VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR"

Transkript

1

2 VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR I svenska försök har alla sorter som medeltal visat lägre avkastning vid sen sådd, i genomsnitt 29 kg lägre fröskörd per dygn senare såtid. I Danmark är den siffran något högre vilket visar att ju längre söav Albin Gunnarson, Svensk Raps FOTO: JENS BLOMQUIST Flera olika insatser är alla viktiga för att etablera den perfekta rapsgrödan. Tyngdpunkten ligger under grödans första veckor, oavsett om det gäller höst- eller våroljeväxter. Höstrapsetablering Etablering är inte bara hur man sår ut sitt frö. Höstrapsetablering omfattar allt från jordbearbetning, sådd, gödsling och ogräsbekämpning. Såtidpunkt Grunden till en god höstrapsgröda läggs till största delen redan på hösten. Detta visar flera års försök med såtidpunkter vid odling av höstraps i både Sverige och Danmark. En gammal regel har varit att hybrider skulle vara mer lämpliga att så vid en senare såtid, men försöken har visat att detta är ett falskt påstående. Det går inte att säga att vare sig linjesorter eller hybrider skulle vara mer lämpliga vid en sen såtid. I stället har det visat sig att det är den enskilda sorten som avgör om den är lämplig för sen sådd, oavsett om sorten är en hybrid eller linjesort. 2

3 der ut vi odlar raps desto viktigare är det att så tidigt. Försöken i OS-190 har tydligt bevisat att man får de bästa rapsskördarna vid tidig sådd. Jordbearbetning För att kunna så, och för den delen också få upp, sin höstraps snabbt ur jorden gäller det att välja en etableringsmetod som sparar både tid och fukt. Tidigare har en stor del av höstrapsen såtts efter träda, men i takt med att all mark behövs i produktion måste man också så raps efter andra grödor, t.ex. spannmål. Tiden mellan skörd av spannmålsgrödan och optimal såtid blir ofta mycket kort. Jorden är också ofta uttorkad och får ett grovt bruk om den plöjs. Olika former av plöjningsfria bearbetningsmetoder kan därför innebära stora fördelar minskad tidsåtgång, finare såbädd och minskad avdunstning. Plöjningen är dock effektiv för att bruka in halm och luckra hela matjordslagret. Sedan hösten 2007 har ett stort antal försök i serien R2 / L och 4143 runt om i Sverige visat att det är fullt möjligt att etablera höstraps utan föregående plöjning med bibehållen skörd. Utsädesmängd och ogräsbekämpning Vid en tidig sådd av höstraps är det viktigt att hålla nere utsädesmängden då plantorna kommer att ha gott om tid att växa sig stora inför vintern. En höstrapssådd under augustis första 10 dagar kan med fördel sås med ned till 40 plantor per kvadratmeter mot normala plantor. Även om plantorna är stora vid invintring så är små späda groddplantor under augusti hårt utsatta för konkurrens från ogräs och spillsäd. Här gäller det att vara med redan från start. Ett mycket stort antal försök med Nimbus och Butisan Top visar att bäst effekt på ogräsen fås vid tidiga behandlingar före uppkomst. Nimbus är den något mer bredverkande av produkterna och är förstahandsvalet vid plöjning. Vid en plöjningsfri etablering med mycket halmrester eller andra mullämnen i ytan är det bättre att välja en behandling med Butisan Top i grödans hjärtbladstadie....fortsättning se nästa sida 3

4 Kväve till höstraps Kvävetillförseln på hösten till höstraps är viktigt. Nya försök i serien OS-188 har visat ett intressant samband mellan att öka kvävegivan på hösten och i stället minska den på våren. Detta är ett fenomen som återigen belyser hur viktigt det är att få till en bra gröda redan på hösten. Nya rekommendationer säger nu att höstraps efter stråsäd skall gödslas med omkring 60 kg kväve på hösten. Tidigare rekommendation har varit kg lägre. Försöken har visat att genom att öka höstkvävegivan med 20 kg kväve har man kunnat spara hela 40 kg kväve på våren, en nettobesparing på 20 kg rent kväve. I försöksserien har bäst gödslingsnetto uppnåtts vid gödsling med 60 kg kväve på hösten följt av 140 kg kväve på våren. Om just 140 är det rätta eller möjligen ännu lägre ger inte försöken svar på. Det kan vara befogat att ytterligare våga minska kvävegivan på våren om rapsgrödan varit kraftig på hösten. Ett mycket bra hjälpmedel till att fastställa denna vårgödsling är Yara N-sensor. All gödsling i oljeväxter skall göras med svavelhaltiga gödselmedel. Bekämpning av spillsäd Stråsäd är idag den vanligaste förfrukten till höstraps varför spillsäd är ett vanligt problem. Spillsäd behandlas också med störst framgång redan på hösten med Focus Ultra. Spillsäd av höstspannmål går mer eller mindre inte att ta bort på våren utan där är höstbehandling ett måste. Svampen Phoma I Sydsverige förekommer även den på kontinenten så vanliga svampen Phoma Lingam. Som sista höståtgärd finns numera även i Sverige möjligheten att behandla Phoma med Cantus i grödans 4-6 bladstadie. Behandlingen kan kombineras med exempelvis Focus Ultra mot spillsäd eller mikronäring på hösten. Försök i Sverige har visat på betydande skördeökningar i angripna fält. Vårrapsetablering Även vårrapsskördarna blir störst vid tidig sådd på våren. Bekymret är dock att ogräs växer bättre än vårraps vid låga temperaturer. Därför är det viktigt att även tidig ta kontroll med Butisan Top eller Nimbus i ogräsbemängda fält. Odlingstekniska försök gjorda av BASF, Lantmännen SW Seed och Växtrådgruppen visade mycket bra effekter av Butisan Top både vad gäller skördad mängd, men också skördens renvaruhalt samt vattenhalt. Focus Ultra har bra effekt mot gräsogräs, särskilt kvickrot och flyghavre vilka har lätt att växa till i den ljusinsläppliga rapsgrödan. Våroljeväxter kombisås med NPKS. Lämplig kvävegiva ligger mellan kg, dels beroende på förväntad skörd men också beroende på kvävepris vilket varierat stort under de sista åren. Senare års försök har visat att vårraps svarar bra på fosforgödsling. Fosfor och kalium gödslas efter markkarta. 4

5 Jordloppor är en annan skadegörare som förekommer främst i östra Sverige. Förekomsten av jordloppor måste kontrolleras noggrant och behandlas vid behov med Fastac 50. Vår och försommaråtgärder i oljeväxterna Den övervintrade höstrapsen vill ha sitt kväve tidigt. Kvävet skall vara tillgängligt när rapsen börjar växa. Sista åren har en speciell modul utvecklats för raps i Yara N-sensor. Gödslingar med N-sensor i oljeväxter har visat att det faktiskt finns mycket stora möjligheter att låta sensorn spara på kvävet. Rapsbaggar Vårt största insektsproblem i oljeväxtodlingen är rapsbaggar vilka på många platser är resistenta mot pyretroider. I områden där pyretroidresistens inte förekommer är det viktigt att ändå växla mellan pyretroiden Fastac 50 och andra produkter med annorlunda verkningsmekanismer vid upprepad behandling mot skadeinsekter. Det är av största vikt att ha tillgång till flera olika verkningsmekanismer varför preparatväxling inte nog kan understrykas. Svampangrepp Regniga år kan slutligen bomullsmögel förstöra en annars perfekt oljeväxtgröda. Angreppen löper störst risk att bli stora i täta, frodiga och fuktiga fält. Cantus är en ny fungicid på den svenska oljeväxtmarknaden. Det unika med Cantus är att den erbjuder ett något bredare behandlingsfönster vilket innebär att en behandling före full blom medför en lägre grad av körskador. Andra effekter är exempelvis att grödan skidor hålls gröna längre. På skidorna sker en stor del av fotosyntesen. Om skidorna hålls gröna under frömatningen kan detta leda till skördeökningar. Växtskyddscentralen och lantbruksrådgivningen tillhandahåller lokala prognoser för bomullsmögel. En odlingssäsong av oljeväxter är lång oavsett om det gäller höst- eller vårraps. Odlingskalkylen är framtung vilket innebär att stora kostnader uppstår tidigt långt före skörd. Bra är då att marknaden erbjuder stora möjligheter till att låsa priset när helst på året man vill. När prisnivån nu ligger stadigt över två gånger spannmålspriset är oljeväxtgrödan en riktig högavkastare att ta vara på. Efterfrågan på raps är god och odlingsutrymme finns men det är en bit kvar från dagens ha till 80- talets glansdagar med ha. Men den potentiella arealen i Sverige är långt högre, runt ha. Det är många som slåss om det svenska rapsfröet, biodieselindustri, svenskt proteinfoder och svensk rapsolja i livsmedelsproduktionen. Det ser lovande ut för rapsodlingen växtodlingsgårdens gula motor. 5

6 Ogräs För att få bra och breda ogräseffekter i sin oljeväxtodling finns två alternativa produkter, Butisan Top eller Nimbus. Top Butisan...har både jord- och bladherbicid verkan. Produkten innehåller de aktiva substanserna, metazaklor och kvinmerak. Behandlingstidpunkt Butisan Top har bäst effekt i ogräsens tidiga utvecklingsstadier, behandling ska därför ske så tidigt som möjligt efter sådd och defenitivt inte efter att grödan har fått 1-2 örtblad. Behandling mot ogräsarterna lomme, näva och viol ska helst göras strax efter sådd eller senast i grödans hjärtbladsstadium. Jordbearbetning och etablering Butisan Top har jordverkan och precis som andra herbicider med jordverkan så fastläggs den aktiva substansen till växtrester i ytan såsom t.ex. halm. Vid mycket växtrester i ytan eller en hög mullhalt kan ogräseffekten därför försämras. I system med reducerad jordbearbetning och mycket växtrester i ytan rekommenderas därför en behandling efter uppkomst. Vid behandling efter uppkomst utnyttjar vi även bladverkan från Butisan Top och får säkrare effekter. Likaledes vid reducerad bearbetning där fröna ligger ojämnt och grunt myllade rekommenderas också behandling efter uppkomst, för att inte preparatet ska träffa fröna direkt. Vältning eller annan jordbearbetning ska inte utföras efter sprutning med Butisan Top. Jordart Effekten påverkas av jordens ler- och mullhalt. Hög dos vid hög ler- eller mullhalt. Väderlek Vid normal fuktighet är det bäst att spruta 1 dygn efter sådd. Vid torka, avvakta med behandling. En viss tillväxthämning kan uppträda om det kommer stora mängder nederbörd strax efter sprutning. Vanligtvis hämtar sig grödan snabbt. OBS! Butisan Top bör inte användas på mycket lätta jordar med låg mullhalt. På rena mulljordar sprutas Butisan Top endast efter grödans uppkomst. Efterföljande gröda Om höstoljeväxterna har utvintrat, kan om Butisan Top använts under augusti månad, valfri gröda, dock inte sockerbetor odlas på våren efter normal jordbearbetning. På lätta jordar bör stråsäd undvikas. Vid senare sprutning ska inte stråsäd väljas, odla då istället våroljeväxter, ärter, bönor, kålväxter, majs eller potatis. Vid omsådd av våroljeväxter på våren kan endast ärter, bönor, kålväxter, majs eller potatis odlas. Dosering Normaldosen för Butisan Top är 2,0 l/ha. Under mycket gynnsamma förhållanden, små eller ogrodda ogräs, lättbekämpade ogräs, lagom med markfukt, lätt och mullfattig jord kan dosen sänkas till 1,75 l/ha. Blandbarhet Butisan Top är blandbar med Focus Ultra, Fastac 50, och Cantus. 6

7 OGRÄSEFFEKT I VÅR- OCH HÖSTOLJEVÄXTER Art Våroljeväxter Höstoljeväxter Butisan TOP 2,0 l/ha Butisan TOP 2,0 l/ha Baldersbrå Blåklint Dån Fliknäva Harkål Jordrök Kamomill Lomme Penningört Plister Snärjmåra Svinmålla Trampört Vallmo Veronika Våtarv Åkerbinda Åkerförgätmigej Åkermolke Åkerspergel Åkerviol Höstkorn Höstråg Höstvete Vårkorn Renkavle Losta Vitgröe Åkerven Källa: BASF = mycket god effekt = god effekt = måttlig effekt Höstoljeväxter Nimbus CS 3,0 l/ha 7

8 Nimbus CS...är ett ogräsmedel som skall användas före rapsens uppkomst, 0 till 3 dagar efter sådd. Nimbus CS består av två verksamma substanser metazaklor och clomazon, båda substanserna tas upp av de groende ogräsens rötter och groddar. Efter upptag transporteras de ut i ogräsplantan som vissnar och dör före uppkomst eller strax efter. Nimbus CS ger liksom andra jordverkande ogräsmedel bäst effekt vid god fuktighet. Jordens lerhalt och mullhalt påverkar effekten. Ogräseffekter Nimbus har totalt sett bättre ogräseffekter än Butisan Top, speciellt på lomme, blåklint och viol. Jordbearbetning och etablering Vid en etableringsmetod där fröna är grunt och ojämnt myllade eller det finns mycket växtrester i ytan rekommenderas behandling med Butisan Top efter uppkomst. Detta för att inte få sprutvätska direkt på omyllat frö eller tappa effekt p.g.a fastläggning i växtmaterial i ytan. Dosering Lägsta dosen på lätta och mullfattiga jordar eller under goda sprutbetingelser såsom hög fuktighet och temperatur. Högsta dosen på styva och eller mullrika jordar. Höstoljeväxter Nimbus CS 2,0-3,0 l/ha senast 3-5 dagar efter sådd. Våroljeväxter Nimbus CS 2,0-2,5 l/ha senast 3 dagar efter sådd. För god effekt har markfukten vid spruttillfället stor betydelse. OBS Oljeväxterna får inte stå i markytan eller synas. På lätta jordar med låg mullhalt avråds från användning av Nimbus CS. På rena mulljordar, över 5-6% mullhalt, används Butisan Top efter uppkomst. Efterföljande gröda Om höstoljeväxter har utvintrat och om Nimbus CS använts under augusti - kan valfri gröda, dock inte sockerbetor och lin odlas på våren efter normal jordbearbetning eller plöjning. På lätta jordar bör dock stråsäd undvikas särskilt havre. Bästa alternativ är våroljeväxter. Efter våroljeväxter som förstörts kan endast våroljeväxter, potatis och ärtor odlas. Efter normal skörd av höstoljeväxter kan valfri gröda odlas. Efter skörd av våroljeväxter avråds från direktsådd av höstsäd. Missfärgning Nimbus kan i vissa tillfälle ge gula/vita bladkanter på rapsplantorna. Detta uppstår särskilt när tillväxten är låg i rapsplantan under kyliga väderleksförhållande samt om mycket regn faller kort tid efter behandling. Den gula / vita färgen försvinner inom ca. 1-4 veckor beroende på jordart och väderlek. Nya gröna blad växer ut och täcker över de äldre vit- / gulfärgade bladen. Behandla inte med Nimbus på sent sådda fält vid kall och regnig väderlek. I försök har inte blekningen påverkat avkastningen i jämförelse med andra ogräsbehandlingar. Gräsogräs Både Burtisan Top och Nimbus har effekt på gräsogräs och spillsäd. Spillsäd som gror senare från djupare jordlager kräver en kompletterande behandling med Focus Ultra. Ettårig vitgröe har både Butisan Top och Nimbus effekt mot. Vitgröe gror både höst, vår och sommar, vilket gör att man trots bra behandlingseffekter på hösten kan få in vitgröe igen. Nimbus eller Butisan Top är bra att använda mot renkavle även ur resistenshänseende. 8 Se ogräseffekt i höstoljeväxter sida 7.

9 Focus Raps är under hela gronings- och etableringsfasen mycket känslig för konkurrans. Mängden spillsäd varierar mycket beroende på hur mycket som är spillt och hur såbädden är förberedd. Konkurrens Spillsäd konkurrerar precis som annat ogräs med rapsen om ljus, vatten, plats och näring. Bekämpas inte spillsäden resulterar det i en mycket ojämn gröda. Där spillsäden står tät sträcker sig rapsen med risk för bortfrysning över vintern. Ett normalt spill från en skördetröska ligger på 1-2 %, vilket motsvarar i storleksordningen kg spill/ha. 50 kg spillsäd/ha eller 100 kärnor/ha är tillräckligt för att få tätt med spillsäd som konkurrerar och sätter tillbaka rapsen betydligt. I försök (OS ) har 50 kg spillsäd av vårkorn i höstraps bekämpats med Focus Ultra när vårkornet var i trebladsstadiet. Merskörden för behandlingen blev 675 kg frö/ha. Omräknat innebär detta att en spillsädesplanta av vårkorn ger en skördeförlust på ca. 8 kg frö/ha. Faktorer som påverkar effekten Focus Ultra har bäst effekt mot spillsäd och gräsogräs som är i god tillväxt, speciellt god markfukt gynnar effekten. Dosering Ultra Spillsäd...en av rapsens värsta fiender. Våroljeväxter Flyghavre, åkerven, renkavle Dos: 1,5-2,0 l/ha Focus Ultra när flyghavren har 2-4 blad. Behandling senast före rapsens begynnande knoppstadium. Kvickrot Dos: 2,0-3,0 l/ha - när kvickroten har 3-5 blad, dock senast före rapsens begynnande knoppstadium. Höstoljeväxter Spillsäd av vårkorn, havre och/eller åkerven, renkavle Dos: 1,0-2,0 l/ha Focus Ultra när säden/gräset har ca 2-4 blad på hösten. Spillsäd av höstkorn, höstvete eller höstråg Dos: 1,5-3,0 l/ha Focus Ultra när spillsäden har ca 2-4 blad på hösten eller på våren då tillväxten börjat. Behandling senast före grödans begynnande knoppstadium. Höstkorn bekämpas lättare än t.e.x. höstråg. Kvickrot Dos: 2,0-3,0 l/ha när kvickroten har 3-5 blad på våren, dock senast före rapsens begynnande knoppstadium. Vid plöjningsfri odling/reducerad bearbetning finns ofta behov av två behandlingar mot spillsäd med 2-3 veckors intervall. Detta för att spillsäden gror från varierande djup. Blandning Focus Ultra kan blandas med Fastac 50 för bekämpning av rapsjordloppor, med Butisan Top och med Cantus mot torröta. Gräsogräs konkurrerar hårt med rapsen och ska därför bekämpas innan det blir för stort och tär på rapsen. Det gagnar såväl rapsen som efterföljande grödor. Spillsäd i höstoljeväxter 9

10 Fastac 50...är ett insektmedel med snabb och effektiv verkan mot skadeinsekter. Rapsjordloppa Kan ställa till stor skada, speciellt i höstoljeväxter. Med tanke på att det inte sker någon allmän betning av oljeväxtfröet längre, har behandlingen mot rapsjordloppan blivit viktigare än någonsin. I augustiseptember flyger lopporna in i fält med oljeväxter där de äter på hjärtblad och späda örtblad samt lägger ägg i marken, tätt intill plantorna. Larverna kläcks ca 10 dagar efter äggläggningen, de kryper in i plantan, äter i bladskaftet och gnager gångar inne i stjälken. Larvskader som kan leda till utvintring av plantorna betraktas som allvarligare än gnagskader. Bekämpningströskel, larvskader Rapsjordloppornas inflygning till fältet följs med fångstskålar. Riktvärde för bekämpning är rapsjordloppor/10 dm 2 som ackumulerad fångst under tre veckor. Alternativt 1-2 rapsjordloppor per radmeter. Gå ut i skymningen och kolla med hjälp av ficklampa. Bekämpningströskel, gnagskader Vid ca 10% uppäten bladyta. Jordloppor Jordloppor är ett problem i vårraps i främst östra Svealand. Riktvärde för bekämpning är när gnagskador utgör mer än 30 % av hjärtbladens yta, samtidigt som tillväxten är hämmad p.g.a. torka. Bekämpningstidpunkt är från uppkomst fram tills 3-4 örtblad är utvecklade. REKOMMENDATION mot rapsjordloppa och jordloppa Endast i områden utan resistens! 0,2-0,3 l/ha Fastac 50 Oftas i september då grödan har 2-5 örtblad. BEKÄMPNINGSTRÖSKEL medeltal - rapsbaggar/planta Knopp- Vårolje- Höstoljestadium växter växter Tidigt 0, Medel Sent Rapsbagge Angrepp av rapsbaggar medför alltid sänkt fröskörd och sämre kvalitet. Det är viktigt att hålla grödan under uppsikt och sätta in behandling så fort som möjligt. Det är alltid bättre att spruta en dag för tidigt än en dag för sent. Den första tidiga behandlingen ger dessutom bäst netto. REKOMMENDATION mot rapsbaggar Endast i områden utan resistens! RAPSBAGGE (MELIGETHES AENEUS) 0,2-0,3 l/ha Fastac 50 Den lägre dosen används för att få en kort tidseffekt vid tidig behandling. Behandlingen måste ofta upprepas. Nyinflygning kan förekomma, vilket innebär att ännu en behandling kan bli nödvändig. I område med förväntad resistens av pyretroider mot rapsbaggar använd produkt med annat verkningssätt. Medlet får inte användas i odlingar som beflygs av bin och humlor. Bekämpning får göras i odlingar av oljeväxter före blomning, även om det finns blommande undervegetation, om bekämpningen utförs mellan klockan (svensk sommartid) och humlor och bin lämnat området. Sprutteknik Fastac 50 har krav på användning av 90 % avdriftsreducerande utrustning. Svenska och utländska försök har visat att bekämpningseffekten på skadeinsekterna är likvärdig oberoende om avdriftsreducerande utrustning används eller inte. 10 VÅGRANDIG JORDLOPPA / FOTO AV PEDER WAERN, VÄXTSKYDDSCENTRALEN.

11 Cantus...är ett systemiskt svampmedel som innehåller den aktiva substansen Boscalid. Cantus kan användas mot svampangrepp i raps under blomning, men också mot angrepp av torröta och ljus bladfläcksjuka på hösten. Användning under blomning Cantus har god effekt på både bomullsmögel, alternaria och gråmögel. Cantus får användas fram t.o.m. full blom. Förutom bra sjukdomseffekter ger Cantus en fysiologisk effekt. Den fysiologiska effekten yttrar sig som en förgrönande och skördehöjande effekt, men påverkar också grödan så att den får en jämnare avmognad. En konkret effekt av en behandling med Cantus är mindre spill från skidor som spricker upp. En ytterligare stor fördel men Cantus är att den kan användas redan vid begynnande blomning. Fördelen med att använda Cantus så tidigt är att nedkörningen av den högväxande rapsen minskar. Rekommenderad dos Cantus är 0,5 kg/ha. Användning på hösten mot torröta Vid användning mot torröta på hösten behandlar man när rapsen har 4-6 blad. Höstbehandlingen är särskilt viktig för att undvika rothalsröta och liggbildning påföljande sommar. Eventuellt kan det också finnas behov att behandla på våren mot torröta. Rekomenderad dos Cantus är 0,25-0,5 kg/ha. Sprutteknik För att få ut högsta effekt av Cantus bör sprutvätskan fördelas jämnt och med god täckning. I raps rekommenderar BASF en vattenmängd på liter/ha. Cantus är bl.a. blandbar med Focus Ultra, Biscaya, Fastac 50, Sportak EW och Amistar. Effekttabell för Cantus i oljeväxter Bomullsmögel Svartprickssjuka Torröta Gråmögel Sclerotinia sclerotiorum Alternaria bras. Phoma lingam Botrytis cinerea Källa: Landscenteret i Danmark, Skalan är 1-4 prickar = mycket god effekt 11

12 Svampsjukdomar i oljeväxter Bomullsmögel (Sclerotinia sclerotium) Bomullsmögel är den sjukdom på oljeväxter som anses ha den största ekonomiska betydelsen. Svampen överlever i marken som vilkroppar (sklerotier). Sklerotierna kan överleva i marken under lång tid, det är därför viktigt med en god växtföljd. Vid hög luftfuktighet infekterar sporerna där det finns näring. Angreppen startar ofta i bladfästena där det fallit ner kronblad som näringskälla. Den enskilt största faktorn för uppkomst av bomullsmögel är om det varit angrepp på det enskilda fältet när oljeväxter odlats tidigare. Ett litet tips är att gå och titta i stubben efter skörd, syns brådmognade stjälkar med sklerotier inuti, anteckna sedan det i ert växtodlingsprogram. Den bästa tidpunkten för bekämpning är strax före och under fullblom. Svartprickssjuka (Alternaria bras.) Alternaria angriper raps och rybs, viktiga smittkällor är växtrester. Hög fuktighet och värme gynnar svampen. På stjälkarna uppkommer 1-5 mm svarta fläckar. Senare under säsongen kan angreppet gå upp till skidorna. På skidorna bildas små svartvioletta runda eller avlånga fläckar. Skidorna brådmognar och spricker lätt upp varvid fröna dråsar. Bästa tidpunkt för bekämpning är vid fullblom och strax därefter. Torröta (Phoma lingam) Torröta förekommer främst i höstoljeväxter. Kraftiga angrepp kan leda till brådmogna, liggbildning och i värsta fall knäcks grödan nere vid rothalsen. Svampen överlever främst på växtrester. Sporerna kan också spridas långt med vinden. De första symptomen uppkommer redan på hösten i form av ljusgrå bladfläckar med svarta prickar i de s.k. pykniderna. Fläckarna utvecklar sig under säsongen och övergår till stjälken. I slutet av säsongen kan hela nedre delen av stjälken vara täckt av svarta prickar (pykniderna), en rosa färgton kan ibland uppkomma. Angreppet kan gå vidare och få hela rothalsen att bli mörkfärgad och efter en tid förrutna. Bästa tidpunkt för bekämpning är på hösten alternativt tidigt på våren. Gråmögel (Botrytis cinerea) Svaga oljeväxtplantor angrips lättast av gråmögel. Svampen finns på många platser i naturen och många olika arter angrips. Gråmögelangrepp börjar oftast vid bladfästet där det är fuktigt längre, därifrån utbreder sig gråmöglet och ser det som en mörkgrå beläggning på stjälk och sidoskott. Under tiden bildas svarta vilokroppar på och i stjälken. 12

13 Oljeväxter kräver olika näringsämnen, och det gäller att hålla ordning på eventuella bristsymtom. Våroljeväxter Fastac 50 0,2-0,3 l/ha Jordloppor, rapsbaggar - Endast i områden utan resistens! Focus Ultra 2,0-3,0 l/ha Butisan Top 1,75-2,0 l/ha Nimbus CS 2,0-2,5 l/ha Flyghavre, kvickrot Mikronäring, Mg, Mn, B, S Cantus 0,5 kg/ha Bomullsmögel, svartfläcksjuka, gråmögel

14 Oljeväxter är näringskrävande och det gäller Höstoljeväxter HÖST Manganbrist: Mangan är viktig för fotosyntesen och bildandet av tillväxthormonet auxin. Borbrist: Bor är ett mycket viktigt mikroämne för oljeväxter. Bor ingår i cellväggarna och är nödvändigt för en fullgod blomning. Höstbehandling Fastac 50 0,2-0,3 l/ha Rapsjordloppa - Endast i områden utan resistens! Focus Ultra 1,0-3,0 l/ha Spillsäd, åkerven, renkavle Butisan Top 2,0 l/ha Cantus 0,25-0,5 kg/ha Torröta (Phoma) Nimbus CS 2,0-3,0 l/ha Mikronäring, Mg, Mn, B, S

15 att hålla reda på eventuella bristsymtom. Växtskydd för rapsodling Höstoljeväxter VÅR Magnesiumbrist: Magnesium är en central byggsten i klorofyll och viktig för assimilationen. Magnesium bidrar till skörd och oljehalt. Magnesiumbrist syns först på äldre blad. Svavelbrist: Svavel är viktigt bl.a. för nitratreduktionen och förbättrar kväveutnyttjandet. Svavelbrist syns först på de yngre bladen. Vårbehandling Fastac 50 0,2-0,3 l/ha Rapsbaggar -Endast i områden utan resistens! Mikronäring Cantus 0,5 kg/ha Bomullsmögel, svartfläcksjuka, gråmögel Focus Ultra 2,0-3,0 l/ha Kvickrot Knoppbildning Beg. blomning Fullblom Skidmatning

16 Produkt Information BUTISAN TOP Innehåll Metazaklor 375 g/l + Kvinmerak 125 g/l Formulering Suspensionskoncentrat (SC) Förpackning 5 liter dunk Blandbarhet Blandbart med Focus Ultra, Fastac 50 och Matrigon. NIMBUS CS Innehåll Formulering Förpackning Blandbarhet FASTAC 50 Alphacypermetrin 50 g/l Emulsionskoncentrat (EC) 5 liter dunk Blandbart med de flesta förekommande växtskyddsmedel. CANTUS Innehåll Metazaklor 250 g/l + Clomazone 33,3 g/l Formulering Suspensionskoncentrat (SC) Förpackning 5 liter dunk Blandbarhet Inte aktuellt. FOCUS ULTRA Innehåll Boscalid 50% Vattendispergerbart granulat Formulering Vattenlösligt granulat (WG) Förpackning 2,5 kg förpackning Blandbarhet Blandbart med Sportak EW, Focus Ultra och Fastac 50. Innehåll Formulering Förpackning Blandbarhet Cykloxidim 100 g/l Emulsionskoncentrat (EC) 5 liter dunk Blandbart med Butisan Top, Fastac 50, Mangankelat, Matrigon, Bortrac 150, Solubor och Cantus. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. BASF är medlem i Svenskt Växtskydd Läs mer på vår hemsida Sigvard Johansson Ann-Kristin Nilsson Peter Löfgren Tlf.:

BROADWAY vinner över gräset

BROADWAY vinner över gräset BROADWAY vinner över gräset men även över örtogräset Solutions for the Growing World är enkelt! En enda produkt mot både gräs och örtogräs OCH med en temperaturstabilitet som gör att är anpassad för den

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? kg/ha Öster- & Västergötland Top 8 2008-2012 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 Primus Abakus PR45D05 PR46W20 PR44D06 Bonanza Mascara Sherpa kr/ha Öster- & Västergötland

Läs mer

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel Värt att veta om resistens Solutions for the Growing World Förhindra resistens genom att planera en effektiv besprutningsstrategi för flera år framöver TM Broadway

Läs mer

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC * Varumärke Dow Agro Sciences LLC Dow AgroSciences Sverige AB Norra Vallgatan 70 SE-211 22 Malmö Tel: 040-97 06 40 Fax: 040-97 06 55 www.dowagro.se Anmärkning: Information och fakta i denna skrift är såvitt

Läs mer

Ultra. Focus 5 L. Ogräsmedel

Ultra. Focus 5 L. Ogräsmedel Focus Ultra Ogräsmedel Användningsområde: Mot gräsogräs i odlingar av blomkål, bönor, energiskog, jordgubbar, foder- och kokärter, klöverfrö, lusern, lök, morötter, oljelin, raps, rybs, rödsvingel, selleri,

Läs mer

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits.

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. L147559 SWED/3N Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME

Läs mer

Ej för publisering. Metazaklor... 375 g/l Kvinmerak... 125 g/l. Förvaring: Frostfritt

Ej för publisering. Metazaklor... 375 g/l Kvinmerak... 125 g/l. Förvaring: Frostfritt Användningsområde: Mot ogräs i odlingar av raps och rybs. All annan användning är otillåten. Reg nr. 4634 Klass: 2L Endast för yrkesmässigt bruk Butisan Top Verksam beståndsdel: Metazaklor... 375 g/l Kvinmerak...

Läs mer

Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning. Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen

Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning. Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen N-Sensor fördelning i olika länder 2012 Antal sensorer per land den 30 juni 2012 totalt 1221 (inklusive

Läs mer

Årets växtskyddsprogram

Årets växtskyddsprogram Produktkatalog Årets växtskyddsprogram DuPonts produktprogram växer Vi har sedan flera år varit en av de ledande leverantörerna på ogräsmedel med vårt lågdosprogram. Det samma med vår starka ställning

Läs mer

Växtskydd från Nordisk Alkali

Växtskydd från Nordisk Alkali Växtskydd från Nordisk Alkali Rådgivning och marknadsföring av väl utprovade växtskyddsmedel för användning i många grödor. Växthus Plantskolor Prydnadsväxter Grönsaker Frukt Spannmål Bär Raps Potatis

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

Växtodling 2015 DLA-Agro. Växtodling 2015

Växtodling 2015 DLA-Agro. Växtodling 2015 Växtodling 2015 DLA-Agro Växtodling 2015 Produktinformation och almanacka för 2015 Kontakta Swedish Agro när det gäller... Växtskydd, mineralgödsel, utsäde, spannmål m.m. Patrik Persson BJUV (försäljningschef)

Läs mer

Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET!

Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET! Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET! Maxim representerar morgondagens betningsmedel mot svampsjukdomar!

Läs mer

DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013. www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00. DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö

DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013. www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00. DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013 www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00 DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö Innehåll & kontaktpersoner Produktkatalog 2013 Innehåll & kontaktpersoner 2 Rengöring

Läs mer

L139267 Användningsområde 10 KG

L139267 Användningsområde 10 KG L139267 SWED/10L Användningsområde Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behandling får ej ske senare än 30 dagar före skörd. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 10 KG L141170

Läs mer

Tema Raps. Nyttoinsekterna i fokus. Rapsen - framtidsgrödan! Alnarps RAPSDAG. Nu blir svampbekämpningen enklare. Mars 2014

Tema Raps. Nyttoinsekterna i fokus. Rapsen - framtidsgrödan! Alnarps RAPSDAG. Nu blir svampbekämpningen enklare. Mars 2014 Tema Raps Mars 2014 Nyttoinsekterna i fokus Hur påverkas de så kallade nyttoinsekterna av våra bekämpningsmedel? Frågan blir allt viktigare i takt med kommande IPM direktiv och intresset för selektiva

Läs mer

Stortältet. Stortältet blir 0,25 ha Alla delar av Stortältet har 20 m spännvidd.

Stortältet. Stortältet blir 0,25 ha Alla delar av Stortältet har 20 m spännvidd. Stortältet Stortältet Stortältet blir 0,25 ha Alla delar av Stortältet har 20 m spännvidd. Montrarna är tillgängliga mån. den 22:e kl. 08:00 Monterns bakkant utgörs av tältduk el. tältvägg alt. skärm för

Läs mer

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Jordbrukare som omfattas av en ny förbindelse: Från basgödsling till gödsling enligt markkartering, dvs. behovsanpassad

Läs mer

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket 2014-11-12 Integrerat växtskydd beskrivs i Artikel 14 Krav

Läs mer

Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson

Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson Varför fosforgödslingen måste anpassas bättre Merskördar för fosforgödsling varierar mycket Grödornas fosforbehovet varierar Markernas

Läs mer

Effekter och rekommendationer

Effekter och rekommendationer Pyretroider tillverkarnas rekommendationer Observera att det kan finnas skillnader mellan preparatens långtidseffekt mot enskilda skadegörare. Doserna nedan anges i liter respektive kg/ha. Observera även

Läs mer

Belvedere 5 L OGRÄSMEDEL. Örtogräsbekämpning efter uppkomst. Effektiv blandningspartner för ogräskontroll i betor. Gröda Betor.

Belvedere 5 L OGRÄSMEDEL. Örtogräsbekämpning efter uppkomst. Effektiv blandningspartner för ogräskontroll i betor. Gröda Betor. Belvedere Effektiv blandningspartner för ogräskontroll i betor Gröda Betor Verksamt ämne Fenmedifam 160 g/l (15.1% vikt-%) Desmedifam 160 g/l (15.1% vikt-%) Formulering Suspo-emulsion (SE) Verkningsmekanism

Läs mer

Trimaxx TILLVÄXTREGLERING. Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete ANETRISE3LT/01/A S4813A/02

Trimaxx TILLVÄXTREGLERING. Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete ANETRISE3LT/01/A S4813A/02 Trimaxx Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete Verksamt ämne: Formulering: Rekisterinumero: 5121 Behörighetsklass: 2L Registreringsinnehavare: ADAMA Registrations B.V.

Läs mer

Glypper 20 L. : oljeväxter, potatis, sockerbetor, stubb, träda och vall Batchnummer och tilverkningsdatum : se förpackning

Glypper 20 L. : oljeväxter, potatis, sockerbetor, stubb, träda och vall Batchnummer och tilverkningsdatum : se förpackning Glypper Ogräsmedel Lösligt koncentrat (SL) innehållande 360 g/l (30,7 vikt-%) glyfosat i form av 486 g/l glyfosatisopropylaminsalt Verkningsmekanism : HRAC G Gröda : oljeväxter, potatis, sockerbetor, stubb,

Läs mer

Tern 750 EC. Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda

Tern 750 EC. Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda Tern 750 EC Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda : vete, havre, korn råg och rågvete Verkningsmekanism : FRAC 5 Batchnummer och tilverkningsdatum : se

Läs mer

Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion

Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion I SPÅREN AV SKÖRDEVARIATIONERNA I KUMMIN seminariet 23.11.2011 Hyvinge, 24.11.2011

Läs mer

Växtskyddsåret 2008 Fruemöllans bärodling

Växtskyddsåret 2008 Fruemöllans bärodling Växtskyddsåret 2008 Fruemöllans bärodling Informationsbladet delades ut vid fältvandringen 27/8 2008. Skadegörare som vållat skada i odlingen under året tas upp tillsammans med förslag till växtskyddsstrategiplan

Läs mer

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden.

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Noter till Kalkyler för energigrödor 2015 Författare: Håkan Rosenqvist Höstvete, foder Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Utsäde;

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

VÄXTFÖLJDENS BETYDELSE FÖR Verticillium dahliae I HÖSTRAPS

VÄXTFÖLJDENS BETYDELSE FÖR Verticillium dahliae I HÖSTRAPS VÄXTFÖLJDENS BETYDELSE FÖR Verticillium dahliae I HÖSTRAPS SLUTRAPPORT Finansierat av Stiftelsen svensk Oljeväxtforskning och SL stiftelsen Borgeby 31 december 21 Agronom Magnus Melin HS Malmöhus Borgeby

Läs mer

Vetemästaren. Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA

Vetemästaren. Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA Vetemästaren Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA Vad ger vetemästaren? Odlingstävlingar kan knappast ge svar om framtida odling men kan vara ett bra redskap att formulera frågor ang. odling och

Läs mer

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan är nyckeln till framgång Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det

Läs mer

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat!

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! Stommen i din bladmögelbekämpning Mögelangrepp utgör den största risken för förluster när man odlar potatis. Mögel stoppar växten eftersom

Läs mer

Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik

Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik Giftfri trädgård Information 2010 Kävlinge kommun, Miljö & Teknik Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge Telefon 046-73 90 00, Fax 046-73 91 35 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Februari 2010 Miljö & Teknik

Läs mer

Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling

Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling Ekologisk odling av grönsaker på friland Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling Foto: Johan Ascard Ogräsarternas biologiska egenskaper Text: Anne-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket, Uppsala

Läs mer

Majsmott en ny skadegörare att ta hänsyn till vid majsodling

Majsmott en ny skadegörare att ta hänsyn till vid majsodling Majsmott en ny skadegörare att ta hänsyn till vid majsodling Föredrag vid ÖSF-konferensen den 27 november 2014 på Vreta Kluster Gunnel Andersson Jordbruksverket, Rådgivningsenhet syd Växtskyddscentralen

Läs mer

Starane 180. EU513 Leaflet Label Front page cover OGRÄSMEDEL

Starane 180. EU513 Leaflet Label Front page cover OGRÄSMEDEL EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Fara Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 88 Starane 180 Faroangivelser: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

GULROST I VETE. Oscar Díaz och Jan Ö. Jönsson Svalöf Weibull AB, Stråsädesavdelning, 268 81 Svalöv E-post: oscar.diaz@swseed.se

GULROST I VETE. Oscar Díaz och Jan Ö. Jönsson Svalöf Weibull AB, Stråsädesavdelning, 268 81 Svalöv E-post: oscar.diaz@swseed.se GULROST I VETE Oscar Díaz och Jan Ö. Jönsson Svalöf Weibull AB, Stråsädesavdelning, 268 81 Svalöv E-post: oscar.diaz@swseed.se Sammanfattning Dominerande svampsjukdomar i södra Sverige och Danmark var

Läs mer

Ökad användning av glyfosat

Ökad användning av glyfosat Ökad användning av glyfosat Beskrivning och orsaker Rapport från projektet CAP:s miljöeffekter Miljöskyddsenheten 1999 06 30 Referenser: Stina Olofsson, 040-41 52 31 Ingemar Nilsson, 040-41 52 93 0 Innehåll

Läs mer

Dränering Från missväxt till tillväxt

Dränering Från missväxt till tillväxt Dränering Från missväxt till tillväxt En dränerad jord ger mer Det främsta målet med dränering av jordbruksmark i Sverige är att leda bort ett överskott av vatten. Med en väldränerad jord ökar möjligheten

Läs mer

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda NYHET Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda TM Vi ger Sverige ett rejält försprång Nya möjligheter med Moddus 3 Moddus förbättrar grödan på flera sätt 4 Myter och sanningar

Läs mer

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel Reviderade av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 30 november 2011 1. Dessa riktlinjer

Läs mer

Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården. Skaraborg Rapport 2_2015 Björn Roland

Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården. Skaraborg Rapport 2_2015 Björn Roland Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården Skaraborg Rapport 2_215 Björn Roland Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården Bakgrund På Hushållningssällskapet Skaraborgs försöksgård Logården,

Läs mer

Effekten av grund jordbearbetning och halminblandning på skördenivån och höstmineraliseringen i höstvete efter höstraps

Effekten av grund jordbearbetning och halminblandning på skördenivån och höstmineraliseringen i höstvete efter höstraps Sammanfattning av SSO-projektet Stimulering av höstrapshalmens förmåga till kvävefixering i jorden efter skörden för minskning av kväveutlakningsrisken Effekten av grund jordbearbetning och halminblandning

Läs mer

Risk- och konsekvensanalys för stråsäd - svampsjukdomar och skadedjur

Risk- och konsekvensanalys för stråsäd - svampsjukdomar och skadedjur Risk- och konsekvensanalys för stråsäd - svampsjukdomar och skadedjur Bedömningar gjorda av Anders Adholm, HIR Skåne, Anki Sjöberg, Lovanggruppen, Cecilia Lerenius och Gunilla Berg, Jordbruksverket samt

Läs mer

Åtgärder för att förhindra. ytvattenerosion

Åtgärder för att förhindra. ytvattenerosion Åtgärder för att förhindra ytvattenerosion Innehåll Förord Inledning...3 Transport av fosfor och bekämpningsmedel...3 Ytavrinning...3 Åtgärder mot ytvattenerosion...4 Exempel på ytvattenerosion...5 Skyddszoner...8

Läs mer

Nya sätt att upptäcka skadegörare

Nya sätt att upptäcka skadegörare Nya sätt att upptäcka skadegörare Anders Jonsson 1, Ann-Charlotte Wallenhammar 1,2 och Ulf Axelson 1,3 1 Precisionsodling och pedometri, Institutionen för mark och miljö, SLU, Skara 2 HS Konsult AB, 3

Läs mer

Äppelträdet ett träd med stort prydnadsvärde

Äppelträdet ett träd med stort prydnadsvärde - Varför beskär vi fruktträd? Är det enbart ett måste eller för att trädet tar för stor plats i trädgården. Svaret är självklart, nej. Målet med beskärningen kan vara många men den viktigaste orsaken till

Läs mer

insekter Insecticide seed treatments in sugar beet

insekter Insecticide seed treatments in sugar beet 460 461-2014 Annual Report Betning mot insekter Insecticide seed treatments in sugar beet Åsa Olsson ao@nordicbeetresearch.nu +46 709 53 72 62 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14,

Läs mer

Energieffektivisering i växtodling

Energieffektivisering i växtodling Energieffektivisering i växtodling Temadag Odling i Balans 21 januari 2009, Nässjö Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Energiflöden i svensk växtodling idag Energy input Bioenergy

Läs mer

Yara N-Tester är ett bra hjälpmedel. Men kunskap och sunt förnuft är lika viktigt.

Yara N-Tester är ett bra hjälpmedel. Men kunskap och sunt förnuft är lika viktigt. Yara N-Tester är ett bra hjälpmedel. Men kunskap och sunt förnuft är lika viktigt. Yara N-Tester är ett hjälpmedel för att bedöma behovet av en kvävekomplettering. Förenklat kan mätaren beskrivas som en

Läs mer

Agronomisk kalibrering

Agronomisk kalibrering Agronomisk kalibrering Vad är SN-värdet i Yara N-Sensor SN-värdet i Yara N-Sensor bygger i grunden på ett index från reflekterande ljus i färgerna Rött och När Infra Rött (NIR). Reflektion 0.6 0.5 0.4

Läs mer

Älskade Pelargoner...

Älskade Pelargoner... Stjärnpelargon Bladen spetsigt flikiga, liknar lönnblad. Blommorna är stjärnformiga, lite spretiga. Även dubbla sorter finns, de är charmigt rufsiga. blomjord. Plocka bort vissna blommor och blad efter

Läs mer

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat!

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! Stommen i din bladmögelbekämpning Mögelangrepp utgör den största risken för förluster när man odlar potatis. Mögel stoppar växten eftersom

Läs mer

Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun

Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun S O R P E T, S Ö R E N P E T T E R S S O N V Ä S T A N K Ä R R 6 1 0 7 5 V Ä S T E R L

Läs mer

Gödslingsrekommendationer 2015

Gödslingsrekommendationer 2015 Februari 2015 Gödslingsrekommendationer 2015 Kväve (N) Nedan följer generella rekommendationer för stärkelsepotatis samt vilka justeringar som kan vara aktuella att göra i din odling beroende på bland

Läs mer

2012-02- 01. Innehåll

2012-02- 01. Innehåll Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

Läs mer

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:...

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:... Sprutjournal År:... Företag:... Odlare:... Syfte Att föra sprutjournal är ett verktyg för egenkontroll genom att medvetenheten i och omkring bekämpningsarbetet ökar i och med att mått och steg antecknas.

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-05-16

Växtinspektionen informerar 2007-05-16 Växtinspektionen informerar 2007-05-16 Skadegörare på hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.) Kastanjemalen och bakteriesjukdomen bloedingsziekte på hästkastanj är två mycket allvarliga skadegörare på

Läs mer

Riktlinjer för gödsling och kalkning. Jönköpings län 2014

Riktlinjer för gödsling och kalkning. Jönköpings län 2014 Riktlinjer för gödsling och kalkning Jönköpings län 2014 1 2 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013 Växtnäringsbalans 4 Markkartering 5 Stallgödsel 6 Riktgivor för kväve (N) 9 Riktgivor för fosfor (P) och

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Bekämpningsmedelsanvändning i höstvete odlat enligt Svenskt Sigill åren 2002-2004

Bibliografiska uppgifter för Bekämpningsmedelsanvändning i höstvete odlat enligt Svenskt Sigill åren 2002-2004 Bibliografiska uppgifter för Bekämpningsmedelsanvändning i höstvete odlat enligt Svenskt Sigill åren 2002-2004 Författare Cederberg C., Wivstad M., Sonesson U. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie SIK-rapport

Läs mer

Växtpressen. Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5. Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8

Växtpressen. Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5. Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8 Växtpressen Nr 2 Augusti 29 Årgång 38 Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5 Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8 Kvävestrategier till höstraps på hösten, sid 1-11

Läs mer

Övervintring I höstvete, Hur kan vi förutse detta om vi råkar veta hur vädret blir?

Övervintring I höstvete, Hur kan vi förutse detta om vi råkar veta hur vädret blir? 215 4 22 Övervintring I höstvete, Hur kan vi förutse detta om vi råkar veta hur vädret blir? Henrik Eckersten Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala g m -2 år -1 7 6 5 Det är lätt, om vi

Läs mer

Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter

Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter När man byter eller köper nya växter får man tyvärr ibland även ohyra på köpet. Här visas hur några typiska angrepp ser ut. Trips Trips är en rätt vanlig skadeinsekt

Läs mer

Tillväxthastigheten hos gröna linser (leguminosae.)

Tillväxthastigheten hos gröna linser (leguminosae.) Tillväxthastigheten hos gröna linser (leguminosae.) LENSE GIRMA Handledare: Per Anderhag och Karin Bejer TENSTA GYMNASIUM 2-26 Innehållsförteckning Bakgrund och inledning... 4 Syfte och mål... 4 Metod

Läs mer

Gödslingsråd. Säsongen 2015

Gödslingsråd. Säsongen 2015 Gödslingsråd Säsongen 215 Innehåll Gödsla i balans 4 Miljöhänsyn och lönsam odling 6 Markkartering 8 Markanalys 9 Stallgödsel 11 Kväveformer och kvävegödselmedel 12 Kvävegödsling 13 Fosfor och fosforgödsling

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

sclerotiorum i grönsaker Bomullsmögel, clerotinia Rapport från projektet Integrerat växtskydd i grönsaker på friland

sclerotiorum i grönsaker Bomullsmögel, clerotinia Rapport från projektet Integrerat växtskydd i grönsaker på friland Bomullsmögel, clerotinia sclerotiorum i grönsaker Rapport från projektet Integrerat växtskydd i grönsaker på friland Skaraborg Rapport 4_2013 Christina Marmolin, Stina Andersson och Anna-Mia Björkholm

Läs mer

Alternativa livsmedelsgrödor

Alternativa livsmedelsgrödor Alternativa livsmedelsgrödor Projektledare Erika Adolfsson Hushållningssällskapet/HS Konsult 2013 Fotografer: Sören Eriksson Solrosor bild 3 Eva Stoltz Sojaböna bild 2, 3 och 4 Henrik Bergman Hampa bild

Läs mer

Tidningsrubriker 2010. GRÖDAN kräver VATTEN. Tidningsrubriker 2007. Tidningsrubriker 2008. Tidningsrubriker 2008. i lagom mängd

Tidningsrubriker 2010. GRÖDAN kräver VATTEN. Tidningsrubriker 2007. Tidningsrubriker 2008. Tidningsrubriker 2008. i lagom mängd Mycket nederbörd 2012 Marken och vattnet Kerstin Berglund, SLU, Uppsala GRÖDAN kräver VATTEN ATL, 2008 i lagom mängd Tidningsrubriker 2007 Tidningsrubriker 2008 2007-07-05 Lantbrukare hotas av kostsam

Läs mer

Energigrödor till biogasproduktion effekter på odlingssystemet

Energigrödor till biogasproduktion effekter på odlingssystemet Energigrödor till biogasproduktion effekter på odlingssystemet Anna Hansson, Agellus Miljökonsulter Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord Kjell Christensson, Agellus Miljökonsulter 1 Innehållsförteckning

Läs mer

4. GÖDSELMEDEL OCH DERAS ANVÄNDNING

4. GÖDSELMEDEL OCH DERAS ANVÄNDNING 4. GÖDSELMEDEL OCH DERAS ANVÄNDNING 4.1 ALLMÄNT Växternas, och i fortsättningen avses i första hand gräsens, förmåga att växa, bestäms av ett flertal s.k. tillväxtfaktorer. Med tillväxtfaktorer menas alla

Läs mer

BESLUT. Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet

BESLUT. Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet Mall-id: MAP-0030, 2013-01-18 Tillstånd och upplysning Björn Isaksson Delgivningskvitto Syngenta Crop Protection A/S Att: Inge Vibeke Aaen Strandlodsvej 44 2300 Köpenhamn S DANMARK Beslut angående ansökan

Läs mer

Öka skörden med honungsbin och jordhumlor

Öka skörden med honungsbin och jordhumlor Öka skörden med honungsbin och jordhumlor Jordbruksinformation 21 2007 Öka skörden med honungsbin och jordhumlor Efterfrågan på ekologiska oljeväxter, åkerböna och klöverfrö är mycket stor. Kravet på 100

Läs mer

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna 3 Växtskyddsmedel Vid övervakningen av tvärvillkor övervakas För växtskyddet har endast använts sådana växtskyddsmedel som är godkända i Finland. Växtskyddsmedlen har använts korrekt, enligt anvisningarna

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats 11 Ekologisk produktion 199 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET

MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET Red. Dave Servin Partnerskap Alnarp Nr 67 2014 SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET Rapport från VÄXTODLINGS- och VÄXTSKYDDSDAGAR i Växjö den 3 och 4 december

Läs mer

Kalkyler för: energigrödor. rörflen höstvete korn träda. Fler kalkyler hittar ni på www.jordbruksverket.se/salix

Kalkyler för: energigrödor. rörflen höstvete korn träda. Fler kalkyler hittar ni på www.jordbruksverket.se/salix Kalkyler för energigrödor Kalkyler för: salix rörflen höstvete korn träda Fler kalkyler hittar ni på www.jordbruksverket.se/salix Förord Kalkylerna är upprättade av Håkan Rosenqvist, Billeberga, i början

Läs mer

GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN

GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN Bakgrund. Somt är nödvändigt Somt ger pengar Somt är bara intressant Somt är bra att känna till Somt hjälper en att nyttja det man

Läs mer

(Kompetenscentrum företagsledning, SLU). Version 2015-03-27. Illustrationer Hans von Corswant.

(Kompetenscentrum företagsledning, SLU). Version 2015-03-27. Illustrationer Hans von Corswant. Denna rapport är skriven av Niclas Sjöholm (VäxtRåd), Helena Elmquist (Odling i Balans), Camilla Persson (HIR Skåne), Martin Melin (Kompetenscentrum företagsledning, SLU), Johan Arvidsson (SLU Inst. För

Läs mer

I korta drag. Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2010. Användning i grödor MI 31 SM 1101

I korta drag. Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2010. Användning i grödor MI 31 SM 1101 MI 31 SM 1101 Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2010 Användning i grödor Plant protection products in agriculture and horticulture. Use in crops. I korta drag Stora skillnader vid användning

Läs mer

- basutsäde 99.7 % - certifikatutsäde av 1 gen. 98.0 % - certifikatutsäde av 2 och 3 gen. 97.5 %

- basutsäde 99.7 % - certifikatutsäde av 1 gen. 98.0 % - certifikatutsäde av 2 och 3 gen. 97.5 % BILAGA KVALITETSKRAV FÖR UTSÄDE OLJE OCH SPÅNADSVÄXTER BASUTSÄDE OCH CERTIFIKATUTSÄDE 1. ÄKTHET Utsädet skall vara tillräckligt identifierbart med avseende på sorten och tillräckligt sortrent.. minst 1.1

Läs mer

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat?

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat? Hur påverkas lantbruket av ett förändrat klimat? Hur påverkas ditt företag av ett förändrat klimat? Syfte:Rusta svenska lantbrukare med kunskap, så att de kan anpassa sina företag till ett förändrat klimat

Läs mer

Okt 2013. Nytt och aktuellt. inom foder, vårutsäde och grovfoderproduktion

Okt 2013. Nytt och aktuellt. inom foder, vårutsäde och grovfoderproduktion Okt 2013 Nytt och aktuellt inom foder, vårutsäde och grovfoderproduktion Ledare ANNA HOLMBERG Gårdsmagasinet utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö. Omslagsbild: Hans Jonsson Gårdsmagasinet är en produkt

Läs mer

Net innehåll: 3 L L166338 SWED/07Q PPE 4013778. Reg nr 5075. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk.

Net innehåll: 3 L L166338 SWED/07Q PPE 4013778. Reg nr 5075. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk. L166338 SWED/07Q PPE 4013778 Reg nr 5075. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk. Riskupplysningar och skyddsanvisningar Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter

Läs mer

Optimerad kväve och fosforgödsling till ensilagemajs. Johanna Tell 2010-01-12

Optimerad kväve och fosforgödsling till ensilagemajs. Johanna Tell 2010-01-12 Optimerad kväve och fosforgödsling till ensilagemajs Johanna Tell 21-1-12 Syften med projektet Att finna en optimal kvävegödsling till ensilagemajs och undersöka hur kvaliteten påverkas av kvävegödsling

Läs mer

Pris 25 ODLINGSPROGRAM 2014 ODLINGSGUIDE. Odlingsprogram telefonrådgivning 01053 20080 Dejour klo 8-20 (1.5. - 16.7.) www.k-maatalous.

Pris 25 ODLINGSPROGRAM 2014 ODLINGSGUIDE. Odlingsprogram telefonrådgivning 01053 20080 Dejour klo 8-20 (1.5. - 16.7.) www.k-maatalous. K-LANTBRUK ODLINGSPROGRAM Pris 25 2014 ODLINGSGUIDE Odlingsprogram telefonrådgivning 01053 20080 Dejour klo 8-20 (1.5. - 16.7.) www.k-maatalous.fi K-LANTBRUK Nyheter 2014 RAGNA Flerradigt stärkelse- och

Läs mer

Dags igen för Borgeby

Dags igen för Borgeby Dags igen för Borgeby Av Annika Bergqvist För fjärde året i rad arrangeras Borgeby Fältdagar, den 27 28 juni visas och demonstreras det senaste inom växtodling och maskinteknik. Borgeby Fältdagar på Borgeby

Läs mer

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K.

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K. Bibliografiska uppgifter för Börja odla på hösten Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3 Utgivare Redaktör Jansson K. Huvudspråk Målgrupp Förbundet organisk biologisk

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Teknik för precisionsspridning av flytgödsel och rötrester - onlinemätning av växtnäringsinnehåll - surgörning för att minimera ammoniakförluster

Teknik för precisionsspridning av flytgödsel och rötrester - onlinemätning av växtnäringsinnehåll - surgörning för att minimera ammoniakförluster Teknik för precisionsspridning av flytgödsel och rötrester - onlinemätning av växtnäringsinnehåll - surgörning för att minimera ammoniakförluster Kjell Gustafsson, Agroväst Förutsättningar finns för precisionsgödsling

Läs mer

Bevattning. Inget liv utan vatten. Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning

Bevattning. Inget liv utan vatten. Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning Faktablad Integrerat Växtskydd Bevattning Inget liv utan vatten Foto: Agnar Kvalbein Sammanfattning Plantans vattenförbrukning regleras av det vatten som avdunstar genom porerna på bladens ovansida. Minskad

Läs mer

Av kunderna är 60 % små- medelstora företag, och de besöks personligen varje år av plantskolan. 80 % av kunderna finns i Tyskland.

Av kunderna är 60 % små- medelstora företag, och de besöks personligen varje år av plantskolan. 80 % av kunderna finns i Tyskland. Soft Fruit Conference på Hooks Herrgård 2.-3.12.14 Plantskolan Henselmans jordgubbsplantor presenterades. Det är ett familjeföretag på 18 ha som producerar 7,5 milj. plantor per år Man har ett Hygiene

Läs mer

Slamspridning på Åkermark

Slamspridning på Åkermark Slamspridning på Åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2010 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Läs mer

TOLKNING AV MARKKARTERINGEN VID ÅKERBRUK

TOLKNING AV MARKKARTERINGEN VID ÅKERBRUK 08 TOLKNING AV MARKKARTERINGEN VID ÅKERBRUK MARKKARTERINGEN OCH DESS TILLÄMPNING Grundanalys I den egentliga markkarteringen, grundanalysen, bestäms jordart, mullhalt, surhet, ledningstal, utbytbar kalcium,

Läs mer

Information om rörflen 1/2004

Information om rörflen 1/2004 1 Information om rörflen 1/2004 * * * * * * * * * * * * Maj Juli August Höst vinter Maj Innehållsförteckning Sida 1. Anläggning av rörflensodling 2 Rörflensskiftet 2 Sådd 2 Ogräsbekämpning 3 Året efter

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

SYFTET MED MIN UNDERSÖKNING

SYFTET MED MIN UNDERSÖKNING SYFTET MED MIN UNDERSÖKNING Det jag vill få fram med min undersökning är hur jag kan få greenfröet att gro snabbast och till lägsta pris. I mitt fall har jag använt mig av Penn-A1. Jag begränsade antalet

Läs mer