436 Kommunstyrelsens ärendelista. 437 Rapportering enligt internkontrollplan. 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "436 Kommunstyrelsens ärendelista. 437 Rapportering enligt internkontrollplan. 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014"

Transkript

1 Paragrafer 436 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 437 Rapportering enligt internkontrollplan 438 Skuldförvaltarrapporten oktober Månadsrapport för pensionsportföljen oktober Ny förskola i tätort 441 Arena Grosvad alternativ prissättning i badhuset 442 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar Medborgarförslag fritidsverksamhet efter skoltid 444 Medborgarförslag CNG blir Finspångs gymnasium 445 Övriga ärenden avsluta förvaltade fonder 446 Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015 mellan Finspångs kommun, Norrköpings kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Nyköpings kommun samt Oxelösunds kommun 447 Förlängning av rekonstruktionsavtal med Brf Majelden 448 Hårstorp 3:327 friköp av tomträtt Informationsärenden 449 Informationsärenden 450 Ajournering 451 Löneöversyn Svar till revisionen uppföljning av granskningar kring pedagogiskt kvalitetsarbete förskolan 453 Motion kollektivtrafiken i centrala Finspång

2 Medborgarförslag aktivitetsplatser för barn 455 Medborgarförslag avseende redovisning av mätvärden för radon Delegationsbeslut och delgivningar och nya medborgarförslag 456 Anmälan av delegationsbeslut 457 Delgivningar 458 Medborgarförslag utökade turer för servicelinjen till Butbro

3 (48) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Anders Härnbro (S) ordförande Stefan Carlsson (V) ersätter Per-Åke Andersson (V) Inge Jacobsson (M) Ulrika Jeansson (S) Britt-Marie Jahrl (S) Riitta Leiviskä-Widlund (S) Patrik Karlsson (S) Herman Vinterhjärta (MP) Carl-Gustaf Mörner (M) Åsa Johansson (C) ersätter Hugo Andersson (C) Christer Lundström (FP) Ersättare Rune Adamsson (S) Kristina Ström (S) Bengt Nordström (MP) Ralph Kronholm (M) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Stefan Carlsson (V) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Anders Härnbro Justerande... Paragrafer: Stefan Carlsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Leif Björk

4 Övriga deltagande Anette Asklöf, ekonomichef Anders Axelsson, kommundirektör Fredrik Björkman, fastighetsstrateg Charlotta Claesson, bebyggelseantikvarie Lars Gustafsson, kommunrevisionen Lars Johansson, enhetschef Hans Lindberg, utvecklingschef Berit Martinsson, ordförande kommunfullmäktige Helena Wastesson, trafikstrateg Bilaga l

5 Ks 436 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsen beslutar 1. Att under ärende 11 Övriga ärenden lägga till Avsluta förvaltade fonder som beslutsärende. 2. Att under ärende 14 Information i aktuella ärenden lägga till avtal Medley som 14c, avyttring skärgårdsfastigheter som 14d och lokalförsörjningsplan som 14e. 3. Att göra om ärende 15 Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015 mellan Finspångs kommun, Norrköpings kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Nyköpings kommun samt Oxelösunds kommun, ärende 17 Förlängning av rekonstruktionsavtal med Brf Majelden och ärende 18 Hårstorp 3:327 friköp av tomträtt till beslutsärenden. Beskrivning av ärendet Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår 1. Att under ärende 11 Övriga ärenden lägga till Avsluta förvaltade fonder som beslutsärende. 2. Att under ärende 14 Information i aktuella ärenden lägga till avtal Medley som 14c, avyttring skärgårdsfastigheter som 14d och lokalförsörjningsplan som 14e. 3. Att göra om ärende 15 Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015 mellan Finspångs kommun, Norrköpings kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Nyköpings kommun samt Oxelösunds kommun, ärende 17 Förlängning av rekonstruktionsavtal med Brf Majelden och ärende 18 Hårstorp 3:327 friköp av tomträtt till beslutsärenden

6 Ks 437 Dnr Rapportering enligt internkontrollplan Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen informeras om och fastställer de i ärendelistan upptagna ärendena avseende rapportering enligt internkontrollplan. Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid rapporteringen: Ärende 3: Rapportering enligt internkontrollplan tillgång på likvida medel/finansrapport, inga frågor ställdes

7 Ks 438 Dnr Skuldförvaltarrapporten oktober 2014 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse skuldförvaltarrapporten för oktober månad år Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 33,3 % varav 18,4 % mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,64 år. Genomsnittlig ränta är 3,30 %. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 31,4 %. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 1,89 år. Avvikelser från finanspolicy Inga avvikelser. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

8 Ks 439 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen oktober 2014 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 114,1 %. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 60,7 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

9 Ks 440 Dnr Ny förskola i tätort Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att säga upp hyresavtalet på barackerna vid Dalens förskola och avveckla verksamheten. 2. Att riva befintlig byggnad vid Lillängens skola och bygga en ny förskola för 80 barn enligt alternativ Att utöka 2015 års investeringsbudget med 41 miljoner kronor. 4. Att finansiera investeringen inom upplåning. Beskrivning av ärendet Dalens förskola som bedrivs i tillfälligt hyrda moduler har ett hyreskontrakt och ett tillfälligt bygglov som går ut vid årsskiftet Lokalerna är dyra och bidrar till en hög kostnad för förskoleverksamheten. Det finns ett stort behov av förskoleplatser inom området och inom tätorten. Förvaltningen föreslår att hyreskontraktet sägs upp samt att en ny förskola byggs upp där Lillängens skola idag finns placerad. Skolan är utrymd och har flyttat sin verksamhet till Högalidskolan i augusti Lokalerna på Lillängen bedöms ha så stora renoveringsbehov, och vara så illa anpassade för förskoleverksamhet, att förvaltningen föreslår rivning av hela byggnaden eller delar av den och nybyggnation av förskola. Nulägesbeskrivning Dalens förskola tillkom mycket snabbt vid årsskiftet Det är en tillfällig lösning i hyrda moduler med tillfälligt bygglov tom Hyreskontraktet löper till årsskiftet Forts

10 Forts Ks 440 (Ny förskola i tätort) Lokalerna är dyra att hyra och kostnaden ligger betydligt över normalpriset för övriga förskolor i kommunen. Kostnadsberäkningen i bilaga 1 beskriver nuvarande driftskostnader. Förskolan Dalen har 4 avdelningar och platskapacitet för barn. På förskolan arbetar 12 pedagoger. Förskolan hade från början ett mottagningskök, men har med anledning av omorganisering inom kostenheten nu ett tillagningskök. Behovet av förskola i området bedöms stort då upptagningsområdet är stort med många barnfamiljer. Förskolan ligger geografiskt bra med närhet till rekreationsområden. Antalet barn i förskoleåldern har ökat under ett antal år och ligger på en stabilt högre nivå än då Dalen tillkom. I området har Tegelbrukets förskola lagts ner under 2013 vilket också ökat trycket på Dalens förskola. Förvaltningens samlade bedömning är att det över lång tid finns behov av en permanent förskola i området. Beskrivning av planerad förskoleverksamhet Förvaltningens pedagogiska och organisatoriska förslag på hur en ny förskoleverksamhet bör se ut redovisas nedan. Förvaltningen föreslår att nya Lillängens förskola ska bestå av fyra avdelningar med åldershomogena grupper, varav två yngrebarnsgrupper och två äldrebarnsgrupper. För att bereda plats för flera barn utökas antal pedagoger på äldrebarnsidan. Detta förväntas ge större möjligheter att dela in barnen i bra lärgrupper. Antal förskoleplatser behöver utökas för att möta efterfrågan i närområdet och den nya förskolan bör ha kapacitet för barn och pedagoger. Lokalerna bör innehålla fyra hemvister/avdelningar och gemensamma utrymmen. Verksamheten ska ges möjligheter att skapa lärmiljöer som rymmer ateljé, bibliotek, rörelse/drama samt natur och teknik. Lokalerna ska ha ett naturligt flöde, mjuka övergångar mellan inne- och utemiljön. Entréernas placering är av betydelse och bör planeras in för att stämma med den pedagogiska idén. För att på bästa sätt använda resurser såsom lokaler och kompetenser krävs en rundare arkitektur. Forts

11 Forts Ks 440 (Ny förskola i tätort) Förvaltningen bedömer att mottagningskök är tillräckligt med tanke på storleken på förskolan. Utemiljön kräver enklare renoveringar/åtgärder. Nuvarande fotbollsplan ersätts med gräsmatta och några buskar och träd. Gården behöver säkras med staket och det branta/stora berget krympa något. På Dalens befintliga/nuvarande gård finns lekmaterial i gott skick som går att flytta med till nya gården. Planeringen av lekutrustning och gårdens utseende bör ske i samspel mellan pedagoger och arkitekt. Parkeringsplatser för personal och vårdnadshavare bör ses över. Fastighetens nuvarande standard Förvaltningen har med hjälp av Vallonbygden och entreprenörer genomfört en besiktning av byggnaderna. Besiktningen är genomförd och besiktningsprotokollen bifogas ärendet som bilaga 1 och 2. Av besiktningarna framgår att den gamla delen av fastigheten bedöms som dålig standard där bland annat vitala delar som tak, stomme, fönster, isolering och ventilation beskrivs som dåliga. Det överensstämmer med uppgifter från verksamheten på Lillängsskolan som beskriver stora bekymmer med lokalerna, främst under vintertid. Även Vallonbygden som förvaltare beskriver stora svårigheter att hålla lokalerna i verksamhetsdugligt skick och man pekar bland annat på att ventilationen är undermålig och behöver bytas i sin helhet. Den nyare delen beskrivs som normal standard med några sämre punkter. Ventilationen är gemensam för hela byggnaden och bedöms totalt sett som dålig. I lokalerna finns ett mottagningskök, beläget i den gamla delen. Köket är underdimensionerat och behöver bytas ut. Verksamhetsmässigt är lokalerna byggda för skola och inte anpassade pedagogiskt utifrån förskoleverksamhet. Det är större klassrum och enstaka grupprum. Förskoleverksamhet har behov av fler rum och mindre rum lämpade för små barn. Det saknas våtrum som skötrum och toaletter för små barn. Forts

12 Forts Ks 440 (Ny förskola i tätort) Utemiljön är också anpassad för skolbarn med bland annat en större fotbollsplan med grus, lågt staket med öppna utgångar mot vägen och ett brantare bergsparti som inte är anpassat för mindre barn. Lekutrustning har i viss mån flyttats med till Högalidskolan vilket ger ett behov av att rusta upp och säkra hela utemiljön. Trafiksituationen är besvärlig med få platser för att stanna och lämna barn. Alternativa förslag till åtgärder Lokalernas nuvarande storlek gör det inte möjligt att få plats med önskade volymen om barn. Det gör att samtliga förslag, utom alt 4, enligt nedan innebär någon form av tillbyggnad. Alternativ 1 innebär att hela byggnaden rivs och att en helt nybyggd förskola uppförs. I alternativ 2 rivs den gamla delen och en nybyggd större del uppförs. I alternativ 3 renoveras hela den nuvarande fastigheten och en mindre del byggs till. I alternativ 4 byggs inget nytt men hela fastigheten renoveras. Gemensamma åtgärder och kostnader bedöms oavsett alternativ finnas inom tre områden. Inventarier behöver införskaffas till avdelningarna. Delar av inventarierna på nuvarande Dalens förskola flyttas med men trots det beräknas en kostnad om 200 tkr/avdelning tillkomma. Utemiljön behöver iordningställas. Med erfarenheter från Högalidsskolan och Hårstorps förskola bedöms investeringar i storleken kring 1, 0 Mkr behövas. Lekutrustning från Dalens förskola flyttas med. Trafiksituationen behöver förbättras. Här finns ingen exakt plan gjord men en bedömning görs av förvaltningen att 1,0 Mkr behöver avsättas till detta. Kostnaden här kan förändras beroende på graden av ambition på en ny miljö. Alternativ1: Riv befintlig byggnad, helt ny förskola byggs Hela byggnaden rivs och en ny förskola byggs upp. Förvaltningens förslag är att bygga en förskola i två plan. Goda exempel finns från grannkommuner och färdiga ritningar och handlingar finns att tillgå vilket gör kostnadsberäkningen säker och förarbetet snabbare. I detta alternativ ingår ett nybyggt tillagningskök. Markarbetet behöver inte ske på lika stor yta som vid nybyggnad i ett plan. Värmeekonomiskt finns möjligheten att göra en god lösning vilket på sikt ger lägre driftkostnader än de övriga alternativen. Forts

13 Forts Ks 440 (Ny förskola i tätort) Rivningskostnad tillkommer i större utsträckning än i övriga alternativ. Pedagogiskt är detta överlägset de övriga alternativen då hela lösningen bygger på modern förskoleverksamhet och dess behov. Alternativ 2: Riv gamla delen, bygg större tillbyggnad Den gamla delen av Lillängen rivs och ersätts med en tillbyggnad i ett plan. Den nyare delen renoveras där det framförallt handlar om att byta ut den undermåliga ventilationen. En arkitekt måste anlitas för att ta fram en ny ritning där den befintliga del som sparas på ett bra sätt kan byggas ihop med en ny del. Mycket markarbete samt rivningskostnad och viss osäkerhet i hur en ny del kan integreras med den gamla på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som pedagogiska värden kan uppnås. Kök måste byggas till. Alternativ 3: Behåll allt, renovera och bygg till mindre del Ingen rivningskostnad men mycket omfattande renovering av en dålig byggnad. Osäkerhet finns i kalkylen då det är svårt att bedöma hur mycket som måste renoveras. Fortfarande tillbyggnad och arkitekt som ska anlitas. Större pedagogiska bekymmer att få en bra verksamhet då byggnadernas planlösning i stort kommer bestå. Kök måste byggas till. Alternativ 4: Behåll allt, renovera men bygg inte till Ingen rivningskostnad men mycket omfattande renovering av en dålig byggnad. Osäkerhet finns i kalkylen då det är svårt att bedöma hur mycket som måste renoveras. Större pedagogiska bekymmer att få en bra verksamhet då byggnadernas planlösning i stort kommer bestå. Kök måste byggas till. Förskolan kommer inte rymma fyra avdelningar och det fattas platser för barn vilket gör att vi behöver skapa nya platser/ny mindre förskola någon annanstans i tätorten. Ombyggnadskostnaderna/nybyggnadskostnaderna uppstår men på annat objekt. Mindre förskola ger också sämre organisatoriska förutsättningar att bedriva bra verksamhet. Ekonomiskt restvärde av nuvarande byggnad Nuvarande byggnad renoverades 1995 och en avskrivningsplan på 33 år gjordes, vilken ligger till grund för den tidigare hyressättningen på Lillängens skola. Forts

14 Forts Ks 440 (Ny förskola i tätort) Om hela byggnaden rivs under 2015 finns ett restvärde på 1,5 Mkr. Detta värde skrivs av som en engångskostnad och belastar driften under ett år. Om delar av byggnaden behålls kommer ett avskrivningsvärde i den plan som gjordes 1995 att finnas kvar. Under en period av 13 år läggs denna kostnad om 281 tkr/år till den nya kapitalkostnaden som uppstår i och med ombyggnationer. Förvaltningens bedömning Förvaltningen ser ett stort behov av förskoleplatser i området och bedömer att det behövs en förskola med platser. Nuvarande alternativ med tillfälliga baracker på Dalens förskola bedöms inte uppfylla behoven och heller inte vara möjligt vare sig ekonomiskt eller tillståndsmässigt. Då kostnaderna skiljer så pass lite i drifthänseende och betydliga mervärden uppnås i och med en total nybyggnation förordar förvaltningen alternativ 1. Alternativet innebär också tillagningskök och god energihushållning vilket finns som övergripande uppdrag till förvaltningen att ta hänsyn till. Nybyggnation ger också säkrare kalkyl och skapar imagefördelar genom att visa att satsningar på barn är viktiga även i investeringshänseende. En föryngring av fastighetsbeståndet vad gäller förskolor torde också vara gynnsamt för underhållskostnader över längre sikt. Nackdel finns i att investeringskostnaden initialt är högre. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att säga upp hyresavtalet på barackerna vid Dalens förskola och avveckla verksamheten vid kontraktens utgång. 2. Att riva befintlig byggnad vid Lillängens skola och bygga en ny förskola för 80 barn i enlighet med förslagen beskrivna i ärendet. 3. Att utöka 2015 års investeringsbudget med 41 miljoner kronor. 4. Att finansiera investeringen inom upplåning. Forts

15 Forts Ks 440 (Ny förskola i tätort) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Christer Lundström (FP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att en utredning om var placeringen av lokal skall ske med hänsyn tagen till situationen i Hällestad, Lotorp och Butbro samt effekten i centralorten, med hjälp av GIS-verktyget. Utredning av förlängt bygglov avseende Dalen. Förhandling av hyra för paviljongerna vid Dalen. Att kostnadsberäkningarna av samtliga alternativen blir mer konkreta. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl och återupptas Yrkande Ulrika Jeansson (S) yrkar att stryka vid kontraktets utgång i första att-satsen samt att alternativ 1 läggs till i att-sats 2. Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut inklusive Ulrika Jeanssons (S) yrkanden. Herman Vinterhjärta (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut inklusive Ulrika Jeanssons (S) yrkanden. Propositionsordning Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han först ställer proposition på Christer Lundströms (FP) yrkande om återremiss. Om yrkande faller ställer han därefter proposition på förvaltningens förslag till beslut inklusive Ulrika Jeanssons (S) yrkanden. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Forts

16 Forts Ks 440 (Ny förskola i tätort) Omröstning Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposition på Christer Lundströms (FP) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsens avslår yrkandet. Därefter ställer han proposition på förvaltningens förslag till beslut inklusive Ulrika Jeanssons (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut inklusive Ulrika Jeanssons (S) yrkanden Reservation Christer Lundström (FP), Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M) samt Åsa Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer Lundströms (FP) yrkande om återremiss

17 Ks 441 Dnr Arena Grosvad alternativ prissättning i badhuset Kommunstyrelsen beslutar 1. Att med hänvisning till kommunens ekonomi ha kvar nuvarande prissättning i badhuset. Beskrivning av ärendet I samband med kommunstyrelsens behandling av taxor för idrotts- och fritidsanläggningar 2014, beslutades att det skulle göras en återrapportering till kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens protokoll , 686 att-sats 2. Det innebar att förvaltningen fick i uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle innebära om entréavgifterna till badhuset baserades på följande åldersgrupper: 0-6, 7-19, och 65 och uppåt. Förvaltningen har låtit Medley göra en beräkning av kommunens ökade kostnader om de skulle tillämpa ovanstående åldersgrupper och nedanstående entréavgifter. Inom parentes anges nuvarande entréavgifter för motsvarande åldrar. 0-6 år badar fritt. (0-2 år badar fritt, 3-6 år betalar 55:-) 7-19 år betalar 55:- (7-15 år betalar 55:- och år betalar 100:-) år betalar 100:- (100:-) 65 år och äldre betalar 55:- (100:-) Medleys beräkning visar att kommunens kostnad skulle öka med kronor per år som sedan indexeras. Förändrad prismodell innebär alltså att kommunens entreprenadersättning till Medley behöver höjas med motsvarande summa. Medley önskar också att kunna behålla sin grundmodell för prissättning i de anläggningar som företaget driver, dvs. den lösning som nu råder. Om prismodellen ska ändras bör också badet vara ombyggt beträffande vattenreningen, vilket innebär att den alternativa prissättningen i så fall bör tillämpas tidigast från halvårsskiftet Forts

18 Forts Ks 441 (Arena Grosvad alternativ prissättning i badhuset) Oavsett sakfrågan ser förvaltningen inte att kommunens ekonomi i dagsläget tillåter en förändrad prissättning, vilket innebär en rekommendation att behålla nuvarande prismodell. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att med hänvisning till kommunens ekonomi ha kvar nuvarande prissättning i badhuset. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

19 Ks 442 Dnr Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2015 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att badtaxan skall vara oförändrad under Att godkänna förvaltningens förslag till taxa för uppvärmd konstgräsplan. 3. Att taxan för uppvärmd konstgräsplan i fortsättningen justeras varje år med utvecklingen av konsumentprisindex i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , Att ändra matchpriser för vuxna och ungdom till 1400 kr/match respektive 400 kr/match och för övriga ändras matchpriset till 2500 kr/match 5. Att träningspriser för vuxna ändras till 500 kr/timme och för övriga till 1200 kr/timme. 6. Att en avgift för belysning tillförs med 100 kr/timme. Beskrivning av ärendet I tillägg till entreprenadavtal med Medley föreskrivs att taxor och avgifter, som bestäms av kommunen, ska årligen justeras med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). Om sådan justering inte görs, har entreprenören rätt att kräva ekonomisk kompensation för utebliven intäkt i form av höjd entreprenadersättning. Kommunfullmäktige beslutade , 303, att i fortsättningen skall taxorna, utom badtaxan, justeras varje år fr.o.m. 1 januari med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex (KPI, totalindex med 1980 som basår). Vid beräkningen skall hänsyn tas till förändringarna av KPI från september innevarande år jämfört med september föregående år. Avrundning sker till närmast hela krontal. Forts

20 Forts Ks 442 (Taxor idrotts- och fritidsanläggningar ) Nuvarande badtaxa 0-2 år 3-15 år Från 16 år Vardagar före 15.00, engångsentré Fritt 45:- 80:- Kvällar, helger och skollov, engångsentré Fritt 55:- 100:- Efter dialog med Medley föreslår förvaltningen att badtaxan skall vara oförändrad under Senaste höjning gjordes från 2012 till 2013 med 5:- för 3-15 år och 10:- från 16 år. Övriga taxor kommer att räknas om med index enligt kommunfullmäktiges beslut Taxa för uppvärmd konstgräsplan Genom tillkomsten av en ny uppvärmd konstgräsplan för fotboll på Arena Grosvad, behöver en ny taxa vid uthyrning fastställas. Förvaltningen har redovisat förslag till taxa för 2015 och kommunens nuvarande (2014) taxor för bandy, fotboll och ishockey. Konstgräs, hel plan (förslag 2015) (Tillämpas under 1 nov-15 april, övrig tid - samma taxa som naturgräs.) Matcher Finspång Förening Övriga Ungdom Vuxna 300/match 1000/match 2000/match Träning 200/tim 400/tim 800/tim Skolor 100/tim Fotbollsplaner, 11-manna,naturgräs Matcher 174/match 334/match 610/match Träning 126/tim 159/tim 277/tim

21 Bandyplan, hel plan Matcher 225/match 1102/match 2256/match Träning 162/tim 264/tim 772/tim Ishall Matcher 247/match 1366/match Träning 274/tim 303/tim 652:-/tim Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att badtaxan skall vara oförändrad under Att godkänna förvaltningens förslag till taxa för uppvärmd konstgräsplan. 3. Att taxan för uppvärmd konstgräsplan i fortsättningen justeras varje år med utvecklingen av konsumentprisindex i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 303. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Ajournering Sammanträdet ajourneras kl och återupptas Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar att ändra matchpriser för vuxna och ungdom till 1400 kr/match respektive 400 kr/match och för övriga ändras matchpriset till 2500 kr/match Han yrkar även att träningspriser för vuxna ändras till 500 kr/timme och för övriga till 1200 kr/timme. Forts

22 Forts Ks 442 (Taxor idrotts- och fritidsanläggningar ) Avslutningsvis yrkar Anders Härnbro (S) att en avgift för belysning tillförs med 100 kr/timme. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta

23 Ks 443 Dnr Medborgarförslag fritidsverksamhet efter skoltid Kommunstyrelsen beslutar 1. Att avslå medborgarförslaget. 2. Att meddela Caroline Wendel beslutet. Beskrivning av ärendet Caroline Wendel har lämnat in ett medborgarförslag om fritidsverksamhet efter skoltid. Hon skriver: På Viggestorpsskolan har det införts ett förbud för barn som inte har fritids att vistas på skolgården efter skoltid. Följande information fick vi föräldrar: Under vår verksamhetstid, dvs kl , är det skolans elever och dess personal som har rätt att uppehålla sig på vår skolgård. Barn som ej är inskriven i vår fritidshemsverksamhet har inte möjlighet att stanna kvar på skolan efter skoldagens slut för att leka med fritidshemsbarnen eller på annat sätt uppehålla sig på skolgården./rektor Ritha Jönsson Det är ju fullt förståeligt att personalen på frita inte kan ta ansvar eller hinna med fler barn än de som de faktiskt är ansvariga för. Men jag tänker såhär: Det är ju känt sedan länge att skolan kompenserar för bristande föräldraskap. Många elever har haft sina lärare, sin fritapersonal eller andra vuxna i skolan som främsta förebild. Och man får väl tro att det finns en del elever som inte går hem när skoldagen är slut för att det är bättre på skolgården än hemma. Kanske förstås också för att det är bara mer roligt att vara där med kompisar, men ibland kanske också för att det inte är riktigt bra där hemma. Forts

24 Forts Ks 443 (Medborgarförslag fritidsverksamhet efter skoltid) Problemet för fritidspersonal och andra som arbetar med barn är att det är svårt och ibland omöjligt att veta vilka elever det rör. De elever där det är uppenbart tokigt hemma kan man förstås se. Men mörkertalet är stort för barn som upplever omsorgsbrist hemma under låg och mellanstadietiden. Det är elever som inte uppvisar symtom och/eller där föräldrar framstår som goda omsorgsgivare men inte är det. I högstadiet brukar det bli mer uppenbart vilka elever det gäller. I vissa fall har det då satt stora spår, mönster och vanor blivit mer permanentade vilket gör att samhällets insatser då behöver bli ganska omfattande för att stödja familjen/barnet. För kommunen finns stora pengar att spara på att öka det förebyggande arbetet och en av svårigheterna med det är ju just att nå ut till dem som bäst behöver. Forskning visar att för att nå ut till dem som är i behov av och har störst nytta av det förebyggande stödet, behöver insatserna riktas till alla, så att människor inte känner sig utpekade som problematiska. En inspiration kan vara Vångaskolans fritids, 10-12:an. Där kan man betala för sitt barn, 100 kronor per termin, och då får de vara där efter skolan. Jag tror att en tydlig inkludering av barn möjliggör ett tryggare samhälle för dem, där det finns en naturlig positiv kontakt med vuxna som har tid att lyssna osv. Det möjliggör att viktig information når de vuxna så att insatser kan sättas in i ett mycket tidigare skede än idag, vilket i längden leder till färre omhändertaganden av barn och ungdomar. Dessutom så har ju Viggestorpsskolan (och jag antar andra skolor också) haft problem med skadegörelse. Det är ju ofta så att de som förstör är tidigare elever.. som kanske inte känt sig inkluderade? För vad är det som gör att man vill förstöra just på sin skola? För mig blir frågan: Hur tar vi hand om ALLA barn och HUR stödjer och lär vi dem att bli goda demokratiska samhällsmedborgare som VILL ta ansvar för sig själva, kompisarna och sin miljö? Och där kan ju vara helt säkra på att stängda dörrar och exkludering inte är vägen. Forts

25 Forts Ks 443 (Medborgarförslag fritidsverksamhet efter skoltid) Förslag Att skola och socialtjänst delar på kostnaden för fritidsverksamhet och ser det som en investering i barns (kanske framförallt) känslomässiga utveckling. För socialtjänsten finns det vinster i att utbilda fritidspersonalen i förhållningssätt och bemötande för att de ska få barnens förtroende i svåra frågor, samt se till att det finns tillräckligt många vuxna som kan lyssna, både på barn och föräldrar. För om de vuxna i skolan har tid att till viss del vägleda föräldrar kan de vara en mycket bra och trygg brygga in till socialtjänsten. Om en del av den budget som socialtjänsten lägger på förebyggande arbete investerades ihop med skolorna i fritidsverksamhet så tror jag att det finns stora vinster att göra. Både ekonomiskt och mänskligt. Förvaltningens beredning av ärendet Vid telefonkontakt med Caroline Wendel framkommer att hon upplever en bristande inkludering i skolverksamheten. Det finns få vuxna kring barnen i anslutning till skoldagen och Caroline Wendel berättar att eleverna till exempel inte får vistas i korridorerna innan skolan börjar. Samtidigt ser Caroline Wendel att det finns stora vinster med att skapa ett inbjudande klimat och att göra skolan till en plats där eleverna vill vara. Caroline Wendel fokuserar särskilt på barn med problematik i hemförhållanden och menar att skolan borde ha kapacitet att tillgodose behovet av vuxennärvaro. Caroline Wendel vill att fler fritidspedagoger blir utbildade i att tidigare se varningssignaler om missförhållanden eller potentiell framtida problematik. Tidig dialog och god relation till föräldrar tycker hon också är viktigt. Caroline Wendel talar av egen erfarenhet i arbete med social omsorg och menar att inga av hennes klienter skulle behövt fosterhemsplacering om insatser gjorts i tid. Förvaltningen bedriver redan idag den typ av samarbete som förslagsställaren föreslår och ekonomin är också samlad inom sektor barn- och ungdom. Organisatoriskt hör både socialtjänst, skola och fritid samman inom enheten Samlat barn- och ungdomsstöd. Här finns fritidsverksamheten Hörnan, familjeteamet och den centrala elevhälsan. Socialtjänsten bedriver idag förebyggande arbete i betydligt större ekonomisk utsträckning än andra jämförbara kommuner. Forts

26 Forts Ks 443 (Medborgarförslag fritidsverksamhet efter skoltid) Ekonomiskt ryms inte IFO-verksamheten inom tilldelad budget vilket gör att det inte är aktuellt att ytterligare utöka med allmänt riktade insatser av den typ som förslagsställaren menar. När det specifikt gäller riktad verksamhet till gruppen år så finns det i Finspångs kommun en inskriven fritidshemsverksamhet vilket innebär att den är öppen för alla vars föräldrar skriver in barnen. Andra kommuner eller privata huvudmän kan istället ha en öppen verksamhet, likt den förslagsställaren syftar på i Vånga. Det är två olika sätt att organisera. Finspångs modell är mer omfattande och av hög kvalitet för de som väljer att skriva in sina barn och betala fritidshemsavgift. Sektor Barn och ungdom föreslår utifrån ovan beskrivna redogörelse att medborgarförslaget avslås. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå medborgarförslaget. 2. Att meddela Caroline Wendel beslutet. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

27 Ks 444 Dnr Medborgarförslag CNG blir Finspångs gymnasium Kommunstyrelsen beslutar 1. Att avslå medborgarförslaget. 2. Att beslutet meddelas Michael Vinterfröjd. Beskrivning av ärendet Michael Vinterfröjd framför i ett medborgarförslag att slå ihop CNG med Bergska skolan till Finspångs gymnasium. Michael Vinterfröjd menar att Finspång blir en starkare kommun om det finns en gymnasieskola istället för två. Färre elever från kommunen skulle välja att studera i andra kommuner vilket innebär att medel som idag betalas till andra kommuner istället investeras i den egna kommunen. Vidare blir det lättare att rekrytera bra personal samt erbjuda bra utbildning. Förvaltningens beredning av ärendet Curt Nicolin Gymnasiet (CNG) ägs till 51 % av regionens industriföretag och till 49% av Finspångs kommun. Verksamheten leds av en styrelse bestående av representanter från företagen samt Finspångs kommun enligt samma procentuella fördelning som ovan. Förslagsställarens idé att slå ihop de båda skolorna är således inte något som Finspångs kommun har mandat att besluta om. I och med byggandet av den nya gymnasieskolan Bildningen finns idag ett framgångsrikt samarbete mellan de båda huvudmännen. Ett samarbete till gagn för ytterligare högre kvalitet på verksamheten. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att medborgarförslaget anses besvarat. 2. Att beslutet meddelas Michael Vinterfröjd. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Forts

28 Forts Ks 444 (Medborgarförslag CNG blir ) Yrkande Inge Jacobsson (M) yrkar att medborgarförslaget avslås. Anders Härnbro (S) yrkar bifall till Inge Jacobssons (M) yrkande. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta

29 Ks 445 Dnr Övriga ärenden - avsluta förvaltade fonder Kommunstyrelsens beslutar 1. Att förvaltningen får i uppdrag att skicka en ansökan till Länsstyrelsen angående ett godkännande att avsluta samtliga stiftelser vars kapital understiger kronor enligt nedanstående förteckning. Namn Bokslut 2013 Stiftelsen stg 863 Åbacka donationsfond Stiftelsen GO Mörner, Sonstorps skola donationsfond Stiftelsen Stens bruk AB, J Fröberg donationsfond Stiftelsen Karl Andersson Eliantorp donationsfond Stiftelsen Sofie Söderholm Ekeby skola donationsfond Stiftelsen Erik Perssons fond Stiftelsen Carl Thurens fond Stiftelsen Alfred Lagerströms stipendiefond Stiftelsen Carin och George Thoréns stipendiefond Beskrivning av ärendet kr kr kr kr kr kr kr kr kr Det finns fram till årsskiftet 2014/2015 möjlighet att ansöka om att få avsluta stiftelser och fonder vars kapital understiger tio basbelopp. Finspångs kommun förvaltar för närvarande 11 fonder som har ett kapital som understiger 10 basbelopp. Ordförande i kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott Rune Adamsson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att skicka en ansökan till Länsstyrelsen angående ett godkännande att avsluta samtliga stiftelser vars kapital understiger kronor, sammanlagt 9 stycken. Forts

30 Forts Ks 445 (Övriga ärenden - avsluta förvaltade fonder) Anmälan av jäv Carl-Gustaf Mörner (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Beredande organ Fond- och stiftelseutskottets protokoll

31 Ks 446 Dnr Samverkansavtal för gymnasieskolan mellan Finspångs kommun, Norrköpings kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Nyköpings kommun samt Oxelösunds kommun. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att godkänna förslaget till samverkansavtal för gymnasieskolan 2015 mellan Finspångs kommun, Norrköpings kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Nyköpings kommun samt Oxelösunds kommun. Beskrivning av ärendet Skollagen kap 15 30: Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som anordnas av annan kommun eller landsting enligt samverkansavtal med kommunen/erna eller landsting. Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom ökad samverkan erbjuda alla elever i regionen ett efterfrågeanpassat utbildningsutbud av hög kvalitet. Avtalet syftar till att genom samverkan optimera resursanvändningen i gymnasieskolan. Aktuella gymnasieutbildningar anges i samverkansavtalet. Gymnasiesärskolan omfattas inte i detta avtal. Elever på introduktionsprogrammen kan, utifrån deras individuella omständigheter, vara föremål för separata avtal mellan berörda kommuner utöver vad lagstiftningen föreskriver om andrahandsmottagande. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna förslaget till samverkansavtal för gymnasieskolan 2015 mellan Finspångs kommun, Norrköpings kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Nyköpings kommun samt Oxelösunds kommun. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

32 Ks 447 Dnr Förlängning av rekonstruktionsavtal med Brf Majelden Kommunstyrelsen beslutar 1. Att rekonstruktionsavtalet med bostadsrättsföreningen Majelden förlängs ett år till och med Beskrivning av ärendet Inför 2014 tecknades ett nytt avtal med Brf Majelden som innebär att föreningen numera betalar en borgensavgift på 0,4% på borgensbeloppet samt amorterar 500 tkr om året på det tidigare ränte- och amorteringsfria lånet på 16 mkr från kommunen. HSB och föreningen arbetar aktivt för att hitta en kreditgivare som kan medverka till att öka pantförskrivningen på fastigheten och därmed minska kommunens borgensåtagande. Detta arbete har dock inte kunnat slutföras och förvaltningen föreslår därför att nuvarande avtal förlängs ytterligare ett år. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att rekonstruktionsavtalet med bostadsrättsföreningen Majelden förlängs ett år till och med Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

33 Ks 448 Dnr Hårstorp 3:327 friköp av tomträtt Kommunstyrelsen beslutar 1. Att sälja tomträttsfastigheten Hårstorp 3:327 för kronor. 2. Att uppdra åt förvaltningen att handlägga genomförandet av försäljningen. Beskrivning av ärendet Bo Salomonsson och Niklas Salomonsson har anmält intresse att friköpa tomträtten Hårstorp 3:327. De ska flytta sin verksamhet Screen Print AB till tomträtten Hårstorp 3:327. Sektor samhällsbyggnad föreslår att Bo Salomonsson och Niklas Salomonsson får friköpa tomträtten för kronor. Priset är då baserat på ett kvadratmeterpris om 40 kronor, vilket tagits ut vid tidigare friköp. Tomträttsavgälden är i dag kronor/år. Tomträttsfastighetens areal är kvm och den är belägen inom småindustriområdet med adress Skäggebyvägen 33. Tomträttsinnehavaren är nybliven ägare till tomträttsfastigheten och har önskemål om att friköpa tomträttsfastigheten senast 1 januari Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att sälja tomträttsfastigheten Hårstorp 3:327 för kronor. 2. Att uppdra åt förvaltningen att handlägga genomförandet av försäljningen. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

34 Ks 449 Dnr Informationsärenden Kommunstyrelsen informeras om de i ärendelistan upptagna informationsärendena Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: Ärende 12: Rapporter genomförd upphandling samhällsbetalda resor, Lars Johansson och Helena Wastesson informerar och svarar på frågor. Ärende 13: Innehållsbeskrivning av Musikskolans verksamhet, inga frågor ställdes. Ärende 14a: Information i aktuella ärenden revision av programvarulicenser, Anders Axelsson informerar och svarar på frågor. Ärende 14b: Information i aktuella ärenden nytt kulturmiljöprogram, Hans Lindberg och Charlotta Claesson informerar och svarar på frågor. Ärende 14c: Information i aktuella ärenden avtal Medley, Anders Axelsson informerar och svarar på frågor. Ärende 14d: Information i aktuella ärenden avyttring skärgårdsfastigheter, Fredrik Björkman informerar och svarar på frågor. Ärende 14e: Information i aktuella ärenden lokalförsörjningsplan, Fredrik Björkman informerar och svarar på frågor

35 Ks 450 Ajournering Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att sammanträdet återupptas klockan Beskrivning av ärendet Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår att mötet ajourneras 25 minuter

36 Ks 451 Dnr Löneöversyn 2015 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Beskrivning av ärendet Utifrån kartläggning lika arbeten har skillnader i löner där det ej går att utesluta att skillnaden beror på kön, historiska löner samt löner påverkade av marknad presenterats för sektorscheferna. Respektive sektor har sedan genomgått en behovsanalys inför löneöversyn Bristyrken 2014 och 2015 Följande bristyrken har sektorerna presenterat under 2014: Social omsorg - sjuksköterskor Samhällsbyggnad - specialisttjänster så som handläggare inom exploatering och byggnadsingenjör samt befäl inom räddningstjänsten. Bildning och kultur - SFI-lärare, lärare med behörighet i svenska som andra språk Barn och ungdom - förskollärare, speciallärare och specialpedagoger samt praktiskt estetiska lärartjänster. Sektor utveckling och service - kvalificerade handläggare, utredare, kommunsekreterare, registrator, jurister och strateger. Även erfarna ekonomer, högre chefer och specialisttjänster inom samhällsplaneringsfunktionen. Forts

37 Forts Ks 451 (Löneöversyn 2015) När det gäller uppdateringen av bristyrken inför 2015 görs inte några större förändringar, ovanstående kvarstår och nedan presenteras de tillägg som lyfts fram: Barn och ungdom lyfter lärare med rätt kombinationer samt lärare till särskolan. Bildning och kultur lyfter speciallärare till gymnasiesärskolan och MA/SV/EN personal till teoridelen på IM. Social omsorg lyfter att det i framtiden kommer att bli svårt att rekrytera vårdpersonal. Samhällsbyggnad lyfter att det kan bli ett problem att rekrytera erfarna kökschefer och kockar i framtiden. Snedsitsar eller särskild översyn av lön Sektorerna har lyft några enskilda individer där de framför att de önskar göra särskilda satsningar utöver löneökningsutrymmet. Social omsorg har lyft en individ, bildning och kultur pekar på ett antal personer inom IM, barn och ungdom lyfter tre individer. Bildning och kultur pekar även på några individer som fått förändrat uppdrag samt att ny utbildning kommer att slutföras vilket bör förändra löneläget. Om uppdragen är helt förändrade eller om ny utbildning slutförs som medför att personen anställs på annan befattning kommer ny lönesättning att göras. När det gäller övriga individer sektorerna pekar på skulle dessa behöva få möjlighet till en bättre löneutveckling än det som ryms inom tilldelat löneökningsutrymmet för en specifik enhet. När det gäller ovanstående individer bör detta kunna hanteras i samband med respektive sektors fördelning av löneökningsutrymmet. Respektive sektor kan möjliggöra en bra löneutveckling för de ovan nämnda individerna samt de enheter som de tillhör. Vidare finns några av de ovanstående individerna med i grupperna som tas upp nedan. Forts

38 Forts Ks 451 (Löneöversyn 2015) Satsning på grupper Utifrån det underlag sektorerna presenterat med fokus på de grupper som bedöms svårrekryterade och även svåra att behålla kompletterat med den tidigare presenterade statistiken gällande medel- och medianlöner, föreslår förvaltningen att nedanstående grupper prioriteras när det gäller särskilda satsningar. Sjuksköterskor (50 personer), förskollärare (140 personer), specialpedagoger, speciallärare samt lärare generellt (220 personer). Vidare lyfter även barn och ungdom att fritidspedagogerna (20 personer) fått förändrat uppdrag och därför bör hela gruppen också hanteras med särskild satsning Löneökningsutrymme 2015 Avsatt löneökningsutrymme för 2015 är 2,9 procent. Det är endast Kommunal som har garanterat utfall En uppskattad kostnad för kommunals område beräknat på 2014 års lönesumma blir 2,64 procent. Här är inte kostnader för höjda ingångslöner med, inte heller extra kostnader för jour och beredskap. Förutsättningarna för sektorerna ser olika ut men viss möjlighet till omfördelning finns inom respektive sektor. Förslag på satsning I budget 2015 finns 1 miljon avsatt för att kunna göra särskilda satsningar inom personalområdet. Förvaltningen föreslår att särskild satsning görs på ovan nämnda grupper. Vi kan också se att rektorernas och förskolechefernas löner i relation till länet och riket ligger något lägre och det finns därför anledning att hantera dessa. Om fördelning görs av de särskilt avsatta medlen måste också hänsyn tas i framtida resursfördelning så att sektorernas ökade löner även täcks i framtiden. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

39 Ks 452 Dnr Uppföljning av granskningar kring förskolans pedagogiska arbete Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har i sin granskning konstaterat att kommunstyrelsen infört ett systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan som ger en god grund för kontinuerlig utveckling av kvaliteten inom verksamheten. Då systemet endast använts i c:a 1½ år går det ännu inte att dra några konkreta slutsatser om hur kvaliteten i verksamheten långsiktigt kommer att påverkas. Revisionen gör följande bedömning: Kommunstyrelsen har infört ett system för systematiskt kvalitetsarbete utifrån den nya läroplanen för förskolan som omfattar både huvudmanna- och enhetsnivån. Det är dock viktigt att fortlöpande ge personalen fortbildning kring kvalitetsarbetet i vid mening så man inte efter några år så att säga tappar fart i arbetet. Det finns styrdokument och väl definierade rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas genom den valda kvalitetsmodellen Qualis. Kommunstyrelsen och dess förvaltning vidtar åtgärder för att utveckla verksamheten med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet genom att varje enhet upprättar handlingsplaner och prioriterar åtgärder inom områden som man anser bör förbättras. Revisionens bedömning är att kommunstyrelsen bör säkerställa att samtliga förskolenheter arbetar i systemet genom att efterfråga återrapportering och redovisning av relevanta nyckeltal. Forts

40 Forts Ks 452 (Uppföljning av granskningar ) Kommunrevisionen begär svar från kommunstyrelsen hur den planerar för att säkerställa att berörd personal har rätt förutsättningar att driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Kommunrevisionen begär även svar från kommunstyrelsen kring tidplan när samtliga förskolenheter rapporterar enligt systemet Qualis samt vilken handlingsplan som finns i de fall förskoleenheter inte förmår att komma igång med systemet. Svar till revisionen Kommunrevisionen begär svar från kommunstyrelsen hur den planerar för att säkerställa att berörd personal har rätt förutsättningar att driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Förskolechef ansvarar för att tid avsätts för självvärdering, gruppdiskussioner kring verksamhetens kvalitet och på vilket sätt Qualis i det vardagliga arbetet ska leda till förbättringar. Alla enheter har det systematiska arbetet inplanerat i den egna årsplanen. Pedagogerna kan ges ytterligare stöd genom kommunens egna granskare som bidrar med kunskap och erfarenheter på enheterna. En central Qualisgrupp bestående av granskare och identifierade nyckelpersoner medverkar till att driva kvalitetsarbetet framåt. Utbildningstillfällen erbjuds för nya medarbetare en gång per termin. Kommunrevisionen begär även svar från kommunstyrelsen kring tidplan när samtliga förskolenheter rapporterar enligt systemet Qualis samt vilken handlingsplan som finns i de fall förskoleenheter inte förmår att komma igång med systemet. Samtliga förskolor i kommunen rapporterar idag kvalitetsarbetet enligt Qualis kvalitetssystem. Uppföljning sker på sektorsnivå i verksamhetsdialoger med förskolechefer en gång/kvartal. Verksamhetsdialogerna syftar till att kvalitetssäkra verksamhetens utveckling, ekonomiska prognoser och strategiska beslut. Förskoleenheter där kvalitetsarbetet av olika skäl inte drivs framåt i önskvärd omfattning ges särskilt stöd i arbetet. Återrapportering och redovisning av poängresultat och matriser sker enligt internkontrollplanen för systematiskt kvalitetsredovisning. Forts

41 Forts Ks 452 (Uppföljning av granskningar ) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskningar kring förskolans pedagogiska kvalitetsarbete. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden 2013-06-10 Paragrafer Informationsärenden 213 Kommunstyrelsens ärendelista 214 Informationsärenden 215 Ajournering 216 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet Beslutsärenden 217

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 21 maj 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Tisdag den 21 april 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Godkännande

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer