1 1 PARTILLE KOMMUN. Mikael Hansson (SD) Leonel Bylund (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 5 maj 2015, kl. 16.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 1 PARTILLE KOMMUN. Mikael Hansson (SD) Leonel Bylund (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 5 maj 2015, kl. 16."

Transkript

1 15: PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid Stefan Svensson (M) Daniel Kristoffersson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (FP) Bert Nygren (KD) Nicias Ylander (S) Isabelle Asadian Falahieh (5) Leonel Bylund (MP) Lasse Selander (V) Mikael Hansson (SD) Ordforande Tjg. ersättare Paragrafer Närvarande Linda Fröberg (M) Adam Algotsson (M) Hadar Kronberg (M) Kaj Nämvik (FP) Anna Strand (C), Mia Erliden Durys (5) Per-Åke Westlund (5) Pia Sundh (MP) Karin Jaxmark (V) Björn Wolff (SD) Närvarande tjänstemän, bilaga C. Mikael Hansson (SD) Leonel Bylund (MP) Utses att justera Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 5 maj 2015, kl Justeringens plats och tid Stefan Svensson Mikael Hansson Partille kommunstyrelse Leonel Bylund ANSLAGIBEVIS Justerande Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum för anslag Kommunkansliet, Partille Protokollet förvaras Carina Marklinder

2 3 Kommunstyrelsen 2 Sam manträdesdatum Antagande av regler för kommunalt partistöd i Partille kommun (KS/2014:256) Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen kring kommunalt partistöd i kraft. Dessa tillämpas från och med mandatperioden Reglerna innebär bl.a. att fullmäktige har att anta vissa regler för utbetalning av kommunalt partistöd samt för redovisning och granskning av hur partistödet använts. Vidare har fullmäk tige att årligen besluta om utbetalning av partistöd. Fullmäktige beslutade , ningsskyldighet. 127, om partistöden för år 2015 och partiernas redovis Konimunkontoret har nu, i enlighet med vad som informerades om i samband med att beslut togs om partistöden för år 2015, också tagit fram förslag till Regler för kommunalt partistöd i Partille kommun samt ett förslag till redovisningsmall. 1 ärendet finns komrnunkontorets tjänsteskrivelse daterad , förslag till Regler för kommunalt partistöd i Partille kommun, ett förslag till redovisningsmall samt arbetsutskot tets beslut , 35. Kornmunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige godkänner Regler för kommunalt partistöd i Partille kommun samt upprättat förslag till redovisningsmall. 65 Fastställande/revidering av reglementen och andra styrdokument angående eko nomi (KS/2015:99) Kominunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande regle menten ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens reglemente för internkontroll, attestreglemente samt reglemente för borgensåtagande. Justerand i n Utdragsbestyrkande j

3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTDKOLL Sida Sammanträdesdatum ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , förslag till Attest reglernentet, Reglemente för borgensåtagande, Reglemente för internkontroll samt arbets utskottets beslut , 36. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer följande dokument i enlighet med upprättade förslag: Attestreglernentet Reglemente för borgensåtagande Reglemente för intemkontroll 66 Fastställande/revidering av ekonomipolicy och ekonomistrategi (KS/20 15:82) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens ekonomipolicy och ekonomistrategi. De större förändringarna som föreslås i ekonomistrategin finns främst under rubrikerna budgetavvikelse, god betalningsberedskap samt säkerställa framtida pensionsutbe talningar. 1 korthet innebär ändringarna följande: Möjligheten att ta med sig ett eventuellt överskott till nästkommande år försvin ner. Riktlinjer kring kortsiktig likviditet införs Riktlinjer kring placering av överlikviditet införs Förändrat kreditbelopp på kommunens bankkonto till minst 70 mnkr Utbetalningar av pensionsförmåner intjänade före 1998 ska finansieras med maximalt 2 % av skatteintäkterna (tidigare 1,6 %). Ny fördelning av tillgångsslag inom pensionsportföljen med syfte att anpassa portfölj en till marknadsläge/konjunktur. Nytt placeringsmål för pensionsportföljen är att risken i portföljen ska begränsas så att marknadsvärdet som mest kan falla 20 % från den högsta nivån som tidi gare uppnåtts. Detta uppnås genom att dynamiskt styra andelen riskfyllda till Justerande ign -, Utdragsbestyrkande

4 1 J PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum gångar (i huvudsak andelen aktier) i förhållande till risken att inte uppnå detta mål. Inga förändringar föreslås i ekonornipolicyn. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , upprättade förslag till ekonornistrategi, ekonornipolicy samt arbetsutskottets beslut , 44. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige Fullmäktige godkänner ekonornipolicy och ekonomistrategi i enlighet med upprättade förslag. Yrkanden Lasse Selander (V) yrkar att meningen Vid konflikt mellan mål och medel är det medlen som styr i Ekonomistrategin under rubriken Budget punkten 2 ska utgå. Marith Hesse (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag utan ställt ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Ordföranden ställer därefter proposition på Lasse Selanders (V) ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige godkänner ekonomipolicy och ekonomistrategi i enlighet med upprättade förslag. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under löpande mandatperiod, vid eventu ellt behov härav, revidera!uppdatera Ekonomistrategin. 67 Val av ledamöter och ersättare i brukarrådet för äldre och funktionshindrade (KS/2015:5) Fullmäktige beslutade , 64, att genom sammanslagning av rådet för funkt ionshinderfrågor och pensionärsrådet tillskapa ett gemensamt brukarråd med organisato risk placering under kommunstyrelsen samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om arbetsforrner, sammansättning och övriga detaljer för rådet. Justeranes sign Utdragsbestyrkande

5 1 Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum SAMMANTRÄDLSPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen beslutade vidare om en arbetsordning för det nya brukarrådet som re glerar rådets uppgift, sammansättning samt arbetsformer samt utsåg rådets ledamöter och ersättare för perioden till och med den 31 december Med anledning av ny mandatperiod finns behov av att utse nya ledamöter och ersättare i brukarrådet samt att se över och revidera arbetsordningen. Arbetsordningen har setts över och reviderats genom kommunstyrelsens beslut , 59. Nu aktuella ärende avser således val av nya ledamöter och ersättare. Utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har givits möjlighet att nominera ledamöter och ersättare till rådet. Kommunkontoret har vi dare gått ut med information till organisationer som företräder personer med funktions nedsättningar och äldre samt annonserat i Partille tidning för att ge samtliga berörda orga nisationer möjlighet att inkomma med nomineringar. Sju nornineringar har inkommit från organisationer som företräder äldre och sex nomineringar från organisationer som föret räder funktionshindrade. Urval har skett utifrån de i arbetsordningen beskrivna kriterier na. Kommunkontoret föreslår, med inkomna nomineringar som underlag, följande ledamöter och ersättare i rådet: Kommunens förtroendevalda Marianne Ahlborg (FP), ordförande Niclas Ylander (S), ersättare Mikael Granberg (M), ledamot Gunilla Palmgren (S), ersättare Björn Hesse (M), ledamot Sara Hansson (V), ersättare Jonas Mårdbrink (M), ledamot Christina Holmqvist (5), ersättare kommunstyrelsen kommunstyrelsen utbildningsnämnden utbildningsnämnden kultur- och fritidsnämnden kultur- och fritidsnämnden vård- och omsorgsnämnden vård- och omsorgsnärnnden Pensionärsorganisationer Ann-Christine Baar, ledamot Barbro Andreasson, ledamot Siv Skog Åström, ledamot Gerth Johansson, ledamot SPF Svalan Vision Pensionärsförening Pensionäremas Riksorganisation (PRO), Partille Svenska KorninunalPensionäremas Förbund, Partille Justerandes sign tjtdragsbestyrkande

6 Kommunstyrelsen 6 Sam manträdesdatum Gunilla Jägemairn, ledamot Leila Lundén, ledamot Aktiva Seniorer Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG Funktionshinderorganisationer Anita Näslund, ledamot Göte Dammare, ledamot Ulla Johansson, ledamot Tim Holmberg, ledamot Annette Nord, ledamot Lars Åke Skoog, ledamot DHR Föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar (FUB), Partille Reumatikerföreningen Partille Attention Autism- och Asbergerföreningen Synskadades Riksförbund Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare i brukarrådet för äldre och funktions hindrade i enlighet med upprättat förslag, för tiden till och med 31 december Kommunstyrelsen väljer Marianne Ahiborg (FP) till ordförande i rådet. 68 Revidering och antagande av allmän stadga för Partille kommuns nämnder, nämndsreglementen och fullmäktiges arbetsordning (KS/20 15:81) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens allmänna stadga för Partille kommuns nämnder samt nämndsreglementen och fullmäktiges arbetsordning. Förslaget innebär att nämndernas reglementen i huvudsak innehåller en beskrivning av nämndernas uppgifter samt de övriga föreskrifter som kan gälla specifikt för respektive Justeran Utdragsbestyrkande

7 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL Sida Sam manträdesdatum nämnd. Utöver vad som är föreskrivet i varje närnnds reglernente ska den allmänna stad gans föreskrifter gälla. Denna allmänna stadga föreslås emellertid inte gälla för kommunstyrelsen eller för krisledningsnärnnden. Föreliggande förslag innebär inga större ändringar i sak. Hänvisningar till lagstiftning har kontrollerats och uppdaterats för att stämma överens med gällande lagar. En förteckning över de reglementsföreskrifter som föreslås ändras med hänsyn till ny lagstiftning m.m. har upprättats. 1 ärendet finns kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad , förteckning över föreslagna kompletteringar/revideringar, arbetsutskottets beslut , 37 samt nedan uppräknade dokument. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige Fullmäktige antar, i enlighet med upprättade förslag, följande dokument; Arbetsordning för fullmäktige Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för krisledningsnämnden Allmän stadga för Partille kommuns nämnder Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för social- och arbetsnämnden Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Reglemente för valnämnden Reglemente för överförmyndaren Yrkanden Lasse Selander (V) yrkar att ett stycke av följande lydelse En ersättare som har väckt en motion fr delta i överläggningen då svaret på motionen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället läggs till under rubriken Motioner i Arbetsordning för fullmäktige. Justeraign Utdragsbestyrkande

8 1 A 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen 8 Sammanträdesdatum Jonas Mårdbrink (M) yrkar att hälso- och sjukvårdsnäinnden för Partille, Härryda och Mölndal tas bort från 1 1 stycket punkten 2 i Reglemente för vård- och omsorgsnämn den. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med ovan ställda yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige antar, i enlighet med upprättade förslag, följande dokument; Arbetsordning för fullmäktige Reglernente för kommunstyrelsen Reglemente för krisledningsnämnden Allmän stadga för Partille kommuns nämnder Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för bygg- och milj önämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för social- och arbetsnämnden Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Reglemente för valnämnden Reglemente för överförmyndaren 69 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KSI2O 15:84) Med anledning av ny mandatperiod, ny praxis och mindre personella förändringar måste kommunstyrelsens delegationsordning revideras. En kompletterande punkt, Ek.Jur. 41, har tillkommit och detta med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande av den 12 december 2013 i mål nr av vilket Justeran s sign / Utdragsbestyrkande

9 1 Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum följer att kommun inte till ett kommunalförbund kan delegera rätten att meddela föreskrif ter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus enligt 2 kap. 7 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Detta har medfört en hemställan om delegering av beslutanderätten från Räddningstj änsten Storgöteborg, RSG, (KS/20 15:106). Framställan från RSG medför också behov av komplettering i kommunstyrelsens reglemente. Korn rnunstyrelsens reglernente behandlas i ärende 2015:81. Revideringar har också gjorts avseende punkterna Ek. jur. 15 och 16. Detta för att minska sårbarheten och anpassa delegationen bättre till nu rådande organisation. Härutöver har ett tillägg gjorts i punkten Fast. 14. Punkten omfattar härmed även namn givning av byggnader. Ändringen är en konsekvens av motsvarande ändring i kommunstyrelsens reglemente. Punkten P.adm 12 A har slutligen kompletterats för att även omfatta beslut enligt be stämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , Kommunstyrel sens delegationsordning med redovisade förslag på kompletteringar och revideringar, hemnställan från Räddningstjänsten Storgöteborg daterad samt arbetsutskottets beslut , 45. Kommunstyrelsen antar delegationsordning med föreslagna revideringar. Kommunstyrelsens beslut avseende kompletterande punkt Ek.Jur. 41, gäller under förut sättning av fullmäktiges beslut om motsvarande komplettering i kommunstyrelsens reg lemente (ärende KS/2015:81). 70 Svar på motion angående samarbete med Universeum (KS/2014:76) Fullmäktigeledamoten Gitte Caous (S) ställde en motion att Partille kommun ska teckna ett avtal med Universeurn som ger hela eller delar av kommunens förskolor/skolor fri tillgång till verksamheten och dessutom fortbildning för våra pedagoger. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning, varef ter den remitterades till utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget i motionen men ser vissa ekonomiska begränsningar och lämnar förslag till genomförande innebärandes att detta sker i en begränsad omfattning exempelvis genom att omfatta en årskurs med start höst terminen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Kommunstyrelsen 10 Sam manträdesdatum ärendet finns motion, utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad , utbildningsnämndens beslut Il, 22 samt arbetsutskottets beslut , 32. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige bifaller, med hänvisning till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse date rad samt utbildningsnämndens beslut il, 22, motionen. 71 Samverkansavtal - Detaljplan för indoor skydiving FlyCan (KS/2015:80) Kommunstyrelsen gav i november 2014 sarnhällsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en detaljplan med syfte att pröva möjligheten att uppföra en anläggning för så kallad indoor skydiving vilket är en vertikal vindtunnel för sirnulering av fritt fall. Samhällsbyggnadskontoret har inlett detaljplanearbetet och nu tagit fram ett förslag till samverkansavtal mellan kommunen och verksamhetsutövaren FlyCan AB, som har un dertecknat avtalet. Avtalet reglerar bland annat exploateringens omfattning, ansvar för framtagande av de taljplan och fördelning av dess kostnader. Inför ett eventuellt antagande av detaljplanen kommer ytterligare minst ett avtal upprättas mellan parterna. 1 ärendet finns samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad , upprättat förslag till samverkansavtal samt arbetsutskottets beslut , 41. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal gällande detaljplan för indoor skydiving. Yrkande Lasse Selander (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Lasse Selanders (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal gällande detaljplan för indoor skydiving. Justeragn IJtdragsbestyrkande

11 Kommunstyretsen 11 Sammanträdesdatum Framställan från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning (KSI2O 15:87) Fullmäktige har tidigare fattat beslut innebärandes bl.a. att Renova AB skulle bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag. Moderbolag och ett dotterbolag är bil dat sedan 1januari Tidpunkten för bildandet av det andra dotterbolaget Renova Miljöpartner AB skulle enligt fullmäktiges beslut den 17 december 2013, 118, ske sen ast vid årsskiftet 2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i dotterbolaget Renova Miljö AB. Styrelsen i Renova AB har nu gjort en framställan till ägarkommunernas fullmäktige att inte behöva dela den konkurrensutsatta verksamheten i två skilda dotterbolag, utan fort satt låta den konkurrensutsatta verksamheten bedrivas i ett dotterbolag men med två skilda affärsområden, som idag. Smärre justeringar i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal föreslås som en kon sekvens av detta. 1 ärendet finns framställan från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning, kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad med tillhörande bilagor bestående av upprättat förslag till bolagsordning för Renova Miljö AB (benämnd bilaga 1), ägardi rektiv (benämnd bilaga 2), aktieägaravtal (benämnd bilaga 3) samt arbetsutskottets beslut , 42. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige upphäver sitt beslut den 18 juni 2013, 66, och den 17 december 2013, 118, i de delar som avser bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera benämnt Renova Milj öpartner AB. Fullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt bilaga 1. Fullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt bilaga 2. Fullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämma att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkterna 2-3 ovan. Fullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga delägar kommuner enligt bilaga 3. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Kommunstyrelsen 12 Sammanträdesdatum Fastställande/revidering av kommunövergripande styrdokument angående säkerhet (KS/2015:83) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för översyn, even tuell revidering och fastställande. 1 detta ärende behandlas Säkerhetspolicy, Strategi för systematiskt säkerhetsarbete (SSA), Plan för krisberedskap och ledning vid extraordinär händelse samt Kriskommunikations plan. Reglemente för krisledningsnämnden hanteras inom ramen för ärende KS/20 15:81. Föreliggande förslag innebär i övrigt inga större ändringar i sak. Samtliga dokument har fått en mer enhetlig utformning vad gäller typsnitt och storlek och har blivit korrigerade rent språkligt. Hänvisningar till lagstiftning har kontrollerats och uppdaterats för att stämma överens med gällande lagar. Vidare har tidigare benämnd Informationspian för händelser, extraordinära händelser och vid höjd beredskap bytt namn och heter numera Kriskommunikationsplan. Sistnämnda dokument har setts över i dess helhet för att passa nuvarande förutsättningar och organisation. 1 ärendet finns tjänsteskrivelse daterad samt upprättade förslag till Säkerhets policy, Strategi för systematiskt säkerhetsarbete (SSA), Plan för krisberedskap och led ning vid extraordinär händelse, Kriskommunikationsplan samt arbetsutskottets beslut , 43. Kommunstyrelsen fastställer upprättad Kriskommunikationsplan i enlighet med upprättat förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer följande dokument i enlighet med upprättade förslag: 5 äkerhetspolicy Strategi för systematiskt säkerhetsarbete (SSA) Plan för krisberedskap och ledning vid extraordinär händelse Justegn Utdragsbestyrkande

13 ) Kommunstyrelsen 13 Sam manträdesdatum Information Maria Standar och Jan Wesa inforrrierar om månadsrapport mars Jonas Mårdbrink (M) informerar om GR:s styrgruppsmöte för sociala området den 20 april Nicias Ylander (S) informerar om GR:s styrgruppsrnöte för miljö och samhällsbyggnad den 24 april Meddelanden Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.rn. enligt bilaga A samt kallel ser till berednings-au , och till handlingarna. 76 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut enligt bilaga B, arvodesutskottets protokoll samt arbetsutskottets protokoll till handlingarna. Justeign Utdragsbestyrkaride

14 KS Meddelanden Bilaga A Datum Handi. Tillhör Innehåll :370 Kommunstyrelsen Centrala sarnverkansgruppen CSG :374 Kommunstyrelsen Räddningstj änsten Storgöteborg - Årsredovisning :441 Kommunstyrelsen S amordningsförbundet - Styrelseprotokoll :487 Kommunstyrelsen SKL - Cirkulär 15:4, Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015

15 Delegationsbeslut Bilaga B Beteckning Beskrivning Datum KS/2013:65 Beslut om avvisande av för sent inkomna överklaganden Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015:16 Beslut om avvisning av för sent inkomna överklaganden avseende Helena Bråtegren detaljplan för bostäder, Ugglum 8:22 rn fl. fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning, punkt Ek.jur 16. Beteckning Beskrivning Datum KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, november 2014 Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015:17 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström november 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, december 2014 Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015: 18 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström december 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2015:102 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksffirdtjänst, januari Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D12015: 19 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström januari 2015 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2015:102 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, februari Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/20 15:20 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhälisbyggnadskontoret under Ellinor Holmström februari 2015 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2015:95 Avtal om lägenhetsarrende på Lexby 3.5 och Lexby 1:95 - JIH Fastighet AB Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015:21 Arrendeavtal om markområde på fastighetema Lexby 3.5 och Malm Pettersson Lexby 1:95 för in- och utfart, har tecknats mellan Partille kommun och JIH Fastighet KB. Beslut fattat med stöd av KS delegationsförteckning punkt fast 6. ft

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum Bilaga C Närvarande tjänstemän Carina Marklinder, kommunsekreterare Maria Standar, ekonomichef, 64-67, 74 Katarina Heglind, redovisningschef, 64-66, 74 Jan Wesa, personaichef, 74 Johanna Rössberger, kommunjurist, ss 66-69, 73 Jonas Hassling, controller/administrativ chef, UF, 70 Jörgen Hermansson, sarnhällsbyggnadschef, Per Söderquist, teknisk chef, 72

1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida

1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida 43 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:10 30-43 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter, 7 tjänstgörande ersättare

Läs mer

16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot

16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot 16:30 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-29 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 34-47 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 Plats och tid Elisabeth Olsson (KD) och Bahaddin Ali (S) Barn- och utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 1 oktober 2012 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 60 60 20:05 1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Social- och arbetsnärnnden Sammantradesdatum 20 13-05-14 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:15 Plats och tid 49 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

PARTILLE KOMMUN Vård- och omsorgsnärnnden

PARTILLE KOMMUN Vård- och omsorgsnärnnden 20:00 1 1 PARTILLE KOMMUN Vård- och omsorgsnärnnden SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL Sammantradesdatum 2014-09-10 KS-rurnmet, kommunhuset, kl 18:00 Plats och tid 102-121 Jonas Mårdbrink (M) Niclas Ylander (S) Greta

Läs mer

Adam Algotsson (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 23 juni 2014. ... Therese Tanner. ... Margareta Lewander ...

Adam Algotsson (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 23 juni 2014. ... Therese Tanner. ... Margareta Lewander ... 1(8) Sessionssalen, kommunhuset, kl 18:00 21:45 Plats och tid Adam Algotsson (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 23 juni 2014... Therese Tanner Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Ii (i Å 1/ / 1 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 14-30

1 1 PARTILLE KOMMUN. Ii (i Å 1/ / 1 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 14-30 1 Kommunfullmäktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2013-02-26 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 Plats och tid 14-30 Vid uppropet antecknas närvaro för 45 ordinarie ledamöter, 5

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande och 158 I I PARTILLE KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden SAMMANTRADESPROTOKOLL Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30 Plats och tid 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande Narvarande Jerry Johansson

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 1 PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-20 Sida KS-rurnmet, kommunhuset, kl 18:10 19:45 80-93 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:20 1-14 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-10-23 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14:00-15:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

15:25. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot. Ledamot Ledamot. Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. Observatör Observatör

15:25. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot. Ledamot Ledamot. Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. Observatör Observatör 15:25 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Sammantradesdatum 2014-09-09 KS-rumrnet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid 67-78 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander

Läs mer

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer