Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader"

Transkript

1 1 (8) Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader Budgeten år 2015 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av åringar, som belastar verksamheten med ca 19,5 mkr. I budgeten återfinns även ytterligare en kostymanpassning för självfinansieringen av digital kompetens på 8,8 mkr. Efter tre månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett operiodiserat resultat på plus 54 mkr. En analys av samtliga verksamheters kostnader och intäkter visar dock en beräknad avvikelse för år 2015 på minus 5,2 mkr. (tkr) Budget Prognos Redovisning mars Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkter Verksamhetens kostnader Pensionskostnader m m Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Medlemsbidrag Statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Budgetutfallsprognosen för 2015 baseras på det ekonomiska utfallet t o m Riktpunkten för perioden är ca 25 %. I uppföljningen ingår ett antal kalkylerade poster som bygger på senast kända uppgifter och prognoser på den förväntade ekonomiska utvecklingen. Exempel på sådana poster är förväntat elevantal, semesterlöneskuld, pensionskostnader och interkommunala ersättningar. I verksamhetsnettot återfinns alla kostnader och intäkter för gymnasieförbundets verksamheter exklusive kostnader/intäkter för pensioner, driftbidrag och finansnetto. I helårsprognosen uppgår nettokostnaderna till 101 %. FÖRBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel Fax E-post Hemsida Org nr

2 2 (8) Pensioner/finansiella kostnader omfattar kostnader för utbetalda pensioner, avtalsförsäkringar, förvaltningsavgifter, löneskatt mm. Avgiften till Fora (som administrerar AFA försäkringar) är nolldebiterad 2015 vid sidan om trygghetsförsäkringen vid arbetsskada som uppgår till 0,01 %. AFA försäkrings styrelse beslutade i mars att även återbetala inbetalda premier från år För förbundet genererar det 3,5 mkr vilken redovisas som en jämförelsestörande intäkt. Driftbidraget uppgår till 408,6 mkr för år Detta är 3,4 mkr mindre än för Driftbidraget 2015 innehåller dock en höjning avseende halva satsningen för digital kompetens som i och med år 2015 införs i enheternas driftbudget och hanteras därmed inte längre som ett fristående projekt. Bidraget fördelas med 91 % till gymnasieskolan 9 % till kommunal vuxenutbildning. Utfallet efter tre månader ligger över riktpunkt vilket beror på att driftbidraget för april redan bokförts. Kommentarer till verksamheternas resultat Nedan följer en redovisning av verksamheternas resultat. I tabellen redovisas verksamheternas förväntade årsprognos för samtliga verksamheter inklusive prognosen för avräkning för prognostiserat antal elever vid antagning hösten Färre elever har sökt sig till andra huvudmän (683 stycken) vilket resulterar i en lägre interkommunala kostnad och en nettokostnad som är 10,5 mkr mindre än beräknat. I nuläget redovisar verksamheterna en beräknad avvikelse för år 2015 på 21 mkr exklusive utfallet på de interkommunala ersättningarna. Gemensamt & Förbundskontoret Antalet elever som har inackorderingsbidrag fortsätter minska och förväntas leverera ett överskott med 0,9 mkr. Även antalet elever som åker skolskjuts blir färre men på grund av att KLT kommer att höja priset per terminskort med ca 20 % kan inte några större överskott förväntas. En annan verksamhet som påverkas av prishöjningar är IT verksamheten. Verksamheten beräknas i nuläget gå med ett underskott på 0,6 mkr på grund av valuta förändringar, dollarn har blivit dyrare.

3 3 (8) Kostnaden för tilläggsbelopp/elevassistenter förväntas bli 0,5 mkr lägre än budgeterat. Kostens verksamhet beräknas klara sin budget under 2015 trots låga intäkter i början av året. Årsprognos minus 0,1 mkr (exklusive interkommunal ersättning) Lars Kaggskolan Helårsprognosen för skolan är med hänsyn tagen till nuvarande sökbild ett underskott med ca 5 mkr. Tillskott med elever mot budgeterat väntas på El och energiprogrammet, Fordons och transportprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, VVS och fastighetsprogrammet samt på Introduktionsprogrammet. Färre elever väntas dock på Bygg och anläggningsprogrammet samt Teknikprogrammet. Anledningen till ett lägre elevantal är att antalet platser till programmet väntas minska. Programmet har idag en organisation med 120 platser men ligger som förslag till styrelsen att ändra till 96 platser till höstens intag. Detta innebär i år att vi tappar elevpeng, motsvarande drygt 0,5 mkr mot budget och är en del i den försämrade prognosen än vad som lämnades efter februari. Elevantalet på individuella programmet är av flera skäl mer svårprognostiserad än andra program. Vid förra prognosen antogs en ökning motsvarande 30 elever, idag är motsvarande elevtalssiffra 43 och förväntas förbättra elevpengsbudgeten med ca 1,1 mkr. Personalkostnaden prognostiseras dock öka med knappt 1,5 mkr mot budget. El och energiprogrammet startade förra hösten en fjärde inriktning. Det positiva söktrycket till programmet verkar hålla i sig. Detta har medfört ett ökat lokalbehov och i år påbörjades en ombyggnation av lokaler som tidigare nyttjats av Fordonsprogrammet. Lokalerna ska nu anpassas för att de inriktningskurser (främst inom automation) som programmet har. Detta kommer innebära ökade kostnader som i år överskrider den väntade elevpengsförstärkningen. Programmet verkar dock på sikt visa positiva resultat. Årsprognos minus 5,1 mkr. Stagneliusskolan Stagneliusskolan går in i budget 2015 med en kostymanpassning på 6 mkr. Förra månadens upphämtning fortsätter även under mars och prognosen för helåret ser ännu lite bättre ut. Avvikelsen från budgeterade kostnader avser främst personalkostnader för undervisning i moderna språk samt gymnasiegemensamma ämnen. Ekonomi och samhällsprogrammet inriktning beteende prognostiseras till plus minus noll resultat men gick in i året med total kostymanpassning om 2,3 mkr. Samhällsprogrammet inriktning beteendevetenskap fotbolls och innebandyakademierna prognostiserar dock med ett underskott om cirka 3 mkr vilket är 0,3 mkr mer än ingående kostymanpassning. Skolskjutsar och skolmåltider är orsaken till ökningen.

4 4 (8) Även samhällsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation samt inriktning samhällsvetenskap beräknas leverera ett underskott. På helår ca 1,5 mkr vilket är ungefär det som ligger som kostymanpassning i budget. Den första prognosen på elevantalet avseende Stagneliusskolan visar på ett tapp av elever på cirka 25 stycken totalt för skolan mot det budgeterade antalet hösten Detta resulterar i en prognostiserad avräkning om 0,4 mkr i minskat utrymme. De justeringar skolan kan göra för att möta denna minskning kommer dock få en marginell ekonomisk effekt under Årsprognos: minus 3,8 mkr (inkl elevprognos) Jenny Nyströmskolan Helårprognosen för Jenny Nyströmsskolan är efter tre månader ett underskott motsvarande 7,5 mkr. Fler, idag väntade, elever ligger bakom den förbättrade prognosen. Barn och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Restaurang och livsmedelsprogrammet samt elever till gymnasiesärskolan är de program och verksamhet som väntas få fler elever än tidigare prognos och mot budgeterat antal. Elevantalet på Introduktionsprogrammet kan på kort tid få ett betydande förändrat elevantal, vilket också försvårar elevprognosen. En oväntad elevtillströmning för elever som nyligen anlänt till Sverige samt att elever kan tillkomma i olika utsträckning under omvalsperioden kan därmed komma att framträda först i senare prognoser. Årsprognos minus 7,5 mkr Axel Weüdelskolan Inom skolområde 1 återfinns grundläggande vuxenverksamhet, svenska för invandrare samt lärvux. Samtliga verksamheter beräknas klara sin budget med ett mindre överskott. Inom skolområde 2 återfinns gymnasial vuxenverksamhet, uppdragsverksamhet (vård) samt YH utbildning inom psykosocialt arbete. Då YH myndigheten inte godkände skolans ansökan om fortsatt utbildning innebär det ett negativt budgetutfall för verksamheten med 0,3 mkr vilket bör ses som en utfasningskostnad. Den gymnasiala vuxenverksamheten ligger strax över budget enligt prognos. Detta har sin förklaring i personalkostnaderna som överstiger planeringen inför året. En viss förskjutning i kostnader återfinns inom administration och fastighetsverksamheterna. Totalt sätt så lämnar de båda dock ett visst överskott. Årsprognos minus 0,1 mkr

5 5 (8) Stage4you Academy Stage4you Academy går in i 2015 med en kostymanpassning på drygt 3 mkr. Prognosen på antalet första årselever till hösten 2015 ger en indikation om ytterligare minskat budgetutrymme om 0,3 mkr. Då skolan ersätter musik och estetikelevernas utbildning via elevpeng till entreprenör per elev så minskar även kostnaderna vid tappet av elever med cirka 0,2 mkr. Komvuxverksamheten fick en utökning inför åretsbudget med 0,2 mkr för utökat behov av köp av tjänst för grundvux kurser. Budgeten för YH utbildningen är genomgången under mars månad och sträcker sig över tre år d.v.s. två intag om vardera två års utbildning. Målet är att utbildningen ska klara sina kostnader inom den finansiering som sker via YH myndigheten sett över båda omgångarna. Detta resulterar dock i ett mindre underskott för verksamheten budgetåret 2015 då de initiala kostnaderna inte täcks upp av den finansiering som kommer i gång först då eleverna finns på plats. Budgeten är byggd på att man fyller alla 20 platserna i respektive utbildningsomgång. Totalt sett genererar detta ett underskott för komvuxverksamheten om 0,2 mkr. Årsprognos gymnasiet: minus 3 mkr (inkl elevprognos) Årsprognos komvux: minus 0,2 mkr Ölands Gymnasium inkl. Komvux Ölands Gymnasium går in i 2015 med en kostymanpassning på nära 1,4 mkr. Prognosen på antalet förstaårselever till hösten 2015 ger en indikation om ytterligare minskat budgetutrymme om 0,4 mkr. Då skolan ersätter entreprenören som handhar restaurang och livsmedelsprogrammets elever med ersättning för grupp om minst 16 elever per årskurs så reduceras inte kostnaderna i takt med att eleverna minskar på samma sätt som på exempelvis Stage4you Academy som likt Ölands Gymnasium köper in undervisning i karaktärsämnen från entreprenör. Komvuxverksamheten har under några år fått inflöde av statsbidrag för lärling och yrkesvuxenelever som har genererat ett visst överskott. Årets statsbidrag innebär i stort sett inget nettoöverskott. Borgholms kommun har fram till 2015 bedrivit SFI undervisning för nyanlända flyktingar i egen regi men från årets början så får de sin undervisning på Ölands Gymnasium. Riktlinjer för hanteringen rent administrativt börjar ta form men i prognosen beräknas verksamhetens kostnader gå jämnt upp med den ersättning som erhålls. Totalt för alla verksamheter under komvux beräknas prognosen till ett underskott om cirka 0,2 mkr. Årsprognos gymnasiet: minus 1,3 mkr (inkl elevprognos) Årsprognos komvux: minus 0,2 mkr

6 Investeringar 6 (8) De budgeterade investeringarna enligt Kalmarsunds gymnasieförbund styrelse uppgår till 5 mkr. Till och med mars har inga större inköp verkställts. Årets investeringsbudget ska dock användas till nedanstående: Stage4you behöver utveckla ett av sina klassrum till att bli ett Digitalt klassrum. Planen innefattar även en utescen för att kunna maximera elevernas möjligheter till scenframträdanden. Axel Weudelskolan planerar att bygga om en lektionssal samt fräscha upp ett omklädningsrum/vilorum i källaren för att anpassa dessa lokaler till skolans behov av utrymme. Ölands Gymnasium ska inreda elevkårens och ett av komvux klassrum. Stagneliusskolan fortsätter sin utveckling och i takt med den fortsätter skolan sin anpassning av lokaler/klassrum och Aula. Lokalerna anpassas efter behov, med fler möbler, utrustning, belysning och ventilation. Ljuddämpande möbler och övrig ljudisolering tillförs för att effektivisera studieutrymmena. Det IKT relaterade arbetssättet vill man även bygga vidare på inom idrotten och därför anpassa skolans idrottshallar efter detta. Arbetet på skolans Aula som började 2014 fortsätter in i år 2015, där utrustning som scen och fondbelysning samt en filmduk ska köpas in och installeras. Investering tom mars månad avser uppsättning av tvmonitorer i korridorer för information och hänvisningar. Ett redan påbörjat arbete med förbättring av arbets och studiemiljön planeras att fortsätta även 2015 på Jenny Nyströskolan. Detta innefattar både ergonomiska förbättringar vad det gäller möbler och minskad bullernivå samt utveckling och anpassning av undervisningslokaler. Investering tom mars månad avser stadigvarande undervisningsmaterial (tempereringsmaskiner) till restaurang och livsmedelsprogrammet.

7 7 (8) Kommande investeringar på Lars Kaggskolan kommer att innefatta uppgraderingar av viktig utrustning i syfte att upprätthålla en god kvalité samt satsningar på att skapa en god studiemiljö. Investering tom mars månad avser stadigvarande undervisningsmaterial vvs och fastighetsprogrammet. Investeringsutrymmet för förbundsövergripande består i satsningar inom verksamhetsutvecklingsfonden och kosten. Beslut avseende verksamhetsutvecklingsfondens bidrag är gjorda och budgeten avseende investeringar på 0,5 mkr beviljades till 75 %. Kostverksamheten planerar att reinvestera i maskiner när äldre fasas ut eller går sönder. Kalmar kommuns planer på att bygga lägenheter på fastigheten Forellen1 innefattar nytt kök och matsal för eleverna i Stagneliusskolan, investeringarna i köksutrustning kommer därför att bli så begränsade som möjligt på skolan under budgetåret. Likviditet Saldot på Kalmarsunds gymnasieförbund uppgick till 28 mkr den sista mars, vilket är avsevärt lägre än föregående månad. Utfallet är enligt plan då anledningen är utbetalning av det egna kapitalet till medlemskommunerna. Utbetalningen (totalt 8,8 mkr) har realiserats enligt beslut vid antagning av budget Utöver denna har bland annat utbetalning av interkommunal ersättning skett med 6,6 mkr samt utbetalning för skolskjutsar om 9,2 mkr. Ovanstående diagram visar saldot vid respektive månadsslut från 2014 fram till och med mars 2015.

8 8 (8) ÅR 2015 RESULTATRÄKNING (tkr) BUDGET Redovisat Rp Prognos (endast externa kostnader och intäkter) ,0% 2015 Verksamhetens Intäkter ,5% varav Inter kom intäkt varav interna intäkter Verksamhetens Kostnader ,1% varav Inter kom kostnad va ra v avskri vningar varav interna kostnader Projektredovisning GY Jämförelsestörande intäkt 3482 Delsumma ,0% Semesterlöneskuld ,0% 500 LAGSTADGADE ARBETSGIV AVG ,2% Löneskatt ,5% Löneskatt förändring p skuld 0 0 0,0% 0 Omställningsfond ,0% 547 Avtalsförsäkringar FORA ,8% 20 Avtalsförsäkringar KPA ,2% 186 FÅP ,0% Förvaltningavgifter ,4% 103 Utbetalda pensioner ,8% Individuella valet ,2% Förändring pensionsskuld ,0% 128 Finansiering po avgift ,2% Nettokostnader ,9% Driftbidrag ,3% Intäktsräntor ,5% 477 Kostnadsräntor 0 0 0,0% 0 Finansiella kostnader pensionsskuld ,0% 0 RESULTAT

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012 Norberg Skinnskatteberg Fagersta Budget 2012 med plan för 2013 och 2014 Innehåll INLEDNING... 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Gymnasieskolan... 3 Vuxenutbildningen... 9 FRAMTIDSSPANING... 12 Och sen då?...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Delårsrapport 2011 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Investeringsredovisning...17 Resultaträkning...18

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-22 Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24. Tid och plats tisdagen den 29

Läs mer

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Nettokostnaderna för kommunens verksamheter uppgick till 1 570 miljoner under årets första fyra månader.

Läs mer

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE Finansiell analys Kommunen En bedömning av kommunens finansiella situation grundar sig på flera aspekter. Ofta läggs fokus på enbart resultatet, inte minst efter tillkomsten

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

delårsrapport januari-mars 2010

delårsrapport januari-mars 2010 delårsrapport januari-mars 2010 Skolornas nya webbplatser Nu bygger alla skolor och förskolor sina egna webbplatser. Många är redan färdiga och fler kommer att publiceras under den närmaste tiden. Det

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2013

delårsrapport januari - mars 2013 delårsrapport januari - mars 2013 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld God ekonomisk hushållning Ekonomi - Finansiell analys Kommunen 3 Delårsbokslut januari mars

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2014 BOKSLUTSPROGNOS 2014

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2014 BOKSLUTSPROGNOS 2014 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2014 BOKSLUTSPROGNOS 2014 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014

Delårsbokslut augusti 2014 augusti 20 000 invånare Ballongsläpp på Håbo festdag för att fira 20 000 invånare. -10-06 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Sammanfattning... 3 2 Håbo kommun... 4 3 Personalredovisning... 13

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Delårsrapport per 31 augusti

Delårsrapport per 31 augusti Delårsrapport per 31 augusti Södertälje kommun 2011 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Ekonomin 4 2.1 Budgeterad resultatnivå 2011 4 2.2 Balanskravsbedömning 4 2.3 Delårsbokslut per augusti

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Innehållsförteckning Delårsrapport 2009-07-31/Bokslutsprognos 3 2009

Innehållsförteckning Delårsrapport 2009-07-31/Bokslutsprognos 3 2009 Innehållsförteckning Delårsrapport 2009-07-31/Bokslutsprognos 3 2009 Förvaltningsberättelse... 1 Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret... 11 Kommunstyrelsen, Arbete och Försörjning... 14 Kommunstyrelsen,

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Delårsrapport 1 2015 januari - april

Delårsrapport 1 2015 januari - april Delårsrapport 1 2015 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 9 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 15 Ekonomi 18 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer