MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING"

Transkript

1 V Ä S B Y S J Ö S T A D FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING

2 2 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Beställning: Stadsarkitektkontoret Upplands Väsby kommun Framställt av: Ekologigruppen AB och Akt Landskap Huvudförfattare: Krister Sernbo, Anna Maria Larson, Johan Allmér och Anne Philipson Jancke

3 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 10 Avgränsning 10 Metodik 10 Alternativ 11 Jämförelse med miljömål 11 Osäkerheter i bedömningarna 11 Riksintressen, förordnanden, planförhållanden 12 Övriga pågående planer och program 15 Alternativbeskrivning 16 Bakgrund 16 FÖPens syfte 16 Om planalternativ i miljöbalken 16 Nollalternativ 21 Förslagets påverkan och effekter på miljön 23 Miljökonsekvenser 24 Hälsa och säkerhet 48 Konsekvenser för lagskyddade områden 52 Konsekvenser för Järvakilen som hel kil 53 Väsby sjöstads relation till nationella miljömålen 56 Möjligheter till hållbar utveckling 58 Värderosen - verktyg för hållbarhetsvärdering 58 Förutsättningar för bedömningar. 59 Social hållbarhet 59 Ekologisk hållbarhet 62 Ekonomisk hållbarhet 64 Fysisk hållbarhet 65 Jämförelse mellan alternativa illustrationer 66 Jämförelse mellan alternativa strategier 67 Uppföljning av betydande miljöpåverkan 69 Referenser 70 Landskapsbild 24 Biologisk mångfald och ekosystem 26 Kulturmiljö 33 Naturrekreation 38 Vatten 45

4 4 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Sammanfattning MILJÖKONSEKVENSER Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste miljökonsekvenserna som finns beskrivna mer utförligt under respektive ämnesområde i kapitlet miljökonsekvenser. Inga konsekvenser Små negativa Märkbara negativa Stora negativa Små positiva Märkbara positiva Stora positiva Alternativ 1 Karioplatån Alternativ 2 Sättra - Karioplatån - Kyle backar Nollalternativ LANDSKAPSBILD Värdefulla öppna landskapsrum Alternativet påverkar inga öppna värdefulla landskapsrum genom bebyggelse, däremot kan båtupplag och parkeringsplatser komma påverka landskapsbilden negativt. Alternativet risker att medföra märkbara negativa konsekvenser då ett värdefullt öppet landskapsrum runt i Sättra dalgång blir mindre tydligt. Även båtupplag och parkeringsplatser komma påverka landskapsbilden negativt. Inga konsekvenser förväntas. Mälaren Märkbara negativa konsekvenser för upplevelsen av landskapsbilden från Mälaren då, bebyggelsen bryter upp en strandlinje som är obruten av storskalig stadsbygd Märkbara negativa konsekvenser för upplevelsen av landskapsbilden från Mälaren då, bebyggelsen bryter upp en strandlinje som idag är obruten av storskalig stadsbygd Inga konsekvenser förväntas. BIOLOGISK MÅNGFALD LANDMILJÖER Värdefulla biotoper Risk för stora negativa konsekvenser då alternativet riskerar att skada värdefull blandsumpskog och påverka sluttning med värdefull barskog Risk för stora negativa konsekvenser då alternativet riskerar att skada värdefull blandsumpskog och påverka sluttning med värdefull barskog Risk för stora negativa konsekvenser Värdefulla biotoper Sättra naturreservat Risk för stora negativa konsekvenser då nyckelbiotoper utanför naturreservatet kan komma att avverkas då de saknar lagstadgat skydd. Märkbara positiva konsekvenser för Sättra naturreservat om förslaget skulle innebära att reservatet utvidgas med två skogsområden med höga naturvärden. Risk för stora negativa konsekvenser då nyckelbiotoper utanför naturreservatet kan komma att avverkas då de saknar lagstadgat skydd.

5 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 5 Alternativ 1 Karioplatån Alternativ 2 Sättra - Karioplatån - Kyle backar Nollalternativ Spridningssamband Risk för stora negativa konsekvenser, dels för skogslevande arter, främst knutna till gammal tall då några tallbestånd kan påverkas negativt, dels då Runsavägen växer till ny barriär i kilen. Risk för stora negativa konsekvenser, dels för skogslevande arter, främst knutna till gammal tall då några tallbestånd kan påverkas negativt, dels då Runsavägen växer till ny barriär i kilen. Risk för stora negativa konsekvenser för spridningssamband, då värdefulla bestånd och tillväxande skog riskerar avverkning Storområden Risk för märkbara negativa konsekvenser då båda alternativen riskerar att försämra förutsättnigarna för arter med behov större sammanhängande skogsområden. Risk för märkbara negativa konsekvenser då båda alternativen riskerar att försämra förutsättnigarna för arter med behov större sammanhängande skogsområden. Risk för märkbara negativa konsekvenser för storområden, då stora delar av detsamma riskerar att avverkas KULTURMILJÖ Sprickdalslanskapets tydlighet och skalväxlingar Ingen påverkan på det öppna landskapsrummet vid Sättra. (ev påverkan från parkering och båtupplag) Stora negativa konsekvenser då Alternativ 2 riskerar att bryta det öppna landskapsrummet vid Sättra, begränsa sprickdalens kontakt med Mälaren och påverka landskapets skalväxlingar Inga konsekvenser förväntas. KULTURMILJÖ Historisk fritidskaraktär Små eller obetydliga konsekvenser - Båda alternativen riskerar att förändra den småskaliga villa och fritidskaraktären kring Kairo och Båtbyggartorp. Små eller obetydliga konsekvenser - Båda alternativen riskerar att förändra den småskaliga villa och fritidskaraktären kring Kairo och Båtbyggartorp. Inga konsekvenser förväntas. Resurslandskap kopplat till gods och herrgårdar Märkbara konsekvenser. Alternativet tar tidigare obebyggd skogsmark i anspråk, som fungerat som resurslandskap för de omkringliggande gårdarna, i anspråk. Märkbara konsekvenser. Alternativet tar tidigare obebyggd skogsmark i anspråk, som fungerat som resurslandskap för de omkringliggande gårdarna, i anspråk. Inga konsekvenser förväntas.

6 6 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Alternativ 1 Karioplatån Alternativ 2 Sättra - Karioplatån - Kyle backar Nollalternativ NATURREKREATION Skogslandskapet Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för upplevelsen av skogslandskapet. Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för upplevelsen av skogslandskapet. Risk för små negativa konsekvenser då även nollalternativet riskerar att försämra upplevelsen av skogslandskapet genom rationellt skogsbruk Vattenlandskapet Alternativen innebär möjligheter till märkbara positiva konsekvenser för tillgängligheten till och upplevelsen av vattenlandskapet Alternativet innebär möjligheter till stora positiva konsekvenser för tillgängligheten till och upplevelsen av vattenlandskapet Risk för små negativa konsekvenser om ingen upprustning kan göras av Kairo och Sättrabadet. Odlingslandskapet Alternativet påverkar ej upplevelsen av odlingslandskapet. Inga konsekvenser förväntas. Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för upplevelsen av odlingslandskapet Inga konsekvenser förväntas för upplevelsen av odlingslandskapet i nollalternativet förutsatt att marken även fortsättningavis brukas. Tillgänglighet och aktivitetspunkter Alternativet innebär möjligheter till märkbara positiva konsekvenser för tillgängligheten till olika rekreationsmiljöer Alternativet innebär möjligheter till märkbara positiva konsekvenser för tillgängligheten till olika rekreationsmiljöer Inga konsekvenser förväntas. Regionalt värdefullt Herrgårdslandskap Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för det regionalt värdefulla herrgårds och odlingslandskapet på karaktärsområdet Runsahalvön. Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för det regionalt värdefulla herrgårds och odlingslandskapet på karaktärsområdet Runsahalvön. Inga konsekvenser förväntas.

7 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 7 Alternativ 1 Karioplatån Alternativ 2 Sättra - Karioplatån - Kyle backar Nollalternativ Regionalt värdefulla storområden för rekreation Alternativet medför stora negativa konsekvenser för möjligheten att uppleva stora friluftsområden i Järvaklen då kilens största sammanhängande skogsområde fragmenteras. Alternativet medför stora negativa konsekvenser för möjligheten att uppleva stora friluftsområden i Järvaklen då kilens största sammanhängande skogsområde fragmenteras. Inga konsekvenser förväntas. Regionalt värdefulla målpunkter Stora positiva konsekvenser för rekreation och friluftslivet vad gäller nya målpunkter vid Mälaren och i landskapsavsnittet mellan Eds allé och Väsby sjöstad - Kyleparken.. Stora positiva konsekvenser för rekreation och friluftslivet vad gäller nya målpunkter vid Mälaren och i landskapsavsnittet mellan Eds allé och Väsby sjöstad - Kyleparken. Inga konsekvenser förväntas. VATTEN Ytvatten Inga konsekvenser förväntas om småbåtshamnen ligger kvar på samma plats. Risk för stora negativa konsekvenser på naturvärden av regionalt intresse vid småbåtshamnen vid eventuell exploatering i och intill vattenmiljön. Inga konsekvenser förväntas om småbåtshamnen ligger kvar på samma plats. Dagvattenavrinning Risk för små till märkbara negativa konsekvenser på naturvärden av regionalt- och kommunalt intresse till följd av ökad förorenad ytavrinning. Risk för små till märkbara negativa konsekvenser på naturvärden av regionalt- och kommunalt intresse till följd av ökad förorenad ytavrinning. Risk för små till märkbara negativa konsekvenser, då ytavrinning från avverkningsytor, jordbruksmark och hästhagar fortsätter att läcka närsalter till sjöarna HÄLSA OCH SÄKERHET Buller Inga konsekvenser förväntas. Risk för små negativa konsekvenser så planförslagets nordvästra del vid småbåtshamnen ligger inom 90dBCLx-zonen från skjutfältet. Risk för trafikbuller nära gränsvärdena. Inga konsekvenser förväntas. Vattenståndsförändringar Inga konsekvenser för boendemiljön förväntas. Små negativa konsekvenser för planförslagets låglänta delar vid en höjning av vattennivån på 2,3 meter. Inga konsekvenser på befintlig boendemiljö förväntas.

8 8 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Alternativ 1 Karioplatån Alternativ 2 Sättra - Karioplatån - Kyle backar Nollalternativ Hästallergener Inga konsekvenser på boendemiljön förväntas. Små negativa konsekvenser för boendemiljön vad gäller allergiker och astmatiker i angränsning till befintlig hästhållning. Inga konsekvenser på befintlig boendemiljö förväntas. Trygghet och tillgänglighet Alternativet bedöms ha märkbara positiva konsekvenser för tryggheten och tillgängligheten i FÖP-området. Alternativet bedöms ha märkbara positiva konsekvenser för tryggheten och tillgängligheten i FÖP-området. Inga konsekvenser förväntas. Trygghet I alternativet finns även risk för att cykelvägar och gångvägar kvällsoch nattetid upplevs som otrygga, samtidigt som kollektivtrafik nattetid bedöms som osannolik I alternativet finns även risk för att cykelvägar och gångvägar kvällsoch nattetid upplevs som otrygga, samtidigt som kollektivtrafik nattetid bedöms som osannolik Inga konsekvenser förväntas. LAGSKYDDADE OMRÅDEN Riksintresset Mälaren Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för Mälarens riksintresse då området exploateras och inte blir lika attraktivt för det regionala friluftslivet. Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för Mälarens riksintresse då området exploateras och inte blir lika attraktivt för det regionala friluftslivet. Inga konsekvenser förväntas. Riksintresset Mälaren Alternativet kan även medföra märkbara positiva konsekvenser för turism och aktivitetsinriktad naturrekreation. Alternativet kan även medföra märkbara positiva konsekvenser för turism och aktivitetsinriktad naturrekreation. Inga konsekvenser förväntas.

9 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 9 Alternativ 1 Karioplatån Alternativ 2 Sättra - Karioplatån - Kyle backar Nollalternativ Riksintresse för kulturmiljövården Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för det riksintresset. Även den historiskt viktiga vattenleden där det idag är möjligt att uppleva ett sammanhänande landskap med utmarker och odlingslandskap kommer att påverkas negativt av bebyggelsen. Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för det riksintresset. Även den historiskt viktiga vattenleden där det idag är möjligt att uppleva ett sammanhänande landskap med utmarker och odlingslandskap kommer att påverkas negativt av bebyggelsen. Inga konsekvenser förväntas. Naturreservatet Sättra Gård Inga konsekvenser förväntas. Alternativet kan medföra märkbart positiva konsekvenser för rekreationsvärden i reservatet, men också för den biologiska mångfalden om förslaget skulle innebära att reservatet utvidgas. Inga konsekvenser förväntas. Strandskydd - naturmiljö Inga konsekvenser förväntas. Alternativ medför märkbara negativa konsekvenser för strandskyddade områden då naturliga strandområden kan komma att påverkas. Inga konsekvenser förväntas. Strandskydd - rekreation Inga konsekvenser förväntas. Alternativet medför små positiva konsekvenser för den allmänna tillgängligheten till strandområde inom FÖP-området som idag till stor del är svårtillgänglig eller anspråktagen. Inga konsekvenser förväntas.

10 10 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Inledning Avgränsning En behovsbedömning av miljöbedömning enligt MKB förordningen (efter ändringar 2008:691) har utförts (Ekologigruppen AB, 2009). I denna konstateras att förslaget utgör en översiktsplan och därmed ska bedömas med en MKB. Ett förslag till avgränsning presenterades. Utifrån områdets nuvarande innehåll samt förslaget på framtida markanvändning har bedömningen gjorts att främst bör fokusera på bevarande- och utvecklingsintressen för kulturmiljö, landskapsbild, naturmiljö, naturrekreation och friluftsliv. För påverkan på hälsa och säkerhet bör fokus ligga på mark-, byggnads- och vattenföroreningar samt buller. MKBn ska även behandla de aktuella riksintressena som finns i området. Förslagets påverkan på den regionala grönstrukturen ska särskilt belysas. Geografisk avgränsning MKBn bör i första hand betrakta planområdet med dess omedelbara närhet. Vad gäller biologisk mångfald, naturrekreation och kulturmiljövärden ingår en analys av hela Järvakilen då regionala värden riskerar att påverkas. För att bedöma konsekvenser för biologisk mångfald, beaktas ekologiska samband, där de viktigaste inbegriper närliggande områden med ädellövskog, gammal tallskog och vattendrag. För att bedöma konsekvenser för rekreation, bör förhållandet till stråk och målpunkter i hela Järvakilen beaktas. Konsekvenser för kulturmiljön måste bedömas i förhållande till hela riksintresset för kulturmiljö och till kulturmiljövärden som hör till Järvakilens identitet. Vad gäller riksintresset Mälaren med öar och strandområden, är det viktigt att bedöma FÖP-områdets värden och funktioner i förhållande till hela riksintressets värden och funktioner. Frågor kring hållbar utveckling måste betraktas i ett större perspektiv där det bl.a. ingår bedömningar av möjligheter till god kollektivtrafik samt de angränsande stadsdelarnas behov av service, mötesplatser etcetera. I fråga om hälsa och säkerhet bör främst frågor om trafikbuller och trafiksäkerhet betraktas utanför FÖP-området Avgränsning i tiden Bedömningarna i miljökonsekvensbeskrivningen bör i första hand ske i förhållande till planens genomförandetid. Bedömningen av möjligheten till hållbar utveckling måste ske med ett längre perspektiv. Metodik Största delen av förslagets påverkan bedöms i MKB genom att relatera till rådande riktvärden (t.ex. buller), miljökvalitetsnormer (t.ex. för luft) eller nationella rekommendationer (t.ex. klimat- och sårbarhetsutredningen). Möjligheterna till hållbar utveckling har utvärderats med verktyget Värderosen, vilket innebär att ett stort antal indikatorer för hållbarhet utvärderas och sammanställs till en bild. För att kunna beskriva konsekvenserna för den regionala grönstrukturen, har en särskilt utredning utarbetats, som beskriver den regionala Järvakilens regionala värden. Konsekvenserna har relaterat till denna utredning, som i texten kallas för Järvakilsutredningen. Konsekvenser för natur- och kulturvärden har beskrivits på så sätt att den bedömda påverkan har relaterats till storleken på värdet, alltså så att påverkan på nationella eller regionala värden tillges större betydelse än påverkan på kommunala eller lokala värden.

11 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 11 Konsekvensskala Konsekvenser har bedömts i en fyrgradig skala, såväl positiva som negativa konsekvenser. Då MKBn gäller för en fördjupad översiktsplan där bebyggelsens utformning ännu inte tagit detaljplanens fasta form, måste bedömningarna i flera fall göras som bedömning av risker för, eller möjligheter till, konsekvenser. Skalan av konsekvenser relaterar till det värde som berörs. +/- 4. Mycket stora konsekvenser Betydande påverkan på riksobjekt eller regionalt värdefulla objekt. +/- 3. Stora konsekvenser Begränsad påverkan på riksobjekt eller värden av regionalt intresse, eller betydande påverkan på värden av kommunalt intresse. +/- 2. Märkbara konsekvenser Liten påverkan på värden av riksintresse eller regionalt intresse eller begränsad påverkan på värden av kommunalt intresse eller omfattande påverkan på större lokala värden. +/- 1. Små eller obetydliga konsekvenser Liten påverkan på värden av kommunalt intresse, eller minde konsekvenser för lokala värden, eller inga konsekvenser (ingen märkbar påverkan). +/- 0. Inga konsekvenser Inga påvisbara effekter eller konsekvenser som saknar betydelse för de kända värdena. Alternativ Översiktsplanen har utförts med två olika alternativ, som ett resultat av en process där flera olika strategier för bebyggelseutveckling har prövats. De två alternativ som redovisars i FÖPen visar på hur en ny Mälarnära stadsdel kan utvecklas med Kairoplatån som utgångspunkt. Det första altenativ som presenteras i FÖPen Väsby Sjöstad -Karioplatån (Alternativ 1) koncentrerar bostadsbebyggelsen på Kairoplatån och håller sig norr om Sättra Gårds naturreservat. Det andra alternativet Väsby Sjöstad - Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe (Alternativ 2) redovisar en mer omfattande bebyggelse vilken gör större intrång i Järvakilen och i det värdefulla kulturlandskapet vid Sättra, samt Sättra Gårds naturreservat, men har samtidigt större möjligheter att skapa en tydlig målpunkt vid vattnet. Båda förslagen inbegriper även utveckling av Sättra som frilufts- och aktivitetsområde. Inget av förslagen presenteras som huvudförslag. I MKBn har den föreslagna planens konsekvenser dessutom jämförts med ett nollalternativ. I nollalternativet är det mest troliga att Kairoplatån fortsätter nyttjas som friluftsområde för närboende i Västra delarna av Upplands Väsby. Tillgängligheten fortsätter vara begränsad i ett regionalt perspektiv då en upprustad Runsaväg endast klarar begränsade trafikmängder och turtätheten med bussar ej kan öka. Jämförelse med miljömål Förslagets konsekvenser har i MKB jämförts med relevanta nationella och kommunala miljömål. Osäkerheter i bedömningarna I flera fall har underlagen begränsningar som innebär att miljöbedömningen måste tillämpa riskbedömningar istället för konkreta bedömningar av konsekvenser. Det gäller t.ex. kunskaperna om de ekologiska spridningssambanden, där dessa endast är översiktligt beskrivna, men också kunskaper om väntat buller, där översiktliga utredningar har presenterats.

12 12 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Riksintressen, förordnanden, planförhållanden Riksintressen Kraftledningar Genom FÖP-området går kraftledningar som är av riksintresse enligt 3 kapitlet 8 MB. Dessa två är på 220 kv respektive 130 kv. Mälaren Mälaren med öar och strandområden är i sin helhet av riksintresse på grund av de natur- och kulturvärden som finns. Turismens och friluftslivets intressen skall särskilt tas hänsyn till. Hela Mälaren är avsatt som riksintresse också för yrkesfisket (4 kapitlet 1,2 och 4 MB). Arlanda flygplats Arlanda flygplats utgör ett riksintresse enligt 3 kap 8 MB. Beslut fattat av Luft fartsverket och länsstyrelsen FÖP-området berörs av influensområdet för buller från inflygning till Arlanda, max 70 db (A) Kulturmiljö FÖP-området angränsar till, riksintresseområden för kulturmiljövården,. Riksintresserområdena utgörs av herrgårdslandskapen Runsa i norr och Antuna i söder. Totalförsvaret I Upplands Väsby finns två områden som är av riksintresse enligt Miljöbalken 3 kapitlet 9. FÖP-området berörs av Kungsängens övnings- och skjutfält, Upplands-Bro kommun. Detta område har särskilda så kallade förordnanden enligt plan och bygglagen (PBL) 12 kapitlet 4. Förordnandet innebär att byggnadsnämndens beslut om bygglov eller förhandsbesked kan prövas av länsstyrelsen. Strandskydd (Ur ÖP) Syftet med strandskydd är att trygga förutsättningarna för allmänhetensfriluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter intill strandlinjen. För att tillgodose något av strandskyddets syften kan länsstyrelsen utvidga det till högst 300. Inom FÖP-området är strandskyddet vid Mälaren 100 meter, vilket omfattar lika stort område i vattenområdet. Markavvattningsförbud Inom FÖP-området finns partier med sumpskog som uppfyller definitionen på våtmark och därför berörs av det generella förbudet mot markavvattning, enligt 11 kap. 14 Miljöbalken. Det innebär att prövningen av markavvattning ska ske i två steg. Först krävs dispens från det generella markavvattningsförbudet och därefter tillstånd till åtgärden (Naturvårdsverket, 2009). Jordbruksmark - Miljöbalkens hushållningsbestämmelser Enligt MB 3 kap, 4, är jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Mark som brukas än idag kan antas vara brukningsvärd, då effektiviseringen av jordbruket lett till att sämre marker fasats ut. Flera partier med åkermark förekommer inom FÖP-området. Artskyddsförordningen Inom FÖP-området finns ett antal kända arter som omfattas av Artskyddsförordningen (#lagrum), d.v.s. arter som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv eller är fridlysta. Sannolikt finns också en lång rad arter vars förekomst inte bekräftats ännu. I första hand måste arbetet med FÖP-förslaget beakta sådana arter vars regionala population kan riskera att påverkas negativt.

13 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 13 Miljökvalitetsnormer för luftmiljö Regeringen utfärdade år 1998 en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft med normer huvudsakligen baserade på krav i EG-direktiv. Efter revideringar och kompletteringar omfattar normerna krav för bl.a. kväveoxid, kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar (PM 19). Inom FÖPområdet bör prognoser för framtida luftkvalitet utföras främst i det fall tät trafik kan väntas i trånga stadsrum, eller vid koncentrerade utsläpp från flyget. Miljökvalitetsnormer för ytvatten Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster den 16 december 2009, enligt 5 kap 1 miljöbalken och 4 kap 8 förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Föreskriften med Miljökvalitetsnormerna är en del av det svenska genomförandet av EU:s Ramdirektiv för vatten. Vattenförekomst är en vattenmiljö som uppfyller Vattenmyndighetens definitioner på bl.a. storlek. I FÖP-området berörs endast en sådan förekomst, nämligen den del av Mälaren som benämns Mälaren-Lårstaviken, med ID SE Enligt miljökvalitetsnormerna, ska vattnet uppnå god ekologisk status senast 2021, där den idag bedömts vara otillfredsställande. Normen föreskriver också god kemisk status på ytvattnet, något som uppfylls redan idag. Kravet på förbättring av ekologisk status innebär att åtgärder som riskerar att försämra vattenkvaliteten ska behandlas restriktivt. Naturreservat (Miljöbalken) Sättra Gård, ett av Upplands Väsbys två naturreservat ligger inom FÖPområdet. Reservatet bildades 1970 och omfattar ett kulturlandskap runt Sättra gård vid Mälaren. Ändamålet med reservatet var vid bildandet att säkra ett naturskönt närströvområde, värdefullt för allmänhetens friluftsliv. Biotopskydd (Miljöbalken) Inom FÖP-området finns enstaka mindre områden som omfattas av generellt biotopskydd med syfte att skydda mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter. De biotopskydd som är aktuella i planområdet utgörs främst av åkerholmar, odlingsrösen samt någon allé. Gällande detaljplaner (taget ur FÖP-handlingen) Större delen av planområdet är inte detaljplanelagt. Området gränsar i öster till planlagd mark. Två detaljplaner finns inom området, dessa saknar genomförandetid och ersätts av pågående FÖP. Områdesbestämmelser (taget ur FÖP-handlingen) För viss permanentbostads- och fritidshusbebyggelse vid Sättra gård. Området begränsas till landytan, men har i övrigt samma omfattning som Sättra naturreservat. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 I den regionplan som kommer att antas under våren 2010 är visionen att Stockholm ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Plankartan för Stockholms län ger vägledning i frågor om mark- och vattenanvändning samt lokalisering av bebyggelse och anläggningar. Plankartan visar regionala prioriteringar mellan olika intressen där avgränsningar och sträckningar är schematiska. Den slutliga avvägningen görs på kommunal nivå. Den förväntade stora befolkningsökningen i regionen ställer krav på genomtänkta avvägningar för hur mark- och vattenområdena långsiktigt ska användas. Den föreslagna rumsliga inriktningen stödjer vision, mål och strategier och kan sammanfattas i följande planeringsprinciper: en sammanhållen och vidgad region en resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik en tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och grönområden

14 14 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING en sammanhängande grönstruktur och tvärförbindelser i transportsystemet en robust vattenmiljö i en växande region. I regionplanen anges att ny bebyggelse i första hand bör lokaliseras inom eller i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen. Då minimeras intrånget i de gröna kilar och det går att behålla en god tillgång till den tätortsnära naturen. Inriktningen är att skapa en sammanhängande och upplevelserik stadsbygd med blandning av olika funktioner och miljöer, samtidigt som parker och grönområden utvecklas. En resurseffektiv bebyggelsestruktur och konkurrenskraftig kollektivtrafik stödjer en stadsmässig utveckling och bidrar till att motverka en utspridning av bebyggelsen. Befolkningstillväxten innebär också fortsatt bebyggelsetryck i strandnära lägen. (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010, Utställningsförslag, REMISSHANDLING, 30 juni 30 oktober 2009) Kommunens yttrande över RUFS i samrådet I Upplands Väsby kommun byggs det mycket attraktiva bostäder i de centrala delarna och i framtiden kan vi bygga mycket attraktiva bostäder i kommunens västra delar. På detta sätt kan kommunen bidra till både visionen och målen för regionen. Upplands Väsby kommun tänker sig därför en något annan utveckling av framförallt bostadsbyggandet än vad samrådsförslaget anger. Ambitionen om att ha en planberedskap för ett bostadsbyggande på ca 300 bostäder/år i genomsnitt åtminstone (enligt kommunplanen) fram till 2020 kvarstår som kommunen tidigare framfört. Upplands Väsby kommun delar till stora delar samrådsförslagets värderingar när det gäller behovet av att bevara och vidareutveckla regionens unika gröna struktur. Upplands Väsby kommun avser att samverka med Sollentuna och Järfälla kommuner när det gäller utvecklingen av kommunens sydvästra delar och där grönfrågorna inklusive strukturen är en del av de frågor som skall behandlas och avvägas mot andra intressen. Järvakilen Utdrag ur Plankartan RUFS 2010 Utställningförslag. Runsahalvön redovisas som en del av den regionalt värdefulla grönkilen, Järvakilen. FÖPens ungeförliga utbredning inritad med heldragen röd linjemarkering.

15 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 15 Strategisk kommunplan (Översiktsplan) För hela kommunen gäller strategisk kommunplan antagen av kommunfullmäktige i december Den är både en strategisk utvecklingsplanför kommunen och en översiktsplan i Plan- och bygglagens mening. I denna föreslås ingen ny bebyggelse direkt inom det aktuella FÖP-området. Andra möjliga platser för bebyggelse pekas ut vid Eds allé samt i direkt anslutning till Båtbyggartorp. I kommunplanen anges dock att en fördjupad översiktsplan bör tas fram för en bred diskussion om Runsahalvöns utveckling. Kommunplanen pekar även på behovet av en förtätning av bebyggelsen väster om järnvägen, vilket har utvecklats vidare inom handlingsplanen för de västra kommundelarna. I detta program föreslås bebyggelse inom aktuell FÖP, för att uppnå specifika syften kring kommunens attraktivitet Med det aktuella syftet för projektet är alternativa lägen ej aktuella. I kommunplanen anges och att man i samand med en fördjupad översiktsplan för Runsahalvön bör titta på förutsättningarna för att flytta eller komplettera Kairobadet och i koppla ihop badet med ett mer komplett friluftscentrum för året runt bruk. Övriga pågående planer och program i västra kommundelarna Detalljplan -Kairo, Båtbyggartorp och Skarvängskroken Detaljplanen angränsar direkt till FÖPen i sydväst. Detaljplanens syfte är att befästa den befintliga bebyggelsen, men också att medge byggrätter för att bilda permanent boende. En försiktig komplettering av bebyggelsen tillåts. Detaljplanen ska möjliggöra vatten- och avloppsförsörjning i kommunal regi. Detaljplanen tar sin utgångspunkt från tidigare upprättat planprogram. Detaljplan -Harva Detaljplanen för Harva har ingått i samma detaljplaneprogram som för Skarvängskroken - Båtbyggartorp och Kairo och syftar även den till att befästa befintlig bebyggelse med en viss komplettering av hus. Planprogram Eds allé FÖPen angränsar i sydöst till planprogrammet Eds allé. Syftet med planprogrammet är att möjliggöra bostäder i två - fyra våningsskala på befintlig åkermark norr om Edssjön. I samband med detta föreslås Mälarvägen ledas om. Planprogrammet delas i den kommande detaljplaneprocessen upp i tre olika etapper. FÖP Sydväst I kommunsens sydvästra del pågår arbetet med ytterligare en FÖP vars syfte är att undersöka om området ska beskrivas utifrån nuvarande markanvändning samt att ta reda på eventuella förutsättningar för framtida boende och verksamheter.

16 16 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Alternativbeskrivning Bakgrund Upplands Väsbys strategiska kommunplan som innehåller en översiktsplan från 2005 anger att Runsahalvöns utveckling ska studeras vidare i en FÖP. Här anges även att Upplands Väsbys del av Mälaren ska utvecklas som rekreationsjö gav kommunstyrelsen stadsarkitektkontoret uppdraget att ta fram en analys av de västra kommundelarna i form av en handlingsplan. Handlingsplanen är inte ett formellt dokument enligt plan- och bygglagen, men har legat till grund för fortsatt planering. Inventeringar gällande områdets naturförutsättningar har utförts i form av landskapsanalys, naturinventering och Mälarstrandsinventering. En översiktlig trafikutredning har utförts med syfte att belysa möjligheten att bygga ny väg till Sättra, samt kartlägga vilka slags upprustningsåtgärder som är nödvändiga för Runsa- och Harvavägen. En förstudie till Sättraområdet har också gjorts. Om planalternativ i miljöbalken Miljöbalkens 6 kapitel 12 ställer krav på att rimliga alternativ, vid sidan av nollalternatitvet ska identifieras, beskrivas och miljöbedömmas med hänsyn till planens syfte. Vid avgränsningen formuleras lämpligt nollalternativ och rimliga alternativ till huvudalternativt. Alternativstudier på en högre strategisk nivå som en översiktsplan eller fördjupning kan handla om olika lokaliseringsalternativ. Ju närmre projektfasen man kommer desto mer kan det handla om utformningsalternativ och tekniska lösningar. För att uppnå planens syfte i det här fallet så förutsätter den ett Mälarnära läge. Till samrådet innehåller den fördjupade översiktsplanen två planalternativ, framtagna av två olika arkitektkontor i samråd med kommunen och andra expertgrupper. FÖPens syfte Den fördjupade översiktplanens främsta syfte är enligt uppdraget från kommunstyrelsen att reglera markanvändningen och avgränsa samhällets urbana utvecklingsmöjligheter i förhållande till de starka natur-, kultur- och rekreationsintressen som uttalas i form av Järvakilen och Berga/ Runbyskogen. Inom detta ingår att utveckla Sättra som målpunkt för friluftslivet. I samband med detta prövas framdragande av ny väg till Sättra, samt ändrande av Sättrareservatets gränser. I FÖPen planeras ca bostäder som mest på den så kallade Kairohöjden, där även en ny vägdragning planeras. I FÖP-området ingår också en utveckling av berörd del av Mälaren som rekreationssjö samt möjligheterna för bostäder samt aktivitetsområde i Sättra. Parallella planarbeten pågår även i direkt anslutning till FÖPen Väsby Sjöstad. Dessa är planprogrammet Eds allé och Båtbyggartorp, Skarvängskroken, Harva. Söder. Ytterligare en fördjupad översiktsplan är under arbete i sydvästra delen av kommunen.

17 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 16 Fördjupad översiktsplan för Väsby Sjöstad, Upplands Väsby kommun, xxxx-xx-xx Na Nat atur ur,, rekrea kreati tion on, jord- och ssk kogsbruk bruk k Järv Jä ärv rva akil kilen Beva ara ade de, utveckla ade oc ch nåb ch åba arra n natu a urr- och atu ch re ekreati kreatiionsvä värd vä ärd den Tillgä äng ngli gliig sttrandzon n Leva ande jo jordd oc ch sk kog og gsbr sbrruk Juridiskt idi kt skyd kyd dd ffö ör iin ntilli tillllllig ti igga ande de områd åd den de d en med högt n nat atu at urrvä urvä ärd de e Utbli blickar och nåba åba arhe Aktiivitetsscentrum En E n stta ad dssstruktur t kt som m öp öpp ppnass mo mot Småbåtsham Sm mn gröna a oc ch blå värd den Frilufts Fril luf u tssbad b d ba Båtup pp ppst pst ställning st ä lning / som äl mmarpa marp park rk rkering g Ridklubb mm mm Kaj mot ot det et gröna Mä M äla äl are en SSkyd Sk kyd ydda dad, omh mh hän än ä nde dertta ag gen en llok ok kal alg a lg park park pa rkrre em mssa m me ellllan an sttta ads dsde del el o oc ch ch n Om mhä hän ndertagn nd rtagna gna a na natur nat tur och tu rek krea eation ation onsvärden äd n Ång gbåt åttsb å brygga? ygga? Kilens bredd Gamla Ru unsav saväge en Erfo Er E rfford fo order errllliigt gt avs vsstå ttånd ånd d beh ehöv hö öv vs ffö ör at attt biibe bi be b e ehå hål hå ålllla o och oc ch utve uttve ve ec ck klla a reg egi e gio iion ona nala la vär ärd rden en och ch fun unkttion unkt io on ne er Ett fra am mttida flan nörsst örsstr trå råk åk i hi histo h s oris st ris iska k sp pår Vä ässby Sjö äsb Sjösstad Ny y hå ållb bar ar och h miljövän ij nlig ig sstad dsde dsde ds el vid Mä M la are en. n SSättra Sä ättra a - Kai airo r h roh höj öjden - Kyle e Bac cke ck Illustrerad vision Visionskartan är en sammanfattning av de kvalitéer som FÖP Väsby Sjöstad bedöms kunna erbjuda. Ny väg till Sättra En lä änk k ttill ill nya kva alitéer Eds Allé FFö öres re esl slag age en n be b eb by ygg ggel elseut seut se utb bred br ed dni ning ng Kyle y epark arken B f lkad, ttr Befolka tryg ryg gg och ordna dna ad natu tur i möte ötet mellan n grö rönk nki kilil och och tä ätort Planområdets avgräsning och innehåll. Den fördjupade översiktsplanen ska, liksom den kommuntäckande översiktsplanen, Granskningsutkast redovisa - 30 allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. 17

18 18 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Fördjupad översiktsplan för Väsby Sjöstad, Upplands Väsby kommun, xxxx-xx-xx 23 Sättra Höjden Kairo Runby Harva Eds Allé Enbostadshus Flerbostadshus Radhus Bef. bebyggelse Skala 1:12500 (A3) N Väsby Sjöstad - Kairohöjden A1 arkitekter KONCEPT

19 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 19 Alternativbeskrivning 1 Väsby Sjöstad - Kairoplatån Förslaget bygger på att endast ytan på höjden vid Kairo bebyggs. Bebyggelse i Sättra samt länkning söderut mot Eds Allé utelämnas. Bebyggelsen kan med viss Mälarkontakt. I viss mån kan förslaget stärka en utveckling av mötesplatser, butiker och verksamheter i kommunens västra delar. Kan tillsammans med utbyggnad av en ny väg till Sättra öka kommuninvånarnas tillgänglighet till det gröna. Utformningen är en stadsmässig struktur, men med större eftergift jämfört med altenativ 2 för det som bedöms vara marknadsaktörernas krav, dvs utsikt och flerbostadshus vid kanten mot Mälaren och villabebyggelse inåt, En ny väg till Sättra byggs. Förslaget innehåller ca bostäder. Förslaget skapar på egen hand tillräckligt underlag för en utökad kollektivtrafik med heltimmestrafik (enligt SLs nuvarande normer), men inte för en ny grundskola (om inte förslaget kombineras med bebyggelse i Sättra). Alternativet klarar Järvakilens rekommenderade minimimått på 500 meter, (kilbredden blir i alternativet som smalast ca 800 meter)

20 20 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Fördjupad översiktsplan för Väsby Sjöstad, Upplands Väsby kommun, xxxx-xx-xx Väsby Sjöstad - Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe Arken-SE arkitekter 25 KONCEPT

21 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 21 Alternativbeskrivning 2 Väsby Sjöstad Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe Förslaget kan bidra till bilden av en attraktiv kommun med attraktiva boendemiljöer med Mälarkontakt. Kan utgöra en del av en stadsutveckling väster om järnvägen där etablering av mötesplatser, butiker och verksamheter stärks. Kan tillsammans med utbyggnad av en ny väg till Sättra öka kommuninvånarnas tillgänglighet till det gröna. Förslaget bygger på en sammanslagning av ytorna i Sättra och på höjden vid Kairo, samt en länkning söderut mot Eds Allé. Utformningen är en stadsmässig struktur i sin helhet, med blandad skala och upplåtelseformer genom hela strukturen. En ny väg till Sättra byggs. Förslaget innehåller ca 400 bostäder i Sättra, ca 1700 bostäder på Kairohöjden och Kyle Backe. Förslaget skapar på egen hand tillräckligt underlag för en ytterligare utökad kollektivtrafik med tätare trafik än heltimmestrafik (enligt SLs nuvarande normer), samt för en ny grundskola. Nollalternativ Nollalternativets uppgift är att spegla en trolig utveckling om planförslaget inte genomförs. Eftersom Upplands Väsby är i behov av nya bostäder och verksamheter är det troligt att En ny vägdragning på Kairoplatån inte kan genomföras av då kostnaden blir för stor att bära utan nya bostäder. Detaljplaneprogrammet Eds allé samt planprogrammet för Kairo, Båtbyggartorp, Skarvängskroken, Harva genomförs. Ev. kan detta innebära att trafikprognoserna behöver uppdateras även för nollalternativet. Eventuell utveckling av Kairo och Sättrabadet sker för att klara trafikmängder på sommaren dock inte i samma utsträckning som blir möjligt med ny bebyggelse Det rationella skogsbruket på Kairoplatån fortgår. Kollektivtrafikens turtäthet kan ej öka. Alternativet klarar Järvakilens rekommenderade minimimått på 500 meter (kilbredden blir i alternativet som smalast ca 600 meter)

22 22 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Utsikt söderut över Mälaren från Kairoplatån.

23 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 23 Förslagets påverkan och effekter på miljön Nedan presenteras en översikt över den påverkan som projektet bedöms föra med sig. En sådan översikt görs i enlighet med internationell MKBpraxis. Syftet är att lyfta fram de delar av projektet som kan påverka miljön. Här tas ingen hänsyn till om påverkan är positiv eller negativ, stor eller liten. MKB kommer sedan att beskriva konsekvenserna för denna påverkan och då bedöma ifall konsekvenserna är stora eller små, positiva eller negativa. Planens olika alternativ, föreslår ny bebyggelse för bostäder samt ickestörande verksamheter. Till dessa hör nya vägar och ledningar för VA. Landskapsbilden förändras I och med planförslaget kommer landskapsbilden att förändras. Skogsområden såväl öppna landskapsrum kommer att bebyggas. Ny bebyggelse på naturmark Planförslaget innebär uppförande av byggnader på naturmark, vilket innebär att natur med olika typer av habitat kommer att omvandlas till bebyggd mark med tillhörande hårdgjorda ytor. Detta påverkar den biologiska mångfalden inom de olika habitaten, skapar ökad uppdelning av landskapet (fragmentering) och bidrar till bebyggelsens barriäreffekter på ekologiska spridningssamband. Rekreationsvärden påverkas då upplevelsekvaliteter och tillgängligheten förändras. Inom området kommer de naturliga ekosystemens produktionsförmåga att minska, eftersom naturlig vegetation bebyggs. Möjligheterna att erbjuda olika ekosystemtjänster som dagvattenhantering och klimatutjämning påverkas också. Nya vägar Planförslaget innebär anläggningar av nya vägar vilket ger effekter på naturmark längs några sträckor, i övrigt fås effekter på trafiksäkerhet och buller. Nya vägar bidrar också till fragmentering och orsakar barriärer för växt- och djurarter och mäniskor. Markdränering, ökad ytavrinning från hårdgjorda ytor, samt ökad avrinning Planförslaget kommer att medföra att olika typer av markarbeten såsom grundläggning, dränering, ledningsdragning m.m. Yt- och markvattenförhållandena väntas då påverkas. Andelen hårdgjorda ytor kommer att öka och ytavrinningen ökar. Dagvatten kan komma att förorenas av motorfordon och andra föroreningar från hårdgjorda ytor. Ökad biltrafik, ändrad kollektivtrafik, mer båttrafik Planförslaget innebär ökad biltrafik vilket ger effekter på trafiksäkerhet, luftföroreningar och buller. Förutsättningarna att förtäta och utveckla kollektivtrafiken påverkas. En utökad småbåtshamn vid Sättra kan medföra ökad påverkan på vattenmiljön. Ny stadsdel Planförslaget ger effekter på sociala och ekonomiska kvaliteter, eventuellt även på förutsättningar för kollektivtrafik samt på behovet av personbilstransporter. En ny struktur påverkar möjligheterna till etablering av service samt fritids- och kulturaktiviteter. Möjligheter till att utveckla nya aktiviteter och verksamheter kommer att påverkas. Förslaget är av den omfattningen att hela tätortens stadsstruktur kan förändras. Nya människor Förslaget innebär att mellan 1000 och 2000 nya boende kan komma att flytta in på Runsahalvön. De kommer att påverka förutsättningar för utvecklingen av sociala och ekonomiska funktioner. De kommer också att bidra till ett ökat tryck på Järvakilens naturområden och på badplatserna vid Kairo och Sättra.

24 24 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Miljökonsekvenser Landskapsbild Nuläge Landskapets fysiska förutsättningar tillsammans med människans tolkning och förståelse av dessa utgör det som kallas landskapsbild. Landskapsbilden bär oftast på flera lager av kulturpåverkan. Påverkan på landskapsbilden kan ha stor effekt på hur landskapet upplevs och tolkas av dem som vistas i det. Kairoplatån i FÖP-områdets centrala delar reser sig som högst ca 45 meter över Mälarens vattennivå. Mellan Harva i söder och Sättra i sluttar strandkanten mot Mälaren kraftigt och strandlinjen är delvis svåråtkomlig. Vid sättra gård planar landskapet ut och lutar svagt ner mot vattnet. Från Runsavägen bjuds på vackra utblickar över Sättras dalgång och Mälaren. Bortsett från Båtbyggartorps småhus och villabebyggelse upplevs den här delen av Mälaren som relativt oexploaterad, Kairoplatån är skogsklädd och uppfattas som ett sammanhängande skogsområde. Bedömningsgrunder Riksintresset Mälaren Riksintressen enligt MB 4 kap. utgörs av storskaliga landskapsavsnitt där landskapsbilden som regel har en stor betydelse för värdet (där friluftsliv och turism är prioriterade värden). Landskapsbilden sett från Mälaren har i detta sammanhang betydelse, speciellt med hänsyn till båtburet friluftsliv och turism, samt skridskoåkare. Riksintresset för kulturmiljö Runsa Riksintresset anknyter till den historiska segelleden. Idag präglas denna av en landskapsbild där det historiska landskapets tidsdjup är tydliga. En förändring av landskapsbilden har betydelse för Riksintresset. Upplevelsevärden i landskapet Bebyggelse i landskapet behöver inte uppfattas som vare sig fult eller negativt, varför liknande subjektiva beskrivningar ej kan fungera som bedömningsgrund. Naturliga stränder längs Mälaren, där större partier av strand ej brutits upp av storskalig bebyggelse, är ovanlig i städernas närhet. Dessa obrutna stränder är särskilt värdefulla för rekreation i ett folkhälsoperspektiv. De tillhör också de mest attraktiva landskapen för båtburet friluftsliv och för skridskoåkare. Utsikt mot Kairohöjden och Båtbyggartorp från Harva. foto Akt Landskap

25 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 25 Regionala och lokala prioriteringsmål enligt Järvakilsrapporten Utblickarna över Mälaren och stränder är en kvalitet som tillvaratas. Konsekvenser för landskapsbild -2 Alternativ (2) risker att medföra märkbara negativa konsekvenser då landskapet runt Sättra gård blir mindre läsbart av att värdefulla öppna landskapsrum bebyggs. Alternativ 1 tar i anspråk åkermark och hästbeteshagar vid Sättra gård och ridskola. Gården ligger i början av den öppna dalgång som leder fram till Runsa gård. Även båtupplag och parkeringsplatser i det värdefulla landskapsrummet kan påverka landskapsbilden negativt. Utblickarna över Mälaren från Runsavägen kommer att ändra karaktär. -2 Båda alternativen riskerar att medföra märkbara negativa konsekvenser för upplevelsen av landskapsbilden från Mälaren då, bebyggelsen bryter upp en strandlinje som är obruten av storskalig stadsbygd. Nollalternativet I nollalternativet förväntas inga större förändringar av landskapsrummet ske. Om detaljplanerna genomförs som förväntat tillkommer viss förtätning av den befintliga villabebyggelsen Konsekvensmildrande åtgärder Befintlig vegetation sparas i så stor utsträckning som möjligt på Kairoplatån för att kunna samspela med bebyggelsen. Anpassa bebyggelsen runt Sättra till landskapsbilden Bebyggelsen i skogspartierna och på Kairohöjden kommer att förändra karaktären på den i dag skogsklädda platån. Husen kommer att ge ett mer urbant uttryck. Bebyggelsen kommer delvis att bli synlig från vattnet och från andra sidan Harvaviken inom Riksintresset för Mälaren. Detta behöver dock inte uppfattas som negativt. Mälaren ingår i ett riksintresse som betonar sjöns betydelse för turism och friluftsliv. Riksintresset för Mälaren kommer att påverkas negativt av förslaget, främst vad gäller biologisk mångfald, men även aspekter av friluftslivsvärdena påverkas, då Upplandsleden kommer att möta stadsbygd istället för naturmark på Kairoplatån. (se vidare om riksintresset för Mälaren s. 50

26 26 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Biologisk mångfald och ekosystem Nuläge landmiljöer Naturvärdena inom FÖP-området förekommer huvudsakligen i tre delområden; Sättra naturreservat, området norr om Edssjön samt vid Runby (se karta intill). I Sättra naturreservat utgörs naturvärdena nästan uteslutande av gammal, talldominerat barrblandskog, som man framför allt återfinner utmed Mälarstranden. Ett mindre område med gammal alm, till större delen är hårt angripen av almsjuka, finns en bit nordväst om marinan. I direkt anslutning till reservatets norra och södra delar ligger två gamla talldominerade barrblandskogar som av Skogsstyrelsen är utpekade som nyckelbiotoper. Centralt i det aktuella FÖP-området ligger en nyckelbiotop som utgörs av en blandsumpskog. Norr om Edssjön ligger ett antal områden med höga naturvärden och utgörs av gammal talldominerad barrblandskog, ädellövskog och ängs- och betesmarker. Vid Runby finns ett stråk med fina gamla barrblandskogar, även dessa är talldominerade. Dessa skogar har visat sig ha förhållandevis höga biologiska värden mycket tack vare en sandig morän med relativt hög kalkhalt vilket gynnar en rad skyddsvärda arter. De utpekade naturvärdena inom FÖP-området utgörs således till största delen av gamla, högvuxna talldominerade barrblandskogar. Denna naturtyp bedöms vara bland de högst prioriterade naturtyperna i Järvakilen (Järvakilsutredningen) och är en miljö som på regional basis är förhållande ovanligt förekommande i Stockholms län. Denna naturtyp är starkt fragmenterad i Stockholmsområdet, men det bedöms fortfarande finnas starka ekologiska spridningssamband inom Järvakilen för naturvärden knutna till gammal tall. Det är därför mycket viktigt att dessa miljöer inte fragmenteras mer än vad de redan har gjorts. Hela Runsahalvön utgör ett av de större sammanhållna grönområdena i Järvakilen. Förutom att det på Runsahalvön finns områden med höga naturvärden så utgör storleken på området i sin helhet ett stort värde ur naturvårdssynpunkt. Storleken, och det omväxlande landskapet med både jordbruks- och skogsmark, ger förutsättningar för en rad arter att finnas Utpekade konsekvenser för biologisk mågfald avseende landmiljöer i de olika alternativen. Konsekvenserna för värdeområdena inom Sättra Gård naturreservat gäller för alternativ 2. Blandsumpskogen påverkas av både alternativen och riskerar märkbara till stora negativa konsekvenser. Värdeområdena är översiktligt illustrerade för att passa kartans skala.

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING V Ä S B Y S J Ö S T A D FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSVERSION 2010-03-30 2 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby 2010-03-30 Granskningsversion Beställning:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun SPN-468/2007 214 1(10) BEHOVSBEDÖMNING tillhörande program för Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 17 augusti

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-10-28 9

Kommunfullmäktige 2013-10-28 9 Kommunfullmäktige 2013-10-28 9 4 Interpellation och svar på interpellation till ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämnden, kommunalrådet Ann- Christin Larsson Frickner (C) angående miljökonsekvenser

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 av (5) MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV SVINABERGA 14:4 OCH SVINABERGA 14:13 I KIVIK, SIMRISHAMNS KOMMUN VARFÖR MILJÖBEDÖMNING & MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Enligt 6 kap. miljöbalken och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Behovsbedömning / Avgränsning sid 3 Planens syfte sid 3 Checklista för miljöbedömning sid 4 Motiverat ställningstagande / Avgränsning sid 9 2(9) Behovsbedömning/ Avgränsning Enligt

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PROGRAM FÖR ALMÖSTRAND Tjörns kommun BEHOVSBEDÖMNING - Behövs miljöbedömning? MILJÖBEDÖMNING AV DETALJPLANER Enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken ska kommunen genomföra en miljöbedömning av alla

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER

BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER SYFTE Syftet med planen är att utveckla området kring den nya en till en varierad blandstad. Planläggningen avser enbostadshus, radhus- parhus, kedjehus och fl

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 Behovsbedömning 1(8) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält) inom Smedby i Norrköping den 15 september 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-10-13, 211 Laga kraft:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun 1(7) SPN-137/2008 214 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs inom Svärtinge i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, Fysisk planering

Läs mer

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 1 (17) Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra Checklistan innehåller frågeställningar som rör Planområdets förutsättningar Omfattas

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för gamla vattentornet, del av Västervik 4:2, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kommunledningskontoret 2010-12-20 Behovsbedömning/

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Standardförfarande. 1(9) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10. Med närområde inom Hageby i Norrköping

SAMRÅDSHANDLING. Standardförfarande. 1(9) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10. Med närområde inom Hageby i Norrköping 1(9) Behovsbedömning SPN 2016/0043 214 tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10 Med närområde inom Hageby i Norrköping den 9 juni 2017 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun Väsby stad 2040

Förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun Väsby stad 2040 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun Väsby stad 2040 Ärendebeskrivning Samråd om Upplands Väsbys översiktsplan

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Mörbylånga kommun Förstudie bebyggelseutveckling Anders Nilsson, Helena Nilsson 2009-12-01 Eriksöre 5:1 skifte 4 Eriksöre 6:14 Eriksöre 6:1 skifte 5 innehållsförteckning Eriksöre

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Del av Torshälla-Mälby 8:1

Del av Torshälla-Mälby 8:1 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-20 SBN/2011:392 1.25 Planavdelningen Karolina Ehrén, 016-710 10 31 Samrådshandling Detaljplan för Del av Torshälla-Mälby

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Dnr 20xx.yyyy Behovsbedömning MKB Datum 2011-03-01 1 (6) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Finspångs kommun, Östergötlands

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Bilaga 1 Landsbygdsutveckling

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Behovsbedömning avseende detaljplan för del av Fågelås-Spakås 1:1 Hjo kommun augusti 2012

Behovsbedömning avseende detaljplan för del av Fågelås-Spakås 1:1 Hjo kommun augusti 2012 Behovsbedömning avseende detaljplan för del av Fågelås-Spakås 1:1 Hjo kommun augusti 2012 2 Behovsbedömning avseende detaljplan för del av Fågelås-Spakås 1:1 Hjo kommun Upprättad i augusti 2012 STIERNSTEDT/YLANDER

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken

Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken Diarienr: 0385/13 Öckerö kommun Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken 2015-01-26, rev 2015-04-02 MKB till fördjupad översiktsplan

Läs mer

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Checklista för översiktlig behovsbedömning Ålsta/Aspvik/Ensta Checklistan utgör underlag för behovsbedömning om huruvida planprogram kan tänkas medföra betydande

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Husensjö 8:5 med flera, Husensjö. Underlag för planuppdrag

Husensjö 8:5 med flera, Husensjö. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Husensjö 8:5 med flera, Husensjö Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer