Arbets- och miljömedicin 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbets- och miljömedicin 1"

Transkript

1 1 "Arbete befordrar hälsa och välstånd" - men vad gör arbetspendlingen? Erik Hansson (1), Anna Lindgren (1), Kristina Jakobsson (1) Arbets-och Miljömedicin, Lund (1). Regional expansion och ökad geografisk rörlighet på arbetsmarknaden är ett politiskt mål i Sverige eftersom det anses öka det ekonomiska välståndet. För individen innebär detta mer pendling, och därmed totalt sett längre arbetsdagar. Pendling har associerats med många negativa hälsoutfall som stress, försämrat välbefinnande och sömnbrist. Det finns dock förvånade få kvantitativa befolkningsbaserade studer av hur hälsa och välbefinnande påverkas när den totala arbetsdagen blir lång pga pendling. Särskilt gäller det hur effekten av pendling modifieras av kön, ålder och familjesituation. Vi har använt data från stora befolkningsbaserade folkhälsoenkäter som gjordes i Skåne år 2004 och Ca personer i åldern som arbetade >30 timmar/vecka inkluderades i studien. Upplevda sömnsvårigheter, stress i vardagen, vitalitet mätt med SF-36, psykisk hälsa mätt med GHQ12 och välbefinnande valdes som utfall lämpliga i en tvärsnittsstudie. Oddskvoter beräknades, med justering för födelseland, bostadsort (urban/rural), ålder, kön, utbildning och inkomst. Interaktion mellan pendlingstid och sätt, kön och ålder studerades särskilt. Pendling med bil var det vanligast förekommande ressättet i studiegruppen, både bland män (70%) och bland kvinnor (56%). Fler kvinnor (19%) än män (12%) pendlade kollektivt. Med ökande pendlingstid fanns signifikant ökad förekomst av samtliga negativa hälsoutfall. De som pendlade mer än en timme enkel resa med bil eller kollektivtrafik hade 30-50% ökad förekomst av sömnstörning, upplevd stress i vardagen och sänkt vitalitet, psykisk hälsa och välbefinnande, jämfört med dem som gick eller cyklade till arbetet. Associationerna var speciellt starka bland unga kvinnor som pendlade med kollektivtrafik. De hälsomässiga konsekvenserna av pendling som indikerats i denna och tidigare studier visar att man vid samhällsplanering också måste beakta negativa bieffekterna av regionförstoring och ökad pendling. Identifikationen av känsligare grupper genererar hypoteser om hur pendling påverkar hälsan och ger idéer för fortsatta studier. Framtida forskning bör försöka förstå pendling som en del av livspusslet, d.v.s. tänka på pendlarens vardagssituation, och vilka faktorer i denna som gör pendlingen mer eller mindre negativt påverkande. 2 Luftföroreningar och förtida födsel David Olsson (1), Bertil Forsberg (2) Folkhälsa och Klinisk Medicin, enh. Yrkes- och Miljömedicin, Umeå universitet (1).Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet (2). En ständigt växande mängd studier indikerar att exponering för luftföroreningar under graviditeten ökar risken för negativa födelseutfall, exempelvis förtida födsel, låg födelsevikt och tillväxthämning. Det finns dock inget entydigt svar på vilka ämnen som är skadliga eller när under graviditeten de är mest skadliga. Syftet med denna studie var att utvärdera sambandet mellan exponering för ozon (O3) och fordonsavgaser, med NO2 som indikator, och prematur födsel. Alla vaginalförlösta enkelbörder i Storstockholm under ingår i studien (n = ). Information om graviditeten är hämtad från Medicinska födelseregistret. Ozon mättes vid två mätstationer, medan NO2 mättes på tre stationer varifrån dygnsmedelvärden beräknades och sedan påfördes alla graviditeter. Vi studerade effekten av exponering för O3 och NO2 under första och andra trimestern samt under graviditetens sista vecka. Logistisk regression användes för att studera sambandet mellan förtida födsel och exponering. I modellen justerades för rökvanor, paritet, barnets kön, vilken årstid och vilket år befruktningen skedde. 5,3 % av alla födslar var prematura. Förtida födsel var vanligare bland rökande än icke-rökande mödrar. Det fanns ingen uppenbar tidsmässig trend i förekomsten av för tidigt födda barn, även om det var lite mindre vanligt förekommande under 1989 och Vi fann att exponering för ozon tidigt i graviditeten var förenat med en statistiskt signifikant högre risk för prematur födsel. Relativa risken som oddskvot (OR) för en ökning av O3 motsvarande kvartilavståndet (IQR) under den första trimestern var 1,16 (95% CI ). Det fanns även en effekt av exponering sista graviditetsveckan för både O3 och NO2. OR vid en IQR ökning av ozon var 1,14 (95% CI ) respektive för NO2 1,05 (95% CI ). Ingen effekt vid exponering under andra trimestern observerades. Denna svenska studie fann en ogynnsam effekt av ozon tidigt under graviditeten, vilket andra studier också indikerat, men också sista graviditetsveckan. Det framkom här även att det tycks finnas ett samband mellan prematur födsel och avgashalten under sista graviditetsveckan. 3 Hälsoeffekter av korttidsexponering för dieselavgaser, trafikbuller, samt dieselavgaser kombinerat med trafikbuller, hos friska försökspersoner Yiyi Xu (3), Maria Albin (3), Ulla Andersson (2), Eva Assarsson (3), Anna Axmon (3), Lars Barregård (4), Margareta Berglund (7), Mats Bohgard (5), Karin Broberg (3), Jonas Brunskog (1), Anders Gudmundsson (5), Anna- Therese Gunnskog (3), Inger Hagerman (6), Bo Jönsson (3), Monica Kåredal (3), Patrik Nilsson (5), Joakim Pagels (5), Torben Poulsen (1), Jenny Rissler (5), Leo Stockfelt (4), Gerd Sällsten (4), Aneta Wiercbicka (5), Else-Marie Åkerberg (3), Kai Österberg (3) Acoustic technology, Örested-DTU, Denmark (1).Arbets - och miljömedicin, Lund (2).Arbets - och miljömedicin, Lund (3).Arbetsoch miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademin, Göteborg (4).Ergonomi och aerosolteknologi, Lund (5).Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (6).Kardiologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (7). Vägtrafik är den huvudsakliga källan till både omgivningsexponering för små partiklar (PM2,5) och buller i befolkningen, men det relativa bidraget till olika hälsoeffekter, samt möjliga interaktioner, har sällan studerats. Vi valde att göra det i en kammarmodell. I en experimentell studie exponerades 18 friska försökspersoner (9 män och 9 kvinnor), i sessioner på vardera tre timmar, för fyra olika välkontrollerade förhållanden i en kammare: 1) Nollexponering: låg PM2,5 koncentration (<3 µg/m3) och lågt trafikbuller (46 db(a)), 2) Dieselexponering (D): hög PM2,5 koncentration (300 µg/m3) och lågt trafikbuller, 3) Bullerexponering (B): låg PM2,5 koncentration och högt trafikbuller (75 db(a)), 4) kombinerad exponering (DB): hög PM2,5 koncentration och högt trafikbuller. Vi har hittills utvärderat effekter på symptom och luftvägsfunktion. Ett uttröttningsindex konstruerades baserat på skalor för rapporterad dåsighet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Vi använde den generaliserade skattningsekvations-(gee) proceduren i SPSS för att specificera en modell för upprepade mätningar. För symptom och peak-expiratory flow (PEF) användes mätningar efter 15 minuters exponering för att skatta akuta effekter och mätningar efter 2 timmar och 15 minuter, för att skatta kumulerade effekter. För spirometri och rinometri användes mätning efter exponering. Alla effekter avser jämförelse med nollexponering. Inga akuta effekter observerades, men vi fann kumulerade effekter för PEF, ögon- och halsbesvär och uttröttning. Under nollexponeringen ökade PEF, men sjönk under exponering för D (gruppskillnad i förändring -10,7 l/min; p=0,04) och DB (-10,9 l/min; p=0,02). Ögonirritation ökade vid exponering för D (jämfört med nollexponering, ytterligare 13,2 enheter på en 100- gradigskala; p=0,03) och DB (12,0 enheter; p=0,05). Uttröttning ökade vid exponering för B (2,3 enheter; p=0,02) och ej statistiskt signifikant vid exponering för DB (2,5 enheter, p=0,16). Vad gäller halsbesvär (7,3 enheter; p=0,05) sågs bara en ökning vid exponering för DB. Inga exponeringseffekter observerades vid rinometri eller spirometri. Vi observerade ögonirritation och lägre PEF under dieselexponering, samt ökad uttröttning vid bullerexponering. Vid kombinationsexponering med buller, som vid vardaglig vägtrafik, fann vi också ökade halsbesvär. Effekter på bl a hjärt-kärlsystem och inflammationsmarkörer kommer att ingå i vår fortsatta utvärdering. 4 Vägtrafikbuller och hjärtinfarkt i relation till yrkesbuller och yrkesstress Jenny Selander (1), Gösta Bluhm (1), Mats Nilsson (4), Johan Hallqvist (2), Töres Theorell (5), Pernilla Willix (3), Göran Pershagen (1) Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet (1).Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet (2).Institutionen för

2 folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet (3).Psykologiska institutionen Stockholms Universitet (4).Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet (5). Tidigare studier har indikerat ett samband mellan trafikbuller i boendemiljön och hjärt-kärlsjukdom. Liknande samband har observerats för yrkesbuller och yrkesstress. Hypotesen är att dessa exponeringar kan ge upphov till en stressreaktion i kroppen, som efter långvarig exponering kan ha skadliga effekter på hjärt-kärl systemet. Syftet med studien var att studera interaktionseffekter mellan exponering för trafikbuller, yrkesbuller och yrkesstress i relation till hjärtinfarkt. En populationsbaserad fall-kontrollstudie för hjärtinfarkt genomfördes i Stockholms län. Deltagarna svarade på ett frågeformulär och genomgick en läkarundersökning. Exponering för vägtrafikbuller i boendemiljön mellan 1970 och klassificerades via boendehistorik kombinerat med information om trafikintensitet och avstånd till närliggande vägar. Yrkesbuller exponeringsskattades via en bullermatris som bygger på mätningar utförda mellan 1970 och Yrkesstress definierades via frågor rörande krav och kontroll i enkäten. Totalt medverkade 3050 studiepersoner (1252 fall och 1798 kontroller). En ökad risk för hjärtinfarkt observerades hos personer exponerade för vägtrafikbuller i kombination med yrkesbuller OR 1,44 (95% CI 1,07-1,95). För studiepersoner exponerade för vägtrafikbuller eller yrkesbuller i kombination med yrkesstress observerades en tendens till interaktionseffekt OR 1,83 (95%CI 1,33-2,52) eller OR 1,72 (95% CI 1,32-2,24). Deltagare som var exponerade för en, två eller tre av dessa faktorer oavsett kombination hade en ökad risk för hjärtinfarkt på OR 1,16 (95% CI 0,97-1,40), OR 1,57 (1,24-1,98) och OR 2,27 (95% CI 1,41-3,64). Våra resultat stödjer hypotesen att exponering för en kombination av buller i boendemiljön och i arbetet samt stress på arbetet ökar risken för hjärtinfarkt. Detta fynd kan vara betydande för prioritering av preventiva åtgärder gällande hjärtinfarkt eftersom ca 20% av studiepersonerna var exponerade för 2 eller 3 av de undersökta exponeringarna. 5 Variabilitet och determinanter för personlig exponeringen för fina partiklar, black smoke och grundämnen hos allmänbefolkningen i Göteborg Sandra Johannesson (3), Stephen Rappaport (2), Gerd Sällsten (1) Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademin (1).School of Public Health, University of California, Berkeley, USA (2).Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, Arbetsoch Miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Box 414, Göteborg (3). Exponering för luftföroreningar kan variera både mellan olika individer (mellanindividvarians) och från dag till dag för samma person (inomindividvarians). Variabiliteten komplicerar kvantifieringen av exponeringen och kan leda till fel (s.k. attenuation bias) vid skattning av dos-respons samband i epidemiologiska studier. Statistiska modeller som utvärderar variabiliteten i den personliga exponeringen har använts i betydligt större utsträckning i studier av yrkesmässig exponering än för omgivningsmiljö. Mixed-effects models (Proc Mixed, SAS) har använts för att bestämma inom- och mellanindividvariansen samt några exponeringsdeterminanter för PM2,5, black smoke (svärtning) och ett antal partikulära grundämnen (Cl, K, Ca, Ti, Fe, Ni, Cu, Zn, and Pb) hos en studiegrupp om 30 vuxna personer boende i Göteborg. Parallella mätningar vid en urban bakgrundstation gjordes för samtliga personer, och mätningarna upprepades för 20 av de 30 individerna. Försökspersonerna fick föra en enklare dagbok under det dygn som mätningarna pågick. Inomindividvariansen dominerade den totala variabiliteten för de undersökta ämnena utom för masskoncentrationen av PM2,5 och för Zn. Fold-ranges, (kvoten mellan 97,5 och 2,5-percentilen, innehållande 95 % av exponeringsdata), varierade för inomindivariansen mellan 5 och 39 (median=7) medan den för mellanindividvariansen alltid var mindre än 6. Den relativt höga inomindividvariansen i exponeringsdata visar på vikten av att göra upprepade personburna mätningar i epidemiologiska studier av luftföroreningar. Om attenuation bias inte får vara större än 20 %, krävdes teoretiskt mellan 3 och 39 upprepade mätningar per person för de olika partikulära ämnena (för PM2,5 krävdes 4 mätningar). Signifikanta determinanter för den personliga exponeringen var urbana bakgrundshalter (PM2,5, BS, Cl, Zn och Pb), rökning (PM2.5, BS, K och Ti), årstid (PM2.5, Fe och Pb) samt tid utomhus och i trafikerade områden (Fe). Dessa fixa effekter kunde förklara mellan 9 och 67 % av den totala variabiliteten för de olika ämnena. Det är viktigt att göra upprepade mätningar för att kunna studera inomindividvariansen i exponeringsdata. En betydande inomindividvarians i förhållande till mellanindividvarians leder till försvagat dos-respons samband i epidemiologiska studier. Användning av mixed-effects models kan ge värdefull information om vilka faktorer (determinanter) som påverkar den personliga exponeringen. 6 Slitagepartiklar från gränssnittet av dubbdäck och granitinnehållande vägbana inducerar proinflammatoriska förändringar i humana monocyt-deriverade makrofager; En proteomikstudie. Helen Karlsson (2), John Lindbom (1), Bijar Ghafouri (4), Mats Lindahl (3), Christer Tagesson (3), Mats Gustavsson (5), Anders Ljungman (3) Arbets och Miljömedicin, Linköpings Universitet, Linköping (1).Arbets och Miljömedicin, Universitetsjukhuset i Linköping, Linköping (2)., IKE, Linköpings universitet, Linköping (3).Rehabiliteringsmedicin, IKE, Linköpings universitet/smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset, Linköping (4).Svenska Nationella Väg-och Transportforskningsinstitutet (VTI), Linköping (5). Luftburna partiklar anses vara en av de miljörelaterade faktorer som bidrar till utvecklandet av cancer, luftvägs- samt hjärtkärlsjukdomar. Partiklars komposition, storlek, form samt på ytan adsorberade ämnen är avgörande för graden av skadlighet.för framtida preventiva åtgärder är det av stor betydelse att undersöka toxiciteten hos definierade grupper av luftburna partiklar och att kunna klargöra deras patofysiologiska roll. För att få fördjupad kunskap, utöver ospecifika inflammatoriska markörer, har de toxikoproteomiska effekterna på humana monocyt-deriverade makrofager exponerade för vägslitagepartiklar studerats. Humana monocyt-deriverade makrofager exponerades för slitagepartiklar från gränssnittet av dubbdäck och granitinnehållande vägbana. Som jämförelse användes endotoxin-exponerade samt ostimulerade makrofager. Makrofagproteomet separerades med två-dimensionell gelelektrofores, proteiner visualiserades,kvantifierades och utvalda proteiner identifierades med masspektrometri. Sju makrofagproteiner ökade och tre minskade signifikant efter exponering för vägslitagepartiklar jämfört med oexponerade celler. Endotoxinexponering resulterade i förändrade nivåer hos sex proteiner, fyra minskade och två ökade. Till exempel Macrophage Capping Protein som reglerar makrofagmigrering ökade endast efter exponering för vägslitagepartiklar medan inflammationsmarkören Calgizzarin samt markören för kardiovaskulära komplikationer, Galectin-3 ökade både efter vägslitagepartikel-exponering samt endotoxin-exponering. Sammantaget ökade nivåerna av proteiner inblandade i inflammatorisk respons och proteiner involverade i cellulära funktioner såsom redoxbalans och glykolys minskade. Proteomikstudier av effekterna på humana makrofager som exponerats för vägslitagepartiklar genererade i gränssnittet mellan dubb och granitinnehållande vägbana har visat sig vara användbara i sökandet efter mera detaljerad information om specifika toxikologiska effekter. Resultaten indikerar att Galectin-3, Calgizzarin samt Macrophage Capping Protein kan vara nya biologiska markörer och en möjlig länk mellan exponering för vissa typer av vägslitagepartiklar och kardiovaskulära komplikationer. 7 Långtidseffekter på motoriska funktioner bland tidigare manganexponerade svetsare Gunilla Wastensson (1) Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Box Göteborg (1). Det är väl känt att exponering för höga lufthalter av mangan kan orsaka en sjukdomsbild som liknar Parkinsons sjukdom, manganism. Det finns även studier som visar att långtidsexponering för lägre halter, t.ex. via inhalation av svetsrök kan orsaka neurotoxiska effekter såsom försämring av vissa motoriska funktioner och ökad tremor. Syftet med den aktuella studien var att undersöka om långtidsexponering för mangan kan orsaka bestående negativa effekter på motoriska funktioner även om det gått mycket lång tid sedan exponeringen upphörde. Ett testbatteri med kvantitativa tester för tremor, motorisk snabbhet, fingerfärdighet, öga-handkoordination, diadochokinesis och balans användes för att undersöka 17 f.d. fartygssvetsare och 21 andra

3 varvsarbetare som utgjorde referentgruppen. Medelåldern bland de f.d. svetsarna var 69 år medan den var 66 år bland referenterna. De f.d. fartygssvetsarna hade i medeltal varit exponerade i 28 år och ett kumulativt exponeringsmått beräknades också för varje svetsare. F.d. svetsare och referenter presterade lika i flertaler av testerna. I ett test på finmotorisk förmåga och snabbhet (grooved pegboard) presterade dock de f.d. fartygssvetsarna sämre jämfört med referenterna. Då det gått lång tid sedan manganexponeringen upphörde kan eventuella tidigare negativa effekter på motoriska funktioner ha klingat av. Den försämrade prestationen i ett test på finmotorisk förmåga och snabbhet hos de f.d. fartygssvetsare tolkas dock som en kvarstående effekt av tidigare manganexponering. 8 Arbete med mjuka träslag ger ögonoch luftvägsbesvär Else-Marie Åkerberg (1), Ulla Andersson (1), Jörn Nielsen (2) AMM. Labmedicin Skåne. Lund (1). (2). Trädamm kan irritera ögon och luftvägar samt påverka lungfunktionen. Enligt Arbetsmiljöverket är 75 % av de anmälda arbetsskadorna i luftvägarna orsakade av trädamm. Atopiker som exponeras för trädamm har lättare att utveckla luftvägsbesvär. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor avseende riskerna vid trädammexponering, inte minst beträffande mjuka träslag. Syftet var att kartlägga arbetsrelaterade ögon- och luftvägsbesvär och betydelsen av anställningstidens längd, atopi samt rökning vid exponering för damm från mjuka träslag i sydsvensk träindustri. Fem industrier som sågade virke och tillverkade träemballage valdes ut. De exponerade besvarade en enkät angående besvär från ögon (rinnande, kliande, svidande, och/eller brännande), näsa (nästäppa, kliande eller rinnande näsa och/eller nysningar), samt från nedre luftvägar (pip och täppthet i bröstet, andnöd, hosta, kronisk bronkit). Arbetsrelaterade besvär var de som utlöstes direkt på arbetsplatsen och eller minskade under ledig tid. Atopiker var de som under barn- eller ungdomen haft böjveckseksem, nässelutslag, astma eller hösnuva. Totalt 99 av 150 (66 %) arbetare besvarade enkäten. Medianåldern var 44 år (18-64: min-max). Arbetsrelaterade ögonbesvär fanns hos 15 %, näsbesvär hos 32 %, hostattacker hos 22 % medan 4 % uppgav andnödsbesvär. Kronisk bronkit fanns hos 9 %. Delades gruppen vid medianen för anställningstid (12 år) hade gruppen som arbetat längst oftare arbetsrelaterade besvär från ögon och näsa (ej signifikant) än den med kortare anställning (ögon:18 mot 10 %, näsa: 35 mot 28 %). Atopikerna angav oftare besvär från luftvägarna (ej signifikant) än icke atopikerna: näsa (39 mot 29 %), pip och täppthet i bröstet (9 mot 5 %) och andnöd (9 mot 3 %). Icke rökare (aldrig och före detta rökare) hade mer besvär än rökare (ej signifikant) beträffande ögon- (16 mot 9 %) och näsa (34 mot 18 %) samt hostattacker (20 mot 14). När det gäller arbetsrelaterade pip och täppthet i bröstet samt andnöd var det endast rökare och före detta rökare som angav besvär (11 mot 0 % respektive 9 mot 0 %). Exponerade för damm från mjuka träslag har frekventa arbetsrelaterade ögon- och luftvägsbesvär. Möjligen ökar exponeringen risken för kronisk bronkit. Atopi kan vara en personlig riskfaktor för arbetsrelaterade besvär från luftvägarna. Nedre luftvägssymptom noterades enbart hos dem som rökt. 9 Lungcancerrisk bland kockar och annan kökspersonal resultat från poolade analyser av fallkontrollstudier i Europa och Canada Carolina Bigert (10), Ann Olsson (11), Per Gustavsson (10), Thomas Brüning (6), Benjamin Kendzia (6), Beate Pesch (6), Karl-Heinz Jöckel (23), Hermann Pohlabeln (22), Wolfgang Ahrens (22), Isabelle Gross (6), Irene Brüske (5), Hans-Erich Wichmann (5), Franco Merletti (25), Dario Mirabelli (25), Lorenzo Richiardi (25), David Zaridze (18), Adrian Cassidy (1), Neonila Szeszenia-Dabrowska (20), Peter Rudnai (15), Jolanta Lissowska (8), Isabelle Stücker (4), Eleonora Fabianova (17), Rodica Stanescu Dumitru (9), Vladimir Bencko (7), Lenka Foretova (12), Vladimir Janout (16), Jack Siemiatycki (24), Maria Teresa Landi (13), Neil Caporaso (14), Paul Brennan (11), Simone Benhamou (4), Veronique Benhaïm- Luzon (11), Hans Kromhout (3), Roel Vermeulen (3), Susan Peters (3), Dario Consonni (2), Bas Bueno-de-Mesquita (19), Paolo Boffetta (21), Kurt Straif (11) Cancer Research Centre, University of Liverpool (1).Clinica del Lavoro L. Devoto, Unit of Epidemiology, Milan, Italy (2).Environmental Epidemiology Division, The Netherlands (3).INSERM, France (4).Institut für Epidemiologie, Neuherberg, Germany (5).Institute for Prevention and Occupational Medicine of the German Social Accident Insurance, Bochum (6).Institute of Hygiene and Epidemiology, Charles University, Prague (7).Institute of Oncology, Warsaw (8).Institute of Public Health, Romania (9).Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm (10).International Agency for Research on Cancer, Lyon (11).Masaryk Memorial Cancer Institute, Czech Republic (12).National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA (13).National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA (14).National Institute of Environment Health, Budapest (15).Palacky University, Faculty of Medicine, Czech Republic (16).Regional Authority of Public Health, Slovakia (17).Russian Cancer Research Centre, Moscow (18).The National Institute for Public Health and Environmental Protection, Bilthoven, The Netherlands (19).The Nofer Institute of Occupational Medicine, Poland (20).The Tisch Cancer Institute, Mount Sinai School of Medicine, France (21).University of Bremen, Germany (22).University of Essen, Germany (23).University of Montreal, Canada (24).University of Turin, Italy (25). Det finns epidemiologiska studier som antyder en ökad risk för lungcancer bland kockar men många av dessa studier saknar adekvat information om rökning. Man vet inte säkert om den ökade risken beror på en hög andel rökare bland kockar eller på yrkesmässig exponering för carcinogener i luftföroreningar bildade vid matlagning. Föroreningar från stekning vid hög temperatur har klassificerats som troligen cancerframkallande för människa av International Agency for Research on Cancer (IARC). Vi använde data från SYNERGY-projektet, med poolad information från fall av lungcancer och kontroller, innefattande livstids yrkeshistorik och rökvanor, från 11 fall-kontrollstudier i Europa och Canada. Kockar och annan kökspersonal identifierades via yrkeskoder (ISCO-68). Alla personer hade haft ett arbete under minst ett års tid. Det var 704 personer (405 män och 299 kvinnor) som någon gång hade arbetat som kock eller annan kökspersonal, varav 340 fall av lungcancer och 364 kontroller. Oddskvoter (OR) för lungcancer och 95 % konfidensintervall beräknades med obetingad logistisk regression med justering för studiecenter, ålder, kön, rökning (antal paketår och tid sedan rökstopp), och att ha arbetat i ett yrke med känd överrisk för lungcancer. Kockar och annan kökspersonal hade en ökad risk att drabbas av lungcancer före (OR 1,20; 95 % CI 1,03-1,40) men inte efter (OR 1,01; 95 % CI 0,86-1,20) justering för rökvanor, och det fanns inget signifikant exponerings- responsförhållande i form av antal arbetade år som kock eller annan kökspersonal. Det fanns ingen signifikant heterogenitet för lungcancerrisk bland kockar mellan de olika studiecentren. Det gick inte att skilja på olika typer av köksmiljöer. Efter att ha tagit hänsyn till rökvanor så fanns det inget samband mellan arbete som kock eller annan kökspersonal i allmänhet och ökad risk för lungcancer. 10 Åtgärder för att minska damm och allergen i skolan effekt på allergibesvär Greta Smedje (1), Lena Elfman (1), Pia Kalm-Stephens (3), Lennart Nordvall (2), Robert Wålinder (1), Akademiska sjukhuset, Uppsala (1).Barnallergimottagningen, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala (2).Barnallergimottaningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala (3). Damm och allergen i skolan har tidigare visats kunna ge ökade luftvägsbesvär speciellt hos barn med pälsdjursallergi. Vi har genomfört ett interventionsprojekt i en skola för att undersöka om användning av luftrenare respektive allergianpassning kombinerat med bättre städning har effekt på hälsa och besvär hos eleverna. I en skola valdes fem klassrum med elever i årskurs 3-5 där lokalerna var i stort sett identiska. Klassrummen var väl underhållna och hade normenlig ventilation. Två klassrum valdes till luftrening med var sin typ av luftrenare, två till utökad städning i kombination med allergianpassning och ett klassrum utgjorde kontroll där inga åtgärder vidtogs. Luftrenare 1 monterades i tak och arbetade med partikelavskiljning med elektrostatiskt laddade filter. Luftrenare 2 bestod av en golvenhet som placerades vid klassrummets bakre vägg och flera mindre enheter som placerades vid ytterväggen. Partikelavskiljningen skedde mekaniskt med glasfiberfilter. Interventionen pågick under 9 veckor. Mätning av miljö och hälsoaspekter genomfördes dels före intervention, dels två gånger under det att åtgärderna pågick. I klassrummen mättes rumstemperatur och relativ luftfuktighet, halten i klassrumsluften av koldioxid och partiklar (PM10 och ultrafina) samt förekomsten av allergen från katt, hund och häst i luft och i damm. Elevernas hälsa kartlades genom att de besvarade enkäter om besvär och genom kliniska undersökningar bestående av mätning av lungfunktion, kväveoxid i utandningsluft och förekomsten av inflammationsmarkörer i nässköljvätska.

4 I samtliga klassrum där någon intervention vidtagits, men inte i kontrollklassrummet, minskade mängden damm på ytor. Halten av partiklar PM10 minskade i klassrummet med luftrenare 1, och i klassrummet med luftrenare 2 minskade mängden hund- och hästallergen medan halten luftburet kattallergen ökade. Eleverna som gick i klassrummet med luftrenare 2 fick lägre halter av inflammationsmarkören ECP i nässköljvätska vilket kan tyda på lägre allergipåverkan. I övrigt sågs inga effekter av någon av interventionerna på elevernas rapporterade besvär, sjukfrånvaro eller vid övriga kliniska undersökningar av luftvägarna. Om grundläggande krav på luftomsättning och underhåll av skollokalerna är uppfyllda tycks det vara svårt att påtagligt förbättra elevernas allergibesvär genom åtgärder såsom installation av luftrenare eller ytterligare utökad städning och allergianpassning. 11 F Marc R Cullen (1) Standford School of Medicine (1). Work environment and it's contribution to health gradients: Some inconvenient truths Much of occupational epidemiology has focused on the effects of chemical and physical exposures which historically were the most salient aspects of the workplace. Comparisons were often made to populations which had fewer or different exposures; differences in social and behavioral aspects of the populations were treated as confounders to be controlled, with almost obsessional concern for the effects of smoking. However, since the first Whitehall studies 3 decades ago evidence has mounted that very large social gradients exist independent of smoking or other simply measureable factors. This talk reviews the implications of such growing knowledge to our ongoing efforts to understand the contribution of work to health. 12 Astmaprevalens och sjukskrivning bland hälso- och sjukvårdspersonal Eva Andersson (3), Jeong-Lim Kim (2), Susanna Lohman (3), Bo Lundbäck (4), Jan Lötvall (4), Linda Ekerljung (4), Kjell Torén (1) Arbets & miljömedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (1)., Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet (2)., Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet (3).Krefting Research Centre/Avd. för invärtesmedicin, Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet (4). Internationella studier har visat en ökad risk för astma bland hälso- och sjukvårdspersonal. Förhållandena i Sverige är föga studerade. Vi var intresserade av astmaprevalens men även av luftvägssjuklighets inverkan på arbetsförmågan såsom sjukskrivning. Studiepopulationen utgjordes av ett befolkningsbaserat slumpmässigt urval (West Sweden Asthma Study, personer i Västra Götaland år, svarsfrekvens 62 %) som hade besvarat ett frågeformulär om luftvägsbesvär, rökvanor och yrkesuppgifter. Av dessa var personer i arbete vid undersökningens genomförande (medelålder 43), och av dessa uppgav kvinnor och 465 män att de arbetade inom hälso- och sjukvården. Astma definieras som självrapporterad läkardiagnostiserad vuxendebuterad astma. Prevalens av astma liksom sjukskrivning senaste året pga andningsbesvär beräknades dels för alla som arbetat inom hälsooch sjukvården, dels för undersköterskor, sjuksköterskor och läkare samt även för övrig hälso- och sjukvårdspersonal som uppgav rengöring/städning som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Oddskvot (OR), med 95 % konfidensintervall (KI), jämfört med den övriga arbetande befolkningen beräknades med logistisk regression justerat för kön, allergisk rinit, ålder >50 år samt rökning för astma respektive ålder >50 år och rökning för sjukskrivning. Prevalensen av vuxendebuterad astma var 4,1 % hos hälso- och sjukvårdspersonal jämfört med 3,0 % hos den övriga arbetande befolkningen, OR 1,2 (95 % KI 0,9-1,6). Undersköterskor hade en förhöjd risk OR 1,5 (95 % KI 1,0-2,3), prevalens 5,1 %. Astmaprevalensen för sjuksköterskor var 4,5 %, för läkare 1,9 % och för rengörande övrig personal 3,8 %. Sjukskrivning senaste året pga andningsbesvär rapporterade 2,0 % av hälso- och sjukvårdspersonal jämfört med 1,4 % i befolkningen, OR 1,4 (95 % KI 0,96-1,9). Sjuksköterskor hade en ökad förekomst av astma, OR 2,0 (95 % KI 1,1-3,8), liksom rengörande övrig personal, OR 2,6 (95 % KI 1,3-5,4). Prevalensen av vuxenastma varierar mellan olika yrkesgrupper inom hälsooch sjukvården, undersköterskor hade en ökad förekomst av astma. Sjuksköterskor och rengörande övrig personal hade en ökad förekomst av sjukskrivning pga andningsbesvär jämfört med övrig arbetande befolkning i Västra Götaland. 13 Bullernivåer och hörselundersökning på förlossningsavdelning Artur Tenenbaum (1), Agneta Hendriksson (2), Lars Larsson (2) Hälsan & Arbetslivet (1).Hälsan & Arbetslivet i VGR (2). Buller är en viktig faktor som påverkar arbetsmiljön i sjukvården. Inom förlossningsvården är bullernivåer svåra att styra. Vi ville på uppdrag av verksamhetsansvariga bilda oss en uppfattning om bullernivåer och följa upp personalens hörsel. Företagshälsovården(FHV) Hälsan & Arbetslivet är den största inbyggda FHV i Sverige med ansvar för ca anställda inom Västragötalandsregionen. Enheten i Skaraborg genomförde studien. Den undersökta gruppen bestod av 39 kvinnliga barnmorskor och undersköterskor på en förlossningsavdelning. Åldersspridningen var mellan 32 och 65 år. Medelvärde och medianavärde 48 år. Arbetsmiljöingenjör genomförde bullermättningar. Mätinstrument var en bärbar bullerdosimeter Larson Davis Mätning gjordes från 07:00 till 22:00 under 14 dagar. Efter mätningarna har varje mätdag uppdelats i två lika långa arbetspass om 7,5 timmar. Företagssköterskan träffade personalen och genomförde individuella hörselkontroller. Mätdata från 28 arbetspass under 14 dagar på förlossningsvården har studerats. Undre insatsvärdet, 80 dba, har överskridits vid 2 arbetspass (Leq 8 tim 81,1 och 80,4) Övre insatsvärdet för maximal ljudnivå, LMax 115 dba, har överskridits vid 14 tillfällen under 7 arbetspass. (LMax 115,6-123,8) De höga ljudnivåerna bestod i första hand av de blivande mammornas skrik i samband med barnafödande. De flesta anställda hade en normal hörsel men det finns hos några en tendens till begynnande hörselnedsättning vid 6000 Hz Insatsvärdet för maximal ljudnivå på förlosningsavdelningen har överskridits vid 25 % av arbetspassen och undre insatsvärdet för daglig exponeringsnivå vid 7 % av arbetspassen. Om mätningarna är representativa är det således vid vart 4:e arbetspass som någon i personalen utsätts för maxnivåer över insatsvärdet, ibland mycket över. Enstaka höga ljud anses kunna orsaka såväl tinnitus som hörselnedsättningar. Ljud från mänskliga röster anses lika farligt som annat ljud. Åldersfördelning i den undersökta gruppen indikerar att det i första hand inte rör sig om presbyacusis.(presbyacusis hearing loss in old age Rosenhall U. Läkartidningen 2001; 98: ) Studien indikerar att personalen på förlossningen bör använda hörselskydd. Det är också viktigt med hörselundersökningar. Dels har de ett pedagogiskt värde som ökar förståelsen för att skydda hörseln, dels för att klarlägga om och vilka hörselnedsättningar som orsakas av de höga maxljuden. En större studie kan tillföra mer kunskap inom ämnesområdet. 14 Finns det skillnader i hälsa och arbetsförhållanden mellan kvinnliga och manliga läkare och mellan läkare och övriga högre tjänstemän? Marianne Parmsund (1), Magnus Alderling (1), Ingela Målqvist (1), Carl Åborg (1) Inst för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm (1). Flera yrken inom vård och omsorg har under lång tid framstått som riskfyllda ifråga om fysisk och psykisk belastning. Sedan 1990 kartläggs anställdas hälsa, arbetsförhållanden och levnadsvanor i Stockholms län vart fjärde år med hjälp av en folkhälsoenkät visade sig gruppen läkare för första gången som en riskgrupp ifråga om psykisk ohälsa.

5 Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i hälsa och arbetsförhållanden mellan kvinnliga och manliga läkare och mellan läkare och övriga högre tjänstemän i Stockholms län. I studien analyseras data från Stockholms läns folkhälsoenkät 2006 (n=34 707, svarsfrekvens: 61%) ifråga om yrke, kön, hälsa (nedsatt psykiskt välbefinnande, ihållande trötthet, sömnsvårigheter, oro/nedstämdhet, stressymtom, smärta/besvär) och arbetsförhållanden (högstressarbete, socialt stöd från arbetskamrater, omfattande omorganisation, upprepad sjuknärvaro samt obalans mellan hem/familj och arbete). Här presenteras resultat från 194 läkare, varav 108 kvinnor och 86 män. Jämförelser görs även med gruppen övriga högre tjänstemän. Vi har justerat resultaten med avseende på ålder men har inte haft möjlighet att justera för typ av arbetsuppgifter och befattning. Kvinnliga läkare rapporterar sämre hälsa än sina manliga kolleger, både ifråga om hälsa och arbetsförhållanden. Skillnaderna är mest påtagliga när det gäller nedsatt psykiskt välbefinnande (oddskvot (OK) = 1,99, konfidensintervall (KI) 95% 1,81-2,19), smärtor/besvär (OK = 1,93, KI 1,81-2,04) och värk i rörelseorganen (OK 1,90, KI 1,74-2,08). Även högstressarbete och obalans mellan hem/familj och arbete är vanligare bland kvinnliga än manliga läkare (OK 1,48, KI 1,32-1,67 respektive OK 1,65, KI 1,53-1,78). Såväl kvinnliga som manliga läkare rapporterar sämre hälsa och arbetsförhållanden än övriga högre tjänstemän. Kvinnliga läkare i Stockholms län framstår som en särskilt utsatt grupp ifråga om arbetsförhållanden och hälsa, både jämfört med manliga läkare och med kvinnliga högre tjänstemän inom andra yrkesområden. 15 Hållbarhet bland chefer inom hälsooch sjukvården? Katrin Skagert (2), Lotta Dellve (1), Gunnar Ahlborg Jr (3), Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet (1).Institutet för stressmedicin, Carl Skottsbergs gata 22B Göteborg (2).Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen (3). Ett hållbart ledarskap inom hälso- och sjukvård fokuserar på såväl utveckling av en god sjukvård som arbetsmiljön för de anställda. För att detta ska fungera på systemnivå är en viktig komponent att det på individnivå finns en kontinuitet i positionen och individuell hållbarhet i hälsa över tid bland cheferna själva. Syftet med studien var att undersöka förekomst och prediktorer för hållbarhet bland chefer inom en hälso- och sjukvårdsorganisation. Andelen som var kvar i chefsposition respektive hade bibehållen hälsa under en fyraårsperiod undersöktes i en prospektiv enkätstudie av hälsooch sjukvårdschefer (n=216). Två mått på bibehållen hälsa användes: stabil närvaro (ej mer än sju dagars frånvaro samt högst ett tillfälle av sjuknärvaro senaste året) samt att ha låg poäng på en burnout-skala (Shirom-Melamed Burnout Questionnaire). Det prediktiva värdet av förhållanden i arbetet och på fritiden analyserades med Cox regressioner,justerade för ålder och civilstånd, och presenteras som Risk Ratio (RR) med 95% konfidensintervall (KI). Efter fyra år var sextio procent kvar i chefsposition. Förekomsten av stabil närvaro minskade från 62 procent till femtiotvå procent samtidigt som förekomsten av låg poäng på burn out-skalan ökade bland dem som var kvar i chefsposition vid uppföljningen efter fyra år. Att vara kvar i chefsposition predicerades av att vid baslinjen uppleva sig ha rimlig/hög kontroll (RR 1,8; KI 1,2-2,8) samt att inte ha daglig patientkontakt(rr 1,4; KI 1,0-2,0). Bibehållen hälsa i form av stabil närvaro och låg burnout-poäng predicerades av att vid baslinjen ha ork kvar för hemarbete efter jobbet (RR 1,6; KI 1,0-2,5)samt att känna sig utvilad efter sömn (RR 1,5 KI 1,0-2,2). Separata analyser visade inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor. Att så många chefer inte är kvar efter fyra år är anmärkningsvärt. Daglig patientkontakt kan vara viktigt för hälso- och sjukvårdschefer, för att skapa förtroende och legitimitet, men kan också innebära slitningar i ledarskapsrollen och bristande hållbarhet. 16 P Arbetsmiljö- och friskfaktorer i public service. Ledarskapets roll? Elisabet Schell (2), Töres Theorell (4), Bo Nilsson (3), Helena Saraste (1) Karlinska Institutet, Inst Molekylär Medicin och Kirurgi, Stockholm (1).Karolinska Institutet, Inst för Molekylär Medicin och Kirurgi, Stockholm (2).Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm (3).Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet (4). Vad som utmärker hälsa i arbetslivet, i motsats till ohälsa som studerats ur många perspektiv de senaste decennierna, utgjorde bakgrunden till en studie inom public service bolagen SR/SVT med många yrken, åldersspridning, båda kön väl representerade och medarbetare över hela landet. Frågeställningar: Vilka arbetsmiljö-/hälsofaktorer i en arbetande population är "friskfaktorer" och utmärker anställda utan sjukfrånvaro? Finns skillnader mellan yrken? Enkätsvar och företagets fakta för kön, ålder, sjuktal, yrke utgjorde data i en tvärsnittsstudie omfattande alla medarbetare (frånvarande >6 mån exkluderade). Deltagare 1961/2641 (74%). Statistiska analyser (köns- och åldersstandardisering, parametriska metoder, Odd s ratio, stegvis logistisk regression) genomfördes. Grupperna utan sjukdag (53%) och med sjukdag/ar (1-180, snitt 25) jämfördes med avseende på arbetsorganisation, fysisk och psykisk arbetsmiljö, livsstil, sociodemografi och hälsofaktorer. "Friskfaktorer" var MINDRE av sjuknärvaro, arbetsrelaterade nack- /ryggbesvär, arbetsrelaterad stress, sömnstörning, oro för hälsa, monotont arbete, böjd/vriden arbetsställning, störande buller (p 0,001) samt MER av upplevd god hälsa, stöd från chef, inflytande på arbete & arbetstid, kvälls- och helgarbete, fler arbetstimmar/v (p 0,001) samt regelbunden fysisk träning 2 g/v (p 0,003). Daglig fysisk aktivitet visade inte skillnad mellan grupperna. Sociodemografiskt fanns små eller inga skillnader förutom könstillhörighet (män) (p 0,001). Vid stegvis logistisk regression utmärktes: stöd från chef OR 1,6; upplevd god hälsa OR 2,0; inflytande på arbetet, arbete kväll/helg OR 1,5-1,7; manligt kön OR 1,5 samt mindre nack-/ryggbesvär, arbetsstress, sömnstörning, böjd/vriden arbetsställning, sjuknärvaro OR 1,25-1,4. Av samtliga ansåg sig 74% ha stöd från chef. I gruppen utan sjukfrånvaro 80% och i gruppen med 68%. Skillnader mellan yrken förelåg - dock inte gällande vård pga stress. Arbetslivshälsa friskfaktorer omfattande en bred population (n=1961) identifierades. Dessa var: stöd från chef, självupplevd god hälsa, inflytande på eget arbete/arbetstid samt mindre sjuknärvaro, arbetsrelaterade nack/ryggbesvär, stress, sömnstörning, böjd/vriden arbetsställning. Mindre störande buller och mer regelbunden fysisk träning var även friskfaktorer och manligt kön. Resultaten visar fakta som kan användas vid framtida forskning och skulle kunna ha inflytande på framtida praktiskt arbete inom Workplace Health Promotion (WHP) 17 P EFFECTS OF OPTOMETRIC CORRECTION INCLUDING PRISMATIC LENSES, ON POSTURES, PERCEIVED EXERTION AND COMFORT, DURING DENTAL WORK. Agneta Lindegård Andersson (3), Magdalena Gustafsson (2), Gert-Åke Hansson (1) Division of Occupational and Environmental Medicine, University Hospital, Lund (1).Hälsan & Arbetslivet (2).Institute of Stress Medicine (3). Dental work implies awkward and static working postures. Head flexion as well as high perceived exertion is associated with an increased risk of upper extremity musculoskeletal disorders (UEMSD). The aim of this intervention study was to explore the effect of using prismatic glasses during dental work, on head and upper extremity postures, perceived exertion and comfort. Sixty subjects were invited to participate, and 45 of them, 30 dentists and 15 dental hygienists, agreed to participate. All participants underwent a comprehensive 1.5 hour information session concerning dental ergonomics, working postures, working technique and visual ergonomics. Baseline assessments of head flexion and upper arm elevation were made during approximately 30 minutes of work in the oral cavity, on actual patient, using inclinometers. After the work perceived exertion was measured on a modified 0-14 Borg scale and comfort on a 9th graded scale ranging from -4 to +4. Participants were randomised into an intervention and a control group. Subjects in the intervention group were sent to an optician where individually tailored glasses with prismatic lenses were prescribed and manufactured. The prisms refract the visual angle by approximately 5. Follow up assessments including inclinometry and ratings of perceieved exertion and comfort were made when the intervention group had used the prismatic glasses for 8-10 weeks,and for the control group 9-11 weeks after

6 the ergonomic information. At baseline the median head flexion was on average for all subjects 40. The results showed that the control group had reduced their flexion by about 2,and the intervention group by about 5 (p=0,009). Hence the ergonomic information reduced head flexion by about 2 and the additional effect of the prismatic lenses was 3. Regarding perceived exertion the result indicates that both groups reported less exertion at follow up but no significant differences were seen between the groups. For comfort there were no differences between the control group and the intervention group. Head flexion during work in the oral cavity was reduced significantly more in the intervention group than in the control group. Part of the effect ascribed to the prismatic glasses may be due to the additional ergonomic information and the visual control and correction provided for the intervention group in conjunction with the customising of their glasses. 18 P Mätning av tumledsrörelser och muskelaktivitet under mobilanvändning en metodstudie. Per MG Jonsson (1), Peter W Johnson (3), Mats Hagberg (1), Mikael Forsman (2), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (1).Karolinska Institutet, inst Folkhälsovetenskap (2).University of Washington (3). Studier som karakteriserar biomekanisk exponering förknippad med mobiltelefonanvändning har varit få och begränsade. Här utvärderas användningen av elektrogoniometri (vinkelmätning) och EMG (elektrisk muskelaktivitetsmätning) för att karakterisera belastningen i tummen. Frågeställning: Kan mätning med en förhållandevis enkel elektrogoniometer fäst på tummen ersätta en mer komplicerad mätning med EMG vad gäller bedömning av tummens belastning under mobiltelefon-användning? Vår hypotes var att resultat från den elektrogoniometriska metoden är starkt korrelerade till resultat från EMG-metoden. 15 unga mobilanvändare skrev SMS. För varje person korrelerades tumvinklar och hastigheter med muskelaktiviteten. Adduktion/Abduktion (inåtförning mot handflatan/utåtförning från handflatan) och Flexion/Extention (nedåtböjning/uppåtsträckning) uppmättes. EMG med hudelektroder gjordes på fyra muskler: M. extensor digitorum communis, M. abductor pollicis longus, M. interosseus dorsalis I och M. abductor pollicis brevis. Såväl vanlig gruppkorrelation (Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient)som mer avancerad korskorrelationsanalys (som upptäcker man hur väl goniometer- och EMGsignalerna sammanfaller i tiden) gjordes. Vare sig grupp- eller korskorrelationerna var i de flesta fall tillräckligt höga för att vi skulle kunna föreslå elektrogoniometri istället för EMG. Personer med högre Adduktion-/Abduktion-hastighet tenderade att ha högre muskelaktivitet i M. abductor pollicis brevis (Pearsons korrelationskoefficient = 0.62). Vidare visade korskorrelationsanalysen att förändringar i muskelaktiviteten hos M. abductor pollicis brevis tidsmässigt sammanfaller med förändringar av Adduktion-/Abduktion-hastigheten. (Korskorrelation = 0.52). För denna kombination, aktiviteten i Musculus Abductor Pollicis Brevis och abduktionshastighet (utåtförning av tummen) var både grupp- och korskorrelationerna alltså höga: För denna situation kan EMG och elektrogoniometri eventuellt ersätta varandra. Elektrogoniometri och EMG ger olika mått på exponering. Mätning av tummens rörelser och mätning av tummens muskelaktivitet visar oftast olika viktiga aspekter av belastningen och mätmetoderna kompletterar snarare än ersätter varandra. 19 P Sjunkande halter bostadsradon i Stockholm Peter Fagerström (1), Peter Molnár (1), Lars Barregård (1), Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet (1). Radon i bostäder har beräknats orsaka omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige. Cirka bostäder bedöms ha radonhalter som överskrider gällande riktvärde på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). För riskbedömning i en kommun behövs kunskap om radonhalten i representativa bostäder, men oftast görs endast riktade undersökningar i bostäder där höga radonhalter misstänks. Resultaten från sådana kampanjer kan därför inte användas för att skatta genomsnittsexponeringen i en kommun. Syftet med denna studie var att uppskatta radonexponering och med denna associerad lungcancerrisk för befolkningen i Stockholms kommun. Hos 108 av 187 (58 %) slumpvis utvalda personer i åldern år och boende i Stockholm kommun mättes radonhalterna i bostäderna under nov april 2006 samt dec april Mätningarna utfördes enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning. Uppgifter om bostäderna inhämtades via en enkät. Antal lungcancerfall orsakade av radon skattades från incidensdata från Onkologiskt Centrum, KI, samt en antagen riskökning om 15 % per 100 Bq/m3. Det geometriska medelvärdet för de 108 bostäderna var 38 Bq/m3 jämfört med 54 Bq/m3 i 412 slumpvis utvalda bostäder år 1990 (Pershagen mfl, 1994). Aritmetiskt medelvärde var 64 Bq/m3 jämfört med 76 Bq/m3 år Andelen bostäder med halter över riktvärdet 200 Bq/m3 var 7 % (6 % år 1990). Småhus hade flera gånger högre radonhalt än lägenheter i flerbostadshus. Öppet fönster nattetid minskade radonhalten signifikant. De aktuella radonhalterna uppskattas orsaka av de cirka 260 årliga lungcancerfallen i Stockholm. Jämfört med undersökningen av Pershagen och medarbetare är de aktuella radonhalterna i Stockholm signifikant lägre än de De nu uppmätta radonhalterna är klart lägre (30 % lägre GM) än de år 1990 och skillnaden är statistiskt signifikant. Visserligen var svarsfrekvensen inte optimal, men vi har knappast underskattat radonhalten i vår studie då andelen småhus i vårt urval var högre än i hela Stockholm. Några uppföljningsstudier i andra kommuner talar dessutom för en svagt nedåtgående trend för bostadsradon i Sverige. Fortfarande är bostadsradon, efter rökning, den viktigaste orsaken till lungcancer i Sverige. 20 P Cancerincidens bland pappers- och massaarbetare Bodil Persson (1), Håkan Westberg (4), Ing-Liss Bryngelsson (3), Anders Magnuson (5), Eva Andersson (2), Linköpings universitetssjukhus (1).Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2).Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Örebro (3).Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro (4).Statistik- och Epidemiologienheten, Universitetssjukhuset i Örebro (5). En ökad risk för maligniteter av olika slag har i olika studier rapporterats bland anställda i pappers- och massaindustrin. De flesta fynd baseras på mortalitetsstudier och inte på studier av cancerincidensen. I vår kohort av svenska pappers- och massaarbetare har både mortalitet och cancerincidens studerats med beaktande av produktionsprocess och avdelningsspecifik exponering. Kohorten utgörs av män och kvinnor, som arbetat i minst 1 år vid 4 sulfat- och 4 sulfitbruk i olika delar av Sverige. Cancerincidensen följdes upp mellan 1958 och 2001 i Cancer Registret. Anställningsdata och avdelningstillhörighet inhämtades från personalregistren vid bruken. För beräkning av förväntningsvärden användes Sveriges totala befolkning. Standardiserade incidenskvoter(sir) beräknades tillsammans med konfidensintervall (KI) baserade på en antagen Poissonfördelning. Under den aktuella uppföljningstiden rapporterades cancerdiagnoser bland anställda. Den totala cancerincidensen bland män eller kvinnor var inte förhöjd. Bland män anställda vid sulfatbruk framkom en risk för pleurala mesoteliom, speciellt bland de som arbetat mer än 10 år (SIR 5,17; 95% KI 2,89-8,52). För de män som arbetat i sulfatprocessen var risken högst (SIR 8,38; 95% KI 3,37-17) men även förhöjd för underhållsarbetare (SIR 6,35; 95% KI 3,47-11). Inga kvinnliga mesoteliomfall framkom. Ingen ökad risk för lungcancer bland manliga arbetstagare förelåg men däremot en lätt riskökning bland kvinnorna i pappersproduktionen. Risken för testikelcancer var förhöjd bland arbetstagare i sulfatprocessen (SIR 4,14; 95% KI 1,99-7,61) men även bland de anställda i sulfitprocessen (SIR 2,59; 95% KI 0,95-5,64). Kvinnliga arbetstagare i pappersproduktionen hade en ökad risk för hudcancer (ej melanom) (SIR 2,92; 95% KI 1,18-6,02). En vidare analys gjordes av vissa cancertyper med avseende på latens- och anställningstid. För non-hodgkins lymfom, testiscancer och kvinnlig bröstcancer var riskökningen mest uttalad när mindre än 10 års latens- och anställningstid beaktades. En påtaglig riskökning för pleurala mesoteliom framkom bland manliga processarbetare men även, som väntat, bland underhållsarbetare. Dessa fynd hänförs till exponering för asbest, om än låggradig, och understryker vikten av en reducerad användning av asbest. Olika andra exponeringar skulle kunna bidra till att förklara den ökade risken för vissa andra tumörer.

7 21 P Sensibilisering mot fjädermyggslarver ( röda mygglarver ) bland anställda vid avloppsreningsverk en pilotstudie Göte Mölleby (1), Anna Calo (2), Olof Hultgren (3), Katja Hagström (1), Anne-Marie Porat (1), Ing-Liss Bryngelsson (1), Anders Seldén (1) ska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro (1).Calo Studiekonsult, Örebro (2).Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Öerbro (3). Under senare år har förekomsten av icke stickande myggor, s k fjädermyggor (familjen Chironomidae), uppmärksammats som ett arbetsmiljöproblem vid många svenska avloppsreningsverk, där deras tillväxtbetingelser är gynnsamma. Fjädermyggslarver ( röda mygglarver med hemoglobinliknande protein) är kända för att kunna orsaka immunologisk sensibilisering och allergiska reaktioner fr a i luftvägarna. En pilotstudie genomfördes för att undersöka förekomsten av sensibilisering mot röda mygglarver bland reningsverkspersonal. Samtliga anställda vid ett kommunalt avloppsreningsverk (n=8) och en köns- och åldersmatchad kontrollgrupp (kommunalarbetare utan tidigare yrkesmässig kontakt med avloppsvatten (n=8) och sjukhuspersonal (n=8)) besvarade ett frågeformulär om arbete, livsstil, hälsa och symtom från de övre och nedre luftvägarna, genomförde en enkel spirometri och bestämning av halten kväveoxid i utandningsluften (FENO). Atopisk luftvägsallergi screenades med Phadiatop och förekomsten av specifika IgE-antikroppar mot röda mygglarver (C thummi/riparius) i blodserum analyserades med RAST (ImmunoCap, Phadia). Det var ingen signifikant skillnad i andelen atopiker (positiv Phadiatop) mellan de båda grupperna (50 % respektive 38 %), men tre av de åtta reningsverksarbetarna mot ingen av de 16 kontrollerna var RAST-positiva mot C thummi (p=0,028; Fishers exakta test). Reningsverksarbetarna rapporterade något mer slemhinnesymptom (från ögon, näsa och luftrör) än kontrollerna och det förelåg inte heller några signifikanta skillnader i lungfunktion eller FENO mellan grupperna. Selektions- eller klustereffekter liksom korsreaktioner med andra allergen kan ha spelat roll för resultaten, men pilotstudien tyder ändå på att fjädermyggor och deras larver kan orsaka typ 1-sensibilisering och därtill relaterade symtom bland reningsverkspersonal. Detta kan motivera ytterligare undersökningar. 22 P Luftvägshälsa efter exponering för ozon hos personal i pappersindustri Nina Gritsko (1), Lena Andersson (1), Anne-Marie Porat (1), Ing-Liss Bryngelsson (2) ska kliniken Universitetssjukhuset Örebro (1).ska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro (2). Ökad förekomst av luftvägsbesvär och effekter på lungfunktion i samband med ozonexponering har påvisats i tidigare studier. Vid plastbeläggning av livsmedelskartong exponeras arbetare för låga ozonhalter men tillfälliga "ozontoppar" kan inträffa. Syftet med studien var att i samarbete med företagshälsovården kartlägga luftvägshälsan hos arbetare som varit utsatta för låg men långvarig ozonexponering. Stationära testmätningar av ozon i luft utfördes under tre timmar vid två beläggningsstationer i produktionslokalen. 37 arbetare deltog i studien. 14 respektive 17 av dessa personer arbetade vid två olika stationer och 5 personer arbetade vid bägge stationerna. Deltagarna besvarade ett frågeformulär om arbetsmiljö och hälsa. Frågeformuläret innehöll frågor om respiratoriska och irritativa symtom, hälsotillstånd, levnadsvanor samt yrkesliv. Spirometri och mätningar av kvävemonoxid (NO) i utandningsluft utfördes under arbetspasset. Mann-Whitney U-test användes för statistiskt analys. Testmätningar visade ozonhalter under halva nivågränsvärdet (0,1 ppm) i produktionslokalen. På en av provplatserna var halterna stabilt låga (kring 0,005 ppm) men på den andra provplatsen uppmättes en ökning av exponering under provtagningstiden (variationsområde 0,002-0,03 ppm). Deltagarnas medelålder var 50 år och de har arbetat med nuvarande arbetsuppgifter i 17 år. Besvär i övre luftvägarna i form av nästäppa, rinnande näsa och näsblödning dominerade bland symtom i hela undersökningsgruppen. Vid fördelning efter arbetsplatser var vitalkapacitet (VK) och forcerad expiratorisk volym på en sekund (FEV1) signifikant lägre hos personer som arbetade vid stationen med högre ozonexponering (VK: 88% respektive 94% av förväntat värde, p=0,02; FEV1: 91% respektive 99% av förväntat värde, p=0,01). NO-halterna i utandningsluft var 25 ppb i gruppen med högre ozonexponering och 22 ppb i gruppen med lägre ozonexponering (p=0,07). Studiens resultat visar ökad prevalens av besvär i övre luftvägarna hos arbetare som varit långvarigt exponerade för låga ozonhalter. Resultat antyder att högre exponering för ozon kan vara en möjlig orsak till ökad inflammation i luftvägarna samt lägre VK och FEV1 än förväntat. 23 P Luftföroreningar i restaurangkök i Stockholms län Marie Lewné (2), Rasmus Bjurström (2), Bo Strandberg (1), Nils Plato (2), Per Gustavsson (2), Carolina Bigert (2), Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademin, Göteborg (1).Enheten för arbetsmedicin, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm (2). Luftföroreningar från stekning vid hög temperatur är klassade som sannolikt cancerframkallande (klass 2A) av IARC. Kockar och annan kökspersonal har en ökad risk att få lungcancer, men det är oklart om det beror på luftföroreningar i arbetsmiljön, tobaksrökning eller andra faktorer. Vi har inte funnit några studier där man mätt luftföroreningshalter i svenska restaurangkök. I denna studie kartlägger vi en rad olika luftföroreningar i restaurangkök. Här rapporteras halten totaldamm samt kvävedioxid (NO2). Mätningar har hittills genomförts på 12 personer som arbetat som kockar och/eller kallskänkor i sju olika restaurangkök av typen storkök, kök i à la carte eller asiatiska restauranger. Mätningarna har skett under två eller tre hela arbetsdagar för varje person. Vi har använt personburen pumpad provtagning med gravimetrisk bestämning av totaldammhalten. Personburen mätning av NO2 genomfördes med passiv dosimeter från IVL. Under mätdagarna genomfördes även mätning av partiklar med stationär utrustning. Vi genomförde pumpad provtagning av totaldamm, samt mätte med två olika partikelinstrument som båda momentant registrerade partikelhalten. Det ena instrumentet; GRIMM 1.109, anger antal partiklar större än 0,3 µm i olika storleksintervall och beräknar en medelhalt i µg/m3 under mättiden baserad på antal partiklar i de olika storleksfraktionerna. Det andra instrumentet, DataRAM, är ett ljusspridningsinstrument som momentant registrerar partiklar i storleksintervallet 0,1 10 µm och beräknar en partikelhalt. Vi har hittills resultat från 30 personburna och 18 stationära mätdagar. För de personburna mätningarna varierade totaldammhalten mellan 49 och 1979 µg/m3 (dagsmedelvärden). Generellt sett uppmättes de lägsta halterna i storkök och de högsta i kök i en asiatisk restaurang. NO2-halten varierade mellan 50 och 171 µg/m3 i kök med gasspis och mellan 10 och 83 µg/m3 i kök utan gasspis. De stationära mätningarna visade lägre halter och betydligt mindre spridning mellan de olika köken än de personburna mätningarna. Högre halter av partiklar och NO2 uppmättes för personal som arbetade i asiatiska restaurangkök, vilka alla använde gasspis, än för personal i à la carte eller storkök. Inget av à la carte eller storköken använde gasspis. Studien fortsätter med fler mätningar. Vi kommer också att analysera partikelbundna polyaromatiska kolväten (PAH) i filtren från de personburna och stationära mätningarna, samt analysera gasformig PAH uppsamlat på XAD-rör. 24 P Skillnad mellan dygns- och morgonurinsprov vid provtagning av kadmium Magnus Åkerström (3), Thomas Lundh (1), Lars Barregård (3), Gerd Sällsten (2), Lunds Universitetssjukhus (1).Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademin (2)., Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademin, Göteborg (3). Kadmium (Cd) är toxiskt för bland annat njurar och skelett och mätning av Cd i urinprov (U-Cd) används vanligtvis för att uppskatta kroppsbördan av Cd. Koncentrationer i spoturinprov påverkas av urinflödet och behöver därför korrigeras t.ex. m.h.a. kreatininkoncentration (U-Krea) eller specifik vikt (SG) för att jämförelser skall kunna göras. Syftet med studien är att undersöka skillnader mellan dygns- och morgonurinprov samt hur skillnader i urinflödet påverkar utsöndringen av Cd och kreatinin. Mellan 1999 och 2005 rekryterades 152 friska njurdonatorer till en studie om tungmetaller och njurpåverkan. Före transplantationen lämnades tidade dygns- och morgonurinprover. Volymerna noterades och U-Cd, U-Krea och SG bestämdes. Skillnader mellan dygns- och morgonurinprov

8 undersöktes med parade t-test och påverkan av urinflöde genom linjär regression. Kadmiumutsöndringshastigheten (U-Cd/h) var signifikant lägre i morgonproven jämfört med dygnsproven (0,017 ug/h mot 0,021 ug/h, p<0,0001). Denna skillnad återspeglades för U-Cd korrigerade för U-Krea (0,36 ug/g krea i morgonproven mot 0,42 ug/g krea i dygnsproven, p=0,0001). För U-Cd korrigerade för SG var skillnaden omvänd men inte signifikant(0,31 ug/l i morgonproven mot 0,29 i dygnsproven, p=0,09). Regressionanalys påvisade för morgonprovet en ökad kreatininutsöndringshastighet (U-Krea/h) med ökat urinflöde främst vid låga urinflöden (b=1,1, p<0,0001 för urinflöden <42 ml/h och b=0,03, p=0,7 för urinflöden >42 ml/h). Då U-Cd/h är lägre i morgonprovet än i dygnsprovet kommer U-Cd mätt i morgonprovet att underskatta U-Cd om vi med sann U-Cd menar dygnsutsöndringen. Detta avspeglades vid U-Cd korrigering för U-Krea men inte vid korrigering för SG. Trots att SG korrigerade U-Cd inte avspeglade skillnaden mellan dygns- och morgonproverna kan det vara en fördel att U-Cd korrigerat för SG blir lika oberoende av vilket prov som tagits. Om det är dygns- eller morgonprov korrigerade för U-Krea eller SG som bäst återspeglar den sanna njurhalten är fortfarande okänt. Även om dygnsprover bättre reflekterar Cd utsöndringen är det möjligt att förhållandet mellan U-Cd och njur-cd är starkare för morgonprovet där förhållandena är mer stabila. Effekten av urinflöde fanns för U-Krea/h främst vid låga urinflöden. Således riskerar U-Cd att överskattas när U-Cd korrigerat för U-Krea används vid låga urinflöden. 25 P Oro för hälsoeffekter av industriell aktivitet att utnyttja prevalensdata från flera geografiska områden Eva M Andersson (1) Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Box 414, Göteborg (1). Sveriges petrokemiska industri är koncentrerad till västkusten. Enkätundersökningar har gjorts vid flera tillfällen, rörande bl a oro för hälsoeffekter av luftföroreningar från industrin. Fyra geografiska subområden har undersökts. Då urvalen i dessa fyra områden inte är proportionerliga mot befolkningen, krävs en viktad analys för att få en rättvisande bild av prevalensen i hela området. Enkätundersökningar genomfördes år 1992, 1998 och 2006, då boende i de fyra områdena tillfrågades, bl a om bakgrundsfaktorer och oro för en rad olika faktorer (antal svarande: 565, 615, 410 och svarsfrekvens 74%, 72%, 74%). Prevalensen bör beräknas genom att andelen oroade i de fyra områdena vägs ihop proportionellt mot befolkningsandelarna. Justerade oddskvoter beräknas utifrån viktad logistisk regression och dessa används vid signifikanstest. Oddskvoterna bör kompletteras med information om prevalens. Justerad prevalens för varje år skattas utifrån den logistiska regressionen; för varje person beräknas sannolikheten att han/hon är orolig, givet de observerade värdena på bakgrundsvariablerna, och sedan beräknas genomsnittet för varje år. Om resultatet redovisas utan hänsyn till befolkningsstorleken, så indikeras att det skett en signifikant minskning av oron sedan Men efter att ha tagit hänsyn till befolkningsproportionerna i de fyra sub-områdena, så finner man följande oddskvoter: OR_92=1.00, OR_98 = 0.93 (95% konfidensintervall ) och OR_06=1.04 ( ). Ingen signifikant ändring har skett över tiden, andelen oroade vid de tre tillfällena skattas till 51%, 49% och 52%. Oddskvoter (justerade för bakgrundsvariabler) är OR_98=0.96( ) och OR_06=1.12( ), dvs inte heller efter justering kan någon signifikant ändring över tiden påvisas. Justerade prevalenser skattas till 50%, 47% och 51%. Vi kan inte påvisa andelen oroade för hälsoeffekter av industriella luftföroreningar har ändrats i området sedan 90-talets början. Vid utnyttjande av data från olika sub-områden bör man ta hänsyn till hur stor andel av den totala befolkningen som varje område representerar. Detta görs lätt t ex i datorprogram genom att inkludera en viktvariabel. För prevalensdata görs signifikansjämförelser över tid eller mellan grupper ofta genom att testa en oddskvot, dvs ett relativmått. Men det är också viktigt att ge information om hur förekommande oron är, i form av ett absolutmått. Emina Hadzibajramovic (1), Gunnar Ahlborg jr (2), Elisabeth Svensson (3) Institutet för Stressmedicin (1).Institutet för Stressmedicin, Göteborg (2).Institutionen för ekonomi, statistik och informatik, Örebro Universitet (3). SEQ är ett svensk frågeformulär för skattning av sinnesstämning i arbetssituationer. I en studie av psykosociala arbetsförhållanden, stress och hälsa bland anställda inom offentliga organisationer har vi använt en modifierad version av SEQ i vilken frågan om sinnestämning i slutet av en arbetsdag ersätts av sinnesstämning den senaste veckan. För att kunna skilja mellan stress- och energinivåer upplevda på jobbet respektive under fritiden har vi kompletterat SEQ med parallella frågor gällande tiden då man inte arbetar. I denna studie utvärderades de parallella frågornas diskriminanta validitet dvs. om de nya frågorna rörande sinnesstämning under fritiden bidrar med ytterligare information som inte fångas upp med skattning av sinnesstämning i arbetssituationer. Datamaterialet (n=2817) samlades 2004 som baslinjedata till en longitudinell studie av anställda inom Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan. Upplevda stress- och energinivåer har skattats med en skala bestående av sex ordnade kategorier som går från inte alls till mycket, mycket. Diskriminant validitet av varje par av parallella frågor för arbete respektive fritid har analyserats för kvinnor och män separat därför att deras svarsprofiler för stress- och energinivåer var olika. En ickeparametrisk statistisk metod för parade ordinaldata, som identifierar systematisk förändring separat från individförändringar har använts. En systematisk skillnad som innebar högre stress- och energinivåer på arbetet jämfört med fritid observerades för samtliga frågor bland både kvinnor och män, men en hög individuell variation i svaren visar på heterogenitet i datamaterialet. Analysen visar också på skillnader mellan hur kvinnor och män använde svarskategorierna; exempelvis använde kvinnor oftare ytterkategorierna inte alls och mycket, mycket medan män oftare använde mellankategorierna knappast alls, något och ganska. Studie visar att den modifierade versionen av SEQ använd på detta sätt, diskriminerar mellan sinnesstämning under arbete och på fritiden. Kvinnor och män använder skalan något olika. Då den modifierade versionen av SEQ är aktuell rekommenderas uppdelning på arbete och fritid eftersom skattning under arbetstid enbart kan innebära att viktig information går förlorad. 26 P Diskriminant validitet av en modifierad version av Stress-energi formuläret (SEQ) för sinnesstämning under arbetet respektive fritiden

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Metaller Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin, KI Centrum för

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer.

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer. Radon Basgrupp 9 Förekomst: Radon är en radioaktiv gas som bildas vid sönderfall av uran. Den främsta källan till radon är berggrunden och i blåbetong som framställs ur sådan berggrund. Brunnar kan också

Läs mer

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Avgränsningar Fokus på storleksdefinierade partiklar, t.ex. ultrafina partiklar, PM 1, PM 2,5,

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Epidemiologi T5 Kursmål epidemiologi Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Prevalens Incidens Riskanalys Kursmål epidemiologi Kunna beräkna en diagnostisk metods informationsvärde

Läs mer

Miljö och hälsa i Västra Götaland

Miljö och hälsa i Västra Götaland Miljö och hälsa i Västra Götaland Martin Tondel Eva Andersson Gerd Sällsten Lars Barregård Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Översikt presentation Syfte och bakgrund Buller Luftföroreningar

Läs mer

Från ord till handling. Artur Tenenbaum

Från ord till handling. Artur Tenenbaum Från ord till handling Artur Tenenbaum Enhetschef för Hälsan & Arbetslivet i Skaraborg Doktorand vid Institutionen för Medicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Specialist i allmän- och ortopedisk

Läs mer

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Kristina Glise, med dr, överläkare, enhetschef behandling Institutet för stressmedicin

Läs mer

PAH exponering kreosotimpregnerad syll

PAH exponering kreosotimpregnerad syll PAH exponering kreosotimpregnerad syll Håkan Westberg 1, professor Göte Mölleby 1, miljösköterska Håkan Tinnerberg 2, yrkeshygieniker Ing-Liss Bryngelsson 1, forskningsassistent HerbertSalomonsson 3, arbetsmiljöingenjör

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE Gun Wingren, Docent Avd. för Yrkes- och Miljömedicin, IKE, Linköpings Universitet Ingela Helmfrid, Biolog Yrkes- och Miljömedicinskt Centrum.

Läs mer

Är stress vår tids största folkhälsoproblem?

Är stress vår tids största folkhälsoproblem? Är stress vår tids största folkhälsoproblem? Hugo Westerlund, professor i epidemiologi Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet (Enheten för epidemiologi) Psykologiska institutionen, Stockholms

Läs mer

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Utblick luft, miljö och hälsa Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Disposition Riskfaktorer för folkhälsa globalt Luftföroreningar, ett hälsoproblem på global och Europeisknivå Vilka hälsoeffekter

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa

Inomhusmiljö och hälsa Inomhusmiljö och hälsa Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin, Lund 2013-09-24 Med tack till yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson för många av bilderna! Litteratur: Socialstyrelsen (2005). Miljöhälsorapport,

Läs mer

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande:

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: (Ifylles av klinik) Klinik (Text eller Kod): Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: Läs frågorna noga! Ibland ber vi dig att enbart ange ett alternativ, ibland är frågan ställd så att

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och samband med astma, allergi och SBS symtom - en fördjupning av 3H- studien Ett projekt med stöd från: Formas BIC, Energicentrum Stockholms stad, Fastighetsägarna Sverige,

Läs mer

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering Barnens miljö vuxnas ansvar Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering 1 Den nationella barnmiljöhälsoenkäten Skolungdomsenkäter i länen (Kronoberg 2009) Förskoleenkäter (Växjö 2011) Data från mödravård

Läs mer

Innemiljö i Förskolor

Innemiljö i Förskolor Innemiljö i Förskolor Guihong Cai Arbets- och miljöhygieniker, doktorand Inst. för Medicinska Vetenskaper, Arbets- och Miljömedicin, Uppsala Universitet Inomhusmiljöer för Barn Spendera tid 60% i bostaden

Läs mer

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings)

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings) ELIB study 19911992 (domestic buildings) Upplevt inomhusklimat ELIBstudien Ofta torr luft Ofta hög rumstemperatur 22 6, 18 5,5 16 5, 14 4,5 12 4, 8 3,5 Ofta instängd "dålig" luft Ofta obehaglig lukt 13,

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Fokus kommunalt utrymme - Orientering Befolkning Arbetsgivare Upphandlare

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Framgångsrika Friska Företag (3F) Arbete,hälsa och verksamhetsstyrning

Framgångsrika Friska Företag (3F) Arbete,hälsa och verksamhetsstyrning God förmiddag! Framgångsrika Friska Företag (3F) Arbete,hälsa och verksamhetsstyrning Seminarium 13 oktober 2004 Plats: AB Volvo Torslanda huvudkontoret Åke Nygren Personskadeprevention Kgl. Myntet Karolinska

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Fukt och mögel i bostaden

Fukt och mögel i bostaden Fukt och mögel i bostaden Bo Sahlberg Arbets- och miljömedicin Akademiska sjukhuset Uppsala, Uppsala Universitet Tre studier Frågeformulär (Sverige). Inflammationsmarkörer (Uppsala). Bakterier, mögel och

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport 2010 Arbets- och miljömedicin Lund Ögon och luftvägsbesvär vid arbete med mjuka träslag inom träindustrin Enkätundersökning utförd av Arbets- och miljömedicin, Lund Hösten 2009 Regionmiljösköterskor

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning Hierarkier av hälsa Docent Christina Björklund Enheten för interventions- och implementeringsforskning 2015-01-28 Namn Efternamn 1 Heart attack, eh? Boss may be cause Mr. Burnses of the world can raise

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Undersökning av hypertoniförekomst vid exponering för tåg- och vägtrafikbuller i Lerum

Undersökning av hypertoniförekomst vid exponering för tåg- och vägtrafikbuller i Lerum Undersökning av hypertoniförekomst vid exponering för tåg- och vägtrafikbuller i Lerum Foto: Martin Knape Göteborg den 21 juni 2005 Ellen Bonde ST-läkare Evy Öhrström Docent Helena Svensson Bitr.forskare

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Miljömedicinsk utredning angående styrenutsläpp från Nimbus produktion i Mariestad AB Göteborg den 6 december 2004 Gunilla Wastensson Specialistläkare

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 16/2012 Arbets- och miljömedicin Lund World Spirometry Day Lund 2012-06-30 Kerstin Kronholm Diab Regionmiljösköterska Arbets- och miljömedicin 2012-12-20 Kön med intresserade personer ringlade

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Effekter av skiftarbete

Effekter av skiftarbete Skiftarbete, stress och sömn Konferens, Onsdag 2 oktober 2013, Universitetssjukhuset Örebro Göran Kecklund, Docent: Stressforskningsinstitutet Effekter av skiftarbete 25-50% ökning av risken att drabbas

Läs mer

RA och Smärta. Långvarig och generaliserad smärta. Stefan Bergman

RA och Smärta. Långvarig och generaliserad smärta. Stefan Bergman RA och Smärta Långvarig och generaliserad smärta Stefan Bergman Smärta är en upplevelse Smärta är en obehaglig sensorisk och emo=onell upplevelse =ll följd av en fak=sk eller möjlig vävnadsskada eller

Läs mer

Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl.

Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl. Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl Finansiär: Miljökvalitetsnorm för partiklar i utomhusluft 2005 Årsmedelkoncentrationen

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK STUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK STUDIE 2008-02-13 HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK STUDIE Gun Wingren, Avdelningen för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Hälsouniversitetet, 581

Läs mer

Liv och hälsa i Norrland. Liv och hälsa i Norrland

Liv och hälsa i Norrland. Liv och hälsa i Norrland Liv och hälsa i Norrland Liv och hälsa i Norrland En studie om hälsa och livsvillkor Barn och ungdomars hälsa Rapport 1999:4 1 Om du behöver mer information För innehållet i denna rapport svarar LENNART

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

Kohortstudie av cancersjuklighet och cancerdödlighet hos anställda vid Strömbackaskolan, Piteå 1973-2011

Kohortstudie av cancersjuklighet och cancerdödlighet hos anställda vid Strömbackaskolan, Piteå 1973-2011 Kohortstudie av cancersjuklighet och cancerdödlighet hos anställda vid Strömbackaskolan, Piteå 1973-2011 Bakgrund Strömbackaskolan i Piteå stod färdig 1973. Den består av fem byggnader, förutom huvudbyggnaden

Läs mer

Innehåll. Bullerproblematik ur ett samhällsperspektiv. Är buller ett problem? Omfattning i samhället. Hälsoeffekter av buller

Innehåll. Bullerproblematik ur ett samhällsperspektiv. Är buller ett problem? Omfattning i samhället. Hälsoeffekter av buller Innehåll Bullerproblematik ur ett samhällsperspektiv - Hälsoeffekter av omgivningsbuller Mats Rosenlund Arbets- och miljömedicin Stockholms läns landsting Exempel på hälsoeffekter av buller Bullerkällor

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Information 2007-09-12 Yrkeshygieniker Hans Kling Bodycote Materials Testing AB Box 1340 581 13 Linköping Tel: 013-169126 ; 0734-189126 E-post: hans.kling@bodycote.com www.bodycote-mt.se Cancer Risk Among

Läs mer

Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor

Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor Erfarenheter från Volvos fabriker i Sverige och vetenskapliga studier av skärvätskeaerosoler. Martin Kurdve, När används skärvätskor Skärvätskor används

Läs mer

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Hilde Brekke, Docent Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition Göteborgs universitet, Sweden Bakgrund I epidemiologiska

Läs mer

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap Organisatoriska och individuella förutsättningar Anders Hansson Svenska hälsopromotionsgruppen Katrin Skagert Institutet för stressmedicin Chefsuppdraget

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Center for Vibration Comfort. www.cvk.se

Center for Vibration Comfort. www.cvk.se Center for Vibration Comfort www.cvk.se Center for Vibration Comfort Verklig miljö Test miljö Vibrationsmätning på människor Vibrationsmätning på material Helkroppsoch Hand-arm Vibrationer Direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv

Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv Mahadeb Sarker Handledare Klas Berlin, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Projektarbete vid

Läs mer

Ragnar Rylander, professor emeritus

Ragnar Rylander, professor emeritus 1 Ragnar Rylander, professor emeritus Göteborgs universitet Box 414,, 405 30 Göteborg Fax: 031 825004, Tel: 031 773 3601, e-post: ragnar.rylander@envmed.gu.se Advokatfirman Åberg och Salmi Box 3095 111

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Mätning och riskbedömning med avseende på bensen i kontorslokaler

Mätning och riskbedömning med avseende på bensen i kontorslokaler Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 134 Mätning och riskbedömning med avseende på bensen i kontorslokaler Magnus Åkerström, yrkeshygieniker

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su. Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning Temablad Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer

Läs mer

Innemiljö i skolor, astma, allergier och sjuka hus symptom (SBS)

Innemiljö i skolor, astma, allergier och sjuka hus symptom (SBS) Innemiljö i skolor, astma, allergier och sjuka hus symptom (SBS) Dan Norbäck E-mail: dan.norback@medsci.uu.se Skolmiljöstudier i andra länder EU-studier (HESE, HESEINT, SINPHONIE) Mätstudie på Island Tvärsnittstudier

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Upprepade mätningar och tidsberoende analyser Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Innehåll Stort område Simpsons paradox En mätning per individ Flera mätningar per individ Flera

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Rapport 2014-01-15 Inomhusklimatet i i Stockholm Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Hur kan man förbättra ljudmiljön på arbetsplatsen och vilken betydelse har det för personalens välmående?

Hur kan man förbättra ljudmiljön på arbetsplatsen och vilken betydelse har det för personalens välmående? Hur kan man förbättra ljudmiljön på arbetsplatsen och vilken betydelse har det för personalens välmående? - Med fokus på pedagogiska arbetsmiljöer Fredrik Umeå Universitet Sjödin Institutionen för för

Läs mer

ARBETSRELATERADE BESVÄR HOS TANDLÄKARE

ARBETSRELATERADE BESVÄR HOS TANDLÄKARE ARBETSRELATERADE BESVÄR HOS TANDLÄKARE Thomas Morgardt, spec. allm.med. Villa Qrera, Marierovägen 1 459 30 Ljungskile 0705 4290 20, thomas@morgardt.se Handledare: leg. psykolog Linda Nordling Nilson Projektarbete

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa

Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen Hälsa och ohälsa Mats E. Nilsson (temasamordnare), Docent, Miljöpsykologi, Stockholms Universitet/Karolinska Institutet Gösta Bluhm, Docent,

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Onödig ohälsa Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning Sörmland 2010 Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Resultat Att så många har en funktionsnedsättning Att så många av dessa

Läs mer

Workshop om. Patientutredning vid innemiljöproblem

Workshop om. Patientutredning vid innemiljöproblem Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Workshop om Patientutredning vid innemiljöproblem Ordförande Robert Wålinder Sekreterare Tom Follin SWESIAQ 2005 04 28 I workshopen

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport 2009 Arbets- och miljömedicin Lund Yttrande över exponering för asbest vid sanering i flerfamiljshus Maria Albin Håkan Tinnerberg Yttrande över exponering för asbest vid sanering i flerfamiljshus

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se Lisa Berg PhD, forskare vid CHESS lisa.berg@chess.su.se Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Lösningen på problemen med sjuka hus

Lösningen på problemen med sjuka hus Lösningen på problemen med sjuka hus Med Genano 310 kan man rena inomhusluften från föroreningar, (toxiner som skapats av mögel, bakterier, lättflyktiga ämnen etc.), som ofta leder till symtom och sjukdomar.

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

12. Behov av framtida forskning

12. Behov av framtida forskning 12. Behov av framtida forskning Som framgår av denna rapport är forskningen om sjukfrånvaro både vad gäller orsaker till sjukfrånvaro, vad som påverkar hur snabbt en sjukskriven person återgår i arbete,

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen

Läs mer

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor.

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Högstadieenkäten Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Totalt ser man en viss överfrekvens av klagomål på hög och varierande

Läs mer

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Laura Hartman Försäkringskassan 18 maj Mobiliseringsinitiativet för att förebygga sjukfrånvaro Maj 2015 Sida 1 Stor variation i sjukfrånvaro över tid - förklaras

Läs mer

Miljömedicin för en hållbar utveckling. En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet

Miljömedicin för en hållbar utveckling. En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet Miljömedicin för en hållbar utveckling En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer