DELÅRSRAPPORT Dnr MD 2015/272

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 2015. Dnr MD 2015/272"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2015 Dnr MD 2015/272

2 Sida 2 (19)

3 Innehållsförteckning Sida 3 (19) Delårsrapport för Statens tjänstepensionsverk (SPV)... 4 Statliga avtalsförsäkringar, en kort beskrivning... 4 Resultatredovisning för statliga avtalsförsäkringar... 6 Resultatredovisning för Statens tjänstepensionsverk... 8 Finansiell redovisning Anslagsredovisning Ordförklaringar Styrelsens underskrifter... 19

4 Delårsrapport för Statens tjänstepensionsverk (SPV) Denna delårsrapport beskriver pensionsrörelsens resultat inom ramen för statliga avtalsförsäkringar 1 och SPV:s administration. Statliga avtalsförsäkringar, en kort beskrivning Sida 4 (19) Statliga avtalsförsäkringar är ett samlingsnamn på pensioner som antingen regleras via kollektivavtal som slutits mellan parterna på det statliga avtalsområdet eller via författningar. Statliga avtalsförsäkringar kan antingen vara förmåns- eller avgiftsbestämda. Den avgiftsbestämda pensionen består av individuell ålderspension och kompletterande ålderspension. Förmånsbestämd pension Förmånsbestämd pension är pension som i förväg är bestämd till ett visst belopp eller till en viss nivå av lönen. De flesta förmånsbestämda pensioner ingår i försäkringsmodellen. Ett fåtal förmånsbestämda pensioner, reservpensioner och pensioner i särskild ordning, hanteras utanför försäkringsmodellen. Försäkringsmodellen SPV har det övergripande ansvaret för den statliga försäkringsmodellen. Inom denna modell hanteras finansieringen av de förmånsbestämda pensionerna i de statliga avtalsförsäkringarna. Arbetsgivarna bekostar de anställdas pensioner antingen genom att skuldföra åtagandet i den egna balansräkningen (arbetsgivarnas åtaganden) eller genom att betala premier till SPV (pensionsrörelsen). 1 Se vidare i SPV:s årsredovisning 2014 för mer ingående beskrivning av statliga avtalsförsäkringar.

5 Sida 5 (19) Pensionsrörelsen Inom pensionsrörelsen hanteras finansieringen och utbetalningen av pensioner inom statsbudgeten. Pensionsrörelsen består av: Försäkringsrörelsen, som omfattar pensioner till anställda som haft pensionsgrundande anställning efter 1997 och för vilka arbetsgivarna har betalat in premier till SPV; Äldre förmåner, som omfattar pensioner till anställda som slutat sin anställning senast den 31 december 1997; Övriga förmåner, som omfattar pensioner till lokalanställd personal, förordnande- och chefspensioner med mera; Särskild löneskatt, som gäller den skatt som statliga arbetsgivare betalar på premier för pensioner och förmåner som redovisas inom försäkringsrörelsen. Försäkringsrörelsen Den statliga försäkringsrörelsen skiljer sig från en försäkringsrörelse på den privata marknaden bland annat genom att pensionsmedlen stannar inom staten fram till dess att en pension ska betalas ut. Försäkringsrörelsen omfattas inte av det regelverk som gäller för aktörer på den privata marknaden (såsom exempelvis försäkringsrörelselagen). Premieintäkter tillförs inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter och utbetalningar av pensioner belastar anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.. SPV redovisar de försäkringstekniska avsättningarna (pensionsskulden) för försäkringsrörelsen i balansräkningen. Avsättningarna balanseras av tillgångar som består av en fordran på statsverket. Det sker alltså inte någon fondering av försäkringsrörelsens tillgångar. Kapitalavkastningen beräknas med utgångspunkt i marknadsräntan för 10-åriga statsobligationer efter avdrag för avkastningsskatt. Utöver detta ingår värdeförändring relaterad till förändrad ränta i beräkningsgrunderna. Pensionerna finansieras genom att arbetsgivaren betalar försäkringstekniskt beräknade premier till SPV. Dessa tillförs de olika delrörelserna inom försäkringsrörelsen. Varje delrörelse inom försäkringsrörelsen ska bära sina egna kostnader. Resultatet i försäkringsrörelsen regleras mot en återbäringsfond. Avgifter för administration De premier som arbetsgivarna betalar till SPV ska också täcka kostnaderna för administrationen av pensionerna. Regeringen fastställer i regleringsbrevet hur stor avgift som SPV får nyttja för administration av pensionsrörelsen. Denna avgift avräknas inkomsttiteln och fördelas mellan pensionsrörelsens olika grenar. För administrationen av arbetsgivarnas åtaganden betalar arbetsgivarna en särskild administrationsavgift till SPV. Även denna avgift fastställs av regeringen. Avgiftsbestämd pension Avgiftsbestämd pension är en pension som bygger på de premier som arbetsgivaren har betalat in, avkastningen samt avdrag för kostnader. Premierna motsvarar en viss procentsats av lönen. Pensionens storlek bestäms löpande under hela utbetalningstiden. SPV har uppdraget från parterna att vara valcentral för det individuella valet samt uppdraget från Kåpan pensioner försäkringsförening att administrera den kompletterande ålderspensionen.

6 Sida 6 (19) Resultatredovisning för statliga avtalsförsäkringar Pensionsrörelsens resultat Mnkr Äldre förmåner Försäkringsrörelsen Övriga förmåner Särskild löneskatt Premieintäkter Kapitalavkastning Underskottstäckning Försäkringsersättningar Driftkostnader Förändring försäkringsteknisk avsättning Särskild löneskatt på pensionsutbetalningar Disposition mot återbäringsfond Totalt Pensionsrörelsens resultat det första halvåret 2015 var negativt och uppgick till -1,2 miljarder kronor (mdkr). Detta är sämre än resultatet per den 30 juni 2014 som uppgick till 0,8 mdkr. Balansering sker genom disposition mot återbäringsfond. Kapitalavkastning inklusive underskottstäckning under det första halvåret 2015 uppgick totalt till -11,4 mdkr. Minskningen av kapitalavkastningen beror främst på att försäkringsrörelsens tillgångar minskade med 9,5 mdkr per den 1 januari Värdeförändringen följer av att det, i enlighet med avkastningsmodellen, görs en omräkning av tillgångarna. Omräkningen görs för att värdet av försäkringsrörelsens tillgångar ska matcha värdet av avsättningarna när bruttoräntan i beräkningsgrunderna för skuld ändras. Premieintäkterna har ökat något första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år. Detta förklaras bland annat av att bruttoräntan i beräkningsgrunderna den 1 januari 2015 sänktes från 1,2 procent till 1,1 procent. Vid samma tidpunkt uppdaterades också premiegrundernas könsneutrala antaganden om livslängd. Även detta bidrar till högre premieintäkter. Ökningen av premieintäkterna förklaras också av att riskpremien den 1 januari 2015 höjdes från 0,1 procent till 0,2 procent av pensionsunderlaget. I riktning mot lägre premier verkar att värdesäkringspremien den 1 januari 2015 sänktes från 2,1 procent till 1,3 procent av pensionsunderlaget. Vid samma tidpunkt sänktes också premienivåer inom TA-rörelsen. Även detta verkar i riktning mot lägre premieintäkter. Det första halvåret 2015 minskade de försäkringstekniska avsättningarna (pensionsskulden) med 9,2 mdkr exklusive grenen särskild löneskatt. Minskningen följer främst av att bruttoräntan i beräkningsgrunderna för skuld den 1 januari 2015 höjdes från 0,5 procent till 0,8 procent. Att prisbasbeloppet vid samma tidpunkt höjdes från kr till kr verkar i andra riktningen. Ökningen i de försäkringstekniska avsättningarna på grund av det ändrade prisbasbeloppet är dock väsentligt mindre än den minskning som följer av den höjda bruttoräntan.

7 Avgiftsbestämd pension Totalt har SPV under första halvåret 2015 förmedlat 2,3 mdkr för den avgiftsbestämda pensionen vidare till Kåpan Pensioner och de försäkringsgivare som individen har valt. Det är en ökning med 100 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Sida 7 (19) Mnkr Kompletterande ålderspension Individuell ålderspension Totalt

8 Sida 8 (19) Resultatredovisning för Statens tjänstepensionsverk SPV:s administrationsuppdrag enligt regleringsbrevet är indelat i tre verksamhetsområden: Statlig pensionsverksamhet m.m., Pensionsverksamhet på uppdrag och Inomstatliga pensionsuppdrag. SPV visar i delårsrapporten utvecklingen av verksamhetens intäkter och kostnader samt avvikelser mot den beräknade budgeten totalt för myndigheten samt för respektive verksamhetsområde. Inom verksamhetsområdet pensionsverksamhet på uppdrag redovisas även utfallet av avkastningskravet. Verksamhetsutfall Utfall Budget Prognos Budget Utfall SPV totalt, tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Utfall för delåret och prognos för helåret Verksamhetsutfallet för första halvåret är 4,0 mnkr vilket är en avvikelse på 16,3 mnkr jämfört med budget för perioden. Intäkterna är 1,4 mnkr högre än budget samtidigt som kostnaderna understiger budget med 14,8 mnkr. Intäktsökningen förklaras främst av ökade avgiftsintäkter och ökade intäkter av dröjsmålsräntor. De minskade kostnaderna förklaras av att personalkostnader och kostnader för konsulter varit lägre än budgeterat. I budgeten ingår även kostnader för insatser gällande nya avtal som inte använts under första halvåret. Verksamhetsutfallet för 2015 beräknas i prognosen att bli 13,4 mnkr högre än budget främst beroende på lägre kostnader än budgeterat. Jämförelse med föregående år Resultatet är 0,5 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. Intäkterna är 4,2 mnkr lägre främst till följd av lägre ersättning från inkomstitel 5211 avseende administration av Statlig pensionsverksamhet m.m.. Kostnaderna är totalt 3,7 mnkr lägre jämfört med föregående år. Detta förklaras främst av att personalkostnaderna har minskat med 4,7 mnkr till följd av att SPV haft färre antal anställda jämfört med föregående år och att avskrivningskostnaderna har minskat med 5,5 mnkr. Övriga driftkostnader har ökat med 6,9 mnkr jämfört med föregående år vilket främst beror på högre konsultkostnader.

9 Sida 9 (19) Statlig pensionsverksamhet m.m. Statlig pensionsverksamhet m.m., tkr Utfall Budget Prognos Budget Utfall Intäkter Kostnader Verksamhetsutfall Utfall för delåret och prognos för helåret För Statlig pensionsverksamhet m.m. är utfallet 14,7 mnkr högre än budgeterat främst beroende på lägre kostnader. Detta förklaras av att kostnader för personal och för konsulter varit lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna förklaras även av att SPV under första halvåret inte upparbetat budgeterade kostnader för arbete med nya avtal. Prognosen för helåret innebär ett högre resultat än budget med 13,0 mnkr främst som följd av lägre kostnader. Jämförelse med föregående år Resultatet är 0,5 mnkr högre än föregående år. Intäkterna är 5,0 mnkr lägre eftersom ersättningen från inkomstitel 5211 för administration av statlig pensionsverksamhet m.m. är lägre än föregående år. Kostnaderna är 5,5 mnkr lägre. Detta förklaras främst av att personalkostnaderna varit lägre och att avskrivningskostnaderna minskat, främst avseende PA 03-systemen. Pensionsverksamhet på uppdrag Pensionsverksamhet på uppdrag, tkr Utfall Budget Prognos Budget Utfall Intäkter Kostnader Verksamhetsutfall Årlig vinstmarginal - - 3,7% 3,5% - Vinstmarginal ack. 5 år - - 8,8% 8,8% - Utfall för delåret och prognos för helåret Utfallet för Pensionsverksamhet på uppdrag är 1,8 mnkr högre än budgeterat. Intäkterna är 1,2 mnkr högre än budget till följd av ökade avgiftsintäkter som förklaras av högre volymer samt högre intäkter av dröjsmålsräntor i jämförelse med budget. Samtidigt är kostnaderna 0,6 mnkr lägre än budget. Prognosen beräknas ge ett verksamhetsutfall på 3,3 mnkr. Vinstmarginalen ligger över kravet på 6 procents avkastning för de senaste fem åren. Jämförelse med föregående år Resultatet är 0,7 mnkr lägre än föregående år. Detta förklaras främst av högre kostnader till följd av satsningar på bl.a. valcentralen.

10 Sida 10 (19) Inomstatliga pensionsuppdrag Inomstatliga pensionsuppdrag, tkr Utfall Budget Prognos Budget Utfall Intäkter Kostnader Verksamhetsutfall Utfall för delåret och prognos för helåret För verksamhetsområdet Inomstatliga pensionsuppdrag är utfallet 0,2 mnkr lägre än budgeterat. Prognosen beräknas till en omsättning på 3,0 mnkr och ett resultat på -0,2 mnkr. Jämförelse med föregående år Omsättningen är 0,5 mnkr högre än föregående år. Antal kunder har ökat samtidigt som en prissänkning har genomförts under 2015.

11 Sida 11 (19) Finansiell redovisning Prognos Resultaträkning, tkr Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa Verksamhetsutfall Pensionsrörelsen not 1 Premieintäkter Kapitalavkastning inkl. underskottstäckning not 1a Försäkringsersättningar Förändring av försäkringstekniska avsättningar not 1b Driftkostnader Särskild löneskatt på pensionskostnader not 1c Summa Disposition mot Återbäringsfond pensionsrörelsen Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Saldo Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag not Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag not Lämnade bidrag not Saldo Årets kapitalförändring

12 Sida 12 (19) Balansräkning, tkr Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa materiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket Pensionsfordran på statsverket Summa avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret Summa kassa och bank Summa tillgångar

13 Sida 13 (19) Balansräkning, tkr Kapital och skulder Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Fonder Återbäringsfond försäkringsrörelsen Summa fonder Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Försäkringstekniska avsättningar not Summa avsättningar Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret not Övriga krediter i Riksgäldskontoret not Kortfristiga skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder m.m Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Övriga förutbetalda intäkter Summa periodavgränsningsposter Summa kapital och skulder Ansvarsförbindelser Antastbara förmåner

14 Anslagsredovisning Sida 14 (19) Anslagsredovisning för Utgiftsområde 2-1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. (ramanslag) t.kr. Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enl. regl.brev Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp :5 Post 7 Statliga tjänstepensioner m.m (ram) Totalt anslag 1: Uppställningen i anslagsredovisningen följer regleringsbrevet (regeringsbeslut V:3 S2013/7624/ESA och S2013/8965/ESA och S2014/4858/ESA m.fl. samt S2014/8988/SAM (delvis)) och statsredovisningen. Redovisningen följer uppställningen i Hermes. Redovisning mot inkomsttitel Inkomsttitel Beräknat belopp Inkomster 5211 Statliga pensionsavgifter 1 Statlig tjänstepensionering Särskild löneskatt på pensionskostnader Statlig grupplivförsäkring Premieskatt, grupplivförsäkring Statlig personskadeförsäkring Administrationskostn. post 1 och Administrationskostn. post Summa inkomsttitel Ränteinkomster Övriga inkomster -1 Total Enligt regleringsbrevet får SPV disponera högst tkr från undertitel 006 för kostnader för administration. Vidare får ersättning för administration av statlig personskadeförsäkring betalas ut från undertitel 007.

15 Not 1 Pensionsrörelsen Pensionsrörelsen består av fyra grenar; äldre förmåner, försäkringsrörelsen, övriga förmåner och löneskatt. Resultat på grenarna är följande: , tkr Äldre förmåner Övriga förmåner Sida 15 (19) Särskild löneskatt Summa Premieintäkter Kapitalavkastning Underskottstäckning Försäkringsersättningar Driftkostnader Förändring försäkringsteknisk avsättning Särskild löneskatt på pensionsutbetalningar Disposition mot återbäringsfond Totalt , tkr Äldre förmåner Försäkringsrörelsen Försäkringsrörelsen Övriga förmåner Särskild löneskatt Summa Premieintäkter Kapitalavkastning Underskottstäckning Försäkringsersättningar Driftkostnader Förändring försäkringsteknisk avsättning Särskild löneskatt på pensionsutbetalningar Disposition mot återbäringsfond Totalt Not 1a Kapitalavkastning inkl. underskottstäckning, delsumma Tkr Kapitalavkastning Underskottstäckning Delsumma Not 1b Förändring av försäkringstekniska avsättningar, exkl. särskild löneskatt, delsumma Tkr Äldre förmåner Försäkringsrörelsen Övriga förmåner Delsumma Not 1c Särskild löneskatt på pensionskostnader, delsumma Tkr Förändring av försäkringsteknisk avsättning Särskild löneskatt på pensionsutbetalningar Delsumma

16 Not 2 Försäkringstekniska avsättningar De försäkringstekniska avsättningarna (pensionsskulden) består av följande delposter: Tkr Försäkringsrörelsen Äldre förmåner Övriga förmåner 1) Total Sida 16 (19) Total Aktiva Livräntehavare Förmånstagare Summa TGL 2) PSA 2) Summa Särskild löneskatt Särskild premieskatt Summa avsättningar ) Endast en del av det totala åtagandet har beräknats. Beräkning kan göras först vid förmånsfall eftersom SPV saknar anställningsuppgifter under aktiv tid. 2) Avsättningarna är beräknade per den 31 december De försäkringstekniska avsättningarna per den 30 juni 2015 har till största delen beräknats maskinellt. Vissa manuella beräkningar och kompletteringar har gjorts, bland annat avseende avsättningar för premiebefrielse. Avsättningarna avseende ersättning enligt personskadeavtalet (PSA) och statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL) har antagits vara oförändrade sedan 31 december För förmånstagare, samt för fribrevshavare och aktiva som omfattas av PA 03 baseras beräkningarna på förmånsbelopp och inrapporterade anställningsuppgifter per juni För aktiva som fortfarande omfattas av PA-91 baseras beräkningarna på uppgifter per december Enligt beslut av SPV:s styrelse höjdes bruttoräntan i beräkningsgrunderna för skuld den 1 januari 2015 från 0,5 till 0,8 procent. Samma datum höjdes även prisbasbeloppet från till kr. Effekterna av de ändringar som gjordes i skuldgrunden och det höjda prisbasbeloppet medförde att avsättningarna minskade med totalt mnkr per den 1 januari I enlighet med en begäran från Ekonomistyrningsverket (ESV) levererar SPV även ett särskilt underlag till ESV där avsättningarna per den 30 juni 2015 beräknats med bruttoränteantagandet 0,90 procent. Detta görs på motsvarande sätt som i årsredovisningen för 2014 (diarienummer MD 2015/63). Not 3 Saldo- och rubrikändringar mot föregående år Saldona i balans- och resultaträkning för är ändrade jämfört med delårsrapport 2014 eftersom de där redovisats under fel rubrik.

17 Sida 17 (19) Ordförklaringar Antastbar förmån Innebär att rätten till förmånen är villkorad, dvs. den bortfaller om anställningen upphör före avgång med pension. Avkastningsskatt Beräknas på de finansiella nettotillgångarnas marknadsvärden vid ingången av räkenskapsåret. För försäkringsrörelsen motsvaras dessa av fordran på statsverket. Driftkostnader Inom försäkringsbranschen räknas kostnader för administration och försäljning till driftkostnaden, men inte kostnader för kapitalförvaltning. Driftkostnaden för den statliga pensionsrörelsen motsvaras av den administrationsavgift som SPV får avräkna inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter. Fribrev Fribrev är den pensionsrätt som en försäkrad har tjänat in när arbetsgivaren har slutat att betala in premier i förtid. Benämningen används även för den intjänade delen av en löpande försäkring. Fordran på statsverket Försäkringsrörelsens tillgångar är en fordran på statsverket. Försäkringsrörelsen En gren av pensionsrörelsen som omfattar förmånsbestämda pensioner och ersättningar till arbetstagare som har eller har haft en förmånsgrundande anställning efter utgången av Pensionerna finansieras genom att arbetsgivarna betalar försäkringstekniskt fastställda premier till SPV. Försäkringstekniska avsättningar Kapitalvärdet av förväntade framtida utbetalningar. Som synonym används även begreppet pensionsskuld. Försäkringstekniska riktlinjer Innehåller principer för beräkning av bland annat premier, försäkringsteknisk avsättning och återbäring. I de försäkringstekniska riktlinjerna finns antaganden om livslängd, ränta och omkostnader. Kapitalavkastning Den avkastning som beräknas på årets ingående kapital och på årets nettoflöde av in- och utbetalningar. Försäkringsrörelsens kapitalavkastning beräknas med utgångspunkt i marknadsräntan för tioåriga statsobligationer efter avdrag för avkastningsskatt. I kapitalavkastningen ingår också den värdeförändring som uppstår när fordran på statsverket räknas om vid ändrad bruttoränta i skuldgrunderna. Livränta Enligt pensionsavtalet PA-91 samt äldre avtal, får den som slutar sin anställning efter fyllda 31 år men före ordinarie pensionsålder livränta istället för pension. Pensionsrörelsen Rörelse som omfattar finansiering och utbetalning av förmånsbestämda pensioner som hanteras inom statsbudgeten. Pensionsrörelsen består av försäkringsrörelsen, äldre förmåner, övriga förmåner samt löneskatt. Särskild löneskatt på pensionskostnader För sparpremier, premier som finansierar rätten att avgå före 65 år enligt övergångsbestämmelser (ÖB-premier), premier för värdesäkring (VS-premier), riskpremier och premier som finansierar pensioner enligt Trygghetsavtalet (TA-premier) betalar arbetsgivarna särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Myndigheterna betalar en avgift motsvarande SLP till SPV, medan de icke-statliga arbetsgivarna betalar skatt till Skatteverket. Skattesatsen uppgår till 24,26 procent.

18 Särskild premieskatt på tjänstegrupplivförsäkring Sida 18 (19) Vid utbetalning av tjänstegrupplivförmåner betalas särskild premieskatt på tjänstegrupplivförsäkring. Skattesatsen uppgår till 81,83 procent. De premier arbetsgivarna betalar är beräknade så att de även bekostar denna skatt. Underskottstäckning För grenarna äldre förmåner, övriga förmåner och särskild löneskatt balanseras förändringar i de försäkringstekniska avsättningarna (pensionsskulden) med underskottstäckning. Det innebär att avsättning och fordran alltid är lika stora. Den försäkringstekniska avsättning som redovisas i dessa grenar reduceras med utbetalda förmåner respektive utbetald skatt. Det resultat som uppstår efter belastning för driftkostnader regleras med underskottstäckning. Äldre förmåner En gren av pensionsrörelsen som omfattar pensioner som grundas på en anställning som upphört före den 1 januari 1998 och som slutligt ska belasta SPV:s anslag Statliga tjänstepensioner m.m. Övriga förmåner En gren av pensionsrörelsen som omfattar förordnande- och chefspensioner, pensioner till lokalanställda i utlandet, med flera. Pensionerna hanteras i särskild ordning beroende på att SPV inte har tillgång till vissa anställningsuppgifter under den tid då personerna är aktiva i tjänst.

19

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr MD 2015/63

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr MD 2015/63 ÅRSREDOVISNING 2014 Dnr MD 2015/63 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet sid 5 Om Statens tjänstepensionsverk sid 7 Resultatredovisning för statliga avtalsförsäkringar Förmånsbestämd pension

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2013

Läkemedelsverkets delårsrapport 2013 Läkemedelsverkets delårsrapport 2013 Dnr 1.1-2013-068599 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS Årsredovisningens räkenskapshandlingar har upprättats i enlighet med bestämmelserna i förordningen om myndigheters årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Viktiga händelser 1. Återrapportering enligt regleringsbrev 2. Finansiell redovisning 4

Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Viktiga händelser 1. Återrapportering enligt regleringsbrev 2. Finansiell redovisning 4 Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30 Viktiga händelser 1 Återrapportering enligt regleringsbrev 2 Garantiverksamheten 2 Utlåningsverksamheten 3 Lån med villkorad återbetalning 3 Finansiell redovisning 4

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Datum: 2009-03-10 Dnr: 49-154/2009 ESV-nr: 2009:11 Copyright: ESV Rapportansvarig: Margareta Söderhult

Datum: 2009-03-10 Dnr: 49-154/2009 ESV-nr: 2009:11 Copyright: ESV Rapportansvarig: Margareta Söderhult Rapport Underlag till årsredovisning för staten 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD... 4 RESULTATBEDÖMNING OCH EKONOMISK ÖVERSIKT... 5 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 7 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET... 8 Försvarsmakten...

Läs mer

Riksgälden Delårsrapport januari juni 2012

Riksgälden Delårsrapport januari juni 2012 Riksgälden Delårsrapport januari juni 2012 Dnr 2012/01483 Innehåll 1 3 3 5 7 8 9 10 11 12 13 Uppdrag, vision och mål Statens internbank Skuldförvaltning Garanti och kredit Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Handbok FPG Handbok FPG/PRI /PRI

Handbok FPG Handbok FPG/PRI /PRI Handbok FPG/PRI Handbok FPG/PRI Produktion: Pensionsgaranti, PRI Pensionstjänst och HFK Helium Finansiell Kommunikation Deltagande skribenter: Marie Bengtsberg, Carin Bergendal, Fredrik Lilieblad, Georg

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning Finansiell redovisning 85 86 Resultaträkning, tusental kronor Verksamhetens intäkter Utfall Utfall Intäkter av anslag Not 1 63 557 57 128 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 2 732 2 899 Intäkter

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld

Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld Revisionsrapport* Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld Kalmar kommun 7 december 2007 Elisabeth Rye Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga,

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-06-30

Delårsrapport 2010-01-01 2010-06-30 Delårsrapport 2010-01-01 2010-06-30 Statens internbank 1 Statsskuldsförvaltning 2 Garantier och krediter 4 Insättningsgaranti och investerarskydd 6 Bankstöd 7 Kostnader och anslag 9 Finansiell redovisning

Läs mer