Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader"

Transkript

1 1 (8) Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader Budgeten år 2015 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av åringar, som belastar verksamheten med ca 19,5 mkr. I budgeten återfinns även ytterligare en kostymanpassning för självfinansieringen av digital kompetens på 8,8 mkr. Efter tre månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett operiodiserat resultat på plus 54 mkr. En analys av samtliga verksamheters kostnader och intäkter visar dock en beräknad avvikelse för år 2015 på minus 5,2 mkr. (tkr) Budget Prognos Redovisning mars Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkter Verksamhetens kostnader Pensionskostnader m m Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Medlemsbidrag Statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Budgetutfallsprognosen för 2015 baseras på det ekonomiska utfallet t o m Riktpunkten för perioden är ca 25 %. I uppföljningen ingår ett antal kalkylerade poster som bygger på senast kända uppgifter och prognoser på den förväntade ekonomiska utvecklingen. Exempel på sådana poster är förväntat elevantal, semesterlöneskuld, pensionskostnader och interkommunala ersättningar. I verksamhetsnettot återfinns alla kostnader och intäkter för gymnasieförbundets verksamheter exklusive kostnader/intäkter för pensioner, driftbidrag och finansnetto. I helårsprognosen uppgår nettokostnaderna till 101 %. FÖRBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel Fax E-post Hemsida Org nr

2 2 (8) Pensioner/finansiella kostnader omfattar kostnader för utbetalda pensioner, avtalsförsäkringar, förvaltningsavgifter, löneskatt mm. Avgiften till Fora (som administrerar AFA försäkringar) är nolldebiterad 2015 vid sidan om trygghetsförsäkringen vid arbetsskada som uppgår till 0,01 %. AFA försäkrings styrelse beslutade i mars att även återbetala inbetalda premier från år För förbundet genererar det 3,5 mkr vilken redovisas som en jämförelsestörande intäkt. Driftbidraget uppgår till 408,6 mkr för år Detta är 3,4 mkr mindre än för Driftbidraget 2015 innehåller dock en höjning avseende halva satsningen för digital kompetens som i och med år 2015 införs i enheternas driftbudget och hanteras därmed inte längre som ett fristående projekt. Bidraget fördelas med 91 % till gymnasieskolan 9 % till kommunal vuxenutbildning. Utfallet efter tre månader ligger över riktpunkt vilket beror på att driftbidraget för april redan bokförts. Kommentarer till verksamheternas resultat Nedan följer en redovisning av verksamheternas resultat. I tabellen redovisas verksamheternas förväntade årsprognos för samtliga verksamheter inklusive prognosen för avräkning för prognostiserat antal elever vid antagning hösten Färre elever har sökt sig till andra huvudmän (683 stycken) vilket resulterar i en lägre interkommunala kostnad och en nettokostnad som är 10,5 mkr mindre än beräknat. I nuläget redovisar verksamheterna en beräknad avvikelse för år 2015 på 21 mkr exklusive utfallet på de interkommunala ersättningarna. Gemensamt & Förbundskontoret Antalet elever som har inackorderingsbidrag fortsätter minska och förväntas leverera ett överskott med 0,9 mkr. Även antalet elever som åker skolskjuts blir färre men på grund av att KLT kommer att höja priset per terminskort med ca 20 % kan inte några större överskott förväntas. En annan verksamhet som påverkas av prishöjningar är IT verksamheten. Verksamheten beräknas i nuläget gå med ett underskott på 0,6 mkr på grund av valuta förändringar, dollarn har blivit dyrare.

3 3 (8) Kostnaden för tilläggsbelopp/elevassistenter förväntas bli 0,5 mkr lägre än budgeterat. Kostens verksamhet beräknas klara sin budget under 2015 trots låga intäkter i början av året. Årsprognos minus 0,1 mkr (exklusive interkommunal ersättning) Lars Kaggskolan Helårsprognosen för skolan är med hänsyn tagen till nuvarande sökbild ett underskott med ca 5 mkr. Tillskott med elever mot budgeterat väntas på El och energiprogrammet, Fordons och transportprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, VVS och fastighetsprogrammet samt på Introduktionsprogrammet. Färre elever väntas dock på Bygg och anläggningsprogrammet samt Teknikprogrammet. Anledningen till ett lägre elevantal är att antalet platser till programmet väntas minska. Programmet har idag en organisation med 120 platser men ligger som förslag till styrelsen att ändra till 96 platser till höstens intag. Detta innebär i år att vi tappar elevpeng, motsvarande drygt 0,5 mkr mot budget och är en del i den försämrade prognosen än vad som lämnades efter februari. Elevantalet på individuella programmet är av flera skäl mer svårprognostiserad än andra program. Vid förra prognosen antogs en ökning motsvarande 30 elever, idag är motsvarande elevtalssiffra 43 och förväntas förbättra elevpengsbudgeten med ca 1,1 mkr. Personalkostnaden prognostiseras dock öka med knappt 1,5 mkr mot budget. El och energiprogrammet startade förra hösten en fjärde inriktning. Det positiva söktrycket till programmet verkar hålla i sig. Detta har medfört ett ökat lokalbehov och i år påbörjades en ombyggnation av lokaler som tidigare nyttjats av Fordonsprogrammet. Lokalerna ska nu anpassas för att de inriktningskurser (främst inom automation) som programmet har. Detta kommer innebära ökade kostnader som i år överskrider den väntade elevpengsförstärkningen. Programmet verkar dock på sikt visa positiva resultat. Årsprognos minus 5,1 mkr. Stagneliusskolan Stagneliusskolan går in i budget 2015 med en kostymanpassning på 6 mkr. Förra månadens upphämtning fortsätter även under mars och prognosen för helåret ser ännu lite bättre ut. Avvikelsen från budgeterade kostnader avser främst personalkostnader för undervisning i moderna språk samt gymnasiegemensamma ämnen. Ekonomi och samhällsprogrammet inriktning beteende prognostiseras till plus minus noll resultat men gick in i året med total kostymanpassning om 2,3 mkr. Samhällsprogrammet inriktning beteendevetenskap fotbolls och innebandyakademierna prognostiserar dock med ett underskott om cirka 3 mkr vilket är 0,3 mkr mer än ingående kostymanpassning. Skolskjutsar och skolmåltider är orsaken till ökningen.

4 4 (8) Även samhällsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation samt inriktning samhällsvetenskap beräknas leverera ett underskott. På helår ca 1,5 mkr vilket är ungefär det som ligger som kostymanpassning i budget. Den första prognosen på elevantalet avseende Stagneliusskolan visar på ett tapp av elever på cirka 25 stycken totalt för skolan mot det budgeterade antalet hösten Detta resulterar i en prognostiserad avräkning om 0,4 mkr i minskat utrymme. De justeringar skolan kan göra för att möta denna minskning kommer dock få en marginell ekonomisk effekt under Årsprognos: minus 3,8 mkr (inkl elevprognos) Jenny Nyströmskolan Helårprognosen för Jenny Nyströmsskolan är efter tre månader ett underskott motsvarande 7,5 mkr. Fler, idag väntade, elever ligger bakom den förbättrade prognosen. Barn och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Restaurang och livsmedelsprogrammet samt elever till gymnasiesärskolan är de program och verksamhet som väntas få fler elever än tidigare prognos och mot budgeterat antal. Elevantalet på Introduktionsprogrammet kan på kort tid få ett betydande förändrat elevantal, vilket också försvårar elevprognosen. En oväntad elevtillströmning för elever som nyligen anlänt till Sverige samt att elever kan tillkomma i olika utsträckning under omvalsperioden kan därmed komma att framträda först i senare prognoser. Årsprognos minus 7,5 mkr Axel Weüdelskolan Inom skolområde 1 återfinns grundläggande vuxenverksamhet, svenska för invandrare samt lärvux. Samtliga verksamheter beräknas klara sin budget med ett mindre överskott. Inom skolområde 2 återfinns gymnasial vuxenverksamhet, uppdragsverksamhet (vård) samt YH utbildning inom psykosocialt arbete. Då YH myndigheten inte godkände skolans ansökan om fortsatt utbildning innebär det ett negativt budgetutfall för verksamheten med 0,3 mkr vilket bör ses som en utfasningskostnad. Den gymnasiala vuxenverksamheten ligger strax över budget enligt prognos. Detta har sin förklaring i personalkostnaderna som överstiger planeringen inför året. En viss förskjutning i kostnader återfinns inom administration och fastighetsverksamheterna. Totalt sätt så lämnar de båda dock ett visst överskott. Årsprognos minus 0,1 mkr

5 5 (8) Stage4you Academy Stage4you Academy går in i 2015 med en kostymanpassning på drygt 3 mkr. Prognosen på antalet första årselever till hösten 2015 ger en indikation om ytterligare minskat budgetutrymme om 0,3 mkr. Då skolan ersätter musik och estetikelevernas utbildning via elevpeng till entreprenör per elev så minskar även kostnaderna vid tappet av elever med cirka 0,2 mkr. Komvuxverksamheten fick en utökning inför åretsbudget med 0,2 mkr för utökat behov av köp av tjänst för grundvux kurser. Budgeten för YH utbildningen är genomgången under mars månad och sträcker sig över tre år d.v.s. två intag om vardera två års utbildning. Målet är att utbildningen ska klara sina kostnader inom den finansiering som sker via YH myndigheten sett över båda omgångarna. Detta resulterar dock i ett mindre underskott för verksamheten budgetåret 2015 då de initiala kostnaderna inte täcks upp av den finansiering som kommer i gång först då eleverna finns på plats. Budgeten är byggd på att man fyller alla 20 platserna i respektive utbildningsomgång. Totalt sett genererar detta ett underskott för komvuxverksamheten om 0,2 mkr. Årsprognos gymnasiet: minus 3 mkr (inkl elevprognos) Årsprognos komvux: minus 0,2 mkr Ölands Gymnasium inkl. Komvux Ölands Gymnasium går in i 2015 med en kostymanpassning på nära 1,4 mkr. Prognosen på antalet förstaårselever till hösten 2015 ger en indikation om ytterligare minskat budgetutrymme om 0,4 mkr. Då skolan ersätter entreprenören som handhar restaurang och livsmedelsprogrammets elever med ersättning för grupp om minst 16 elever per årskurs så reduceras inte kostnaderna i takt med att eleverna minskar på samma sätt som på exempelvis Stage4you Academy som likt Ölands Gymnasium köper in undervisning i karaktärsämnen från entreprenör. Komvuxverksamheten har under några år fått inflöde av statsbidrag för lärling och yrkesvuxenelever som har genererat ett visst överskott. Årets statsbidrag innebär i stort sett inget nettoöverskott. Borgholms kommun har fram till 2015 bedrivit SFI undervisning för nyanlända flyktingar i egen regi men från årets början så får de sin undervisning på Ölands Gymnasium. Riktlinjer för hanteringen rent administrativt börjar ta form men i prognosen beräknas verksamhetens kostnader gå jämnt upp med den ersättning som erhålls. Totalt för alla verksamheter under komvux beräknas prognosen till ett underskott om cirka 0,2 mkr. Årsprognos gymnasiet: minus 1,3 mkr (inkl elevprognos) Årsprognos komvux: minus 0,2 mkr

6 Investeringar 6 (8) De budgeterade investeringarna enligt Kalmarsunds gymnasieförbund styrelse uppgår till 5 mkr. Till och med mars har inga större inköp verkställts. Årets investeringsbudget ska dock användas till nedanstående: Stage4you behöver utveckla ett av sina klassrum till att bli ett Digitalt klassrum. Planen innefattar även en utescen för att kunna maximera elevernas möjligheter till scenframträdanden. Axel Weudelskolan planerar att bygga om en lektionssal samt fräscha upp ett omklädningsrum/vilorum i källaren för att anpassa dessa lokaler till skolans behov av utrymme. Ölands Gymnasium ska inreda elevkårens och ett av komvux klassrum. Stagneliusskolan fortsätter sin utveckling och i takt med den fortsätter skolan sin anpassning av lokaler/klassrum och Aula. Lokalerna anpassas efter behov, med fler möbler, utrustning, belysning och ventilation. Ljuddämpande möbler och övrig ljudisolering tillförs för att effektivisera studieutrymmena. Det IKT relaterade arbetssättet vill man även bygga vidare på inom idrotten och därför anpassa skolans idrottshallar efter detta. Arbetet på skolans Aula som började 2014 fortsätter in i år 2015, där utrustning som scen och fondbelysning samt en filmduk ska köpas in och installeras. Investering tom mars månad avser uppsättning av tvmonitorer i korridorer för information och hänvisningar. Ett redan påbörjat arbete med förbättring av arbets och studiemiljön planeras att fortsätta även 2015 på Jenny Nyströskolan. Detta innefattar både ergonomiska förbättringar vad det gäller möbler och minskad bullernivå samt utveckling och anpassning av undervisningslokaler. Investering tom mars månad avser stadigvarande undervisningsmaterial (tempereringsmaskiner) till restaurang och livsmedelsprogrammet.

7 7 (8) Kommande investeringar på Lars Kaggskolan kommer att innefatta uppgraderingar av viktig utrustning i syfte att upprätthålla en god kvalité samt satsningar på att skapa en god studiemiljö. Investering tom mars månad avser stadigvarande undervisningsmaterial vvs och fastighetsprogrammet. Investeringsutrymmet för förbundsövergripande består i satsningar inom verksamhetsutvecklingsfonden och kosten. Beslut avseende verksamhetsutvecklingsfondens bidrag är gjorda och budgeten avseende investeringar på 0,5 mkr beviljades till 75 %. Kostverksamheten planerar att reinvestera i maskiner när äldre fasas ut eller går sönder. Kalmar kommuns planer på att bygga lägenheter på fastigheten Forellen1 innefattar nytt kök och matsal för eleverna i Stagneliusskolan, investeringarna i köksutrustning kommer därför att bli så begränsade som möjligt på skolan under budgetåret. Likviditet Saldot på Kalmarsunds gymnasieförbund uppgick till 28 mkr den sista mars, vilket är avsevärt lägre än föregående månad. Utfallet är enligt plan då anledningen är utbetalning av det egna kapitalet till medlemskommunerna. Utbetalningen (totalt 8,8 mkr) har realiserats enligt beslut vid antagning av budget Utöver denna har bland annat utbetalning av interkommunal ersättning skett med 6,6 mkr samt utbetalning för skolskjutsar om 9,2 mkr. Ovanstående diagram visar saldot vid respektive månadsslut från 2014 fram till och med mars 2015.

8 8 (8) ÅR 2015 RESULTATRÄKNING (tkr) BUDGET Redovisat Rp Prognos (endast externa kostnader och intäkter) ,0% 2015 Verksamhetens Intäkter ,5% varav Inter kom intäkt varav interna intäkter Verksamhetens Kostnader ,1% varav Inter kom kostnad va ra v avskri vningar varav interna kostnader Projektredovisning GY Jämförelsestörande intäkt 3482 Delsumma ,0% Semesterlöneskuld ,0% 500 LAGSTADGADE ARBETSGIV AVG ,2% Löneskatt ,5% Löneskatt förändring p skuld 0 0 0,0% 0 Omställningsfond ,0% 547 Avtalsförsäkringar FORA ,8% 20 Avtalsförsäkringar KPA ,2% 186 FÅP ,0% Förvaltningavgifter ,4% 103 Utbetalda pensioner ,8% Individuella valet ,2% Förändring pensionsskuld ,0% 128 Finansiering po avgift ,2% Nettokostnader ,9% Driftbidrag ,3% Intäktsräntor ,5% 477 Kostnadsräntor 0 0 0,0% 0 Finansiella kostnader pensionsskuld ,0% 0 RESULTAT

Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader

Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader 1 (8) Handläggare Carina Cerafiani Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter två månader Budgeten år 2015 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga av minskning

Läs mer

Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader

Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader 1 (8) Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader Budgeten år 2015 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av 16 19 åringar, som belastar

Läs mer

Budgetprognos 2014 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader

Budgetprognos 2014 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader 1 (9) Handläggare Caroline Johansson Budgetprognos 2014 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader Efter fyra månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett operiodiserat resultat på

Läs mer

Budgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader

Budgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader 1 (8) Budgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader Budgeten år 2016 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av 16 19 åringar, som belastar

Läs mer

Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter sju månader

Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter sju månader 1(7) FÖRBUNDSKONTORET Datum 2013-08-21 Handläggare: Carina Cerafiani Ekonomichef Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter sju månader Efter sju månader redovisar Kalmarsunds Gymnasieförbund

Läs mer

Budgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader

Budgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader 1 (8) Budgetprognos 2016 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader Budgeten år 2016 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av 16 19 åringar, som belastar

Läs mer

Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter tio månader

Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter tio månader 1(8) FÖRBUNDSKONTORET Datum 2013-11-20 Handläggare: Carina Cerafiani Ekonomichef Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter tio månader Efter tio månader redovisar Kalmarsunds Gymnasieförbund

Läs mer

Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter fyra månader

Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter fyra månader 1(6) FÖRBUNDSKONTORET Datum 2013-05-16 Handläggare: Carina Cerafiani Ekonomichef Budgetprognos 2013 för Kalmarsunds Gymnasieförbund prognos efter fyra månader Efter fyra månader redovisar Kalmarsunds Gymnasieförbund

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEDAGEN

VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEDAGEN VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEDAGEN 11 ONSDAG NOVEMBER KL 9-14 2015 För mer information besök gyf.se GYMNASIEDAGEN 2015 - Programvalsblankett Här kryssar du i vilket program du vill gå på under de olika passen

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delårsrapport april 2012 Dnr 52-2012 Mikael Cederberg Thomas Nilsson Innehållsförteckning 1. Verksamheten januari - april... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Antagning höstterminen 2012...

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Utredning och konsekvensanalys, Olands Gymnasium

Utredning och konsekvensanalys, Olands Gymnasium 1 (s) Handläggare Caroline Johansson 0480-451514 caroline.j ohansson@ gyf. se Styrelsen für Kalmarsunds gymnasiefiirbund Utredning och konsekvensanalys, Olands Gymnasium Bakgrund Kalmarsunds gymnasieftirbund

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2016-04-26 Sammanträdets plats och tid: Kommunhuset i Märsta Sammanträdeslokal: Skölden Tisdagen den 26 april 2016, kl. 18.30

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2014-03-10 1

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2014-03-10 1 2014-03-10 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-15.45 Omfattning 9-16 Beslutande Ledamöter Mona Jeansson (S) ordförande Britt Dicksson (M) Christina Ateva (S) Marcus Johansson (C) Övriga deltagande

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelse Sammanträdesdatum Sida 2013-03-21 1

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelse Sammanträdesdatum Sida 2013-03-21 1 2013-03-21 1 Plats och tid Förbundskontoret kl. 13.00 17.10 Omfattning 19-31 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m.fl. Datum för justering Mona Jeansson

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten

UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera årets resultat samt kommentera förändringen av årets resultat jämfört med föregående års resultat.

Läs mer

Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar kommun 1 (6) Handläggare Chatharina Gustafsson Skolinspektionen 0480-45 15 01 Registrator chatharina.gustafsson@gyf.se Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2016-02-16 1

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2016-02-16 1 2016-02-16 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-15.00 Omfattning 11-20 Beslutande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Britt Dicksson (M) Sven Stenson (M) Sören Bondesson (S) Jan-Olof Forslund

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2015-03-10 1

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2015-03-10 1 2015-03-10 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-15.20 Omfattning 9-17 Beslutande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Britt Dicksson (M) Sven Stenson (M) Sören Bondesson (S) Björn Andreen

Läs mer

Registrator Box Stockholm. Ert dnr :904

Registrator Box Stockholm. Ert dnr :904 1 (5) Handläggare Chatharina Gustafsson Skolinspektionen 0480-45 15 01 Registrator chatharina.gustafsson@gyf.se Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB, Fria Läroverken

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2008

Månadsuppföljning. Maj 2008 A Månadsuppföljning Maj 28 Månadsuppföljning 1 januari - 31 maj 28 Jämfört med budget visar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Gymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut

Gymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-06-01 Diarienummer: UAN 2014/0275 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz E-post: jorgen.krantz@halmstad.se Telefon: 0705 13 97 60 Gymnasieorganisation

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan

Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan Förbundskontoret december 2010 Innehåll Inledning sid 3 Hur trogna är eleverna de program de har valt? Tabell 1 2 sid 3 5 Betygsutveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 ande Övriga deltagande Utses att justera Linda Svahn (S) ordf Linda Andersson (S) Anders Persson (C) vice ordförande Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för justeringen: Kommunledningskontoret i Borgholm i Borgholm / 2014. Förhinder anmäls till ronny.harrysson@borgholm.

KALLELSE. Plats och tid för justeringen: Kommunledningskontoret i Borgholm i Borgholm / 2014. Förhinder anmäls till ronny.harrysson@borgholm. Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, 2014-12-15, klockan 18:30 sammanträdet Eva-Lena Israelsson / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 Utses att

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEDAGEN 2017 ONSDAG 8 NOV. kl För mer information besök gyf.se

VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEDAGEN 2017 ONSDAG 8 NOV. kl För mer information besök gyf.se VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEDAGEN 2017 ONSDAG 8 NOV kl. 9-14 För mer information besök gyf.se GYMNASIEDAGEN 2017 - Programvalsbroschyr Här kryssar du i vilket program du vill gå på under de olika passen och

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delårsrapport april 2015 Dnr 71-2015 Mikael Cederberg Kirsten Johnsson Innehållsförteckning 1. Verksamheten januari - april...3 1.1. Allmänt...3 1.2. Antagning gymnasieskolan

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer