1 1 PARTILLE KOMMUN. Mikael Hansson (SD) Leonel Bylund (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 5 maj 2015, kl. 16.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 1 PARTILLE KOMMUN. Mikael Hansson (SD) Leonel Bylund (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 5 maj 2015, kl. 16."

Transkript

1 15: PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid Stefan Svensson (M) Daniel Kristoffersson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (FP) Bert Nygren (KD) Nicias Ylander (S) Isabelle Asadian Falahieh (5) Leonel Bylund (MP) Lasse Selander (V) Mikael Hansson (SD) Ordforande Tjg. ersättare Paragrafer Närvarande Linda Fröberg (M) Adam Algotsson (M) Hadar Kronberg (M) Kaj Nämvik (FP) Anna Strand (C), Mia Erliden Durys (5) Per-Åke Westlund (5) Pia Sundh (MP) Karin Jaxmark (V) Björn Wolff (SD) Närvarande tjänstemän, bilaga C. Mikael Hansson (SD) Leonel Bylund (MP) Utses att justera Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 5 maj 2015, kl Justeringens plats och tid Stefan Svensson Mikael Hansson Partille kommunstyrelse Leonel Bylund ANSLAGIBEVIS Justerande Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum för anslag Kommunkansliet, Partille Protokollet förvaras Carina Marklinder

2 3 Kommunstyrelsen 2 Sam manträdesdatum Antagande av regler för kommunalt partistöd i Partille kommun (KS/2014:256) Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen kring kommunalt partistöd i kraft. Dessa tillämpas från och med mandatperioden Reglerna innebär bl.a. att fullmäktige har att anta vissa regler för utbetalning av kommunalt partistöd samt för redovisning och granskning av hur partistödet använts. Vidare har fullmäk tige att årligen besluta om utbetalning av partistöd. Fullmäktige beslutade , ningsskyldighet. 127, om partistöden för år 2015 och partiernas redovis Konimunkontoret har nu, i enlighet med vad som informerades om i samband med att beslut togs om partistöden för år 2015, också tagit fram förslag till Regler för kommunalt partistöd i Partille kommun samt ett förslag till redovisningsmall. 1 ärendet finns komrnunkontorets tjänsteskrivelse daterad , förslag till Regler för kommunalt partistöd i Partille kommun, ett förslag till redovisningsmall samt arbetsutskot tets beslut , 35. Kornmunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige godkänner Regler för kommunalt partistöd i Partille kommun samt upprättat förslag till redovisningsmall. 65 Fastställande/revidering av reglementen och andra styrdokument angående eko nomi (KS/2015:99) Kominunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande regle menten ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens reglemente för internkontroll, attestreglemente samt reglemente för borgensåtagande. Justerand i n Utdragsbestyrkande j

3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTDKOLL Sida Sammanträdesdatum ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , förslag till Attest reglernentet, Reglemente för borgensåtagande, Reglemente för internkontroll samt arbets utskottets beslut , 36. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer följande dokument i enlighet med upprättade förslag: Attestreglernentet Reglemente för borgensåtagande Reglemente för intemkontroll 66 Fastställande/revidering av ekonomipolicy och ekonomistrategi (KS/20 15:82) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens ekonomipolicy och ekonomistrategi. De större förändringarna som föreslås i ekonomistrategin finns främst under rubrikerna budgetavvikelse, god betalningsberedskap samt säkerställa framtida pensionsutbe talningar. 1 korthet innebär ändringarna följande: Möjligheten att ta med sig ett eventuellt överskott till nästkommande år försvin ner. Riktlinjer kring kortsiktig likviditet införs Riktlinjer kring placering av överlikviditet införs Förändrat kreditbelopp på kommunens bankkonto till minst 70 mnkr Utbetalningar av pensionsförmåner intjänade före 1998 ska finansieras med maximalt 2 % av skatteintäkterna (tidigare 1,6 %). Ny fördelning av tillgångsslag inom pensionsportföljen med syfte att anpassa portfölj en till marknadsläge/konjunktur. Nytt placeringsmål för pensionsportföljen är att risken i portföljen ska begränsas så att marknadsvärdet som mest kan falla 20 % från den högsta nivån som tidi gare uppnåtts. Detta uppnås genom att dynamiskt styra andelen riskfyllda till Justerande ign -, Utdragsbestyrkande

4 1 J PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum gångar (i huvudsak andelen aktier) i förhållande till risken att inte uppnå detta mål. Inga förändringar föreslås i ekonornipolicyn. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , upprättade förslag till ekonornistrategi, ekonornipolicy samt arbetsutskottets beslut , 44. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige Fullmäktige godkänner ekonornipolicy och ekonomistrategi i enlighet med upprättade förslag. Yrkanden Lasse Selander (V) yrkar att meningen Vid konflikt mellan mål och medel är det medlen som styr i Ekonomistrategin under rubriken Budget punkten 2 ska utgå. Marith Hesse (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag utan ställt ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Ordföranden ställer därefter proposition på Lasse Selanders (V) ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige godkänner ekonomipolicy och ekonomistrategi i enlighet med upprättade förslag. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under löpande mandatperiod, vid eventu ellt behov härav, revidera!uppdatera Ekonomistrategin. 67 Val av ledamöter och ersättare i brukarrådet för äldre och funktionshindrade (KS/2015:5) Fullmäktige beslutade , 64, att genom sammanslagning av rådet för funkt ionshinderfrågor och pensionärsrådet tillskapa ett gemensamt brukarråd med organisato risk placering under kommunstyrelsen samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om arbetsforrner, sammansättning och övriga detaljer för rådet. Justeranes sign Utdragsbestyrkande

5 1 Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum SAMMANTRÄDLSPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen beslutade vidare om en arbetsordning för det nya brukarrådet som re glerar rådets uppgift, sammansättning samt arbetsformer samt utsåg rådets ledamöter och ersättare för perioden till och med den 31 december Med anledning av ny mandatperiod finns behov av att utse nya ledamöter och ersättare i brukarrådet samt att se över och revidera arbetsordningen. Arbetsordningen har setts över och reviderats genom kommunstyrelsens beslut , 59. Nu aktuella ärende avser således val av nya ledamöter och ersättare. Utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har givits möjlighet att nominera ledamöter och ersättare till rådet. Kommunkontoret har vi dare gått ut med information till organisationer som företräder personer med funktions nedsättningar och äldre samt annonserat i Partille tidning för att ge samtliga berörda orga nisationer möjlighet att inkomma med nomineringar. Sju nornineringar har inkommit från organisationer som företräder äldre och sex nomineringar från organisationer som föret räder funktionshindrade. Urval har skett utifrån de i arbetsordningen beskrivna kriterier na. Kommunkontoret föreslår, med inkomna nomineringar som underlag, följande ledamöter och ersättare i rådet: Kommunens förtroendevalda Marianne Ahlborg (FP), ordförande Niclas Ylander (S), ersättare Mikael Granberg (M), ledamot Gunilla Palmgren (S), ersättare Björn Hesse (M), ledamot Sara Hansson (V), ersättare Jonas Mårdbrink (M), ledamot Christina Holmqvist (5), ersättare kommunstyrelsen kommunstyrelsen utbildningsnämnden utbildningsnämnden kultur- och fritidsnämnden kultur- och fritidsnämnden vård- och omsorgsnämnden vård- och omsorgsnärnnden Pensionärsorganisationer Ann-Christine Baar, ledamot Barbro Andreasson, ledamot Siv Skog Åström, ledamot Gerth Johansson, ledamot SPF Svalan Vision Pensionärsförening Pensionäremas Riksorganisation (PRO), Partille Svenska KorninunalPensionäremas Förbund, Partille Justerandes sign tjtdragsbestyrkande

6 Kommunstyrelsen 6 Sam manträdesdatum Gunilla Jägemairn, ledamot Leila Lundén, ledamot Aktiva Seniorer Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG Funktionshinderorganisationer Anita Näslund, ledamot Göte Dammare, ledamot Ulla Johansson, ledamot Tim Holmberg, ledamot Annette Nord, ledamot Lars Åke Skoog, ledamot DHR Föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar (FUB), Partille Reumatikerföreningen Partille Attention Autism- och Asbergerföreningen Synskadades Riksförbund Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare i brukarrådet för äldre och funktions hindrade i enlighet med upprättat förslag, för tiden till och med 31 december Kommunstyrelsen väljer Marianne Ahiborg (FP) till ordförande i rådet. 68 Revidering och antagande av allmän stadga för Partille kommuns nämnder, nämndsreglementen och fullmäktiges arbetsordning (KS/20 15:81) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens allmänna stadga för Partille kommuns nämnder samt nämndsreglementen och fullmäktiges arbetsordning. Förslaget innebär att nämndernas reglementen i huvudsak innehåller en beskrivning av nämndernas uppgifter samt de övriga föreskrifter som kan gälla specifikt för respektive Justeran Utdragsbestyrkande

7 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL Sida Sam manträdesdatum nämnd. Utöver vad som är föreskrivet i varje närnnds reglernente ska den allmänna stad gans föreskrifter gälla. Denna allmänna stadga föreslås emellertid inte gälla för kommunstyrelsen eller för krisledningsnärnnden. Föreliggande förslag innebär inga större ändringar i sak. Hänvisningar till lagstiftning har kontrollerats och uppdaterats för att stämma överens med gällande lagar. En förteckning över de reglementsföreskrifter som föreslås ändras med hänsyn till ny lagstiftning m.m. har upprättats. 1 ärendet finns kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad , förteckning över föreslagna kompletteringar/revideringar, arbetsutskottets beslut , 37 samt nedan uppräknade dokument. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige Fullmäktige antar, i enlighet med upprättade förslag, följande dokument; Arbetsordning för fullmäktige Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för krisledningsnämnden Allmän stadga för Partille kommuns nämnder Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för social- och arbetsnämnden Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Reglemente för valnämnden Reglemente för överförmyndaren Yrkanden Lasse Selander (V) yrkar att ett stycke av följande lydelse En ersättare som har väckt en motion fr delta i överläggningen då svaret på motionen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället läggs till under rubriken Motioner i Arbetsordning för fullmäktige. Justeraign Utdragsbestyrkande

8 1 A 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen 8 Sammanträdesdatum Jonas Mårdbrink (M) yrkar att hälso- och sjukvårdsnäinnden för Partille, Härryda och Mölndal tas bort från 1 1 stycket punkten 2 i Reglemente för vård- och omsorgsnämn den. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med ovan ställda yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige antar, i enlighet med upprättade förslag, följande dokument; Arbetsordning för fullmäktige Reglernente för kommunstyrelsen Reglemente för krisledningsnämnden Allmän stadga för Partille kommuns nämnder Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för bygg- och milj önämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för social- och arbetsnämnden Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Reglemente för valnämnden Reglemente för överförmyndaren 69 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KSI2O 15:84) Med anledning av ny mandatperiod, ny praxis och mindre personella förändringar måste kommunstyrelsens delegationsordning revideras. En kompletterande punkt, Ek.Jur. 41, har tillkommit och detta med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande av den 12 december 2013 i mål nr av vilket Justeran s sign / Utdragsbestyrkande

9 1 Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum följer att kommun inte till ett kommunalförbund kan delegera rätten att meddela föreskrif ter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus enligt 2 kap. 7 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Detta har medfört en hemställan om delegering av beslutanderätten från Räddningstj änsten Storgöteborg, RSG, (KS/20 15:106). Framställan från RSG medför också behov av komplettering i kommunstyrelsens reglemente. Korn rnunstyrelsens reglernente behandlas i ärende 2015:81. Revideringar har också gjorts avseende punkterna Ek. jur. 15 och 16. Detta för att minska sårbarheten och anpassa delegationen bättre till nu rådande organisation. Härutöver har ett tillägg gjorts i punkten Fast. 14. Punkten omfattar härmed även namn givning av byggnader. Ändringen är en konsekvens av motsvarande ändring i kommunstyrelsens reglemente. Punkten P.adm 12 A har slutligen kompletterats för att även omfatta beslut enligt be stämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , Kommunstyrel sens delegationsordning med redovisade förslag på kompletteringar och revideringar, hemnställan från Räddningstjänsten Storgöteborg daterad samt arbetsutskottets beslut , 45. Kommunstyrelsen antar delegationsordning med föreslagna revideringar. Kommunstyrelsens beslut avseende kompletterande punkt Ek.Jur. 41, gäller under förut sättning av fullmäktiges beslut om motsvarande komplettering i kommunstyrelsens reg lemente (ärende KS/2015:81). 70 Svar på motion angående samarbete med Universeum (KS/2014:76) Fullmäktigeledamoten Gitte Caous (S) ställde en motion att Partille kommun ska teckna ett avtal med Universeurn som ger hela eller delar av kommunens förskolor/skolor fri tillgång till verksamheten och dessutom fortbildning för våra pedagoger. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning, varef ter den remitterades till utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget i motionen men ser vissa ekonomiska begränsningar och lämnar förslag till genomförande innebärandes att detta sker i en begränsad omfattning exempelvis genom att omfatta en årskurs med start höst terminen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Kommunstyrelsen 10 Sam manträdesdatum ärendet finns motion, utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad , utbildningsnämndens beslut Il, 22 samt arbetsutskottets beslut , 32. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige bifaller, med hänvisning till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse date rad samt utbildningsnämndens beslut il, 22, motionen. 71 Samverkansavtal - Detaljplan för indoor skydiving FlyCan (KS/2015:80) Kommunstyrelsen gav i november 2014 sarnhällsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en detaljplan med syfte att pröva möjligheten att uppföra en anläggning för så kallad indoor skydiving vilket är en vertikal vindtunnel för sirnulering av fritt fall. Samhällsbyggnadskontoret har inlett detaljplanearbetet och nu tagit fram ett förslag till samverkansavtal mellan kommunen och verksamhetsutövaren FlyCan AB, som har un dertecknat avtalet. Avtalet reglerar bland annat exploateringens omfattning, ansvar för framtagande av de taljplan och fördelning av dess kostnader. Inför ett eventuellt antagande av detaljplanen kommer ytterligare minst ett avtal upprättas mellan parterna. 1 ärendet finns samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad , upprättat förslag till samverkansavtal samt arbetsutskottets beslut , 41. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal gällande detaljplan för indoor skydiving. Yrkande Lasse Selander (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Lasse Selanders (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal gällande detaljplan för indoor skydiving. Justeragn IJtdragsbestyrkande

11 Kommunstyretsen 11 Sammanträdesdatum Framställan från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning (KSI2O 15:87) Fullmäktige har tidigare fattat beslut innebärandes bl.a. att Renova AB skulle bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag. Moderbolag och ett dotterbolag är bil dat sedan 1januari Tidpunkten för bildandet av det andra dotterbolaget Renova Miljöpartner AB skulle enligt fullmäktiges beslut den 17 december 2013, 118, ske sen ast vid årsskiftet 2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i dotterbolaget Renova Miljö AB. Styrelsen i Renova AB har nu gjort en framställan till ägarkommunernas fullmäktige att inte behöva dela den konkurrensutsatta verksamheten i två skilda dotterbolag, utan fort satt låta den konkurrensutsatta verksamheten bedrivas i ett dotterbolag men med två skilda affärsområden, som idag. Smärre justeringar i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal föreslås som en kon sekvens av detta. 1 ärendet finns framställan från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning, kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad med tillhörande bilagor bestående av upprättat förslag till bolagsordning för Renova Miljö AB (benämnd bilaga 1), ägardi rektiv (benämnd bilaga 2), aktieägaravtal (benämnd bilaga 3) samt arbetsutskottets beslut , 42. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige upphäver sitt beslut den 18 juni 2013, 66, och den 17 december 2013, 118, i de delar som avser bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera benämnt Renova Milj öpartner AB. Fullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt bilaga 1. Fullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt bilaga 2. Fullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämma att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkterna 2-3 ovan. Fullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga delägar kommuner enligt bilaga 3. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Kommunstyrelsen 12 Sammanträdesdatum Fastställande/revidering av kommunövergripande styrdokument angående säkerhet (KS/2015:83) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för översyn, even tuell revidering och fastställande. 1 detta ärende behandlas Säkerhetspolicy, Strategi för systematiskt säkerhetsarbete (SSA), Plan för krisberedskap och ledning vid extraordinär händelse samt Kriskommunikations plan. Reglemente för krisledningsnämnden hanteras inom ramen för ärende KS/20 15:81. Föreliggande förslag innebär i övrigt inga större ändringar i sak. Samtliga dokument har fått en mer enhetlig utformning vad gäller typsnitt och storlek och har blivit korrigerade rent språkligt. Hänvisningar till lagstiftning har kontrollerats och uppdaterats för att stämma överens med gällande lagar. Vidare har tidigare benämnd Informationspian för händelser, extraordinära händelser och vid höjd beredskap bytt namn och heter numera Kriskommunikationsplan. Sistnämnda dokument har setts över i dess helhet för att passa nuvarande förutsättningar och organisation. 1 ärendet finns tjänsteskrivelse daterad samt upprättade förslag till Säkerhets policy, Strategi för systematiskt säkerhetsarbete (SSA), Plan för krisberedskap och led ning vid extraordinär händelse, Kriskommunikationsplan samt arbetsutskottets beslut , 43. Kommunstyrelsen fastställer upprättad Kriskommunikationsplan i enlighet med upprättat förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer följande dokument i enlighet med upprättade förslag: 5 äkerhetspolicy Strategi för systematiskt säkerhetsarbete (SSA) Plan för krisberedskap och ledning vid extraordinär händelse Justegn Utdragsbestyrkande

13 ) Kommunstyrelsen 13 Sam manträdesdatum Information Maria Standar och Jan Wesa inforrrierar om månadsrapport mars Jonas Mårdbrink (M) informerar om GR:s styrgruppsmöte för sociala området den 20 april Nicias Ylander (S) informerar om GR:s styrgruppsrnöte för miljö och samhällsbyggnad den 24 april Meddelanden Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.rn. enligt bilaga A samt kallel ser till berednings-au , och till handlingarna. 76 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut enligt bilaga B, arvodesutskottets protokoll samt arbetsutskottets protokoll till handlingarna. Justeign Utdragsbestyrkaride

14 KS Meddelanden Bilaga A Datum Handi. Tillhör Innehåll :370 Kommunstyrelsen Centrala sarnverkansgruppen CSG :374 Kommunstyrelsen Räddningstj änsten Storgöteborg - Årsredovisning :441 Kommunstyrelsen S amordningsförbundet - Styrelseprotokoll :487 Kommunstyrelsen SKL - Cirkulär 15:4, Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015

15 Delegationsbeslut Bilaga B Beteckning Beskrivning Datum KS/2013:65 Beslut om avvisande av för sent inkomna överklaganden Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015:16 Beslut om avvisning av för sent inkomna överklaganden avseende Helena Bråtegren detaljplan för bostäder, Ugglum 8:22 rn fl. fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning, punkt Ek.jur 16. Beteckning Beskrivning Datum KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, november 2014 Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015:17 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström november 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, december 2014 Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015: 18 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström december 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2015:102 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksffirdtjänst, januari Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D12015: 19 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström januari 2015 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2015:102 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, februari Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/20 15:20 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhälisbyggnadskontoret under Ellinor Holmström februari 2015 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Beteckning Beskrivning Datum KS/2015:95 Avtal om lägenhetsarrende på Lexby 3.5 och Lexby 1:95 - JIH Fastighet AB Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015:21 Arrendeavtal om markområde på fastighetema Lexby 3.5 och Malm Pettersson Lexby 1:95 för in- och utfart, har tecknats mellan Partille kommun och JIH Fastighet KB. Beslut fattat med stöd av KS delegationsförteckning punkt fast 6. ft

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum Bilaga C Närvarande tjänstemän Carina Marklinder, kommunsekreterare Maria Standar, ekonomichef, 64-67, 74 Katarina Heglind, redovisningschef, 64-66, 74 Jan Wesa, personaichef, 74 Johanna Rössberger, kommunjurist, ss 66-69, 73 Jonas Hassling, controller/administrativ chef, UF, 70 Jörgen Hermansson, sarnhällsbyggnadschef, Per Söderquist, teknisk chef, 72

16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot

16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot 16:30 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-29 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 34-47 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S)

Läs mer

J PARTLLE KOMMUN & L:

J PARTLLE KOMMUN & L: J PARTLLE KOMMUN Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Sammanträdesdatum 2015-02-24 2015-02-10 KUNGÖRELSE c Partille kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde tisdagen den 24 februari 2015 kl. 18:30 i Sessionssalen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00. BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 47/2014. Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 47/2014. Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Kommunstyrelsen Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Kenneth Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer