Uppvidinge KOMMUN ./. ./. KSAU 60 ./. KSAU 97 ./. KS 96. Kallels e/underrättels e Datum: Tid: Kommunhuset sal Våraskruv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppvidinge KOMMUN ./. ./. KSAU 60 ./. KSAU 97 ./. KS 96. Kallels e/underrättels e 2013-11-06. Datum: 2013-11-12. Tid: 13.00. Kommunhuset sal Våraskruv"

Transkript

1 Uppvidinge KOMMUN Kallels e/underrättels e Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: Tid: Plats: Kommunhuset sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning Dnr Information om projekt för serviceutveckling och attraktiva samhällen Presenteras på sammanträdet 5. Vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommun att gälla från och med Dnr /. 6. Föreskrift om renhållningsavgift med renhållningstaxa för Uppvidinge kommim att gälla från och med Dnr / 7. Barnomsorg i Aseda - ny förskola Dnr /. KSAU Information om eventuella neddragningar i kollektivtrafiken Dnr /. KSAU Medborgarförslag om att upprätta en detaljerad bullerkarta i Uppvidinge Dnr , , /. KS Överenskommelse mellan socialförvaltning och konrimunledningsförvaltningens arbetsmarknads- och etableringsenhet om fördelning av arbetsuppgifter och ansvar för människor med permanent uppehållstillstånd /

2 Uppvidinge Kallelse/underrättelse KOMMUN Ärende Dnr Bilaga 11. Svar på motion om solenergi Dnr Sammanträdesplan 2014 för kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelsen och kommunmllmäktige Dnr Taxor och avgifter för vård och omsorg 2014 Dnr Skattesats för kommunalskatt 2014 Dnr /. KF 8././../. 15. Koncernbildning i Uppvidinge kommun Dnr /. KSAU Förvaltningsavtal mellan AB Uppvidingehus och Uppvidinge kommun Dnr Revisor för Asta och Balduin Hansens stiftelse Dnr Revisor för Augusta Johanssons och Aina Hölmers stiftelse Dnr Hållbar kommun Dnr Avgifter för kostverksamheten 2014 Dnr /. KSAU 89./../. /../. 21. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Dnr /. KSAU Information om jämförelse av Migrationsverkets ersättning inom förskola, grundskola och gymnasium och genomsnittlig kostnad för barn och elever i riket 2012 Dnr Presenteras på sammanträdet 23. Ekonomisk rapport

3 Ärende Uppvidinge KOMMUN Dnr Kallelse/underrättelse Bilaga 24. Meddelanden till kommunstyrelsen Dnr /. 25. Redovisning av delegeringsbeslut Dnr /. 26. Redovisning från externa organ Dnr Övrigt Dnr Åke Carlson Ordförande Elin Beyersdorff Sekreterare

4 5 UPPVIDINGE l Kommunledningsf Diarienr Uppvidinge KOMMUN Uppvidinge kommun Kommunstyrelsen Box Åseda Tjänsteskrivelse Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommun att gälla från Sammanfattning Vatten- och avloppstaxan höjs för att täcka kostnadsökningar i verksamheten. Beslutsunderlag Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommun att gälla från Ärendet Tekniska avdelningen har tagit fram förslag till budget för vatten- och avloppsverksamlieten i Uppvidinge kommun. Taxan föreslås gälla från och beräknas ge ökade intäkter på kr. Höjningen föreslås gälla den fasta avgiften och blir för ett villaboende 150 kr/år inkl. moms, Tekniska avdelningens förslag till beslut 1. Godkänna förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommun Kommunledningsförvaltningen Tekniska avdelningen Aseda Besök: Box 59 Telefon: Telefax: Mobil:

5 UPPVIDINGE KOMMUN Kommunledningsföivflltningeii Uppvidinge KOMMUN Diarienr Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m Antagen av kommunfullmäktige 2013-xx-xx, xxx Förvaltningen av den allmänna VA-anläggningen handhas av tekniska avdelningen. 1 För att täcka kostnader för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar skall ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. 2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 3 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet. Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller, enligt beviljat bygglov, avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande avses att bebyggas för ändamål som: Kontor Butiker Hotell Hantverk Utbildning Förvaltning Utställningslokaler Restauranger Småindustri Sjukvård Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller, enligt beviljat bygglov, avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande men ännu ej bebyggts Avgiftskyldighet föreligger för nedan angivna ändamål: Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift V Vattenförsörjning JA JA S Spillvattenavlopp JA JA Df Dag-och dränvatten- JA NEJ avlopp från fastighet Dg Dagvattenavlopp NEJ NEJ från allmän platsmark

6 4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när tekniska avdelningen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. Härvid förutsätts att samtliga i 24 första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 4.3 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Lagstadgad moms tillkommer på avgifterna För bostadsfastighet och därmed enligt 3 jämställd fastighet skall anläggningsavgift, vid avgiftsskyldighet för samtliga ändamål, utgå med: a) Hus för bostadsändamål: avgift per fastighet b) Tilläggsavgift för varje lägenhet utöver den första: avgift per lägenhet Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamålen, se Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som tekniska avdelningen godkänner. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används för i 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150-tal m 2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS som en lägenhet. 5.3 Framdrages ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgift enligt 5.1 a. 5.4 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 b för varje tillkommande lägenhet För annan fastighet skall anläggningsavgift, vid avgiftsskyldighet för samtliga ändamål, utgå med: Avgift kr a) Avgift per fastighet b) Avgift för kvm byggyta 20 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4 angivna ändamålen, se Framdrages ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a. 6.3 Ökas byggytan skall tillkommande avgift utgå enligt 6.1 b.

7 6.4 Ytan definieras som den sammanlagda ytan av samtliga våningsplan inkl. källarvåning som i varje våningsplan begränsas av omgivande ytterväggars utsidor. 7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 a och 6.1 a. 7.2 Bebyggs obebyggd fastighet erläggs resterande avgifter enligt 5-6. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4 angivna ändamålen, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: Avgift för framdragen servisledning: en ledning 45% av avgift enligt 5-6. två ledningar 80% av avgift enligt 5-6. tre ledningar 100% av avgift enligt 5-6. Avgifterna är uttryckta i % av full avgift. Avgifter enligt 5-6 är baserade på indextalet 284,4 (augusti 2006) i konsumentprisindex, KPI. Närdetta index ändras, har tekniska avdelningen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång per år Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift eller är, på grund av bebyggelsens lokalisering, terräng- eller markförhållanden eller andra omständigheter, kostnaden för att bereda viss eller vissa fastigheter möjlighet att bruka anläggningen avsevärt högre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet, äger tekniska avdelningen rätt att träffa avtal om avgiftens storlek Erfordras vid anslutning av fastighet till den allmänna anläggningen särskild anordning, såsom pumpanläggning, äger tekniska avdelningen med stöd av ovan angivet lagrum, rätt att träffa avtal om ersättningens storlek Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkning, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras istället för och och i annat läge än den befintliga och tekniska avdelningen efter ansökan medger detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta, dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagande av den tidigare servisledningens allmänna del Finner tekniska avdelningen det påkallat att utföra ny servisledning istället för och i annat läge än den befintliga, är tekniska avdelningen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnader för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med ett avdrag som befinns

8 skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 13 Till tekniska nämnden delegeras att bestämma anläggningsavgift som inte regleras av ovanstående taxa. BRUKNINGSAVGIFTER Lagstadgad moms tillkommer på avgifterna För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: Taxa 11 Vatten och spillavlopp med mätare A. Grundavgift Mätarstorlek, qn (m 3 /h) Avgift kr 2, , , , , , , B. Tilläggsavgift Per år och varje lägenhet utöver den första 980 C. Förbrukningsavgift Per kubikmeter levererat vatten 18,00 Taxa 12 Vatten och spillavlopp utan mätare A. Grundavgift 6176 B. Tilläggsavgift Per år och varje lägenhet utöver den första C. Förbrukningsavgift (schablonbelopp) 2 700

9 Taxa 13 Vatten med mätare A. Grundavgift Mätarstorlek, qn (m 3 /h) Avgift kr 2, , , , , , B. Tilläggsavgift Per år och varje lägenhet utöver den första 588 C. Förbrukningsavgift Per kubikmeter levererat vatten 9,60 Taxa 14 Vatten utan mätare A. Grundavgift B. Tilläggsavgift Per år och varje lägenhet utöver den första C. Förbrukningsavgift (schablonbelopp) Taxa 15 Spillavlopp utan mätare A. Grundavgift B. Tilläggsavgift Per år och varje lägenhet utöver den första 588 C. Förbrukningsavgift (schablonbelopp) För s.k. byggvatten erläggs brukningsavgift med 18,00 :-/m Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänts, skall fastighetsägare för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp av 580 kr per mätare.

10 15 Har tekniska avdelningen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd av tekniska avdelningen debiteras följande avgifter: Avgift kr Nedtagning och uppsättning av vattenmätare 364 Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel 364 Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 580 Länsning av vattenmätarbrunn 724 Vid byte av sönderfrusen vattenmätare debiteras fastighetsägaren avgift för reparation alternativt inköp av ny mätare samt en avgift för nedtagning och uppsättning av mätare enligt ovan. 16 Avgifter enligt 14 är baserade på indextalet 284,4 (augusti 2006) i konsumentprisindex, KPI. Närdetta index ändras, har tekniska avdelningen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång per år. 17 Brukningsavgifter efter denna taxa debiteras 4 gånger per år. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt Sker enligt tekniska avdelningens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt en gång per år. Mätaravläsning kan utföras av tekniska avdelningen eller genom självavläsning utförd av fastighetsägare. Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. Det åligger fastighetsägare att själv meddela när överlåtelse sker. Fastighetsägare svarar för betalning intill ny ägare registrerats. TAXANS INFÖRANDE 15 Denna taxa träder i kraft och ersätter de av kommunfullmäktige tidigare antaga taxorna. Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och tekniska avdelningen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av statens va-nämnd jämlikt 53 lagen om allmänna vattentjänster.

11 idiarienr Uppvidinge KOMMUN Uppvidinge kommun Kommunstyrelsen Box Åseda Förslag till föreskrift om renhållningsavgift med renhållningstaxa för Uppvidinge kommun att gälla från Sammanfattning Ny upphandling för hushållsrenhållning har medfört ny insamlings- och transportentreprenör från och med , Samarbete inom hushållsrenhållningeh sker i VESUA-gruppen, bestående av Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge och Aneby kommuner. Beslutsunderlag Förslag till föreskrift om renhållningsavgift med renhållningstaxa för Uppvidinge kommun att gälla från , dnr Ärendet Föreskrift om renhållningsavgift med renhållningstaxa för Uppvidinge kommun föreslås gälla från För att täcka ökade kostnader föreslås höjda renhållningsavgifter. Tekniska avdelningens förslag till beslut 1. Godkänna förslag till föreskrift om renliållningsavgift med renhållningstaxa för Uppvidinge kommun att gälla från och med Avgifter för gång- och placeringstillägg punkt 1.2,6, enligt av fullmäktige beslutad föreskrift om renhålhiingsavgif t med renhållningstaxa för Uppvidinge kommun att gälla från och med , ska gälla till och med Avgifter för gång- och placeringstillägg, enligt förslag till föreskrifter om renhållningsavgifter med renhållningstaxa för uppvidinge kommun att gälla från och med , ska gälla från och med Tekniska avdelningen^ Koinmnnledningsföivaltningen > Tekniskt! avdelningen Aseda Besök: Box 59 Telefon: Telefax; Mobil:

12 FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidin xx-xx, x. Lagstadgad moms tillkommer på avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL ÖtNGE KOMMUN Kommunledmngsföi-valtnirigen j Diarienr I 1 Samtliga hushåll är skyldiga att inneha ett kommunalt renhållningsabonnemang. Fastighetsägaren eller den som är skattskyldig för fastigheten ska erlägga renhållningsavgift enligt kommunens renhållningstaxa. Avgiftsskyldigheten kan dock efter överenskommelse med renhållaren överföras på nyttjanderättshavaren. Om nyttjanderättshavaren inte sköter sin avgiftsskyldighet återgår betalningsskyldigheten till fastighetsägaren. Avgiftsskyldighet - hushåll 2 Företag och verksamheter med hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall ska inneha ett kommunalt renhållningsabonnemang och betala renhållningsavgift enligt kommunens renhållningstaxa. Avgiftsskyldighet - företag och verksamheter 1.1 GRUNDAVGIFT 3 Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som inte blivit beviljade befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till renhållaren, enligt 44 föreskrifter om avfallshantering för Uppvidinge kommun, ska betala en grundavgift. Grundavgiften motsvarar kommunens kostnader för drift av återvinningscentralen och trädgårdstipparna, batteriinsamling, kundtjänst, information och administration. Grundavgift Grundavgiften ska betalas även av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som blivit beviljade uppehåll i hämtning av hushållsavfall, enligt 33 föreskrifter om avfallshantering för Uppvidinge kommun, eller blivit beviljade befrielse från hämtning av hushållsavfall på obebodd fastighet, enligt 34 föreskrifter om avfallshantering för Uppvidinge kommun. Grundavgift 360

13 FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN MED 1.2 HÄMTNING AV KÄRLAVFALL I abonnemangsavgiften för hämtning av hushållsavfall ingår tömning av sopkärl varannan vecka samt kostnadsfri hushållsnära hämtning av grovavfall, elavfall och farligt avfall en gång per månad. Avgiften består av grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift PERMANENTBOENDE Tömning varje vecka kan beviljas av sanitära skäl. Tömning var fjärde vecka beviljas om anmälan om egen kompostering av matavfall till miljö- och byggnadsnämnden gjorts. Kärlstorlekarna 370 liter respektive 660 liter för ett villa- eller tvåfamiljshushåll kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Villor och tvåfamiljshus Tömninq varannan vecka 80-literskärl literskärl literskärl literskärl literskärl Tömninq var fiärde vecka 80-literskärl 820 Flerfamiljshus och verksamheter Tömninq varannan vecka 80-literskärl literskärl literskärl literskärl literskärl Tömninq varie vecka 80-literskärl literskärl literskärl literskärl literskärl 9 600

14 FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN SÄSONGSBOENDE Tömning varannan vecka vid 13 tillfällen under perioden 15 april till 31 oktober. Kärlstorlekarna 370 liter respektive 660 liter kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Tilläggspaket om fyra tömningar efter trettonhelgen, sportlovet, påsklovet och höstlovet kan beställas. Tömninq varannan vecka 80-literskärl literskärl literskärl literskärl literskärl Tilläqqspaket 80-literskärl literskärl literskärl literskärl literskärl SOMMARBOENDE Tömning varannan vecka vid 6 tillfällen under perioden 15 juni till 15 september. Kärlstorlekarna 370 liter respektive 660 liter kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Tilläggspaket om fyra tömningar efter trettonhelgen, sportlovet, påsklovet och höstlovet kan beställas. Tömninq varannan vecka 80-literskärl literskärl literskärl literskärl literskärl Tilläqqspaket 80-literskärl literskärl literskärl literskärl literskärl 760

15 FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 4(9) Tömning en gång under perioden 15 juni till 31 augusti. Tjänsten medges efter att abonnentens skriftliga begäran till renhållaren har accepterats. Inget organiskt avfall får läggas i kärlet. Tömninq en qånq under säsonqen 80-literskärl KARLBYTE Vid byte av kärlstorlek tas avgift för transport och byte ut. Byte av kärlstorlek GEMENSAMT SOPKARL 4 Gemensamt sopkärl eller storbehållare medges efter att abonnentens skriftliga begäran till renhållaren har accepterats. Vid beviljad kärldelning betalar varje ingående part en fast grundavgift i enlighet med kommunens renhållningstaxa plus hälften av hämtningsavgiften för valt kärl eller storbehållare. Kostnad faktureras till varje ingående part. Gemensamt sopkärl Villor och tvåfamiljshus Tömninq varannan vecka Delat 80-literskärl (per hushåll) 644 Tömninq var fiärde vecka Delat 80-literskärl (per hushåll) 520 Säsongsboende Tömninq varannan vecka Delat 80-literskärl (per hushåll) 520 Sommarboende Tömninq varannan vecka Delat 80-literskärl (per hushåll) 452 Tilläqqspaket Delat 80-literskärl (per hushåll) 96

16 FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 5(9) GÅNGVÄG OCH HINDER 5 På hämtningsdagen ska sopkärlet vara placerat högst 10 meter från tomtgräns, om inte annat överenskommits med renhållaren samt på ett sådant sätt att hämtningen underlättas. Gångsträcka längre än 10 meter men mindre än 50 meter från fastighetsgräns och svårigheter vid hämtningen i form av trappsteg, dörr, grind, fasadskåp eller dylikt medför tillägg enligt gällande renhållningstaxa. Gångsträcka längre än 50 meter från fastighetsgräns kan medges om särskilda skäl föreligger. Lång gångsträcka och hinder Gångvägstillägg Gångavstånd räknas från hämtningsfordonets mitt och till sopkärlet. Avgift tas ut för avstånd mellan 11 och 50 meter. Avgift tas ut per kärl. Villor och tvåfamiljshus Tömning varje vecka Tömning varannan vecka 560 Tömning var fjärde vecka 280 Flerfamiljshus och verksamheter Tömning varje vecka Tömning varannan vecka 840 Tömning var fjärde vecka 420 Hämtning ur fasadskåp, soprum, lutningar över 1:12 eller motsvarande Vid gångavstånd mellan 11 och 50 meter utgår även avgift för gångvägstillägg. Avgift tas ut per kärl. Villor och tvåfamiljshus Tömning varje vecka Tömning varannan vecka 560 Tömning var fjärde vecka 280 Flerfamiljshus och verksamheter Tömning varje vecka Tömning varannan vecka 840 Tömning var fjärde vecka 420

17 FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 6(9) EXTRA HÄMTNING 6 Renhållaren har rätt att ta ut avgift enligt kommunens renhållningstaxa för extrahämtningar till följd av avvikelser från bestämmelserna i kommunens föreskrift om renhållning eller som har beställts av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. Extra hämtning Extra säck Extra hämtning av sorterat avfall. Extrahämtning per säck < 160 liter i samband med ordinarie tömning 64 Extra hämtning per kärl inom tre arbetsdagar UPPEHÅLL I HÄMTNING 7 Uppehåll i hämtning medges efter att abonnentens skriftliga begäran till renhållaren har accepterats. Avgifts reduktion utgår då enligt kommunens renhållningstaxa. För permanentbostad gäller att bostaden inte får användas under en sammanhängande period av minst sex (6) månader. För fritidsbostad med sommarabonnemang gäller att bostaden inte får användas under hela hämtningsperioden. Beslut om uppehåll i hämtning får endast meddelas för en period i taget varefter hämtningsintervall och erläggande av renhållningsavgift återgår till ordinarie renhållningsabonnemang. Uppehåll i hämtning Grundavgift vid uppehåll i 6 mån ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 8 Ändrade hämtningsförhållanden som medför avgiftsändring ska av fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren snarast anmälas till renhållaren. Ändrade hämtningsförhållanden 1.3 AVFALL MED SÄRSKILD BEHANDLING 9 För avfall som kräver särskild hämtning eller särskild behandling har renhållaren rätt att ta ut avgift enligt av renhållaren i varje enskilt fall beräknad kostnad. Avfall med särskild behandling

18 FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 7(9) 2. LATRINHÄMTNING Latrin hämtas i engångsbehållare innehållande maximalt 15 liter latrin. Kärlet hämtas vid sopkärlet. Latrinkärl, avgift per kärl SLAMTÖMNING 3.1 DELSUGNING Ordinarie 1 Extra' Akut J Slamavskiljare < 3 m J Slamavskiljare ^ 6 m J Slamavskiljare > 6 m J Slamavskiljare och seriebrunnar obligatorisk tömning 1 ggr/år. Rörlig avgift tillkommer med 300 kr/m 3 för brunnsvolym över 6 m 3. Extratömning inom en vecka, tillägg utöver ordinarie tömningsavgift. Akuttömning inom 24 timmar, tillägg utöver ordinarie tömningsavgift 3.2 TORRSUGNING Ordinarie 4 Extra 0 Akut" Slamavskiljare < 3 m J Slamavskiljare ^ 6 m J Slamavskiljare > 6 m J Köks- och sjunkbrunnar <0,5 m J ' Slamavskiljare, slutna tankar och seriebrunnar obligatorisk tömning 1 ggr/år. Rörlig avgift tillkommer med 100 kr/m 3 för brunnsvolym över 6 m 3. Extratömning inom en vecka, tillägg utöver ordinarie tömningsavgift. Akuttömning inom 24 timmar, tillägg utöver ordinarie tömningsavgift I samband med tömning av annan anläggning på fastigheten. I annat fall pris som för slamavskiljare < 3 m EXTRA SLANGLANGD 10 Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och anläggning som ska tömmas får inte överstiga 50 meter. Om så är fallet har renhållaren rätt att ta ut avgift enligt, av renhållaren i varje enskilt fall, beräknad kostnad. Lång sträcka slamtömning Slangdragning i samband med tömning Tillägg för slanglängd s 20 m 20 Tillägg för slanglängd 50 m 40

19 FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 3.4 BOMKÖRNING Bomkörningsavgift tas ut då tömning ej kunnat genomföras. Bomkörningsavgift FRAMGRÄVNING AV BRUNNSLOCK Bomkörningsavgift tas ut då tömning ej kunnat genomföras. Framgrävning per brunnslock TÖMNING AV MINIRENINGSVERK Tömning och omhändertagande av fosforfiltermaterial i minireningsverk. Minireningsverk ska tömmas enligt anläggningsägarens anvisningar. Sugning av fosforfiltermaterial i lösvikt, avgift per anläggning 400 Omhändertagande av fosforfiltermaterial i lösvikt avgift per m FETT- OCH OLJEAVSKILJARE Tömning av fett- och oljeavskiljare och omhändertagande av avskiljarsiam. Sugning av fett- och oljeavskiljare, framkörningsavgift per anläggning 400 Omhändertagande av avskiljarsiam, avgift per m

20 FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 9(9) 5. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 11 Renhållningsavgift erläggs till kommunledningsförvaltningens tekniska avdelning, kallad renhållaren. 12 Renhållningsavgift, för ordinarie hämtning av hushållsavfall, ska betalas 1 gång per kvartal i efterskott. Betalning kan ske månadsvis efter begäran till renhållaren. Förfallodag för betalning ska framgå på faktura från renhållaren. Övriga avgifter erlägges efter utfört arbete. 13 Alla avgifter i kommunens renhållningstaxa är angivna i svenska kronor. Lagstadgad moms tillkommer på avgifterna. 14 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom den tid som anges på fakturan. Dröjsmålsränta och kravavgifter debiteras enligt 6 räntelagen (SFS 1975:635) respektive 5 inkassolagen (SFS 1974:182) från den dag betalning skulle ha skett. 15 Kommunfullmäktige får till kommunstyrelsen delegera rätten att utföra mindre ändringar i denna föreskrift av redaktionell karaktär. Sådana ändringar ska ske i samråd med renhållaren. 16 Denna föreskrift är antagen av kommunfullmäktige 2013-xxxx, x. Föreskriften gäller fr o m och tills vidare. Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsperiod Moms och skatt Förseningsavgifter Revideringar Giltighet

21 T - Uppvidinge K O M M U N tjänsteskrivelse KommunJednif,.f Kommunkansliet / 2073 Q g o Barnomsorg i Aseda - ny förskola Parten" 'm/b Diarie nr S ammanf attning Planförslaget för ny förskola i Åseda är på samråd och kommunstyrelsen ges möjlighet att yttra sig. Detaljplanen föreslår ny förskola i Björkåkraområdet i norra Åseda med infart via Olofsgatans förlängning. Planområdet omfattar ca 3 ha och består idag av gammal ängsmark som inte brukas som avgränsas med en stenmur mot skogen. I förslaget är området planlagt som S, skola, NATUR och LOKALGATA. Inom område benämnt NATUR får gång- och cykelväg anläggas. Området används idag av allmänheten för rekreation och syftet med att planlägga område för NATUR är i huvudsak att bibehålla tillgängligheten till området för allmänheten. Planförslaget strider inte mot Översiktsplan där området pekas ut som utbyggnadsområde för bostäder. Området finns inte utpekat i kommunens kulturmiljöplan. Bakgrund Socialdemokraterna lämnade den 12 juni 2012, via Camilla Ymer, in en motion om barnomsorgen i Åseda. De vill se en långsiktig lösning inom en relativt snar framtid beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 30 maj ta, ta fram underlag för en beställning av en plan för förskola i Björkåkra. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 30 maj presenterades en lokaliseringsanalys för ny förskola i Björkåkraområdet. Tre möjliga platser för förskola presenterades, mellersta Björkåkraområdet, södra Fältvägen och norra Fältvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge miljö- och Kommunkansliet Uppvidinge kommun, Box Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn Annie.Ohman(rj)uppvidinge.se Tfn

22 byggnadsförvaltningen i uppdrag att starta planarbete enligt förslag 1 (mellersta Björkåkraområdet) samt att till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 27 juni, återkomma med uppgifter om tekniska föratsättningar och kostnader. Efter sammanträdet den 30 maj inkommer miljö- och byggnadsförvaltningens planavdelning med önskemål om förtydligande av vissa förutsättningar. Vid kornmunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 27 juni beslutas att ge miljö- och byggnadsförvalrningen i uppdrag att fortsätta planarbete enligt förslag 1 (mellersta Björkåkraområdet) samt att uppdra åt miljö- och byggnadsförvaltningen att hålla löpande kontakt med barn- och utbildningsnämnden kring utformningen av detaljplanen. Ekonomiska konsekvenser Kostnaderna för att genomföra planen är inte utredda Beslutsunderlag , Motion om barnomsorgen i Aseda, Socialdemokraterna , Kommunstyrelsens arbetsutskott , Kommimstyrelsens arbetsutskott , Lokaliseringsanalys - Ny förskola i Åseda tätort, Miljö- och byggnadsförvaltningen , Kommunstyrelsens arbetsutskott , Förslag till detaljplan för Björkåkraområdet i Åseda, Miljö- och byggnadsförvalrningen , Plankarta till förslag till detaljplan för Björkåkraområdet i Åseda , Tjänsteskrivelse, planerare/utvecklare Förslag till beslut Godkänna upprättat förslag till yttrande Beslutsexpediering Miljö- och byggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen, Staffan Åberg Kultur- och fritidsavdelningen, Annika Persson Annie Öhman Planerare/utvecklare Kommunkansliet Uppvidinge kommun, Box Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn Annie.Ohman(3iuppvidinqe.se Tfn

23 Uppvidinge K O M M U N Kommunkansliet Yttrande UPPVIDINGE KÖfÄl Kbmmunledningsfön y., cn o Barnomsorg i Aseda - ny förskola Diarienr Diarie nr Detaljplan för ny förskola, del av Åseda 12:1 är på samråd och kommunstyrelsen har getts möjlighet att yttra sig. Planförslaget anses inte hindra friluftslivet i området och det är positivt att syftet med marken som föreslås planläggas som NATUR är att behålla tillgängligheten till natur- och strövområdet som används av allmänheten. Byggnation i området skulle eventuellt även kunna bidra till en ökning av friluftslivet i området. Området berörs inte av kommunens kulturmiljöplan och förslaget strider inte mot Översiktsplan där området finns utpekat som eventuellt utbyggnadsområde för bostäder. Kostnaderna för att genomföra planen är inte utredda och det är därför i dagsläget omöjligt att avgöra vad de ekonomiska konsekvenserna av planförslaget blir. Annie Öhman Planerare/utvecklare Kommunkansliet Box 59, Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn:

24 h&j Uppvidinge ^^^m KOMMUN Emma Nordstrand Dnr: SAMRÅDSHANDLING 1(13) DETALJPLAN FÖR NY FÖRSKOLA, del av ASEDA 12:1 Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Fotografi över det aktuella planområdet. HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning med genomförandefrågor Fastighetsförteckning Behovsbedömning

25 2(13) SYFTE OCH HUVUDDFRAG Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola med tillhörande gård, friyta i Åseda samhälle. Det behöver byggas ytterligare en förskola i Åseda samhälle. Den planerade förskolan ska tillgodose behovet av barnomsorg i Åseda. Dagens behov är en förskola med 6 avdelningar för ca 100 barn. PLANENS FÖRENLIG HET MED 5 KAP MB Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. Planförslaget skulle innebära ökade trafikmängder vilket skulle medföra en ökning av luftföroreningar som i sin tur påverkar människors hälsa och naturmiljön. Miljökvalitetsnormen för luft bedöms dock inte överskridas. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormen för vattenkvalitén för vattendrag och grundvatten överskrids. Dagvattenhantering skall redovisas av exploatören i samband med bygglov. För det system av dräneringsdiken som förekommer strax norr om planområdet bedöms inte det allmänna strandskydd föreligga. Planområdet består till stor del av jungfrulig mark. Platsen för planförslaget finns inte uppfört som område med några specifika natur-, växteller djurskyddvärden. Planområdet finns heller inte upptaget i Länsstyrelsens inventering över potentiellt förorenad mark. PLANDATA Ändamål för detaljplan är etablering av ny förskola. Planlagd kvartersmark med bestämmelsen S, skola, med normalt planförfarande. Läge Planområdet är beläget i utkanten av Åseda samhälles norra del. Området är lokaliserat på en del av Björkåkraområdet. Planområdet gränsar söderut till villabebyggelse och norrut mot natur- och skogsmark. Orienteringskarta

26 3(13) Areal Planområdet omfattar ca.3 ha. Planförslaget består av kvartersmark, S, ca m 2 samt allmän platsmark planlagd som NATUR, ca m z. Naturområdet huvudsakliga syfte är att bevara ett av allmänheten omtyckt och välbesökt strövområde samt bibehålla tillgängligheten till den samma. NATUR områden ges bestämmelsen om att gång och cykelväg får anordnas. Utrymme för parkering och vändplan reserveras inom fastighetens östra del. Lokalgata planläggs i planens östra del i Olofsgatans förlängning. Detta bli ny tillfartsväg till ny fastighet. '- ; -'-' > '. Ss \lfl m m Markägare Lagfaren ägare till berörda fastigheten 12:1 är Uppvidinge kommun. TIDIGARE BESLUT Översiktliga planer Planområdet ligger utanför detaljplanelagt område. Gällande översiktsplan antagen redovisar inga motsättningar till planförslaget utan är i linje med förslaget. I översiktplanen är planförslagets tilltänkta tillfartsväg, i Olofsgatans förlängning en del av ett planlagt vägreservat mot väg 975. Vägreservatet mot väg 975 genom Björkåkraområdet behålls Utbyggnadsområde för bostäder Översiktsplanen för de norra delarna av Åseda

27 4(13) Detaljplaner Planområdet gränsar till två befintliga planer, 07-ÅSS-377 och 07-ÅSS ÅSS Planerna berörs såtillvida att planerna omfattar släpp mellan kvartersmark för bostadsändamål, planlagda som park. Planändring krävs ej då gång och cykelväg får förläggas på parkmark. Kommunala beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att ge Miljöoch byggnadsförvaltningen i uppdrag att starta planarbete med byggnation av ny förskola i Åseda samhälle. Planprogram Planarbetet grundar sig på den nya kommuntäckande översiktsplanen som antogs Översiktsplanen är planområdet utpekat som utbyggnadsområde för bostäder. Framtida bostäder kommer behöva kommunal service såsom exempelvis förskola, varför platsen är väl vald för verksamheten utifrån gällande Översiktplan. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Mark och vegetation Platsen är ett relativt flackt område med en nivåskillnad på cirka 2 meter till planförslaget område för nybyggnation och marken består här av moränavlagringar med god geoteknisk hållfastighet. Höjdskillnaden medför att planområdet på naturligt vis distanseras till det högre belägna villaområdet söder om planområdet. Detta medför sammantaget goda förutsättningar för byggnation. Planområdets topografi fortsätter efter befintlig stenmur att sjunka med omkring 2 meter mot områdets lågpunkt som är början av en utdikad våtmark norr om planområdesgränsen. Denna del av området lämpar sig därmed mindre bra för byggnation. Området består delvis av gammal ängsmark som idag inte brukas. Marken är här plan och väldränerad och beväxt med högt gräs samt med lövslyuppslag. Ängen avgränsas med stenmur åt norr och åt öster. Utanför stenmuren tar skogen vid i form av uppvuxen gran- och lövskog. Gallringsarbeten har nyligen ägt rum där man har valt att främja lövträd, främst asp och björk. Platsen upplevs som ljus och öppen och har goda klimatmässiga förutsättningar avseende vind- och solförhållande. - m Fotografi som visar den utgallrade skogsremsan bakom stenmuren

28 5(13) Ängen är en del av ett band av sammanhängande öppna gräsmarker som breder ut sig åt väster och ger goda förutsättningar för lek- och rekreation. Området används idag av allmänheten som strövområde. Fotografi visar gräsmarken samt remsa med lövslyiippslag. Stenmurar i jordbruksmark är i enlighet med förordning 1998:1252 Miljöbalken områdesskydd, biotopskyddade. Den för planförslaget aktuella stenmuren bedöms inte vara biotopskyddad bland annat då den inte gränsar till någon jordbruksmark eller hävdad ängsmark/åkermark eller betesmark. Kommunen håller området öppet genom att slå gräset en gång per år men har under ett antal år inte slagit gräset närmst stenröset och här har en bred remsa av lövsly växt upp. Det finns fortfarande värde i stenmuren, kulturhistoriskt och miljömässigt. Planen inkorporerar muren i planförslaget som en del av den verksamhet som planen möjliggör. Muren kommer i plan förläggas med en allmän skyddsbestämmelse. Stenmuren får ej rivas men man tillåter att den öppnas vid behov utifrån verksamhetens krav.

29 6(13) Fotografierna visar stenmur Norr om planområdet förekommer geologisk avlagring i form av torv/kärr, som har torrlagts med ett system av dräneringsdiken i syfte att möjliggöra skogsbruk. Skogen norr om planområdet består av övervägande del av gran, asp och björk. I det våtare partiet förekommer klena bestånd av sälg, björk och gran med undervegetation av våtmarksörter. 3DBK Fotografi visar berörd skog samt det våtare partiet utanför planområdets norra del. I norrsluttningen öst om tänkt tomt för förskoleverksamhet mot villaområde förekommer ett omtyckt område med grövre träd i form av asp, ek och gran samt exemplar av hassel. I området förekommer flera rekreationsstigar. Fotografier visar planförslaget område planlagd som NATUR.

30 7(13) Illustrativ karta som visar befintlig vegetation och naturtyper i och kring planområdet. Planerad förändring Planförslaget kommer medföra att en stor del av ängen blir tomtmark för förskoleverksamhet. En skyddszon NATUR mot villaområde planläggs där även en gång- och cykelväg skall förläggas. Detta möjliggörs med en allmän bestämmelse. NATUR-området kommer medföra fortsatt god tillgänglighet till Björkåkraängarna. Ströv- och naturområdet norr om kvarteret Lönnen och Hasselvägen kommer säkras i plan med bestämmelsen NATUR och tillgängligöras med gång- och cykelväg. Befintliga träd/vegetation/stenmurar behålls genomgående inom planområdet för att i så stor utsträckning som möjligt i syfte att ge förutsättningar att dölja parkering tillfartsväg men även i syfte av avskilja verksamheten från trafik. Stenmur ska införlivas i verksamhetens tomt och utgöra en resurs vid utformning av verksamhetens förskolegård. De naturliga förutsättningarna hjälper också till att bevara de kulturhistoriska värdena på platsen. Geotekniska Förhållanden Någon geoteknisk undersökning har inte genomförts men bör göras inför bygglovet. Radon Planområdet ligger inte inom område med känd radonförekomst. Bebyggelse Inom planområdet förekommer ingen befintlig byggnation. Planområdet gränsar i söder till låg villabebyggelse och sammankopplade radhus från tal samt enstaka äldre villor från sekelskiftet.

31 8(13) Fotografier visar exempel på befintligt närliggande bebyggelse Planerad förändring Planförslagets kvartersmark ges bestämmelsen S, med användning skola, förskola och fritidsverksamhet. Den totala bygghöjden sätts till 6 meter. Exploateringstalet för fastigheten bestäms till 25 procent. FÖRSKOLA BJORKÅKRA I f O»'v " Planlagd - NATUR ' (i B Lokalgata/vändplan V. ; : y ) J( a % Illustraliv Byggnad \ j. / ', i \ \ { I \1 ~ \ - \ I \ 7 v ',- \ '-' )/ - y- > Tomtgräns } v, l \, ^ (\ \ pianomrädesgräns ^ ^ \,. ViguwiitiOfg \ i I Illustrationskarta som visar möjlig utformning enligt planförslaget.

32 9(13) Behovsbedömning Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande miljöpåverkan enl. MB 6 kap 11 föreligger. Planens karaktär är utgångspunkt för bedömningen och den görs utifrån MKB-förordningens bilaga 2 och 4. En checklista med bedömning av miljöpåverkan bifogas planbeskrivningen. Ställningstagande och motivering Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. Riksintresse Planområdet ligger ej inom område som omfattas av riksintresse enligt 4 kap MB. Strandskydd Norr om planområdet förekommer ett utdikat kärr med syfte att möjliggöra skogsproduktion. Dikessystemet består av små grunda diken och ligger i produktionsskog med övervägande triviala arter. Dikessystemet är inget naturligt vattendrag och kan anses redan ianspråktagen i och med att det är konstgjort konstruerade. Dikena har heller varken tillflöda från något naturligt vattendrag eller leder ut i ett sådant. Fornlämningar Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Gator, trafik Tillfartsväg anläggs enligt föreslaget som en drygt 250 meter förlängning och förgrening av Olofsgatan. Olofgatan norra del är en relativt bred gata med bebyggelse enbart på en sida. Detta torde medföra att den ökade trafiken till verksamheten inte kommer störa boende påtagligt. Fotografi som visar Olofsgatan, tänkt tillfartsväg Planerad förändring Angörringsgata till verksamheten kommer förläggas till planområdets östra del och vara en förlängning och förgrening av nuvarande Olofsgatan och kommer ges bestämmelsen, Lokalgata. Infart till fastigheten sker från dagens Olofsgatan. Gatan förläggs på sådant vis att de förekommande diken samt våtmarksområde i största möjliga mån undviks. Parkering och vändplats anordnas inom fastighet öster om den östra delen av befintligt stenröse/stenmur. Denna kommer att verka som naturlig avskiljare mellan verksamhet och parkering, vändplan.

33 10(13) Gång- OCh Cykelväg Gång och cykelväg till förskoleverksamheten kommer förläggas mellan befintlig villabebyggelse och verksamhetens kvartersmark. Dels i syfte att avskilja verksamheten från bostadsbebyggelse samt att vägen skall fungera som ersättnigsväg för den inofficiella rekreationsstig som i och med planförslagets införlivade kommer att försvinna För att knyta samman ny gång- och cykelväg med Åseda samhälle bör Olofsgatan kompletteras med gång- och cykelväg. Som en konsekvens av planförslaget bör man även se över och förbättra trafiksäkerheten i korsningen Olofsgatan/Västravägen samt anlägga gång- och cykelväg på del av allmän väg 976. Västravägen saknar idag i delar trottoar. Fotografier visar ovan nämnda korsning samt Västravägens/väg 975 utformning och brist på gångoch cykelvägar. Illustration som visar behovet av ny trafiklösning som konsekvens av planförslaget

34 11(13) KONSEKVENSER Miljökvalitetsnormer Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende mark-, vatten- och luftföroreningar. Konsekvenser av planförslaget Buller Verksamheten förväntas inte tillfoga intilliggande bostäder någon bullerproblematik. Trafik från och till verksamheten kommer orsaka en viss ökning i bullermiljön men förväntas inte överstiga några riktvärden. Tillgänglighet Detaljplanen kommer medföra att jungfrulig mark, naturmark tas i anspråk. I de fall vedertagna stigar kommer påverkas kommer dessa att ersättas med gång- och cykelväg i nytt läge. För att upprätthålla tillgängligheten kommer rekreationsstigar i området att bevaras eller utvecklas. Gång och cykelvägen kommer kunna användas av boende i området såväl som besökande till verksamheten. Gång och cykelvägar som ansluter till planförslaget bör etableras samt att trafiksituationen bör förbättras ur säkerhetssynvinkel för gående och cyklister till verksamheten. Landskapsbild Planen kommer påverka landskapsbilden men denna bedöms inte vara känslig för exploatering. Planområdet bedöms inte förekomma i ett känsligt område för utbyggnad. Verksamheten kommer etableras lågt i landskapet tack vare befintliga topologiska förhållanden samt att NATUR-zon kommer avskärma delar av verksamheten visuellt. Vattendrag Planområdet berör inte av något naturligt vattendrag och kommer därav inte medföra några konsekvenser. Kulturmiljö De kulturhistoriska värdena i stengärdsgårdar/odlingsrösen och hävdad ängsmark bedöms kunna fortleva i och med planen. Stenmurar inkorporeras i tomten och kan nyttjas i verksamheten. Barnkonsekvenser Planförslaget kommer att få en lokal påverkan och medför inga negativa konsekvenser för barns behov och rättigheter. TEKNISK FRÅGOR Vatten och avlopp Vatten och avlopp skall anslutas till det befintliga VA-nätet i Olofsgatan i samband med tillkommandet av tillfartsväg till planområdet anläggs. Anläggningsavgift för VA tas ut enligt gällande taxa.

35 12(13) Dagvatten Dagvatten infiltreras lokalt på området. Tomten ska höjdsättas så att dagvattnet leds till lämpligt infiltrationsområde i den naturligt förekommande höjdriktning norr ut mot befintligt dike. Redovisning av dagvattenhantering ska ske i samband med bygglov. El E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare inom planområdet. Bredband Uppcom AB står för anslutning av bredband m.m. Avfall Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. GENOMFÖRANDEFRÅGOR ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER Handläggning Detaljplanen handläggs som normalt förfarande med målsättning att antas i mars 2014 Tidplan Beslut om samråd Samråd t.o.m. november 2013 Beslut om utställning Utställning t.o.m. januari 2014 Beslut om antagande februari 2014 Laga kraft mars 2014 Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen inkommer. Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda för del av 12:1 fastigheten där detaljplanen föranleder sådana åtgärder. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. Genomförandetid Genomförandetiden upphör att gälla 5 år efter att planen vunnit laga kraft. Ansvarsfördelning Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats samt för vatten- och avloppsledningar. Det innebär för den aktuella planen att kommunen ansvarar för drift och underhåll av vad som på planen betecknas med NATUR samt Lokalgata. Kvartermark, S, byggnation och iordningställande av tomt ansvarar exploatören för. Ledningsnät och eldistribution är EON Elnät Sverige AB huvudman för. Telia Sonera ansvarar för fast telefoni.

36 13(13) TEKNISKA ÅTGÄRDER Vatten OCh avlopp Kommer anläggas i samband med ny tillfartsväg från Olofsgatan. Infarter EKONOMISKA ÅTGÄR DER Infart kommer iordningställas med en förlängning och förgrening av nuvarande Olofsgatans norra del, Gatukostnader Uppvidinge kommun tar för närvarande inte ut gatukostnadsersättning. Kommunala Intäkter Planavgifter tas ut i samband med bygglovet. FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER Markförsörjning Uppvidinge kommun upplåter mark för ny detaljplan och kommer vara ägare för marken inom hela planområdet. Planområdet utgörs idag i sin helhet av Åseda 12:1 och ägs av Uppvidinge kommun. Mark betecknad som kvartersmark, S i planförslaget föreslås utgöra ny fastighet. Denna avses efter avstyckning även fortsättningsvis vara del av Uppvidinge kommun egendom. Fastighetsplan Behov av fastighetsplan bedöms ej föreligga. MEDVERKANDE TJÄNS TEMÄN Planbeskrivningen med genomförandefrågor har upprättats av Emma Nordstrand Uppvidinge kommun och Annika Säw Metria AB i samarbete med tjänstemän på tekniska kontoret, Uppvidinge kommun. Miljö- och byggnadsförvaltningen Emma Nordstrand Planarkitekt

37 Uppvidinge K O M M U N Fastighetsförteckning Diarienr Handläggare Emma Nordstrand Ärende o o Fastighetsförteckning till detaljplan för förskola, Aseda 12:1, Aseda samhälle Kommun: Uppvidinge Kronobergs Län Fastigheter inom planområdet Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt Åseda 12:1 Uppvidinge kommun Box Åseda 1/1 Marksamfälligheter inom planområdet Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt inga kända Anläggningssamfälligheter inom planområdet inga kända Rättigheter inom planområdet Beteckning på kartan/ Akt nr Ägare/innehavare, adress Övrigt Nyttjanderätt Ingemar Hjärtfors Tillträdesdag 1 juli 1994 Jakträtts avtal på Åseda 12:1 3 mån uppsägningstid med förlängning av ett år i sänder

38 Uppvidinge K O M M U N Fastigheter utanför planområdet Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt Ådret 1 Uppvidinge kommun 1/1 Åkern 1 Åkern 2 Åkern 2 Åkern 3 Åkern 3 Åkern 4 Åkern 4 Åkern 5 Åkern 5 Åkern 6 Ängen 1 Ängen 8 Majvi Gunnel Linnéa Rosander Gärdesvägen Åseda Gerd Inger Margareta Fransson Gärdesvägen Åseda Arne Ivar Elof Fransson Gärdesvägen Åseda Per-Ola Winst Gärdesvägen Åseda Susann Elisabeth Ulrika Winst Gärdesvägen Åseda Marcus Karl Sebastian Green Gärdesvägen Åseda Moa Sara Totti Kjellberg Gärdesvägen Åseda Gunnel Annemo Margareta Eriksson Gärdesvägen Åseda Harald Erik Erland Eriksson Gärdesvägen Åseda Fredrik Verner Johannisson Fältvägen Åseda Karl Torsten Palmér Ängsvägen Åseda Kjell Olof Öhrman Hasselvägen Åseda 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/1 1/1 1/1

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-26, 92 Förvaltningen av den allmänna

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2014 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från den 1 januari 2015 1 (9) TAXA FÖR

Läs mer

ÅNGE KOMMUN VA-TAXA Antagen av Ånge kommunfullmäktige , 93

ÅNGE KOMMUN VA-TAXA Antagen av Ånge kommunfullmäktige , 93 ÅNGE KOMMUN VA-TAXA 2016 Antagen av Ånge kommunfullmäktige 2015-11-30, 93 ÅNGE KOMMUN Tekniska förvaltningen TAXA för Ånge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-30

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 23-24 november 2009 och gällande från den 1 januari 2010 TAXA FÖR DEN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 Diarienr: 2011 0800 ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 DETALJPLAN FÖR Åseda 13:28 och 13:29 i Åseda samhälle Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANDATA Plankarta

Läs mer

VA-taxa 2016 osthammar.se

VA-taxa 2016 osthammar.se osthammar.se VA-taxa 2016 Taxa för Östhammar kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-10, 101 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Östhammars

Läs mer

för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-TAXA för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Ändrad genom beslut av Tekniska nämnden 2008-06-18 57. Förvaltningen av va-anläggningarna

Läs mer

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket 2012-04-17 TAXA - TAXEBESTÄMMELSER För Ragunda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-27, 28. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vårgårda kommun. Huvudmannaskapet utövas av Kommunstyrelsen. Avgifter enligt denna

Läs mer

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Gäller från 2012-07-01 VA-TAXA FÖR VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VAXHOLMS STAD 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VAXHOLMSVATTEN AB TAXA för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 1 (11) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 0.1 Fastställd: 2006-03-01, 13 Uppdateras: Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av teknik- och serviceförvaltningen, nedan kallad VA-verksamheten.

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA VATTEN OCH AVLOPPSTAXA 2015 Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-20, gäller från 2015-01-01. VA-Taxa 2010 1 Taxa för Lekebergs kommuns allmänna

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Avgiftsskyldig är alternativt den som (enligt 24-28 i Lag om allmänna vattentjänster, 2006:412, LAV) jämställs med fastighetsägare.

Avgiftsskyldig är alternativt den som (enligt 24-28 i Lag om allmänna vattentjänster, 2006:412, LAV) jämställs med fastighetsägare. TAXA FÖR ALE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Gäller från och med 2015-01-01 (Alla belopp redovisas både exklusive och inklusive mervärdesskatt på 25 %.) 1 Avgiftsskyldighet För att täcka

Läs mer

VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen Kf 1995-12-20, 100 Dnr 95/278 34 Ändrad Kf 2004-11-17, 64 Dnr 04/207 04 Ändrad Kf 2008-11-12, 97 Dnr 08/200 34 Indexjusterad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Förslag oktober 2008 TAXA för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den... Huvudman för den allmänna

Läs mer

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt VA-taxa för Krokoms kommun Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt TAXA för Krokom kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2008. Huvudman för den allmänna

Läs mer

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013 11 18 81 Innehållsförteckning Taxa 3 Anläggningsavgifter ( 5 13) 5 Brukningsavgifter ( 14 22) 10 2 Taxa för Essunga

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Vatten- och avloppstaxa 2016 1(12) TAXA för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av kommunfullmäktige i Strömstads kommun 2015-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 VA-taxa För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning ( 1-4).2 Anläggningsavgifter

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015.

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun.

Läs mer

VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...2 Anläggningsavgifter ( 5 13)...4 Brukningsavgifter ( 14 22)...10 Taxans införande...14

Läs mer

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Aneby Miljö & Vatten AB. Avgifter

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.03

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.03 VA-taxa 2012 för Kungsörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2007-11-26, 213. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under Kungsörs KommunTeknik AB och dess styrelse

Läs mer

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Årjängs kommun Avgifter enligt denna

Läs mer

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH 1 TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige (KF) 1998-09-29, 125, att gälla fr o m 1998-10-01. Reviderad av kommunfullmäktige (KF) 2015-06-15, 83 att

Läs mer

Taxa. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa KS14-355 346. Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi

Taxa. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa KS14-355 346. Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi KS14-355 346 Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-11-11 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 86 Innehåll

Läs mer

VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29

VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter 5-13 sid 2 Brukningsavgifter

Läs mer

TAXA 2012. för. Allmänna vatten- och avloppsanläggningar

TAXA 2012. för. Allmänna vatten- och avloppsanläggningar TAXA 2012 för Allmänna vatten- och avloppsanläggningar Taxan antagen av kommunfullmäktige 2012-02-20, Kf 22 dnr 2011-000521 (gäller fr o m 2012-04-01) Förvaltning av VA-anläggningen handhas av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Reviderad Kf 2009-09-28. Gällande from 2010-01-01 Reviderad Kf 2010-06-21. Gällande from 2010-08-01 Reviderad Kf 2011-09-26. Gällande from 2012-01-01 Reviderad Kf 2012-12-17. Gällande from 2013-01-01 Reviderad

Läs mer

TAXA för år 2012 för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för år 2012 för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Sida 1(9) TAXA för år 2012 för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Förvaltningen av VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av gatukontoret nedan kallat VA-verket. 1 För att

Läs mer

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-02. VA-taxan träder i kraft den 1 januari

Läs mer

TAXA 2015. För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

TAXA 2015. För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning 1(14) TAXA 2015 För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige( 56Dnr 2010/1017, 2010-05-25) att gälla fr.o.m. 2010-07-01 Avgifter i Taxan är justerade i

Läs mer

Taxa för Tyresö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

Taxa för Tyresö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Taxa för Tyresö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2016 att gälla från 2017-01-01. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under kommunstyrelsen av tekniska

Läs mer

VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN

VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.4 VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-26 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-11-14 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller fr.o.m. 2015 01-01 Taxa för Vännäs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08 129 INNEHÅLL

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

för Bergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

för Bergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Bergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-19 Kf 109 Förvaltningen av va-anläggningen handhas under Kommunstyrelsen av Va-verket. 1 För att täcka

Läs mer

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunal författningssamling Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Motala kommun Gäller från 2014-01-01 Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 08/KS 0134 Datum: 2008-08-25

Läs mer

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Teknisk verksamhet Vatten- och avloppstaxa Dnr 279/2015 Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige1994-12-15, 95 Ändrad senast av Kommunfullmäktige 2015-10-27, 71 Uppdateras

Läs mer

VA TAXA HEBY KOMMUN. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. V A & A v f a l l s e n h e t e n

VA TAXA HEBY KOMMUN. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. V A & A v f a l l s e n h e t e n VA TAXA HEBY KOMMUN 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 V A & A v f a l l s e n h e t e n TAXA FÖR HEBY KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 186.

Läs mer

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunfullmäktige 2014-11-10 Att gälla från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-10, gällande från och med 2015-01-01.

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2016, 152. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun. Avgifter

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter för vatten och avlopp Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderköpings

Läs mer

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Nordanstig. Reviderad december 2012

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Nordanstig. Reviderad december 2012 TAXA För den allmänna va-anläggningen i Nordanstig. Reviderad december 2012 Innehåll Allmänt ( 1 4) Sidan 1 BETALNINGSANSVARIG 4 2 AVGIFTER 4 3 AVGIFTSSKYLDIGHET 4 4 FASTIGHETSINDELNING 4 Anläggningsavgifter

Läs mer

TAXA för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Sida 1(7) TAXA för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Förvaltningen av Va-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av gatukontoret nedan kallat VA-verket. 1 För att täcka kostnader

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 STORUMANS KOMMUN VA-TAXA 2015 FÖR STORUMANS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG- NINGAR 1 Allmänna regler 1 Grunder Till täckande av nödvändiga kostnader för Storumans

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Taxa för Sollentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26, 55/2014. Huvudman Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sollentuna Energi

Läs mer

VA-TAXA 2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156. www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se. Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50

VA-TAXA 2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156. www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se. Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 VA-TAXA 2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156 Kalmar Vatten AB Box 822, 391 28 Kalmar Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se Bolag Huvudman

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Antagen Kf 110, 2008-12-17. VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from 2009-01-01

Antagen Kf 110, 2008-12-17. VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from 2009-01-01 Antagen Kf 110, 2008-12-17 VA-taxa för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning Giltig from 2009-01-01 TAXA för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Förslag till VA-taxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

TAXA för allmänna vattentjänster

TAXA för allmänna vattentjänster TAXA för allmänna vattentjänster 2015 i Gagnefs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Gagnef, 2014-12-22 282, dnr 2014:933/04 1 TAXA för Gagnefs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av

Läs mer

För Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2013-06-26

För Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2013-06-26 VA-TAXA 2014 För Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2013-06-26 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Båstads kommun. Avgifter

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Planområdet är beläget i norra delen av Ryds samhälle, mellan Storgatan, Brunnsgatan och Kärleksvägen.

Planområdet är beläget i norra delen av Ryds samhälle, mellan Storgatan, Brunnsgatan och Kärleksvägen. Birgitta Holgerson 0477 442 23 birgitta.holgersson@tingsryd.se 2011-08-22 Dnr: 2011-0103-211 1(4) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Tröjemåla 1:72 m fl i Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs

Läs mer

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01.

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01. VA-taxa Vindeln Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Innehållsförteckning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun

Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun 2009-06-26 Arvidsjaurs kommun Uppdragsnr 0909 Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun ARVIDSJAURS KOMMUN BESTÄLLARE Arvidsjaurs kommun Mårten Enoksson

Läs mer

VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156

VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156 VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156 TAXA För Arboga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, KF 156. Huvudman för den

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2015 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2014-12-15 för att gälla från 2015-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 14 22)...

Läs mer

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ALVESTA KOMMUN VA-taxa 2016 FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Förvaltningen för Samhällsplanering 342 80 ALVESTA 0472-15000 TAXA FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Dessa taxeföreskrifter är antagna av kommunfullmäktige 2009-08-27 och trädde i kraft 1 januari 2010. Taxenivåerna ses i regel över årligen.

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 Taxa Vatten och avlopp Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 VA-taxa för Gullspångs kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Gullspångs kommuns allmänna

Läs mer

HERRLJUNGA VATTEN AB

HERRLJUNGA VATTEN AB HERRLJUNGA VATTEN AB 2015 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2015-02-17 KF 7 KS 3 TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Taxeföreskrifter 2010-01-01

Taxeföreskrifter 2010-01-01 Ändring 12 punkt 12.1 och punkt 12.2. Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 77 Taxeföreskrifter 2010-01-01 TAXA för Kinda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige 2015-11-26 342 och gäller från och med 2016-01-01.

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige 2015-11-26 342 och gäller från och med 2016-01-01. TAXA för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 190. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Eksjö Energi AB. Avgifter enligt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2009/0373 346 KFS 2010:01 Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (Antagen av kommunfullmäktige den xx 2011) (Gäller från

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 09/KS0196 KFS 2009:6 Ers KFS 2008:10 TAXA FÖR MOTALA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING (Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2009 66, gäller fr o m den 1 juli 2009.) Huvudman

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning

Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-23, 191 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Taxa för Oskarshamns kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

Gäller från 2016-01-01 VA-TAXA FÖR ÖSTERÅKERSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I ÖSTERÅKERS KOMMUN 1(9)

Gäller från 2016-01-01 VA-TAXA FÖR ÖSTERÅKERSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I ÖSTERÅKERS KOMMUN 1(9) Gäller från 2016-01-01 VA-TAXA FÖR ÖSTERÅKERSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I ÖSTERÅKERS KOMMUN 1(9) ROSLAGSVATTEN AB genom ÖSTERÅKERSVATTEN AB TAXA för Österåkers kommuns allmänna

Läs mer

VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

Läs mer

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderhamn NÄRA AB.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderhamn NÄRA AB. TAXA för Söderhamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxeföreskrifterna fastställdes av kommunfullmäktige 2009-12-14. Avgiftsbeloppen fastställdes av Söderhamn NÄRAs styrelse 2014-10-20.

Läs mer

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgifter Eksjö Energi AB Sida 1 (11) Renhållningsavgifter Eksjö kommun Antagen av Eksjö kommun, kommunfullmäktige 2013-11-28, 210. Gäller från och med 2014-03-01 Eksjö Energi AB Sida 2 (11) Inledning Renhållningsordning

Läs mer

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01 Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2009-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)...5 Brukningsavgifter ( 14 22)...11 TAXANS INFÖRANDE...

Läs mer

VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Tranås kommunfullmäktige den 2016-12-05 301. TAXA FÖR TRANÅS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGNING Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

TAXA 2009 för Lycksele kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt slamtömning

TAXA 2009 för Lycksele kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt slamtömning TAXA 2009 för Lycksele kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt slamtömning Taxorna antagna av kommunfullmäktige 2008-12-15 INNEHÅLL sida Taxa för Lycksele allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. VA-taxa 4 (18) VA-TAXA 2013 TAXA för Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den.. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hudiksvalls

Läs mer

TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 355. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Skurups kommun. Avgifter

Läs mer

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994 (TNC 95). ABVA Allmänna

Läs mer

VA-taxa 2014. Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014.

VA-taxa 2014. Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014. VA-taxa 2014 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxa...2 Anläggningsavgifter ( 5-13).4 Brukningsavgifter ( 14-21)..9 Taxans införande.

Läs mer

VA-taxa för SEVAB Strängnäs Energis allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för SEVAB Strängnäs Energis allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 (11) VA-taxa för SEVAB Strängnäs Energis allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-20, 206 Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av SEVAB Strängnäs Energi AB nedan

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige och gäller från och med

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige och gäller från och med TAXA för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 190. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Eksjö Energi AB. Avgifter enligt

Läs mer

Stenungsunds kommun. Taxa. för Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Stenungsunds kommun. Taxa. för Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Stenungsunds kommun Taxa för Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Stenungsunds kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den. Huvudman för

Läs mer

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 1(13) 1(13) TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 Taxans konstruktion är antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2008. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 Taxa Vatten och avlopp Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 VA-taxa för Mariestads kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Mariestads kommuns allmänna

Läs mer

VA-TAXA för Ovanåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

VA-TAXA för Ovanåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA-TAXA för Ovanåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-28 38 Ovanåker kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av VA-anläggningen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01)

ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01) TAXA för ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01) 1 För att täcka kostnader för Åstorps kommuns allmänna vatten- och

Läs mer

VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN

VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN Gäller fr.o.m. 2013-10-01 Enligt särskilt ägardirektiv fastställer Vimmerby Energi & Miljö AB:s styrelse prissättningen för vatten och avlopp. Senaste prisjustering gäller fr.o.m.

Läs mer