Arvodes- och pensionsreglemente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvodes- och pensionsreglemente"

Transkript

1 Arvodes- och pensionsreglemente Region Västerbotten Beslutad av förbundsfullmäktige , 30 DNR: 14RV0174

2 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten 1 Förtroendevalda som omfattas av reglementet Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900). Enligt 18 i Regionförbundet Västerbottens läns förbundsordning gäller följande: Medlem i regionförbundet svarar för arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader och andra ersättningar för sina representanter i förbundsfullmäktige. Regionförbundet svarar för tillkommande kostnader för presidieposterna i fullmäktige samt för arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader och andra ersättningar för ledamöter och ersättare i styrelsen, utskott, delegationer och beredningar samt för förtroendevalda revisorer. Regionförbundet svarar även för ovan nämnda kostnader för partiernas insynsplatser i delegationer, beredningar och styrelsen. 2 Definition av begrepp Heltid Med heltid avses ett basarvode enligt bilaga 1- förtroendemannaarvoden. Betydande del av heltid Med betydande del av heltid avses 0,4 andel eller mer av basarvode/uppdrag och person av basarvoden enligt bilaga 1- förtroendemannaarvoden. 3 Definition av vad som ersätts Ersättningar kan utgå i form av: Årsarvode Sammanträdesarvode Förrättningsarvode Förlorad arbetsförtjänst Avgångsersättning Pensionsförmån Semesterförmån Resekostnadsersättning och traktamenten Övriga ersättningar enligt de grunder som anges i 12 4 Årsarvoden Av bilaga 1- förtroendemannaarvoden framgår vilka som erhåller årsarvode samt storleken på årsarvodet. 1

3 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten Om förtroendevald med årsarvode, på grund av sjukdom eller annat, är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande omfattning. Har ersättare utsetts enligt 6 kap. 16 kommunallagen för förtroendevald med årsarvode, uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. Om t.ex. en vice ordförande går in som ordförande under minst en månad utgår arvode motsvarande ordförandearvode. Årsarvoden till regionråd utbetalas månadsvis, se 15. Övriga årsarvoden för förtroendeuppdrag med en omfattning som motsvarar 0,2 andel av basarvodet, utbetalas månadsvis. Övriga årsarvoden utbetalas med hälften i juni månad och andra hälften i december månad. Avsteg från detta beslutas av förbundsstyrelsen. Ordförande, vice ordförande eller annan ledamot med årsarvode får ej arvode när de deltar i den egna styrelsens, utskottets, beredningens eller delegationens sammanträden eller i sammanträden med andra delegationer, presidieberedningar, kommittéer mm som rör deras uppdrag om ledamoten fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Ordförande och vice ordförande i revisionen får ej arvode eller förrättningsarvode när de deltar i den egna revisionens sammanträden eller i sammanträden med styrelse, andra delegationer, presidieberedningar, kommittéer mm som rör deras uppdrag. 5 Sammanträde Med sammanträde menas protokollfört sammanträde med: - förbundsfullmäktige, - av fullmäktige utsedd revision, - av fullmäktige utsedd styrelse, delegation eller beredning, - av styrelsen utsett utskott, delegation eller beredning, - av utskott, delegation eller beredning utsedd arbetsgrupp eller motsvarande. Sammanträde omfattar hel- eller halvdag. Med halv dag menas sammanträden som omfattar fyra (4) timmar eller mindre. Anteckningar ska föras i det politiska organets protokoll om tiden för sammanträdets påbörjande och avslutande, vilka ledamöter, ersättare, anställda och andra som varit närvarande samt om samtliga varit närvarande hela sammanträdet. Närvarolista ska föras av sekreteraren eller den som därtill utses. 6 Sammanträdesarvode Till förtroendevald utges arvode för hel- eller halv dag. Arvode för hel dag, d.v.s. mer än fyra (4) timmar utges med dagsarvode enligt bilaga 1- förtroendemannaarvoden. För 2

4 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten förtroendevald som deltar i sammanträde kortare än fyra (4) timmar utges halvt dagsarvode enligt bilaga 1- förtroendemannaarvoden. Högst ett arvode kan utges per dygn. Restid innefattas i beräkning för halvdagsarvode respektive heldagsarvode. Ovanstående gäller inte för regionråd som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, se 15, samt ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, se 1. Se särskilt om uppdrag som berättigar till ersättning för förrättning i bilaga 3, Uppdrag beslutade av förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen eller utskott/beredning som medför att ersättning för förrättning utgår. Avsteg från detta och beslut om tillkommande uppdrag fattas av förbundsstyrelsen. 7 Förrättning Med förrättning avses deltagande vid: - Protokolljustering, då särskild tid och plats bestäms. - Konferens, studieresa, kurs eller liknande där den förtroendevalde utsetts att delta. - Förhandling, eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till förbundet. - Överläggning med företrädare för annat regionförbundsorgan eller motsvarande än det den förtroendevalde själv tillhör - Överläggning/förhandling med annan myndighet eller organisation. - Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. Se särskilt om uppdrag som berättigar till ersättning för förrättning i bilaga 3, Uppdrag beslutade av förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen eller utskott/beredning som medför att ersättning för förrättning utgår. Avsteg från detta och beslut om tillkommande uppdrag fattas av förbundsstyrelsen. 8 Förrättningsarvode För förrättning som inte är att anse som sammanträde utgår arvode per timme med en åttondel (1/8) av gällande heldagsarvode, dock lägst arvode för två (2) timmar. Ersättning kan utges för högst åtta (8) timmar per dygn. Arvode vid förrättning gäller inte för regionråd och annan förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, se 15. Se särskilt om uppdrag som berättigar till ersättning för förrättning i bilaga 3, Uppdrag beslutade av förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen eller utskott/beredning som medför att ersättning för förrättning utgår. Avsteg från detta och beslut om tillkommande uppdrag fattas av förbundsstyrelsen. 3

5 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten 9 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget enligt 4 kap. 12 kommunallagen. Detta gäller dock inte regionråd och annan förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, se 15. Förlorad arbetsförtjänst ska styrkas genom skriftligt intyg från den förtroendevaldes arbetsgivare. Intyg ska lämnas in senast vid utgången av respektive kalenderår samt vid inkomstförändring. Vid arbetslöshet ska intyg från arbetslöshetskassan uppvisas. Förlorad arbetsförtjänst för företagare/motsvarande ska styrkas genom revisorsintyg eller uppgift från försäkringskassan om anmäld sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda SGI, dock högst med belopp enligt bilaga 1- förtroendemannaarvoden. Det åligger den förtroendevalda att uppvisa den senast fastställda SGI. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska framställas inom ett år från sammanträdes- eller förrättningsdagen. Förbundsstyrelsen kan utfärda eventuella ytterligare anvisningar. Se särskilt om uppdrag som berättigar till ersättning för förrättning i bilaga 3, Uppdrag beslutade av förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen eller utskott/beredning som medför att ersättning för förrättning utgår. Avsteg från detta och beslut om tillkommande uppdrag fattas av förbundsstyrelsen. 10 Avgångsersättning Avgångsersättning utges, efter ansökan, till regionråd som inte omfattas av bestämmelser i OPF-KL enligt 11, från avgångsdatumet. Avgångsersättning utbetalas beroende på uppdragstid och ålder enligt bilaga 2- avgångsersättning. Underlaget för avgångsersättning utgörs av den förtroendevaldes årsarvode vid avgången. Avgångsersättningens nivå framgår av bilaga 2. Regionrådet är skyldig att meddela om förvärvsinkomst erhålls, från när detta sker samt belopp. Eventuella förvärvsinkomster reducerar avgångsersättningens storlek. Om fullmäktige har återkallat ett uppdrag för den förtroendevalda med stöd av 4 kap. 10 kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till eventuell avgångsersättning eller att denna rätt helt ska upphöra. Om uppdraget har upphört av annan anledning än återkallelse och det senare visar sig att fullmäktige senare hade kunnat återkalla uppdraget med stöd av 4 kap. 10 kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till eventuell avgångsersättning eller att denna rätt helt ska upphöra. Förbundsstyrelsen kan utfärda eventuella ytterligare anvisningar. 4

6 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten 11 Ersättning för förlorad pensionsförmån och övriga pensionsbestämmelser Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. Till förtroendevald ska regionförbundet utbetala förlorad pensionsförmån motsvarande 4,5 procent på ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Förtroendevald som kan visa förlust av pensionsrätt i anställningen, men som inte får ersättning för inkomstbortfall, kan begära individuell prövning. Det kan exempelvis gälla den som har ett totalt årsarvode understigande 0,4 andel av basarvode, som begär tjänstledighet i sin anställning på motsvarande omfattning och därigenom inte kan få ersättning för inkomstbortfallet på den delen. Begäran om ersättning i dessa fall ska anmälas så snart det är möjligt, men senast vid utgången av respektive kalenderår. Förlusten ska styrkas genom skriftligt intyg från den förtroendevaldes arbetsgivare. Ersättning utbetalas med 4,5 procent på inkomstbortfallet. Utbetalning sker löpande, i samband med utbetalning av ersättningar för förlorad arbetsförtjänst. Pensioner för regionråd som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid regleras i särskilt beslut av förbundsfullmäktige, se 15. Pensionsbestämmelser som anges i 1 i Sveriges Kommuner och Landstings förslag till modell för omställningsstöd och pension till förtroendevalda politiker, OPF-KL tillämpas. Förbundsstyrelsen kan utfärda eventuella ytterligare anvisningar. 12 Ersättning för förlorad semesterförmån Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. Maximalt 12 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Begäran om ersättning ska göras senast inom ett (1) år efter förlorad förmån. 13 Resekostnads- och traktamentsersättning Förtroendevald som erhåller sammanträdes- eller förrättningsarvode enligt detta reglemente äger rätt till resekostnads- och traktamentsersättning enligt gällande bestämmelser för regionförbundets anställda. Förutsättning för att reseersättning mm ska utgå är att avståndet från bostad/arbetsplats till sammanträdeslokalen eller förrättningsstället är mer än 10 km enkel väg. 5

7 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten 14 Övriga ersättningar Förtroendevald med funktionshinder Förtroendevald med funktionshinder har rätt till skälig ersättning för resekostnader som uppkommer när de fullgör sina uppdrag enligt 4 kap. 12 a kommunallagen. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget som exempelvis ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande. Förtroendevald med barn Förtroendevald med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag enligt 4 kap. 12 b kommunallagen. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. Ersättning betalas för skäliga kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj och som under kalenderåret fyller högst elva år. Om det finns särskilda skäl, kan ersättning betalas även för tillsyn av barn som är äldre. Ersättning betalas inte för den ordinarie tid då barnet vistas i kommunal eller privat barnomsorg eller för barnpassning som utförs av egna familjemedlemmar eller annan sammanboende. 15 Regionråd Förbundsstyrelsens ordförande och vice ordförande benämns regionråd enligt förbundsstyrelsens reglemente 14. Årsarvoden till regionråd utbetalas månadsvis. Avsteg från detta beslutas av förbundsstyrelsen. Ersättning för sammanträde, förrättning och förlorad arbetsförtjänst utöver fastställt årsarvode utgår inte till regionråd som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Pensioner för regionråd som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid regleras i särskilt beslut av förbundsfullmäktige. Regionråd som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid äger rätt att uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för anställda enligt den vid varje tidpunkt gällande Allmänna bestämmelser (AB) samt omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) och Avtalsgruppförsäkring (AGS-KL). Regionråd som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har rätt till ledighet under högst 30 arbetsdagar per år utan att arvodet reduceras. Ansvaret för uttag av sådan ledighet åvilar den förtroendevalde själv. 6

8 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten 16 Fastställande och justering av arvode Sammanträdes- respektive årsarvoden ska under gällande mandatperiod årligen uppräknas enligt landstingsprisindex exklusive läkemedel (LPI). Samtliga arvoden ska fastställas av förbundsfullmäktige inför respektive mandatperiod. 17 Tolkning av dessa bestämmelser Förbundsstyrelsens arbetsutskott utgör tillsammans med förbundsfullmäktiges presidium arvodeskommitté och har att tolka bestämmelserna enligt detta reglemente. Arvodesbelopp för eventuellt nytillkommande uppdrag ska även avgöras av arvodeskommittén. 18 Reglementets giltighet Detta reglemente har fastställts av förbundsfullmäktige och gäller för mandatperioden eller till dess förbundsfullmäktige fattar annat beslut. 7

9 FÖRTROENDEMANNAARVODEN, Region Västerbotten BILAGA 1 Politiskt forum Andel basarvode/uppdrag och person Regionfullmäktige Årsarvode ordförande ,06 Årsarvode 1e v ordförande ,03 Årsarvode 2e v ordförande ,015 Regionstyrelse Årsarvode ordförande ,6 Årsarvode 1e v ordförande ,2 Regionstyrelsens au Årsarvode ordförande ,6 Årsarvode v ordförande ,2 Inläsningsarvode per ledamot ,05 Primärkom delegation Årsarvode ordförande ,03 Årsarvode v ordförande ,015 Utbildningsdelegation Årsarvode ordförande ,03 Årsarvode v ordförande ,015 Kulturberedning, Årsarvode ordförande ,45 Årsarvode v ordförande ,2 Kollektivtrafikutskottet Årsarvode ordförande ,03 Årsarvode v ordförande ,015 Förtroendemannarevisorer, 5 Årsarvode ordförande Årsarvode v ordförande Årsarvode per förtroendevald revisor, ledamot Dagsarvode Förlorad arbetsinkomst Basarvode fr o m 2015 (kr): Basarvode 2011 uppräknat med LPI* för åren = (Basarvode 2011: x 12 = ) * LPI= Landstingsprisindex exklusive läkemedel

10 BILAGA 2 Avgångsersättning Avgångsersättning utges efter ansökan till förtroendevald från avgången. Avgångsersättning utbetalas beroende på uppdragstid och ålder vid avgången längst under följande tider: Uppdragstid i månader Inte fyllt 40 år Fyllt 40 men inte 65 år mindre än 72 1 år 1 år 72 men mindre än 96 2 år 2 år 96 men mindre än år 3 år 120 men mindre än år 4 år 144 eller mer 2 år 5 år Underlaget för avgångsersättning utgörs av den förtroendevaldes årsarvode vid avgången. Avgångsersättningens nivå: Underlag (uttryckt i antal förhöjda basbelopp) Nivå i % under första utbetalningsåret Nivå i % därefter 70 35

11 Bilaga 3 Uppdrag beslutade av förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen eller utskott/beredning som medför att ersättning för förrättning utgår: Assembly of European Regions (AER) Beslut omfattar följande uppdrag: Uppdraget ingår som en del i den överenskommelse som tecknades mellan Västerbottens läns landsting och Regionförbundet Västerbottens län i samband med övertagande av verksamhet. Medlemskapet kvarstår hos landstinget, medan representation i kommitté 1 och 3 åligger Region Västerbotten. AER: En ledamot. AER Kommitté 1: En ledamot, en ersättare AER Kommitté 3: En ledamot, en ersättare Botnia Atlantica Styrgrupp programskrivningsarbetet Två ledamöter (varav en ordförande). Angående arvodering, särskilt att observera: Ersättning för förrättning utgår till representanter valda av Regionförbundet Västerbottens län i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Ersättning för förrättning utgår till representanter valda av Regionförbundet Västerbottens län i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Branschforum Kompetensplattform Västerbotten Tre poster i styrgruppen innehas av förtroendevalda inom Utbildningsdelegationen. Två poster i styrgruppen innehas av representanter för Förbundsstyrelsen. Ersättning för förrättning utgår till förtroendevalda för fullgörande av uppdrag i enlighet med vad som föreskrivs av Arvodes- och pensionsreglementet. Arvodering för uppdrag kopplade till Utbildningsdelegationen tas på Utbildningsdelegationens budget, de övriga två posterna i styrgruppen tas på 15009, övriga politiska kostnader.

12 Coompanion Västerbotten ekonomiska förening Regionförbundet Västerbottens län är medlem i Coompanion Västerbotten ekonomiska förening, och innehar till följd av detta tre ordinarie platser, tre ersättare. Ett ombud till stämma, samt en ersättare till stämma. Revisor samt revisorsersättare. Arvode utgår till de ledamöter och ersättare i styrelsen som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, samt till ägarens ombud vid stämma (respektive ersättare vid stämma). Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) En ledamot Ersättning för förrättning utgår till ledamot vald av Regionförbundet Västerbottens län i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. CPMR Arbetsgrupp 1: En representant CPMR Arbetsgrupp 2: En representant CPMR Arbetsgrupp kring transport och infrastruktur: En representant Förrättningsarvode utgår till de representanter som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län. Europaforum Norra Sverige Tre rapportörer Ersättning för förrättning utgår till representanter valda av Regionförbundet Västerbottens län i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet.

13 Föreningen Folkrörelsearkivet i Västerbotten En ledamot, en ersättare Enligt föreningens stadgar utser Västerbottens läns landsting samt Skellefteå och Umeå kommuner vardera en ledamot jämte suppleant som sammanfaller med mandatperioden. Kommunerna besörjer själva rese- och sammanträdeskostnader för sina ledamöter. Enligt särskild överenskommelse med Västerbottens läns landsting har Regionförbundet Västerbottens län fått i uppdrag att hantera de regionala uppdragen avseende Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Föreningen Samisk teater En ledamot, en ersättare, ett ombud till föreningsstämma Arvode utgår till ombud till föreningsstämma som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Enligt särskild överenskommelse med Västerbottens läns landsting har Regionförbundet Västerbottens län fått i uppdrag att hantera de regionala uppdragen avseende Föreningen Samisk teater.

14 Intresseföreningen Norrtåg Kvarkenrådet Tre ledamöter, en ersättare. Ett ombud till föreningsstämma, en ersättare för ombud till föreningsstämma. En revisor, en revisorsersättare. Fem ledamöter, fem ersättare. Tio ombud till bolagsstämma. En revisor, en revisorsersättare. Förrättningsarvode utgår till ledamöter/ersättare samt ombud till föreningsstämma som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Medlemmarnas deltagande i styrelsemöten (arvoden, resor och traktamenten) finansieras av föreningen enligt budget som fastställs av ordinarie föreningsmöte. Kostnad för ledamöters/ersättares samt ombuds deltagande vid föreningsstämma tas av Regionförbundet Västerbottens län i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Les Rencontres En ledamot, en ersättare Arvode utgår till den ledamot/ersättare i styrelsen som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet.

15 Mittskandia Ideell förening En ledamot, en ersättare. Ett ombud till föreningsstämma, en ersättare till ombud till föreningsstämma. En revisor, en revisorsersättare. Arvode utgår till den ledamot/ersättare i styrelsen samt ombud till föreningsstämma som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län vid årsmöte/medlemsmöte, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Eventuella kostnader för styrelse, utskott och arbetsgrupper samt revision ansvarar MittSkandia för i enlighet med antagna stadgar. Northern Periphery Programme (NPP) Två ledamöter Förrättningsarvode utgår till de ledamöter som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Norrbotniabanegruppen En ledamot, en ersättare Arvode utgår till de ledamöter som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Norrbotniabanegruppens styrgrupp Två representanter Förrättningsarvode utgår till de representanter som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet.

16 NorrlandsOperan AB Fem ledamöter (varav en ordförande), fem ersättare, ett ombud till bolagsstämma, en ersättare för ombud till bolagsstämma, en revisor, en revisorsersättare. Ombud till bolagsstämma (alt ersättare för ombud till bolagsstämma) arvoderas av Regionförbundet Västerbottens län vid fullgörande av uppdrag. Övriga ledamöter/ersättare/lekmannarevisor/ersättare för lekmanna-revisor arvoderas av bolaget. Regionalt IT-råd En ledamot Arvode utgår till den ledamot som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Rennäringsdelegationen Tre ledamöter, tre ersättare. Förrättningsarvode utgår till de ledamöter/ersättare som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Skellefteå Museum AB Tre ledamöter (varav en vice ordförande), tre ersättare, ett ombud till bolagsstämma, en ersättare för ombud till bolagsstämma, en revisor, en revisorsersättare. Ombud till bolagsstämma (alt ersättare för ombud till bolagsstämma) arvoderas av Regionförbundet Västerbottens län vid fullgörande av uppdrag. Övriga ledamöter/ersättare/lekmannarevisor/ersättare för lekmanna-revisor arvoderas av bolaget.

17 Skogsmuseet i Lycksele AB Två ledamöter (varav en vice ordförande), två ersättare, ett ombud till bolagsstämma, en ersättare för ombud till bolagsstämma, en revisor, en revisorsersättare Ombud till bolagsstämma (alt ersättare för ombud till bolagsstämma) arvoderas av Regionförbundet Västerbottens län vid fullgörande av uppdrag. Övriga ledamöter/ersättare/lekmannarevisor/ersättare för lekmanna-revisor arvoderas av bolaget. Strukturfondspartnerskapet En ledamot (vice ordförande) Förrättningsarvode utgår till den ledamot som utsetts av Regionförbundet Västerbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i Arvodes- och pensionsreglementet. Västerbottens museum AB Tre ledamöter (varav en vice ordförande), tre ersättare, ett ombud till bolagsstämma, en ersättare för ombud till bolagsstämma, en revisor, en revisorsersättare. Ombud till bolagsstämma (alt ersättare för ombud till bolagsstämma) arvoderas av Regionförbundet Västerbottens län vid fullgörande av uppdrag. Övriga ledamöter/ersättare/lekmannarevisor/ersättare för lekmanna-revisor arvoderas av bolaget. Västerbottensteatern AB Fyra ledamöter (varav en ordförande), fyra ersättare, ett ombud till bolagsstämma, en ersättare för ombud till bolagsstämma, en revisor, en revisorsersättare Ombud till bolagsstämma (alt ersättare för ombud till bolagsstämma) arvoderas av Regionförbundet Västerbottens län vid fullgörande av uppdrag. Övriga ledamöter/ersättare/lekmannarevisor/ersättare för lekmannarevisor arvoderas av bolaget.

18 Uppdrag med beröringspunkt till Regionförbundet Västerbottens län, som EJ arvoderas av Regionförbundet Västerbottens län AC Konsensus AC Konsensus är ett samverkansorgan som besätts av representanter för Västerbottens läns landsting samt kommuner i Västerbottens län genom Primärkommunala delegationen. Ordförande utses däremot växelvis av Region Västerbotten, respektive Västerbottens läns landsting. Det är respektive medlem som "äger" representationen i AC Konsensus, och följaktligen även arvoderar ledamot/ersättare i AC Konsensus.

19 Bilaga Rekommendation om arvode till Regionförbundet Västerbottens läns helägda bolag Bilaga 4 Förbundsfullmäktige rekommenderar respektive bolagsstämma att besluta om att följa regionförbundets arvodesbestämmelser i tillämpliga delar för mandatperioden eller till dess förbundsfullmäktige fattar annat beslut. Bolag Uppdrag Omfattning Årsarvode 2015 Länstrafiken i Västerbotten AB ordf 0,06 av basarvode vice ordf Endast sammanträdesarvode utgår. Not: Rekommendationen utgår från årsstämmans beslut om arvodesnivå för år 2014, men uttryckt i enlighet med vad som i övrigt anges i Arvodes- och pensionsreglementet för Regionförbundet Västerbottens län. Sammanträdesarvodet år 2014 för Länstrafiken i Västerbotten AB uppgår till kronor. Dagarvodet för Regionförbundet Västerbottens län uppgår år 2015 till kronor. Umeå Busstation AB ordf 0,0045 av basarvode vice ordf 0,0032 av basarvode Not: Rekommendationen utgår från årsstämmans beslut om arvodesnivå för Umeå Busstation AB som uttryckts i andel av prisbasbelopp avrundat till närmsta jämna hundratal uppåt. Rekommendationen är att uttrycka arvode i enlighet med hur arvoden i övrigt anges i Arvodes- och pensionsreglementet för Regionförbundet Västerbottens län, det vill säga som andel av basarvode. Sammanträdesarvodet år 2014 för Umeå Busstation AB uppgår till kronor. Dagarvodet för Regionförbundet Västerbottens län uppgår år 2015 till 1628 kronor. Basarvode fr o m 2015 (kr): Basarvode 2011 uppräknat med LPI under = (Basarvode 2011: x 12 = )

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖRTROENDEVALDA I LYCKSELE KOMMUN och dess BOLAG

ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖRTROENDEVALDA I LYCKSELE KOMMUN och dess BOLAG 015-0-11 ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖRTROENDEVALDA I LYCKSELE KOMMUN och dess BOLAG 015 018 Fastställt av kommunfullmäktige 014-0-1 7, reviderad av Kf 014-10-7 99, reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01 ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik Gäller fr o m 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Allmänna bestämmelser: Dessa bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-04 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7)

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Stab och serviceförvaltningen Kanslienheten Webbredaktör webmaster@rattvik.se 2013-11-15 Antagen KF 2010-12-09, 104 Allmänna

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten

Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten Handläggare: Sara Mellander Kulturnämnden Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten Enligt Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö, 6, kategoriseras ett presidiemöten som förrättning

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun

Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun /12 Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25, 124 Postadress Telefon 0651-180 00 Bankgiro Plusgiro E-post: 827 80 Ljusdal Telefax

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 1 Burlövs kommun Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19, 145 Reviderade 1998-12-21, 142, 1999-06-21, 64, 2002-12-16, 130, 2006-08-21, 69, 2007-10-15,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2013-06-17 109 2013-07-01

Läs mer

Reglemente för förtroendevalda

Reglemente för förtroendevalda REGLEMENTE Dokumentets syfte För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga

Läs mer

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning, samt i form av fast årsarvode. Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare i fullmäktige beredning som utsetts

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15, 263 Gäller fr o m 2012-01-01 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden ARVODESREGLER Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden 2014-2018 REGLEMENTE 2 Arvodesregler för Håbo kommun 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden I BENGTSFORS KOMMUN POLICY Dalum 2014.811.024 1(5) Kommunlednlnqskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, kommunsekreterare, 0531-526002 ulrika.thorell@bengtsfors.se Anlagen av Kommunfullmäktige Reglemente

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014. 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 kommunallagen (SFS 1991.900) det

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun

Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:7 Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 107 Träder i kraft 2015-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap 12-15 rätt till skälig ekonomisk ersättning för

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda

Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda Från den 1 juli 2009. Reviderat att gälla från och med den 1 juli 2015. Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(9) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige , rev ,

BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige , rev , BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2010-09-27, rev 2010-11-29, 2011-01-31 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN att gälla fr.o.m. 2016-02-15 Fastställt av fullmäktige den 2016-02-15 11 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR O M 2003-01-01 1. Årsarvode till ordförande och vice ordförande Arvode enligt denna punkt avser ersätta den förtroendevalde för nämndsarbete

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN Nr ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN 2015 2018 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN STYRDOKUMENT Dnr 1 (9) Kamsliet 2015-01-01 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentnamn Ersättningsbestämmelser Fastställd

Läs mer

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige Dnr. 09/KS0062 Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-21 48 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda som fullgör

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128.

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. 1 (8) Gäller från och med KF 294.2014 2016-04-01 KF 128.2012 Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. Arvodesprinciper

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN Nr 1-2013 Ersätter nr 1-2012 ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN 2011-2014 Antagna av kommunfullmäktige 2010-09-30, 155 Reviderade 2010-11-25, 32 Reviderade 2011-02-24, 135 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Dnr KK15/158. Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun

Dnr KK15/158. Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun Dnr KK15/158 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun Dnr KK15/158 2/7 1 Giltighet Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda i kommunfullmäktige, revisionen, nämnder, styrelse, utskott,

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser Inledande bestämmelser 1 Ersättningsformer Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utbetalas i enlighet med dessa bestämmelser i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR

ARVODESREGLEMENTE FÖR ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av fullmäktige 2016-10-31, KF 159 Dnr: KS 2016/595 Gäller från 2017-01-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN FASTSTÄLLT STYRDOKUMENT Dnr 1 (12) 2016-02-29 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentansvarig Kommunsekreterare Dokumentnamn

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Ändringar antagna av kommunfullmäktige den 11 februari 2016, 11 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 2 2 Definitioner... 2 3 Arvoden...

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m Id 49478 Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m 2016-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-29 35 1 Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 FÖRTROENDEUPPDRAG

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer