VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR"

Transkript

1

2 VÄXTODLINGS- GÅRDENS GULA MOTOR I svenska försök har alla sorter som medeltal visat lägre avkastning vid sen sådd, i genomsnitt 29 kg lägre fröskörd per dygn senare såtid. I Danmark är den siffran något högre vilket visar att ju längre söav Albin Gunnarson, Svensk Raps FOTO: JENS BLOMQUIST Flera olika insatser är alla viktiga för att etablera den perfekta rapsgrödan. Tyngdpunkten ligger under grödans första veckor, oavsett om det gäller höst- eller våroljeväxter. Höstrapsetablering Etablering är inte bara hur man sår ut sitt frö. Höstrapsetablering omfattar allt från jordbearbetning, sådd, gödsling och ogräsbekämpning. Såtidpunkt Grunden till en god höstrapsgröda läggs till största delen redan på hösten. Detta visar flera års försök med såtidpunkter vid odling av höstraps i både Sverige och Danmark. En gammal regel har varit att hybrider skulle vara mer lämpliga att så vid en senare såtid, men försöken har visat att detta är ett falskt påstående. Det går inte att säga att vare sig linjesorter eller hybrider skulle vara mer lämpliga vid en sen såtid. I stället har det visat sig att det är den enskilda sorten som avgör om den är lämplig för sen sådd, oavsett om sorten är en hybrid eller linjesort. 2

3 der ut vi odlar raps desto viktigare är det att så tidigt. Försöken i OS-190 har tydligt bevisat att man får de bästa rapsskördarna vid tidig sådd. Jordbearbetning För att kunna så, och för den delen också få upp, sin höstraps snabbt ur jorden gäller det att välja en etableringsmetod som sparar både tid och fukt. Tidigare har en stor del av höstrapsen såtts efter träda, men i takt med att all mark behövs i produktion måste man också så raps efter andra grödor, t.ex. spannmål. Tiden mellan skörd av spannmålsgrödan och optimal såtid blir ofta mycket kort. Jorden är också ofta uttorkad och får ett grovt bruk om den plöjs. Olika former av plöjningsfria bearbetningsmetoder kan därför innebära stora fördelar minskad tidsåtgång, finare såbädd och minskad avdunstning. Plöjningen är dock effektiv för att bruka in halm och luckra hela matjordslagret. Sedan hösten 2007 har ett stort antal försök i serien R2 / L och 4143 runt om i Sverige visat att det är fullt möjligt att etablera höstraps utan föregående plöjning med bibehållen skörd. Utsädesmängd och ogräsbekämpning Vid en tidig sådd av höstraps är det viktigt att hålla nere utsädesmängden då plantorna kommer att ha gott om tid att växa sig stora inför vintern. En höstrapssådd under augustis första 10 dagar kan med fördel sås med ned till 40 plantor per kvadratmeter mot normala plantor. Även om plantorna är stora vid invintring så är små späda groddplantor under augusti hårt utsatta för konkurrens från ogräs och spillsäd. Här gäller det att vara med redan från start. Ett mycket stort antal försök med Nimbus och Butisan Top visar att bäst effekt på ogräsen fås vid tidiga behandlingar före uppkomst. Nimbus är den något mer bredverkande av produkterna och är förstahandsvalet vid plöjning. Vid en plöjningsfri etablering med mycket halmrester eller andra mullämnen i ytan är det bättre att välja en behandling med Butisan Top i grödans hjärtbladstadie....fortsättning se nästa sida 3

4 Kväve till höstraps Kvävetillförseln på hösten till höstraps är viktigt. Nya försök i serien OS-188 har visat ett intressant samband mellan att öka kvävegivan på hösten och i stället minska den på våren. Detta är ett fenomen som återigen belyser hur viktigt det är att få till en bra gröda redan på hösten. Nya rekommendationer säger nu att höstraps efter stråsäd skall gödslas med omkring 60 kg kväve på hösten. Tidigare rekommendation har varit kg lägre. Försöken har visat att genom att öka höstkvävegivan med 20 kg kväve har man kunnat spara hela 40 kg kväve på våren, en nettobesparing på 20 kg rent kväve. I försöksserien har bäst gödslingsnetto uppnåtts vid gödsling med 60 kg kväve på hösten följt av 140 kg kväve på våren. Om just 140 är det rätta eller möjligen ännu lägre ger inte försöken svar på. Det kan vara befogat att ytterligare våga minska kvävegivan på våren om rapsgrödan varit kraftig på hösten. Ett mycket bra hjälpmedel till att fastställa denna vårgödsling är Yara N-sensor. All gödsling i oljeväxter skall göras med svavelhaltiga gödselmedel. Bekämpning av spillsäd Stråsäd är idag den vanligaste förfrukten till höstraps varför spillsäd är ett vanligt problem. Spillsäd behandlas också med störst framgång redan på hösten med Focus Ultra. Spillsäd av höstspannmål går mer eller mindre inte att ta bort på våren utan där är höstbehandling ett måste. Svampen Phoma I Sydsverige förekommer även den på kontinenten så vanliga svampen Phoma Lingam. Som sista höståtgärd finns numera även i Sverige möjligheten att behandla Phoma med Cantus i grödans 4-6 bladstadie. Behandlingen kan kombineras med exempelvis Focus Ultra mot spillsäd eller mikronäring på hösten. Försök i Sverige har visat på betydande skördeökningar i angripna fält. Vårrapsetablering Även vårrapsskördarna blir störst vid tidig sådd på våren. Bekymret är dock att ogräs växer bättre än vårraps vid låga temperaturer. Därför är det viktigt att även tidig ta kontroll med Butisan Top eller Nimbus i ogräsbemängda fält. Odlingstekniska försök gjorda av BASF, Lantmännen SW Seed och Växtrådgruppen visade mycket bra effekter av Butisan Top både vad gäller skördad mängd, men också skördens renvaruhalt samt vattenhalt. Focus Ultra har bra effekt mot gräsogräs, särskilt kvickrot och flyghavre vilka har lätt att växa till i den ljusinsläppliga rapsgrödan. Våroljeväxter kombisås med NPKS. Lämplig kvävegiva ligger mellan kg, dels beroende på förväntad skörd men också beroende på kvävepris vilket varierat stort under de sista åren. Senare års försök har visat att vårraps svarar bra på fosforgödsling. Fosfor och kalium gödslas efter markkarta. 4

5 Jordloppor är en annan skadegörare som förekommer främst i östra Sverige. Förekomsten av jordloppor måste kontrolleras noggrant och behandlas vid behov med Fastac 50. Vår och försommaråtgärder i oljeväxterna Den övervintrade höstrapsen vill ha sitt kväve tidigt. Kvävet skall vara tillgängligt när rapsen börjar växa. Sista åren har en speciell modul utvecklats för raps i Yara N-sensor. Gödslingar med N-sensor i oljeväxter har visat att det faktiskt finns mycket stora möjligheter att låta sensorn spara på kvävet. Rapsbaggar Vårt största insektsproblem i oljeväxtodlingen är rapsbaggar vilka på många platser är resistenta mot pyretroider. I områden där pyretroidresistens inte förekommer är det viktigt att ändå växla mellan pyretroiden Fastac 50 och andra produkter med annorlunda verkningsmekanismer vid upprepad behandling mot skadeinsekter. Det är av största vikt att ha tillgång till flera olika verkningsmekanismer varför preparatväxling inte nog kan understrykas. Svampangrepp Regniga år kan slutligen bomullsmögel förstöra en annars perfekt oljeväxtgröda. Angreppen löper störst risk att bli stora i täta, frodiga och fuktiga fält. Cantus är en ny fungicid på den svenska oljeväxtmarknaden. Det unika med Cantus är att den erbjuder ett något bredare behandlingsfönster vilket innebär att en behandling före full blom medför en lägre grad av körskador. Andra effekter är exempelvis att grödan skidor hålls gröna längre. På skidorna sker en stor del av fotosyntesen. Om skidorna hålls gröna under frömatningen kan detta leda till skördeökningar. Växtskyddscentralen och lantbruksrådgivningen tillhandahåller lokala prognoser för bomullsmögel. En odlingssäsong av oljeväxter är lång oavsett om det gäller höst- eller vårraps. Odlingskalkylen är framtung vilket innebär att stora kostnader uppstår tidigt långt före skörd. Bra är då att marknaden erbjuder stora möjligheter till att låsa priset när helst på året man vill. När prisnivån nu ligger stadigt över två gånger spannmålspriset är oljeväxtgrödan en riktig högavkastare att ta vara på. Efterfrågan på raps är god och odlingsutrymme finns men det är en bit kvar från dagens ha till 80- talets glansdagar med ha. Men den potentiella arealen i Sverige är långt högre, runt ha. Det är många som slåss om det svenska rapsfröet, biodieselindustri, svenskt proteinfoder och svensk rapsolja i livsmedelsproduktionen. Det ser lovande ut för rapsodlingen växtodlingsgårdens gula motor. 5

6 Ogräs För att få bra och breda ogräseffekter i sin oljeväxtodling finns två alternativa produkter, Butisan Top eller Nimbus. Top Butisan...har både jord- och bladherbicid verkan. Produkten innehåller de aktiva substanserna, metazaklor och kvinmerak. Behandlingstidpunkt Butisan Top har bäst effekt i ogräsens tidiga utvecklingsstadier, behandling ska därför ske så tidigt som möjligt efter sådd och defenitivt inte efter att grödan har fått 1-2 örtblad. Behandling mot ogräsarterna lomme, näva och viol ska helst göras strax efter sådd eller senast i grödans hjärtbladsstadium. Jordbearbetning och etablering Butisan Top har jordverkan och precis som andra herbicider med jordverkan så fastläggs den aktiva substansen till växtrester i ytan såsom t.ex. halm. Vid mycket växtrester i ytan eller en hög mullhalt kan ogräseffekten därför försämras. I system med reducerad jordbearbetning och mycket växtrester i ytan rekommenderas därför en behandling efter uppkomst. Vid behandling efter uppkomst utnyttjar vi även bladverkan från Butisan Top och får säkrare effekter. Likaledes vid reducerad bearbetning där fröna ligger ojämnt och grunt myllade rekommenderas också behandling efter uppkomst, för att inte preparatet ska träffa fröna direkt. Vältning eller annan jordbearbetning ska inte utföras efter sprutning med Butisan Top. Jordart Effekten påverkas av jordens ler- och mullhalt. Hög dos vid hög ler- eller mullhalt. Väderlek Vid normal fuktighet är det bäst att spruta 1 dygn efter sådd. Vid torka, avvakta med behandling. En viss tillväxthämning kan uppträda om det kommer stora mängder nederbörd strax efter sprutning. Vanligtvis hämtar sig grödan snabbt. OBS! Butisan Top bör inte användas på mycket lätta jordar med låg mullhalt. På rena mulljordar sprutas Butisan Top endast efter grödans uppkomst. Efterföljande gröda Om höstoljeväxterna har utvintrat, kan om Butisan Top använts under augusti månad, valfri gröda, dock inte sockerbetor odlas på våren efter normal jordbearbetning. På lätta jordar bör stråsäd undvikas. Vid senare sprutning ska inte stråsäd väljas, odla då istället våroljeväxter, ärter, bönor, kålväxter, majs eller potatis. Vid omsådd av våroljeväxter på våren kan endast ärter, bönor, kålväxter, majs eller potatis odlas. Dosering Normaldosen för Butisan Top är 2,0 l/ha. Under mycket gynnsamma förhållanden, små eller ogrodda ogräs, lättbekämpade ogräs, lagom med markfukt, lätt och mullfattig jord kan dosen sänkas till 1,75 l/ha. Blandbarhet Butisan Top är blandbar med Focus Ultra, Fastac 50, och Cantus. 6

7 OGRÄSEFFEKT I VÅR- OCH HÖSTOLJEVÄXTER Art Våroljeväxter Höstoljeväxter Butisan TOP 2,0 l/ha Butisan TOP 2,0 l/ha Baldersbrå Blåklint Dån Fliknäva Harkål Jordrök Kamomill Lomme Penningört Plister Snärjmåra Svinmålla Trampört Vallmo Veronika Våtarv Åkerbinda Åkerförgätmigej Åkermolke Åkerspergel Åkerviol Höstkorn Höstråg Höstvete Vårkorn Renkavle Losta Vitgröe Åkerven Källa: BASF = mycket god effekt = god effekt = måttlig effekt Höstoljeväxter Nimbus CS 3,0 l/ha 7

8 Nimbus CS...är ett ogräsmedel som skall användas före rapsens uppkomst, 0 till 3 dagar efter sådd. Nimbus CS består av två verksamma substanser metazaklor och clomazon, båda substanserna tas upp av de groende ogräsens rötter och groddar. Efter upptag transporteras de ut i ogräsplantan som vissnar och dör före uppkomst eller strax efter. Nimbus CS ger liksom andra jordverkande ogräsmedel bäst effekt vid god fuktighet. Jordens lerhalt och mullhalt påverkar effekten. Ogräseffekter Nimbus har totalt sett bättre ogräseffekter än Butisan Top, speciellt på lomme, blåklint och viol. Jordbearbetning och etablering Vid en etableringsmetod där fröna är grunt och ojämnt myllade eller det finns mycket växtrester i ytan rekommenderas behandling med Butisan Top efter uppkomst. Detta för att inte få sprutvätska direkt på omyllat frö eller tappa effekt p.g.a fastläggning i växtmaterial i ytan. Dosering Lägsta dosen på lätta och mullfattiga jordar eller under goda sprutbetingelser såsom hög fuktighet och temperatur. Högsta dosen på styva och eller mullrika jordar. Höstoljeväxter Nimbus CS 2,0-3,0 l/ha senast 3-5 dagar efter sådd. Våroljeväxter Nimbus CS 2,0-2,5 l/ha senast 3 dagar efter sådd. För god effekt har markfukten vid spruttillfället stor betydelse. OBS Oljeväxterna får inte stå i markytan eller synas. På lätta jordar med låg mullhalt avråds från användning av Nimbus CS. På rena mulljordar, över 5-6% mullhalt, används Butisan Top efter uppkomst. Efterföljande gröda Om höstoljeväxter har utvintrat och om Nimbus CS använts under augusti - kan valfri gröda, dock inte sockerbetor och lin odlas på våren efter normal jordbearbetning eller plöjning. På lätta jordar bör dock stråsäd undvikas särskilt havre. Bästa alternativ är våroljeväxter. Efter våroljeväxter som förstörts kan endast våroljeväxter, potatis och ärtor odlas. Efter normal skörd av höstoljeväxter kan valfri gröda odlas. Efter skörd av våroljeväxter avråds från direktsådd av höstsäd. Missfärgning Nimbus kan i vissa tillfälle ge gula/vita bladkanter på rapsplantorna. Detta uppstår särskilt när tillväxten är låg i rapsplantan under kyliga väderleksförhållande samt om mycket regn faller kort tid efter behandling. Den gula / vita färgen försvinner inom ca. 1-4 veckor beroende på jordart och väderlek. Nya gröna blad växer ut och täcker över de äldre vit- / gulfärgade bladen. Behandla inte med Nimbus på sent sådda fält vid kall och regnig väderlek. I försök har inte blekningen påverkat avkastningen i jämförelse med andra ogräsbehandlingar. Gräsogräs Både Burtisan Top och Nimbus har effekt på gräsogräs och spillsäd. Spillsäd som gror senare från djupare jordlager kräver en kompletterande behandling med Focus Ultra. Ettårig vitgröe har både Butisan Top och Nimbus effekt mot. Vitgröe gror både höst, vår och sommar, vilket gör att man trots bra behandlingseffekter på hösten kan få in vitgröe igen. Nimbus eller Butisan Top är bra att använda mot renkavle även ur resistenshänseende. 8 Se ogräseffekt i höstoljeväxter sida 7.

9 Focus Raps är under hela gronings- och etableringsfasen mycket känslig för konkurrans. Mängden spillsäd varierar mycket beroende på hur mycket som är spillt och hur såbädden är förberedd. Konkurrens Spillsäd konkurrerar precis som annat ogräs med rapsen om ljus, vatten, plats och näring. Bekämpas inte spillsäden resulterar det i en mycket ojämn gröda. Där spillsäden står tät sträcker sig rapsen med risk för bortfrysning över vintern. Ett normalt spill från en skördetröska ligger på 1-2 %, vilket motsvarar i storleksordningen kg spill/ha. 50 kg spillsäd/ha eller 100 kärnor/ha är tillräckligt för att få tätt med spillsäd som konkurrerar och sätter tillbaka rapsen betydligt. I försök (OS ) har 50 kg spillsäd av vårkorn i höstraps bekämpats med Focus Ultra när vårkornet var i trebladsstadiet. Merskörden för behandlingen blev 675 kg frö/ha. Omräknat innebär detta att en spillsädesplanta av vårkorn ger en skördeförlust på ca. 8 kg frö/ha. Faktorer som påverkar effekten Focus Ultra har bäst effekt mot spillsäd och gräsogräs som är i god tillväxt, speciellt god markfukt gynnar effekten. Dosering Ultra Spillsäd...en av rapsens värsta fiender. Våroljeväxter Flyghavre, åkerven, renkavle Dos: 1,5-2,0 l/ha Focus Ultra när flyghavren har 2-4 blad. Behandling senast före rapsens begynnande knoppstadium. Kvickrot Dos: 2,0-3,0 l/ha - när kvickroten har 3-5 blad, dock senast före rapsens begynnande knoppstadium. Höstoljeväxter Spillsäd av vårkorn, havre och/eller åkerven, renkavle Dos: 1,0-2,0 l/ha Focus Ultra när säden/gräset har ca 2-4 blad på hösten. Spillsäd av höstkorn, höstvete eller höstråg Dos: 1,5-3,0 l/ha Focus Ultra när spillsäden har ca 2-4 blad på hösten eller på våren då tillväxten börjat. Behandling senast före grödans begynnande knoppstadium. Höstkorn bekämpas lättare än t.e.x. höstråg. Kvickrot Dos: 2,0-3,0 l/ha när kvickroten har 3-5 blad på våren, dock senast före rapsens begynnande knoppstadium. Vid plöjningsfri odling/reducerad bearbetning finns ofta behov av två behandlingar mot spillsäd med 2-3 veckors intervall. Detta för att spillsäden gror från varierande djup. Blandning Focus Ultra kan blandas med Fastac 50 för bekämpning av rapsjordloppor, med Butisan Top och med Cantus mot torröta. Gräsogräs konkurrerar hårt med rapsen och ska därför bekämpas innan det blir för stort och tär på rapsen. Det gagnar såväl rapsen som efterföljande grödor. Spillsäd i höstoljeväxter 9

10 Fastac 50...är ett insektmedel med snabb och effektiv verkan mot skadeinsekter. Rapsjordloppa Kan ställa till stor skada, speciellt i höstoljeväxter. Med tanke på att det inte sker någon allmän betning av oljeväxtfröet längre, har behandlingen mot rapsjordloppan blivit viktigare än någonsin. I augustiseptember flyger lopporna in i fält med oljeväxter där de äter på hjärtblad och späda örtblad samt lägger ägg i marken, tätt intill plantorna. Larverna kläcks ca 10 dagar efter äggläggningen, de kryper in i plantan, äter i bladskaftet och gnager gångar inne i stjälken. Larvskader som kan leda till utvintring av plantorna betraktas som allvarligare än gnagskader. Bekämpningströskel, larvskader Rapsjordloppornas inflygning till fältet följs med fångstskålar. Riktvärde för bekämpning är rapsjordloppor/10 dm 2 som ackumulerad fångst under tre veckor. Alternativt 1-2 rapsjordloppor per radmeter. Gå ut i skymningen och kolla med hjälp av ficklampa. Bekämpningströskel, gnagskader Vid ca 10% uppäten bladyta. Jordloppor Jordloppor är ett problem i vårraps i främst östra Svealand. Riktvärde för bekämpning är när gnagskador utgör mer än 30 % av hjärtbladens yta, samtidigt som tillväxten är hämmad p.g.a. torka. Bekämpningstidpunkt är från uppkomst fram tills 3-4 örtblad är utvecklade. REKOMMENDATION mot rapsjordloppa och jordloppa Endast i områden utan resistens! 0,2-0,3 l/ha Fastac 50 Oftas i september då grödan har 2-5 örtblad. BEKÄMPNINGSTRÖSKEL medeltal - rapsbaggar/planta Knopp- Vårolje- Höstoljestadium växter växter Tidigt 0, Medel Sent Rapsbagge Angrepp av rapsbaggar medför alltid sänkt fröskörd och sämre kvalitet. Det är viktigt att hålla grödan under uppsikt och sätta in behandling så fort som möjligt. Det är alltid bättre att spruta en dag för tidigt än en dag för sent. Den första tidiga behandlingen ger dessutom bäst netto. REKOMMENDATION mot rapsbaggar Endast i områden utan resistens! RAPSBAGGE (MELIGETHES AENEUS) 0,2-0,3 l/ha Fastac 50 Den lägre dosen används för att få en kort tidseffekt vid tidig behandling. Behandlingen måste ofta upprepas. Nyinflygning kan förekomma, vilket innebär att ännu en behandling kan bli nödvändig. I område med förväntad resistens av pyretroider mot rapsbaggar använd produkt med annat verkningssätt. Medlet får inte användas i odlingar som beflygs av bin och humlor. Bekämpning får göras i odlingar av oljeväxter före blomning, även om det finns blommande undervegetation, om bekämpningen utförs mellan klockan (svensk sommartid) och humlor och bin lämnat området. Sprutteknik Fastac 50 har krav på användning av 90 % avdriftsreducerande utrustning. Svenska och utländska försök har visat att bekämpningseffekten på skadeinsekterna är likvärdig oberoende om avdriftsreducerande utrustning används eller inte. 10 VÅGRANDIG JORDLOPPA / FOTO AV PEDER WAERN, VÄXTSKYDDSCENTRALEN.

11 Cantus...är ett systemiskt svampmedel som innehåller den aktiva substansen Boscalid. Cantus kan användas mot svampangrepp i raps under blomning, men också mot angrepp av torröta och ljus bladfläcksjuka på hösten. Användning under blomning Cantus har god effekt på både bomullsmögel, alternaria och gråmögel. Cantus får användas fram t.o.m. full blom. Förutom bra sjukdomseffekter ger Cantus en fysiologisk effekt. Den fysiologiska effekten yttrar sig som en förgrönande och skördehöjande effekt, men påverkar också grödan så att den får en jämnare avmognad. En konkret effekt av en behandling med Cantus är mindre spill från skidor som spricker upp. En ytterligare stor fördel men Cantus är att den kan användas redan vid begynnande blomning. Fördelen med att använda Cantus så tidigt är att nedkörningen av den högväxande rapsen minskar. Rekommenderad dos Cantus är 0,5 kg/ha. Användning på hösten mot torröta Vid användning mot torröta på hösten behandlar man när rapsen har 4-6 blad. Höstbehandlingen är särskilt viktig för att undvika rothalsröta och liggbildning påföljande sommar. Eventuellt kan det också finnas behov att behandla på våren mot torröta. Rekomenderad dos Cantus är 0,25-0,5 kg/ha. Sprutteknik För att få ut högsta effekt av Cantus bör sprutvätskan fördelas jämnt och med god täckning. I raps rekommenderar BASF en vattenmängd på liter/ha. Cantus är bl.a. blandbar med Focus Ultra, Biscaya, Fastac 50, Sportak EW och Amistar. Effekttabell för Cantus i oljeväxter Bomullsmögel Svartprickssjuka Torröta Gråmögel Sclerotinia sclerotiorum Alternaria bras. Phoma lingam Botrytis cinerea Källa: Landscenteret i Danmark, Skalan är 1-4 prickar = mycket god effekt 11

12 Svampsjukdomar i oljeväxter Bomullsmögel (Sclerotinia sclerotium) Bomullsmögel är den sjukdom på oljeväxter som anses ha den största ekonomiska betydelsen. Svampen överlever i marken som vilkroppar (sklerotier). Sklerotierna kan överleva i marken under lång tid, det är därför viktigt med en god växtföljd. Vid hög luftfuktighet infekterar sporerna där det finns näring. Angreppen startar ofta i bladfästena där det fallit ner kronblad som näringskälla. Den enskilt största faktorn för uppkomst av bomullsmögel är om det varit angrepp på det enskilda fältet när oljeväxter odlats tidigare. Ett litet tips är att gå och titta i stubben efter skörd, syns brådmognade stjälkar med sklerotier inuti, anteckna sedan det i ert växtodlingsprogram. Den bästa tidpunkten för bekämpning är strax före och under fullblom. Svartprickssjuka (Alternaria bras.) Alternaria angriper raps och rybs, viktiga smittkällor är växtrester. Hög fuktighet och värme gynnar svampen. På stjälkarna uppkommer 1-5 mm svarta fläckar. Senare under säsongen kan angreppet gå upp till skidorna. På skidorna bildas små svartvioletta runda eller avlånga fläckar. Skidorna brådmognar och spricker lätt upp varvid fröna dråsar. Bästa tidpunkt för bekämpning är vid fullblom och strax därefter. Torröta (Phoma lingam) Torröta förekommer främst i höstoljeväxter. Kraftiga angrepp kan leda till brådmogna, liggbildning och i värsta fall knäcks grödan nere vid rothalsen. Svampen överlever främst på växtrester. Sporerna kan också spridas långt med vinden. De första symptomen uppkommer redan på hösten i form av ljusgrå bladfläckar med svarta prickar i de s.k. pykniderna. Fläckarna utvecklar sig under säsongen och övergår till stjälken. I slutet av säsongen kan hela nedre delen av stjälken vara täckt av svarta prickar (pykniderna), en rosa färgton kan ibland uppkomma. Angreppet kan gå vidare och få hela rothalsen att bli mörkfärgad och efter en tid förrutna. Bästa tidpunkt för bekämpning är på hösten alternativt tidigt på våren. Gråmögel (Botrytis cinerea) Svaga oljeväxtplantor angrips lättast av gråmögel. Svampen finns på många platser i naturen och många olika arter angrips. Gråmögelangrepp börjar oftast vid bladfästet där det är fuktigt längre, därifrån utbreder sig gråmöglet och ser det som en mörkgrå beläggning på stjälk och sidoskott. Under tiden bildas svarta vilokroppar på och i stjälken. 12

13 Oljeväxter kräver olika näringsämnen, och det gäller att hålla ordning på eventuella bristsymtom. Våroljeväxter Fastac 50 0,2-0,3 l/ha Jordloppor, rapsbaggar - Endast i områden utan resistens! Focus Ultra 2,0-3,0 l/ha Butisan Top 1,75-2,0 l/ha Nimbus CS 2,0-2,5 l/ha Flyghavre, kvickrot Mikronäring, Mg, Mn, B, S Cantus 0,5 kg/ha Bomullsmögel, svartfläcksjuka, gråmögel

14 Oljeväxter är näringskrävande och det gäller Höstoljeväxter HÖST Manganbrist: Mangan är viktig för fotosyntesen och bildandet av tillväxthormonet auxin. Borbrist: Bor är ett mycket viktigt mikroämne för oljeväxter. Bor ingår i cellväggarna och är nödvändigt för en fullgod blomning. Höstbehandling Fastac 50 0,2-0,3 l/ha Rapsjordloppa - Endast i områden utan resistens! Focus Ultra 1,0-3,0 l/ha Spillsäd, åkerven, renkavle Butisan Top 2,0 l/ha Cantus 0,25-0,5 kg/ha Torröta (Phoma) Nimbus CS 2,0-3,0 l/ha Mikronäring, Mg, Mn, B, S

15 att hålla reda på eventuella bristsymtom. Växtskydd för rapsodling Höstoljeväxter VÅR Magnesiumbrist: Magnesium är en central byggsten i klorofyll och viktig för assimilationen. Magnesium bidrar till skörd och oljehalt. Magnesiumbrist syns först på äldre blad. Svavelbrist: Svavel är viktigt bl.a. för nitratreduktionen och förbättrar kväveutnyttjandet. Svavelbrist syns först på de yngre bladen. Vårbehandling Fastac 50 0,2-0,3 l/ha Rapsbaggar -Endast i områden utan resistens! Mikronäring Cantus 0,5 kg/ha Bomullsmögel, svartfläcksjuka, gråmögel Focus Ultra 2,0-3,0 l/ha Kvickrot Knoppbildning Beg. blomning Fullblom Skidmatning

16 Produkt Information BUTISAN TOP Innehåll Metazaklor 375 g/l + Kvinmerak 125 g/l Formulering Suspensionskoncentrat (SC) Förpackning 5 liter dunk Blandbarhet Blandbart med Focus Ultra, Fastac 50 och Matrigon. NIMBUS CS Innehåll Formulering Förpackning Blandbarhet FASTAC 50 Alphacypermetrin 50 g/l Emulsionskoncentrat (EC) 5 liter dunk Blandbart med de flesta förekommande växtskyddsmedel. CANTUS Innehåll Metazaklor 250 g/l + Clomazone 33,3 g/l Formulering Suspensionskoncentrat (SC) Förpackning 5 liter dunk Blandbarhet Inte aktuellt. FOCUS ULTRA Innehåll Boscalid 50% Vattendispergerbart granulat Formulering Vattenlösligt granulat (WG) Förpackning 2,5 kg förpackning Blandbarhet Blandbart med Sportak EW, Focus Ultra och Fastac 50. Innehåll Formulering Förpackning Blandbarhet Cykloxidim 100 g/l Emulsionskoncentrat (EC) 5 liter dunk Blandbart med Butisan Top, Fastac 50, Mangankelat, Matrigon, Bortrac 150, Solubor och Cantus. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. BASF är medlem i Svenskt Växtskydd Läs mer på vår hemsida Sigvard Johansson Ann-Kristin Nilsson Peter Löfgren Tlf.:

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World OLJEVÄXTSTRATEGI Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Få maximal avkastning från dina rapsfält Kerb TM Flo 400 är effektivt mot ett brett spektrum

Läs mer

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Dosering: 165 g/ha matrigon 72sg 0 10 12 14 30 50 55 vårraps 12-55 höstraps er 31-55 Rekommendationen

Läs mer

Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling. Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet

Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling. Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet www.bayercropscience.se En effektiv svampbekämpning är basen i

Läs mer

Agil 100 EC. Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd.

Agil 100 EC. Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd. Agil 100 EC Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd. Agil 100 EC Verkar snabbt och är enkel att applicera! Innehåll: 100 g/l propaquizafop Formulering: EC (Emulgerbart koncentrat) Registrerade grödor:

Läs mer

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling TM Vad är de största hoten mot en hög skörd med god kvalitet, Magnus? Gråmögelsbekämpning Infektion av gråmögel sker oftast i den öppna blomman.

Läs mer

Belkar. Ny effektiv örtogräsherbicid för användning i höstraps på hösten. NYHET

Belkar. Ny effektiv örtogräsherbicid för användning i höstraps på hösten. NYHET Belkar Ny effektiv örtogräsherbicid för användning i höstraps på hösten. NYHET 12 14 Belkar TM Innehåll av aktiva substanser 48 g/l pikloram 10 g/l halauifen-methyl Belkar innehåller den helt nya aktiva

Läs mer

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World OLJEVÄXTSTRATEGI Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Fakta om Bredspektrasubstans med effekt på de viktigaste örtogräsarterna. Mycket brett

Läs mer

Integrerat växtskydd och integrerad ogräsbekämpning I oljeväxter

Integrerat växtskydd och integrerad ogräsbekämpning I oljeväxter Integrerat växtskydd och integrerad ogräsbekämpning I oljeväxter Alnarps Rapsdag Alnarp 6 mars 2014 Anders TS Nilsson Sveriges Lantbruksuniversitet Inst. för biosystem och teknologi Vad är Integrerat växtskydd

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning. www.jordbruksverket.se

Kemisk ogräsbekämpning. www.jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se Kemisk ogräsbekämpning 011/01 Kemisk ogräsbekämpning 011/01 Innehållsförteckning 011-09-7 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnycklar... 3 Ogräsens indelning... 4 Var rädd om vattnet...

Läs mer

BROADWAY vinner över gräset

BROADWAY vinner över gräset BROADWAY vinner över gräset men även över örtogräset Solutions for the Growing World är enkelt! En enda produkt mot både gräs och örtogräs OCH med en temperaturstabilitet som gör att är anpassad för den

Läs mer

- skörden blir bara bättre!

- skörden blir bara bättre! Förvänta dig mer i majs - skörden blir bara bättre! är det första svampmedlet i majs. Skörda fördelarna: Högre skörd Fler foderenheter Bättre ensilagekvalitet används i majs i stadie 32-51 med 0,8 liter/ha.

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? kg/ha Öster- & Västergötland Top 8 2008-2012 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 Primus Abakus PR45D05 PR46W20 PR44D06 Bonanza Mascara Sherpa kr/ha Öster- & Västergötland

Läs mer

R E S U L T A T B L A N K E T T 2012 L

R E S U L T A T B L A N K E T T 2012 L Utskrift: 2012-10-08 SIDA 1 Skåneförsöken / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby Ansvarig för serien: Per-Göran Andersson 046-713650, 0708-161050 PLAN: L15-8440-12 Preparatjämf. strategi för bek. av svampsjukdomar

Läs mer

Resistens och resistensutveckling. en presentation gjord av HIR Malmöhus, finansierad av LRF Kraftsamling Växtodling

Resistens och resistensutveckling. en presentation gjord av HIR Malmöhus, finansierad av LRF Kraftsamling Växtodling Resistens och resistensutveckling en presentation gjord av HIR Malmöhus, finansierad av LRF Kraftsamling Växtodling Vad är resistens? Förmågan hos en organism att överleva en pesticidbehandling, som under

Läs mer

dosnyckel Höstsäd För anpassad ogräsbekämpning

dosnyckel Höstsäd För anpassad ogräsbekämpning dosnyckel Höstsäd För anpassad ogräsbekämpning www.jordbruksverket.se Dosnyckel (finns även på www.jordbruksverket.se/vsc) För att dosnyckeln ska vara användbar krävs att sprutan uppfyller kraven vid funktionstest.

Läs mer

Agrimarket- kryssning

Agrimarket- kryssning Agrimarket- kryssning Viking Mariella 2.-4.12.2013 Aktuellt om höstraps: Sorter och odlingsteknik Med dubbelsådd- metod Jussi Peltonen Berner Oy Höstrapsodlingen väcker intresse 2012 Odlingsareal ca 1

Läs mer

Vad är herbicidresistens?

Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens är en nedärvd förmåga hos ett ogräs att överleva en bekämpning som normalt tar död på ogräset. Symtom på resistens: Opåverkade plantor jämte

Läs mer

Spannmålsstrategi. Dow AgroSciences har lösningen på ogräsproblemet i höstsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs.

Spannmålsstrategi. Dow AgroSciences har lösningen på ogräsproblemet i höstsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Spannmålsstrategi Dow AgroSciences har lösningen på ogräsproblemet i höstsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. I vårsäd erbjuder vi dessutom marknadens mest använda herbicid mot ogräs i

Läs mer

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC * Varumärke Dow Agro Sciences LLC Dow AgroSciences Sverige AB Norra Vallgatan 70 SE-211 22 Malmö Tel: 040-97 06 40 Fax: 040-97 06 55 www.dowagro.se Anmärkning: Information och fakta i denna skrift är såvitt

Läs mer

SPECIMEN. Insektsmedel. Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring.

SPECIMEN. Insektsmedel. Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring. Mavrik 2F Insektsmedel Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring. För användning i ärter, höstraps, lin, potatis, stråsäd och vårraps enligt bruksanvisningen, som anges

Läs mer

Cantus. 2,5 kg. Svampmedel. Mot svampangrepp i odlingar av raps och rybs. Behandling får ske senast vid full blom (stadie 65).

Cantus. 2,5 kg. Svampmedel. Mot svampangrepp i odlingar av raps och rybs. Behandling får ske senast vid full blom (stadie 65). Cantus Svampmedel Mot svampangrepp i odlingar av raps och rybs. Behandling får ske senast vid full blom (stadie 65). 2,5 kg = Inregistrerat varumärke för BASF 81097523SE1065-Sweden Cantus Verksam beståndsdel:

Läs mer

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel Värt att veta om resistens Solutions for the Growing World Förhindra resistens genom att planera en effektiv besprutningsstrategi för flera år framöver TM Broadway

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Vad styr skördens storlek? Störst påverkan har växtföljdsintensitet och väderlek Utpräglat sjukdomsår sänker skörden orsakas alltid av mycket nederbörd i ett givet

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Vad styr skördens storlek? Störst påverkan har växtföljdsintensitet och väderlek Utpräglat sjukdomsår sänker skörden orsakas alltid av mycket nederbörd i ett givet

Läs mer

Framgångsrik precisionssådd

Framgångsrik precisionssådd I ekoodling är rapsen en sann cash crop och att lyckas ger ett rejält utslag på sista raden. Att etablera höstraps med hög precision ger jämna fält och säker övervintring. Sverker Peterson, Bjälbo gård

Läs mer

Skadeinsekter i höstraps i Västsverige under hösten

Skadeinsekter i höstraps i Västsverige under hösten Skadeinsekter i höstraps i Västsverige under hösten Uddevallakonferensen 2016 Lars Johansson Jordbruksverkets Växtskyddscentral Skara Innehåll Förväxlingsrisker Skadeinsekter i höstraps under hösten o

Läs mer

Odlingavoljeväxterochbondböna Greppa marknaden Ingå , Pernå Patrik Erlund

Odlingavoljeväxterochbondböna Greppa marknaden Ingå , Pernå Patrik Erlund Odlingavoljeväxterochbondböna Greppa marknaden Ingå 10.6.2010, Pernå 11.6.2010 Patrik Erlund 180 160 140 Oljeväxtarealen och -skörden 2002-2010 2000 1800 1600 1000 ha 120 100 80 60 40 20 1400 1200 1000

Läs mer

OGRÄS. Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete. Ogräs

OGRÄS. Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete. Ogräs OGRÄS Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete Karin Jahr, Jordbruksverkets växtskyddscentral, Linköping I årets försök jämfördes olika preparat, preparatblandningar och spruttidpunkter.

Läs mer

Ultra. Focus 5 L. Ogräsmedel

Ultra. Focus 5 L. Ogräsmedel Focus Ultra Ogräsmedel Användningsområde: Mot gräsogräs i odlingar av blomkål, bönor, energiskog, jordgubbar, foder- och kokärter, klöverfrö, lusern, lök, morötter, oljelin, raps, rybs, rödsvingel, selleri,

Läs mer

SPECIMEN. Herbicid. Innehavare av godkännandet: ADAMA Registrations B.V. P.O. Box 355 NL-3830 GK Leusden Nederländerna ANEKALSE5LT/01/A

SPECIMEN. Herbicid. Innehavare av godkännandet: ADAMA Registrations B.V. P.O. Box 355 NL-3830 GK Leusden Nederländerna  ANEKALSE5LT/01/A KALIF 360 CS Herbicid Verksamt ämne: klomazon 360 g/l (31,5 vikt-%) Formulering: Kapselsuspension (CS) Registreringsnummer: 5309 Användarkategori: 2 L Verkningsmekanism: HRAC F3 Innehavare av godkännandet:

Läs mer

Strategisk och situationsanpassad renkavlebekämpning. Agera i god tid med rätt åtgärd! Marcus Willert, HIR Skåne

Strategisk och situationsanpassad renkavlebekämpning. Agera i god tid med rätt åtgärd! Marcus Willert, HIR Skåne Strategisk och situationsanpassad renkavlebekämpning Agera i god tid med rätt åtgärd! Marcus Willert, HIR Skåne Biologi: Gror framförallt på hösten Ljusgroende Groningsvila varierar från år till år Fröbank

Läs mer

Ej för publisering. Metazaklor... 375 g/l Kvinmerak... 125 g/l. Förvaring: Frostfritt

Ej för publisering. Metazaklor... 375 g/l Kvinmerak... 125 g/l. Förvaring: Frostfritt Användningsområde: Mot ogräs i odlingar av raps och rybs. All annan användning är otillåten. Reg nr. 4634 Klass: 2L Endast för yrkesmässigt bruk Butisan Top Verksam beståndsdel: Metazaklor... 375 g/l Kvinmerak...

Läs mer

Sammanfattning och slutord Fem försöksserier utförda i Skåne under 2005 redovisas här (tabell 1 3).

Sammanfattning och slutord Fem försöksserier utförda i Skåne under 2005 redovisas här (tabell 1 3). OGRÄSBEKÄMPNING I STRÅSÄD OCH HÖSTRAPS 2005 Av Henrik Hallqvist, SJV Växtskyddsenheten, Box 12, 230 53 Alnarp Statistisk bearbetning Lennart Pålsson, SLU FFE, Box 44, 230 53 Alnarp E-post: Henrik.Hallqvist@sjv.se

Läs mer

Mjöldagg är vanligt förekommande...

Mjöldagg är vanligt förekommande... är vanligt förekommande......bryter ner svampmycelet är vanligt förekommande, och en svampsjukdom som de flesta känner igen. sangepp ökar med; 1. mottagligheten hos sorten 2. lättare jordtyp 3. sen såtidpunkt

Läs mer

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits.

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. L147559 SWED/3N Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning 2012

Kemisk ogräsbekämpning 2012 Kemisk ogräsbekämpning 01 Innehållsförteckning 01-04-6 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnycklar... 3 Ogräsens indelning... 4 Var rädd om vattnet... 5 Höstsäd höstbehandling gräs- och örtogräs... 6 Höstsäd

Läs mer

KEMISK OGRÄSBEKÄMPNING 2009/2010

KEMISK OGRÄSBEKÄMPNING 2009/2010 KEMISK OGRÄSBEKÄMPNING 009/010 Kemisk ogräsbekämpning 009/010 009-08-18 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnyckel Höstsäd... 3 Dosnyckel Vårsäd... 3 Ogräsens

Läs mer

Trindsäd, oljeväxter och vallfrö Skövde

Trindsäd, oljeväxter och vallfrö Skövde Trindsäd, oljeväxter och vallfrö Skövde 2011-01-26 Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket, Rådgivningsenheten thorsten.pedersen@jordbruksverket.se Program Oljeväxter - Etablering och gödsling - Pollinering

Läs mer

5 L. Ultra. Focus. Ogräsmedel

5 L. Ultra. Focus. Ogräsmedel Focus Ultra Ogräsmedel Användningsområde: Mot gräsogräs i odlingar av blomkål, bönor, energiskog, jordgubbar, foder- och kokärter, klöverfrö, lusern, lök, morötter, oljelin, raps, rybs, rödsvingel, selleri,

Läs mer

SPANNMÅLSSTRATEGI. Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Solutions for the Growing World

SPANNMÅLSSTRATEGI. Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Solutions for the Growing World SPANNMÅLSSTRATEGI Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs Solutions for the Growing World Aryle TM Active är en ny aktiv substans för kontroll av örtogräs

Läs mer

NYHET! Bara gröna blad producerar toppskörd

NYHET! Bara gröna blad producerar toppskörd NYHET! Bara gröna blad producerar toppskörd TM Torrfläcksjuka (Alternaria) Varför ska den bekämpas? Hur svår är den att upptäcka? Under 2000-talet har torrfläcksjukan som orsakas av svampen Alternaria

Läs mer

Rådgivare, praktiker. Bibliografiska uppgifter för Kemisk ogräsbekämpning 2008

Rådgivare, praktiker. Bibliografiska uppgifter för Kemisk ogräsbekämpning 2008 Bibliografiska uppgifter för Kemisk ogräsbekämpning 008 Författare Anonym Utgivningsår 008 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket (SJV); Sveriges lantbruksuniversitet (SLU); Svalöf

Läs mer

Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, Kalmar E-post:

Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, Kalmar E-post: ÖRTOGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTVETE OCH KORN. Försök inom animaliebältet 2002. Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, 392 41 Kalmar E-post: klas.eriksson@hush.se Sammanfattning

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning.

Kemisk ogräsbekämpning. www.jordbruksverket.se Kemisk ogräsbekämpning 013/014 Jordbruksverkets växtskyddscentraler, oktober 013 Redaktör Karin Jahr Rådgivningsenheten norr Jordbruksverket Dragarbrunnsgatan 35 753 0 UPPSALA Materialet

Läs mer

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen?

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Per-Erik Larsson och Per Widén Renkavlens utbredning i Europa I 14 länder Totalt 9 milj ha Varav resistens 53 % 1,5 milj ha 80 % 4,2 milj ha

Läs mer

Knud Nissen Lantmännens PrecisionsSupport. Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen

Knud Nissen Lantmännens PrecisionsSupport. Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen Yara N-Sensor TM Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen N-Sensor och N-Sensor ALS Två system, samma filosofi Grödan skannas av och gödningen sprids i samma körning N-Sensor Mätning passivt system behöver

Läs mer

SPANNMÅLSSTRATEGI. Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Solutions for the Growing World

SPANNMÅLSSTRATEGI. Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Solutions for the Growing World SPANNMÅLSSTRATEGI Vi har lösningen på ogräsproblemet i stråsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs Solutions for the Growing World Aryle TM Active är en ny aktiv substans för örtogräskontroll

Läs mer

Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning. Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen

Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning. Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen N-Sensor fördelning i olika länder 2012 Antal sensorer per land den 30 juni 2012 totalt 1221 (inklusive

Läs mer

Bladsvampar på sockerbetor Vad betyder växtföljder och jordbearbetning för angreppen?

Bladsvampar på sockerbetor Vad betyder växtföljder och jordbearbetning för angreppen? Sockernäringens BetodlingsUtveckling 41 Bladsvampar på sockerbetor Vad betyder växtföljder och jordbearbetning för angreppen? Lars Persson och Åsa Olsson, Sockernäringens BetodlingsUtveckling AB Del 4

Läs mer

L144964 SWED/5M Ogräsmedel Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vatten-

L144964 SWED/5M Ogräsmedel Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vatten- L144964 SWED/5M Ogräsmedel Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast:

Läs mer

Hjälp från Syngenta till effektivare. Jordgubbsodling

Hjälp från Syngenta till effektivare. Jordgubbsodling Hjälp från Syngenta till effektivare Jordgubbsodling Största hoten mot en hög skörd med god kvalitet Gråmögel Gråmögel kan ha kraftig påverkan på bärkvaliteten. Inspektera fälten noga från början av blomning

Läs mer

Ogräsbekämpning i stråsäd och höstraps 2003

Ogräsbekämpning i stråsäd och höstraps 2003 Ogräsbekämpning i stråsäd och höstraps 2003 Sammanfattning Fem försöksserier med ogräsbekämpning har genomförts i Skåneförsökens regi 2003. I försöksserie L5-2424 åkerven- och örtogräsbekämpning, genomfördes

Läs mer

Bladlusbekämpning i ärter och åkerböna

Bladlusbekämpning i ärter och åkerböna Bladlusbekämpning i ärter och åkerböna Mariann Wikström, Agro Plantarum Ola Sixtensson, Hushållningssällskapet Malmöhus Ärtbladlus Ofta förekommer lössen fläckvis i fälten. I början sitter de gömda i ärtplantans

Läs mer

Lämpl antal grobara kärnor/m 2

Lämpl antal grobara kärnor/m 2 Utsädesmängder Minska utsädesmängden för vårstråsäd med 2030 kg/ha vid vallinsådd och med 3040 kg/ha på mulljordar. Beräkning av utsädesmängd utsädesmängd kg/ha = tusenkornvikt, g x önskat antal grobara

Läs mer

Tillåten behandling. Max antal behandl. Tidpunkt utvecklingsstadium. Maxdos /behandl. Endast vårbehandling DC 13-49

Tillåten behandling. Max antal behandl. Tidpunkt utvecklingsstadium. Maxdos /behandl. Endast vårbehandling DC 13-49 Gratil 75 WG Herbicid Växtskyddsmedel Klass 2 L Reg Nr 4232 Användningsområde Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, lin, betesvall, gräsfrövall och slåttervall. I stråsäd endast för vårbehandling. Betesdjur

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Påverkan av ogräsmedel på efterföljande gröda

Bibliografiska uppgifter för Påverkan av ogräsmedel på efterföljande gröda Bibliografiska uppgifter för Påverkan av ogräsmedel på efterföljande gröda Författare Jahr K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Huvudspråk Målgrupp Regional växtodlings- och växtskyddskonferens.

Läs mer

VÄXTSKYDDSMEDEL Glyfosat och fästmedel. VÄXTSKYDDSMEDEL Ogräsmedel för spannmål och vallar. Dassoil-fästmedel. Classic Premium SX. Ariane S.

VÄXTSKYDDSMEDEL Glyfosat och fästmedel. VÄXTSKYDDSMEDEL Ogräsmedel för spannmål och vallar. Dassoil-fästmedel. Classic Premium SX. Ariane S. VÄXTSKYDDSMEDEL Glyfosat och fästmedel Ranger 360 En basglyfosat av god kvalitet för bekämpning av ogräs. Tillverkad av Monsanto. Begränsad användning på grundvattenområde. För bekämpning av kvickrot:

Läs mer

Putt GK G 07: 24-26 1

Putt GK G 07: 24-26 1 1 Analyssvar Golfklubb: Putt GK Greenkeeper: Mr Ruff Adress: Golfbanan 1 101 11 Golfeborg Datum: 2008-01-03 Innehåller: Vad vi har funnit Information och råd Åtgärdsförslag 2 Green Snömögel Fusarium Pythium

Läs mer

Strategier mot skadegörare i ärter

Strategier mot skadegörare i ärter Strategier mot skadegörare i ärter Mariann Wikström, Jordbruksverket Strategier mot skadegörare i ärter Insekter huvudsakligen bladlöss Kemisk bekämpning Ärtrotröta Aphanomyces och Phytophthora Jordprovtagning,växtföljd

Läs mer

Ogräskontroll Enkelt och effektivt www.bayercropscience.se ett praktiskt verktyg För att lyckas med sin spannmålsodling är en effektiv ogräsbekämpning helt avgörande. Vårt mål med denna ogräsbok är att

Läs mer

Lågt kväveupptag senaste veckan

Lågt kväveupptag senaste veckan Till hemsidan Prenumerera Uppland/Västmanland vecka 20, 2016 Lågt kväveupptag senaste veckan Sedan mätningen förra veckan har det varit betydligt kallare väder vilket har gjort att kväveupptaget i stort

Läs mer

Sammanfattning och slutord Sex försöksserier utförda i Skåne och Animaliebältet under 2008 redovisas här (tabell 1 3).

Sammanfattning och slutord Sex försöksserier utförda i Skåne och Animaliebältet under 2008 redovisas här (tabell 1 3). Årets ogräsförsök i spannmål och majs Av Henrik Hallqvist, SJV Växtskyddsenheten, Box 12, 230 53 Alnarp E-post: Henrik.Hallqvist@sjv.se Statistisk bearbetning: Lennart Pålsson, SLU FFE, Box 44, 230 53

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning 2011

Kemisk ogräsbekämpning 2011 Kemisk ogräsbekämpning 011 Innehållsförteckning Ogräsbrev nr 1. 011-04-11 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnycklar... 3 Ogräsens indelning... 4 Var rädd om vattnet... 5 Höstsäd höstbehandling gräs-

Läs mer

Täckdikning en viktig och lönsam investering

Täckdikning en viktig och lönsam investering Täckdikning en viktig och lönsam investering Jordbrukaredag 2013 Zivko Rasic Simon Månsson Varför dränera åkrarna? Dåliga brukningsförhållanden TID Ojämn upptorkning, surhålorna torkas upp senare Sämre

Läs mer

Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar

Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar Bumper 25 EC Svampmedel Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar För användning i stråsad. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor. Verksamt ämne: Propikonazol 250 g/l (25,1

Läs mer

Din potatisodling. är vår passion

Din potatisodling. är vår passion Din potatisodling är vår passion Konsten att älska en knöl Potatis är ett av våra mest populära baslivsmedel. Och du som odlare vet att de älskade knölarna för en kämpig tillvaro i fält. Grödorna drabbas

Läs mer

OGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTSÄD

OGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTSÄD OGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTSÄD av Klas Eriksson, HS Kalmar-Kronoberg Statistisk bearbetning Robert Anderson SLU FFE Uppsala Två försöksserier med ogräsbekämpning i höstsäd har genomförts i Animaliebältet under

Läs mer

Bevakning av bladsvampar Del 2. Effekt av bekämpning vid olika tidpunkter efter första angrepp.

Bevakning av bladsvampar Del 2. Effekt av bekämpning vid olika tidpunkter efter första angrepp. 49 Bevakning av bladsvampar 8 1 Del. Effekt av bekämpning vid olika tidpunkter efter första angrepp. BLAD- SVAMPAR Betorna växer nu för fullt och snart nog är det dags att börja kontrollera fälten för

Läs mer

Plöjningsfritt till sockerbetor går det?

Plöjningsfritt till sockerbetor går det? 62 Plöjningsfritt till sockerbetor går det? Tallrikskultivator vid körning på Charlottenlunds gård, som tillämpar plöjningsfri odling till sockerbetor. Plöjningsfri odling har gradvis ökat i Sverige, och

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

GOLTIX WG. Herbicid. Bredverkande jord- och bladherbicid som är mycket selektiv.

GOLTIX WG. Herbicid. Bredverkande jord- och bladherbicid som är mycket selektiv. Bredverkande jord- och bladherbicid som är mycket selektiv. 5 KG Scanna för användning ANEGOLSE5KG/02/A JT164A/09 Sockerbetor och foderbetor Goltix WG Reg. 5261. Användarkategori 2 L. Användningsområden

Läs mer

Sportak EW 5 L. Svampmedel

Sportak EW 5 L. Svampmedel Sportak EW Svampmedel Användningsområde: Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn före axgång. Mot svampangrepp i odlingar av raps och rybs före full blom. All annan användning är otillåten

Läs mer

MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ

MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ Spodnam försä SÅ FUNGERAR SPODNAM Spodnam är en vegetabilisk produkt som skapar en halvgenomtränglig yta som påverkar fuktvandringen i grödan, till exempel

Läs mer

B A S F V Ä X T S K Y D D 2 0 1 2 / 13

B A S F V Ä X T S K Y D D 2 0 1 2 / 13 A S F V Ä X T S K Y D D 2 0 1 2 / 13 Texten på framsidan "vi tror på svenskt jordbruk" har innebörden att ASF vet att svenska jordbrukare jobbar med en så låg miljöpåverkan som det är möjligt, utan att

Läs mer

SPECIMEN UN Herbicid. Herbicid SWEDEN

SPECIMEN UN Herbicid. Herbicid SWEDEN LEGACY 500 SC Herbicid Verksamt ämne: Diflufenikan 500 g/l (42 vikt-%) Formulering: Suspensionskoncentrat (SC) Registreringsnummer: 5002 Användarkategori: 2L Verkningsmekanism: HRAC F1 Tillverkare/Innehavare

Läs mer

Etableringsteknik, grunden i IPM Johan Arvidsson, SLU

Etableringsteknik, grunden i IPM Johan Arvidsson, SLU Etableringsteknik, grunden i IPM Johan Arvidsson, SLU Lite gammalt och lite nytt 1.Krav på såbäddens utformning 2.Exempel höstvete och våroljeväxter 3.On-linemätning av såbäddsegenskaper och ny forskning

Läs mer

Innehåll. Strategiska och taktiska beslut 4. Vår/sommar 7. Höst 9. Efter skörd 11

Innehåll. Strategiska och taktiska beslut 4. Vår/sommar 7. Höst 9. Efter skörd 11 Innehåll Strategiska och taktiska beslut 4 Vår/sommar 7 Höst 9 Efter skörd 11 Detta är en checklista med listade faktorer som är viktiga för skörden. Faktorerna är indelade i strategiska beslut, beslut

Läs mer

Vatten och aggregat nyckeln till säker uppkomst

Vatten och aggregat nyckeln till säker uppkomst Vatten och aggregat nyckeln till säker uppkomst En säker uppkomst i våroljeväxter förutsätter ett sådjup där det finns tillräckligt med växttillgängligt vatten och ett avdunstningsskydd av fina aggregat.

Läs mer

Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut

Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut Foto: Bildarkivet i Klågerup Av Niklas Bergman, VäxtRådgruppen Vad är jag bra och dålig på i jämförelse med andra växtodlare? Genom att vara med

Läs mer

Jordbrukardagar 2016

Jordbrukardagar 2016 Jordbrukardagar 2016 Svampbekämpning Louise Aldén och Gunilla Berg Jordbruksverket Vädret i Lund 2014/2015 källa:smhi Rödsotvirus - stora angrepp i höstsäd 2015 Hösten 2014 flera riskfaktor sammanföll

Läs mer

Kvävestrategier till höstraps

Kvävestrategier till höstraps Kvävestrategier till höstraps Albin Gunnarson & Bengt Nilsson, Svensk Raps AB Kväve är ett av de viktigaste verktygen till framgångsrik höstrapsodling. Med rätt kvävestrategi kan skörden ökas vilket är

Läs mer

Försökshandboken. 6. Registreringar. 6.2 Gradering av svampsjukdomar

Försökshandboken. 6. Registreringar. 6.2 Gradering av svampsjukdomar Försökshandboken 6. Registreringar 6.2 Gradering av svampsjukdomar Reviderad: 2011-03-01 Gäller från: 2011-03-01 Ersätter: 6.2 Gradering av svampsjukdomar daterad 2009-03-01 Allmänt I det följande beskrivs

Läs mer

Årets växtskyddsprogram

Årets växtskyddsprogram Produktkatalog Årets växtskyddsprogram DuPonts produktprogram växer Vi har sedan flera år varit en av de ledande leverantörerna på ogräsmedel med vårt lågdosprogram. Det samma med vår starka ställning

Läs mer

Svampproblematik i integrerat växtskydd. Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05

Svampproblematik i integrerat växtskydd. Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05 Svampproblematik i integrerat växtskydd Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05 Svampgissel i gurka och tomat Gråmögel tomat och gurka Mjöldagg gurka och

Läs mer

Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET!

Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET! Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET! Maxim representerar morgondagens betningsmedel mot svampsjukdomar!

Läs mer

Signum. 2,5 kg. Varning. Svampmedel. Bekämpningsmedel klass 2L Reg. Nr. 4884 Endast för yrkesmässigt bruk

Signum. 2,5 kg. Varning. Svampmedel. Bekämpningsmedel klass 2L Reg. Nr. 4884 Endast för yrkesmässigt bruk Signum Svampmedel Användingsområde: svampangrepp i odlingar av morot, palsternacka, persiljerot, plommon, körsbär, jordgubbar, ärter, bönor, rödkål, vitkål, brysselkål, blomkål, broccoli, sallat, ruccola,

Läs mer

Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård 1997-2008 Januari 2009 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.

Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård 1997-2008 Januari 2009 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush. Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård 1997-2008 Januari 2009 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.se 0325-618610 Hushållningssällskapet Sjuhärads försöks- och demonstrationsgård

Läs mer

Kväveupptag i nollrutor i höstvete, Östergötland och Örebro vecka

Kväveupptag i nollrutor i höstvete, Östergötland och Örebro vecka Sida 1 av 6 Du är här:startsida Odling Växtnäring Rådgivning om växtnäring Växtnäringsbrev Den här sidan är utskriven från Jordbruksverkets webbplats. Texten uppdaterades senast 2014-05-28. Besök webbplatsen

Läs mer

Kväveupptag i nollrutor i höstvete, Uppland/Västmanland, vecka 20, 2014

Kväveupptag i nollrutor i höstvete, Uppland/Västmanland, vecka 20, 2014 Kväveupptag i nollrutor i höstvete, Uppland/Västmanland, vecka, 14 Även denna vecka har kväveupptaget i höstvetet varit mycket lågt. I nollrutorna hade inget ytterligare kväve tagits upp sedan förra veckans

Läs mer

Handbok över kumminodling 2016. Handbok över kumminodling 2016

Handbok över kumminodling 2016. Handbok över kumminodling 2016 Handbok över kumminodling 2016 Handbok över kumminodling 2016 INNEHÅLL Förord 1. Vilken typ av växt är kummin? 2. Hurudant skifte passar för kummin? 3. Bearbetning och sådd 4. Utsädesmängd 5. Kalkning

Läs mer

Etablering av ekologisk majs. Majs Biologi. Jordart. Jordbearbetning. Växtföljd. Såddtidpunkt. Övrigt: majs efter majs?!

Etablering av ekologisk majs. Majs Biologi. Jordart. Jordbearbetning. Växtföljd. Såddtidpunkt. Övrigt: majs efter majs?! Etablering av ekologisk majs Majs Biologi Jordart Jordbearbetning Växtföljd Såddtidpunkt Övrigt: majs efter majs?! Hermann Leggedör HS Rådgivning Agri AB Flottiljvägen 18 392 41 Kalmar 0708 156 760 Hermann.leggedor@hush.se

Läs mer

Växtskydd från Nordisk Alkali

Växtskydd från Nordisk Alkali Växtskydd från Nordisk Alkali Rådgivning och marknadsföring av väl utprovade växtskyddsmedel för användning i många grödor. Växthus Plantskolor Prydnadsväxter Grönsaker Frukt Spannmål Bär Raps Potatis

Läs mer

Så ökar du din förtjänst i matpotatisen! Prova den nya generationens betningsmedel, den ger dina potatisar ett tydligt försprång.

Så ökar du din förtjänst i matpotatisen! Prova den nya generationens betningsmedel, den ger dina potatisar ett tydligt försprång. Så ökar du din förtjänst i matpotatisen! Prova den nya generationens betningsmedel, den ger dina potatisar ett tydligt försprång. Lägg grunden för en bättre avräkning redan i år Bättre etablering, bättre

Läs mer

Dags att ta beslut om kompletteringsgödsling

Dags att ta beslut om kompletteringsgödsling Till hemsidan Prenumerera Uppland/Västmanland vecka 23, 2016 Dags att ta beslut om kompletteringsgödsling Kväveupptaget i höstvete har fortsatt under veckan som gått. Nollrutorna har i genomsnitt tagit

Läs mer

Östra Sverigeförsöken; Försök i Väst; Sveaförsöken; Svensk raps

Östra Sverigeförsöken; Försök i Väst; Sveaförsöken; Svensk raps Bibliografiska uppgifter för Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Jahr K. Adress Ingår i... Huvudspråk Målgrupp Östra Sverigeförsöken; Försök

Läs mer

Höstmöte 2014. Henrik Norén Svenska Golfförbundet. Bankonsulent Stockholm Uppland - Gästrikland

Höstmöte 2014. Henrik Norén Svenska Golfförbundet. Bankonsulent Stockholm Uppland - Gästrikland Höstmöte 2014 Henrik Norén Svenska Golfförbundet Bankonsulent Stockholm Uppland - Gästrikland Växtskyddsförordningen och IPM 2014 Nya förordningen om bekämpningsmedel. IPM: Vad innebär det och vad kan

Läs mer

Växtodling 2015 DLA-Agro. Växtodling 2015

Växtodling 2015 DLA-Agro. Växtodling 2015 Växtodling 2015 DLA-Agro Växtodling 2015 Produktinformation och almanacka för 2015 Kontakta Swedish Agro när det gäller... Växtskydd, mineralgödsel, utsäde, spannmål m.m. Patrik Persson BJUV (försäljningschef)

Läs mer

Bekämpning av insekter i vårsäd

Bekämpning av insekter i vårsäd Bekämpning av insekter i vårsäd Peder Wærn, Växtskyddscentralen, Uppsala Migration av havrebladlöss från andra sidan Östersjön och varm försommar medförde starkare bladlusangrepp än förväntat. Angreppen

Läs mer

Växtskyddsåret 2014. observationer från prognosgraderingar och försök i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län

Växtskyddsåret 2014. observationer från prognosgraderingar och försök i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län 215-1-11 Växtskyddsåret 214 observationer från prognosgraderingar och försök i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län Anders Lindgren Lina Norrlund anders.lindgren@jordbruksverket.se

Läs mer

Stomp 10 L. Varning. Användningsområde: Mot ogräs i odlingar av lök (inkl purjolök och gräslök), palsternacka och torra trädgårsbönor.

Stomp 10 L. Varning. Användningsområde: Mot ogräs i odlingar av lök (inkl purjolök och gräslök), palsternacka och torra trädgårsbönor. Stomp Användningsområde: Mot ogräs i odlingar av lök (inkl purjolök och gräslök), palsternacka och torra trädgårsbönor. All annan användning är otillåten. Bekämpningsmedel klass 2 L Dispens 2014-03-25

Läs mer