I budgetförslaget för perioden finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I budgetförslaget för perioden 2013-2015 finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan."

Transkript

1 Landstingsdirektörens ledningsstab Jonny Olsson Christer Rosenquist Agneta Kalnins Dnr 2012/0100 Landstingsstyrelsen Budget år Inledning Omvärldsbevakningen visar allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Den ekonomiska krisen i Sydeuropa kvarstår och detta fördröjer en kraftfull återhämtning av ekonomin. Tillväxten i svensk ekonomi bedöms bli måttlig. BNP beräknas öka med 0,6 procent i år och 2,6 procent Då tillväxttakten är låg stiger arbetslösheten. Detta i sin tur påverkar skeunderlaget. Landstingets ekonomi är således beroende av den ekonomiska tillväxten i riket, skeunderlagens utveckling samt utvecklingen av statsbidragen. Landstingets verksamhet ska bygga på en stabil och långsiktig ekonomi. God ekonomisk hushållning uppnås genom en ekonomiskt ansvarsfull och ändamålsenlig verksamhet. Vid en låg tillväxt i ekonomin är det ännu viktigare bedriva verksamhet med kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet. Detta medför forts restriktivitet även på kostnadssidan, vilket bland annat tar sig uttryck i en lägre uppräkning, jämfört med LPI (Landstingsprisindex), av landstingets driftskostnader för kommande år. Verksamhetsutveckling I budgetförslaget för perioden finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan. Folkhälsa och klimat I landstingsplanen för åren är ett av de strategiskt viktiga områdena En mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård. Fokus kommer vara på det förebyggande folkhälsoarbetet med syfte möta rekommendationerna och analysen i Folkhälsorapport Resurser avsätts i budgetförslaget för detta arbete. En miljö- och klimatpolicy för långsiktiga och hållbara insatser ska tas fram och resurser finns avsa för detta arbete. Äldresjukvården - geriatrik I östra Blekinge finns redan en geriatrisk avdelning. Tidigare beslutad satsning på äldresjukvård, geriatrisk verksamhet, ska genomföras nu även i västra Blekinge. Medel för påbörja detta avsätts i budgetförslaget. Sidan 1 1

2 Palliativ vård Den palliativa vården finns utvecklad i västra Blekinge. I liggande budgetförslag avsätts medel för starta motsvarande verksamhet i östra Blekinge. Ungdomsmottagningar Med de rationaliseringar som genomfördes under 2011 kunde inte längre erbjudas samtalsterapeutisk verksamhet på ungdomsmottagningarna. Under 2012 finansieras denna verksamhet med projektmedel. I nedanstående förslag finns medel avsa för garantera ungdomsmottagningarna med denna kompetens från och med Ungdomars villkor I Folkhälsorapport 2011 konstateras Blekinge län har en hög arbetslöshet, framför allt bland ungdomar. Länets höga ungdomsarbetslöshet kräver insatser från flera håll. Landstinget satsar på praktiktjänster för ungdomar. Samtidigt tar landstinget ansvar för även nästa år erbjuda minst 250 sommarjobb åt ungdomar. Rätt till heltid Ett projekt pågår för se över möjligheterna till erbjuda heltidsanställning med önskad sysselsättningsgrad. Utifrån de positiva erfarenheterna som projektet visat föreslås en forts genomförande sker under åren 2013 och Ekonomiskt läge Landstinget Blekinge Finansiering Hur landstingets ekonomi kommer utvecklas och vilka ekonomiska förutsättningar landstinget har för tillgodose medborgarnas behov är i huvudsak beroende av: - befolkningsutvecklingen i länet i relation till ökningen i riket - samhällsekonomins tillväxt och dess påverkan på skeunderlag - statens transfereringar till och från landstingssektorn - skesats - patientavgifter och regelverk Landstingets intäkter i form av sker, utjämning, statsbidrag och övriga intäkter utgör den ekonomiska ramen för omfning och inriktning på landstingets verksamhet. Alla förutsättningar för finansieringen av verksamheten är inte fastställda vid denna tidpunkt varför vissa antaganden är gjorda. När det gäller skeintäkter och utjämningssystemet är beloppen hämtade från SKL:s senaste prognos från den 26 april De ekonomiska förutsättningarna för landstinget år 2013 har förändrats sedan februari månad då skeprognosen har reviderats upp med nästan 28 mnkr. Eftersom inget avtal är klart 2012 gällande statsbidraget för läkemedel i öppen vård är det beräknat i oförändrat nominellt belopp det vill säga samma belopp som Övriga riktade statsbidrag såsom sjukskrivningsmiljarden, ökad tillgänglighet, rehabiliteringsgarantin och patientsäkerhet är inte individuellt budgeterade eller medräknade i framlagt förslag till 2(11)

3 budget specifikt per statsbidrag. Orsaken till detta är det är svårt uppska storleken på statsbidraget eftersom det finns riktade krav på mål landstingen ska uppnå får erhålla bidraget. Dock har en samlad bedömning gjorts för alla riktade statsbidrag och budgeterats, se vidare i avsnittet Verksamhetsförändringar. I tabellen nedan redovisas utveckling av sker, utjämning och statsbidrag under perioden Skeintäkter, utjämning och statsbidrag Beloppen redovisas i mnkr Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Prognos Prognos Prognos År Skeintäkter Slutavräkning sk Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Strukturbidrag Läkemedelsförmånen Tillfälligt konjukturstöd 68 Summa Pensioner Beräkningar gällande framtida pensionskostnader har beställts i januari 2012 från KPA. Kostnaderna beräknas minska något i jämförelse med år Jämfört med tidigare beräkningar minskar pensionskostnaderna åren En ny beräkning av pensionskostnaderna kommer beställas i samband med tertialbokslutet i augusti. Pensionskostnad inkl lönesk Beloppen i mnkr Beräkn jan 2012 Beräkn jan 2012 Beräkn jan 2012 Beräkn jan Premie IPR Avgiftbestämd ÅP Skuldförändring exkl. ÖK-SAP Skuldförändring ÖK-SAP Finansiell kostnad Nya utbetalningar Gamla utbetalningar Utbetalning ÖK-SAP Totalt Utbetalningarna av pensioner kommer öka de närmsta åren både på gamla och Nya skulden. Det beror dels på många uppnår pensionsåldern men också flera medarbetare väljer ta ut pension i förtid. Även utbetalningen av den avgiftsbestämda ålderspensionen beräknas öka med några miljoner kronor åren framöver. Likviditet Landstingets likviditet (exkl. pensionsmedel) har förbättrats betydligt senaste halvåret. Orsakerna till den förbättrade likviditeten är dels ökade skeintäkter (skehöjning 80 öre) och en låg net- 3(11)

4 tokostnadsutveckling. Den framtida utvecklingen av likviditeten är beroende bland annat av när utbetalningarna för investeringarna infaller i tiden samt landstinget fortsättningsvis har en låg nettokostnadsutveckling. Förslag till budget Ekonomistyrning Landstinget har påbörjat en utveckling av budgetprocessen i syfte tydliggöra kopplingen mellan mål, resurstilldelning och resultat. En övergripande målsättning är budgeten ska vara mer styrande på alla nivåer i organisationen. Budgetprocessen ska ha en tydligare planeringsinriktning och framtidsorientering och det ska på samtliga nivåer finnas en tydlig koppling mellan ram och uppdrag. En effektiv styrning kräver en sammanhållen process över budget, delårsbokslut och årsredovisning. Processen kräver ansvarsfördelningen är tydlig och det finns en dialog och delaktighet i hela organisationen. Men också för uppnå en ekonomi som ger handlingsfrihet ska alla verksamheter ha en ekonomi i balans. Det innebär beslutade ramar ska hållas. Införandet av nya metoder, verksamheter och investeringar får inte ske utan beslut där hänsyn är tagen till landstingets ekonomi. Det finns ett ständigt ökat kostnadstryck avseende nya läkemedel och nya behandlingsformer. För kunna ha den sjukvård som Landstinget Blekinge vill ha måste verksamheten vara rationell och effektiv. Alla nya kostnadsdrivande åtgärder måste beaktas med hänsyn till detta för uppnå en god hushållning av de ekonomiska resurserna och få den bästa möjliga sjukvården för invånarna i Blekinge. Verksamhetsförändringar Driftramarna för 2013 och följande år har beräknats med utgångspunkt i den av fullmäktige fastställda budgeten för Vidare har följande justeringar arbetats in i den föreslagna budgeten för Driftkostnadsuppräkning med 2,5 procent. Enligt Landstingsprisindex, LPI, skulle uppräkningen ha varit 2,7 procent. Avsteg från detta har gjorts då landstinget måste forts ha en återhållsam kostnadsutveckling. Jämfört med år 2011, som inte medgav någon uppräkning alls, har en större del av kostnadsutveckling enligt LPI kompenserats i budgetförslaget. Höjda anslag till utökad kollektivtrafik har anpassatsenligt gällande marknadsplan. Detta innebär ökningen för 2012, 30 mnkr och ytterligare ökning framöver med 11 mnkr finns beaktade. De anslag som Landstingsstyrelsen ansvarar för, även kallade LS-anslagen, har räknats upp med 3 procent totalt. Utöver detta har anslaget till handikappverksamheten kompenserats med 0,5 mnkr som återsällande av tillfällig neddragning föregående år. Slutlig budgetfördelning av LS-anslagen kommer ske under hösten och beslutas av landstingsstyrelsen i november. Budgetförslaget innehåller ökade avskrivningskostnader med 3 mnkr då investeringsramen utökats till 250 mnkr. Se vidare under rubriken Investeringar. 4(11)

5 Regionalt Cancercentrum, RCC, har aviserat en driftkostnadsökning med 1,5 mnkr. Detta beror på förändringar av statsbidraget, som tidigare finansierat verksamheten. Medlen ska bland annat täcka driften av regionalt tumörregister. Scandion är ett landstingsägt företag som bedriver protonbehandling av vissa cancerdiagnoser. Verksamheten är högspecialiserad vård som ska finansieras till 50 procent solidariskt av landstingen gemensamt och fördelas efter befolkningsmängd. Landstinget Blekinges andel är 1,2 mnkr och hänsyn till detta är taget i budgetförslaget. Diskussioner och beräkningar pågår kring finansiering av köpt vård. Eventuell budgetkompensation kommer finansieras från Landstingsstyrelsens förfogandeanslag. ST-läkare i primärvården. I nuvarande budget finns medel avsa för 16 ST-block. Behovet för trygga återväxten av specialistläkare inom primärvården är 28 ST-block totalt. I budgetförslaget ingår utökning med 12 ST-block, vilket motsvaras av 9 mnkr. Denna åtgärd får ses som en resursförstärkning till primärvården. Landstinget behöver enligt överenskommelse med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, utöka antalet block för AT-läkare med 2 block 2013 och därefter med ett block per år fram till Medel för detta avsätts med 1,6 mnkr 2013, ytterligare 0,5 mnkr för respektive år. Från och med år 2018 är landstinget i nivå med ovanstående överenskommelse. Hälsovalsbudgeten har räknats upp i sin helhet med 2 procent., vilket motsvaras av 8,6 mnkr. Till hälsovalsbudget överförs medel för inkontinenshjälpmedel, 8 mnkr, som ett led i ökad kostnadskontroll. Tidigare har dessa redovisats som ett anslag inom primärvården och fungerat som en fri nyttighet för vårdgivarna. För kommande löneförhandlingar har ett löneutrymme på 3 procent avss. Detta motsvarar 57,4 mnkr på helår. De specialdestinerade statsbidragen som exempelvis tillgänglighet, sjukskrivning, rehabgaranti, patientsäkerhet med flera är prestationsbaserade och därmed svåra beräkna. I budgetförslaget finns bedömt landstinget ska minst klara 25 mnkr sammantaget. Statsbidraget för läkemedel har antagits till samma nivå som år 2012 i budgetförslaget. Avtalet är inte klart för 2012 och det troliga är statsbidraget kommer bli lägre framöver. Förslag finns överföra detta statsbidrag till de generella statsbidragen. 5(11)

6 Förslag till resultatbudget Följande resultatbudget för åren föreslås. Alla belopp i mnkr Mnkr Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Verksamhetens intäkter 519,5 519,5 519,5 Verksamhetens kostnader , , ,3 Avskrivningar -168,0-168,0-168,0 Verksamhetens nettoresultat , , ,8 Skeintäkter 3 187, , ,0 Statsbidrag 976,4 985,2 990,4 Finansiella intäkter 30,0 30,0 30,0 Finansiella kostnader -32,9-34,5-45,1 Summa finansiella poster 4 160, , ,3 Resultat efter skeintäkter och finansnetto 18,8 30,0 12,5 Ökning drift 2,50% 2,50% 3,20% Personal (ej Hälsoval o ej offentlig primvård) 3,00% 3,10% 3,70% Rationalisering (effektivisering) * * * Förvaltningarnas ramar/budget Förändringarna av förvaltningarnas rambudgetar genomgick stora förändringar under 2011 och 2012 för få budgeten bli ett styrinstrument igen. Inför budget 2013 har detta arbete forts. Förvaltningar (alla belopp i Tkr) Budget 2013 Blekingesjukhuset Psykiatri och habilitering Folktandvården Primärvårdsförvaltningen Landstingsservice Bräkne Hoby Folkhögskola Samverkansnämnden Landstingsdirektörens ledningsstab Landstingsgemensamt Finansförvaltningen Nettoresultat Investeringar Målet för landstingets investeringar är årets investeringar ska var minst lika stora eller större än årets avskrivningar. För åren föreslås investeringsnivån till 250 mnkr 2013, 200 mnkr 2014 och 175 mnkr En simulering har gjorts på föreslagna investeringsobjekt och beräkningen har medfört avskrivningsbudgeten behöver höjas med 3 mnkr till 168 mnkr. 6(11)

7 För kunna göra en fullständig bedömning av en investerings konsekvenser måste fortsättningsvis varje investeringsobjekt innehålla en samlad ekonomisk kalkyl. I kalkylen ska ingå beräknad investeringsutgift, avskrivningskostnader, engångskostnader såsom införande kostnader, ekonomisk effekt av garantier, ökade eller minskade driftkostnader och beräknad effekthemtagning. Återställande av eget kapital Utifrån liggande budgetförslag kommer inget återställande av eget kapital under 2013 behövas eftersom det i de ekonomiska bedömningarna för 2012 antas kunna återställa eget kapital fullt ut. Landstingsreserv I budgetförslaget har en landstingsreserv byggts upp. Detta för möta eventuella oförutsedda händelser och för finansiera föreslagna verksamhetsutvecklingar. Ledning och styrning Plan för pensionsutbetalningar Under de närmaste åren kommer landstinget ha höga pensionsutbetalningar enligt kalkyler från KPA. En plan för hur de avsa pensionsmedlen i balansräkningen ska användas ska tas fram och presenteras i landstingsstyrelsen i november. Översyn av regelverk för externa verksamhetsbidrag En översyn av regelverk för fördelning av externa verksamhetsbidrag ska arbetas fram och presenteras till landstingsstyrelsen i november Regelverk för budgetomfördelningar Enligt nuvarande modell för budgetfördelning fastställs nettokostnadsramar till förvaltningar och nämnder samtidigt som en resultatbudget för hela landstinget fastställs. För få en överensstämmelse mellan resultatbudget och förvaltningarnas och nämndernas nettokostnadsramar kommer nettokostnadsramarna i fortsättningen specificeras på nivån IPDK (Intäkter, Personal, Drift och Kapital). Eventuella budgetomfördelningar mellan förvaltningarna/nämnderna föreslås i fortsättningen beslutas av landstingsstyrelsen. Budgetomfördelningar mellan nivåerna IPDK ska inte ske under löpande år. I stället får förvaltningar/nämnder kommentera eventuell budgetavvikelse. Landstingsstyrelsens arbetsutskott behandlade vid sitt sammanträde ovanstående ärende. Moderaterna, Folkpartiet deltog inte arbetsutskottets beslut. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta fastställa budget för år 2013 och plan för åren enligt ovanstående fastställa föreslagna resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget fastställa föreslagna rambudgetar 2013 för förvaltningarna/nämnderna enligt ovanstående 7(11)

8 uppdra åt landstingsdirektören ta fram en plan för de framtida pensionsutbetalningarna, uppdra åt landstingsdirektören ta fram regelverk för verksamhetsbidrag, ändra i delegationsordningen för landstingsfullmäktige avseende budgetomfördelningar mellan förvaltningar/nämnder, investeringsprocessen uppdateras och återrapporteras till landstingsstyrelsen i november. Landstingsdirektörens ledningsstab, dag som ovan Peter Lilja Landstingsdirektör Agneta Kalnins Ekonomidirektör Bilaga 1: Balansbudget Bilaga 2: Finansieringsbudget Bilaga 3: Specifikation förvaltningarnas/nämndernas ramar Bilaga 4: Specifikation Finansförvaltningen Bilaga 5: Specifikation Landstingets Förfogandeanslag Bilaga 6: Specifikation Landstingsgemensamt 8(11)

9 Bilaga 1: Balansbudget Balansbudget Redovisat i mnkr Tillgångar Anläggningstillgångar Mark och byggnader Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar pensioner Övriga avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Bilaga 2: Finansieringsbudget Finansieringsbudget Redovisat i mnkr Drift Verksamhetens intäkter 519,5 519,5 519,5 Verksamhetens kostnader , , ,3 Av- och nedskrivningar -168,0-168,0-168,0 Verksamhetens nettokostnader , , ,8 Skeintäkter 3 187, , ,0 Generella statsbidrag 976,4 985,2 990,4 Finansiella intäkter 30,0 30,0 30,0 Finansiella kostnader -32,9-34,5-45,1 Verksamhetens skeintäkter och statsbidrag 4 160, , ,3 Driftsnetto 18,8 29,9 12,5 Investeringar Investeringar i byggnader och inventarier 250,0 200,0 175,0 Pågående investeringar 0,0 0,0 Investeringsnetto 250,0 200,0 175,0 Finansiering Förändring av kapitalbindningen -250,0-200,0-175,0 Finansieringsnetto 9(11)

10 Förändring likvida medel 18,8 29,9 12,5 Bilaga 3: Specifikation förvaltningarnas/nämndernas ramar belopp tkr Förvaltn ipdk Summa av Budget 2013 Summa av Budget 2014 Summa av Budget 2015 Primävårdsförvaltningen Intäkter , , ,7 Personal , , ,5 Drift , , ,9 Kapital 975,3 975,3 975,3 Primävårdsförvaltningen Summa , , ,0 Blekingesjukhuset Intäkter , , ,7 Personal , , ,5 Drift , , ,7 Kapital , , ,2 Blekingesjukhuset Summa , , ,7 Psykiatrin och Habiliteringen Intäkter , , ,0 Personal , , ,4 Drift , , ,7 Kapital 690,4 690,4 690,4 Psykiatrin och Habiliteringen Summa , , ,5 Folktandvården Intäkter , , ,0 Personal , , ,0 Drift , , ,1 Kapital 4 627, , ,0 Folktandvården Summa , , ,1 Bräkne Hoby Folkhögskola Intäkter , , ,3 Personal , , ,4 Drift 7 498, , ,0 Kapital 50,0 50,0 50,0 Bräkne Hoby folkhögskola Summa 9 615, , ,1 Landstingsservice Intäkter , , ,9 Personal , , ,8 Drift , , ,6 Kapital , , ,1 Landstingsservice Summa , , ,6 Landstingsdirektörens ledningsstab Personal , , ,5 Drift 6 749, , ,1 Kapital 99,0 99,0 99,0 Landstingsdirektörens ledningsstab Summa , , ,6 Finansförvaltningen Intäkter , , ,0 Personal , , ,5 Drift , , ,5 Kapital , , ,0 Finansförvaltningen Summa , , ,0 Landstingsgemensamt Intäkter , , ,3 Personal , , ,2 Drift , , ,8 Kapital 146,0 146,0 146,0 Landstingsgemensamt Summa , , ,7 Samverkansnämnden Intäkter , , ,0 Personal , , ,5 Drift , , ,6 Kapital 143,0 143,0 143,0 Samverkansnämnden Summa , , ,1 Totalsumma , , ,6 10(11)

11 Bilaga 4: Specifikation Finansförvaltningen, belopp mnkr Ansvarstext Summa av Budget 2013 Anslag till LS:s förfogande 104,0 Beräknad lönrevision 101,6 Ej fördelade avskr o intränta 0 Finansiering ,3 Oförutsedda behov LS 3,0 Patientförsäkring 17,9 Pensioner 189,4 Övr. fin. poster och resultat 0 Totalsumma ,4 Bilaga 5: Specifikation Landstingsstyrelsens Förfogandeanslag, belopp mnkr Budget 2013 Ny tjänst Folkhälsohandläggare 0,5 Ny tjänst Miljö/klimathandläggare Palliativ vård 5,0 Geriatrisk satsning 10,0 RCC 1,5 Scandion 1,2 AT läkare 1,6 Satsning praktiktjänster och sommartjänster Ungdomsmottagningen 1,0 Reserv 83,2 Total summa 104,0 Bilaga 6: Specifikation Landstingsgemensamt, belopp mnkr Budget 2013 Hälsovalet 137,2 Förtroendemanna organisationen 14,0 LS Anslagen 268,7 Summa 419,9 11(11)

Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02

Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02 1 Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02 2 Grunden är budget 2014 Förutsättningar Uppräkningar: Personal 2,8% Drift 1,8 % Hälsoval 2,4% (Viktad uppräkning) Prognos (april) från SKL avseende skatteintäkter

Läs mer

Finansplan inklusive kompletteringsbudget 1 för 2015 och plan för

Finansplan inklusive kompletteringsbudget 1 för 2015 och plan för Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-10-28 Dnr 2014/0100 Landstingsstyrelsen Finansplan inklusive kompletteringsbudget 1 för 2015 och plan för 2016-2017

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-05-26 Dnr 2013/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Inledning Utgångspunkt för

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

NR 10. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00157

NR 10. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00157 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 10 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående budgetomfördelning. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Förslag till landstingsfullmäktiges

Förslag till landstingsfullmäktiges Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07) LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Landstingsdirektörens Stab Dnr 2014/0631 Ekonomienheten Monica Magnusson

Landstingsdirektörens Stab Dnr 2014/0631 Ekonomienheten Monica Magnusson Landstingsdirektörens Stab 2014-10-21 Dnr 2014/0631 Ekonomienheten Monica Magnusson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Handlingsplan KPP Landstingsstyrelsen har besvarat motion angående införande av KPP

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

NR 7. ombudgetera till Psykiatri- och habilitering kronor

NR 7. ombudgetera till Psykiatri- och habilitering kronor 2015-08-24 Dnr 2015/ NR 7 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2015 behandlat ärende angående budgetomfördelning. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Definitioner till tabellerna Bokslut 2009. Tabell 1 Resultaträkning 2009

Definitioner till tabellerna Bokslut 2009. Tabell 1 Resultaträkning 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN DOKUMENTTYP 1(7) till tabellerna Bokslut 2009 Tabell 1 Resultaträkning 2009 En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur Landstingets uppdrag Hälso- och sjukvård inklusive tandvård Regional utveckling Kultur Uppdraget styrs av Kommunallagen Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Kollektivtrafiklagen Norrbotten Politisk

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Fr om belastas alla helägda bolag i landstinget med faktiska pensionskostnader.

Fr om belastas alla helägda bolag i landstinget med faktiska pensionskostnader. BOKSLUT PER -12- Förvaltningsberättelse Verksamhet Koncernfinansiering är en central redovisningsenhet där poster av landstingsövergripande karaktär redovisas. Enheten har inga anställda och bedriver ingen

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Svar på rapporten granskning av budgetprocessen

Svar på rapporten granskning av budgetprocessen Landstingsdirektörens ledningsstab 2014-05-14 Dnr 2014/0146 Ekonomienheten David Larsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på rapporten granskning av budgetprocessen Landstingsstyrelsen har tagit

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Pensioner och pengar 24/3 2011

Pensioner och pengar 24/3 2011 Pensioner och pengar 24/3 2011 Varför pensioner? Kostnaden för pensioner till landstinget anställda ökar kraftigt det närmaste decenniet. Det förekommer ofta missförstånd kring pensioner. Fullmäktige beslutar

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA Årsrapport 2015 Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse Verksamhetens nettokostnader -6 953-7 245-292 Återbetalning av AFA 50 +50 Skatteintäkter 5 496 5 490-6 Generella statsbidrag 1 608 1 618

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Landstingsdirektörens stab Mars 2016 Landstingsdirektörens stab 2016-03-15 Dnr 2015/00688 Christer Rosenquist Ekonomiska konsekvenser Uppdrag I uppdraget ingår att göra en kostnadsjämförelse

Läs mer

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018 Finansplan för 2016 2018 Samverkan för maktskifte 2018 1 Innehåll 1 FINANSPLAN 2016-2108... 3 FINANSPLANENS INNEHÅLL... 3 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Skattesats... 3 Befolkningsutveckling... 3 OMVÄRLDEN...

Läs mer

Förslag till landstingsbudget

Förslag till landstingsbudget Förslag till landstingsbudget 2012-14. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna resultatbudget 2012-14, enligt bilaga 1, samt nämndernas resultatkrav,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

RIKTADE STATSBIDRAG 2016

RIKTADE STATSBIDRAG 2016 Landstingsdirektörens stab 2016-02-29 Ärendenr 2016/00329 Gunilla Skoog Dokumentnr 2016/00329-1 Agneta Kalnins Till Landstingsstyrelsen RIKTADE STATSBIDRAG 2016 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL genomför

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer