Arvodes- och pensionsreglemente

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvodes- och pensionsreglemente"

Transkript

1 Arvodes- och pensionsreglemente Region Västerbotten Beslutad av förbundsfullmäktige , 30 DNR: 14RV0174

2 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten 1 Förtroendevalda som omfattas av reglementet Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900). Enligt 18 i Regionförbundet Västerbottens läns förbundsordning gäller följande: Medlem i regionförbundet svarar för arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader och andra ersättningar för sina representanter i förbundsfullmäktige. Regionförbundet svarar för tillkommande kostnader för presidieposterna i fullmäktige samt för arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader och andra ersättningar för ledamöter och ersättare i styrelsen, utskott, delegationer och beredningar samt för förtroendevalda revisorer. Regionförbundet svarar även för ovan nämnda kostnader för partiernas insynsplatser i delegationer, beredningar och styrelsen. 2 Definition av begrepp Heltid Med heltid avses ett basarvode enligt bilaga 1- förtroendemannaarvoden. Betydande del av heltid Med betydande del av heltid avses 0,4 andel eller mer av basarvode/uppdrag och person av basarvoden enligt bilaga 1- förtroendemannaarvoden. 3 Definition av vad som ersätts Ersättningar kan utgå i form av: Årsarvode Sammanträdesarvode Förrättningsarvode Förlorad arbetsförtjänst Avgångsersättning Pensionsförmån Semesterförmån Resekostnadsersättning och traktamenten Övriga ersättningar enligt de grunder som anges i 12 4 Årsarvoden Av bilaga 1- förtroendemannaarvoden framgår vilka som erhåller årsarvode samt storleken på årsarvodet. 1

3 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten Om förtroendevald med årsarvode, på grund av sjukdom eller annat, är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande omfattning. Har ersättare utsetts enligt 6 kap. 16 kommunallagen för förtroendevald med årsarvode, uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. Om t.ex. en vice ordförande går in som ordförande under minst en månad utgår arvode motsvarande ordförandearvode. Årsarvoden till regionråd utbetalas månadsvis, se 15. Övriga årsarvoden för förtroendeuppdrag med en omfattning som motsvarar 0,2 andel av basarvodet, utbetalas månadsvis. Övriga årsarvoden utbetalas med hälften i juni månad och andra hälften i december månad. Avsteg från detta beslutas av förbundsstyrelsen. Ordförande, vice ordförande eller annan ledamot med årsarvode får ej arvode när de deltar i den egna styrelsens, utskottets, beredningens eller delegationens sammanträden eller i sammanträden med andra delegationer, presidieberedningar, kommittéer mm som rör deras uppdrag om ledamoten fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Ordförande och vice ordförande i revisionen får ej arvode eller förrättningsarvode när de deltar i den egna revisionens sammanträden eller i sammanträden med styrelse, andra delegationer, presidieberedningar, kommittéer mm som rör deras uppdrag. 5 Sammanträde Med sammanträde menas protokollfört sammanträde med: - förbundsfullmäktige, - av fullmäktige utsedd revision, - av fullmäktige utsedd styrelse, delegation eller beredning, - av styrelsen utsett utskott, delegation eller beredning, - av utskott, delegation eller beredning utsedd arbetsgrupp eller motsvarande. Sammanträde omfattar hel- eller halvdag. Med halv dag menas sammanträden som omfattar fyra (4) timmar eller mindre. Anteckningar ska föras i det politiska organets protokoll om tiden för sammanträdets påbörjande och avslutande, vilka ledamöter, ersättare, anställda och andra som varit närvarande samt om samtliga varit närvarande hela sammanträdet. Närvarolista ska föras av sekreteraren eller den som därtill utses. 6 Sammanträdesarvode Till förtroendevald utges arvode för hel- eller halv dag. Arvode för hel dag, d.v.s. mer än fyra (4) timmar utges med dagsarvode enligt bilaga 1- förtroendemannaarvoden. För 2

4 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten förtroendevald som deltar i sammanträde kortare än fyra (4) timmar utges halvt dagsarvode enligt bilaga 1- förtroendemannaarvoden. Högst ett arvode kan utges per dygn. Restid innefattas i beräkning för halvdagsarvode respektive heldagsarvode. Ovanstående gäller inte för regionråd som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, se 15, samt ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, se 1. Se särskilt om uppdrag som berättigar till ersättning för förrättning i bilaga 3, Uppdrag beslutade av förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen eller utskott/beredning som medför att ersättning för förrättning utgår. Avsteg från detta och beslut om tillkommande uppdrag fattas av förbundsstyrelsen. 7 Förrättning Med förrättning avses deltagande vid: - Protokolljustering, då särskild tid och plats bestäms. - Konferens, studieresa, kurs eller liknande där den förtroendevalde utsetts att delta. - Förhandling, eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till förbundet. - Överläggning med företrädare för annat regionförbundsorgan eller motsvarande än det den förtroendevalde själv tillhör - Överläggning/förhandling med annan myndighet eller organisation. - Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. Se särskilt om uppdrag som berättigar till ersättning för förrättning i bilaga 3, Uppdrag beslutade av förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen eller utskott/beredning som medför att ersättning för förrättning utgår. Avsteg från detta och beslut om tillkommande uppdrag fattas av förbundsstyrelsen. 8 Förrättningsarvode För förrättning som inte är att anse som sammanträde utgår arvode per timme med en åttondel (1/8) av gällande heldagsarvode, dock lägst arvode för två (2) timmar. Ersättning kan utges för högst åtta (8) timmar per dygn. Arvode vid förrättning gäller inte för regionråd och annan förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, se 15. Se särskilt om uppdrag som berättigar till ersättning för förrättning i bilaga 3, Uppdrag beslutade av förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen eller utskott/beredning som medför att ersättning för förrättning utgår. Avsteg från detta och beslut om tillkommande uppdrag fattas av förbundsstyrelsen. 3

5 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten 9 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget enligt 4 kap. 12 kommunallagen. Detta gäller dock inte regionråd och annan förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, se 15. Förlorad arbetsförtjänst ska styrkas genom skriftligt intyg från den förtroendevaldes arbetsgivare. Intyg ska lämnas in senast vid utgången av respektive kalenderår samt vid inkomstförändring. Vid arbetslöshet ska intyg från arbetslöshetskassan uppvisas. Förlorad arbetsförtjänst för företagare/motsvarande ska styrkas genom revisorsintyg eller uppgift från försäkringskassan om anmäld sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda SGI, dock högst med belopp enligt bilaga 1- förtroendemannaarvoden. Det åligger den förtroendevalda att uppvisa den senast fastställda SGI. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska framställas inom ett år från sammanträdes- eller förrättningsdagen. Förbundsstyrelsen kan utfärda eventuella ytterligare anvisningar. Se särskilt om uppdrag som berättigar till ersättning för förrättning i bilaga 3, Uppdrag beslutade av förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen eller utskott/beredning som medför att ersättning för förrättning utgår. Avsteg från detta och beslut om tillkommande uppdrag fattas av förbundsstyrelsen. 10 Avgångsersättning Avgångsersättning utges, efter ansökan, till regionråd som inte omfattas av bestämmelser i OPF-KL enligt 11, från avgångsdatumet. Avgångsersättning utbetalas beroende på uppdragstid och ålder enligt bilaga 2- avgångsersättning. Underlaget för avgångsersättning utgörs av den förtroendevaldes årsarvode vid avgången. Avgångsersättningens nivå framgår av bilaga 2. Regionrådet är skyldig att meddela om förvärvsinkomst erhålls, från när detta sker samt belopp. Eventuella förvärvsinkomster reducerar avgångsersättningens storlek. Om fullmäktige har återkallat ett uppdrag för den förtroendevalda med stöd av 4 kap. 10 kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till eventuell avgångsersättning eller att denna rätt helt ska upphöra. Om uppdraget har upphört av annan anledning än återkallelse och det senare visar sig att fullmäktige senare hade kunnat återkalla uppdraget med stöd av 4 kap. 10 kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till eventuell avgångsersättning eller att denna rätt helt ska upphöra. Förbundsstyrelsen kan utfärda eventuella ytterligare anvisningar. 4

6 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten 11 Ersättning för förlorad pensionsförmån och övriga pensionsbestämmelser Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. Till förtroendevald ska regionförbundet utbetala förlorad pensionsförmån motsvarande 4,5 procent på ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Förtroendevald som kan visa förlust av pensionsrätt i anställningen, men som inte får ersättning för inkomstbortfall, kan begära individuell prövning. Det kan exempelvis gälla den som har ett totalt årsarvode understigande 0,4 andel av basarvode, som begär tjänstledighet i sin anställning på motsvarande omfattning och därigenom inte kan få ersättning för inkomstbortfallet på den delen. Begäran om ersättning i dessa fall ska anmälas så snart det är möjligt, men senast vid utgången av respektive kalenderår. Förlusten ska styrkas genom skriftligt intyg från den förtroendevaldes arbetsgivare. Ersättning utbetalas med 4,5 procent på inkomstbortfallet. Utbetalning sker löpande, i samband med utbetalning av ersättningar för förlorad arbetsförtjänst. Pensioner för regionråd som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid regleras i särskilt beslut av förbundsfullmäktige, se 15. Pensionsbestämmelser som anges i 1 i Sveriges Kommuner och Landstings förslag till modell för omställningsstöd och pension till förtroendevalda politiker, OPF-KL tillämpas. Förbundsstyrelsen kan utfärda eventuella ytterligare anvisningar. 12 Ersättning för förlorad semesterförmån Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. Maximalt 12 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Begäran om ersättning ska göras senast inom ett (1) år efter förlorad förmån. 13 Resekostnads- och traktamentsersättning Förtroendevald som erhåller sammanträdes- eller förrättningsarvode enligt detta reglemente äger rätt till resekostnads- och traktamentsersättning enligt gällande bestämmelser för regionförbundets anställda. Förutsättning för att reseersättning mm ska utgå är att avståndet från bostad/arbetsplats till sammanträdeslokalen eller förrättningsstället är mer än 10 km enkel väg. 5

7 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten 14 Övriga ersättningar Förtroendevald med funktionshinder Förtroendevald med funktionshinder har rätt till skälig ersättning för resekostnader som uppkommer när de fullgör sina uppdrag enligt 4 kap. 12 a kommunallagen. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget som exempelvis ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande. Förtroendevald med barn Förtroendevald med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag enligt 4 kap. 12 b kommunallagen. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. Ersättning betalas för skäliga kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj och som under kalenderåret fyller högst elva år. Om det finns särskilda skäl, kan ersättning betalas även för tillsyn av barn som är äldre. Ersättning betalas inte för den ordinarie tid då barnet vistas i kommunal eller privat barnomsorg eller för barnpassning som utförs av egna familjemedlemmar eller annan sammanboende. 15 Regionråd Förbundsstyrelsens ordförande och vice ordförande benämns regionråd enligt förbundsstyrelsens reglemente 14. Årsarvoden till regionråd utbetalas månadsvis. Avsteg från detta beslutas av förbundsstyrelsen. Ersättning för sammanträde, förrättning och förlorad arbetsförtjänst utöver fastställt årsarvode utgår inte till regionråd som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Pensioner för regionråd som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid regleras i särskilt beslut av förbundsfullmäktige. Regionråd som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid äger rätt att uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för anställda enligt den vid varje tidpunkt gällande Allmänna bestämmelser (AB) samt omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) och Avtalsgruppförsäkring (AGS-KL). Regionråd som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har rätt till ledighet under högst 30 arbetsdagar per år utan att arvodet reduceras. Ansvaret för uttag av sådan ledighet åvilar den förtroendevalde själv. 6

8 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten 16 Fastställande och justering av arvode Sammanträdes- respektive årsarvoden ska under gällande mandatperiod årligen uppräknas enligt landstingsprisindex exklusive läkemedel (LPI). Samtliga arvoden ska fastställas av förbundsfullmäktige inför respektive mandatperiod. 17 Tolkning av dessa bestämmelser Förbundsstyrelsens arbetsutskott utgör tillsammans med förbundsfullmäktiges presidium arvodeskommitté och har att tolka bestämmelserna enligt detta reglemente. Arvodesbelopp för eventuellt nytillkommande uppdrag ska även avgöras av arvodeskommittén. 18 Reglementets giltighet Detta reglemente har fastställts av förbundsfullmäktige och gäller för mandatperioden eller till dess förbundsfullmäktige fattar annat beslut. 7

9 FÖRTROENDEMANNAARVODEN, Region Västerbotten BILAGA 1 Politiskt forum Andel basarvode/uppdrag och person Regionfullmäktige Årsarvode ordförande ,06 Årsarvode 1e v ordförande ,03 Årsarvode 2e v ordförande ,015 Regionstyrelse Årsarvode ordförande ,6 Årsarvode 1e v ordförande ,2 Regionstyrelsens au Årsarvode ordförande ,6 Årsarvode v ordförande ,2 Inläsningsarvode per ledamot ,05 Primärkom delegation Årsarvode ordförande ,03 Årsarvode v ordförande ,015 Utbildningsdelegation Årsarvode ordförande ,03 Årsarvode v ordförande ,015 Kulturberedning, Årsarvode ordförande ,45 Årsarvode v ordförande ,2 Kollektivtrafikutskottet Årsarvode ordförande ,03 Årsarvode v ordförande ,015 Förtroendemannarevisorer, 5 Årsarvode ordförande Årsarvode v ordförande Årsarvode per förtroendevald revisor, ledamot Dagsarvode Förlorad arbetsinkomst Basarvode fr o m 2015 (kr): Basarvode 2011 uppräknat med LPI* för åren = (Basarvode 2011: x 12 = ) * LPI= Landstingsprisindex exklusive läkemedel

10 BILAGA 2 Avgångsersättning Avgångsersättning utges efter ansökan till förtroendevald från avgången. Avgångsersättning utbetalas beroende på uppdragstid och ålder vid avgången längst under följande tider: Uppdragstid i månader Inte fyllt 40 år Fyllt 40 men inte 65 år mindre än 72 1 år 1 år 72 men mindre än 96 2 år 2 år 96 men mindre än år 3 år 120 men mindre än år 4 år 144 eller mer 2 år 5 år Underlaget för avgångsersättning utgörs av den förtroendevaldes årsarvode vid avgången. Avgångsersättningens nivå: Underlag (uttryckt i antal förhöjda basbelopp) Nivå i % under första utbetalningsåret Nivå i % därefter 70 35

11 Bilaga 3 Uppdrag beslutade av förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen eller utskott/beredning som medför att ersättning för förrättning utgår: Assembly of European Regions (AER) Beslut omfattar följande uppdrag: Uppdraget ingår som en del i den överenskommelse som tecknades mellan Västerbottens läns landsting och Regionförbundet Västerbottens län i samband med övertagande av verksamhet. Medlemskapet kvarstår hos landstinget, medan representation i kommitté 1 och 3 åligger Region Västerbotten. AER: En ledamot. AER Kommitté 1: En ledamot, en ersättare AER Kommitté 3: En ledamot, en ersättare Botnia Atlantica Styrgrupp programskrivningsarbetet Två ledamöter (varav en ordförande). Angående arvodering, särskilt att observera: Ersättning för förrättning utgår till representanter valda av Regionförbundet Västerbottens län i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Ersättning för förrättning utgår till representanter valda av Regionförbundet Västerbottens län i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Branschforum Kompetensplattform Västerbotten Tre poster i styrgruppen innehas av förtroendevalda inom Utbildningsdelegationen. Två poster i styrgruppen innehas av representanter för Förbundsstyrelsen. Ersättning för förrättning utgår till förtroendevalda för fullgörande av uppdrag i enlighet med vad som föreskrivs av Arvodes- och pensionsreglementet. Arvodering för uppdrag kopplade till Utbildningsdelegationen tas på Utbildningsdelegationens budget, de övriga två posterna i styrgruppen tas på 15009, övriga politiska kostnader.

12 Coompanion Västerbotten ekonomiska förening Regionförbundet Västerbottens län är medlem i Coompanion Västerbotten ekonomiska förening, och innehar till följd av detta tre ordinarie platser, tre ersättare. Ett ombud till stämma, samt en ersättare till stämma. Revisor samt revisorsersättare. Arvode utgår till de ledamöter och ersättare i styrelsen som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, samt till ägarens ombud vid stämma (respektive ersättare vid stämma). Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) En ledamot Ersättning för förrättning utgår till ledamot vald av Regionförbundet Västerbottens län i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. CPMR Arbetsgrupp 1: En representant CPMR Arbetsgrupp 2: En representant CPMR Arbetsgrupp kring transport och infrastruktur: En representant Förrättningsarvode utgår till de representanter som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län. Europaforum Norra Sverige Tre rapportörer Ersättning för förrättning utgår till representanter valda av Regionförbundet Västerbottens län i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet.

13 Föreningen Folkrörelsearkivet i Västerbotten En ledamot, en ersättare Enligt föreningens stadgar utser Västerbottens läns landsting samt Skellefteå och Umeå kommuner vardera en ledamot jämte suppleant som sammanfaller med mandatperioden. Kommunerna besörjer själva rese- och sammanträdeskostnader för sina ledamöter. Enligt särskild överenskommelse med Västerbottens läns landsting har Regionförbundet Västerbottens län fått i uppdrag att hantera de regionala uppdragen avseende Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Föreningen Samisk teater En ledamot, en ersättare, ett ombud till föreningsstämma Arvode utgår till ombud till föreningsstämma som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Enligt särskild överenskommelse med Västerbottens läns landsting har Regionförbundet Västerbottens län fått i uppdrag att hantera de regionala uppdragen avseende Föreningen Samisk teater.

14 Intresseföreningen Norrtåg Kvarkenrådet Tre ledamöter, en ersättare. Ett ombud till föreningsstämma, en ersättare för ombud till föreningsstämma. En revisor, en revisorsersättare. Fem ledamöter, fem ersättare. Tio ombud till bolagsstämma. En revisor, en revisorsersättare. Förrättningsarvode utgår till ledamöter/ersättare samt ombud till föreningsstämma som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Medlemmarnas deltagande i styrelsemöten (arvoden, resor och traktamenten) finansieras av föreningen enligt budget som fastställs av ordinarie föreningsmöte. Kostnad för ledamöters/ersättares samt ombuds deltagande vid föreningsstämma tas av Regionförbundet Västerbottens län i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Les Rencontres En ledamot, en ersättare Arvode utgår till den ledamot/ersättare i styrelsen som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet.

15 Mittskandia Ideell förening En ledamot, en ersättare. Ett ombud till föreningsstämma, en ersättare till ombud till föreningsstämma. En revisor, en revisorsersättare. Arvode utgår till den ledamot/ersättare i styrelsen samt ombud till föreningsstämma som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län vid årsmöte/medlemsmöte, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Eventuella kostnader för styrelse, utskott och arbetsgrupper samt revision ansvarar MittSkandia för i enlighet med antagna stadgar. Northern Periphery Programme (NPP) Två ledamöter Förrättningsarvode utgår till de ledamöter som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Norrbotniabanegruppen En ledamot, en ersättare Arvode utgår till de ledamöter som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Norrbotniabanegruppens styrgrupp Två representanter Förrättningsarvode utgår till de representanter som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet.

16 NorrlandsOperan AB Fem ledamöter (varav en ordförande), fem ersättare, ett ombud till bolagsstämma, en ersättare för ombud till bolagsstämma, en revisor, en revisorsersättare. Ombud till bolagsstämma (alt ersättare för ombud till bolagsstämma) arvoderas av Regionförbundet Västerbottens län vid fullgörande av uppdrag. Övriga ledamöter/ersättare/lekmannarevisor/ersättare för lekmanna-revisor arvoderas av bolaget. Regionalt IT-råd En ledamot Arvode utgår till den ledamot som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Rennäringsdelegationen Tre ledamöter, tre ersättare. Förrättningsarvode utgår till de ledamöter/ersättare som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Skellefteå Museum AB Tre ledamöter (varav en vice ordförande), tre ersättare, ett ombud till bolagsstämma, en ersättare för ombud till bolagsstämma, en revisor, en revisorsersättare. Ombud till bolagsstämma (alt ersättare för ombud till bolagsstämma) arvoderas av Regionförbundet Västerbottens län vid fullgörande av uppdrag. Övriga ledamöter/ersättare/lekmannarevisor/ersättare för lekmanna-revisor arvoderas av bolaget.

17 Skogsmuseet i Lycksele AB Två ledamöter (varav en vice ordförande), två ersättare, ett ombud till bolagsstämma, en ersättare för ombud till bolagsstämma, en revisor, en revisorsersättare Ombud till bolagsstämma (alt ersättare för ombud till bolagsstämma) arvoderas av Regionförbundet Västerbottens län vid fullgörande av uppdrag. Övriga ledamöter/ersättare/lekmannarevisor/ersättare för lekmanna-revisor arvoderas av bolaget. Strukturfondspartnerskapet En ledamot (vice ordförande) Förrättningsarvode utgår till den ledamot som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Västerbottens museum AB Tre ledamöter (varav en vice ordförande), tre ersättare, ett ombud till bolagsstämma, en ersättare för ombud till bolagsstämma, en revisor, en revisorsersättare. Ombud till bolagsstämma (alt ersättare för ombud till bolagsstämma) arvoderas av Regionförbundet Västerbottens län vid fullgörande av uppdrag. Övriga ledamöter/ersättare/lekmannarevisor/ersättare för lekmanna-revisor arvoderas av bolaget. Västerbottensteatern AB Fyra ledamöter (varav en ordförande), fyra ersättare, ett ombud till bolagsstämma, en ersättare för ombud till bolagsstämma, en revisor, en revisorsersättare Ombud till bolagsstämma (alt ersättare för ombud till bolagsstämma) arvoderas av Regionförbundet Västerbottens län vid fullgörande av uppdrag. Övriga ledamöter/ersättare/lekmannarevisor/ersättare för lekmannarevisor arvoderas av bolaget.

18 Uppdrag med beröringspunkt till Regionförbundet Västerbottens län, som EJ arvoderas av Regionförbundet Västerbottens län AC Konsensus AC Konsensus är ett samverkansorgan som besätts av representanter för Västerbottens läns landsting samt kommuner i Västerbottens län genom Primärkommunala delegationen. Ordförande utses däremot växelvis av Region Västerbotten, respektive Västerbottens läns landsting. Det är respektive medlem som "äger" representationen i AC Konsensus, och följaktligen även arvoderar ledamot/ersättare i AC Konsensus.

19 Bilaga Rekommendation om arvode till Regionförbundet Västerbottens läns helägda bolag Bilaga 4 Förbundsfullmäktige rekommenderar respektive bolagsstämma att besluta om att följa regionförbundets arvodesbestämmelser i tillämpliga delar för mandatperioden eller till dess förbundsfullmäktige fattar annat beslut. Bolag Uppdrag Omfattning Årsarvode 2015 Länstrafiken i Västerbotten AB ordf 0,06 av basarvode vice ordf Endast sammanträdesarvode utgår. Not: Rekommendationen utgår från årsstämmans beslut om arvodesnivå för år 2014, men uttryckt i enlighet med vad som i övrigt anges i Arvodes- och pensionsreglementet för Regionförbundet Västerbottens län. Sammanträdesarvodet år 2014 för Länstrafiken i Västerbotten AB uppgår till kronor. Dagarvodet för Regionförbundet Västerbottens län uppgår år 2015 till kronor. Umeå Busstation AB ordf 0,0045 av basarvode vice ordf 0,0032 av basarvode Not: Rekommendationen utgår från årsstämmans beslut om arvodesnivå för Umeå Busstation AB som uttryckts i andel av prisbasbelopp avrundat till närmsta jämna hundratal uppåt. Rekommendationen är att uttrycka arvode i enlighet med hur arvoden i övrigt anges i Arvodes- och pensionsreglementet för Regionförbundet Västerbottens län, det vill säga som andel av basarvode. Sammanträdesarvodet år 2014 för Umeå Busstation AB uppgår till kronor. Dagarvodet för Regionförbundet Västerbottens län uppgår år 2015 till 1628 kronor. Basarvode fr o m 2015 (kr): Basarvode 2011 uppräknat med LPI under = (Basarvode 2011: x 12 = )

FÖRSLAG KULTURBEREDNINGEN 2013-02-22 Statligt anslag till kultur 2013 Förslag ökning Förslag Institution/Organisation Bidrag 2012 av bidrag bidrag 2013 NorrlandsOperan AB 23 224 000 23 224 000 - regional

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1 Dessa arvodesbestämmelser gäller från 2015-01-01 enligt LF 149/2014 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1. Tillämpningsområde Dessa regler gäller för

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente (2015) Ljungby kommuns Arvodesreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2015-01-26 5 1 Arvodesreglemente Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och engagemang.

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014 1 OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA Gäller fr o m 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...3 2 Ersättningsberättigade sammanträden,

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län LF 2014-09-28 LJ2014/1114 LF 2014-12-09 Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län Mandatperioden 2014-2018 Beslutade av landstingsfullmäktige 2014-09-28, 108 samt 2014-12-09, 175 Innehållsförteckning:

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2014:21 Infördes i författningssamlingen den 8 maj 2014 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode...

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... 4 5 Kommunalråden... 5 6 Ordföranden och övriga med begränsat månadsarvode...

Läs mer

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2011-2014)

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2011-2014) 2011-05-05 Fastställt av landstingsfullmäktige 2010-11-15 16. Komplettering fastställd av landstingsfullmäktige 2011-06-20. Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget

Läs mer

Peder Björn 2014-08-15 LiÖ 2014-932

Peder Björn 2014-08-15 LiÖ 2014-932 Peder Björn 2014-08-15 LiÖ 2014-932 Landstingsstyrelsen Förslag från arvodeskommittén avseende arvodesbestämmelser förtroendevalda i Region Östergötland under perioden 2015-2018 Landstingsstyrelsen har

Läs mer

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-05-27 72 Reviderad: 2011-09-29 130, 2014-04-24 69 Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer