STRÄNGNÄS KOMMUN. Detaljplan för Aspö-Åsby 2:24, del av, i Tosterö kommundel, Strängnäs kommun LAGA KRAFTBEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÄNGNÄS KOMMUN. Detaljplan för Aspö-Åsby 2:24, del av, i Tosterö kommundel, Strängnäs kommun LAGA KRAFTBEVIS"

Transkript

1

2 STRÄNGNÄS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Plan Bygg Miljö LAGA KRAFTBEVIS Datum Dnr PBN/1997:174 Detaljplan för Aspö-Åsby 2:24, del av, i Tosterö kommundel, Strängnäs kommun Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun beslutade enligt 182 om antagande av rubricerad detaljplan. Kommunens beslut har överklagats till Länsstyrelsen, Länsstyrelsen har avslagit överklagandena Länsstyrelsens beslut har överklagats till Regeringen, Regeringen har avslagit överklagandet Förslaget har därmed vunnit laga kraft Gunilla Östling

3 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Gunilla Östling Tf planingenjör HANDLING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ASPÖ-ÅSBY 2:24, del av STRÄNGNÄS KOMMUN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR: Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Miljökonsekvensbeskrivning Utlåtande Utställningsredogörelse Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

4 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANDATA Lägesbestämning Ändring av planområde Arial Markägoförhållanden Planen har tagits fram för att göra det möjligt att skapa småhustomter med lantligt läge. Planområdet är beläget på Tosteröns södra del, öster om Åsbygård. I norr gränsar området till Karlsborgs tomtområde. Delen Åsby torp utgår i avvaktan på utredning om fornlämningar och hälsoeffekterna med hänsyn till hästverksamheten i grannskapet. Vid Karlsborgsplatån har naturmark och vattenområde lagts till planområdet. Planområdet är ca 19 ha och den bebyggda delen ca 4 ha. Marken ägs av Byggnads AB Karl Sundström. TIDIGARE STÄLL- NINGSTAGANDEN Översiktliga planer I fördjupningen av översiktsplanen över Strängnäs stad är markområdet angivet som kommande utbyggnadsområde. Markområdet ligger inom riksintresseområdet Mälarens öar och stränder enligt 4 kap miljöbalken. Riksintresset är utpekat med hänsyn till dess samlade natur- och kulturvärden. Inom området ska turismens och friluftslivets intressen beaktas och främst av dessa det rörliga friluftslivet. Öster om markområdet ligger Mälaren med Segeröfjärden och norr om den Tynnelsöfjärden. Tynnelsöfjärden med vattenområden, är riksintressant för natur och friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken. Tynnelsöfjärden är en typisk mälarvik med grunda vattenområden, breda vassar och ett rikt fågelliv. Stora Rullingen och Skinnpälsarna är geologiskt intressanta horstbildningar. Tynnelsöfjärden är även av länsstyrelsen utpekat område för naturvård och friluftsliv i Naturvårdsprogrammet för länet och har klass I, som anger högsta värde. Området är mest intressant ur botanisk och ornitologisk synpunkt, men är även intressant med hänsyn till geologi, kultur- och odlingslandskap samt landskapsbild (skönhet). Detaljplaner Området är inte tidigare planlagt.

5 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Kommunala beslut Plan- och byggnämnden beslöt att detaljplanearbete kunde startas. Samråd har skett för ett planförslag, som omfattade ett större område än det som nu går vidare för utställning. Delen Åsby torp kommer att ställas ut för plangranskning vid en senare tidpunkt. Miljökonsekvensbeskrivning Barnkonsekvens beskrivning Hälsokonsekvens beskrivning Jämställdhetskonsekvensbeskrivning Särskild miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Verksamheterna planen tillåter bedöms medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark vatten och andra resurser, så att krav på MKB ställs enligt PBL 5:18. Ur barnens perspektiv har området förutsättningar att bli tryggt och upplevelserikt och ge en god uppväxtmiljö. Bostadsnära naturmiljö har stor betydelse för barnens uppväxt. Barn kommer troligen att finna många roliga lekplatser i områdets närhet och kommer att kunna få många lekkamrater i närheten av sitt hem eftersom antalet hus är relativt många. Till nackdel för barnen är den relativt långa skolvägen. Senareskolan, Karinslundsskolan, friskolor för tidigare- och senareskolor, samt daghem finns i Sundby park, avstånd ca 2 km. Till Tosteröskolan, den kommunala tidigareskolan är det 3,5 km. Boplatser i en harmonisk miljö och med förankring i en levande kulturbygd är positivt för människors välbefinnande. Närheten till skog och mark för promenader gör det lätt att få motion och naturupplevelser, som är bra för ett hälsosamt liv. Utredningar visar att männen oftast arbetar längre från hemmet än kvinnorna. Närhet till kommunal och offentlig service är därför viktigt för kvinnor. Bostadsbebyggelse på Aspö-Åsby 2:24 kan i någon mån missgynna jämställdheten.

6 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mellan Karlsborg och Karlsvik vid Tynäs sträcker sig ett skogsparti med en tydlig bergsrygg som delvis har skarpa branter. Höjdryggen skiljer odlingslandskapet i väster från Mälaren i öster. Terrängen är delvis svårframkomlig genom den varierande topografin. Granskog växer på bördig mark i svackorna och på blockpartier i strandnära fuktiga miljöer. Bryn med ädellövträd har högt naturvärde och finns i kanten mot åkermarken på flera ställen. Exploateringen tar i anspråk en liten del av skogsområdet i direkt anslutning till befintlig bebyggelse vid Karlsborg. Exploateringsområdet sett från vattnet Strandzonen särskilt i starkt blockiga partier innehåller den mest intressanta skogspartierna med höga naturvärden. Området är värdefullt för den vetenskapliga naturvården, genom lägre flora

7 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT och fauna och fågelliv. Det är främst förekomsten av gamla, grova träd, grov död ved vid stranden och ett artrikt träd- och buskskikt som ger förutsättningar för biologisk mångfald. Strandzonen är fuktig samt bevuxen med klibbal och vass och svårframkomlig för vandrare. Enligt Naturvårdsprogrammet i länet Sörmlands Natur har vattenområdet och strandkanten öster om planområdet högsta klass gällande botaniska, ornitologiska, geologiska, kulturhistoriska samt landskapsbildsmässiga värden. Det är 20 kvadratkilometer stort och omfattar Tynnelsö, Stora Rullingen, Stora och Lilla Skinnpälsen, samt ca 13 km av stränderna på Selaön och Tosterön. Exploateringsområdet ligger utanför detta riksintresseområde och i länet högt klassade naturområde. Exploateringsområden I detaljplaneförslagets samrådshandling redovisades två utbyggnadsdelar. Nu föreslås att endast Karlsborgsplatån ställs ut för granskning och Åsby torp kommer att gå vidare i planprocessen i ett senare skede. Den förslagna bebyggelsen har dragits ner från höjdpartiet i nordväst så att skogssiluetten kan bevaras. Tillfarten har lagts längre från befintlig bebyggelse och naturmarken runt den föreslagna bebyggelsen har lagts till planområdet, med användningsbestämmelse, Natur. Sommaren 1997 utfördes en inventering av områdets biotoper av landskapsarkitektstud Carolina Lundberg, Plan- och byggenheten. Den visar att området där Karlsborgsplatån föreslås till största delen består av blandskog av hedtyp med tall som karaktärsträd. På de högre partierna är jordtäcket tunt och berget går i dagen på flera ställen. Planförslaget innebär att strandzonen lämnas fri från bebyggelse. Inga tomter, byggnader eller anläggningar föreslås inom 100 m från stranden. Bebyggelsen anpassas vid höjdsättning och placering till naturen, framförallt karaktärsträd och hällar. Stora sprängningsarbeten eller omvandlingar av marken ska inte förekomma. Inom hela planområdet gäller utökad marklovplikt för trädfällning. Geologi Planområdet består av urbergsgrund med berg i dagen på flera ställen. Marken i de lägre belägna delarna utgörs av glacial lera. (Jordartskartan 1984, SGU)

8 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Radon Fornlämningar Området ligger inom normalriskområde för radon, enligt kommunens radonriskkarta. Sörmlands museum utförde en arkeologisk utredning under sommaren och hösten I norra delen av området finns stensättningar, kända sedan tidigare. Ytterligare gravar påträffades. Väster om stensättningarna påträffades härdar av förhistorisk karaktär. Längre ner i området finns en rest sten vid en grav, samt flera andra stensättningar. Under oktober 2004 har arkeologisk förundersökning gjort för att avgränsa fornlämningsområdet med gravfält och boplats, RAÄ161 mot exploateringsområdet. Resultatet av undersökningen visar att formlämningen troligen inte innehåller någon boplats, utan ett endast gravfält. Fornlämningens begränsning går längs med den skogsväg som löper strax söder om RAÄ161. Exploateringsområdet föreslås söder om skogsvägen och fornlämningen kommer därför inte att beröras av den föreslagna exploateringen.

9 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Generalstabens karta från 1868, rättad 1903, visar att området var bebyggt och att vägen till Åsby och Norrtorp fanns. Till Tynäs kom man via Åsby genom skogen.vägen är kvar i form av en skogsstig. Spår av sentida bebyggelse finns i området, en handelsträdgård i norra delen, vid den låglänta ängsmarken. I söder finns lämningar efter gruvdrift. Skriftliga belägg finns för brytning av kobolt, koppar och svavelkis från 1800talets början. I början av 1900-talet. Skyddsområde Vattentäkt Tomtområdet Karlsborg tar sitt dricksvatten från en vattentäkt belägen på åkern väster om tomtområdet. Till vattentäkten hör ett inre och ett yttre skyddsområde. Halva befintliga tomtområdet, liksom två föreslagna tomter på åkergipen och en tomt i kanten av skogen ligger inom vattentäktens yttre skyddsområde. Inga åtgärder eller utsläpp på marken t ex dropp av olja och bensin får förekomma, som kan skada vattentäkten. Skyddsområde för vatten

10 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Bebyggelsen Befintlig Bebyggelsemiljö Åsby gård är högt belägen på en moränkulle nordväst om planområdet. Bebyggelsen är delvis gammal med traditionellt lantlig utformning. Någon byggnad sticker ut genom sin okonventionella färgsättning. En sentida ekonomibyggnad för hästhållning ligger nedanför gården i en hästhage. Tomtområdet Karlsborg, som gränsar till planområdet i norr har en blandad villabebyggelse tillkommen under andra halvan av1900- talet. Nya bostäder Karlsborgsplatån som ligger på berget innehåller ett trettiotal tomter. Bebyggelsen föreslås ha putsade fasader eller fasader av träpanel. Taken ska vara mörkgrå eller svarta. Husen kan gärna förses uppglasade verandor mot sjön. Tillåten byggnadsyta för bostadshus högst 160 m 2 och 30 m 2 för garage. På de höga partierna tillåts en våning, med möjlighet till suterrängvåning. Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram, som är en del av planbestämmelserna. Förslag till bebyggelse på Karlsborgsplatån Offentlig service Kommunala skolor Tosteröskolan (låg- och mellanstadium) och Karinslundsskolan (högstadium), ligger på 4 km respektive 2 km avstånd. Privata skolor finns i Sundby park, 2 km. Livsmedelsbutiker finns i stadskärnan.

11 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Tillgänglighet Handikappnormerna ska följas. Vägen till de högst belägna tomterna dras upp med små ingrepp i befintlig mark. Lutning på vägen ska högst vara 1:12. Byggnadskultur och Gestaltning För den nya bebyggelsen gäller att dova färgtoner ska användas och att husen ska anpassas till befintliga marknivåer. Planbestämmelserna anger att husen får uppföras i en våning och att falurödfärg, gulockra, svart och grått ska användas i olika kombinationer, vid färgsättning av husen. Tomtmark På Karlsborgsplatån består marken av berg med ett relativt tunt moränlager som är bevuxet med blandskog. Naturmarken ska behållas och inga uppfyllnader av marken får göras i området, därmed minska effekterna av intrånget i skogen. Den nya växtligheten ska väljas så att tomternas karaktär får samhörighet med omgivningen. Förslag till bebyggelse med 36 villatomter.

12 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Stenblock som bevaras på naturmark. Naturelement som stora stenblock inom planområdena ska tas tillvara och utnyttjas vid tomtplanering. Inom Karlsborgsplatån har två av de största skyddas genom planbestämmelse n1, som anger att stenblocken ska bevaras. Tomterna inom Karlsborgsplatån föreslås ha kvar den naturliga vegetationen och endast i liten utsträckning förväntas plantering av gängse trädgårdskaraktär.

13 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Friytor Lek och rekreation Bostäderna kommer att ligga insprängda i naturen. Särskilda ytor för lek och rekreation har inte avsatts i planen. Gator och trafik Tillfart Gator Gång- och cykelväg Parkering Kollektivtrafik Teknisk försörjning Dagvatten Vatten och avlopp El och tele Värme Avfall Bredband Åsbyvägen kommer att nyttjas som tillfart till området. Vägen ses över och förstärks bitvis. Ny vägen till exploateringsområdet föreslås ca 70 m väster om den befintliga bebyggelsen. Inom Karlsborgsplatån föreslås hårdgjorda gator med markerade p-platser för kantstensparkering, samt markerad gångbana för gående. Vid sidan om Åsbyvägen kommer ny gång- och cykelväg att anläggas. Elkabel kommer att läggas i marken för belysning av gång- och cykelvägen. Belysningen föreslås punktvis strakare där den behövs mest, t ex vid korsningar och utfarter och skogspartier. Parkering sker på tomtmark, minst två platser per tomt, samt som kantstensparkering utefter gator för gästparkering. Mellan minst var annan plats ska träd eller annan växtlighet planteras. Området är i dag inte försörjt med kollektiva färdmedel. Närmaste busshållplats finns vid Sundby park, ca 2 km. Dagvatten kommer att omhändertas lokalt och via fördröjningsmagasin ledas vidare till recipient. Området beräknas försörja med kommunalt vatten och avlopp. Förbindelsepunkt kommer att ordnas i Åsbyvägen vid planområdets västra gräns. Elmatning till området utgår från befintlig som förstärks. Ny 20kV-kabel planeras läggas utefter gång- och cykelvägen. Område för nätstation föreslås vid befintlig transformator. Området säkerställs med beteckning E på plankartan. Bostäderna kommer att värmas med vattenburen värme. Bergvärme kombinerat med el föreslås. Fjärrvärme har i dagsläget bedömts allt för oekonomiskt genom höga kostnader för ledningsnätet. Sopor ska källsorteras. Särskilda platser och utrymmen, miljöhus kommer att iordningställas för sophantering. Möjlighet finns för bredbandsanslutning. Tomrör kommer att läggas i samband med dragning av elkabel.

14 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Administrativa Bestämmelser Konsekvenser av planens genomförande Planens genomförandetid är satt till 10 år.(enl beslut från KF ) Tre viktiga utgångspunkter. 1. Planområdet ligger inom riksintresseområdet Mälaren med öar och strandområden, där de samlade natur- och kulturvärde ska värnas och främst det rörliga friluftslivet. 2. Området ligger öster om Tynnelsöfjärden med vattenområden, som utpekats riksintressant för natur och friluftsliv. 3. Området runt Åsby är en levande landsbygd med många hästar. Sammanfattning av konsekvenser: Riksintresset Mälaren med öar och ständer bedöms inte skadas, då en liten markyta tas i anspråk och inga utpekade värden går till spillo. För turismen och friluftslivet kan exploateringen vara positiv, genom att naturområdet mellan Åsby och Tynäs görs lättare tillgängligt från landsidan. Stranden och strandområdet lämnas orört. Inga åtgärder föreslås inom strandskyddsområdet. Gångstigar görs tydligare Den nya bebyggelsen är planerad i anslutning till befintlig villabebyggelse vid Karlsborg. Den högt belägna Karlsborgsplatån förändrar bilden främst från södra delen av Segeröfjärden. Området kommer att bli synligt rakt öster ifrån, men den breda trädridån mellan sjön och exploateringsområdet skärmar av. Boende i tomtområdet kan komma att uppleva de nya bostäderna som ett intrång i sitt närområde. Ingrepp kommer att göras i mark- och naturområdet för vägar och husgrunder. Mellan närmaste bostadstomt och hästhage ligger ett höglänt skogparti. Avståndet fågelvägen är ca 150 m. Trafiken på Åsbyvägen ökar. Möjlighet för befintlig bebyggelse att ansluta till det kommunala VA-nätet. Lagstiftning och riktlinjer. Miljöbalken: Åtgärder får inte vidtas som kan påtagligt skada riksintressena.

15 STRÄNGNÄS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Samhällsbyggnadskontoret rev enl KF Plan- och byggenheten LAGA KRAFT Ekologiskt särskilt känsliga områden ska så långt möjligt skyddas. Strandskyddsområdet är 100 m för att trygga platser för allmänheten för bad och friluftsliv. Naturvårdsprogrammet. Tynnelsön med vattenområden utpekas som område av högsta klass. Åtgärder som inte bör vidtas anges i programmet. Tynnelsö Segeröfjärden: För att naturvärdena ska bestå bör vasstäkt ej tillåtas På öarna i fjärden, Tynnelsön, St Rullingen och Skinnpälsarna: För att naturvärdena ska bestå bör ny bebyggelse undvikas Lundbyholme: värdena består om områdets rikedom på lövskog behålls Slutsats Sedan de sex högst belägna villorna flyttats bör bedömningen bli att den föreslagna exploateringen inte kan anses skada de värden som utpekas som riksintressen. Landskapsbilden från sjösidan kommer att i vissa vinklar förändras, men skogssiluetten kommer att bevaras. Mellan bebyggelsen och vattnet finns 100 m naturmark. Inga åtgärder vidtas som enligt naturvårdsprogrammet bör undvikas för att naturvärdena ska bestå. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planarbetet har utförts i samarbete mellan arkitekt Anna Nilsson, Anna Nilsson Arkitektkontor och planarkitekterna Maria Ekdahl och Sara Bergvin, samt planingenjör Marie Jonsson Samhällsbyggnadskontoret. Urmas Bergfeld Tf Plan- o byggchef Anna Nilsson Anna Nilsson Arkitektkontor

16 ANTAGANDEHANDLING rev enl KF Gunilla Östling Tf planingenjör HANDLING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ASPÖ-ÅSBY 2:24, del av STRÄNGNÄS KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tidplan Beslut om samråd PBN jan 2004 Samråd v 6 v 9 Beslut om utställning april 2005 Utställning v 16 v 19 Antagande PBN juni 2005 Antagande KS aug 2005 Antagande KF sep 2005 Lagakraft okt 2005 Genomförandetid Huvudmannaskap Avtal Vägsamfällighet Detaljplanens genomförandetid är 10 år från d planen vunnit laga kraft. Kommunen är inte huvudman för allmänna pla inom planområdet. Exploatören förutsätts ta initiativ till fastighetsb och bekosta de åtgärder som behöver vidtas fö fastigheten ska kunna utnyttjas enligt planens användningssätt. Aspö-Åsby 2:24 ingår i dag i Sundby-Åsby-No vägsamfällighet. Exploateringen medför att väg måste förbättras. Kostnaden tas ut som exploateringskostnader för de nya bostäderna Andelstalen i vägsamfälligheten ska justeras n

17 ANTAGANDEHANDLING rev enl KF bostäder kommer till. Ny gemensamhetsanläggning inrättas för anlä och underhåll av nya vägar i området. Fastighetsrättsliga Frågor Nya fastigheter ska bildas för de i planen föres nya bostäderna och gemensamma ytorna. Gemensam tillfartsväg tillskapas som gemensamhetsanläggning. Ny gemensamhetsanläggning kommer därmed at för anläggande och skötsel av vägen. Gemensamhetsanläggningen kommer förvalta samfällighetsförening. Exploatören ansvarar fö ansökan om fastighetsbildning och gemensamhetsanläggning lämnas till Lantmät Vatten- och avloppsfrågor Planekonomi Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till kommunala va-ledningar. Ny anslutningspunkt kommer att anordnas i Åsbyvägen, direkt väste exploateringsområdet. För utbyggnad av va-le inom området ansvarar exploatören. Exploatören bekostar framtagandet av planhandlingar samt de åtgärder som är nödvä för planens genomförande. Medverkande tjänstemän Genomförandebeskrivningen är utarbetad av A Nilsson Arkitektkontor i samarbete med Samhällsbyggnadskontoret, Magnus Nyström. Urmas Bergfeld Tf Plan- och byggchef Anna Nilsson Anna Nilsson Arkitektkontor

18 ANTAGANDEHANDLING GESTALTNINGSPROGRAM ASPÖ-ÅSBY 2:24 Nybyggnad av bostäder på Tosterö i Strängnäs kommun Aspö-Åsby 2:24 Bebyggelsekaraktärer Husen på Karlsborgsplatån ska följa terrängen, som sluttar mot Mälaren. Det ger utblickar och bra solbelysning. Byggnaderna föreslås i traditionella material och färger. Inga skarpa kulörer ska användas. Arkitekturen ska kombinera tradition med moderna uttryck. Byggnadsdel Utförande Exempel Tak Falsad slätplåt eller betongpannor i grå kulör. Fasader Fönster Socklar Verandor Skorstenar och takanordningar Uthus och garage Mark och Vegetation Puts, tegel, eller träpanel. Dämpade kulörer i samklang med landskapet. Fönster placeras i liv med väggens yttersida och utförs i smäckra dimensioner. Mot sjösidan kan stora fönsterytor användas. Tydliga socklar, som tar upp höjdskillnader. Glasverandor mot sjöutsikten. Kulör lika tak. Garage och förråd i bostadshusen. Grusad gata, kantad med storgatsten. Stödmurar i natursten och betong. Ny vegetation liknande befintlig.

19 1 ANTAGANDEHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Aspö-Åsby 2:24, Tosterö Strängnäs kommun

20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bakgrund Planområdets läge Beskrivning av projektet Planprocessen MKBs syfte och metod Mark Geologi Radon Grundvatten och ytvatten Grundvatten Ytvatten Natur- och kulturmiljö Natur och vegetation Landskapsbild Bebyggelse Fornminnen Friluftsliv och rekreation Energi Transporter Avfallshantering Uppvärmning Teknisk försörjning Vatten och avlopp El, tele Hälsa och säkerhet Trafiksäkerhet Mark- och luftföroreningar Skredrisk Befintlig vattentäkt Allergier Klimat- och ljusförhållanden Social miljö Störningar under byggtiden Arbetsorganisation

21 3 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING INLEDNING Bakgrund Under 1997 utarbetades planprogram och MKB till ett bebyggelseförslag innehållande ca 90 bostäder på fastighetens högst belägna delar. Efter programsamrådet har arbetet varit vilande i avvaktan på fördjupningen av översiktsplanen för Strängnäs stad där planerade utbyggnadsområden redovisas och samlad bedömning gjorts om lämpligheten. Fördjupningen av översiktsplanen för Strängnäs stad, där Aspö-Åsby 2:24 finns med som ett kommande utbyggnadsområde, antogs av fullmäktige Plan- och byggnämnden beslöt att detaljplanearbete kunde startas med ett betydligt färre antal bostäder som utgångspunkt och nu i anslutning till befintlig bebyggelse vid Karlsborg samt i kanten av åkerlandskapet. Enligt Plan- och bygglagen (PBL 5 kap 18 ) ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om detaljplanen medger en användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar som innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark vatten och andra resurser. Planområdets läge Planområdet är beläget ca 2 km norr om Sundby park på Tosterön. Området begränsas i öster av Mälaren och i väster av öppen åkermarken, som är en del av en nord-sydlig dalsänka på Tosteröns södra del. Beskrivning av projektet Det nu gällande förslaget innehåller 36 enbostadshus (en minskning med 30st). Husen är placerade på egna avstyckade tomter. Tomternas storlek föreslås bli mellan m 2. Utbyggnaden föreslås i skogen på en lägre bergsplatån söder om befintligbebyggelse vid Karlsborg. Strandområdet och hela södra delen av fastighetens skogsområde föreslås lämnas orört. Planprocessen Programskedet mynnade ut i ett nytt utbyggnadsförslag med en betydligt lägre exploatering och där andra delar av fastighen tas i anspråk för bebyggelsen. Detaljplanearbetet fortsätter nu i ett samrådsskede där berörda sakägare och myndigheter ska höras. Ändringar efter plansamrådet Vid plansamrådet har framkommit synpunkter som medfört att planförslaget ändrats. Västra delen, kallad Åsby torp utgår i dagsläget och förändringar har gjorts i den östra delen, Karlsborgsplatån. Antalet bostäder minskas från 56 till 36 st. Delen Åsby torp kommer ställas ut längre fram i tiden. MKBs syfte och metod

22 4 Syftet med MKBn är att bedöma den inverkan föreslagen detaljplan får på miljön, människors hälsa och hushållning med mark, vatten och andra naturresurser. MKBn är en vidareutveckling av den tidigare MKB:s, som upprättades i programskedet. Översiktliga mål Miljömål Som övergripande mål för bebyggelsen finns för landet 15 miljökvalitetsmål. För denna exploatering kan det vara relevant att särskilt lyfta fram tre miljömål som också Södermanlands län har fokuserat på. Levande sjöar och vattendrag God bebyggd miljö Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö är ett nationellt mål fastställt av riksdagen som kan vara relevant att peka på i detta sammanhang. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Bostadspolitiska mål Kommunens mål för bostadspolitik finns formulerade i Strängnäs kommuns styrdokument, Strategiska planen. Bland annat förordas att: småskaligheten i våra orter ska bevaras och orternas karaktär skall värnas och förstärkas. boendekriterier som bör lyftas fram är vattennära boende, trädgårdsstad, ekologiskt boende, kommunikationsnära boende och byar på landet samt att nytänkande i planeringen och möjligheterna att hitta nya former för boende eftersträvas. Ur Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Strängnäs stad, antagen Läsanvisningar I det följande beskrivs för de olika frågorna befintliga förhållanden, planens konsekvenser och påverkan samt förslag till åtgärder som kan vara viktiga i sammanhanget. Sist anges konsekvensen av ett 0-alternativ.

23 Planområdenas läge söder om Karlsborg. 5

24 6 MARK Geologi Befintliga förhållanden Enligt den översiktliga geologiska kartan (SGU jordartskarta 1984) består marken i området av urberg och de lågt belägna delarna som åkermarken i västra delen och ängsmarken i öster utgörs av postglacial lera. Urberget är täckt av ett till stora delar tunt moränlager. En del moränfyllda svackor förekommer, mer eller mindre blockrika. Geoteknisk undersökning beräknas utföras i samband med bygglovskedet. Konsekvenser Sprängning för gator och hus kommer att behövas på bergsplatån. För byggnader på lermarken ska lerans mäktighet och stabilitet för grundläggning undersökas. Åtgärder Geologisk grundundersökning kommer att utföras under bygglovskedet. 0-alternativ Ingen förändring Radon Befintliga förhållanden Enligt kommunens översiktliga karta ligger området inom normalriskområde för radon. Ingen särskild undersökning är gjord för området. Konsekvenser Mätningar krävs för att konstatera radonhalten i området.. Åtgärder Mätningar kommer att göras i samband med geoteknisk undersökning och i byggnaderna när husen står klara. Byggnaderna förbereds så att åtgärder som skyddar mot radon kan sättas in om mätningarna visar det. 0-alternativ Ingen åtgärd. GRUNDVATTEN OCH YTVATTEN Grundvatten Befintliga förhållanden Norr om fastigheten finns en vattentäkt som betjänar bostäderna i Karlsborg. Det yttre skyddsområdet till vattentäkten sträcker sig över halva befintliga bostadsområdet och ca 30 m söder om vägen in på Aspö-Åsby 2:24. Fem nya tomter föreslås inom det yttre skyddsområdet.

25 7 Vattenskyddsområdet runt vattentäkten vid Karlsborg. Skyddsbestämmelserna till vattentäkten anger bland annat, att förvaring, hantering och transporter av petroleumprodukter ska ske säkert så inte vätskan kan komma ut. Stationärt uppställd bränsledriven maskin ska ha täta uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Inte heller får fyllnadsmassor eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen tippas eller uppläggas inom området. Konsekvenser Inga ingrepp eller åtgärder får göras som kan leda till försämrad vattenkvalitet i vattentäkten. Åtgärder Ytvatten från hårdgjorda ytor på de tomter som ligger inom skyddsområdet ska ledas ut ur skyddsområdet och via fördröjningsmagasin ledas vidare till recepient. 0-alternativ Ingen förändring. Ytvatten Befintliga förhållanden Fastighetens centrala delar utgörs av en höjdrygg som fördelar ytvattnet mot väster och öster. Vattnet från den östra sidan når snabbt Mälaren, medan den västra sidans ytvatten leds via öppna diken och fördröjs/infiltreras i marken. Konsekvenser Exploateringen medför att större mängder vatten från t ex tak och hårdgjorda ytor kommer att behöva ledas bort. Åtgärd

26 8 Vattnet infiltreras till största delen på tomtmarken. Fördröjningsmagasin kan anläggas i närheten av bostäderna i Karlsborgsplatåns norra del, samt söder om vägen vid Åsby torp. 0-alternativ Ytvattnet kan förväntas infiltreras och försvinna snabbare om växtligheten i området ökar. NATUR- OCH KULTURMILJÖ Naturmiljö och vegetation Riksintressen Exploateringsområdet berörs av två utpekade riksintresseområden, Mälaren med öar och stränder och Tynnelsöfjärden med vattenområden. Mälaren med öar och stränder Aspö-Åsby 2:24 ligger inom riksintressant område enligt 4 kap Miljöbalken. Riksintresseområdet omfattar hela Mälaren med öar och strandområden. Området har utpekats som riksintressant med hänsyn till de samlade kultur- och naturvärdena. Turismen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen skall särskilt beaktas. Åtgärder som påtagligt skadar områdets samlade natur- och kulturvärden eller försvårar friluftslivet i området får inte företas. Tynnelsöfjärden med vattenområden Exploateringsområdet ligger strax utanför riksintresseområdet Tynnelsö med vattenområden. Tynnelsöfjärden är en typisk mälarvik med grunda vattenområden, breda vassar och ett rikt fågelliv. Området utgör riksintresse för natur och friluftsliv enl 3 kap MB. Stora Rullingen och Skinnpälsarna är geologiskt intressanta horstbildningar. Riksintresseområdet sammanfaller med av länsstyrelsen utpekat område för naturvård och friluftsliv och har klassats som klass I, som anger högsta värde. (Se nedan) Området är mest intressant ur botanisk och ornitologisk synpunkt, men är även intressant ur geologisk, kultur- och odlingslandskap samt landskapsbilds (skönhet) synpunkt. Regionalt intresse Marken närmast stranden ingår i område enligt naturvårdsprogrammet för länet, Sörmlands Natur. Detta har som helhet högsta klass gällande botaniska, ornitologiska, geologiska, kulturhistoriska samt landskapsbildsmässiga värden. Det är 20 kvadratkilometer stort och omfattar Tynnelsö, Stora Rullingen, Stora och Lilla Skinnpälsen, samt ca 13 km av stränderna på Selaön och Tosterön. För området som helhet sägs: Vattnen mellan Tosterön och Selaön är delvis mycket grunda." Den stora Tynnelsön delar av viken i två fjärdar utmed fastlandssidan samt kring öarna i viken uppträder breda vassbälten, vilka inåt land ofta övergår i alkärr och strandängar. De stora vassarna äger ett mycket rikt fågelliv. För att naturvärdena ska bestå bör vasstäkt ej tillåtas. Som delområden beskrivs var för sig; Tynnelsö, Stora Rullingen och Skinnpälsarna, samt Lundbyholme. För Tynnelsö och Stora Rullingen anges som riktlinjer att ny

27 9 bebyggelse bör undvikas om naturvärdena ska bestå. Lundbyholmes naturvärden bevaras om dess täta lövskog bibehålls. Bild ur Sörmlands natur visande Tynnelsö med vattenområden som klassats ha högsta naturvärde. Strandskydd Strandskyddsområde, 100 m från stranden gäller. Strandskyddet värnar det allmänna intresset att kunna ha tillgång till stranden. I studien av Mälarens öar och strandområden inom Eskilstuna och Strängnäs kommuner, som är under arbete genom länsstyrelsen i Sörmland föreslås i remissversionen att strandskyddet bör ökas till 300 m för Tynäs Åsby-området. I dag bryts längre vandringar längs stränderna av privata tomter och oländig terräng. Landstigning med båt är heller inte möjlig utefter stranden på grund av de breda vassarna, utom vid udden på fastighetens östra spets, där det i dag finns bryggor för småbåtar. Befintliga förhållanden Det sammanhängande skogsområdet mellan Karlsborg och Tynäs, där exploateringen tar i anspråk en mindre del i nordväst, består av en tydlig bergsrygg med delvis skarpa branter. Höjdryggen skiljer odlingslandskapet i väster från Mälaren i öster. Terrängen är delvis svårframkomlig genom den varierande topografin.

28 10 Granskog växer på bördig mark i svackorna och på blockpartier i strandnära fuktiga miljöer, samt i bryn mot odlingsmarken har skogen varierat lövinslag. Bryn med ädellövmiljöer har högt naturvärde. Strandzonen särskilt i starkt blockiga partier innehåller den mest intressanta skogspartierna med höga naturvärden. Området är värdefullt för den vetenskapliga naturvården genom lägre flora och fauna och fågelliv. Det är främst förekomsten av gamla, grova träd, grov död ved vid stranden och ett artrikt träd- och buskskikt som ger förutsättningar för biologisk mångfald. Den är fuktig samt bevuxen med klibbal och vass och svår framkomlig för vandrare. Bråtorpslund, 400 m norr om planområdet är en värdefull ädellövskog. Bråtorpslund är ett nybildat naturreservat och natura 2000-område. I sumpskogsinventeringen, gjord av skogsvårdsstyrelsen, redovisas en alsumpskog i anslutning till strandkanten ca 200 m söder om Karlborg. Exploateringsområdet Karlsborgsplatån förslås på relativt högt belägen naturmark i anslutning till befintligt tomtområde med villabebyggelse. Området utgör mindre del av det större sammanhängande skogspartiet mellan Karlsborg och Tynäs. Sommaren 1997 utfördes en inventering av områdets biotoper av landskapsarkitektstud Carolina Lundberg, Plan- och byggenheten. Den visar att området, som föreslås för bebyggelse till största delen består av blandskog av hedtyp med tall som karaktärsträd. På de högre partierna och även på en del mindre ställen i branterna är jordtäcket tunt och ibland går berget i dagen. Konsekvenser I anspråkstagande av naturmark för bebyggelse kommer alltid på olika sätt i konflikt med samhällets ambition att bevara det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald. På kort sikt kommer kanske projektet att delvis upplevas negativt och skapa oro, eftersom ett antal människors levnadsmönster kan påverkas vad gäller rekreation och närmiljö m m. T ex kan några ridstigar komma att läggas om. Hotade arter i flora eller fauna eller förekomst av särskilt värdefulla biotoper har inte konstaterats och inte heller någon risk för allvarlig störning. Enligt inventering av Skogsvårdsstyrelsen har inga nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt konstaterats. Särskilt hotade arter i faunan har inte heller hittats inom det berörda området. Barriäreffekten av bebyggelsen för flora, fauna och friluftsliv blir relativt liten då utbyggnadsområdena är små och grönområdena vid sidan om är stora. Genom tillförsel av jord och näringsämnen kring husen kommer området på sikt förändras mot en något annorlunda och mer kultiverad biotop. Denna kan trots små ytor bli artrik. Fågellivet i vassarna förväntas inte påverkas av byggnationen. Attraktiva boendemiljöer skapas. Den tillkommande bebyggelsen innebär ingen förändring i tillgängligheten till de strandnära miljöerna.

29 11 Det nu föreliggande förslaget, då antalet bostäder har minskat till 36 st och byggnaderna är placerade i landskapet, så att skogssiluetten inte bryts, medför att naturvårdsintressena blir betydligt mindre berörda än tidigare. Åtgärder Strandzonen lämnas fri från bebyggelse och anläggningar. Inga tomter eller byggnader föreslås inom 100 m från stranden. Bebyggelsen anpassas vid höjdsättning och placering i möjligaste mån till naturen, framförallt karaktärsträd och hällar. Stora sprängningsarbeten eller omvandlingar av marken ska inte förekomma. Tomterna på den högre belägna delen föreslås ha kvar så mycket som möjligt av den naturliga vegetationen och endast i liten utsträckning förväntas plantering av gängse trädgårdskaraktär. Bebyggelsen föreslås i endast en våning, med möjlighet till suterrängvåning där höjdförhållandena är lämpliga. 0-alternativ Naturen och landskapsbilden förblir orörd. Landskapsbild Befintliga förhållanden Från söder sträcker sig en dalsänka upp mot Åsby och Norrby, vars byggnader ligger högt placerade med åkerlandskapet framför sig. Från Mälaren sett är området ett sammanhängande, högt, skogbevuxet markområde, med stora täta vassar vid strandkanten. Karlsborgs udde mot öster har bebyggelse med strandtomter. Längst ut finns en småbåtsbrygga med båtar sommartid. I väster möter skogen åkerlandskapet med kilar av åkermark som når in i skogen. Det höglänta skogsområdet har bitvis skarpa bergsbranter. Åsbyvägen följer terrängen i kanten mellan skog och åkermark. Konsekvenser Landskapsbilden kommer att påverkas när projektet genomförs. Från Mälaren kommer man att se delar av bebyggelsen på berget. Träd och vegetationsområdet mellan stranden och bebyggelsen kommer dock att inrama byggnaderna. Det nya förslaget med färre bostäder och ändrad placering medför, att landskapsbilden inte blir lika påverkad som vid det tidigare presenterade förslaget. Åtgärder Bestämmelse om hur bebyggelsen ska placeras och utformas för att smälta in i landskapet anges i detaljplanen. Inom hela planområdet gäller planbestämmelse om utökad marklovplikt för trädfällning. Befintlig väg föreslås användas i sin nuvarande vackra sträckning, endast vissa förbättringar görs. 0-alternativ Landskapsbilden bevaras. En förutsättning är dock att betesmarken och odlingsmarken betas eller odlas.

30 12 Bebyggelse Befintliga förhållanden Planområdet är obebyggt i dag. Norr där om ligger Karlborgs tomtområde med 18 tomter. Husen har tillkommit från mitten av 1900-talet och framåt. Byggnaderna har skiftande karaktär och storlek. Konsekvenser Den nya bebyggelsen kommer att bli ett påtagligt inslag i omgivningarna. Åtgärder Bebyggelsen i Karlsborgsplatån på berget kommer att byggas i en våning med möjlighet till vindsinredning och suterrängvåning. Färgsättningen föreslås harmoniera med naturens i styrka och mörkhet. Gestaltningsprogrammet utgör en del av planbestämmelserna. 0-alternativ Ingen snabb förändring. Nya tomter kan komma att styckas av efter hand utan planläggning. Fornminnen Befintliga förhållanden Området ligger i en rik kulturbygd med en varierande fornlämningsbild med tyngdpunkt i brons och järnålder. Sörmlands museum utförde en arkeologisk utredning under sommaren och hösten I norra delen av området finns en sedan tidigare registrerad fornlämning i form av en stensättning. Ytterligare gravar påträffades. Väster om stensättningarna påträffades härdar av förhistorisk karaktär. Längre ner i området finns en rest sten vid en grav, samt flera andra stensättningar. Spår av sentida bebyggelse påträffades, dels rester av en handelsträdgård och dels spår från bergshantering. Handelsträdgården låg i norra delen vid den låglänta ängsmarken. I södra delen syns spår efter gruvdrift. Tydliga spår finns i berget. Skriftliga belägg finns för brytning av kobolt, koppar och svavelkis från 1800talets början. I början av 1900-talet bröts fältspat. Under oktober 2004 har arkeologisk förundersökning gjort för att avgränsa fornlämningsområdet med gravfält och boplats, RAÄ161 mot exploateringsområdet. Resultatet av undersökningen visar att formlämningen troligen inte innehåller någon boplats, utan ett endast gravfält. Fornlämningens begränsning går längs med den skogsväg som löper strax söder om RAÄ161. Exploateringsområdet föreslås söder om skogsvägen och fornlämningen kommer därför inte att beröras av den föreslagna exploateringen.

31 13 Konsekvenser Byggnader och markanläggningar kan komma i konflikt med fornlämningsområdena. Åtgärder Bebyggelsegrupperna har placerats utanför markerade fornlämningsobjekt. En tydligt markerad stensättning med en rest sten kommer att kunna användas för information till de nya innevånarna om områdets tidiga historia. Informationstavla föreslås sättas upp. 0-alternativ Ingen förändring mot dagsläget. FRILUFTSLIV OCH REKREATION Befintliga förhållanden Riksintresse Se under rubriker kulturmiljö och naturmiljö. Det rörliga friluftslivet har intressen i området, framförallt på lokal nivå. Skogspartiet används framförallt av närboende för promenader och ridning, samt svamp- och bärplockning i södra delen närmast Tynäs. Skogsområdet mellan Tynäs och Åsby är tätortsnära och ger även resurssvaga grupper möjlighet till rekreation i varierad natur. Genom sin omfattning och sitt ostörda läge har området ett rekreationsvärde, vilket de många stigarna tyder på. Skogsvägen mellan Tynäs och Åsby är den gamla förbindelsen mellan gårdarna, som användes innan Tynäsvägen fanns. Tillgängligheten till stranden är dock liten med dess täta strandvegetation och vass. Konsekvenser Delar av promenadstigar och ridvägar kan komma i konflikt med den nya bebyggelsen. Naturområdena blir lättare att nå genom utbyggnaden av exploateringsområdena. Åtgärder Nya stigar anordnas, där de gamla försvinner på grund av den nya bebyggelsen. Viktigast är gångförbindelsen mellan Åsby och Tynäs. 0-alternativ Ingen förändring. ENERGI Befintliga förhållanden Nya exploateringar i Strängnäs ansluts till fjärrvärmenätet, som är under utbyggnad. Fjärrvärmecentral finns vid Sundby park. Befintliga villor i Karlsborg uppvärms med olja och el, kanske enstaka bergvärmeanläggning. Konsekvenser Exploateringen är för liten för att anslutas till fjärrvärmenätet. Anslutning bedöms inte som ekonomiskt möjlig, på grund av den långa ledningsdragningen.

32 14 Åtgärder Den nya bebyggelsen planeras med vattenburna uppvärmningssystem, som möjliggör användning av bergvärme och solfångare. 0-alternativ Ingen förändring. Transporter Befintliga förhållanden Åsbyvägen trafikeras av de boende i området, skolskjuts och tidvis av lantbrukets maskiner. Konsekvenser Vägen kommer att belastas betydligt mera än i dag, när området är fullt utbyggt. Exploateringen medför att trafiken ökar med ca 36 x 5 fordonsrörelser = 180 fordon per dygn. Åtgärder Vägen förbättras och gång- och cykelväg anläggs, samt belysning sätts upp på några ställen. 0-alternativ Ingen förändring. Avfallshantering Konsekvenser Bostäderna alstrar hushållssopor som transporteras från området varannan vecka. Åtgärder Gemensamma utrymmen miljöhus byggs där de boende kan sortera sina sopor. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp De nya bostäderna kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet för vatten och spillvatten. Anslutningspunkt kommer att ordnas i Åsbyvägen invid planområdets västra gräns. El, tele Befintliga ledningar förstärks. HÄLSA OCH SÄKERHET Trafiksäkerhet

33 15 Befintliga förhållanden Åsbyvägen är ca 5 m bred och belagd med oljegrus från Sundby park till avtagsvägen mot Norrby. Gående och cyklar använder samma utrymme som bilarna. Konsekvenser När området är fullt utbyggt beräknas trafiken att öka med ca 180 fordon per dygn. Säkerheten för gående och cyklister blir sämre om inget görs åt vägen och trafiken ökar. Åtgärder Vägren förstärks och särskild gång och cykelväg byggas vid sidan om den befintliga vägen. 0-alternativ Ingen förändring. Inga åtgärder vidtas. Mark- och luftföroreningar Befintliga förhållanden Området har använts för odling och skogsbruk varför några markföroreningar inte befaras inom området. Några källor som tillför luftföroreningar till luften finnas inte omgivningarna. Konsekvenser Vatten från hårdgjorda ytor med biltrafik kan innehålla oljerester. Åtgärder Golvbrunnar i garage ska installeras med oljeavskiljare och biltvätt på tomtmark får inte ske om inte vattnet leds via oljeavskiljare ut i avloppet. 0-alternativ Ingen förändring. Skredrisk Befintliga förhållanden Skredrisken i området har inte analyserats, men allmänt kan konstateras att sluttningar i strandområden och särskilt lerjordar kan ge upphov till skred när de belastas. Ängsmarken som tidigare används för odling och trädgårdsmästeri kan eventuellt vara ett skredriskområde. Konsekvenser Vid byggande på områden med skredrisk skall grundläggningen ske med hänsyn till skredkänsligheten och om uppfyllning av marken föreslås skall även detta ske på ett sätt som inte kan orsaka markskred. Även små påförda jordmassor kan orsaka stora sättningar. Åtgärder Markområdet som tidigare varit trädgårdsmästeri undantas från bebyggelse. Ytvatten från bergsplatån kommer genom avskärande diken och dränering att ledas till infiltration/fördröjningsmagasin.

34 16 Vägbanken kommer att förstärkas vid utbyggnaden. Detta har en stabiliserande inverkan på jordlagren. 0-alternativ Ingen förändring. Befintlig grundvattentäkt Befintliga förhållanden Vattentäkten som betjänar bostäderna i Karlsborg ligger norr om planområdet. Det yttre skyddsområdet för vattentäkten sträcker sig ner mot och över några av de föreslagna tomterna. Konsekvenser Dagvatten från hårdgjorda ytor kan försämra vattenkvalitén. Åtgärder Dagvatten inom skyddsområdet måste ledas ut ur området innan det infiltreras/fördröjs i vattenmagasin. 0-alternativ Ingen förändring. Allergier Befintliga förhållanden I området mellan Sundby park och Bråtorp finns ett flertal hästhagar och stall för hästar. I en förstudie för kommande forskningsprojekt om hästhållning och bostäder Hästen i landskapet SLU, Alnarp 2002 framhålls att rädslorna och okunskapen är stor när det gäller hästhållning. Bland annat diskuteras de i planeringssammanhang angivna skyddsavstånden. Skyddsavståndet 500 m bygger på en studie från 1975 gjord på svinstallar med djur. En besättning som i relation till den normala hästanläggningen är mycket stor. Studien från 1975 anger även att flytgödselsystem luktar mycket mer än vad fastgördselsystem gör. Fastgödselsystem är helt dominerande vid hästhållning. Jordbruksverkets praxis bygger på att 10 slaktsvin motsvarar en djurenhet, d v s en häst eller en ko. Den vanligaste hästanläggningen på 1-5 djur är liten. Skyddsavståndet 500 m krävs för svin motsvarar hästar, vilket är en mycket stor anläggning. Den typen av anläggningar finns inte i trakten runt Åsby Norrby. De mest allergena djuren är gnagare och kattdjur, enligt allergiutredningen SOU: Hästar är dock de mest allergiframkallande av tamboskapen. Under 2003 har miljödomstolen i Stockholm avgjort en tvist mellan hästägare och närboende. Domstolen menade i sin dom att boende på landet bör tåla att hästar finns i närmiljön. Konsekvenser Allergigener finns i luften och kan ge allergiska reaktioner. Den småskaliga hästhållningen i omgivningarna kan ha negativ påverkan på allergikänsliga människor. Åtgärder Delområdet Åsby torp ställs inte ut för granskning nu. Problematiken hästar och bostäder kommer att utredas ytterligare innan planprocessen fortsätter för den delen av Aspö-Åsby 2:24.

35 17 0-alternativ Ingen förändring. Klimat- och ljusförhållanden Befintliga förhållanden De föreslagna områdena är väl solbelysta. Bebyggelsen på bergsplatån kommer att bli utsatt för vindar genom det höga läget. I Strängnästrakten är sydvästlig till västlig vindriktning förhärskande ca 75-95%. Genom att bebyggelsen är placerad på en östsluttning kan nedkylning genom blåst bli stor vid sydöstliga vindar på vintern, när vinden kyls av över Segeröfjärden. På hösten blir klimatet extra milt på grund av det varmare vattnet. Konsekvenser Boendemiljön på de högsta områdena kan bli utsatt och blåsig. Åtgärder Vindskyddade lägen för utevistelse ordnas på tomtmark mot husfasader och plank. 0-alternativ Ingen förändring. SOCIAL MILJÖ Befintliga förhållanden Tomtområdet Karlsborg har tillkommit under en lång tid, därför är åldersfördelningen relativt jämn. Inom denna del av Tosterön finns många hästintresserade att döma av de många betande hästarna. Konsekvenser Barnkonsekvenser Åsby planeras för att bli tryggt och upplevelserikt och ge en god uppväxtmiljö för barnen. Bostadsnära naturmiljö har stor betydelse för t ex barnens uppväxt. Detta tillsammans med de vuxnas naturintresse, kommer troligen att vara ett argument att flytta just hit. Barn kommer att finna många roliga lekplatser i områdets närhet och får troligen många lekkamrater i närheten av sitt hem. Till nackdel för barnen är den relativt långa skolvägen, men förutsatt att den ordnas trafiksäkert, kan en vacker skolväg ge positiva upplevelser, motion och gemenskap. Skola och daghem finns i Sundby park, ca 2 km. Till Tosteröskolan, den kommunala skolan är det 3,5 km. Jämställdhet Vardagslivet gynnas om båda könen kan dela på ansvar. Utredningar visar att männen oftast arbetar längre från hemmet än kvinnorna. Närhet till kommunal och offentlig service är därför viktigt för kvinnor. Bostadsbebyggelse på Aspö-Åsby 2:24 kan i någon mån missgynna jämställdheten.

36 18 Åtgärder Detaljplanen kommer att ge möjlighet för olika kategorier av människor att bosätta sig i området. 0-alternativ Ingen förändring. STÖRNINGAR UNDER BYGGTIDEN Störningar kan förekomma under byggtiden främst för boende vid Åsbygård och tomtområdet Karlsborg. Nybyggnationen kommer att planeras i utbyggnadsetapper, med start i de inre delarna för att minimera störningarna. Uppsatta riktvärden för buller och arbete på dagtid ska följas. ARBETSORGANISATION Planarbetet utförs av Anna Nilsson Arkitektkontor i samarbete med Samhällbyggnadskontoret, miljöstrateg Bertil Antonsson, enhetschef Ulla Hallin, kommunekolog Anna-Lena Lennström och planarkitekt Maria Ekdahl. Strängnäs Reviderad Anna Nilsson

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING 32/03 Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING Sammanfattning Inom planområdet föreslås 66 nya bostäder fördelat på 37 villor, 13 gruppbyggda småhus,

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2011-04-26 Diarienummer 0904/07 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR NORRA LÅNGESAND, DELAR AV 1:80, 1:552 M.FL. ÖCKERÖ KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Detaljplan för norra långesand Delar av

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Vid behovsbedömningen har också beaktats att den totala effekten av planen är liten, genom projektets ringa storlek.

Vid behovsbedömningen har också beaktats att den totala effekten av planen är liten, genom projektets ringa storlek. 1 (8) VUNNIT LAGA KRAFT 2009-12-29 DETALJPLAN NORRA SKOGEN 1:147 m.fl., BERGHULT ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser och illustrationskarta

Läs mer

KYRKVÄGEN och KAPLANVÄGEN

KYRKVÄGEN och KAPLANVÄGEN 2009-08-27 1 (15) Dnr Kst 2008/176 Detaljplan för KYRKVÄGEN och KAPLANVÄGEN Del av fastigheterna Kyrkbyn 1:168 och Barkarby 2:2 m.fl., Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Kommunledningskontoret Besöksadress:

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

BOSTÄDER I HÅLSJÖOMRÅDET, VÄSTRA DELEN

BOSTÄDER I HÅLSJÖOMRÅDET, VÄSTRA DELEN Handläggare Birgitta Lööf Tel: 031-792 12 66 ANTAGANDEHANDLING 2003-02-05 rev. 2005-06-09 rev. 2005-06-15 Diarienummer KS 472/2000-061 Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 och lagakraftvunnen 2005-11-01

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping. 2009-02-09 Tsn 2008.0087. Planområdets läge

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping. 2009-02-09 Tsn 2008.0087. Planområdets läge ANTAGANDEHANDLING Datum Diarienummer 2009-02-09 Tsn 2008.0087 Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping Planområdets läge INNEHÅLL PLANBESKRIVNING... 4 SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET...

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 PLANBESKRIVNING Kartöversikt,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun. Teknik och samhällsbyggnad

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun. Teknik och samhällsbyggnad ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun Teknik och samhällsbyggnad PLANBESKRIVNING Bakgrund Linghem, med sin pendeltågsstation mellan Linköping

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2013-03-20, REVIDERAD 2013-06-12 DNR: 12BMN58 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Del av Norrlandet 3:1, Engesberg Detaljplan för bostäder m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

Läs mer

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI 2013. Detaljplan för del av. Sundsören 1:1 mfl. Mariestads kommun

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI 2013. Detaljplan för del av. Sundsören 1:1 mfl. Mariestads kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI 2013 Detaljplan för del av Sundsören 1:1 mfl Mariestads kommun Planförfattare: Matilda Åslin, Arkitekt SAR MSA, planarkitekt på Arkitekturum AB INNEHÅLL Del 1 - Bakgrund

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: 20 2009-06-02 Diarienr: 2004-563 Antal sidor: 20 2009-06-02

Läs mer

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010-6153317 Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning 2015-05-25 1 Syfte Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för REMONTHAGEN Bostäder och rekreationsområde Karlslund 3:4 m.fl. Östersunds kommun

Detaljplan för REMONTHAGEN Bostäder och rekreationsområde Karlslund 3:4 m.fl. Östersunds kommun 1 Detaljplan för REMONTHAGEN Bostäder och rekreationsområde Karlslund 3:4 m.fl. Östersunds kommun ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser - Illustrationskarta - Plan-

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer