1 1 PARTILLE KOMMUN. Mikael Hansson (SD) Leonel Bylund (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 5 maj 2015, kl. 16.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 1 PARTILLE KOMMUN. Mikael Hansson (SD) Leonel Bylund (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 5 maj 2015, kl. 16."

Transkript

1 15: PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid Stefan Svensson (M) Daniel Kristoffersson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (FP) Bert Nygren (KD) Nicias Ylander (S) Isabelle Asadian Falahieh (5) Leonel Bylund (MP) Lasse Selander (V) Mikael Hansson (SD) Ordforande Tjg. ersättare Paragrafer Närvarande Linda Fröberg (M) Adam Algotsson (M) Hadar Kronberg (M) Kaj Nämvik (FP) Anna Strand (C), Mia Erliden Durys (5) Per-Åke Westlund (5) Pia Sundh (MP) Karin Jaxmark (V) Björn Wolff (SD) Närvarande tjänstemän, bilaga C. Mikael Hansson (SD) Leonel Bylund (MP) Utses att justera Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 5 maj 2015, kl Justeringens plats och tid Stefan Svensson Mikael Hansson Partille kommunstyrelse Leonel Bylund ANSLAGIBEVIS Justerande Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum för anslag Kommunkansliet, Partille Protokollet förvaras Carina Marklinder

2 3 Kommunstyrelsen 2 Sam manträdesdatum Antagande av regler för kommunalt partistöd i Partille kommun (KS/2014:256) Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen kring kommunalt partistöd i kraft. Dessa tillämpas från och med mandatperioden Reglerna innebär bl.a. att fullmäktige har att anta vissa regler för utbetalning av kommunalt partistöd samt för redovisning och granskning av hur partistödet använts. Vidare har fullmäk tige att årligen besluta om utbetalning av partistöd. Fullmäktige beslutade , ningsskyldighet. 127, om partistöden för år 2015 och partiernas redovis Konimunkontoret har nu, i enlighet med vad som informerades om i samband med att beslut togs om partistöden för år 2015, också tagit fram förslag till Regler för kommunalt partistöd i Partille kommun samt ett förslag till redovisningsmall. 1 ärendet finns komrnunkontorets tjänsteskrivelse daterad , förslag till Regler för kommunalt partistöd i Partille kommun, ett förslag till redovisningsmall samt arbetsutskot tets beslut , 35. Kornmunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige godkänner Regler för kommunalt partistöd i Partille kommun samt upprättat förslag till redovisningsmall. 65 Fastställande/revidering av reglementen och andra styrdokument angående eko nomi (KS/2015:99) Kominunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande regle menten ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens reglemente för internkontroll, attestreglemente samt reglemente för borgensåtagande. Justerand i n Utdragsbestyrkande j

3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTDKOLL Sida Sammanträdesdatum ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , förslag till Attest reglernentet, Reglemente för borgensåtagande, Reglemente för internkontroll samt arbets utskottets beslut , 36. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer följande dokument i enlighet med upprättade förslag: Attestreglernentet Reglemente för borgensåtagande Reglemente för intemkontroll 66 Fastställande/revidering av ekonomipolicy och ekonomistrategi (KS/20 15:82) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens ekonomipolicy och ekonomistrategi. De större förändringarna som föreslås i ekonomistrategin finns främst under rubrikerna budgetavvikelse, god betalningsberedskap samt säkerställa framtida pensionsutbe talningar. 1 korthet innebär ändringarna följande: Möjligheten att ta med sig ett eventuellt överskott till nästkommande år försvin ner. Riktlinjer kring kortsiktig likviditet införs Riktlinjer kring placering av överlikviditet införs Förändrat kreditbelopp på kommunens bankkonto till minst 70 mnkr Utbetalningar av pensionsförmåner intjänade före 1998 ska finansieras med maximalt 2 % av skatteintäkterna (tidigare 1,6 %). Ny fördelning av tillgångsslag inom pensionsportföljen med syfte att anpassa portfölj en till marknadsläge/konjunktur. Nytt placeringsmål för pensionsportföljen är att risken i portföljen ska begränsas så att marknadsvärdet som mest kan falla 20 % från den högsta nivån som tidi gare uppnåtts. Detta uppnås genom att dynamiskt styra andelen riskfyllda till Justerande ign -, Utdragsbestyrkande

4 1 J PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum gångar (i huvudsak andelen aktier) i förhållande till risken att inte uppnå detta mål. Inga förändringar föreslås i ekonornipolicyn. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , upprättade förslag till ekonornistrategi, ekonornipolicy samt arbetsutskottets beslut , 44. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige Fullmäktige godkänner ekonornipolicy och ekonomistrategi i enlighet med upprättade förslag. Yrkanden Lasse Selander (V) yrkar att meningen Vid konflikt mellan mål och medel är det medlen som styr i Ekonomistrategin under rubriken Budget punkten 2 ska utgå. Marith Hesse (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag utan ställt ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Ordföranden ställer därefter proposition på Lasse Selanders (V) ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige godkänner ekonomipolicy och ekonomistrategi i enlighet med upprättade förslag. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under löpande mandatperiod, vid eventu ellt behov härav, revidera!uppdatera Ekonomistrategin. 67 Val av ledamöter och ersättare i brukarrådet för äldre och funktionshindrade (KS/2015:5) Fullmäktige beslutade , 64, att genom sammanslagning av rådet för funkt ionshinderfrågor och pensionärsrådet tillskapa ett gemensamt brukarråd med organisato risk placering under kommunstyrelsen samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om arbetsforrner, sammansättning och övriga detaljer för rådet. Justeranes sign Utdragsbestyrkande

5 1 Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum SAMMANTRÄDLSPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen beslutade vidare om en arbetsordning för det nya brukarrådet som re glerar rådets uppgift, sammansättning samt arbetsformer samt utsåg rådets ledamöter och ersättare för perioden till och med den 31 december Med anledning av ny mandatperiod finns behov av att utse nya ledamöter och ersättare i brukarrådet samt att se över och revidera arbetsordningen. Arbetsordningen har setts över och reviderats genom kommunstyrelsens beslut , 59. Nu aktuella ärende avser således val av nya ledamöter och ersättare. Utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har givits möjlighet att nominera ledamöter och ersättare till rådet. Kommunkontoret har vi dare gått ut med information till organisationer som företräder personer med funktions nedsättningar och äldre samt annonserat i Partille tidning för att ge samtliga berörda orga nisationer möjlighet att inkomma med nomineringar. Sju nornineringar har inkommit från organisationer som företräder äldre och sex nomineringar från organisationer som föret räder funktionshindrade. Urval har skett utifrån de i arbetsordningen beskrivna kriterier na. Kommunkontoret föreslår, med inkomna nomineringar som underlag, följande ledamöter och ersättare i rådet: Kommunens förtroendevalda Marianne Ahlborg (FP), ordförande Niclas Ylander (S), ersättare Mikael Granberg (M), ledamot Gunilla Palmgren (S), ersättare Björn Hesse (M), ledamot Sara Hansson (V), ersättare Jonas Mårdbrink (M), ledamot Christina Holmqvist (5), ersättare kommunstyrelsen kommunstyrelsen utbildningsnämnden utbildningsnämnden kultur- och fritidsnämnden kultur- och fritidsnämnden vård- och omsorgsnämnden vård- och omsorgsnärnnden Pensionärsorganisationer Ann-Christine Baar, ledamot Barbro Andreasson, ledamot Siv Skog Åström, ledamot Gerth Johansson, ledamot SPF Svalan Vision Pensionärsförening Pensionäremas Riksorganisation (PRO), Partille Svenska KorninunalPensionäremas Förbund, Partille Justerandes sign tjtdragsbestyrkande

6 Kommunstyrelsen 6 Sam manträdesdatum Gunilla Jägemairn, ledamot Leila Lundén, ledamot Aktiva Seniorer Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG Funktionshinderorganisationer Anita Näslund, ledamot Göte Dammare, ledamot Ulla Johansson, ledamot Tim Holmberg, ledamot Annette Nord, ledamot Lars Åke Skoog, ledamot DHR Föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar (FUB), Partille Reumatikerföreningen Partille Attention Autism- och Asbergerföreningen Synskadades Riksförbund Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare i brukarrådet för äldre och funktions hindrade i enlighet med upprättat förslag, för tiden till och med 31 december Kommunstyrelsen väljer Marianne Ahiborg (FP) till ordförande i rådet. 68 Revidering och antagande av allmän stadga för Partille kommuns nämnder, nämndsreglementen och fullmäktiges arbetsordning (KS/20 15:81) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens allmänna stadga för Partille kommuns nämnder samt nämndsreglementen och fullmäktiges arbetsordning. Förslaget innebär att nämndernas reglementen i huvudsak innehåller en beskrivning av nämndernas uppgifter samt de övriga föreskrifter som kan gälla specifikt för respektive Justeran Utdragsbestyrkande

7 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL Sida Sam manträdesdatum nämnd. Utöver vad som är föreskrivet i varje närnnds reglernente ska den allmänna stad gans föreskrifter gälla. Denna allmänna stadga föreslås emellertid inte gälla för kommunstyrelsen eller för krisledningsnärnnden. Föreliggande förslag innebär inga större ändringar i sak. Hänvisningar till lagstiftning har kontrollerats och uppdaterats för att stämma överens med gällande lagar. En förteckning över de reglementsföreskrifter som föreslås ändras med hänsyn till ny lagstiftning m.m. har upprättats. 1 ärendet finns kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad , förteckning över föreslagna kompletteringar/revideringar, arbetsutskottets beslut , 37 samt nedan uppräknade dokument. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige Fullmäktige antar, i enlighet med upprättade förslag, följande dokument; Arbetsordning för fullmäktige Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för krisledningsnämnden Allmän stadga för Partille kommuns nämnder Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för social- och arbetsnämnden Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Reglemente för valnämnden Reglemente för överförmyndaren Yrkanden Lasse Selander (V) yrkar att ett stycke av följande lydelse En ersättare som har väckt en motion fr delta i överläggningen då svaret på motionen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället läggs till under rubriken Motioner i Arbetsordning för fullmäktige. Justeraign Utdragsbestyrkande

8 1 A 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen 8 Sammanträdesdatum Jonas Mårdbrink (M) yrkar att hälso- och sjukvårdsnäinnden för Partille, Härryda och Mölndal tas bort från 1 1 stycket punkten 2 i Reglemente för vård- och omsorgsnämn den. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med ovan ställda yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige antar, i enlighet med upprättade förslag, följande dokument; Arbetsordning för fullmäktige Reglernente för kommunstyrelsen Reglemente för krisledningsnämnden Allmän stadga för Partille kommuns nämnder Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för bygg- och milj önämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för social- och arbetsnämnden Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Reglemente för valnämnden Reglemente för överförmyndaren 69 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KSI2O 15:84) Med anledning av ny mandatperiod, ny praxis och mindre personella förändringar måste kommunstyrelsens delegationsordning revideras. En kompletterande punkt, Ek.Jur. 41, har tillkommit och detta med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande av den 12 december 2013 i mål nr av vilket Justeran s sign / Utdragsbestyrkande

9 1 Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum följer att kommun inte till ett kommunalförbund kan delegera rätten att meddela föreskrif ter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus enligt 2 kap. 7 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Detta har medfört en hemställan om delegering av beslutanderätten från Räddningstj änsten Storgöteborg, RSG, (KS/20 15:106). Framställan från RSG medför också behov av komplettering i kommunstyrelsens reglemente. Korn rnunstyrelsens reglernente behandlas i ärende 2015:81. Revideringar har också gjorts avseende punkterna Ek. jur. 15 och 16. Detta för att minska sårbarheten och anpassa delegationen bättre till nu rådande organisation. Härutöver har ett tillägg gjorts i punkten Fast. 14. Punkten omfattar härmed även namn givning av byggnader. Ändringen är en konsekvens av motsvarande ändring i kommunstyrelsens reglemente. Punkten P.adm 12 A har slutligen kompletterats för att även omfatta beslut enligt be stämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , Kommunstyrel sens delegationsordning med redovisade förslag på kompletteringar och revideringar, hemnställan från Räddningstjänsten Storgöteborg daterad samt arbetsutskottets beslut , 45. Kommunstyrelsen antar delegationsordning med föreslagna revideringar. Kommunstyrelsens beslut avseende kompletterande punkt Ek.Jur. 41, gäller under förut sättning av fullmäktiges beslut om motsvarande komplettering i kommunstyrelsens reg lemente (ärende KS/2015:81). 70 Svar på motion angående samarbete med Universeum (KS/2014:76) Fullmäktigeledamoten Gitte Caous (S) ställde en motion att Partille kommun ska teckna ett avtal med Universeurn som ger hela eller delar av kommunens förskolor/skolor fri tillgång till verksamheten och dessutom fortbildning för våra pedagoger. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning, varef ter den remitterades till utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget i motionen men ser vissa ekonomiska begränsningar och lämnar förslag till genomförande innebärandes att detta sker i en begränsad omfattning exempelvis genom att omfatta en årskurs med start höst terminen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Kommunstyrelsen 10 Sam manträdesdatum ärendet finns motion, utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad , utbildningsnämndens beslut Il, 22 samt arbetsutskottets beslut , 32. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige bifaller, med hänvisning till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse date rad samt utbildningsnämndens beslut il, 22, motionen. 71 Samverkansavtal - Detaljplan för indoor skydiving FlyCan (KS/2015:80) Kommunstyrelsen gav i november 2014 sarnhällsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en detaljplan med syfte att pröva möjligheten att uppföra en anläggning för så kallad indoor skydiving vilket är en vertikal vindtunnel för sirnulering av fritt fall. Samhällsbyggnadskontoret har inlett detaljplanearbetet och nu tagit fram ett förslag till samverkansavtal mellan kommunen och verksamhetsutövaren FlyCan AB, som har un dertecknat avtalet. Avtalet reglerar bland annat exploateringens omfattning, ansvar för framtagande av de taljplan och fördelning av dess kostnader. Inför ett eventuellt antagande av detaljplanen kommer ytterligare minst ett avtal upprättas mellan parterna. 1 ärendet finns samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad , upprättat förslag till samverkansavtal samt arbetsutskottets beslut , 41. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal gällande detaljplan för indoor skydiving. Yrkande Lasse Selander (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Lasse Selanders (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal gällande detaljplan för indoor skydiving. Justeragn IJtdragsbestyrkande

11 Kommunstyretsen 11 Sammanträdesdatum Framställan från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning (KSI2O 15:87) Fullmäktige har tidigare fattat beslut innebärandes bl.a. att Renova AB skulle bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag. Moderbolag och ett dotterbolag är bil dat sedan 1januari Tidpunkten för bildandet av det andra dotterbolaget Renova Miljöpartner AB skulle enligt fullmäktiges beslut den 17 december 2013, 118, ske sen ast vid årsskiftet 2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i dotterbolaget Renova Miljö AB. Styrelsen i Renova AB har nu gjort en framställan till ägarkommunernas fullmäktige att inte behöva dela den konkurrensutsatta verksamheten i två skilda dotterbolag, utan fort satt låta den konkurrensutsatta verksamheten bedrivas i ett dotterbolag men med två skilda affärsområden, som idag. Smärre justeringar i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal föreslås som en kon sekvens av detta. 1 ärendet finns framställan från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning, kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad med tillhörande bilagor bestående av upprättat förslag till bolagsordning för Renova Miljö AB (benämnd bilaga 1), ägardi rektiv (benämnd bilaga 2), aktieägaravtal (benämnd bilaga 3) samt arbetsutskottets beslut , 42. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige upphäver sitt beslut den 18 juni 2013, 66, och den 17 december 2013, 118, i de delar som avser bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera benämnt Renova Milj öpartner AB. Fullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt bilaga 1. Fullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt bilaga 2. Fullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämma att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkterna 2-3 ovan. Fullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga delägar kommuner enligt bilaga 3. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Kommunstyrelsen 12 Sammanträdesdatum Fastställande/revidering av kommunövergripande styrdokument angående säkerhet (KS/2015:83) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för översyn, even tuell revidering och fastställande. 1 detta ärende behandlas Säkerhetspolicy, Strategi för systematiskt säkerhetsarbete (SSA), Plan för krisberedskap och ledning vid extraordinär händelse samt Kriskommunikations plan. Reglemente för krisledningsnämnden hanteras inom ramen för ärende KS/20 15:81. Föreliggande förslag innebär i övrigt inga större ändringar i sak. Samtliga dokument har fått en mer enhetlig utformning vad gäller typsnitt och storlek och har blivit korrigerade rent språkligt. Hänvisningar till lagstiftning har kontrollerats och uppdaterats för att stämma överens med gällande lagar. Vidare har tidigare benämnd Informationspian för händelser, extraordinära händelser och vid höjd beredskap bytt namn och heter numera Kriskommunikationsplan. Sistnämnda dokument har setts över i dess helhet för att passa nuvarande förutsättningar och organisation. 1 ärendet finns tjänsteskrivelse daterad samt upprättade förslag till Säkerhets policy, Strategi för systematiskt säkerhetsarbete (SSA), Plan för krisberedskap och led ning vid extraordinär händelse, Kriskommunikationsplan samt arbetsutskottets beslut , 43. Kommunstyrelsen fastställer upprättad Kriskommunikationsplan i enlighet med upprättat förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer följande dokument i enlighet med upprättade förslag: 5 äkerhetspolicy Strategi för systematiskt säkerhetsarbete (SSA) Plan för krisberedskap och ledning vid extraordinär händelse Justegn Utdragsbestyrkande

13 ) Kommunstyrelsen 13 Sam manträdesdatum Information Maria Standar och Jan Wesa inforrrierar om månadsrapport mars Jonas Mårdbrink (M) informerar om GR:s styrgruppsmöte för sociala området den 20 april Nicias Ylander (S) informerar om GR:s styrgruppsrnöte för miljö och samhällsbyggnad den 24 april Meddelanden Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.rn. enligt bilaga A samt kallel ser till berednings-au , och till handlingarna. 76 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut enligt bilaga B, arvodesutskottets protokoll samt arbetsutskottets protokoll till handlingarna. Justeign Utdragsbestyrkaride

14 KS Meddelanden Bilaga A Datum Handi. Tillhör Innehåll :370 Kommunstyrelsen Centrala sarnverkansgruppen CSG :374 Kommunstyrelsen Räddningstj änsten Storgöteborg - Årsredovisning :441 Kommunstyrelsen S amordningsförbundet - Styrelseprotokoll :487 Kommunstyrelsen SKL - Cirkulär 15:4, Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015

15 Delegationsbeslut Bilaga B Beteckning Beskrivning Datum KS/2013:65 Beslut om avvisande av för sent inkomna överklaganden Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015:16 Beslut om avvisning av för sent inkomna överklaganden avseende Helena Bråtegren detaljplan för bostäder, Ugglum 8:22 rn fl. fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning, punkt Ek.jur 16. Beteckning Beskrivning Datum KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, november 2014 Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015:17 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström november 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, december 2014 Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015: 18 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström december 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2015:102 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksffirdtjänst, januari Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D12015: 19 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström januari 2015 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2015:102 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, februari Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/20 15:20 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhälisbyggnadskontoret under Ellinor Holmström februari 2015 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2015:95 Avtal om lägenhetsarrende på Lexby 3.5 och Lexby 1:95 - JIH Fastighet AB Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015:21 Arrendeavtal om markområde på fastighetema Lexby 3.5 och Malm Pettersson Lexby 1:95 för in- och utfart, har tecknats mellan Partille kommun och JIH Fastighet KB. Beslut fattat med stöd av KS delegationsförteckning punkt fast 6. ft

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum Bilaga C Närvarande tjänstemän Carina Marklinder, kommunsekreterare Maria Standar, ekonomichef, 64-67, 74 Katarina Heglind, redovisningschef, 64-66, 74 Jan Wesa, personaichef, 74 Johanna Rössberger, kommunjurist, ss 66-69, 73 Jonas Hassling, controller/administrativ chef, UF, 70 Jörgen Hermansson, sarnhällsbyggnadschef, Per Söderquist, teknisk chef, 72

1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida

1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida 43 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:10 30-43 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter, 7 tjänstgörande ersättare

Läs mer

16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot

16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot 16:30 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-29 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 34-47 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S)

Läs mer

15:40. Ordforande V. ordförande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot

15:40. Ordforande V. ordförande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot 25 15:40 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen KS-rumrnet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid 14-25 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander (M) Lars-Inge Stomberg (M) Linda Fröberg (M)

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige

1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige 19:40 1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 Plats och tid 124-134 Paragrafer Vid uppropet antecknas närvaro för 45 ordinarie ledamöter,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 79-90. Ordförande V. ordförande Ledamot

1 1 PARTILLE KOMMUN. KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 79-90. Ordförande V. ordförande Ledamot Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-07 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 79-90 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander (M)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Eva Persson (M) och Bengt Odeholm (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 13 mars 2015. ... Therese Tanner. ... Angela Fasth ...

Eva Persson (M) och Bengt Odeholm (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 13 mars 2015. ... Therese Tanner. ... Angela Fasth ... 1(11) KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:35 Plats och tid Eva Persson (M) och Bengt Odeholm (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 13 mars 2015... Therese Tanner Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 Plats och tid Elisabeth Olsson (KD) och Bahaddin Ali (S) Barn- och utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 1 oktober 2012 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 60 60 20:05 1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Social- och arbetsnärnnden Sammantradesdatum 20 13-05-14 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:15 Plats och tid 49 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PARTILLE KOMMUN Vård- och omsorgsnärnnden

PARTILLE KOMMUN Vård- och omsorgsnärnnden 20:00 1 1 PARTILLE KOMMUN Vård- och omsorgsnärnnden SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL Sammantradesdatum 2014-09-10 KS-rurnmet, kommunhuset, kl 18:00 Plats och tid 102-121 Jonas Mårdbrink (M) Niclas Ylander (S) Greta

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Adam Algotsson (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 23 juni 2014. ... Therese Tanner. ... Margareta Lewander ...

Adam Algotsson (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 23 juni 2014. ... Therese Tanner. ... Margareta Lewander ... 1(8) Sessionssalen, kommunhuset, kl 18:00 21:45 Plats och tid Adam Algotsson (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 23 juni 2014... Therese Tanner Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Ii (i Å 1/ / 1 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 14-30

1 1 PARTILLE KOMMUN. Ii (i Å 1/ / 1 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 14-30 1 Kommunfullmäktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2013-02-26 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 Plats och tid 14-30 Vid uppropet antecknas närvaro för 45 ordinarie ledamöter, 5

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00 Beslutande Åke Bertils (S) Stig Eng (C) Leena Lindblom (M)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

.u--- 1 1 PARTIL[.E KOMMUN. i Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:30. 5-l8

.u--- 1 1 PARTIL[.E KOMMUN. i Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:30. 5-l8 1 1 PARTIL[.E KOMMUN i Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam manträdesdatum 2015-02-24 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:30 5-l8 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter,

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande och 158 I I PARTILLE KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden SAMMANTRADESPROTOKOLL Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30 Plats och tid 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande Narvarande Jerry Johansson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:20 1-14 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer