I budgetförslaget för perioden finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I budgetförslaget för perioden 2013-2015 finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan."

Transkript

1 Landstingsdirektörens ledningsstab Jonny Olsson Christer Rosenquist Agneta Kalnins Dnr 2012/0100 Landstingsstyrelsen Budget år Inledning Omvärldsbevakningen visar allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Den ekonomiska krisen i Sydeuropa kvarstår och detta fördröjer en kraftfull återhämtning av ekonomin. Tillväxten i svensk ekonomi bedöms bli måttlig. BNP beräknas öka med 0,6 procent i år och 2,6 procent Då tillväxttakten är låg stiger arbetslösheten. Detta i sin tur påverkar skeunderlaget. Landstingets ekonomi är således beroende av den ekonomiska tillväxten i riket, skeunderlagens utveckling samt utvecklingen av statsbidragen. Landstingets verksamhet ska bygga på en stabil och långsiktig ekonomi. God ekonomisk hushållning uppnås genom en ekonomiskt ansvarsfull och ändamålsenlig verksamhet. Vid en låg tillväxt i ekonomin är det ännu viktigare bedriva verksamhet med kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet. Detta medför forts restriktivitet även på kostnadssidan, vilket bland annat tar sig uttryck i en lägre uppräkning, jämfört med LPI (Landstingsprisindex), av landstingets driftskostnader för kommande år. Verksamhetsutveckling I budgetförslaget för perioden finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan. Folkhälsa och klimat I landstingsplanen för åren är ett av de strategiskt viktiga områdena En mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård. Fokus kommer vara på det förebyggande folkhälsoarbetet med syfte möta rekommendationerna och analysen i Folkhälsorapport Resurser avsätts i budgetförslaget för detta arbete. En miljö- och klimatpolicy för långsiktiga och hållbara insatser ska tas fram och resurser finns avsa för detta arbete. Äldresjukvården - geriatrik I östra Blekinge finns redan en geriatrisk avdelning. Tidigare beslutad satsning på äldresjukvård, geriatrisk verksamhet, ska genomföras nu även i västra Blekinge. Medel för påbörja detta avsätts i budgetförslaget. Sidan 1 1

2 Palliativ vård Den palliativa vården finns utvecklad i västra Blekinge. I liggande budgetförslag avsätts medel för starta motsvarande verksamhet i östra Blekinge. Ungdomsmottagningar Med de rationaliseringar som genomfördes under 2011 kunde inte längre erbjudas samtalsterapeutisk verksamhet på ungdomsmottagningarna. Under 2012 finansieras denna verksamhet med projektmedel. I nedanstående förslag finns medel avsa för garantera ungdomsmottagningarna med denna kompetens från och med Ungdomars villkor I Folkhälsorapport 2011 konstateras Blekinge län har en hög arbetslöshet, framför allt bland ungdomar. Länets höga ungdomsarbetslöshet kräver insatser från flera håll. Landstinget satsar på praktiktjänster för ungdomar. Samtidigt tar landstinget ansvar för även nästa år erbjuda minst 250 sommarjobb åt ungdomar. Rätt till heltid Ett projekt pågår för se över möjligheterna till erbjuda heltidsanställning med önskad sysselsättningsgrad. Utifrån de positiva erfarenheterna som projektet visat föreslås en forts genomförande sker under åren 2013 och Ekonomiskt läge Landstinget Blekinge Finansiering Hur landstingets ekonomi kommer utvecklas och vilka ekonomiska förutsättningar landstinget har för tillgodose medborgarnas behov är i huvudsak beroende av: - befolkningsutvecklingen i länet i relation till ökningen i riket - samhällsekonomins tillväxt och dess påverkan på skeunderlag - statens transfereringar till och från landstingssektorn - skesats - patientavgifter och regelverk Landstingets intäkter i form av sker, utjämning, statsbidrag och övriga intäkter utgör den ekonomiska ramen för omfning och inriktning på landstingets verksamhet. Alla förutsättningar för finansieringen av verksamheten är inte fastställda vid denna tidpunkt varför vissa antaganden är gjorda. När det gäller skeintäkter och utjämningssystemet är beloppen hämtade från SKL:s senaste prognos från den 26 april De ekonomiska förutsättningarna för landstinget år 2013 har förändrats sedan februari månad då skeprognosen har reviderats upp med nästan 28 mnkr. Eftersom inget avtal är klart 2012 gällande statsbidraget för läkemedel i öppen vård är det beräknat i oförändrat nominellt belopp det vill säga samma belopp som Övriga riktade statsbidrag såsom sjukskrivningsmiljarden, ökad tillgänglighet, rehabiliteringsgarantin och patientsäkerhet är inte individuellt budgeterade eller medräknade i framlagt förslag till 2(11)

3 budget specifikt per statsbidrag. Orsaken till detta är det är svårt uppska storleken på statsbidraget eftersom det finns riktade krav på mål landstingen ska uppnå får erhålla bidraget. Dock har en samlad bedömning gjorts för alla riktade statsbidrag och budgeterats, se vidare i avsnittet Verksamhetsförändringar. I tabellen nedan redovisas utveckling av sker, utjämning och statsbidrag under perioden Skeintäkter, utjämning och statsbidrag Beloppen redovisas i mnkr Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Prognos Prognos Prognos År Skeintäkter Slutavräkning sk Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Strukturbidrag Läkemedelsförmånen Tillfälligt konjukturstöd 68 Summa Pensioner Beräkningar gällande framtida pensionskostnader har beställts i januari 2012 från KPA. Kostnaderna beräknas minska något i jämförelse med år Jämfört med tidigare beräkningar minskar pensionskostnaderna åren En ny beräkning av pensionskostnaderna kommer beställas i samband med tertialbokslutet i augusti. Pensionskostnad inkl lönesk Beloppen i mnkr Beräkn jan 2012 Beräkn jan 2012 Beräkn jan 2012 Beräkn jan Premie IPR Avgiftbestämd ÅP Skuldförändring exkl. ÖK-SAP Skuldförändring ÖK-SAP Finansiell kostnad Nya utbetalningar Gamla utbetalningar Utbetalning ÖK-SAP Totalt Utbetalningarna av pensioner kommer öka de närmsta åren både på gamla och Nya skulden. Det beror dels på många uppnår pensionsåldern men också flera medarbetare väljer ta ut pension i förtid. Även utbetalningen av den avgiftsbestämda ålderspensionen beräknas öka med några miljoner kronor åren framöver. Likviditet Landstingets likviditet (exkl. pensionsmedel) har förbättrats betydligt senaste halvåret. Orsakerna till den förbättrade likviditeten är dels ökade skeintäkter (skehöjning 80 öre) och en låg net- 3(11)

4 tokostnadsutveckling. Den framtida utvecklingen av likviditeten är beroende bland annat av när utbetalningarna för investeringarna infaller i tiden samt landstinget fortsättningsvis har en låg nettokostnadsutveckling. Förslag till budget Ekonomistyrning Landstinget har påbörjat en utveckling av budgetprocessen i syfte tydliggöra kopplingen mellan mål, resurstilldelning och resultat. En övergripande målsättning är budgeten ska vara mer styrande på alla nivåer i organisationen. Budgetprocessen ska ha en tydligare planeringsinriktning och framtidsorientering och det ska på samtliga nivåer finnas en tydlig koppling mellan ram och uppdrag. En effektiv styrning kräver en sammanhållen process över budget, delårsbokslut och årsredovisning. Processen kräver ansvarsfördelningen är tydlig och det finns en dialog och delaktighet i hela organisationen. Men också för uppnå en ekonomi som ger handlingsfrihet ska alla verksamheter ha en ekonomi i balans. Det innebär beslutade ramar ska hållas. Införandet av nya metoder, verksamheter och investeringar får inte ske utan beslut där hänsyn är tagen till landstingets ekonomi. Det finns ett ständigt ökat kostnadstryck avseende nya läkemedel och nya behandlingsformer. För kunna ha den sjukvård som Landstinget Blekinge vill ha måste verksamheten vara rationell och effektiv. Alla nya kostnadsdrivande åtgärder måste beaktas med hänsyn till detta för uppnå en god hushållning av de ekonomiska resurserna och få den bästa möjliga sjukvården för invånarna i Blekinge. Verksamhetsförändringar Driftramarna för 2013 och följande år har beräknats med utgångspunkt i den av fullmäktige fastställda budgeten för Vidare har följande justeringar arbetats in i den föreslagna budgeten för Driftkostnadsuppräkning med 2,5 procent. Enligt Landstingsprisindex, LPI, skulle uppräkningen ha varit 2,7 procent. Avsteg från detta har gjorts då landstinget måste forts ha en återhållsam kostnadsutveckling. Jämfört med år 2011, som inte medgav någon uppräkning alls, har en större del av kostnadsutveckling enligt LPI kompenserats i budgetförslaget. Höjda anslag till utökad kollektivtrafik har anpassatsenligt gällande marknadsplan. Detta innebär ökningen för 2012, 30 mnkr och ytterligare ökning framöver med 11 mnkr finns beaktade. De anslag som Landstingsstyrelsen ansvarar för, även kallade LS-anslagen, har räknats upp med 3 procent totalt. Utöver detta har anslaget till handikappverksamheten kompenserats med 0,5 mnkr som återsällande av tillfällig neddragning föregående år. Slutlig budgetfördelning av LS-anslagen kommer ske under hösten och beslutas av landstingsstyrelsen i november. Budgetförslaget innehåller ökade avskrivningskostnader med 3 mnkr då investeringsramen utökats till 250 mnkr. Se vidare under rubriken Investeringar. 4(11)

5 Regionalt Cancercentrum, RCC, har aviserat en driftkostnadsökning med 1,5 mnkr. Detta beror på förändringar av statsbidraget, som tidigare finansierat verksamheten. Medlen ska bland annat täcka driften av regionalt tumörregister. Scandion är ett landstingsägt företag som bedriver protonbehandling av vissa cancerdiagnoser. Verksamheten är högspecialiserad vård som ska finansieras till 50 procent solidariskt av landstingen gemensamt och fördelas efter befolkningsmängd. Landstinget Blekinges andel är 1,2 mnkr och hänsyn till detta är taget i budgetförslaget. Diskussioner och beräkningar pågår kring finansiering av köpt vård. Eventuell budgetkompensation kommer finansieras från Landstingsstyrelsens förfogandeanslag. ST-läkare i primärvården. I nuvarande budget finns medel avsa för 16 ST-block. Behovet för trygga återväxten av specialistläkare inom primärvården är 28 ST-block totalt. I budgetförslaget ingår utökning med 12 ST-block, vilket motsvaras av 9 mnkr. Denna åtgärd får ses som en resursförstärkning till primärvården. Landstinget behöver enligt överenskommelse med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, utöka antalet block för AT-läkare med 2 block 2013 och därefter med ett block per år fram till Medel för detta avsätts med 1,6 mnkr 2013, ytterligare 0,5 mnkr för respektive år. Från och med år 2018 är landstinget i nivå med ovanstående överenskommelse. Hälsovalsbudgeten har räknats upp i sin helhet med 2 procent., vilket motsvaras av 8,6 mnkr. Till hälsovalsbudget överförs medel för inkontinenshjälpmedel, 8 mnkr, som ett led i ökad kostnadskontroll. Tidigare har dessa redovisats som ett anslag inom primärvården och fungerat som en fri nyttighet för vårdgivarna. För kommande löneförhandlingar har ett löneutrymme på 3 procent avss. Detta motsvarar 57,4 mnkr på helår. De specialdestinerade statsbidragen som exempelvis tillgänglighet, sjukskrivning, rehabgaranti, patientsäkerhet med flera är prestationsbaserade och därmed svåra beräkna. I budgetförslaget finns bedömt landstinget ska minst klara 25 mnkr sammantaget. Statsbidraget för läkemedel har antagits till samma nivå som år 2012 i budgetförslaget. Avtalet är inte klart för 2012 och det troliga är statsbidraget kommer bli lägre framöver. Förslag finns överföra detta statsbidrag till de generella statsbidragen. 5(11)

6 Förslag till resultatbudget Följande resultatbudget för åren föreslås. Alla belopp i mnkr Mnkr Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Verksamhetens intäkter 519,5 519,5 519,5 Verksamhetens kostnader , , ,3 Avskrivningar -168,0-168,0-168,0 Verksamhetens nettoresultat , , ,8 Skeintäkter 3 187, , ,0 Statsbidrag 976,4 985,2 990,4 Finansiella intäkter 30,0 30,0 30,0 Finansiella kostnader -32,9-34,5-45,1 Summa finansiella poster 4 160, , ,3 Resultat efter skeintäkter och finansnetto 18,8 30,0 12,5 Ökning drift 2,50% 2,50% 3,20% Personal (ej Hälsoval o ej offentlig primvård) 3,00% 3,10% 3,70% Rationalisering (effektivisering) * * * Förvaltningarnas ramar/budget Förändringarna av förvaltningarnas rambudgetar genomgick stora förändringar under 2011 och 2012 för få budgeten bli ett styrinstrument igen. Inför budget 2013 har detta arbete forts. Förvaltningar (alla belopp i Tkr) Budget 2013 Blekingesjukhuset Psykiatri och habilitering Folktandvården Primärvårdsförvaltningen Landstingsservice Bräkne Hoby Folkhögskola Samverkansnämnden Landstingsdirektörens ledningsstab Landstingsgemensamt Finansförvaltningen Nettoresultat Investeringar Målet för landstingets investeringar är årets investeringar ska var minst lika stora eller större än årets avskrivningar. För åren föreslås investeringsnivån till 250 mnkr 2013, 200 mnkr 2014 och 175 mnkr En simulering har gjorts på föreslagna investeringsobjekt och beräkningen har medfört avskrivningsbudgeten behöver höjas med 3 mnkr till 168 mnkr. 6(11)

7 För kunna göra en fullständig bedömning av en investerings konsekvenser måste fortsättningsvis varje investeringsobjekt innehålla en samlad ekonomisk kalkyl. I kalkylen ska ingå beräknad investeringsutgift, avskrivningskostnader, engångskostnader såsom införande kostnader, ekonomisk effekt av garantier, ökade eller minskade driftkostnader och beräknad effekthemtagning. Återställande av eget kapital Utifrån liggande budgetförslag kommer inget återställande av eget kapital under 2013 behövas eftersom det i de ekonomiska bedömningarna för 2012 antas kunna återställa eget kapital fullt ut. Landstingsreserv I budgetförslaget har en landstingsreserv byggts upp. Detta för möta eventuella oförutsedda händelser och för finansiera föreslagna verksamhetsutvecklingar. Ledning och styrning Plan för pensionsutbetalningar Under de närmaste åren kommer landstinget ha höga pensionsutbetalningar enligt kalkyler från KPA. En plan för hur de avsa pensionsmedlen i balansräkningen ska användas ska tas fram och presenteras i landstingsstyrelsen i november. Översyn av regelverk för externa verksamhetsbidrag En översyn av regelverk för fördelning av externa verksamhetsbidrag ska arbetas fram och presenteras till landstingsstyrelsen i november Regelverk för budgetomfördelningar Enligt nuvarande modell för budgetfördelning fastställs nettokostnadsramar till förvaltningar och nämnder samtidigt som en resultatbudget för hela landstinget fastställs. För få en överensstämmelse mellan resultatbudget och förvaltningarnas och nämndernas nettokostnadsramar kommer nettokostnadsramarna i fortsättningen specificeras på nivån IPDK (Intäkter, Personal, Drift och Kapital). Eventuella budgetomfördelningar mellan förvaltningarna/nämnderna föreslås i fortsättningen beslutas av landstingsstyrelsen. Budgetomfördelningar mellan nivåerna IPDK ska inte ske under löpande år. I stället får förvaltningar/nämnder kommentera eventuell budgetavvikelse. Landstingsstyrelsens arbetsutskott behandlade vid sitt sammanträde ovanstående ärende. Moderaterna, Folkpartiet deltog inte arbetsutskottets beslut. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta fastställa budget för år 2013 och plan för åren enligt ovanstående fastställa föreslagna resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget fastställa föreslagna rambudgetar 2013 för förvaltningarna/nämnderna enligt ovanstående 7(11)

8 uppdra åt landstingsdirektören ta fram en plan för de framtida pensionsutbetalningarna, uppdra åt landstingsdirektören ta fram regelverk för verksamhetsbidrag, ändra i delegationsordningen för landstingsfullmäktige avseende budgetomfördelningar mellan förvaltningar/nämnder, investeringsprocessen uppdateras och återrapporteras till landstingsstyrelsen i november. Landstingsdirektörens ledningsstab, dag som ovan Peter Lilja Landstingsdirektör Agneta Kalnins Ekonomidirektör Bilaga 1: Balansbudget Bilaga 2: Finansieringsbudget Bilaga 3: Specifikation förvaltningarnas/nämndernas ramar Bilaga 4: Specifikation Finansförvaltningen Bilaga 5: Specifikation Landstingets Förfogandeanslag Bilaga 6: Specifikation Landstingsgemensamt 8(11)

9 Bilaga 1: Balansbudget Balansbudget Redovisat i mnkr Tillgångar Anläggningstillgångar Mark och byggnader Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar pensioner Övriga avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Bilaga 2: Finansieringsbudget Finansieringsbudget Redovisat i mnkr Drift Verksamhetens intäkter 519,5 519,5 519,5 Verksamhetens kostnader , , ,3 Av- och nedskrivningar -168,0-168,0-168,0 Verksamhetens nettokostnader , , ,8 Skeintäkter 3 187, , ,0 Generella statsbidrag 976,4 985,2 990,4 Finansiella intäkter 30,0 30,0 30,0 Finansiella kostnader -32,9-34,5-45,1 Verksamhetens skeintäkter och statsbidrag 4 160, , ,3 Driftsnetto 18,8 29,9 12,5 Investeringar Investeringar i byggnader och inventarier 250,0 200,0 175,0 Pågående investeringar 0,0 0,0 Investeringsnetto 250,0 200,0 175,0 Finansiering Förändring av kapitalbindningen -250,0-200,0-175,0 Finansieringsnetto 9(11)

10 Förändring likvida medel 18,8 29,9 12,5 Bilaga 3: Specifikation förvaltningarnas/nämndernas ramar belopp tkr Förvaltn ipdk Summa av Budget 2013 Summa av Budget 2014 Summa av Budget 2015 Primävårdsförvaltningen Intäkter , , ,7 Personal , , ,5 Drift , , ,9 Kapital 975,3 975,3 975,3 Primävårdsförvaltningen Summa , , ,0 Blekingesjukhuset Intäkter , , ,7 Personal , , ,5 Drift , , ,7 Kapital , , ,2 Blekingesjukhuset Summa , , ,7 Psykiatrin och Habiliteringen Intäkter , , ,0 Personal , , ,4 Drift , , ,7 Kapital 690,4 690,4 690,4 Psykiatrin och Habiliteringen Summa , , ,5 Folktandvården Intäkter , , ,0 Personal , , ,0 Drift , , ,1 Kapital 4 627, , ,0 Folktandvården Summa , , ,1 Bräkne Hoby Folkhögskola Intäkter , , ,3 Personal , , ,4 Drift 7 498, , ,0 Kapital 50,0 50,0 50,0 Bräkne Hoby folkhögskola Summa 9 615, , ,1 Landstingsservice Intäkter , , ,9 Personal , , ,8 Drift , , ,6 Kapital , , ,1 Landstingsservice Summa , , ,6 Landstingsdirektörens ledningsstab Personal , , ,5 Drift 6 749, , ,1 Kapital 99,0 99,0 99,0 Landstingsdirektörens ledningsstab Summa , , ,6 Finansförvaltningen Intäkter , , ,0 Personal , , ,5 Drift , , ,5 Kapital , , ,0 Finansförvaltningen Summa , , ,0 Landstingsgemensamt Intäkter , , ,3 Personal , , ,2 Drift , , ,8 Kapital 146,0 146,0 146,0 Landstingsgemensamt Summa , , ,7 Samverkansnämnden Intäkter , , ,0 Personal , , ,5 Drift , , ,6 Kapital 143,0 143,0 143,0 Samverkansnämnden Summa , , ,1 Totalsumma , , ,6 10(11)

11 Bilaga 4: Specifikation Finansförvaltningen, belopp mnkr Ansvarstext Summa av Budget 2013 Anslag till LS:s förfogande 104,0 Beräknad lönrevision 101,6 Ej fördelade avskr o intränta 0 Finansiering ,3 Oförutsedda behov LS 3,0 Patientförsäkring 17,9 Pensioner 189,4 Övr. fin. poster och resultat 0 Totalsumma ,4 Bilaga 5: Specifikation Landstingsstyrelsens Förfogandeanslag, belopp mnkr Budget 2013 Ny tjänst Folkhälsohandläggare 0,5 Ny tjänst Miljö/klimathandläggare Palliativ vård 5,0 Geriatrisk satsning 10,0 RCC 1,5 Scandion 1,2 AT läkare 1,6 Satsning praktiktjänster och sommartjänster Ungdomsmottagningen 1,0 Reserv 83,2 Total summa 104,0 Bilaga 6: Specifikation Landstingsgemensamt, belopp mnkr Budget 2013 Hälsovalet 137,2 Förtroendemanna organisationen 14,0 LS Anslagen 268,7 Summa 419,9 11(11)

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-05-26 Dnr 2013/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Inledning Utgångspunkt för

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Pensioner och pengar 24/3 2011

Pensioner och pengar 24/3 2011 Pensioner och pengar 24/3 2011 Varför pensioner? Kostnaden för pensioner till landstinget anställda ökar kraftigt det närmaste decenniet. Det förekommer ofta missförstånd kring pensioner. Fullmäktige beslutar

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Finansplan 2014, plan 2015-2016

Finansplan 2014, plan 2015-2016 Finansplan 2014, plan 2015-2016 FINANSPLAN 2014 1 (11) 2013-11-05 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2.1 DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN... 3 2.2 LANDSTINGSSEKTORNS

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Månadsuppföljning 2012 - helår

Månadsuppföljning 2012 - helår 2013-02-19 LJ 2013/168 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Månadsuppföljning 2012 - helår Bakgrund Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05 EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA rev 2014-11-05 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g KAPITEL 1 Tillämpningsområde 2 KAPITEL 2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 2 Sida KAPITEL 3 Frånvaro

Läs mer

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ing 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1412-1468 Landstingsstyrelsen Årsrapport och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsberättelse Inledning

Revisionsberättelse Inledning Datum Vår beteckning REVISORERNA 2003-05-06 Rev/03023 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Landstinget i Värmland Revisionsberättelse Inledning

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Ekonomi Nytt Nummer 13/2015 2015-08-17 Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sida 1. Paragraf LF/LS/HSN. Uppföljningsda tum Månadsvis. Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende. Paragraf HSN Datum Beslutsformulering HSN

Sida 1. Paragraf LF/LS/HSN. Uppföljningsda tum Månadsvis. Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende. Paragraf HSN Datum Beslutsformulering HSN Beslutslogg 2013-2014 Rev: 2013-06-26 Rev. 2013-09-11 Rev. 2013-10-02 Rev. 2013-12-19 Rev. 2014-02-20 Rev 2014-03-20 Rev 2014-04-29 Rev 2014-06-03 Rev 2014-06-26 Paragraf Datum Beslutsformulering 5 BLS

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 178 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Bilaga 1: Valteknisk samverkan LKD04108 Bilaga 2: Koalitionsplattform

Bilaga 1: Valteknisk samverkan LKD04108 Bilaga 2: Koalitionsplattform DATUM DIARIENR 2004-02-23 LKD04124 15 Återkallande av uppdragen för de förtroendevalda i landstingsstyrelsen och övriga nämnder Bakgrund Sedan valet 2002 har socialdemokraterna och vänsterpartiet bedrivit

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur. Mats Friberg Ekonomidirektör

Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur. Mats Friberg Ekonomidirektör Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur Mats Friberg Ekonomidirektör Ekonomin i omvärlden eller omvälvning i ekonomin? USA, Europa och Japan kom egentligen aldrig ur lågkonjunkturen Rekylen

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer