MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING"

Transkript

1 V Ä S B Y S J Ö S T A D FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING

2 2 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Beställning: Stadsarkitektkontoret Upplands Väsby kommun Framställt av: Ekologigruppen AB och Akt Landskap Huvudförfattare: Krister Sernbo, Anna Maria Larson, Johan Allmér och Anne Philipson Jancke

3 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 10 Avgränsning 10 Metodik 10 Alternativ 11 Jämförelse med miljömål 11 Osäkerheter i bedömningarna 11 Riksintressen, förordnanden, planförhållanden 12 Övriga pågående planer och program 15 Alternativbeskrivning 16 Bakgrund 16 FÖPens syfte 16 Om planalternativ i miljöbalken 16 Nollalternativ 21 Förslagets påverkan och effekter på miljön 23 Miljökonsekvenser 24 Hälsa och säkerhet 48 Konsekvenser för lagskyddade områden 52 Konsekvenser för Järvakilen som hel kil 53 Väsby sjöstads relation till nationella miljömålen 56 Möjligheter till hållbar utveckling 58 Värderosen - verktyg för hållbarhetsvärdering 58 Förutsättningar för bedömningar. 59 Social hållbarhet 59 Ekologisk hållbarhet 62 Ekonomisk hållbarhet 64 Fysisk hållbarhet 65 Jämförelse mellan alternativa illustrationer 66 Jämförelse mellan alternativa strategier 67 Uppföljning av betydande miljöpåverkan 69 Referenser 70 Landskapsbild 24 Biologisk mångfald och ekosystem 26 Kulturmiljö 33 Naturrekreation 38 Vatten 45

4 4 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Sammanfattning MILJÖKONSEKVENSER Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste miljökonsekvenserna som finns beskrivna mer utförligt under respektive ämnesområde i kapitlet miljökonsekvenser. Inga konsekvenser Små negativa Märkbara negativa Stora negativa Små positiva Märkbara positiva Stora positiva Alternativ 1 Karioplatån Alternativ 2 Sättra - Karioplatån - Kyle backar Nollalternativ LANDSKAPSBILD Värdefulla öppna landskapsrum Alternativet påverkar inga öppna värdefulla landskapsrum genom bebyggelse, däremot kan båtupplag och parkeringsplatser komma påverka landskapsbilden negativt. Alternativet risker att medföra märkbara negativa konsekvenser då ett värdefullt öppet landskapsrum runt i Sättra dalgång blir mindre tydligt. Även båtupplag och parkeringsplatser komma påverka landskapsbilden negativt. Inga konsekvenser förväntas. Mälaren Märkbara negativa konsekvenser för upplevelsen av landskapsbilden från Mälaren då, bebyggelsen bryter upp en strandlinje som är obruten av storskalig stadsbygd Märkbara negativa konsekvenser för upplevelsen av landskapsbilden från Mälaren då, bebyggelsen bryter upp en strandlinje som idag är obruten av storskalig stadsbygd Inga konsekvenser förväntas. BIOLOGISK MÅNGFALD LANDMILJÖER Värdefulla biotoper Risk för stora negativa konsekvenser då alternativet riskerar att skada värdefull blandsumpskog och påverka sluttning med värdefull barskog Risk för stora negativa konsekvenser då alternativet riskerar att skada värdefull blandsumpskog och påverka sluttning med värdefull barskog Risk för stora negativa konsekvenser Värdefulla biotoper Sättra naturreservat Risk för stora negativa konsekvenser då nyckelbiotoper utanför naturreservatet kan komma att avverkas då de saknar lagstadgat skydd. Märkbara positiva konsekvenser för Sättra naturreservat om förslaget skulle innebära att reservatet utvidgas med två skogsområden med höga naturvärden. Risk för stora negativa konsekvenser då nyckelbiotoper utanför naturreservatet kan komma att avverkas då de saknar lagstadgat skydd.

5 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 5 Alternativ 1 Karioplatån Alternativ 2 Sättra - Karioplatån - Kyle backar Nollalternativ Spridningssamband Risk för stora negativa konsekvenser, dels för skogslevande arter, främst knutna till gammal tall då några tallbestånd kan påverkas negativt, dels då Runsavägen växer till ny barriär i kilen. Risk för stora negativa konsekvenser, dels för skogslevande arter, främst knutna till gammal tall då några tallbestånd kan påverkas negativt, dels då Runsavägen växer till ny barriär i kilen. Risk för stora negativa konsekvenser för spridningssamband, då värdefulla bestånd och tillväxande skog riskerar avverkning Storområden Risk för märkbara negativa konsekvenser då båda alternativen riskerar att försämra förutsättnigarna för arter med behov större sammanhängande skogsområden. Risk för märkbara negativa konsekvenser då båda alternativen riskerar att försämra förutsättnigarna för arter med behov större sammanhängande skogsområden. Risk för märkbara negativa konsekvenser för storområden, då stora delar av detsamma riskerar att avverkas KULTURMILJÖ Sprickdalslanskapets tydlighet och skalväxlingar Ingen påverkan på det öppna landskapsrummet vid Sättra. (ev påverkan från parkering och båtupplag) Stora negativa konsekvenser då Alternativ 2 riskerar att bryta det öppna landskapsrummet vid Sättra, begränsa sprickdalens kontakt med Mälaren och påverka landskapets skalväxlingar Inga konsekvenser förväntas. KULTURMILJÖ Historisk fritidskaraktär Små eller obetydliga konsekvenser - Båda alternativen riskerar att förändra den småskaliga villa och fritidskaraktären kring Kairo och Båtbyggartorp. Små eller obetydliga konsekvenser - Båda alternativen riskerar att förändra den småskaliga villa och fritidskaraktären kring Kairo och Båtbyggartorp. Inga konsekvenser förväntas. Resurslandskap kopplat till gods och herrgårdar Märkbara konsekvenser. Alternativet tar tidigare obebyggd skogsmark i anspråk, som fungerat som resurslandskap för de omkringliggande gårdarna, i anspråk. Märkbara konsekvenser. Alternativet tar tidigare obebyggd skogsmark i anspråk, som fungerat som resurslandskap för de omkringliggande gårdarna, i anspråk. Inga konsekvenser förväntas.

6 6 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Alternativ 1 Karioplatån Alternativ 2 Sättra - Karioplatån - Kyle backar Nollalternativ NATURREKREATION Skogslandskapet Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för upplevelsen av skogslandskapet. Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för upplevelsen av skogslandskapet. Risk för små negativa konsekvenser då även nollalternativet riskerar att försämra upplevelsen av skogslandskapet genom rationellt skogsbruk Vattenlandskapet Alternativen innebär möjligheter till märkbara positiva konsekvenser för tillgängligheten till och upplevelsen av vattenlandskapet Alternativet innebär möjligheter till stora positiva konsekvenser för tillgängligheten till och upplevelsen av vattenlandskapet Risk för små negativa konsekvenser om ingen upprustning kan göras av Kairo och Sättrabadet. Odlingslandskapet Alternativet påverkar ej upplevelsen av odlingslandskapet. Inga konsekvenser förväntas. Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för upplevelsen av odlingslandskapet Inga konsekvenser förväntas för upplevelsen av odlingslandskapet i nollalternativet förutsatt att marken även fortsättningavis brukas. Tillgänglighet och aktivitetspunkter Alternativet innebär möjligheter till märkbara positiva konsekvenser för tillgängligheten till olika rekreationsmiljöer Alternativet innebär möjligheter till märkbara positiva konsekvenser för tillgängligheten till olika rekreationsmiljöer Inga konsekvenser förväntas. Regionalt värdefullt Herrgårdslandskap Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för det regionalt värdefulla herrgårds och odlingslandskapet på karaktärsområdet Runsahalvön. Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för det regionalt värdefulla herrgårds och odlingslandskapet på karaktärsområdet Runsahalvön. Inga konsekvenser förväntas.

7 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 7 Alternativ 1 Karioplatån Alternativ 2 Sättra - Karioplatån - Kyle backar Nollalternativ Regionalt värdefulla storområden för rekreation Alternativet medför stora negativa konsekvenser för möjligheten att uppleva stora friluftsområden i Järvaklen då kilens största sammanhängande skogsområde fragmenteras. Alternativet medför stora negativa konsekvenser för möjligheten att uppleva stora friluftsområden i Järvaklen då kilens största sammanhängande skogsområde fragmenteras. Inga konsekvenser förväntas. Regionalt värdefulla målpunkter Stora positiva konsekvenser för rekreation och friluftslivet vad gäller nya målpunkter vid Mälaren och i landskapsavsnittet mellan Eds allé och Väsby sjöstad - Kyleparken.. Stora positiva konsekvenser för rekreation och friluftslivet vad gäller nya målpunkter vid Mälaren och i landskapsavsnittet mellan Eds allé och Väsby sjöstad - Kyleparken. Inga konsekvenser förväntas. VATTEN Ytvatten Inga konsekvenser förväntas om småbåtshamnen ligger kvar på samma plats. Risk för stora negativa konsekvenser på naturvärden av regionalt intresse vid småbåtshamnen vid eventuell exploatering i och intill vattenmiljön. Inga konsekvenser förväntas om småbåtshamnen ligger kvar på samma plats. Dagvattenavrinning Risk för små till märkbara negativa konsekvenser på naturvärden av regionalt- och kommunalt intresse till följd av ökad förorenad ytavrinning. Risk för små till märkbara negativa konsekvenser på naturvärden av regionalt- och kommunalt intresse till följd av ökad förorenad ytavrinning. Risk för små till märkbara negativa konsekvenser, då ytavrinning från avverkningsytor, jordbruksmark och hästhagar fortsätter att läcka närsalter till sjöarna HÄLSA OCH SÄKERHET Buller Inga konsekvenser förväntas. Risk för små negativa konsekvenser så planförslagets nordvästra del vid småbåtshamnen ligger inom 90dBCLx-zonen från skjutfältet. Risk för trafikbuller nära gränsvärdena. Inga konsekvenser förväntas. Vattenståndsförändringar Inga konsekvenser för boendemiljön förväntas. Små negativa konsekvenser för planförslagets låglänta delar vid en höjning av vattennivån på 2,3 meter. Inga konsekvenser på befintlig boendemiljö förväntas.

8 8 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Alternativ 1 Karioplatån Alternativ 2 Sättra - Karioplatån - Kyle backar Nollalternativ Hästallergener Inga konsekvenser på boendemiljön förväntas. Små negativa konsekvenser för boendemiljön vad gäller allergiker och astmatiker i angränsning till befintlig hästhållning. Inga konsekvenser på befintlig boendemiljö förväntas. Trygghet och tillgänglighet Alternativet bedöms ha märkbara positiva konsekvenser för tryggheten och tillgängligheten i FÖP-området. Alternativet bedöms ha märkbara positiva konsekvenser för tryggheten och tillgängligheten i FÖP-området. Inga konsekvenser förväntas. Trygghet I alternativet finns även risk för att cykelvägar och gångvägar kvällsoch nattetid upplevs som otrygga, samtidigt som kollektivtrafik nattetid bedöms som osannolik I alternativet finns även risk för att cykelvägar och gångvägar kvällsoch nattetid upplevs som otrygga, samtidigt som kollektivtrafik nattetid bedöms som osannolik Inga konsekvenser förväntas. LAGSKYDDADE OMRÅDEN Riksintresset Mälaren Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för Mälarens riksintresse då området exploateras och inte blir lika attraktivt för det regionala friluftslivet. Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för Mälarens riksintresse då området exploateras och inte blir lika attraktivt för det regionala friluftslivet. Inga konsekvenser förväntas. Riksintresset Mälaren Alternativet kan även medföra märkbara positiva konsekvenser för turism och aktivitetsinriktad naturrekreation. Alternativet kan även medföra märkbara positiva konsekvenser för turism och aktivitetsinriktad naturrekreation. Inga konsekvenser förväntas.

9 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 9 Alternativ 1 Karioplatån Alternativ 2 Sättra - Karioplatån - Kyle backar Nollalternativ Riksintresse för kulturmiljövården Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för det riksintresset. Även den historiskt viktiga vattenleden där det idag är möjligt att uppleva ett sammanhänande landskap med utmarker och odlingslandskap kommer att påverkas negativt av bebyggelsen. Alternativet innebär risker att medföra märkbara negativa konsekvenser för det riksintresset. Även den historiskt viktiga vattenleden där det idag är möjligt att uppleva ett sammanhänande landskap med utmarker och odlingslandskap kommer att påverkas negativt av bebyggelsen. Inga konsekvenser förväntas. Naturreservatet Sättra Gård Inga konsekvenser förväntas. Alternativet kan medföra märkbart positiva konsekvenser för rekreationsvärden i reservatet, men också för den biologiska mångfalden om förslaget skulle innebära att reservatet utvidgas. Inga konsekvenser förväntas. Strandskydd - naturmiljö Inga konsekvenser förväntas. Alternativ medför märkbara negativa konsekvenser för strandskyddade områden då naturliga strandområden kan komma att påverkas. Inga konsekvenser förväntas. Strandskydd - rekreation Inga konsekvenser förväntas. Alternativet medför små positiva konsekvenser för den allmänna tillgängligheten till strandområde inom FÖP-området som idag till stor del är svårtillgänglig eller anspråktagen. Inga konsekvenser förväntas.

10 10 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Inledning Avgränsning En behovsbedömning av miljöbedömning enligt MKB förordningen (efter ändringar 2008:691) har utförts (Ekologigruppen AB, 2009). I denna konstateras att förslaget utgör en översiktsplan och därmed ska bedömas med en MKB. Ett förslag till avgränsning presenterades. Utifrån områdets nuvarande innehåll samt förslaget på framtida markanvändning har bedömningen gjorts att främst bör fokusera på bevarande- och utvecklingsintressen för kulturmiljö, landskapsbild, naturmiljö, naturrekreation och friluftsliv. För påverkan på hälsa och säkerhet bör fokus ligga på mark-, byggnads- och vattenföroreningar samt buller. MKBn ska även behandla de aktuella riksintressena som finns i området. Förslagets påverkan på den regionala grönstrukturen ska särskilt belysas. Geografisk avgränsning MKBn bör i första hand betrakta planområdet med dess omedelbara närhet. Vad gäller biologisk mångfald, naturrekreation och kulturmiljövärden ingår en analys av hela Järvakilen då regionala värden riskerar att påverkas. För att bedöma konsekvenser för biologisk mångfald, beaktas ekologiska samband, där de viktigaste inbegriper närliggande områden med ädellövskog, gammal tallskog och vattendrag. För att bedöma konsekvenser för rekreation, bör förhållandet till stråk och målpunkter i hela Järvakilen beaktas. Konsekvenser för kulturmiljön måste bedömas i förhållande till hela riksintresset för kulturmiljö och till kulturmiljövärden som hör till Järvakilens identitet. Vad gäller riksintresset Mälaren med öar och strandområden, är det viktigt att bedöma FÖP-områdets värden och funktioner i förhållande till hela riksintressets värden och funktioner. Frågor kring hållbar utveckling måste betraktas i ett större perspektiv där det bl.a. ingår bedömningar av möjligheter till god kollektivtrafik samt de angränsande stadsdelarnas behov av service, mötesplatser etcetera. I fråga om hälsa och säkerhet bör främst frågor om trafikbuller och trafiksäkerhet betraktas utanför FÖP-området Avgränsning i tiden Bedömningarna i miljökonsekvensbeskrivningen bör i första hand ske i förhållande till planens genomförandetid. Bedömningen av möjligheten till hållbar utveckling måste ske med ett längre perspektiv. Metodik Största delen av förslagets påverkan bedöms i MKB genom att relatera till rådande riktvärden (t.ex. buller), miljökvalitetsnormer (t.ex. för luft) eller nationella rekommendationer (t.ex. klimat- och sårbarhetsutredningen). Möjligheterna till hållbar utveckling har utvärderats med verktyget Värderosen, vilket innebär att ett stort antal indikatorer för hållbarhet utvärderas och sammanställs till en bild. För att kunna beskriva konsekvenserna för den regionala grönstrukturen, har en särskilt utredning utarbetats, som beskriver den regionala Järvakilens regionala värden. Konsekvenserna har relaterat till denna utredning, som i texten kallas för Järvakilsutredningen. Konsekvenser för natur- och kulturvärden har beskrivits på så sätt att den bedömda påverkan har relaterats till storleken på värdet, alltså så att påverkan på nationella eller regionala värden tillges större betydelse än påverkan på kommunala eller lokala värden.

11 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 11 Konsekvensskala Konsekvenser har bedömts i en fyrgradig skala, såväl positiva som negativa konsekvenser. Då MKBn gäller för en fördjupad översiktsplan där bebyggelsens utformning ännu inte tagit detaljplanens fasta form, måste bedömningarna i flera fall göras som bedömning av risker för, eller möjligheter till, konsekvenser. Skalan av konsekvenser relaterar till det värde som berörs. +/- 4. Mycket stora konsekvenser Betydande påverkan på riksobjekt eller regionalt värdefulla objekt. +/- 3. Stora konsekvenser Begränsad påverkan på riksobjekt eller värden av regionalt intresse, eller betydande påverkan på värden av kommunalt intresse. +/- 2. Märkbara konsekvenser Liten påverkan på värden av riksintresse eller regionalt intresse eller begränsad påverkan på värden av kommunalt intresse eller omfattande påverkan på större lokala värden. +/- 1. Små eller obetydliga konsekvenser Liten påverkan på värden av kommunalt intresse, eller minde konsekvenser för lokala värden, eller inga konsekvenser (ingen märkbar påverkan). +/- 0. Inga konsekvenser Inga påvisbara effekter eller konsekvenser som saknar betydelse för de kända värdena. Alternativ Översiktsplanen har utförts med två olika alternativ, som ett resultat av en process där flera olika strategier för bebyggelseutveckling har prövats. De två alternativ som redovisars i FÖPen visar på hur en ny Mälarnära stadsdel kan utvecklas med Kairoplatån som utgångspunkt. Det första altenativ som presenteras i FÖPen Väsby Sjöstad -Karioplatån (Alternativ 1) koncentrerar bostadsbebyggelsen på Kairoplatån och håller sig norr om Sättra Gårds naturreservat. Det andra alternativet Väsby Sjöstad - Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe (Alternativ 2) redovisar en mer omfattande bebyggelse vilken gör större intrång i Järvakilen och i det värdefulla kulturlandskapet vid Sättra, samt Sättra Gårds naturreservat, men har samtidigt större möjligheter att skapa en tydlig målpunkt vid vattnet. Båda förslagen inbegriper även utveckling av Sättra som frilufts- och aktivitetsområde. Inget av förslagen presenteras som huvudförslag. I MKBn har den föreslagna planens konsekvenser dessutom jämförts med ett nollalternativ. I nollalternativet är det mest troliga att Kairoplatån fortsätter nyttjas som friluftsområde för närboende i Västra delarna av Upplands Väsby. Tillgängligheten fortsätter vara begränsad i ett regionalt perspektiv då en upprustad Runsaväg endast klarar begränsade trafikmängder och turtätheten med bussar ej kan öka. Jämförelse med miljömål Förslagets konsekvenser har i MKB jämförts med relevanta nationella och kommunala miljömål. Osäkerheter i bedömningarna I flera fall har underlagen begränsningar som innebär att miljöbedömningen måste tillämpa riskbedömningar istället för konkreta bedömningar av konsekvenser. Det gäller t.ex. kunskaperna om de ekologiska spridningssambanden, där dessa endast är översiktligt beskrivna, men också kunskaper om väntat buller, där översiktliga utredningar har presenterats.

12 12 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Riksintressen, förordnanden, planförhållanden Riksintressen Kraftledningar Genom FÖP-området går kraftledningar som är av riksintresse enligt 3 kapitlet 8 MB. Dessa två är på 220 kv respektive 130 kv. Mälaren Mälaren med öar och strandområden är i sin helhet av riksintresse på grund av de natur- och kulturvärden som finns. Turismens och friluftslivets intressen skall särskilt tas hänsyn till. Hela Mälaren är avsatt som riksintresse också för yrkesfisket (4 kapitlet 1,2 och 4 MB). Arlanda flygplats Arlanda flygplats utgör ett riksintresse enligt 3 kap 8 MB. Beslut fattat av Luft fartsverket och länsstyrelsen FÖP-området berörs av influensområdet för buller från inflygning till Arlanda, max 70 db (A) Kulturmiljö FÖP-området angränsar till, riksintresseområden för kulturmiljövården,. Riksintresserområdena utgörs av herrgårdslandskapen Runsa i norr och Antuna i söder. Totalförsvaret I Upplands Väsby finns två områden som är av riksintresse enligt Miljöbalken 3 kapitlet 9. FÖP-området berörs av Kungsängens övnings- och skjutfält, Upplands-Bro kommun. Detta område har särskilda så kallade förordnanden enligt plan och bygglagen (PBL) 12 kapitlet 4. Förordnandet innebär att byggnadsnämndens beslut om bygglov eller förhandsbesked kan prövas av länsstyrelsen. Strandskydd (Ur ÖP) Syftet med strandskydd är att trygga förutsättningarna för allmänhetensfriluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter intill strandlinjen. För att tillgodose något av strandskyddets syften kan länsstyrelsen utvidga det till högst 300. Inom FÖP-området är strandskyddet vid Mälaren 100 meter, vilket omfattar lika stort område i vattenområdet. Markavvattningsförbud Inom FÖP-området finns partier med sumpskog som uppfyller definitionen på våtmark och därför berörs av det generella förbudet mot markavvattning, enligt 11 kap. 14 Miljöbalken. Det innebär att prövningen av markavvattning ska ske i två steg. Först krävs dispens från det generella markavvattningsförbudet och därefter tillstånd till åtgärden (Naturvårdsverket, 2009). Jordbruksmark - Miljöbalkens hushållningsbestämmelser Enligt MB 3 kap, 4, är jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Mark som brukas än idag kan antas vara brukningsvärd, då effektiviseringen av jordbruket lett till att sämre marker fasats ut. Flera partier med åkermark förekommer inom FÖP-området. Artskyddsförordningen Inom FÖP-området finns ett antal kända arter som omfattas av Artskyddsförordningen (#lagrum), d.v.s. arter som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv eller är fridlysta. Sannolikt finns också en lång rad arter vars förekomst inte bekräftats ännu. I första hand måste arbetet med FÖP-förslaget beakta sådana arter vars regionala population kan riskera att påverkas negativt.

13 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 13 Miljökvalitetsnormer för luftmiljö Regeringen utfärdade år 1998 en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft med normer huvudsakligen baserade på krav i EG-direktiv. Efter revideringar och kompletteringar omfattar normerna krav för bl.a. kväveoxid, kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar (PM 19). Inom FÖPområdet bör prognoser för framtida luftkvalitet utföras främst i det fall tät trafik kan väntas i trånga stadsrum, eller vid koncentrerade utsläpp från flyget. Miljökvalitetsnormer för ytvatten Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster den 16 december 2009, enligt 5 kap 1 miljöbalken och 4 kap 8 förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Föreskriften med Miljökvalitetsnormerna är en del av det svenska genomförandet av EU:s Ramdirektiv för vatten. Vattenförekomst är en vattenmiljö som uppfyller Vattenmyndighetens definitioner på bl.a. storlek. I FÖP-området berörs endast en sådan förekomst, nämligen den del av Mälaren som benämns Mälaren-Lårstaviken, med ID SE Enligt miljökvalitetsnormerna, ska vattnet uppnå god ekologisk status senast 2021, där den idag bedömts vara otillfredsställande. Normen föreskriver också god kemisk status på ytvattnet, något som uppfylls redan idag. Kravet på förbättring av ekologisk status innebär att åtgärder som riskerar att försämra vattenkvaliteten ska behandlas restriktivt. Naturreservat (Miljöbalken) Sättra Gård, ett av Upplands Väsbys två naturreservat ligger inom FÖPområdet. Reservatet bildades 1970 och omfattar ett kulturlandskap runt Sättra gård vid Mälaren. Ändamålet med reservatet var vid bildandet att säkra ett naturskönt närströvområde, värdefullt för allmänhetens friluftsliv. Biotopskydd (Miljöbalken) Inom FÖP-området finns enstaka mindre områden som omfattas av generellt biotopskydd med syfte att skydda mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter. De biotopskydd som är aktuella i planområdet utgörs främst av åkerholmar, odlingsrösen samt någon allé. Gällande detaljplaner (taget ur FÖP-handlingen) Större delen av planområdet är inte detaljplanelagt. Området gränsar i öster till planlagd mark. Två detaljplaner finns inom området, dessa saknar genomförandetid och ersätts av pågående FÖP. Områdesbestämmelser (taget ur FÖP-handlingen) För viss permanentbostads- och fritidshusbebyggelse vid Sättra gård. Området begränsas till landytan, men har i övrigt samma omfattning som Sättra naturreservat. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 I den regionplan som kommer att antas under våren 2010 är visionen att Stockholm ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Plankartan för Stockholms län ger vägledning i frågor om mark- och vattenanvändning samt lokalisering av bebyggelse och anläggningar. Plankartan visar regionala prioriteringar mellan olika intressen där avgränsningar och sträckningar är schematiska. Den slutliga avvägningen görs på kommunal nivå. Den förväntade stora befolkningsökningen i regionen ställer krav på genomtänkta avvägningar för hur mark- och vattenområdena långsiktigt ska användas. Den föreslagna rumsliga inriktningen stödjer vision, mål och strategier och kan sammanfattas i följande planeringsprinciper: en sammanhållen och vidgad region en resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik en tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och grönområden

14 14 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING en sammanhängande grönstruktur och tvärförbindelser i transportsystemet en robust vattenmiljö i en växande region. I regionplanen anges att ny bebyggelse i första hand bör lokaliseras inom eller i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen. Då minimeras intrånget i de gröna kilar och det går att behålla en god tillgång till den tätortsnära naturen. Inriktningen är att skapa en sammanhängande och upplevelserik stadsbygd med blandning av olika funktioner och miljöer, samtidigt som parker och grönområden utvecklas. En resurseffektiv bebyggelsestruktur och konkurrenskraftig kollektivtrafik stödjer en stadsmässig utveckling och bidrar till att motverka en utspridning av bebyggelsen. Befolkningstillväxten innebär också fortsatt bebyggelsetryck i strandnära lägen. (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010, Utställningsförslag, REMISSHANDLING, 30 juni 30 oktober 2009) Kommunens yttrande över RUFS i samrådet I Upplands Väsby kommun byggs det mycket attraktiva bostäder i de centrala delarna och i framtiden kan vi bygga mycket attraktiva bostäder i kommunens västra delar. På detta sätt kan kommunen bidra till både visionen och målen för regionen. Upplands Väsby kommun tänker sig därför en något annan utveckling av framförallt bostadsbyggandet än vad samrådsförslaget anger. Ambitionen om att ha en planberedskap för ett bostadsbyggande på ca 300 bostäder/år i genomsnitt åtminstone (enligt kommunplanen) fram till 2020 kvarstår som kommunen tidigare framfört. Upplands Väsby kommun delar till stora delar samrådsförslagets värderingar när det gäller behovet av att bevara och vidareutveckla regionens unika gröna struktur. Upplands Väsby kommun avser att samverka med Sollentuna och Järfälla kommuner när det gäller utvecklingen av kommunens sydvästra delar och där grönfrågorna inklusive strukturen är en del av de frågor som skall behandlas och avvägas mot andra intressen. Järvakilen Utdrag ur Plankartan RUFS 2010 Utställningförslag. Runsahalvön redovisas som en del av den regionalt värdefulla grönkilen, Järvakilen. FÖPens ungeförliga utbredning inritad med heldragen röd linjemarkering.

15 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 15 Strategisk kommunplan (Översiktsplan) För hela kommunen gäller strategisk kommunplan antagen av kommunfullmäktige i december Den är både en strategisk utvecklingsplanför kommunen och en översiktsplan i Plan- och bygglagens mening. I denna föreslås ingen ny bebyggelse direkt inom det aktuella FÖP-området. Andra möjliga platser för bebyggelse pekas ut vid Eds allé samt i direkt anslutning till Båtbyggartorp. I kommunplanen anges dock att en fördjupad översiktsplan bör tas fram för en bred diskussion om Runsahalvöns utveckling. Kommunplanen pekar även på behovet av en förtätning av bebyggelsen väster om järnvägen, vilket har utvecklats vidare inom handlingsplanen för de västra kommundelarna. I detta program föreslås bebyggelse inom aktuell FÖP, för att uppnå specifika syften kring kommunens attraktivitet Med det aktuella syftet för projektet är alternativa lägen ej aktuella. I kommunplanen anges och att man i samand med en fördjupad översiktsplan för Runsahalvön bör titta på förutsättningarna för att flytta eller komplettera Kairobadet och i koppla ihop badet med ett mer komplett friluftscentrum för året runt bruk. Övriga pågående planer och program i västra kommundelarna Detalljplan -Kairo, Båtbyggartorp och Skarvängskroken Detaljplanen angränsar direkt till FÖPen i sydväst. Detaljplanens syfte är att befästa den befintliga bebyggelsen, men också att medge byggrätter för att bilda permanent boende. En försiktig komplettering av bebyggelsen tillåts. Detaljplanen ska möjliggöra vatten- och avloppsförsörjning i kommunal regi. Detaljplanen tar sin utgångspunkt från tidigare upprättat planprogram. Detaljplan -Harva Detaljplanen för Harva har ingått i samma detaljplaneprogram som för Skarvängskroken - Båtbyggartorp och Kairo och syftar även den till att befästa befintlig bebyggelse med en viss komplettering av hus. Planprogram Eds allé FÖPen angränsar i sydöst till planprogrammet Eds allé. Syftet med planprogrammet är att möjliggöra bostäder i två - fyra våningsskala på befintlig åkermark norr om Edssjön. I samband med detta föreslås Mälarvägen ledas om. Planprogrammet delas i den kommande detaljplaneprocessen upp i tre olika etapper. FÖP Sydväst I kommunsens sydvästra del pågår arbetet med ytterligare en FÖP vars syfte är att undersöka om området ska beskrivas utifrån nuvarande markanvändning samt att ta reda på eventuella förutsättningar för framtida boende och verksamheter.

16 16 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Alternativbeskrivning Bakgrund Upplands Väsbys strategiska kommunplan som innehåller en översiktsplan från 2005 anger att Runsahalvöns utveckling ska studeras vidare i en FÖP. Här anges även att Upplands Väsbys del av Mälaren ska utvecklas som rekreationsjö gav kommunstyrelsen stadsarkitektkontoret uppdraget att ta fram en analys av de västra kommundelarna i form av en handlingsplan. Handlingsplanen är inte ett formellt dokument enligt plan- och bygglagen, men har legat till grund för fortsatt planering. Inventeringar gällande områdets naturförutsättningar har utförts i form av landskapsanalys, naturinventering och Mälarstrandsinventering. En översiktlig trafikutredning har utförts med syfte att belysa möjligheten att bygga ny väg till Sättra, samt kartlägga vilka slags upprustningsåtgärder som är nödvändiga för Runsa- och Harvavägen. En förstudie till Sättraområdet har också gjorts. Om planalternativ i miljöbalken Miljöbalkens 6 kapitel 12 ställer krav på att rimliga alternativ, vid sidan av nollalternatitvet ska identifieras, beskrivas och miljöbedömmas med hänsyn till planens syfte. Vid avgränsningen formuleras lämpligt nollalternativ och rimliga alternativ till huvudalternativt. Alternativstudier på en högre strategisk nivå som en översiktsplan eller fördjupning kan handla om olika lokaliseringsalternativ. Ju närmre projektfasen man kommer desto mer kan det handla om utformningsalternativ och tekniska lösningar. För att uppnå planens syfte i det här fallet så förutsätter den ett Mälarnära läge. Till samrådet innehåller den fördjupade översiktsplanen två planalternativ, framtagna av två olika arkitektkontor i samråd med kommunen och andra expertgrupper. FÖPens syfte Den fördjupade översiktplanens främsta syfte är enligt uppdraget från kommunstyrelsen att reglera markanvändningen och avgränsa samhällets urbana utvecklingsmöjligheter i förhållande till de starka natur-, kultur- och rekreationsintressen som uttalas i form av Järvakilen och Berga/ Runbyskogen. Inom detta ingår att utveckla Sättra som målpunkt för friluftslivet. I samband med detta prövas framdragande av ny väg till Sättra, samt ändrande av Sättrareservatets gränser. I FÖPen planeras ca bostäder som mest på den så kallade Kairohöjden, där även en ny vägdragning planeras. I FÖP-området ingår också en utveckling av berörd del av Mälaren som rekreationssjö samt möjligheterna för bostäder samt aktivitetsområde i Sättra. Parallella planarbeten pågår även i direkt anslutning till FÖPen Väsby Sjöstad. Dessa är planprogrammet Eds allé och Båtbyggartorp, Skarvängskroken, Harva. Söder. Ytterligare en fördjupad översiktsplan är under arbete i sydvästra delen av kommunen.

17 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 16 Fördjupad översiktsplan för Väsby Sjöstad, Upplands Väsby kommun, xxxx-xx-xx Na Nat atur ur,, rekrea kreati tion on, jord- och ssk kogsbruk bruk k Järv Jä ärv rva akil kilen Beva ara ade de, utveckla ade oc ch nåb ch åba arra n natu a urr- och atu ch re ekreati kreatiionsvä värd vä ärd den Tillgä äng ngli gliig sttrandzon n Leva ande jo jordd oc ch sk kog og gsbr sbrruk Juridiskt idi kt skyd kyd dd ffö ör iin ntilli tillllllig ti igga ande de områd åd den de d en med högt n nat atu at urrvä urvä ärd de e Utbli blickar och nåba åba arhe Aktiivitetsscentrum En E n stta ad dssstruktur t kt som m öp öpp ppnass mo mot Småbåtsham Sm mn gröna a oc ch blå värd den Frilufts Fril luf u tssbad b d ba Båtup pp ppst pst ställning st ä lning / som äl mmarpa marp park rk rkering g Ridklubb mm mm Kaj mot ot det et gröna Mä M äla äl are en SSkyd Sk kyd ydda dad, omh mh hän än ä nde dertta ag gen en llok ok kal alg a lg park park pa rkrre em mssa m me ellllan an sttta ads dsde del el o oc ch ch n Om mhä hän ndertagn nd rtagna gna a na natur nat tur och tu rek krea eation ation onsvärden äd n Ång gbåt åttsb å brygga? ygga? Kilens bredd Gamla Ru unsav saväge en Erfo Er E rfford fo order errllliigt gt avs vsstå ttånd ånd d beh ehöv hö öv vs ffö ör at attt biibe bi be b e ehå hål hå ålllla o och oc ch utve uttve ve ec ck klla a reg egi e gio iion ona nala la vär ärd rden en och ch fun unkttion unkt io on ne er Ett fra am mttida flan nörsst örsstr trå råk åk i hi histo h s oris st ris iska k sp pår Vä ässby Sjö äsb Sjösstad Ny y hå ållb bar ar och h miljövän ij nlig ig sstad dsde dsde ds el vid Mä M la are en. n SSättra Sä ättra a - Kai airo r h roh höj öjden - Kyle e Bac cke ck Illustrerad vision Visionskartan är en sammanfattning av de kvalitéer som FÖP Väsby Sjöstad bedöms kunna erbjuda. Ny väg till Sättra En lä änk k ttill ill nya kva alitéer Eds Allé FFö öres re esl slag age en n be b eb by ygg ggel elseut seut se utb bred br ed dni ning ng Kyle y epark arken B f lkad, ttr Befolka tryg ryg gg och ordna dna ad natu tur i möte ötet mellan n grö rönk nki kilil och och tä ätort Planområdets avgräsning och innehåll. Den fördjupade översiktsplanen ska, liksom den kommuntäckande översiktsplanen, Granskningsutkast redovisa - 30 allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. 17

18 18 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Fördjupad översiktsplan för Väsby Sjöstad, Upplands Väsby kommun, xxxx-xx-xx 23 Sättra Höjden Kairo Runby Harva Eds Allé Enbostadshus Flerbostadshus Radhus Bef. bebyggelse Skala 1:12500 (A3) N Väsby Sjöstad - Kairohöjden A1 arkitekter KONCEPT

19 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 19 Alternativbeskrivning 1 Väsby Sjöstad - Kairoplatån Förslaget bygger på att endast ytan på höjden vid Kairo bebyggs. Bebyggelse i Sättra samt länkning söderut mot Eds Allé utelämnas. Bebyggelsen kan med viss Mälarkontakt. I viss mån kan förslaget stärka en utveckling av mötesplatser, butiker och verksamheter i kommunens västra delar. Kan tillsammans med utbyggnad av en ny väg till Sättra öka kommuninvånarnas tillgänglighet till det gröna. Utformningen är en stadsmässig struktur, men med större eftergift jämfört med altenativ 2 för det som bedöms vara marknadsaktörernas krav, dvs utsikt och flerbostadshus vid kanten mot Mälaren och villabebyggelse inåt, En ny väg till Sättra byggs. Förslaget innehåller ca bostäder. Förslaget skapar på egen hand tillräckligt underlag för en utökad kollektivtrafik med heltimmestrafik (enligt SLs nuvarande normer), men inte för en ny grundskola (om inte förslaget kombineras med bebyggelse i Sättra). Alternativet klarar Järvakilens rekommenderade minimimått på 500 meter, (kilbredden blir i alternativet som smalast ca 800 meter)

20 20 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Fördjupad översiktsplan för Väsby Sjöstad, Upplands Väsby kommun, xxxx-xx-xx Väsby Sjöstad - Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe Arken-SE arkitekter 25 KONCEPT

21 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 21 Alternativbeskrivning 2 Väsby Sjöstad Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe Förslaget kan bidra till bilden av en attraktiv kommun med attraktiva boendemiljöer med Mälarkontakt. Kan utgöra en del av en stadsutveckling väster om järnvägen där etablering av mötesplatser, butiker och verksamheter stärks. Kan tillsammans med utbyggnad av en ny väg till Sättra öka kommuninvånarnas tillgänglighet till det gröna. Förslaget bygger på en sammanslagning av ytorna i Sättra och på höjden vid Kairo, samt en länkning söderut mot Eds Allé. Utformningen är en stadsmässig struktur i sin helhet, med blandad skala och upplåtelseformer genom hela strukturen. En ny väg till Sättra byggs. Förslaget innehåller ca 400 bostäder i Sättra, ca 1700 bostäder på Kairohöjden och Kyle Backe. Förslaget skapar på egen hand tillräckligt underlag för en ytterligare utökad kollektivtrafik med tätare trafik än heltimmestrafik (enligt SLs nuvarande normer), samt för en ny grundskola. Nollalternativ Nollalternativets uppgift är att spegla en trolig utveckling om planförslaget inte genomförs. Eftersom Upplands Väsby är i behov av nya bostäder och verksamheter är det troligt att En ny vägdragning på Kairoplatån inte kan genomföras av då kostnaden blir för stor att bära utan nya bostäder. Detaljplaneprogrammet Eds allé samt planprogrammet för Kairo, Båtbyggartorp, Skarvängskroken, Harva genomförs. Ev. kan detta innebära att trafikprognoserna behöver uppdateras även för nollalternativet. Eventuell utveckling av Kairo och Sättrabadet sker för att klara trafikmängder på sommaren dock inte i samma utsträckning som blir möjligt med ny bebyggelse Det rationella skogsbruket på Kairoplatån fortgår. Kollektivtrafikens turtäthet kan ej öka. Alternativet klarar Järvakilens rekommenderade minimimått på 500 meter (kilbredden blir i alternativet som smalast ca 600 meter)

22 22 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Utsikt söderut över Mälaren från Kairoplatån.

23 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 23 Förslagets påverkan och effekter på miljön Nedan presenteras en översikt över den påverkan som projektet bedöms föra med sig. En sådan översikt görs i enlighet med internationell MKBpraxis. Syftet är att lyfta fram de delar av projektet som kan påverka miljön. Här tas ingen hänsyn till om påverkan är positiv eller negativ, stor eller liten. MKB kommer sedan att beskriva konsekvenserna för denna påverkan och då bedöma ifall konsekvenserna är stora eller små, positiva eller negativa. Planens olika alternativ, föreslår ny bebyggelse för bostäder samt ickestörande verksamheter. Till dessa hör nya vägar och ledningar för VA. Landskapsbilden förändras I och med planförslaget kommer landskapsbilden att förändras. Skogsområden såväl öppna landskapsrum kommer att bebyggas. Ny bebyggelse på naturmark Planförslaget innebär uppförande av byggnader på naturmark, vilket innebär att natur med olika typer av habitat kommer att omvandlas till bebyggd mark med tillhörande hårdgjorda ytor. Detta påverkar den biologiska mångfalden inom de olika habitaten, skapar ökad uppdelning av landskapet (fragmentering) och bidrar till bebyggelsens barriäreffekter på ekologiska spridningssamband. Rekreationsvärden påverkas då upplevelsekvaliteter och tillgängligheten förändras. Inom området kommer de naturliga ekosystemens produktionsförmåga att minska, eftersom naturlig vegetation bebyggs. Möjligheterna att erbjuda olika ekosystemtjänster som dagvattenhantering och klimatutjämning påverkas också. Nya vägar Planförslaget innebär anläggningar av nya vägar vilket ger effekter på naturmark längs några sträckor, i övrigt fås effekter på trafiksäkerhet och buller. Nya vägar bidrar också till fragmentering och orsakar barriärer för växt- och djurarter och mäniskor. Markdränering, ökad ytavrinning från hårdgjorda ytor, samt ökad avrinning Planförslaget kommer att medföra att olika typer av markarbeten såsom grundläggning, dränering, ledningsdragning m.m. Yt- och markvattenförhållandena väntas då påverkas. Andelen hårdgjorda ytor kommer att öka och ytavrinningen ökar. Dagvatten kan komma att förorenas av motorfordon och andra föroreningar från hårdgjorda ytor. Ökad biltrafik, ändrad kollektivtrafik, mer båttrafik Planförslaget innebär ökad biltrafik vilket ger effekter på trafiksäkerhet, luftföroreningar och buller. Förutsättningarna att förtäta och utveckla kollektivtrafiken påverkas. En utökad småbåtshamn vid Sättra kan medföra ökad påverkan på vattenmiljön. Ny stadsdel Planförslaget ger effekter på sociala och ekonomiska kvaliteter, eventuellt även på förutsättningar för kollektivtrafik samt på behovet av personbilstransporter. En ny struktur påverkar möjligheterna till etablering av service samt fritids- och kulturaktiviteter. Möjligheter till att utveckla nya aktiviteter och verksamheter kommer att påverkas. Förslaget är av den omfattningen att hela tätortens stadsstruktur kan förändras. Nya människor Förslaget innebär att mellan 1000 och 2000 nya boende kan komma att flytta in på Runsahalvön. De kommer att påverka förutsättningar för utvecklingen av sociala och ekonomiska funktioner. De kommer också att bidra till ett ökat tryck på Järvakilens naturområden och på badplatserna vid Kairo och Sättra.

24 24 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Miljökonsekvenser Landskapsbild Nuläge Landskapets fysiska förutsättningar tillsammans med människans tolkning och förståelse av dessa utgör det som kallas landskapsbild. Landskapsbilden bär oftast på flera lager av kulturpåverkan. Påverkan på landskapsbilden kan ha stor effekt på hur landskapet upplevs och tolkas av dem som vistas i det. Kairoplatån i FÖP-områdets centrala delar reser sig som högst ca 45 meter över Mälarens vattennivå. Mellan Harva i söder och Sättra i sluttar strandkanten mot Mälaren kraftigt och strandlinjen är delvis svåråtkomlig. Vid sättra gård planar landskapet ut och lutar svagt ner mot vattnet. Från Runsavägen bjuds på vackra utblickar över Sättras dalgång och Mälaren. Bortsett från Båtbyggartorps småhus och villabebyggelse upplevs den här delen av Mälaren som relativt oexploaterad, Kairoplatån är skogsklädd och uppfattas som ett sammanhängande skogsområde. Bedömningsgrunder Riksintresset Mälaren Riksintressen enligt MB 4 kap. utgörs av storskaliga landskapsavsnitt där landskapsbilden som regel har en stor betydelse för värdet (där friluftsliv och turism är prioriterade värden). Landskapsbilden sett från Mälaren har i detta sammanhang betydelse, speciellt med hänsyn till båtburet friluftsliv och turism, samt skridskoåkare. Riksintresset för kulturmiljö Runsa Riksintresset anknyter till den historiska segelleden. Idag präglas denna av en landskapsbild där det historiska landskapets tidsdjup är tydliga. En förändring av landskapsbilden har betydelse för Riksintresset. Upplevelsevärden i landskapet Bebyggelse i landskapet behöver inte uppfattas som vare sig fult eller negativt, varför liknande subjektiva beskrivningar ej kan fungera som bedömningsgrund. Naturliga stränder längs Mälaren, där större partier av strand ej brutits upp av storskalig bebyggelse, är ovanlig i städernas närhet. Dessa obrutna stränder är särskilt värdefulla för rekreation i ett folkhälsoperspektiv. De tillhör också de mest attraktiva landskapen för båtburet friluftsliv och för skridskoåkare. Utsikt mot Kairohöjden och Båtbyggartorp från Harva. foto Akt Landskap

25 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING 25 Regionala och lokala prioriteringsmål enligt Järvakilsrapporten Utblickarna över Mälaren och stränder är en kvalitet som tillvaratas. Konsekvenser för landskapsbild -2 Alternativ (2) risker att medföra märkbara negativa konsekvenser då landskapet runt Sättra gård blir mindre läsbart av att värdefulla öppna landskapsrum bebyggs. Alternativ 1 tar i anspråk åkermark och hästbeteshagar vid Sättra gård och ridskola. Gården ligger i början av den öppna dalgång som leder fram till Runsa gård. Även båtupplag och parkeringsplatser i det värdefulla landskapsrummet kan påverka landskapsbilden negativt. Utblickarna över Mälaren från Runsavägen kommer att ändra karaktär. -2 Båda alternativen riskerar att medföra märkbara negativa konsekvenser för upplevelsen av landskapsbilden från Mälaren då, bebyggelsen bryter upp en strandlinje som är obruten av storskalig stadsbygd. Nollalternativet I nollalternativet förväntas inga större förändringar av landskapsrummet ske. Om detaljplanerna genomförs som förväntat tillkommer viss förtätning av den befintliga villabebyggelsen Konsekvensmildrande åtgärder Befintlig vegetation sparas i så stor utsträckning som möjligt på Kairoplatån för att kunna samspela med bebyggelsen. Anpassa bebyggelsen runt Sättra till landskapsbilden Bebyggelsen i skogspartierna och på Kairohöjden kommer att förändra karaktären på den i dag skogsklädda platån. Husen kommer att ge ett mer urbant uttryck. Bebyggelsen kommer delvis att bli synlig från vattnet och från andra sidan Harvaviken inom Riksintresset för Mälaren. Detta behöver dock inte uppfattas som negativt. Mälaren ingår i ett riksintresse som betonar sjöns betydelse för turism och friluftsliv. Riksintresset för Mälaren kommer att påverkas negativt av förslaget, främst vad gäller biologisk mångfald, men även aspekter av friluftslivsvärdena påverkas, då Upplandsleden kommer att möta stadsbygd istället för naturmark på Kairoplatån. (se vidare om riksintresset för Mälaren s. 50

26 26 MKB Väsby Sjöstad, Fördjupad översiktsplan, Upplands Väsby, SAMRÅDSHANDLING Biologisk mångfald och ekosystem Nuläge landmiljöer Naturvärdena inom FÖP-området förekommer huvudsakligen i tre delområden; Sättra naturreservat, området norr om Edssjön samt vid Runby (se karta intill). I Sättra naturreservat utgörs naturvärdena nästan uteslutande av gammal, talldominerat barrblandskog, som man framför allt återfinner utmed Mälarstranden. Ett mindre område med gammal alm, till större delen är hårt angripen av almsjuka, finns en bit nordväst om marinan. I direkt anslutning till reservatets norra och södra delar ligger två gamla talldominerade barrblandskogar som av Skogsstyrelsen är utpekade som nyckelbiotoper. Centralt i det aktuella FÖP-området ligger en nyckelbiotop som utgörs av en blandsumpskog. Norr om Edssjön ligger ett antal områden med höga naturvärden och utgörs av gammal talldominerad barrblandskog, ädellövskog och ängs- och betesmarker. Vid Runby finns ett stråk med fina gamla barrblandskogar, även dessa är talldominerade. Dessa skogar har visat sig ha förhållandevis höga biologiska värden mycket tack vare en sandig morän med relativt hög kalkhalt vilket gynnar en rad skyddsvärda arter. De utpekade naturvärdena inom FÖP-området utgörs således till största delen av gamla, högvuxna talldominerade barrblandskogar. Denna naturtyp bedöms vara bland de högst prioriterade naturtyperna i Järvakilen (Järvakilsutredningen) och är en miljö som på regional basis är förhållande ovanligt förekommande i Stockholms län. Denna naturtyp är starkt fragmenterad i Stockholmsområdet, men det bedöms fortfarande finnas starka ekologiska spridningssamband inom Järvakilen för naturvärden knutna till gammal tall. Det är därför mycket viktigt att dessa miljöer inte fragmenteras mer än vad de redan har gjorts. Hela Runsahalvön utgör ett av de större sammanhållna grönområdena i Järvakilen. Förutom att det på Runsahalvön finns områden med höga naturvärden så utgör storleken på området i sin helhet ett stort värde ur naturvårdssynpunkt. Storleken, och det omväxlande landskapet med både jordbruks- och skogsmark, ger förutsättningar för en rad arter att finnas Utpekade konsekvenser för biologisk mågfald avseende landmiljöer i de olika alternativen. Konsekvenserna för värdeområdena inom Sättra Gård naturreservat gäller för alternativ 2. Blandsumpskogen påverkas av både alternativen och riskerar märkbara till stora negativa konsekvenser. Värdeområdena är översiktligt illustrerade för att passa kartans skala.

Täljöviken i Österåkers kommun MKB av föreslagen detaljplan. Antagandehandling 13-06-20

Täljöviken i Österåkers kommun MKB av föreslagen detaljplan. Antagandehandling 13-06-20 Täljöviken i Österåkers kommun MKB av föreslagen detaljplan Antagandehandling 3-6- Täljöviken MKB antagandehandling juni 3 Beställning: Österåkers Näs Fastighets HB Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17

Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17 Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030 Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17 Beställning: Tierps kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-556 02 680 Januari 2012 Huvudförfattare:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling maj 2014 UPPLYSNING Miljökonsekvensbeskrivningen är huvudsakligen

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2013 KRISTIANSTADS KOMMUN UTLÅTANDE. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-12

ÖVERSIKTSPLAN 2013 KRISTIANSTADS KOMMUN UTLÅTANDE. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-12 ÖVERSIKTSPLAN 2013 KRISTIANSTADS KOMMUN UTLÅTANDE av inkomna synpunkter på utställningsförslaget ÖVERSIKTSPLAN 2012, KS 2012-04-18 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-12 INNEHÅLL 1 Utställningens genomförande

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Inklusive miljöbedömning

Inklusive miljöbedömning Fördjupad översiktsplan för Rådmansö NORRTÄLJE KOMMUN Inklusive miljöbedömning samrådshandling maj 2011 1 Titel: Fördjupad översiktsplan för Rådmansö Utgivningsdatum: 2011-05-11 Utgivare: Norrtälje kommun

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med Rapport 2001:01 2003:20 Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen I samarbete med 0 Regeringsuppdraget om tätortsnära natur Aldrig långt till naturen Program för skydd av

Läs mer

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2012-07-09 Rev 2012-12-06 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Perspektiv norrut från Spångholmsvägen över

Läs mer

Sammanfattning av skriftliga yttranden under samråd av program för översiktsplanering av landsbygden

Sammanfattning av skriftliga yttranden under samråd av program för översiktsplanering av landsbygden 1 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Elisabeth Mårell Ulrika Gyllenberg Karin Svalfors Plan- och exploateringsavdelningen 2014-06-03 Dnr 2013-000228 Sammanfattning av skriftliga

Läs mer

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden LIS-OMRÅDEN Dals-Eds kommun Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-18, 29 Vunnit laga kraft 2012-05-21 Dals-Eds kommun Medverkande

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplan för staden Linköping KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING DECEMBER 2009 MILJÖKONSEKVENSER En sammanfattning av planen och dess miljökonsekvenser...4 Inledning...5 Beskrivning av planens strategiska

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län dnr KS 12/389 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län 2014-04-22 Kartor Illustrationer, foton & layout Beställare Konsult Ida Persson,

Läs mer