Budget och verksamhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget och verksamhetsplan 2015-2017. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 196"

Transkript

1 bilder från hängbron, nya mariedal skolan samt invigning av hemsjukvården.foto: marie zetterlund Budget och verksamhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige

2 2 Innehållsförteckning Politisk budgetskrivelse 3 Vision Omvärldsanalys 9 Finansiell analys 11 Riktlinjer och mål av betydelse för god ekonomisk hushållning sid Finansiella riktlinjer 15 Finansiella mål 17 Verksamhetsmål 18 Kommunens finansförvaltning 22 Resultatbudget/ -plan 25 Kassaflödesbudget/ -plan 27 Balansbudget/ -plan 28 Budgetramar 29 Förtydliganden till budgetramar/ -plan 30 Budgetramar 2015, specifikation kapitaltjänstkostnader 32 Investeringsbudget/ -plan 33 Förtydliganden till investeringsbudget/ -plan 34 Styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner sid Kommunstyrelsen 35 Barn- och utbildningsnämnden 40 Kultur- och tekniknämnden 46 Miljö- och byggnadsnämnden 50 Revisionen 54 Socialnämnden 55 Protokollsutdrag KF 126, 196 bilagor

3 3 Politisk budgetskrivelse Timrå kommuns vision för 2015 Kommunen med livskvalitet, det självklara valet, är det som gäller för detta budgetår också. För sista gången speglar denna budget de övergripande målen om tillväxt, service och livsmiljö enligt det visionsdokumentet. Under 2015 ska en ny vision med nya övergripande mål läggas fast för en tidsperiod framåt. Förändringsarbetet med en välskött skola fortsätter och förhoppningsvis kan vi under året se positiva resultat. Det är otroligt viktigt att eleverna tycker att det är kul att gå i skolan, att få lära sig viktiga saker, få möjlighet att utveckla sina kreativa och entreprenöriella förmågor så att de kan möta framtiden och arbetslivet på ett positivt sätt. De elever som behöver särskilt stöd ska självklart få det. Skolans ansvar är stort och det måste tas. Även detta år, likväl som senaste mandatperioden så förstärker vi budgeten med ytterligare ekonomiska resurser, totalt på fem år blir det nästan 87 miljoner kronor. Dessutom ser vi möjligheter med extra förstärkningar av skolans resurser genom en ny regering. Vi ser att det finns en tydlig ambition från regeringshåll med extra tjänster som vill minska administrationen för lärarna så de får mera tid med eleverna och det välkomnar vi verkligen. Vi är glada över att visa upp nya och fräscha skolmiljöer, först Arenaskolan och nu Mariedalsskolan. Vi fortsätter med insatser på Ala skola och Bergforsens skola. Det är också dags för en ny matsal på Söråkers skola. De växande bristerna i samhällets trygghetssystem som a-kassan och sjukförsäkringen gör att våra försörjningsstödskostnader ökat. Med en ny regering och signaler om ett förbättrat trygghetssystem gör att vi ser ljusare på framtiden. Tillsammans med en aktivare arbetsmarknadspolitik så gör vi bedömningen att utanförskapet kommer att minska. Vi förstärker våra insatser inom ramen för Lärande och arbete och vi fortsätter att använda minst en miljon kronor av försörjningsstödet till aktiva arbetsmarknadsinsatser där det är möjligt. Vi startar upp arbetet för att förverkliga ambitionen med grönare och attraktivare kommundelscentra. Först genom att göra en gång- och cykelväg i Söråker som binder ihop centrum med havet. Projektering av insatserna i Sörberge genomförs 2015 och ambitionen är start år Under 2015 ska allaktivitetshuset i Tallnäs vara på plats. Det är viktigt att få igång både dag- och kvällsaktiviteter för olika åldersgrupper där. Arbetet kan ske i samverkan med många olika parter. Tvåa i Norrland var vi 2014 när det gäller företagsklimatet, men vi klättrade ändå till plats 57 i Sverige, och på plats 11 när det gäller företagsservice. År 2015 når vi målet med Norrlands bästa företagsklimat och topp 10 i Sverige när det gäller företagsservice! Ewa Lindstrand Kommunstyrelsens ordförande (S)

4 4 Vision 2015 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

5 5 Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service.

6 6 Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna är delaktiga och har inflytande i den demokratiska beslutsprocessen. Processperspektivet: Kommunens organisation är effektiv och har fokus på helhetssyn och service. Medarbetarperspektivet: Kompetensen i organisationen utvecklas i enlighet med medborgarnas¹) behov. Alla medarbetare visar tillit och respekt i mötet med medborgaren samt har ett förhållningssätt som inger förtroende. Alla medarbetare har utrymme att använda hela sin förmåga att växa och utvecklas i en gemenskap. Nya arbetsmetoder- och modeller prövas. Olika värderingar och åsikter respekteras, experiment uppmuntras och misslyckanden tillåts. Ekonomiperspektivet: omfattning, kvalitet och nettokostnader anpassas till en god ekonomisk hushållning. Budgetramarna är gränsen för vad verksamheten får kosta. Prognossäkerheten är god. Utvecklingsperspektivet: Genom en aktiv omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning säkras målen. ¹) nuvarande och potentiella kommuninvånare, företagare och besökare. Används i denna betydelse här och framgent i dokumentet.

7 7 Kommungemensamma mål Tillväxt Timrås befolkning har år 2015 växt till personer Med ett näringsliv i tillväxt med fler lönsamma och växande företag har nya arbetsplatser skapats. Timrå har ett livaktigt nyföretagande, expansion i befintliga företag och etablering av nya verksamheter. Klimatet för entreprenörskap och företagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i skolan. Kreativa läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhällsoch tillväxtmotorer. Timrå har år 2015 Norrlands bästa företagsklimat och är placerad på topp 10 vad gäller Service till företag. Timrå har förverkligat sina naturliga förutsättningar som regional knutpunkt vad gäller flyg, järnväg, vägar och sjöfart. I kommunen finns attraktiva boendealternativ och en professionell samhällsservice. Service Timrå kommun är proffs på service! Detta innebär att medborgarna möts av en förstklassig och effektiv service. Medborgarna möts av personal som är tillgänglig, lyhörd och ger snabb återkoppling. Detta innebär att varje skattekrona används på bästa sätt. Medborgarnas behov är i fokus. Detta innebär att arbetet i kommunen präglas av nytänkande och helhetssyn. Särskilt viktigt är samarbete mellan kommunens verksamheter och med andra kommuner och organisationer.

8 8 Livsmiljö God livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling präglar Timrå kommun! Timrå kommun medverkar till att ungdomar såväl som äldre har en god livskvalitet genom en väl utvecklad och kreativ skola samt en god äldreomsorg. Kommunens rika fritids- och kulturutbud ger näring till utveckling och hälsa. Timrå kommun accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I kommunen råder jämställdhet, mångfald och social integration. Ekokommunen Timrå fortsätter att utvecklas mot ett hållbart samhälle ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Klimatpåverkan och annan negativ miljöpåverkan minskar. Kommundelscentra är vackra och trivsamma. Personalpolitik Ekonomi Kommunen är en god arbetsgivare som medger hög grad av delaktighet, mångfald, inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje medarbetare. Personalens kreativitet och kompetens tas tillvara och stimuleras. Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt. Detta uppnås genom att det ekonomiska resultat ligger på en nivå som innebär god ekonomisk hushållning, soliditeten stärks successivt och den långfristiga låneskulden minskar.

9 9 Omvärldsanalys Detta avsnitt baseras på rapporten Konjunkturläget, Konjunkturinstitutet (KI) Den internationella konjunkturen I stora delar av omvärlden har den ekonomiska utvecklingen varit svag hittills i år, i synnerhet i euroområdet där BNP knappt ökade alls det första halvåret. Flertalet enkätbaserade konjunkturindikatorer i OECD-området pekar på att BNP växer starkare under resten av året. De ljusare utsikterna är delvis en följd av låga styrräntor och mindre finanspolitiska åtstramningar än föregående år. Efter en lång period av låga investeringar i kölvattnet av finanskrisen finns det också ett växande behov av nyinvesteringar, men strama kreditförhållanden fortsätter att hämma investeringarna i en del euroländer. I år växer BNP i OECD-området som helhet med 1,9 procent och nästa år ökar tillväxten till 2,5 procent. Eftersom resursutnyttjandet i nuläget är mycket lågt kommer återhämtningen att ta lång tid och inflationen i OECD-området når inte över 2 procent i år eller nästa år. I USA och Storbritannien, som båda ligger före euroområdet i konjunkturcykeln, börjar styrräntorna höjas under 2015, medan ECB:s första höjning dröjer till början av Riskerna för en sämre utveckling dominerar fortfarande, bland annat som en följd av det stora antalet konflikthärdar runt om i världen. Dessutom innebär den höga offentliga skuldsättningen och andra strukturella problem i euroområdet att riskerna för en förnyad skuldkris finns kvar, samtidigt som problemen i banksektorn kan leda till att kreditgivningen stramas åt markant. Såväl i år som nästa år blir finanspolitiken i många länder mindre åtstramande än vad som varit fallet de senaste åren och håller inte tillbaka konsumtionen lika mycket. Stigande aktie- och bostadspriser stimulerar också konsumtionen i en del länder, liksom en positiv utveckling på arbetsmarknaden. I många tillväxtekonomier ser tillväxten ut att stabiliseras och i vissa fall öka efter en viss nedgång i början av Exporttillväxten har stigit på många håll och i ett antal länder driver ekonomisk-politiska åtgärder på den inhemska efterfrågan. Skillnaderna mellan olika regioner är dock stor. Konjunkturen i Sverige Tillväxt Svensk ekonomi befinner sig i en utdragen lågkonjunktur. Det beror huvudsakligen på den svaga utvecklingen i omvärlden efter finans- och skuldkriserna som började Svensk BNP var i stort sett oförändrad de två första kvartalen i år. En svag utveckling av omvärldsefterfrågan dämpade exporten och näringslivets investeringar exklusive bostäder föll tillbaka. Barometerindikatorn, som speglar stämningsläget i ekonomin som helhet, ligger dock på en nivå som indikerar att BNP utvecklas starkare under resten av året. Inflation Den svaga konjunkturen i Sverige och i omvärlden har gjort att inflationen har varit mycket låg de senaste åren. Under årets första sju månader uppgick KPIF-inflationen till i genomsnitt 0,5 procent. Den mycket låga inflationen och dämpade inflationsutsikter föranledde Riksbanken att sänka reporäntan överraskande mycket i juli, från 0,75 procent till 0,25 procent. Mycket talar dock för att perioden med exceptionellt låg inflation snart är över. De månatliga prisförändringarna på livsmedel och tjänster var mycket låga kring årsskiftet men är nu betydligt högre. Dessutom har kronan försvagats med knappt 4 procent under året vilket med viss fördröjning driver upp priset på importerade varor och tjänster. Slutligen innebär den svaga produktivitetsutvecklingen att arbetskostnaden per producerad enhet ökar relativt mycket i år.. Sysselsättning Efter en svag inledning på året steg sysselsättningen mer än väntat det andra kvartalet. Framåtblickande indikatorer talar för en fortsatt uppgång i närtid och sysselsättningen ökar med drygt 1 procent i år. Den starkare BNP-utvecklingen innebär att sysselsättningen fortsätter att öka med 1 procent per år eller något mer och sysselsättningsgraden fortsätter att stiga. Produktiviteten i näringslivet ökar då i ungefär normal takt, efter ett antal svaga år. Arbetskraften, som har ökat starkt de senaste åren, växer i år nästan lika snabbt som sysselsättningen och arbetslösheten faller därför endast marginellt till 7,9 procent. De kommande åren dämpas tillväxten i arbetskraften. Det är bland annat en följd av att tidigare genomförda utbudsstimulerande åtgärder inte längre bidrar till arbetskraftens ökning i samma utsträckning. Arbetslösheten faller därmed tillbaka till omkring 6,5 procent 2017 och 2018, vilket är i paritet med den av Konjunkturinstitutet bedömda jämviktsnivån. Eftersom arbetslösheten efter finanskrisen har legat på en hög nivå riskerar detta att leda till stigande långtidsarbetslöshet. Uppgången i långtidsarbetslösheten har dock inte varit så stor som man kunde befara.

10 10 Några nyckeltal, procentuell förändring från föregående år 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 BNP¹) 1,5 2,1 3,3 3,4 2,7 Timlön²) 2,2 2,6 3,1 3,4 3,7 Arbetade timmar¹) 0,4 1,2 1,3 1,4 0,8 KPI 0,0-0,1 1,3 2,7 3,4 Källa: SKL, cirkulär 14:38, ¹)Kalenderkorrigerad ²)Hela arbetsmarknaden, nationalräkenskaperna (NR) Kommunernas ekonomiska läge Detta avsnitt baseras på Ekonomirapporten, SKL, april 2014 samt cirkulär 14:32, SKL, och cirkulär 14:38, SKL Utgångsläget Kommunerna redovisade ett sammantaget resultat för 2013 på 15,7 miljarder kronor. Det motsvarar 3,5 % av skatter och generella statsbidrag och är det högsta hittills mätt i miljarder kronor för kommunerna. Liksom flera år tidigare gjordes 2013 en återbetalning av inbetalade premier från AFA Försäkring på nära 8 miljarder kronor, som därmed till stor del förklarar den höga resultatnivån. Högre skatteunderlagstillväxt än budgeterat bidrog också till det positiva resultatet. Sammantaget har kommunerna haft ett positivt resultat under de senaste tio åren, med ett genomsnittligt resultat som motsvarar 2,7 % av skatter och generella statsbidrag. Positivt är att många kommuner uppger att de haft en god budgetföljsamhet i verksamheterna. De senaste årens starka resultat förklaras i hög grad av tillfälliga tillskott, som till exempel återbetalningar från AFA Försäkring. Dessa tillfälliga och relativt omfattande belopp har till stor del förstärkt kommunernas resultat och räddat många kommuner från att redovisa underskott. De tillfälliga förstärkningarna av resultatet innebär en pedagogisk utmaning eftersom det inte speglar det ekonomiska läget i kommunerna och det kan vara svårt att motivera och genomföra nödvändiga effektiviseringar och besparingar för att skatteunderlaget inte växer tillräckligt snabbt eller för att kostnaderna ökar oväntat kraftigt inom någon verksamhet. Utveckling Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har utvecklats svagare än beräknat, och haft en ryckig utveckling. Fjolåret avslutades starkt, men innevarande års utveckling har varit svag. Samtidigt ökar antal arbetade timmar vilket är en förklaring till ökningen i produktion. Den låga inflationen är gynnsam för skatteunderlaget. Låga prisökningar medför att den reala intäktsökningen ändå blir relativt stark. Bedömningen är att skatteunderlaget 2014 och 2015 ökar med 3,5 % respektive 4,7 %. Utveckling Från och med 2016 stärks tillväxten som är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden och en stark inhemsk efterfrågan då såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. Antalet arbetade timmar växer med drygt en procent per år och skatteunderlaget med över 2 % i reala termer. Skatteintäkterna beräknas växa med 4,9 % respektive 4,8 % 2016 och Prognostiserad skatteunderlagstillväxt*), % 3,5 3,5 4,7 4,9 4,8 *)Procentuell förändring från föregående år Källa: SKL, cirkulär 14:38,

11 11 Finansiell analys Fyra perspektiv vid finansiell bedömning: Kontroll över den ekonomiska utvecklingen? Risker som kan påverka resultat och kapacitet? Kapacitet att möta finansiella svårigheter på lång sikt? Balans över intäkter och kostnader under året och över tiden? I kommunens årsredovisning analyseras den finansiella utvecklingen och ställningen med hjälp av 14 nyckeltal. Analysen syftar till att utifrån de fyra perspektiven resultat, kapacitet, risk och kontroll identifiera finansiella problem och positiva faktorer för att därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning eller ej. I verksamhetsplanen har sju nyckeltal valts ut att utgöra en komprimerad finansiell analys. I analysen ingår utfallen för 2012 och 2013, budgeterade eller prognostiserade värden för 2014 samt budgeterade värden för Vilka nyckeltal används för att bedöma de fyra perspektiven? Budgetföljsamhet Prognossäkerhet Likviditetsmått Ränterisker Borgensåtaganden Totala pensionsskulden Soliditet Tillgångars förändring Långfristiga skulder Kostnadsandel Självfinansieringsgrad Nettoinvesteringar Finansnetto Årets resultat Avstämning balanskrav Resultat Årets resultat och dess orsaker klarläggs. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under de tre senaste åren? Investeringar, deras utveckling och finansiering diskuteras också inom detta område. Nyckeltal: 1 Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 2 Självfinansieringsgrad av investeringar 3 Årets resultat 1 Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag Verksamheten/ skatteintäkter + statsbidrag Avskrivningarna/ skatteintäkter + statsbidrag Finansnettot/ skatteintäkter +statsbidrag nettokostnader¹)/skatteintäkter + statsbidrag ¹) inklusive finansnetto % 95 % 92 % 94 % 3 % 3 % 3 % 3 % 1 % 1 % 3 % 0 % 100% 99 % 98 % 97 % Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur stor del av skatteintäkterna och generella statsbidrag som går till den löpande verksamheten inklusive finansnetto. I en sund ekonomisk utveckling finns en följsamhet mellan nettokostnadsökning och skatteintäktsökning. En av kommunens finansiella målsättningar är att nivån ska understiga 98 % för att kommunen ska leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Det kan även uttryckas som att resultatet före extraordinära poster ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. För 2013 är ökade skatteintäkter och ökade generella statsbidrag samt återbetalning av premier från AFA Försäkringar de främsta anledningarna till det positiva resultatet. För 2014 är det positiva skatteavräkningar samt ökad befolkning (i jämförelse med budget) som förklarar positivt resultat. I budget 2015 har i princip allt resursutrymme använts för ökade verksamhetskostnader. 2 Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad mnkr Finansiering via medel från drift 4,6 63,0 60,9 52,8 Finansiering via sparade medel 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering via nya långfristiga lån 30,0 10,0 0,0 20,0 Årets nettoinvesteringar 34,6 73,0 60,9 72,8 Självfinansieringsgrad investeringar 100 % 48 % 71 % 66 %

12 12 En hög självfinansieringsgrad innebär att kommunen kan finansiera investeringarna utan att låna eller minska befintlig likviditet. En hög självfinansieringsgrad innebär också att det finansiella handlingsutrymmet kan bibehållas inför framtiden. För 2013 års investeringar, främst skolprojektet, finansierades som helhet med egna medel. Den budgeterade investeringsnivån 2014, 73 mnkr, planeras endast delvis att finansieras med nya lån. I budget 2015 reduceras investeringsnivå kraftigt jämfört med 2014, upplåning som planeras stärker även likviditeten. 3 Årets resultat mnkr kommunen. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Kommunens soliditet är lägre jämfört med andra kommuner. Den genomsnittliga soliditeten (ovägt medelvärde) exklusive ansvarsförbindelse för samtliga kommuner låg för 2013 på 50 % och inklusive ansvarsförbindelse på 4 % Soliditet, % Årets resultat 3,0 5,8 13,1 21,5 Årets res i % av skatteint + gen statsbidr 0,3 0,6 1,5 2, Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Budget Årets resultat/ invånare, kr Kommunens resultat är känsligt för förändringar i statsbidragsregler, skatteintäkter m.m. Resultatet 2012 motsvarade 2,5 % och resultatet ,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det prognostiserade resultatet 2014 är positivt, betydligt högre än budgeterade 0,6 %. Det budgeterade resultatet 2015 förväntas bli betydligt lägre än den långsiktiga planen på ett resultat som motsvarar 2 % av skatter/ generella statsbidrag. Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap Från 2002 t.o.m har Timrå kommun ett samlat överskott på ca 95 mnkr. Hur har kommunens långsiktiga betalningsförmåga och finansiella motståndskraft utvecklats? Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt? Nyckeltal: 4 Soliditet 5 Långfristiga skulder 4 Soliditet, % (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) mnkr Exkl. ansvarsförb Inkl. ansvarsförb Soliditet beskriver finansiell styrka på lång sikt. Den anger hur stor del av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har 5 Långfristiga låneskulder mnkr Långfristiga låneskulder 154,0 140,0 135,0 153,0 Den långfristiga låneskulden har de senaste åren varit i princip oförändrad genom strikt amortering samt låg upplåning. Vid utgången av 2013 uppgick kommunens långfristiga skuld till kr per invånare, jämfört med snittet för riket på kr per invånare. För 2014 är prognosen att den långfristiga låneskulden kommer att minska trots en högre investeringsnivå, främst skolinvesteringarna. Enligt budget 2015 kommer den långfristiga låneskulden att maximalt uppgå till 154 mnkr Utfall Låneskuld, mnkr Utfall 2014 Prognos Budget Risk och kontroll Föreligger risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? Vilken kontroll har kommunen haft över den ekonomiska utvecklingen? Nyckeltal: 6 Likviditet 7 Pensionsåtaganden och förvaltning av pensionsmedel

13 13 6 Likviditet ur ett riskperspektiv mnkr Likvida medel 48,0 43,9 50,5 70,9 Balanslikviditet¹) 92 % 76 % 81 % 80 % ¹) Med balanslikviditet avses omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder När likviditeten analyseras är det viktigt att samtidigt beakta förändringen av de långfristiga lånen. De likvida medlen minskade under 2013, till 50,5 mnkr och balanslikviditeten uppgick till 81 %. Enligt budget blir balanslikviditeten lite lägre under Enligt budget 2015 ökar balanslikviditeten till 92 %. Kommunen har en checkkredit som gör att eventuella svackor i betalningsberedskapen kan hanteras. Några risker på kort sikt föreligger ej Utfall Balanslikviditet, % 2013 Utfall 7 Pensionsåtaganden och förvaltning av pensionsmedel mnkr (inkl. löneskatt) Pensioner som kortfristig skuld 26,1 26,0 24,7 25,3 Avsättning till pensioner 71,0 63,0 63,2 52,6 Pensionsförpliktelser före ,9 432,0 446,1 427,6 Total pensionsskuld 507,0 521,0 534,0 505,5 Pensionsåtagandet redovisas fr.o.m enligt den s.k. blandmodellen, dels som en avsättning inom balansräkningen, dels som en ansvarsförbindelse (pensioner intjänade före 1998). Avgiftsbestämd ålderspension (kortfristig skuld) utbetalas i början av nästkommande år. Det åtagande som redovisas som en ansvarsförbindelse uppgår 31 december 2013 till 446,1 mnkr inklusive löneskatt. Under 2013 sänktes diskonteringsräntan, som enligt gällande riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS 07), används vid Budget Budget beräkning av framtida pensionsutbetalningar. Detta innebar att såväl avsättningen som ansvarsförbindelsen för pensioner ökade. mnkr (inkl. löneskatt) Avsättning för pension enl. PFA 98/KAP-KL inkl. kortfristig skuld 97,1 89,0 86,4 78,0 Finansiella placeringar (pensionsfond) 0,0 0,0 0,0 0,0 Av sammanställningen ovan framgår att det inte finns några finansiella tillgångar för att finansiera framtida pensionsutbetalningar. Samtliga åtaganden för pensioner är återlånade av kommunen. En stor risk utgör fortfarande ansvarsförbindelsen för pensioner. I bokslut har kommunen öronmärkt sammanlagt 89,0 mnkr av årets resultat för att täcka framtida utbetalningar avseende ansvarsförbindelsen Total pensionsskuld, mnkr Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Budget Sammanfattande kommentarer Den finansiella analysens syfte är att identifiera problem och positiva faktorer. Följande problem och positiva faktorer som kan härledas ur den finansiella analysen är viktiga att lyfta fram: 1. Balansen mellan kostnader/intäkter var under ca +42 mnkr. Enligt budget 2014 är resultatet 5,8 mnkr. Enligt budget 2015 når kommunen för detta år ett positivt resultat om 3,0 mnkr var ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag 29 mnkr jämfört med För 2014 budgeteras en ökning med 44 mnkr jämfört med 2013, vilket förklaras av förändringar i utjämningssystemet samt skatteväxling med landstinget för hemsjukvården. Budget 2015 innebär en ökning med 32 mnkr jämfört med 2014.

14 14 3. Soliditeten ligger på en betydligt lägre nivå än för jämförbara kommuner. De senaste årens övervägande positiva resultat har inneburit att den har ökat från 22 % 2006 till 33 % Inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner är soliditeten starkt negativ. För 2014 budgeteras soliditeten till 34 %. Budget 2015 innebär en soliditet på 36 %. 4. Ca 17 mnkr per år har de senaste åren amorterats på låneskulden. Under 2014 kommer investeringarna enligt prognosen, trots att de är på förhållandevis hög nivå, att kunna finansieras med låg nyupplåning och låneskulden bör kunna ligga kvar på ungefär samma nivå. För 2015 erfordras viss nyupplåning, delvis som konsekvens av senarelagd upplåning. 5. Likviditeten har under de senaste åren varit på en acceptabel nivå., vilket har inneburit liten känslighet för den löpande verksamheten och investeringarna. Med anledning av nyupplåning kommer likviditeten att enligt budget kunna upprätthållas under ,0 mnkr har hittills öronmärkts för den pensionsskuld som uppstod före 1998 och som är redovisad som en ansvarsförbindelse och uppgår till 446,1 mnkr inklusive löneskatt den 31 december 2013.

15 15 Riktlinjer och mål av betydelse för god ekonomisk hushållning Enligt Kommunallagen (8 kap 5 ) ska kommuner och landsting för verksamheten ange mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Av lagstiftningen framgår inte i detalj vad som är att betrakta som god ekonomisk hushållning. I tidigare propositioner har dock angivits att en kommun inte bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov samt att verksamheten ska utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Finansiella riktlinjer Enligt den kommungemensamma målsättningen för ekonomin i Vision 2015 ska kommunen ha handlingsfrihet på kort och lång sikt. Detta uppnås genom att det ekonomiska resultatet ligger på en nivå som innebär god ekonomisk hushållning, soliditeten stärks successivt och den långfristiga låneskulden minskar. Resultat Lagstiftaren menar att balanskravet utgör miniminivå för resultatet och att god ekonomisk hushållning behövs för att med ökade resurser bl.a. kunna möta ökande behov av vård och omsorg till allt fler äldre samt ökande pensionsutbetalningar. Enligt lagstiftaren måste resultatet vara tillräckligt stort så att varje generation kan bära kostnaderna för den service som den konsumerar så att skatten inte ska behöva höjas för att garantera motsvarande servicenivå för kommande generation. När resultatnivån bestäms måste också investeringarna beaktas. Om investeringsnivån är högre ger ett högre resultat större möjligheter att finansiera investeringarna med egna pengar. Annars måste investeringarna lånefinansieras. En hög låneskuld gör kommunen mer sårbar och känslig för ränteutvecklingen. Ökade räntekostnader tar resurser från verksamheten. Ur ett generationsperspektiv bör inte dagens kommuninvånare övervältra kostnader för sina investeringar på kommande generationer. Någon exakt nivå för resultatet anges inte i lagstiftningen. Enligt förarbeten till lagstiftning kan 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning utgöra en nivå där resultatet innebär god ekonomisk hushållning, vilket har kommit att utvecklas till en praxis. Någon djupare analys bakom denna nivå har inte presenteras, utan varje kommun ska anpassa målsättningarna till sina egna förhållanden och omständigheter. Motiv för ett positivt resultat Ett positivt resultat behövs för att finansiera framtida utbetalningar av pensioner intjänade före I enlighet med den kommunala redovisningslagen tillämpar kommunen den s.k. blandmodellen som innebär att pensioner som tjänats in före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse, vilket betyder att de inte ingår i pensionsavsättningen i balansräkningen, utan redovisas som kostnader det år de betalas ut. Under de närmaste åren kommer de att öka markant, fram till år 2027, då de enligt KPA Pensions prognos från april 2014 är som högst. Det finns därför behov av att genom en högre resultatnivå bygga upp ett större eget kapital så att utbetalningarna kan finansieras den dag de uppstår. I annat fall kommer utbetalningarna att kräva resurser från verksamheten. Under perioden har sammanlagt 89,0 mnkr av årets resultat öronmärkts för framtida pensionsutbetalningar. Tkr Utbetalning från ansvarsförbindelsen i löpande priser Särskild löneskatt gamla utbetalningar och broms Effekt av bromsen på gamla utbetalningar Gamla utbetalningar Det bör också i resultatet finnas marginal för minskade skatteintäkter/generella statsbidrag samt oförutsedda händelser. 1 % minskning av skatteintäkterna motsvarar ca 7,8 mnkr och 1 % ökning av kommunens nettokostnader ca 10 mnkr. Ytterligare en anledning till att resultatet med marginal bör överstiga balanskravet är att skapa ett utrymme att över tiden kunna skattefinansiera investeringarna. Från 1990-talets slut till början på 2000-talet hade Timrå kommun ett stort samlat underskott på ca 300 mnkr. Ur ett generationsperspektiv bör dessa underskott hämtas igen. Underskotten har lett till att Timrå kommun har ett lågt eget kapital och en låg soliditet jämfört med andra kommuner. Inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner uppgår eget kapital i bokslutet 2013 till -229 mnkr. Under 2014 har diskonteringsräntan, som enligt gällande riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS 07), används vid År

16 16 beräkning av framtida pensionsutbetalningar varit oförändrad. Den långfristiga målsättningen har tidigare varit ett resultat efter finansiella poster på minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. De senaste fem åren ligger resultatet på minst 2 % under två av fem år. Sammanlagt för perioden ligger det på 2,0 % motsvarar det budgeterade resultatet på 5,8 mnkr 0,6 %. Resultatnivån i budget/plan på 3,0 mnkr 2015 motsvarar 0,3 %. För att på sikt uppnå ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, bör resultatet efter planperiodens slut varje år ligga på minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. Låneskuld och soliditet Kommunen bör ha en beredskap för eventuella framtida finansiella svårigheter, dvs. en långsiktig betalningsförmåga och finansiell motståndskraft. En hög låneskuld gör kommunen mer sårbar och känslig för ränteutvecklingen. Kommunens låneskuld har tidigare varit högre jämfört med andra kommuner, men på senare år har den minskat. Vid utgången av 2013 uppgick kommunens långfristiga skuld till kr per invånare, jämfört med snittet för riket på kr per invånare. De senaste åren har inneburit en målmedveten minskning av den långfristiga låneskulden, som var som högst år 2001 med 345 mnkr till 135 mnkr i bokslutet Med anledning av positiva kassaflöden de sista tre åren har investeringarna dessa år delvis finansierats med egna medel. Låneskulden i bokslutet 2013 minskade med 18 mnkr vilket motsvarar årets amortering av låneskulden. Bedömningen är att för att finansiera den prognostiserade investeringsnivån 2014 på ca 70 mnkr kommer i huvudsak likvida medel att ianspråktas. I budget/flerårsplan förutses ett behov att ta upp nya lån med30 mnkr 2015 och 20 mnkr 2016 och 0 mnkr Fortsatta amorteringar på befintliga lån ska dock göras, så att låneskulden ökar netto med 14 mnkr 2015, ökar 2 mnkr 2016 och minskar 18 mnkr Soliditet är ett mått på finansiell styrka på lång sikt och anger hur stor del av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen. En minskning av låneskulden, allt annat lika, leder i sig till högre soliditet. Även utvecklingen av tillgångarnas värde påverkar soliditeten. Ett positivt resultat leder till högre soliditet och bättre beredskap för ökade kostnader, t.ex. avseende pensionerna som nämnts ovan, och ökade möjligheter att självfinansiera investeringar. Kommunens soliditet är låg jämfört med snittet för kommunerna, 33 % jämfört med 50 % exklusive ansvarsförbindelsen Inklusive ansvarsförbindelsen var soliditeten 2013, -34 % i Timrå och 4 % i riket För att långsiktigt förbättra kommunens finansiella styrka bör soliditeten därför successivt öka. Den högre investeringsnivån med påföljande måttliga ökning av låneskulden 2014 leder till att soliditeten beräknas uppgå till något högre nivå 2014 jämfört med 2011, för att sedan öka något under 2015 och Soliditeten enligt prognosen per den 31 augusti bedöms till 34 % för Enligt budget/plan uppgår den till 36 % 2015, 36 % 2016 och 37 % Kommunen bör på sikt, genom goda resultat och restriktivitet med att lånefinansiera investeringar även efter planperiodens slut, uppnå en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner. God ekonomisk hushållning finansiellt perspektiv Positiva resultat och återhållsamhet med lånefinansiering av investeringar ska leda till en utveckling mot ett positivt eget kapital och en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner.

17 17 Finansiella mål Med hänvisning till Vision 2015 samt den finansiella analysen kan de finansiella målen preciseras på följande sätt: 1. Resultat före extraordinära poster Resultatet före extraordinära poster bör uppgå till minst nedan angivna procentsatser av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. 3. Soliditet Kommunens soliditet (andel av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital) ska successivt stärkas Soliditet, % Utfall Prognos Mål Mål Mål ,5 % 2,0 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Utfall 2014 Prognos 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2. Långfristig låneskuld Kommunens långfristiga låneskuld ska i ett längre perspektiv fortsätta att minska med ca mnkr per år ska den tillfälligt tillåtas att öka och uppgå till följande belopp (mnkr): Utfall Prognos Mål Mål Mål

18 18 Verksamhetsmål I en kommun är verksamheten målet och pengarna medlen. För att långsiktigt upprätthålla en bra verksamhet måste både de finansiella målen enligt ovan och de gemensamma och nämndsvisa mål som finns för kommunens verksamhet uppnås. Hushållning i verksamheten innebär, förutom att inte förbruka mer resurser än de finansiella målen medger, också att verksamhetens omfattning, kvalitet och prioriteringar motsvarar medborgarnas behov. Verksamheten ska med andra ord bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. God ekonomisk hushållning - verksamhetsperspektiv Det är god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv i Timrå kommun när verksamhetsmålen uppfylls inom tilldelade budgetramar. Utifrån denna definition har Timrå kommun formulerat verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa verksamhetsmål återfinns också i anslutning till Vision 2015 samt under respektive nämnd/styrelse. Koppling styrelsens/nämndernas verksamhetsmål mot Vision 2015 I kommunens vision, Vision 2015, finns fem kommungemensamma mål som handlar om tillväxt, service, livsmiljö, personalpolitik och ekonomi. Respektive styrelse/nämnds verksamhetsplan, ska vara en konkretisering och nedbrytning av visionen. De verksamhetsmål som styrelsen/nämnden formulerar i sin verksamhetsplan ska vara kopplade till de kommungemensamma målen i Vision Minst ett effektmål inom livsmiljöområdet per styrelse/nämnd ska vara kopplat till något av Västernorrlands fem profilmål inom miljöområdet. Genom att styrelsens och nämndernas verksamhetsmål är kopplade till Vision 2015, ska den uppföljning av verksamhetsmålen som sker, främst i delårsrapport och årsredovisning, visa på om utvecklingen i verksamheten går i rätt riktning för ett uppfyllande av de kommungemensamma målen. De kommungemensamma målen som finns i anslutning till Vision 2015 får anses vara de mest väsentliga för kommunen som helhet just för att de är tänkta att vara ett led i att arbeta mot visionens uppfyllelse. Med hänvisning till målens centrala betydelse för kommunens utveckling, anses de också vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Några av styrelsens/ nämndernas mål har valts ut som varande av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa redovisas dels i detta avsnitt nedan samt i respektive styrelses/nämnds verksamhetsplan. Vision 2015: 1. Tillväxt Timrås befolkning har år 2015 växt till personer. Med ett näringsliv i tillväxt med fler lönsamma och växande företag har nya arbetsplatser skapats. Timrå har ett livaktigt nyföretagande, expansion i befintliga företag och etablering av nya verksamheter. Klimatet för entreprenörskap och företagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i skolan. Kreativa läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och tillväxtmotorer. Timrå har år 2015 Norrlands bästa företagsklimat och är placerad på topp 10 vad gäller Service till företag. Timrå har förverkligat sina naturliga förutsättningar som regional knutpunkt vad gäller flyg, järnväg, vägar och sjöfart. I kommunen finns attraktiva boendealternativ och en professionell samhällsservice. Kommunstyrelsen Effektmål Tillväxt - näringsliv a) Klimatet för företagande och entreprenörskap är Norrlands bästa. Till stöd för det tillväxtfrämjande arbetet utvecklas en stark infrastruktur. b) Fler Timråbor har arbete. Andelen personer som deltar i kommunens arbetsmarknadsinsatser som övergår till egen försörjning ska successivt öka. Styrtal a) Timrå kommuns placering i Svenskt Näringslivs undersökning om kommunernas företagsklimat. År 2015 ska den sammanlagda placeringen vara 1:a i Norrland av 54 kommuner. I del kategorin Service till företag ska placeringen vara på topp 10 av Sveriges 290 kommuner år b) 8 % av de som deltar i kommunens arbetsmarknadsinsatser ska övergå till egen försörjning. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Öka andelen elever som väljer kommunens skolor. Styrtal Antal elever som valt kommunens skolor i förhållande till antal elever folkbokförda i kommunen. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Nämndens servicedeklaration innehåller mål om att snöröjning av gator etc. efter igångsättning ska vara avslutad inom 8 respektive 16 timmar. Målet är att 100 % av snöröjningstillfällena under år 2014 ska vara avslutade inom dessa tidsramar.

19 19 Styrtal Andelen snöröjningstillfällen som avslutas inom 8 respektive 16 timmar efter igångsättning. Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Företagens ärenden är prioriterade. Handläggningstider för bygglov kan vara avgörande för ett företag vid etablering eller expansion. Styrtal I Timrå ska bygglovshandläggningen enligt servicedeklarationen inte överskrida fyra veckor, att jämföras med lagstiftningskrav på 10 veckor. Socialnämnden Effektmål Brukarnöjdheten inom socialtjänsten ska förbättras Resultatet i nationella/egna undersökningar 2015 är bättre eller lika med Styrtal Upplevelse av bemötande, kontinuitet och brukarinflytande är lika med eller högre än föregående mätning. Vision 2015: 2. Service Timrå kommun är proffs på service! Detta innebär att medborgarna möts av en förstklassig och effektiv service. Medborgarna möts av personal som är tillgänglig, lyhörd och ger snabb återkoppling. Detta innebär att varje skattekrona används på bästa sätt. Medborgarnas behov är i fokus. Detta innebär att arbetet i kommunen präglas av nytänkande och helhetssyn. Särskilt viktigt är samarbete mellan kommunens verksamheter och med andra kommuner och organisationer. Kommunstyrelsen Effektmål Information om kommunen och dess verksamheter samt de e-tjänster som finns på kommunens hemsida är av stor betydelse för medborgare, företag och andra intressenter. Antalet besök på ska öka. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål En välskött skola där varje barn, ungdom och vuxenstuderande: - Trivs och mår bra - Kontinuerligt utvecklar sina förmågor och kunskaper - Kommer att nå målen i alla ämnen - Har huvudrollen i sitt och skolans arbete Styrtal Enkät samt utdrag ur lärplattformen edwise. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Under 2015 genomföra en kundattitydmätning hos användare av Sporthallen, Tennishallen och NCChallen. Målet är att 80 % av användarna ska vara nöjda. Styrtal Andelen nöjda användare av Sporthallen, Tennishallen och NCC-hallen. Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Korta handläggningstider är viktiga för en serviceinriktad och kostnadseffektiv myndighet. Styrtal Enligt servicedeklarationen ska a) handläggningstiden för en anmälan enligt miljöbalken inte överskrida sex veckor. b) handläggningstiden för registrering av livsmedelsanläggning inte överskrida två veckor. Socialnämnden Effektmål Brukarna/medborgarna upplever att de är nöjda med de insatser de får av socialtjänsten. Resultatet i nationella/egna undersökningar 2015 är bättre eller lika med Styrtal 2015 påbörjas mätning av nöjdhetsgraden ska resultatet vara lika med eller högre än föregående år. Styrtal År 2015 ska antalet besök på öka jämfört med 2014.

20 20 Vision 2015: 3. Livsmiljö God livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling präglar Timrå kommun! Timrå kommun medverkar till att ungdomar såväl som äldre har en god livskvalitet genom en väl utvecklad och kreativ skola samt en god äldreomsorg. Kommunens rika fritids- och kulturutbud ger näring till utveckling och hälsa. Timrå kommun accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I kommunen råder jämställdhet, mångfald och social integration. Ekokommunen Timrå fortsätter att utvecklas mot ett hållbart samhälle ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Klimatpåverkan och annan negativ miljöpåverkan minskar. Kommundelscentra är vackra och trivsamma. Kommunstyrelsen Effektmål Timrå kommuns klimatpåverkan ska minska. Styrtal Genom att nyttja kollektivtrafik och IT ska sträckan med personbilar och minibussar i tjänsten vara 3 % kortare än föregående år. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Till 2020 ska minst 25 % av centralt inköpta matvaror vara ekologiska. Styrtal Statistik från livsmedelsleverantör. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Minska kostnaderna för skadegörelse på kommunens fastigheter. Styrtal Kostnaderna för skadegörelse på kommunens fastigheter ska minska med minst 10 % år 2015 jämfört med år Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Klimatsmart verksamhet. Styrtal 2013 rullade nämndens bilar totalt km. Under 2015 ska den sträckan minskas med minst 10 %. Socialnämnden Effektmål Brukarna/medborgarna upplever att de insatser de får av socialtjänsten medverkar till att de kan leva ett liv som är så självständigt och meningsfullt som möjligt. Styrtal Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse presenteras vid bokslut Vision 2015: 4. Personalpolitik Kommunen är en god arbetsgivare som medger hög grad av delaktighet, mångfald, inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje medarbetare. Personalens kreativitet och kompetens tas tillvara och stimuleras. Kommunstyrelsen Effektmål Friska och hälsosamma medarbetare på kommunlednings- och näringslivskontoret. Styrtal Sjuktalet förbättras i jämförelse med ett genomsnitt av de tre närmast föregående åren. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Alla positioner bemannas med personer som har den kompetens och behörighet som krävs. Personalens kreativitet tas tillvara och stimuleras. Styrtal Medarbetarenkät. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Utifrån verksamhetens mål och ett personligt ansvar ges medarbetare utrymme för utveckling, vilket gör att förutsättningarna ökar för att efterfrågade resultat uppnås. Styrtal Antalet kompetens och utvecklingsinsatser i denna riktning.

21 21 Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Friska och hälsosamma medarbetare på förvaltningen. Styrtal a) Sjuktalet förbättras i jämförelse med ett genomsnitt av de tre närmast föregående åren. b) 300 uttagna friskvårdstillfällen av de ca 800 tillgängliga. Socialnämnden Effektmål Cheferna/ledarna har ett synligt och tydligt ledarskap, ger återkoppling, uppmuntrar utveckling och tar tillvara goda idéer. Styrtal 2015 påbörjas mätning av upplevelsen av ett synligt och tydligt ledarskap, som ger återkoppling, uppmuntrar utveckling och tar tillvara goda idéer ska resultatet vara lika med eller högre än föregående år. Vision 2015: 5. Ekonomi Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt. Detta uppnås genom att det ekonomiska resultat ligger på en nivå som innebär god ekonomisk hushållning, soliditeten stärks successivt och den långfristiga låneskulden minskar. Kommunstyrelsen Effektmål Kommunstyrelsens verksamhet bedrivs inom anvisade ramar och skapar mer nytta för mindre pengar. Styrtal Budget i balans. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Budgetramarna är gränsen för vad verksamheten får kosta. Styrtal Positiv resultatavvikelse. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Nämnden ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet inom fastställda budgetramar för åren Målet ska följas upp vid varje nämndssammanträde, särskilt vid tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. Styrtal En budget i balans åren Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Optimerad kostnadstäckningsgrad. Styrtal Intäkterna för kontroll och tillsyn ska täcka del av kostnaderna för respektive verksamhet. a) 2013 var kostnadstäckningen för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 70 %. Under 2015 ska den vara minst 65 %. b) 2013 var kostnadstäckningen för tillsynsverksamheten på miljö- och hälsoskyddsområdet 45 %. Under 2015 ska den vara minst 40 %. c) 2013 var kostnadstäckningen för bygglovsprövningen 88 %. Under 2015 ska den vara minst 85 %. Socialnämnden Effektmål Socialnämnden följer löpande utvecklingen av ekonomin. Uppföljning av verksamhet och ekonomi är tydlig och känd på samtliga nivåer (förvaltning - programområde - enhet) Ekonomin ska vara i balans. Styrtal Om avvikelse rapporteras initierar nämnden analys/ utredning samt föreslår åtgärder, för att få en ekonomi i balans.

22 22 Kommunens finansförvaltning Pensioner Kommunen avsätter pengar för personalens pensioner enligt den s.k. blandmodellen. I den årliga kostnaden ingår ökning av avsättning för pensioner intjänade under året (förmånsbestämd ålderspension) och utbetalningar avseende pensioner intjänade före Till detta tillkommer löneskatt om 24,26 %. Blandmodellen innehåller också en finansiell kostnad som består av räntan på pensionsavsättningen. Årets intjänade pensioner (avgiftsbestämd ålderspension), 6,83 % inklusive löneskatt, ingår också i pensionskostnaden och fördelas på verksamheterna som procentuella påslag på lönen. Fördelade kapitaltjänstkostnader I kapitaltjänstkostnaderna ingår planenliga avskrivningar och internränta. Avskrivning innebär att fördela investeringsutgiften över nyttjandeperioden och görs på en tillgångs ursprungliga anskaffningsvärde och baseras på tillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningstider/ekonomisk livslängd bestäms med utgångspunkt från Rådet för Kommunal Redovisnings (RKR) skrift om avskrivningar, men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. Nominell beräkningsmetod tillämpas. De totala avskrivningarna beräknas till ca 31 mnkr Kapitaltjänstkostnaderna för 2015 uppgår totalt till ca 50 mnkr och har uträknats efter en internränta på 4,0 %. Det budgeterade beloppet utgör summan av en årlig finansiell ersättning för det kapital som är bundet i investeringar mellan kommunens finansförvaltning under kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder. Ersättningen är en hyra för en investering under en bestämd tidsperiod. Kommunalskatteintäkter Prel. skatteintäkter 2014 Prel. skatteintäkter 2015 Förändring i % jämfört med prel. skatteintäkter ,5 mnkr 782,0 mnkr +3,5 % Generella statsbidrag och utjämning Systemet för generella statsbidrag och utjämning har från och med 2014 förändrats vad gäller inkomstutjämningen. Systemet består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag och regleringsbidrag/-avgift. Inkomstutjämningen beräknas med utgångspunkt i skillnaden mellan garanterad och egen skattekraft. Kostnadsutjämningen utgår från en standardkostnad för olika verksamheter t.ex. förskola, grundskola, äldreomsorg. Standardkostnaden summeras till en strukturkostnad för hela kommunen som sedan jämförs med den genomsnittliga strukturkostnaden i riket. Kommunen får därefter ett tillägg eller avdrag beroende på om den egna strukturkostnaden ligger över eller under rikssnittet. Timrå kommuns strukturkostnad ligger något lägre än riksgenomsnittet, vilket innebär ett avdrag till kommunens statsbidrag. Strukturbidrag utgår till kommuner med liten befolkning och/eller hög arbetslöshet. Timrå får strukturbidrag p.g.a. hög arbetslöshet. Regleringsbidrag/-avgift reglerar statens totala bidragsnivå till kommuner och landsting så att den motsvarar det belopp riksdagen har anslagit. Generella statsbidrag 2015 Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Strukturbidrag Regleringsbidrag 165 mnkr -1 mnkr 2 mnkr 1 mnkr Systemet för utbetalning av kommunalskatt innebär att kommunens skatteintäkter under 2015 grundar sig på skatteunderlaget enligt 2014 års taxering (2013 års inkomster) uppräknade till 2015 års nivå enligt en riksprognos om skatteunderlagets utveckling, som framtagits av SCB. Vid 2016 års utgång finns taxeringsutfall för Då görs en avräkning mellan den prognostiserade och den verkliga utvecklingen av skatteunderlaget.

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Ekonomi Nytt Nummer 08/13 2013-04-19 Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Landstingsstyrelsen Landstingsdirektörer Ekonomidirektörer Lt Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE Revisionskontoret ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE samt förenklad jämförelse med Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting Granskningsrapport nr 43/2008 NP Magnusson, Fredrik

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium TOAK Ico W önö 2014-04-14 2014-04-07 onr. Revisionsrapport "Granskning av bokslut per 2013-12-31" Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 1. Invånare totalt, antal (index (basår = 100)) U Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB, SKL, Kolada N01951 40 av 290 40 av 290 41 av 290 Befolkningsökningen vi haft i Falun

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Pensioner och pengar 24/3 2011

Pensioner och pengar 24/3 2011 Pensioner och pengar 24/3 2011 Varför pensioner? Kostnaden för pensioner till landstinget anställda ökar kraftigt det närmaste decenniet. Det förekommer ofta missförstånd kring pensioner. Fullmäktige beslutar

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 1 (10) med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 (beslut av kommunfullmäktige 2010-02-08) 2 (10) VISION Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. Beslutad

Läs mer

ÅRSPLAN 2015-2017. Beslutsdatum/paragraf 2015-03-18 / 39. Beteckning 2013/376-041

ÅRSPLAN 2015-2017. Beslutsdatum/paragraf 2015-03-18 / 39. Beteckning 2013/376-041 ÅRSPLAN 2015-2017 Antagen av kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2015-03-18 / 39 Giltighetstid Tills ny årsplan beslutas Beteckning 2013/376-041 Ansvarig handläggare Ekonomichef Marie Hillman Uppföljningsansvar

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer