Läkarprogrammet. Hälsouniversitetet KADMIUM. Basgrupp 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarprogrammet. Hälsouniversitetet KADMIUM. Basgrupp 2"

Transkript

1 Läkarprogrammet Hälsouniversitetet KADMIUM Basgrupp 2 Cecilia Fredlund, Ida-Maria Isaksson, Jessica Najem, Emilia Rydberg Möller, Oscar Andregård, Jens Caap Hällgren, Peter Szentivanyi, Jens Wesemann

2 Innehåll Kadmium...3 Abstract...3 Bakgrund...4 Kadmiums hälsoeffekter...4 Kadmiums förekomst...6 VÅR EPIODEMIOLOGISKA STUDIE:...7 Samband mellan njurfunktion och mängden skaldjur i kosten...7 Syfte...7 Frågeställning...7 Definitioner...7 Metod...7 Urval...8 Studieprecision...8 Orsaker till felklassificering...8 Confounders...9 Bortfall...9 Sjukdomsmått...9 Diskussion...9 Förslag till preventiva åtgärder...9 Referenser...9 Bilder

3 Kadmium Abstract In Sweden most people are exposed to cadmium since it can be found in grain, vegetables, shellfish and cigarette smoke which most people come in contact with on a daily basis. Cadmium has several negative health effects, the acute ones being nausea, bloody diarrheas and vomiting if taken up through the gastrointestinal system. Long time exposure to cadmium leads to an accumulation in the liver and kidneys which eventually leads to kidney damage with lowered GFR, creatinine clearance and possibly chronic kidney failure. It has also been shown to cause osteoporosis and has by the IARC been defined as a carcinogen. Since shellfish has a high level of cadmium and cadmium is found to have many negative health effects the goal of this paper is to investigate if a high intake of shellfish will effect kidney function. The study has been done using a prospective cohort study comparing industrial workers in a shellfish factory, which are served shellfish for lunch every day, with industrial workers in Luftfabriken, served regular food for lunch. Neither is exposed to cadmium in their work and both workingplaces are located in Norway. This study can provide important data regarding negative health effects following high consumption of shellfish and stimulate to further studies within this subject. If conclusions point that way eventually this study might lead to, for example, more stringent legislation regarding tolerable levels of cadmium in shellfish, restrictions concerning the frequency of serving shellfish at diners or perhaps information campaigns to the public on the subject of the health effects investigated. It is questionable whether our study can be applied to the general population since shellfish intake is much lower overall compared to the workers at the shellfish factory. 3

4 Bakgrund Kadmium är en tungmetall som framför allt finns i äldre uppladdningsbara nickelkadmiumbatterier. Kadmium används också som färgpigment och som ytbehandling av metall till bilkylare. Till naturen kommer det huvudsakligen via metalltillverkning samt förbränning av fossila bränslen samt vid bruk av fosforgödsel. Människor får primärt i sig kadmium via kosten. Spannmål, rotfrukter, potatis, grönsaker och skaldjur är stora källor (1). Rökare är en extra utsatt grupp eftersom cigarettrök innehåller mycket kadmium (1,2). En cigarett innehåller 1-2 mikrogram kadmium och även om man räknar med ett så lågt upptag som 10% så innebär det att ett paket cigaretter om dagen ger ett extra kadmiumtillskott på 1 mg per år (3). Även vegetarianer och högkonsumenter av skaldjur får i sig mer kadmium (4). Skaldjur samt lever och njure från djur kan under normala förhållanden innehålla 0,05 mikrogram kadmium per gram (3). Låga järndepåer utgör också en risk eftersom det gör att kadmiumupptaget ökar, troligen via en uppreglering av divalent metal transporter-1 (DMT-1) (1,5). Kadmiums hälsoeffekter I Sverige har vi ett genomsnittligt dagligt intag av kadmium på ca mikrogram. WHO har fastslagit att 7 mikrogram per kilo kroppsvikt och vecka är det högsta tolerabla veckointaget, vilket för en vuxen person innebär mikrogram per dag, så där ligger vi ju inom gränsvärdena. Nya rön antyder dock att känsligheten för kadmium kan vara större än vi har anat och att vår till synes goda säkerhetsmarginal kanske inte är så god (1). Kadmium absorberas i betydligt högre grad från lungorna jämfört med mag-tarm-kanalen. Från den senare är upptaget i storleksordningen 1,5-5%, medan det inhalerade kadmiumet från en cigarett kan tas upp mellan 10 40% (3). Vid en akut kadmiumförgiftning genom förtäring kommer symptomen först från mag-tarm-kanalen. Det kan ta sig uttryck som illamående, blodiga diarréer och kräkningar samt magkramp. Om kadmiumet har inhalerats kan effekterna komma inom några timmar. Pneumonit, bröstsmärta, illamående, yrsel och diarré är symptom som kan förekomma. Förgiftningen kan också leda till lungödem, -emfysem och -fibros (3). Kadmium ansamlas framför allt i lever och njurar. Efter absorption transporteras kadmium i blodet bundet till antingen röda blodkroppar eller albumin. När det når levern kan det antingen binda till glutation och utsöndras via gallan eller bilda komplex med metallothionein. En del lagras i levern och kan ge upphov till leverskada, medan resten läcker ut i systemcirkulationen igen, där det når njurarna. När tubulicellerna reabsorberar cd-metallothionein-komplexet degraderas det i lysosomen. Detta leder till en ackumulation av kadmium i cellerna i proximala tubuli, vilket i slutändan leder till tubuliskada. Vid allvarligare förgiftning sker även en skada på glomeruli, troligen genom en autoimmun reaktion (3). 4

5 Den biologiska halveringstiden av kadmium i njurarna är 7-30 år. Om för stora mängder kadmium ansamlas i njuren kommer dennas reabsorption av proteiner från primärurinen att fungera sämre (1), exempelvis av alfa-2-mikroglobulin och alfa-1-mikroglobulin samt retinolbindande protein, vilka kan fungera som tidiga markörer för kadmiuminducerad njurskada. Om njurskadan fortskrider så att den involverar glomeruli kan även GFR och kreatininclearance sjunka. På sikt kan kronisk njursvikt uppstå (4). Kadmium har också setts orsaka minskad bentäthet. Detta verkar dels bero på en direkt effekt av kadmium på benresorptionen men kinesiska studier har också kunnat visa ett samband mellan bensjukdom och njurskada (4). Kadmium har också blivit associerat med cancer och International Agency for Research on Cancer (IARC) har klassat kadmium som en human carcinogen (4). De carcinogena effekterna har påvisats både i experiment på celler, i djurförsök och i epidemiologiska studier. Kadmium tycks orsaka cancer genom flera mekanismer såsom påverkan på gentranskription, inducering av oxidativ stress, hämning av DNA-reparationssystem och hämning av apoptos (6). Försöksdjur som exponerats för kadmium utvecklar tumörer i olika organ. Epidemiologiska studier på människor visar svaga samband med pankreascancer, prostatacancer och njurcancer. Starka samband har setts mellan kadmiumexponering och lungcancer (6). Kadmium är en potent stimulator av protoonkogener i gruppen immediate early genes (IEGs), såsom c-myc, c-fos, c-jun. Kadmiumexponering ökar också uttrycket av stressresponsgener, såsom GSH, heat shock proteins och metallothionein. Metallothionein tycks ha en skyddande effekt genom ökad sekvestrering och detoxifiering av kadmium. Kadmium är känt för att orsaka oxidativ stress och GSH motverkar denna effekt genom sin antioxidativa förmåga. Samtidigt kan en hög kadmiumbelastning leda till uttömning av glutation. Bildandet av syreradikaler kan vara en av orsakerna till kadmiumets carcinogena effekter, även om det är omdiskuterat (6). Kadmium har också setts öka uttrycket av vissa translationsfaktorer, vilket skulle kunna gynna tumöruppkomst. Det har även setts både inhibera och orsaka apoptos, vilket skulle kunna leda till en selektion av apoptosresistenta celler (6). Kadmium har en negativ effekt på DNA-reparationssystem. Då DNA-skador inte repareras i tid kan de leda till cancer. Flera enzym engagerade i DNA-reparation har så kallade zinc fingers, vilka känner igen DNA-sekvenser. Zinket i dessa enzym kan bytas ut mot kadmium, vilket resulterar i ett mindre funktionellt enzym. Detta tros vara en viktig mekanism bakom hämningen (6). Kadmium ackumuleras i placenta. I en svensk studie har man sett att kadmium i placenta är negativt associerat med zink i navelsträngen, vilket i sin tur är kopplat till låg födelsevikt (7). Kadmium försämrar näringsutbytet och blodflödet till fostret. Detta tros bero på en hämning av aminosyratransporten och/eller en hämning av zinkupptaget. Kadmium har också visats vara toxiskt för testikelns kapillärer och skadligt för äggceller (1). Kadmium kan eventuellt ha betydelse för utveckling av kärlsjukdom, exempelvis genom bildning av ateroskleros (1,8). Eventuellt kan njurskada orsakad av kadmium leda till högt blodtryck (1). 5

6 Kadmiums förekomst Fig 1. Kadmiums toxicitet hos människa Eftersom kadmium till stor del finns i vanliga svenska basvaror som sädesslag och potatis är det svårt att påverka intaget via kostråd. Istället måste vi försöka begränsa utsläppen. Trots restriktioner ökar just nu kadmiumhalterna i svenska åkrar med 0,2 % per år, framför allt på grund av handelsgödsel innehållande kadmium samt nedfall från luften. Denna ökning sker trots att utsläppen minskat från Sveriges industrier. 90 % av det kadmium som hamnar i marken härstammar alltså inte från Sverige. En viktig källa är koleldning från våra grannländer. Försurningen av markerna bidrar dessutom till grödornas kadmiumupptag och således ökade kadmiumhalter i vår mat (1, 9). 6

7 VÅR EPIODEMIOLOGISKA STUDIE: Samband mellan njurfunktion och mängden skaldjur i kosten Syfte Då skaldjur innehåller en förhållandevis hög halt av kadmium (10) vill vi studera om en befolkning med stort intag av skaldjur får njurpåverkan i större grad än vad personer med ett lägre skaldjursintag får. Vi vill därför studera personalen på en skaldjursfabrik i Norge (STFs skaldjursfabrik) där man alla dagar i veckan serverar skaldjur till sin personal och jämföra deras njurvärden med personalen på en annan fabrik i samma stad som serveras husmanskost varje dag. Frågeställning Vår frågeställning är alltså följande; Har personer som äter skaldjur fler än 3 ggr i veckan sämre njurfunktion än den norska befolkningen i övrigt på grund av kadmiumexponering från skaldjuren? Vår hypotes är att ett högt intag av skaldjur kan ge en högre incidens av njurskada. Högt intag definierar vi som 3 ggr per vecka eller mer. Definitioner Vår definition av njurpåverkan är att individen ska ha ett värde på alpha1-mikroglobulintest i urinen som ligger över referensintervallet 3-8 mg/l, samt att individen samtidigt har ett värde på sitt S- Cystatin C som ligger över 0,7-1,21 mg/l (<50 år) samt 0,84-1,55 mg/l(>50år). Vår definition av skaldjur innefattar följande djur: krabba, kräfta, mussla, räka, hummer, ostron, pilgrimsmussla. Metod Vi väljer att göra en prospektiv kohortstudie där anställda på skaldjursfabriken är den exponerade gruppen då de serveras skaldjur minst tre gånger i veckan och de anställda från Luftfabriken som finns i samma stad, är de oexponerade. På luftfabriken serveras husmanskost till de anställda i fabrikens bespisning varje dag. Vi väljer att göra en prospektiv kohortstudie på grund av att det ger en tydlig överblick över utfallet, dvs. förändringarna blir lätt överskådliga. En nackdel med denna studieform är att den är dyr och tidskrävande. 7

8 Ett alternativ är att använda sig av en fall-kontrollstudie, som är snabbare och billigare. Dock är det svårt att få en exakt uppskattning på intaget av skaldjur och därmed kadmium, vilket kan bero på att man minns fel, så kallad recall-bias. Urval Exponerade: anställda på SDF, ålder Oexponerade: anställda på Luftfabriken, ålder Anställda på luftfabriken används som referens på grund av att de vistas i liknande arbetsmiljö samt att de inte utsätts för någon högre kadmiumexponering än den vanliga medborgaren. Vi tycker att denna grupp överensstämmer väl med exponeringsgruppen med avseende på arbetsmiljö, ålder, kön samt att exponering skiljer sig markant mellan grupperna, då personalen på skaldjursfabriken har ett stort intag skaldjur dagligen vilket ger hög kadmiumexponering, medan personalen på Luftfabriken inte är mer exponerade för kadmium än den vanliga befolkningen. De exponerade består av en grupp med 400 individer och de icke exponerade 300 individer. Matchning utförs efter kön och ålder. En selektion görs så att de med normal njurfunktion vid studiens start får ingå i studien medan de med redan befintlig njurpåverkan ej tas med i studien. Försökspersonerna tillfrågas vid varje hälsoårskontroll om de tar del av fabrikens bespisning, dvs. äter skaldjur mer än tre gånger/vecka, eller om de medtar egen matlåda. Det är också vid årskontrollen vi mäter njurpåverkan. De som uppger att de inte äter av fabrikens mat selekteras bort från studien. Studietiden beräknas vara 10 år. Studien är dynamisk. Studieprecision Försökspersonerna genomgår företagshälsokontroll varje år, där prover tas för alfa-1-mikroglobulin, P-cystatin C samt vilket är markörer njurtubulipåverkan av kadmium. Samma mätinstrument används vid varje tillfälle, och resultaten standardiseras med avseende på ålder. Försökspersonerna tillfrågas vid varje årskontroll om de tar del av fabrikens bespisning eller om de medtar matlåda. Orsaker till felklassificering Om de oexponerade äter mycket skaldjur utanför arbetet, kan det leda till en felkälla. Vi vet inte heller om de som arbetar på skaldjursfabriken i och med sitt arbete med hantering av skaldjur också blir mer exponerade av kadmium än personalen på den andra fabriken. Dessutom kan en aktiv idrottsutövning leda till mikroproteinuri och stor muskelmassa i kombination med styrketräning kan ge högre nivåer kreatinin. 8

9 Confounders Eventuella confounders som kan ge påverkan på våra studieresultat kan vara följande; rök- och alkoholvanor, ärftlighet för njursjukdomar, eventuella sjukdomar som inte syns i studiens början, ex. järnbrist som leder till ökat kadmiumupptag. Bortfall Personer som av personliga skäl inte vill ställa upp i studien, det kan till exempel vara rökare som inte vill ta del av sina risker eller att man av religiösa skäl inte vill delta. Alla dessa tänkbara bortfall kan leda till en försämrad generaliserbarhet, så kallad extern validitet. Eftersom vi har selekterat bort personer med en redan befintlig njurpåverkan så kommer vår studie enbart visa risken för personer som redan är friska, medan vi inte vet risken för personer med sämre förutsättningar vid exponering. Sjukdomsmått Måttet IR, incidensrat, används. Detta ger ett mått på hur många och hur snabbt en person utvecklar sjukdomen. Utifrån detta kan den relativa risken beräknas fram för de exponerade och de icke exponerade. Diskussion Man kan ifrågasätta vår studie om man ska överföra resultatet på befolkningen då få har så högt skaldjursintag. Vi tyckte dock att det var väsenligt att genomföra en sådan studie för att belysa risken vid ett högt skaldjursintag, då det kan finnas brister i kunskapen om detta samt även handlingsplaner för att förebygg risken för skada. Förslag till preventiva åtgärder Om ett kausalt samband kan identifieras är införandet av preventiva åtgärder ett måste. Nedan följer våra förslag på sådana förebyggande handlingar: Skärpt lagstiftning, dvs. en lägre gräns för vad som anses vara otjänlig mängd kadmium i skaldjur. Förbättrade mätningar av kadmiumhaltiga råvaror, och därmed råd för konsumtion av skaldjur per vecka. Restriktioner för matbespisningar för hur ofta/mycket skaldjur får serveras. Informationskampanjer för befolkningen om riskerna med en stor skaldjurskonsumtion Referenser 1. Edling C, Nordberg G, Nordberg M. Arbets- och miljömedicin en lärobok om hälsa och miljö, andra upplagan. Danmark: Studentlitteratur; Tobaksfakta (citerat ) 9

10 3. Brunton LL, editor-in-chief, Lazo JS, Parker KL, associate editors. Goodman and Gilman s the pharmacological basis of therapeuthics, 11th ed. USA: The McGraw-Hill Companies Inc; 2006, kapitel Järup L, Åkesson A. Current status of cadmium as an environmental health problem. Toxicology and Applied Pharmacology, Volume 238, Issue 3, 1 augusti 2009, sidorna Park JD, Cherrington NJ, Klaassen CD. Intestinal Absorption of Cadmium Is Associated with Divalent Metal Transporter 1 in Rats. Toxicological Sciences, 68, april Joseph P. Mechanisms of cadmium carcinogenesis. Toxicology and Applied Pharmacology Volume 238, Issue 3, 1 Augusti 2009, sidorna Kippler M, Hoque AM, Raqib R, Ohrvik H, Ekström EC, Vahter M. Accumulation of cadmium in human placenta interacts with the transport of micronutrients to the fetus. Toxicol Lett Oct 23. Elektronisk publicering före tryck. 8. Messner B, Knoflach M, Seubert A, Ritsch A, Pfaller K et al. Cadmium is a novel and independent risk factor for early atherosclerosis mechanisms and in vivo relevance. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 29 september 2009 (9): Elektronisk publicering 25 juni Arbets- och miljömedicin i Uppsala (citerad ) 10. Lars Järup m fl. Health effects of cadmium exposure a review of the literature and a risk estimate. 1998, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, Volume 24, Supplement 1 Bilder Fig.1. A. Bernard, Cadmium & its adverse effects on human health, Indian J Med Res 128, October 2008, pp

Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren

Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren rapport 5882 oktober 2008 Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Spannmål, nötter och fröer

Spannmål, nötter och fröer Rapport 1-2015 Metaller i livsmedel - fyra decenniers analyser Spannmål, nötter och fröer av Lars Jorhem, Christina Åstrand, Birgitta Sundström, Joakim Engman och Barbro Kollander Innehåll Ordförklaringar

Läs mer

Omega-3-tillskott eller fisk?

Omega-3-tillskott eller fisk? Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Omega-3-tillskott eller fisk? En kartläggning av studenters användande av omega-3-tillskott Anna-Stina Nilsson Sanna Engerdahl Institutionen för kostvetenskap

Läs mer

Kadmium, bly och kvicksilver i blod samt kadmium och bly i urin hos unga och medelålders kvinnor i Skåne samt Norr- och Västerbotten

Kadmium, bly och kvicksilver i blod samt kadmium och bly i urin hos unga och medelålders kvinnor i Skåne samt Norr- och Västerbotten 1 Rapport 2007-03-31 från Yrkes- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Lund Kadmium, bly och kvicksilver i blod samt kadmium och bly i urin hos unga och medelålders kvinnor i Skåne samt Norr- och Västerbotten

Läs mer

PREVENTION AV JÄRNBRIST En kartläggande och jämförande studie av kvinnors kost- och levnadsvanor

PREVENTION AV JÄRNBRIST En kartläggande och jämförande studie av kvinnors kost- och levnadsvanor Marian Papp, C-uppsats i Preventiv Medicin/Folkhälsovetenskap, 10 poäng Karolinska Institutet Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi December 1997 PREVENTION AV JÄRNBRIST

Läs mer

Berikade blåbärsextrakt (antocyaner) och dess inverkan på degenerativa synförändringar En litteraturstudie.

Berikade blåbärsextrakt (antocyaner) och dess inverkan på degenerativa synförändringar En litteraturstudie. Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Optikerutbildningen/Examensarbete Optometri Examensarbete C-nivå, 15 poäng Vårterminen 2009 Berikade blåbärsextrakt (antocyaner) och dess inverkan på degenerativa

Läs mer

Kemisk riskprofil för dricksvatten

Kemisk riskprofil för dricksvatten Rapport 14-2009 Kemisk riskprofil för dricksvatten av Kettil Svensson, Ulla Beckman-Sundh, Per Ola Darnerud, Christina Forslund, Håkan Johnsson, Torbjörn Lindberg och Salomon Sand LIVSMEDELS VERKET NATIONAL

Läs mer

ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE

ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE Hälsa och samhälle ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE EN LITTERATURSTUDIE PÅ PREMENOPAUSALA KVINNOR ELIN ASSÉNOVA-WALSTRÖM MARIA NILSSON Examensarbete i omvårdnad Nivå 61-90 p Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Råd om mat för barn 0-5 år

Råd om mat för barn 0-5 år Rapport 21-2011 Råd om mat för barn 0-5 år - vetenskapligt underlag med risk- eller nyttovärderingar och kunskapsöversikter LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Förkortningar Myndigheter och

Läs mer

Elektromagnetiska fält och 3G

Elektromagnetiska fält och 3G Elektromagnetiska fält och 3G Seminarieuppgift Miljömedicin/Epidemiologi Basgrupp 5 läk T4 HT07 Malin Briland, Björn Due, Hanna Jonsson, Daniel Loord, Klara Nordell, Ragnar Rosenqvist Elektromagnetisk

Läs mer

abcd Uv-skydd på förskolor i Järfälla kommun Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Lina Boström

abcd Uv-skydd på förskolor i Järfälla kommun Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Lina Boström abcd Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Uv-skydd på förskolor i Järfälla kommun Lina Boström Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd Stockholms universitet 2008 Institutionen för naturgeografi

Läs mer

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige PM 16/12 Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö

Läs mer

Spårning av tungmetaller i Örebros spillvattenledningsnät

Spårning av tungmetaller i Örebros spillvattenledningsnät EXAMENSARBETE 2005:025 CIV Spårning av tungmetaller i Örebros spillvattenledningsnät MATS CARLSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad Avdelningen för

Läs mer

Hälsa och samhälle VAD SKA JAG ÄTA? EN LITTERATURSTUDIE OM KOSTENS BETYDELSE FÖR UTVECKLANDET AV KOLOREKTALCANCER LINDA GRÖNVALL FRIDA WESSBERG

Hälsa och samhälle VAD SKA JAG ÄTA? EN LITTERATURSTUDIE OM KOSTENS BETYDELSE FÖR UTVECKLANDET AV KOLOREKTALCANCER LINDA GRÖNVALL FRIDA WESSBERG Hälsa och samhälle VAD SKA JAG ÄTA? EN LITTERATURSTUDIE OM KOSTENS BETYDELSE FÖR UTVECKLANDET AV KOLOREKTALCANCER LINDA GRÖNVALL FRIDA WESSBERG Examensarbete i omvårdnad Nivå 61-90p Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia

Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia Diabetes i Zambia/ Diabetes in Zambia Författare: Olivia Magnusson Handledare: Kerstin Heimer Sundström ht/vt 2013-2014 Kungsholmens Gymnasium Abstract This report addresses the increasing problem with

Läs mer

Upplevelsen av vädret under våren på Gustav Adolfs Torg i Göteborg

Upplevelsen av vädret under våren på Gustav Adolfs Torg i Göteborg UNIVERSITY OF GOTHENBURG Department of Economy and Society, Human Geography & Department of Earth Sciences Geovetarcentrum/Earth Science Centre Upplevelsen av vädret under våren på Gustav Adolfs Torg i

Läs mer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer Bulletin 240 B Attraktiv kollektivtrafik i små städer Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande Andreas Persson 2008 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och

Läs mer

Screening av miljögifter i Skåne 2004

Screening av miljögifter i Skåne 2004 Screening av miljögifter i Skåne 2004 Del 2. Utvärdering av mätdata Miljö och hälsa Ulrika Johansson Titel: Screening av miljögifter i Skåne: Del 2. utvärdering av mätdata Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0

Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0 Michael Collan Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0 Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Naturligt hemjärn har använts i stor skala

Läs mer

Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete

Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete nr 2002:15 Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete Ett vetenskapligt underlag för försäkringsmedicinska bedömningar (sju skadeområden) Andra, utökade och reviderade utgåvan Peter Westerholm (red)

Läs mer

Hyperspektral analys av celler och vävnad exponerade för luftburna partiklar

Hyperspektral analys av celler och vävnad exponerade för luftburna partiklar Hyperspektral analys av celler och vävnad exponerade för luftburna partiklar Linnea Ahlinder och Lars Österlund 2000 1500 1000 500 0 300 400 500 600 700 800 900 10001100120013001400150016001700 Wavenumber

Läs mer

ATT SLUTA RÖKA INOM VÅRDEN

ATT SLUTA RÖKA INOM VÅRDEN Hälsa och samhälle ATT SLUTA RÖKA INOM VÅRDEN EN ENKÄTSTUDIE BLAND PATIENTER NILS HEDLUND FABIAN LUNDGREN Examensarbete i omvårdnad Nivå 61-90 p Sjuksköterskeprogrammet Januari 2009 Malmö högskola Hälsa

Läs mer

Rökfri arbetstid? En enkätstudie bland kommunanställda

Rökfri arbetstid? En enkätstudie bland kommunanställda EXAMENSARBETE Våren 2010 Sektionen för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap Rökfri arbetstid? En enkätstudie bland kommunanställda Författare Johanna Sjöbeck Handledare Ingemar Andersson Examinator Göran

Läs mer

Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa

Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa Vilka tänkbara orsakssamband som leder till den anställdes mentala ohälsa? Agata Erlandsson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15

Läs mer

Undersökning av andningsmiljön för instruktörer vid brandövningar

Undersökning av andningsmiljön för instruktörer vid brandövningar Undersökning av andningsmiljön för instruktörer vid brandövningar Stefan Svensson, Tekn.Dr. Bertil Månsson, Leg.Läk. MSB:s kontaktperson: Bo Kallhagen, 010 240 52 79 2 Förord Under 2006 och 2007 genomfördes

Läs mer

Bisfenol A i kassakvitton

Bisfenol A i kassakvitton Rapport Nr 4/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bisfenol A i kassakvitton rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Bisfenol A i kassakvitton rapport från ett regeringsuppdrag

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009. tema: obesitas & diabetes

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009. tema: obesitas & diabetes ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009 tema: obesitas & diabetes Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition NYHET Volymen kan vara ett hinder för att uppnå den fulla effekten

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer