Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare"

Transkript

1 Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg i samarbete med Konsument Göteborg ISSN R 2007:12

2 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, organisationer och enskilda i deras miljöarbete. Miljöpolicy Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som goda förebilder. Vår egen påverkan Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. Ständiga förbättringar Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. Bli ledande Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. Samarbete med andra Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. Vi själva som resurs Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.

3 Förord Kemikaliefrågorna står i fokus när det gäller att nå miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö. Det handlar bla om bättre kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper, bättre miljö- och hälsoinformation om varor, utfasning av särskilt farliga ämnen och fortlöpande minskning av hälso- och miljörisker vid framställning och användning av kemikalier. Miljönämnden, som lokal tillsynsmyndighet och en av kommunens främste pådrivare i miljöfrågor, har en tydlig roll i detta arbete med målsättningen att användningen av kemikalier som kan riskera att skada Göteborgarnas hälsa och miljön skall begränsas. I sitt inriktningsdokument hösten 2004 lyfte miljönämnden fram behovet av särskilda insatser inom kemikalieområdet. I nämndens budget 2005 preciserades detta som ett kemikalieprojekt med bred inriktning, kallat Giftfritt Göteborg. Projektet har sedan starten 2005 planerat och genomfört ett antal olika delprojekt med syftet att begränsa användningen och påskynda avvecklingen av farliga kemikalier och ämnen. I denna rapport redovisas batteriprojektet del 2, som är ett av delprojekten inom Giftfritt Göteborg. I detta delprojekt har importörer och större återförsäljare fått frågor om avvecklingsplaner för laddbara varor med NiCdbatterier. För innehållet i denna rapport svarar Anna Cognell och Victoria Lind Magnusson, miljöskyddsavdelningen.

4

5 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 2 Bakgrund 2 Metod och genomförande 4 Resultat 4 Diskussion 6 Slutsatser 7 Källförteckning 8 Bilageförteckning: 1. Följebrev 2. Frågeenkät 3. Lista på företag Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 1

6 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 Sammanfattning Miljöförvaltningens projekt Giftfritt Göteborg och Konsument Göteborg har tillsammans utrett utbredningen och trenden av nickelkadmiumbatterier (NiCd) i uppladdningsbara verktyg och hushållsapparater. Detta arbete presenteras som del 2 i ett batteriprojekt som startade hösten I utredningen kontaktades ca 60 företag som är importörer, leverantörer eller återförsäljare av sådana produkter. Av de 32 företag som svarade meddelade 15 st att de hade laddbara varor med NiCd-batterier i sitt sortiment. Av de 15 företag som fortfarande säljer dessa varor svarade 11 st att de har avvecklingsplaner för att fasa ut varor med NiCd-batterier. Av svaren att döma är försäljarna medvetna om att sådana batterier bör fasas ut men att det för vissa produkter tar längre tid. Orsaken är främst att det enligt företagen finns färre eller inga ersättningsalternativ och dels att en del försäljare är begränsade i sina valmöjligheter då de är knutna till vissa leverantörer / producenter. Några företag menar att insatser för att minska mängden NiCd batterier på marknaden därför främst bör riktas mot kunderna som efterfrågar sådana batterier samt mot de producenter som tillverkar miljöfarliga batterier. En del av argumenten till varför det är svårt att ställa krav på utbyte motsägs av Nordiska ministerrådets rapport. Rapporten pekar t ex på att ett NiMH-batteri har minst lika bra funktion som ett NiCd-batteri och att de yrkesmässiga användarna i Sverige till största delen har slutat använda verktyg med NiCdbatterier. Miljöförvaltningens roll i detta projekt (del 2) har varit att driva på utfasningen av kadmium genom att bland annat ställa frågor om avvecklingsplaner. Vi kan fortsätta detta pådrivande arbete genom tillsynen av varor i butiksledet när ny lagstiftning träder i kraft. Vi kan sprida kunskapen om varför kadmium är farligt och vad vi som konsumenter kan göra åt det. Att driva på de centrala inköpsleden bland företag och i den egna kommunen är också ett fortsatt viktigt arbete. Bakgrund Projektet Giftfritt Göteborg drivs av Göteborgs Miljöförvaltning. Syftet är att minska mängden farliga ämnen i Göteborg. I detta delprojekt har Giftfritt Göteborg i samarbete med Konsument Göteborg undersökt utbredningen och trenden av NiCd-batterier i uppladdningsbara verktyg och hushållsapparater. De vanligaste alternativen till NiCd-batterier som används idag är de mer miljöanpassade nickelmetallhydrid (NiMH) batterierna och litiumjonbatterierna (Li-ion). 2 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

7 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 Del 1 av batteriprojektet Hösten 2005 genomfördes del 1 i batteriprojektet 1. Då gjorde projektet en undersökning av laddbara varor ute i butiker och förekomsten av NiCd-batterier. I undersökningen fann miljöförvaltningen att viss försäljning fortfarande förekommer men att det större utbudet ändå var NiMH eller Li-ion bland laddbara verktyg och andra laddbara konsumentprodukter. För att försöka påverka och påskynda utfasningen av de produkter som ändå fanns kvar har olika informationskampanjer genomförts riktad till konsumenter. Den ena, Grön Jul genomfördes under julhandeln 2005 och den andra, Si eller Så under hösten Kadmiumfakta Kadmium är exempel på en av de giftigaste metaller som människan kommer i kontakt med. Ca 10% av befolkningen har så höga halter att njurarna redan har påverkats 2. Människor får i sig kadmium bl a genom livsmedel. Kadmium är en tungmetall som relativt lätt tas upp från jorden av olika växter, olika grödor tar upp olika mycket kadmium. Marken tillförs kadmium via nedfall från luften, fosfor- och mineralgödsel och organiskt avfall (t ex avloppsslam). Under 1900-talet ökade kadmiumhalterna i Renovas insamlade avfall för förbränning vid Sävenäs innehöll 1998 i medeltal 7,5 g kadmium per ton, baserat på restprodukternas innehåll 3. Vid förbränningen renas rökgaserna och det mesta av föroreningarna samlas i flygaska, slam och slagg. Under 2006 uppgick den förbrända avfallsmängden till ton och det totala årsutsläppet till luft 0,8 kg kadmium 4 åkermarken framförallt på grund av nedfallet (t ex från sopförbränning) och användandet av fosforgödsel, som tidigare innehöll kadmium. Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och ansamlas i njurarna. Njurfunktionen kan skadas och studier visar att exponering kan orsaka benskörhet. 3 Utfasning av kadmium Enligt kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket utgör batterier den största användningen av kadmium inom EU. Ett förbud för användningen av kadmium i småbatterier och ackumulatorer (laddbara batteripaket) skulle medföra positiva effekter på miljön och hälsa, både lokalt och regionalt 4. Sverige har därför drivit frågan om ett gemensamt förbud mot kadmium i laddbara batterier. I det nationella miljömålet Giftfri miljö är kadmium utpekat som ett utfasningsämne till Batteriförordningen I nuvarande batteriförordning finns inget förbud mot att använda kadmium i laddbara batterier. I förordningen anges vid vilka halter av kadmium, bly eller kvicksilver som ett batteri är miljöfarligt 5. En ny batteriförordning börjar gälla i september I den sänks gränsen för när ett batteri ska betecknas som miljöfarligt. I förordningen finns också ett förbud mot kadmium i batterier och ackumulatorer som används i sladdlösa varor. Batterier och ackumulatorer till sladdlösa elektriska handverktyg är undantagna från förbudet. Undantaget ska ses över av EU-komissionen och redovisas i september Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 3

8 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 Metod och genomförande I projektet kontaktades ca 60 importörer och återförsäljare av uppladdningsbara verktyg och hushållsapparater. Urvalet gjordes utifrån Naturvårdsverkets lista på deklaranter av NiCd-batterier, d v s företag som importerar NiCd-batterier eller produkter som innehåller sådana batterier. I fyra frågor fick de redogöra för mängden NiCd batterier som säljs, skälet till varför de väljer att sälja denna typ av batteri samt om de har ett avvecklingsprogram för sådana produkter, se bilaga. Resultat Fråga 1, Säljer Ni uppladdningsbara verktyg, trädgårdsredskap, hushållsapparater el liknande med nickelkadmiumbatterier? Utav de 32 företag som svarade på utskicket meddelade 17 st att de inte sålde produkter som innehöll NiCd batterier. 15 företag redovisade att de sålde produkter med NiCd-batterier. Av de 17 företag som svarade att NiCd batterier inte ingick i deras sortiment motiverade ett fåtal sina svar. Motiveringar / förklaringar som framkom var t.ex. att ingen import av uppladdningsbara batterier förekom, alla deras produkter är sladdanslutna eller att ett policybeslut är taget där NiCd batterier ska fasas ut vilket ha uppnåtts. Fråga 2, Med tanke på miljömålet Giftfri miljö, har Ni någon avvecklingsplan för NiCd-batterier i era produkter? Av de 15 företag som svarade att de säljer produkter med NiCd batterier var det 4 st (27 %) som inte hade någon plan för utfasning. Bland de elva (73%) som hade en avvecklingsplan, var det ett företag som hade fasat ut produkter med NiCd under Fyra stycken planerade att fasa ut NiCd batterier i sina produkter under De återstående sex företagen hade ingen tidsatt plan för sin utfasning men man avsåg göra det i samband med nya leveransavtal eller via sin leverantör. Fråga 3, Vad är skälet till att Ni väljer att använda NiCd-batterier i era produkter? Eftermarknaden där kunder vill köpa ett nytt batteri till sina verktyg utgör en stor del av försäljning av NiCd batterier. Det saknas likvärdiga ersättningsprodukter 4 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

9 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 Hållbarheten anses vara längre Krav från slutkund. Bunden till koncernavtal, att sortimentet är fastlagt men fasas ut under hand. Fler funktioner Längre livslängd Lägre inköpspris Ett företag svarar att det ibland inte finns några alternativ, att Sverige är en liten marknad och det enda land tillsammans med Danmark som har miljöavgift på NiCd-batterier. Ansvaret för avvecklingen läggs på leverantören. Kostnad, pris och konstruktionscykel för ny design. Oftast inget alternativ i märkesapparater Större utbud på NiCd-maskiner från vissa leverantörer (Bosch och Dewalt) En försäljare framförde synpunkter på att den lägre kvalitén på t.ex. NiMH batterier leder till högre omsättning av dessa produkter. Denne ifrågasätter ifall detta verkligen leder till mindre miljöpåverkan i slutändan. Fråga 4, Har Ni någon ungefärlig uppgift på fördelningen, andelen NiCd-batterier jämfört med miljöanpassade batterier (NiMH, Li-ion mfl) i era produkter? Procentuellt ser fördelningen av försäljarnas omsättning av NiCd-batterier ut på följande sätt bland de 15 företag som fortfarande säljer NiCd-batterier: Antal företag % fördelning av NiCd batterier Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 5

10 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 Diskussion Utfasningen Ungefär hälften av företagen som svarade på vår undersökning har redan fasat ut NiCd- batterier från sitt sortiment av laddbara varor. Bland dem som fortfarande säljer varor med NiCd- batterier är övervägande delen på väg att fasa ut dessa varor från sitt sortiment. Utfasningstakten ser lite olika ut. Fyra företag i undersökningen har ett utbud bland sina laddbara varor som till större delen innehåller NiCd-batterier. Hos elva företag utgör NiCd-batterierna en mindre del av sortimentet. Genom att ställa frågor om försäljning och utfasning av NiCd-batterier har miljöförvaltningen och Konsument Göteborg sett en möjlighet att påverka och höja medvetandet kring det Giftfria miljömålet och samhällets behov av att utfasa kadmium. Argumenten för fortsatt försäljning av NiCd Bland dem som fortfarande säljer NiCd-batterier finns varierande svar på varför. Någon är bunden till leveransavtal, eller menar att det är leverantören som avgör sortimentet och utfasningstakten. Funktionskrav och hållbarhet var ytterligare argument till att fortsätta försäljningen. En försäljare framförde synpunkter på att den lägre kvalitén på t.ex. NiMH batterier leder till högre omsättning av dessa produkter. Denne ifrågasätter ifall detta verkligen leder till mindre miljöpåverkan i slutändan. Batteriprojektet, del I del 1 av batteriprojektet undersökte miljöförvaltningen 2005 förekomsten av varor med laddbara batterier som innehöll NiCd i olika butikskedjor. Då svarade man i butiksledet att NiMH-batteri hade bättre laddningsegenskaper än ett NiCd-batteri. Svagheten med den miljövänligare typen av batteri (NiMH) var att det inte var lika beständigt mot kyla och arbeten som utfördes utomhus. För yrkesverksamma som gör utomhusjobb vintertid skulle det alltså finnas skäl att fortsätta använda verktyg med NiCd-batterier. För övrigt var det svårt att se skälen till varför användningen av dessa batterier ska fortsätta. Nordiska ministerrådets rapport I en rapport från Nordiska ministerrådet 2005 finns uppgifter om användningen av sladdlösa verktyg i norden 7. Tillverkarna har svarat på frågor om batteriegenskaper och rekommendationer till användarna. Syftet med rapporten var att undersöka möjligheten att byta ut giftigt kadmium i batterier mot mer miljövänliga batterier på EU-marknaden. Flera stora tillverkare av sladdlösa verktyg rekommenderar NiMH batterier till yrkesanvändarna framför NiCd. I Sverige bedömdes 90% av de yrkesverksamma hantverkarna använda NiMHbatterier i sina verktyg. Intervjuer med några yrkesmässiga användare i Sverige 6 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

11 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 (ca 20 st) indikerade inga problem med användning utomhus vid lägre temperaturer. 8 NiMH-batteriet har enligt undersökningen färre laddningscykler under sin livslängd än NiCd-batteriet men det kompenseras av att NiMH-batteriet har högre arbetskapacitet under hela sin livslängd. Valet av batterityp påverkar inte den totala konsumtionen av proffsverktyg. Det är därmed inte någon skillnad i den genererade mängden avfall. Slutsatser Av svaren att döma är importörer och försäljare medvetna om att NiCd batterierna bör fasas ut. Hälften av de tillfrågade som har svarat har redan fasat ut varor med laddbara NiCd-batterier. Det finns olika förklaringar till varför det fortfarande säljs NiCd-batterier. En del försäljare är knutna till vissa leverantörer / producenter och säger sig därför inte alltid ha möjlighet att välja vilka varor som ska finnas i deras sortiment. En del företag anser att insatser för att minska mängden NiCd batterier på marknaden därför främst bör riktas mot kunderna som efterfrågar sådana batterier samt mot de producenter som tillverkar dessa miljöfarliga batterier. Det verkar finnas en del myter om de miljövänligare batteriernas funktion och hållbarhet. Nordiska ministerrådets rapport visar att det är möjligt att fasa ut miljöfarligt kadmium. NiMH-batterierna är inte dyrare och har inte sämre funktion om man ser hur stor total arbetseffekt de ger. Ett utbyte bidrar inte till ökade avfallsmängder enligt rapporten. Genom att ställa frågor om försäljning och utfasning av NiCd-batterier har miljöförvaltningen och Konsument Göteborg haft en möjlighet att påverka och höja medvetandet kring det Giftfria miljömålet och samhällets behov av att fasa ut kadmium. En väg att fortsätta arbetet i projektet är att försöka påverka de återstående företag som uteslutande säljer verktyg med NiCd-batterier. Genom tillsyn kan vi även kontrollera att försäljningen av laddbara varor följer den nya batteriförordningen som träder i kraft Inom projektet Giftfritt Göteborg planerar vi att starta ett inköpsprojekt som syftar till att stödja inköparna bland företagen i Göteborg att göra bra kemikalieval. Ett sådant projekt kan även omfatta att välja bort miljöfarligt kadmium. Med tanke på kadmiums farlighet, den allmänna spridningen i miljön och det faktum att det finns miljövänligare alternativ är det anmärkningsvärt att det fortfarande säljs varor med laddbara NiCd-batterier. Speciellt när dessa varor och dess tillverkningsprocesser hör till de största spridningskällorna av kadmium i samhället. Något som vi konsumenter har en möjlighet att påverka. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 7

12 Batteriprojektet del 2- Utfasning av kadmium R 2007:12 Källförteckning 1 PM 2006:4, Batteriprojekt del 1, kadmium i varor med laddbara batterier. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg. 2 Naturskyddsföreningens webplats, 3 Miljöhälsorapport 2005, Socialstyrelsen, Institutet för miljömedicin, Stockholms läns landsting 4 Strategi för arbetet med kvicksilver, kadmium och bly inom EU och internationellt, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, Förordning (1997:645) om batterier 6 Europaparlamentets och rådets direktiv /EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och om upphävande av direktiv 91/157/EEG 7 Cordless power tools in the Nordic countries, Nordiska ministerrådet, TemaNord 2005:535 (Report No ) 8 Nordiska ministerrådets rapport, ref nr 6, ovan 8 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

13 Bilaga 1 7 november 2006 «Företag» «Kontaktpersson» «Utdelnadress» «Postadress» Konsument Göteborg och Göteborgs Miljöförvaltning frågar Er om batterier i uppladdningsbara verktyg, hushållsprodukter, trädgårdsredskap mm Miljöförvaltningen driver projektet Giftfritt Göteborg med målet att farliga kemikalier och ämnen i Göteborgssamhället ska minska. Som en del i projektet har vi bland annat valt att fokusera på spridningen av kvicksilver, kadmium och bly från batterier och varor med inbyggda batterier. Vi vill öka medvetenheten om att det finns alternativ till miljöfarliga laddningsbara batterier och att man genom att välja dessa bidrar till en bättre miljö. Tungmetallerna kvicksilver, bly och kadmium är alla giftiga och de påverkar människors hälsa, djur och miljön. Utsläppen från batterier står för en del av de så kallade diffusa utsläppen till miljön, dvs de som inte kan härledas till någon enskild källa. De kommer i stället främst från användningen av olika produkter som senare när de blir avfall riskerar att hamna fel. Fyra frågor från oss till er Konsument Göteborg och Göteborgs Miljöförvaltning ställer här gemensamt fyra frågor till Er om uppladdningsbara verktyg, hushållsapparater mm med nickelkadmiumbatterier. Genom att svara på dem bidrar ni till att driva på arbetet för ett Giftfritt Göteborg. Vänliga hälsningar Anna Fjellman Anna Cognell Konsument Göteborg Miljöförvaltningen Göteborg Tel: Tel:

14

15 Bilaga 2 Importör/Leverantör/ Återförsäljare: datum: Kontaktperson: tel: Frågor: (skriv gärna på baksidan om platsen inte räcker till) 1. Säljer Ni uppladdningsbara verktyg, trädgårdsredskap, hushållsapparater el. likn. med nickelkadmiumbatterier (NiCd-)? 2. Med tanke på miljömålet Giftfri miljö (se baksidan), har Ni någon avvecklingsplan för NiCd-batterier i era produkter? 3. Vad är skälet till att Ni väljer att använda NiCd-batterier i era produkter? (funktion?, kostnad?, kundkrav?, annat?) 4. Har Ni någon ungefärlig uppgift på fördelningen, andelen NiCd-batterier jämfört med miljöanpassade batterier (NiMH, Li-ion m fl) i era produkter? Svara gärna innan 30 november 2006, tack för ditt svar! Skickas till: Miljöförvaltningen Miljöskyddsavdelningen att: Anna Cognell, Karl Johansgatan 23-25, eller faxas till: Anna Cognell, fax.nr: Göteborg alt. E-postas till

16 * Giftfri miljö, Delmål 3, Utfasning av särskilt farliga ämnen Nyproducerade varor skall så långt det är möjligt vara fria från nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och bioackumulerande, nya ämnen som är cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande samt kvicksilver så snart som möjligt, dock senast 2007, övriga cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen, samt sådana ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande, senast år 2010 om varorna är avsedda att användas på ett sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet, övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande, samt kadmium och bly, senast år Dessa ämnen skall inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa att hälsa och miljö inte kan komma till skada. Redan befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller kvicksilver, kadmium samt bly, skall hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. Spridning via luft och vatten till Sverige av ämnen som omfattas av delmålet skall minska fortlöpande. Delmålet omfattar ämnen som människan framställt eller utvunnit från naturen. Delmålet omfattar även ämnen som ger upphov till ämnen med ovanstående egenskaper, inklusive dem som bildas oa

17 Sändlista enkät Företag Har svarat på enkäten Bilaga 3 A Berner Montageteknik AB A&M Electric Tools AB Bauhaus & Co KB Biltema Black & Decker AB CBM Produkter AB CDS Produkter AB Cebon Sales & Development AB Clas Ohlson Coop Sverige Coop Sverige Bygg & Trädgård DeLaval Sales AB Eber Toys AB Einhell Skandinavien AB El-Giganten Sverige Grossist AB Electrolux AB Electrolux Industrial Systems AB Emhart Teknik AB Essve Sverige AB Fast Food Equipment Nordic AB Flex Scandinavia AB Focus Trading AB Fromm Sverige AB Gardena Norden AB Grundig Svenska AB Hako Ground & Garden AB Hilti Svenska AB Hitachi Europé AB Honeywell AB Husqvarna AB ICA Sverige AB Jula Postorder AB K-Rauta KB Harald Nyborg Luna Verktyg & Maskin AB Malux Elektro AB Martinsson Elektronik AB Minicars Hobby AB Panasonic Nordic AB Philips AB, Division Hushåll & Personvård Philips AB, Consumer Electronics Robert Bosch AB Rusta AB Scanditoy AB Sharp Electronics Nordic AB Siemens AB Building Technologies Skåne Hobby AB Sony Sverige AB Specma AB Stihl Norden AB SV-PE Verktyg AB Swedex Import AB

18 Teknikmagasinet Sweden AB Tooltechnic Systems Sverige AB Wacker Byggmaskiner AB Wagner Sverige AB Wareco International AB Wilfa Sverige AB Würth Svenska AB Västerås Direktimport Åhléns AB

19 Publikationer utgivna av Göteborgs Miljöförvaltning Rapporter (ISSN , ISRN GBG-M-R-år/nr- -SE): R 2007:1 Årsrapport 2006 Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd R 2007:2 Bottenfauna. En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2006 R 2007:3 Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2006 R 2007:4 Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg R 2007:5 Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg R 2007:6 CMR-ämnen - utfasning i Göteborg. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg. R 2007:7 Jobba giftfritt. Exempel på arbete för en giftfri miljö. Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning R 2007:8 Årsrapport luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet R 2007:9 Läkarstämman i Nordstan. Ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap. R 2007:10 Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2006 R 2007:11 Luftkvaliteten på torg i 21 stadsdelar R 2007:12 Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare R 2006:1 Årsrapport 2005 Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd R 2006:2 Bottenfauna En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2005 R 2006:3 Metaller i vattendrag En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2005 R 2006:4 Ålgräsets utbredning och tillstånd i Göteborg R 2006:5 Sveriges ekologiska fotavtryck - en utgångspunkt för lokala beräkningar. Etapp 1. Användning av energi och bebyggd mark för boende och mobilitet R 2006:6 Årsrapport luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet R 2006:7 Tennorganiska föreningar - förekomst och användning i Göteborg R 2006:8 PFOS, Perfluoroktansulfonat - förekomst och användning i Göteborg R 2006:9 Kartläggning av arbetet med miljömåltider i Göteborgs stadsdelar R 2006:10 Miljörapport 2005 En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2006:11 EM i friidrott 2006 Miljöförvaltningens arbete med tillsyn och miljöanpassning R 2006:12 Flodpärlmusslor En skalanalys av fem flodpärlmusslor från Lärjeån i Göteborg PM (ISSN , ISRN GBG-M-PM- -år/nr- -SE): PM 2006:1 Alkylatbensin. Informationsinsatser under 2004 PM 2006:2 Luftkvaliteten i Angered. Mätningar av luftföroreningar augusti 2005-januari 2006 PM 2006:3 Ateljéprojektet kadmium och bly i konstnärsfärger och keramikglasyrer. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005 PM 2006:4 Batteriprojekt del 1 - kaadmium i varor med laddbara batterier Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005 PM 2006:5 Luftkvaliteten i gatunivå vid tre platser i centrala Göteborg PM 2006:6 Fördjupad försöksdjurstillsyn PM 2006:7 Utvärdering av PM 2.5 -mätningar PM 2006:8 Fågelinfluensan. Uppföljning av miljöförvaltningens arbete. PM 2006:9 Kosmetikatillsyn

20

21

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg 031-61 26 10 www.miljo.goteborg.se Förord Denna vägledning vänder

Läs mer

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2008:6 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

Utfasning av CMR-ämnen

Utfasning av CMR-ämnen Utfasning av CMR-ämnen CMR-ämnen cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen utfasning i Göteborg Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg ISSN 1401-243X R 2007:9 VI SKALL STRÄVA EFTER

Läs mer

Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg

Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg ISSN 1401-243X R 2007:5 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001. För att

Läs mer

Luftkvaliteten på torg i 21 stadsdelar

Luftkvaliteten på torg i 21 stadsdelar Luftkvaliteten på torg i 21 stadsdelar ISSN 1401-243X R 2007:11 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001. För att bli

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

Vad är miljöproblemen?

Vad är miljöproblemen? Batterier och miljö Thomas Lindhqvist IIIEE Batterier Galvaniska celler (elektrokemiska) Kondensatorer Bränsleceller Engångsbatterier Uppladdningsbara (ackumulatorer) 8 oktober 2007 Batterityp Bilbatteri

Läs mer

Förstudie lekplatsutrustning

Förstudie lekplatsutrustning Förstudie lekplatsutrustning - en inventering av utbudet av lekplatsutrustning enligt ramavtal för Göteborg Stad Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2009:12 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2008-0268 December 2008 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2008 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2009-0141 Januari 2010 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2009 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Vägledning information

Vägledning information Vägledning information Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 22 i förordningen (2008:834) om producentansvar

Läs mer

Batteriprojekt del 1 - kadmium i varor med laddbara batterier Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005

Batteriprojekt del 1 - kadmium i varor med laddbara batterier Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005 Batteriprojekt del 1 - kadmium i varor med laddbara batterier Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005 ISSN 1401-243X ISRN GBG-M-PM- -06/04-SE PM 2006:4 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR!

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:26 Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Farliga ämnen i avfallet

Farliga ämnen i avfallet Farliga ämnen i avfallet - Hur förebygger vi kemikalierisker i avfallet? - Strategier för minskade risker med kemikalier i varor Mona Blomdin Persson Sekretariatet Strategier och styrmedel www.kemi.se

Läs mer

Vägledning insamlingssystem

Vägledning insamlingssystem INSAMLNGSSYSTEM Vägledning insamlingssystem Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 19 i förordningen

Läs mer

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Metaller i vallgravsfisk 2012

Metaller i vallgravsfisk 2012 ISBN nr: 1401-2448 R 2013:4 Foto: Klara Eklund Metaller i vallgravsfisk 2012 Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se/miljo

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Marinbiologisk undersökning

Marinbiologisk undersökning Marinbiologisk undersökning Utbredning av blåmusselbankar inom Göteborgs skärgård ISSN 1401-243X R 2007:17 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998

Läs mer

Luftkvaliteten vid förskolor i Göteborgs kommun

Luftkvaliteten vid förskolor i Göteborgs kommun Luftkvaliteten vid förskolor i Göteborgs kommun R 2008:9 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001. För

Läs mer

Behov och möjligheter att kommunicera åtgärder på gården till handel och konsument

Behov och möjligheter att kommunicera åtgärder på gården till handel och konsument Behov och möjligheter att kommunicera åtgärder på gården till handel och konsument Ingmar Börjesson, Lantmännen R&D Svåra frågor och möjligheter Kadmium, slam och växtnäring Forskningsprojekt som tar grepp

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Tillsyn av kemikalier i smycken

Tillsyn av kemikalier i smycken Tillsyn av kemikalier i smycken Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport september 2014 Innehållsförteckning Tillsyn av kemikalier i smycken... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Lunglav Transplantering av lunglav i sex skogsbestånd i Göteborg

Lunglav Transplantering av lunglav i sex skogsbestånd i Göteborg Lunglav Transplantering av lunglav i sex skogsbestånd i Göteborg ISSN 1401-243X ISRN GBG-M-R- -07/04 -SE R 2007:4 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober

Läs mer

Motstridiga mål och regler - vad gäller?(?) 22 november 2011 Annika Nilsson

Motstridiga mål och regler - vad gäller?(?) 22 november 2011 Annika Nilsson Avloppsslam på åkermark Motstridiga mål och regler - vad gäller?(?) 22 november 2011 Annika Nilsson Regler om föroreningar i avloppsslam SNFS 1994:2 Föreskrifter om avloppsslam i jordbruket 8 Kadmiumhalt

Läs mer

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad Utskriftsversion Göteborgs Stads KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad En kort presentation av kemikalieplanen. Läs mer på www.goteborg.se/kemikalieplan Foto: Peter Svenson EN GIFTFRI STAD Göteborg ska vara

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till. Förslag till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till. Förslag till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2012 SWD(2012) 65 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Projekt Säveån 2008 R 2009:6 ISSN X

Projekt Säveån 2008 R 2009:6 ISSN X Projekt Säveån 2008 R 2009:6 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001. För att bli trovärdiga i vår roll

Läs mer

Kemikalier i varor. Forskningsprogrammet Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären (ChEmiTecs)

Kemikalier i varor. Forskningsprogrammet Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären (ChEmiTecs) Kemikalier i varor Forskningsprogrammet Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären (ChEmiTecs) Inledning vid slutkonferensen den 9 september 2013 Mona Blomdin Persson Kemikalieinspektionen

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Tillsynsrapport Kemikalier i arbets- och profilkläder

Tillsynsrapport Kemikalier i arbets- och profilkläder Sida 1 (5) 2014-03-24 Handläggare Mari Fagerholm Telefon: 08-508 28 163 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-04-08 p. 24 Förvaltningens förslag till beslut 1. Godkänna rapporten 2. Överlämna rapporten

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln

Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln Sammanfattning Under våren 2014 genomfördes ett tillsynsprojekt med inriktning på kemikalier i smycken i detaljhandeln (SMID). Smyckesprojektet

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD)) 0000000EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 31 mars 2004 PE 340.787/1-10 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till betänkande (PE 340.787) Hans Blokland Batterier och

Läs mer

MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ

MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ Lektionsupplägg: Farliga ämnen i vår vardag Farliga ämnen finns i vår omgivning i textilier, teknikprodukter, livsmedel, kosmetika och rengöringsprodukter. Eleverna får i grupper

Läs mer

Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2006

Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2006 Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2006 ISSN 1401-243X R 2007:10 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga Kemikaliekontroll på företaget En vägledning för inköpare och miljöansvariga 1 Innehåll Giftfri miljö ett miljömål i Göteborg...3 Reach EU:s kemikalielag...5 Hur förhåller sig miljömålet till Reach?...6

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn. Miljöförvaltningen R 2011:16. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Cecilia Corin

Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn. Miljöförvaltningen R 2011:16. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Cecilia Corin ISBN nr: 1401-2448 R 2011:16 Foto: Cecilia Corin Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

Slamfrågan. Möte 7 okt 2009 SpmO. Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Slamfrågan. Möte 7 okt 2009 SpmO. Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Slamfrågan Möte 7 okt 2009 SpmO Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF sunita.hallgren@lrf.se 08-7875156 Punkter Miljömål Ny lagstiftning på gång viktig milstolpe Slamfrågan komplex LRF & avloppsfraktioner

Läs mer

Inventering av stinkpadda (Bufo calamita) i Göteborgs kommun 2006

Inventering av stinkpadda (Bufo calamita) i Göteborgs kommun 2006 Inventering av stinkpadda (Bufo calamita) i Göteborgs kommun 2006 ISSN 1401-243X R 2007:16 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt

Läs mer

SPRIDNING AV BLY, KADMIUM OCH KVICKSILVER. Redovisning av en rapport från Miljöförvaltningen

SPRIDNING AV BLY, KADMIUM OCH KVICKSILVER. Redovisning av en rapport från Miljöförvaltningen MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteutlåtande Louise Sörme Projektledare Telefon 08-508 28 948 louise.sorme@miljo.stockholm.se Till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden SID 1 (7) 2007-03-15 MHN 2007-05-22 p 7 SPRIDNING

Läs mer

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Agenda 1. Övergripande om Svanen 2. Vad är en Svanenmärkt tvätt? Och varför? Nordens officiella miljömärke Marknadskännedom Känner du igen denna symbol?

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Koppar i byggnader vad är problemet?

Koppar i byggnader vad är problemet? Koppar i byggnader vad är problemet? Förord Att använda rätt material när vi bygger är viktigt, inte minst när vi ska bygga mer hållbart. För att söka kunskap om vad som är bra material ur ett hållbarhetsperspektiv

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter; SFS 1998:944 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni

Läs mer

Giftfritt Göteborg R 2010:5. Uppföljning av delprojekt och aktiviteter 2005-2009 ISSN 1401-243X

Giftfritt Göteborg R 2010:5. Uppföljning av delprojekt och aktiviteter 2005-2009 ISSN 1401-243X Giftfritt Göteborg Uppföljning av delprojekt och aktiviteter 2005-2009 R 2010:5 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Skydda Er mark mot slamspridning!

Skydda Er mark mot slamspridning! 2011-03-30 Upprop till ägare av svensk åkermark Skydda Er mark mot slamspridning! Inom 40 år måste vi fördubbla livsmedelsproduktionen i världen för att klara behovet av mat till den växande befolkningen.

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Sammanfattning Hygienbubblan Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Inledning Vi omger oss dagligen av en massa olika produkter som kan innehålla farliga kemikalier. Allt ifrån elektronik,

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Hur viktig är efterbehandlingen av förorenad mark för miljömålet Giftfri miljö?

Hur viktig är efterbehandlingen av förorenad mark för miljömålet Giftfri miljö? Hur viktig är efterbehandlingen av förorenad mark för miljömålet Giftfri miljö? Gudrun Bremle Miljökemist Länsstyrelsen i Jönköpings län Målet är en giftfri miljö!! Inom en generations tid ska miljön vara

Läs mer

Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar

Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar Ett tillsynsprojekt inom miljömålet Giftfri miljö ISSN 1401-243X R 2007:14 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober

Läs mer

Jobba giftfritt. Exempel på arbete för en giftfri miljö Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning ISSN 1401-243X R 2007:7

Jobba giftfritt. Exempel på arbete för en giftfri miljö Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning ISSN 1401-243X R 2007:7 Jobba giftfritt Exempel på arbete för en giftfri miljö Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning ISSN 1401-243X R 2007:7 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

Elva frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter

Elva frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter Elva frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL VERKSAMHETER SOM RISKERAR ATT PÅVERKA MILJÖN NEGATIVT Miljöförvaltningen Elva vanliga frågor och svar Funderar du ibland

Läs mer

Regelverk rörande båtbottenfärger

Regelverk rörande båtbottenfärger Miljöförvaltningen Avdelningen för hälsoskydd PM Sida 1 (5) 2017-05-10 Användning av båtbottenfärger som innehåller biocider regleras både genom miljöbalken och EU:s biocidförordning. Dessa lagstiftningar

Läs mer

Giftfri miljö. Nr Åtgärd Aktörer Målår Genomförandegrad Kommentar G H P E 4. Giftfri miljö

Giftfri miljö. Nr Åtgärd Aktörer Målår Genomförandegrad Kommentar G H P E 4. Giftfri miljö Giftfri miljö Tolkningsnyckel G Genomförd helt eller i huvudsak genomfört/ pågår kontinuerligt H Genomförd till hälften eller mer P Påbörjad men ännu inte gjort hälften E Ej påbörjad Ej uppföljd Nr Åtgärd

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun

Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun HANDLINGSPLAN 1 (5) 2015-11-24 Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun 2015-2020 I Järfälla kommuns strategiska miljöarbete är giftfri miljö ett prioriterat område. Ungdomar vistas dagligen i miljöer med

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

LOKALA MILJÖMÅL Giftfri miljö

LOKALA MILJÖMÅL Giftfri miljö Giftfri miljö LOKALT ÖVERGRIPANDE MÅL De kemiska ämnenas påverkan på hälsa och miljö skall vara försumbar inom en generation i Trelleborgs kommun. Tillförsel av miljögifter i avloppsvatten, dagvatten,

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med * är

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Livsmedelskontroll i förskolor 2009

Livsmedelskontroll i förskolor 2009 Livsmedelskontroll i förskolor 2009 R 2010:9 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss

Läs mer

Rensa bort farliga kemikalier. 14 mars 2013

Rensa bort farliga kemikalier. 14 mars 2013 Rensa bort farliga kemikalier 14 mars 2013 Informationsmöte för projektet Rensa bort farliga kemikalier 09.00 Välkommen och förmiddagens program 09.10 Information om projektet - Varför lämna in kemikalieförteckning?

Läs mer

Med Fokus på miljön.

Med Fokus på miljön. Med Fokus på miljön. Vårt miljöarbete Produktsortiment: - Material - Kvalitet - Miljöinformation - Miljömärkning - Transporter - Returhantering Personal: - Kunskap - Delaktighet - Rutiner - Service Vår

Läs mer

Näringslivets miljöarbete och Sveriges miljömål

Näringslivets miljöarbete och Sveriges miljömål Näringslivets miljöarbete och Sveriges miljömål En undersökning av synen på miljöarbetet och Sveriges miljömål hos branscher och företag Torbjörn Brorson Vad kan jag då säga som inte redan blivit sagt?

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

PM 6/05. Konstnärsfärger 2004. ett inspektionsprojekt

PM 6/05. Konstnärsfärger 2004. ett inspektionsprojekt PM 6/05 Konstnärsfärger 2004 ett inspektionsprojekt Konstnärsfärger 2004 ett inspektionsprojekt Best.nr. 510 812 Sundbyberg i juli 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: tel: 08-50 59

Läs mer

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö Innehåll Vissa kemiska produkter är märkta... 3 Så här klassas kemiska produkter...

Läs mer

något för framtidens lantbrukare?

något för framtidens lantbrukare? Avloppsgödsel något för framtidens lantbrukare? Envisys vårmöte 9-10 juni 2009 Helsingsborg Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF sunita.hallgren@lrf.se 08-7875156 Punkter Miljömål LRF & avloppsfraktioner

Läs mer

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning!

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Anna Kejler, Projektledare E-post: anna.kejler@fa21.se Tel: 0730-60 44 77 www.fa21.se Rena Västmanland Förbundet Agenda 21 Ideell förening som arbetar för

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Kersti Linderholm Kersti.linderholm@silvberg.se Ingen mat utan fosfor Symptom av fosforbrist i korn (t.v.) (Foto: Søren Holm. Med tillstånd från Yara Danmark

Läs mer