Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018"

Transkript

1 Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden Upprättad: Handläggare: Jerker Andersson Liljestrand Antagen av: Kommunfullmäktige 71 Datum för antagande: Diarienummer: KS Uppdaterad

2 Innehållsförteckning Arvodesregler för förtroendevalda... 3 Allmänt Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Gällande tidpunkt Ersättning till annan än förtroendevald Ersättningsberättigade sammanträden m m Arvoden för förtroendevalda Allmänt Årsarvode mm för kommunalråd och oppositionsråd Begränsat årsarvode Arvode för sammanträden mm Kontaktdagar... 5 Ersättningar för förtroendevalda Allmänt om ersättningar Förlorad arbetsinkomst Förlorad semesterförmån Förlorad pensionsförmån Kommunal pension... 7 Ersättning för kostnader Resekostnader Barntillsynskostnader Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader Övriga kostnader... 9 Gemensamma bestämmelser Hur man begär ersättning Tidsfrister för begäran om ersättning Tolkning av bestämmelserna m.m Utbetalning Uppföljning/utbildning Beloppsbilaga till ersättningsbestämmelserna Särskild bilaga ordförande, vice ordförande mm Villkor för begränsat arvode, ordförande Villkor för begränsat arvode, vice ordföranden Villkor kommunalråd och ks 2:e vice ordförande (oppositionsråd) Villkor för beredningsledare Tolkning av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda vid deltagande i kurser

3 Arvodesregler för förtroendevalda Intentionerna med arvodesreglerna är att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för förtroendeuppdraget. Enskild förtroendevald ska inte drabbas ekonomiskt negativt pga. av sitt uppdrag. Förtroendemannarollen innebär ett engagemang som kan vara långt över vad erbjudet arvode motsvarar. Allmänt 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid gäller endast 6-7 samt Gällande tidpunkt Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2015 och den kommande mandatperioden. 3 Ersättning till annan än förtroendevald Arvode och eventuell ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt dessa riktlinjer kan utbetalas till sådana personer som av kommunen kallats att ingå i särskilda referensgrupper och arbetsgrupper för kommunala projekt. 4 Ersättningsberättigade sammanträden m m. Tjänstgörande ledamöter inklusive ordförande, beredningsledare, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 4-5, 8 och 9-13 för Ersättning för sammanträden utöver 4 a samt kurser och konferenser utgår till ledamöter och ersättare om vederbörande är kallad, a sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, ks beredningsutskott sammanträden med bostadsrättsföreningar liksom revisorernas sammanträden, b sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, referensgrupper, arbetsgrupper och tillfälliga beredningar. c protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts. 3

4 d konferens, informationsmöte, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet, att följa verksamheten och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. e förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen, f överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör, g sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ. h överläggning med kommunchef, sektorchef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, i nämnd, utskott, eller kommunledningsmöten j besiktning eller inspektion, k överläggning med utomstående myndighet eller organisation, l fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. m reseersättning till gruppmöten inför Kf- sammanträden För ordförande och vice ordförande gäller vad som anges i bilaga. Arvoden för förtroendevalda 5 Allmänt Arvoden och ersättningar enligt dessa regler baseras på för tidpunkten gällande riksdagsledamots arvode x faktorn 0,97. Faktorn tar hänsyn till att riksdagsledamotsarvodet höjts med ett belopp angående kostnadsersättningar. Arvodena i detta reglemente justeras årligen per den 1 januari. 6 Årsarvode mm för kommunalråd och oppositionsråd Med begreppet kommunalråd avses kommunstyrelsens ordförande, med begreppet oppositionsråd avses kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Heltids årsarvoderade förtroendevalda har rätt till betald ledighet för semester enligt följande: 4

5 Under 50 år: 27 dagar 50 år eller äldre: 32 dagar Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. Av antalet semesterdagar kan högst 5 dagar per år sparas. Under semesterledighet över 2 veckor avgör kommunledningen om ersättare skall utses. För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger två veckor skall arvodet minskas i motsvarande mån. Förtroendevald som träder in istället för kommunalråd eller oppositionsråd under vikariatsliknande former ska erhålla ersättning för uppdraget på samma nivå som ordinarie kommunalråd eller oppositionsråd. 7 Begränsat årsarvode Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt beloppsbilagan. 8 Arvode för sammanträden mm Förtroendevalda med begränsat årsarvode har rätt till timarvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Timarvode utgår för faktisk sammanträdestid/förrättningstid och utgör ersättning för arbete förenat med det politiska uppdraget t ex inläsning av handlingar, restid till och från sammanträde etc. I arvodet är dock inte ersättning för förlorad arbetsförtjänst inberäknat. 9 Kontaktdagar Samtliga förtroendevalda har rätt till två kontaktdagar per år. Kontaktdagarna är avsedda för att underlätta den förtroendevaldes möjlighet att genomföra sitt uppdrag, genom t.ex. besök i den kommunala verksamheten. Den förtroendevalde kan använda kontaktdagarna enskilt eller tillsammans med andra förtroendevalda. Ersättningen för kontaktdagarna är sammanträdesarvodet enl 8. Dock maximalt 8 timmar per kontaktdag. Ersättningar för förtroendevalda 10 Allmänt om ersättningar För att ersättning enligt ska utbetalas, ska förtroendevald anmäla, på härför avsedd blankett, sina personliga inkomstuppgifter, adress till arbetet och även arbetsförhållanden. Blanketten lämnas vid första sammanträdet vid en ny mandatperiod och därefter vid förändring av inkomst eller annan uppgift. Det är det förtroendevalde som är ansvarig för att uppgifterna som lämnas är korrekta och aktuella. 5

6 Rätten till ersättning enligt omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 11 Förlorad arbetsinkomst A: Normalberäkning Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Grunden för beräkningen av är att då någon efter överenskommelse med sin arbetsgivare tar tjänstledigt för att fullgöra politiskt förtroendeuppdrag skall ersättning för förlorad arbetsinkomst beräknas på sätt som om vederbörande vore i tjänst Ersättning utbetalas normalt för högst 8 timmar per dag. Ersättning kan emellertid utbetalas för mer än 8 timmar om den förtroendevalde kan visa att hen har en schemalagd arbetstid som överstiger 8 timmar och för en förrättning måste vara ledig mer än 8 timmar. Då ska ersättning utbetalas för det faktiska antalet timmar som den förtroendevalde måste vara ledig. B Schablonberäkning Förtroendevalda som inte har schemaförlagd arbetstid och som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, har rätt till schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för dag på sätt som kommunfullmäktige beslutat. Som förlorad arbetsinkomst jämställs förlorad a-kasseersättning. Kan inte inkomst styrkas för egen företagare gäller en schablonberäknad årsinkomst på kr per år. För förtroendevald som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl , förlorad arbetsförtjänst kan utges för högst 8 tim/dag. Ersättningen beräknas enligt nedan: Schablonberäknat belopp: Dagberäknad sjukpenning dividerat med 8 timmar x 110 % = Ersättning per timme 12 Förlorad semesterförmån Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning. Förlorad semesterförmån I Verifierat antal förlorade semesterdagar a) förlorad semesterersättning, maximalt: 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 6

7 II Schablonberäknat belopp: Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. III För de som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl Förlorad pensionsförmån Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen utbetalas direkt till den förtroendevalde en gång per år. Den förtroendevalde svarar själv för eventuell placering av ersättningen i pensionsfond eller dylikt. Den årliga avgiften är 3,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen. Den förtroendevald som kan styrka att pensionsförmån har förlorats till högre belopp har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp. För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning skall istället följande gälla: Den förtroendevalde som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp. Förlorad pensionsförmån I Verifierat belopp II Schablonberäknat belopp: Procentpåslag med 3,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. För de som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl Efter av fullmäktige förrättat val till uppdrag med begränsat arvode kan kommunstyrelsens förberedande utskott besluta lägga samman flera uppdrag till att omfatta minst 40 % av heltid för tillämpning av Pensionsreglementet för förtroendevalda. Pensionsgrundande inkomsten får inte överstiga årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande. Belopp enligt stycke ett och två understigande 100 kr utbetalas ej. 14 Kommunal pension För årsarvoderat förtroendevald gäller reglerna i det särskild avtalet; Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). 7

8 Ersättning för kostnader Ersättning enligt utbetalas för verifierade kostnader som uppstått som en direkt följd av förtroendeuppdraget. 15 Resekostnader Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 16 Barntillsynskostnader Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning för varje påbörjad barntillsynstimme utbetalas med 100 kronor per timma. Ersättning utbetalas dock för högst det antal timmar fullmäktige beslutar enligt bilaga. Ersättning betalas inte för barntillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och ej heller för tid barnet normalt till följd av vårdnadshavarnas ordinarie arbete/sysselsättning vistas i barnomsorgen. 17 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. 18 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader Ersättning betalas till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 8

9 19 Övriga kostnader För andra kostnader än som avses i betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. Gemensamma bestämmelser 20 Hur man begär ersättning För att få ersättning enligt och skall den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. Arvode enligt 6-7 betalas ut utan föregående anmälan. 21 Tidsfrister för begäran om ersättning Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas vid sammanträdet, dock senast inom 2 månader från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom två år från pensionstillfället. Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom 2 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 22 Tolkning av bestämmelserna m.m. Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser, generellt eller individuellt, avgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau). Ansvarig tjänsteman för beredande av arvodesärenden för ksau är personalstrateg. Ksau kan genomföra stickprovskontroller i avsikt att analysera reglernas efterföljande. 23 Utbetalning Ersättningar betalas ut en gång per månad förutom ersättning för förlorad pensionsförmån vilken utbetalas årsvis i efterskott 9

10 24 Uppföljning/utbildning Kommunstyrelsens arbetsutskott bör årligen göra en uppföljning av de förtroendevaldas ersättningar. I början av varje mandatperiod skall gruppordförandena och ordföranden i nämnder samt beredningsledarna få en genomgång av/utbildning om regelsystemet. 10

11 Beloppsbilaga till ersättningsbestämmelserna Paragrafen i bilagan hänvisar till paragrafen i huvuddokumentet. 5 Uppräkning av ersättningarna enligt reglementet sker de 1 januari varje år. Justeringen sker utifrån aktuellt gällande riksdagsledamotsarvode, enligt formel nedan. Justerat riksdagsledamotsarvode : kr. (Månadsarvodet x 12 x 0,97 = x 12 x 0,97) 7 8 Årsarvode och Begränsat årsarvode 2015 Organ Uppdrag Uppdragsnivå i procent av heltid Arvodesnivå Årsarvode Kommunfullmäktige Ordförande 6 % kr Kommunfullmäktige Vice ordförande 3 % kr Kommunstyrelsen Kommunalråd 100 % 85 % kr 1:e vice ordförande 3 % kr Oppositionsråd 100 % 72 % kr Socialnämnd Ordförande 25 % kr Vice ordförande 10 % kr Barn- och utbildningsnämnd Ordförande 20 % kr Vice ordförande 10 % kr Miljö- och bygglovsnämnd Ordförande 10 % kr Vice ordförande 5 % kr Gemensam nämnd Teknik/service med Skara kommun 1:e vice ordförande 5 % kr Valnämnd Ordförande 2 % kr Räddningsnämnd Vice ordförande 2 % kr Valberedning Ordförande 2 % kr Vice ordförande 1 % kr Revisionsnämnd Ordförande 7 % kr Övriga ledamöter 2 % kr Demokratiberedning Ordförande 0 % 0 kr 11

12 Vice ordförande 0 % 0 kr Överförmyndare 5 % kr Folkhälsoråd Ordförande 0 % 0 kr Vice ordförande 0 % 0 kr Bolagen Uppdrag Uppdragsnivå i procent av heltid Arvodesnivå Årsarvode Götene Vatten & Värme AB Ordförande 12 % kr Götene Vatten & Värme AB Vice ordförande 5 % kr AB Götenebostäder Ordförande 6 % kr AB Götenebostäder Vice ordförande 3 % kr Anm: För de ledamöter som ingår i räddningsnämnden samt gemensam teknisk/service nämnd från Götene kommun skall samma reglemente gälla som för övriga nämnder i kommunen. 8 Arvode för sammanträden mm Timarvode = 143 kr (Justerat riksdagledamotsarvode per månad/165 X 0,4 % ) 12

13 Särskild bilaga ordförande, vice ordförande mm Villkor för begränsat arvode, ordförande Inkluderar all verksamhet utom protokollförda/ med minnesanteckningar förda sammanträden med styrelse/nämnd och utskott. Utöver det begränsade arvodet har ordföranden rätt att uppbära särskild ersättning enligt 3-6, 9, för protokollförda sammanträden med styrelse/nämnd, utskott eller beredning. För nämnda sammanträden gäller samma villkor som för övriga förtroendevalda. Villkor för begränsat arvode, vice ordföranden Vice ordförande som uppbär begränsat arvode äger rätt att uppbära särskild ersättning enligt 8-19 för protokollförda sammanträden med styrelse/nämnd, utskott eller beredning samt för sammanträden som ordföranden kallat till. För nämnda sammanträden gäller samma villkor som för övriga förtroendevalda. Arbetsuppgifter som skall utföras inom ramen för ordförandens begränsade arvode: Exempel på förrättningar som skall anses ingå i ordförandens arbetsuppgifter och täckas av det begränsade årsarvodet. 1 Rutinmässigt följande av uppdragsområdets arbete. 2 Överläggning med tjänsteman eller annan anställd. 3 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, fördragande eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt. 4 Besök på sektor/förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handling. 5 Mottagning för allmänheten, högtidsuppvaktningar, telefonsamtal och dylikt. 6 Utövande av delegationsbeslut. 7 Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala organ. Vid sådana överläggningar som infaller på tid då ordföranden får vidkännas löneavdrag skall detta ersättas enligt gängse regler. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån samt förlorad semester ingår i ordförandens/vice ordförandes begränsade arvode för ovanstående arbetsuppgifter dock med undantag av överläggningar enligt punkt 7 ovan för vilka ordföranden får vidkännas löneavdrag samt att reseersättning utbetalas. 13

14 Villkor kommunalråd och ks 2:e vice ordförande (oppositionsråd). Arvode utgår till kommunalråd samt till oppositionsråd enligt de av kommunfullmäktige fastställda nivåerna. Arvodet avser heltidsengagemang. Tjänstgör ordföranden i andra centrala, regionala eller lokala funktioner för vilka förordnande skett av kommunen eller Svenska kommun och landstigsförbundet eller Kommunalförbundet Skaraborg äger vederbörande rätt att uppbära eventuellt kompletterande arvode för dessa uppdrag. Sådana uppdrag är av stort värde för kommunen. Vid dylika uppdrag är det dessutom svårt att avgränsa om uppdraget är av kommunalt intresse eller enbart av riks/regionalt intresse. Någon reglerad arbetstid gäller ej. Ordförandena arbetar oftast med hemmafrågor och då står de till kommunens förfogande även när de är på andra uppdrag. Mot bakgrund av vad som ovan redovisats synes det inte vara skäligt att begära att dessa skall begära tjänstledighet för uppdrag som utföres på central/ regional eller annan lokal nivå. Dylika uppdrag är oftast en direkt följd av uppdraget i kommunen. Kommunalråd Kommunalrådet är ordförande i kommunstyrelsen. Det åligger kommunalrådet att närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela verksamhet, - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor samt främja samverkan i enlighet med antagen samverkansvision - representera kommunen vid sammanträffanden med myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunen bestämt annat i ett särskilt fall. - Ordföranden ansvarar för att kallelse och föredragningslista utfärdas till sammanträdena, samt bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. - Ordförande ansvarar för beredningen av ärende till förberedande utskottet. Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter Arvodering innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget. Årsarvode Kommunstyrelsens vice ordförande Vara insatt i ordförandes ordinarie uppgifter och aktuella ärenden. Ersätta ordförande vid sjukdom och frånvaro. Villkor för beredningsledare Inkluderar all verksamhet utom protokollförda/ med minnesanteckningar förda sammanträden med beredning. Beredningsledare erhåller sammanträdesersättning för möten enligt fastställd plan. 14

15 Utöver det begränsade arvodet har ordföranden rätt att uppbära särskild ersättning enligt 3-6, 9, för protokollförda sammanträden med styrelse/nämnd och utskott eller beredningsmöte. För nämnda sammanträden gäller samma villkor som för övriga förtroendevalda. 15

16 Arbetsuppgifter som skall utföras inom ramen för beredningsledarens begränsade arvode: Exempel på förrättningar som skall anses ingå i ordförandens arbetsuppgifter och täckas av det begränsade årsarvodet. 1 Rutinmässigt följande av uppdragsområdets arbete. 2 Överläggning med tjänsteman eller annan anställd. 3 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, fördragande eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt. 4 Besök på sektor/förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handling. 5 Mottagning för allmänheten, högtidsuppvaktningar, telefonsamtal och dylikt. 6 Utövande av delegationsbeslut. 7 Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala organ. Vid sådana överläggningar som infaller på tid då ordföranden får vidkännas löneavdrag skall detta ersättas enligt gängse regler. Tolkning av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda vid deltagande i kurser. Vid deltagande i kurser och konferenser skall endast ersättning utgå med förlorad arbetsförtjänst. Ordförande godkänner ledamots deltagande i kurs samt beviljar ev ersättning i enlighet med dessa regler. Allt deltagande i kurser/konferenser sker inom respektive verksamhets beviljade medel. Uppvaktning Ingen ersättning skall utgå till ordförande eller vice ordförande vid deltagande i uppvaktningar, gäller både förlorad arbetsförtjänst som arvode. 16

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014 1 OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA Gäller fr o m 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...3 2 Ersättningsberättigade sammanträden,

Läs mer

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode...

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... 4 5 Kommunalråden... 5 6 Ordföranden och övriga med begränsat månadsarvode...

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 207 1 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m SALA KOMMUN n ' n l "S "()14/10~/2.r~ev1derao..Ola ga tv. L v SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- o 7 Dlarienr_20il4 /J...~'2?'11Aktbilaga_lln_ Dpb: ' FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-05-27 72 Reviderad: 2011-09-29 130, 2014-04-24 69 Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2014:21 Infördes i författningssamlingen den 8 maj 2014 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Arvodesbestämmelser och ekonomiska kompensationer till förtroendevalda i Karlskoga kommun

Arvodesbestämmelser och ekonomiska kompensationer till förtroendevalda i Karlskoga kommun STYRDOKUMENT KS 2014.0095 Ansvarig organisationsenhet: Arvodesbestämmelser och ekonomiska kompensationer till förtroendevalda i Karlskoga kommun 1 Allmänna bestämmelser Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Kallelse och ärendelista till

Kallelse och ärendelista till Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktige Tid: 2014-05-26 kl. 18:00 Plats: Sessionssalen Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta ersättare 1. Inledning Dagordning 2. Information

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer