STRÄNGNÄS KOMMUN. Detaljplan för Aspö-Åsby 2:24, del av, i Tosterö kommundel, Strängnäs kommun LAGA KRAFTBEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÄNGNÄS KOMMUN. Detaljplan för Aspö-Åsby 2:24, del av, i Tosterö kommundel, Strängnäs kommun LAGA KRAFTBEVIS"

Transkript

1

2 STRÄNGNÄS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Plan Bygg Miljö LAGA KRAFTBEVIS Datum Dnr PBN/1997:174 Detaljplan för Aspö-Åsby 2:24, del av, i Tosterö kommundel, Strängnäs kommun Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun beslutade enligt 182 om antagande av rubricerad detaljplan. Kommunens beslut har överklagats till Länsstyrelsen, Länsstyrelsen har avslagit överklagandena Länsstyrelsens beslut har överklagats till Regeringen, Regeringen har avslagit överklagandet Förslaget har därmed vunnit laga kraft Gunilla Östling

3 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Gunilla Östling Tf planingenjör HANDLING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ASPÖ-ÅSBY 2:24, del av STRÄNGNÄS KOMMUN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR: Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Miljökonsekvensbeskrivning Utlåtande Utställningsredogörelse Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

4 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANDATA Lägesbestämning Ändring av planområde Arial Markägoförhållanden Planen har tagits fram för att göra det möjligt att skapa småhustomter med lantligt läge. Planområdet är beläget på Tosteröns södra del, öster om Åsbygård. I norr gränsar området till Karlsborgs tomtområde. Delen Åsby torp utgår i avvaktan på utredning om fornlämningar och hälsoeffekterna med hänsyn till hästverksamheten i grannskapet. Vid Karlsborgsplatån har naturmark och vattenområde lagts till planområdet. Planområdet är ca 19 ha och den bebyggda delen ca 4 ha. Marken ägs av Byggnads AB Karl Sundström. TIDIGARE STÄLL- NINGSTAGANDEN Översiktliga planer I fördjupningen av översiktsplanen över Strängnäs stad är markområdet angivet som kommande utbyggnadsområde. Markområdet ligger inom riksintresseområdet Mälarens öar och stränder enligt 4 kap miljöbalken. Riksintresset är utpekat med hänsyn till dess samlade natur- och kulturvärden. Inom området ska turismens och friluftslivets intressen beaktas och främst av dessa det rörliga friluftslivet. Öster om markområdet ligger Mälaren med Segeröfjärden och norr om den Tynnelsöfjärden. Tynnelsöfjärden med vattenområden, är riksintressant för natur och friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken. Tynnelsöfjärden är en typisk mälarvik med grunda vattenområden, breda vassar och ett rikt fågelliv. Stora Rullingen och Skinnpälsarna är geologiskt intressanta horstbildningar. Tynnelsöfjärden är även av länsstyrelsen utpekat område för naturvård och friluftsliv i Naturvårdsprogrammet för länet och har klass I, som anger högsta värde. Området är mest intressant ur botanisk och ornitologisk synpunkt, men är även intressant med hänsyn till geologi, kultur- och odlingslandskap samt landskapsbild (skönhet). Detaljplaner Området är inte tidigare planlagt.

5 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Kommunala beslut Plan- och byggnämnden beslöt att detaljplanearbete kunde startas. Samråd har skett för ett planförslag, som omfattade ett större område än det som nu går vidare för utställning. Delen Åsby torp kommer att ställas ut för plangranskning vid en senare tidpunkt. Miljökonsekvensbeskrivning Barnkonsekvens beskrivning Hälsokonsekvens beskrivning Jämställdhetskonsekvensbeskrivning Särskild miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Verksamheterna planen tillåter bedöms medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark vatten och andra resurser, så att krav på MKB ställs enligt PBL 5:18. Ur barnens perspektiv har området förutsättningar att bli tryggt och upplevelserikt och ge en god uppväxtmiljö. Bostadsnära naturmiljö har stor betydelse för barnens uppväxt. Barn kommer troligen att finna många roliga lekplatser i områdets närhet och kommer att kunna få många lekkamrater i närheten av sitt hem eftersom antalet hus är relativt många. Till nackdel för barnen är den relativt långa skolvägen. Senareskolan, Karinslundsskolan, friskolor för tidigare- och senareskolor, samt daghem finns i Sundby park, avstånd ca 2 km. Till Tosteröskolan, den kommunala tidigareskolan är det 3,5 km. Boplatser i en harmonisk miljö och med förankring i en levande kulturbygd är positivt för människors välbefinnande. Närheten till skog och mark för promenader gör det lätt att få motion och naturupplevelser, som är bra för ett hälsosamt liv. Utredningar visar att männen oftast arbetar längre från hemmet än kvinnorna. Närhet till kommunal och offentlig service är därför viktigt för kvinnor. Bostadsbebyggelse på Aspö-Åsby 2:24 kan i någon mån missgynna jämställdheten.

6 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mellan Karlsborg och Karlsvik vid Tynäs sträcker sig ett skogsparti med en tydlig bergsrygg som delvis har skarpa branter. Höjdryggen skiljer odlingslandskapet i väster från Mälaren i öster. Terrängen är delvis svårframkomlig genom den varierande topografin. Granskog växer på bördig mark i svackorna och på blockpartier i strandnära fuktiga miljöer. Bryn med ädellövträd har högt naturvärde och finns i kanten mot åkermarken på flera ställen. Exploateringen tar i anspråk en liten del av skogsområdet i direkt anslutning till befintlig bebyggelse vid Karlsborg. Exploateringsområdet sett från vattnet Strandzonen särskilt i starkt blockiga partier innehåller den mest intressanta skogspartierna med höga naturvärden. Området är värdefullt för den vetenskapliga naturvården, genom lägre flora

7 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT och fauna och fågelliv. Det är främst förekomsten av gamla, grova träd, grov död ved vid stranden och ett artrikt träd- och buskskikt som ger förutsättningar för biologisk mångfald. Strandzonen är fuktig samt bevuxen med klibbal och vass och svårframkomlig för vandrare. Enligt Naturvårdsprogrammet i länet Sörmlands Natur har vattenområdet och strandkanten öster om planområdet högsta klass gällande botaniska, ornitologiska, geologiska, kulturhistoriska samt landskapsbildsmässiga värden. Det är 20 kvadratkilometer stort och omfattar Tynnelsö, Stora Rullingen, Stora och Lilla Skinnpälsen, samt ca 13 km av stränderna på Selaön och Tosterön. Exploateringsområdet ligger utanför detta riksintresseområde och i länet högt klassade naturområde. Exploateringsområden I detaljplaneförslagets samrådshandling redovisades två utbyggnadsdelar. Nu föreslås att endast Karlsborgsplatån ställs ut för granskning och Åsby torp kommer att gå vidare i planprocessen i ett senare skede. Den förslagna bebyggelsen har dragits ner från höjdpartiet i nordväst så att skogssiluetten kan bevaras. Tillfarten har lagts längre från befintlig bebyggelse och naturmarken runt den föreslagna bebyggelsen har lagts till planområdet, med användningsbestämmelse, Natur. Sommaren 1997 utfördes en inventering av områdets biotoper av landskapsarkitektstud Carolina Lundberg, Plan- och byggenheten. Den visar att området där Karlsborgsplatån föreslås till största delen består av blandskog av hedtyp med tall som karaktärsträd. På de högre partierna är jordtäcket tunt och berget går i dagen på flera ställen. Planförslaget innebär att strandzonen lämnas fri från bebyggelse. Inga tomter, byggnader eller anläggningar föreslås inom 100 m från stranden. Bebyggelsen anpassas vid höjdsättning och placering till naturen, framförallt karaktärsträd och hällar. Stora sprängningsarbeten eller omvandlingar av marken ska inte förekomma. Inom hela planområdet gäller utökad marklovplikt för trädfällning. Geologi Planområdet består av urbergsgrund med berg i dagen på flera ställen. Marken i de lägre belägna delarna utgörs av glacial lera. (Jordartskartan 1984, SGU)

8 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Radon Fornlämningar Området ligger inom normalriskområde för radon, enligt kommunens radonriskkarta. Sörmlands museum utförde en arkeologisk utredning under sommaren och hösten I norra delen av området finns stensättningar, kända sedan tidigare. Ytterligare gravar påträffades. Väster om stensättningarna påträffades härdar av förhistorisk karaktär. Längre ner i området finns en rest sten vid en grav, samt flera andra stensättningar. Under oktober 2004 har arkeologisk förundersökning gjort för att avgränsa fornlämningsområdet med gravfält och boplats, RAÄ161 mot exploateringsområdet. Resultatet av undersökningen visar att formlämningen troligen inte innehåller någon boplats, utan ett endast gravfält. Fornlämningens begränsning går längs med den skogsväg som löper strax söder om RAÄ161. Exploateringsområdet föreslås söder om skogsvägen och fornlämningen kommer därför inte att beröras av den föreslagna exploateringen.

9 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Generalstabens karta från 1868, rättad 1903, visar att området var bebyggt och att vägen till Åsby och Norrtorp fanns. Till Tynäs kom man via Åsby genom skogen.vägen är kvar i form av en skogsstig. Spår av sentida bebyggelse finns i området, en handelsträdgård i norra delen, vid den låglänta ängsmarken. I söder finns lämningar efter gruvdrift. Skriftliga belägg finns för brytning av kobolt, koppar och svavelkis från 1800talets början. I början av 1900-talet. Skyddsområde Vattentäkt Tomtområdet Karlsborg tar sitt dricksvatten från en vattentäkt belägen på åkern väster om tomtområdet. Till vattentäkten hör ett inre och ett yttre skyddsområde. Halva befintliga tomtområdet, liksom två föreslagna tomter på åkergipen och en tomt i kanten av skogen ligger inom vattentäktens yttre skyddsområde. Inga åtgärder eller utsläpp på marken t ex dropp av olja och bensin får förekomma, som kan skada vattentäkten. Skyddsområde för vatten

10 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Bebyggelsen Befintlig Bebyggelsemiljö Åsby gård är högt belägen på en moränkulle nordväst om planområdet. Bebyggelsen är delvis gammal med traditionellt lantlig utformning. Någon byggnad sticker ut genom sin okonventionella färgsättning. En sentida ekonomibyggnad för hästhållning ligger nedanför gården i en hästhage. Tomtområdet Karlsborg, som gränsar till planområdet i norr har en blandad villabebyggelse tillkommen under andra halvan av1900- talet. Nya bostäder Karlsborgsplatån som ligger på berget innehåller ett trettiotal tomter. Bebyggelsen föreslås ha putsade fasader eller fasader av träpanel. Taken ska vara mörkgrå eller svarta. Husen kan gärna förses uppglasade verandor mot sjön. Tillåten byggnadsyta för bostadshus högst 160 m 2 och 30 m 2 för garage. På de höga partierna tillåts en våning, med möjlighet till suterrängvåning. Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram, som är en del av planbestämmelserna. Förslag till bebyggelse på Karlsborgsplatån Offentlig service Kommunala skolor Tosteröskolan (låg- och mellanstadium) och Karinslundsskolan (högstadium), ligger på 4 km respektive 2 km avstånd. Privata skolor finns i Sundby park, 2 km. Livsmedelsbutiker finns i stadskärnan.

11 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Tillgänglighet Handikappnormerna ska följas. Vägen till de högst belägna tomterna dras upp med små ingrepp i befintlig mark. Lutning på vägen ska högst vara 1:12. Byggnadskultur och Gestaltning För den nya bebyggelsen gäller att dova färgtoner ska användas och att husen ska anpassas till befintliga marknivåer. Planbestämmelserna anger att husen får uppföras i en våning och att falurödfärg, gulockra, svart och grått ska användas i olika kombinationer, vid färgsättning av husen. Tomtmark På Karlsborgsplatån består marken av berg med ett relativt tunt moränlager som är bevuxet med blandskog. Naturmarken ska behållas och inga uppfyllnader av marken får göras i området, därmed minska effekterna av intrånget i skogen. Den nya växtligheten ska väljas så att tomternas karaktär får samhörighet med omgivningen. Förslag till bebyggelse med 36 villatomter.

12 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Stenblock som bevaras på naturmark. Naturelement som stora stenblock inom planområdena ska tas tillvara och utnyttjas vid tomtplanering. Inom Karlsborgsplatån har två av de största skyddas genom planbestämmelse n1, som anger att stenblocken ska bevaras. Tomterna inom Karlsborgsplatån föreslås ha kvar den naturliga vegetationen och endast i liten utsträckning förväntas plantering av gängse trädgårdskaraktär.

13 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Friytor Lek och rekreation Bostäderna kommer att ligga insprängda i naturen. Särskilda ytor för lek och rekreation har inte avsatts i planen. Gator och trafik Tillfart Gator Gång- och cykelväg Parkering Kollektivtrafik Teknisk försörjning Dagvatten Vatten och avlopp El och tele Värme Avfall Bredband Åsbyvägen kommer att nyttjas som tillfart till området. Vägen ses över och förstärks bitvis. Ny vägen till exploateringsområdet föreslås ca 70 m väster om den befintliga bebyggelsen. Inom Karlsborgsplatån föreslås hårdgjorda gator med markerade p-platser för kantstensparkering, samt markerad gångbana för gående. Vid sidan om Åsbyvägen kommer ny gång- och cykelväg att anläggas. Elkabel kommer att läggas i marken för belysning av gång- och cykelvägen. Belysningen föreslås punktvis strakare där den behövs mest, t ex vid korsningar och utfarter och skogspartier. Parkering sker på tomtmark, minst två platser per tomt, samt som kantstensparkering utefter gator för gästparkering. Mellan minst var annan plats ska träd eller annan växtlighet planteras. Området är i dag inte försörjt med kollektiva färdmedel. Närmaste busshållplats finns vid Sundby park, ca 2 km. Dagvatten kommer att omhändertas lokalt och via fördröjningsmagasin ledas vidare till recipient. Området beräknas försörja med kommunalt vatten och avlopp. Förbindelsepunkt kommer att ordnas i Åsbyvägen vid planområdets västra gräns. Elmatning till området utgår från befintlig som förstärks. Ny 20kV-kabel planeras läggas utefter gång- och cykelvägen. Område för nätstation föreslås vid befintlig transformator. Området säkerställs med beteckning E på plankartan. Bostäderna kommer att värmas med vattenburen värme. Bergvärme kombinerat med el föreslås. Fjärrvärme har i dagsläget bedömts allt för oekonomiskt genom höga kostnader för ledningsnätet. Sopor ska källsorteras. Särskilda platser och utrymmen, miljöhus kommer att iordningställas för sophantering. Möjlighet finns för bredbandsanslutning. Tomrör kommer att läggas i samband med dragning av elkabel.

14 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Administrativa Bestämmelser Konsekvenser av planens genomförande Planens genomförandetid är satt till 10 år.(enl beslut från KF ) Tre viktiga utgångspunkter. 1. Planområdet ligger inom riksintresseområdet Mälaren med öar och strandområden, där de samlade natur- och kulturvärde ska värnas och främst det rörliga friluftslivet. 2. Området ligger öster om Tynnelsöfjärden med vattenområden, som utpekats riksintressant för natur och friluftsliv. 3. Området runt Åsby är en levande landsbygd med många hästar. Sammanfattning av konsekvenser: Riksintresset Mälaren med öar och ständer bedöms inte skadas, då en liten markyta tas i anspråk och inga utpekade värden går till spillo. För turismen och friluftslivet kan exploateringen vara positiv, genom att naturområdet mellan Åsby och Tynäs görs lättare tillgängligt från landsidan. Stranden och strandområdet lämnas orört. Inga åtgärder föreslås inom strandskyddsområdet. Gångstigar görs tydligare Den nya bebyggelsen är planerad i anslutning till befintlig villabebyggelse vid Karlsborg. Den högt belägna Karlsborgsplatån förändrar bilden främst från södra delen av Segeröfjärden. Området kommer att bli synligt rakt öster ifrån, men den breda trädridån mellan sjön och exploateringsområdet skärmar av. Boende i tomtområdet kan komma att uppleva de nya bostäderna som ett intrång i sitt närområde. Ingrepp kommer att göras i mark- och naturområdet för vägar och husgrunder. Mellan närmaste bostadstomt och hästhage ligger ett höglänt skogparti. Avståndet fågelvägen är ca 150 m. Trafiken på Åsbyvägen ökar. Möjlighet för befintlig bebyggelse att ansluta till det kommunala VA-nätet. Lagstiftning och riktlinjer. Miljöbalken: Åtgärder får inte vidtas som kan påtagligt skada riksintressena.

15 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Ekologiskt särskilt känsliga områden ska så långt möjligt skyddas. Strandskyddsområdet är 100 m för att trygga platser för allmänheten för bad och friluftsliv. Naturvårdsprogrammet. Tynnelsön med vattenområden utpekas som område av högsta klass. Åtgärder som inte bör vidtas anges i programmet. Tynnelsö Segeröfjärden: För att naturvärdena ska bestå bör vasstäkt ej tillåtas På öarna i fjärden, Tynnelsön, St Rullingen och Skinnpälsarna: För att naturvärdena ska bestå bör ny bebyggelse undvikas Lundbyholme: värdena består om områdets rikedom på lövskog behålls Slutsats Sedan de sex högst belägna villorna flyttats bör bedömningen bli att den föreslagna exploateringen inte kan anses skada de värden som utpekas som riksintressen. Landskapsbilden från sjösidan kommer att i vissa vinklar förändras, men skogssiluetten kommer att bevaras. Mellan bebyggelsen och vattnet finns 100 m naturmark. Inga åtgärder vidtas som enligt naturvårdsprogrammet bör undvikas för att naturvärdena ska bestå. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planarbetet har utförts i samarbete mellan arkitekt Anna Nilsson, Anna Nilsson Arkitektkontor och planarkitekterna Maria Ekdahl och Sara Bergvin, samt planingenjör Marie Jonsson Samhällsbyggnadskontoret. Urmas Bergfeld Tf Plan- o byggchef Anna Nilsson Anna Nilsson Arkitektkontor

16 ANTAGANDEHANDLING rev enl KF Gunilla Östling Tf planingenjör HANDLING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ASPÖ-ÅSBY 2:24, del av STRÄNGNÄS KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tidplan Beslut om samråd PBN jan 2004 Samråd v 6 v 9 Beslut om utställning april 2005 Utställning v 16 v 19 Antagande PBN juni 2005 Antagande KS aug 2005 Antagande KF sep 2005 Lagakraft okt 2005 Genomförandetid Huvudmannaskap Avtal Vägsamfällighet Detaljplanens genomförandetid är 10 år från d planen vunnit laga kraft. Kommunen är inte huvudman för allmänna pla inom planområdet. Exploatören förutsätts ta initiativ till fastighetsb och bekosta de åtgärder som behöver vidtas fö fastigheten ska kunna utnyttjas enligt planens användningssätt. Aspö-Åsby 2:24 ingår i dag i Sundby-Åsby-No vägsamfällighet. Exploateringen medför att väg måste förbättras. Kostnaden tas ut som exploateringskostnader för de nya bostäderna Andelstalen i vägsamfälligheten ska justeras n

17 ANTAGANDEHANDLING rev enl KF bostäder kommer till. Ny gemensamhetsanläggning inrättas för anlä och underhåll av nya vägar i området. Fastighetsrättsliga Frågor Nya fastigheter ska bildas för de i planen föres nya bostäderna och gemensamma ytorna. Gemensam tillfartsväg tillskapas som gemensamhetsanläggning. Ny gemensamhetsanläggning kommer därmed at för anläggande och skötsel av vägen. Gemensamhetsanläggningen kommer förvalta samfällighetsförening. Exploatören ansvarar fö ansökan om fastighetsbildning och gemensamhetsanläggning lämnas till Lantmät Vatten- och avloppsfrågor Planekonomi Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till kommunala va-ledningar. Ny anslutningspunkt kommer att anordnas i Åsbyvägen, direkt väste exploateringsområdet. För utbyggnad av va-le inom området ansvarar exploatören. Exploatören bekostar framtagandet av planhandlingar samt de åtgärder som är nödvä för planens genomförande. Medverkande tjänstemän Genomförandebeskrivningen är utarbetad av A Nilsson Arkitektkontor i samarbete med Samhällsbyggnadskontoret, Magnus Nyström. Urmas Bergfeld Tf Plan- och byggchef Anna Nilsson Anna Nilsson Arkitektkontor

18 ANTAGANDEHANDLING GESTALTNINGSPROGRAM ASPÖ-ÅSBY 2:24 Nybyggnad av bostäder på Tosterö i Strängnäs kommun Aspö-Åsby 2:24 Bebyggelsekaraktärer Husen på Karlsborgsplatån ska följa terrängen, som sluttar mot Mälaren. Det ger utblickar och bra solbelysning. Byggnaderna föreslås i traditionella material och färger. Inga skarpa kulörer ska användas. Arkitekturen ska kombinera tradition med moderna uttryck. Byggnadsdel Utförande Exempel Tak Falsad slätplåt eller betongpannor i grå kulör. Fasader Fönster Socklar Verandor Skorstenar och takanordningar Uthus och garage Mark och Vegetation Puts, tegel, eller träpanel. Dämpade kulörer i samklang med landskapet. Fönster placeras i liv med väggens yttersida och utförs i smäckra dimensioner. Mot sjösidan kan stora fönsterytor användas. Tydliga socklar, som tar upp höjdskillnader. Glasverandor mot sjöutsikten. Kulör lika tak. Garage och förråd i bostadshusen. Grusad gata, kantad med storgatsten. Stödmurar i natursten och betong. Ny vegetation liknande befintlig.

19 1 ANTAGANDEHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Aspö-Åsby 2:24, Tosterö Strängnäs kommun

20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bakgrund Planområdets läge Beskrivning av projektet Planprocessen MKBs syfte och metod Mark Geologi Radon Grundvatten och ytvatten Grundvatten Ytvatten Natur- och kulturmiljö Natur och vegetation Landskapsbild Bebyggelse Fornminnen Friluftsliv och rekreation Energi Transporter Avfallshantering Uppvärmning Teknisk försörjning Vatten och avlopp El, tele Hälsa och säkerhet Trafiksäkerhet Mark- och luftföroreningar Skredrisk Befintlig vattentäkt Allergier Klimat- och ljusförhållanden Social miljö Störningar under byggtiden Arbetsorganisation

21 3 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING INLEDNING Bakgrund Under 1997 utarbetades planprogram och MKB till ett bebyggelseförslag innehållande ca 90 bostäder på fastighetens högst belägna delar. Efter programsamrådet har arbetet varit vilande i avvaktan på fördjupningen av översiktsplanen för Strängnäs stad där planerade utbyggnadsområden redovisas och samlad bedömning gjorts om lämpligheten. Fördjupningen av översiktsplanen för Strängnäs stad, där Aspö-Åsby 2:24 finns med som ett kommande utbyggnadsområde, antogs av fullmäktige Plan- och byggnämnden beslöt att detaljplanearbete kunde startas med ett betydligt färre antal bostäder som utgångspunkt och nu i anslutning till befintlig bebyggelse vid Karlsborg samt i kanten av åkerlandskapet. Enligt Plan- och bygglagen (PBL 5 kap 18 ) ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om detaljplanen medger en användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar som innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark vatten och andra resurser. Planområdets läge Planområdet är beläget ca 2 km norr om Sundby park på Tosterön. Området begränsas i öster av Mälaren och i väster av öppen åkermarken, som är en del av en nord-sydlig dalsänka på Tosteröns södra del. Beskrivning av projektet Det nu gällande förslaget innehåller 36 enbostadshus (en minskning med 30st). Husen är placerade på egna avstyckade tomter. Tomternas storlek föreslås bli mellan m 2. Utbyggnaden föreslås i skogen på en lägre bergsplatån söder om befintligbebyggelse vid Karlsborg. Strandområdet och hela södra delen av fastighetens skogsområde föreslås lämnas orört. Planprocessen Programskedet mynnade ut i ett nytt utbyggnadsförslag med en betydligt lägre exploatering och där andra delar av fastighen tas i anspråk för bebyggelsen. Detaljplanearbetet fortsätter nu i ett samrådsskede där berörda sakägare och myndigheter ska höras. Ändringar efter plansamrådet Vid plansamrådet har framkommit synpunkter som medfört att planförslaget ändrats. Västra delen, kallad Åsby torp utgår i dagsläget och förändringar har gjorts i den östra delen, Karlsborgsplatån. Antalet bostäder minskas från 56 till 36 st. Delen Åsby torp kommer ställas ut längre fram i tiden. MKBs syfte och metod

22 4 Syftet med MKBn är att bedöma den inverkan föreslagen detaljplan får på miljön, människors hälsa och hushållning med mark, vatten och andra naturresurser. MKBn är en vidareutveckling av den tidigare MKB:s, som upprättades i programskedet. Översiktliga mål Miljömål Som övergripande mål för bebyggelsen finns för landet 15 miljökvalitetsmål. För denna exploatering kan det vara relevant att särskilt lyfta fram tre miljömål som också Södermanlands län har fokuserat på. Levande sjöar och vattendrag God bebyggd miljö Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö är ett nationellt mål fastställt av riksdagen som kan vara relevant att peka på i detta sammanhang. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Bostadspolitiska mål Kommunens mål för bostadspolitik finns formulerade i Strängnäs kommuns styrdokument, Strategiska planen. Bland annat förordas att: småskaligheten i våra orter ska bevaras och orternas karaktär skall värnas och förstärkas. boendekriterier som bör lyftas fram är vattennära boende, trädgårdsstad, ekologiskt boende, kommunikationsnära boende och byar på landet samt att nytänkande i planeringen och möjligheterna att hitta nya former för boende eftersträvas. Ur Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Strängnäs stad, antagen Läsanvisningar I det följande beskrivs för de olika frågorna befintliga förhållanden, planens konsekvenser och påverkan samt förslag till åtgärder som kan vara viktiga i sammanhanget. Sist anges konsekvensen av ett 0-alternativ.

23 Planområdenas läge söder om Karlsborg. 5

24 6 MARK Geologi Befintliga förhållanden Enligt den översiktliga geologiska kartan (SGU jordartskarta 1984) består marken i området av urberg och de lågt belägna delarna som åkermarken i västra delen och ängsmarken i öster utgörs av postglacial lera. Urberget är täckt av ett till stora delar tunt moränlager. En del moränfyllda svackor förekommer, mer eller mindre blockrika. Geoteknisk undersökning beräknas utföras i samband med bygglovskedet. Konsekvenser Sprängning för gator och hus kommer att behövas på bergsplatån. För byggnader på lermarken ska lerans mäktighet och stabilitet för grundläggning undersökas. Åtgärder Geologisk grundundersökning kommer att utföras under bygglovskedet. 0-alternativ Ingen förändring Radon Befintliga förhållanden Enligt kommunens översiktliga karta ligger området inom normalriskområde för radon. Ingen särskild undersökning är gjord för området. Konsekvenser Mätningar krävs för att konstatera radonhalten i området.. Åtgärder Mätningar kommer att göras i samband med geoteknisk undersökning och i byggnaderna när husen står klara. Byggnaderna förbereds så att åtgärder som skyddar mot radon kan sättas in om mätningarna visar det. 0-alternativ Ingen åtgärd. GRUNDVATTEN OCH YTVATTEN Grundvatten Befintliga förhållanden Norr om fastigheten finns en vattentäkt som betjänar bostäderna i Karlsborg. Det yttre skyddsområdet till vattentäkten sträcker sig över halva befintliga bostadsområdet och ca 30 m söder om vägen in på Aspö-Åsby 2:24. Fem nya tomter föreslås inom det yttre skyddsområdet.

25 7 Vattenskyddsområdet runt vattentäkten vid Karlsborg. Skyddsbestämmelserna till vattentäkten anger bland annat, att förvaring, hantering och transporter av petroleumprodukter ska ske säkert så inte vätskan kan komma ut. Stationärt uppställd bränsledriven maskin ska ha täta uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Inte heller får fyllnadsmassor eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen tippas eller uppläggas inom området. Konsekvenser Inga ingrepp eller åtgärder får göras som kan leda till försämrad vattenkvalitet i vattentäkten. Åtgärder Ytvatten från hårdgjorda ytor på de tomter som ligger inom skyddsområdet ska ledas ut ur skyddsområdet och via fördröjningsmagasin ledas vidare till recepient. 0-alternativ Ingen förändring. Ytvatten Befintliga förhållanden Fastighetens centrala delar utgörs av en höjdrygg som fördelar ytvattnet mot väster och öster. Vattnet från den östra sidan når snabbt Mälaren, medan den västra sidans ytvatten leds via öppna diken och fördröjs/infiltreras i marken. Konsekvenser Exploateringen medför att större mängder vatten från t ex tak och hårdgjorda ytor kommer att behöva ledas bort. Åtgärd

26 8 Vattnet infiltreras till största delen på tomtmarken. Fördröjningsmagasin kan anläggas i närheten av bostäderna i Karlsborgsplatåns norra del, samt söder om vägen vid Åsby torp. 0-alternativ Ytvattnet kan förväntas infiltreras och försvinna snabbare om växtligheten i området ökar. NATUR- OCH KULTURMILJÖ Naturmiljö och vegetation Riksintressen Exploateringsområdet berörs av två utpekade riksintresseområden, Mälaren med öar och stränder och Tynnelsöfjärden med vattenområden. Mälaren med öar och stränder Aspö-Åsby 2:24 ligger inom riksintressant område enligt 4 kap Miljöbalken. Riksintresseområdet omfattar hela Mälaren med öar och strandområden. Området har utpekats som riksintressant med hänsyn till de samlade kultur- och naturvärdena. Turismen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen skall särskilt beaktas. Åtgärder som påtagligt skadar områdets samlade natur- och kulturvärden eller försvårar friluftslivet i området får inte företas. Tynnelsöfjärden med vattenområden Exploateringsområdet ligger strax utanför riksintresseområdet Tynnelsö med vattenområden. Tynnelsöfjärden är en typisk mälarvik med grunda vattenområden, breda vassar och ett rikt fågelliv. Området utgör riksintresse för natur och friluftsliv enl 3 kap MB. Stora Rullingen och Skinnpälsarna är geologiskt intressanta horstbildningar. Riksintresseområdet sammanfaller med av länsstyrelsen utpekat område för naturvård och friluftsliv och har klassats som klass I, som anger högsta värde. (Se nedan) Området är mest intressant ur botanisk och ornitologisk synpunkt, men är även intressant ur geologisk, kultur- och odlingslandskap samt landskapsbilds (skönhet) synpunkt. Regionalt intresse Marken närmast stranden ingår i område enligt naturvårdsprogrammet för länet, Sörmlands Natur. Detta har som helhet högsta klass gällande botaniska, ornitologiska, geologiska, kulturhistoriska samt landskapsbildsmässiga värden. Det är 20 kvadratkilometer stort och omfattar Tynnelsö, Stora Rullingen, Stora och Lilla Skinnpälsen, samt ca 13 km av stränderna på Selaön och Tosterön. För området som helhet sägs: Vattnen mellan Tosterön och Selaön är delvis mycket grunda." Den stora Tynnelsön delar av viken i två fjärdar utmed fastlandssidan samt kring öarna i viken uppträder breda vassbälten, vilka inåt land ofta övergår i alkärr och strandängar. De stora vassarna äger ett mycket rikt fågelliv. För att naturvärdena ska bestå bör vasstäkt ej tillåtas. Som delområden beskrivs var för sig; Tynnelsö, Stora Rullingen och Skinnpälsarna, samt Lundbyholme. För Tynnelsö och Stora Rullingen anges som riktlinjer att ny

27 9 bebyggelse bör undvikas om naturvärdena ska bestå. Lundbyholmes naturvärden bevaras om dess täta lövskog bibehålls. Bild ur Sörmlands natur visande Tynnelsö med vattenområden som klassats ha högsta naturvärde. Strandskydd Strandskyddsområde, 100 m från stranden gäller. Strandskyddet värnar det allmänna intresset att kunna ha tillgång till stranden. I studien av Mälarens öar och strandområden inom Eskilstuna och Strängnäs kommuner, som är under arbete genom länsstyrelsen i Sörmland föreslås i remissversionen att strandskyddet bör ökas till 300 m för Tynäs Åsby-området. I dag bryts längre vandringar längs stränderna av privata tomter och oländig terräng. Landstigning med båt är heller inte möjlig utefter stranden på grund av de breda vassarna, utom vid udden på fastighetens östra spets, där det i dag finns bryggor för småbåtar. Befintliga förhållanden Det sammanhängande skogsområdet mellan Karlsborg och Tynäs, där exploateringen tar i anspråk en mindre del i nordväst, består av en tydlig bergsrygg med delvis skarpa branter. Höjdryggen skiljer odlingslandskapet i väster från Mälaren i öster. Terrängen är delvis svårframkomlig genom den varierande topografin.

28 10 Granskog växer på bördig mark i svackorna och på blockpartier i strandnära fuktiga miljöer, samt i bryn mot odlingsmarken har skogen varierat lövinslag. Bryn med ädellövmiljöer har högt naturvärde. Strandzonen särskilt i starkt blockiga partier innehåller den mest intressanta skogspartierna med höga naturvärden. Området är värdefullt för den vetenskapliga naturvården genom lägre flora och fauna och fågelliv. Det är främst förekomsten av gamla, grova träd, grov död ved vid stranden och ett artrikt träd- och buskskikt som ger förutsättningar för biologisk mångfald. Den är fuktig samt bevuxen med klibbal och vass och svår framkomlig för vandrare. Bråtorpslund, 400 m norr om planområdet är en värdefull ädellövskog. Bråtorpslund är ett nybildat naturreservat och natura 2000-område. I sumpskogsinventeringen, gjord av skogsvårdsstyrelsen, redovisas en alsumpskog i anslutning till strandkanten ca 200 m söder om Karlborg. Exploateringsområdet Karlsborgsplatån förslås på relativt högt belägen naturmark i anslutning till befintligt tomtområde med villabebyggelse. Området utgör mindre del av det större sammanhängande skogspartiet mellan Karlsborg och Tynäs. Sommaren 1997 utfördes en inventering av områdets biotoper av landskapsarkitektstud Carolina Lundberg, Plan- och byggenheten. Den visar att området, som föreslås för bebyggelse till största delen består av blandskog av hedtyp med tall som karaktärsträd. På de högre partierna och även på en del mindre ställen i branterna är jordtäcket tunt och ibland går berget i dagen. Konsekvenser I anspråkstagande av naturmark för bebyggelse kommer alltid på olika sätt i konflikt med samhällets ambition att bevara det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald. På kort sikt kommer kanske projektet att delvis upplevas negativt och skapa oro, eftersom ett antal människors levnadsmönster kan påverkas vad gäller rekreation och närmiljö m m. T ex kan några ridstigar komma att läggas om. Hotade arter i flora eller fauna eller förekomst av särskilt värdefulla biotoper har inte konstaterats och inte heller någon risk för allvarlig störning. Enligt inventering av Skogsvårdsstyrelsen har inga nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt konstaterats. Särskilt hotade arter i faunan har inte heller hittats inom det berörda området. Barriäreffekten av bebyggelsen för flora, fauna och friluftsliv blir relativt liten då utbyggnadsområdena är små och grönområdena vid sidan om är stora. Genom tillförsel av jord och näringsämnen kring husen kommer området på sikt förändras mot en något annorlunda och mer kultiverad biotop. Denna kan trots små ytor bli artrik. Fågellivet i vassarna förväntas inte påverkas av byggnationen. Attraktiva boendemiljöer skapas. Den tillkommande bebyggelsen innebär ingen förändring i tillgängligheten till de strandnära miljöerna.

29 11 Det nu föreliggande förslaget, då antalet bostäder har minskat till 36 st och byggnaderna är placerade i landskapet, så att skogssiluetten inte bryts, medför att naturvårdsintressena blir betydligt mindre berörda än tidigare. Åtgärder Strandzonen lämnas fri från bebyggelse och anläggningar. Inga tomter eller byggnader föreslås inom 100 m från stranden. Bebyggelsen anpassas vid höjdsättning och placering i möjligaste mån till naturen, framförallt karaktärsträd och hällar. Stora sprängningsarbeten eller omvandlingar av marken ska inte förekomma. Tomterna på den högre belägna delen föreslås ha kvar så mycket som möjligt av den naturliga vegetationen och endast i liten utsträckning förväntas plantering av gängse trädgårdskaraktär. Bebyggelsen föreslås i endast en våning, med möjlighet till suterrängvåning där höjdförhållandena är lämpliga. 0-alternativ Naturen och landskapsbilden förblir orörd. Landskapsbild Befintliga förhållanden Från söder sträcker sig en dalsänka upp mot Åsby och Norrby, vars byggnader ligger högt placerade med åkerlandskapet framför sig. Från Mälaren sett är området ett sammanhängande, högt, skogbevuxet markområde, med stora täta vassar vid strandkanten. Karlsborgs udde mot öster har bebyggelse med strandtomter. Längst ut finns en småbåtsbrygga med båtar sommartid. I väster möter skogen åkerlandskapet med kilar av åkermark som når in i skogen. Det höglänta skogsområdet har bitvis skarpa bergsbranter. Åsbyvägen följer terrängen i kanten mellan skog och åkermark. Konsekvenser Landskapsbilden kommer att påverkas när projektet genomförs. Från Mälaren kommer man att se delar av bebyggelsen på berget. Träd och vegetationsområdet mellan stranden och bebyggelsen kommer dock att inrama byggnaderna. Det nya förslaget med färre bostäder och ändrad placering medför, att landskapsbilden inte blir lika påverkad som vid det tidigare presenterade förslaget. Åtgärder Bestämmelse om hur bebyggelsen ska placeras och utformas för att smälta in i landskapet anges i detaljplanen. Inom hela planområdet gäller planbestämmelse om utökad marklovplikt för trädfällning. Befintlig väg föreslås användas i sin nuvarande vackra sträckning, endast vissa förbättringar görs. 0-alternativ Landskapsbilden bevaras. En förutsättning är dock att betesmarken och odlingsmarken betas eller odlas.

30 12 Bebyggelse Befintliga förhållanden Planområdet är obebyggt i dag. Norr där om ligger Karlborgs tomtområde med 18 tomter. Husen har tillkommit från mitten av 1900-talet och framåt. Byggnaderna har skiftande karaktär och storlek. Konsekvenser Den nya bebyggelsen kommer att bli ett påtagligt inslag i omgivningarna. Åtgärder Bebyggelsen i Karlsborgsplatån på berget kommer att byggas i en våning med möjlighet till vindsinredning och suterrängvåning. Färgsättningen föreslås harmoniera med naturens i styrka och mörkhet. Gestaltningsprogrammet utgör en del av planbestämmelserna. 0-alternativ Ingen snabb förändring. Nya tomter kan komma att styckas av efter hand utan planläggning. Fornminnen Befintliga förhållanden Området ligger i en rik kulturbygd med en varierande fornlämningsbild med tyngdpunkt i brons och järnålder. Sörmlands museum utförde en arkeologisk utredning under sommaren och hösten I norra delen av området finns en sedan tidigare registrerad fornlämning i form av en stensättning. Ytterligare gravar påträffades. Väster om stensättningarna påträffades härdar av förhistorisk karaktär. Längre ner i området finns en rest sten vid en grav, samt flera andra stensättningar. Spår av sentida bebyggelse påträffades, dels rester av en handelsträdgård och dels spår från bergshantering. Handelsträdgården låg i norra delen vid den låglänta ängsmarken. I södra delen syns spår efter gruvdrift. Tydliga spår finns i berget. Skriftliga belägg finns för brytning av kobolt, koppar och svavelkis från 1800talets början. I början av 1900-talet bröts fältspat. Under oktober 2004 har arkeologisk förundersökning gjort för att avgränsa fornlämningsområdet med gravfält och boplats, RAÄ161 mot exploateringsområdet. Resultatet av undersökningen visar att formlämningen troligen inte innehåller någon boplats, utan ett endast gravfält. Fornlämningens begränsning går längs med den skogsväg som löper strax söder om RAÄ161. Exploateringsområdet föreslås söder om skogsvägen och fornlämningen kommer därför inte att beröras av den föreslagna exploateringen.

31 13 Konsekvenser Byggnader och markanläggningar kan komma i konflikt med fornlämningsområdena. Åtgärder Bebyggelsegrupperna har placerats utanför markerade fornlämningsobjekt. En tydligt markerad stensättning med en rest sten kommer att kunna användas för information till de nya innevånarna om områdets tidiga historia. Informationstavla föreslås sättas upp. 0-alternativ Ingen förändring mot dagsläget. FRILUFTSLIV OCH REKREATION Befintliga förhållanden Riksintresse Se under rubriker kulturmiljö och naturmiljö. Det rörliga friluftslivet har intressen i området, framförallt på lokal nivå. Skogspartiet används framförallt av närboende för promenader och ridning, samt svamp- och bärplockning i södra delen närmast Tynäs. Skogsområdet mellan Tynäs och Åsby är tätortsnära och ger även resurssvaga grupper möjlighet till rekreation i varierad natur. Genom sin omfattning och sitt ostörda läge har området ett rekreationsvärde, vilket de många stigarna tyder på. Skogsvägen mellan Tynäs och Åsby är den gamla förbindelsen mellan gårdarna, som användes innan Tynäsvägen fanns. Tillgängligheten till stranden är dock liten med dess täta strandvegetation och vass. Konsekvenser Delar av promenadstigar och ridvägar kan komma i konflikt med den nya bebyggelsen. Naturområdena blir lättare att nå genom utbyggnaden av exploateringsområdena. Åtgärder Nya stigar anordnas, där de gamla försvinner på grund av den nya bebyggelsen. Viktigast är gångförbindelsen mellan Åsby och Tynäs. 0-alternativ Ingen förändring. ENERGI Befintliga förhållanden Nya exploateringar i Strängnäs ansluts till fjärrvärmenätet, som är under utbyggnad. Fjärrvärmecentral finns vid Sundby park. Befintliga villor i Karlsborg uppvärms med olja och el, kanske enstaka bergvärmeanläggning. Konsekvenser Exploateringen är för liten för att anslutas till fjärrvärmenätet. Anslutning bedöms inte som ekonomiskt möjlig, på grund av den långa ledningsdragningen.

32 14 Åtgärder Den nya bebyggelsen planeras med vattenburna uppvärmningssystem, som möjliggör användning av bergvärme och solfångare. 0-alternativ Ingen förändring. Transporter Befintliga förhållanden Åsbyvägen trafikeras av de boende i området, skolskjuts och tidvis av lantbrukets maskiner. Konsekvenser Vägen kommer att belastas betydligt mera än i dag, när området är fullt utbyggt. Exploateringen medför att trafiken ökar med ca 36 x 5 fordonsrörelser = 180 fordon per dygn. Åtgärder Vägen förbättras och gång- och cykelväg anläggs, samt belysning sätts upp på några ställen. 0-alternativ Ingen förändring. Avfallshantering Konsekvenser Bostäderna alstrar hushållssopor som transporteras från området varannan vecka. Åtgärder Gemensamma utrymmen miljöhus byggs där de boende kan sortera sina sopor. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp De nya bostäderna kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet för vatten och spillvatten. Anslutningspunkt kommer att ordnas i Åsbyvägen invid planområdets västra gräns. El, tele Befintliga ledningar förstärks. HÄLSA OCH SÄKERHET Trafiksäkerhet

33 15 Befintliga förhållanden Åsbyvägen är ca 5 m bred och belagd med oljegrus från Sundby park till avtagsvägen mot Norrby. Gående och cyklar använder samma utrymme som bilarna. Konsekvenser När området är fullt utbyggt beräknas trafiken att öka med ca 180 fordon per dygn. Säkerheten för gående och cyklister blir sämre om inget görs åt vägen och trafiken ökar. Åtgärder Vägren förstärks och särskild gång och cykelväg byggas vid sidan om den befintliga vägen. 0-alternativ Ingen förändring. Inga åtgärder vidtas. Mark- och luftföroreningar Befintliga förhållanden Området har använts för odling och skogsbruk varför några markföroreningar inte befaras inom området. Några källor som tillför luftföroreningar till luften finnas inte omgivningarna. Konsekvenser Vatten från hårdgjorda ytor med biltrafik kan innehålla oljerester. Åtgärder Golvbrunnar i garage ska installeras med oljeavskiljare och biltvätt på tomtmark får inte ske om inte vattnet leds via oljeavskiljare ut i avloppet. 0-alternativ Ingen förändring. Skredrisk Befintliga förhållanden Skredrisken i området har inte analyserats, men allmänt kan konstateras att sluttningar i strandområden och särskilt lerjordar kan ge upphov till skred när de belastas. Ängsmarken som tidigare används för odling och trädgårdsmästeri kan eventuellt vara ett skredriskområde. Konsekvenser Vid byggande på områden med skredrisk skall grundläggningen ske med hänsyn till skredkänsligheten och om uppfyllning av marken föreslås skall även detta ske på ett sätt som inte kan orsaka markskred. Även små påförda jordmassor kan orsaka stora sättningar. Åtgärder Markområdet som tidigare varit trädgårdsmästeri undantas från bebyggelse. Ytvatten från bergsplatån kommer genom avskärande diken och dränering att ledas till infiltration/fördröjningsmagasin.

34 16 Vägbanken kommer att förstärkas vid utbyggnaden. Detta har en stabiliserande inverkan på jordlagren. 0-alternativ Ingen förändring. Befintlig grundvattentäkt Befintliga förhållanden Vattentäkten som betjänar bostäderna i Karlsborg ligger norr om planområdet. Det yttre skyddsområdet för vattentäkten sträcker sig ner mot och över några av de föreslagna tomterna. Konsekvenser Dagvatten från hårdgjorda ytor kan försämra vattenkvalitén. Åtgärder Dagvatten inom skyddsområdet måste ledas ut ur området innan det infiltreras/fördröjs i vattenmagasin. 0-alternativ Ingen förändring. Allergier Befintliga förhållanden I området mellan Sundby park och Bråtorp finns ett flertal hästhagar och stall för hästar. I en förstudie för kommande forskningsprojekt om hästhållning och bostäder Hästen i landskapet SLU, Alnarp 2002 framhålls att rädslorna och okunskapen är stor när det gäller hästhållning. Bland annat diskuteras de i planeringssammanhang angivna skyddsavstånden. Skyddsavståndet 500 m bygger på en studie från 1975 gjord på svinstallar med djur. En besättning som i relation till den normala hästanläggningen är mycket stor. Studien från 1975 anger även att flytgödselsystem luktar mycket mer än vad fastgördselsystem gör. Fastgödselsystem är helt dominerande vid hästhållning. Jordbruksverkets praxis bygger på att 10 slaktsvin motsvarar en djurenhet, d v s en häst eller en ko. Den vanligaste hästanläggningen på 1-5 djur är liten. Skyddsavståndet 500 m krävs för svin motsvarar hästar, vilket är en mycket stor anläggning. Den typen av anläggningar finns inte i trakten runt Åsby Norrby. De mest allergena djuren är gnagare och kattdjur, enligt allergiutredningen SOU: Hästar är dock de mest allergiframkallande av tamboskapen. Under 2003 har miljödomstolen i Stockholm avgjort en tvist mellan hästägare och närboende. Domstolen menade i sin dom att boende på landet bör tåla att hästar finns i närmiljön. Konsekvenser Allergigener finns i luften och kan ge allergiska reaktioner. Den småskaliga hästhållningen i omgivningarna kan ha negativ påverkan på allergikänsliga människor. Åtgärder Delområdet Åsby torp ställs inte ut för granskning nu. Problematiken hästar och bostäder kommer att utredas ytterligare innan planprocessen fortsätter för den delen av Aspö-Åsby 2:24.

35 17 0-alternativ Ingen förändring. Klimat- och ljusförhållanden Befintliga förhållanden De föreslagna områdena är väl solbelysta. Bebyggelsen på bergsplatån kommer att bli utsatt för vindar genom det höga läget. I Strängnästrakten är sydvästlig till västlig vindriktning förhärskande ca 75-95%. Genom att bebyggelsen är placerad på en östsluttning kan nedkylning genom blåst bli stor vid sydöstliga vindar på vintern, när vinden kyls av över Segeröfjärden. På hösten blir klimatet extra milt på grund av det varmare vattnet. Konsekvenser Boendemiljön på de högsta områdena kan bli utsatt och blåsig. Åtgärder Vindskyddade lägen för utevistelse ordnas på tomtmark mot husfasader och plank. 0-alternativ Ingen förändring. SOCIAL MILJÖ Befintliga förhållanden Tomtområdet Karlsborg har tillkommit under en lång tid, därför är åldersfördelningen relativt jämn. Inom denna del av Tosterön finns många hästintresserade att döma av de många betande hästarna. Konsekvenser Barnkonsekvenser Åsby planeras för att bli tryggt och upplevelserikt och ge en god uppväxtmiljö för barnen. Bostadsnära naturmiljö har stor betydelse för t ex barnens uppväxt. Detta tillsammans med de vuxnas naturintresse, kommer troligen att vara ett argument att flytta just hit. Barn kommer att finna många roliga lekplatser i områdets närhet och får troligen många lekkamrater i närheten av sitt hem. Till nackdel för barnen är den relativt långa skolvägen, men förutsatt att den ordnas trafiksäkert, kan en vacker skolväg ge positiva upplevelser, motion och gemenskap. Skola och daghem finns i Sundby park, ca 2 km. Till Tosteröskolan, den kommunala skolan är det 3,5 km. Jämställdhet Vardagslivet gynnas om båda könen kan dela på ansvar. Utredningar visar att männen oftast arbetar längre från hemmet än kvinnorna. Närhet till kommunal och offentlig service är därför viktigt för kvinnor. Bostadsbebyggelse på Aspö-Åsby 2:24 kan i någon mån missgynna jämställdheten.

36 18 Åtgärder Detaljplanen kommer att ge möjlighet för olika kategorier av människor att bosätta sig i området. 0-alternativ Ingen förändring. STÖRNINGAR UNDER BYGGTIDEN Störningar kan förekomma under byggtiden främst för boende vid Åsbygård och tomtområdet Karlsborg. Nybyggnationen kommer att planeras i utbyggnadsetapper, med start i de inre delarna för att minimera störningarna. Uppsatta riktvärden för buller och arbete på dagtid ska följas. ARBETSORGANISATION Planarbetet utförs av Anna Nilsson Arkitektkontor i samarbete med Samhällbyggnadskontoret, miljöstrateg Bertil Antonsson, enhetschef Ulla Hallin, kommunekolog Anna-Lena Lennström och planarkitekt Maria Ekdahl. Strängnäs Reviderad Anna Nilsson

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Stenby 1:17, del av, Enhammarshöjden på Tosterö, Strängnäs kommun

Stenby 1:17, del av, Enhammarshöjden på Tosterö, Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret Plan Bygg Miljö LAGA KRAFTBEVIS Datum Dnr 2007-09-04 PBN/2004:729 Stenby 1:17, del av, Enhammarshöjden på Tosterö, Strängnäs kommun Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun beslutade

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl 1(14) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE FUNÄSDALEN 32:25, m fl HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2009-06-11 REVIDERAD 2010-05-06 Planområdet Planförfattare:

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7 Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad, Tranås kommun Upprättad i september 2008 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 68/08 Planområde Byggnadsnämndens beslut om samråd

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, komplettering

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, komplettering Samhällsbyggnadskontoret Plan- och byggenheten ANTAGANDEHANDLING 1 (5) 2004-10-27 Detaljplan för SUNDBY STRAND 3 del av Toresunds-Sundby 1:1, Stallarholmen, Strängnäs Kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564

Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564 1(11) Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564 Upprättad den 24 sept 2013 Laga kraft 2014-04-28 Antagandehandling Planbeskrivning Miljöbedömning Planens

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/48.319 Dp16-C-5:3 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Gestaltningsprogram Detaljplan

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Gärdeby bystuga Rättviks kommun, Dalarnas län

Gärdeby bystuga Rättviks kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Det här dokumentet är OCRbehandlad för att öka tillgängligheten till innehållet. Originalet finns på miljö- och plankontoret, Rättviks kommun. Gärdeby bystuga Rättviks

Läs mer

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn DOROTEA KOMMUN 1 Dorotea kommun 2016-03-18 Tfn 0942-14160 Barbro Sundström Tfn 031-141366 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER PÅ DEL AV AVASJÖ 1:18 i Borgafjäll, Dorotea kommun P L A N B E S K

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 1(7) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling

Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2005-08-25 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2006-05-05 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2, 2006-12-05 Reviderad 2007-11-30 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling Dnr 03-100

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser.

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser. Antagandehandling 2010-12-06 Dnr 2009/2094 Detaljplan för del av Gyljeryd 1:3 (Kärleksudden) Mullsjö Mullsjö kommun Godkännande: 2010-10-26, 77, BN Antagande: 2010-12-21, 152, KF Laga kraft: 2011-07-21

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6]

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] 2010-05-19 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 1(9) PLANBESKRIVNING. Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län HANDLINGAR

SAMRÅDSHANDLING 1(9) PLANBESKRIVNING. Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län HANDLINGAR Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län SAMRÅDSHANDLING 1(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1 (5) tillhörande

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1 (5) tillhörande 1 (5) PLANBESKRIVNING tillhörande DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING Katrineholms kommun Upprättad på Stadsarkitektkontoret i Katrineholm 2010-05-18 2 (5) DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

PLANBESKRIVNING DP 150

PLANBESKRIVNING DP 150 1 (8) PLANBESKRIVNING DP 150 DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, STORA KALVÖ, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN LAGA KRAFT 2014-07-24 2 (8) DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för GRANNÄS 1:26 M FL BOSTADSOMRÅDE VID NORRA VISEN, AMBJÖRNARP TRANEMO KOMMUN. Detaljplanens syfte

Detaljplan för GRANNÄS 1:26 M FL BOSTADSOMRÅDE VID NORRA VISEN, AMBJÖRNARP TRANEMO KOMMUN. Detaljplanens syfte Detaljplan för GRANNÄS 1:26 M FL BOSTADSOMRÅDE VID NORRA VISEN, AMBJÖRNARP TRANEMO KOMMUN BEHOVSBEDÖMNING Underlag för identifiering av aspekter som kan medföra konsekvenser för miljön, hälsan eller hushållningen

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun Vy visar del av fastigheten med befintligt bostadshus. Tillägg till gällande detaljplan "Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Kaggebo 2:1, Tjust Eds kommun". Detaljplan för fastigheten Kaggebo

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Inga tekniska utredningar har utförts.

Inga tekniska utredningar har utförts. 1(2) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-12-25 Detaljplan för Viksjö 7:58 och del av Viksjö 7:7, Rörsångarvägen Skokloster Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer