Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan"

Transkript

1 Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling Tsn

2 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet belyser hur i första hand en ny omsorgsbostad och en eventuell förskola kan lokaliseras inom den allmänna platsmarken intill Tunngatan och Vidingsjöskolan i stadsdelen Vidingsjö. Omsorgsbostaden byggs i en våning och rymmer fem lägenheter med gemensamma utrymmen om cirka 450 kvm samt förrådsytor. Tomten rymmer gemensamma friytor och parkering inom totalt cirka 2000 kvm. Befintliga träd närmast grannfastigheten behålles och kompletteras med ytterligare växtlighet. Om behov finns kommer bostadstomten att inhägnas. Verksamheten inom omsorgsbostaden har ständig bemanning med personal. Förskolan illustreras för 40 platser och med tomtarean cirka 4000 kvm. En förutsättning för att en förskola ska kunna få plats är att bussvändplatsen flyttas, att va-ledningar flyttas samt att en gång- och cykelväg flyttas. Ianspråktagande av en del av parkmarken har bedömts möjlig med hänsyn till att parkmark av hög kvalitet inom stora ytor finns i omedelbar anslutning till programområdet. Den befintliga vändslingan för kollektivtrafik på Tunngatan kan behållas när enbart en omsorgsbostad byggs. Tillfart till bostadstomten kan ske via Tunngatan, antingen i norra eller södra delen av vändslingan. Krav på hälsa och säkerhet bedöms kunna uppfyllas (trafiksäkerhet, utsläpp och trafikbuller). Hänsyn har tagits till naturvärden och kända fornlämningar. De störningar som verksamheterna kan orsaka omgivningen bedöms vara inom en acceptabel nivå. Någon miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte behövas. Programmet bedöms förenligt med bestämmelserna enligt MB kap 3, 4 & 5. Revideringar av programförslaget TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Stig Lindqvist Planarkitekt/Projektledare 2

3 Handlingar Programhandlingarna består av: Beskrivning Behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB Fullständiga programhandlingar kommer att i godkännandeskedet bestå av även: Programsamrådsredogörelse Beslutsgång Normalt planförfarande Beslut Datum Programsamråd Godkännande Plansamråd Utställning Antagande Laga kraft En växtinventering utförd av TIS-Växtkonsult i maj 2009 utgör underlag till planprogrammet. 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning av detaljplaneprogrammet...2 Revideringar av programförslaget...2 Handlingar...3 Beslutsgång...3 Innehållsförteckning...4 PROGRAMBESKRIVNING... 6 Programmets bakgrund och syfte...6 Förslag till program...6 Ny bebyggelse...6 Natur, park och rekreation...8 Gator och trafik...9 Teknisk försörjning...9 Jämställdhet och trygghet...9 Åtgärder för att förebygga olyckor och störningar...9 Påverkan på miljön, sociala förhållanden m.m. av planens genomförande..9 Planeringsförutsättningar...11 Plandata...11 Tidigare ställningstaganden...11 Riksintressen...12 Natur...12 Befintlig bebyggelse...13 Gator och trafik...13 Olycksrisker...14 Störningar...14 Teknisk försörjning...14 Medverkande tjänstemän...14 Programförfattare...14 BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB Behovsbedömning...15 Påverkan...15 Platsen...15 Programmet...15 Slutsatser och ställningstagande...16 Checklista för behovsbedömning av miljöbedömning...17 Platsen:...17 Planområdets betydelse och sårbarhet...17 på grund av...17 Planförslagets påverkan inom och utom planområdet:...18 Storlek och fysisk omfattning...18 Risker för olyckor med konsekvenser för...19 Påverkans totaleffekt...19 Planens karaktäristiska egenskaper:

5 Fördjupad analys av enstaka faktorer...20 Underlag för behovsbedömningen...20 Slutsatser...20 Det nationella målet, god bebyggd miljö...21 Kommunens mål i lokal Agenda

6 PROGRAMBESKRIVNING Programmets bakgrund och syfte Behovet av omsorgsbostäder och förskolor är fortsatt högt i Linköping. Behovet täcks dock gradvis genom att nya bostäder och förskolor tas i bruk. Behovet kan inte alltid tillgodoses i samband med exploatering av nya bostadsområden. Lägen för bostäder och förskolor kan ofta tillgodoses även i befintliga bostadsområden, då som kompletteringar till befintlig bebyggelse inom lucktomter eller annan mark. Vid Tunngatan finns en parkstruktur intill Vidingsjöskolan och Rävkullen med varierad kvalitet. Parkdelen närmast Tunngatan har kommit att utgöra en plan gräsplanterad yta med trädplanteringar mot omgivande bostäder. Frågan har väckts om att bebygga området. Syftet med programmet är att illustrera bostadsbebyggelse, i första hand i form av en gruppbostad. En eventuell förskola har också illustrerats inom programområdet. Med en gruppbostad avses en bostad för människor med särskilda behov och som kräver viss tillsyn och stimulans av personal. Bostaden består av fem enskilda mindre lägenheter med gemensamma ytor för samvaro, mat, förråd, expeditioner och personalutrymmen. Förslag till program Ny bebyggelse Bostäder En gruppbostad uppförs i ett plan och upptar ytan cirka 450 kvm. En komplementbyggnad för förråd mm upptar cirka 100 kvm. Till bostäderna läggs skyddade uteplatser till varje lägenhet, angöring med gemensam parkering samt en trädgård. Tomtarean blir cirka 2000 kvm. Om gruppbostaden inte byggs kan området användas för vanliga bostäder. Arbetsplatser En gruppbostad har ständig bemanning med personal. Cirka 10 personer beräknas under olika tider på dygnet ha sin arbetsplats i gruppbostaden. En förskola för 40 platser kräver 600 till 800 kvm lokalyta och cirka 4000 kvm tomtarea. Cirka åtta personer kan ha sin arbetsplats i förskolan. En förskola inom programområdet påverkar ledningar och trafikanläggningar. Offentlig och kommersiell service Verksamheterna inom programområdet är inte så beroende av offentlig eller kommersiell service. Gestaltning Byggnaderna uppförs i en våning och med samma tak- och fasadmaterial som är vanligt i omgivningen. Nedan visas några exempel på disposition av programområdet: 6

7 Gruppbostad med infart från väster, alternativa huslösningar, ej skala Gruppbostad med infart från väster, alternativa huslösningar, ej skala 7

8 Gruppbostad och förskola (ytexempel) med infart från väster. Bussvändplatsen är borta och gång- och cykelvägen är flyttad. Ej skala. Tillgänglighet Med tillgänglighet avses hur personer med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga kan nyttja programområdet. Utformning av den yttre miljön och av byggnader förutsätter en god tillgänglighet. Hur kraven på tillgänglighet kan uppfyllas prövas inte under planarbetet utan i en senare bygglovprövning. Natur, park och rekreation Några dokumenterade naturvärden sett ur vedlevande insekters intressen finns inte inom programområdet. Trädplanteringar mot omgivande bostäder bör behållas. Om en förskola etableras måste ett antal träd fällas och komplettering ske med nya träd inom och utanför programområdet. Trädridå i norra delen av programområdet som avses bevaras 8

9 Gator och trafik Programområdet erhåller in- och utfart via Tunngatan. En gång- och cykelväg inom parken måste flyttas mot öster om en förskola ska rymmas i området. Området har goda förutsättningar att försörjas med kollektivtrafik. Vändslingan för bussar behålls inom programområdet för nuvarande användning för skolans behov om enbart en omsorgsbostad byggs men upphör om en förskola byggs. All parkering och angöring sker inom bostadsfastigheten. Parkeringsbehovet beräknas till 5-8 platser vardera för förskola och omsorgsbostad. Teknisk försörjning Anslutning sker till allmänna ledningar för vatten och avlopp. Dessa bedöms kunna ligga kvar om enbart en omsorgsbostad byggs samt en dagvattenledning vid behov skyddas i u- område. Om även en förskola byggs måste ledningarna flyttas. Omhändertagande av dagvatten förutsättes kunna ske inom programområdet på sådant sätt att mängden dagvatten som avrinner från området inte ökar efter en exploatering. Detta bedöms inte kunna ske med infiltration utan med fördröjning av något slag. Om byggnadernas takytor utföres plana och beläggs med sedum kan dessa nyttjas för fördröjning av dagvatten. Befintliga allmänna fjärrvärmeledningar bedöms kunna ligga kvar. Byggnaderna kan anslutas till fjärrvärme. Befintliga elkalblar bedöms kunna ligga kvar. Bebyggelsen utlöser i sig inte behov av någon ny transformatorstation. Telekablar bedöms kunna ligga kvar. Jämställdhet och trygghet Programmet redovisar kompletteringsbebyggelse och utökad offentlig service inom ett område med enbostadshus. En komplettering av området med service eller andra slag av boendeformer ökar mångfalden i området. Närheten till kollektivtrafik och övergripande gång- och cykelvägar ger förutsättningar för ett minskat bilberoende. En god belysningsstandard förutsättes inom området. Åtgärder för att förebygga olyckor och störningar Eventuella störningar från verksamheterna gentemot närboende bedöms vara inom en acceptabel nivå. Genom en ständig dialog mellan personal och närboende i området bör verksamheterna kunna integreras i bostadsområdet utan problem. Påverkan på miljön, sociala förhållanden m.m. av planens genomförande Området påverkar närmiljön genom att en del av den allmänna platsmarken tas i anspråk för bebyggelse. Som parkmiljö bedöms markområdet inte ha sådan kvalitet att 9

10 det inte kan prövas för annan markanvändning. Närliggande, icke berörd parkmark, bedöms ha större kvaliteter som rekreationsmiljö. Stadsbilden påverkas måttligt genom att den nya bebyggelsen är tänkt i en våning samt skyddad av befintlig vegetation. Övrig påverkan på miljön bedöms som marginell. Någon miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte behöva upprättas. I en till programmet bilagd behovsbedömning belyses enstaka miljöfaktorer. De sociala konsekvenserna bedöms som positiva för de som flytta in i omsorgsbostaden eller nyttjar den eventuella förskolan. Det finns ett eftersläpande behov att ordna ett eget boende i den aktuella boendeformen för utvecklingsstörda i kommunen. Det motstånd som kan uppstå från närboende när nya verksamheter etableras inom eller i anslutning till en befintlig boendemiljö måste analyseras i förhållande till verksamheternas art och egentliga störningsfaktor. Till en sådan analys bör också kopplas saklig och återkommande information mellan verksamheterna och närboende. Ur ekonomisk synpunkt nyttjas en del av befintlig infrastruktur. En komplettering med en ny omsorgsbostad och en förskola utgör ett betydande ekonomiskt åtagande från kommunen. Parkmark (grön färg) i anslutning till programområdet (röd färg). Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken Detaljplaneprogrammet bedöms förenligt med bestämmelserna i Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Slutsatserna i en till programmet hörande behovsbedömning är att någon betydande miljöpåverkan inte uppstår som en följd av de förändringar som programmet beskriver. Ianspråktagande av marken bedöms som lämplig med hänsyn till stadens långsiktiga utveckling. Den föreslagna användningen anses inte strida mot uppsatta miljökvalitetsnormer. 10

11 Planeringsförutsättningar Plandata Programområdet utgör allmän platsmark och är beläget inom stadsdelen Vidingsjö, cirka 3,5 km söder om centrum. Området avgränsas mot söder och väster av Tunngatan, mot norr av bostadsfastigheter samt mot öster mot allmän platsmark, park. Programområdets areal är cirka 1 ha. Del av planområdet i fonden Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer Översiktsplan för Linköpings kommun, antagen 1998, redovisar området ingående i Serviceort utan antagen fördjupad översiktsplan med följande riktlinjer: Kommunen kommer att bedriva en aktiv bebyggelseplanering där resurserna medger. Avgränsningen omfattar områden som på lång sikt kan behövas som tätortsområde. Inom avgränsningen behöver markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning i de flesta fall prövas i detaljplan eller områdesbestämmelser. I översiktliga bedömningar ingående i arbetet med Översiktsplan för staden, samrådshandling april 2008, ingår programområdet i ett område som betecknas som Bostäder med inslag av verksamheter. Förtätning kan bli aktuell. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Programområdet ingår i detaljplan 000 enligt kommunens beteckning, fastställd Området är planlagt som allmän platsmark, park och omges av kvartersmark för bostäder. Öster om området finns kvartersmark för allmänt ändamål (Vidingsjöskolan). Program Fråga om ny bebyggelse bör prövas med ett inledande program (detta). Skäl till detta är bl a att allmän platsmark avses tas i anspråk för kvartersmark. 11

12 Kommunala beslut i övrigt Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har den 24 april 2009 beslutat att planarbetet kan påbörjas med ett inledande program. Riksintressen Programmet berör inte direkt några riksintressen. SAABs flygfält med Linköpings flygplats utgör riksintresse för luftfarten men bedöms inte påverka planområdet ur vare sig risksynpunkt eller med flygbuller över rekommenderade gränsvärden. Natur Mark, vegetation och naturmiljö Programområdet innehåller ett antal träd och buskar inom den allmänna platsmarken. Vegetationen utgör ridåer och skydd mot befintlig bostadsbebyggelse samt finns utmed lokalgata, vändplats och gång- och cykelväg. De 51 träden och 3 buskagen har inventerats av TIS-Växtkonsult i maj Inget av de inventerade objekten har några biologiska värden sett ur vedlevande insekters intressen. Samtliga träd är kraftigt lavbemängda med främst två olika typer. Merparten av träden utgörs av lönnar och har haft en god utveckling och är vid inventeringen med några få undantag, sjukdoms- och skadefria. Buskridå mot bussvändplatsen Träd inom programområdet Den hårdgjorda bollplanen samt gräsplaner öster och nordost om programområdet Park, lek och rekreation Den allmänna platsmarken utgör parkmark. Inom programområdet utgör denna gräsytor (utöver trädplanteringarna). Öster om området finns en asfalterad bollplan som spolas 12

13 vintertid. Nordost om området finns flera gräsplaner för bollspel, kullar med träd, ytterligare gräsytor samt beten. Lek- och rekreationsvärdena är är låga inom programområdet och höga utanför området. Geotekniska förhållanden En översiktlig geoteknisk bör göras innan eventuell byggnadsprojektering. Förorenad mark och radon Några föroreningar är inte kända inom programområdet. Radonhalt undersöks i samband med en geoteknisk undersökning. Fornlämningar och kulturmiljöer Programområdet innehåller inga kända fornlämningar. Cirka 200 meter nordost om området finns registrerade fornlämningar. Delar av programområdet har fyllts upp över ett tidigare mindre vattendrag. Befintlig bebyggelse Bebyggelse saknas inom programområdet. Villabebyggelse förekommer nära och längre från programområdet. Offentlig och kommersiell service Offentlig och kommersiell service finns fullt utbyggd inom stadskärnan, cirka 3,5 km norr om programområdet. Öster om området finns Vidingsjöskolan. Gator och trafik Gatunät, gång- och cykeltrafik Lokalgatan Tunngatan passerar väster och söder om programområdet. Gatan har låg till måttlig trafikmängd. En vändplats för bussar finns i västra delen av programområdet i anslutning till Tunngatan. Den används f n sporadiskt för bokbussar. Inom östra delen av programområdet finns en gång- och cykelväg som ingår i kommunens huvudvägnät för cykeltrafik. Gc-vägen leder norrut till centrum och söderut till Vidingsjö motionscentrum. Den genomgående gång- och cykelvägen samt bussvändplatsen 13

14 Kollektivtrafik Kollektivtrafik och busshållplatser saknas f n i anslutning till programområdet. Hållplatser finns inom Haningeleden och Ålerydsvägen cirka 500 meter från programområdet. Bussvändplatsen används av bokbussen och för angöring av inhyrda bussar till Vidingsjöskolan. Olycksrisker Den checklista som ingår i den till programmet hörande behovsbedömningen har inte identifierat några risker. Störningar Den checklista som ingår i den till programmet hörande behovsbedömningen har inte identifierat några väsentliga störningar. Vägtrafikbuller, utsläpp av avgaser och partiklar är mycket måttligt genom den trafik som idag trafikerar Tunngatan eller förväntas trafikera Tunngatan. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Viktiga allmänna ledningar för renvatten, spillvatten och dagvatten passerar genom och förbi programområdet, framförallt dess södra del. Områdets möjlighet att genom infiltration omhänderta dagvatten är troligen begränsat. Värme Viktiga allmänna ledningar för fjärrvärme passerar förbi programområdets västra och södra delar. El Viktiga allmänna ledningar för el passerar i Tunngatan och under gc-vägen. Tele Allmänna ledningar för tele passerar genom eller i anslutning till programområdet. Bilagor/referenser Medverkande tjänstemän Stig Lindqvist, planarkitekt: Projektledare, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Tomas Nyström, arkitekt, Byggnämndskontoret Torgny Sylvan, Miljökontoret Programförfattare Arkitekt SAR/MSA Börje Mathiasson, Börje Mathiasson Arkitektkontor AB har varit kommunens konsult i planarbetet planen. 14

15 BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen, Miljöbalken och förordningen om Miljökonsekvensbeskrivningar skall planer och program som kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. Som stöd för behovsbedömningen använder kommunen en checklista som ingår som bilaga till behovsbedömningen. Här redovisas i sammanfattande form de slutsatser som dragits i detta arbete. Påverkan Positiva påverkan är att behov av fem omsorgslägenheter samt en eventuell förskola kan tillgodoses. Närboende påverkas av att en etablerad boende- och parkmiljö tas i anspråk för bebyggelse. Påverkan minskas genom att byggnaden hålls låg och omges av befintlig och ny vegetation samt om information och samråd om verksamheten kontinuerligt sker med närboende. Programmet bedöms påverka andra projekt marginellt samt minskar inte förutsättningarna för att uppnå uppsatta miljömål. Platsen Programområdet utgör allmän platsmark, park, med relativt begränsad användning och som innehåller träd och gräsytor. Marken utgör anlagd gräsplantering med träd och buskar. Platsen innehåller inga höga naturvärden men kan ur närboendes synpunkter ändå betraktas som angelägen att bevara i det skick den är. Ur ett övergripande kommunalt perspektiv görs bedömningen att platsen bör kunna prövas för en måttfull utbyggnad av bostäder (omsorgsbostad) och eventuell service (förskola). Ett sådant ställningstagande grundas på förutsättningen att närliggande parkmark sammantaget utgör en mer värdefull natur- och rekreationsmiljö än den som avses prövas för bebyggelse. En lokalgata, en bussvändplats samt en gc-väg finns inom eller i anslutning till området. Området omges av parkmark och villabebyggelse. Programmet Detaljplaneprogrammet redovisar en gruppbostad och eventuell förskola. Tillfarten kan ske från Tunngatan. Om en förskola etableras måste befintlig vändplats tas bort, en gång- och cykelväg flyttas, ledningar flyttas samt träd tas bort och ersättas med nya trädplanteringar. Bebyggelsens placering, omfatttning och höjd har vägts mot rådande stadsbild. 15

16 Slutsatser och ställningstagande Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att programmet inte ger upphov till betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplaneprogram för del av Vidingsjö 1:1 (omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan) inom stadsdelen Vidingsjö. Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående behovsbedömning och den analys som redovisas i bifogad checklista. En begränsad redovisning av planens inverkan redovisas i beskrivningen. Skälen till att kommunen gör bedömningen att en detaljplan inte antas medföra betydande miljöpåverkan är: Detaljplaneprogrammet innebär ett mer effektivt utnyttjande av en parkmiljö som har relativt lågt utnyttjande i ett område med relativt god tillgång till parkmark av god kvalitet. Miljö- och riskfaktorer går att hantera inom ramen för fortsatt detaljplanering och byggande inom området. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Stig Lindqvist Planarkitekt, projektledare I handläggningen av behovsbedömningen har även Björn Tjus, Ekolog, Torgny Sylvan, Miljöskyddsinspektör samt Johan Josefsson, Brandingenjör deltagit. 16

17 Checklista för behovsbedömning av miljöbedömning Denna checklista utgör arbetsunderlag för att bedöma behovet av en miljöbedömning av detaljplanen. Den används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas i en ev. miljökonsekvensbeskrivning. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. Kan påverkas Påverkas ej Kommentarer Platsen: Området utgör en bebyggd stadsmiljö med inslag av natur. En exploatering kan påverka naturvärden och stadsbild. Planområdets betydelse och sårbarhet Nuvarande markanvändning Parkmark inom bostadsområde med enbostadshus. Markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området Marken utgör parkmark i form av gräsplantering och träd och sköts av kommunen. Rekreations- och naturvärden behålls inom parkmark som gränsar till programområdet. på grund av intensiv markanvändning Planprogrammet innebär att parkmark bebyggs för ett angeläget behov. Parkmarken bedöms kunna avyttras i denna del mot bakgrunden att befintlig parkmark utanför området innebär högre kvalitet och bättre förutsättningar att kunna utvecklas och behållas. Avvägning har gjorts mot rådande stadsbild. överskridna miljökvalitetsnormer Bedömningen görs att några miljökvalitetsnormer inte kommer att överskridas. kulturarv Befintlig bebyggelses kvalitet bedöms kunna bevaras med respektavstånd och utformning av ny bebyggelse. 17

18 Kan påverkas Påverkas ej Kommentarer särdrag i naturen Miljön inom programområdet bedöms inte innehålla några särdrag ur natursynpunkt. skyddade områden Miljön inom programområdet är i gällande detaljplan skyddad som allmän platsmark, park. Frågeställning Relevant Ej relevant Kommentarer Planförslagets påverkan inom och utom planområdet: Storlek och fysisk omfattning Omfattning och förening med andra projekt Programmet innebär tillgodoseende av ett eftersatt behov av service och omsorgsbostäder inom området. Närmiljön för boende påverkas av att ny bebyggelse uppförs inom mark som ej har varit avsedd att bebyggas. Utnyttjande av mark, vatten och andra resurser Allmän platsmark, park, tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Befintliga träd bevaras eller ersätts med nya träd. Alstrande av avfall Av normal omfattning. Alstrande av föroreningar och störningar Effekternas omfattning Verksamheten bedöms inte orsaka mer störningar mot omgivningen än vad som ges av olika riktvärden. Eventuella störningar från verksamheten föreslås minskas genom fortgående information och samråd med berörda närboende. Programmet innebär utbyggnad inom en etablerad parkmiljö där närboende inte rimligen kan förvänta sig att bebyggelse etableras. Mot denna bakgrund bedöms ändå effekterna av en utbyggnad som acceptabel. 18

19 Frågeställning Relevant Ej relevant Kommentarer Effekternas sannolikhet, frekvens, varaktighet och avhjälpbarhet Effekterna från verksamheten som sådan bedöms kunna hanteras genom fortgående information och samråd med berörda närboende. Risker för olyckor med konsekvenser för Människors hälsa Påverken av buller, utsläpp mm bedöms acceptabel. Miljön Kommunen gör bedömningen att befintlig parkmark utanför programområdet har tillräcklig kvalitet och omfattning för närområdets behov, även efter en eventuell bebyggelse inom programområdet. Påverkans totaleffekt Effekternas betydelse och komplexitet. Mot bakgrund av att parkmark avses tas i anspråk där närboende inte rimligen kan förvänta sig att bebyggelse etableras, är behovet av information stort. Störningar från verksamheten som sådan bedöms kunna hanteras genom fortgående information och samråd med berörda närboende. Planens karaktäristiska egenskaper: Anger förutsättningarna för verksamheter och åtgärder avseende: Programområdet ingår i ett större sammanhängande parkområde. Ny bebyggelse enligt programmet bedöms kunna etableras mot bakgrund av att omgivande parkområden bedöms tillräckliga både avseende kvalitet och omfattning. Har betydelse för andra planers och programs miljöpåverkan Programmet bedöms ha en måttlig miljöpåverkan på omgivande projekt. 19

20 Frågeställning Relevant Ej relevant Kommentarer Har betydelse för integreringen av miljöaspekter/miljömål Programmet bedöms inte minska möjligheten att genomföra olika miljömål som t ex god bebyggd miljö. Innebär miljöproblem som är relevanta för planen självt Programmet bedöms inte skapa några kända miljöproblem mer än vad som kan accepteras. Planen innebär en förtätning av en tidigare obebyggd miljö och därmed en förändrad stadsbild. Påverkan bedöms kunna accepteras då kvarvarande parkmark tillgodoser områdets behov. Har betydelse för möjligheterna att genomföra EG:s miljölagstiftning Ingen känd påverkan. Fördjupad analys av enstaka faktorer Ett ianspråktagande av parkmark för bebyggelse bör föregås av noggranna avvägningar beträffande nyttan av den parkmark som försvinner ställt mot nyttan av tillkommande bebyggelse. Kommunen har bedömt att kvarvarande parkmark uppfyller områdets behov av parkmark. Tillkommande bebyggelse är angelägen ur ett kommunalt perspektiv, då omsorgsbostad saknas i området och behovet av förskolor är fortsatt stort. Verksamheterna bör på olika sätt, såväl under planprocessen som under framtida drift, informera och samråda med berörda grannar närmast bostaden. Det fortsatta planarbetet bör inriktas på att inpassa en omsorgsbostad och en eventuell förskola med så små konflikter med omgivningen som möjligt. Ny bebyggelse föreslås bli placerad inom respektavstånd till närboende och med en trädridå som insynsskydd. Underlag för behovsbedömningen Bedömningarna i behovsbedömningen grundar sig på: inventeringar, programmets innehåll samt erfarenhet från liknande program. Slutsatser En genomförande enligt detaljplanen bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan. Någon MKB enligt 5 kap. 18 PBL bedöms därför inte vara nödvändig. 20

21 Bilaga till behovsbedömning och avgränsning av MKB Detaljplaneprogram vid Tunngatan för del av Vidingsjö 1:1 Samrådshandling Koncept Det nationella målet, god bebyggd miljö Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är det som bäst täcker in tätortsmiljöernas miljöfrågor. Miljökvalitetsmålet innebär: Den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas. Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas. Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång i stadseller naturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- eller säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för miljön. Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängliga och förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda. Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen och andra föroreningar. Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt och främst förnybara energikällor används. Kommunens mål i lokal Agenda 21 Kommunens invånare ska aktivt delta i arbetet för en långsiktig och hållbar utveckling. Det totala behovet av transporter ska minska. Vi ska minska biltrafiken och förbättra möjligheterna för gående, cyklister och kollektivtrafik. Alla transporter av personer och varor ska ske med förnyelsebara bränslen. Den totala energianvändningen ska minska. El och värme ska produceras med förnyelsebara energikällor. Avfallshanteringen ska karakteriseras av återanvändning och återvinning. Vi ska inte producera något avfall som måste deponeras. Växt- och djurarter ska bevaras i naturliga livsmiljöer. Förstörda livsmiljöer ska återskapas. Stad och land måste integreras med en bättre näringsåterföring, större andel närproducerad mat och ett hållbart jordbruk. Systemen för vatten och avlopp ska kretsloppsanpassas i hela kommunen. Den fysiska planeringen ska grundas på helhetstänkande, långsiktighet och kretsloppsanpassning. Alla projekt ska ge ett resurssnålt samt miljö- och hälsoriktigt byggande och boende. Företag i kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och stödjas i sitt miljöarbete. Kretsloppsfrågorna ska ingå som en mycket viktig del i all verksamhet i förskolan och skolan. 21