HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010"

Transkript

1 HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010

2

3 Innehåll 4 VD har ordet 7 För miljöns skull 7 Verksamheten i korthet Utvalda miljöprojekt 8 Ingen överskottsenergi 14 Miljön i första rummet 20 Tänk globalt, handla lokalt 26 Solstrålarna på Furuhöjden 32 En växande miljösatsning 38 Recept på lägre elförbrukning 45 Stärkt miljö- och energistrategi 46 Miljöredovisning 51 En friskare arbetsplats 52 Medarbetare 54 Ledningsgrupp 55 Styrelse 56 Ägardirektiv 57 Organisation 58 Storstadskommunen Huddinge 60 Fem år i sammandrag 62 Förvaltningsberättelse 64 Resultaträkningar 65 Balansräkningar 67 Kassaflödesanalyser 68 Noter 72 Revisionberättelse 74 Fastighetsförteckning 90 Kontaktuppgifter 91 Karta HUGE ÅRSREDOVISNING

4 Ett händelserikt år mitt första år som vd på huge kan sammanfattas med två ord, förnyelse och förändring. Vi har startat en mängd projekt som ska leda till ett modernare och än mer kundorienterat Huge. Våra kundmätningar visar att vi är uppskattade, speciellt nöjda är kunderna med det bemötande vi ger, vilket gör oss riktigt glada. Jämfört med andra fastighets- och bostadsbolag i samma storleksklass, nådde vi bäst resultat i kategorin största lyft serviceindex, en ökning med 3 procent jämfört med tidigare mätning. Valet i Huddinge innebar en fortsatt period för alliansen och nya ägardirektiv kommer under våren Digital utveckling Upphandling av nytt fastighets- och ekonomisystem skedde under maj och hela året präglades starkt av arbetet med att få de nya systemen på plats. Med en modern it-plattform ökar möjligheterna ytterligare att utveckla verksamheten. Bland annat har vi förenklat hanteringen av våra kösystem. Via hemsidan kan intresserade enkelt få en överblick över lediga lägenheter och registrera sig i våra köer. På gång är även införande av handdatorer till personalen för att ge våra kunder bättre och snabbare service. Huge vill vara i framkant i den tekniska utvecklingen. Idag administrerar och utvecklar vi själva hanteringen av fem hemsidor och en mobil sida. Under året påbörjas arbetet att ta fram en ny plan för digital utveckling för att möta framtidens krav. Framgångsrikt miljö- och energiarbete Ett av företagets strategiområden är ett aktivt miljö- och energiarbete vilket vi visar på olika sätt i årsredovisningen. Målet är en halvering av energianvändningen i byggnader till år 2050 med delmålet 20 procent till år Bostäder och lokaler står för en stor del av energianvändningen i Sverige och en tredjedel av all värmeenergi och hälften av den totala elproduktionen används här. Huge arbetar på bred front med energieffektiviseringar och minskade antalet kwh med 5,6 procent under För att nå målen krävs energieffektivisering inom såväl ny- och ombyggnation som i den dagliga driften. Det krävs ett långsiktigt tänkande, utbildning av organisationen och ökat samarbete med våra kunder i energi- och klimatfrågor. Arbetet med att införa miljöledningssystem pågår och vi ska vara miljöcertifierade senast Under året har de sista av våra hyresgäster fått en egen elmätare installerad och samtliga hyresgäster ansvarar nu för sin egen elförbrukning. Huge har gått med i Sweden Green Building Council. Investeringar och nya projekt Investeringsvolymen har varit hög de senaste åren och vi ser fortsatt en investeringsvolym om ca 600 Mkr per år. Under året invigdes flera nya projekt, bland annat Furuhöjdens förskola, Huddinges första förskola med eko-profil och solceller på taket, Segeltorpsskolan, Björnkulla äldreboende samt tre nya konstgräsplaner. Huge fick kommunens skönhetspris för omsorgsfull renovering av Fullersta Gård, en kulturskatt med anor från 1600-talet. Utvecklingen av Flemingsberg som regional kärna fortgår och planeringen av hur Huddinge centrum ska utvecklas har påbörjats, tillsammans med kommunen genomfördes ett parallellt uppdrag med tre arkitektbyråer för att få nya idéer. Tydliga mål i ny affärsplan Under hösten arbetades en affärsplan för bolagets verksamhet fram. Syftet är att synliggöra prioriteringar och mål och göra dem kända för alla medarbetare, kunder och ägare. Affärsplanen utgår från ägardirektiven och är grunden för all planering inom Huge. Den ger oss möjlighet att överblicka vilka resurser och kompetenser som krävs för att vi ska nå målen. Vi har formulerat sex viktiga strategiområden; goda kundrelationer, uthållig ekonomi, aktivt miljöoch energiarbete, effektiv verksamhetsutveckling, kompetenta medarbetare samt öppen kommunikation. Ekonomiska utmaningar Under 2011 väntar en tuff ekonomisk utmaning. Räntorna är på väg upp och intresset för överlåtelser av fastigheter där hyresgästerna vill ombilda till bostadsrätter har minskat. Från 2011 har vi beslutat öka avskrivningarna från 0,75 procent till 2 procent för vanliga fastigheter. Sammantaget med kommunens krav på kostnadseffektivisering ger det oss stora utmaningar som vi ska anta. Tillsammans med ägarna ser vi över hur vi kan anpassa oss till dessa förutsättningar och skapa en hållbar ekonomi över tiden. 4 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

5 Den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft i januari 2011 ställer krav på att verksamheten bedrivs enligt långsiktiga affärsmässiga principer med bland annat marknadsmässiga avkastningskrav. För Huge innebär det att vässa organisationen, utveckla verksamheten och tydliggöra uppdraget ytterligare. Rätt personal utvecklar företaget Huge har valt att ha egen personal istället för att köpa många tjänster. Vi anser att det ger oss erfarenhetsåterföring inom bolaget och att vi kan utveckla vår service till kunderna genom det nära samarbete vi har med dem. Företaget står inför en kompetens- och generationsväxling och har påbörjat arbetet med en kompetenskartläggning. Vi ser en framtida stor förändring inom flera av de yrkeskategorier som finns inom Huge. För att rekrytera, behålla och utveckla personal, ska vi ta fram en tydlig medarbetarstrategi och ett genomtänkt ledarskapsprogram. Varmt tack till alla medarbetare för ett intensivt och händelserikt år på Huge. Tillsammans arbetar vi vidare mot målet att skapa ett framtida Huddinge som alla kan vara stolta över. Åsa Hedenberg, Vd från 1 april 2010 HUGE ÅRSREDOVISNING

6 Huddinge kommun rymmer goda möjligheter till friluftsliv, med allt från ridanläggningar och vandringsleder, till pimpelfiske vintertid. Det är lätt att leva i närhet till naturen i Huddinge, då drygt en fjärdedel av kommunens yta består av naturreservat. 6 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

7 För miljöns skull under året som gått har miljöarbetet blivit ännu mer prioriterat för Huge Fastigheter. Några av de främsta insatserna görs i det dagliga arbetet. I denna årsredovisning redovisar vi några nedslag i verksamheten där miljösatsningarna är en viktigt del. Kunskapen hos personal och hyresgäster är nyckeln till ett mer hållbart företag. En miljöanpassning leder ofta till effektivisering och sänkta kostnader vilket gynnar såväl hyresgäster som företaget. Bland målen finns bland annat minskad energianvändning och ökad användning av grön el och fjärrvärme utan fossilt bränsle. Verksamheten ska bli helt koldioxidneutral och ge hyresgästerna möjlighet att påverka sin egen miljöbelastning, till exempel genom att lättare kunna sortera sitt hushållsavfall. Som Huddinges största fastighetsbolag har Huge ett stort ansvar för hela kommunens miljöpåverkan. Ett ansvar som företaget har valt att se som en möjlighet att skapa en hållbar verksamhet, både ekonomiskt och miljömässigt. VERKSAMHETEN I KORTHET Resultat efter finansnetto: 29,2 Mkr (2009: 365,2 Mkr) Omsättning: 1204,3 Mkr (2009: 1 301,6 Mkr) Investeringar i mark/byggnader: 465,7 Mkr (2009: 602,2 Mkr) Byggnader, planenligt restvärde: 8344,8 Mkr (2009: 8 423,7 Mkr) Fastighetslån: 6475,0 Mkr (2009: 6400,0 Mkr) Uthyrningsbara ytor: kvm varav 1,2 % var outhyrt (2009: kvm varav 1,1 % var outhyrt) Medeltalet årsarbetare: 259 (2009: 265) HUGE ÅRSREDOVISNING

8 8 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

9 Rena fakta Flemingsberg centrum har byggts om etappvis mellan och kan idag erbjuda cirka 15 butiker. Kunderna är främst områdets boende och de närmare som jobbar här. Idag är studenthusets 13 våningar ett landmärke för Flemingsberg.»Smart värmeåtervinning och en aktiv driftoptimering har sänkt energibehovet HUGE ÅRSREDOVISNING

10 NÄRCENTRUM ENERGIBESPARING 10 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

11 Jenny Hallman och Mikaela Nyström Piwek har alla sina gymnastiklektioner i Storängshallen. HUGE ÅRSREDOVISNING

12 Storängshallen är Huddinge kommuns enda multihall. Förutom Sjödalsgymnasiets skolgymnastik finns även plats för friidrott med bland annat löparbanor, hoppgropar och kastburar. Allt i energioptimerad miljö. 12 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

13 Ingen överskottsenergi Storängshallens energiåtgång är ovanligt låg för en så stor idrottshall. Ett resultat av god byggnadsteknik men även ett mycket aktivt arbete med drift optimering av tekniken. skratten ekar från tjejernas pingismatch i Storängshallen. De går på Sjödalsgymnasiet som har Storängshallen som sin egen gymnastikhall under dagtid. Kvällstid utnyttjas hallen av lokala idrottsföreningar som drar nytta av hallens möjligheter till friidrott med löparbanor, hoppgropar och kastburar, samt en rad olika bollsporter och gymnastik. Trots att hallen är utrustad med sex olika omklädningsrum så spelar Sjödalstjejerna pingis i både nylonstrumpor och klänning. Man blir ju inte svettig av pingis så man behöver inte byta om. Alla bollsporter är kul så länge vi slipper spela med killarna, säger de tillsammans. Storängshallen spänner över närmare kvadratmeter men har trots det förhållandevis låg energiåtgång. Vi har varit mycket framgångsrika när det gäller hallens driftoptimering. Våra ledord är tid och temperatur, där bland annat belysningen och uppvärmningen trimmats in efter när hallen verkligen används, berättar Lars Heinonen, driftchef på Huge. Rätt teknik på rätt plats Injusteringen av tekniken, med hjälp av kunnig personal, är en av de viktigaste delarna när du vill hålla nere energiåtgången i en fastighet. Här utnyttjas också rätt teknik på rätt plats, som att duschvattnet förvärms genom att värmeväxlare återvinner energi från avloppsvattnet. I ventilationen finns ett liknande system där den utgående luften får ge tillbaka sin värme till friskluften. Hallen i sig får sin uppvärmning från värmestrålande element i taket. Att använda strålningsvärme där värme källor i taket strålar ned på valda ytor i själva hallen är en ovanlig lösning. Men här är det en av de metoder som bidrar till att hålla energisiffrorna nere, säger Henrik Örneblad, teknisk chef på Huge. Rena fakta Framför allt är det driftoptimeringen av Storängshallen som har gett unika energibesparingar. Här förvärms också duschvattnet genom smarta värmeväxlare i spillvattnet, och uppvärmningen av själva hallen sker genom värmestrålning av utvalda ytor. Tjejerna från Sjödalsgymnasiet spelar gärna pingis under idrotten, men de flesta bollsporter står högt i kurs. Storängshallen är ett riktigt allaktivitetshus med plats för 4 en uppsjö olika idrotter. HUGE ÅRSREDOVISNING

14 14 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

15 Rena fakta Flemingsberg centrum har byggts om etappvis mellan och kan idag erbjuda cirka 15 butiker. Kunderna är främst områdets boende och de närmare som jobbar här. Idag är studenthusets 13 våningar ett landmärke för Flemingsberg.»Nya miljörum gör det lättare för hyresgästerna att bidra till miljöarbetet HUGE ÅRSREDOVISNING

16 ÅTERVINNING Sara och Lina lärde sig snabbt att hitta rätt bland återvinningskärlen i miljörummet på Stintavägen i Skogås. Allt tack vare enkla och tydliga symboler på varje kärl. 16 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

17 HUGE ÅRSREDOVISNING

18 Miljöhuset i Skogås har fått ett grönt tak med vacker växtlighet. Här bidrar sedumväxterna till en förbättrad närmiljö för de boende, och ger även ett enklare underhåll. 18 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

19 Miljön i första rummet Nybyggda miljörum gör det enkelt för Huges hyresgäster att minska sin miljöpåverkan. Här sorteras rätt från början vilket underlättar återvinningen. sara och lina hittar snabbt rätt tunna för rätt skräp. Kartongerna på sin plats och den trasiga lampan på sin. Att sortera rätt har blivit lite av en tävling mellan dem. En tävling där vinnaren heter vår miljö. När Huges miljörum byggdes var det viktigt att de placerades så centralt som möjligt i bostadsområdena. Närheten och tillgängligheten är viktig, menar Ann Lindkvist, miljöchef på Huge. Att miljörummen är lätta att nå, och enkla att hitta i, betyder att de också används rätt. Ju bättre kunskap om sortering som hyresgästerna har desto lättare har de att själva bidra i miljöarbetet. Därför arbetar vi kontinuerligt med att stärka dialogen mellan oss och hyresgästerna. Inte minst genom den nya miljödelen på vår webbplats, säger Ann Lindkvist. Under årets miljödag uppmärksammades också miljörummen alldeles särskilt. En lördag i september förvandlades sex miljörum, ett i varje distrikt, till färgsprakande ateljéer. Alla som ville välkomnades att bidra till utsmyckningen av de vita väggarna. Konstfärdigheten var särskilt stor i Visättra som efter en omröstning tog hem titeln som det vackraste miljörummet. Miljödagen är ett lyckat exempel på hur vi ökar våra hyresgästers engagemang och vilja att bidra till miljöarbetet. Något vi alla tjänar på i längden, säger Ann Lindkvist. Rätt vanor från början Ett av de företag som Huge samarbetar med för att öka kunskapen i miljöarbetet är Svenska Kunskapsförlaget AB. Tillsammans ger de med hjälp av den särskilt framtagna Natur & Miljöpärmen närmare mellanstadiebarn i Huddinge bättre kunskap om vår miljö. Framtidens miljö börjar formas med ett genuint intresse hos barnen. Det gäller att få rätt vanor från början, säger Pontus Öberg, projektsamordnare, Svenska Kunskapsförlaget AB. Något som redan Sara och Lina förstått. Och gärna påminner sin mamma och pappa om ibland. RENA FAKTA Under 2011 ska samtliga distrikt inom Huge ha miljörum. Där kan hyresgästerna sortera sitt avfall i nio olika avfallsslag. Slutlig sortering, tömning och rengöring sköts av SRV Återvinning. Under 2010 sorterades hela 40 kg ut som blev nytt material. 4 I miljörummen sorteras soporna i nio olika slag: pappersförpackningar, plastförpackningar, tidningar och returpapper, grovavfall, färgat och ofärgat glas, elavfall samt hushållsavfall. Flera av miljörummen är dekorerade av hyresgästerna, som exemplet nedan från Visättra. HUGE ÅRSREDOVISNING

20 NÄRCENTRUM 20 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

21 Rena fakta Flemingsberg centrum har byggts om etappvis mellan och kan idag erbjuda cirka 15 butiker. Kunderna är främst områdets boende och de närmare som jobbar här. Idag är studenthusets 13 våningar ett landmärke för Flemingsberg.»Det blir mindre belastning på miljön när fler väljer att utnyttja det lokala serviceutbudet HUGE ÅRSREDOVISNING

22 NÄRCENTRUM Hamit (t.v.) är lärare vid IT-gymnasiet Södertörn med lokaler i Flemingsberg centrum. Mellan lektioner tar han gärna en fika i centrum. Idag träffar han vännen Tevfik.

23

24 Idag rymmer Flemingsberg centrum ett femtontal butiker som lockar kunder främst från närområdet, men även närliggande Tullinge villastad.

25 Tänk globalt, handla lokalt Huges fem centrumanläggningar drivs med målet att erbjuda en god möjlighet att handla lokalt. Ett enkelt miljöval som alla kan göra. vinterljuset slår in genom de höga fönstren i Flemingsberg centrum. Här strosar lunchlediga forskare från Karolinska Institutet tillsammans med boende från närliggande Diagnosvägen. Några av studenterna från Södertörns högskola går på sina extrajobb i den stora matbutiken Vi Pulsen. Studenterna bor i det närliggande studenthuset som inte bara gett Flemingsberg nya innevånare, men även blivit till ett landmärke mitt i stadsdelen. Dessutom har studenthuset bidragit till ytterligare service i centrum, tack vare nya butikslokaler som byggts i bottenvåningen, berättar förvaltaren Timo Björkholm. Ju fler som lockas till att handla lokalt desto större vinst för miljön, menar han. I allt vårt arbete är miljöaspekten en mycket viktig del. De som bor i Flemingsberg med omnejd ska kunna utföra sina ärenden utan att behöva ta bilen. Det blir betydligt mindre belastande för miljön om fler kan välja att göra sina ärenden i sitt närområde, säger Timo Björkholm. Samma tankesätt finns bakom övriga centrumanläggningar som Huge äger och förvaltar: Visättra, Skogås, Trångsund och Huddinge centrum. Fler klimatsmarta kunder Under de senaste fyra åren har Flemingsberg centrum genomgått en omfattande förnyelse allt med målet att bli det självklara valet för klimatsmarta kunder. Men att locka kunder till sin butik när själva centrum byggs om är ingen lätt uppgift, menar Vi Pulsens butikschef Bengt Sallstedt. Långsiktigt tror han dock att fler lockas av det moderna och miljö riktiga alternativ som Flemingsberg är idag. Hela den satsning som gjorts i Flemingsberg under namnet From Brains to Business är mycket positiv. Den skapar viktiga länkar mellan den akademiska världen, sjukhuset, centrumet och boendesidan. Många av våra kunder arbetar, forskar eller studerar i Flemingsberg idag, säger Bengt Sallstedt. Rena fakta Flemingsberg centrum har byggts om etappvis från 2006 och kan idag erbjuda cirka 15 butiker. Kunderna är främst områdets boende och de närmare som jobbar här. Idag är studenthusets 13 våningar Flemingsbergs landmärke. 4 Helena klipper sig helst hos Flemingsberg Hårsalong även om centrum erbjuder fler alternativ. HUGE ÅRSREDOVISNING

26 NÄRCENTRUM 26 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

27 »Användningen av ny solcellsteknik har minskat förskolan Furuhöjdens elnota Rena fakta Flemingsberg centrum har byggts om etappvis mellan och kan idag erbjuda cirka 15 butiker. Kunderna är främst områdets boende och de närmare som jobbar här. Idag är studenthusets 13 våningar ett landmärke för Flemingsberg. HUGE ÅRSREDOVISNING

28 MILJÖTEKNIK På Furuhöjdens förskola gör solen inte bara nytta på takets solcellsanläggning. De stora fönstren släpper in generösa mängder uppfriskande vårsol bland de lekande barnen. 28 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

29 HUGE ÅRSREDOVISNING

30 Även om Furuhöjdens förskola inte satt någon miljöetikett på sin pedagogik, så är det viktigt att lära barnen mer om vår miljö. Ett lärande som bäst sker genom lek. 30 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

31 Solstrålarna på Furuhöjden Att miljöcertifiera projekt och fast igheter är ett viktigt verktyg i Huges miljöarbete. På Furuhöjdens förskola testas några av de åtgärder som finns med i miljöklassningssystem; egen producerad energi. de stora öppna ytorna och generösa fönstren skvallrar om att Furuhöjden är en mycket modern förskola. Den invigdes i början av 2010 med en strykande åtgång på platserna. Huddinge är en växande kommun med en stark tillväxt bland de minsta. Vilket lätt sätter fokus på framtiden och vikten av att bygga ett hållbart samhälle. Furuhöjdens förskola är ett av våra första projekt där vi drar nytta av den senaste solcellstekniken för att minimera åtgången av el hos själva verksamheten. Målsättningen är att lära sig av den nya solcellstekniken och minska mängden köpt energi. Solcellanläggningen producerar el motsvarande vad förskolans belysning kräver. Erfarenheterna vi får här ska vi kunna ta med oss till fler byggnader i framtiden, säger Henrik Örneblad, teknisk chef på Huge. Nytänkandet finns inte bara i själva byggnaden. När personalen kom till förskolan för ett drygt år sedan var det med uppgiften att skapa en helt ny verksamhet. Det har varit oerhört roligt att få vara med från början. Att få delta i hela processen av att skapa nya rutiner, och forma verksamheten tillsammans med de andra, säger Sarah Wahlstedt, pedagog och samordnare på Furuhöjdens förskola. Miljökunskap en naturlig del Även om det har tagit extra tid och energi har det varit värt ansträngningen, menar hon. Pedagogiken är traditionell med fokus på att ge barnen en bra grund enligt förskolans läroplan. Förskolan har också fått en stor och varierad innergård. Här har även en liten kulle med några träd sparats. I barnens ögon en stor spännande skog, berättar Sarah Wahlstedt. Där planerar man också att anlägga en liten lövkompost. Allt för att uppmärksamma miljön i det dagliga arbetet. Vi försöker också se till att det blir tydligt för barnen att vi sopsorterar, och berättar att all överbliven mat blir komposterad och så småningom till nya grödor, säger Sarah Wahlstedt. RENA FAKTA Furuhöjdens solcellsanläggning togs i bruk i början av Solcellernas elproduktion är på cirka 14 MWh per år och räcker till skolans belysning. Uppvärmningen sker med bergvärme. En ventilationsanläggning återvinner också värmen ur inomhusluften. 4 Sarah Wahlstedt kastar ibland ett öga upp på den skärm som visar elproduktionen från takets solceller. Hon engagerar gärna barnen i skolans miljöarbete genom att låta dem delta i återvinningen av skräp från dagens lek. HUGE ÅRSREDOVISNING

32 32 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

33 »De levande gröna taken har minskat miljöbelastningen i ett flertal fastigheter Rena fakta Flemingsberg centrum har byggts om etappvis mellan och kan idag erbjuda cirka 15 butiker. Kunderna är främst områdets boende och de närmare som jobbar här. Idag är studenthusets 13 våningar ett landmärke för Flemingsberg. HUGE ÅRSREDOVISNING

34 NATURMATERIAL Flottsbro är ett välbesökt fritidsområde både vinter och sommartid. 34 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

35 Rena fakta Flemingsberg centrum har byggts om etappvis mellan och kan idag erbjuda cirka 15 butiker. Kunderna är främst områdets boende och de närmare som jobbar här. Idag är studenthusets 13 våningar ett landmärke för Flemingsberg. HUGE ÅRSREDOVISNING

36 Adam Duheim Bruce och Mikael Lennvall bor båda i Stockholm men gillar Flottsbro så mycket att de hyrt en av stugorna. Flottsbro har allt man önskar menar de: skidåkning hela dagen, afterski på kvällen och ett bra boende. 36 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

37 En växande miljösatsning Den snörika vintern gjorde det möjligt att öppna skidbackarna i Flottsbro rekordtidigt under förra säsongen. Nu döljer det vita täcket en av Huges grönare miljösatsningar. Ett flertal av Flottsbros stugor täcks nämligen av beväxta tak, så kallade gröna tak, som bidrar till en minskad miljöbelastning. solen hettar i ansiktet på de trötta men glada skidåkare som tagit en paus mellan åken på Flottsbro Värdshus generösa trädäck. I bakgrunden hörs skidliftarnas regelbundna slag. Snön kom i riklig mängd i år vilket gjorde det möjligt att öppna backarna tidigare än någonsin. Något som uppskattas av Hozaifa, Razan och Saleh från Alby. Vi brukar åka hit flera gånger under vintern eftersom det är så nära. Idag kör vi trickskidor, vår kompis Hassan har aldrig gjort det så han behöver träna för att bli lika bra som oss, säger killarna och skrattar. Huge förvärvade Flottsbro friluftsområde 2002 och här finns några av de första exemplen på användningen av så kallade gröna tak. Det finns ett flertal fördelar med att bygga tak med växter. Inte minst att vi i mer tätbebyggda områden bevarar grönytorna. De blir allt viktigare när det gäller upptaget av koldioxid, säger Henrik Örneblad, teknisk chef på Huge. Förbättrar energivärdet De gröna taken har sitt namn av den växtmatta som ersätter andra takmaterial. I många fall är det växten Sedum som används som takbeläggning, men den kan kombineras med annan växtlighet. Här fångas regnvattnet upp vilket utjämnar flödet av dagvatten. De gröna taken passar särskilt väl i stadsmiljö då de fångar upp partiklar och dämpar buller. Idag finns gröna tak även på delar av Flemingsberg centrum, nybyggda Visättra centrum, i Skogås och på vissa byggnader i Huddinge centrum. Vi anlägger gröna tak på de byggnader där de gör bäst nytta. De bidrar också till bättre energivärden i fastigheterna genom att verka avkylande på sommaren, och isolerande på vintern. Förutom att de naturligtvis är mycket vackra, säger Henrik Örneblad. Rena fakta Stugorna i Flottsbro har levande sedum på taken. Sedum ökar koldioxidupptagningen och minskar belastningen på dagvattensystemet. Fler gröna tak finns bland annat i Flemingsberg centrum, Visättra centrum och på byggnader i Skogås. Flera av stugorna i Flottsbro har levande tak av sedumväxter och ligger i nära anslutning till skidbacken. Backen lockar många ungdomar från närområdet här ett 4gäng killar från Alby som tränar trickskidor i snön. HUGE ÅRSREDOVISNING

38

39 »En outnyttjad kilowattimme är bättre än en inköpt grön kilowattimme

40 MILJÖVAL Berit Cassel i Flemingsberg har redan sett sin elkostnad sjunka. Allt tack vare den individuella elmätningen som fungerar hos henne sedan årsskiftet. 40 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

41 HUGE ÅRSREDOVISNING

42 När hyresgästerna tydligt kan se hur mycket el som går åt i hushållet är det lättare att anpassa förbrukningen. 42 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

43 Recept för lägre elanvändning Under förra året fick även Huges hyresgäster i Flemingsberg och Vårby individuell elmätning i sina lägenheter. berit cassel välkomnar med öppna armar till sin trivsamma lägenhet i Flemingsberg. Bullarna som gräddas i ugnen sprider en inbjudande doft i hallen. Här finns också hennes nya elmätare placerad som löpande visar den faktiska elanvändningen för lägenheten. Sedan årsskiftet återspeglas elåtgången på hennes hyresavi. Det syns redan en stor skillnad på hyresavin där min elkostnad sjunkit med ungefär en tredjedel. Då har jag ändå inte varit så speciellt mycket mer sparsam. Det blir mer rättvist när varje hyresgäst betalar för sin egen användning. Dessutom kan du själv göra ett aktivt miljöval genom att hålla elanvändningen så låg som möjligt, säger Berit Cassel. Stora fördelar i driften Lars Heinonen, driftchef på Huge, berättar att den faktiska användningen av el bland Berit Cassels grannar i Flemingsberg sjunkit med hela 16 procent sedan årsskiftet. Vi har kalkylerat med att elförbrukningen i områden med egen elmätare kommer att sjunka med procent. I slutet av året får vi se om det håller, men i Vårby är besparingen redan 20 procent, säger han förhoppningsfullt. I dagsläget betalar hyresgästerna ett mycket förmånligt pris som inkluderar skatter, nätavgifter och liknande påslag. Detta tack vare att Huge behållit kontrollen över det egna elnätet och köper in all el centralt till sina hyresgäster Tillsammans med elmätaren sattes det även in en temperaturmätare i varje lägenhet. Mätarna skickar via ett radionät sina värden till ett centralt system vilket gör driften av fastigheterna enklare. Den centrala överblicken spar både tid och resurser vid injusteringen av värmen i huset. Men även vid felsökningar då personalen slipper springa mellan lägenheter för att mäta upp temperaturen, säger Lars Heinonen. Dessutom gör radionätet det enklare att i framtiden även införa en individuell mätning av varmvattenförbrukningen. Något som kan ge hyresgästerna fler miljöval i sitt boende. RENA FAKTA Under 2010 slutfördes el - mätarbytet hos Huges hyresgäster. Flemingsberg och Vårby var de sista områden som fick individuell elmätning. Redan i januari hade elanvändningen hos dessa hyresgäster gått ned med 20 procent i Vårby och med 16 procent i Flemingsberg. Den individuella elmätningen fördelar nu elkostnaderna mer rättvist bland hyresgäster än tidigare. Själva förbrukningen övervakas centralt tillsammans med temperaturen tack vare de nya elmätarna. HUGE ÅRSREDOVISNING

44 » Huge ska erbjuda sunda hus med minsta möjliga miljöpåverkan.«44 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

45 Stärkt miljö- och energistrategi Under året har miljöarbetet blivit ännu tydligare inom Huge Fastigheter. Även i dialogen med hyresgäster och leverantörer har miljön fått en tydligare position. Nu ska ytterligare kunskap och engagemang utveckla miljöprofilen ytterligare. miljöarbetet är prioriterat hos Huge Fastigheter. Den tydliga förankringen finns redan i ägardirektiven som säger att verksamheten [ska] drivas på ett ekologiskt hållbart sätt och präglas av ett aktivt miljöarbete. Här finns även inskrivet att företaget ska skapa incitament för låg energiförbrukning. Översatt i det dagliga arbetet betyder det att personalens engagemang blir allt viktigare. Kort sagt ska Huge ska erbjuda sunda hus med minsta möjliga miljöpåverkan. Det målet når vi med ökad miljökompetens, engagemang och kunskap, säger Ann Lindkvist, miljöchef Huge Fastigheter. Deltar i utvecklingen Swedish Green Building Council är huvudman för ett nytt svenskt system för att miljöklassa byggnader, men även för utländska miljöklassningssystem som det brittiska BREEAM och det amerikanska LEED. Idag finns så många olika sorters hus och verksamheter att det finns utrymme för en rad olika sorters miljöklassningssystem som kan täcka upp olika behov. Det brittiska BREEAM är det mest heltäckande och det som har fått starkast spridning internationellt. Under 2009 påbörjades arbetet med att översätta och anpassa systemet till svenska förhållanden. Ett arbete där Huge deltar. Det är viktigt för oss att delta från start. Dels för att öka vår egen kunskap om det komplexa systemet och dels för att vi får möjligheten att påverka den svenska utformningen av systemet. Huges miljöpolicy bygger på stiftelsen Det Naturliga Stegets systemvillkor vilket hjälper till att vaska fram tydliga miljömål. Ett av målen är en minskad energianvändning. Här har företaget de senaste åren lyckats fasa ut all oljeanvändning till förmån för fjärrvärme. All el är dessutom märkt som grön el och kommer enbart ur förnybara energikällor. Nu arbetar vi vidare med att även påverka våra leverantörer att ta sitt ansvar i kedjan, säger Ann Lindkvist. Miljöarbetet leds av kunskap Nyckeln till ett lyckat miljöarbete ligger i att alla anställda känner motivation att delta, samt att de har rätt kompetens för att bidra, menar hon. Jag vill att alla på Huge ska vara stolta över det miljöarbete som bedrivs på företaget, säger Ann Lindkvist. Vägen dit går genom ökad kunskap och utbildning. Inte minst av alla nyanställda som tidigt får genomgå en internutbildning där allt från Huges vision till enskilda konkreta projekt tas upp. Ett av sätten att öka både kompetensen och kunskapen är deltagandet i den ideella föreningen Swedish Green Building Council. Här arbetar medlemmarna tillsammans för att skapa en gemensam värdegrund för ett hållbart samhälle. Bland de drygt 110 medlemmarna finns många av Sveriges största fastighetsbolag, men även entreprenörer, konsulter och en rad andra företag. Tydligare kommunikation När de nya miljösidorna lanserades som en del av Huges webbplats fick de en framträdande plats. Helt naturligt då miljöarbetet är en självklarhet idag, där företaget satsar kraftfullt för att ligga i framkant. Allt i enlighet med såväl kundernas som ägarnas önskemål. Vi satsar mycket på att hela tiden förbättra och utveckla vårt arbete så att miljön påverkas så lite som möjligt, säger miljöchefen Ann Lindkvist. Dialogen med hyresgäster och leverantörer är en viktig del av arbetet, menar hon. Här var en av årets mest lyckade satsningar miljödagen där hyresgäster bjöds in för att smycka de olika distriktens olika miljörum. Under dagen bidrog också Hyresgästföreningen, SRV Återvinning och Natur & Miljöpärmen, med kunskaper till hyresgästerna. Miljösidorna på webbplatsen rymmer en bred information om företagets miljöarbete, med allt från delmål till övergripande miljöpolicy. Men även en rad konkreta råd till hyresgästerna, som hur de själva kan påverka sin energianvändning i hemmen. Miljöanpassning leder till effektiviseringar och sänkta kostnader. Såväl för företaget som helhet som för våra hyresgästers privatekonomi, säger Ann Lindkvist. HUGE ÅRSREDOVISNING

46 Miljöredovisning Huge använder olika hjälpmedel för att analysera vilka mål som är viktiga. Huge utgår bland annat ifrån de fyra Hållbarhetsvillkoren. Villkoren är: 1 Sluta använda fel ämnen från berggrunden 2 Sluta använda konstgjorda material 3 Sluta tränga undan naturen 4 Sluta hindra mänskliga behov Målen speglar även ägardirektiv, vår vision samt miljöpolicyn. Under 2010 var målen: Koldioxidneutralitet ska eftersträvas. Köpt energi per kvm ska minska med 10% mellan år 2008 till Köpt energi per kvm ska minska med 13% mellan år 2008 till 2014 Köpt energi per kvm ska minska med 20% mellan år 2008 till Fordon ska uppfylla senaste miljöklass. Fordon ska använda förnybart bränsle. Material ska vara fria från miljö- och hälsostörande ämnen. Pappersanvändningen ska minska med 20% från 2008 till Avfall ska omhändertas kretsloppsanpassat. Avfall från bostadshusen ska hämtas bostadsnära. Miljökunskap, engagemang och kompetens ska öka. Ett certifierat Miljöledningssystem ska finnas senast Där Huge haft miljömål anges följande symboler: MÅLET UPPNÅTT EN BIT KVAR Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. 1. Sluta använda fel ämnen från berggrunden Koldioxidneutralitet Användning av fossila bränslen hänger ihop med Användningen av energi ska minska Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. Energi för uppvärmning och elförsörjning Hållbarhetsvillkor 1. Vid förbränning av fossila bränslen uppstår koldioxid som bidrar till växthuseffekten och på sikt måste det upphöra, ju förr desto bättre. Att uppnå koldioxidneutralitet är Användningen av energi minskar vilket är ett steg i rätt riktning. Men för att klara energisparmålet för 2011 behövs ett hårt energispararbete under kommande år. en hållbar tanke men som tar tid att uppnå. Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Huge beräknar de utsläpp som energianvändningen ger upphov till i enheten koldioxidekvivalenter. Energin används till uppvärmning och elförsörjning av hus samt för transporter. Huges leverantörer redovisar hur energin tillverkats och utifrån det görs beräkningar av hur mycket utsläpp det blir. Tack vare att Utsläpp CO 2 - ekvivalenter i ton Från uppvärmning Från el Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt % förändring - 9, Huge köper Bra Miljöval el har utsläppen minskat med ca ton jämfört med om Huge köpt vanlig el producerad i Norden, så kallad Nordisk elmix. Från fordon Totalt Totalt per kvm , Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. 46 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

47 Energisort MWh kwh/kvm % förändring MWh kwh/kvm Fjärrvärme , El , Totalt % Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Transporter Huge är beroende av fordon för att kunna ge en snabb service till alla hyresgäster. Huge arbetar på fyra sätt för att minimera miljöbelastningen från fordon: andelen fordon med helt fossilfritt bränsle ökar fordon körs enligt Ecodriving-teknik dieseln som används har låga utsläpp fordonen är klassade enligt senaste miljöklass Dessutom har Huge under året köpt in eldrivna mopeder och cyklar. Utsläppen från servicefordonen har ökat pga. den snörika vintern. Snöröjningsfordonen har mer än fördubblat sin bränsleanvändning, vilket syns tydligt i statistiken. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. Fordonstyp Antal Ton CO 2 per fordon Antal Ton CO 2e per fordon Tjänstebilar totalt 13 3, ,26 D:o varav bensindrivna ,31 Servicebilar inkl arbetsfordon 194 2, ,48 D:o varav El-bilar Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Övrigt Huge har under året klarat lagkravet om energideklarationer. Dessutom har skolor och förskolor under 1000 kvm deklarerats. Deklarationerna ger en oberoende analys av vad som är ekonomiskt lönsamt att åtgärda. Energi är en allt större utgift som kan minskas med egen tillverkning av energi. Under året installerades en solcellsanläggning som ska ge Huge nya erfarenheter. LED-belysning började testas, en ljuskälla som i princip sparar 90 % energi. En projektering påbörjades av 3 stycken förskolor som ska byggas enligt så kallad passivhusteknik. Tekniken innebär att husets behov av köpt energi ska vara mycket låg. En inventering påbörjades av var kvicksilverlampor som ljuskälla fortfarande används i utomhusbelysningen. De ska på sikt bytas ut. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. HUGE ÅRSREDOVISNING

48 2. Sluta använda konstgjorda ämnen Material ska vara fria från hälofarliga eller miljöskadliga ämnen Det kommer ständigt nya rön om konstgjorda ämnens farlighet. Det är ett detektivarbete att ta reda på vad varor som köps in innehåller och hur farliga de är. Men det finns information för vissa varugrupper. Huge använder ett verktyg, Sunda hus, som värderar varors innehåll ur främst ett kemiskt perspektiv. Material I Huges projekt ställer vi en mängd miljökrav. Ett krav är att vissa varor ska registreras. Huge samlar information om innehåll, användning och farlighet i en databas för varje enskilt projekt. För varje projekt har vi i genomsnitt registrerat 55 varor. Tanken är att arbeta upp en standard för vilka varugrupper och varumärken som Huge ska använda. Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. Kemikalier Huge listar och samlar information om de kemikalier som används inom organisationen. Under året har Huge valt att inte testa eller köpa in varor som har tveksamt innehåll exempelvis innehåll av hormonstörande ämnen. Kemikalier med anmälningsplikt Värmepumpar och kylmaskiner innehåller köldmedia som påverkar ozonskiktet och växthuseffekten. Om anläggningarna innehåller mer än 10 kilo köldmedia måste de anmälas till kommunen. Huge har 34 sådana anläggningar som alla är anmälda. 48 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010 Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt.

49 Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. 3. Sluta tränga undan naturen Avfall Ju mindre avfall som uppstår ju mindre natur behöver användas som soptipp, deponi. För att minska mängden avfall erbjuder Huge alla hyresgäster möjligheter till sortering av flera avfallssorter. För bostadshyresgästerna pågår en utbyggnad av den så kallade hushållsnära hämtningen. För att uppmärksamma detta fick bostadshyresgäster under hösten måla och smycka rum där sortering sker. Det blev många fina utsmyckningar som beskrivs på andra sidor i den här redovisningen. Antalet anslutna lägenheter till den bostadsnära hämtningen ökade successivt med över en tredjedel. Nu är 80 % av alla lägenheter anslutna. Det avfall som inte läggs på deponi eller bränns upp, utan i stället återanvänds, är hela 40 kg per lägenhet. Ett stort tack till alla hyresgäster! Papper Huge är en bra bit på väg att nå pappersmålet. Från 2008 har vi minskat pappersanvändningen med 11%. Det betyder att Huge köpt ca färre ark. Det gör att färre träd behöver avverkas samt att dessa ark inte behöver produceras, betalas, transporteras, hanteras och till slut bli avfall, en stor miljövinst. 4. Sluta hindra mänskliga behov Miljökunskap, miljökompetens och miljöengagemang Det är viktigt med kompetenshöjande miljökunskaper som kan hitta långsiktiga lösningar och för att kunna analysera människors behov. Under året har flera sorters miljöutbildningar ägt rum som har höjt kunskapsnivån: Ecodriving, miljöledningssystem, hållbarhet samt energistatistik och energianalys. Ecodriving: 2009 testades hur bränsleanvändningen påverkas då förare lärt sig ecodriving. Bränsleminskningen var ca 10 % för testgruppen. Eftersom resultatet var så bra beslöts att större delen av personalen skulle få samma utbildning Miljöledningssystem: Som grund och start till att införa ett miljöledningssystem hämtades kunskap från högskolan. Därefter bildades flera grupper för Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. att diskutera, öka kunskapen, kompetensen samt engagemanget kring främst de betydande miljöaspekterna. Hållbarhet: Alla nyanställda får en hel dags utbildning i hållbarhet. Under dagen definieras nivån på både den miljökunskap och miljökompetens som krävs inom Huge. Dagen är samtidigt en plattform för ett ökat miljöengagemang. Energistatistik och energianalys: Det är viktigt att kunna använda statistik på ett korrekt sätt. Därför har samtliga driftstekniker fått grundlig utbildning i hur statistik kan tolkas. Totalt blev det en halv utbildningsdag inom miljöområdet per anställd. Radon Det är viktigt med en säker inomhusmiljö. Det innebär bl.a. att ingen ska behöva utsättas för farliga nivåer av radon. Huge har uppfyllt kravet om att alla skolor och förskolor ska vara sanerade från förhöjda radonhalter senast Alla bostäder ska vara sanerade från förhöjda värden senast Men redan nu undersöks bostadshusen enligt schema och saneras löpande. Övrigt Grön Måndag är en satsning på intranätet. Där presenteras varje månad goda exempel på vilket miljöarbete som görs inom Huge för att minska belastningen på miljön. De bilar som helt drivs med el har nu en dekal som visar att bilen drivs med miljömärkt el. Miljöhemsidan uppdaterades under hösten.»vi satsar mycket på att hela tiden förbättra och utveckla vårt arbete så att miljön påverkas så lite som möjligt.«huge ÅRSREDOVISNING

50 » Det är härligt är att ha direktkontakt med kunderna på förskolor och skolor. «Ingela Öberg är en av Huges trädgårdsmästare och har arbetat här i cirka två år. Hon tycker det är extra roligt att jobba ute på skolorna där det finns en nära kontakt med kunderna. 50 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

51 En friskare arbetsplats När det gäller omsorg om sina medarbetare har Huge ett gott rykte. Men även högt ställda mål. Företaget ska vara bland de allra bästa arbetsplatserna i fastighetsbranschen. Vägen dit går genom ökad kunskap och en utvecklande arbetssituation för medarbetarna. huge har en erkänt god personalpolitik. Det visar inte minst de återkommande enkäterna bland personalen. Under 2010 genomfördes en uppföljning och sammanställning av resultaten från medarbetarnas hälsoprofiler. Mot bakgrund av denna genomförs en omfattande seminarieserie under det kommande året med utbildning i fyra olika spår. Vi börjar året med att arrangera frukostseminariet Kost ork hela vägen, berättar Frida Åström, personalman på Huge. Där tar vi bland annat upp hur kosten påverkar hur du mår under dagen, och hur du på bästa sätt kan få den ork att prestera det du vill på arbetet och på fritiden. Kunskaper som de allra flesta redan har men behöver påminnas om för att kunna göra eventuella förändringar. Under året löper sedan seminarieserien vidare på ämnena: symptom, hälsosamt ledarskap samt hälsosamband. Under rubriken symtom ska bland annat handla tips och goda råd om hur medarbetarna kan undvika värk, berättar Frida Åström. Det är många som känner av värk på olika sätt och vi vill bidra med kunskap om hur det går att förändra och hantera det dagliga arbetet. Aktiviteter som passar alla Ett steg mot en bättre hälsa är goda levnadsvanor. Under 2011 dubblerar företaget den friskvårdspeng som medarbetarna kan utnyttja till olika aktiviteter. Nu kommer alla att få kronor att utnyttja till vilka hälsorelaterade aktiviteter de vill. Friskvårdspengen kan bland annat användas till massage eller besök hos kiropraktor. Tillsammans med företagets hälsoinspiratörer tar vi fram en bred variation av aktiviteter. Det kan handla om allt från löpträning till klättring, ridning, motorcykelturer och pimpelfiske, säger Frida Åström. Ett arbete som också visar ett positivt resultat, menar Anette Sundberg, personalchef på Huge. Det är svårt att engagera människor att ta del av aktiviteter som ligger utanför arbetstiden. Men varje gång vi gör en ny satsning så märks det också bland våra medarbetare. Det är både uppskattat och gör nytta helt enkelt, säger hon. Ständigt sjunkande sjukfrånvaro I varje distrikt inom Huge finns också ett företagsgym för de anställda. Dessa är mycket uppskattade och väl använda. Det visar hur viktigt det är att erbjuda en nära och god tillgång av friskvård på arbetet för att det ska visa goda resultat, säger Anette Sundberg. Från och med den första januari 2011 har Huge infört rökfri arbetstid. Under förra året erbjöd vi alla som ville att få hjälp med tobaksavvänjning tillsammans med företagshälsovården. Hälsoarbetet inom företaget har också fått ett tydligt genomslag i form av en årlig nedgång av sjukfrånvaron. Så långt tillbaka som de senaste sju åren har siffran sjunkit stadigt. I september 2010 kunde vi se att sjukfrånvaron sjunkit med motsvarande fem årsarbetande personal. Det är mycket glädjande siffror, säger Anette Sundberg. Hälsa är mer än bara fysisk träning. Huge vill erbjuda personalen ett brett utbud av hälsorelaterade aktiviteter.

52 Medarbetare huge ska vara en attraktiv arbetsplats som ger personalen möjlighet till personlig utveckling och kompetensutveckling. Målet är att fortsätta rekrytera, behålla och utveckla personalen för att skapa ansvarskännande och engagerade medarbetare. Huge ska vara en av fastighetsbranschens bästa arbetsgivare. Vid 2010 års slut var 266 (265) personer tillsvidareanställda i Huge Fastigheter AB. Av dessa var 75 (74) kvinnor och 191 (191) män. 114 (112) var tjänstemän och 152 (153) kollektivanställda. Under sommaren arbetade 60 ungdomar hos företaget, sommarplatserna söktes av 320 ungdomar. Under vintern arbetade 65 ungdomar på Flottsbro friluftsområde. Personalomsättningen av fast personal uppgick till 7,18 (5,93) procent. Medelåldern var 47,1 år, bland kvinnorna 43,9 år och bland männen 48,3 år. Sjukfrånvaron var 3,96 (4,30) procent av totalt arbetade timmar. Säkrare rekryteringar Under året fortsatte arbetet med att förbättra företagets rekryteringsprocess för att anställa och behålla den personal som bolaget behöver för sin verksamhet. Vidareutvecklingen av stöddokument för rekryteringen har fortsatt med målet att säkerställa ett gemensamt synsätt och en likabedömning av samtliga anställda. Under 2010 har särskilt själva rekryteringsintervjun utvecklats mot mer strukturerade frågor som är mer träffsäkra när det gäller att fastställa en persons kunskap och kompetens. Med frågorna når de rekryteringsansvariga djupare än tidigare. Dessutom skapar de tydliga frågeställningarna ett bra material att diskutera utifrån när beslutet ska tas om vem som ska rekryteras. Företagets webbplats är fortsatt den viktigaste kanalen för nya rekryteringar. Under året fick personaldelen på hemsidan ett tydligare innehåll och är nu en av de mest besökta sidorna. I genomsnitt gjordes två nya rekryteringar i månaden under 2010 som ett resultat av bland annat pensionsavgångar men även införandet av nya befattningar och tjänster inom företaget. Fastighetsskötare Tomas Areskär arbetar i Visättra. Kompetenskartläggning påbörjad I slutet av 2010 påbörjades en diskussion kring en framtida kompetenskartläggning av samtliga medarbetare. Detta inledande arbete kommer att fortgå under de kommande tre åren för att sedan bli en naturlig del av verksamheten. Målet är att kartläggningen 52 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

53 ska ge en korrekt och samlad bild av vilken kompetens som företaget har och behöver nyrekrytera och utveckla. Kartläggningen ska leda till en gemensam terminologi och även ett gemensamt språk. En kartläggning kan leda till att det blir lättare att ta tillvara på medarbetarnas enskilda kunskaper och kompetenser. Målet är att ge varje individ möjlighet till den utveckling som förutsätts för att möta kraven som företaget och omvärlden ställer. Kompetenskartläggningen ska senare utvärderas i enlighet med affärsplanen för att se vilket behov som de kommande åren ställer. Medarbetare som utnyttjar friskvårdspeng Antal Huge är en av Huddinge kommuns största arbets givare. Medarbetare och servicebilar är en vanlig syn runt om i kommunen. Sjukfrånvaro % 6 5 5,65 5,32 4,84 4 4,32 3, HUGE ÅRSREDOVISNING

54 LEDNINGSGRUPP Henrik Örneblad Teknisk chef. Född Maria NORDLÖF Informationschef. Född sören johansson Ekonomichef. Född anette sundberg 54 åsa hedenberg HUGE ÅRSREDOVISNING 2010 Personalchef. Född VD. Född claes berglund Vice VD/Marknadschef. Född 1968.

55 STYRELSE ORDFÖRANDE VICE ORDFÖRANDE LEDAMOT LEDAMOT Anti Avsan (m) Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen. Riksdagsman. Född kennet bergh (m) Kommunfullmäktige. Född Jelena drenjanin (m) Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen. Född cem delen (fp) Kommunfullmäktige. Född LEDAMOT LEDAMOT LEDAMOT LEDAMOT Hans wallenborg (dp) Född Karl henriksson (kd) Kommunfullmäktige. Född ANN-MARIE HÖGBERG (s) Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen. Född peter andersson (s) Kommunfullmäktige. Född LEDAMOT PERSONALREPRESENTANT PERSONALREPRESENTANT PERSONALREPRESENTANT britt björneke (v) Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen. Född jari haapa (Ledarna) Trädgårdsansvarig. Född 1968 stefan magnusson (Fastighets) Drifttekniker. Född 1958 ulf östman (Unionen) Kundvärd. Född 1953 Styrelseuppleanter: Magnus Dager (m), Jennifer Lind (m), Christina Eklund (m), Daniel Dronjak Nordqvist (m), Erik Tolf (fp), Christian Ottosson (c), Rodney Engman (s), Emil Buskas (s) Marica Lindblad (mp). Lekmannarevisorer: Laszlo Dagsberg (m) f 1942, Birgitta Carlmark (s) f HUGE ÅRSREDOVISNING

56 ÄGARDIREKTIV ÄGARDIREKTIV Nedan redovisas ett utdrag ur de ägardirektiv som fastställts av Huddinge kommunfullmäktige ( 62). Utdraget omfattar de uppdrag som lämnats till bolaget. Läs de fullständiga ägardirektiven på huge.se Bolaget skall upprätthålla ett nära samarbete med kommunen i syfte att nå rimlig kostnadseffektivitet på underhåll och nyproduktion av lokaler som kommunen nyttjar så att hyreskostnaden kan hållas nere. Bolaget skall vid köp av tjänster alltid beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktionerna som finns i kommunen. Målet för uthyrningen av hyresrätter är att tillhandahålla goda bostäder till rimlig kostnad. Bolaget skall underlätta för människor som enskilt eller tillsammans med andra själva vill ta ansvar för sitt boende. Eventuella överlåtelser skall prövas i varje enskilt fall. Utveckla ett nära samarbete med institutioner, företag och föreningsliv. Verksamheten i bolaget skall drivas på ett långsiktigt hållbart sätt och präglas av ett aktivt miljöarbete. Bolaget skall i samarbete med kommunen se över kommunens hyresavtal för att skapa incitament för låg energiförbrukning i lokaler som är förhyrda av kommunen. Bolaget skall i samarbete med kommunen gå igenom avtalsvillkoren vid nybyggnationer. Internräntenivåer, avskrivningstider och annat som ligger till grund för befintlig hyresprissättning av kommunala lokaler skall ses över i syfte att minska kommunens hyreskostnader. Bolaget skall i särskilt avtal reglera villkoren för erhållen kommunal borgen. Nuvarande avtal skall ses över. Borgensavgiften skall i avtalet ändras från 0,25 procent av borgensbeloppet eller minst 15 Mkr till 0,35 procent av borgensbeloppet. 56 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

en del av Huges VARDAG HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2009

en del av Huges VARDAG HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2009 74 604 en del av Huges VARDAG HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 HUGES VISION 3 HUGES UPPDRAG 5 VAR DAG BOSTÄDER 8 HUR ARBETAR HUGE FÖR ATT FÅ NÖJDA BOSTADSHYRESGÄSTER? 25 VAR DAG KOMMUNALA

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital!

Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital! Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital! ÅRSREDOVISNING 2008 Huge Fastigheter AB Huge Fastigheter AB Box 1073, 141 22 Huddinge Besöksadress: Sjödalstorget 7 Tel: 08-535 320 00 E-post: info@huge.se

Läs mer

Värden FURUHÖJDEN. Förskola i framkant. Vårutflykter i Huddinge. Vad händer med hyresrätten? Snart blommar balkongerna

Värden FURUHÖJDEN. Förskola i framkant. Vårutflykter i Huddinge. Vad händer med hyresrätten? Snart blommar balkongerna din tidning från Huge NUMMER 1/2011 Värden FURUHÖJDEN Förskola i framkant Vad händer med hyresrätten? Snart blommar balkongerna Vårutflykter i Huddinge FÖRORD Innehåll Välkommen till nya Värden! Vi vet

Läs mer

Värden. Sagolik invigning. HÄR StoppaS. äldreboende Följ med till Huddinges modernaste boende för äldre. Full. Huges eget vindkraftverk är nu i drift.

Värden. Sagolik invigning. HÄR StoppaS. äldreboende Följ med till Huddinges modernaste boende för äldre. Full. Huges eget vindkraftverk är nu i drift. din tidning från Huge NUMMER 4/2012 Värden HÄR StoppaS vägglusen Problemet med vägglus har ökat så håller du dem borta. Nästa generations äldreboende Följ med till Huddinges modernaste boende för äldre.

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan.

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan. Årsredovisning 2014 STOCKHOLM DECEMBER 2014 Engagemanget för oss framåt Stockholm växer och det betyder att staden både behöver nya bostäder och skolplatser. För SISAB:s del innebär det att vi bygger om,

Läs mer

Värden. Stamgäster GÅ PÅ MED HUGE ANDREJ SATSAR MOT OS. Här samsas pensionärer med gymnasister. Nu är det nykaklat på Kommunalvägen

Värden. Stamgäster GÅ PÅ MED HUGE ANDREJ SATSAR MOT OS. Här samsas pensionärer med gymnasister. Nu är det nykaklat på Kommunalvägen din tidning från Huge NUMMER 1/2012 Värden Stamgäster Nu är det nykaklat på Kommunalvägen Här samsas pensionärer med gymnasister ANDREJ SATSAR MOT OS i london GÅ PÅ FESTIVAL MED HUGE FÖRORD Innehåll Vårtecken!

Läs mer

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 INNEHÅLL Introduktion 3 Året i korthet 4 LKF i korthet 6 VD har ordet 8 Stad i utveckling 10 Nyproduktion 12 Underhåll 19 Bosocialt arbete

Läs mer

Årsredovisning 2001. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2001. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2001 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 51 50 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Våra bostäder 6 Våra

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Blondinskämt vid fikat. Hållbara detaljer. Springer för livet. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012

Blondinskämt vid fikat. Hållbara detaljer. Springer för livet. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 En värdibalans Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 Blondinskämt vid fikat Diskussioner om etik lade grunden till uppförandekod Hållbara detaljer 2500 kvadratmeter omtanke i värdens nya huvudkontor

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2012

Uddevalla Energi Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 Uddevalla Energi Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 Året som gick 2012 i korthet 4 VD har ordet 6 Nytt affärsområde elhandel 10 Lillesjöverket bäst i Sverige

Läs mer

REDAKTIONEN. AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping

REDAKTIONEN. AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping REDAKTIONEN TEXT Catherine Grimlund-Träff och Stångåstaden FORMGIVNING/ORIGINAL Linkin AB FOTO David Einar och Stångåstaden TRYCK Larsson Offsettryck AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping Tel: 013-20

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning ingår som en enskild del i bolagets årsredovisning. Här beskrivs hur bolaget arbetar med hållbar utveckling inom miljö, samhälle och ekonomi,

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1

årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1 årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1 Skryt upp dig. byt och Skryt. Flytta till kvarteret Pärllöken*, ett modernt och centralt boende, och upptäck

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men

Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men e r n s t r o s é n å r s r e d o v i s n i n g 2010 Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men

Läs mer

EN StORsTAd Med VÄxtVäRk

EN StORsTAd Med VÄxtVäRk ÅRSREDOVISNING 2013 Uppsalahem AB (publ) Postadress: Box 136, 751 04 Uppsala Växel: 018-727 34 00 Webb: www.uppsalahem.se Org. nr.: 556137-3589 EN StORsTAd Med VÄxtVäRk Mälarregionen är just nu ett av

Läs mer

Kerstin har rekordet. Tema 2000-talet. Sid. 6

Kerstin har rekordet. Tema 2000-talet. Sid. 6 Vinden är lönsam Sid 3 Klimatsmart start på 2000-talet Sid 4-5 Passivhus en lyckoträff Sid 8 God ekonomi Sid 11 Fyran blir som ny Sid 14 NUMMER 2 2011 Kerstin har rekordet Sid. 6 Ledare 2000 talets första

Läs mer