Läkarprogrammet. Hälsouniversitetet KADMIUM. Basgrupp 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarprogrammet. Hälsouniversitetet KADMIUM. Basgrupp 2"

Transkript

1 Läkarprogrammet Hälsouniversitetet KADMIUM Basgrupp 2 Cecilia Fredlund, Ida-Maria Isaksson, Jessica Najem, Emilia Rydberg Möller, Oscar Andregård, Jens Caap Hällgren, Peter Szentivanyi, Jens Wesemann

2 Innehåll Kadmium...3 Abstract...3 Bakgrund...4 Kadmiums hälsoeffekter...4 Kadmiums förekomst...6 VÅR EPIODEMIOLOGISKA STUDIE:...7 Samband mellan njurfunktion och mängden skaldjur i kosten...7 Syfte...7 Frågeställning...7 Definitioner...7 Metod...7 Urval...8 Studieprecision...8 Orsaker till felklassificering...8 Confounders...9 Bortfall...9 Sjukdomsmått...9 Diskussion...9 Förslag till preventiva åtgärder...9 Referenser...9 Bilder

3 Kadmium Abstract In Sweden most people are exposed to cadmium since it can be found in grain, vegetables, shellfish and cigarette smoke which most people come in contact with on a daily basis. Cadmium has several negative health effects, the acute ones being nausea, bloody diarrheas and vomiting if taken up through the gastrointestinal system. Long time exposure to cadmium leads to an accumulation in the liver and kidneys which eventually leads to kidney damage with lowered GFR, creatinine clearance and possibly chronic kidney failure. It has also been shown to cause osteoporosis and has by the IARC been defined as a carcinogen. Since shellfish has a high level of cadmium and cadmium is found to have many negative health effects the goal of this paper is to investigate if a high intake of shellfish will effect kidney function. The study has been done using a prospective cohort study comparing industrial workers in a shellfish factory, which are served shellfish for lunch every day, with industrial workers in Luftfabriken, served regular food for lunch. Neither is exposed to cadmium in their work and both workingplaces are located in Norway. This study can provide important data regarding negative health effects following high consumption of shellfish and stimulate to further studies within this subject. If conclusions point that way eventually this study might lead to, for example, more stringent legislation regarding tolerable levels of cadmium in shellfish, restrictions concerning the frequency of serving shellfish at diners or perhaps information campaigns to the public on the subject of the health effects investigated. It is questionable whether our study can be applied to the general population since shellfish intake is much lower overall compared to the workers at the shellfish factory. 3

4 Bakgrund Kadmium är en tungmetall som framför allt finns i äldre uppladdningsbara nickelkadmiumbatterier. Kadmium används också som färgpigment och som ytbehandling av metall till bilkylare. Till naturen kommer det huvudsakligen via metalltillverkning samt förbränning av fossila bränslen samt vid bruk av fosforgödsel. Människor får primärt i sig kadmium via kosten. Spannmål, rotfrukter, potatis, grönsaker och skaldjur är stora källor (1). Rökare är en extra utsatt grupp eftersom cigarettrök innehåller mycket kadmium (1,2). En cigarett innehåller 1-2 mikrogram kadmium och även om man räknar med ett så lågt upptag som 10% så innebär det att ett paket cigaretter om dagen ger ett extra kadmiumtillskott på 1 mg per år (3). Även vegetarianer och högkonsumenter av skaldjur får i sig mer kadmium (4). Skaldjur samt lever och njure från djur kan under normala förhållanden innehålla 0,05 mikrogram kadmium per gram (3). Låga järndepåer utgör också en risk eftersom det gör att kadmiumupptaget ökar, troligen via en uppreglering av divalent metal transporter-1 (DMT-1) (1,5). Kadmiums hälsoeffekter I Sverige har vi ett genomsnittligt dagligt intag av kadmium på ca mikrogram. WHO har fastslagit att 7 mikrogram per kilo kroppsvikt och vecka är det högsta tolerabla veckointaget, vilket för en vuxen person innebär mikrogram per dag, så där ligger vi ju inom gränsvärdena. Nya rön antyder dock att känsligheten för kadmium kan vara större än vi har anat och att vår till synes goda säkerhetsmarginal kanske inte är så god (1). Kadmium absorberas i betydligt högre grad från lungorna jämfört med mag-tarm-kanalen. Från den senare är upptaget i storleksordningen 1,5-5%, medan det inhalerade kadmiumet från en cigarett kan tas upp mellan 10 40% (3). Vid en akut kadmiumförgiftning genom förtäring kommer symptomen först från mag-tarm-kanalen. Det kan ta sig uttryck som illamående, blodiga diarréer och kräkningar samt magkramp. Om kadmiumet har inhalerats kan effekterna komma inom några timmar. Pneumonit, bröstsmärta, illamående, yrsel och diarré är symptom som kan förekomma. Förgiftningen kan också leda till lungödem, -emfysem och -fibros (3). Kadmium ansamlas framför allt i lever och njurar. Efter absorption transporteras kadmium i blodet bundet till antingen röda blodkroppar eller albumin. När det når levern kan det antingen binda till glutation och utsöndras via gallan eller bilda komplex med metallothionein. En del lagras i levern och kan ge upphov till leverskada, medan resten läcker ut i systemcirkulationen igen, där det når njurarna. När tubulicellerna reabsorberar cd-metallothionein-komplexet degraderas det i lysosomen. Detta leder till en ackumulation av kadmium i cellerna i proximala tubuli, vilket i slutändan leder till tubuliskada. Vid allvarligare förgiftning sker även en skada på glomeruli, troligen genom en autoimmun reaktion (3). 4

5 Den biologiska halveringstiden av kadmium i njurarna är 7-30 år. Om för stora mängder kadmium ansamlas i njuren kommer dennas reabsorption av proteiner från primärurinen att fungera sämre (1), exempelvis av alfa-2-mikroglobulin och alfa-1-mikroglobulin samt retinolbindande protein, vilka kan fungera som tidiga markörer för kadmiuminducerad njurskada. Om njurskadan fortskrider så att den involverar glomeruli kan även GFR och kreatininclearance sjunka. På sikt kan kronisk njursvikt uppstå (4). Kadmium har också setts orsaka minskad bentäthet. Detta verkar dels bero på en direkt effekt av kadmium på benresorptionen men kinesiska studier har också kunnat visa ett samband mellan bensjukdom och njurskada (4). Kadmium har också blivit associerat med cancer och International Agency for Research on Cancer (IARC) har klassat kadmium som en human carcinogen (4). De carcinogena effekterna har påvisats både i experiment på celler, i djurförsök och i epidemiologiska studier. Kadmium tycks orsaka cancer genom flera mekanismer såsom påverkan på gentranskription, inducering av oxidativ stress, hämning av DNA-reparationssystem och hämning av apoptos (6). Försöksdjur som exponerats för kadmium utvecklar tumörer i olika organ. Epidemiologiska studier på människor visar svaga samband med pankreascancer, prostatacancer och njurcancer. Starka samband har setts mellan kadmiumexponering och lungcancer (6). Kadmium är en potent stimulator av protoonkogener i gruppen immediate early genes (IEGs), såsom c-myc, c-fos, c-jun. Kadmiumexponering ökar också uttrycket av stressresponsgener, såsom GSH, heat shock proteins och metallothionein. Metallothionein tycks ha en skyddande effekt genom ökad sekvestrering och detoxifiering av kadmium. Kadmium är känt för att orsaka oxidativ stress och GSH motverkar denna effekt genom sin antioxidativa förmåga. Samtidigt kan en hög kadmiumbelastning leda till uttömning av glutation. Bildandet av syreradikaler kan vara en av orsakerna till kadmiumets carcinogena effekter, även om det är omdiskuterat (6). Kadmium har också setts öka uttrycket av vissa translationsfaktorer, vilket skulle kunna gynna tumöruppkomst. Det har även setts både inhibera och orsaka apoptos, vilket skulle kunna leda till en selektion av apoptosresistenta celler (6). Kadmium har en negativ effekt på DNA-reparationssystem. Då DNA-skador inte repareras i tid kan de leda till cancer. Flera enzym engagerade i DNA-reparation har så kallade zinc fingers, vilka känner igen DNA-sekvenser. Zinket i dessa enzym kan bytas ut mot kadmium, vilket resulterar i ett mindre funktionellt enzym. Detta tros vara en viktig mekanism bakom hämningen (6). Kadmium ackumuleras i placenta. I en svensk studie har man sett att kadmium i placenta är negativt associerat med zink i navelsträngen, vilket i sin tur är kopplat till låg födelsevikt (7). Kadmium försämrar näringsutbytet och blodflödet till fostret. Detta tros bero på en hämning av aminosyratransporten och/eller en hämning av zinkupptaget. Kadmium har också visats vara toxiskt för testikelns kapillärer och skadligt för äggceller (1). Kadmium kan eventuellt ha betydelse för utveckling av kärlsjukdom, exempelvis genom bildning av ateroskleros (1,8). Eventuellt kan njurskada orsakad av kadmium leda till högt blodtryck (1). 5

6 Kadmiums förekomst Fig 1. Kadmiums toxicitet hos människa Eftersom kadmium till stor del finns i vanliga svenska basvaror som sädesslag och potatis är det svårt att påverka intaget via kostråd. Istället måste vi försöka begränsa utsläppen. Trots restriktioner ökar just nu kadmiumhalterna i svenska åkrar med 0,2 % per år, framför allt på grund av handelsgödsel innehållande kadmium samt nedfall från luften. Denna ökning sker trots att utsläppen minskat från Sveriges industrier. 90 % av det kadmium som hamnar i marken härstammar alltså inte från Sverige. En viktig källa är koleldning från våra grannländer. Försurningen av markerna bidrar dessutom till grödornas kadmiumupptag och således ökade kadmiumhalter i vår mat (1, 9). 6

7 VÅR EPIODEMIOLOGISKA STUDIE: Samband mellan njurfunktion och mängden skaldjur i kosten Syfte Då skaldjur innehåller en förhållandevis hög halt av kadmium (10) vill vi studera om en befolkning med stort intag av skaldjur får njurpåverkan i större grad än vad personer med ett lägre skaldjursintag får. Vi vill därför studera personalen på en skaldjursfabrik i Norge (STFs skaldjursfabrik) där man alla dagar i veckan serverar skaldjur till sin personal och jämföra deras njurvärden med personalen på en annan fabrik i samma stad som serveras husmanskost varje dag. Frågeställning Vår frågeställning är alltså följande; Har personer som äter skaldjur fler än 3 ggr i veckan sämre njurfunktion än den norska befolkningen i övrigt på grund av kadmiumexponering från skaldjuren? Vår hypotes är att ett högt intag av skaldjur kan ge en högre incidens av njurskada. Högt intag definierar vi som 3 ggr per vecka eller mer. Definitioner Vår definition av njurpåverkan är att individen ska ha ett värde på alpha1-mikroglobulintest i urinen som ligger över referensintervallet 3-8 mg/l, samt att individen samtidigt har ett värde på sitt S- Cystatin C som ligger över 0,7-1,21 mg/l (<50 år) samt 0,84-1,55 mg/l(>50år). Vår definition av skaldjur innefattar följande djur: krabba, kräfta, mussla, räka, hummer, ostron, pilgrimsmussla. Metod Vi väljer att göra en prospektiv kohortstudie där anställda på skaldjursfabriken är den exponerade gruppen då de serveras skaldjur minst tre gånger i veckan och de anställda från Luftfabriken som finns i samma stad, är de oexponerade. På luftfabriken serveras husmanskost till de anställda i fabrikens bespisning varje dag. Vi väljer att göra en prospektiv kohortstudie på grund av att det ger en tydlig överblick över utfallet, dvs. förändringarna blir lätt överskådliga. En nackdel med denna studieform är att den är dyr och tidskrävande. 7

8 Ett alternativ är att använda sig av en fall-kontrollstudie, som är snabbare och billigare. Dock är det svårt att få en exakt uppskattning på intaget av skaldjur och därmed kadmium, vilket kan bero på att man minns fel, så kallad recall-bias. Urval Exponerade: anställda på SDF, ålder Oexponerade: anställda på Luftfabriken, ålder Anställda på luftfabriken används som referens på grund av att de vistas i liknande arbetsmiljö samt att de inte utsätts för någon högre kadmiumexponering än den vanliga medborgaren. Vi tycker att denna grupp överensstämmer väl med exponeringsgruppen med avseende på arbetsmiljö, ålder, kön samt att exponering skiljer sig markant mellan grupperna, då personalen på skaldjursfabriken har ett stort intag skaldjur dagligen vilket ger hög kadmiumexponering, medan personalen på Luftfabriken inte är mer exponerade för kadmium än den vanliga befolkningen. De exponerade består av en grupp med 400 individer och de icke exponerade 300 individer. Matchning utförs efter kön och ålder. En selektion görs så att de med normal njurfunktion vid studiens start får ingå i studien medan de med redan befintlig njurpåverkan ej tas med i studien. Försökspersonerna tillfrågas vid varje hälsoårskontroll om de tar del av fabrikens bespisning, dvs. äter skaldjur mer än tre gånger/vecka, eller om de medtar egen matlåda. Det är också vid årskontrollen vi mäter njurpåverkan. De som uppger att de inte äter av fabrikens mat selekteras bort från studien. Studietiden beräknas vara 10 år. Studien är dynamisk. Studieprecision Försökspersonerna genomgår företagshälsokontroll varje år, där prover tas för alfa-1-mikroglobulin, P-cystatin C samt vilket är markörer njurtubulipåverkan av kadmium. Samma mätinstrument används vid varje tillfälle, och resultaten standardiseras med avseende på ålder. Försökspersonerna tillfrågas vid varje årskontroll om de tar del av fabrikens bespisning eller om de medtar matlåda. Orsaker till felklassificering Om de oexponerade äter mycket skaldjur utanför arbetet, kan det leda till en felkälla. Vi vet inte heller om de som arbetar på skaldjursfabriken i och med sitt arbete med hantering av skaldjur också blir mer exponerade av kadmium än personalen på den andra fabriken. Dessutom kan en aktiv idrottsutövning leda till mikroproteinuri och stor muskelmassa i kombination med styrketräning kan ge högre nivåer kreatinin. 8

9 Confounders Eventuella confounders som kan ge påverkan på våra studieresultat kan vara följande; rök- och alkoholvanor, ärftlighet för njursjukdomar, eventuella sjukdomar som inte syns i studiens början, ex. järnbrist som leder till ökat kadmiumupptag. Bortfall Personer som av personliga skäl inte vill ställa upp i studien, det kan till exempel vara rökare som inte vill ta del av sina risker eller att man av religiösa skäl inte vill delta. Alla dessa tänkbara bortfall kan leda till en försämrad generaliserbarhet, så kallad extern validitet. Eftersom vi har selekterat bort personer med en redan befintlig njurpåverkan så kommer vår studie enbart visa risken för personer som redan är friska, medan vi inte vet risken för personer med sämre förutsättningar vid exponering. Sjukdomsmått Måttet IR, incidensrat, används. Detta ger ett mått på hur många och hur snabbt en person utvecklar sjukdomen. Utifrån detta kan den relativa risken beräknas fram för de exponerade och de icke exponerade. Diskussion Man kan ifrågasätta vår studie om man ska överföra resultatet på befolkningen då få har så högt skaldjursintag. Vi tyckte dock att det var väsenligt att genomföra en sådan studie för att belysa risken vid ett högt skaldjursintag, då det kan finnas brister i kunskapen om detta samt även handlingsplaner för att förebygg risken för skada. Förslag till preventiva åtgärder Om ett kausalt samband kan identifieras är införandet av preventiva åtgärder ett måste. Nedan följer våra förslag på sådana förebyggande handlingar: Skärpt lagstiftning, dvs. en lägre gräns för vad som anses vara otjänlig mängd kadmium i skaldjur. Förbättrade mätningar av kadmiumhaltiga råvaror, och därmed råd för konsumtion av skaldjur per vecka. Restriktioner för matbespisningar för hur ofta/mycket skaldjur får serveras. Informationskampanjer för befolkningen om riskerna med en stor skaldjurskonsumtion Referenser 1. Edling C, Nordberg G, Nordberg M. Arbets- och miljömedicin en lärobok om hälsa och miljö, andra upplagan. Danmark: Studentlitteratur; Tobaksfakta (citerat ) 9

10 3. Brunton LL, editor-in-chief, Lazo JS, Parker KL, associate editors. Goodman and Gilman s the pharmacological basis of therapeuthics, 11th ed. USA: The McGraw-Hill Companies Inc; 2006, kapitel Järup L, Åkesson A. Current status of cadmium as an environmental health problem. Toxicology and Applied Pharmacology, Volume 238, Issue 3, 1 augusti 2009, sidorna Park JD, Cherrington NJ, Klaassen CD. Intestinal Absorption of Cadmium Is Associated with Divalent Metal Transporter 1 in Rats. Toxicological Sciences, 68, april Joseph P. Mechanisms of cadmium carcinogenesis. Toxicology and Applied Pharmacology Volume 238, Issue 3, 1 Augusti 2009, sidorna Kippler M, Hoque AM, Raqib R, Ohrvik H, Ekström EC, Vahter M. Accumulation of cadmium in human placenta interacts with the transport of micronutrients to the fetus. Toxicol Lett Oct 23. Elektronisk publicering före tryck. 8. Messner B, Knoflach M, Seubert A, Ritsch A, Pfaller K et al. Cadmium is a novel and independent risk factor for early atherosclerosis mechanisms and in vivo relevance. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 29 september 2009 (9): Elektronisk publicering 25 juni Arbets- och miljömedicin i Uppsala (citerad ) 10. Lars Järup m fl. Health effects of cadmium exposure a review of the literature and a risk estimate. 1998, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, Volume 24, Supplement 1 Bilder Fig.1. A. Bernard, Cadmium & its adverse effects on human health, Indian J Med Res 128, October 2008, pp

Kadmium Strimmagrupp 8, VT10

Kadmium Strimmagrupp 8, VT10 Kadmium Strimmagrupp 8, VT10 Ahlenius. E, Arvedsson, A, Blomquist, U, Brock,M, Friström, N, Hansson-Baas, C, Hellman, E Introduktion De tungmetaller som utgör den största hälsorisken för människor är bly

Läs mer

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer.

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer. Radon Basgrupp 9 Förekomst: Radon är en radioaktiv gas som bildas vid sönderfall av uran. Den främsta källan till radon är berggrunden och i blåbetong som framställs ur sådan berggrund. Brunnar kan också

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Konstnärer - rena giftspridarna

Konstnärer - rena giftspridarna Konstnärer - rena giftspridarna 400 gånger mer kadmium i avloppet i konstnärskvarteren GÖTEBORG Konstnärer sprider gift. Reningsverket Ryaverket i Göteborg har tagit prover på avloppsvattnet i konstnärstäta

Läs mer

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare Hälsoproblem hos skiftarbetare Anders Knutsson Arbets- och miljömedicin, Sundsvall Umeå 17 februari 2014 Hälsoproblem Sömnproblem, trötthet, olycksfall Graviditetsstörning Magtarmbesvär Hjärt-kärl sjukdom

Läs mer

Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym

Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym Ett läkemedels distributionsvolym (V eller V D ) är den volym som läkemedlet måste ha löst sig i om koncentrationen överallt i denna volym är samma som plasmakoncentrationen. Distributionsvolymen är en

Läs mer

Presentation 3: Utgör nanomaterial en risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet? www.nanodiode.eu

Presentation 3: Utgör nanomaterial en risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet? www.nanodiode.eu Presentation 3: Utgör nanomaterial en risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet? www.nanodiode.eu Hälsoeffekter som identifierats så här långt Nanomaterial kan tränga längre in i den mänskliga kroppen

Läs mer

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE Gun Wingren, Docent Avd. för Yrkes- och Miljömedicin, IKE, Linköpings Universitet Ingela Helmfrid, Biolog Yrkes- och Miljömedicinskt Centrum.

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

PAH exponering kreosotimpregnerad syll

PAH exponering kreosotimpregnerad syll PAH exponering kreosotimpregnerad syll Håkan Westberg 1, professor Göte Mölleby 1, miljösköterska Håkan Tinnerberg 2, yrkeshygieniker Ing-Liss Bryngelsson 1, forskningsassistent HerbertSalomonsson 3, arbetsmiljöingenjör

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK STUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK STUDIE 2008-02-13 HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK STUDIE Gun Wingren, Avdelningen för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Hälsouniversitetet, 581

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2)

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) 1) Leg veterinär, specialist inom sjukdomar hos hund och katt, Blå Stjärnans Djursjukhus, Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg, Sverige 2) Fil dr i zoofysiologi, Zoologiska

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer

Undersökning av kadmiumhalter i barngröt och modersmjölkersättning

Undersökning av kadmiumhalter i barngröt och modersmjölkersättning Undersökning av kadmiumhalter i barngröt och modersmjölkersättning Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd, 15 hp Ninni Andersson Handledare: 2009 Nils-Bo Nilsson Livsmedelsteknik Campus Helsingborg 1 2

Läs mer

2013-05-06 SIDAN 1 PROJEKT 2012. Stockholms stad

2013-05-06 SIDAN 1 PROJEKT 2012. Stockholms stad SIDAN 1 PROJEKT 2012 Stockholms stad Innehåll Projekt 2012 Arbetssätt Resultat av projektet Aktuellt i framtiden SIDAN 2 Projektets omfattning Viktminskningsprodukter och prestationshöjande produkter Fokus

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Metaller Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin, KI Centrum för

Läs mer

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten. Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten. Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv. Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.se Skillnad på fara och risk! Många bekämpningsmedel kan ge hälsoeffekter

Läs mer

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Baljväxter Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Divya Jagasia Från Indien och uppväxt i USA Baljväxter stor del av kosten i Indien Vegetarian i 18

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Epidemiologi T5 Kursmål epidemiologi Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Prevalens Incidens Riskanalys Kursmål epidemiologi Kunna beräkna en diagnostisk metods informationsvärde

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Samhällsekonomiska besparingar av snus som skadereducerare i Sverige 1990-2011

Samhällsekonomiska besparingar av snus som skadereducerare i Sverige 1990-2011 Samhällsekonomiska besparingar av snus som skadereducerare i Sverige 1990-2011 Per Hortlund Elin Gabrielsson HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Rökning betraktas generellt sett

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam

Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam Tillverkare av snus Swedish Match* (ca 75% av totalmarknaden) Gotlandssnus AB* GN Tobacco Sweden AB* Fiedler & Lundgren (BAT) Japan Tobacco International Philip Morris

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor 2010 - med jämförelser bakåt till 1999/2000

Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor 2010 - med jämförelser bakåt till 1999/2000 1 Rapport 2012-03-26 från Arbets- och miljömedicin, Skånes Universitetssjukhus/Lund Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor 2010 - med jämförelser bakåt till 1999/2000 Staffan Skerfving, Lina

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Lars Barregård, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sanera mera? Ett

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI Vem vill äta giftig fisk? Maria Ingmar Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Fisk är både gott och nyttigt

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Nano-partiklars effekter på humana lungceller utveckling av ett integrerat system med partikelgenerering och celler. Slutrapport 2007-12-21

Nano-partiklars effekter på humana lungceller utveckling av ett integrerat system med partikelgenerering och celler. Slutrapport 2007-12-21 Nano-partiklars effekter på humana lungceller utveckling av ett integrerat system med partikelgenerering och celler. Slutrapport 2007-12-21 Bakgrund Under det senaste decenniet har många studier visat

Läs mer

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings)

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings) ELIB study 19911992 (domestic buildings) Upplevt inomhusklimat ELIBstudien Ofta torr luft Ofta hög rumstemperatur 22 6, 18 5,5 16 5, 14 4,5 12 4, 8 3,5 Ofta instängd "dålig" luft Ofta obehaglig lukt 13,

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén Introduktion till diabetes mellitus Niklas Dahrén Den blå cirkeln är den globala symbolen för diabetes Bildkälla: h+ps://sv.wikipedia.org/wiki/typ_2- diabetes#/media/file:blue_circle_for_diabetes.svg Diabetes

Läs mer

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Tumörbiologi Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Mål Förstå vad som skiljer cancerceller från normala celler Förstå idéer bakom aktuella och framtida behandlingar Carcinogenes Initiatormutation

Läs mer

Personlig information

Personlig information Min dagbok Personlig information Namn: Adress: Postnr: Postadress: Tel: E-post: Läkare/sjuksköterska Namn: Tel: Min dagbok Du har ordinerats cytostatikabehandling för behandling av din cancersjukdom. Denna

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR. Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS

ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR. Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS FÖREKOMST En av de främsta sjukdomsalstrarna i världen ALKOHOL- BEROENDE HOS KVINNOR Several studies indicate that female alcoholics

Läs mer

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Livmodercancer, solvanor och vitamin-d Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Översikt Resultat från stor sydsvensk kohortstudie Risk att utveckla livmodercancer i relation till solvanor,

Läs mer

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Inna Feldman inna.feldman@kbh.uu.se Frågeställning Kan vi uppskatta samhällsbesparingar som beror på förändringar i livsstilsfaktorer

Läs mer

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Utblick luft, miljö och hälsa Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Disposition Riskfaktorer för folkhälsa globalt Luftföroreningar, ett hälsoproblem på global och Europeisknivå Vilka hälsoeffekter

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Kemisk exponering och långa arbetsskift vad vet vi om riskerna?

Kemisk exponering och långa arbetsskift vad vet vi om riskerna? Kemisk exponering och långa arbetsskift vad vet vi om riskerna? Gunnar Johanson Arbetsmiljötoxikologi Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Gunnar.Johanson@ki.se Kemisk exponering och långa

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hur påverkar partiklar i stadsluften befolkningen?

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hur påverkar partiklar i stadsluften befolkningen? Sveriges Kommuner och Landsting 4 april 2006 Centrum för folkhälsa Sid 1 Hälsoeffekter av luftföroreningar Hur påverkar partiklar i stadsluften befolkningen? Tom Bellander tom.bellander@sll.se Centrum

Läs mer

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige Läckande tarm Läckande tarm: avgörande för utveckling av vissa sjukdomar? Sammanfattning

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet?

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet? Vuxenfrågor 1. Fairtrade är en produktmärkning som skapar förutsättningar för anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Var odlas de flesta Fairtrade-certifierade bananer

Läs mer

LILLA JÄRNKOLLSBOKEN. Vägar till bättre livskvalitet

LILLA JÄRNKOLLSBOKEN. Vägar till bättre livskvalitet LILLA JÄRNKOLLSBOKEN Vägar till bättre livskvalitet j ä r n k o l l 1 Järnhälsa åt alla! Visste du att du kan ha normalt Hb och ändå ha järnbrist? Känner du dig trött, deppig och orkeslös? Det kan vara

Läs mer

Goda råd vid diarré & kräksjuka

Goda råd vid diarré & kräksjuka Goda råd vid diarré & kräksjuka Vad är diarré? Som diarré brukar man räkna tillstånd då barnet har 3 eller flera lösa avföringar per dag. Insidan av tarmen är irriterad vilket påskyndar passagen av mat

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Epidemiologi. Definition sjukdomars utbredning i befolkningen och orsaker bakom sjukdomar. Epi = bland, mitt i Demo = befolkning

Epidemiologi. Definition sjukdomars utbredning i befolkningen och orsaker bakom sjukdomar. Epi = bland, mitt i Demo = befolkning Epidemiologi Definition sjukdomars utbredning i befolkningen och orsaker bakom sjukdomar Epi = bland, mitt i Demo = befolkning Logi= = läran l om Deskriptiv resp. Etiologisk inriktning Kan man mäta m hälsa?

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Hälsoeffekter från vedeldning

Hälsoeffekter från vedeldning Hälsoeffekter från vedeldning Gerd Sällsten, 1:e yrkes- och miljöhygieniker, professor Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet www.amm.se Hälsoeffekterna av

Läs mer

Buller i miljön, hjärt-kärlsjukdom och påverkan på foster

Buller i miljön, hjärt-kärlsjukdom och påverkan på foster Buller i miljön, hjärt-kärlsjukdom och påverkan på foster Jenny Selander Forskare (post doc) MSc, PhD Arbetsmedicinska enheten Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Jenny.Selander@ki.se Disposition

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

Tidig upptäckt och egenvård. - viktiga nycklar för framgång

Tidig upptäckt och egenvård. - viktiga nycklar för framgång Tidig upptäckt och egenvård - viktiga nycklar för framgång På 60-talet Karies-epidemi Terminal tandsvikt Terminal tandsvikt Det går INTE att borra bort karies Orsaken Bakterie- beläggningen Förebyggande

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Epidemiologi. epi=bland demos=folk logos=läran om. Läran om det som är bland" folk. Läran om sjukdomars utbredning i befolkningen

Epidemiologi. epi=bland demos=folk logos=läran om. Läran om det som är bland folk. Läran om sjukdomars utbredning i befolkningen Epidemiologi epi=bland demos=folk logos=läran om Läran om det som är bland" folk Läran om sjukdomars utbredning i befolkningen Epidemiologi är: Studier av fördelning (I) och orsaker (II) till hälsotillstånd

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen Järnbestämning med MRT 1 Varför blir levern svart på MR-bilden? Hur kan man kvantifiera järninnehåll? Olof Dahlqvist Leinhard Fysiker Universitetslektor CMIV Linköping olof.dahlqvist.leinhard@liu.se 2

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Kemikalier: Vän eller fiende?

Kemikalier: Vän eller fiende? Kemikalier: Vän eller fiende? Anna Beronius Christina Rudén, Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur Mjuk

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer