N JLAqKqTAN. ree6. " dmq#imq rc NK. s I DETTA NUMMER: sid. Rubrik. Redaktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N JLAqKqTAN. ree6. " dmq#imq rc NK. s I DETTA NUMMER: sid. Rubrik. Redaktionen"

Transkript

1 N JLAqKqTAN mdmmu JqNil ree6 sven JKA JLAqmqrnnöKDzuNDET " dmq#imq rc NK. s I DETTA NUMMER: Rubrik sid Riktlinjer och mål Avgående ordforonden hor ordet Tilltrödonde ordföronden hor ordet SS F:s verkso m hetsinriktnin g 6 Försoksodling somt jordströmmors inverkon 6 Reds. Hörnq 7 Slogruteskolqn: Ekvotion med oköndo storheter Slogruteskolon: Erforenh. kring ett domoningsbygge B-9 I Fronssons boklisto del l. r0 slogruto. onvöndo Debottforum: Okult hondling,l0 Debottforum: Getter och Får il Arbetsgruppen för forskning och utbildning Skogen påverkos ov de geopotogeno energifölten 12 r3 Mörners upprop t3-15 Slogruteforskning r6 Verksq m hetsberöttelse 17 Slogruto på lotin Problem hr, åli, ria#bm ep---ella Till mötet i Siljansnäs kommdr lnterniverkan på oss andligen - ett fakffqnssim som det är svårt att blunda Ordlissr- )et är min förhoppning att dessa.ntressen kommer att tillgodoses även utan mig som ordförande med föredrag och övningar. Annars är risken stor för en splittring av slagruteförbundet om terapeuter med "kanalkänsla" inte får sitt Redaktionen Ansvarig utgivare: Benny Korlsson Horstigen Tronemo iel l4 lystmäte tillgodosett. Den tolerans mot oliktänkande som vuxit fram under min tid är en förutsättning för ett ena förbund. Visst har det kostat på ibland att ena stridande. Det finns inget rätt eller fel när det att soka svaren med slagrute- Layout, utskrifter och samordning: Henrik Söderlund Norrlondsgoton Uppsol<: Tel.0l gäller -_ -- J---'-.1=-= ara -----J'-au-:--llertrog t-- - i I I-asse Martinsson - Många verma försommarhäls- denna kloka man från Äl.'d"l.n som en gång invigde mig i slagrutekonsten och som hjälpt så många fler i svåra situationer. Han är en pärla - ett nutida helgon. Vi ses säkert på slagrutemöten framöver. Uwecklingsmässigt har Du inte råd att rnissa dessa underbara sammankomster. Jag har det inte! ningar

2 sid 2 Riktlinier och mål Styrelse och medlemmar bör sträva efter att. Göra slagrutekonsten känd och erkänd samt föra den vidare. Demonstrera och lära ut hur man kan använda slagruta, pekare, pendel, ffirghjul mm. för att söka vetten, mineraler, spåra förlorade obiekt, geofysisk undersökning (linjer, rutnät, jordstrålning mm.) och arkeologisli gndersökning. Försöka påverka etablerad vetenskap, enskilda personer och myndigheter, framför allt inom miljö och hälsovård. Poängtera att man inte bygger tex. skolor, daghem, sjukhem över bergsprickor och att man tar hänsyn till kraftledningar, ställverk och liknande. Upplysa om att vid bebyggelse hänsyn även bör tas till kraftiga skadliga energif,ilt, Curry- och Hartmanlinjer, vattenådror, lokal jordstrålning mm. Informera om att man på gamla antika platser, som domarringar, stensättningar, graver gamla kyrkor etc. får slagruteresponser från energimönster och att försöka väcka intresse för dessa och om möjligt försöka förstå våra förfäders syften med dem. Leylines: Pekore: Pendel: Poloritet: Slogruto: Sprickzon: Stözon: Vöxelströmsfölt: Y-klyko: Styrelsen: tr-gar SpecnTI,, Å*" n f" tta nd e b Jlre p p för tex. Curry- o, sprickzoner. Benämning för "jordstrålningslinjer" som sammå varandra. Tunna L-formade vinkelpinnar av metall. Vanligtsvis en tunn tråd eller kedja med någon for material. På Curry- och Hartmankryss kan både medsols oc registreras. Detta benämns positiv respektive negat Denna polaritet kan även växla med bestämd tidsi Smal Y-formad grenklyka eller något med motsvat Sprickbildningar i berggrunden som kan detekter: En yta där jordstrålningsfenomen påverkar olika 1 Vanligen ett "jordstrålnincsfenomen" som löoet " båda sidor om en, samma frekvens' 5'rnmölon och medlemsinbetolning: Ett annat ord för logruteförbundets postgironr Ledamot Olov Johansson Lysingsvägen Vdstervik Tel L9

3 sid 3 Avgående ordföranden har ordet ov lr6ne Djörv För sista gången tar jag tillfället i akt att skriva under denna rubrik - eftersom jag avgick som ordfii rande vid årsmötet i Axvalla den 18 maj. Ett stort tack till alla slagruteintresserade som jag har haft kontakt med under dessa 3 år 1ag har haft nöjet att få leda denna verksamhet. Under de 5 årsmötena jag aktivt deltagit vid har uwecklingen gått mot ökat inflytande för deltagande medlemmar vid årsmötet. Visst finns önskemål om att få ut verksamhetsberättelse och kassarapport med balansrdkning ut till alla medlemmar. Lugn bara - det är vår nitiske revisor som nu har övertagit ordförandeskapet. Sven Lind kommer säkert att arbeta för ökat inflytande i vår förening. Sven har under många år, med intresse och värdefulla råd, följt styrelsearbetet. Han är pensionerad civilingenjör inom elektronik och har verkat för att dokumentera de slagruteundersökningar som är gjorda och stimulera forskningen på flera områden. Sven har - tycks det - både tid, kraft och ambition ett klara ordförandeskapet och skall leda den forskningsgrupp som ska syssla med dy- likt. Egons fond som kom till -93 för att hedra Egon Petterssons flitiga insamlande av pengar till Slagruteför- bundet. Han har säkert bidragit med 800/o av de nära kronor som fanns på kontot när jag lämnande över bankboken till Sven. Under mötet kom ytterligare kronor, varav hälften vid en spontan insamling. Dessa pengar ska nu användas till forskning och utbildning. En och annan minnesgåva till aktiva medlemmar som går bort hoppas vi de också skall räcka till. Många har på olika sätt beklagat min avgång som ordförande. Tack för alla uppskattande ord iag fitt. " Den tolerons mot oliktönkonde som vuxit from under min tid ör en förutsöttning for ett enot förbund.. " Nu är det för någon annan Så måste det bli med dags att dra lasset. ideella uppdrag som kräver stora insatser. Dessutom står slagruteförbundet inför en kursändring nu och Sven är bättre rustad för den vetenskapliga delen. Själv har jag öppnat upp för den andliga uwecklingen som ofta blir följden av flitig slagrutehantering. Man förbättrar sin inruition och litar mer till den hjälp man får upprfrån. De nya energierna som "drabbat" oss med olika mellan- rum har alla haft sin speciella påverkan på oss andligen - ett fak- tum som det är svårt att blunda för. Det är min förhoppning att dessa intressen kommer att tillgodoses även utan mig som ordförande med föredrag och övningar. Annars är risken stor för en splittring av slagruteförbundet om terapeuter med "kanalkänsla" inte får sitt lystmäte tillgodosett. Den tolerans mot oliktänkande som vuxit fram under min tid är en förutsättning för ett ena förbund. Visst har det kostat på ibland att ena stridande. Det finns inget rätt eller fel när det gäller att söka svaren med slagrutefenomenet, antingen det gäller auraseende eller mätning. Hur våra kroppar reagerar på leylinjer eller pulserande iordströmmar vore intressant att vete mer om. Nog St4qRqT6N sls6a till sådant i forna Egypten, när det gäller att återerövra fördold kunskap. På detta område är det svårt med konventionell forskning. Om vi nu får utslag för jordlinjer med slagruta, pendel, pekände man kare eller bara hände rna dr det inte heller fel att se linjerna i årger eller höra toner. Vr är alla olika men vi kan stimulera varandra till ökad känslighet och pröva nya varseblivningar. Det är detta vi har våra möten till - tänk på det ni alla som inte har prioriterat dem. Vi lär varandra och det finns en enorm kunskap förborgad hos våra medlemmar. Att ha en föredragshållare som inte vet vad en Hartmanlinje är - och kanske inte ens är intresserad av att veta dylikt - känns rätt meningslöst. Det finns både astronomer och arkeologer som tagit till sig vårt synsätt - de kan nog ge mycket mer vid sina föredrag. Till mötet i Siljansnäs kommer Lasse Martinsson - denna kloka man från Äl'ttd"l.tt som en gång invigde mig i slagrutekonsten och som hjälpt så många fler i svåra situationer. Han är en pärla - ett nutide helgon. Vi ses säkert på slagrutemöten framöver. Uwecklingsmässigt har Du inte råd att rnissa dessa underbara sammankomster. Jag har det inte! Många varma försommarhäls- ningar rv'- -/. 'Jfiazz b/%'e /

4 Tillträdande ordföranden har ordet ov Sven Lind Ärsmötet 1996 hölls På Axvalla Folkhögskola under Kristi Himmelsftrdshelgen. Det bjöd På ett omväxlande slagruteprogram med blandade utomhus- och inomhusaktiviteter men hölls under ett uruselt väder. Arrangörerna hade lyckats blanda utbildning för nybörjare med spännande information,in a. -., irf"ttt" På ett underhållande sätt, vilket de har all heder av. Jag blev vald till ny ordförande efier Iråne Djärv, som beslutat att avgå efter 3.5 års arbete med att l.da förbundet. Detta har hon gjort med stort intresse och har I"g, tt.t mycket arbete På förbundjt. Hon har också visat Prov På god organisationsförmåga, något Iorn ui to* har besökt förbundets års- "llt och höstmöten har kunnat njuta av. Hon äger också en god portion nyfikenhet, vilket är iaa.'attdig, för att orka ägna så mycket tid åt fenomenet Slagruta' Tack Iråne för allt du har bidragit med under dessa år till allas vår glädje! Vem är då iag? Jag ar civilingenjör i elektronik' tt"t arbetat under hela min "Å verksamma tid med uweckling och marknadsföring av avancerad elektronisk utrustning inom industrin' Numera ät iag Pensionerad från detta arbete och har mera tid för mina hobbys, till vilka slagrutearbete hör. Jagher också hållit en del slagrutekurier och föredrag i K"ilskog" där jag bor och i Karl-,t"d o.h Örebro. Jag delar med mig av mina personliga upp-täckter därför attiagtror att allt sökande -Jos or ov den i,? ;:l*::tå'h:j'l,l,i"ol ".n upffottninsen "i ::f i :"ff1;':,:t]i1 Tllä'i1; vi skoll ogno oss of nu bestämma vilken kurs arbetet slosruton och de ilff:il5i'1j';/lå,1'd;,i'l enefgief SOm lig- ai il"grut"" och de energier som ser ooroä oåit';'.',:*ix" i'iå.itill:l,,:: kel f unktion.. " inbegriper en skvldighet ått ut- å;':tl;" vill iag ö'ska er alla en byta erfarenheter med andra'- 'trn sommar med månge nye del av glädjen att lära srg nägot är.in.r"nde "iu"nä. slagruteupplevelser. nytt ligger också i förm-ånen att Skriv ner vad ni finner. Var och en kunna sprida dessa kunskaper trll uppmanas att dokumenterå sinå och skicka andra' 'lairutte'f"renheter Posten som ordförande är inget gäina kopia på dessa till arbetssom jag har strävat efter. Jag blev [-pp.n för Forskning och Utbildväldigi överraskad men kände ning' mig åmtidigt hedrad när jag fick fråian om jag ville ta över ord- Vänliga hälsningar foåndeskapet. Jag vågade tacka ja : ixtjä11;n*:yll; till detta tr.k urt. att jag har fullt /l medlemmar, som lägger ner ett mycket stort, helhiärtat och osjälviskt arbete för SSF. Nya medlemmar O.t at glädjande att antalet medlemmaii SSF ökar. Nu är vi fler än 500 stycken. Jag hälsar alla nytillkomna hjärtligt välkomna' Man behöver inte vara duktig i slagrutekonsten för att vara medlem i SSF. Det räcker med att man är intresserad. KunskaPen kommer så småningom' Ju mer man över sig, desto duktigare blir man' Gå må slagrutan varie dag och helst flera gånger varje dag' Ha alltid en slagruta På er' H"* MP' Sven Lind Ordf. I I StAqKqTAH s/e6 L -

5 sid 5 SSF:s verksamhetsinriktning ov Sven Lind Vi lever i en tid med stora och snabba förändringar. Nya tankar slår rot i samhället och intresset för slagruta ökar snabbt. Människornas medvetenhet ökar markant, vilket började redan omkring 1950 tror jeg- Medvetenhet och intuition kommer troligen att fortsätta att öka även under de kommande 50 åren. Jag tänker på detta eftersom slagrutans funktion bygger på en mental process, vilket gör att människor börjar bli mer öppna för denna förmåga. I grund och botten har alla människor förmåga att gå med slagruta. När vi nu har ett så rörligt intellektuellt liv, är det väsentligt att lägga fast vad vi skall ägna oss ät. Jag ä,r av den uppfattning att Svenska Slagruteförbundet skall ägna sig åt slagrutan och sådant som går att mäta.med den, dvs. de energier som ligger bakom slagrutefunktio nen. Denna inriktning stämmer också med förbundets stadgar som säger att: Andamålet med forbundet är att sdmmanfora suenska rutgängare och underlätta deras erfaren he tsutbl te, liksom att underlätta forskn ing kring slagrutefenomenet sarnt att i öurigt frä*ja slagratekonsten. Vi skall inte inom förbundets ram pyssla med andra spännande me derna företeelser som man kan finna tex. inom New Age-rörelsen, även om det kan kännas lockande. Sådant får den intresserade syssla med på sitt håll, och han kan säkert hitta föreningar där sådana intressen tas om hand. Men här i SSF måste vi begränsa oss till vad stadgarna anger. Men ämnet "Vört orbete mot mercio bör dörför pröglos ov öterhållsomhet, vederhöftighet och en könslo för rött ooo nivö pö nyheten.. " slagruta är är fantastiskt stort, så det är ingen risk att vi blir utan arbete. Ju längre man tränger in i ämnet desto större ser man att det är. Det ursprungliga intresset för vetten finns självfallet kvar, men är numera endast en mindre del av hela området. Självklart kan det vara svårt ibland att dra gränser, för området växer och ämnen går i varandra. Det är glädjande att konstatera ett vi är på väg ut ur anonymiteten. Var och en av oss kan bidraga till detta genom att våga prata om ämnet med sina kamrater och visa hur det fungerar. Men ju mer vi syns i samhället, desto fler motståndare får vi också. Därför är det viktigt att vi har ordentligt på fötterna när vi yttrar oss offentligt, dvs. ju mer vi kan underbygg" våra argument med dokumenterade undersökningsresultat, desto bättre kan vi slå tillbaka när vi angrips och desto mindre blir risken att vi sprider ett löjes skirnmer kring slagrutefunktionen. Vårt arbete mot media bor dlrfor präglas av återhållsamhet, vederhäftighet och en känsla för rätt nivå på nyheten. Alla är inte mogna att ta del av de mest krävande nyheterna. Vid förra årsmö tet fick jag i uppdrag att bilda en arbetsgrupp, som skulle: - Arbeta för att få slagrutefenomenet officiellt erkänt samhället. - Samla och systematisera allt slagrutekunnande inom forbundet. Som ett led i detta uppdrag har jag under året tagit kontakt med Stockholms Universitet, docent Nils Axel Mömer vid institutionen för paleogeofrsik. Han har på sinfritid hållit kurser i slagruta men har genom sin ställning som do cent vid universitetet låtit höra av sig i media. Vi har funnit ett ömsesidigt intresse av att sterta ett semarbete. SSF kan tjäna på detta genom att vi blir mer kända i Sverige och Mörner kan tjäna på detta genom att vi genom vår mångfald kan få en vederhäftig statistik över erkänd inom forskarvärlden, vilket är ett gemensamt mål. Se mera om detta under rubriken Mörners upp- rop- Under årsmötet i Axvalla formerades åven Arbetsgruppen f)r Forskning ocb Utbildning som har till uppgift att skapa en gemensam faktabas och vokabulär om jordstrålning och slagruta. En utförligare beskrivning av denna grupp finns på annan plats i denna tidning. FTSLAERqTAN5/96T=_---

6 Jag har under många år studerat natur och mark med hjälp av slagruta. Detta inkluderar allt från mossor, lavar, träd och odlade växter. Trädens olika växtsätt samt dess påverken ev olika jordströmmar. Djurens beteende i förhållande till de olika jordströmmarna' På grund av dessa studier har jag sett ett samband mellan odlade växter samt fruktträd hur de har påverkats av iordströmmarna i marken. Jaghar funnit klara indikationer i min försöksodling av grönsaker' Denna odling passeras av två parallella kraftiga iordströmmar i marken. Dessa iordströmmar har olika frekvensområden. Den ena är lågfrekvent och den andre har en hö gre frekvens. I den riktning som jordströmmen går framgår det att odlade grönsaker samt tallar har delat sig vid roten. Det har framkommit vid mina studier att olika Försöksodling samt iordströmmars inverkan ov Gunnor Nor6n " Desso rotstommor vrider sig scrmt ott nedre delen ov roten tvinnor sig som ett rep..." växter får olika växtresultat. Exempelvis gurkan växer inte alls bra pga. att jordströmmen kyler rotsystemet och På grund av detta hämmas tillväxten av gurkan' Då gurkan växer bäst i värme. Rödbetor får ofta kräftsvulstliknande utväxter i Ytan som gör att den ser oaptitlig ut. Morötter växer förhåilandevis bra och blir som regel kraftiga i stammen samt vid enstaka ex. uppstår wå till fyra rotståmmar. Dessa rotstemmar vrider sig samt att nedre delen av roten tvinnar sig som ett rep' Po tatisplantan bildade en Potatis knöl i varje bladveck där den största var ca. 6 cm. Under jorden fanns det dock några Ynkliga enstaka exemplar. Vid förfrågan hos Trädgårdsförsök vid Ultuna Lantbruksuniversitet i Uppsala har jag erhållit svaret: " - det förekommer i bland att det bildas potatis På detta sätt" Som om detta vore ett sätt för potatisen att kunna reproducera sig. Det växte flera sådana plantor med fruktbildning bladvecken' I år kommer iag att ha en försöksodling och vid denna odling skall jag utröna om förekomsten ev jordströmmar påverkar växtresultatet eller ei. Först efter detta kommer jag att göra en avstörning vid det aktuella området för att se om resultatet kan ändras med en sådan metod. Glädjande nog har vi fått in både många och intressanta artiklar till det här numret - och som sig bör vid ordförandeskiften - kan vi också skönja nya tongångar för förbundets framtid. Vi tackar därför Ir ne Diärv för hennes smittande engagemang och energifulla insatser under de här åren och välkomner en inspirerande och mycket ambitiös och duglig Sven Lind till ordförandeposten. Mörners upprop ser iag med förhoppning emot då det skulle kunna föra förbundet ytterliggare Reds. Flörna ov H Söderlund ett steg fram i ljuset- Där skulle vi få en större möjlighet att göra oss hörda även i officiella såmmanhang. Så hörsamma Mörner! Medlemmar har hört av sig med önskan om olika artiklar i tidningen. Är det någon som skulle kunna skriva något kring nedanstående rubriker så var så goda! - Länka av jordströmmar med järnspett. - Gör din egen slagruta. (mått, material osv.) - Anlägg din egen domarring (mått, placering osv.) - _lsiaerqtah sts6l- - Faktareferenser till gjorda undersökningar som bevisar slagrutans funktion vid ex. Yattenletning' Något av dessa önskningar kommer kanske i vår nyupprättade "slagruteskola" redan i det här numret. Som tidigare segts är det Era insändare som gör tidningen till vad den är, så ligg i och tappa inte taget! Reclaktionen önskar en trealig oclt aarnt slagrutesontnnr!

7 sid "SLAAKETESKOLAN 7 tr Ekvation med okända storheter ov Björn Lindblom Efter ett antal år av petande med slagrutan kan man fundera över om dessa osynliga ftlt över huvudtaget existerar. Med några enkla exempel vill jag visa att både slagrute reaktion och jordstrålningsfilt kan bekräftas, dock ännu ej vetenskapligt. Känna skillnad Slagrutans reaktion är en stor upplevelse för nybörjaren, men är än mer oerhörd då denne inser sin förmåga att särskilja olika sorters energifilt" Vid sockerkaksbaket är det självklart att hämta mjölpåsen istället för havregrynen eller något annat. Det vill säga om manär atn vid kökets värld. Den ovene sockerbagaren blir tvungen att studera ett recept för att få en ätbar kaka ur ugnen. I slagrutans receptsemling ingår bla. en kompass som används för att urskilja de vanligaste gitternäten. Efter en del träning klarar man sig utan ett känna till väderstrecken, men i början är redskapet viktigt. Att finna elfält med klykan Fältens existens är inte bevisade med något registrerbart instrument och likadant är det med slagrutereaktionen. Ekvationen blir svår att lösa med wå okända storheter. Således byter vi ut jordstrålning mot ett elektromagnetiskt filt. Det är mätbart med en elektromagnetisk mätare som mäter i enheten Tesla (T). Ofta ser man värdet skrivet i miljondelar (pt). Alla apperater anslutna till det elektriska nätet avger mer eller mindre magnetfält. Med de elektromagnetiska f,iltens "...Nu skall Du med slag rutans hjälp av- göra om det finns ett mag netfält den utanför uppsatta skär- men" nande gömma-nyckel-lek för bevisade existens som bakgrund följer här en enkel övning som ger svaret om klykans dragning är fantasi eller verklighet:. Anslut en liten transformator till ett atigguttag (finns ofta tillsammans med trådlösa telefoner mm.).. Närma dig trafon med kfuka eller I tanken bar du koncentrationen lagd på attfnna ett ewit någonstdns utanf)r trafon. o Det sökta filtets lttre gränser detekteras då. med ditt instrument.. Dölj nu aägguttaget med en sktirm pekare. material t u PaPP. Sfuirmen ställes helt nära aägguttaget så att du fortfarande kan fuinna det aa ickejedande yttre fiiltet.. Gå ut ur rummet och låt en dnndn person bestämma om trafon skall aara isatt i aäguttaget eller ej. Denne liimn ar direfter rumrne t.. Nu skall du med slagrutans bjålp aagora orn det fnns ett magnetfilt utanfor den uppsatta skärmen. oi rummet bör också fnnas kontrollant ouetandes om trafons Iägenbet. Denne noterar ocb om det lyckas vill säga! Fältets storlek kan stämmes av med en billig mätare, s k Elfix. Den elöverkänslige bör ei ge sig i kast med denna övning, utan kan i stället prova "PSl-spåret" för att öka självkänslan. Det är en spän- ditt en be' resultat, jämfor sedan ufallet med aerklig beten. Transformatorer är lämpliga eftersom de avger ett förhållandevis kraftigt megnetflilt. Ovningar av det här slaget ger slagrutegångeren en betydligt ökad självsäkerhet på sitt gebit, \ruxne som kommer att beskrivas i ett kommande nummer av "Slagrutan". Känslighet ftir energier Jordstrålningsfilten är en siälvklarhet för många slagrutegångare. För dessa finns ingen anledning till vetenskaplig bevisföring. Men visst vore det en höjdpunkt att få jordstrålningsfenomenet bekräftat. An så länge får vi nöja oss med att se verkan av f,ilten. Det är påtagbart att studera påverkan på växtligheten. Anders von Stockenströms undersökning av ett skogsbestånd av cirka 100 träd ger en tydlig indikation på de 25åriga granarnas hälsa i förhållande till curry- och hartmannfilten. Undersökningar med slagruta i bo städer brukar inte sällan resultera i sängförflyttningar. Av dessa är det små bams beteendeförändringar som intresserar mig mest. Mamman till en 7-månaders baby fick höra talas om iordstrålning och berättade då om barnets sömnproblem. Jaglärde henne hjälpligt ett ta ut currff,ilten med slagrutan. Och se! Efter några veckor träffade j^g henne på ICA-parkeringen. Hon hade funnit en korspunkt i babyns huvudgärd. Sängen flyttades och flickan sov helt lugnt från första natten. KorsPunkten har venfierats av andre slagrutegångere. forts.

8 "SLAAKqTESKOLAN tr forts. helt lugnt från första natten. Korspunkten har verifierats av andre slagrutegångare. En bekant till mig hjälper elöverkänsliga i ett intressant projekt. Vid ett tillfälle informerade han om slagruta, energifilt och dess påverkan. Han pekade även ut currykorsen i lokalen. Samstämmigt berdttade då åhörarna att dessa pletser känner de redan av som ytterst obehagliga, och kan definitivt ej vistas där. Man frågar sig om dessa drabbade människor erhållit en känslighet för energi i allmännhet, likt våra föfider. "...IJnder de &zgar som foljde åt ai lökar, rotknölar och andra grönsaker som aäxte under jord ocb liknade potatis ocb jams. Aboriginerna kunde fnna de aiater som aar färdiga att skördas atan att dra upp dem ar marken. Deforde bänderna öaer aäxten och sa: "Den bär är På tilluiat, men inte J?irdig än", eller']4 den bär är mogen". AIla stjålknr såg lika' dana ut i mina ögon, så när jag bade dragit upp åtskiiltga och fått se dem planteras igen, ryckrc jag det var btist att aänta tilk jag blea tilkagd ailka jag kunde dra upp. De f)rklarade att alla människor har en naturlig formåga att leta med slagruta' Eftersom mitt samhälle inte uppmuntrar människor att fussna på sin intuition ocb till och med rynkar På näsan ocb tjtcker att sådant är öaernaturligt, kanske till ocb med ont, måste jag tränas att görd det som for dem är naturligt. De llckada till slut lära mig slagratetekniken." (Marlo Morgan - BudskaPfrån andra sidan) Erfarenheter kring ett domarringsbygge qv Ernst ThYsell Vad gör man med 17 femtonåringar, fyra 250 kg stenar och siagrutor? Jo, man bygger en domarring. Min wekan gällde om tillräckligt många kunde lära sig slagrutetekniken för att entusiasmen skulle finnas och skulle ungdomarna vara uthålliga nog ett utan mg derna hjälpmedel flytta och resa stenarna. Efter fyra timmars träning kunde samtliga finna Currylinjerna. Ungdomarna delades in i tre grupper och varje grupp fick göra sin egen karta med Curry inritat. Till min förvåning stämde allas kartor. För säkerhets skull giordes försöket om på ett nytt område och det stämde igen. Vissa av ungdomarna visade förvåning och andra var rätt likgiltiga. Vi enades om att resa stenarna i hörnen av den rute som fyra Cvrylinyer bildar, alltså i fyra Currykryss. Första försöket att flytta stenarna misslycka des helt. Efter lite studier hur man gjorde förr och insamlande av plankor, spett, rullar, rep och lite annat så började kolosserna ge med sig och en stark entusiasm spred sig. Kanske har vi här lösningen på megalitbyggande- Ungdomarna tyckte att det var jätteroligt och ville ha större stenar. Det som hämmade farten lite var mina försiktighetsåtgärder. J^g ville inte att de skulle få klämskador. Då jag, när allt var klart, påstod att det kanske hänt något som de kunde registrera med slagrutans hjälp var intresset inte stort. Men då första tjej fann ett nytt mönster steg tempereturen snabbt. Gruppen höll inne med vad de funnit och de andra wå gmpperna fick göra oberoende kartor. Alla tre grupper fick semma resultat. Vissa elever fick endast "ringen" och andra bara "korset" men hälften kände både - ast4qrqt4l'l 5l e6,--* ring och kors. Vi tyckte alla detta var märkligt. Vi hade sedan en stor invigningsfest som satte spår i lokalpress och lokal-w. Det sista pga. att Svenska Kyrkan var orolig över att ungdomarna leddes in i gamla hedniska religioner. Intressanta debatter följde. Jag ville göra en bild av fenomenet och misslyckades. Men efter kontakt med en CAD-sPecialist lyckades vi åstadkomma en hygglig bild. Men stenarna kunde inte komma med på ett fint sätt. Efter kontakt med en skånsk arkitekt så lyckades vi till slut få fram en bild som rätt hyggligt återgav slagruteverkligheten. När 1ag till slut förstoret upp bilden till 1 x 1 meter och gjort Curryväggarna blå och korset och cylinderna röd och stenarna grå så blev det en rätt anslående bild. Efter vad iag vet är detta den första bild som gjorts På forts. _l

9 forts. på detta sätt. Datorn fick uppdraget att rita 10 meter upp från marken. Här har vi inte gyort några mätningar. Bilden är alltså inte säker mer än 1, - 2 meter över marken. Kanske är det ingen cylinder utan en kupa. Det är svårt att mäta låntt över marken utan att få in nya störande ställningar. Men planer finns att gå vidare med projektet. Några elever får olika utslag med slagrutan för Curry och korscirkel. Är det ett argument för att det rör sig om frekvenser? Bilden visar domarringen utifrån. CAD-ritare: Hans Nyberg Arkitekc Göran Nilsson Arrangör: ErnstThysell Boklista del 1. ov Per-Uno Fronsson ltttrol, Dca, Jordstrålnlng, håira och forltldl vetasör, f99t. lyt$llgt trlrrctarslapliga botförenlng, por 305?, 6ll 03 xtlröptng.lsbll ?2-2-5 Itt gl md rllgrutr, ttt håua vatteaådror, lleltrongnctlela fåit, rör, kablar, sprlclor, grottor, gttlrraltu, rgrr!, tural runt etenblock..,, lordrtrlhhg och hllra, Xultplatser - kraftplateer, ljrlor, toraborgrr, stcnålderne negallt-terpet, flaggrlftu, trojoborgrr, akeppgaåttnlngar, [ellg froretrl,... [rttror, Dil och Groth, lr[e. Uppla kulte. lg86. Peltonen, T.E. Jordrtrålnlng son sjukdoreorsah, 19?8, Jyvåokyläoså, FtnIaud. Förlrg: Prlara. prchlm, iltho. 0eoblologlrchra llnlllgre auf den il ncbe!. 19?7. tbrfrhrungu rlueu rutengåagerlu, 0ktnt år. lrl böcler utglrn! I Osterrtke. Iullton, Ultr och John. Tre böclcr i rlorilpuls.-eerlan. lörlag: [rrlltsdr bohhlldsl, Sköv0e. tlnar (rndut? lvar) I ilyköptug (re oval) f.n, fordpulr, flderlrg gåtfulla trafl ftorfornt, lfiunden rltt lllistserarl, l?8 rld. I8B[ 9l'9? , lldernar gåtfrllr kraftgtröuar, tropgrrtrldm, Vårr föntr gehre. Peniteln, Pendalvlrdea. tlrurtcncn, PulrvltIl0g, Pulg-lorner, lurdjursnr hstllkt, Drtttlg eller ej?, Från vllket hålt houer frl!u?, ltenerperlrent, lrtterlet i Brakeluod, Iraftflltrt I llorrr Lunöby, Kraft ur vladån, kraft ur lor0en, tilnsn och Jordgulaen, Pulo-vrriatloner, trorrulrlolor, ltn och Yang, Det ktuoeleka ohtogrmat, lolaru, leallng, Brotsåldergtraft,.,. Stenrlng, fldernae glönda kunahap. l9lb, 192 sld, llb, rikl.ili. storforuat. IgBt{ gt-9?0660-?-9. Stelrlng, llyrotnag beallghet, Englanrtrroun, $plrllen, Bur furgcrar pendeln?, Rartpendltng, Verhllghet ellrt fantast, [ologrannet, PuIrJrlt, t(rlgtrllen del flol, Reraa tlll lr[nu!, Labyrintea I Grebbertrd, Generatorn, l{ord och Syrlpol, Uåaförnörlels n, Jo!storn,... GlIl, råra ftders Jord,l99l. 121 rld, tnb, rlll.ill, Itorfonrt. ISBII 9l Jortlelr glörrlr caergler, Stelpuls, BIoraaraIIcn - forltldr lrrftceatrul?, l{egrlltgrayens heullghet, Ovcrrnhllgca rtd tle Btenat, leudeln 8lsur, Yltttgt vtlja rttt alngplats, Pulger, etrltrr och behanilllag,... EIorgvlrt Iarr. Stanllderegeoletrl - avanceraits borllatlgrr brlol gåaggrtfterna på latbygdel, Ylrtcrgötlru0. ll!!e I Nyköptng (re ovaa). lrrftca fråa Jorileu, KORfilf-serisn: Det oförllullgr. ISBll 9l-?02{ Stenråttalngar, Bglptolr ryrterler, leyllnjer, ilazea, tnerltas otllr, Ilrtrlptloacrna I Glartoabury, De orynllgr IlnJerlr I llrtm. llcsr0llcr, Ihord. Jordrtrllnlog, vår hllrr och vlr hlttr. ISBI l Flnns t ltylöplng (ge orrn). På JaIt red rinkalpehare och konpaes, Forunlnnea och luulapra.or Jordrtrållfg, IEkttagelser av djurs Fttflflh; 1l lortbttålttag, Jordrtrllntrg och ttrttr, ilrr bortl0rr förr och 0u, K!! cn fclrktlg placcrllg rr rlngrn gc ohllrr?, Vad er Jordrtrålntag? Hndgrel, llo. $und hålaa - genon att l.äka autldear rlntljö. Prollog, pl 20?,8-?90 3{ StlJanonåe. I88[ 91-9? l sld, lrågor or btofllt, avetoratng, rtdon, lr ali strålultg av ourlo?, l(rn 0u förllrn bur neutnllaering eller avrtörnlng på ott lurterlellt glrn tler?, Uur rsåeerar räanlekor aår dc flr vetr rtt du gör avrtörnlng 9l dlrtrna? lrlgor or lrterlal, eleltrlcltet, m, byggnatarlrl, el I hul, sdls,!llrovågrugn, IY, blldlkårn,,.. Blbladh, BörJe; Den ilegrlttlsha Yardea. lorllårnllgrr, JordstrålulngrllaJer, B-nåtet, lo!rh!tne, tlltclrllrr... st4qrt{r4il s/e6

10 "DtrDAffiTFOKqM O Avd. slagruteetik... Ockult handling använda slagrura finns, oclcå -driwna TPohusläningen den 7 okto- het Lber,handladc en artlkel orrr l-rlvs6gnlslare- :som kan en skolklass praktiserande.,angefitreltomsrtavvattenutan slagrutetekniken, vilken i sin atieris vata.. näirrarande oå tur mlrnnade ut i någon slags. den Dlats vaftnrt uootrfldir.. dsns oed brd<trbrytäi -.* Det 6nnr pcrrhc 'rihd.lr* ' rituell 3c! Man kan i sitt stllla slnne - krticka ut'hä*äerna övår en undra vad sko.lan ogenuigen kartaförattlolialiscrdintebaaysslar med, Ar det sådant ra vatteri uian ocksa olia. lärd framtidens elever ska föras in och guld. Här firurssrgän Srimr i? Bohlrslåningens reporter, helsr" koppling titt-io"rdldriilning ellei-magnetisti. (FOrr i tiden användes åven slqsnrta till avslöjande av nedgfåvda antydde helt rlktigt attv*istetskolans undewisning bedrivs i ockultismens gränsland. Det skatter, ävslöjande av olika är mer ån så: anviindande av brott, slagruta är ett klart ockult aauärnskont"v.iiniätötiji ' finns nåeot orsairish sambrulc Slagrutan har sitt ursprungi band möllan förekomat av i Kina cä 2OOO År före Kristus-. vatten och en sla3lruta sompei.' Bruket hårsrammar ur ani- kar ned mot. iordcn. I'sådan misttsk och spiritistisk mitjö kraft att slagrutemannen förfäder- knappat kon halla fast d n. nas arrdar. Aven greker och "Slagrutekonsten'har därromåre anwånde slagruta i ai- för klar karalrtär av spådom, na lredniska riter och sin av- ett ockult brulc Inte för inte med dess d54kan av gudakutt. I dag förekommer har slagruta ofta. kallat* önr bruket av.slågrutan över hela' skekvist. FörinÄganatt hänte. världen-' ra slagruta hör öfte ihop med Helt h:lart,år, att bnrket aw en.iiäskild *ansilgtrlf troi slagruta av_q h till lfungerar". personer, inte gå sållan av mefrå?an är 6ara vaanrf,n :in- äial och klärvoåiant art., foråatlonen- kommer till slagrutehallaren och varför sla- El ibeln varnar starkt lör att Snrta endast fungerar i vissa l-tanvända <lö<ta förcmål för personerlr händer. att sökä ifuernahrrlig ledning; (Eredi- petpå sådana dödating Jacquerod I Schweiz s'krlver: "Slafurutan har alla tecken på år rrid sidan ay slagruta t ei pendel, kdstellkula, vandrando glaa, tneenta bord o s v.) I ockultism." Professor H Devaux i Frankrike har sa6: 'Kristne måste ta oig,tii vara llor. -*l?,rtån 'Mitt folk fråau;l#l6oc* tiu råds och vill hå$ta besked av, sin lstav, ty för den pseudovetönskap, som så anspråksfullt kallas för radiesttresia' (anviindan- an trolöshetens ande har,fört dem vilse. så dtt dei trolös av- de av pendel, slagruta och sta- fåuighcfhar löpt bort från sin Gud.'' r rlctart Blb ln cer var). "Defta är släkt med spirii. tism", såger han, besk d : BeOm slagruta varit en Guds yl'iedrttng örer nägot oarådcj1vårt li9 åka vi etlka pud,cireft i;bön,.intc AÄ om-. fåght{vic;ännat (se hår Jes. 8:lS-20). De krafter ffio,då hörre^r^ ksn irrtc lqd*'i kontålt m'ed är rw,guf rrtsn komrne? ffi n adnethäll;..,. Dot.Anns exempel på sla- gr.utor rom rlagiit.upp i an6il(- tet på tölf Bom håilit dem, sla^ grutor dv. jårn-eom.. blivit glö- gäva hade den säkert om. nämnts i Bibeln. Patriarkema Abraham, Isak och Jakob be- hövde vatten för sina diur. hjordar. AldrignAgonsin ldser vi ått de använde döda föremål för att utfofsks.detta. De bad, trodde på Herren och :Han ledde dem till wattenkållor. - c:rkända vetenil/fångn IVlskspsrnån vainar ltör slagruta och'påvisar att den inte har'någpnisqm helst veten-,,\ lltså: Behöver vi ledning i l{wåra liv ska vi användaäe medel Gud har anvisat: btin och begrundande av Hans ord. Att anvånda datda ting kan fungera på 'kort sikt',, men är pä längre sikt till andligt men för den porcorr 6om Sctrrocder l'bcrlin imenår, att de erqrerim nt med slagruta han. observerat. år. "brivis på ren klårvdajsns".,profesbor A Ander Undstdtm Komminlster, Foss dandc heta,o b -f" v,-aven,dettg y.ks'"11, ckrplif gnirrd, Proferlor C använder dem- Dagens citatl "..det finns exempel på slogrutor som slogit upp ionsiktet på folk som hållit dem, slogrutor ov jörn som blivit glödonde heto osv. Även dettq indikeror ockult bokgrund.." Kommentar överflödig! / Red. Getter och Får - viktiga begrepp att klargöra ov Rolf Logercrontz Här tänker jag mest på de olika medlemsgrupperna som ingår i Svenska slagruteförbundet. 1. Är dem som vill få bort mystik, pseudo och nonsensstämpel på dessinformerat folk; de tillhör Ger gruppen som vill överföra det hela till att gälla som vetenskap (jmf. med magnetism mm.) 2. Utgör gruppen Får som får egna uppenbarelser som förknippar det rb--. hela med en bakomliggande igentlig verklighet som tyr allting i vår relativa verklighet och värld som vi upplever med våra sinnen. Ovan nämnda motsvarar det så kända begreppet "Vdrdsligt och Andligt" (som präglar allting i vår tillvaro). Urgamla primitiva indiånstammar leddes dels av en höv- mennen (en chaman) kom att föra de andliga kunskaperna vidare (och han måste tillhöra gruppen Får : dem som hava öron) allt detta var förutbestämt i tiden innan de ens blev födda. PSI styr allting och med pendel och slagruta kan man indikera sanningen själv som lämnar sitt svar ding som styrde över den relativa verkligheten medans medicin- _ -l st4qkqt4il s/s6a -- l

11 Arbetsgruppen för Forskning och Utbildning ov Sven Lind Ingen kan idag spänna över hela området Slagruta. Ständigt lär sig den flitige slagrutemannen något nytt. Det betyder att här och var inom förbundet finns det isolerade kunskaper som det vore väldigt bra för alla ått ha tillgång till. Ibland pratar vi tyvärr olika språk och emellanät träffer man på id6er som delvis är motsägande. Detta är störande för alla parter, såväl för omvärlden som för våra nyböryare och gamla kämpar. Detta skulle kunna undvikas om vi hade tillgång till en faktabas och en vokubulär som SSF kunde ställa sig bakom. Var och en får neturligtsvis ha sin privata uppfattning och sitt eget språkbrukk, men utåt bör vi ha en enad front. Detta utesluter inte olika metoder för samma mål tex. olika sätt att mäta djupet eller flödet i en vattenåder. För att råda bot på dessa svagheter bildades under årsmötet 1996: Arb etsgruppe n fir F orskning o ch Utbildning. Den har till uppgift att: Skapa en enad uppfattning orn jord strålningens natur ocb slagrutans funktion inom olika områden och sprida dessa kunskdper till öariga medlemmar. Detta skall åstadkommes genom att gruppen skall: - Samla ihop, systematisera och kritiskt granska de kunskaper som finns på olika håll inom SSF. - Utföra diverse försök och mätningar. - Verka för ett enat språkbruk. - Publicera resultaten i "Slagrutan" Gruppen kommer att sammanträda, oftast per telefon och telefax, för att komma till enad uppfattning i de olika sakfrågorna. Planer finns att den skall mötas åtminstone en gång före vintern. Allt som publiceras i gruppens nemn kommer att återspegla gruppens gemensamme uppfattning. Gruppen består för närvarande av följande 7 medlemmar som var och en svarer för insamling av information inom sitt eller sina områden. Alla aktuella slagruteområden har inte getts någon egen rubrik i denna första omgång. CURRY & ÖVRIGT Sven Lind Blomstervägen Karlskoga Tele Fax t 70 LEY-LINES Britt-Marie Lundgren Milomgården Tornarp Blidsberg Tele HEALINGPUNKTER Rune Skarner Västibygattu 42 7so 34 STLJANSNÄS Tele r BERGSSPRICKOR Benny Karlsson Harstigen 4 51,4 35 Tranemo Tele L4 Fax VATTEN Olov Johansson Lysingsvägen Västervik Tele Fax HARTMAN & CHAKRÄNATVERK Henrik Hammargren Stenbergsvä gen L Uppsala Tele JORDSTRÖM Gunilla Wribe Fredrika Brerners väg Falkenberg Tele st qrqtah s/e6 Det or inte boro gruppens egno kunskoper som skoll somlos ihop, uton bidrog önskos från somtligo SSF-ore. Den som hor någon dokumenierod erforenhet inom något område uppmonos vönligen hörmed ott skicko in detto till gruppen för vidqre beorbetning.

12 Skogen påverkas av de geopatogena energif?ilten Anders von Stockenström på Änhammars Gods i Södermanland började som tioåring gå med slagruta tillsammans med sin pappa Bo, som då, i början av 3o-talet, var Jordbruksminister och sedan blev geo"t"ldit"ktör Rir dåvarande Domänstyrelseo. Fadern översatte tyska texter om curry- och hartmannfält och sonen läste mycket om detta och båda var intresserade. ttpappa kände vattenådror men inte jordstråioiog"o. Jag kände båda delarna äch vi hölt på med mätningar några år' Hösten bestämde pappa dock att vi skulle sluta: skogsfolket tycker att vi är så dumna...tt Många år senare och efter inspiration från andra slagrutekunniga har Anders en ulrik kunskap om energifältens påverkan på skogsbeståndet: "tken klarar sig bäst mot joidstrålning, ftirklarar han. Svårast har bok och lind, alm och björk. Grauskogerr som planterades fiir 25 år sedan, har stått orörd sedan dess' Jordmånen, plantkvaliteten och väderftirhållandena är desamma i det lilla området' Här har Aaders mätt hur energiliilten går och hur träden Påverkats. Han visar På en av de två allra spädaste grarrarna' som efter 25 är inte har mer än 4 cm. diameter. Båda dessa granar växer i dubbetkors av curry- och hartmanntyp. Av de 98 andra han mätt har 36 blivit mer än fyra gånger så tjocka och givetvis mycket högre. De har ingen kontakt med några linjer. De 29 näst största träden har kontakt endast med ett hartmannfält. ttdet gör att man undrar. Men när jag nu visar det här ftir skogsfolk kan de inte säga emot mig.tt Tråd som står där lordmagnetlska llnler korsar varandra våxer långsammars ån andra trots att lordmån, plantkvalltet och väderförhållanden är dasamma. Hartmannllnler går I nord-syä och våst{st /{tsr 4,0 cm (2 st) Curryllnler går i nordvåst-sydost och nordost-sydväst (lnga linjer) (lnga linjeq + \ X * X ä( PR

13 sid 13 Mörners upprop ov Sven Lind En viktig uppgift för oss i SSF är att få slagrutefenomenet officiellt erkänt. Men det etablerade samhället spjärnar emot och det är svårt att övertyga en motvillig människa att slagruta och jordstrålning är faktiska begrepp som existerar i verkligheten. Vi behöver lägga fram bevis. En form för sådana är många och väldokumenterade mätningar för oss alldagliga ting, såsom: - Rutstorlek och riktning på Curry- och Hartmann-näten. - Placering aa mlrstackar ocb skatbon i Curry+trålning. - Placering aa gamla bus i f)rhållande till Curry- och Hartmann*trålning. - Storleken på träd och buskar som växer i dessa rutnät. - osa. enligt den f)ljande artikeln: " S lagru t efors kn ing m an u I f)r m ä t ningar" Om vi på det här sättet lyckas skapa en samling dokumenterade mätningar från många ställen inom landet kan dessa tillsammans bilda ett vederhäftigt inlägg i debatten om slagrutans vara eller icke vara. Dessa frågeställningar kan synas banala och ointressanta at ägna sig åt för den som är van att gå med slagruta. Men det nya och värdefulla i detta upprop är att det kan inspirera många av oss att deltaga i den akruella debatten genom ett mäta och skriva ner resultaten. Och det är just det, att vi kan vara så många som mäter samma sak, som är det fina i kråksången. Statistik biter på vetenskapen. Docent Nils Axel Mörner vid paleogeofysiska institutionen vid Stockholms Universitet har lovat att arrangera en Slagrutans Dag på Stockholms Universitet under oktober Här skall dessa mätningar, som vi tillsammans skall genomföra under sommaren, presenteras som ett bevis på att jordstrålning är en verklighet. Varje do kumenterat bidrag skall innehålla uppgift om av vem, var och när mätningarna har utförts. Om det lämpar sig, kan också var och en som har lämnat något bidrag också på chansen att presentera detta själv under denna dag. Detta upprop är angeläget för oss och jag uppmanar därför var och en att under sommeren mäta och skriva upp resultaten av dessa och andra jordstrålemätningar. Det behöver inte vara så omfattande arbeten. Enkla mätningar duger. Kom ihåg att även awikelser från det förväntade mönstret är viktiga att ta med. Skicka sedan in resultaten till mig eller någon ennen i Forskargruppen som vidarebefodrar dem till Mömer för eventuell vidare bearbetning. Slagruteforskning Manual för mätningar ov Nils Axel Mörner För att tala samma "språk" och få våra mätningar och iakttagelser jämförbara, föreslår jag att vi följer vissa normer och gemensamma former. Detta är i alla fall nödvändigt för den inmätningskampanj som jag föreslår att Svenska Slagruteförbundet skall engagera sig i för att vi gemensamt skall kunna ta fram ett så övertygande och landsomfattande observationsunde dag att våra kritiker kommer trll korta. Tanken är att vi från olika grupper och olika personer skall få in högklassig dokumentation av olika fe- nomen från olika delar av landet. På så sätt skulle vi få ett helt annat material bakom oss. Inget av detta kan göras utan en dokumentation som är både god och så likformig som möjlig. För vissa problem vill jag direkt be om dokumentation. När jag för enkelhetens skull talar om "slagrute" menar jag både slagruta och vinkelpinnar (i princip även pendel, etc) Andra förenklingar är: C-kors : Currykors, CJinje : Currylinje, H-kors Hartmannkors, H-linje : Hartmannlinje, CH (Hc)-kors : Dubbelkors. Leylinjer använder i^g inte (eftersom begreppet använts helt olika). Dokumentera dina resultat och studier på kopior av kartblad så att platsen är registrerad och kan återfinnas. Detaljskisser och detaljmätningar kan läggas in bredvid. Kompasskurse n måste alltid ange s (normalt är Norr : rakt upp) Skalan måste alltid anges. Vanligt rutat pepper är mycket bra för olika egna kartor och skisser (skalan kan rutanpassas).

14 Slagruteforskning forts. Vatten Det är svårt att komma med re- kommendationer här. Vad vi behö ver är: - Registrering för rinnande vetten och dess variationer - Upprepad registrering av olika Personer - Blind-tester med fin dokumenta- tion. Ett sätt att mäta en tunn vattenåder (eller spricklinje) är att ett stort antal personer parallellt närmar sig linjen utan att se sidledes och stannar där utslaget av slagrutan eller vinkelpinnama sker. Därefter mäts var och ens stopp-punkt in i förhållande till den kända (eller förmodade) vattenlinjen. Variationer i vattenflöde ger ökad/minskad bredd på slagrutedokumentationen. Detta förhållande mellan vattenflöde och slagrutebredd är både roligt och intressant att mäte in. Men dokumentera detta i siffror (på bredden) Olika former av blindtester kan enkelt göras med vatten. Variationerna för upp- resp. nedslag i förhållande till i vilken riktning man rör vattnet i en hink. (! eller mot klockans riktning) är ett bra försök. Ett annat är att slå på och ay vattnet i en trädgårdsslang (eller nergrävt avlopp). Bergsprickor Detta fordrar ofta kunskaper i geologi. (Mycket har segts om "krosszoner" som inte stämmer). Varje spricka i berget innebär ändrad spänning. Detta kan slagrutan registrera (slagruta och pendel är bra för små sprickor. Slagruta och vinkelpinnar för större strukturer). Studiet av små sprickor på en berghäll (eller i ett block) dokumenteras på kartskisser eller markeringar på foto. Stora sprickor är intressanta, då hela Curry- och Hartmann-näten tycks böja av längs dessa (mina resultat i Stockholm). Detta är utomordentligt stor betydelse att do, kumentera - och dokumentera väi. Våra resultat i Stockholm är mycket intressanta. Kravet på detaljkartering är mycket stort. Problemet är att utgångspunkten sprickan - måste vara väl känd och rätt tolkad, vilket ofta innebär ett trdnat geologiskt öga. Platsangivelse på översiktskarta, ter sig en hel rad frågor och fenomen som vi bör observera och söka registrera; aura variationer, hälsa, biologiskt tillväxt, vissa firsiska reaktioner. Här föreligger dock många slarvigt och dåligt underbyggda uttalanden. Vi skall söka få slut på detta och i stället stödja oss på goda och välgjorda obeservationer. Ange llige n h e tsgr ad : H ögs t a Saårigbetsgrad: Medel Biologiska studier resultat-redovisning på detalj karta. Ange kigen b e tsgr ad: H ögs t a. Saårig h e t sgr ad: H ögs t a. 1. Myrstackar mm. Det har ofta sagts att myrstackar "alltid" ligger i Curry-kors (vi bör Jordstrålning: Slagruteförbundets medlemmar kunna"lösa" genom oberoende nog aldrig säga alltid). Detta bör ju Curry & Hartmann är inte exakta i form, storlek och orientering. De kan variera från plats till plats. Dessutom kan de - åtminstone i Dessa nätsystem bland - variera med tiden. Att dokumentera dessa variationer i rum och tid är ett jätteprojekt av största betydelse. Vi behöver dokumentation, en stor regional informationsbas över' hur dessa jordstrålnings-nät verkligen ser ut på olika platser i landet- Platsangivelse på översiktskarta, resultatredovisning på detaljkarta. Gör noggranna detalj-kartor (obs: skala, kompassriktning) med exakta mått och vinklar. Man måste märka upp ett område och därefter mäta in linjerna och rita upp en karta (obs: foto hjälper). Glöm heller inte exakt platsangivelse, så att andra kan komma tillbaka till rätt plats. Har ni väl markerat upp ett fint CurryfHartmann-nätverk, kan ni kontrollera om detta på något sätt ändrar sig med tiden. Tlll Curry/Hartmann-näten kny- mätningar på en rad platser i landet. ut ett område på kartan. Markera detta. Uppsök alla myrstackar du kan hitta och kontrollera om de ligger i anslutning till C*ors eller andra linjer eller inga linjer alls. Om C-kors föreligförslag: Välj ger, tycker jag du skall passa på att notera kompassriktningarna på de korsande linjerna. Skriv upp, gör gärna tabeller över antal myrstackar per: C-kors, C-kors, H-kors, HJinje, CH- kors, fritt. Samma typ av studier kan göras med annat biologiskt material som säges dra sig till eller skyvissa linjer eller linj ekombinationer. Ångelägen he tsgrad: S tor Suårighetsgrad: Ringa 2. Tråd Trädens tillväxt och kvalitet synes vara påverkad av dessa linjer. Detta är viktigt att få information om från olika platser i landet. Nyplanteringar utnytttas, där träden har samma ålder. Mät in trädens diameter och förhållande till: Fritt läge, CJinje, HJinje, C-kors,

15 Slagruteforskning forts. H-kors, CH-kors. På så sätt får vi ett statistiskt underlag. Men var noggrann. Gör även observationer (notering) om kvalitet (skador, vridning, böjning e tc.) Om du utnyttjar stubbar, kan graden av röta anges (mätas). Ange lägen h e tsgrad: S tor. Saårigbe tsgrad: Mede l. 3. Experiment Vi behöver upprepade försök med biologisk tillväxt i fntt läge resp. i C-kors eller i H*ors (eller CHkors). Man kan göra detta med en rad olika växter och djur (tex. grodyngel). Det gäller ett ha samma förhållande i övrigt i fritt läge resp. på linjejcors (C,H ec CH). Fotodokumentation är lämplig. Ange områdets läge Ångelägen he tsgrad: Stor. Saårigh e tsgra.d: Medel 4. Gamla torp och andra byggnader Det sägs ju ofta att "alla" soldattorp ligger orienterade efter Currylinjer. Återigen ett slappt och ounderbyggt påstående. Men det är ju också en fråga som Slagruteförbundets medlemmar enkelt borde kunna "lösa". Vi vet att gamla soldattorp ligger orienterade efter C-nätet (i Jordbro), efter H-nätet (Bellmans Fiskartorpet) och efter kombinerat C/H-nät (Erstavik). Förslag: Mät in ett antal gamla hus (eller husgrunder) på olika platser i landet. Ju fler dess bättre. Noggranna inmätningar är nödvändigt. Gör detaljkarta. Man kan även fotografera (enklast); hus + utlagt näwerk. Ange geografiskt läge på karta. t Ange Ligen h e tsgrad: S tor. Saårighetsgrad: Ringa till stor del beroende på utf)rande. Arkeologiska linier Vi anser att de arkeologiska linjerna är av helt annan art än jordstrålningslinjerna och skapade av människan själv för ändamål som vi idag inte riktigt förstår - att det rör sig om information anser vi dock klart. Äterigen, här gäller det att dokumentera, mäta och kartera. Det är av synnerligen stort värde att få information från olika delar av landet och av olika typer av objekt. Angelägenhetsgrad. Högsta. Svårighetsgrad: Egentligen relativt lätt. 1. Lokala system Radierna ut och in i gravar och deras sammanhang med andra grayar, stenat leder, vadställen, mm. kan bara utrönas genom kartering. Markera området på karta och lägg till detaljkartor för de olika objekten. Läs kompassens exakt. (ange om den är i 360' eller 4oo"). Farleder och vandringsleder tycks kunna ha haft sådan markering. Vi är i stort behov av dokumentation S.k "upp-pallade block" hör hit (deras verkliga upp-pallning behö ver ofta geologisk bedömning) De ssa kan ingå i större system under punkt Regionala system Linjer över stora distanser på kilometrår och mil, fodrar speciella hänsyn. Man måste vara noggrann. Egentligen går det inte att bara dra en linje mellan 2 avlägsna punkter, man måste göra mätningar _,:lst qrqtan sle6- emellan dem också och ange dessa mätpunkter på kartan. Helt enkelt går linjen från punkt A till punkt B som skall man få utslag längs hela denna linje. Då måste man också göra ett antal sådana kontrollmätningar och markera dessa. 3. "Song-lines" Australiens urinnevånare talar om "Songlines" som deras förfäder skapat och som de använder som lokaliseringslinjer. Vi kanske kan se dessa som en analogi till våra arkeologiska linjer. Övrigt. Det finns mycket övrigt som tillhör dessa frågor, men som jag inte här går in på. Fortsätt nosa vidare här också men glöm aldrig kravet på dokumentation. LYCKA TILL - VAR NOG- GRANN Nils-Axel Mörner Paleogeofrsik & Geodynamik Stockholms Universitet 106 9l Stockholm Tel l Fax

16 Verksamhetsberättelse 1995 Antalet medlemmar var vid årets slut 416. Styrelsen har bestått av ordf. Iråne Djärv, v ordf. Cindy Stoa, kassör Yngve Karlsson, sekr. Karin Hallberg, Benny Karlsson, Arne Groth och Olov Johansson. Vårmötet/årsmötet var förlagt på Lövudden i Västerås och Birgitta Nygård svarade för detta. Höstmötet var uppdelat på wå. Anita Elmerfeldt och Benny Karlsson hade ordnat det södra i Axvalla och Ir6ne Djärv och Margareta Forslund det norra på \fiks Slott i Uppsala. Tre styrelsemöten har hållits. Medlemsbladet "Slagruten" har kommit ut med tre nummer. Redaktör har varit Henrik Söderlund och ansvarig för utgivning och dyl. Benny Karlsson. Föredrag har hållits. Anita Mattson Gisela Ahlberg Rune Skarner Henrik Hammargren Bertil Nygå rd/brrger Nordberg Kjell Johansson Lars Bägerfeldt Axel Nilsson Anders Otterland Delfiner som vägvisare En resa till Amazonas De nya positiva energierna Yära 7 chakran Jordstrålnings och vattenådrors påverkan på hälsan Urkompassen Falbygdens guldålder Om husgrunder hittade med slagruta Hälsa Besök med slagruta har gjorts: Västerås: Till Anundshögen, en labyrint och Hornåsens gravfiltf fornborg. Uppsala: Till Hågadalen, Kung Biörns hög och Gamla Uppsala högar Axvalla: Till fornlämningsområdena Ekornavallen, Norra Lundby och Varnhems klosterruin. Demonstrationer med slagruteredskap och'praktiska övningar har utförts. Bland annat har Calle Andersson och Rolf Norman lärt ut vattenletning och Bertil Nygård visat hur slagrutan kan användas inom Kinesologin. Noteras bör också ett besök av Leif Ettgh. Det var på hans initiativ slagrutefolket - som deltog i hans vetenskapliga undersökningar på Gotland - bildade Svenska Slagruteförbundet. Han utnämndes också till hedersledamot i förbundet. Förbundets ekonomiska ställning redogör kassören för i en särskild rapport. Axvalla ('/ 41 t'.----"t-" Z' '14-?--a/< * >* ---\- ö;;;fi;;3å; Stoa slaerqtail ste6a

17 sid 17 Slagruta på latin tolkod och översott qv Sven Blomgren Nedonstående text hqr blivit översott och nedtecknod från lotin till svensko ov prof. Blomgren. Benny Kqrlsson hor försökt tolko dennes onteckningor som red. isin tur förl sommon till följonde ortikel. Prof. Blomgrens referot hönvisor till "förfottoren" i texten vilken idet hör follet ovser den ursprunglige lotinske skriftstölloren. Avhandlingen, som ventilerades i \Tittenberg 7669 och är tryckt därstädes 1678, handlar om virgula divinatrix : siande kvist, "trollstav", ett slags slagruta, ty Schlagruthe mfl. benämningar. Men det är frågan om ett redskap för att upptäcka metallådror. På ett ställe säges dock att denna slagruta kan användas för att finna detta källsprång och diverse gömda föremåi. På ett annat ställe nämnas också dolda krafter och penningar. Författaren söker finna en förklaring. Han erinrar först om förvandlingar och annan trolldom, som utföres med hjälp av stavar eller kvistar. Han nämner Arons och Moses under inför farao 2. Mos. 7, jämför ock Hosea 4:72. Han hänvisar till Odyss6en 10, v 238 f{ där det berättas att Circe med sin stav förvandlade Odysseus följeslagare till svin.(?) Han nämner för övrigt ställen ur antik litteratur, där det berättas om förutsägelser om framtiden med hjälp av stavar eller trollspön. Han hänvisar även till Tacitus, Germania 10 om spådom, med kvistar hos de gamla germenerna. Lämpligaste material för slagruta är hassel men även asp, björk, tall, gran, päronträd och körsbärsträd kunna använodas. - Enligt somliga bör kvisten tagas vid bestämd tidpunkt, tex. söndag närmast efter nymåne före soluppgången. Men författaren menar att det är likgiltigt när kvisten tages. Det är också olika meninger om huru kvisten skall avskäras. Ett missbruk är enligt författaren att göra det i Fadern, Sonens och den Helige Andes namn. Beträffande slagrutans form säges att det är bäst med en wådelad kvist. Men man kan också dela en gren i två stavar. Den enas ände urholkas och den andras göres spetsig. Dess spets stickes in i den förras urholkning. Beröringspunkten böjer sig nedåt över metall-ådror. Kvisten får icke vara förtorkad. Föreskrifter givas för hur man bör hålla slagrutan (Handtaget riktas uppåt. Grenarnas ändar skola under ringfinger gå in i handflatan och ut mellan tummen och pekfingret) För övrigt råder olika meningar om tillvägagångsättet. Enligt somliga bör man vända sig mot öster. Många menar att man bör läsa Joh Om utslag icke sker kan det bero på oskicklig behandling eller hemlig egenskap hos människan. Olika orsaker till utslag föreslås: Virme, bedrägeri, slumpen, evenruell utstrålning från metallerna, magnetisk kraft. Efter vidlyftig utredning fastlår författaren att slagruta icke verkar genom någon dold naturlig egenskap. Han finner ingen naturlig eller förnuftig förklaring. Bakom ligger enligt hans mening trolldom. Föfiderna har en gång fått detta medel av djävulen. (Saken el. Satan) var icke fri från vidskepelser och är det ej heller alltid på författarens tid. Men klocka och rättsinniga människor ha insett att besvärjelser är fåfängliga och icke utan skuld kunna brukas. De har tagit avstånd från sådana, men behålla likväl bruket av slagrutan som de tro verka på naturlig väg. Egendomligt nog ense r alltså författare att slagrutan alltjämt har sin verkan trots att man tagit avstånd från djävul och trolldom. För övrigt finnas enligt föfattaren andra sätt att finna metallådror. Av från metallerna utstrålande ångor (bla. av svavel) påverkar växternas yttre beskaffenhet. Om bladen på våren blir blåaktiga eller mörka om träden ej växa upp utan när jorden förgrena sig, om trädens grenar svartna då finnes metall inunder. Varma och torra utrålningar från metallådror fördärva växterna. Därfor äro kala berg ofta tecken på metallförekomst. Frost, snö och dagg försvinner utan solens inverkan fortare på mark under vilken metallådror finnes. Sven Blomgren I

18 sid 18 Problem med iordstrålnitg ov Tore Rosen Jag har na applcat 10 mdnadcr aa h c I v c tc, fi rh opp ningar, s aikn a fi r- hoppningar, lilsningar som inte aar nd.gra lösningar och nu 97-9S%frifrdn all jordstrillning och elallergi. Mina problem uppstod på mycket kort tid. Efter ca. 14 dagar fick jag sitta i en skinnfåtöli i 3 veckor och sova.jag klarade kroppen och låren men inte benen. Det var så jobbigt att tankarna började snurra runt, så här kan jag inte leva vidare. Jag ringde Slagruteförbundets ordförande som lovade sända någon som skulle kunna hjälpa mig. Bertil Nygård och Birger Norberg kom hem med Bertils "BIOS". Min flistmö Veras Currylinje, mitt Hartmannkors och linjer samt det som gav Vera huvudvärk försvann men det var för mig bara en liten del av problemen. Birger sa efter en kort stund "det här var ett väldigt infekterat hus". Berggrunden är mycket söndersprucken och i varje spricka rinner det vatten som strålar. Ca. 100 strålande linjer är inte lätt att störa av. Men det värsta var att en pulserande jordström pesse- rade rakt över min mage i sängen. Den kunde jag inte störa av med "BIOS". Att jag genom Bertils vägledning lyckades flytta den är ett kapitel för sig men borta är den. Vi har nyss kommit hem från 5 månaders vistelse på Gran Canaria och jag avstår från att berätta om samme som inledningen med elaka jordlinjer och kors, grottaström, sprickzoner, pelarströmmar, strömmar genom mina eluppvärmda golv och alla armeringsjärn, samt 34 strömmar som bara finnes på vulkanisk mark. Samt att inte förglömma ett antal elaka Hiringpunkter. Det är otro ligt att det kan finnas så många störzoner i ett enda hus. Utöver detta har jag också blivit "elallergiker". Som tur är i denna situation så är Vera nästan lika känslig som jag. Annars hade nog Vera lämnat mig för länge sedan. Men det finns också ljuspunkter. I dag bemästrar jag alla dessa strömmar med Bertils "BIOS", utan dem hade jag aldrig klarat mig. Men, jag säger men, det finns vagabonderade strömmar. )ag har löst en del av dessa problem. Hur mycket jag har lcvar vet iag inte men har jag klarat av alla de andra sä kanske jag löser de strömmarna också?! )aghar hållit 34 föredrag om jordstrålning på Gran Canaria och träffat många människor med stora problem. Jag har lyckats hiälpa ett 20-tal att leva problemfritt. Jag hjälpte min dotterdotterdotter - dä t6 månader. Hennes säng var placerad över en Hartmannlinie och skrek som en besatt varje gång modern försökte lägga henne. Hon hade inte sovit en enda natt eller ennat tillfälle i sin säng. Efter att jag flyttat sängen en meter sov hon 12 timmar i sträck. Hur många stackars barn som lider helvetets kval i sina sängar utan att föräldrarna har en aning om orsaken kan man bara gissa. Jag uppmanar Er alla slagrutekunniga medlemmar - offra mer tid åt frislcvård och h1älp lidande människor och mindre tid åt forntidsforskning. Den glädje Ni kan känna och den tacksamhet Ni får röna är Er betalning för bytet. Internet efterlysning! Jag efterlyser eventuella internetadresser till baser eller hemsidor där man kan finna information om slagrutan och dess eventuella kringfenomen. Vet ni något så hör av er till redaktionen så publiceras dessa adresser i nästa nummer. Skall Slagrutan kanske ha en egen hemsida? Ta steget in i framtiden och därmed kanske komma i kontakt och byta erfarenheter med tals andra slagrutegängare i världen... vi får se. Red. -_-lstgqrw4n ste6,

19 sid 19 Boklista del 2. ov Per-Uno, Strtfan och Gtlbhtrön, lnn. tt, Drlare, Derdsl (d tre redtlrapen tedf0ljer l0 rldor, håftad. Yattnlrnnsnr förlrg, Dot). ll, l0{ 15096, 30 Stochbolr ISBII 9l OCl PBIIRE: Sllgrutrn, Irotllerl - eller?, rrd nrltloael?, Vetenahapliga bevir, l(rrft ralugen, lr! I gdlral, Ruellga rulet, t1ror, Deo randranrle hundoatakålel, lrg och glatbon, tåskiga shogen, Iaotlgr ocb blrg, Steablockokratter, Gravitatloneiraft - vaö l; Dot guh vlrdträdet, Inrtruktlon, bllder, hur ru rhgrutrn? I lort hlrtorll, Vetelrhapllgt ellor? Den fyrlrlr a, lrilrlvrhg av pcndeln, t{eiliclnel radlartetl, I terapl, llrpdoruhg, Oönalotograflsl dorgtng, Pendel på gott och o0t,!a[6ltnl - 188trlltl0[, K08n1sl onergl,... rot hjåldredel -lrl, 'ft rrroa, h 00te: P$l-lpårot, 199{. I$Bil 9l {. rtudte rr ctt gruldltggrada PSl-fenolel, Vlsar cl rrd flrgrltr-rrgrrlrlat or but!u kan söha efter thg. Bolu tlms bl a t llyhöptng, 8e oyr!, ftlt-olol frcohos and Jens Ä lellefeen: törilotda Dorrlug Älotg P8I lrrct: Ä Novel lrocadure for rtudylng Unurual Itrcoptloa. Jourlrl of the Soctety for tetchlcal [f. helrc!, [ol. 59, llo t3{, Jan 199{, De flyttrde 8telllocken I$Blt 9i,0t th rtorå rpd-pallrde flyttdloclroar lgra:oeb rlrtrr dlr både mterstlk ocb lrtroaoll llgger balon., Io:. ior0iiorcre oltlilgt r[sr * Ftl dldrudriitll liomrg: lrjlr. IStt i-3. llctrt oi och lnrsrhrn gå naturen. Ftera bilder. fhrbll0rfu, lrbrutnr ocb ilöda tråd på Clrry-try$. Fronsson Dånllsn, Brlch lelr, vol. Betnhardt halllgen 0rten. flcr, lgsclellt tyrla Stesaraaa I Rlcrtr. Von ryatik heiligen llnien uld rånga och olgellla, böcher flana. Xedractlen0e går att bcs$ilå vla VAIJUS, lövrhogrvlgen 33, a35 37 l,tötlttycxe Döckeror trgörteiu rltcr bartlllllag Ianrle rånadrrls och hogtrr oftmt nllra 150 och 250:-. För ca 501- (199{} fiong ea r I 'JUl0r-htrlog att löpa. Den lnnehåiter över 100 sldor ral rngclrl-r9rlllgr böcler (och reep prte) ol rltlrrrtlyr och / sller rnlorluaila ealer och har rilrthcr ror t er llchaoy, ånclent Clrlltratlosr, lngrlr, hlrlsg I DevaE, årtral projectloa & Out ol lorly udatloact, lurr, Elrvatrky llm, Clairvoyance, Colt!, Chrlrrr, Cbranellng, Cornology, Crop Clrclee, Doral,ng & Pendulun, Sgygtology, lsp, Folklora, Gaia & Bco-rplrttuallty, t Cryrtalr, Gcooancy & Feng Strul, Osn, Stolos 0nortlclu,0rlmlrer, OurdJleff, Eernetylm tsrtt, Juut, xtbbelrh, Hrllt!, Lcyllnsg & tarthllnee, lort cl?tltrltloln, l{agallths, Irtlrr }lyeterlea, t Rltual l{yrtlclil, lrorlcan Ilgdol, ller lge Sclencc, lsr ftplg, lrgt$.1or, ProDhoct, Prychedeltcr I tlterod,itttu, lrtulllr, Xrdlonlcs, Relncrrnrtlon I l(arn, Rererlerl lerchllge, Rltaul!{aglc, Ruuer, Sacred Geoletry, Sslnts & llystlc8, thrlallsn, Stryllg, Splrtt Jgrf$. RJlelner -& Änthrgposophy, Synlo18, l{ Tesla, ffnuf, ll0'r I ntn-lurcltritlr, lost cirlllrrtlolt, [lerplallcit Phenorena, etc. l*hology, fltlr $rllryn 0rrrl ur YlTJllS-kotalogen: lullrr, llbrttet, ltderftlt,!fl8lte t PilD0llllt (rtd [rlt Beyolil pendulur porer: eonecloug booh ilslgen Dlrlner'r hradbook: gulde to tlneless art of dorclug / lor Grlvgr Dlrlng hrnd: tbe 500-year old rystcry of Dorslng Btrd Dlvlahg helrt: lorslng & Spirituat unfoldlent Irtgbt Dlrhhg lllad: Ä sfstolstic aproach to becollug au lloberg: Den farllgr ko$lnrtionen, rårlande Itgrctftrlt och Jordrtråtrtng ISBN ?,I. fordltrållhg, ltgretflltrejuka, Jordrtrålntng förrilrtt rv olrltroraglettska lålt, lnverian på rlnntskan och ljur, Jordrtrålnhgen och åldraldete gåta, lrlclrllrrrf0rglttnlng, värlhusef fekien och loldl orl dförgl ftnl ng. hrrt, f,arfrcdr l)as Raahtlonrlinlansyaten alr lrrllhcltcrurlörslden ttktot, llppohratee, [eft 10, tartrlll, Brntt: lrrnhhett ale Staldortsproblal. leldslhrg, 1961, lrol.llr. lrnr-lllrtar Betr: Unconventional frter lrtrctlor. llsld lert of thb Dorshg Techlgle h Iolu. ISlX trrrlllg, 75 gldor håftad. 5,25 Dry puud. S. Rorror Prlrna. trauton, Prsbgn. Und 16): ldrraced pcndulur lnrtructlon and appllcatloar rle raren doch da, lltnchen 1990, I I / / / / Roll Dorrlngr laclcat orlgilr & llodern ures rrprrt ilorrer / 0lron / Davler Xlenntr of Pendulur dorrlag / Ton Gravee lullngl Äll aud everltblug / Locker lottomrdåldulu/atlsr trlorlog lour lntultlvc ltnd rlth pandulul cblrtr lurlulu bool / Chaudu Pruirlsr flt / 819 loaegren Pclrlulur porcr / lllelren Poru of tba Dendulur / Tor Lethbridge Prrctlcrl psadulur book / JurrlansE / 0llon Prtchomtrle Dcaäultrr aail Dcndulul board./ Curbic Rercrl the porer of the pendulua / / Sptesbergar Sclslce and art of tb penilulun. I conplete courss ln rrdlostheela / Elackburn Splrttual dorrlug / 8tg looegren

20 Auro: Boniör: Chokro: Currykryss: Currylinjer: Dubbelkors: Föltkropp: Gitter: Hortmonkryss: Hortmonlinjer: Jordströmmor: ORDLISTA Ett Pilt, en utstrålning, sammansatt ev olika ftrger som omger människor, djur och växter. Fältet kan variera i storlek och färger beroende bl.a på hälsa och sinnesstämning. Vanligen ett "jordstrålningsfenomen" som löper parallellt med, och på båda sidor'om, en vattenåder. Det finns många olika skolor då det gäller chakras i den mänskliga kroppen och deras funktioner. De kallas även lotusblommor och är, kan man väl säga kraftcentra. Kors eller -korspunkt: En yta där två Currylinjer korsar varandra. Eller filc En typ av "jordstrålningsrutnät" med litet mer än fyra meters sida på våra breddgrader. Linjerna har en starkt varierande bredd och går i riktning sydväst - nordost och sydost - nordväst. Vissa mätningar tyder på att currylinjerna har en frekvens pä 200 Hz och en utsläckningsfrekvens på 400 Hz. Kryss eller J<orspunkt: Ett område där ett Hartman- och Currykors sammanfaller. Är detsamme som jordstrålningsmönster. Eller gitternät Kallas ofta rutnät. Termen vill ge en mer tredimensionell bild av de olika rutnäten och kan liknas vid "korsande draperier." Kors eller -korspunkt: Ett område där wå Hartmanlinjer korsar varandra. Eller -fält En t1rp av "jordstrålningsrutnät" med ungefir två meters sida, med varierande bredd på linjerna. Dessa är orientera de pä 278 Hz. Enligt vissa mätningar har jordstrålningslinjerna en frekvens pä 46,5 Hz och en utsläckningsfrekvens pä93h2 och kan särskiljas genom att man frägar specifikt efter dem. Jordstrålning används, lite missvisande, som ett sammanfattande begrepp för tex. Curry- och Hartmanlinier, vattenådror och sprickzoner. Leylines: Pekore: Pendel: Poloritet: Slogruto: Sprickzon: Stözon: Vöxelstromsfölt: Y-klyko: Benämning för "jordstrålningslinjer" som sammanbinder fornlämningar med varandra. Tunna L-formade vinkelpinnar av metall. Vanligtsvis en tunn tråd eller kedja med någon form av lod. Kan vara av olika material. På Curry- och Hartmankryss kan både medsols och motsols pendelrörelse registreras. Detta benämns positiv respektive negativ polaritet för krysset. Denna polaritet kan även växla med bestämd tidsintervall. Smal Y-formad grenklyka eller något med motsvarande form i annat matenal. Sprickbildningar i berggrunden som kan detekteras med nämnda hjälpmedel. En yta där jordstrålningsfenomen påverkar olika fomer av liv, mestadels negativt. Vanligen ett "jordstrålningsfenomen" som löper parallellt med, och på båda sidor om en, vattenåder innanför barriärerna. Växelströmsfilten har samma frekvens, 50 IJz, som i det allmänna elnätet. Ett annat ord för slagruta..:=:< il96r---_-_--l

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen?

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen? En Personlig Gud 1 Gu T de Jo Gu D de Jo 1Gud älskar dig och Han skapade dig för att du skall lära känna honom personligen Gud älskar dig Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Ett experiment i överlevnad Du har just anlänt. Här i stugan på den lilla svenska skärgårdsön

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration.

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration. Orienteringsteknik Orientering är egentligen världens enklaste sport. Man får facit redan vid start och får kolla på det hur ofta man vill under hela loppet. Trots detta har majoriteten av orienterarna

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

De viktigaste. Till Inre balans och välmående

De viktigaste. Till Inre balans och välmående De viktigaste stegen Till Inre balans och välmående De viktigaste stegen till inre balans Att hitta hem Att bli hel Att leva i inre balans Inre styrka Beskrivningarna från våra deltagare, på hur de upplever

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Namn:. 5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Inledning Nu skall du studera hur man avbildar verkligheten. Vad skall man göra det för? undrar du eftersom du skall ifrågasätta allt.

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Den första dressyren will to please NEJ HIT SITT SITT NEJ STANNA HIT STANNA LIGG

Den första dressyren will to please NEJ HIT SITT SITT NEJ STANNA HIT STANNA LIGG Tankar och tips för första delen av din tid med en ny jaktkamrat. Lite råd från det att Du hämtat hem din valp till dess att Du genomfört ert unghundsprov. Att ta hem en valp, och kanske till och med livets

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

2015-02-24 Tranbärets månadsbrev februari 2015

2015-02-24 Tranbärets månadsbrev februari 2015 Tranbärets månadsbrev februari 2015 Nu är februari månad slut och vi har fått njuta av snölek ett tag till, samtidigt som vårkänslorna har smugit sin in lite här och var. Solen tittar fram, och vissa dagar

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

Matematikvandring på Millesgården

Matematikvandring på Millesgården Matematikvandring på Millesgården Kort beskrivning Detta är en matematikvandring på Millesgården där läraren går runt tillsammans med klassen och gör gemensamma stopp där eleverna löser olika matematikuppgifter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen :

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen : Vittnesbörd från elever på upprättelseprogrammet bibelskolan Jesus Helar och Upprättar läsåret 2015 2016 i Church of the Glory of God i Minsk Vitryssland. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre

Läs mer

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar 1 Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Skapandet av en byggelibygghörna på förskolan blev inte bara en plats för konstruktion.

Läs mer

Övningar. Labyrinten inomhus såväl som utomhus. Presentation. Förberedelse. Utförande. Varianter. Material. Kunskap. Författare: Lisa Kalered

Övningar. Labyrinten inomhus såväl som utomhus. Presentation. Förberedelse. Utförande. Varianter. Material. Kunskap. Författare: Lisa Kalered Övningar Labyrinten inomhus såväl som utomhus lämplig för alla åldrar Denna övning är tänkt att öka elevernas förståelse vad gäller att passa kartan, dvs att hela tiden ha kartan lagd åt rätt håll för

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2016-03-07 Dnr: 15/03197 SAKEN Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3.

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. MITT I RYMDEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och

Läs mer

MADRS-S (MADRS självskattning)

MADRS-S (MADRS självskattning) Sida av MADRS-S (MADRS självskattning) Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri, Karolinska Institutet, Stockholm. Namn Ålder Kön Datum Kod Summa Avsikten med detta formulär är

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Spelregler. Mina första spel handdockor

Spelregler. Mina första spel handdockor Spelregler 3292 Mina första spel handdockor Copyright - Spiele Bad Rodach 2008 Habermaaß-Spiel Nr. 3292 Mina första spel handdockor SVENSKA En rolig spelsamling för 1-4 barn från 2 år. Redaktionell bearbetning:

Läs mer