Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag i förhållande till andra föroreningskällor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag i förhållande till andra föroreningskällor"

Transkript

1 Publ 2001:114 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag i förhållande till andra föroreningskällor

2

3 Dokumentets datum Dokumentbeteckning Publ 2001:114 Upphovsman (författare, utgivare) Vägavdelningen Kontaktperson: Åsa Lindgren Dokumentets titel Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag i förhållande till andra föroreningskällor Huvudinnehåll Med hjälp av schablonhalter som anges i denna rapport, kan föroreningsbidraget från vägar uppskattas och jämföras med bidraget från andra föroreningskällor i avrinningsområdet. De föroreningskällor som studerats är vägar, tätorter, industrier, skogsmark, jordbruksmark samt luftdeposition. ISSN ISBN Nyckelord Dagvatten, föroreningskällor, väg, tätort, industri, skogsmark, jordbruksmark, luftdeposition, utlakning, recipient Distributör (namn, postadress, telefon, telefax, e-postadress) Vägverket, Butiken, Borlänge telefon: , fax: , e-post:

4

5 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag VV Publ 2001:114 FÖRORD Under senare år har allt större krav ställts på att rena vägdagvatten. Dammar, våtmarker och avsättningsmagasin blir därför allt vanligare längs våra vägar. En inventering 1999 visade att ca 200 anläggningar fanns längs de statliga vägarna. Medräknat anläggningar under byggande samt planerade var antalet drygt 400. Funktionen och nyttan av dessa dagvattenanläggningar är dock sällan utredd. Är bidraget av föroreningar från andra källor än vägen okänt, blir nyttan av reningsanläggningen osäker. Med hjälp av i denna rapport angivna schablonhalter kan föroreningsbidraget från vägar uppskattas och jämföras med bidraget från andra föroreningskällor. De föroreningskällor som studerats är vägar, tätorter, industrier, skogsmark, jordbruksmark samt luftdeposition. Föroreningsstudierna har koncentrerats till tungmetaller och näringsämnen. Rapporten har sammanställts av Gunnar Olvik och Jonas Nimfeldt, J&W Mark och Anläggning. Kontaktperson på Vägverket har varit Åsa Lindgren, Vägavdelningen. Borlänge i november 2001 Agneta Wargsjö i

6 VV Publ 2001:114 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag SAMMANFATTNING Många anläggningar har under senare år byggts för att omhänderta vägdagvatten. Är bidragen från andra delar av avrinningsområdet okända blir nyttan av reningsanläggningarna osäker. Med hjälp av i denna rapport angivna schablonhalter kan föroreningsbidraget från vägar uppskattas och jämföras med bidraget från andra föroreningskällor. De föroreningskällor som har studerats är vägar, tätorter, industrier, skogsmark, jordbruksmark samt luftdeposition. Föroreningsstudier har koncentrerats till tungmetaller och näringsämnen. Valet av vilka föroreningsämnen som studerats har avgjorts av hur väl de blivit undersökta. Osäkerheten vid val av schablonhalt är stor. Detta gäller speciellt värdena för utlakning från naturmark. Tillgängliga data ger vid handen att utlakningen kan variera betydligt från olika marker och många parametrar spelar in. Både val av schablonhalt och hur dessa skall korrigeras på grund av olika parametrar utgör stora osäkerhetsfaktorer. De i rapporten angivna schablonhalterna gäller för större områden. Dagvattnets sammansättning redovisas i form av schablonhalter mätt per liter. Schablonhalten kan korrigeras med avseende på närhet till tätort, trafikintensitet, atmosfärisk deposition, nederbörd, byggnadsmaterial, djurspillning m.m. Stora förändringar vad avser dagvattnets sammansättning har skett de senaste årtiondena. Ett tydligt exempel är bly, där halterna i luft och vatten minskat radikalt. Punktutsläpp från avloppsreningsverk redovisas som gr/pers år. Andra antropogena utsläppskällor (industriell verksamhet), är platsspecifik och information om dessa erhålls enklast genom kommunens eller länsstyrelsens miljöförvaltning. Läckage från gruvavfall är den dominerande källan till metallförorening av vatten i Sverige idag. För utlakningen från naturmark har schablonvärden angivits för skogsmark och för brukad åkermark. Storleken på utlakningen av metaller och nä ringsämnen från skogsmark avgörs av områdets mark-, vatten-, och kemiska förhållanden. De viktigaste parametrarna är ph, halter i berg och jord, andelen humus och hydrologi. Kartor bifogas som visar de viktigaste parametrarnas variation över landet. Generellt sett är förhållandena sämre i södra Sverige än i norra främst beroende på högre luftdeposition och lägre ph-värden i markerna. Det fåtal mätningar som utförts av utlakningen av metaller från skogsmark visar att det är svårt att i förväg uppskatta vilka metallmängder som alstras från ett skogsområde. Användning av de biogeokemiska kartan minskar ii

7 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag VV Publ 2001:114 osäkerheten vid val av schablonvärde. Utlakningen av näringsämnen är normalt låg från skogsmark. Torvmarker, våtmarker och myrar fungerar som fällor för de flesta metaller varför utlakningen vanligen är mindre från sådana områden. Utlakningen från åkermarken beror till viss del av samma parametrar som utlakningen från skogsmarken men åkermarken är mer påverkad av mänskliga ingrepp. Jordbruksmarken tillförs kadmium och andra tungmetaller vid gödsling, kalkning och olika typer av besprutning. Tillförseln av metaller till åkermarken har minskat under den senaste tiden, mycket beroende på ett ökat miljötänkande och att de olika produkter som används får ett lägre metallinnehåll. Utlakningen av metaller från jordbruksmark är normalt något mindre än utlakningen från skogsmark men kan bli lika stor eller större vid extrema förhållanden som mycket lågt ph, stor avrinning och kraftig erosion. Vid reducerande förhållanden kan även utlakningen av järn och mangan bli stor. Utlakningen av näringsämnen är betydligt större från åkermark än från skogsmark. På senare år har depositionen av metaller minskat, främst gäller detta kadmium, bly och nickel. Nedfallet av föroreningar är högre i skogsmark än på öppen mark beroende på att gaser och partiklar filtreras genom vegetationen och faller till marken med nederbörden. Det atmosfäriska nedfallet är en betydande orsak till att metallhalterna i de översta jordlagren är förhöjda. Utförda beräkningar visar att störst utsläpp av föroreningar, räknat per ytenhet (gram/ha år), sker vanligtvis från industriområden och vägar. Mycket grovt räknat är metallhalterna i dagvatten från denna typ av ytor 10 gånger högre än i naturligt lakvatten. Beroende på avrinningsområdets storlek och arean av respektive marktyp, kan dock utlakning från naturmarker bidra med betydande mängder av en recipients föroreningsbelastning. iii

8

9 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag VV Publ 2001:114 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Rapportens syfte Rapportens uppbyggnad Dagvattnets sammansättning Dagvattnets föroreningshalter schablonvärden Vad påverkar dagvattnets sammansättning Föroreningshalternas årstidsvariation Punktutsläpp Utsläpp från kommunala reningsverk Andra antropogena utsläppskällor Utlakning från naturmark Metaller från skogsmark Metaller från jordbruksmark Utlakning av näringsämnen från skogsmark Utlakning av näringsämnen från jordbruksmark Luftdepositionen Beräkningsanvisningar Urbana ytor Skogs- och jordbruksmark Beräkningsexempel på sjöar och vattendrag Beräkning Beräkningsexempel Diskussion/Slutsatser...39 Referenser...42 Bilagor: 1 Schablonhalter för dagvatten, naturmark och luftdeposition 2 Utsläpp från reningsverk 3 Kartor: Bly 4 Kartor: Kadmium 5 Kartor: Krom 6 Kartor: Zink 7 Kartor: Koppar 8 Kartor: Nickel 9 Kartor: ph 10 Arealförluster från skogs- och åkermark 11 Utgångspunkter för värdering av dagvattenreferenser 1

10 VV Publ 2001:114 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag 1 INLEDNING Under de senaste åren har vid byggande av nya vägar, ställts allt högre krav på rening av vägdagvatten. Diken, dammar, våtmarker, avsättningsmagasin och andra typer av reningsanläggningar är och tycks i framtiden bli ännu vanligare inslag längs våra vägar. Anläggningarna beskrivs ofta som ett viktigt steg för att rena vägdagvattnet från föroreningar och minska påverkan på recipienten. Det är dock sällan utrett vad konsekvenserna på recipienten blir och hur stor nyttan egentligen är. Är bidraget från andra delar av avrinningsområdet okänd blir nyttan av reningsanläggningarna osäker. Finns kunskap om den totala belastningen på recipienten, blir det lättare att bedöma nyttan med att utföra åtgärder för att rena vägdagvattnet. 1.1 Rapportens syfte I projektet har fakta samlats in vad avser föroreningsutsläpp från olika källor. Målet har varit att framställa en rapport med beräkningsanvisningar för värdering av vägdagvattnets föroreningsbidrag till olika recipienter i förhållande till andra föroreningsutsläpp. Rapporten kan utgöra ett underlag för studier av recipienter och vilka åtgärder som bör utföras för att höja vattenkvaliteten i dessa. Den kan också utgöra ett diskussionsunderlag för vägverk, konsultfirmor och kommuner vid framtagande av MKB samt vid beslut om vilka miljöåtgärder som skall utföras vid en nyexploatering. I projektet har sammanställs uppgifter om föroreningsmängder från vägdagvatten. Vidare har sammanställs material om övriga utsläppskällor. Källor som studerats är: avloppsreningsverk, dagvatten från urbana ytor, föroreningars torr- och våtdeposition samt utlakningen per ytenhet från skogsoch åkermark. Sammanställningen har grundat sig på litteraturstudier, samt kontakter med experter inom respektive ämnesområde. Sammanställningen har koncentrerats på de tungmetaller och näringsämnen som blivit mest frekvent undersökta och där värden finns från samtliga utsläppskällor. Poängen med rapporten är att kunna jämföra olika typer av utsläpp. Därför redovisas bara föroreningar där det finns utförda mätningar på samtliga utsläppstyper. Undantag är suspenderade ämnen och COD som redovisas för dagvatten trots att inga haltangivelser redovisas från andra utsläppskällor. Det bör poängteras att de i rapporten föreslagna schablonhalterna inte utgör någon sanning. Brist på tillförlitliga data medför att många av de presenterade värdena är högst osäkra. De beräkningar som utförs redovisar dels ett exakt 2

11 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag VV Publ 2001:114 värde, dels ett min-max-värde som indikerar inom vilket intervall som värdena kan variera. Den viktigaste frågan som bör ställas är förstås om en recipient är påverkad av föroreningar eller inte? Om så är fallet, är föroreningspåverkan ett långsiktigt problem eller kan det uppstå akuttoxiska effekter av utsläppen? Spörsmål av ekotoxikologisk karaktär och vad som är långsiktigt hållbara belastningar tas inte upp i denna rapport, utan här hänvisas till annan litteratur. Förhoppningsvis kan denna rapport förbättra förutsättningarna att erhålla en sammanhängande bild av en recipients föroreningsbelastning och därmed på ett adekvat sätt kunna angripa föroreningsproblematiken. 1.2 Rapportens uppbyggnad Rapporten innehåller en sammanställning av tillgängliga data beträffande spridning av föroreningar och näringsämnen till sjöar och vattendrag. Vidare redovisas vilka faktorer som påverkar utsläppen från olika typer av markanvändning. I kap 6 redovisas anvisningar och exempel på hur schablonhalter för föroreningsutsläpp kan beräknas. I bilaga 1-10 redovisas schablonhalter för olika markanvändning samt kartor och diagram som kan nyttjas för korrigering av dessa. 3

12 VV Publ 2001:114 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag 2 DAGVATTNETS SAMMANSÄTTNING 1982 publicerades Lathund för bedömning av dagvattnets föroreningar. Underlaget till denna var ett flertal nordiska dagvattenundersökningar utförda under slutet av 70-talet. Stora förändringar har skett sedan dess. Ett tydligt exempel är bly, där halterna i luft och vatten minskat radikalt kom rapporten Dagvattnets sammansättning (ref Malmqvist et al). I rapporten presenteras nya förslag till schablonhalter för dagvatten. Rapporten Dagvattnets sammansättning ligger till grund för föreslagna schablonvärden för urban markanvändning utom för vägar där Schablonhalter av föroreningar och näringsämnen i dagvatten (Larm, 1997), utgör den huvudsakliga källan. Värdena har kompletterats och justerats enligt motiv som redovisas i bilaga Dagvattnets föroreningshalter schablonvärden I tabell 2.1 och 2.2 presenteras förslag till schablonvärden. Schablonhalterna väljs om området är typiskt. I tabellerna redovisas sedan variationen inom vilka intervall som föroreningen kan uppträda. Föreslagna intervall är förhållandevis snäva. För små områden eller vid omgivningsfaktorer som är extrema kan schablonhalter utanför intervallen väljas. Denna rapport riktar dock in sig på schablonberäkningar för förhållandevis stora områden och i det avseendet äger de snäva intervallen sin giltighet. Tabell 2.1. Förslag till schablonhalter för urban markanvändning Marktyp Urbana ytor Generellt Bly medel (min-max) ug/l 25 (15-60) Villaområden 15 (15-40) Flerfamiljsomr 20 Bostads- och centrumomr (15-60) 40 (20-70) Stadstrafik 40 (15-70) Industri 40 (10-60) Zink medel (min-max) ug/l 150 (80-300) 120 (60-200) 180 (90-300) 250 ( ) 240 ( ) 250 ( ) Koppar medel (min-max) ug/l 50 (25-100) 35 (20-70) 50 (25-100) 70 (25-110) 75 (25-110) 70 (25-110) Kadmium medel (min-max) ug/l 0,5 (0,3-0,9) 0,3 (0,2-0,5) 0,4 (0,3-0,6) 0,5 (0,3-0,7) 0,5 (0,3-1,0) 0,5 (0,3-0,9) COD medel (min-max) mg/l 70 (40-120) 60 (40-75) 80 (60-110) 120 (90-150) ) 90 (60-120) Susp medel (min-max) mg/l 120 (50-200) 70 (40-160) 120 (60-200) 200 ( ) 200 (70-250) 170 (70-230) Tot-N medel (min-max) mg/l 2,0 (1-2,5) 1,5 (1-2) 2,0 (1-3) 2,0 (1-3) 2 (1-2,5) 2,0 (1-2,5) Tot-P medel (min-max) mg/l 0,3 (0,2-0,4) 0,3 (0,1-0,4) 0,3 (0,2-0,5) 0,3 (0,2-0,6) 0,3 (0,2-0,5) 0,3 (0,2-0,6) 4

13 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag VV Publ 2001:114 Tabell 2.2. Förslag till schablonhalter för vägdagvatten från landsväg Vägtyp Ådt Bly medel (min-max) ug/l Zink medel (min-max) ug/l Koppar medel (min-max) ug/ l Kadmium medel (min-max) ug/l Tot-N medel (min-max) mg/l Tot-P medel (min-max) mg/l COD Medel (min-max) mg/l Susp medel (min-max) mg/l (10-50) 25 (15-60) 30 (20-70) 100 (50-275) 150 (75-350) 250 ( ) 35 (20-70) 45 (25-90) 60 (30-120) 0,5 (0,3-0,9) 0,5 (0,3-0,9) 0,5 (0,3-0,9) 1,2 (0,6-1,8) 1,5 (0,8-2,1) 2,0 (1,0-2,5) 0,15 (0,1-0,25) 0,20 (0,1-0,35) 0,25 (0,15-0,5) 40 (20-80) 60 (30-120) 95 (50-190) 75 (40-150) 100 (50-200) 125 (60-250) 2.2 Vad påverkar dagvattnets sammansättning Enligt Malmqvist, 1994 kan uppgifterna i tabell 2.3 användas som ledning för bedömning av dagvattnets schablonvärden. Typiska avvikelser är trafikmängd, närhet till större cityområde, belägenhet i Sverige, närhet till luftförorenande industri och sopförbränning, hur mycket koppar och zink som använts som byggnadsmaterial. Andra viktiga källor till dagvattnets föroreningar är till exempel, atmosfäriskt nedfall, korrosion och djurspillning. Tabell 2.3 Föroreningskällors relativa betydelse för föroreningshalter i dagvatten. Avser dagvatten från större sammansatta områden (efter Malmqvist et al, 1994). Källa Bly Zink Koppar Kväve Fosfor COD Trafik * stor någon någon någon liten stor Korrosion, erosion Regn, stoftnedfall liten stor dominant liten någon någon någon stor någon stor någon någon Lokala aktiviteter liten liten liten någon stor liten * Tabellen har korrigerats för trafikens betydelse vad avser COD och bly (från dominant till stor). För suspenderade halter kan väljas lägre halter i bostadsområden med låg trafik, högre halter i områden med hög trafik. 5

14 VV Publ 2001:114 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag Trafik på gator och vägar Enligt Malmqvist, 1994, bidrar trafiken med 9-16 % av fosforn i dagvattnet. För metaller varierar bidraget, till exempel för bly upp till 97 % i centrumområden med mycket trafik ner till några enstaka procent i förortsområden med lite trafik. För zink svarar trafiken för ca 40 % i områden med mycket trafik och ca 10 % i område med lite trafik. Beträffande koppar anges trafikens bidrag som försumbart, men enligt nya rön har det visat sig att nya bromsbelägg innehåller och avger koppar. Koppar/mässing ersatte asbest i bromsbelägg när det förbjöds vid slutet av 1980-talet (Naturvårdsverket, 1998). Föreslagna schablonhalter för vägdagvatten kan synas låga jämfört med halterna för annan urban markanvändning. Orsakerna till detta har främst att göra med uppsamlingssystemet. Längs en väg rinner vägdagvattnet först över en slänt för att sedan transporteras i diken. En betydande rening sker jämfört med en vanlig stadsmiljö där dagvattnet vanligtvis leds direkt till ledningssystemet. Vägar med kantstöd och direkt uppsamling i ledningssystem, kan alltså förväntas ha betydligt högre föroreningshalter än redovisade. Uppskattningsvis kan föroreningshalterna från en väg med kantstöd och dagvattenbrunnar, jämfört med en nyanlagd väg med flacka slänter (1:6) och svagt lutande vägdiken, vara mer än tre gånger så höga beträffande suspenderat material och bly; ca dubbelt så högt för övriga metaller och ca 10 procent högre för kväve. Hur väl vägslänter och diken renar, beror på dess utformning, materialval och vegetation. Föreslagna schablonhalter gäller för en landsväg med normal slänt- och dikesutformning. Jämför även med tabell 2.1 Marktyp Stadstrafik där betydligt högre schablonvärden redovisas. Det är lätt att anta att föroreningshalten i vägdagvattnet stiger med ökad trafikintensitet. Enligt Larm, 1997 pekar många undersökningar på att så är fallet. Samtidigt visar, enligt samma studie, andra undersökningar att något samband mellan trafikintensitet och föroreningshalt inte finns. Anledningen till det skulle vara att vägytan har en begränsad lagringsförmåga. Överskottet skulle då försvinna genom bortblåsning och därmed inte belasta vägdagvattnet. Det vore rimligt att anta att detta gäller åtminstone vid trafikflöden högre än ådt. Vägens utformning spelar roll för hur mycket föroreningar som lagras på vä g- banan. Är vägen utformad med kantstöd lagras sannolikt en större andel av föroreningarna. Huruvida vägen är utsatt för vind eller inte påverkar hur mycket av föroreningarna som ligger kvar på vägbanan. En väg längs ett öppet kustavsnitt lagrar föroreningar betydligt sämre än en väg i skogsbygd. Även nederbördsvariationen spelar roll. I ett område med hög nederbörd och där tiden mellan varje regn är kort, är sannolikt föroreningshalterna lägre jämfört med ett område med låg nederbörd och längre tid mellan regntillfällena. I utförda beräkningar i kap 6 antas att föroreningsbelastningen är proportionell med nederbördsmängden. 6

15 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag VV Publ 2001:114 Nederbörden i Sverige varierar mellan olika platser från ca 450 mm/år (Utklippan, Ölands södra udde) till ca 1000 mm/år (Storlien, Riksgränsen). De flesta platser i Sverige har en årlig nederbörd på ca mm/år. Enligt vägverket uppskattas att varje år slits ca ton beläggning loss från Sveriges vägar. De senaste tio åren har slitaget av vägar minskat kraftigt uppskattades slitaget till ton/år. Slitaget har alltså minskat fyrfaldigt på en tioårsperiod. Orsaken till detta anges främst vara den förändrade vinterdäcksanvändningen. Övergång till lättviktsdubb, färre dubbar på däcken och att alltfler väljer att använda odubbade däck är huvudorsakerna till det minskade slitaget. På högtrafikerade vägar används numera slitstarkare beläggning i större utsträckning. Däckslitaget uppgår till ca 9000 ton per år. Med lagen om vinterdäck som började gälla 1999, kan dubbdäcksanvändningen åter öka, med förväntat ökat vägslitage som följd. Beträffande innehåll i beläggningsslitage, hänvisas till rapporten Road construction materials as a source of pollutants (Lindgren, 1998). Enligt Malmqvist 1994, har trafikintensiteten en dominant påverkan på dagvattnets innehåll beträffande bly och suspenderade ämnen. Med tanke på det minskade vägslitaget och de sänkta blyhalterna i bensin bedöms detta samband inte vara lika tydligt längre Totala metallutsläpp från trafiken Tabellen nedan visar det totala utsläppet från trafiken, alltså inte vad som direkt påverkar dagvattnet. Avnötning av vägbanor ger till exempel oftast partiklar med stor diameter (Folkeson, 1992) varvid en betydande fastläggning kan ske i vägslänter. Tabell 2.4. Totala metallutsläppet via trafik.(ton/år) Bly Zink Koppar Kadmium Däck ,3 <0,05 Bränsle <3 1 0,025 0,08 Vägbanor 1,7 17 6,7 0,03 Bromsbelägg <0,02 Korrosion/???? avrinning Totalt ,1 omräknat efter Naturvårdsverket, Som tabellen tydligt visar, råder osäkerhet beträffande korrosion på grund av bristande data, men det är troligen en betydande källa till frigörelse för zink (Naturvårdsverket, 1998). 7

16 VV Publ 2001:114 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag Korrosion Korrosion kan lokalt orsaka höga halter av metaller i dagvattnet. Vanliga källor är koppartak, bilar och annan friliggande metall som galvaniserade belysningsstolpar m.m. Enligt Malmqvist, 1994 svarar korrosionen av zink för ca 25% av dagvattnets innehåll i områden där zink används i byggnadsmaterial. För koppar kan motsvarande värde vara upp till 65-75% Ledningssystemets uppbyggnad I äldre centrumbebyggelse kan en förhållandevis stor andel hus ha koppartak, men för den skull kan halterna i dagvattnet vara förhållandevis små. Orsaken till detta är ledningssystemens uppbyggnad. I äldre ledningssystem leds allt avloppsvatten (spill- och dagvatten) i ett kombinerat ledningssystem. Även om de flesta städer nu kompletterats till ett duplikatsystem (separerat dag- och spillvattensystem) är det inte ovanligt att en så stor andel som 50% av stuprören i den äldre bebyggelsen forfarande är kopplade till spillavloppsledningen. Kommunerna har haft olika ambitionsnivå beträffande uppdelningen av spill- och dagvatten. Vid en jämförelse av två äldre centrumområden av liknande karaktär kan av den anledningen både dagvattnets volym och föroreningsmängder skilja sig. Nya lösningar som lokalt omhändertagande av dagvatten påverkar också dagvattnets sammansättning och volym. Ofta tas dagvatten omhand lokalt när det är lite eller endast måttligt förorenat. Effekten av det kan bli att föroreningshalterna i dagvattenledningarna stiger, samtidigt som den totalt uttransporterade mängden minskar Atmosfärisk deposition Enligt Malmqvist härstammar ca 80 % av kvävebelastningen i urban miljö från den atmosfäriska depositionen. För fosfor anges värden mellan % i centrumområden och % i förortsområden. För bly anges den atmosfäriska depositionens del av den totala belastningen till några enstaka procent i centrumområden med mycket trafik och upp till nära 100 % i förortsområden med lite trafik. För zink anges motsvarande siffror vara 33 % i centrumområden resp. 70 % i förortsområden. För koppar gäller att där det inte används som byggnadsmaterial dominerar depositionen, med upp till 99 % av den totala belastningen. Av den totala luftdepositionen i Sverige kommer i genomsnitt för samliga metaller ca 70 % från andra länder. Depositionen av bly kommer nästan uteslutande från den inhemska trafiken. Metallhalterna är generellt högst i södra Sverige och avtar norrut. (Miljöförvaltningen m.fl., 1999) 8

17 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag VV Publ 2001: Djurspillning Enligt Malmqvist, 1994, kommer ca 20 % av kvävet från djurspillning. För fosfor anges värden mellan % i centrumområden och % i förortsområden. 2.3 Föroreningshalternas årstidsvariation Angivna schablonvärden (tabell 2.2) avser dagvattnets medelhalter under den tiden på året då dubbdäck inte används. Under vinterhalvåret kan dagvattnets innehåll av COD och bly vara 40 % högre på grund av ökad chokeanvändning, dubbdäck m.m. Koppar- och zinkhalter kan vara lägre på grund av minskad korrosion av byggnadsmaterial. Kväve och fosfor uppvisar små årstidsvariationer. Kommunal snöröjning och borttransport av snö koncentrerar föroreningar vid de platser där snön tippas. Vid snösmältningen transporteras föroreningar vidare till mark, yt- och grundvatten i tippområdet, vilket kan inverka på halterna i norra Sverige. 9

18 VV Publ 2001:114 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag 3 PUNKTUTSLÄPP 3.1 Utsläpp från kommunala reningsverk Utsläpp av avloppsvatten till recipient sker främst genom de kommunala reningsverken, men även från vissa industrier som renar vatten i egen regi. Totalt släpps ca miljoner m 3 vatten ut årligen via de kommunala reningsverken i Sverige. Det motsvarar 420 liter vatten per invånare och dygn. I diagrammen nedan redovisas utsläpp från kommunala reningsverk som gram/person och år. Om värdet multipliceras med antalet personekvivalenter (pe) som är anslutna till ett reningsverk erhålls ett schablonvärde på utsläppet. Det finns olika typer av reningsverk med olika typer av rening: Biologisk rening avlägsnar främst syreförbrukande organsikt material från avloppsvattnet med hjälp av mikroorganismer under tillförsel av luft. Kemisk rening avlägsnar främst fosfor från avloppsvattnet, men ger också en förbättrad avskiljning av suspenderade ämnen. Biologisk-kemisk rening är en kombination av någon kemisk och biologisk metod. Ett flertal varianter finns. Vanliga är biologisk bädd eller aktivslamanläggning med förfällning, simultanfällning eller efterfällning. Kväverening sker oftast i ett biologiskt reningssteg. I samband med införandet av kväverening i en existerande anläggning byggs befintligt biologiskt reningssteg ut. Kompletterande rening (filter) är ett ytterligare reningssteg som kan användas vid utsläpp i särskilt känsliga recipienter. Det sker ofta genom sandfiltrering av avloppsvattnet. Den i särklass vanligaste reningsverkstypen har biologisk-kemisk rening utan varken kväverening eller kompletterande rening. Tabeller och diagram är framställda med hjälp av data från Statistiska centralbyrån (SCB, 1992 och 1995). Inga data har påträffats vad avser utsläpp av metaller från reningsverk med enbart biologisk rening. 10

19 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag VV Publ 2001:114 kg/pers och år 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 COD BOD Kväve Fosfor Biologisk rening 11,10 2,50 2,50 0,29 Kemisk rening 13,50 5,60 4,10 0,07 Biologisk-kemisk 8,20 1,50 3,40 0,06 rening Kväverening 7,30 1,30 2,60 0,06 Kompl rening 8,60 1,40 3,20 0,04 Genomsnitt 8,50 1,70 3,30 0,06 Diagram 3.1. Utsläpp från reningsverk, organiskt material och näringsämnen 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Cr Zn Cu Kemisk 0,3 3,5 1,2 Biologisk-kemisk 0,5 5,4 2,1 Kväverening 0,2 4,0 2,4 Kompl.rening 0,3 4,3 2,3 Genomsnitt 0,5 5,1 2,1 Diagram 3.2. Utsläpp från reningsverk, metaller 11

20 VV Publ 2001:114 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Ni Pb Cd Kemisk 0,5 0,1 0,03 Biologisk-kemisk 1,1 0,3 0,04 Kväverening 1,1 0,3 0,01 Kompl.rening 0,6 0,4 0,07 Genomsnitt 1,0 0,3 0,04 Diagram 3.3. Utsläpp från reningsverk, metaller 12

21 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag VV Publ 2001: Andra antropogena utsläppskällor Antropogena källor med omfattande utsläpp till vatten kan specificeras enligt nedanstående tabell. Verksamheten är oftast platsspecifik och inga schabloner redovisas för dessa branscher. Om man jämför dessa branschers utsläpp med utsläppen från de kommunala reningsverken framgår att utsläppen kan vara betydande. Flertalet av de större förorenarna är dock kustbaserade och vanligtvis påverkas inte mindre recipienter. Information om utsläpp från industriverksamhet erhålls enklast genom kommunens eller länsstyrelsens miljöförvaltning. Tabell 3.1. Metallutsläpp till vatten från olika källor Bransch *) Bly Kadmium Kommunala reningsverk Zink Koppar Krom Nickel Kvick silver kg kg ton ton kg kg kg Gruvor , Gruvavfall, deponier Rayonindustri Massa- och pappersindustri , Raffinaderier ,29 0, Kemisk industri Glastillverkning Järn- och. stålverk ,9 1, Metallverk , Verkstadsindustri , Totalt Källa: Naturvårdsverket och SCB *) Enligt Miljöförordningen 13

22 VV Publ 2001:114 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag 4 UTLAKNING FRÅN NATURMARK Med föroreningsutlakning åsyftas i denna rapport den transport av metaller och näringsämnen som sker via yt-, mark- och grundvatten till sjöar och ytvattendrag. Storleken på utlakningen från skogs- och åkermark avgörs av områdets mark-, vatten-, och kemiska förhållanden. Förslag till schabloner på utlakningen ges i tabell Metaller från skogsmark Naturvårdsverkets mätningar visar att metallhalterna i små skogsbäckar i södra Sverige är högre än i större vattendrag. Detta visar att det pågår en metallutlakning från (främst den försurade) skogsmarken. Utlakningen av metaller från skogsmark och åkermark är vanligen betydligt mindre än vad som alstras från områden av mer urban karaktär. Men genom att naturmarken ofta utgör en stor del av avrinningsområdena är det ändå viktigt att ta med dess föroreningsbidrag vid summeringen av föroreningstransporterna till recipienten. Uppskattningar av metallutlakningens storlek försvåras av att förhållandevis få mätningar är utförda och att det är många faktorer som påverkar utlakningen. Förslag på schablonhalter för några olika ämnen redovisas i tabellen 4.1. Schablonerna har valts efter att referensunderlaget som redovisas i bilaga 10 värderats och extremvärden valts bort. Tabell 4.1. Föreslagna medelvärden samt Min-Max-värden för metallutlakning från skogsmark. Samtliga halter i g/ha år Ämne Pb Cd Cr Zn Cu Ni Hg Tot-N Tot-P Schablonhalt Medel 4 0,6 2, , Schablonhalt Min Max , ,01-0, För att erhålla ett mer korrekt värde för metallutlakningen måste schablonhalterna korrigeras utifrån förhållandena i det undersökta området. Här föreslås att schablonhalterna väljs med hänsyn till biogeokemin i området (avsnitt 4.1.1) samt de lokalt påverkande faktorerna som beskrivs i avsnitt I kapitel 6 har några egna beräkningar genomförts av utlakningen från olika områden. 14

23 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag VV Publ 2001: Biogeokemiska kartan 1982 påbörjade SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) en rikstäckande biogeokemiska kartering. Idag är södra, mellersta samt de mer tätbefolkade delarna av norra Sverige karterade och biogeokemiska kartor har upprättats. De biogeokemiska kartorna visar tungmetallinnehållet i bäckvattenväxter i vattendrag med stort innehåll av grundvatten. Kartorna används främst för att påvisa malmförekomster men kan även användas för diverse miljöändamål. Skalan på kartorna är 1: alternativt 1: Provtätheten är ett prov per 5-7 km 2. Anses inte detaljnivån i de biogeokemiska kartorna tillräcklig måste informationen kompletteras genom hänsynstagande till nedan beskrivna faktorer Metallhalten i jord Genom inlandsisarna har Sverige förhållandevis unga jordar där metallhalten till stora delar är ärvd från den ursprungliga berggrunden. Vittring, atmosfäriskt nedfall och andra kemiska och biologiska processer har gjort att olika lager bildats i jordprofilen med olika metallinnehåll. De översta jordlagren består till mycket stor del av organiskt material och i detta anrikas metallerna. Beroende på markkemin, nederbörden och metallernas egenskaper kommer de att spridas mer eller mindre långt nedåt i jordprofilen. Till de metaller som rör sig lättast hör kadmium, zink, koppar, kobolt och nickel. Lagret under anrikningsskiktet benämns alven (eller C-horisonten), alven återspeglar de naturliga halterna i jordprofilen. (SNA 1994) Vanligen är markens pool av metaller betydligt större än utlakningen (Hultberg och Skeffington 1998). SLU gör mätningar av metallhalten i skogsmark. Mätningar av halterna av nickel, bly, krom, zink och koppar i skogsmark redovisas i bilaga 3, ph i mark och vatten En av de viktigaste faktorerna för metallernas rörlighet är ph-värdet i mark och vatten. Det sura svavel- och kvävenedfallen har gjort att ph-värdet i de ytliga jordlagren sjunkigt betydligt. ph- värdet ökar normalt nedåt i markprofilen (se bild 4.1). Buffertkapaciteten i marken bestämmer områdets känslighet för försurning där hög kalkhalt innebär en minskad känslighet. Rörligheten av framför allt kadmium och zink men även av aluminium, koppar, bly, kobolt och mangan ökar med sjunkande ph (SNA 1994). Utlösningen av dessa metaller har ökat från berg och jord i försurade områden (Ekelund et al 1993). Några ämnen som fosfor, arsenik, uran och molybden binds hårdare i marken vid lågt ph men kan frigöras om ph blir högt (Ekelund 1993, SNA 1994). Kvicksilver påverkas inte av ph (Borg och Johansson 1989). 15

24 VV Publ 2001:114 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag Bild 4.1 Markstruktur och ph-värden i podsoljordmån (Bertills och Hanneberg 1995). Utlakningens ph-beroende har bland annat påvisats i det så kallade Takprojektet som är en omfattande undersökning av skogsområdet runt Gårdsjön i södra Sverige. Genom att övertäcka en del av skogen med ett tak upphörde det sura nedfallet över detta område. Utlakningen av arsenik, kadmium, kobolt, koppar, mangan, nickel, vanadin och zink minskade betydligt som en följd av övertäckningen. Störst var minskningen av mangan (50 %). Utlakningen av järn och bly påverkades inte. (Hultberg och Skeffington 1998) En karta med ph-värden i skogsmark (B-horisont) redovisas i bilaga Metallhalten i berggrunden Förekomsten av koppar, zink, kadmium, kvicksilver och arsenik i vattendragen sätts vanligen i samband med mineraliseringar och malmer innehållande dessa ämnen. Avrinningsområdets geologi är därför mycket viktigt för storleken på metallutlakningen. Vittringen, och därmed spridningen av metaller från berggrunden, är större i områden med sur nederbörd. Sveriges berggrund består i stor uträckning av graniter med ett vanligtvis lågt innehåll av tungmetaller. 25 % av berggrunden består av så kallade basiska bergarter där bakgrundshalterna av koppar, krom, nickel, kobolt och vanadin är förhöjda. Av de sedimentära jordarterna har skiffrarna de högsta halterna av arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, molybden, nickel, uran och zink. Sandsten och kalksten har vanligen lågt innehåll av tungmetaller. Spannet mellan låga och höga halter är stort. Exempelvis varierar nickelhalten i granit vanligen mellan 2 och 20 mg nickel per kg berg. I en basisk bergart är nickelhalten i genomsnitt 140 mg/kg. I svartskiffer är nickelhalterna upp till 1000 mg/kg. (SNA 1994) 16

25 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag VV Publ 2001:114 Uppgifter om berggrunden hämtas från geologiska kartor, det finns även kartor som visar malmer och mineraliseringar Förekomsten av gruvor/gruvupplag i närheten Läckage från gruvavfall är den dominerande källan till metallförorening av vatten i Sverige idag. Utlakningen befaras öka på grund av försurningsprocesser i gruvavfallet vilket gör gruvor och gruvupplag till ett av de största framtida miljöhoten av metaller. Gruvupplag fortsätter att läcka metaller under lång tid efter det att gruvan tagits ur drift. (Metallerna och miljön,1993) Information om gruvor och gruvupplag kan inhämtas från kommuner eller länsstyrelser. Alternativt kan SGU:s Geo Register användas Jordmån Brunjord och podsoler är de vanligaste jordmånerna i Sverige. I neutral miljö är de flesta metaller i regel hårt bundna till markens organiska material. Bindningen till humusämnen är starkast för bly, kvicksilver och koppar (Espeby och Gustafsson, Borg och Johansson 1989). Kadmium föreligger främst som fria joner och binds i mycket liten utsträckning till humus (Gustafsson 2000). Områden med höga bly- och kvicksilverhalter i vattendragen sammanfaller ofta med områden med humusrika jordmåner som humuskarbonatjordmån och podsoler. Läckaget av humusämnen sker i stor utsträckning från markens övre skikt och då i samband med riklig vattenströmning genom marken där omfattande mängder humus kan sköljas ut i vattendragen (SNA 1994). Brunjordar har vanligen ett högre ph-värde än podsoler (Pettersson 1995). Humuslager och jordmån studeras lämpligen i fält Nederbörden Riklig nederbörd och höga grundvattennivåer ökar utlakningen. Vid undersökningarna av utlakningen till Gårdsjön fann man att utlakningen var högst under hösten vilket sammanföll med den mest regnintensiva perioden. Lägst var utlakningen under de torra senvinter- och vårmånaderna. (Hultberg och Skeffington 1998) SMHI mäter kontinuerligt nederbörden och grundvattenståndet vid ett stort antal stationer över hela Sverige Topografi och jordart Topografin och jordarten bestämmer vattenflödet genom marken. Mark- och grundvattenflödet genom grovkorniga jordar är större än i finkorniga jordar. Jordarterna är vanligen mäktigare och finare i flacka områden och dalgångar medan de oftast är tunnare och grövre i branter och sluttningar. Utlakningen 17

26 VV Publ 2001:114 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag av de flesta metaller är därför högre i starkt kuperade områden. Metaller med liten jonradie som kobolt, koppar och krom knyts till lermaterial vilket gör att utlakningen av dessa ämnen, som en följd av den mer omfattande erosionen av finkorniga jordar, förhöjs i områden med stor lerhalt i jorden (SNA 1994). Torvmarker, våtmarker och myrar fungerar som fällor för de flesta metaller varför utlakningen vanligen är mindre från sådana områden. Studie av topografiska kartor och jordartskartor tillsammans med fältbesök föreslås för att bedöma påverkan av dessa parametrar Luftdepositionen Den atmosfäriska depositionen tillför marken metaller, salt och försurande ämnen. Metallerna lagras initialt i markens humusskikt varifrån de kan spridas vidare till lägre jordlager eller transporteras med yt-, grund- eller markvattnet till recipienten. Luftnedfallet av metaller är större i södra Sverige vilket till stor del beror på föroreningsutsläpp på kontinenten. Metalldepositionen har minskat under senare årtionden men markens pool av metaller är så stor att det tar lång tid innan utlakningen påverkas. I Borg och Johanssons undersökning (1989) av utlakningen av metaller från skogsmark gick det enligt författarna inte att avgöra om de förhöjda utlakningarna av metaller i södra Sverige berodde på den högre depositionen eller på det lägre ph värdet jämfört med det övriga landet. Flera andra källor (SNV 1983, Gustavsson 2000 och Bringmark 2000) uppger att den atmosfäriska depositionen av metaller har betydligt mindre betydelse för utlakningen i jämförelse med exempelvis ph-värde och berggrundens metallinnehåll. Undantaget möjligen kadmium där det antropogena tillskottet är mer betydande. Längs kusterna och då speciellt i sydvästra Sverige påverkar nedfallet av havssalt markkemin. På grund av jonbytesprocesser kan rörligheten av lättmobiliserade metaller (Cd, Zn) öka i områden med hög saltstyrka i marken. (Bringmark 2000) Uppgifter om luftdepositionen kan erhållas av IVL som gör nya mätningar vart 5:e år. Vissa uppgifter kan också hämtas från IVL:s och SCB:s hemsidor. I bilaga 3-8 finns kartor över den atmosfäriska depositionen av bly, kadmium, krom, zink, koppar och nickel som hämtats från hemsidorna Miljöfarlig verksamhet De luftburna föroreningarna kan transporteras mycket långt vilket gör att de påverkar luftkvaliteten såväl lokalt som 100-tals mil bort. Den atmosfäriska depositionen är vanligen högre i närheten av industrier och tätorter än i mer avskilda regioner. Ett klassiskt exempel är Rönnskärsverken i Västerbotten som orsakat mycket förhöjda metallhalter i området. Biltrafiken tillför också en hel del föroreningar i närheten av vägarna. Skjutbanor, avfallsupplag och gamla industritomter kan också bidra med stora metallmängder. 18

27 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag VV Publ 2001:114 Länsstyrelserna sammanställer informationen om den miljöfarliga verksamheten inom länet. 4.2 Metaller från jordbruksmark På grund av att jordbruksmarken utgör ett mer kontrollerat och påverkat system än skogsmarken är det till viss del andra faktorer som är viktiga för storleken av metallutlakningen från jordbruksmark. För jordbruksmarken har de direkta hälsoaspekterna (bl.a. metallupptag i grödor) rönt mer intresse och forskning än utlakningen av metaller. Sedan seklets början är det tungmetallhalterna av bly, kvicksilver och kadmium som ökat mest i jordbruksmarken. Störst hälsorisk för människan utgör kadmium som, speciellt i frånvaro av zink, lätt tas upp i en del grödor. Förslag på schablonvärden för utlakningen från odlad åkermark redovisas nedan. Metallutlakningen (ej för Hg) baseras på en undersökning av lantbruksuniversitetet (SLU 1988) och gäller för mineraljordar. Undersökningen sammanställs i bilaga 10. Ingen värde för utlakningen av kvicksilver från åkermark har hittats, schablonen i tabell 4.2 har uppskattats utifrån utlakningen från skogsmark. Tabell 4.2. Föreslagna schablonhalter för utlakning från odlad åkermark. Samliga halter i g/ha år. Ämne Pb Cd Cr Zn Cu Ni Hg Tot-N Tot-P Schablonhalt Medel 3 0, ,02 Bild Tillförsel av metaller till jordbruksmarken Många metaller tillförs jordbruksmarken mer eller mindre avsiktligt vilket är en viktig skillnad gentemot skogsmarken. En betydande källa av kadmium på åkermarken är fosforgödsel som kan innehålla mycket höga kadmiumhalter. Kadmiumhalten i fosforgödsel har minskat under de senaste decennierna men är fortfarande förhållandevis hög. Kadmiumhalten ligger vanligen under 75 mg kadmium/kg fosfor. Kadmium och andra föroreningar tillförs åkermarken även vid kalkning och om stallgödsel eller avloppsslam används som extra gödning. Främst på grund av fosforgödning och atmosfärisk deposition ökar kadmiumhalten i marken med i genomsnitt 0,2 % per år. Kvicksilver har tidigare ingått som komponent i betningsmedel och olika metallsalter (bly och arsenik) har använts som bekämpningsmedel på åkermarken. Koppar och mangan kan användas för svampbekämpning. Koppar, mangan och zink är viktiga växtnäringsämnen och det förekommer att åker- 19

28 VV Publ 2001:114 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag marker med brist av dessa besprutas med salter innehållande ämnena (främst koppar). (Pettersson 1994) Koppar och zink tillförs åkermarken via fodertillsatser (Eriksson et al 1997). Tillförseln av metaller till åkermarken har minskat under den senaste tiden, mycket beroende på ett ökat miljötänkande och att de olika ämnen som används får ett lägre metallinnehåll. Statistiska Centralbyrån sammanställer uppgifter om gödningen i landet. Mer uppgifter om gödningen och användningen av bekämpningsmedel kan eventuellt erhållas av de berörda kommunerna. I annat fall måste uppgifterna hämtas direkt från jordbrukaren Erosionen Under neutrala förhållanden är merparten av tungmetallerna i jorden bundna till partiklar eller humusämnen i jorden. Detta gör att utlakningen av metaller vanligen är förhöjd från jordar där erosionen är hög. Erosionen beror främst på topografi, jordart och nederbördsförhållanden. Finkorniga jordar eroderar lättare än grovkorniga. Hög kalciumhalt i lerjordar gör att partiklarna hålls i ett utflockat och aggregerat tillstånd vilket minskar erosionen. Erosionen kan uppskattas utifrån nederbörd, topografi, jordart samt dräneringsförhållanden ph i jordbruksmark Precis som för skogsmarken är jordlagrens ph till stor del styrande för utlakningen av föroreningar. Lösligheten för de flesta metaller ökar, som tidigare visats, med lägre ph. Lösta metaller tas upp i växterna eller transporteras nedåt i jordprofilen eller till ett vattendrag. Försurning av jordbruksmark motverkas genom kalkning samt att jordarterna naturligt har ett högre phvärde än skogsmarken. ph-värden i matjorden kan hämtas från karta i bilaga Metallhalten i jorden Trots den antropogena tillförseln av metaller och andra föroreningar till jordbruksmarken har denna vanligen lägre metallhalter i de översta jordlagren än motsvarande lager i skogsmarken. Detta beror på den bearbetning och omblandning som kontinuerligt sker av en odlad jord. Depositionen är också lägre på en öppen yta. Lermineralens förmåga att knyta till sig metaller med liten jonradie kan vara förklaringen till att halterna av kobolt, krom och koppar är förhöjda i bäckvattenväxter i områden med inslag av lerhaltiga jordar (Ekelund et al 1993). Metallhalter i åkermark kan hämtas från kartor i bilaga

29 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag VV Publ 2001: Mätning av metallutlakningen från jordbruksmark Endast en rapport om mätningar av utlakningen av metaller från odlad jordbruksmark har hittats (SLU 1988). I rapporten mättes utlakningen från 7 åkerjordar varannan vecka under två år. Sex av jordarna utgjordes av mineraljordar (sand-grovmo, finmo-mjäla, moränlera och lera) och en utgjordes av en organogen jordart. Avrinning och erosion mättes på 5 av fälten. Försöksfälten var spridda över landet med skilda jordarts- och klimatförhållanden. Grödvalet redovisas inte. En sammanställning av resultatet redovisas i bilaga 10. Mätningarna visade att det fanns ett klart samband mellan utlakningens storlek och erosionen. Från en av ytorna eroderades ungefär 400 g/ha och år (lerjord) medan det från en annan yta eroderades endast ca 2 g/ha och år (sandjord). Utlakningen av bly var 22 ggr högre, av zink 19 ggr högre, av koppar 5 ggr högre och av kadmium 4 ggr högre från lerjorden än från sandjorden. Avrinningen var något lägre från åkermarken med lerjord. Andelen lösta metaller var lägre när erosionen var stor. Den organogena åkern var invallad och vattnet pumpades bort vid behov. Vid högt grundvattenstånd uppstod reducerande förhållanden på fältet. Syrebristen gjorde att mangan och järn gick i lösning och utlakningen av dessa var mycket stor. På grund av de skilda förhållandena kan utlakningen från den organogena jorden inte direkt jämföras med utlakningen från mineraljordarna. De två åkrar där inte avrinning och erosion studerades hade höga sulfidsvavelhalter och var mycket sura. Starka samband mellan andelen löst metallhalt och ph kostaterades för Ni, Cd, Zn och Cu. Samband men svagare sådana kostaterades för Pb och As. Med antagande av en avrinning på 200 mm/år kan utlakningen (g/ha år) beräknas från de två sulfidjordarna. Beräkningen visar att utlakningen av mangan, zink, koppar, nickel och kadmium var många gånger högre från de sura jordarna (se bilaga 10). Halterna av bly, krom och arsenik var inte förhöjda. I rapporten anges kraftig vittring i markprofilen orsakad av det låga ph-värdet som den troligaste orsaken till de förhöjda värdena på metallutlakningen. Sammanfattningsvis kan sägas att utlakningen av metaller från jordbruksmark normalt är något mindre än utlakningen från skogsmark men att den kan bli lika stor eller större vid extrema förhållanden som mycket lågt ph, stor avrinning och kraftig erosion. Vid reducerande förhållanden kan även utlakningen av järn och mangan bli stor. 21

30 VV Publ 2001:114 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag 4.3 Utlakning av näringsämnen från skogsmark I denna rapport studeras endast utlakningen av näringsämnena kväve och fosfor. Många av de parametrar som styr utlakningen av metaller har också en inverkan på utlakningen av dessa ämnen Kväve Precis som andra ämnen transporteras kvävet från skogsmarken bundet till partiklar eller löst i vattnet. Enligt Löfgren (1993) sker huvuddelen av kväveläckaget i löst form (främst som ammonium och nitrat) vilket gör att lösligheten i vatten är den mest begränsande faktorn för kväveläckaget. Löst organiskt kväve är en betydande komponent i kväveutlakningen från skogsmark (Bringmark 2000). Mer löst kväve är i omlopp i en produktiv skog jämfört med en mindre produktiv sådan. Det organiskt bundna kvävet måste brytas ned innan det blir vattenlösligt vilket gör att nedbrytning och mineralisering är de naturliga processer som främst styr mobiliseringen. Dessa faktorer är främst beroende av temperatur och markfuktighet. Kväveutlakningen är mindre i kalla klimat vilket gör att läckaget är större i södra Sverige än i norra. Den del av utlakningen som sker knutet till partiklar beror främst på erosionen och avrinningen från skogsmarken. Stor nederbörd, tjälad mark, högt grundvattenstånd och dålig dränering ger en högre avrinning. Kraftig marklutning och avsaknad av vegetation ger även det en större utlakning. Under korta perioder i samband med kalavverkning, skogsbrand, dikning eller gödsling kan förlusterna öka ytterligare. (Löfgren 1993) En del av skogsmarken gödslas för att höja avkastningen. Sett i ett regionalt perspektiv är skogsgödslingen betydligt mindre än det kväve som kommer med luftnedfallet. Det naturliga läckaget av kväve från en vegetationsbevuxen skogsmark uppgår normalt till 0,5-3 kg/ha år (Löfgren 1993). Föreslaget schablonvärde för utlakningen av kväve från skogsmark är 2 kg/ha år Fosfor Utlakningen av fosfor är i högre grad än kvävet bundet till partiklar i marken. Normalt är gödslingen med fosfor i skogsmark mindre än den atmosfäriska depositionen. Enligt Löfgren (1993) uppgår fosforläckaget normalt till 0,04-0,12 kg/ha år. Enligt Persson (1994) är bakgrundsbelastningen från ogödslade skogsmarker 0,032-0,076 kg/ha år. Föreslaget schablonvärde för utlakningen av fosfor från skogsmark är 0,06 kg/ha år. Läckaget ökar vid kraftig erosion och avrinning. 22

31 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag VV Publ 2001: Utlakning av näringsämnen från jordbruksmark Kväve Som tidigare nämnts utgör åkermarken ett av människan påverkat system där grödval, odlingsinriktning, markbehandling, dränering, bevattning och gödslingsteknik påverkar läckagets storlek. Grödvalet är betydligt viktigare för utlakningen av näringsämnen än för metaller. Kväve är ett mycket viktigt växtnäringsämne som tillförs åkermarken i stora mängder tillfördes den gödslade åkermarken i genomsnitt 100 kg växttillgängligt kväve per hektar i form av handelsgödsel och stallgödsel. Gödselgivorna är större på högproduktiva åkermarker och sockerbetor och oljeväxter tillförs mer kväve än andra grödor. Någon nämnvärd minskning av kvävegödslingen har inte skett under de senaste åren. (SCB) Det mesta av det tillförda kvävet tas upp av grödan och förs bort vid skörden. En del av kvävet blir dock kvar i marken, försvinner till luften (denitrifieras) eller utlakas till vattendragen. De förutsättningar som krävs för utlakningen av kväve från skogsmark är giltiga även för brukade kulturmarker. Den stora skillnaden är vegetationens omloppstid som är betydligt kortare på åkermark (1 år) mot skogsmarken (60- >100 år). Jordbrukets växtodlingssystem har avsevärt mycket mer löst oorganiskt kväve i omlopp än en normalt växande skog, dessutom är huvuddelen av detta kväve i form av nitrat som är mycket utlakningsbenäget. Förutsättningarna för utlakning är särskilt gynnsamma före sådd och efter skörd då temperaturen är relativt hög och kväveförrådet byggts upp i marken. Detta accentueras av att nederbörden och avrinningen normalt är hög under dessa perioder. Väldränerade (grova) jordar och mulljordar rika på Nkg/haår organiskt material genererar vanligen <5 större läckage. Ju längre norrut i 5-10 landet man kommer, minskar tiderna mellan sådd, skörd och det att marken fryser vilket minskar risken för stora kväveläckage. Bild 4.2. Schablonhalter för utlakningen av kväve från odlad åkermark. (Omarbetad från Flöden av växtnäring i jordbruk och samhälle, Granstedt och Westerberg 1993) 23

Kadmium. Miljö och hälsoaspekter vid slamspridning. Rapport nr 2 2000, Lina Enskog, Examensarbete

Kadmium. Miljö och hälsoaspekter vid slamspridning. Rapport nr 2 2000, Lina Enskog, Examensarbete Kadmium Miljö och hälsoaspekter vid slamspridning Rapport nr 2 2000, Lina Enskog, Examensarbete SAMMANFATTNING Stockholm Vatten arbetar kontinuerligt med att försöka minska avloppsslammets innehåll av

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson C-uppsats 1 Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark Förekomst och spridning av koppar och zink i Gräsdalenanläggningens närområde, Gusum, Östergötland

Läs mer

Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier

Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier September 2001 Källor till föroreningar i dagvatten i Stockholm stad Del 2 Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier Stina Thörnelöf Agneta Bergström Kerstin Cervin Miljöförvaltningen Stockholm

Läs mer

dagvatten - policy och handlingsplan

dagvatten - policy och handlingsplan dagvatten - policy och handlingsplan 2 Dagvatten i Jönköpings kommun Policy JÖNKÖPINGS KOMMUNS DAGVATTENPOLICY anger hur dagvatten inom planlagda, bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och

Läs mer

agvattenpolicy för Motala kommun

agvattenpolicy för Motala kommun D agvattenpolicy för Motala kommun Antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Inledning 3 Nationella mål 3 Policy / lokala mål 4 Prioritetsordning 4 Strategier 4 Tekniska

Läs mer

Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05

Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05 Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05 1 INLEDNING 3 2 DAGVATTEN 4 2.1 MÖJLIGHETER 4 2.2 DAGVATTENPROBLEMATIKEN 4 2.3 FÖREKOMST AV FÖRORENINGAR I DAGVATTEN OCH DESS EFFEKTER 5 2.4 FYSISK PLANERING 7 2.5 TILLÄMPNING

Läs mer

Utvärdering av Fåröprojektet

Utvärdering av Fåröprojektet VA - F O R S K R A P P O R T N r 19 mars 2003 Utvärdering av Fåröprojektet Anna Bäckstäde VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras i sin

Läs mer

Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar län

Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar län RAPPORT För Kalmar läns Luftvårdsförbund Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar län Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011 Krondroppsnätet Gunilla Pihl Karlsson, Cecilia Akselsson 1), Sofie Hellsten,

Läs mer

Avgifter på utsläpp till vatten i Sverige

Avgifter på utsläpp till vatten i Sverige Avgifter på utsläpp till vatten i Sverige Marcus Carlsson Reich Helene Ejhed John Sternbeck B 1496 Stockholm, november 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish Environmental

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivnmg av STORA SKOG:s gödslingsprogram

Miljökonsekvensbeskrivnmg av STORA SKOG:s gödslingsprogram IVL- Miljökonsekvensbeskrivnmg av STORA SKOG:s gödslingsprogram Del 2: bedömning Westling och Hans-Örjan Nohrstedt Aneboda, december 1995 B 1219 VOL 2 > U 1 Q TXTT DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS UNLIMITED

Läs mer

Dagvattenrening vid Lärjeån en förstudie EMIL D ELIA FREDRIK DOMHAGEN JOHANNA FRIDH ANNA JANSSON DANIEL KANGAS STEPHANIE REGNÉR

Dagvattenrening vid Lärjeån en förstudie EMIL D ELIA FREDRIK DOMHAGEN JOHANNA FRIDH ANNA JANSSON DANIEL KANGAS STEPHANIE REGNÉR Dagvattenrening vid Lärjeån en förstudie EMIL D ELIA FREDRIK DOMHAGEN JOHANNA FRIDH ANNA JANSSON DANIEL KANGAS STEPHANIE REGNÉR Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen för Vatten miljö teknik

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län RAPPORT För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län mätningar och modellering Resultat till och med september 7 Gunilla Pihl Karlsson,

Läs mer

Ser du marken för träden?... 2. Hur påverkar försurningen skogsekosystemet?... 13. Från GROT till aska-vad händer vid värmeverket?...

Ser du marken för träden?... 2. Hur påverkar försurningen skogsekosystemet?... 13. Från GROT till aska-vad händer vid värmeverket?... Swedish education material package- Ett nationellt utbildningspaket som består av fem kompendier och fyra power-point-presentationer. Kompendierna är sammanfogade i detta dokument medan PPT-presentationerna

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun

Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun 2 Förord Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva bostadsorten i Stockholm för alla åldrar. När Tyresöbor tillfrågas vad det är som gör Tyresö till en

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun RAPPORT HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 Riskbedömning och åtgärdsutredning Framställd för: Eslövs kommun Miljö- och samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Uppdragsnummer: 9512140328 Distributionslista: Eslövs kommun Länsstyrelsen

Läs mer

Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands län

Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands län RAPPORT För Östergötlands läns Luftvårdsförbund Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands län Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2013 Lufthalter Öppet fält Torrdeposition Krondropp Markvatten

Läs mer

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde Exemplet Lillån 2013:16 Titel: Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat

Läs mer

Grundvatten i Botkyrka kommun

Grundvatten i Botkyrka kommun Grundvatten i Botkyrka kommun Analyser av vatten från enskilda brunnar 1986-2006. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning Rapport 2008:3 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 1 Inledning

Läs mer

Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar

Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar 1(34) Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar Gryaab Rapport 2010:7 Ann Mattsson Jan Mattsson 2(34) Gryaab svarar för avloppsvattenreningen inom regionen. Bolaget ägs av Ale, Göteborg,

Läs mer

Faktadel. Kommunledningsförvaltningen

Faktadel. Kommunledningsförvaltningen Vattenvårdsprojektet: Lokal planering och organisation för förbättring av övergödnings- och föroreningssituationen i Varnumsviken och Ölmeviken i norra Vänern som ett kunskapsunderlag och en modell för

Läs mer

C-UPPSATS SVENSKA SJÖAR. och hur de påverkas av eutrofiering LARS-PETER SKOGFÄLT MARTIN TILLY

C-UPPSATS SVENSKA SJÖAR. och hur de påverkas av eutrofiering LARS-PETER SKOGFÄLT MARTIN TILLY C-UPPSATS 2005:010 SVENSKA SJÖAR och hur de påverkas av eutrofiering LARS-PETER SKOGFÄLT MARTIN TILLY GEOGRAFI C Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen för Tillämpad geologi 2005:010

Läs mer

Rapport 2011:30. Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län

Rapport 2011:30. Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län Rapport 2011:30 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län Rapport 2011:30 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms

Läs mer

Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings län

Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings län RAPPORT För Jönköpings läns Luftvårdsförbund Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings län Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2013 Lufthalter Öppet fält Torrdeposition Krondropp Markvatten Gunilla

Läs mer

Kvalitetsstyrning av bräddavlopp exemplifierat på Krokängsparken, Göteborg Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad

Kvalitetsstyrning av bräddavlopp exemplifierat på Krokängsparken, Göteborg Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad Kvalitetsstyrning av bräddavlopp exemplifierat på Krokängsparken, Göteborg Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad STEFAN JIVERÖ FREDRIK TORSTENSSON Institutionen för Bygg- och

Läs mer

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten Rening av avloppsvatten i Sverige avloppsvatten Från latrin till vattentoalett Europas största skivfilteranläggning. Gryaab svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Bild: Ulrika Wahlström

Läs mer

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Författare: Emelie Hansson, Markus Johansson Layout: Ingela Espmark, Espmark & Espmark Omslagsfoto: Torben Kudsk 2 Avloppets väg till våra

Läs mer

ACCEPTABEL BELASTNING PÅ SJÖN EDSVIKEN

ACCEPTABEL BELASTNING PÅ SJÖN EDSVIKEN ACCEPTABEL BELASTNING PÅ SJÖN EDSVIKEN Fosforflöden (kg/år) till Edsviken (efter uppskattad rening). (Bild: von Scherling M., 2003) Thomas Larm och Mathias von Scherling Rapport Stockholm 2003-02-25 Uppdragsnummer

Läs mer

Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands län

Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands län RAPPORT För Västmanlands läns luftvårdsförbund Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands län Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2013 Lufthalter Öppet fält Torrdeposition Krondropp Markvatten

Läs mer

Institutionen för Markvetenskap Uppsala

Institutionen för Markvetenskap Uppsala Institutionen för Markvetenskap Uppsala F E p E E SVARJvtrrEN LAGRINGS-g, SPRIOniU

Läs mer