1 1 PARTILLE KOMMUN. Mikael Hansson (SD) Leonel Bylund (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 5 maj 2015, kl. 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 1 PARTILLE KOMMUN. Mikael Hansson (SD) Leonel Bylund (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 5 maj 2015, kl. 16."

Transkript

1 15: PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid Stefan Svensson (M) Daniel Kristoffersson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (FP) Bert Nygren (KD) Nicias Ylander (S) Isabelle Asadian Falahieh (5) Leonel Bylund (MP) Lasse Selander (V) Mikael Hansson (SD) Ordforande Tjg. ersättare Paragrafer Närvarande Linda Fröberg (M) Adam Algotsson (M) Hadar Kronberg (M) Kaj Nämvik (FP) Anna Strand (C), Mia Erliden Durys (5) Per-Åke Westlund (5) Pia Sundh (MP) Karin Jaxmark (V) Björn Wolff (SD) Närvarande tjänstemän, bilaga C. Mikael Hansson (SD) Leonel Bylund (MP) Utses att justera Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 5 maj 2015, kl Justeringens plats och tid Stefan Svensson Mikael Hansson Partille kommunstyrelse Leonel Bylund ANSLAGIBEVIS Justerande Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum för anslag Kommunkansliet, Partille Protokollet förvaras Carina Marklinder

2 3 Kommunstyrelsen 2 Sam manträdesdatum Antagande av regler för kommunalt partistöd i Partille kommun (KS/2014:256) Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen kring kommunalt partistöd i kraft. Dessa tillämpas från och med mandatperioden Reglerna innebär bl.a. att fullmäktige har att anta vissa regler för utbetalning av kommunalt partistöd samt för redovisning och granskning av hur partistödet använts. Vidare har fullmäk tige att årligen besluta om utbetalning av partistöd. Fullmäktige beslutade , ningsskyldighet. 127, om partistöden för år 2015 och partiernas redovis Konimunkontoret har nu, i enlighet med vad som informerades om i samband med att beslut togs om partistöden för år 2015, också tagit fram förslag till Regler för kommunalt partistöd i Partille kommun samt ett förslag till redovisningsmall. 1 ärendet finns komrnunkontorets tjänsteskrivelse daterad , förslag till Regler för kommunalt partistöd i Partille kommun, ett förslag till redovisningsmall samt arbetsutskot tets beslut , 35. Kornmunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige godkänner Regler för kommunalt partistöd i Partille kommun samt upprättat förslag till redovisningsmall. 65 Fastställande/revidering av reglementen och andra styrdokument angående eko nomi (KS/2015:99) Kominunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande regle menten ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens reglemente för internkontroll, attestreglemente samt reglemente för borgensåtagande. Justerand i n Utdragsbestyrkande j

3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTDKOLL Sida Sammanträdesdatum ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , förslag till Attest reglernentet, Reglemente för borgensåtagande, Reglemente för internkontroll samt arbets utskottets beslut , 36. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer följande dokument i enlighet med upprättade förslag: Attestreglernentet Reglemente för borgensåtagande Reglemente för intemkontroll 66 Fastställande/revidering av ekonomipolicy och ekonomistrategi (KS/20 15:82) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens ekonomipolicy och ekonomistrategi. De större förändringarna som föreslås i ekonomistrategin finns främst under rubrikerna budgetavvikelse, god betalningsberedskap samt säkerställa framtida pensionsutbe talningar. 1 korthet innebär ändringarna följande: Möjligheten att ta med sig ett eventuellt överskott till nästkommande år försvin ner. Riktlinjer kring kortsiktig likviditet införs Riktlinjer kring placering av överlikviditet införs Förändrat kreditbelopp på kommunens bankkonto till minst 70 mnkr Utbetalningar av pensionsförmåner intjänade före 1998 ska finansieras med maximalt 2 % av skatteintäkterna (tidigare 1,6 %). Ny fördelning av tillgångsslag inom pensionsportföljen med syfte att anpassa portfölj en till marknadsläge/konjunktur. Nytt placeringsmål för pensionsportföljen är att risken i portföljen ska begränsas så att marknadsvärdet som mest kan falla 20 % från den högsta nivån som tidi gare uppnåtts. Detta uppnås genom att dynamiskt styra andelen riskfyllda till Justerande ign -, Utdragsbestyrkande

4 1 J PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum gångar (i huvudsak andelen aktier) i förhållande till risken att inte uppnå detta mål. Inga förändringar föreslås i ekonornipolicyn. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , upprättade förslag till ekonornistrategi, ekonornipolicy samt arbetsutskottets beslut , 44. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige Fullmäktige godkänner ekonornipolicy och ekonomistrategi i enlighet med upprättade förslag. Yrkanden Lasse Selander (V) yrkar att meningen Vid konflikt mellan mål och medel är det medlen som styr i Ekonomistrategin under rubriken Budget punkten 2 ska utgå. Marith Hesse (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag utan ställt ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Ordföranden ställer därefter proposition på Lasse Selanders (V) ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige godkänner ekonomipolicy och ekonomistrategi i enlighet med upprättade förslag. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under löpande mandatperiod, vid eventu ellt behov härav, revidera!uppdatera Ekonomistrategin. 67 Val av ledamöter och ersättare i brukarrådet för äldre och funktionshindrade (KS/2015:5) Fullmäktige beslutade , 64, att genom sammanslagning av rådet för funkt ionshinderfrågor och pensionärsrådet tillskapa ett gemensamt brukarråd med organisato risk placering under kommunstyrelsen samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om arbetsforrner, sammansättning och övriga detaljer för rådet. Justeranes sign Utdragsbestyrkande

5 1 Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum SAMMANTRÄDLSPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen beslutade vidare om en arbetsordning för det nya brukarrådet som re glerar rådets uppgift, sammansättning samt arbetsformer samt utsåg rådets ledamöter och ersättare för perioden till och med den 31 december Med anledning av ny mandatperiod finns behov av att utse nya ledamöter och ersättare i brukarrådet samt att se över och revidera arbetsordningen. Arbetsordningen har setts över och reviderats genom kommunstyrelsens beslut , 59. Nu aktuella ärende avser således val av nya ledamöter och ersättare. Utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har givits möjlighet att nominera ledamöter och ersättare till rådet. Kommunkontoret har vi dare gått ut med information till organisationer som företräder personer med funktions nedsättningar och äldre samt annonserat i Partille tidning för att ge samtliga berörda orga nisationer möjlighet att inkomma med nomineringar. Sju nornineringar har inkommit från organisationer som företräder äldre och sex nomineringar från organisationer som föret räder funktionshindrade. Urval har skett utifrån de i arbetsordningen beskrivna kriterier na. Kommunkontoret föreslår, med inkomna nomineringar som underlag, följande ledamöter och ersättare i rådet: Kommunens förtroendevalda Marianne Ahlborg (FP), ordförande Niclas Ylander (S), ersättare Mikael Granberg (M), ledamot Gunilla Palmgren (S), ersättare Björn Hesse (M), ledamot Sara Hansson (V), ersättare Jonas Mårdbrink (M), ledamot Christina Holmqvist (5), ersättare kommunstyrelsen kommunstyrelsen utbildningsnämnden utbildningsnämnden kultur- och fritidsnämnden kultur- och fritidsnämnden vård- och omsorgsnämnden vård- och omsorgsnärnnden Pensionärsorganisationer Ann-Christine Baar, ledamot Barbro Andreasson, ledamot Siv Skog Åström, ledamot Gerth Johansson, ledamot SPF Svalan Vision Pensionärsförening Pensionäremas Riksorganisation (PRO), Partille Svenska KorninunalPensionäremas Förbund, Partille Justerandes sign tjtdragsbestyrkande

6 Kommunstyrelsen 6 Sam manträdesdatum Gunilla Jägemairn, ledamot Leila Lundén, ledamot Aktiva Seniorer Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG Funktionshinderorganisationer Anita Näslund, ledamot Göte Dammare, ledamot Ulla Johansson, ledamot Tim Holmberg, ledamot Annette Nord, ledamot Lars Åke Skoog, ledamot DHR Föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar (FUB), Partille Reumatikerföreningen Partille Attention Autism- och Asbergerföreningen Synskadades Riksförbund Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare i brukarrådet för äldre och funktions hindrade i enlighet med upprättat förslag, för tiden till och med 31 december Kommunstyrelsen väljer Marianne Ahiborg (FP) till ordförande i rådet. 68 Revidering och antagande av allmän stadga för Partille kommuns nämnder, nämndsreglementen och fullmäktiges arbetsordning (KS/20 15:81) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens allmänna stadga för Partille kommuns nämnder samt nämndsreglementen och fullmäktiges arbetsordning. Förslaget innebär att nämndernas reglementen i huvudsak innehåller en beskrivning av nämndernas uppgifter samt de övriga föreskrifter som kan gälla specifikt för respektive Justeran Utdragsbestyrkande

7 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL Sida Sam manträdesdatum nämnd. Utöver vad som är föreskrivet i varje närnnds reglernente ska den allmänna stad gans föreskrifter gälla. Denna allmänna stadga föreslås emellertid inte gälla för kommunstyrelsen eller för krisledningsnärnnden. Föreliggande förslag innebär inga större ändringar i sak. Hänvisningar till lagstiftning har kontrollerats och uppdaterats för att stämma överens med gällande lagar. En förteckning över de reglementsföreskrifter som föreslås ändras med hänsyn till ny lagstiftning m.m. har upprättats. 1 ärendet finns kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad , förteckning över föreslagna kompletteringar/revideringar, arbetsutskottets beslut , 37 samt nedan uppräknade dokument. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige Fullmäktige antar, i enlighet med upprättade förslag, följande dokument; Arbetsordning för fullmäktige Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för krisledningsnämnden Allmän stadga för Partille kommuns nämnder Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för social- och arbetsnämnden Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Reglemente för valnämnden Reglemente för överförmyndaren Yrkanden Lasse Selander (V) yrkar att ett stycke av följande lydelse En ersättare som har väckt en motion fr delta i överläggningen då svaret på motionen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället läggs till under rubriken Motioner i Arbetsordning för fullmäktige. Justeraign Utdragsbestyrkande

8 1 A 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen 8 Sammanträdesdatum Jonas Mårdbrink (M) yrkar att hälso- och sjukvårdsnäinnden för Partille, Härryda och Mölndal tas bort från 1 1 stycket punkten 2 i Reglemente för vård- och omsorgsnämn den. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med ovan ställda yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige antar, i enlighet med upprättade förslag, följande dokument; Arbetsordning för fullmäktige Reglernente för kommunstyrelsen Reglemente för krisledningsnämnden Allmän stadga för Partille kommuns nämnder Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för bygg- och milj önämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för social- och arbetsnämnden Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Reglemente för valnämnden Reglemente för överförmyndaren 69 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KSI2O 15:84) Med anledning av ny mandatperiod, ny praxis och mindre personella förändringar måste kommunstyrelsens delegationsordning revideras. En kompletterande punkt, Ek.Jur. 41, har tillkommit och detta med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande av den 12 december 2013 i mål nr av vilket Justeran s sign / Utdragsbestyrkande

9 1 Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum följer att kommun inte till ett kommunalförbund kan delegera rätten att meddela föreskrif ter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus enligt 2 kap. 7 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Detta har medfört en hemställan om delegering av beslutanderätten från Räddningstj änsten Storgöteborg, RSG, (KS/20 15:106). Framställan från RSG medför också behov av komplettering i kommunstyrelsens reglemente. Korn rnunstyrelsens reglernente behandlas i ärende 2015:81. Revideringar har också gjorts avseende punkterna Ek. jur. 15 och 16. Detta för att minska sårbarheten och anpassa delegationen bättre till nu rådande organisation. Härutöver har ett tillägg gjorts i punkten Fast. 14. Punkten omfattar härmed även namn givning av byggnader. Ändringen är en konsekvens av motsvarande ändring i kommunstyrelsens reglemente. Punkten P.adm 12 A har slutligen kompletterats för att även omfatta beslut enligt be stämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , Kommunstyrel sens delegationsordning med redovisade förslag på kompletteringar och revideringar, hemnställan från Räddningstjänsten Storgöteborg daterad samt arbetsutskottets beslut , 45. Kommunstyrelsen antar delegationsordning med föreslagna revideringar. Kommunstyrelsens beslut avseende kompletterande punkt Ek.Jur. 41, gäller under förut sättning av fullmäktiges beslut om motsvarande komplettering i kommunstyrelsens reg lemente (ärende KS/2015:81). 70 Svar på motion angående samarbete med Universeum (KS/2014:76) Fullmäktigeledamoten Gitte Caous (S) ställde en motion att Partille kommun ska teckna ett avtal med Universeurn som ger hela eller delar av kommunens förskolor/skolor fri tillgång till verksamheten och dessutom fortbildning för våra pedagoger. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning, varef ter den remitterades till utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget i motionen men ser vissa ekonomiska begränsningar och lämnar förslag till genomförande innebärandes att detta sker i en begränsad omfattning exempelvis genom att omfatta en årskurs med start höst terminen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Kommunstyrelsen 10 Sam manträdesdatum ärendet finns motion, utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad , utbildningsnämndens beslut Il, 22 samt arbetsutskottets beslut , 32. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige bifaller, med hänvisning till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse date rad samt utbildningsnämndens beslut il, 22, motionen. 71 Samverkansavtal - Detaljplan för indoor skydiving FlyCan (KS/2015:80) Kommunstyrelsen gav i november 2014 sarnhällsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en detaljplan med syfte att pröva möjligheten att uppföra en anläggning för så kallad indoor skydiving vilket är en vertikal vindtunnel för sirnulering av fritt fall. Samhällsbyggnadskontoret har inlett detaljplanearbetet och nu tagit fram ett förslag till samverkansavtal mellan kommunen och verksamhetsutövaren FlyCan AB, som har un dertecknat avtalet. Avtalet reglerar bland annat exploateringens omfattning, ansvar för framtagande av de taljplan och fördelning av dess kostnader. Inför ett eventuellt antagande av detaljplanen kommer ytterligare minst ett avtal upprättas mellan parterna. 1 ärendet finns samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad , upprättat förslag till samverkansavtal samt arbetsutskottets beslut , 41. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal gällande detaljplan för indoor skydiving. Yrkande Lasse Selander (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Lasse Selanders (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal gällande detaljplan för indoor skydiving. Justeragn IJtdragsbestyrkande

11 Kommunstyretsen 11 Sammanträdesdatum Framställan från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning (KSI2O 15:87) Fullmäktige har tidigare fattat beslut innebärandes bl.a. att Renova AB skulle bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag. Moderbolag och ett dotterbolag är bil dat sedan 1januari Tidpunkten för bildandet av det andra dotterbolaget Renova Miljöpartner AB skulle enligt fullmäktiges beslut den 17 december 2013, 118, ske sen ast vid årsskiftet 2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i dotterbolaget Renova Miljö AB. Styrelsen i Renova AB har nu gjort en framställan till ägarkommunernas fullmäktige att inte behöva dela den konkurrensutsatta verksamheten i två skilda dotterbolag, utan fort satt låta den konkurrensutsatta verksamheten bedrivas i ett dotterbolag men med två skilda affärsområden, som idag. Smärre justeringar i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal föreslås som en kon sekvens av detta. 1 ärendet finns framställan från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning, kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad med tillhörande bilagor bestående av upprättat förslag till bolagsordning för Renova Miljö AB (benämnd bilaga 1), ägardi rektiv (benämnd bilaga 2), aktieägaravtal (benämnd bilaga 3) samt arbetsutskottets beslut , 42. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige upphäver sitt beslut den 18 juni 2013, 66, och den 17 december 2013, 118, i de delar som avser bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera benämnt Renova Milj öpartner AB. Fullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt bilaga 1. Fullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt bilaga 2. Fullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämma att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkterna 2-3 ovan. Fullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga delägar kommuner enligt bilaga 3. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Kommunstyrelsen 12 Sammanträdesdatum Fastställande/revidering av kommunövergripande styrdokument angående säkerhet (KS/2015:83) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för översyn, even tuell revidering och fastställande. 1 detta ärende behandlas Säkerhetspolicy, Strategi för systematiskt säkerhetsarbete (SSA), Plan för krisberedskap och ledning vid extraordinär händelse samt Kriskommunikations plan. Reglemente för krisledningsnämnden hanteras inom ramen för ärende KS/20 15:81. Föreliggande förslag innebär i övrigt inga större ändringar i sak. Samtliga dokument har fått en mer enhetlig utformning vad gäller typsnitt och storlek och har blivit korrigerade rent språkligt. Hänvisningar till lagstiftning har kontrollerats och uppdaterats för att stämma överens med gällande lagar. Vidare har tidigare benämnd Informationspian för händelser, extraordinära händelser och vid höjd beredskap bytt namn och heter numera Kriskommunikationsplan. Sistnämnda dokument har setts över i dess helhet för att passa nuvarande förutsättningar och organisation. 1 ärendet finns tjänsteskrivelse daterad samt upprättade förslag till Säkerhets policy, Strategi för systematiskt säkerhetsarbete (SSA), Plan för krisberedskap och led ning vid extraordinär händelse, Kriskommunikationsplan samt arbetsutskottets beslut , 43. Kommunstyrelsen fastställer upprättad Kriskommunikationsplan i enlighet med upprättat förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer följande dokument i enlighet med upprättade förslag: 5 äkerhetspolicy Strategi för systematiskt säkerhetsarbete (SSA) Plan för krisberedskap och ledning vid extraordinär händelse Justegn Utdragsbestyrkande

13 ) Kommunstyrelsen 13 Sam manträdesdatum Information Maria Standar och Jan Wesa inforrrierar om månadsrapport mars Jonas Mårdbrink (M) informerar om GR:s styrgruppsmöte för sociala området den 20 april Nicias Ylander (S) informerar om GR:s styrgruppsrnöte för miljö och samhällsbyggnad den 24 april Meddelanden Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.rn. enligt bilaga A samt kallel ser till berednings-au , och till handlingarna. 76 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut enligt bilaga B, arvodesutskottets protokoll samt arbetsutskottets protokoll till handlingarna. Justeign Utdragsbestyrkaride

14 KS Meddelanden Bilaga A Datum Handi. Tillhör Innehåll :370 Kommunstyrelsen Centrala sarnverkansgruppen CSG :374 Kommunstyrelsen Räddningstj änsten Storgöteborg - Årsredovisning :441 Kommunstyrelsen S amordningsförbundet - Styrelseprotokoll :487 Kommunstyrelsen SKL - Cirkulär 15:4, Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015

15 Delegationsbeslut Bilaga B Beteckning Beskrivning Datum KS/2013:65 Beslut om avvisande av för sent inkomna överklaganden Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015:16 Beslut om avvisning av för sent inkomna överklaganden avseende Helena Bråtegren detaljplan för bostäder, Ugglum 8:22 rn fl. fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning, punkt Ek.jur 16. Beteckning Beskrivning Datum KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, november 2014 Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015:17 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström november 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, december 2014 Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015: 18 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström december 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2015:102 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksffirdtjänst, januari Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D12015: 19 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström januari 2015 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2015:102 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, februari Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/20 15:20 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhälisbyggnadskontoret under Ellinor Holmström februari 2015 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2015:95 Avtal om lägenhetsarrende på Lexby 3.5 och Lexby 1:95 - JIH Fastighet AB Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015:21 Arrendeavtal om markområde på fastighetema Lexby 3.5 och Malm Pettersson Lexby 1:95 för in- och utfart, har tecknats mellan Partille kommun och JIH Fastighet KB. Beslut fattat med stöd av KS delegationsförteckning punkt fast 6. ft

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum Bilaga C Närvarande tjänstemän Carina Marklinder, kommunsekreterare Maria Standar, ekonomichef, 64-67, 74 Katarina Heglind, redovisningschef, 64-66, 74 Jan Wesa, personaichef, 74 Johanna Rössberger, kommunjurist, ss 66-69, 73 Jonas Hassling, controller/administrativ chef, UF, 70 Jörgen Hermansson, sarnhällsbyggnadschef, Per Söderquist, teknisk chef, 72

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16.

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16. 14:45 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 57-63 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (5) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

1 PARTILLE KOMMUN 46-57

1 PARTILLE KOMMUN 46-57 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida? 5 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-05-19 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40, med ajournering mellan kl. 19:25-19:30 Plats och tid Paragrafer

Läs mer

15:15. OrdfZrande V. ordflrande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot

15:15. OrdfZrande V. ordflrande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot 15:15 1 1 PARTILLE KOMMUN / Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 25-35 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Nicias Ylander (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl.

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommurifulirnäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-01 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:20 69-77 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter.

Läs mer

Ordfi5rande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, 135-136, 138-149 Tjg. ersättare, 137 Ledamot Ledamot Ledamot

Ordfi5rande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, 135-136, 138-149 Tjg. ersättare, 137 Ledamot Ledamot Ledamot 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, konmiunhuset, kl 14:30 16:30 Plats och tid 135-149 Stefan Svensson (M) Daniel Kristoffersson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne

Läs mer

16:15. Ordftwande V. ordffirande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Tjg. ersättare. Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

16:15. Ordftwande V. ordffirande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Tjg. ersättare. Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 16:15 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-06 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid 14-30 Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S)

Läs mer

Sam manträdesdatum 2015-09-08. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Sam manträdesdatum 2015-09-08. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 15:40 1 1 PARTILLE KOMMUN Y Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum 2015-09-08 KS-ruminet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid 101-116 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M)

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Z37 Kommunfullmäktige Sam manträdesdatum 2016-04-19 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:45 3947 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter,

Läs mer

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 33 1 1 PARTILLE KOMMUN 3! Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-01 Sida KS-rurnmet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 Plats och tid 26-33 Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 78-93. Marianne Ahiborg (FP) och Eva Carlsson (S) Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 2juni 2015, kl. 16.00.

1 1 PARTILLE KOMMUN 78-93. Marianne Ahiborg (FP) och Eva Carlsson (S) Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 2juni 2015, kl. 16.00. 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-05-26 KS-rurnmet, konmninhuset. kl 14:05 16:10 Plats och tid 78-93 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne

Läs mer

Ordförande V. ordfcirande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot

Ordförande V. ordfcirande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot ( 9 ( PARTI[IE Kommunfullmäktige KOMMUN KUNGÖRELSE Sammantrdesdatum 2015-06-17 KUNGÖRELSE Partille kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 17 juni 2015 kl. 16:00 i Sessionssalen,

Läs mer

1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida

1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida 43 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:10 30-43 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter, 7 tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sam manträdesdatum Ordfbrande V. ordffirande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot

Sam manträdesdatum Ordfbrande V. ordffirande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot 1 1 PARTILLE KOMMUN?i Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sam manträdesdatum 2016-02-03 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:55 14-24 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Nicias Ylander (S)

Läs mer

16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot

16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot 16:30 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-29 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 34-47 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S)

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Tjg. ersättare Ledamot Ledamot

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Tjg. ersättare Ledamot Ledamot 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:10 Plats och tid 57-66 Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander (M) Marith Hesse (M) Linda Fröberg (M) Marianne Ahlborg (FP) Bert Nygren

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

15:40. Ordforande V. ordförande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot

15:40. Ordforande V. ordförande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot 25 15:40 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen KS-rumrnet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid 14-25 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander (M) Lars-Inge Stomberg (M) Linda Fröberg (M)

Läs mer

Ordforande V. ordfrande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot. Ledamot. Ersättare. Ersättare. .*( Justerande. ANSLAG/BEVIS Partille kommunstyrelse

Ordforande V. ordfrande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot. Ledamot. Ersättare. Ersättare. .*( Justerande. ANSLAG/BEVIS Partille kommunstyrelse 1 1 PARTILLE KOMMUN 31 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015.02-03 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 16:15 Plats och tid 12-34 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Linda Fröberg

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Joh1sberger. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 21:10 113-120

1 1 PARTILLE KOMMUN. Joh1sberger. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 21:10 113-120 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 21:10 113-120 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter, 7 tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Vård- och Omsorgsnämnden

Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Vård- och Omsorgsnämnden Vi PARTILLE KOMMUN Rmmtjr. loal 2015 12-01 Dnr 2015-11-24 Brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor Minnes anteckningar Dag 2015-10-29 Tid kl. 16.30 1 9.30 Plats Gäddan Forellen Ledarmot: Marianne

Läs mer

Kom m u nstyrelse n Kultur- och fritidsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsförvaltningen. Sekreterare. Synskadades Riksförbund

Kom m u nstyrelse n Kultur- och fritidsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsförvaltningen. Sekreterare. Synskadades Riksförbund Fl PARTILLE KOMMUN Brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor Minnesanteckningar Dag 2016-05-26 Tid kl. 16.30 18:30 Plats KS-sammanträdesrum Ledarmot: Niclas Yla nder (S) Ordförande Björn Hesse (M),

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige

1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige 19:40 1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 Plats och tid 124-134 Paragrafer Vid uppropet antecknas närvaro för 45 ordinarie ledamöter,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 Plats och tid Elisabeth Olsson (KD) och Bahaddin Ali (S) Barn- och utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 1 oktober 2012 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Eva Persson (M) och Bengt Odeholm (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 13 mars 2015. ... Therese Tanner. ... Angela Fasth ...

Eva Persson (M) och Bengt Odeholm (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 13 mars 2015. ... Therese Tanner. ... Angela Fasth ... 1(11) KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:35 Plats och tid Eva Persson (M) och Bengt Odeholm (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 13 mars 2015... Therese Tanner Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 60 60 20:05 1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Social- och arbetsnärnnden Sammantradesdatum 20 13-05-14 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:15 Plats och tid 49 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. 9 Kommunstyrelsen. 7 1 j Jonas Mårdbrink (M) och Eva Carlsson (S)

1 1 PARTILLE KOMMUN. 9 Kommunstyrelsen. 7 1 j Jonas Mårdbrink (M) och Eva Carlsson (S) 15:00 1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTDKOLL Sida Sammanträdesdatum 2016-04-26 KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 Plats och tid 48-56 Stefan Svensson (M) Nicias Ylander (5) Marith Hesse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

16:00. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

16:00. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 16:00 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommuristyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-1 1-28 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 13:00 Plats och tid 130-149 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 79-90. Ordförande V. ordförande Ledamot

1 1 PARTILLE KOMMUN. KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 79-90. Ordförande V. ordförande Ledamot Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-07 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 79-90 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Agne Eklund (FP) och Lasse Selander (V) 19:30. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 18-29

1 1 PARTILLE KOMMUN. Agne Eklund (FP) och Lasse Selander (V) 19:30. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 18-29 19:30 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20140325 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 1829 Plats och tid Paragrafer Vid uppropet antecknas närvaro för

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Ordfirande V. ordforande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot

Ordfirande V. ordforande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2014-01-14 Sida KS-rurnmet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 Plats och tid 1-6 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M)

Läs mer

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 1. 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-02 Sida KS-rumrnet, kommunhuset, kl 14:00 16:30 Plats och tid 46-58 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:00

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:00 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:00 4-l7 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 9 ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av kommunstyrelsen 2015-04-28, 69, reviderad 2015-11-03, 128. Förvaltningss vidaredelegation beslutad 2015-11-11, KS-D 2015:84. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.05 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Nils-Åke Norman (M), ersättare för Kjell Tenn, (C),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M)

Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M) 1(6) Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M) Ordförande Ann Panzar (S) V. ordförande Ludwig Karestedt (M) Kent Vahlén (FP) Jan Nyström (FP) Per-Åke Wesley (KD) Bahaddin Ali (S)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 118 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnärnnden KS-rurnrnet, kommunhuset, kl 18:00 18:55 Plats och tid 103-118 Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Sofie Bichier

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer