004 Datum ph 6,2 5,8 6,4 6,6 6,0 5,8 5,9 P-AL K-AL ,2 Mg-AL ,3 K/Mg 0,99 1,6 1,6 1,3 1,1 1,2 Ca-AL Bor 1,9 2,0 1,2 0,8 2,4 2,5 1,6 Datum ph 6,5 6,6 6,8 7,0 6,8 6,5 6,5 P-AL K-AL Mg-AL K/Mg 2,1 2,2 1 2,5 1,7 2,9 0,9 Ca-AL Bor 0,7 0,8 1 2,4 1,6 0,94 2,4 Mullhalt 21,5 18,1 22,1 Lerhalt Totalkväve

12 Analyserna visar på mycket höga värden. P- och K- värdet har stigit sedan De högsta värdena för samtliga ämnen uppmättes De gödslingsberäkningar som upprättades före säsongen gjordes då i många fall på högre skördenivåer än vad som uppnåddes. I flera år har jordburna svampsjukdomar hållit nere skördenivåerna planterades ympade plantor och avkastningen ökade från kg/m 2 till 30 kg/m 2. Markarteringsvärdena sjönk efter odlingssäsongen Under odlingssäsongen 2000 var det främst årsmånen som begränsade skördenivån, vilket kan ses på de ökande markkarteringsvärdena. Under odlingssäsongen 2001 och 2002 har samtliga värden sjunkit. Detta är ett resultat av att grundgödsling inte gjorts i kombination med en väl avvägd tilläggsgödsling mot skördenivån. Från 2003 har den sjunkande trenden brutits och samtliga ämnen utom magnesium och bor visar ett ökande värde. Anledningen till detta är svårt att klargöra men några orsaker som antagligen ligger bakom är följande. Värmen i markbädden kan göra att mineraliseringen har ökat vilket kan ha bidragit till högre AL-värden. Rötterna på de ympade plantorna tränger också betydligt längre ner i jordlagren än vad de korkrotsdrabbade oympade plantrötterna klarade av, vilket kan ge en ökad mängd rotexudat (syra) som i sin tur gör att hårt bundna växtnäringsämnen frigörs. För att vara säker på att analysen stämmer med verkligheten togs ett ny AL- analys i slutet av november Denna visade på betydligt lägre kaliumnivå och mängden totalkväve hade också sjunkit sedan i oktober. Förändringen är svår att förklara, men anledningen är sannolikt att proven tagits på olika platser i växthuset. P-AL värdena ligger mycket högt och beror troligen på att stallgödsel har tillförts i för riklig mängd varje år, med undantag för något tidigare år och i år. Under några av de första odlingssäsongerna tillfördes också benmjöl. Trots de mycket höga P-AL värdena ligger inte fosfornivån speciellt högt på de Spurwayanalyser som tagits under åren. P-AL värdet har långsamt sjunkit de senaste åren för att nu ha stannat upp. Att nivån sjunkit tidigare beror på att grundgödsling uteslutits och att tilläggsgödslingen har hållits i underkant vad gäller tillförseln av fosfor i förhållande till skörd. I år har Biofer tillförts för att ge mer fosfor trots att P-AL värdet ligger mycket högt. Plantsaftanalyserna som tagits under har visat lågt innehåll av fosfor i plantsaften. Innehållet av fosfor i plantorna har varit så lågt att det kan vara skördebegränsande. Trots att det finns mycket fosfor enligt P-AL analysen förmår inte plantorna att tillgodogöra sig detta. Om den befintliga fosforn kunde bli tillgänglig genom exempelvis lägre ph och jordvärme skulle detta vara önskvärt. I jordbädden hålls C och torv har tillförts för att bromsa upp ph höjningen. Dessa åtgärder kan ha effekt men det är tydligen inte tillräckligt för att fosforn ska bli tillgänglig i någon större omfattning för plantorna, se tabell 4 och 5. Även kaliumnivån har stigit under åren. Detta kan bero på att stallgödseln som tidigare tillförts innehåller mer kalium än den schablonsiffra som används när man beräknar kaliumtillförseln. Under 2002 sjönk dock kaliumnivån vilket var ett resultat av balanserad tilläggsgödsling och utesluten grundgödsling under Årets växtnäringsbalanser, se tabell 10 och11, visar på ett överskott av kalium, trots detta sjunker K-AL värdet. Föregående års växtnäringsbalanser visade på ett stort underskott i tillförseln av kalium medan K-AL värdet då steg, i år är förhållandet motsatt. Vinass har använts som kaliumkälla vid tilläggsgödslingen under de senaste fem åren. Magnesiumvärdet har varit högt under årens lopp. Detta härrör sig delvis från tidigare tillförda magnesiumrika gödselmedel som t.ex. Adularia. Det höga magnesiumtalet har tidigare gett en låg K/Mg kvot. I år har magnesiumvärdet ökat vilket är en förändring då senare års Al-Mg analyser visat på en sjunkande trend. I år har också K/Mg kvoten sjunkit 11

13 kraftigt då magnesiumnivån ökat medan kaliumnivån sjunkit markant sedan Anledningen till den ökade magnesiumnivån är att Kiserit tillförts under säsongen. Borvärdet har i år ökat kraftigt trots att borgödsling inte gjorts. År 2003 togs en HCl-analys för att se hur stor mängd hårt bunden fosfor och kalium som finns i matjorden, se tabell 8. Tabell 8. Förrådsanalys för matjord, mg/100g. Gård 1 Datum ph 6,2 6,8 Cu-HCl 13 K-HCl P-HCl 310 HCl-analys ska tas även kommande år för att följa upp förändringar av hårt bundet fosfor och kalium. Förändringar i HCl-analysen kan visa om fosfor och kalium frigörs till mindre bundna former eller om ytterligare fosfor och kalium binds. En HCl-analys togs på matjorden i växthuset Enligt dessa analyser har ingen förändring skett av jordens svårlösliga förråd av kalium. Markkarteringsanalyser har även gjorts på alven efter odlingssäsongerna 2001, 2002 och 2003 för att se om det skett någon nertransport av växtnäring under matjordslagret, se tabell 9. I år har ingen markarteringsanalys gjorts på alven. Tabell 9. Markkarteringsanalys på alven i växthuset, mg/100 g jord. Gård 1 Datum alv i växthuset alv i växthuset alv utanför växthuset alv i växthuset ph 6,9 7,0 6,4 6,7 P-AL ,7 55 K-AL ,8 63 Mg-AL K/Mg 1,7 1,0 0,7 1,3 Ca-AL Bor 0,5 0,54 0,19 1,4 Mullhalt 8,4 Lerhalt 4 Total kväve 335 Även AL analysen av alven visar på höga värden. Detta tyder på en transport av näringsämnen från matjorden till alven. Det kan finnas risk för ytterligare transport av fosfor ner till underliggande jordlager och vatten. Markkarteringsanalysen från 2003 på alven visar samma tendens som analysen på matjorden. Nivåerna av samtliga ämnen har ökat. Under 2002 sjönk nivåerna vilket kan tydas som att gödslingen, som var väl avvägda mot skördenivån, gett resultat års ökning av näringsämnen i alven är ett resultat av de ökade nivåerna i matjorden. 12

14 Växtnäringsbalanser Tabell 10. Växtnäringsbalans uttryckt i kg per 100 m 2. I bädd med Biofer. Gård 1, 2005 N P K Ut Tomat kg 5,75 0,75 9,74 In Suprasol 77 kg 2,00 0,62 1,69 Biofer kg 3,04 3,80 0,16 Vinass 172,8 kg 6,91 0 8,64 Mantrac 0,53 l Blodmjöl 7,5 kg 1,08 0,013 0,07 Kiserit 14,3 kg ,03 4,43 10,56 Rest + 7,28 + 3,68 + 0,82 Tabell 11. Växtnäringsbalans uttryckt i kg per 100 m 2. I bädd utan Biofer. Gård 1, 2005 N P K Ut Tomater kg 5,95 0,78 10,07 In Suprasol 77 kg 2,00 0,62 1,69 Vinass 172,8 kg 6,91 0 8,64 Mantrac 0,53 liter Blodmjöl 7,5 kg 1,08 0,013 0,07 Kiserit 14,3 kg ,99 0,63 10,40 Rest + 4,04-0,15 + 0,33 Växnäringsbalansen, se tabell 10, där grundgödsling med Biofer tillförts visar ett stort överskott av kväve och fosfor. Även kalium har tillförts i ett mindre överskott. Tanken med den extra givan av fosfor var att öka den tillgängliga mängden fosfor för att undvika brist i plantan vilket dock inte skedde, se tabell 5 och 6. Balansen där ingen Biofer tillförts visar på ett överskott av kväve, se tabell 11. Däremot är mängden tillförd fosfor och kalium nära en nollbalans. Skörden blev högre där Biofer inte tillförts vilket delvis kan förklaras av att plantorna hade ett gynnsammare läge med mera ljus än vad de plantor där inte Biofer tillförts hade. En analys av Vinassen gjordes för att se om mängden kväve, fosfor och kalium överensstämmer med det angivna innehållet. En balans upprättades för bädd där inte Biofer tillförts som grundgödsling för att kunna göra en jämförelse mellan växtnäringsbalans baserad på värden från analys och balans gjord efter angivna värden av tillverkaren. 13

15 Tabell 12. Växtnäringsbalans uttryckt i kg per 100 m 2. I bädd utan Biofer. Gård 1, Där Vinassen analyserats med avseende på kväve, fosfor och kalium N P K Ut Tomater 2692 kg 5,95 0,78 10,07 In Suprasol 77 kg 2,00 0,62 1,69 Vinass 172,8 kg 6,81 0,057 9,68 Mantrac 0, 53 liter Blodmjöl 7,5 kg 1,08 0,013 0,07 Kiserit ,89 0,69 11,44 Rest + 3,94-0,09 + 1,37 Vinassen innehåller enligt analys tagen 17 november ,94 % N, 0,033%P, 5,6% K Innehållet av kväve och fosfor i Vinassen var enligt analysen mycket nära de angivna värdena på 4 % kväve, 0 % fosfor medan kaliumnivån var högre än den angivna 5 %. Detta gjorde att växtnäringsbalansen, se tabell 12 var att jämföra med föregående balans, se tabell 11, vad gäller kväve och fosfor. Balansen gjord efter analysen visade dock ett betydligt större överskott av kalium än balansen gjord efter angivna nivåer, se tabell 11. Nästa säsong kan en del av Vinassen bytas ut mot Biofer för att på så sätt minska kväveöverskottet. Jämförelse mellan lathunden och tilläggsgödsling under säsong För att se om kväve och kalium tillförts i lagom mängd och vid rätt fas i tomatplantans utveckling så har ett försök till jämförelse mellan lathunden och den verkliga tilläggsgödslingen under säsongen gjorts i tabell 13. Tabellen får ses som en test på hur en jämförelse mellan verklig gödsling och planerad gödsling kan se ut. Gödslingen planerades utifrån en förväntad skörd på 35 kg/m 2 medan den verkliga skörden blev ca 27 kg/m 2. Tilläggsgödsling: Kaliumtillförseln genom tilläggsgödslingen är mindre än behovet för 35 kg frukt/ m 2 enligt lathunden. Kvävetillförseln har däremot varit i balans när jämförelse mellan tilläggsgödsling och lathunden görs. Grundgödsling: Genom grundgödslingen med Suprasol på halva växthusytan och på andra delen av ytan Suprasol och Biofer har dock en betydande mängd kalium tillförts genom grundgödslingen som inte syns i jämförelsen mellan lathund och tilläggsgödslingen. Grundgödslingen med Suprasol och Biofer har tillfört 5 kg N/ 100 m 2 och 1,9 kg K/100 m 2 medan ytan som endast tillförts Suprasol fått 2,0 kg N/ 100 m 2 och 1,7 kg K/100 m 2. Växtnäringsbalanser: Växtnäringsbalanserna, se tabell 10 och 11, visar på ett överskott av framförallt kväve men även kalium. Växtnäringsbalanserna är beräknade på faktisk skörd och inte på beräknad skörd som lathunden är baserad på. Tilläggsgödslingen är gjord efter en förväntad skörd på 35 kg/m 2 men den faktiska skörden blev närmare 27 kg/m 2 vilket ger ett överskott i balansen. Spurwayanalyser: I bedömningen av behovet av tilläggsgödslingen betyder Spurwayanalyserna och utvecklingen av skörden mycket. Även om lathunden visar att mer kalium bör tillföras för en önskad skörd på 35 kg/m 2 så görs en helhetsbedömning av gödselbehovet med hjälp av Spurwayanalyserna. Spurwayanalyserna, se tabell 3 och 4, visar 14

16 höga värden för kalium vilket gjorde att tillförseln av kalium drogs ner i förhållande till behovet för 35 kg frukt/m 2. Skörd under säsong: Den ackumulerade skörden under säsong var lägre än den i prognosen vilket även det gjorde att mängden tilläggsgödsling minskades under säsong. Tabell 13. Behov av kväve och kalium för en beräknad skörd på 35 kg frukt/ m 2 enligt lathund och genomförd tilläggsgödsling under säsongen samt total mängd kväve och kalium tillförd genom grund och tilläggsgödsling per 100 m 2. Gård 1, På yta med Suprasol och Biofer som grundgödsling Fas Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Fas 5 N och K genom tilläggs gödsling N och K enl lathund 3 veckor 1,5 kg N 1,9 kg K Ingen gödsling 6 veckor 1,6 kg N 1,9 kg K 2,1 kg N 4,2 kg K 6 veckor 1,8 kg N 1,0 kg K 2,1 kg N 5,2 kg K 7 veckor 2,7 kg N 3,4 kg K 3,1 kg N 6,2 kg K 10 veckor 0,4 kg N 0,5 kg K Ingen gödsling 8,0 kg N 8,7 kg K 7,3 kg N 15,6 kg K N och K genom grundoch tilläggsgödsling 13,0 kg N 10,6 kg K 15

17 GÅRD 2 Ekologisk växthusodling startade 1990 i gårdens glasväxthus. Huset har enkelglas och är på 600 m 2. Golvet är av betong. På gården finns också ett polykarbonathus på 300 m 2. Sedan 1998 odlas tomater hela säsongen i glasväxthuset byggdes avgränsade bäddar med träramar som kläddes invändigt med plast. Nytt färdigblandat substrat av torv, sand, lera, ko- och hönsgödsel köptes in Inför odlingssäsongen 2002 byttes jorden i fyra av de sju bäddarna, den nya jorden var av samma ursprung som tidigare. Dessa bäddar grundgödslades inför odlingssäsongen 2003 med hästgödsel. Jorden i de resterande bäddarna byttes ut inför odlingssäsongen Grundgödsling med stallgödsel tillfördes hösten Tillskottsgödslingar har tidigare år gjorts med blodmjöl, Binadan, Biofer och/eller BioKali samt vissa år även med marktäckning med färskt organiskt material. Under årets odlingssäsong tillskottsgödslades med blodmjöl, Biofer, kalk och grönmassa. Odlingssäsongen år 2005 Sorter: Conqueror, Maranello, Ferrari, Belissimo, Piccolino, Favorita, DRK 925, DRK 927, DRK 942, Conchita, Goldita, Orangino, Goldino, Sakura, Gualdino, Yellow Submarine, Sunstream och Organza. Plantor: Plantering: Egen plantuppdragning. Oympade plantor med en topp. Stora tomatsorter såddes den 19 februari, cocktail och körsbär såddes den 22 februari. Plantorna ställdes ut på bäddarna 6-8 april och planterades ner april. Planttäthet: 2,25 plantor/m 2. Gödsling: Bäddarna grundgödslades hösten 2004 med ekologisk stallgödsel av nöt, 400 kg/100m 2. Tillskottsgödsling under säsong med blodmjöl, Biofer, dolomitkalk och grönmassa. Datum för markanalys: Spurwayanalyser togs 25/4, 23/5, 1/7, 29/7, 14/9 och 9/11. Markkartering togs den 8 november. Toppning: Plantorna toppades första veckan i september. Kulturen avslutades: Plantorna revs ut under veckan 43. Avkastning: 21,4 kg/m 2 Kommentarer: Odlarna upplevde plantorna som ovanligt friska under odlingssäsongen 2005, knappt någon gråmögel alls, bara ett mindre angrepp i början av säsongen. Odlarna har hållit en något högre temperatur jämfört med tidigare år, runt 19 C på natten och luftat vid 22 C. 16

18 Gödslingen har varit något rikligare än tidigare år. Man har haft lathunden som mall för gödslingsberäkningarna men även tittat på plantornas utseende och analysresultat. Under de två sista veckorna i juli var väderleken mycket varm och man klarade inte att hålla nere temperaturen i växthuset. Resultaten av detta visade sig i form av lägre skörd under september månad. Inga slokande plantor förrän första veckan i augusti. Troligtvis berodde detta på att det varit för torrt i bäddarna i slutet av juli. Det var bra kvalitet på frukterna under hela säsongen utom sista veckorna i september då det var en hel del pistillröta. Troligen en följd av den varma väderleken och torkan i bäddarna under slutet av juli. Odlingen brukar ha angrepp av fjärilslarver. I år föredrog dock larverna den ruccolasallat som planterats i ytterraderna. Blomning och fruktsättning Plantornas utveckling och fruktsättning följdes under säsongen genom att antal frukter per klase registrerades på tre s.k. visarplantor av sorten Conqueror. Tabell 14. Bedömning av tre visarplantor. Antal frukter per klase på oympade plantor av sorten Conqueror. Planterade april. Gård 2, 2005 Antal frukter per klase Klase nr. Planta 1 Planta 2 Planta Totalt antal frukter Medelvärde/klase 6,47 8,25 6,67 Totalt utvecklades klasar per planta med i genomsnitt 7,13 frukter per klase på de tre visarplantorna. Det utvecklades flera dubbelklasar men detta resulterade inte i några större missar på följande klasarna. Sättningen var dock sämre än önskvärt på klase 11 samt på de två sista klasarna på två av plantorna. Däremot klarade odlarna att bemästra den annars så vanliga 17

19 svackan runt 7-8:e klasen då sättningen ofta blir dålig i ekologisk tomatodling på grund av obalans i växtnäringstillförsel och rotproblem. Resultatet för året var mycket bra, sättningen på de tre visarplantorna var högre än under fjolåret, 0,76 fler frukter per klase än året innan. Analyser och analysresultat Totalt togs sex Spurwayanalyser under odlingssäsongen 2005 på gård 2. Tabell 15. Protokoll över Spurwayanalyser, mg/l jord, samt gödsling per 100 m 2. Bäddar med ny Hasselforsjord Gård 2, 2005 Dat. ph Lt N0 3 NH 4 P K Mg S Ca Na Cl Mn B Gödsling per 100 m 2 Stallgödsel 1) 400 kg 16- Plantering 18/4 25/4 5,4 3, ,6 0,4 28/4 Blodmjöl 2) 1 dl/planta = 9 kg 23/5 5,6 4, ,8 1,2 5-6/6 Blodmjöl 2) 1 dl/planta = 9 kg 22/6 Grönmassa 3) 400 kg 27/6 Biofer ) 0,5 dl/planta = 10 kg 1/7 6,2 4, ,6 0,3 4/7 Biofer ) 1 dl/planta = 20 kg 26/7 Blodmjöl 2) 0,5 dl/planta = 4,5 kg 29/7 5,9 4, ,6 0,8 v. 31 Dolomitkalk 14/9 5,7 6, ,7 3,0 9/11 5,5 6, ,9 1,3 1) Stallgödseln innehöll enligt analys 0,73 % N, 0,3 % P, 0,51 % K 2) Blodmjöl innehåller 14,4 % N, 0,18 % P, 0,9 % K 3) Grönmassan innehöll enligt analys 0,39 % N, 0,04 % P, 0,55 % K av friskvikten 4) Biofer innehåller 8,1 % N, 3,8 % P, 3,4 % K,, 0,2 % Mg, 7,9 % Ca, 2,1 % S 0,5 % Na 5) Dolomitkalk innehåller 58 % CaO, 13 % Mg Ledningstalet var förhållandevis högt vid alla provtagningstillfällen och steg mot slutet av säsongen. Kvävevärdet låg på en relativt hög nivå för att vara ekologisk odling i början och slutet av säsongen. Provtagningen i juli visade dock på låga värden som en följd av ett stort upptag. Kvävevärdet var mycket lågt i slutet av föregående odlingssäsong. Det låg runt 20 mg/l vid provtagningarna i september och oktober Tack vara tillförseln av stallgödsel och de tidiga tillskottsgödslingarna med blodmjöl lyckades odlarna hålla uppe kvävenivån under plantornas mest vegetativa fas i början av säsongen. Även kaliumvärdet var mycket lågt i slutet av föregående odlingssäsong. Fjolårets växtnäringsbalans visade även på ett stort underskott av kalium. Grundgödslingen med stallgödsel inför odlingssäsongen 2005 var därför en riktig åtgärd. Kaliumvärdet låg på en hög 18

20 nivå under hela odlingssäsongen och sjönk under det s.k. börvärdet först vid de två sista provtagningstillfällena. Fosforvärdet låg över 100 mg/l jord vid fyra av de sex provtagningstillfällena, vilket måste betraktas som högt för att vara ekologisk odling. Svavelvärdet var mycket högt under hela odlingssäsongen liksom under föregående år. Svavel har tillförts dels genom den grundgödsling som gjordes då substratet blandades, dels genom fjolårets gödsling med BioKali som innehåller 6 % svavel samt genom årets gödsling med Biofer som innehåller 2,1 % svavel. LMI s börvärde för svavel ligger på 150 mg S/l jord, men troligen kan nivån vara högre. Plantan kan till viss del kompensera ett underskott på kväve genom att ta upp svavel i stället. Kalcium- och magnesiumvärdet steg något efter tillskottsgödslingen med dolomitkalk men sjönk sedan återigen vid det sista provtagningstillfället för säsongen. Manganvärdet var lägre än det rekommenderade börvärdet på 2,2 mg mangan/l jord under hela odlingssäsongen. Tillgängligheten av mangan har en stark koppling till ph-värdet i jorden. Vid låga ph-värden förbättras tillgängligheten. ph-värdet i jorden på gård 2 är lägre än vad som är vanligt i ekologisk växthusodling, vilket förmodligen bidragit till att plantornas försörjning av mangan har fungerat tillfredställande trots låga manganvärden enligt analyser. Borvärdet varierade mycket under säsongen och var både lägre och högre än det rekommenderade börvärdet på 1,5 mg bor/l jord. Markkarteringsanalys har tagits i bäddarna med den gamla jorden under de tre senaste åren, se tabell 16. Inför odlingssäsongen 2001 blandades torv in i vissa bäddar för att späda ut de höga näringsnivåerna. Proverna från dessa bäddar har beteckningen (torv) i tabellen. I slutet av odlingssäsong 2003 togs även en markkartering i de bäddar där jorden byttes ut I oktober 2004 togs prov både i bäddarna med jord från 2002 och i de bäddar där jorden bytts ut inför 2004 års odlingssäsong. En markkarteringsanalys gjordes i november 2005 i bäddarna där jorden byttes ut

21 Tabell 16. Markkarteringsanalyser tagna i mars och oktober 2001 i bäddar med och utan torvinblandning samt i bäddarna med den gamla jorden i november 2002, i mars och december 2003 samt i de bäddar där jorden byttes ut 2002 resp. 2004, mg/100 g jord. Totalkväve uttryckt i mg/100 g ts. Gård 2 Datum (torv) (torv) ph 6,7 6,0 6,5 5,6 6,1 6,1 6,0 P-AL P-HCl K-AL K-HCl Mg-AL K/Mg 3,6 3,5 2,3 1,0 1,3 0,9 1,7 Ca-AL Bor 5,7 5,2 1,9 3,4 6,9 Totalkväve Mullhalt % 44,6 46,9 41,7 44,8 48,2 Datum jord från jord från jord från ph 6,2 5,9 5,8 5,4 P-AL P-HCl K-AL K-HCl Mg-AL K/Mg 0,3 0,9 0,9 0,4 Ca-AL Bor 7, ,5 Totalkväve Mullhalt % 48,9 49,3 48,9 56,8 Enligt markkarteringsanalysen som togs i mars 2001 sjönk ph-värdet med 0,7 enheter efter den 20-procentiga torvinblandningen. P-AL analysen visade på ett högre värde i bäddarna med torv medan K-AL värdet var något lägre och Ca-AL betydligt lägre än i bäddarna utan torv. Markkarteringen som gjordes efter avslutad säsong 2001 visade genomgående lägre värden i bäddarna med torvinblandning. Markkarteringsproverna från bäddarna där jorden byttes ut 2002 resp visar lägre P-Al värde än i analyser från föregående säsongers jordblandningar. P-Al värdet steg dock under odlingssäsongen 2004 i bäddarna där jorden byttes ut Även K-Al värdet steg under säsongen i dessa bäddar. Borvärdet var mycket högt i de båda jordarna vilket inte alls stämmer överens med analysvärdena enligt Spurway, som visar mycket låga borvärden i den nya jorden från

22 Markkarteringen som gjordes efter säsongens slut 2005 visar på sjunkande värden av fosfor, kalium, kalcium och bor. Magnesiumvärdet steg något, förmodligen som en följd av den tillförda dolomitkalken. Växtnäringsbalans Tabell 17. Växtnäringsbalans uttryckt per 100 m 2. Gård 2, 2005 N P K Ut Tomater kg ,62 8,00 In Stallgödsel 400 kg 2,92 1,2 2,04 Blodmjöl 22,5 kg 3,24 0,04 0,20 Biofer kg 30 kg 2,43 1,14 1,02 Grönmassa 400 kg 1,56 0,16 2,2 Dolomitkalk ,15 2,54 5,46 Rest + 5,42 + 1,92-2,54 Årets växtnäringsbalans visar inte full samstämmighet med analysresultaten från säsongen trots att den baserats på verkliga värden i stallgödseln och grönmassan. Växtnäringsbalansen visar på ett stort överskott av kväve trots att markkarteringen visar på ett oförändrat värde av totalkväve i jorden. Enligt Spurwayanalyserna fanns det dock rikligt med tillgängligt kväve i början och slutet av kulturtiden. Även fosfor har tillförts i överskott enligt växtnäringsbalansen. Trots detta visar markkarteringsanalysen på sjunkande värde av P-Al. Spurwayanalyserna visar däremot på förhållandevis höga fosforvärden för att vara ekologisk odling. Enligt växtnäringsbalansen har kalium tillförts i underskott vilket också det sjunkande K-Al värdet visar i markkarteringsanalysen. Trots detta fanns det gott om tillgängligt kalium under säsongen enligt årets Spurwayanalyser. 21

23 GÅRD 3 Ett Forkesta båghus med dubbelfolie på 540 m 2 sattes upp på gården I huvudsak odlas tomater men även lite gurka. Odlingen sker i markbädd som byggts upp av stallgödselkompost, torv och den befintliga matjorden. Inför odlingssäsongen 2000 grundgödslades bäddarna med fastgödsel från nöt och tillskottsgödslingar gjordes med blodmjöl och gips. Ingen grundgödsling gjordes 2001 p.g.a. höga näringsnivåer i bäddarna. Tillskottsgödsling gjordes då med gips och Biofer Inför odlingssäsong 2002 grundgödslades växthuset med hästgödsel och tillskottsgödsling gjordes med gips, Biofer, blodmjöl och färsk grönmassa. Ingen grundgödsling gjordes 2003 men bäddarna tillskottsgödslades med benmjöl och blodmjöl. Bäddarna grundgödslades på våren 2004 med en blandning av häst- och kogödsel och tillskottsgödslingen under säsongen gjordes med blodmjöl. Inför odlingssäsongen 2005 tillfördes torv från slaktsvinsboxar. Odlingssäsongen år 2005 Sorter: Ferrari, Star Fighter, Jerome, Bolzano, Conqueror, Sakura, Flavorino, Piccolino, Red Delight, Sun Streem, Claree och Orangino. Plantor: Plantering: Inköpta plantor sådda den 17 januari. Alla fullstora tomatsorter ympades på grundstammen Beaufort, övriga sorter oympade. Plantering den 31 mars och 1 april. Planttäthet: 2,88 toppar/m 2 Gödsling: Torv från slaktsvinsboxar tillfördes i februari, främst för att lätta upp den något kompakta jorden i bäddarna. Den torvblandade gödseln, totalt 40 m 3, spreds över hela växthusytan och frästes in vartefter bäddarna lades upp på nytt. Någon tillskottsgödsling, förutom naturgips, gjordes inte under säsongen då det visade sig att den torvblandade svingödseln var betydligt näringsrikare än odlarna hade fått uppgift om. Datum för markanalys: Spurwayanalyser togs 18/3, 25/4, 19/5, 13/7 och 3/8. Toppning: Plantorna toppades den 1-3 september. Kulturen avslutades: Kulturen avslutades den oktober. Avkastning: Snittavkastningen för samtliga sorter och ympade resp. oympade plantor blev 18,3 kg/m 2. Kommentarer: Plantorna var ojämna vid leverans, ett flertal ympade plantor var enstammiga. Plantorna etablerade sig dock bra. Speciellt körsbärstomaterna utvecklades bra och gav en jämn och hög skörd. Odlarna upplevde skörden som jämnare över säsongen jämfört med föregående år. 22

24 Den torvblandade svingödseln visade sig innehålla betydligt mer växtnäring än vad odlarna fått uppgift om, vilket orsakade mycket höga näringsnivåer i bäddarna. Blomning och fruktsättning Plantornas utveckling och fruktsättning följdes under säsongen genom att antal frukter per klase registrerades på s.k. visarplantor av sorten Ferrari och Sakura. Tyvärr finns inte bakgrundsmaterialet kvar. Sättningen var god utan några större missar under säsongen. Sorten Ferrari utvecklade 22 klasar per planta med i snitt 7 frukter per klase. Sorten Sakura utvecklade 28 klasar med i snitt 14 frukter per klase. Analyser och analysresultat Totalt togs fem Spurwayanalyser före och under odlingssäsongen 2005 på gård 3. Tabell 18. Protokoll över Spurwayanalyser, mg/l jord, samt gödsling per 100 m 2. Gård 3, 2005 Dat. ph Lt N0 3 NH 4 P K Mg S Ca Na Cl Mn B Gödsling per 100 m 2 Febr. 18/3 6,7 6, ,8 1,0 31/3-1/4 25/4 7,0 8,7 135 > ,2 0,8 19/5 5,8 9, ,0 1,1 Juni 13/7 5,8 11, ,4 1,4 3/8 5,8 12, ,2 1,3 1) Torv från slaktsvinsboxar innehöll enligt analys 0,80 % N, 0,24 % P, 0,29 % K Torv från slaktsvinsboxar, 7,5 m 3 Plantering Naturgips 30 kg Torven från slaktsvinsboxar visade sig innehålla betydligt mer växtnäring än de uppgifter odlarna fått. Det resulterade i mycket höga näringsnivåer under hela odlingssäsongen med risk för pistillröta. Trots detta var bortsorteringe av frukter med pistillröta förhållandevis liten, totalt 100 kg och då främst på klase 8-9. Naturgips tillfördes i juni för att försöka höja kalciumvärdet och därmed minska risken för pistillröta. Ledningstalet var mycket högt vid alla provtagningstillfällen och steg fram till sista provtagningen i augusti. Kvävevärdena var extremt höga för att vara ekologisk odling och också långt över de rekommenderade börvärdena för konventionell odling. Mängden ammoniumkväve var mycket hög vid provtagningen i april. Risken för skador på rötterna var uppenbar men trots detta såg plantorna fräscha ut. Fosforvärdena var mångdubbelt högre än vad som är vanligt i ekologisk odling där fosfornivån enligt Spurwayanalyser ofta ligger runt 50 mg/l jord. Det rekommenderade börvärdet för fosfor i konventionell odling ligger på 150 mg P/l jord. Fosforvärdet var alltså även betydligt högre än detta. 23

25 Även kaliumnivån var extremt hög enligt de först provtagningarna men sjönk något i juli och augusti. Magnesiumnivån var däremot i nivå med det rekommenderade börvärdet på 200 mg/l jord i början av säsongen men steg till det dubbla i maj, juli och augusti. Även värdena för svavel, natrium och klorid var mycket höga. Svavelvärdet steg kraftigt vid sista provtagningstillfället i augusti. Kalciumnivån var lägre än det rekommenderade värdet på mg Ca/l jord vid de två första provtagningstillfällena. Naturgips tillfördes i juni för att försöka höja kalciumnivån och därmed minska risken för pistillröta. Trots de mycket höga näringsnivårena och det förhållandevis låga kalciumvärdet var bortsorteringen av frukter med pristillröta förhållandevis liten. Manganvärdet i jorden steg kraftigt vid de tre sista provtagningstillfällena. Vanligtvis ligger nivån i denna odling liksom i andra ekologiska växthusodlingar på 1-1,5 mg Mn/l jord. Markkartering togs på den befintliga jorden i växthuset innan bäddarna lades upp med inblandning av torv och stallgödselkompost, se tabell 19. Därefter har markkarteringsanalyser gjort vid följande tillfällen: i början av odlingssäsongen 2000, i början och slutet av odlingssäsongen 2001 samt efter avslutad säsong 2002 och Tyvärr togs ingen markkarteringsanalys efter odlingssäsongen Tabell 19. Markkarteringsanalyser av den befintliga jorden och odlingsbäddarna, mg/100 g jord, totalkväve uttryckt i mg/100 g ts. Gård 3 Datum befintlig jord ph 7,0 6,5 6,6 6,3 6,2 6,8 P-AL 64, P-HCl 160 K-AL K-HCl 802 Mg-AL K/Mg 3,0 1,3 0,9 1,4 1,8 Ca-AL Bor 1,6 2,3 2,0 2,0 2,2 2,4 Totalkväve Mullhalt % 25,0 25,6 23,2 Lerhalt % Markkarteringsprovet från hösten 1998 är på den befintliga åkerjorden innan de upphöjda bäddarna gjordes i huset. Övriga analyser är tagna i odlingsbäddarna. Analysresultaten från den befintliga jorden visade mycket höga värden för att vara åkerjord. Tillförseln av stallgödselkomposten höjde kalium- och magnesiumvärdena ytterligare. Kaliumvärdet sjönk fram t.o.m. odlingssäsongen Inför säsongen 2002 och 2004 grundgödslades med stallgödsel, vilket resulterade i att kaliumvärdet steg på nytt. 24

26 P-AL steg kraftigt under 2002 p.g.a. för riklig fosforgödsling. Även under 2003 och 2004 visade växtnäringsbalansen ett överskott av fosfor, trots detta sjönk P-Al värdet något enligt analysen som gjordes efter 2004 års odlingssäsong. Uppgifterna som användes för växtnäringsinnehåll i stallgödsel, och som legat till grund för beräkningarna av växtnäringsbalanserna, var då hämtade från schablonvärden. Det kan vara en förklaring till att växtnäringsbalanserna och markkarteringsanalyserna visat motstridiga tendenser. Mg-AL sjönk under åren men hade enligt analysen som gjordes efter odlingssäsongen 2004 ökat till samma nivå som år Kalciumvärdet steg under odlingssäsongerna , vilket förmodligen var en effekt av tidigare årlig gödslingen med gips. Alven i växthuset analyserades efter avslutad säsong 2001 och Vid provtagningen 2002 togs även en analys på motsvarande markskikt utanför huset, se tabell 20. Ingen analys av alven gjordes efter årets odlingssäsong. Tabell 20. Markkarteringsanalys på alven i och utanför växthuset, mg/100 g jord, totalkväve uttryckt i mg/100 g ts. Gård 3 Datum alv i växthuset alv i växthuset alv utanför växthuset ph 6,7 6,9 7,8 P-AL K-AL Mg-AL K/Mg 1,3 1,9 1,9 Ca-AL Bor 0,9 2,0 0,9 Totalkväve Mullhalt % 18,4 14,2 6,2 Lerhalt % Efter 2002 års odlingssäsong steg P-AL värdet i alven med 24 mg/100 g jord. Även K-AL, Mg-AL, Ca-AL och bor steg i alven mellan de båda odlingssäsongerna. Det finns alltså anledning att misstänka att det skett en nertransporterats av växtnäring från odlingsbäddarna till jordlagret under bäddarna, som här kallas för alven. Mängden totalkväve och mullhalten sjönk dock något i alven enligt dessa analyser. Något alvprov gjordes inte under Alvprovet som togs utanför växthuset visar mycket höga värden för att vara åkerjord. 25

Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun

Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun S O R P E T, S Ö R E N P E T T E R S S O N V Ä S T A N K Ä R R 6 1 0 7 5 V Ä S T E R L

Läs mer

Gödslingsrekommendationer 2015

Gödslingsrekommendationer 2015 Februari 2015 Gödslingsrekommendationer 2015 Kväve (N) Nedan följer generella rekommendationer för stärkelsepotatis samt vilka justeringar som kan vara aktuella att göra i din odling beroende på bland

Läs mer

4. GÖDSELMEDEL OCH DERAS ANVÄNDNING

4. GÖDSELMEDEL OCH DERAS ANVÄNDNING 4. GÖDSELMEDEL OCH DERAS ANVÄNDNING 4.1 ALLMÄNT Växternas, och i fortsättningen avses i första hand gräsens, förmåga att växa, bestäms av ett flertal s.k. tillväxtfaktorer. Med tillväxtfaktorer menas alla

Läs mer

Vad kan egentligen kallas ekologiska tomater?

Vad kan egentligen kallas ekologiska tomater? E K O L O G I S K T L A N T B R U K N R 42 J U N I 2 0 0 5 Vad kan egentligen kallas ekologiska tomater? Ett arbete från gruppen Deltagardriven forskning ekologisk växthusodling av tomater Johanna Björklund,

Läs mer

Förslag till riktvärden för jordoch plantanalyser i ekologisk grönsaksodling

Förslag till riktvärden för jordoch plantanalyser i ekologisk grönsaksodling Förslag till riktvärden för jordoch plantanalyser i ekologisk grönsaksodling Vitkål ( prov) Morot ( prov) Magnesium i plantsaften, mg/l 8 8 8 Magnesium mg/l jord (Spurway) Margareta Magnusson, grd Högsta

Läs mer

Biogödsel från Rena Hav. Rapport från en förstudie genomförd av Biototal

Biogödsel från Rena Hav. Rapport från en förstudie genomförd av Biototal Biogödsel från Rena Hav Rapport från en förstudie genomförd av Biototal Biototal är ett företag i den gröna sektorn som kan växtnäring, kretslopp och jordbruk. Biototal värderar och hanterar förnyelsebar

Läs mer

Slamspridning på Åkermark

Slamspridning på Åkermark Slamspridning på Åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2010 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Läs mer

TOLKNING AV MARKKARTERINGEN VID ÅKERBRUK

TOLKNING AV MARKKARTERINGEN VID ÅKERBRUK 08 TOLKNING AV MARKKARTERINGEN VID ÅKERBRUK MARKKARTERINGEN OCH DESS TILLÄMPNING Grundanalys I den egentliga markkarteringen, grundanalysen, bestäms jordart, mullhalt, surhet, ledningstal, utbytbar kalcium,

Läs mer

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 BLGG AgroXpertus Råby 2003 S - 242 92 HÖRBY Kontaktperson: Charlotte Akerlind T kundservice: 0415-51 127 E kundservice@blgg.agroxpertus.se I blgg.agroxpertus.se

Läs mer

Riktlinjer för gödsling och kalkning. Jönköpings län 2014

Riktlinjer för gödsling och kalkning. Jönköpings län 2014 Riktlinjer för gödsling och kalkning Jönköpings län 2014 1 2 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013 Växtnäringsbalans 4 Markkartering 5 Stallgödsel 6 Riktgivor för kväve (N) 9 Riktgivor för fosfor (P) och

Läs mer

Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson

Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson Varför fosforgödslingen måste anpassas bättre Merskördar för fosforgödsling varierar mycket Grödornas fosforbehovet varierar Markernas

Läs mer

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Jordbrukare som omfattas av en ny förbindelse: Från basgödsling till gödsling enligt markkartering, dvs. behovsanpassad

Läs mer

Optimerad kväve och fosforgödsling till ensilagemajs. Johanna Tell 2010-01-12

Optimerad kväve och fosforgödsling till ensilagemajs. Johanna Tell 2010-01-12 Optimerad kväve och fosforgödsling till ensilagemajs Johanna Tell 21-1-12 Syften med projektet Att finna en optimal kvävegödsling till ensilagemajs och undersöka hur kvaliteten påverkas av kvävegödsling

Läs mer

EKObruk. Norr. Nyhetsblad. Ur innehållet. Ledaren Vi behöver lokala slakterier!

EKObruk. Norr. Nyhetsblad. Ur innehållet. Ledaren Vi behöver lokala slakterier! EKObruk Norr Ekologiskt lantbruk i norra Sverige Nr 2 2006 Speltvete konkurrerar bra med ogräset. Ur innehållet Ledaren Vi behöver lokala slakterier! Växtnäring i ekologisk tomatodling Gårdsreportage från

Läs mer

Teknik för precisionsspridning av flytgödsel och rötrester - onlinemätning av växtnäringsinnehåll - surgörning för att minimera ammoniakförluster

Teknik för precisionsspridning av flytgödsel och rötrester - onlinemätning av växtnäringsinnehåll - surgörning för att minimera ammoniakförluster Teknik för precisionsspridning av flytgödsel och rötrester - onlinemätning av växtnäringsinnehåll - surgörning för att minimera ammoniakförluster Kjell Gustafsson, Agroväst Förutsättningar finns för precisionsgödsling

Läs mer

Energieffektivisering i växtodling

Energieffektivisering i växtodling Energieffektivisering i växtodling Temadag Odling i Balans 21 januari 2009, Nässjö Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Energiflöden i svensk växtodling idag Energy input Bioenergy

Läs mer

Vad är jord och vad är substrat?

Vad är jord och vad är substrat? Vad är jord och vad är substrat? I dagligt tal säger de flesta människor jord om allt som växtens rötter kan växa i. Det är inte fel, men inte tillräckligt bra för en växtskötare. Jord är något vi går

Läs mer

Praktiska Råd. greppa näringen. Din stallgödsel är värdefull! Använd Greppa Näringens Stallgödselkalkyl. Nr 5 2012

Praktiska Råd. greppa näringen. Din stallgödsel är värdefull! Använd Greppa Näringens Stallgödselkalkyl. Nr 5 2012 Praktiska Råd greppa näringen Din stallgödsel är värdefull! sammanfattning Nr 5 2012 Värdera din stallgödsel i Stallgödselkalkylen Ta egna analyser av stallgödselns innehåll av näring Minska förlusterna

Läs mer

Vetemästaren. Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA

Vetemästaren. Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA Vetemästaren Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA Vad ger vetemästaren? Odlingstävlingar kan knappast ge svar om framtida odling men kan vara ett bra redskap att formulera frågor ang. odling och

Läs mer

Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning. Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen

Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning. Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen N-Sensor fördelning i olika länder 2012 Antal sensorer per land den 30 juni 2012 totalt 1221 (inklusive

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Inverkan av ålder på halten näringsämnen och rotröta i rödklöver

Inverkan av ålder på halten näringsämnen och rotröta i rödklöver Rapport för projekt 09SVF003 Inverkan av ålder på halten näringsämnen och rotröta i rödklöver Eva Stoltz & Ann-Charlotte Wallenhammar HS Konsult AB, Box 271, 701 45 Örebro 2010-06-01 Sammanfattning Rödklöver

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? kg/ha Öster- & Västergötland Top 8 2008-2012 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 Primus Abakus PR45D05 PR46W20 PR44D06 Bonanza Mascara Sherpa kr/ha Öster- & Västergötland

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården. Skaraborg Rapport 2_2015 Björn Roland

Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården. Skaraborg Rapport 2_2015 Björn Roland Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården Skaraborg Rapport 2_215 Björn Roland Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården Bakgrund På Hushållningssällskapet Skaraborgs försöksgård Logården,

Läs mer

Välkommen att delta i LOVA-ansökan!

Välkommen att delta i LOVA-ansökan! Välkommen att delta i LOVA-ansökan! Eskilstuna kommun har drivit ett projekt för förbättrad vattenkvalitet i Tandlaåns avrinningsområde, i samverkan med lokala lantbrukare. Resultatet blev att kommunen

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Kersti Linderholm Kersti.linderholm@silvberg.se Ingen mat utan fosfor Symptom av fosforbrist i korn (t.v.) (Foto: Søren Holm. Med tillstånd från Yara Danmark

Läs mer

Gödslingsråd. Säsongen 2015

Gödslingsråd. Säsongen 2015 Gödslingsråd Säsongen 215 Innehåll Gödsla i balans 4 Miljöhänsyn och lönsam odling 6 Markkartering 8 Markanalys 9 Stallgödsel 11 Kväveformer och kvävegödselmedel 12 Kvävegödsling 13 Fosfor och fosforgödsling

Läs mer

Jordbrukskemi Fackpedagogiskt seminarium ÅA/PF/ämneslärarutbildningen Annika Westberg Ke/Ma 29157 Maj 2008

Jordbrukskemi Fackpedagogiskt seminarium ÅA/PF/ämneslärarutbildningen Annika Westberg Ke/Ma 29157 Maj 2008 Jordbrukskemi Fackpedagogiskt seminarium ÅA/PF/ämneslärarutbildningen Annika Westberg Ke/Ma 29157 Maj 2008 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Växternas ämnesomsättning... 3 Växter behöver

Läs mer

2012-02- 01. Innehåll

2012-02- 01. Innehåll Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

Ekonomi. ekologisk odling i växthus

Ekonomi. ekologisk odling i växthus Ekonomi ekologisk odling i växthus Jordbruksinformation 19 2007 Innehåll Olika typer av företag... 3 Högre kostnader för ekologisk odling... 3 Investeringskalkyler... 4 Investera i arbetsbesparande teknik...

Läs mer

HS Skaraborg rapport nr 5/10. Johanna Tell Ingemar Gruvaeus och Maria Stenberg

HS Skaraborg rapport nr 5/10. Johanna Tell Ingemar Gruvaeus och Maria Stenberg Optimerad kväve- och fosforgödsling till ensilagemajs HS Skaraborg rapport nr 5/10 Johanna Tell Ingemar Gruvaeus och Maria Stenberg 1 Optimerad kväve- och fosforgödsling till ensilagemajs Johanna Tell

Läs mer

Växtnäringens inflytande på skörd och kvalitet i potatis

Växtnäringens inflytande på skörd och kvalitet i potatis Landskap Trädgård Jordbruk Växtnäringens inflytande på skörd och kvalitet i potatis En litteraturstudie Joakim Ekelöf och Tora Råberg Område Jordbruk odlingssystem, teknik och produktkvalitet, SLU Alnarp

Läs mer

Odling och plantering av ekologiska grönsaksplantor

Odling och plantering av ekologiska grönsaksplantor Ekologisk odling av grönsaker på friland Odling och plantering av ekologiska grönsaksplantor Foto: Pauliina Ivarsson Jordbruksinformation 9 2003 Odling av plantor för ekologisk odling Text och foto: Pauliina

Läs mer

Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik

Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik Giftfri trädgård Information 2010 Kävlinge kommun, Miljö & Teknik Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge Telefon 046-73 90 00, Fax 046-73 91 35 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Februari 2010 Miljö & Teknik

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Samrådsunderlag inför planerad ansökan för. kläckäggsproduktion

Samrådsunderlag inför planerad ansökan för. kläckäggsproduktion Samrådsunderlag inför planerad ansökan för kläckäggsproduktion Övraby Lantbruk AB Övraby 110 385 50 Söderåkra Hushållningssällskapet Flottiljvägen 18 392 41 Kalmar beate.leggedor@hushallningssallskapet.se

Läs mer

SYFTET MED MIN UNDERSÖKNING

SYFTET MED MIN UNDERSÖKNING SYFTET MED MIN UNDERSÖKNING Det jag vill få fram med min undersökning är hur jag kan få greenfröet att gro snabbast och till lägsta pris. I mitt fall har jag använt mig av Penn-A1. Jag begränsade antalet

Läs mer

Information om rörflen 1/2004

Information om rörflen 1/2004 1 Information om rörflen 1/2004 * * * * * * * * * * * * Maj Juli August Höst vinter Maj Innehållsförteckning Sida 1. Anläggning av rörflensodling 2 Rörflensskiftet 2 Sådd 2 Ogräsbekämpning 3 Året efter

Läs mer

Tidningsrubriker 2010. GRÖDAN kräver VATTEN. Tidningsrubriker 2007. Tidningsrubriker 2008. Tidningsrubriker 2008. i lagom mängd

Tidningsrubriker 2010. GRÖDAN kräver VATTEN. Tidningsrubriker 2007. Tidningsrubriker 2008. Tidningsrubriker 2008. i lagom mängd Mycket nederbörd 2012 Marken och vattnet Kerstin Berglund, SLU, Uppsala GRÖDAN kräver VATTEN ATL, 2008 i lagom mängd Tidningsrubriker 2007 Tidningsrubriker 2008 2007-07-05 Lantbrukare hotas av kostsam

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Konsten att öka skörden med gas. Konsten att öka skörden med gas.

Konsten att öka skörden med gas. Konsten att öka skörden med gas. Konsten att öka skörden med gas Konsten att öka skörden med gas. 2 Håndbog om beskyttelsesgas Prata med dina växter, eller tillsätt koldioxid. Det gamla talesättet, att man ska prata med sina växter, gäller

Läs mer

Av kunderna är 60 % små- medelstora företag, och de besöks personligen varje år av plantskolan. 80 % av kunderna finns i Tyskland.

Av kunderna är 60 % små- medelstora företag, och de besöks personligen varje år av plantskolan. 80 % av kunderna finns i Tyskland. Soft Fruit Conference på Hooks Herrgård 2.-3.12.14 Plantskolan Henselmans jordgubbsplantor presenterades. Det är ett familjeföretag på 18 ha som producerar 7,5 milj. plantor per år Man har ett Hygiene

Läs mer

Svavel, natrium, magnesium, kalcium och mikronäringsämnen i det ekologiska lantbruket

Svavel, natrium, magnesium, kalcium och mikronäringsämnen i det ekologiska lantbruket Ekologisk växtodling Svavel, natrium, magnesium, kalcium och mikronäringsämnen i det ekologiska lantbruket Foto:Ghita Cordsen Nielsen Inledning De essentiella växtnäringsämnena kan delas upp i makronäringsämnen

Läs mer

GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN

GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN Bakgrund. Somt är nödvändigt Somt ger pengar Somt är bara intressant Somt är bra att känna till Somt hjälper en att nyttja det man

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Innehåll. Yara i korthet Yara i Finland Marknadsläget för gödselmedel Klimatavtrycksgaranti TraP-forskningsprojektet

Innehåll. Yara i korthet Yara i Finland Marknadsläget för gödselmedel Klimatavtrycksgaranti TraP-forskningsprojektet Innehåll Yara i korthet Yara i Finland Marknadsläget för gödselmedel Klimatavtrycksgaranti TraP-forskningsprojektet Yara i korthet Yara är världens största leverantör av mineralgödsel. Det enda gödselbolaget,

Läs mer

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K.

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K. Bibliografiska uppgifter för Börja odla på hösten Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3 Utgivare Redaktör Jansson K. Huvudspråk Målgrupp Förbundet organisk biologisk

Läs mer

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com Ett tryggt val för framtidens skog Nytt från NorrPlant 2015 www.scaskog.com En bra start ökar möjligheterna för din skog SCAs plantverksamhet NorrPlant levererar omkring 100 miljoner plantor årligen, vilket

Läs mer

Utvärdering av sekventiella lakförsök

Utvärdering av sekventiella lakförsök Upprättad av: Henrik Eriksson, Envipro Miljöteknik, Göteborg Bakgrund och syfte Inom ramen för huvudstudien av Valdemarsviken har sekventiella lakförsök utförts på tre stycken sedimentprover. Syftet med

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Jordbruksinformation 21 2011

Jordbruksinformation 21 2011 Jordbruksinformation 21 2011 Riktlinjer för gödsling och kalkning 2012 Innehåll 1 Inledning 5 2 Allmänt om gödsling 7 2.1 Markkartering 7 2.2 Skörderelaterad gödsling 10 2.3 Precisionsodling 10 2.4 Växtanalys

Läs mer

Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Ett orienterande försök med tre eller fyra skördar med fyra olika gräsarter

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Bengt- Erik Löfgren ÄFAB/IRETIse Flis av Salix och Poppel inte annorlunda Enhet POPPEL Flis ref 1 Flis ref 2 Flis ref 3 Fukthalt % 22,5

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser

Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser Kurskompendium om växtnäringsbalanser, miljönyckeltal, jämförelsevärden och olika sätt att tolka balanser. Janne Linder Maj 2008 Jämförelsevärden för

Läs mer

Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion.

Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion. Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion. Muskeltrötthet eller muskelkramper kan bero på många faktorer. Stress, ärftlighet, hård träning, toxinbelastning eller näringsobalans. Man kan hitta många

Läs mer

Salixrötternas påverkan på täckdikningen Utfört av:

Salixrötternas påverkan på täckdikningen Utfört av: RAPPORT 2013-09-20 Salixrötternas påverkan på täckdikningen Utfört av: Förord Tack till alla salixodlare som har tagit sig tid att svara på enkäten och dela med sig av sina erfarenheter. Tack till Lennart

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Yttrande gällande åtgärdsprogram för Nedre Arbogaåns åtgärdsområde (Dnr 537-5058-14) LRF:s kommungrupp i Arboga Mälardalen har fått möjlighet att lämna synpunkter på åtgärdsprogram

Läs mer

Hästgödsel. en naturlig resurs

Hästgödsel. en naturlig resurs Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation 5 2013 1 Omslagsbild: Jennie Hügert Text: Johan Malgeryd och Teresia Persson Innehåll Hästnäringen viktig för Sverige! 5 Växtnäring i kretslopp 6 Lagstiftning

Läs mer

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 Näringslära Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 NÄRINGSÄMNEN - UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 2 KOLHYDRATER... 2 FETT... 3 PROTEIN... 3 MAKROMINERALÄMNEN OCH SPÅRELEMENT...

Läs mer

Utvärdering Tillsyn av gödselhantering på djurgårdar vid Sagån

Utvärdering Tillsyn av gödselhantering på djurgårdar vid Sagån Utvärdering Tillsyn av gödselhantering på djurgårdar vid Sagån Rapport för Västerås Stad November 2012 Sam Ekstrand Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Målsättning... 5 Beräkning av

Läs mer

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Formulär för redovisning av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter

Formulär för redovisning av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter Formulär för redovisning av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter Formuläret ska fyllas i av tillståndshavaren. Ni får gärna illustrera de rapporterade uppgifterna med hjälp av diagram,

Läs mer

Dränering Från missväxt till tillväxt

Dränering Från missväxt till tillväxt Dränering Från missväxt till tillväxt En dränerad jord ger mer Det främsta målet med dränering av jordbruksmark i Sverige är att leda bort ett överskott av vatten. Med en väldränerad jord ökar möjligheten

Läs mer

Småskalig ekologisk odling oktober 2014 - september 2015

Småskalig ekologisk odling oktober 2014 - september 2015 Småskalig ekologisk odling oktober 2014 - september 2015 Kursinnehåll och preliminär planering www.farnebo.se Vem ska läsa kursen? Kursen vänder sig till dem som vill lära sig mer om ekologisk grönsaksodling

Läs mer

Om trädgården. Möjligheternas trädgård återspeglar olika delar av de gamla herrgårdsträdgårdarna och den teknik som användes där.

Om trädgården. Möjligheternas trädgård återspeglar olika delar av de gamla herrgårdsträdgårdarna och den teknik som användes där. Om trädgården Möjligheternas trädgård återspeglar olika delar av de gamla herrgårdsträdgårdarna och den teknik som användes där. Grönsaksland med både äldre och nyare grönsaker för att visa på vikten av

Läs mer

Aska -innehåll och härdning

Aska -innehåll och härdning Aska -innehåll och härdning Bakgrund Vid all förbränning av organiskt material, exempelvis skogsbränsle, får man kvar en restprodukt. Denna benämns aska och består huvudsakligen av oxider av de ämnen som

Läs mer

Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering

Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering Ändringar i IP SIGILL Gris_tillvalsregler klimat_111215.doc Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering Nummer Befintlig regeltext/verifiering Ny formulering 1 K Rubrik: 1K Energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA FOSFORLÄCKAGE FRÅN MARIN DRÄNERAD LERJORD

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA FOSFORLÄCKAGE FRÅN MARIN DRÄNERAD LERJORD ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA FOSFORLÄCKAGE FRÅN MARIN DRÄNERAD LERJORD Barbro Ulén 1, Ararso Etana och Jan Lindström 1 Mark och Miljö, Biogeofysik och Vattenvård, Box 7014, 750 07 Uppsala Mark och Miljö, Jordbearbetning

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GÖDSLING OCH KALKNING 2009

RIKTLINJER FÖR GÖDSLING OCH KALKNING 2009 RIKTLINJER FÖR GÖDSLING OCH KALKNING 2009 Titel Riktlinjer för gödsling och kalkning 2009 Författare Bertil Albertsson Textbearbetning Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord Layout Hans Jonsson, www.hansjonsson.se

Läs mer

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN FÖRKLARING TILL ANALYSRESULTATEN Karlskrona kommuns laboratorium Riksvägen 48 371 62 LYCKEBY tel. 0455-30 33 18 e-post: va-lab@karlskrona.se - 1 - INLEDNING Detta dokument

Läs mer

Kartläggningen ska kunna styrkas med fakturor eller liknande. a) använd mängd direkt energi i relation till areal för växtodlingen (kwh per hektar)

Kartläggningen ska kunna styrkas med fakturor eller liknande. a) använd mängd direkt energi i relation till areal för växtodlingen (kwh per hektar) Ändringar i IP SIGILL Mjölk_tillvalsregler klimat_111215.doc Förändringar i IP SIGILL Mjölk, tillvalsregler för klimatcertifiering Nummer Befintlig regeltext/verifiering Ny formulering 1 K Rubrik: 1K Energianvändning

Läs mer

Innehåll. Uppgifterna i denna bok motsvarar situationen i april 2007. Kemira GrowHow svarar inte för ändringar som skett därefter.

Innehåll. Uppgifterna i denna bok motsvarar situationen i april 2007. Kemira GrowHow svarar inte för ändringar som skett därefter. Innehåll Inledning... 3 Goda råd per telefon... 4 Allt börjar med åkern... 6 Kalk är grunden till en god produktionsförmåga... 12 Med ett förmånskontrakt är du aldrig ensam... 18 En välplanerad skörd är

Läs mer

JORDBRUKSTEKNISKA INSTITUTET Swedish Institute of Agricultural Engineering DE93 778465. Kalkyler för rörflen för förbränning - sommar- och

JORDBRUKSTEKNISKA INSTITUTET Swedish Institute of Agricultural Engineering DE93 778465. Kalkyler för rörflen för förbränning - sommar- och NKI-SE 108 JORDBRUKSTEKNISKA INSTITUTET Swedish Institute of Agricultural Engineering DE93 778465 Kalkyler för rörflen för förbränning - sommar- och vårskörd Efter önskemål från flera håll av en slags

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal? Testa dig själv 12.1 Atom och kärnfysik sidan 229 1. En atom består av tre olika partiklar. Vad heter partiklarna och vilken laddning har de? En atom kan ha tre olika elementära partiklar, neutron med

Läs mer

Makronäringsämnen, mikronäringsämnen och ph i ekologisk grönsaksodling

Makronäringsämnen, mikronäringsämnen och ph i ekologisk grönsaksodling Ekologisk odling av grönsaker på friland Makronäringsämnen, mikronäringsämnen och ph i ekologisk grönsaksodling Foto: Margareta Magnusson 2 Makronäringsämnen Text: Birgitta Båth, Institutionen för ekologi

Läs mer

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd 2007 2013

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd 2007 2013 Gödsling enligt villkoren för miljöstöd 2007 2013 Landsbygdsverkets publikationsserie: Ansökningsguider och anvisningar Innehåll Sisältö Till läsaren...4 4.6 Att tillämpa stallgödselundantaget vid 1 Gödsling

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Arbetstidsåtgång i ekologisk odling

Arbetstidsåtgång i ekologisk odling Ekologisk odling av grönsaker på friland Arbetstidsåtgång i ekologisk odling Foto: Åsa Rölin Arbetstidsåtgång Text: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Värmland Inledning Arbetskostnader är en stor del

Läs mer

Växtskyddsåret 2008 Fruemöllans bärodling

Växtskyddsåret 2008 Fruemöllans bärodling Växtskyddsåret 2008 Fruemöllans bärodling Informationsbladet delades ut vid fältvandringen 27/8 2008. Skadegörare som vållat skada i odlingen under året tas upp tillsammans med förslag till växtskyddsstrategiplan

Läs mer

Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten

Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten SGU-rapport 2007:13 Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten Britt-Marie Ek, Bo Thunholm, SGU Inger Östergren, Rolf

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Medelhavet. flyttar norrut

Medelhavet. flyttar norrut John och Kerstin Rogers räknar med att de har en av Sveriges sydligaste palmodlingar. Samtidigt är den nog också en av Europas nordligaste palmodlingar. Medelhavet Text: Carro Wendt Foto: Pernilla Wästberg

Läs mer

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2012/13

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2012/13 MI 30 SM 1401 Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2012/13 Slutlig statistik Sales of fertilisers for agricultural and horticultural purposes in 2012/13. Final statistics I korta

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Klimatsmart kretsloppsbaserad produktion av fisk och grönsaker 2015-01-27 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer