Kommunfullmäktige. Arvodesreglemente Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Kommunfullmäktige , 188

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Arvodesreglemente Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Kommunfullmäktige 2014-11-18, 188"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Kommunfullmäktige , 188

2 Dokumentnamn Arvodesreglemente för kommunens förtroendevalda Dokumenttyp Reglemente Omfattar Borlänge kommun Dokumentägare Kommundirektören Dokumentansvarig Personalchef Publicering Författningssamling borlange.se, Insidan Författningsstöd Kommunallagen, 4 kap Beslutad Bör revideras senast Beslutsinstans Kommunfullmäktige Diarienummer 2011/79 (beslut) 2014/1554 (rev.1) Revidering , 188 Bestämmelserna om omställning och pension har införts och gäller för förtroendevalda som väljs för första gången i samband med valet (16) Arvodesreglemente

3 Innehållsförteckning Förord... 4 Inledning... 5 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar Tolkning och tillämpning av reglementet mm... 7 Fritidspolitiker (högst 40 % av heltid) Förlorad arbetsinkomst Förlorad pensionsförmån Förlorad semesterförmån Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader Barntillsynskostnader Särskilda arbetsförhållanden Fasta arvoden Gruppledararvode Sammanträdes- och förrättningsarvoden Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda (över 40 % av heltid) Årsarvode Frånvaro Pensionsförmåner Företagshälsovård Försäkringar Grupplivförsäkring Arbetsskadeförsäkring Styrelseförsäkring Ersättning för kostnader Resekostnader Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk Övriga kostnader Hur man begär ersättning Yrkande om ersättning Utbetalning av arvoden och ersättningar Bilagor: 1. Ersättning för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner mm 2. Arvoden för ordförandeuppdrag mm 3. Arvoden till ledamöter och revisorer i kommunala företag 4. Ersättning för kostnader 3 (16) Arvodesreglemente

4 Förord Ett av fundamenten i den svenska modellen av demokrati och folkstyre är att tillskapa skäliga ekonomiska förutsättningar för att de folkvalda ska kunna delta på de arenor som de politiska besluten tas. En viktig princip som vi vill värna i den representativa demokratin i Borlänge kommun är att alla som vill, ska beredas möjlighet att kunna delta i det politiska arbetet oavsett social, etnisk eller annan tillhörighet. Hinder för ett folkligt engagemang ska därför i möjligaste mån undanröjas. I detta reglemente har vi tagit hänsyn till detta när det gäller ersättningar och arvoden till våra förtroendevalda. Samtidigt vill vi uppgradera reglementet i syfte att svara upp mot den verklighet som en fritidspolitiker idag ställs inför. Vi anser att det är angeläget att fler bereds möjlighet att delta i det politiska arbetet. Vi vill också skapa goda förutsättningar för att öka antalet fritidspolitiker och få uppdragen att fördelas på flera. Demokrati och folkstyre kan bara motiveras om man utgår ifrån att vanliga människor i allmänhet är kompetenta att styra sig själva. Borlänge i maj 2012 Ronny Beyer Kommunstyrelsens delegat i personalfrågor ordförande Tillägg: Reglementet har uppdaterats under hösten 2014 inför den nya mandatperioden. Bestämmelserna om omställning och pension har införts och gäller för förtroendevalda som väljs för första gången i samband med valet Borlänge i oktober 2014 Ronny Beyer Arbetsgivarutskottets ordförande 4 (16) Arvodesreglemente

5 Reglemente för arvoden, pensioner och andra förmåner samt kostnadsersättningar mm vid fullgörande av kommunalt förtroendeuppdrag ska gälla från , förutom för kommunfullmäktiges gruppledare och presidium som arvoderas från och för kommunalråd och oppositionsråd som arvoderas från Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda vilka efter särskilt uppdrag deltar i sammanträden eller utför förrättningar såväl inom som utom kommunen, allt i den ordning vederbörande nämnd/styrelse beslutar. Personalchefen ansvarar för att omvärldsbevaka området och ska se till att regelverket i reglementet uppdateras inför varje ny mandatperiod eller vid behov. Bilagorna ska uppdateras årligen. Inledning Förtroendevalda har enligt lag rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag. Ledigheten ska omfatta tid för möten i kommunala organ, andra möten som är nödvändiga för uppdragen, resor till och från mötena och behövlig dygnsvila omedelbart före och efter mötena. Rätten till ledighet omfattar även av fullmäktige utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer eller motsvarande revisorer i hel- och delägda kommunala företag. Förtroendevalda har också laglig rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner de förlorar på grund av uppdraget. Det handlar om förlorade pensions- och semesterförmåner samt socialförsäkringsrättliga ersättningar som arbetslöshetsersättning och föräldrapenning. Förtroendevald med funktionshinder och förtroendevald med barn som har behov av tillsyn har även laglig rätt till skälig ersättning för kostnader som uppkommer på grund av uppdraget. Uppdrag i styrelser för bolag och andra juridiska personer som kommunen äger eller har intressen i (kommunala företag) omfattas inte av lagens regler om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. Ersättning betalas i dessa fall direkt av de juridiska personerna. Statliga uppdrag omfattas inte heller av ersättningsreglerna. Utöver dessa obligatoriska ersättningar, kan fullmäktige besluta om att förtroendevalda ska få ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget. Om fullmäktige beslutar att arvode ska betalas för uppdraget, ska arvodet vara lika till belopp för lika uppdrag. Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller en betydande del av heltid har varken rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller förlorade ekonomiska förmåner enligt ovan. Kommunen har istället möjlighet att kompensera dessa förtroendevalda i form av differentierade årsarvoden, kommunal pension, kostnadsersättningar och andra ekonomiska förmåner. 5 (16) Arvodesreglemente

6 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Bestämmelserna i detta reglemente gäller för förtroendevalda enligt 4 kap 1-3 kommunallagen (1991:900), dvs ledamöter och ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktigeberedningar som omnämns i 3 kap 3a-c och 7 samt 6 kap 20-21, samt revisorer och deras ersättare som utsetts enligt 9 kap 1. Arvoden i Borlänge kommun relateras till inkomstbasbeloppet (IBB) som årligen fastställs av riksdagen. Grundbeloppet motsvarar 80 % av fastställt inkomstbasbelopp (se bilaga 1). Kommunfullmäktige beslutar inför varje ny mandatperiod om grundbeloppets storlek och de förtroendevaldas olika sysselsättningsgrader. Kommunfullmäktige kan under mandatperioden besluta om nytt eller reviderat arvode. Bilagorna till reglementet uppdateras inför varje nytt kalenderår när regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för det kommande året. Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller sammanlagt på mer än 40 % av heltid har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller förlorade ekonomiska förmåner. Dessa förtroendevalda erhåller istället årsarvode och kommunal pension samt rätt till ledighet. Ersättningsreglerna gäller från och med årsskiftet närmast efter val till kommunfullmäktige. För revisorer som avgår vid mandatperiodens slut gäller verksamhetsårets ersättningsregler tills de har avgivit revisionsberättelse. Tillträdande revisorer får ersättning enligt de regler som gäller det nya verksamhetsåret. Bestämmelserna i reglementet gäller även förtroendevalda i kommunens direkt och indirekt helägda bolag och förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunens nämnder. Arvoden till externa styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman för respektive bolag. För bolagsstyrelser gäller ersättningsreglerna från årsstämma till nästa ordinarie årsstämma. För av kommunen utsedda styrelseledamöter och representanter i delägda bolag, stiftelser, vissa regionala samarbetsorgan m fl, gäller särskilda ersättningsregler. 6 (16) Arvodesreglemente

7 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, pensionsförmån, semesterförmån mm enligt 4-13, och för: a) Sammanträde med fullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden, b) Protokollsjustering, då särskild tid och plats är bestämd eller på särskild kallelse. För protokollsjustering som sker i anslutning till annan förrättning betalas inte ersättning, c) Sammanträden med utredningskommittéer, styrgrupper, projektgrupper och arbetsgrupper, d) Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget, e) Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen, f) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör, g) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, h) Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, i) Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott, j) Besiktning, inspektion eller myndighetsutövning, k) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation, l) Intressesammansatt organisation eller bolag där ersättning inte lämnas från annat håll. m) En förening med kommunal representation där ersättning inte lämnas från annat håll. n) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. För erhållande av timarvode vid uppdrag enligt punkterna c-n ovan krävs särskild kallelse, ordförandebeslut eller protokollfört beslut. Den ersättning som utgår vid sammanträde och förrättning är timarvode, se Tolkning och tillämpning av reglementet mm Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott eller den eller de som kommunstyrelsen uppdrar till beslutar under mandatperioden om arvodesnivå till ledamöter i särskilt tillsatta arbetsgrupper mm samt vidtar justeringar av arvoden när förändring sker av grundbeloppet. Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna i reglementet avgörs av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. Utskottet utfärdar i förekommande fall även erforderliga tillämpningsanvisningar och kommentarer. 7 (16) Arvodesreglemente

8 Fritidspolitiker (högst 40 % av heltid) Fritidspolitiker, dvs förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på högst 40 procent av heltid, har laglig rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst och förlorade ekonomiska förmåner mm enligt 4-6. Andra lagstadgade rättigheter till ersättning regleras i 7-9. Därutöver beslutar fullmäktige om begränsade arvoden för exempelvis ordförandeuppdrag samt sammanträdes- och förrättningsarvoden, Hur och när man begär ersättning och när arvoden och ersättningar betalas ut regleras i Förlorad arbetsinkomst Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst då sammanträde eller förrättning medför förlust av arbetsinkomst. Ersättning utgår endast för faktiskt förlorad arbetsinkomst, dock med högst det belopp fullmäktige beslutat (bilaga 1). Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för dag på sätt som fullmäktige beslutat. Med arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse eller av jordbruksfastighet. Till arbetsinkomst torde också kunna hänföras provision, tantiem, bonus mm. Inkomst av kapital och tillfällig förvärvsverksamhet liksom av "passivt ägande" till jordbruksfastighet eller företag omfattas inte av begreppet arbetsinkomst. Med förlorad inkomst jämställs även förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning. Den som uppbär arbetslöshetsersättning anses inte stå till arbetsmarknadens förfogande under den tid han fullgör ett uppdrag och förlorar då ersättning. Föräldralediga som har kommunala uppdrag har inte heller någon rätt till föräldrapenning vid de tillfällen de fullgör sina kommunala uppdrag. Rätten till ersättning omfattar dock inte förluster i sjukpenning eller sjukbidrag. Den som får heltidspension eller är heltidsstuderande får inte ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan högst uppgå till ett belopp per timme som motsvarar 1/165 av gällande grundbelopp och är maximerat till 8 timmar per dag. Det maximala ersättningsbeloppet indexeras i förhållande till inkomstbasbeloppet (IBB) och justeras vid varje årsskifte. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas inte till icke tjänstgörande ersättare. Egen företagare Den som saknar arbetsgivare (egen företagare eller fri yrkesutövare) uppger själv den inkomst av tjänst eller rörelse som anmälts till försäkringskassan eller styrker förväntad inkomst på annat lämpligt sätt. Arvodet från förtroendeuppdraget ska inte ingå i den beräknade inkomsten. Egenföretagare med F-skattesedel, kan få kompletterande ersättning för inkomstförlust om den styrks med slutskattesedel året efter verksamhetsåret. 8 (16) Arvodesreglemente

9 5 Förlorad pensionsförmån Förtroendevalda har rätt till pensionsförmån (tjänstepension). Förlorad statlig pension ersätts av kommunen genom att kommunen betalar social avgift på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Dessutom gäller enligt bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF- KL att pensionsavgift utbetalas för samtliga förtroendevalda från första kronan. Pensionsavgift för fritidspolitiker tillgodoräknas bara om den är högre än 1,5 procent av årets inkomstbasbelopp. I annat fall betalas beloppet direkt till den förtroendevalde. Förfarandet innebär en möjlighet för den förtroendevalde att själv placera medlen i ett pensionssparande. 6 Förlorad semesterförmån Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp fullmäktige beslutat (bilaga 1). Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas, men inte på vilket sätt, har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat. 7 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader Handikappad förtroendevald har rätt till ersättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår styrkta kostnader för exempelvis resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. 8 Barntillsynskostnader Förtroendevalda har rätt till ersättning för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat (bilaga 1). Ersättningen är skattepliktig för den förtroendevalde. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående, exempelvis mor- eller farföräldrar. Ersättning betalas inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 9 (16) Arvodesreglemente

10 9 Särskilda arbetsförhållanden Rätten till ersättning enligt 4-7 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Rätten till ersättning enligt 4-7 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. Förtroendevald med schemalagd arbetstid har rätt till ersättning också för arbetspass närmast före och efter sammanträde/förrättning under förutsättning att båda villkoren 1 och 2 nedan är uppfyllda. 1. Sammanträdet/förrättningen pågår minst tre timmar och 2. tiden från arbetspassets slut till sammanträdets/förrättningens början är kortare än sex timmar, eller tiden från sammanträdets/förrättningens slut till arbetspassets början är kortare än sex timmar. Om sammanträde ställs in med kort varsel har förtroendevald rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner, om arbetsgivaren intygar att begärd ledighet inte kunnat återkallas. Förtroendevald, som redan fått schablonersättning för förlorad inkomst eller förlorade förmåner, har inte rätt till ersättning för senare styrkt förlorad inkomst eller förmåner. 10 Fasta arvoden Förtroendevalda fritidspolitiker har rätt till arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat (bilaga 2). Arvodesbeloppen i bilagan indexeras i förhållande till inkomstbasbeloppet (IBB) och justeras vid varje årsskifte. Samordning ska ske med eventuella andra uppdrag som ger fast arvode. Det totala arvodesbeloppet för en fritidspolitiker kan dock aldrig uppgå till högre andel än 40 % av heltid. Vid högre andel upphör rätten till ersättning enligt 4-9 och den förtroendevalde ersätts istället enligt Arvodet är en ersättning för det arbete som är förenat med själva förtroendeuppdraget. Arvode för uppdrag som ordförande i nämnd eller annat organ bedöms med utgångspunkt från uppdragets omfattning och tyngd. Arvodet till ordförande innefattar ersättning för ansvaret att verksamheten i respektive kommunala organ bedrivs på ett ur allmän synpunkt tillfredsställande sätt. Således ingår i det fasta arvodet ersättning för ordförandens regelbundna besök på förvaltningens kontor och institutioner, protokollsjustering, samråd och kontinuerliga överläggningar med företrädare för annan nämnd eller styrelse, tjänstemän, revisorer, förberedelser inför sammanträden och övriga beredningar samt i förekommande fall expeditionstider. Arvodet innefattar även sammanträde med egen nämnd. I det fasta arvodet till 1:e och 2:e vice ordförande ingår ersättning för att ta ett större ansvar för förberedelser inför nämndsammanträden än övriga nämndledamöter och för att träda in som ordförande om så behövs. Arvodet innefattar även ordförandeberedning inför nämnd. Arvoden till styrelseledamöter i av kommunen direkt och indirekt helägda aktiebolag framgår av särskild förteckning (bilaga 3). 10 (16) Arvodesreglemente

11 11 Gruppledararvode Till partier som har kommunalråd utgår ett gruppledararvode på 5 % av heltid. Till övriga partier utgår gruppledararvode på 5 % för varje mandat. Samordning ska ske med eventuella andra uppdrag som ger fast arvode. Det totala arvodesbeloppet för en fritidspolitiker kan aldrig uppgå till högre andel än 40 % av heltid. Då arvodet överstiger denna gräns upphör rätten till ersättning enligt 4-9 och den förtroendevalde ersätts istället enligt Gruppledare som har ersättning med maximalt 40 % av heltid har därutöver rätt till arvoden och ersättningar för uppdrag i kommunfullmäktige, utskott, nämnder och kommunala bolag. Denna rätt omfattar års-, sammanträdes- och förrättningsarvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst mm. Vid frånvaro gäller samma regler som för heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda enligt Sammanträdes- och förrättningsarvoden Till förtroendevalda, som deltar i sammanträde eller förrättning enligt 2, betalas ett arvode per timme som fullmäktige beslutat (bilaga 1). Timarvodet utgörs av ett belopp motsvarande 0,45 % av grundbeloppet. Timarvodet indexeras i förhållande till inkomstbasbeloppet (IBB) och justeras vid varje årsskifte. Grundprincipen är att arvodet beloppsmässigt är lika för lika uppdrag. Ingen hänsyn tas till de förtroendevaldas skiftande personliga förhållanden. Arvode vid sammanträde eller förrättning utgår för den faktiska tiden. Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har inte rätt till arvode med ett högre sammanlagt belopp än det fullmäktige beslutat, dvs högst 8 timarvoden per dag. Arvode för deltagande i förhandlingsdelegation är inte maximerat, varför arvode utgår för den faktiska tiden. Samtliga ledamöter i fullmäktige erhåller sammanträdesarvode, vilket innebär att även de förtroendevalda omfattas som har hel- eller deltidsuppdrag som sammanlagt överstiger 40 %. Till ersättare, som deltar i sammanträde utan att ha tjänstgöringsplikt, utgår en ersättning motsvarande högst två timarvoden. Till icke tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige utgår ingen ersättning. Förutom vid sammanträde och förrättning utgår även ett timarvode vid justering av protokoll (2 punkt c), detta oavsett om protokolljustering sker på annan plats än i stadshuset. Utbetalas inte till ordföranden. Ersättare i nämnder/styrelse från ett parti, som inte har ordinarie ledamot i nämnden eller styrelsen och som inte är tjänstgörande, ersätts med timarvode för sammanträdestid och förlorad arbetsinkomst. Arvode vid resa Vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen utgår arvode för den tid som sammanträdet eller förrättningen innebär bortavaro från bostaden eller arbetsplatsen. Ersättning utgår för högst 8 timmar per dag. Sammanträdesarvode utgår inte för dag då resa påbörjats kl eller senare. Med dag avses tiden mellan kl Vid flerdygnsförrättning ska för återkomst efter kl ett tillägg göras med 3 timmar, utöver tiden mellan kl och återkomsten, varvid dock högst s k maximerat arvode kan utgå. 11 (16) Arvodesreglemente

12 Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda (över 40 % av heltid) Förtroendevalda, som fullgör sina uppdrag mer än 40 procent av heltid, har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller andra förlorade ekonomiska förmåner. Dessa förtroendevalda får istället ersättning i form av differentierade årsarvoden, kommunal pension, kostnadsersättningar och andra ekonomiska förmåner enligt Årsarvode Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller mer än 40 % av heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat (bilaga 2). Arvodesbeloppen i bilagan indexeras i förhållande till inkomstbasbeloppet (IBB) och justeras vid varje årsskifte. Kommunalråd, oppositionsråd eller annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald har, utöver årsarvode för sammanträde med fullmäktige, inte rätt till någon ytterligare ersättning i samband med uppdrag i kommunens nämnder, delegationer, kommittéer eller beredningar. Arvode till ordförande innefattar ersättning för att ansvaret att verksamheten i respektive kommunala organ bedrivs på ett ur allmän synpunkt tillfredsställande sätt. Således ingår i det fasta arvodet ersättning för ordförandens regelbundna besök på förvaltningens kontor och institutioner, protokollsjustering, samråd och kontinuerliga överläggningar med företrädare för annan nämnd eller styrelse, tjänstemän, revisorer, förberedelser för sammanträden och övriga beredningar samt i förekommande fall expeditionstider. 14 Frånvaro För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 2 månader (semesterledighet inräknad) ska arvodet minskas i motsvarande mån. Vid frånvaro för sjukdom som anmälts till försäkringskassan ska samordning ske med utgående sjukpenningersättning. Ledighet som motsvarar semester ska förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. Ledamot, som planerar ledighet längre än 6 månader, ska anmäla detta till nämnden/styrelsen, som då kan besluta att en ersättare övertar den lediges uppdrag och förmåner under ledigheten. I de fall vice ordförande inträder i ordförandes ställe under sådan frånvaro utgår ordförandearvode enligt fastställd procentsats. 12 (16) Arvodesreglemente

13 15 Pensionsförmåner De förtroendevalda som påbörjat sitt uppdrag före valet 2014 och som fullgör sitt uppdrag på mer än 40 % av heltid omfattas av bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF). De förtroendevalda som påbörjar sitt uppdrag efter valet 2014 och som fullgör sitt uppdrag på mer än 40 % av heltid omfattas av bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Enligt PBF är undantagsbeloppet för samordning mellan inkomst och visstidspension fastställt till ett prisbasbelopp. I bestämmelserna om omställningsstöd (OBF-KL) regleras hur den förtroendevalde som fullgjort sitt uppdrag på 40 procent eller mer av heltid kan få ekonomiskt omställningsstöd då uppdraget avslutas. Sådant stöd kan utbetalas maximalt 3 år. Enligt dessa bestämmelser sker ingen samordning med andra pensionssystem vad avser ålderspension. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och tolkar och tillämpar bestämmelserna i pensionsreglementet. Kommunens personalkontor bereder ärendena och tar hand om frågor av mer praktisk karaktär 16 Företagshälsovård Borlänge kommun har upphandlat företagshälsovård för medarbetare och förtroendevalda. Det innebär att förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt att ta del av företagshälsovården. Problematiken ska vara relaterad till förtroendeuppdraget. Försäkringar 17 Grupplivförsäkring Förtroendevald med fastställd tjänstgöringstid på minst 20 % av en heltid tillförsäkras grupplivskydd (GL-F) under mandatperioden enligt bestämmelserna i KFA:s försäkringsskydd. 18 Arbetsskadeförsäkring Trygghetsförsäkring vid arbetsskada gäller för förtroendevalda vid olyckfall, färdolycksfall och arbetssjukdom. Även fritidspolitiker omfattas av TFA-KL under sammanträde/förrättning och vid resa till och från sådan. 19 Styrelseförsäkring Kommunen tecknar särskild ansvarsförsäkring för förtroendevald som fullmäktige utsett till styrelseledamot i något av kommunens helägda bolag. Försäkringen täcker ersättningsanspråk som framställs mot den försäkrade för skada som uppkommit genom en felaktig handling. 13 (16) Arvodesreglemente

14 Ersättning för kostnader 20 Resekostnader Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet (BIA), se bilaga 4. Vid inställelse till sammanträde eller protokollsjustering utgår resekostnadsersättning för det antal kilometer som överstiger avståndet 12 km tur och retur, närmaste färdväg mellan bostaden och sammanträdeslokalen. Vid resa med bil ska i största möjliga utsträckning samåkning eftersträvas. Traktamente utgår vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen enligt det för kommunens arbetstagare gällande kommunala reseavtalet (TRAKT 04 i lydelse ). Vid resa utom riket tillämpas bestämmelserna i TRAKT Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst samma belopp som för barntillsyn. Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. 22 Övriga kostnader För andra kostnader än som avses i ovan betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 14 (16) Arvodesreglemente

15 Gemensamma bestämmelser 23 Hur man begär ersättning För att få ersättning enligt 4-10 och ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan sekreterare inom nämndservice. Yrkande om ersättningar ska framställas på särskilda blanketter. Blanketter finns tillgängliga på under rubriken Politik & ekonomi, För dig som förtroendevald alternativt hos nämndens sekreterare eller nämndservice. 24 Yrkande om ersättning Nedanstående tidsfrister anges för att alla förtroendevalda, oberoende av anställningsförhållanden, löneform, pensionsbestämmelser mm, ska ha möjlighet att ta fram underlag för yrkande om ersättning. Huvudregeln är dock att yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst, ekonomiska förmåner, resekostnader mm, ska ske så snart som möjligt. Förlorad inkomst En förutsättning för att ersättning ska kunna betalas, är att den förtroendevalde kan påvisa att han verkligen har förlorat arbetsinkomst pga uppdraget. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 4 ska vara styrkt och framställas inom 3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. Normalt kan uppgift från arbetsgivaren om förlorad tim- eller daglön avlämnas vid ett tillfälle för tilllämpning tills vidare. Det åligger den förtroendevalda att anmäla förändrade inkomstförhållanden av såväl tillfällig som permanent natur. Som underlag för beräkning av förlorad arbetsinkomst ska intyg från arbetsgivare om löneavdrag lämnas i januari varje år och vid inkomstförändring. Förlust av inkomst kan även styrkas genom intyg från arbetsgivaren eller kopia på lönebesked. Förlust av arbetslöshetsersättning ska styrkas genom intyg från erkänd A-kassa. Förlust av föräldrapenning ska styrkas genom intyg från Försäkringskassan. Är den förtroendevalde egen företagare eller fri yrkesutövare ska ersättningen beräknas på den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI). Uppgiften ska styrkas med intyg från försäkringskassan. Egenföretagare med F-skattesedel, kan få kompletterande ersättning för inkomstförlust om den styrks med slutskattesedel året efter verksamhetsåret. 15 (16) Arvodesreglemente

16 Förlorad semesterförmån Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån enligt 6 ska vara styrkt och framställas inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig Förlust av semesterförmån ska styrkas genom intyg från arbetsgivaren. Arvoden Fasta arvoden enligt och årsarvoden enligt 13 betalas utan föregående anmälan. Sammanträdesarvode enligt 2 punkt a utbetalas utan föregående anmälan till de förtroendevalda som enligt närvarolista varit närvarande vid sammanträdet. Närvarolistan ska attesteras av ordförande. Anspråk på arvode för deltagande i andra sammanträden eller förrättningar enlig 2 punkterna b-o ska framställas senast inom 3 månader från dagen för aktiviteten. Uppdraget ska styrkas genom kallelse eller särskilt beslut enligt 2. Tidsåtgång kan styrkas genom underlag som närvarolista, minnesanteckningar eller annan lämplig dokumentation från sammanträdet eller förrättningen. Underlaget ska attesteras av nämndens ordförande. Resekostnader Ersättningsanspråk med anledning av resa enligt 20 eller förrättning enligt 2 punkterna b-o ska anges på särskild blankett. Reseräkningen ska avlämnas före utgången av varje månad. Om taxibil används ska kvitto bifogas reseräkningen. Vid övernattning ska logikostnader styrkas med kvitto. Övriga kostnadsersättningar Yrkande om övriga kostnadsersättningar ska framställas inom 3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. Ersättning för barntillsynskostnader och kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk ska styrkas med verifikation. Ersättning för övriga kostnader enligt 22 utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. Särskilda skäl till ersättningskravet ska redovisas. 25 Utbetalning av arvoden och ersättningar Arvoden enligt och årsarvoden enligt 13 betalas ut med en tolftedel per månad. Timarvoden för protokollförda sammanträden enligt 2 punkt a, utbetalas månadsvis i efterskott. Utbetalning av godkända timarvoden för andra sammanträden och förrättningar, kostnader för resor och andra kostnadsersättningar sker en gång i månaden. 16 (16) Arvodesreglemente

17 Bilaga 1 Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förmåner mm 1 Grundbelopp 2015 Inkomstbasbelopp kr 80% av inkomstbasbeloppet kr 4 Förlorad arbetsinkomst 1. Verifierat belopp Högst 1/165 av gällande grundbelopp och högst 8 timmar per dag Maximalt per dag 2. Schablonberäknat belopp: a) sjukpenning/dag * 110 % * 30 dagar = ersättning per timme 165 timmar kr b) sjukpenning/dag * 110 % * 365 dagar = ersättning per dag 260 dagar Halvdagsersättning = ersättning/dag enligt b) * 50 % 5 Förlorad pensionsförmån Schablonberäknat belopp: Procentpåslag med 4,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst 6 Förlorad semesterförmån 1. Verifierat belopp a) Förlorad semesterersättning 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst Högre ersättning ska intygas av arbetsgivare b) Förlorade semesterdagar Maximalt per dag Samma som maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst/dag 2. Schablonberäknat belopp Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst kr 7 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader Ersätts med av kvitto styrkta kostnader. 8 Kostnader för barntillsyn 21 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk Ersätts med av kvitto styrkta kostnader. Maximalt per timme 12 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 209 kr Timarvode, andel av grundbeloppet Maximalt 0,45% 209 kr 8 timmar per dag kr

18 Inkomstbasbelopp kr Grundbelopp % kr Fasta arvoden högst 40 % av grundbeloppet 13 Årsarvoden överstigande 40 % av grundberloppet Den totala ersättningen till förtroendevald kan aldrig överstiga 100 %, kommunstyrelsens ordförande undantagen Ordförandeuppdrag Fördelning per månad Årsarvode Kommunfullmäktiges ordförande 15% kr kr Kommunstyrelsens ordförande Kommunalråd 130% kr kr Kommunalråd/ 1:e vice ordf KS/Ordförande Serviceutskottet 80% kr kr Kommunalråd/Ordförande Miljönämnden Kommunalråd/Barn- och bildningsnämndens ordförande 80% kr kr 100% kr kr Arbetsmarknads- och socialnämndens tillika tolknämndens ordförande 90% kr kr Kommunalråd 1 (S) Tolknämnd 0% 0 kr 0 kr Omsorgsnämndens ordförande 80% kr kr Barn- och bildningsnämndens ordförande 0% 0 kr 0 kr Kulturnämndens ordförande 35% kr kr Fritidsnämndens ordförande 35% kr kr Miljönämndens ordförande 0% 0 kr 0 kr Byggnadsnämndens ordförande inkl namnberedningen 50% kr kr Revision, ordförande 40% kr kr Revision, vice ordförande 10% kr kr

19 Valnämndens ordförande (endast valår) 8% kr kr Överförmyndare 15% kr kr Ordf. namnberedningen 8% kr kr Vice ordförande Kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice 10% kr kr Nämndernas 1:e och 2:e vice ordförande 10% kr kr Kommunalråd Oppositionsråd (m) 2:e vice KS 80% kr kr Kommunalråd 1 (s) 0% 0 kr 0 kr Kommunalråd 2 (mp) 0% 0 kr 0 kr Övriga fasta arvoden Ledamot KS-AU 20% kr kr Serviceutskottet vice ordförande 20% kr kr Serviceutskottet ledamot 20% kr kr Hållbarhetsutskott ledamot 10% kr kr Ordf. arbetsgivarutskott 50% kr kr Vice ordf. arbetsgivarutskott 10% kr kr AGU ledamot 10% kr kr Revision, ledamot 5% kr kr Ledamöter i KSAU och Serviceutskott som avoderas för andra uppdrag med maximalt 50 % arvoderas med 20% kr kr Gruppledare i fullmäktige ersätts med 5 % per mandat förutom de gruppledare som har rådsposter Sverigedemokraterna (sd) 12 60% kr kr Centerpartiet (c) 5 25% kr kr Omsorg för alla (ofa) 2 10% kr kr Folkpartiet (fp) 2 10% kr kr Kristdemokraterna (kd) 2 10% kr kr Socialdemokraterna 1 5% kr kr Moderaterna 1 5% kr kr

20 Vänsterpartiet (v) 1 5% kr kr Miljöpartiet 1 5% kr kr Gruppledararvode utgår med 5 % av grundbeloppet per mandatförutom de gruppledare som har rådsposter

21 Inkomstbasbelopp kr Grundbelopp % kr De kommunala bolagen per månad Årsarvode Fördelning s Förvaltnings AB (BKF ordförande ledamot lekmannarevisor Norra Backa i Borlänge AB ordförande ledamot lekmannarevisor inget arvode utgår 300 kronor per sammaträde inget arvode utgår 300 kronor per sammaträde AB Borlänge Energi ordförande 20% kr kr ledamot 5% kr kr lekmannarevisor 1% 465 kr kr AB Borlänge Energi Elnät ordförande 5% kr kr ledamot 2% 930 kr kr Fastighets AB Hushagen ordförande 20% kr kr ledamot 5% kr kr lekmannarevisor 1% 465 kr kr Maserhallen AB ordförande 20% kr kr ledamot 5% kr kr lekmannarevisor 1% 465 kr kr AB Stora Tunabyggen ordförande 20% kr kr ledamot 5% kr kr lekmannarevisor 1% 465 kr kr Stiftelsen Framtidsmuseet 14 ordförande 15% kr kr Klippan ordförande 10% kr kr ledamot 2,50% kr kr

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Sidan 1 av 13 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2010 35. Reviderad med bastal för 2012 den 21 oktober 2011. Allmänna

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-08-31 127 Gäller fr o m: 2015-09-04 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:291-003 Ersätter: Arvodesreglemente beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 164

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Gäller från och med 2011-07-01 (Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets anvisningar gäller fr o m 2011-01-01.) Reviderad och kompletterad

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m SALA KOMMUN n ' n l "S "()14/10~/2.r~ev1derao..Ola ga tv. L v SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- o 7 Dlarienr_20il4 /J...~'2?'11Aktbilaga_lln_ Dpb: ' FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun 2015-02-04 Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun ------ Beslutat av Kf, 2014-11-24, 28 Innehållsförteckning Sida ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 86/2014 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun 1(8) Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, 66, reviderat 22 mars 2011, 16, reviderat 21 juni 2011, 77, reviderat 25 februari

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Upprättad: 2014-05-14 Handläggare: Jerker Andersson Liljestrand Antagen av: Kommunfullmäktige 71 Datum för antagande: 2014-06-02 Diarienummer:

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA 1 Dessa bestämmelser om sammanträdes- och förrättningsarvoden m.m. skall

Läs mer

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Fastställd av kommunfullmäktige den 19 november 2014 167 Innehåll 1. Allmänt Tolkning och tillämpning 2. Månadsarvode Externa ledamöter

Läs mer

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Styrande dokument Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige, 2015-04-21, 81

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2014:21 Infördes i författningssamlingen den 8 maj 2014 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Linköpings kommun 2011-2014

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Linköpings kommun 2011-2014 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Linköpings kommun 2011-2014 Fastställda av kommunfullmäktige 2010-08-31, 126. Reviderade 2011-04-26, 100. Nyheter är markerade med streck

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA 2014-03-03 ARVODESREGLER 2015-2018 FÖR FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-08 148. Gällande för perioden 1 januari 2015-31 december 2018 Justering för år 2015, inkomstbasbelopp 58

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sid 1 Innehållsförteckning Sid nr Tolkning av bestämmelserna 2 Uppräkning av ersättningar 2 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 1 (12) Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda i Enköpings kommun och dess företag från och med den 1 januari 2015. Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16 paragraf

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018

Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018 Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Dokumentinformation

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente (2015) Ljungby kommuns Arvodesreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2015-01-26 5 1 Arvodesreglemente Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och engagemang.

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 54 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

För förtroendevalda med fasta arvoden ingår det i arvodet att delta i de årliga återkommande dialogdagarna.

För förtroendevalda med fasta arvoden ingår det i arvodet att delta i de årliga återkommande dialogdagarna. 1 (14) ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM LANDSTINGET DALARNA 2014-2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 17 juni 2014, 62 med tillägg av landstingsfullmäktige den 20 oktober 2014, 111-112

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 207 1 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-05-27 72 Reviderad: 2011-09-29 130, 2014-04-24 69 Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Fastställt av kommunfullmäktige den 25 september 2006, 58, Reviderat av kommunfullmäktige: 2006-11-20, 76, 2007-06-18, 33, 2012-10-01,

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

REGLEMENTE KOMMUNALRÅD KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE PÅ MINST 40 % AV HELTID OPPOSITIONSRÅD. fr o m 2001-01-01

REGLEMENTE KOMMUNALRÅD KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE PÅ MINST 40 % AV HELTID OPPOSITIONSRÅD. fr o m 2001-01-01 REGLEMENTE KOMMUNALRÅD KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE PÅ MINST 40 % AV HELTID OPPOSITIONSRÅD fr o m 2001-01-01 Reviderad av Kommunfullmäktige 2015-02-15, 20 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNALRÅD KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun

Reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun Sida 1(14) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 006.1 Reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun Dokumenttyp Reglemente Beslutad av Kommunfullmäktige Fastställd Kf1992-02-25,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Gäller från 2015-01-01 Antagna i Kommunfullmäktige: 2014-06-11 118

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Gäller från 2015-01-01 Antagna i Kommunfullmäktige: 2014-06-11 118 Blad 1 RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Gäller från 2015-01-01 Antagna i Kommunfullmäktige: 2014-06-11 118 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ersättningar till förtroendevalda i kommunala

Läs mer

Beslutad av: kommunfullmäktige

Beslutad av: kommunfullmäktige Sida: 1 (13) 1 Giltighetstid Bestämmelserna gäller fr.o.m. 2014-10-15 och tills vidare. Förtroendevald som kan styrka att han/hon har förlorat pensionsförmåner under uppdragstid före den 1 juli 2002 har

Läs mer

Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018

Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018 Sida 1(1) Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 Lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-13 Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018 Sammanfattning Med anledning av att fullmäktige antog nya pensionsbestämmelser

Läs mer

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014 1 OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA Gäller fr o m 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...3 2 Ersättningsberättigade sammanträden,

Läs mer

Arvodes- och pensionsreglemente

Arvodes- och pensionsreglemente Arvodes- och pensionsreglemente Region Västerbotten Beslutad av förbundsfullmäktige 2014-06-04, 30 DNR: 14RV0174 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten 1 Förtroendevalda som omfattas av reglementet

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Arvodesreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Chef för kansli

Läs mer

Förtroendemannareglemente

Förtroendemannareglemente Förtroendemannareglemente Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen Reviderat av Kommunfullmäktige 2015-06-17 FFS 907.00 907.02 R E G L E M E N T E A R V O D

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 27 mars 2012, 31-32

antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 27 mars 2012, 31-32 ARVODESREGLEMENTE antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 27 mars 2012, 31-32 Arvodesprinciper Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med hänsyn till uppdragets

Läs mer

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode...

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... 4 5 Kommunalråden... 5 6 Ordföranden och övriga med begränsat månadsarvode...

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05 EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA rev 2014-11-05 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g KAPITEL 1 Tillämpningsområde 2 KAPITEL 2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 2 Sida KAPITEL 3 Frånvaro

Läs mer

Bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda 2012

Bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda 2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-05-10 KF:s ;{ANDLI EG NR 31 2012 6 (34) 96 Dnr 2012/82 Bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda 2012 INLEDNING Kommunstyrelsen

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1 Dessa arvodesbestämmelser gäller från 2015-01-01 enligt LF 149/2014 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1. Tillämpningsområde Dessa regler gäller för

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER TILL HALMSTADS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

ARVODESBESTÄMMELSER TILL HALMSTADS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA ARVODESBESTÄMMELSER TILL HALMSTADS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 24 februari 2015, 11 Arvodesprinciper Det enskilda arvodesbeloppet

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014 1 Gällande från 2011-01-01 enligt LF 104/2010, med tillägg enligt LF 186/2011 och LF 106/2013 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Förslag reglemente 2011 Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Principer som är vägledande för detta reglemente HSB Malmö Ek. För. är en

Läs mer

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer