DELÅRSRAPPORT Dnr MD 2015/272

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 2015. Dnr MD 2015/272"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2015 Dnr MD 2015/272

2 Sida 2 (19)

3 Innehållsförteckning Sida 3 (19) Delårsrapport för Statens tjänstepensionsverk (SPV)... 4 Statliga avtalsförsäkringar, en kort beskrivning... 4 Resultatredovisning för statliga avtalsförsäkringar... 6 Resultatredovisning för Statens tjänstepensionsverk... 8 Finansiell redovisning Anslagsredovisning Ordförklaringar Styrelsens underskrifter... 19

4 Delårsrapport för Statens tjänstepensionsverk (SPV) Denna delårsrapport beskriver pensionsrörelsens resultat inom ramen för statliga avtalsförsäkringar 1 och SPV:s administration. Statliga avtalsförsäkringar, en kort beskrivning Sida 4 (19) Statliga avtalsförsäkringar är ett samlingsnamn på pensioner som antingen regleras via kollektivavtal som slutits mellan parterna på det statliga avtalsområdet eller via författningar. Statliga avtalsförsäkringar kan antingen vara förmåns- eller avgiftsbestämda. Den avgiftsbestämda pensionen består av individuell ålderspension och kompletterande ålderspension. Förmånsbestämd pension Förmånsbestämd pension är pension som i förväg är bestämd till ett visst belopp eller till en viss nivå av lönen. De flesta förmånsbestämda pensioner ingår i försäkringsmodellen. Ett fåtal förmånsbestämda pensioner, reservpensioner och pensioner i särskild ordning, hanteras utanför försäkringsmodellen. Försäkringsmodellen SPV har det övergripande ansvaret för den statliga försäkringsmodellen. Inom denna modell hanteras finansieringen av de förmånsbestämda pensionerna i de statliga avtalsförsäkringarna. Arbetsgivarna bekostar de anställdas pensioner antingen genom att skuldföra åtagandet i den egna balansräkningen (arbetsgivarnas åtaganden) eller genom att betala premier till SPV (pensionsrörelsen). 1 Se vidare i SPV:s årsredovisning 2014 för mer ingående beskrivning av statliga avtalsförsäkringar.

5 Sida 5 (19) Pensionsrörelsen Inom pensionsrörelsen hanteras finansieringen och utbetalningen av pensioner inom statsbudgeten. Pensionsrörelsen består av: Försäkringsrörelsen, som omfattar pensioner till anställda som haft pensionsgrundande anställning efter 1997 och för vilka arbetsgivarna har betalat in premier till SPV; Äldre förmåner, som omfattar pensioner till anställda som slutat sin anställning senast den 31 december 1997; Övriga förmåner, som omfattar pensioner till lokalanställd personal, förordnande- och chefspensioner med mera; Särskild löneskatt, som gäller den skatt som statliga arbetsgivare betalar på premier för pensioner och förmåner som redovisas inom försäkringsrörelsen. Försäkringsrörelsen Den statliga försäkringsrörelsen skiljer sig från en försäkringsrörelse på den privata marknaden bland annat genom att pensionsmedlen stannar inom staten fram till dess att en pension ska betalas ut. Försäkringsrörelsen omfattas inte av det regelverk som gäller för aktörer på den privata marknaden (såsom exempelvis försäkringsrörelselagen). Premieintäkter tillförs inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter och utbetalningar av pensioner belastar anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.. SPV redovisar de försäkringstekniska avsättningarna (pensionsskulden) för försäkringsrörelsen i balansräkningen. Avsättningarna balanseras av tillgångar som består av en fordran på statsverket. Det sker alltså inte någon fondering av försäkringsrörelsens tillgångar. Kapitalavkastningen beräknas med utgångspunkt i marknadsräntan för 10-åriga statsobligationer efter avdrag för avkastningsskatt. Utöver detta ingår värdeförändring relaterad till förändrad ränta i beräkningsgrunderna. Pensionerna finansieras genom att arbetsgivaren betalar försäkringstekniskt beräknade premier till SPV. Dessa tillförs de olika delrörelserna inom försäkringsrörelsen. Varje delrörelse inom försäkringsrörelsen ska bära sina egna kostnader. Resultatet i försäkringsrörelsen regleras mot en återbäringsfond. Avgifter för administration De premier som arbetsgivarna betalar till SPV ska också täcka kostnaderna för administrationen av pensionerna. Regeringen fastställer i regleringsbrevet hur stor avgift som SPV får nyttja för administration av pensionsrörelsen. Denna avgift avräknas inkomsttiteln och fördelas mellan pensionsrörelsens olika grenar. För administrationen av arbetsgivarnas åtaganden betalar arbetsgivarna en särskild administrationsavgift till SPV. Även denna avgift fastställs av regeringen. Avgiftsbestämd pension Avgiftsbestämd pension är en pension som bygger på de premier som arbetsgivaren har betalat in, avkastningen samt avdrag för kostnader. Premierna motsvarar en viss procentsats av lönen. Pensionens storlek bestäms löpande under hela utbetalningstiden. SPV har uppdraget från parterna att vara valcentral för det individuella valet samt uppdraget från Kåpan pensioner försäkringsförening att administrera den kompletterande ålderspensionen.

6 Sida 6 (19) Resultatredovisning för statliga avtalsförsäkringar Pensionsrörelsens resultat Mnkr Äldre förmåner Försäkringsrörelsen Övriga förmåner Särskild löneskatt Premieintäkter Kapitalavkastning Underskottstäckning Försäkringsersättningar Driftkostnader Förändring försäkringsteknisk avsättning Särskild löneskatt på pensionsutbetalningar Disposition mot återbäringsfond Totalt Pensionsrörelsens resultat det första halvåret 2015 var negativt och uppgick till -1,2 miljarder kronor (mdkr). Detta är sämre än resultatet per den 30 juni 2014 som uppgick till 0,8 mdkr. Balansering sker genom disposition mot återbäringsfond. Kapitalavkastning inklusive underskottstäckning under det första halvåret 2015 uppgick totalt till -11,4 mdkr. Minskningen av kapitalavkastningen beror främst på att försäkringsrörelsens tillgångar minskade med 9,5 mdkr per den 1 januari Värdeförändringen följer av att det, i enlighet med avkastningsmodellen, görs en omräkning av tillgångarna. Omräkningen görs för att värdet av försäkringsrörelsens tillgångar ska matcha värdet av avsättningarna när bruttoräntan i beräkningsgrunderna för skuld ändras. Premieintäkterna har ökat något första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år. Detta förklaras bland annat av att bruttoräntan i beräkningsgrunderna den 1 januari 2015 sänktes från 1,2 procent till 1,1 procent. Vid samma tidpunkt uppdaterades också premiegrundernas könsneutrala antaganden om livslängd. Även detta bidrar till högre premieintäkter. Ökningen av premieintäkterna förklaras också av att riskpremien den 1 januari 2015 höjdes från 0,1 procent till 0,2 procent av pensionsunderlaget. I riktning mot lägre premier verkar att värdesäkringspremien den 1 januari 2015 sänktes från 2,1 procent till 1,3 procent av pensionsunderlaget. Vid samma tidpunkt sänktes också premienivåer inom TA-rörelsen. Även detta verkar i riktning mot lägre premieintäkter. Det första halvåret 2015 minskade de försäkringstekniska avsättningarna (pensionsskulden) med 9,2 mdkr exklusive grenen särskild löneskatt. Minskningen följer främst av att bruttoräntan i beräkningsgrunderna för skuld den 1 januari 2015 höjdes från 0,5 procent till 0,8 procent. Att prisbasbeloppet vid samma tidpunkt höjdes från kr till kr verkar i andra riktningen. Ökningen i de försäkringstekniska avsättningarna på grund av det ändrade prisbasbeloppet är dock väsentligt mindre än den minskning som följer av den höjda bruttoräntan.

7 Avgiftsbestämd pension Totalt har SPV under första halvåret 2015 förmedlat 2,3 mdkr för den avgiftsbestämda pensionen vidare till Kåpan Pensioner och de försäkringsgivare som individen har valt. Det är en ökning med 100 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Sida 7 (19) Mnkr Kompletterande ålderspension Individuell ålderspension Totalt

8 Sida 8 (19) Resultatredovisning för Statens tjänstepensionsverk SPV:s administrationsuppdrag enligt regleringsbrevet är indelat i tre verksamhetsområden: Statlig pensionsverksamhet m.m., Pensionsverksamhet på uppdrag och Inomstatliga pensionsuppdrag. SPV visar i delårsrapporten utvecklingen av verksamhetens intäkter och kostnader samt avvikelser mot den beräknade budgeten totalt för myndigheten samt för respektive verksamhetsområde. Inom verksamhetsområdet pensionsverksamhet på uppdrag redovisas även utfallet av avkastningskravet. Verksamhetsutfall Utfall Budget Prognos Budget Utfall SPV totalt, tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Utfall för delåret och prognos för helåret Verksamhetsutfallet för första halvåret är 4,0 mnkr vilket är en avvikelse på 16,3 mnkr jämfört med budget för perioden. Intäkterna är 1,4 mnkr högre än budget samtidigt som kostnaderna understiger budget med 14,8 mnkr. Intäktsökningen förklaras främst av ökade avgiftsintäkter och ökade intäkter av dröjsmålsräntor. De minskade kostnaderna förklaras av att personalkostnader och kostnader för konsulter varit lägre än budgeterat. I budgeten ingår även kostnader för insatser gällande nya avtal som inte använts under första halvåret. Verksamhetsutfallet för 2015 beräknas i prognosen att bli 13,4 mnkr högre än budget främst beroende på lägre kostnader än budgeterat. Jämförelse med föregående år Resultatet är 0,5 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. Intäkterna är 4,2 mnkr lägre främst till följd av lägre ersättning från inkomstitel 5211 avseende administration av Statlig pensionsverksamhet m.m.. Kostnaderna är totalt 3,7 mnkr lägre jämfört med föregående år. Detta förklaras främst av att personalkostnaderna har minskat med 4,7 mnkr till följd av att SPV haft färre antal anställda jämfört med föregående år och att avskrivningskostnaderna har minskat med 5,5 mnkr. Övriga driftkostnader har ökat med 6,9 mnkr jämfört med föregående år vilket främst beror på högre konsultkostnader.

9 Sida 9 (19) Statlig pensionsverksamhet m.m. Statlig pensionsverksamhet m.m., tkr Utfall Budget Prognos Budget Utfall Intäkter Kostnader Verksamhetsutfall Utfall för delåret och prognos för helåret För Statlig pensionsverksamhet m.m. är utfallet 14,7 mnkr högre än budgeterat främst beroende på lägre kostnader. Detta förklaras av att kostnader för personal och för konsulter varit lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna förklaras även av att SPV under första halvåret inte upparbetat budgeterade kostnader för arbete med nya avtal. Prognosen för helåret innebär ett högre resultat än budget med 13,0 mnkr främst som följd av lägre kostnader. Jämförelse med föregående år Resultatet är 0,5 mnkr högre än föregående år. Intäkterna är 5,0 mnkr lägre eftersom ersättningen från inkomstitel 5211 för administration av statlig pensionsverksamhet m.m. är lägre än föregående år. Kostnaderna är 5,5 mnkr lägre. Detta förklaras främst av att personalkostnaderna varit lägre och att avskrivningskostnaderna minskat, främst avseende PA 03-systemen. Pensionsverksamhet på uppdrag Pensionsverksamhet på uppdrag, tkr Utfall Budget Prognos Budget Utfall Intäkter Kostnader Verksamhetsutfall Årlig vinstmarginal - - 3,7% 3,5% - Vinstmarginal ack. 5 år - - 8,8% 8,8% - Utfall för delåret och prognos för helåret Utfallet för Pensionsverksamhet på uppdrag är 1,8 mnkr högre än budgeterat. Intäkterna är 1,2 mnkr högre än budget till följd av ökade avgiftsintäkter som förklaras av högre volymer samt högre intäkter av dröjsmålsräntor i jämförelse med budget. Samtidigt är kostnaderna 0,6 mnkr lägre än budget. Prognosen beräknas ge ett verksamhetsutfall på 3,3 mnkr. Vinstmarginalen ligger över kravet på 6 procents avkastning för de senaste fem åren. Jämförelse med föregående år Resultatet är 0,7 mnkr lägre än föregående år. Detta förklaras främst av högre kostnader till följd av satsningar på bl.a. valcentralen.

10 Sida 10 (19) Inomstatliga pensionsuppdrag Inomstatliga pensionsuppdrag, tkr Utfall Budget Prognos Budget Utfall Intäkter Kostnader Verksamhetsutfall Utfall för delåret och prognos för helåret För verksamhetsområdet Inomstatliga pensionsuppdrag är utfallet 0,2 mnkr lägre än budgeterat. Prognosen beräknas till en omsättning på 3,0 mnkr och ett resultat på -0,2 mnkr. Jämförelse med föregående år Omsättningen är 0,5 mnkr högre än föregående år. Antal kunder har ökat samtidigt som en prissänkning har genomförts under 2015.

11 Sida 11 (19) Finansiell redovisning Prognos Resultaträkning, tkr Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa Verksamhetsutfall Pensionsrörelsen not 1 Premieintäkter Kapitalavkastning inkl. underskottstäckning not 1a Försäkringsersättningar Förändring av försäkringstekniska avsättningar not 1b Driftkostnader Särskild löneskatt på pensionskostnader not 1c Summa Disposition mot Återbäringsfond pensionsrörelsen Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Saldo Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag not Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag not Lämnade bidrag not Saldo Årets kapitalförändring

12 Sida 12 (19) Balansräkning, tkr Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa materiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket Pensionsfordran på statsverket Summa avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret Summa kassa och bank Summa tillgångar

13 Sida 13 (19) Balansräkning, tkr Kapital och skulder Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Fonder Återbäringsfond försäkringsrörelsen Summa fonder Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Försäkringstekniska avsättningar not Summa avsättningar Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret not Övriga krediter i Riksgäldskontoret not Kortfristiga skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder m.m Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Övriga förutbetalda intäkter Summa periodavgränsningsposter Summa kapital och skulder Ansvarsförbindelser Antastbara förmåner

14 Anslagsredovisning Sida 14 (19) Anslagsredovisning för Utgiftsområde 2-1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. (ramanslag) t.kr. Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enl. regl.brev Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp :5 Post 7 Statliga tjänstepensioner m.m (ram) Totalt anslag 1: Uppställningen i anslagsredovisningen följer regleringsbrevet (regeringsbeslut V:3 S2013/7624/ESA och S2013/8965/ESA och S2014/4858/ESA m.fl. samt S2014/8988/SAM (delvis)) och statsredovisningen. Redovisningen följer uppställningen i Hermes. Redovisning mot inkomsttitel Inkomsttitel Beräknat belopp Inkomster 5211 Statliga pensionsavgifter 1 Statlig tjänstepensionering Särskild löneskatt på pensionskostnader Statlig grupplivförsäkring Premieskatt, grupplivförsäkring Statlig personskadeförsäkring Administrationskostn. post 1 och Administrationskostn. post Summa inkomsttitel Ränteinkomster Övriga inkomster -1 Total Enligt regleringsbrevet får SPV disponera högst tkr från undertitel 006 för kostnader för administration. Vidare får ersättning för administration av statlig personskadeförsäkring betalas ut från undertitel 007.

15 Not 1 Pensionsrörelsen Pensionsrörelsen består av fyra grenar; äldre förmåner, försäkringsrörelsen, övriga förmåner och löneskatt. Resultat på grenarna är följande: , tkr Äldre förmåner Övriga förmåner Sida 15 (19) Särskild löneskatt Summa Premieintäkter Kapitalavkastning Underskottstäckning Försäkringsersättningar Driftkostnader Förändring försäkringsteknisk avsättning Särskild löneskatt på pensionsutbetalningar Disposition mot återbäringsfond Totalt , tkr Äldre förmåner Försäkringsrörelsen Försäkringsrörelsen Övriga förmåner Särskild löneskatt Summa Premieintäkter Kapitalavkastning Underskottstäckning Försäkringsersättningar Driftkostnader Förändring försäkringsteknisk avsättning Särskild löneskatt på pensionsutbetalningar Disposition mot återbäringsfond Totalt Not 1a Kapitalavkastning inkl. underskottstäckning, delsumma Tkr Kapitalavkastning Underskottstäckning Delsumma Not 1b Förändring av försäkringstekniska avsättningar, exkl. särskild löneskatt, delsumma Tkr Äldre förmåner Försäkringsrörelsen Övriga förmåner Delsumma Not 1c Särskild löneskatt på pensionskostnader, delsumma Tkr Förändring av försäkringsteknisk avsättning Särskild löneskatt på pensionsutbetalningar Delsumma

16 Not 2 Försäkringstekniska avsättningar De försäkringstekniska avsättningarna (pensionsskulden) består av följande delposter: Tkr Försäkringsrörelsen Äldre förmåner Övriga förmåner 1) Total Sida 16 (19) Total Aktiva Livräntehavare Förmånstagare Summa TGL 2) PSA 2) Summa Särskild löneskatt Särskild premieskatt Summa avsättningar ) Endast en del av det totala åtagandet har beräknats. Beräkning kan göras först vid förmånsfall eftersom SPV saknar anställningsuppgifter under aktiv tid. 2) Avsättningarna är beräknade per den 31 december De försäkringstekniska avsättningarna per den 30 juni 2015 har till största delen beräknats maskinellt. Vissa manuella beräkningar och kompletteringar har gjorts, bland annat avseende avsättningar för premiebefrielse. Avsättningarna avseende ersättning enligt personskadeavtalet (PSA) och statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL) har antagits vara oförändrade sedan 31 december För förmånstagare, samt för fribrevshavare och aktiva som omfattas av PA 03 baseras beräkningarna på förmånsbelopp och inrapporterade anställningsuppgifter per juni För aktiva som fortfarande omfattas av PA-91 baseras beräkningarna på uppgifter per december Enligt beslut av SPV:s styrelse höjdes bruttoräntan i beräkningsgrunderna för skuld den 1 januari 2015 från 0,5 till 0,8 procent. Samma datum höjdes även prisbasbeloppet från till kr. Effekterna av de ändringar som gjordes i skuldgrunden och det höjda prisbasbeloppet medförde att avsättningarna minskade med totalt mnkr per den 1 januari I enlighet med en begäran från Ekonomistyrningsverket (ESV) levererar SPV även ett särskilt underlag till ESV där avsättningarna per den 30 juni 2015 beräknats med bruttoränteantagandet 0,90 procent. Detta görs på motsvarande sätt som i årsredovisningen för 2014 (diarienummer MD 2015/63). Not 3 Saldo- och rubrikändringar mot föregående år Saldona i balans- och resultaträkning för är ändrade jämfört med delårsrapport 2014 eftersom de där redovisats under fel rubrik.

17 Sida 17 (19) Ordförklaringar Antastbar förmån Innebär att rätten till förmånen är villkorad, dvs. den bortfaller om anställningen upphör före avgång med pension. Avkastningsskatt Beräknas på de finansiella nettotillgångarnas marknadsvärden vid ingången av räkenskapsåret. För försäkringsrörelsen motsvaras dessa av fordran på statsverket. Driftkostnader Inom försäkringsbranschen räknas kostnader för administration och försäljning till driftkostnaden, men inte kostnader för kapitalförvaltning. Driftkostnaden för den statliga pensionsrörelsen motsvaras av den administrationsavgift som SPV får avräkna inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter. Fribrev Fribrev är den pensionsrätt som en försäkrad har tjänat in när arbetsgivaren har slutat att betala in premier i förtid. Benämningen används även för den intjänade delen av en löpande försäkring. Fordran på statsverket Försäkringsrörelsens tillgångar är en fordran på statsverket. Försäkringsrörelsen En gren av pensionsrörelsen som omfattar förmånsbestämda pensioner och ersättningar till arbetstagare som har eller har haft en förmånsgrundande anställning efter utgången av Pensionerna finansieras genom att arbetsgivarna betalar försäkringstekniskt fastställda premier till SPV. Försäkringstekniska avsättningar Kapitalvärdet av förväntade framtida utbetalningar. Som synonym används även begreppet pensionsskuld. Försäkringstekniska riktlinjer Innehåller principer för beräkning av bland annat premier, försäkringsteknisk avsättning och återbäring. I de försäkringstekniska riktlinjerna finns antaganden om livslängd, ränta och omkostnader. Kapitalavkastning Den avkastning som beräknas på årets ingående kapital och på årets nettoflöde av in- och utbetalningar. Försäkringsrörelsens kapitalavkastning beräknas med utgångspunkt i marknadsräntan för tioåriga statsobligationer efter avdrag för avkastningsskatt. I kapitalavkastningen ingår också den värdeförändring som uppstår när fordran på statsverket räknas om vid ändrad bruttoränta i skuldgrunderna. Livränta Enligt pensionsavtalet PA-91 samt äldre avtal, får den som slutar sin anställning efter fyllda 31 år men före ordinarie pensionsålder livränta istället för pension. Pensionsrörelsen Rörelse som omfattar finansiering och utbetalning av förmånsbestämda pensioner som hanteras inom statsbudgeten. Pensionsrörelsen består av försäkringsrörelsen, äldre förmåner, övriga förmåner samt löneskatt. Särskild löneskatt på pensionskostnader För sparpremier, premier som finansierar rätten att avgå före 65 år enligt övergångsbestämmelser (ÖB-premier), premier för värdesäkring (VS-premier), riskpremier och premier som finansierar pensioner enligt Trygghetsavtalet (TA-premier) betalar arbetsgivarna särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Myndigheterna betalar en avgift motsvarande SLP till SPV, medan de icke-statliga arbetsgivarna betalar skatt till Skatteverket. Skattesatsen uppgår till 24,26 procent.

18 Särskild premieskatt på tjänstegrupplivförsäkring Sida 18 (19) Vid utbetalning av tjänstegrupplivförmåner betalas särskild premieskatt på tjänstegrupplivförsäkring. Skattesatsen uppgår till 81,83 procent. De premier arbetsgivarna betalar är beräknade så att de även bekostar denna skatt. Underskottstäckning För grenarna äldre förmåner, övriga förmåner och särskild löneskatt balanseras förändringar i de försäkringstekniska avsättningarna (pensionsskulden) med underskottstäckning. Det innebär att avsättning och fordran alltid är lika stora. Den försäkringstekniska avsättning som redovisas i dessa grenar reduceras med utbetalda förmåner respektive utbetald skatt. Det resultat som uppstår efter belastning för driftkostnader regleras med underskottstäckning. Äldre förmåner En gren av pensionsrörelsen som omfattar pensioner som grundas på en anställning som upphört före den 1 januari 1998 och som slutligt ska belasta SPV:s anslag Statliga tjänstepensioner m.m. Övriga förmåner En gren av pensionsrörelsen som omfattar förordnande- och chefspensioner, pensioner till lokalanställda i utlandet, med flera. Pensionerna hanteras i särskild ordning beroende på att SPV inte har tillgång till vissa anställningsuppgifter under den tid då personerna är aktiva i tjänst.

19

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr MD 2015/63

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr MD 2015/63 ÅRSREDOVISNING 2014 Dnr MD 2015/63 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet sid 5 Om Statens tjänstepensionsverk sid 7 Resultatredovisning för statliga avtalsförsäkringar Förmånsbestämd pension

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Avgifter och skatter 2014

Avgifter och skatter 2014 2013-11-25 Avgifter och skatter 2014 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter ska betala år 2014 samt de avgifter och skatter som betalades

Läs mer

Avgifter och skatter 2013

Avgifter och skatter 2013 2012-10-30 Avgifter och skatter 2013 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter ska betala år 2013 samt de avgifter och skatter som betalades

Läs mer

Avgifter och skatter 2015

Avgifter och skatter 2015 Uppdaterad 2015-06-17 Avgifter och skatter 2015 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Viktiga händelser 1 Finansiell redovisning 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Anslagsredovisning 6 Kommentarer till finansiell redovisning 8 uppdrag Riksgäldens från

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A

P E N S I O N S F A K T A P E N S I O N S F A K T A PA-91 Tjänstepension PA-91 Tjänstepension P A-91 är en pensionsplan för arbetstagare hos staten med flera. Om du är född före 1943 och har pensionsåldern 65 år, vilket de flesta

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

SFV Delårsrapport 2015

SFV Delårsrapport 2015 HANDLÄGGARE, TELEFON DATUM Beteckning Maja Dahlén, 010-478 71 63 2015-08-14 652-541/14 EPOST, MOBIL maja.dahlen@sfv.se +46 76-803 00 06 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm SFV Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2013

Läkemedelsverkets delårsrapport 2013 Läkemedelsverkets delårsrapport 2013 Dnr 1.1-2013-068599 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - pensionsavtal och redovisning inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld

Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld Revisionsrapport* Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld Kalmar kommun 7 december 2007 Elisabeth Rye Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Regelverk. Ansökningar om Portside-pension. Gäller från och med 2015-01-01.

Regelverk. Ansökningar om Portside-pension. Gäller från och med 2015-01-01. Regelverk Ansökningar om Portside-pension Gäller från och med 2015-01-01. Innehållsförteckning REGELVERK... 3 1. ALLMÄNT... 3 2. SYFTE... 3 3. PENSION FRÅN KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN PORTSIDE... 3 3.1 Kostnadsbidrag...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer