Replik på Marit Paulsens inlägg i ekodebatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Replik på Marit Paulsens inlägg i ekodebatten"

Transkript

1 Replik på Marit Paulsens inlägg i ekodebatten Visst är det härligt när sunt förnuft kan ge enkla svar på svåra frågor. Men när uttrycket används i samband med ett politiskt budskap, bör man vara på sin vakt. I sin nyligen utkomna bok Lurad av laxen (Brombergs) och genom en rad uttalanden i press och tv, påstår Marit Paulsen det vara omöjligt att föda världen utan handelsgödsel och bekämpningsmedel. Hon menar att vi är lurade, alla vi som tror att ekologisk odling är bra för naturen och hälsan och att det också gagnar odlarna själva. Enligt Marit Paulsen tycks det rentav vara omoraliskt att odla och konsumera ekologiskt. Det sunda förnuftet är hennes bevekelsegrund. Marit Paulsens argumentation bygger på hennes påstående att ekologiska odlingar ger procent mindre skördar än konventionella, att vi därför kommer att behöva procent mer odlingsareal än vi har i dag, för att kunna mätta världen. Och att detta i förlängningen skulle innebära en klimatkatastrof. Frågan om skördeuttag är komplex. Den innefattar dessutom vitt skilda saker beroende på var i världen man befinner sig, vilka villkor som råder i respektive region. En rad praktiska erfarenheter, studier och forskningsrapporter visar dock på motsatsen till Marit Paulsens påstående, nämligen att skördarna ökar med ekologiskt jordbruk. Här följer ett axplock: Organic agriculture and the global food supply av Catherine Badgley m fl, Studien tar upp 293 exempel där man jämför skörderesultat och 77 exempel där man jämför kvävebalansen vid ekologiskt respektive konventionellt jordbruk. Den viktigaste slutsatsen är att ekologisk odling kan försörja världen och att kvävefixerande baljväxter kan ersätta handelsgödsel. Environmental, energetic and economic comparisons of organic and conventional farming systems av David Pimentel m fl vid Cornell University, En 22 år lång studie visar att skördeuttagen i ett antal amerikanska majs- och sojaodlingar var ungefär lika stora oavsett konventionellt eller ekologiskt odlingssystem, men att den ekologiska odlingen krävde 30 procent mindre energi, mindre vatten och inga gifter. Under torra år var de ekologiska odlingarnas skördeuttag dessutom större. Kolhalten i marken ökade med procent i den ekologiskt brukade jorden (vilket motsvarar ett uttag om ca kilo koldioxid per hektar) och utgjorde med andra ord också en bättre kolfälla. Organic agriculture and Food Security in Africa genomförd av UNEP-Unctad, Vid jämförelse av 114 projekt i 24 afrikanska länder visar det sig att skördarna vid ekologisk odling mer än fördubblades, att bördigheten ökade samt att skördarna vid torka var mera stabila. Denna studie är mycket intressant läsning även beträffande en lång rad andra fördelar för ekologisk odling i Afrika.

2 Jordens fattigaste befolkning hittas i dag nämligen på landsbygden just i Afrika och i Asien. Om de människor som bor där överhuvudtaget förfogar över någon odlingsmark, är det knappast några plana, stora, fina åkrar det handlar om utan marginaljordar på sluttande mark. Människorna som brukar den är knappast hjälpta av att vi tvingar på dem industriella jordbruksmetoder. Jag har själv upplevt tragedier där småbönder som satsat på konventionella projekt gått under på grund av obeviljade krediter i tider då gödselpriserna stigit. Deras ekologiskt odlande grannar kunde däremot jobba vidare på sina egna villkor. Men Marit Paulsen verkar vilja bygga vidare på ett jordbruk som driver småbönderna från sina gårdar världen runt. Som fyller storstädernas slumområden där människor inte har någon möjlighet att odla själva, utan blir helt beroende av andra för sin mat. Förutom jämförande studier har en lång rad rapporter om lyckade satsningar med ekologisk odling just i fattiga områden gjorts. Ett exempel återfinns i Svenska Naturskyddsföreningens rapport om Etiopien som finns tillgänglig på Men Marit Paulsen väljer alltså att driva på utvecklingen med att bygga vidare på ett konventionellt jordbruk som blir allt mer inte mindre beroende av fossila energikällor som olja och gas. Där vi bygger vår framtid på en industriell framställning av handelsgödsel som för varje kilo kräver nästan tre kilo koldioxid (mer än vid förbränning av en liter diesel) och över fyra kilo lustgas (se rapport Berte Qvarn från Livsmedelsföretagen på Och det innan gödslet ens nått odlarens gård och hunnit visa de negativa miljöeffekter det har vid användning. Produktionen av ammoniak som är en av de viktigaste komponenterna vid kvävegödseltillverkning, är beroende av naturgas. Detta gör oss beroende av de länder som har billig naturgas (Ryssland, Ukraina, Trinidad, Qatar med flera). I fallet fosforgödsel är det länderna med tillgång till mineralfosfor som exporterar till övriga världen. Gödselindustrin är mycket stor och styrs av ett fåtal internationella aktörer. Den är dessutom extremt transport- och energiberoende. Marit Paulsen vill bygga vidare på ett konventionellt jordbruk som slösar med våra begränsade vattenresurser. I projekt efter projekt och rapport efter rapport påvisas att ekologisk odling klarar torka mycket bättre än konventionell, för att den helt enkelt behöver mindre vatten. Marit Paulsen vill fortsätta med ett jordbruk som försvagar våra jordar, minskar deras bördighet och gör dem känsligare för extrema klimathändelser. I rapporten Hurricane Mitch reveals benefits of sustainable farming techniques från 2000, beskriver Eric Holt-Gimenez hur de ekologiska odlarna klarade sig bättre undan orkanen Mitch och hade procent mer av sin matjord i behåll, än sina konventionella grannar. Dagens jordbrukssystem och -politik innebär att vi för närvarande förlorar 5-7 miljoner hektar jordbruksmark per år. Detta har inget med ekologisk odling att göra.

3 Frånvaron av bekämpningsmedel ser Marit Paulsen som eko-odlingens främsta fördel. Men detta är inget hon vill bygga på. Nej, hon drömmer om system och kemikalier som tar död på ogräs, svamp, mögel, insekter och virus/bakterier på exakt rätt ställe och exakt rätt tidpunkt, och sedan upplöses till ofarlighet innan de når vatten, mark och luft kring åkern. Men undermedlen hon drömmer om finns inte. Man kan inte bruka naturen utan att lämna spår efter sig. Dream on, Marit Paulsen. För är det något miljörörelsen genom åren lärt oss, så är det att ingenting här i världen är gratis. Det vi gör i och med naturen får alltid långtgående effekter. Ett kylskåp som dumpats i sjön påverkar naturen, miljön och hälsan under lång tid framöver. Detsamma gäller självklart alla de medel vi använder oss av i jordbruket. Marit Paulsen verka närmast tro att de försvinner. Hur ska man annars tolka det faktum att hon inte ser värdet i att jobba vidare med ett jordbruk som är i balans med naturen? Inom den ekologiska odlingen utvecklar man biologiska metoder för att vid behov kunna komma till rätta med angrepp och/eller ogräs. Grunden för det hela är en frisk odling i samklang med naturen. De biologiska metoderna syftar också till att minska behovet av radikala bekämpningar. Efter att ha formulerat sina drömmar och dessutom avfärdat all oro över riskerna som bekämpningsmedelsrester i livsmedel innebär, konstaterar hon dock överraskande att det hela (bekämpningsmedlen) är ett allvarligt och ännu olöst vattenmiljöproblem. Välkommen till verkligheten, Marit! Något förslag till lösning på problemet får vi inte. Marit Paulsen verkar beredd att låta förgiftningen av världens dricksvatten fortgå. Beroendet av bekämpningsmedel kännetecknar dagens konventionella jordbruk. Bekämpningsmedelsindustrin och -handeln är enorm och huvudsakligen i händerna på ett fåtal globala aktörer. Dessutom är produktionen av bekämpningsmedel i sig både resurskrävande och utsläppsintensiv. Och produkterna ska transporteras ut till handlare och gårdar i ett jättelikt försörjningssystem som är extremt känsligt för störningar i form av brist på eller fördyrade drivmedel, politiska oroligheter eller klimatkatastrofer. Men inte nog med det, sjukdomar framkallade av hantering av bekämpningsmedel är ett globalt folkhälsoproblem. Som en följd av att ha varit i fysisk kontakt med bekämpningsmedel, drabbas miljontals människor varje dag av akuta, återkommande och kroniska sjukdomar. Bekämpningsmedelsrester återfinns världen över i grundvattnet och i marken, i grödor, kött och mjölk (50 procent av världens antibiotika används i djurfoder) och även i modersmjölk. Men problemen blir ofta mer dramatiska i fattiga länder där utbildning, hälsovård och statlig kontroll är undermålig eller obefintlig. Att Marit Paulsen nonchalerar att belysa de hälsorisker som är förenade med gifterna vi dagligen får i oss är ansvarslöst. Gränsvärden i all ära, inte ens myndigheterna som sätter dem skulle våga påstå att de utgör en garanti för ofarlighet. Det forskas oerhört lite på risker med

4 bekämpningsmedel. Marina Bjørling-Poulsen, Helle Raun Andersen och Philippe Grandjean uppmärksammar i sitt arbete Potential developmental neurotoxicity of pesticides used in Europe att dagens krav på kontroll av livsmedelsäkerhet, inte inkluderar hur rester av bekämpningsmedel kan påverka hjärnan. Och hur bekämpningsmedlen påverkar varandra sinsemellan, är ett närmast outforskat område, en oroväckande tanke då det i en enda paprika kan finnas upp till 18 olika kemikalier. Under senare tid har dock flera forskningsrapporter publicerats som visar vilka långtidseffekter bekämpningsmedel har på människor, och då särskilt beträffande hjärnans utveckling hos barn. I den rapport som Theodore Slotkin m fl ställde samman på Duke University 2006, konstateras bland annat att organofosfater (en av de största bekämpningsmedelstyperna) kan utlösa abnorm utveckling i hjärna och nervsystem. I studien Neurotoxicity of pesticides fastslår Lucio G Costa, Gennaro Giordano, Marina Guizzetti och Annabella Vitalone att pesticider kan skada hjärnans utveckling hos foster, spädbarn och barn. För den intresserade finns många fler läsvärda rapporter rörande bekämpningsmedel. PAN, the Pesticide Action Network finns i de flesta länder och tillhandahåller mycket information i ämnet. Nej inget här i världen är gratis, Marit Paulsen. Bekämpningsmedlen påverkar oss dagligen på ett sätt som inte i förstone är så lätt att se. Eller vilja se. Men att det är vi själva och naturen som betalar priset för det, står helt klart. Forskningen måste fortgå och vi måste få bättre underlag för våra beslut. Jag hävdar inte att alla bekämpningsmedel är direkt farliga eller att dagens livsmedelskontroller inte skulle vara till stor nytta. Inte heller att vi inte kan hitta nya biologiska medel som kan vara till stor hjälp. Men jag reagerar mycket starkt på Marit Paulsens närmast totala bagatellisering av frågan om bekämpningsmedlens negativa effekter. Ekologisk odling är ingen färdig lösning på världens problem. Mer kunskap, forskning och utveckling behövs inom området. För att åstadkomma detta krävs politisk vilja och engagemang. Ekologisk odling pekar mot ett framtida jordbruk mindre beroende av olja och gas, mindre beroende av storföretag, känsliga globala transportsystem, stora produktionsanläggningar för handelsgödsel och bekämpningsmedel som ger negativa miljöeffekter. Ett jordbruk som ger arbete och mat åt landsbygdsbefolkningar i synnerhet i utvecklingsländerna där den även kan bromsa flykten till storstädernas slum. Ett jordbruk som bygger upp, inte försvagar våra jordar. Ett jordbruk som bättre står emot torka och andra extrema klimathändelser. Ett jordbruk som bevarar mångfalden naturens egen men också genom de växtsorter som odlas och de djurraser som föds upp för att fungera optimalt i sina respektive livsmiljöer. Ett jordbruk som inte ger upphov till förgiftat grundvatten, inte lämnar efter sig kemikalierester i maten, inte gör människor sjuka.

5 Jordens befolkning fortsätter att växa, klimatförändringen fortskrider. Ingen kan i dag ge några löften beträffande framtiden. Ekologiskt jordbruk utgör ingen garanti för att världen ska kunna mättas. Men dagens industriella kemikalieberoende jordbruk det vi kallar konventionellt kan definitivt inte heller göra det. Ekologisk odling står i dag för mindre än två procent av världens jordbruk. Att hålla den ansvarig för dagens problem är närmast befängt. Att större delen av världens jordbruk inom kort skulle bygga på ekologiska metoder och ett ekologiskt tänkande, är nog en dröm. Användandet av kemikalier i jordbruket har tvärtom ökat dramatiskt under senare år. Ändå upplevs det ekologiska på sina håll som ett hot. Självfallet måste allt göras för att även de som inte odlar ekologiskt, minskar sin negativa miljöpåverkan. Konventionellt jordbruk kommer att tillämpas länge än. Vi borde arbeta för att begränsa dess skadliga effekter och tillsammans jobba för att så mycket kunskap som möjligt från det ekologiska jordbruket tas tillvara i det arbetet. Parallellt måste det ekologiska jordbruket utvecklas och bli effektivare för att kunna bibehålla sin viktiga roll som spjutspets och pådrivare. Reella resurser måste satsas på information och teknik och att förmedla kunskaperna till odlare världen runt. Vi måste hjälpa dem som sitter fast i ett kemikalieberoende att stegvis ställa om sina odlingar. Att, som Marit Paulsen, i stället ägna kraft åt att smutskasta och bekämpa det ekologiska en metod, ett tänkande, som åtminstone verkar kunna visa på vettiga alternativ är ett minst sagt märkligt agerande. Marit Paulsen är politiker. Hon har bestämt sig för var hon står. För henne är det kemi och bioteknik som gäller, det är det hon agerar och propagerar för. Ekologisk odling och människors intresse för livsmedel utan gifter och GMO utgör då hinder på hennes väg. Det hon säger måste ses i det sammanhanget. I en artikel publicerad på några av de största GMO-producenternas gemensamma plattform, skriver Marit Paulsen om GMO: Vi är på väg in i en resa i universum som hittills varit okänd för mänskligheten, och ingen vet var vi kommer att landa. Vi är som en ettåring som tar sina första stapplande steg. Sunt förnuft? Mitt sunda förnuft hindrar mig från att ta stora risker på grundval av någon politikers eller experts drömmar om kommande undermedel. För mig är det sunt förnuft att steg för steg och med verkligheten som utgångspunkt, bygga upp något som ska hålla i längden. John Gerhard Stiftelsen Biodynamiska Produkter

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Tillväxtreligion och klimatkamp

Tillväxtreligion och klimatkamp Tillväxtreligion och klimatkamp En text om klimat och politik Utgiven av Ungsocialisterna www.ungsoc.se www.socialistiskapartiet.se Inledning Människan står inför sitt största hot någonsin klimatförändringen.

Läs mer

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco.

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco. Elevövningar a Ekosystemtjänster vad naturen gör för dig Okej, ekosystemtjänster kanske är ett svårt ord. Men om vi säger»naturens gratistjänster«blir det kanske lite lättare. Det hela är egentligen ganska

Läs mer

Vad har du på tallriken?

Vad har du på tallriken? EN GUIDEBOK OM MAT, MAKT OCH KLIMAT FÖR ELEVER OCH LÄRARE 1 Vad har du på tallriken? Innehåll Tillsammans kan vi få en godare måltid...3 Från jord till bord...4 Hållbar utveckling...6 Aktiviteter och metoder

Läs mer

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen Med utveckling i tanken Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen Fakta utan gränser Nr 6, januari 2008 Stockholm, januari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm,

Läs mer

Bredsida mot ekologisk odling igen - tankar från förr till Nuet

Bredsida mot ekologisk odling igen - tankar från förr till Nuet AM Eko 20141202 Bredsida mot ekologisk odling igen - tankar från förr till Nuet Det Ekologiska lantbruket diskuteras och kritiseras med jämna mellanrum i media av många olika tyckare. Jag skriver tyckare

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Bomull. En ren naturprodukt? Världsnaturfonden WWF 2005

Bomull. En ren naturprodukt? Världsnaturfonden WWF 2005 Detta dokument har finansierats av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande WWF:s. v Bomull

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Omställning hur då? Hillevi Helmfrid. Varför behöver vi ställa om nu?... 2

Omställning hur då? Hillevi Helmfrid. Varför behöver vi ställa om nu?... 2 Omställning hur då? Hillevi Helmfrid Varför behöver vi ställa om nu?... 2 Klimatkris... 2 Miljö-, fattigdoms- och energikris... 2 Ekonomisk kris... 3 Ansvar och ojämn fördelning... 4 Antaganden... 5 1.

Läs mer

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen ActionAid är en internationell hjälporganisation som i mer än 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Kandidatuppsats 15 hp Restaurangmanagerprogrammet 180 hp Handledare: Kerstin Bergström Examinator: Monica Petersson

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

En brännande fråga. nr 25. Hur hållbar är den etanol som importeras till Sverige? SwedWatch. SwedWatch rapport

En brännande fråga. nr 25. Hur hållbar är den etanol som importeras till Sverige? SwedWatch. SwedWatch rapport SwedWatch rapport nr 25 En brännande fråga Hur hållbar är den etanol som importeras till Sverige? SwedWatch SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, vars uppgift är att

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Individen och klimatpåverkan

Individen och klimatpåverkan Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld Avdelningen för industriell ekologi, skolan för energi- och miljöteknik, KTH Vårterminen 2007 Individen och klimatpåverkan Per-Anders Jande,

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Ekologiska och konventionella grönsaker

Ekologiska och konventionella grönsaker PM 2003:06 Ekologiska och konventionella grönsaker Odling och miljöpåverkan Bakgrundsinformation till Konsumentverkets broschyr Handla ekologiskt 3, Mår du bättre om miljön mår bättre? Nyttigt att veta

Läs mer

KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT

KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT Inriktning mot organisation VT 2006 KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT MAN INTE VET EXISTERAR? En studie om miljömärkta kläder Magisteruppsats Författare: Anna Nilsson 790510 Josefin Odqvist 800731 Handledare: Gill

Läs mer

fattigdomsbekämpning.

fattigdomsbekämpning. 4 Perspektiv på Urvalet 4 fattigdomsbekämpning. Artiklar ur Captus Tidning Innehåll En katastrof utan dess like Tomas Brandberg Statligt bistånd håller despoterna flytande Christian Sandström Vem sätter

Läs mer

Kollaps Livet vid civilisationens slut Av David Jonstad Ordfront (2012)

Kollaps Livet vid civilisationens slut Av David Jonstad Ordfront (2012) - 1 - Jag har läst Kollaps Livet vid civilisationens slut Av David Jonstad Ordfront (2012) Av Pia Hellertz juni 2012 I ett slutord i boken Kollaps Livet vid civilisationens slut skriver författaren: Det

Läs mer

Tema: JORDBRUK GRÖN UNGDOMS MEDLEMSMAGASIN. Bli ickevåldskommunikatör. Patrik odlar sin egen mat. Paulsen sprider. falsk bild av EKO-mat

Tema: JORDBRUK GRÖN UNGDOMS MEDLEMSMAGASIN. Bli ickevåldskommunikatör. Patrik odlar sin egen mat. Paulsen sprider. falsk bild av EKO-mat Tema: JORDBRUK GRÖN UNGDOMS MEDLEMSMAGASIN Bli ickevåldskommunikatör Patrik odlar sin egen mat Paulsen sprider falsk bild av EKO-mat Sommaren är äntligen här! Säsongen för att producera den mat vi behöver

Läs mer

Världens tuffaste jobb. Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010

Världens tuffaste jobb. Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010 Världens tuffaste jobb Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010 Stockholm, oktober 2010 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se

Läs mer