Läkarprogrammet. Hälsouniversitetet KADMIUM. Basgrupp 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarprogrammet. Hälsouniversitetet KADMIUM. Basgrupp 2"

Transkript

1 Läkarprogrammet Hälsouniversitetet KADMIUM Basgrupp 2 Cecilia Fredlund, Ida-Maria Isaksson, Jessica Najem, Emilia Rydberg Möller, Oscar Andregård, Jens Caap Hällgren, Peter Szentivanyi, Jens Wesemann

2 Innehåll Kadmium...3 Abstract...3 Bakgrund...4 Kadmiums hälsoeffekter...4 Kadmiums förekomst...6 VÅR EPIODEMIOLOGISKA STUDIE:...7 Samband mellan njurfunktion och mängden skaldjur i kosten...7 Syfte...7 Frågeställning...7 Definitioner...7 Metod...7 Urval...8 Studieprecision...8 Orsaker till felklassificering...8 Confounders...9 Bortfall...9 Sjukdomsmått...9 Diskussion...9 Förslag till preventiva åtgärder...9 Referenser...9 Bilder

3 Kadmium Abstract In Sweden most people are exposed to cadmium since it can be found in grain, vegetables, shellfish and cigarette smoke which most people come in contact with on a daily basis. Cadmium has several negative health effects, the acute ones being nausea, bloody diarrheas and vomiting if taken up through the gastrointestinal system. Long time exposure to cadmium leads to an accumulation in the liver and kidneys which eventually leads to kidney damage with lowered GFR, creatinine clearance and possibly chronic kidney failure. It has also been shown to cause osteoporosis and has by the IARC been defined as a carcinogen. Since shellfish has a high level of cadmium and cadmium is found to have many negative health effects the goal of this paper is to investigate if a high intake of shellfish will effect kidney function. The study has been done using a prospective cohort study comparing industrial workers in a shellfish factory, which are served shellfish for lunch every day, with industrial workers in Luftfabriken, served regular food for lunch. Neither is exposed to cadmium in their work and both workingplaces are located in Norway. This study can provide important data regarding negative health effects following high consumption of shellfish and stimulate to further studies within this subject. If conclusions point that way eventually this study might lead to, for example, more stringent legislation regarding tolerable levels of cadmium in shellfish, restrictions concerning the frequency of serving shellfish at diners or perhaps information campaigns to the public on the subject of the health effects investigated. It is questionable whether our study can be applied to the general population since shellfish intake is much lower overall compared to the workers at the shellfish factory. 3

4 Bakgrund Kadmium är en tungmetall som framför allt finns i äldre uppladdningsbara nickelkadmiumbatterier. Kadmium används också som färgpigment och som ytbehandling av metall till bilkylare. Till naturen kommer det huvudsakligen via metalltillverkning samt förbränning av fossila bränslen samt vid bruk av fosforgödsel. Människor får primärt i sig kadmium via kosten. Spannmål, rotfrukter, potatis, grönsaker och skaldjur är stora källor (1). Rökare är en extra utsatt grupp eftersom cigarettrök innehåller mycket kadmium (1,2). En cigarett innehåller 1-2 mikrogram kadmium och även om man räknar med ett så lågt upptag som 10% så innebär det att ett paket cigaretter om dagen ger ett extra kadmiumtillskott på 1 mg per år (3). Även vegetarianer och högkonsumenter av skaldjur får i sig mer kadmium (4). Skaldjur samt lever och njure från djur kan under normala förhållanden innehålla 0,05 mikrogram kadmium per gram (3). Låga järndepåer utgör också en risk eftersom det gör att kadmiumupptaget ökar, troligen via en uppreglering av divalent metal transporter-1 (DMT-1) (1,5). Kadmiums hälsoeffekter I Sverige har vi ett genomsnittligt dagligt intag av kadmium på ca mikrogram. WHO har fastslagit att 7 mikrogram per kilo kroppsvikt och vecka är det högsta tolerabla veckointaget, vilket för en vuxen person innebär mikrogram per dag, så där ligger vi ju inom gränsvärdena. Nya rön antyder dock att känsligheten för kadmium kan vara större än vi har anat och att vår till synes goda säkerhetsmarginal kanske inte är så god (1). Kadmium absorberas i betydligt högre grad från lungorna jämfört med mag-tarm-kanalen. Från den senare är upptaget i storleksordningen 1,5-5%, medan det inhalerade kadmiumet från en cigarett kan tas upp mellan 10 40% (3). Vid en akut kadmiumförgiftning genom förtäring kommer symptomen först från mag-tarm-kanalen. Det kan ta sig uttryck som illamående, blodiga diarréer och kräkningar samt magkramp. Om kadmiumet har inhalerats kan effekterna komma inom några timmar. Pneumonit, bröstsmärta, illamående, yrsel och diarré är symptom som kan förekomma. Förgiftningen kan också leda till lungödem, -emfysem och -fibros (3). Kadmium ansamlas framför allt i lever och njurar. Efter absorption transporteras kadmium i blodet bundet till antingen röda blodkroppar eller albumin. När det når levern kan det antingen binda till glutation och utsöndras via gallan eller bilda komplex med metallothionein. En del lagras i levern och kan ge upphov till leverskada, medan resten läcker ut i systemcirkulationen igen, där det når njurarna. När tubulicellerna reabsorberar cd-metallothionein-komplexet degraderas det i lysosomen. Detta leder till en ackumulation av kadmium i cellerna i proximala tubuli, vilket i slutändan leder till tubuliskada. Vid allvarligare förgiftning sker även en skada på glomeruli, troligen genom en autoimmun reaktion (3). 4

5 Den biologiska halveringstiden av kadmium i njurarna är 7-30 år. Om för stora mängder kadmium ansamlas i njuren kommer dennas reabsorption av proteiner från primärurinen att fungera sämre (1), exempelvis av alfa-2-mikroglobulin och alfa-1-mikroglobulin samt retinolbindande protein, vilka kan fungera som tidiga markörer för kadmiuminducerad njurskada. Om njurskadan fortskrider så att den involverar glomeruli kan även GFR och kreatininclearance sjunka. På sikt kan kronisk njursvikt uppstå (4). Kadmium har också setts orsaka minskad bentäthet. Detta verkar dels bero på en direkt effekt av kadmium på benresorptionen men kinesiska studier har också kunnat visa ett samband mellan bensjukdom och njurskada (4). Kadmium har också blivit associerat med cancer och International Agency for Research on Cancer (IARC) har klassat kadmium som en human carcinogen (4). De carcinogena effekterna har påvisats både i experiment på celler, i djurförsök och i epidemiologiska studier. Kadmium tycks orsaka cancer genom flera mekanismer såsom påverkan på gentranskription, inducering av oxidativ stress, hämning av DNA-reparationssystem och hämning av apoptos (6). Försöksdjur som exponerats för kadmium utvecklar tumörer i olika organ. Epidemiologiska studier på människor visar svaga samband med pankreascancer, prostatacancer och njurcancer. Starka samband har setts mellan kadmiumexponering och lungcancer (6). Kadmium är en potent stimulator av protoonkogener i gruppen immediate early genes (IEGs), såsom c-myc, c-fos, c-jun. Kadmiumexponering ökar också uttrycket av stressresponsgener, såsom GSH, heat shock proteins och metallothionein. Metallothionein tycks ha en skyddande effekt genom ökad sekvestrering och detoxifiering av kadmium. Kadmium är känt för att orsaka oxidativ stress och GSH motverkar denna effekt genom sin antioxidativa förmåga. Samtidigt kan en hög kadmiumbelastning leda till uttömning av glutation. Bildandet av syreradikaler kan vara en av orsakerna till kadmiumets carcinogena effekter, även om det är omdiskuterat (6). Kadmium har också setts öka uttrycket av vissa translationsfaktorer, vilket skulle kunna gynna tumöruppkomst. Det har även setts både inhibera och orsaka apoptos, vilket skulle kunna leda till en selektion av apoptosresistenta celler (6). Kadmium har en negativ effekt på DNA-reparationssystem. Då DNA-skador inte repareras i tid kan de leda till cancer. Flera enzym engagerade i DNA-reparation har så kallade zinc fingers, vilka känner igen DNA-sekvenser. Zinket i dessa enzym kan bytas ut mot kadmium, vilket resulterar i ett mindre funktionellt enzym. Detta tros vara en viktig mekanism bakom hämningen (6). Kadmium ackumuleras i placenta. I en svensk studie har man sett att kadmium i placenta är negativt associerat med zink i navelsträngen, vilket i sin tur är kopplat till låg födelsevikt (7). Kadmium försämrar näringsutbytet och blodflödet till fostret. Detta tros bero på en hämning av aminosyratransporten och/eller en hämning av zinkupptaget. Kadmium har också visats vara toxiskt för testikelns kapillärer och skadligt för äggceller (1). Kadmium kan eventuellt ha betydelse för utveckling av kärlsjukdom, exempelvis genom bildning av ateroskleros (1,8). Eventuellt kan njurskada orsakad av kadmium leda till högt blodtryck (1). 5

6 Kadmiums förekomst Fig 1. Kadmiums toxicitet hos människa Eftersom kadmium till stor del finns i vanliga svenska basvaror som sädesslag och potatis är det svårt att påverka intaget via kostråd. Istället måste vi försöka begränsa utsläppen. Trots restriktioner ökar just nu kadmiumhalterna i svenska åkrar med 0,2 % per år, framför allt på grund av handelsgödsel innehållande kadmium samt nedfall från luften. Denna ökning sker trots att utsläppen minskat från Sveriges industrier. 90 % av det kadmium som hamnar i marken härstammar alltså inte från Sverige. En viktig källa är koleldning från våra grannländer. Försurningen av markerna bidrar dessutom till grödornas kadmiumupptag och således ökade kadmiumhalter i vår mat (1, 9). 6

7 VÅR EPIODEMIOLOGISKA STUDIE: Samband mellan njurfunktion och mängden skaldjur i kosten Syfte Då skaldjur innehåller en förhållandevis hög halt av kadmium (10) vill vi studera om en befolkning med stort intag av skaldjur får njurpåverkan i större grad än vad personer med ett lägre skaldjursintag får. Vi vill därför studera personalen på en skaldjursfabrik i Norge (STFs skaldjursfabrik) där man alla dagar i veckan serverar skaldjur till sin personal och jämföra deras njurvärden med personalen på en annan fabrik i samma stad som serveras husmanskost varje dag. Frågeställning Vår frågeställning är alltså följande; Har personer som äter skaldjur fler än 3 ggr i veckan sämre njurfunktion än den norska befolkningen i övrigt på grund av kadmiumexponering från skaldjuren? Vår hypotes är att ett högt intag av skaldjur kan ge en högre incidens av njurskada. Högt intag definierar vi som 3 ggr per vecka eller mer. Definitioner Vår definition av njurpåverkan är att individen ska ha ett värde på alpha1-mikroglobulintest i urinen som ligger över referensintervallet 3-8 mg/l, samt att individen samtidigt har ett värde på sitt S- Cystatin C som ligger över 0,7-1,21 mg/l (<50 år) samt 0,84-1,55 mg/l(>50år). Vår definition av skaldjur innefattar följande djur: krabba, kräfta, mussla, räka, hummer, ostron, pilgrimsmussla. Metod Vi väljer att göra en prospektiv kohortstudie där anställda på skaldjursfabriken är den exponerade gruppen då de serveras skaldjur minst tre gånger i veckan och de anställda från Luftfabriken som finns i samma stad, är de oexponerade. På luftfabriken serveras husmanskost till de anställda i fabrikens bespisning varje dag. Vi väljer att göra en prospektiv kohortstudie på grund av att det ger en tydlig överblick över utfallet, dvs. förändringarna blir lätt överskådliga. En nackdel med denna studieform är att den är dyr och tidskrävande. 7

8 Ett alternativ är att använda sig av en fall-kontrollstudie, som är snabbare och billigare. Dock är det svårt att få en exakt uppskattning på intaget av skaldjur och därmed kadmium, vilket kan bero på att man minns fel, så kallad recall-bias. Urval Exponerade: anställda på SDF, ålder Oexponerade: anställda på Luftfabriken, ålder Anställda på luftfabriken används som referens på grund av att de vistas i liknande arbetsmiljö samt att de inte utsätts för någon högre kadmiumexponering än den vanliga medborgaren. Vi tycker att denna grupp överensstämmer väl med exponeringsgruppen med avseende på arbetsmiljö, ålder, kön samt att exponering skiljer sig markant mellan grupperna, då personalen på skaldjursfabriken har ett stort intag skaldjur dagligen vilket ger hög kadmiumexponering, medan personalen på Luftfabriken inte är mer exponerade för kadmium än den vanliga befolkningen. De exponerade består av en grupp med 400 individer och de icke exponerade 300 individer. Matchning utförs efter kön och ålder. En selektion görs så att de med normal njurfunktion vid studiens start får ingå i studien medan de med redan befintlig njurpåverkan ej tas med i studien. Försökspersonerna tillfrågas vid varje hälsoårskontroll om de tar del av fabrikens bespisning, dvs. äter skaldjur mer än tre gånger/vecka, eller om de medtar egen matlåda. Det är också vid årskontrollen vi mäter njurpåverkan. De som uppger att de inte äter av fabrikens mat selekteras bort från studien. Studietiden beräknas vara 10 år. Studien är dynamisk. Studieprecision Försökspersonerna genomgår företagshälsokontroll varje år, där prover tas för alfa-1-mikroglobulin, P-cystatin C samt vilket är markörer njurtubulipåverkan av kadmium. Samma mätinstrument används vid varje tillfälle, och resultaten standardiseras med avseende på ålder. Försökspersonerna tillfrågas vid varje årskontroll om de tar del av fabrikens bespisning eller om de medtar matlåda. Orsaker till felklassificering Om de oexponerade äter mycket skaldjur utanför arbetet, kan det leda till en felkälla. Vi vet inte heller om de som arbetar på skaldjursfabriken i och med sitt arbete med hantering av skaldjur också blir mer exponerade av kadmium än personalen på den andra fabriken. Dessutom kan en aktiv idrottsutövning leda till mikroproteinuri och stor muskelmassa i kombination med styrketräning kan ge högre nivåer kreatinin. 8

9 Confounders Eventuella confounders som kan ge påverkan på våra studieresultat kan vara följande; rök- och alkoholvanor, ärftlighet för njursjukdomar, eventuella sjukdomar som inte syns i studiens början, ex. järnbrist som leder till ökat kadmiumupptag. Bortfall Personer som av personliga skäl inte vill ställa upp i studien, det kan till exempel vara rökare som inte vill ta del av sina risker eller att man av religiösa skäl inte vill delta. Alla dessa tänkbara bortfall kan leda till en försämrad generaliserbarhet, så kallad extern validitet. Eftersom vi har selekterat bort personer med en redan befintlig njurpåverkan så kommer vår studie enbart visa risken för personer som redan är friska, medan vi inte vet risken för personer med sämre förutsättningar vid exponering. Sjukdomsmått Måttet IR, incidensrat, används. Detta ger ett mått på hur många och hur snabbt en person utvecklar sjukdomen. Utifrån detta kan den relativa risken beräknas fram för de exponerade och de icke exponerade. Diskussion Man kan ifrågasätta vår studie om man ska överföra resultatet på befolkningen då få har så högt skaldjursintag. Vi tyckte dock att det var väsenligt att genomföra en sådan studie för att belysa risken vid ett högt skaldjursintag, då det kan finnas brister i kunskapen om detta samt även handlingsplaner för att förebygg risken för skada. Förslag till preventiva åtgärder Om ett kausalt samband kan identifieras är införandet av preventiva åtgärder ett måste. Nedan följer våra förslag på sådana förebyggande handlingar: Skärpt lagstiftning, dvs. en lägre gräns för vad som anses vara otjänlig mängd kadmium i skaldjur. Förbättrade mätningar av kadmiumhaltiga råvaror, och därmed råd för konsumtion av skaldjur per vecka. Restriktioner för matbespisningar för hur ofta/mycket skaldjur får serveras. Informationskampanjer för befolkningen om riskerna med en stor skaldjurskonsumtion Referenser 1. Edling C, Nordberg G, Nordberg M. Arbets- och miljömedicin en lärobok om hälsa och miljö, andra upplagan. Danmark: Studentlitteratur; Tobaksfakta (citerat ) 9

10 3. Brunton LL, editor-in-chief, Lazo JS, Parker KL, associate editors. Goodman and Gilman s the pharmacological basis of therapeuthics, 11th ed. USA: The McGraw-Hill Companies Inc; 2006, kapitel Järup L, Åkesson A. Current status of cadmium as an environmental health problem. Toxicology and Applied Pharmacology, Volume 238, Issue 3, 1 augusti 2009, sidorna Park JD, Cherrington NJ, Klaassen CD. Intestinal Absorption of Cadmium Is Associated with Divalent Metal Transporter 1 in Rats. Toxicological Sciences, 68, april Joseph P. Mechanisms of cadmium carcinogenesis. Toxicology and Applied Pharmacology Volume 238, Issue 3, 1 Augusti 2009, sidorna Kippler M, Hoque AM, Raqib R, Ohrvik H, Ekström EC, Vahter M. Accumulation of cadmium in human placenta interacts with the transport of micronutrients to the fetus. Toxicol Lett Oct 23. Elektronisk publicering före tryck. 8. Messner B, Knoflach M, Seubert A, Ritsch A, Pfaller K et al. Cadmium is a novel and independent risk factor for early atherosclerosis mechanisms and in vivo relevance. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 29 september 2009 (9): Elektronisk publicering 25 juni Arbets- och miljömedicin i Uppsala (citerad ) 10. Lars Järup m fl. Health effects of cadmium exposure a review of the literature and a risk estimate. 1998, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, Volume 24, Supplement 1 Bilder Fig.1. A. Bernard, Cadmium & its adverse effects on human health, Indian J Med Res 128, October 2008, pp

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer.

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer. Radon Basgrupp 9 Förekomst: Radon är en radioaktiv gas som bildas vid sönderfall av uran. Den främsta källan till radon är berggrunden och i blåbetong som framställs ur sådan berggrund. Brunnar kan också

Läs mer

Konstnärer - rena giftspridarna

Konstnärer - rena giftspridarna Konstnärer - rena giftspridarna 400 gånger mer kadmium i avloppet i konstnärskvarteren GÖTEBORG Konstnärer sprider gift. Reningsverket Ryaverket i Göteborg har tagit prover på avloppsvattnet i konstnärstäta

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

PAH exponering kreosotimpregnerad syll

PAH exponering kreosotimpregnerad syll PAH exponering kreosotimpregnerad syll Håkan Westberg 1, professor Göte Mölleby 1, miljösköterska Håkan Tinnerberg 2, yrkeshygieniker Ing-Liss Bryngelsson 1, forskningsassistent HerbertSalomonsson 3, arbetsmiljöingenjör

Läs mer

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2)

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) 1) Leg veterinär, specialist inom sjukdomar hos hund och katt, Blå Stjärnans Djursjukhus, Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg, Sverige 2) Fil dr i zoofysiologi, Zoologiska

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK STUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK STUDIE 2008-02-13 HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK STUDIE Gun Wingren, Avdelningen för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Hälsouniversitetet, 581

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE Gun Wingren, Docent Avd. för Yrkes- och Miljömedicin, IKE, Linköpings Universitet Ingela Helmfrid, Biolog Yrkes- och Miljömedicinskt Centrum.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Baljväxter Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Divya Jagasia Från Indien och uppväxt i USA Baljväxter stor del av kosten i Indien Vegetarian i 18

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer

Undersökning av kadmiumhalter i barngröt och modersmjölkersättning

Undersökning av kadmiumhalter i barngröt och modersmjölkersättning Undersökning av kadmiumhalter i barngröt och modersmjölkersättning Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd, 15 hp Ninni Andersson Handledare: 2009 Nils-Bo Nilsson Livsmedelsteknik Campus Helsingborg 1 2

Läs mer

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Metaller Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin, KI Centrum för

Läs mer

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Epidemiologi T5 Kursmål epidemiologi Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Prevalens Incidens Riskanalys Kursmål epidemiologi Kunna beräkna en diagnostisk metods informationsvärde

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor 2010 - med jämförelser bakåt till 1999/2000

Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor 2010 - med jämförelser bakåt till 1999/2000 1 Rapport 2012-03-26 från Arbets- och miljömedicin, Skånes Universitetssjukhus/Lund Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor 2010 - med jämförelser bakåt till 1999/2000 Staffan Skerfving, Lina

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI Vem vill äta giftig fisk? Maria Ingmar Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Fisk är både gott och nyttigt

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings)

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings) ELIB study 19911992 (domestic buildings) Upplevt inomhusklimat ELIBstudien Ofta torr luft Ofta hög rumstemperatur 22 6, 18 5,5 16 5, 14 4,5 12 4, 8 3,5 Ofta instängd "dålig" luft Ofta obehaglig lukt 13,

Läs mer

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Tumörbiologi Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Mål Förstå vad som skiljer cancerceller från normala celler Förstå idéer bakom aktuella och framtida behandlingar Carcinogenes Initiatormutation

Läs mer

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Utblick luft, miljö och hälsa Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Disposition Riskfaktorer för folkhälsa globalt Luftföroreningar, ett hälsoproblem på global och Europeisknivå Vilka hälsoeffekter

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Inna Feldman inna.feldman@kbh.uu.se Frågeställning Kan vi uppskatta samhällsbesparingar som beror på förändringar i livsstilsfaktorer

Läs mer

Kemisk exponering och långa arbetsskift vad vet vi om riskerna?

Kemisk exponering och långa arbetsskift vad vet vi om riskerna? Kemisk exponering och långa arbetsskift vad vet vi om riskerna? Gunnar Johanson Arbetsmiljötoxikologi Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Gunnar.Johanson@ki.se Kemisk exponering och långa

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

LILLA JÄRNKOLLSBOKEN. Vägar till bättre livskvalitet

LILLA JÄRNKOLLSBOKEN. Vägar till bättre livskvalitet LILLA JÄRNKOLLSBOKEN Vägar till bättre livskvalitet j ä r n k o l l 1 Järnhälsa åt alla! Visste du att du kan ha normalt Hb och ändå ha järnbrist? Känner du dig trött, deppig och orkeslös? Det kan vara

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Tidig upptäckt och egenvård. - viktiga nycklar för framgång

Tidig upptäckt och egenvård. - viktiga nycklar för framgång Tidig upptäckt och egenvård - viktiga nycklar för framgång På 60-talet Karies-epidemi Terminal tandsvikt Terminal tandsvikt Det går INTE att borra bort karies Orsaken Bakterie- beläggningen Förebyggande

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen Järnbestämning med MRT 1 Varför blir levern svart på MR-bilden? Hur kan man kvantifiera järninnehåll? Olof Dahlqvist Leinhard Fysiker Universitetslektor CMIV Linköping olof.dahlqvist.leinhard@liu.se 2

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Goda råd vid diarré & kräksjuka

Goda råd vid diarré & kräksjuka Goda råd vid diarré & kräksjuka Vad är diarré? Som diarré brukar man räkna tillstånd då barnet har 3 eller flera lösa avföringar per dag. Insidan av tarmen är irriterad vilket påskyndar passagen av mat

Läs mer

Sammanfattning av KSLA seminarium den 15 oktober 2009. Strategi för att minska kadmiumbelastningen i kedjan mark-livsmedelmänniska

Sammanfattning av KSLA seminarium den 15 oktober 2009. Strategi för att minska kadmiumbelastningen i kedjan mark-livsmedelmänniska Rune Andersson Sammanfattning av KSLA seminarium den 15 oktober 2009 Strategi för att minska kadmiumbelastningen i kedjan mark-livsmedelmänniska Introduktion Sverige har under flera decennier uppmärksammat

Läs mer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer 1 Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer Annette Lennerling,, leg sjuksköterska, med dr Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset GöteborgG

Läs mer

Energisamverkans projekt

Energisamverkans projekt 2013-06-12 Energisamverkans projekt 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Resultat... 7 Bilagor... 8 Program 2013-06-05... 8 2 Inledning Detta arbete har skett i samband med energisamverkansprojektet

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Sammanfattning Förhöjda blodfetter (hyperlipidemi) ökar risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Riskökningen är tydligast

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Karl Forsell, Överläkare Kåre Eriksson, Yrkeshygieniker Klinisk miljömedicin norr (KMN) är en sektion inom Arbets-

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Lomustine medac 40 mg kapslar, hård

Bipacksedel: Information till användaren. Lomustine medac 40 mg kapslar, hård Bipacksedel: Information till användaren Lomustine medac 40 mg kapslar, hård Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Sönderfallsserier N 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134. α-sönderfall. β -sönderfall. 21o

Sönderfallsserier N 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134. α-sönderfall. β -sönderfall. 21o Isotop Kemisk symbol Halveringstid Huvudsaklig strålning Uran-238 238 U 4,5 109 år α Torium-234 234 Th 24,1 d β- Protaktinium-234m 234m Pa 1,2 m β- Uran-234 234 U 2,5 105 år α Torium-230 230 Th 8,0 105

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför?

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga vad gäller för tandvården, och skiljer det sig från sjukvården? Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare

Läs mer

Ger socker typ 2-diabetes?

Ger socker typ 2-diabetes? Ger socker typ 2-diabetes? Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet SNF 2015-04- 20 Diabetesepidemin! 382 miljoner individer i världen har diabetes! 8,3% av den vuxna befolkningen! Antalet har dubblerats

Läs mer

Jag har fått typ 2 diabetes

Jag har fått typ 2 diabetes Bolujem od dijabetesa tip 2 Jag har fått typ 2 diabetes Frågor och svar Pitanja i odgovori Vad innebär detatt få diabetes? Det är helt naturligt att du reagerar med olika känslor på att du har fått diabetes.

Läs mer

Bin, bidöd och neonikotinoider

Bin, bidöd och neonikotinoider Bin, bidöd och neonikotinoider Ola Lundin PhD, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekologi, Uppsala Örebro 2014-11-05 Bin och pollinering 87 av 115 de globalt sett största grödorna

Läs mer

Information 2007-09-12 Yrkeshygieniker Hans Kling Bodycote Materials Testing AB Box 1340 581 13 Linköping Tel: 013-169126 ; 0734-189126 E-post: hans.kling@bodycote.com www.bodycote-mt.se Cancer Risk Among

Läs mer

Hastigheten på kroppens alkoholförbränning

Hastigheten på kroppens alkoholförbränning Mat i magen ger lägre promillehalt Fredrik Rimsén Populärvetenskaplig sammanfattning av självständigt arbete i biologi VT 2009 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol har

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Motivation och drivkrafter

Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter augusti 2015 1 Maslow, A. H. (1943) A theory of human motivation. Psychological Review, Vol 50(4), July, 370-396. http://dx.doi.org/10.1037/h0054346 2 1 Motivationsteorier -

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av pentaklorfenolimpregnerat trämaterial i bostäder

Miljömedicinsk bedömning av pentaklorfenolimpregnerat trämaterial i bostäder Miljömedicinsk bedömning av pentaklorfenolimpregnerat trämaterial i bostäder Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Lars Barregård Överläkare, professor Göteborg den 19 september 2013 Sahlgrenska

Läs mer

Konsensus om GFR estimering och Cystatin C plats i njurdiagnostiken 2008.

Konsensus om GFR estimering och Cystatin C plats i njurdiagnostiken 2008. 1(9) Konsensus om GFR estimering och Cystatin C plats i njurdiagnostiken Projektgrupp: Anders Christensson, Erland Erlandsen, Anders Grubb, Lars-Olof Hansson, Anders Larsson, Kjell Lindström, Johan Malm,

Läs mer

Biologisk kontroll av exponering för polyaromatiska kolväten (PAH) hos koksverksarbetare.

Biologisk kontroll av exponering för polyaromatiska kolväten (PAH) hos koksverksarbetare. 1 Biologisk kontroll av exponering för polyaromatiska kolväten (PAH) hos koksverksarbetare. Gunnar Brandt Företagsläkare SSAB Plate Luleå gunnar.brandt@ssab.com Handledare Tohr Nilsson Öl/ doc. Yrkesmedicin

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker Hur kan kroppen exponeras för föroreningar? Hur vet vi om vi exponerats? Jan-Olof Levin Fenix Environmental Umeå Universitet Hur vet vi om vi exponeras? Vi vet inte! Det görs

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB ECOS268 ver.1.0, 2013-09-17 ECOS_L_förbud_nedkylning Maria Sandfur 021-391379 maria.sandfur@vasteras.se BESLUT ENLIGT DELEGERINGSORDNING Dnr 14:3322-Mhf80 Kenkou Selfcare Rolf Forslund Kvistbergavägen

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Kost och hälsa

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer