I budgetförslaget för perioden finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I budgetförslaget för perioden 2013-2015 finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan."

Transkript

1 Landstingsdirektörens ledningsstab Jonny Olsson Christer Rosenquist Agneta Kalnins Dnr 2012/0100 Landstingsstyrelsen Budget år Inledning Omvärldsbevakningen visar allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Den ekonomiska krisen i Sydeuropa kvarstår och detta fördröjer en kraftfull återhämtning av ekonomin. Tillväxten i svensk ekonomi bedöms bli måttlig. BNP beräknas öka med 0,6 procent i år och 2,6 procent Då tillväxttakten är låg stiger arbetslösheten. Detta i sin tur påverkar skeunderlaget. Landstingets ekonomi är således beroende av den ekonomiska tillväxten i riket, skeunderlagens utveckling samt utvecklingen av statsbidragen. Landstingets verksamhet ska bygga på en stabil och långsiktig ekonomi. God ekonomisk hushållning uppnås genom en ekonomiskt ansvarsfull och ändamålsenlig verksamhet. Vid en låg tillväxt i ekonomin är det ännu viktigare bedriva verksamhet med kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet. Detta medför forts restriktivitet även på kostnadssidan, vilket bland annat tar sig uttryck i en lägre uppräkning, jämfört med LPI (Landstingsprisindex), av landstingets driftskostnader för kommande år. Verksamhetsutveckling I budgetförslaget för perioden finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan. Folkhälsa och klimat I landstingsplanen för åren är ett av de strategiskt viktiga områdena En mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård. Fokus kommer vara på det förebyggande folkhälsoarbetet med syfte möta rekommendationerna och analysen i Folkhälsorapport Resurser avsätts i budgetförslaget för detta arbete. En miljö- och klimatpolicy för långsiktiga och hållbara insatser ska tas fram och resurser finns avsa för detta arbete. Äldresjukvården - geriatrik I östra Blekinge finns redan en geriatrisk avdelning. Tidigare beslutad satsning på äldresjukvård, geriatrisk verksamhet, ska genomföras nu även i västra Blekinge. Medel för påbörja detta avsätts i budgetförslaget. Sidan 1 1

2 Palliativ vård Den palliativa vården finns utvecklad i västra Blekinge. I liggande budgetförslag avsätts medel för starta motsvarande verksamhet i östra Blekinge. Ungdomsmottagningar Med de rationaliseringar som genomfördes under 2011 kunde inte längre erbjudas samtalsterapeutisk verksamhet på ungdomsmottagningarna. Under 2012 finansieras denna verksamhet med projektmedel. I nedanstående förslag finns medel avsa för garantera ungdomsmottagningarna med denna kompetens från och med Ungdomars villkor I Folkhälsorapport 2011 konstateras Blekinge län har en hög arbetslöshet, framför allt bland ungdomar. Länets höga ungdomsarbetslöshet kräver insatser från flera håll. Landstinget satsar på praktiktjänster för ungdomar. Samtidigt tar landstinget ansvar för även nästa år erbjuda minst 250 sommarjobb åt ungdomar. Rätt till heltid Ett projekt pågår för se över möjligheterna till erbjuda heltidsanställning med önskad sysselsättningsgrad. Utifrån de positiva erfarenheterna som projektet visat föreslås en forts genomförande sker under åren 2013 och Ekonomiskt läge Landstinget Blekinge Finansiering Hur landstingets ekonomi kommer utvecklas och vilka ekonomiska förutsättningar landstinget har för tillgodose medborgarnas behov är i huvudsak beroende av: - befolkningsutvecklingen i länet i relation till ökningen i riket - samhällsekonomins tillväxt och dess påverkan på skeunderlag - statens transfereringar till och från landstingssektorn - skesats - patientavgifter och regelverk Landstingets intäkter i form av sker, utjämning, statsbidrag och övriga intäkter utgör den ekonomiska ramen för omfning och inriktning på landstingets verksamhet. Alla förutsättningar för finansieringen av verksamheten är inte fastställda vid denna tidpunkt varför vissa antaganden är gjorda. När det gäller skeintäkter och utjämningssystemet är beloppen hämtade från SKL:s senaste prognos från den 26 april De ekonomiska förutsättningarna för landstinget år 2013 har förändrats sedan februari månad då skeprognosen har reviderats upp med nästan 28 mnkr. Eftersom inget avtal är klart 2012 gällande statsbidraget för läkemedel i öppen vård är det beräknat i oförändrat nominellt belopp det vill säga samma belopp som Övriga riktade statsbidrag såsom sjukskrivningsmiljarden, ökad tillgänglighet, rehabiliteringsgarantin och patientsäkerhet är inte individuellt budgeterade eller medräknade i framlagt förslag till 2(11)

3 budget specifikt per statsbidrag. Orsaken till detta är det är svårt uppska storleken på statsbidraget eftersom det finns riktade krav på mål landstingen ska uppnå får erhålla bidraget. Dock har en samlad bedömning gjorts för alla riktade statsbidrag och budgeterats, se vidare i avsnittet Verksamhetsförändringar. I tabellen nedan redovisas utveckling av sker, utjämning och statsbidrag under perioden Skeintäkter, utjämning och statsbidrag Beloppen redovisas i mnkr Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Prognos Prognos Prognos År Skeintäkter Slutavräkning sk Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Strukturbidrag Läkemedelsförmånen Tillfälligt konjukturstöd 68 Summa Pensioner Beräkningar gällande framtida pensionskostnader har beställts i januari 2012 från KPA. Kostnaderna beräknas minska något i jämförelse med år Jämfört med tidigare beräkningar minskar pensionskostnaderna åren En ny beräkning av pensionskostnaderna kommer beställas i samband med tertialbokslutet i augusti. Pensionskostnad inkl lönesk Beloppen i mnkr Beräkn jan 2012 Beräkn jan 2012 Beräkn jan 2012 Beräkn jan Premie IPR Avgiftbestämd ÅP Skuldförändring exkl. ÖK-SAP Skuldförändring ÖK-SAP Finansiell kostnad Nya utbetalningar Gamla utbetalningar Utbetalning ÖK-SAP Totalt Utbetalningarna av pensioner kommer öka de närmsta åren både på gamla och Nya skulden. Det beror dels på många uppnår pensionsåldern men också flera medarbetare väljer ta ut pension i förtid. Även utbetalningen av den avgiftsbestämda ålderspensionen beräknas öka med några miljoner kronor åren framöver. Likviditet Landstingets likviditet (exkl. pensionsmedel) har förbättrats betydligt senaste halvåret. Orsakerna till den förbättrade likviditeten är dels ökade skeintäkter (skehöjning 80 öre) och en låg net- 3(11)

4 tokostnadsutveckling. Den framtida utvecklingen av likviditeten är beroende bland annat av när utbetalningarna för investeringarna infaller i tiden samt landstinget fortsättningsvis har en låg nettokostnadsutveckling. Förslag till budget Ekonomistyrning Landstinget har påbörjat en utveckling av budgetprocessen i syfte tydliggöra kopplingen mellan mål, resurstilldelning och resultat. En övergripande målsättning är budgeten ska vara mer styrande på alla nivåer i organisationen. Budgetprocessen ska ha en tydligare planeringsinriktning och framtidsorientering och det ska på samtliga nivåer finnas en tydlig koppling mellan ram och uppdrag. En effektiv styrning kräver en sammanhållen process över budget, delårsbokslut och årsredovisning. Processen kräver ansvarsfördelningen är tydlig och det finns en dialog och delaktighet i hela organisationen. Men också för uppnå en ekonomi som ger handlingsfrihet ska alla verksamheter ha en ekonomi i balans. Det innebär beslutade ramar ska hållas. Införandet av nya metoder, verksamheter och investeringar får inte ske utan beslut där hänsyn är tagen till landstingets ekonomi. Det finns ett ständigt ökat kostnadstryck avseende nya läkemedel och nya behandlingsformer. För kunna ha den sjukvård som Landstinget Blekinge vill ha måste verksamheten vara rationell och effektiv. Alla nya kostnadsdrivande åtgärder måste beaktas med hänsyn till detta för uppnå en god hushållning av de ekonomiska resurserna och få den bästa möjliga sjukvården för invånarna i Blekinge. Verksamhetsförändringar Driftramarna för 2013 och följande år har beräknats med utgångspunkt i den av fullmäktige fastställda budgeten för Vidare har följande justeringar arbetats in i den föreslagna budgeten för Driftkostnadsuppräkning med 2,5 procent. Enligt Landstingsprisindex, LPI, skulle uppräkningen ha varit 2,7 procent. Avsteg från detta har gjorts då landstinget måste forts ha en återhållsam kostnadsutveckling. Jämfört med år 2011, som inte medgav någon uppräkning alls, har en större del av kostnadsutveckling enligt LPI kompenserats i budgetförslaget. Höjda anslag till utökad kollektivtrafik har anpassatsenligt gällande marknadsplan. Detta innebär ökningen för 2012, 30 mnkr och ytterligare ökning framöver med 11 mnkr finns beaktade. De anslag som Landstingsstyrelsen ansvarar för, även kallade LS-anslagen, har räknats upp med 3 procent totalt. Utöver detta har anslaget till handikappverksamheten kompenserats med 0,5 mnkr som återsällande av tillfällig neddragning föregående år. Slutlig budgetfördelning av LS-anslagen kommer ske under hösten och beslutas av landstingsstyrelsen i november. Budgetförslaget innehåller ökade avskrivningskostnader med 3 mnkr då investeringsramen utökats till 250 mnkr. Se vidare under rubriken Investeringar. 4(11)

5 Regionalt Cancercentrum, RCC, har aviserat en driftkostnadsökning med 1,5 mnkr. Detta beror på förändringar av statsbidraget, som tidigare finansierat verksamheten. Medlen ska bland annat täcka driften av regionalt tumörregister. Scandion är ett landstingsägt företag som bedriver protonbehandling av vissa cancerdiagnoser. Verksamheten är högspecialiserad vård som ska finansieras till 50 procent solidariskt av landstingen gemensamt och fördelas efter befolkningsmängd. Landstinget Blekinges andel är 1,2 mnkr och hänsyn till detta är taget i budgetförslaget. Diskussioner och beräkningar pågår kring finansiering av köpt vård. Eventuell budgetkompensation kommer finansieras från Landstingsstyrelsens förfogandeanslag. ST-läkare i primärvården. I nuvarande budget finns medel avsa för 16 ST-block. Behovet för trygga återväxten av specialistläkare inom primärvården är 28 ST-block totalt. I budgetförslaget ingår utökning med 12 ST-block, vilket motsvaras av 9 mnkr. Denna åtgärd får ses som en resursförstärkning till primärvården. Landstinget behöver enligt överenskommelse med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, utöka antalet block för AT-läkare med 2 block 2013 och därefter med ett block per år fram till Medel för detta avsätts med 1,6 mnkr 2013, ytterligare 0,5 mnkr för respektive år. Från och med år 2018 är landstinget i nivå med ovanstående överenskommelse. Hälsovalsbudgeten har räknats upp i sin helhet med 2 procent., vilket motsvaras av 8,6 mnkr. Till hälsovalsbudget överförs medel för inkontinenshjälpmedel, 8 mnkr, som ett led i ökad kostnadskontroll. Tidigare har dessa redovisats som ett anslag inom primärvården och fungerat som en fri nyttighet för vårdgivarna. För kommande löneförhandlingar har ett löneutrymme på 3 procent avss. Detta motsvarar 57,4 mnkr på helår. De specialdestinerade statsbidragen som exempelvis tillgänglighet, sjukskrivning, rehabgaranti, patientsäkerhet med flera är prestationsbaserade och därmed svåra beräkna. I budgetförslaget finns bedömt landstinget ska minst klara 25 mnkr sammantaget. Statsbidraget för läkemedel har antagits till samma nivå som år 2012 i budgetförslaget. Avtalet är inte klart för 2012 och det troliga är statsbidraget kommer bli lägre framöver. Förslag finns överföra detta statsbidrag till de generella statsbidragen. 5(11)

6 Förslag till resultatbudget Följande resultatbudget för åren föreslås. Alla belopp i mnkr Mnkr Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Verksamhetens intäkter 519,5 519,5 519,5 Verksamhetens kostnader , , ,3 Avskrivningar -168,0-168,0-168,0 Verksamhetens nettoresultat , , ,8 Skeintäkter 3 187, , ,0 Statsbidrag 976,4 985,2 990,4 Finansiella intäkter 30,0 30,0 30,0 Finansiella kostnader -32,9-34,5-45,1 Summa finansiella poster 4 160, , ,3 Resultat efter skeintäkter och finansnetto 18,8 30,0 12,5 Ökning drift 2,50% 2,50% 3,20% Personal (ej Hälsoval o ej offentlig primvård) 3,00% 3,10% 3,70% Rationalisering (effektivisering) * * * Förvaltningarnas ramar/budget Förändringarna av förvaltningarnas rambudgetar genomgick stora förändringar under 2011 och 2012 för få budgeten bli ett styrinstrument igen. Inför budget 2013 har detta arbete forts. Förvaltningar (alla belopp i Tkr) Budget 2013 Blekingesjukhuset Psykiatri och habilitering Folktandvården Primärvårdsförvaltningen Landstingsservice Bräkne Hoby Folkhögskola Samverkansnämnden Landstingsdirektörens ledningsstab Landstingsgemensamt Finansförvaltningen Nettoresultat Investeringar Målet för landstingets investeringar är årets investeringar ska var minst lika stora eller större än årets avskrivningar. För åren föreslås investeringsnivån till 250 mnkr 2013, 200 mnkr 2014 och 175 mnkr En simulering har gjorts på föreslagna investeringsobjekt och beräkningen har medfört avskrivningsbudgeten behöver höjas med 3 mnkr till 168 mnkr. 6(11)

7 För kunna göra en fullständig bedömning av en investerings konsekvenser måste fortsättningsvis varje investeringsobjekt innehålla en samlad ekonomisk kalkyl. I kalkylen ska ingå beräknad investeringsutgift, avskrivningskostnader, engångskostnader såsom införande kostnader, ekonomisk effekt av garantier, ökade eller minskade driftkostnader och beräknad effekthemtagning. Återställande av eget kapital Utifrån liggande budgetförslag kommer inget återställande av eget kapital under 2013 behövas eftersom det i de ekonomiska bedömningarna för 2012 antas kunna återställa eget kapital fullt ut. Landstingsreserv I budgetförslaget har en landstingsreserv byggts upp. Detta för möta eventuella oförutsedda händelser och för finansiera föreslagna verksamhetsutvecklingar. Ledning och styrning Plan för pensionsutbetalningar Under de närmaste åren kommer landstinget ha höga pensionsutbetalningar enligt kalkyler från KPA. En plan för hur de avsa pensionsmedlen i balansräkningen ska användas ska tas fram och presenteras i landstingsstyrelsen i november. Översyn av regelverk för externa verksamhetsbidrag En översyn av regelverk för fördelning av externa verksamhetsbidrag ska arbetas fram och presenteras till landstingsstyrelsen i november Regelverk för budgetomfördelningar Enligt nuvarande modell för budgetfördelning fastställs nettokostnadsramar till förvaltningar och nämnder samtidigt som en resultatbudget för hela landstinget fastställs. För få en överensstämmelse mellan resultatbudget och förvaltningarnas och nämndernas nettokostnadsramar kommer nettokostnadsramarna i fortsättningen specificeras på nivån IPDK (Intäkter, Personal, Drift och Kapital). Eventuella budgetomfördelningar mellan förvaltningarna/nämnderna föreslås i fortsättningen beslutas av landstingsstyrelsen. Budgetomfördelningar mellan nivåerna IPDK ska inte ske under löpande år. I stället får förvaltningar/nämnder kommentera eventuell budgetavvikelse. Landstingsstyrelsens arbetsutskott behandlade vid sitt sammanträde ovanstående ärende. Moderaterna, Folkpartiet deltog inte arbetsutskottets beslut. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta fastställa budget för år 2013 och plan för åren enligt ovanstående fastställa föreslagna resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget fastställa föreslagna rambudgetar 2013 för förvaltningarna/nämnderna enligt ovanstående 7(11)

8 uppdra åt landstingsdirektören ta fram en plan för de framtida pensionsutbetalningarna, uppdra åt landstingsdirektören ta fram regelverk för verksamhetsbidrag, ändra i delegationsordningen för landstingsfullmäktige avseende budgetomfördelningar mellan förvaltningar/nämnder, investeringsprocessen uppdateras och återrapporteras till landstingsstyrelsen i november. Landstingsdirektörens ledningsstab, dag som ovan Peter Lilja Landstingsdirektör Agneta Kalnins Ekonomidirektör Bilaga 1: Balansbudget Bilaga 2: Finansieringsbudget Bilaga 3: Specifikation förvaltningarnas/nämndernas ramar Bilaga 4: Specifikation Finansförvaltningen Bilaga 5: Specifikation Landstingets Förfogandeanslag Bilaga 6: Specifikation Landstingsgemensamt 8(11)

9 Bilaga 1: Balansbudget Balansbudget Redovisat i mnkr Tillgångar Anläggningstillgångar Mark och byggnader Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar pensioner Övriga avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Bilaga 2: Finansieringsbudget Finansieringsbudget Redovisat i mnkr Drift Verksamhetens intäkter 519,5 519,5 519,5 Verksamhetens kostnader , , ,3 Av- och nedskrivningar -168,0-168,0-168,0 Verksamhetens nettokostnader , , ,8 Skeintäkter 3 187, , ,0 Generella statsbidrag 976,4 985,2 990,4 Finansiella intäkter 30,0 30,0 30,0 Finansiella kostnader -32,9-34,5-45,1 Verksamhetens skeintäkter och statsbidrag 4 160, , ,3 Driftsnetto 18,8 29,9 12,5 Investeringar Investeringar i byggnader och inventarier 250,0 200,0 175,0 Pågående investeringar 0,0 0,0 Investeringsnetto 250,0 200,0 175,0 Finansiering Förändring av kapitalbindningen -250,0-200,0-175,0 Finansieringsnetto 9(11)

10 Förändring likvida medel 18,8 29,9 12,5 Bilaga 3: Specifikation förvaltningarnas/nämndernas ramar belopp tkr Förvaltn ipdk Summa av Budget 2013 Summa av Budget 2014 Summa av Budget 2015 Primävårdsförvaltningen Intäkter , , ,7 Personal , , ,5 Drift , , ,9 Kapital 975,3 975,3 975,3 Primävårdsförvaltningen Summa , , ,0 Blekingesjukhuset Intäkter , , ,7 Personal , , ,5 Drift , , ,7 Kapital , , ,2 Blekingesjukhuset Summa , , ,7 Psykiatrin och Habiliteringen Intäkter , , ,0 Personal , , ,4 Drift , , ,7 Kapital 690,4 690,4 690,4 Psykiatrin och Habiliteringen Summa , , ,5 Folktandvården Intäkter , , ,0 Personal , , ,0 Drift , , ,1 Kapital 4 627, , ,0 Folktandvården Summa , , ,1 Bräkne Hoby Folkhögskola Intäkter , , ,3 Personal , , ,4 Drift 7 498, , ,0 Kapital 50,0 50,0 50,0 Bräkne Hoby folkhögskola Summa 9 615, , ,1 Landstingsservice Intäkter , , ,9 Personal , , ,8 Drift , , ,6 Kapital , , ,1 Landstingsservice Summa , , ,6 Landstingsdirektörens ledningsstab Personal , , ,5 Drift 6 749, , ,1 Kapital 99,0 99,0 99,0 Landstingsdirektörens ledningsstab Summa , , ,6 Finansförvaltningen Intäkter , , ,0 Personal , , ,5 Drift , , ,5 Kapital , , ,0 Finansförvaltningen Summa , , ,0 Landstingsgemensamt Intäkter , , ,3 Personal , , ,2 Drift , , ,8 Kapital 146,0 146,0 146,0 Landstingsgemensamt Summa , , ,7 Samverkansnämnden Intäkter , , ,0 Personal , , ,5 Drift , , ,6 Kapital 143,0 143,0 143,0 Samverkansnämnden Summa , , ,1 Totalsumma , , ,6 10(11)

11 Bilaga 4: Specifikation Finansförvaltningen, belopp mnkr Ansvarstext Summa av Budget 2013 Anslag till LS:s förfogande 104,0 Beräknad lönrevision 101,6 Ej fördelade avskr o intränta 0 Finansiering ,3 Oförutsedda behov LS 3,0 Patientförsäkring 17,9 Pensioner 189,4 Övr. fin. poster och resultat 0 Totalsumma ,4 Bilaga 5: Specifikation Landstingsstyrelsens Förfogandeanslag, belopp mnkr Budget 2013 Ny tjänst Folkhälsohandläggare 0,5 Ny tjänst Miljö/klimathandläggare Palliativ vård 5,0 Geriatrisk satsning 10,0 RCC 1,5 Scandion 1,2 AT läkare 1,6 Satsning praktiktjänster och sommartjänster Ungdomsmottagningen 1,0 Reserv 83,2 Total summa 104,0 Bilaga 6: Specifikation Landstingsgemensamt, belopp mnkr Budget 2013 Hälsovalet 137,2 Förtroendemanna organisationen 14,0 LS Anslagen 268,7 Summa 419,9 11(11)

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-05-26 Dnr 2013/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Inledning Utgångspunkt för

Läs mer

I ~ landstinget II DALARNA. :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen. Budget 2015. Finansplan 2015-2018. Ordförandens förslag.

I ~ landstinget II DALARNA. :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen. Budget 2015. Finansplan 2015-2018. Ordförandens förslag. I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen Datum 2014-06-02 Sida 1 (3) Dnr LD14/01315 Uppdnr 776 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Delårsrapport 1 april 2011

Delårsrapport 1 april 2011 maj Landstingsstyrelsen -05-30 LD 11/01282 november december januari Delårsrapport 1 april Periodens resultat är ett underskott på 51 mkr vilket ger ett underskott mot den periodiserade budgeten på minus

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Landstingsplan och budget 2015-2017

Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 212 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 212 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 KS-au 2015-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens målstruktur... 4 Kommunens mål och prioriteringar...

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Mål- och resursplan 2014-2016 VÄNERSBORGS KOMMUN

Mål- och resursplan 2014-2016 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2014-2016 VÄNERSBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige 2013-09-25 Framsida: Småbåtshamn vid Vänerparken, Segelbåtar vid Skräckland, Andarnas skepp vid Vänerparken, Passagerarbåt utanför Ursandsstigen,

Läs mer

Budget 2007. flerårsplan 2008-2009

Budget 2007. flerårsplan 2008-2009 Budget 2007 flerårsplan 2008-2009 Nationaldagsfirandet i Kramfors 2006 BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Vårpropositionen Budgetförslaget bygger på de förutsättningar som presenterats

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 11 22 Innehållsförteckning Kommentar, organisation och översikt

Läs mer

Foto: Eddie Granlund. Budget 2014. Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02

Foto: Eddie Granlund. Budget 2014. Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02 Foto: Eddie Granlund Budget 2014 Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02 Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget för 2014 och plan för 2015-2016 Allt fler tecken tyder på att den djupa internationella

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014

Delårsbokslut augusti 2014 augusti 20 000 invånare Ballongsläpp på Håbo festdag för att fira 20 000 invånare. -10-06 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Sammanfattning... 3 2 Håbo kommun... 4 3 Personalredovisning... 13

Läs mer

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för 2015-2017. Förslaget fastställde

Läs mer

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177)

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Årsbudget 2008 Verksamhetsplan 2009-2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Foto: Strupö 2002 Fotograf: Lars Olofsson Innehållsförteckning OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013

Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013 ÄRENDE 6 LF november 2010 Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslår besluta att godkänna föreliggande budget för 2011 och flerårsplan för åren 2012-2013

Läs mer

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31 Långsiktig ekonomisk analys 2013-2028 2015-03-31 Innehåll DEL I BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Tillvägagångssätt och metod Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer