HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010"

Transkript

1 HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010

2

3 Innehåll 4 VD har ordet 7 För miljöns skull 7 Verksamheten i korthet Utvalda miljöprojekt 8 Ingen överskottsenergi 14 Miljön i första rummet 20 Tänk globalt, handla lokalt 26 Solstrålarna på Furuhöjden 32 En växande miljösatsning 38 Recept på lägre elförbrukning 45 Stärkt miljö- och energistrategi 46 Miljöredovisning 51 En friskare arbetsplats 52 Medarbetare 54 Ledningsgrupp 55 Styrelse 56 Ägardirektiv 57 Organisation 58 Storstadskommunen Huddinge 60 Fem år i sammandrag 62 Förvaltningsberättelse 64 Resultaträkningar 65 Balansräkningar 67 Kassaflödesanalyser 68 Noter 72 Revisionberättelse 74 Fastighetsförteckning 90 Kontaktuppgifter 91 Karta HUGE ÅRSREDOVISNING

4 Ett händelserikt år mitt första år som vd på huge kan sammanfattas med två ord, förnyelse och förändring. Vi har startat en mängd projekt som ska leda till ett modernare och än mer kundorienterat Huge. Våra kundmätningar visar att vi är uppskattade, speciellt nöjda är kunderna med det bemötande vi ger, vilket gör oss riktigt glada. Jämfört med andra fastighets- och bostadsbolag i samma storleksklass, nådde vi bäst resultat i kategorin största lyft serviceindex, en ökning med 3 procent jämfört med tidigare mätning. Valet i Huddinge innebar en fortsatt period för alliansen och nya ägardirektiv kommer under våren Digital utveckling Upphandling av nytt fastighets- och ekonomisystem skedde under maj och hela året präglades starkt av arbetet med att få de nya systemen på plats. Med en modern it-plattform ökar möjligheterna ytterligare att utveckla verksamheten. Bland annat har vi förenklat hanteringen av våra kösystem. Via hemsidan kan intresserade enkelt få en överblick över lediga lägenheter och registrera sig i våra köer. På gång är även införande av handdatorer till personalen för att ge våra kunder bättre och snabbare service. Huge vill vara i framkant i den tekniska utvecklingen. Idag administrerar och utvecklar vi själva hanteringen av fem hemsidor och en mobil sida. Under året påbörjas arbetet att ta fram en ny plan för digital utveckling för att möta framtidens krav. Framgångsrikt miljö- och energiarbete Ett av företagets strategiområden är ett aktivt miljö- och energiarbete vilket vi visar på olika sätt i årsredovisningen. Målet är en halvering av energianvändningen i byggnader till år 2050 med delmålet 20 procent till år Bostäder och lokaler står för en stor del av energianvändningen i Sverige och en tredjedel av all värmeenergi och hälften av den totala elproduktionen används här. Huge arbetar på bred front med energieffektiviseringar och minskade antalet kwh med 5,6 procent under För att nå målen krävs energieffektivisering inom såväl ny- och ombyggnation som i den dagliga driften. Det krävs ett långsiktigt tänkande, utbildning av organisationen och ökat samarbete med våra kunder i energi- och klimatfrågor. Arbetet med att införa miljöledningssystem pågår och vi ska vara miljöcertifierade senast Under året har de sista av våra hyresgäster fått en egen elmätare installerad och samtliga hyresgäster ansvarar nu för sin egen elförbrukning. Huge har gått med i Sweden Green Building Council. Investeringar och nya projekt Investeringsvolymen har varit hög de senaste åren och vi ser fortsatt en investeringsvolym om ca 600 Mkr per år. Under året invigdes flera nya projekt, bland annat Furuhöjdens förskola, Huddinges första förskola med eko-profil och solceller på taket, Segeltorpsskolan, Björnkulla äldreboende samt tre nya konstgräsplaner. Huge fick kommunens skönhetspris för omsorgsfull renovering av Fullersta Gård, en kulturskatt med anor från 1600-talet. Utvecklingen av Flemingsberg som regional kärna fortgår och planeringen av hur Huddinge centrum ska utvecklas har påbörjats, tillsammans med kommunen genomfördes ett parallellt uppdrag med tre arkitektbyråer för att få nya idéer. Tydliga mål i ny affärsplan Under hösten arbetades en affärsplan för bolagets verksamhet fram. Syftet är att synliggöra prioriteringar och mål och göra dem kända för alla medarbetare, kunder och ägare. Affärsplanen utgår från ägardirektiven och är grunden för all planering inom Huge. Den ger oss möjlighet att överblicka vilka resurser och kompetenser som krävs för att vi ska nå målen. Vi har formulerat sex viktiga strategiområden; goda kundrelationer, uthållig ekonomi, aktivt miljöoch energiarbete, effektiv verksamhetsutveckling, kompetenta medarbetare samt öppen kommunikation. Ekonomiska utmaningar Under 2011 väntar en tuff ekonomisk utmaning. Räntorna är på väg upp och intresset för överlåtelser av fastigheter där hyresgästerna vill ombilda till bostadsrätter har minskat. Från 2011 har vi beslutat öka avskrivningarna från 0,75 procent till 2 procent för vanliga fastigheter. Sammantaget med kommunens krav på kostnadseffektivisering ger det oss stora utmaningar som vi ska anta. Tillsammans med ägarna ser vi över hur vi kan anpassa oss till dessa förutsättningar och skapa en hållbar ekonomi över tiden. 4 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

5 Den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft i januari 2011 ställer krav på att verksamheten bedrivs enligt långsiktiga affärsmässiga principer med bland annat marknadsmässiga avkastningskrav. För Huge innebär det att vässa organisationen, utveckla verksamheten och tydliggöra uppdraget ytterligare. Rätt personal utvecklar företaget Huge har valt att ha egen personal istället för att köpa många tjänster. Vi anser att det ger oss erfarenhetsåterföring inom bolaget och att vi kan utveckla vår service till kunderna genom det nära samarbete vi har med dem. Företaget står inför en kompetens- och generationsväxling och har påbörjat arbetet med en kompetenskartläggning. Vi ser en framtida stor förändring inom flera av de yrkeskategorier som finns inom Huge. För att rekrytera, behålla och utveckla personal, ska vi ta fram en tydlig medarbetarstrategi och ett genomtänkt ledarskapsprogram. Varmt tack till alla medarbetare för ett intensivt och händelserikt år på Huge. Tillsammans arbetar vi vidare mot målet att skapa ett framtida Huddinge som alla kan vara stolta över. Åsa Hedenberg, Vd från 1 april 2010 HUGE ÅRSREDOVISNING

6 Huddinge kommun rymmer goda möjligheter till friluftsliv, med allt från ridanläggningar och vandringsleder, till pimpelfiske vintertid. Det är lätt att leva i närhet till naturen i Huddinge, då drygt en fjärdedel av kommunens yta består av naturreservat. 6 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

7 För miljöns skull under året som gått har miljöarbetet blivit ännu mer prioriterat för Huge Fastigheter. Några av de främsta insatserna görs i det dagliga arbetet. I denna årsredovisning redovisar vi några nedslag i verksamheten där miljösatsningarna är en viktigt del. Kunskapen hos personal och hyresgäster är nyckeln till ett mer hållbart företag. En miljöanpassning leder ofta till effektivisering och sänkta kostnader vilket gynnar såväl hyresgäster som företaget. Bland målen finns bland annat minskad energianvändning och ökad användning av grön el och fjärrvärme utan fossilt bränsle. Verksamheten ska bli helt koldioxidneutral och ge hyresgästerna möjlighet att påverka sin egen miljöbelastning, till exempel genom att lättare kunna sortera sitt hushållsavfall. Som Huddinges största fastighetsbolag har Huge ett stort ansvar för hela kommunens miljöpåverkan. Ett ansvar som företaget har valt att se som en möjlighet att skapa en hållbar verksamhet, både ekonomiskt och miljömässigt. VERKSAMHETEN I KORTHET Resultat efter finansnetto: 29,2 Mkr (2009: 365,2 Mkr) Omsättning: 1204,3 Mkr (2009: 1 301,6 Mkr) Investeringar i mark/byggnader: 465,7 Mkr (2009: 602,2 Mkr) Byggnader, planenligt restvärde: 8344,8 Mkr (2009: 8 423,7 Mkr) Fastighetslån: 6475,0 Mkr (2009: 6400,0 Mkr) Uthyrningsbara ytor: kvm varav 1,2 % var outhyrt (2009: kvm varav 1,1 % var outhyrt) Medeltalet årsarbetare: 259 (2009: 265) HUGE ÅRSREDOVISNING

8 8 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

9 Rena fakta Flemingsberg centrum har byggts om etappvis mellan och kan idag erbjuda cirka 15 butiker. Kunderna är främst områdets boende och de närmare som jobbar här. Idag är studenthusets 13 våningar ett landmärke för Flemingsberg.»Smart värmeåtervinning och en aktiv driftoptimering har sänkt energibehovet HUGE ÅRSREDOVISNING

10 NÄRCENTRUM ENERGIBESPARING 10 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

11 Jenny Hallman och Mikaela Nyström Piwek har alla sina gymnastiklektioner i Storängshallen. HUGE ÅRSREDOVISNING

12 Storängshallen är Huddinge kommuns enda multihall. Förutom Sjödalsgymnasiets skolgymnastik finns även plats för friidrott med bland annat löparbanor, hoppgropar och kastburar. Allt i energioptimerad miljö. 12 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

13 Ingen överskottsenergi Storängshallens energiåtgång är ovanligt låg för en så stor idrottshall. Ett resultat av god byggnadsteknik men även ett mycket aktivt arbete med drift optimering av tekniken. skratten ekar från tjejernas pingismatch i Storängshallen. De går på Sjödalsgymnasiet som har Storängshallen som sin egen gymnastikhall under dagtid. Kvällstid utnyttjas hallen av lokala idrottsföreningar som drar nytta av hallens möjligheter till friidrott med löparbanor, hoppgropar och kastburar, samt en rad olika bollsporter och gymnastik. Trots att hallen är utrustad med sex olika omklädningsrum så spelar Sjödalstjejerna pingis i både nylonstrumpor och klänning. Man blir ju inte svettig av pingis så man behöver inte byta om. Alla bollsporter är kul så länge vi slipper spela med killarna, säger de tillsammans. Storängshallen spänner över närmare kvadratmeter men har trots det förhållandevis låg energiåtgång. Vi har varit mycket framgångsrika när det gäller hallens driftoptimering. Våra ledord är tid och temperatur, där bland annat belysningen och uppvärmningen trimmats in efter när hallen verkligen används, berättar Lars Heinonen, driftchef på Huge. Rätt teknik på rätt plats Injusteringen av tekniken, med hjälp av kunnig personal, är en av de viktigaste delarna när du vill hålla nere energiåtgången i en fastighet. Här utnyttjas också rätt teknik på rätt plats, som att duschvattnet förvärms genom att värmeväxlare återvinner energi från avloppsvattnet. I ventilationen finns ett liknande system där den utgående luften får ge tillbaka sin värme till friskluften. Hallen i sig får sin uppvärmning från värmestrålande element i taket. Att använda strålningsvärme där värme källor i taket strålar ned på valda ytor i själva hallen är en ovanlig lösning. Men här är det en av de metoder som bidrar till att hålla energisiffrorna nere, säger Henrik Örneblad, teknisk chef på Huge. Rena fakta Framför allt är det driftoptimeringen av Storängshallen som har gett unika energibesparingar. Här förvärms också duschvattnet genom smarta värmeväxlare i spillvattnet, och uppvärmningen av själva hallen sker genom värmestrålning av utvalda ytor. Tjejerna från Sjödalsgymnasiet spelar gärna pingis under idrotten, men de flesta bollsporter står högt i kurs. Storängshallen är ett riktigt allaktivitetshus med plats för 4 en uppsjö olika idrotter. HUGE ÅRSREDOVISNING

14 14 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

15 Rena fakta Flemingsberg centrum har byggts om etappvis mellan och kan idag erbjuda cirka 15 butiker. Kunderna är främst områdets boende och de närmare som jobbar här. Idag är studenthusets 13 våningar ett landmärke för Flemingsberg.»Nya miljörum gör det lättare för hyresgästerna att bidra till miljöarbetet HUGE ÅRSREDOVISNING

16 ÅTERVINNING Sara och Lina lärde sig snabbt att hitta rätt bland återvinningskärlen i miljörummet på Stintavägen i Skogås. Allt tack vare enkla och tydliga symboler på varje kärl. 16 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

17 HUGE ÅRSREDOVISNING

18 Miljöhuset i Skogås har fått ett grönt tak med vacker växtlighet. Här bidrar sedumväxterna till en förbättrad närmiljö för de boende, och ger även ett enklare underhåll. 18 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

19 Miljön i första rummet Nybyggda miljörum gör det enkelt för Huges hyresgäster att minska sin miljöpåverkan. Här sorteras rätt från början vilket underlättar återvinningen. sara och lina hittar snabbt rätt tunna för rätt skräp. Kartongerna på sin plats och den trasiga lampan på sin. Att sortera rätt har blivit lite av en tävling mellan dem. En tävling där vinnaren heter vår miljö. När Huges miljörum byggdes var det viktigt att de placerades så centralt som möjligt i bostadsområdena. Närheten och tillgängligheten är viktig, menar Ann Lindkvist, miljöchef på Huge. Att miljörummen är lätta att nå, och enkla att hitta i, betyder att de också används rätt. Ju bättre kunskap om sortering som hyresgästerna har desto lättare har de att själva bidra i miljöarbetet. Därför arbetar vi kontinuerligt med att stärka dialogen mellan oss och hyresgästerna. Inte minst genom den nya miljödelen på vår webbplats, säger Ann Lindkvist. Under årets miljödag uppmärksammades också miljörummen alldeles särskilt. En lördag i september förvandlades sex miljörum, ett i varje distrikt, till färgsprakande ateljéer. Alla som ville välkomnades att bidra till utsmyckningen av de vita väggarna. Konstfärdigheten var särskilt stor i Visättra som efter en omröstning tog hem titeln som det vackraste miljörummet. Miljödagen är ett lyckat exempel på hur vi ökar våra hyresgästers engagemang och vilja att bidra till miljöarbetet. Något vi alla tjänar på i längden, säger Ann Lindkvist. Rätt vanor från början Ett av de företag som Huge samarbetar med för att öka kunskapen i miljöarbetet är Svenska Kunskapsförlaget AB. Tillsammans ger de med hjälp av den särskilt framtagna Natur & Miljöpärmen närmare mellanstadiebarn i Huddinge bättre kunskap om vår miljö. Framtidens miljö börjar formas med ett genuint intresse hos barnen. Det gäller att få rätt vanor från början, säger Pontus Öberg, projektsamordnare, Svenska Kunskapsförlaget AB. Något som redan Sara och Lina förstått. Och gärna påminner sin mamma och pappa om ibland. RENA FAKTA Under 2011 ska samtliga distrikt inom Huge ha miljörum. Där kan hyresgästerna sortera sitt avfall i nio olika avfallsslag. Slutlig sortering, tömning och rengöring sköts av SRV Återvinning. Under 2010 sorterades hela 40 kg ut som blev nytt material. 4 I miljörummen sorteras soporna i nio olika slag: pappersförpackningar, plastförpackningar, tidningar och returpapper, grovavfall, färgat och ofärgat glas, elavfall samt hushållsavfall. Flera av miljörummen är dekorerade av hyresgästerna, som exemplet nedan från Visättra. HUGE ÅRSREDOVISNING

20 NÄRCENTRUM 20 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

21 Rena fakta Flemingsberg centrum har byggts om etappvis mellan och kan idag erbjuda cirka 15 butiker. Kunderna är främst områdets boende och de närmare som jobbar här. Idag är studenthusets 13 våningar ett landmärke för Flemingsberg.»Det blir mindre belastning på miljön när fler väljer att utnyttja det lokala serviceutbudet HUGE ÅRSREDOVISNING

22 NÄRCENTRUM Hamit (t.v.) är lärare vid IT-gymnasiet Södertörn med lokaler i Flemingsberg centrum. Mellan lektioner tar han gärna en fika i centrum. Idag träffar han vännen Tevfik.

23

24 Idag rymmer Flemingsberg centrum ett femtontal butiker som lockar kunder främst från närområdet, men även närliggande Tullinge villastad.

25 Tänk globalt, handla lokalt Huges fem centrumanläggningar drivs med målet att erbjuda en god möjlighet att handla lokalt. Ett enkelt miljöval som alla kan göra. vinterljuset slår in genom de höga fönstren i Flemingsberg centrum. Här strosar lunchlediga forskare från Karolinska Institutet tillsammans med boende från närliggande Diagnosvägen. Några av studenterna från Södertörns högskola går på sina extrajobb i den stora matbutiken Vi Pulsen. Studenterna bor i det närliggande studenthuset som inte bara gett Flemingsberg nya innevånare, men även blivit till ett landmärke mitt i stadsdelen. Dessutom har studenthuset bidragit till ytterligare service i centrum, tack vare nya butikslokaler som byggts i bottenvåningen, berättar förvaltaren Timo Björkholm. Ju fler som lockas till att handla lokalt desto större vinst för miljön, menar han. I allt vårt arbete är miljöaspekten en mycket viktig del. De som bor i Flemingsberg med omnejd ska kunna utföra sina ärenden utan att behöva ta bilen. Det blir betydligt mindre belastande för miljön om fler kan välja att göra sina ärenden i sitt närområde, säger Timo Björkholm. Samma tankesätt finns bakom övriga centrumanläggningar som Huge äger och förvaltar: Visättra, Skogås, Trångsund och Huddinge centrum. Fler klimatsmarta kunder Under de senaste fyra åren har Flemingsberg centrum genomgått en omfattande förnyelse allt med målet att bli det självklara valet för klimatsmarta kunder. Men att locka kunder till sin butik när själva centrum byggs om är ingen lätt uppgift, menar Vi Pulsens butikschef Bengt Sallstedt. Långsiktigt tror han dock att fler lockas av det moderna och miljö riktiga alternativ som Flemingsberg är idag. Hela den satsning som gjorts i Flemingsberg under namnet From Brains to Business är mycket positiv. Den skapar viktiga länkar mellan den akademiska världen, sjukhuset, centrumet och boendesidan. Många av våra kunder arbetar, forskar eller studerar i Flemingsberg idag, säger Bengt Sallstedt. Rena fakta Flemingsberg centrum har byggts om etappvis från 2006 och kan idag erbjuda cirka 15 butiker. Kunderna är främst områdets boende och de närmare som jobbar här. Idag är studenthusets 13 våningar Flemingsbergs landmärke. 4 Helena klipper sig helst hos Flemingsberg Hårsalong även om centrum erbjuder fler alternativ. HUGE ÅRSREDOVISNING

26 NÄRCENTRUM 26 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

27 »Användningen av ny solcellsteknik har minskat förskolan Furuhöjdens elnota Rena fakta Flemingsberg centrum har byggts om etappvis mellan och kan idag erbjuda cirka 15 butiker. Kunderna är främst områdets boende och de närmare som jobbar här. Idag är studenthusets 13 våningar ett landmärke för Flemingsberg. HUGE ÅRSREDOVISNING

28 MILJÖTEKNIK På Furuhöjdens förskola gör solen inte bara nytta på takets solcellsanläggning. De stora fönstren släpper in generösa mängder uppfriskande vårsol bland de lekande barnen. 28 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

29 HUGE ÅRSREDOVISNING

30 Även om Furuhöjdens förskola inte satt någon miljöetikett på sin pedagogik, så är det viktigt att lära barnen mer om vår miljö. Ett lärande som bäst sker genom lek. 30 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

31 Solstrålarna på Furuhöjden Att miljöcertifiera projekt och fast igheter är ett viktigt verktyg i Huges miljöarbete. På Furuhöjdens förskola testas några av de åtgärder som finns med i miljöklassningssystem; egen producerad energi. de stora öppna ytorna och generösa fönstren skvallrar om att Furuhöjden är en mycket modern förskola. Den invigdes i början av 2010 med en strykande åtgång på platserna. Huddinge är en växande kommun med en stark tillväxt bland de minsta. Vilket lätt sätter fokus på framtiden och vikten av att bygga ett hållbart samhälle. Furuhöjdens förskola är ett av våra första projekt där vi drar nytta av den senaste solcellstekniken för att minimera åtgången av el hos själva verksamheten. Målsättningen är att lära sig av den nya solcellstekniken och minska mängden köpt energi. Solcellanläggningen producerar el motsvarande vad förskolans belysning kräver. Erfarenheterna vi får här ska vi kunna ta med oss till fler byggnader i framtiden, säger Henrik Örneblad, teknisk chef på Huge. Nytänkandet finns inte bara i själva byggnaden. När personalen kom till förskolan för ett drygt år sedan var det med uppgiften att skapa en helt ny verksamhet. Det har varit oerhört roligt att få vara med från början. Att få delta i hela processen av att skapa nya rutiner, och forma verksamheten tillsammans med de andra, säger Sarah Wahlstedt, pedagog och samordnare på Furuhöjdens förskola. Miljökunskap en naturlig del Även om det har tagit extra tid och energi har det varit värt ansträngningen, menar hon. Pedagogiken är traditionell med fokus på att ge barnen en bra grund enligt förskolans läroplan. Förskolan har också fått en stor och varierad innergård. Här har även en liten kulle med några träd sparats. I barnens ögon en stor spännande skog, berättar Sarah Wahlstedt. Där planerar man också att anlägga en liten lövkompost. Allt för att uppmärksamma miljön i det dagliga arbetet. Vi försöker också se till att det blir tydligt för barnen att vi sopsorterar, och berättar att all överbliven mat blir komposterad och så småningom till nya grödor, säger Sarah Wahlstedt. RENA FAKTA Furuhöjdens solcellsanläggning togs i bruk i början av Solcellernas elproduktion är på cirka 14 MWh per år och räcker till skolans belysning. Uppvärmningen sker med bergvärme. En ventilationsanläggning återvinner också värmen ur inomhusluften. 4 Sarah Wahlstedt kastar ibland ett öga upp på den skärm som visar elproduktionen från takets solceller. Hon engagerar gärna barnen i skolans miljöarbete genom att låta dem delta i återvinningen av skräp från dagens lek. HUGE ÅRSREDOVISNING

32 32 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

33 »De levande gröna taken har minskat miljöbelastningen i ett flertal fastigheter Rena fakta Flemingsberg centrum har byggts om etappvis mellan och kan idag erbjuda cirka 15 butiker. Kunderna är främst områdets boende och de närmare som jobbar här. Idag är studenthusets 13 våningar ett landmärke för Flemingsberg. HUGE ÅRSREDOVISNING

34 NATURMATERIAL Flottsbro är ett välbesökt fritidsområde både vinter och sommartid. 34 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

35 Rena fakta Flemingsberg centrum har byggts om etappvis mellan och kan idag erbjuda cirka 15 butiker. Kunderna är främst områdets boende och de närmare som jobbar här. Idag är studenthusets 13 våningar ett landmärke för Flemingsberg. HUGE ÅRSREDOVISNING

36 Adam Duheim Bruce och Mikael Lennvall bor båda i Stockholm men gillar Flottsbro så mycket att de hyrt en av stugorna. Flottsbro har allt man önskar menar de: skidåkning hela dagen, afterski på kvällen och ett bra boende. 36 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

37 En växande miljösatsning Den snörika vintern gjorde det möjligt att öppna skidbackarna i Flottsbro rekordtidigt under förra säsongen. Nu döljer det vita täcket en av Huges grönare miljösatsningar. Ett flertal av Flottsbros stugor täcks nämligen av beväxta tak, så kallade gröna tak, som bidrar till en minskad miljöbelastning. solen hettar i ansiktet på de trötta men glada skidåkare som tagit en paus mellan åken på Flottsbro Värdshus generösa trädäck. I bakgrunden hörs skidliftarnas regelbundna slag. Snön kom i riklig mängd i år vilket gjorde det möjligt att öppna backarna tidigare än någonsin. Något som uppskattas av Hozaifa, Razan och Saleh från Alby. Vi brukar åka hit flera gånger under vintern eftersom det är så nära. Idag kör vi trickskidor, vår kompis Hassan har aldrig gjort det så han behöver träna för att bli lika bra som oss, säger killarna och skrattar. Huge förvärvade Flottsbro friluftsområde 2002 och här finns några av de första exemplen på användningen av så kallade gröna tak. Det finns ett flertal fördelar med att bygga tak med växter. Inte minst att vi i mer tätbebyggda områden bevarar grönytorna. De blir allt viktigare när det gäller upptaget av koldioxid, säger Henrik Örneblad, teknisk chef på Huge. Förbättrar energivärdet De gröna taken har sitt namn av den växtmatta som ersätter andra takmaterial. I många fall är det växten Sedum som används som takbeläggning, men den kan kombineras med annan växtlighet. Här fångas regnvattnet upp vilket utjämnar flödet av dagvatten. De gröna taken passar särskilt väl i stadsmiljö då de fångar upp partiklar och dämpar buller. Idag finns gröna tak även på delar av Flemingsberg centrum, nybyggda Visättra centrum, i Skogås och på vissa byggnader i Huddinge centrum. Vi anlägger gröna tak på de byggnader där de gör bäst nytta. De bidrar också till bättre energivärden i fastigheterna genom att verka avkylande på sommaren, och isolerande på vintern. Förutom att de naturligtvis är mycket vackra, säger Henrik Örneblad. Rena fakta Stugorna i Flottsbro har levande sedum på taken. Sedum ökar koldioxidupptagningen och minskar belastningen på dagvattensystemet. Fler gröna tak finns bland annat i Flemingsberg centrum, Visättra centrum och på byggnader i Skogås. Flera av stugorna i Flottsbro har levande tak av sedumväxter och ligger i nära anslutning till skidbacken. Backen lockar många ungdomar från närområdet här ett 4gäng killar från Alby som tränar trickskidor i snön. HUGE ÅRSREDOVISNING

38

39 »En outnyttjad kilowattimme är bättre än en inköpt grön kilowattimme

40 MILJÖVAL Berit Cassel i Flemingsberg har redan sett sin elkostnad sjunka. Allt tack vare den individuella elmätningen som fungerar hos henne sedan årsskiftet. 40 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

41 HUGE ÅRSREDOVISNING

42 När hyresgästerna tydligt kan se hur mycket el som går åt i hushållet är det lättare att anpassa förbrukningen. 42 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

43 Recept för lägre elanvändning Under förra året fick även Huges hyresgäster i Flemingsberg och Vårby individuell elmätning i sina lägenheter. berit cassel välkomnar med öppna armar till sin trivsamma lägenhet i Flemingsberg. Bullarna som gräddas i ugnen sprider en inbjudande doft i hallen. Här finns också hennes nya elmätare placerad som löpande visar den faktiska elanvändningen för lägenheten. Sedan årsskiftet återspeglas elåtgången på hennes hyresavi. Det syns redan en stor skillnad på hyresavin där min elkostnad sjunkit med ungefär en tredjedel. Då har jag ändå inte varit så speciellt mycket mer sparsam. Det blir mer rättvist när varje hyresgäst betalar för sin egen användning. Dessutom kan du själv göra ett aktivt miljöval genom att hålla elanvändningen så låg som möjligt, säger Berit Cassel. Stora fördelar i driften Lars Heinonen, driftchef på Huge, berättar att den faktiska användningen av el bland Berit Cassels grannar i Flemingsberg sjunkit med hela 16 procent sedan årsskiftet. Vi har kalkylerat med att elförbrukningen i områden med egen elmätare kommer att sjunka med procent. I slutet av året får vi se om det håller, men i Vårby är besparingen redan 20 procent, säger han förhoppningsfullt. I dagsläget betalar hyresgästerna ett mycket förmånligt pris som inkluderar skatter, nätavgifter och liknande påslag. Detta tack vare att Huge behållit kontrollen över det egna elnätet och köper in all el centralt till sina hyresgäster Tillsammans med elmätaren sattes det även in en temperaturmätare i varje lägenhet. Mätarna skickar via ett radionät sina värden till ett centralt system vilket gör driften av fastigheterna enklare. Den centrala överblicken spar både tid och resurser vid injusteringen av värmen i huset. Men även vid felsökningar då personalen slipper springa mellan lägenheter för att mäta upp temperaturen, säger Lars Heinonen. Dessutom gör radionätet det enklare att i framtiden även införa en individuell mätning av varmvattenförbrukningen. Något som kan ge hyresgästerna fler miljöval i sitt boende. RENA FAKTA Under 2010 slutfördes el - mätarbytet hos Huges hyresgäster. Flemingsberg och Vårby var de sista områden som fick individuell elmätning. Redan i januari hade elanvändningen hos dessa hyresgäster gått ned med 20 procent i Vårby och med 16 procent i Flemingsberg. Den individuella elmätningen fördelar nu elkostnaderna mer rättvist bland hyresgäster än tidigare. Själva förbrukningen övervakas centralt tillsammans med temperaturen tack vare de nya elmätarna. HUGE ÅRSREDOVISNING

44 » Huge ska erbjuda sunda hus med minsta möjliga miljöpåverkan.«44 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

45 Stärkt miljö- och energistrategi Under året har miljöarbetet blivit ännu tydligare inom Huge Fastigheter. Även i dialogen med hyresgäster och leverantörer har miljön fått en tydligare position. Nu ska ytterligare kunskap och engagemang utveckla miljöprofilen ytterligare. miljöarbetet är prioriterat hos Huge Fastigheter. Den tydliga förankringen finns redan i ägardirektiven som säger att verksamheten [ska] drivas på ett ekologiskt hållbart sätt och präglas av ett aktivt miljöarbete. Här finns även inskrivet att företaget ska skapa incitament för låg energiförbrukning. Översatt i det dagliga arbetet betyder det att personalens engagemang blir allt viktigare. Kort sagt ska Huge ska erbjuda sunda hus med minsta möjliga miljöpåverkan. Det målet når vi med ökad miljökompetens, engagemang och kunskap, säger Ann Lindkvist, miljöchef Huge Fastigheter. Deltar i utvecklingen Swedish Green Building Council är huvudman för ett nytt svenskt system för att miljöklassa byggnader, men även för utländska miljöklassningssystem som det brittiska BREEAM och det amerikanska LEED. Idag finns så många olika sorters hus och verksamheter att det finns utrymme för en rad olika sorters miljöklassningssystem som kan täcka upp olika behov. Det brittiska BREEAM är det mest heltäckande och det som har fått starkast spridning internationellt. Under 2009 påbörjades arbetet med att översätta och anpassa systemet till svenska förhållanden. Ett arbete där Huge deltar. Det är viktigt för oss att delta från start. Dels för att öka vår egen kunskap om det komplexa systemet och dels för att vi får möjligheten att påverka den svenska utformningen av systemet. Huges miljöpolicy bygger på stiftelsen Det Naturliga Stegets systemvillkor vilket hjälper till att vaska fram tydliga miljömål. Ett av målen är en minskad energianvändning. Här har företaget de senaste åren lyckats fasa ut all oljeanvändning till förmån för fjärrvärme. All el är dessutom märkt som grön el och kommer enbart ur förnybara energikällor. Nu arbetar vi vidare med att även påverka våra leverantörer att ta sitt ansvar i kedjan, säger Ann Lindkvist. Miljöarbetet leds av kunskap Nyckeln till ett lyckat miljöarbete ligger i att alla anställda känner motivation att delta, samt att de har rätt kompetens för att bidra, menar hon. Jag vill att alla på Huge ska vara stolta över det miljöarbete som bedrivs på företaget, säger Ann Lindkvist. Vägen dit går genom ökad kunskap och utbildning. Inte minst av alla nyanställda som tidigt får genomgå en internutbildning där allt från Huges vision till enskilda konkreta projekt tas upp. Ett av sätten att öka både kompetensen och kunskapen är deltagandet i den ideella föreningen Swedish Green Building Council. Här arbetar medlemmarna tillsammans för att skapa en gemensam värdegrund för ett hållbart samhälle. Bland de drygt 110 medlemmarna finns många av Sveriges största fastighetsbolag, men även entreprenörer, konsulter och en rad andra företag. Tydligare kommunikation När de nya miljösidorna lanserades som en del av Huges webbplats fick de en framträdande plats. Helt naturligt då miljöarbetet är en självklarhet idag, där företaget satsar kraftfullt för att ligga i framkant. Allt i enlighet med såväl kundernas som ägarnas önskemål. Vi satsar mycket på att hela tiden förbättra och utveckla vårt arbete så att miljön påverkas så lite som möjligt, säger miljöchefen Ann Lindkvist. Dialogen med hyresgäster och leverantörer är en viktig del av arbetet, menar hon. Här var en av årets mest lyckade satsningar miljödagen där hyresgäster bjöds in för att smycka de olika distriktens olika miljörum. Under dagen bidrog också Hyresgästföreningen, SRV Återvinning och Natur & Miljöpärmen, med kunskaper till hyresgästerna. Miljösidorna på webbplatsen rymmer en bred information om företagets miljöarbete, med allt från delmål till övergripande miljöpolicy. Men även en rad konkreta råd till hyresgästerna, som hur de själva kan påverka sin energianvändning i hemmen. Miljöanpassning leder till effektiviseringar och sänkta kostnader. Såväl för företaget som helhet som för våra hyresgästers privatekonomi, säger Ann Lindkvist. HUGE ÅRSREDOVISNING

46 Miljöredovisning Huge använder olika hjälpmedel för att analysera vilka mål som är viktiga. Huge utgår bland annat ifrån de fyra Hållbarhetsvillkoren. Villkoren är: 1 Sluta använda fel ämnen från berggrunden 2 Sluta använda konstgjorda material 3 Sluta tränga undan naturen 4 Sluta hindra mänskliga behov Målen speglar även ägardirektiv, vår vision samt miljöpolicyn. Under 2010 var målen: Koldioxidneutralitet ska eftersträvas. Köpt energi per kvm ska minska med 10% mellan år 2008 till Köpt energi per kvm ska minska med 13% mellan år 2008 till 2014 Köpt energi per kvm ska minska med 20% mellan år 2008 till Fordon ska uppfylla senaste miljöklass. Fordon ska använda förnybart bränsle. Material ska vara fria från miljö- och hälsostörande ämnen. Pappersanvändningen ska minska med 20% från 2008 till Avfall ska omhändertas kretsloppsanpassat. Avfall från bostadshusen ska hämtas bostadsnära. Miljökunskap, engagemang och kompetens ska öka. Ett certifierat Miljöledningssystem ska finnas senast Där Huge haft miljömål anges följande symboler: MÅLET UPPNÅTT EN BIT KVAR Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. 1. Sluta använda fel ämnen från berggrunden Koldioxidneutralitet Användning av fossila bränslen hänger ihop med Användningen av energi ska minska Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. Energi för uppvärmning och elförsörjning Hållbarhetsvillkor 1. Vid förbränning av fossila bränslen uppstår koldioxid som bidrar till växthuseffekten och på sikt måste det upphöra, ju förr desto bättre. Att uppnå koldioxidneutralitet är Användningen av energi minskar vilket är ett steg i rätt riktning. Men för att klara energisparmålet för 2011 behövs ett hårt energispararbete under kommande år. en hållbar tanke men som tar tid att uppnå. Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Huge beräknar de utsläpp som energianvändningen ger upphov till i enheten koldioxidekvivalenter. Energin används till uppvärmning och elförsörjning av hus samt för transporter. Huges leverantörer redovisar hur energin tillverkats och utifrån det görs beräkningar av hur mycket utsläpp det blir. Tack vare att Utsläpp CO 2 - ekvivalenter i ton Från uppvärmning Från el Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt % förändring - 9, Huge köper Bra Miljöval el har utsläppen minskat med ca ton jämfört med om Huge köpt vanlig el producerad i Norden, så kallad Nordisk elmix. Från fordon Totalt Totalt per kvm , Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. 46 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

47 Energisort MWh kwh/kvm % förändring MWh kwh/kvm Fjärrvärme , El , Totalt % Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Transporter Huge är beroende av fordon för att kunna ge en snabb service till alla hyresgäster. Huge arbetar på fyra sätt för att minimera miljöbelastningen från fordon: andelen fordon med helt fossilfritt bränsle ökar fordon körs enligt Ecodriving-teknik dieseln som används har låga utsläpp fordonen är klassade enligt senaste miljöklass Dessutom har Huge under året köpt in eldrivna mopeder och cyklar. Utsläppen från servicefordonen har ökat pga. den snörika vintern. Snöröjningsfordonen har mer än fördubblat sin bränsleanvändning, vilket syns tydligt i statistiken. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. Fordonstyp Antal Ton CO 2 per fordon Antal Ton CO 2e per fordon Tjänstebilar totalt 13 3, ,26 D:o varav bensindrivna ,31 Servicebilar inkl arbetsfordon 194 2, ,48 D:o varav El-bilar Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Övrigt Huge har under året klarat lagkravet om energideklarationer. Dessutom har skolor och förskolor under 1000 kvm deklarerats. Deklarationerna ger en oberoende analys av vad som är ekonomiskt lönsamt att åtgärda. Energi är en allt större utgift som kan minskas med egen tillverkning av energi. Under året installerades en solcellsanläggning som ska ge Huge nya erfarenheter. LED-belysning började testas, en ljuskälla som i princip sparar 90 % energi. En projektering påbörjades av 3 stycken förskolor som ska byggas enligt så kallad passivhusteknik. Tekniken innebär att husets behov av köpt energi ska vara mycket låg. En inventering påbörjades av var kvicksilverlampor som ljuskälla fortfarande används i utomhusbelysningen. De ska på sikt bytas ut. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. HUGE ÅRSREDOVISNING

48 2. Sluta använda konstgjorda ämnen Material ska vara fria från hälofarliga eller miljöskadliga ämnen Det kommer ständigt nya rön om konstgjorda ämnens farlighet. Det är ett detektivarbete att ta reda på vad varor som köps in innehåller och hur farliga de är. Men det finns information för vissa varugrupper. Huge använder ett verktyg, Sunda hus, som värderar varors innehåll ur främst ett kemiskt perspektiv. Material I Huges projekt ställer vi en mängd miljökrav. Ett krav är att vissa varor ska registreras. Huge samlar information om innehåll, användning och farlighet i en databas för varje enskilt projekt. För varje projekt har vi i genomsnitt registrerat 55 varor. Tanken är att arbeta upp en standard för vilka varugrupper och varumärken som Huge ska använda. Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. Kemikalier Huge listar och samlar information om de kemikalier som används inom organisationen. Under året har Huge valt att inte testa eller köpa in varor som har tveksamt innehåll exempelvis innehåll av hormonstörande ämnen. Kemikalier med anmälningsplikt Värmepumpar och kylmaskiner innehåller köldmedia som påverkar ozonskiktet och växthuseffekten. Om anläggningarna innehåller mer än 10 kilo köldmedia måste de anmälas till kommunen. Huge har 34 sådana anläggningar som alla är anmälda. 48 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010 Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt.

49 Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. 3. Sluta tränga undan naturen Avfall Ju mindre avfall som uppstår ju mindre natur behöver användas som soptipp, deponi. För att minska mängden avfall erbjuder Huge alla hyresgäster möjligheter till sortering av flera avfallssorter. För bostadshyresgästerna pågår en utbyggnad av den så kallade hushållsnära hämtningen. För att uppmärksamma detta fick bostadshyresgäster under hösten måla och smycka rum där sortering sker. Det blev många fina utsmyckningar som beskrivs på andra sidor i den här redovisningen. Antalet anslutna lägenheter till den bostadsnära hämtningen ökade successivt med över en tredjedel. Nu är 80 % av alla lägenheter anslutna. Det avfall som inte läggs på deponi eller bränns upp, utan i stället återanvänds, är hela 40 kg per lägenhet. Ett stort tack till alla hyresgäster! Papper Huge är en bra bit på väg att nå pappersmålet. Från 2008 har vi minskat pappersanvändningen med 11%. Det betyder att Huge köpt ca färre ark. Det gör att färre träd behöver avverkas samt att dessa ark inte behöver produceras, betalas, transporteras, hanteras och till slut bli avfall, en stor miljövinst. 4. Sluta hindra mänskliga behov Miljökunskap, miljökompetens och miljöengagemang Det är viktigt med kompetenshöjande miljökunskaper som kan hitta långsiktiga lösningar och för att kunna analysera människors behov. Under året har flera sorters miljöutbildningar ägt rum som har höjt kunskapsnivån: Ecodriving, miljöledningssystem, hållbarhet samt energistatistik och energianalys. Ecodriving: 2009 testades hur bränsleanvändningen påverkas då förare lärt sig ecodriving. Bränsleminskningen var ca 10 % för testgruppen. Eftersom resultatet var så bra beslöts att större delen av personalen skulle få samma utbildning Miljöledningssystem: Som grund och start till att införa ett miljöledningssystem hämtades kunskap från högskolan. Därefter bildades flera grupper för Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. Miljömålsindikatorer baserade på förra årets symboler. Miljömålsindikatorer baserade på miljögrönt. att diskutera, öka kunskapen, kompetensen samt engagemanget kring främst de betydande miljöaspekterna. Hållbarhet: Alla nyanställda får en hel dags utbildning i hållbarhet. Under dagen definieras nivån på både den miljökunskap och miljökompetens som krävs inom Huge. Dagen är samtidigt en plattform för ett ökat miljöengagemang. Energistatistik och energianalys: Det är viktigt att kunna använda statistik på ett korrekt sätt. Därför har samtliga driftstekniker fått grundlig utbildning i hur statistik kan tolkas. Totalt blev det en halv utbildningsdag inom miljöområdet per anställd. Radon Det är viktigt med en säker inomhusmiljö. Det innebär bl.a. att ingen ska behöva utsättas för farliga nivåer av radon. Huge har uppfyllt kravet om att alla skolor och förskolor ska vara sanerade från förhöjda radonhalter senast Alla bostäder ska vara sanerade från förhöjda värden senast Men redan nu undersöks bostadshusen enligt schema och saneras löpande. Övrigt Grön Måndag är en satsning på intranätet. Där presenteras varje månad goda exempel på vilket miljöarbete som görs inom Huge för att minska belastningen på miljön. De bilar som helt drivs med el har nu en dekal som visar att bilen drivs med miljömärkt el. Miljöhemsidan uppdaterades under hösten.»vi satsar mycket på att hela tiden förbättra och utveckla vårt arbete så att miljön påverkas så lite som möjligt.«huge ÅRSREDOVISNING

50 » Det är härligt är att ha direktkontakt med kunderna på förskolor och skolor. «Ingela Öberg är en av Huges trädgårdsmästare och har arbetat här i cirka två år. Hon tycker det är extra roligt att jobba ute på skolorna där det finns en nära kontakt med kunderna. 50 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

51 En friskare arbetsplats När det gäller omsorg om sina medarbetare har Huge ett gott rykte. Men även högt ställda mål. Företaget ska vara bland de allra bästa arbetsplatserna i fastighetsbranschen. Vägen dit går genom ökad kunskap och en utvecklande arbetssituation för medarbetarna. huge har en erkänt god personalpolitik. Det visar inte minst de återkommande enkäterna bland personalen. Under 2010 genomfördes en uppföljning och sammanställning av resultaten från medarbetarnas hälsoprofiler. Mot bakgrund av denna genomförs en omfattande seminarieserie under det kommande året med utbildning i fyra olika spår. Vi börjar året med att arrangera frukostseminariet Kost ork hela vägen, berättar Frida Åström, personalman på Huge. Där tar vi bland annat upp hur kosten påverkar hur du mår under dagen, och hur du på bästa sätt kan få den ork att prestera det du vill på arbetet och på fritiden. Kunskaper som de allra flesta redan har men behöver påminnas om för att kunna göra eventuella förändringar. Under året löper sedan seminarieserien vidare på ämnena: symptom, hälsosamt ledarskap samt hälsosamband. Under rubriken symtom ska bland annat handla tips och goda råd om hur medarbetarna kan undvika värk, berättar Frida Åström. Det är många som känner av värk på olika sätt och vi vill bidra med kunskap om hur det går att förändra och hantera det dagliga arbetet. Aktiviteter som passar alla Ett steg mot en bättre hälsa är goda levnadsvanor. Under 2011 dubblerar företaget den friskvårdspeng som medarbetarna kan utnyttja till olika aktiviteter. Nu kommer alla att få kronor att utnyttja till vilka hälsorelaterade aktiviteter de vill. Friskvårdspengen kan bland annat användas till massage eller besök hos kiropraktor. Tillsammans med företagets hälsoinspiratörer tar vi fram en bred variation av aktiviteter. Det kan handla om allt från löpträning till klättring, ridning, motorcykelturer och pimpelfiske, säger Frida Åström. Ett arbete som också visar ett positivt resultat, menar Anette Sundberg, personalchef på Huge. Det är svårt att engagera människor att ta del av aktiviteter som ligger utanför arbetstiden. Men varje gång vi gör en ny satsning så märks det också bland våra medarbetare. Det är både uppskattat och gör nytta helt enkelt, säger hon. Ständigt sjunkande sjukfrånvaro I varje distrikt inom Huge finns också ett företagsgym för de anställda. Dessa är mycket uppskattade och väl använda. Det visar hur viktigt det är att erbjuda en nära och god tillgång av friskvård på arbetet för att det ska visa goda resultat, säger Anette Sundberg. Från och med den första januari 2011 har Huge infört rökfri arbetstid. Under förra året erbjöd vi alla som ville att få hjälp med tobaksavvänjning tillsammans med företagshälsovården. Hälsoarbetet inom företaget har också fått ett tydligt genomslag i form av en årlig nedgång av sjukfrånvaron. Så långt tillbaka som de senaste sju åren har siffran sjunkit stadigt. I september 2010 kunde vi se att sjukfrånvaron sjunkit med motsvarande fem årsarbetande personal. Det är mycket glädjande siffror, säger Anette Sundberg. Hälsa är mer än bara fysisk träning. Huge vill erbjuda personalen ett brett utbud av hälsorelaterade aktiviteter.

52 Medarbetare huge ska vara en attraktiv arbetsplats som ger personalen möjlighet till personlig utveckling och kompetensutveckling. Målet är att fortsätta rekrytera, behålla och utveckla personalen för att skapa ansvarskännande och engagerade medarbetare. Huge ska vara en av fastighetsbranschens bästa arbetsgivare. Vid 2010 års slut var 266 (265) personer tillsvidareanställda i Huge Fastigheter AB. Av dessa var 75 (74) kvinnor och 191 (191) män. 114 (112) var tjänstemän och 152 (153) kollektivanställda. Under sommaren arbetade 60 ungdomar hos företaget, sommarplatserna söktes av 320 ungdomar. Under vintern arbetade 65 ungdomar på Flottsbro friluftsområde. Personalomsättningen av fast personal uppgick till 7,18 (5,93) procent. Medelåldern var 47,1 år, bland kvinnorna 43,9 år och bland männen 48,3 år. Sjukfrånvaron var 3,96 (4,30) procent av totalt arbetade timmar. Säkrare rekryteringar Under året fortsatte arbetet med att förbättra företagets rekryteringsprocess för att anställa och behålla den personal som bolaget behöver för sin verksamhet. Vidareutvecklingen av stöddokument för rekryteringen har fortsatt med målet att säkerställa ett gemensamt synsätt och en likabedömning av samtliga anställda. Under 2010 har särskilt själva rekryteringsintervjun utvecklats mot mer strukturerade frågor som är mer träffsäkra när det gäller att fastställa en persons kunskap och kompetens. Med frågorna når de rekryteringsansvariga djupare än tidigare. Dessutom skapar de tydliga frågeställningarna ett bra material att diskutera utifrån när beslutet ska tas om vem som ska rekryteras. Företagets webbplats är fortsatt den viktigaste kanalen för nya rekryteringar. Under året fick personaldelen på hemsidan ett tydligare innehåll och är nu en av de mest besökta sidorna. I genomsnitt gjordes två nya rekryteringar i månaden under 2010 som ett resultat av bland annat pensionsavgångar men även införandet av nya befattningar och tjänster inom företaget. Fastighetsskötare Tomas Areskär arbetar i Visättra. Kompetenskartläggning påbörjad I slutet av 2010 påbörjades en diskussion kring en framtida kompetenskartläggning av samtliga medarbetare. Detta inledande arbete kommer att fortgå under de kommande tre åren för att sedan bli en naturlig del av verksamheten. Målet är att kartläggningen 52 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

53 ska ge en korrekt och samlad bild av vilken kompetens som företaget har och behöver nyrekrytera och utveckla. Kartläggningen ska leda till en gemensam terminologi och även ett gemensamt språk. En kartläggning kan leda till att det blir lättare att ta tillvara på medarbetarnas enskilda kunskaper och kompetenser. Målet är att ge varje individ möjlighet till den utveckling som förutsätts för att möta kraven som företaget och omvärlden ställer. Kompetenskartläggningen ska senare utvärderas i enlighet med affärsplanen för att se vilket behov som de kommande åren ställer. Medarbetare som utnyttjar friskvårdspeng Antal Huge är en av Huddinge kommuns största arbets givare. Medarbetare och servicebilar är en vanlig syn runt om i kommunen. Sjukfrånvaro % 6 5 5,65 5,32 4,84 4 4,32 3, HUGE ÅRSREDOVISNING

54 LEDNINGSGRUPP Henrik Örneblad Teknisk chef. Född Maria NORDLÖF Informationschef. Född sören johansson Ekonomichef. Född anette sundberg 54 åsa hedenberg HUGE ÅRSREDOVISNING 2010 Personalchef. Född VD. Född claes berglund Vice VD/Marknadschef. Född 1968.

55 STYRELSE ORDFÖRANDE VICE ORDFÖRANDE LEDAMOT LEDAMOT Anti Avsan (m) Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen. Riksdagsman. Född kennet bergh (m) Kommunfullmäktige. Född Jelena drenjanin (m) Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen. Född cem delen (fp) Kommunfullmäktige. Född LEDAMOT LEDAMOT LEDAMOT LEDAMOT Hans wallenborg (dp) Född Karl henriksson (kd) Kommunfullmäktige. Född ANN-MARIE HÖGBERG (s) Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen. Född peter andersson (s) Kommunfullmäktige. Född LEDAMOT PERSONALREPRESENTANT PERSONALREPRESENTANT PERSONALREPRESENTANT britt björneke (v) Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen. Född jari haapa (Ledarna) Trädgårdsansvarig. Född 1968 stefan magnusson (Fastighets) Drifttekniker. Född 1958 ulf östman (Unionen) Kundvärd. Född 1953 Styrelseuppleanter: Magnus Dager (m), Jennifer Lind (m), Christina Eklund (m), Daniel Dronjak Nordqvist (m), Erik Tolf (fp), Christian Ottosson (c), Rodney Engman (s), Emil Buskas (s) Marica Lindblad (mp). Lekmannarevisorer: Laszlo Dagsberg (m) f 1942, Birgitta Carlmark (s) f HUGE ÅRSREDOVISNING

56 ÄGARDIREKTIV ÄGARDIREKTIV Nedan redovisas ett utdrag ur de ägardirektiv som fastställts av Huddinge kommunfullmäktige ( 62). Utdraget omfattar de uppdrag som lämnats till bolaget. Läs de fullständiga ägardirektiven på huge.se Bolaget skall upprätthålla ett nära samarbete med kommunen i syfte att nå rimlig kostnadseffektivitet på underhåll och nyproduktion av lokaler som kommunen nyttjar så att hyreskostnaden kan hållas nere. Bolaget skall vid köp av tjänster alltid beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktionerna som finns i kommunen. Målet för uthyrningen av hyresrätter är att tillhandahålla goda bostäder till rimlig kostnad. Bolaget skall underlätta för människor som enskilt eller tillsammans med andra själva vill ta ansvar för sitt boende. Eventuella överlåtelser skall prövas i varje enskilt fall. Utveckla ett nära samarbete med institutioner, företag och föreningsliv. Verksamheten i bolaget skall drivas på ett långsiktigt hållbart sätt och präglas av ett aktivt miljöarbete. Bolaget skall i samarbete med kommunen se över kommunens hyresavtal för att skapa incitament för låg energiförbrukning i lokaler som är förhyrda av kommunen. Bolaget skall i samarbete med kommunen gå igenom avtalsvillkoren vid nybyggnationer. Internräntenivåer, avskrivningstider och annat som ligger till grund för befintlig hyresprissättning av kommunala lokaler skall ses över i syfte att minska kommunens hyreskostnader. Bolaget skall i särskilt avtal reglera villkoren för erhållen kommunal borgen. Nuvarande avtal skall ses över. Borgensavgiften skall i avtalet ändras från 0,25 procent av borgensbeloppet eller minst 15 Mkr till 0,35 procent av borgensbeloppet. 56 HUGE ÅRSREDOVISNING 2010

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader?

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader? Hur arbetar SFV med energieffektivisering och energideklarationer i skyddade byggnader? SFV, uppdrag och omvärld Miljövärdering energi Energimål och strategi Co 2 olbricks 130319 Mikael Gustafsson Energispecialist

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

E som alternativ kommer att strykas!

E som alternativ kommer att strykas! Du skriver kursplan för en ny kurs som har dessa mål: Efter genomgången kurs skall studenten ha kunskaper om och förtrogenhet med -Teknikens roll i samhällsutvecklingen -Samspelet teknik-människa-miljö

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Angående förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remissvar

Angående förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remissvar Dnr Sida 1 (5) 2013-08-08 Handläggare Daniel Edenborgh 08-508 270 91 daniel.edenborgh@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-08-27 Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Fastighetsägares miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet, trygghet och samverkan inom ekonomiskt rimliga villkor. AKTIVT ARBETE FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE En

Läs mer

MILJÖ REDOVISNING 2014

MILJÖ REDOVISNING 2014 MILJÖ REDOVISNING 214 MILJÖPOLICY Ernst Rosén beaktar fastighetsförvaltningens miljöpåverkan i alla löpande och långsiktiga beslut. Vi åtar oss att följa lagar och andra krav. Vi arbetar kontinuerligt

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Lund. Staden i världen

Lund. Staden i världen Lund Staden i världen Presentation Jan-Christer Sandh Fastighetschef Mikael Jönsson Chef Teknik & Service Jan Larsson Driftingenjör Patrik Sjöstrand Energioptimerare Staden i världen Internationell stad

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Miljöfokus i Värtahamnen

Miljöfokus i Värtahamnen Miljöfokus i Värtahamnen Miljö från planering till färdig hamn Redan när den nya visionen för Värtahamnen fastställdes i början av 2000-talet, fanns ett mycket tydligt miljöfokus, som sedan har återspeglats

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2013 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass Miljösatsningar i miljonprogram på väg mot ett Stockholm i världsklass Till 2013 ska energiåtgången minska med över 30 procent. Tillsammans miljöförbättrar vi miljonprogrammen! En fjärdedel av Sveriges

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Klimatrapport 2013. Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2013. Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2013 Best Western Arlanda Hotellby Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå öåtgärder i fastigheter Stefan Jansson Fastighetschef Företaget KFAB Helägt kommunalt bolag KFAB:s verksamhet är uppdelad i två affärsområden,

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 1(5) Anmäld för rektor Kåre Bremer 2009-03-12 Dnr: 83-0574-09 Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi

Handlingsplan Miljöstrategi Styrande dokument Måldokument Handlingsplan Sida 1 (5) Handlingsplan Miljöstrategi 2016 2018 Styrande förutsättningar Landstingets miljöpolicy, landstingets miljöstrategi 2014 2020. Syfte Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer