Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare"

Transkript

1 Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg i samarbete med Konsument Göteborg ISSN R 2007:12

2 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, organisationer och enskilda i deras miljöarbete. Miljöpolicy Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som goda förebilder. Vår egen påverkan Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. Ständiga förbättringar Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. Bli ledande Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. Samarbete med andra Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. Vi själva som resurs Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.

3 Förord Kemikaliefrågorna står i fokus när det gäller att nå miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö. Det handlar bla om bättre kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper, bättre miljö- och hälsoinformation om varor, utfasning av särskilt farliga ämnen och fortlöpande minskning av hälso- och miljörisker vid framställning och användning av kemikalier. Miljönämnden, som lokal tillsynsmyndighet och en av kommunens främste pådrivare i miljöfrågor, har en tydlig roll i detta arbete med målsättningen att användningen av kemikalier som kan riskera att skada Göteborgarnas hälsa och miljön skall begränsas. I sitt inriktningsdokument hösten 2004 lyfte miljönämnden fram behovet av särskilda insatser inom kemikalieområdet. I nämndens budget 2005 preciserades detta som ett kemikalieprojekt med bred inriktning, kallat Giftfritt Göteborg. Projektet har sedan starten 2005 planerat och genomfört ett antal olika delprojekt med syftet att begränsa användningen och påskynda avvecklingen av farliga kemikalier och ämnen. I denna rapport redovisas batteriprojektet del 2, som är ett av delprojekten inom Giftfritt Göteborg. I detta delprojekt har importörer och större återförsäljare fått frågor om avvecklingsplaner för laddbara varor med NiCdbatterier. För innehållet i denna rapport svarar Anna Cognell och Victoria Lind Magnusson, miljöskyddsavdelningen.

4

5 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 2 Bakgrund 2 Metod och genomförande 4 Resultat 4 Diskussion 6 Slutsatser 7 Källförteckning 8 Bilageförteckning: 1. Följebrev 2. Frågeenkät 3. Lista på företag Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 1

6 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 Sammanfattning Miljöförvaltningens projekt Giftfritt Göteborg och Konsument Göteborg har tillsammans utrett utbredningen och trenden av nickelkadmiumbatterier (NiCd) i uppladdningsbara verktyg och hushållsapparater. Detta arbete presenteras som del 2 i ett batteriprojekt som startade hösten I utredningen kontaktades ca 60 företag som är importörer, leverantörer eller återförsäljare av sådana produkter. Av de 32 företag som svarade meddelade 15 st att de hade laddbara varor med NiCd-batterier i sitt sortiment. Av de 15 företag som fortfarande säljer dessa varor svarade 11 st att de har avvecklingsplaner för att fasa ut varor med NiCd-batterier. Av svaren att döma är försäljarna medvetna om att sådana batterier bör fasas ut men att det för vissa produkter tar längre tid. Orsaken är främst att det enligt företagen finns färre eller inga ersättningsalternativ och dels att en del försäljare är begränsade i sina valmöjligheter då de är knutna till vissa leverantörer / producenter. Några företag menar att insatser för att minska mängden NiCd batterier på marknaden därför främst bör riktas mot kunderna som efterfrågar sådana batterier samt mot de producenter som tillverkar miljöfarliga batterier. En del av argumenten till varför det är svårt att ställa krav på utbyte motsägs av Nordiska ministerrådets rapport. Rapporten pekar t ex på att ett NiMH-batteri har minst lika bra funktion som ett NiCd-batteri och att de yrkesmässiga användarna i Sverige till största delen har slutat använda verktyg med NiCdbatterier. Miljöförvaltningens roll i detta projekt (del 2) har varit att driva på utfasningen av kadmium genom att bland annat ställa frågor om avvecklingsplaner. Vi kan fortsätta detta pådrivande arbete genom tillsynen av varor i butiksledet när ny lagstiftning träder i kraft. Vi kan sprida kunskapen om varför kadmium är farligt och vad vi som konsumenter kan göra åt det. Att driva på de centrala inköpsleden bland företag och i den egna kommunen är också ett fortsatt viktigt arbete. Bakgrund Projektet Giftfritt Göteborg drivs av Göteborgs Miljöförvaltning. Syftet är att minska mängden farliga ämnen i Göteborg. I detta delprojekt har Giftfritt Göteborg i samarbete med Konsument Göteborg undersökt utbredningen och trenden av NiCd-batterier i uppladdningsbara verktyg och hushållsapparater. De vanligaste alternativen till NiCd-batterier som används idag är de mer miljöanpassade nickelmetallhydrid (NiMH) batterierna och litiumjonbatterierna (Li-ion). 2 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

7 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 Del 1 av batteriprojektet Hösten 2005 genomfördes del 1 i batteriprojektet 1. Då gjorde projektet en undersökning av laddbara varor ute i butiker och förekomsten av NiCd-batterier. I undersökningen fann miljöförvaltningen att viss försäljning fortfarande förekommer men att det större utbudet ändå var NiMH eller Li-ion bland laddbara verktyg och andra laddbara konsumentprodukter. För att försöka påverka och påskynda utfasningen av de produkter som ändå fanns kvar har olika informationskampanjer genomförts riktad till konsumenter. Den ena, Grön Jul genomfördes under julhandeln 2005 och den andra, Si eller Så under hösten Kadmiumfakta Kadmium är exempel på en av de giftigaste metaller som människan kommer i kontakt med. Ca 10% av befolkningen har så höga halter att njurarna redan har påverkats 2. Människor får i sig kadmium bl a genom livsmedel. Kadmium är en tungmetall som relativt lätt tas upp från jorden av olika växter, olika grödor tar upp olika mycket kadmium. Marken tillförs kadmium via nedfall från luften, fosfor- och mineralgödsel och organiskt avfall (t ex avloppsslam). Under 1900-talet ökade kadmiumhalterna i Renovas insamlade avfall för förbränning vid Sävenäs innehöll 1998 i medeltal 7,5 g kadmium per ton, baserat på restprodukternas innehåll 3. Vid förbränningen renas rökgaserna och det mesta av föroreningarna samlas i flygaska, slam och slagg. Under 2006 uppgick den förbrända avfallsmängden till ton och det totala årsutsläppet till luft 0,8 kg kadmium 4 åkermarken framförallt på grund av nedfallet (t ex från sopförbränning) och användandet av fosforgödsel, som tidigare innehöll kadmium. Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och ansamlas i njurarna. Njurfunktionen kan skadas och studier visar att exponering kan orsaka benskörhet. 3 Utfasning av kadmium Enligt kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket utgör batterier den största användningen av kadmium inom EU. Ett förbud för användningen av kadmium i småbatterier och ackumulatorer (laddbara batteripaket) skulle medföra positiva effekter på miljön och hälsa, både lokalt och regionalt 4. Sverige har därför drivit frågan om ett gemensamt förbud mot kadmium i laddbara batterier. I det nationella miljömålet Giftfri miljö är kadmium utpekat som ett utfasningsämne till Batteriförordningen I nuvarande batteriförordning finns inget förbud mot att använda kadmium i laddbara batterier. I förordningen anges vid vilka halter av kadmium, bly eller kvicksilver som ett batteri är miljöfarligt 5. En ny batteriförordning börjar gälla i september I den sänks gränsen för när ett batteri ska betecknas som miljöfarligt. I förordningen finns också ett förbud mot kadmium i batterier och ackumulatorer som används i sladdlösa varor. Batterier och ackumulatorer till sladdlösa elektriska handverktyg är undantagna från förbudet. Undantaget ska ses över av EU-komissionen och redovisas i september Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 3

8 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 Metod och genomförande I projektet kontaktades ca 60 importörer och återförsäljare av uppladdningsbara verktyg och hushållsapparater. Urvalet gjordes utifrån Naturvårdsverkets lista på deklaranter av NiCd-batterier, d v s företag som importerar NiCd-batterier eller produkter som innehåller sådana batterier. I fyra frågor fick de redogöra för mängden NiCd batterier som säljs, skälet till varför de väljer att sälja denna typ av batteri samt om de har ett avvecklingsprogram för sådana produkter, se bilaga. Resultat Fråga 1, Säljer Ni uppladdningsbara verktyg, trädgårdsredskap, hushållsapparater el liknande med nickelkadmiumbatterier? Utav de 32 företag som svarade på utskicket meddelade 17 st att de inte sålde produkter som innehöll NiCd batterier. 15 företag redovisade att de sålde produkter med NiCd-batterier. Av de 17 företag som svarade att NiCd batterier inte ingick i deras sortiment motiverade ett fåtal sina svar. Motiveringar / förklaringar som framkom var t.ex. att ingen import av uppladdningsbara batterier förekom, alla deras produkter är sladdanslutna eller att ett policybeslut är taget där NiCd batterier ska fasas ut vilket ha uppnåtts. Fråga 2, Med tanke på miljömålet Giftfri miljö, har Ni någon avvecklingsplan för NiCd-batterier i era produkter? Av de 15 företag som svarade att de säljer produkter med NiCd batterier var det 4 st (27 %) som inte hade någon plan för utfasning. Bland de elva (73%) som hade en avvecklingsplan, var det ett företag som hade fasat ut produkter med NiCd under Fyra stycken planerade att fasa ut NiCd batterier i sina produkter under De återstående sex företagen hade ingen tidsatt plan för sin utfasning men man avsåg göra det i samband med nya leveransavtal eller via sin leverantör. Fråga 3, Vad är skälet till att Ni väljer att använda NiCd-batterier i era produkter? Eftermarknaden där kunder vill köpa ett nytt batteri till sina verktyg utgör en stor del av försäljning av NiCd batterier. Det saknas likvärdiga ersättningsprodukter 4 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

9 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 Hållbarheten anses vara längre Krav från slutkund. Bunden till koncernavtal, att sortimentet är fastlagt men fasas ut under hand. Fler funktioner Längre livslängd Lägre inköpspris Ett företag svarar att det ibland inte finns några alternativ, att Sverige är en liten marknad och det enda land tillsammans med Danmark som har miljöavgift på NiCd-batterier. Ansvaret för avvecklingen läggs på leverantören. Kostnad, pris och konstruktionscykel för ny design. Oftast inget alternativ i märkesapparater Större utbud på NiCd-maskiner från vissa leverantörer (Bosch och Dewalt) En försäljare framförde synpunkter på att den lägre kvalitén på t.ex. NiMH batterier leder till högre omsättning av dessa produkter. Denne ifrågasätter ifall detta verkligen leder till mindre miljöpåverkan i slutändan. Fråga 4, Har Ni någon ungefärlig uppgift på fördelningen, andelen NiCd-batterier jämfört med miljöanpassade batterier (NiMH, Li-ion mfl) i era produkter? Procentuellt ser fördelningen av försäljarnas omsättning av NiCd-batterier ut på följande sätt bland de 15 företag som fortfarande säljer NiCd-batterier: Antal företag % fördelning av NiCd batterier Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 5

10 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 Diskussion Utfasningen Ungefär hälften av företagen som svarade på vår undersökning har redan fasat ut NiCd- batterier från sitt sortiment av laddbara varor. Bland dem som fortfarande säljer varor med NiCd- batterier är övervägande delen på väg att fasa ut dessa varor från sitt sortiment. Utfasningstakten ser lite olika ut. Fyra företag i undersökningen har ett utbud bland sina laddbara varor som till större delen innehåller NiCd-batterier. Hos elva företag utgör NiCd-batterierna en mindre del av sortimentet. Genom att ställa frågor om försäljning och utfasning av NiCd-batterier har miljöförvaltningen och Konsument Göteborg sett en möjlighet att påverka och höja medvetandet kring det Giftfria miljömålet och samhällets behov av att utfasa kadmium. Argumenten för fortsatt försäljning av NiCd Bland dem som fortfarande säljer NiCd-batterier finns varierande svar på varför. Någon är bunden till leveransavtal, eller menar att det är leverantören som avgör sortimentet och utfasningstakten. Funktionskrav och hållbarhet var ytterligare argument till att fortsätta försäljningen. En försäljare framförde synpunkter på att den lägre kvalitén på t.ex. NiMH batterier leder till högre omsättning av dessa produkter. Denne ifrågasätter ifall detta verkligen leder till mindre miljöpåverkan i slutändan. Batteriprojektet, del I del 1 av batteriprojektet undersökte miljöförvaltningen 2005 förekomsten av varor med laddbara batterier som innehöll NiCd i olika butikskedjor. Då svarade man i butiksledet att NiMH-batteri hade bättre laddningsegenskaper än ett NiCd-batteri. Svagheten med den miljövänligare typen av batteri (NiMH) var att det inte var lika beständigt mot kyla och arbeten som utfördes utomhus. För yrkesverksamma som gör utomhusjobb vintertid skulle det alltså finnas skäl att fortsätta använda verktyg med NiCd-batterier. För övrigt var det svårt att se skälen till varför användningen av dessa batterier ska fortsätta. Nordiska ministerrådets rapport I en rapport från Nordiska ministerrådet 2005 finns uppgifter om användningen av sladdlösa verktyg i norden 7. Tillverkarna har svarat på frågor om batteriegenskaper och rekommendationer till användarna. Syftet med rapporten var att undersöka möjligheten att byta ut giftigt kadmium i batterier mot mer miljövänliga batterier på EU-marknaden. Flera stora tillverkare av sladdlösa verktyg rekommenderar NiMH batterier till yrkesanvändarna framför NiCd. I Sverige bedömdes 90% av de yrkesverksamma hantverkarna använda NiMHbatterier i sina verktyg. Intervjuer med några yrkesmässiga användare i Sverige 6 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

11 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 (ca 20 st) indikerade inga problem med användning utomhus vid lägre temperaturer. 8 NiMH-batteriet har enligt undersökningen färre laddningscykler under sin livslängd än NiCd-batteriet men det kompenseras av att NiMH-batteriet har högre arbetskapacitet under hela sin livslängd. Valet av batterityp påverkar inte den totala konsumtionen av proffsverktyg. Det är därmed inte någon skillnad i den genererade mängden avfall. Slutsatser Av svaren att döma är importörer och försäljare medvetna om att NiCd batterierna bör fasas ut. Hälften av de tillfrågade som har svarat har redan fasat ut varor med laddbara NiCd-batterier. Det finns olika förklaringar till varför det fortfarande säljs NiCd-batterier. En del försäljare är knutna till vissa leverantörer / producenter och säger sig därför inte alltid ha möjlighet att välja vilka varor som ska finnas i deras sortiment. En del företag anser att insatser för att minska mängden NiCd batterier på marknaden därför främst bör riktas mot kunderna som efterfrågar sådana batterier samt mot de producenter som tillverkar dessa miljöfarliga batterier. Det verkar finnas en del myter om de miljövänligare batteriernas funktion och hållbarhet. Nordiska ministerrådets rapport visar att det är möjligt att fasa ut miljöfarligt kadmium. NiMH-batterierna är inte dyrare och har inte sämre funktion om man ser hur stor total arbetseffekt de ger. Ett utbyte bidrar inte till ökade avfallsmängder enligt rapporten. Genom att ställa frågor om försäljning och utfasning av NiCd-batterier har miljöförvaltningen och Konsument Göteborg haft en möjlighet att påverka och höja medvetandet kring det Giftfria miljömålet och samhällets behov av att fasa ut kadmium. En väg att fortsätta arbetet i projektet är att försöka påverka de återstående företag som uteslutande säljer verktyg med NiCd-batterier. Genom tillsyn kan vi även kontrollera att försäljningen av laddbara varor följer den nya batteriförordningen som träder i kraft Inom projektet Giftfritt Göteborg planerar vi att starta ett inköpsprojekt som syftar till att stödja inköparna bland företagen i Göteborg att göra bra kemikalieval. Ett sådant projekt kan även omfatta att välja bort miljöfarligt kadmium. Med tanke på kadmiums farlighet, den allmänna spridningen i miljön och det faktum att det finns miljövänligare alternativ är det anmärkningsvärt att det fortfarande säljs varor med laddbara NiCd-batterier. Speciellt när dessa varor och dess tillverkningsprocesser hör till de största spridningskällorna av kadmium i samhället. Något som vi konsumenter har en möjlighet att påverka. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 7

12 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 Källförteckning 1 PM 2006:4, Batteriprojekt del 1, kadmium i varor med laddbara batterier. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg. 2 Naturskyddsföreningens webplats, 3 Miljöhälsorapport 2005, Socialstyrelsen, Institutet för miljömedicin, Stockholms läns landsting 4 Strategi för arbetet med kvicksilver, kadmium och bly inom EU och internationellt, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, Förordning (1997:645) om batterier 6 Europaparlamentets och rådets direktiv /EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och om upphävande av direktiv 91/157/EEG 7 Cordless power tools in the Nordic countries, Nordiska ministerrådet, TemaNord 2005:535 (Report No ) 8 Nordiska ministerrådets rapport, ref nr 6, ovan 8 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

13 Bilaga 1 7 november 2006 «Företag» «Kontaktpersson» «Utdelnadress» «Postadress» Konsument Göteborg och Göteborgs Miljöförvaltning frågar Er om batterier i uppladdningsbara verktyg, hushållsprodukter, trädgårdsredskap mm Miljöförvaltningen driver projektet Giftfritt Göteborg med målet att farliga kemikalier och ämnen i Göteborgssamhället ska minska. Som en del i projektet har vi bland annat valt att fokusera på spridningen av kvicksilver, kadmium och bly från batterier och varor med inbyggda batterier. Vi vill öka medvetenheten om att det finns alternativ till miljöfarliga laddningsbara batterier och att man genom att välja dessa bidrar till en bättre miljö. Tungmetallerna kvicksilver, bly och kadmium är alla giftiga och de påverkar människors hälsa, djur och miljön. Utsläppen från batterier står för en del av de så kallade diffusa utsläppen till miljön, dvs de som inte kan härledas till någon enskild källa. De kommer i stället främst från användningen av olika produkter som senare när de blir avfall riskerar att hamna fel. Fyra frågor från oss till er Konsument Göteborg och Göteborgs Miljöförvaltning ställer här gemensamt fyra frågor till Er om uppladdningsbara verktyg, hushållsapparater mm med nickelkadmiumbatterier. Genom att svara på dem bidrar ni till att driva på arbetet för ett Giftfritt Göteborg. Vänliga hälsningar Anna Fjellman Anna Cognell Konsument Göteborg Miljöförvaltningen Göteborg Tel: Tel:

14

15 Bilaga 2 Importör/Leverantör/ Återförsäljare: datum: Kontaktperson: tel: Frågor: (skriv gärna på baksidan om platsen inte räcker till) 1. Säljer Ni uppladdningsbara verktyg, trädgårdsredskap, hushållsapparater el. likn. med nickelkadmiumbatterier (NiCd-)? 2. Med tanke på miljömålet Giftfri miljö (se baksidan), har Ni någon avvecklingsplan för NiCd-batterier i era produkter? 3. Vad är skälet till att Ni väljer att använda NiCd-batterier i era produkter? (funktion?, kostnad?, kundkrav?, annat?) 4. Har Ni någon ungefärlig uppgift på fördelningen, andelen NiCd-batterier jämfört med miljöanpassade batterier (NiMH, Li-ion m fl) i era produkter? Svara gärna innan 30 november 2006, tack för ditt svar! Skickas till: Miljöförvaltningen Miljöskyddsavdelningen att: Anna Cognell, Karl Johansgatan 23-25, eller faxas till: Anna Cognell, fax.nr: Göteborg alt. E-postas till

16 * Giftfri miljö, Delmål 3, Utfasning av särskilt farliga ämnen Nyproducerade varor skall så långt det är möjligt vara fria från nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och bioackumulerande, nya ämnen som är cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande samt kvicksilver så snart som möjligt, dock senast 2007, övriga cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen, samt sådana ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande, senast år 2010 om varorna är avsedda att användas på ett sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet, övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande, samt kadmium och bly, senast år Dessa ämnen skall inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa att hälsa och miljö inte kan komma till skada. Redan befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller kvicksilver, kadmium samt bly, skall hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. Spridning via luft och vatten till Sverige av ämnen som omfattas av delmålet skall minska fortlöpande. Delmålet omfattar ämnen som människan framställt eller utvunnit från naturen. Delmålet omfattar även ämnen som ger upphov till ämnen med ovanstående egenskaper, inklusive dem som bildas oa

17 Sändlista enkät Företag Har svarat på enkäten Bilaga 3 A Berner Montageteknik AB A&M Electric Tools AB Bauhaus & Co KB Biltema Black & Decker AB CBM Produkter AB CDS Produkter AB Cebon Sales & Development AB Clas Ohlson Coop Sverige Coop Sverige Bygg & Trädgård DeLaval Sales AB Eber Toys AB Einhell Skandinavien AB El-Giganten Sverige Grossist AB Electrolux AB Electrolux Industrial Systems AB Emhart Teknik AB Essve Sverige AB Fast Food Equipment Nordic AB Flex Scandinavia AB Focus Trading AB Fromm Sverige AB Gardena Norden AB Grundig Svenska AB Hako Ground & Garden AB Hilti Svenska AB Hitachi Europé AB Honeywell AB Husqvarna AB ICA Sverige AB Jula Postorder AB K-Rauta KB Harald Nyborg Luna Verktyg & Maskin AB Malux Elektro AB Martinsson Elektronik AB Minicars Hobby AB Panasonic Nordic AB Philips AB, Division Hushåll & Personvård Philips AB, Consumer Electronics Robert Bosch AB Rusta AB Scanditoy AB Sharp Electronics Nordic AB Siemens AB Building Technologies Skåne Hobby AB Sony Sverige AB Specma AB Stihl Norden AB SV-PE Verktyg AB Swedex Import AB

18 Teknikmagasinet Sweden AB Tooltechnic Systems Sverige AB Wacker Byggmaskiner AB Wagner Sverige AB Wareco International AB Wilfa Sverige AB Würth Svenska AB Västerås Direktimport Åhléns AB

19 Publikationer utgivna av Göteborgs Miljöförvaltning Rapporter (ISSN , ISRN GBG-M-R-år/nr- -SE): R 2007:1 Årsrapport 2006 Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd R 2007:2 Bottenfauna. En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2006 R 2007:3 Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2006 R 2007:4 Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg R 2007:5 Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg R 2007:6 CMR-ämnen - utfasning i Göteborg. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg. R 2007:7 Jobba giftfritt. Exempel på arbete för en giftfri miljö. Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning R 2007:8 Årsrapport luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet R 2007:9 Läkarstämman i Nordstan. Ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap. R 2007:10 Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2006 R 2007:11 Luftkvaliteten på torg i 21 stadsdelar R 2007:12 Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare R 2006:1 Årsrapport 2005 Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd R 2006:2 Bottenfauna En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2005 R 2006:3 Metaller i vattendrag En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2005 R 2006:4 Ålgräsets utbredning och tillstånd i Göteborg R 2006:5 Sveriges ekologiska fotavtryck - en utgångspunkt för lokala beräkningar. Etapp 1. Användning av energi och bebyggd mark för boende och mobilitet R 2006:6 Årsrapport luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet R 2006:7 Tennorganiska föreningar - förekomst och användning i Göteborg R 2006:8 PFOS, Perfluoroktansulfonat - förekomst och användning i Göteborg R 2006:9 Kartläggning av arbetet med miljömåltider i Göteborgs stadsdelar R 2006:10 Miljörapport 2005 En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2006:11 EM i friidrott 2006 Miljöförvaltningens arbete med tillsyn och miljöanpassning R 2006:12 Flodpärlmusslor En skalanalys av fem flodpärlmusslor från Lärjeån i Göteborg PM (ISSN , ISRN GBG-M-PM- -år/nr- -SE): PM 2006:1 Alkylatbensin. Informationsinsatser under 2004 PM 2006:2 Luftkvaliteten i Angered. Mätningar av luftföroreningar augusti 2005-januari 2006 PM 2006:3 Ateljéprojektet kadmium och bly i konstnärsfärger och keramikglasyrer. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005 PM 2006:4 Batteriprojekt del 1 - kaadmium i varor med laddbara batterier Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005 PM 2006:5 Luftkvaliteten i gatunivå vid tre platser i centrala Göteborg PM 2006:6 Fördjupad försöksdjurstillsyn PM 2006:7 Utvärdering av PM 2.5 -mätningar PM 2006:8 Fågelinfluensan. Uppföljning av miljöförvaltningens arbete. PM 2006:9 Kosmetikatillsyn

20

21

Utfasning av CMR-ämnen

Utfasning av CMR-ämnen Utfasning av CMR-ämnen CMR-ämnen cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen utfasning i Göteborg Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg ISSN 1401-243X R 2007:9 VI SKALL STRÄVA EFTER

Läs mer

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:26 Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga Kemikaliekontroll på företaget En vägledning för inköpare och miljöansvariga 1 Innehåll Giftfri miljö ett miljömål i Göteborg...3 Reach EU:s kemikalielag...5 Hur förhåller sig miljömålet till Reach?...6

Läs mer

Giftfritt Göteborg R 2010:5. Uppföljning av delprojekt och aktiviteter 2005-2009 ISSN 1401-243X

Giftfritt Göteborg R 2010:5. Uppföljning av delprojekt och aktiviteter 2005-2009 ISSN 1401-243X Giftfritt Göteborg Uppföljning av delprojekt och aktiviteter 2005-2009 R 2010:5 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

Läkarstämman i Nordstan

Läkarstämman i Nordstan Läkarstämman i Nordstan Ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap - i samband med Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg den 29 november 1 december 2006 ISSN 1401-243X R 2007:9 VI SKALL STRÄVA

Läs mer

Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar

Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar Ett tillsynsprojekt inom miljömålet Giftfri miljö ISSN 1401-243X R 2007:14 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Jobba giftfritt. Exempel på arbete för en giftfri miljö Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning ISSN 1401-243X R 2007:7

Jobba giftfritt. Exempel på arbete för en giftfri miljö Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning ISSN 1401-243X R 2007:7 Jobba giftfritt Exempel på arbete för en giftfri miljö Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning ISSN 1401-243X R 2007:7 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning

Läs mer

PM 6/05. Konstnärsfärger 2004. ett inspektionsprojekt

PM 6/05. Konstnärsfärger 2004. ett inspektionsprojekt PM 6/05 Konstnärsfärger 2004 ett inspektionsprojekt Konstnärsfärger 2004 ett inspektionsprojekt Best.nr. 510 812 Sundbyberg i juli 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: tel: 08-50 59

Läs mer

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Kersti Linderholm Kersti.linderholm@silvberg.se Ingen mat utan fosfor Symptom av fosforbrist i korn (t.v.) (Foto: Søren Holm. Med tillstånd från Yara Danmark

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Kan vi lita på importerade dentala tandtekniska produkter?

Kan vi lita på importerade dentala tandtekniska produkter? 1 Kan vi lita på importerade dentala tandtekniska produkter? Inledning. Den senaste tiden har vi via media, tv och radio blivit informerade om att internetknark väller in via våra postterminaler. Enligt

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

RAPPORT. Tillsynsprojekt 2011. Fyrverkerier i detaljhandeln. Hexaklorbensen

RAPPORT. Tillsynsprojekt 2011. Fyrverkerier i detaljhandeln. Hexaklorbensen MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN Dnr: 2011-002812 Datum: 2011-12-29 Rapport upprättad av Linn Andersen RAPPORT Tillsynsprojekt 2011 Fyrverkerier i detaljhandeln Hexaklorbensen

Läs mer

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet Promemoria 2015-05-12 Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Genomförande av ändringar i batteridirektivet och ändringar i undantagen till kvicksilverförbudet 1. Inledning Promemorians förslag:

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet?

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet? Vuxenfrågor 1. Fairtrade är en produktmärkning som skapar förutsättningar för anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Var odlas de flesta Fairtrade-certifierade bananer

Läs mer

Kemikalier: Vän eller fiende?

Kemikalier: Vän eller fiende? Kemikalier: Vän eller fiende? Anna Beronius Christina Rudén, Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur Mjuk

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Batterifonden - inkomster, utgifter och kassabehållningen för budgetåret 2014

Batterifonden - inkomster, utgifter och kassabehållningen för budgetåret 2014 SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Annika Wilson Tel: 010-698 13 92 Annika.wilson @naturvardsverket.se 2015-03-26 NV-02194-15 Batterifonden - inkomster, utgifter och kassabehållningen

Läs mer

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina Rapport nr 14 Bristande miljö- och etikkontroll i Kina En rapport om Clas Ohlsons och Biltemas inköp SwedWatch SwedWatch Bristande miljö- och etikkontroll i Kina 1 Sammanfattning Hemmafixarbranschen går

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3)

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3) Miljöfakta Företag: RUTAB Runbom & Tapper AB Produkt: 2167282 2167288, 2197100 2197118, 2197200 2197258, CTF2, CTF5, CT12GT, CT12NSG, CT24GL, CT5SG, MO14, PA12L, TCF Utarbetad av E.L. Elmateriel Leverantörernas

Läs mer

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Karl Östvall Juni 2012 1 Sammanfattning Ett effektivt sätt att stödja miljöanpassade lösningar på är att välja produkter med miljömedveten inriktning

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013

Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013 1(1) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2014-02-20 Ärendenr: NV-00170-14 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Lokala miljömål i Tranås kommun

Lokala miljömål i Tranås kommun Sidan 1 av 6 Lokala miljömål i Tranås kommun Antagna av KF 2007-08-20, 122 Sidan 2 av 6 Miljömål Lokala mål Åtgärder för att nå de lokala målen 1. Begränsad klimatpåverkan Minska transportrelaterade utsläpp

Läs mer

Bra slam och fosfor i kretslopp (Dnr 190-3619-01 Hs)

Bra slam och fosfor i kretslopp (Dnr 190-3619-01 Hs) REMISSVAR Åsa Edell 08-730 1460 e-post: asa.edell@kemi.se 2 september 2002 Dnr 341-1000-01 Bra slam och fosfor i kretslopp (Dnr 190-3619-01 Hs) KemI har i maj 2002 kommenterat ett tidigare utkast på rapporten

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter?

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Christina Rudén Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Hållbar konsumtion Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Växthusgaser utsläpp av svensk konsumtion 1993-2010 Naturvårdsverket

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om PCB i byggnader Göran Eriksson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter - förekomst och möjligheter till substitution R 2009:7 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

Användning av klassning som farligt avfall som grund för riskbedömning av avfall för anläggningsändamål

Användning av klassning som farligt avfall som grund för riskbedömning av avfall för anläggningsändamål Kemakta AR 2005-34 Användning av klassning som farligt avfall som grund för riskbedömning av avfall för anläggningsändamål Mark Elert och Celia Jones 26 september 2006 Box 12655, 112 93 Stockholm Telefon:

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Simple search => Natural number

Simple search => Natural number EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PRELIMINÄR VERSION 2003/0282(COD) 8.9.2005 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Bilavfettning - dags att välja grönt

Bilavfettning - dags att välja grönt Bilavfettning - dags att välja grönt Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:13 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Kemikalieplan 2014-2019. För ett giftfritt Stockholm 2030. Kortversion

Kemikalieplan 2014-2019. För ett giftfritt Stockholm 2030. Kortversion Kemikalieplan 2014-2019 För ett giftfritt Stockholm 2030 Kortversion Förord Kemikalier spelar en viktig roll i dagens samhälle. Världsproduktionen av kemikalier har på 50 år ökat från knappt 10 miljoner

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Slamspridning på Åkermark

Slamspridning på Åkermark Slamspridning på Åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2010 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer SvK1000, v3.3, 2014-03-26 HR Sandra Göransson 2015-02-20 Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer Svenska kraftnät ställer krav på vilka kemiska produkter entreprenörerna

Läs mer

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan l. SALA KOMMUN oilaga KS 2015/65/1 1 (2) 2015 03 19 D!AR!ENR: 2014/823 ~. KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer