Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan"

Transkript

1 Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling Tsn

2 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet belyser hur i första hand en ny omsorgsbostad och en eventuell förskola kan lokaliseras inom den allmänna platsmarken intill Tunngatan och Vidingsjöskolan i stadsdelen Vidingsjö. Omsorgsbostaden byggs i en våning och rymmer fem lägenheter med gemensamma utrymmen om cirka 450 kvm samt förrådsytor. Tomten rymmer gemensamma friytor och parkering inom totalt cirka 2000 kvm. Befintliga träd närmast grannfastigheten behålles och kompletteras med ytterligare växtlighet. Om behov finns kommer bostadstomten att inhägnas. Verksamheten inom omsorgsbostaden har ständig bemanning med personal. Förskolan illustreras för 40 platser och med tomtarean cirka 4000 kvm. En förutsättning för att en förskola ska kunna få plats är att bussvändplatsen flyttas, att va-ledningar flyttas samt att en gång- och cykelväg flyttas. Ianspråktagande av en del av parkmarken har bedömts möjlig med hänsyn till att parkmark av hög kvalitet inom stora ytor finns i omedelbar anslutning till programområdet. Den befintliga vändslingan för kollektivtrafik på Tunngatan kan behållas när enbart en omsorgsbostad byggs. Tillfart till bostadstomten kan ske via Tunngatan, antingen i norra eller södra delen av vändslingan. Krav på hälsa och säkerhet bedöms kunna uppfyllas (trafiksäkerhet, utsläpp och trafikbuller). Hänsyn har tagits till naturvärden och kända fornlämningar. De störningar som verksamheterna kan orsaka omgivningen bedöms vara inom en acceptabel nivå. Någon miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte behövas. Programmet bedöms förenligt med bestämmelserna enligt MB kap 3, 4 & 5. Revideringar av programförslaget TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Stig Lindqvist Planarkitekt/Projektledare 2

3 Handlingar Programhandlingarna består av: Beskrivning Behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB Fullständiga programhandlingar kommer att i godkännandeskedet bestå av även: Programsamrådsredogörelse Beslutsgång Normalt planförfarande Beslut Datum Programsamråd Godkännande Plansamråd Utställning Antagande Laga kraft En växtinventering utförd av TIS-Växtkonsult i maj 2009 utgör underlag till planprogrammet. 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning av detaljplaneprogrammet...2 Revideringar av programförslaget...2 Handlingar...3 Beslutsgång...3 Innehållsförteckning...4 PROGRAMBESKRIVNING... 6 Programmets bakgrund och syfte...6 Förslag till program...6 Ny bebyggelse...6 Natur, park och rekreation...8 Gator och trafik...9 Teknisk försörjning...9 Jämställdhet och trygghet...9 Åtgärder för att förebygga olyckor och störningar...9 Påverkan på miljön, sociala förhållanden m.m. av planens genomförande..9 Planeringsförutsättningar...11 Plandata...11 Tidigare ställningstaganden...11 Riksintressen...12 Natur...12 Befintlig bebyggelse...13 Gator och trafik...13 Olycksrisker...14 Störningar...14 Teknisk försörjning...14 Medverkande tjänstemän...14 Programförfattare...14 BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB Behovsbedömning...15 Påverkan...15 Platsen...15 Programmet...15 Slutsatser och ställningstagande...16 Checklista för behovsbedömning av miljöbedömning...17 Platsen:...17 Planområdets betydelse och sårbarhet...17 på grund av...17 Planförslagets påverkan inom och utom planområdet:...18 Storlek och fysisk omfattning...18 Risker för olyckor med konsekvenser för...19 Påverkans totaleffekt...19 Planens karaktäristiska egenskaper:

5 Fördjupad analys av enstaka faktorer...20 Underlag för behovsbedömningen...20 Slutsatser...20 Det nationella målet, god bebyggd miljö...21 Kommunens mål i lokal Agenda

6 PROGRAMBESKRIVNING Programmets bakgrund och syfte Behovet av omsorgsbostäder och förskolor är fortsatt högt i Linköping. Behovet täcks dock gradvis genom att nya bostäder och förskolor tas i bruk. Behovet kan inte alltid tillgodoses i samband med exploatering av nya bostadsområden. Lägen för bostäder och förskolor kan ofta tillgodoses även i befintliga bostadsområden, då som kompletteringar till befintlig bebyggelse inom lucktomter eller annan mark. Vid Tunngatan finns en parkstruktur intill Vidingsjöskolan och Rävkullen med varierad kvalitet. Parkdelen närmast Tunngatan har kommit att utgöra en plan gräsplanterad yta med trädplanteringar mot omgivande bostäder. Frågan har väckts om att bebygga området. Syftet med programmet är att illustrera bostadsbebyggelse, i första hand i form av en gruppbostad. En eventuell förskola har också illustrerats inom programområdet. Med en gruppbostad avses en bostad för människor med särskilda behov och som kräver viss tillsyn och stimulans av personal. Bostaden består av fem enskilda mindre lägenheter med gemensamma ytor för samvaro, mat, förråd, expeditioner och personalutrymmen. Förslag till program Ny bebyggelse Bostäder En gruppbostad uppförs i ett plan och upptar ytan cirka 450 kvm. En komplementbyggnad för förråd mm upptar cirka 100 kvm. Till bostäderna läggs skyddade uteplatser till varje lägenhet, angöring med gemensam parkering samt en trädgård. Tomtarean blir cirka 2000 kvm. Om gruppbostaden inte byggs kan området användas för vanliga bostäder. Arbetsplatser En gruppbostad har ständig bemanning med personal. Cirka 10 personer beräknas under olika tider på dygnet ha sin arbetsplats i gruppbostaden. En förskola för 40 platser kräver 600 till 800 kvm lokalyta och cirka 4000 kvm tomtarea. Cirka åtta personer kan ha sin arbetsplats i förskolan. En förskola inom programområdet påverkar ledningar och trafikanläggningar. Offentlig och kommersiell service Verksamheterna inom programområdet är inte så beroende av offentlig eller kommersiell service. Gestaltning Byggnaderna uppförs i en våning och med samma tak- och fasadmaterial som är vanligt i omgivningen. Nedan visas några exempel på disposition av programområdet: 6

7 Gruppbostad med infart från väster, alternativa huslösningar, ej skala Gruppbostad med infart från väster, alternativa huslösningar, ej skala 7

8 Gruppbostad och förskola (ytexempel) med infart från väster. Bussvändplatsen är borta och gång- och cykelvägen är flyttad. Ej skala. Tillgänglighet Med tillgänglighet avses hur personer med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga kan nyttja programområdet. Utformning av den yttre miljön och av byggnader förutsätter en god tillgänglighet. Hur kraven på tillgänglighet kan uppfyllas prövas inte under planarbetet utan i en senare bygglovprövning. Natur, park och rekreation Några dokumenterade naturvärden sett ur vedlevande insekters intressen finns inte inom programområdet. Trädplanteringar mot omgivande bostäder bör behållas. Om en förskola etableras måste ett antal träd fällas och komplettering ske med nya träd inom och utanför programområdet. Trädridå i norra delen av programområdet som avses bevaras 8

9 Gator och trafik Programområdet erhåller in- och utfart via Tunngatan. En gång- och cykelväg inom parken måste flyttas mot öster om en förskola ska rymmas i området. Området har goda förutsättningar att försörjas med kollektivtrafik. Vändslingan för bussar behålls inom programområdet för nuvarande användning för skolans behov om enbart en omsorgsbostad byggs men upphör om en förskola byggs. All parkering och angöring sker inom bostadsfastigheten. Parkeringsbehovet beräknas till 5-8 platser vardera för förskola och omsorgsbostad. Teknisk försörjning Anslutning sker till allmänna ledningar för vatten och avlopp. Dessa bedöms kunna ligga kvar om enbart en omsorgsbostad byggs samt en dagvattenledning vid behov skyddas i u- område. Om även en förskola byggs måste ledningarna flyttas. Omhändertagande av dagvatten förutsättes kunna ske inom programområdet på sådant sätt att mängden dagvatten som avrinner från området inte ökar efter en exploatering. Detta bedöms inte kunna ske med infiltration utan med fördröjning av något slag. Om byggnadernas takytor utföres plana och beläggs med sedum kan dessa nyttjas för fördröjning av dagvatten. Befintliga allmänna fjärrvärmeledningar bedöms kunna ligga kvar. Byggnaderna kan anslutas till fjärrvärme. Befintliga elkalblar bedöms kunna ligga kvar. Bebyggelsen utlöser i sig inte behov av någon ny transformatorstation. Telekablar bedöms kunna ligga kvar. Jämställdhet och trygghet Programmet redovisar kompletteringsbebyggelse och utökad offentlig service inom ett område med enbostadshus. En komplettering av området med service eller andra slag av boendeformer ökar mångfalden i området. Närheten till kollektivtrafik och övergripande gång- och cykelvägar ger förutsättningar för ett minskat bilberoende. En god belysningsstandard förutsättes inom området. Åtgärder för att förebygga olyckor och störningar Eventuella störningar från verksamheterna gentemot närboende bedöms vara inom en acceptabel nivå. Genom en ständig dialog mellan personal och närboende i området bör verksamheterna kunna integreras i bostadsområdet utan problem. Påverkan på miljön, sociala förhållanden m.m. av planens genomförande Området påverkar närmiljön genom att en del av den allmänna platsmarken tas i anspråk för bebyggelse. Som parkmiljö bedöms markområdet inte ha sådan kvalitet att 9

10 det inte kan prövas för annan markanvändning. Närliggande, icke berörd parkmark, bedöms ha större kvaliteter som rekreationsmiljö. Stadsbilden påverkas måttligt genom att den nya bebyggelsen är tänkt i en våning samt skyddad av befintlig vegetation. Övrig påverkan på miljön bedöms som marginell. Någon miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte behöva upprättas. I en till programmet bilagd behovsbedömning belyses enstaka miljöfaktorer. De sociala konsekvenserna bedöms som positiva för de som flytta in i omsorgsbostaden eller nyttjar den eventuella förskolan. Det finns ett eftersläpande behov att ordna ett eget boende i den aktuella boendeformen för utvecklingsstörda i kommunen. Det motstånd som kan uppstå från närboende när nya verksamheter etableras inom eller i anslutning till en befintlig boendemiljö måste analyseras i förhållande till verksamheternas art och egentliga störningsfaktor. Till en sådan analys bör också kopplas saklig och återkommande information mellan verksamheterna och närboende. Ur ekonomisk synpunkt nyttjas en del av befintlig infrastruktur. En komplettering med en ny omsorgsbostad och en förskola utgör ett betydande ekonomiskt åtagande från kommunen. Parkmark (grön färg) i anslutning till programområdet (röd färg). Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken Detaljplaneprogrammet bedöms förenligt med bestämmelserna i Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Slutsatserna i en till programmet hörande behovsbedömning är att någon betydande miljöpåverkan inte uppstår som en följd av de förändringar som programmet beskriver. Ianspråktagande av marken bedöms som lämplig med hänsyn till stadens långsiktiga utveckling. Den föreslagna användningen anses inte strida mot uppsatta miljökvalitetsnormer. 10

11 Planeringsförutsättningar Plandata Programområdet utgör allmän platsmark och är beläget inom stadsdelen Vidingsjö, cirka 3,5 km söder om centrum. Området avgränsas mot söder och väster av Tunngatan, mot norr av bostadsfastigheter samt mot öster mot allmän platsmark, park. Programområdets areal är cirka 1 ha. Del av planområdet i fonden Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer Översiktsplan för Linköpings kommun, antagen 1998, redovisar området ingående i Serviceort utan antagen fördjupad översiktsplan med följande riktlinjer: Kommunen kommer att bedriva en aktiv bebyggelseplanering där resurserna medger. Avgränsningen omfattar områden som på lång sikt kan behövas som tätortsområde. Inom avgränsningen behöver markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning i de flesta fall prövas i detaljplan eller områdesbestämmelser. I översiktliga bedömningar ingående i arbetet med Översiktsplan för staden, samrådshandling april 2008, ingår programområdet i ett område som betecknas som Bostäder med inslag av verksamheter. Förtätning kan bli aktuell. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Programområdet ingår i detaljplan 000 enligt kommunens beteckning, fastställd Området är planlagt som allmän platsmark, park och omges av kvartersmark för bostäder. Öster om området finns kvartersmark för allmänt ändamål (Vidingsjöskolan). Program Fråga om ny bebyggelse bör prövas med ett inledande program (detta). Skäl till detta är bl a att allmän platsmark avses tas i anspråk för kvartersmark. 11

12 Kommunala beslut i övrigt Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har den 24 april 2009 beslutat att planarbetet kan påbörjas med ett inledande program. Riksintressen Programmet berör inte direkt några riksintressen. SAABs flygfält med Linköpings flygplats utgör riksintresse för luftfarten men bedöms inte påverka planområdet ur vare sig risksynpunkt eller med flygbuller över rekommenderade gränsvärden. Natur Mark, vegetation och naturmiljö Programområdet innehåller ett antal träd och buskar inom den allmänna platsmarken. Vegetationen utgör ridåer och skydd mot befintlig bostadsbebyggelse samt finns utmed lokalgata, vändplats och gång- och cykelväg. De 51 träden och 3 buskagen har inventerats av TIS-Växtkonsult i maj Inget av de inventerade objekten har några biologiska värden sett ur vedlevande insekters intressen. Samtliga träd är kraftigt lavbemängda med främst två olika typer. Merparten av träden utgörs av lönnar och har haft en god utveckling och är vid inventeringen med några få undantag, sjukdoms- och skadefria. Buskridå mot bussvändplatsen Träd inom programområdet Den hårdgjorda bollplanen samt gräsplaner öster och nordost om programområdet Park, lek och rekreation Den allmänna platsmarken utgör parkmark. Inom programområdet utgör denna gräsytor (utöver trädplanteringarna). Öster om området finns en asfalterad bollplan som spolas 12

13 vintertid. Nordost om området finns flera gräsplaner för bollspel, kullar med träd, ytterligare gräsytor samt beten. Lek- och rekreationsvärdena är är låga inom programområdet och höga utanför området. Geotekniska förhållanden En översiktlig geoteknisk bör göras innan eventuell byggnadsprojektering. Förorenad mark och radon Några föroreningar är inte kända inom programområdet. Radonhalt undersöks i samband med en geoteknisk undersökning. Fornlämningar och kulturmiljöer Programområdet innehåller inga kända fornlämningar. Cirka 200 meter nordost om området finns registrerade fornlämningar. Delar av programområdet har fyllts upp över ett tidigare mindre vattendrag. Befintlig bebyggelse Bebyggelse saknas inom programområdet. Villabebyggelse förekommer nära och längre från programområdet. Offentlig och kommersiell service Offentlig och kommersiell service finns fullt utbyggd inom stadskärnan, cirka 3,5 km norr om programområdet. Öster om området finns Vidingsjöskolan. Gator och trafik Gatunät, gång- och cykeltrafik Lokalgatan Tunngatan passerar väster och söder om programområdet. Gatan har låg till måttlig trafikmängd. En vändplats för bussar finns i västra delen av programområdet i anslutning till Tunngatan. Den används f n sporadiskt för bokbussar. Inom östra delen av programområdet finns en gång- och cykelväg som ingår i kommunens huvudvägnät för cykeltrafik. Gc-vägen leder norrut till centrum och söderut till Vidingsjö motionscentrum. Den genomgående gång- och cykelvägen samt bussvändplatsen 13

14 Kollektivtrafik Kollektivtrafik och busshållplatser saknas f n i anslutning till programområdet. Hållplatser finns inom Haningeleden och Ålerydsvägen cirka 500 meter från programområdet. Bussvändplatsen används av bokbussen och för angöring av inhyrda bussar till Vidingsjöskolan. Olycksrisker Den checklista som ingår i den till programmet hörande behovsbedömningen har inte identifierat några risker. Störningar Den checklista som ingår i den till programmet hörande behovsbedömningen har inte identifierat några väsentliga störningar. Vägtrafikbuller, utsläpp av avgaser och partiklar är mycket måttligt genom den trafik som idag trafikerar Tunngatan eller förväntas trafikera Tunngatan. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Viktiga allmänna ledningar för renvatten, spillvatten och dagvatten passerar genom och förbi programområdet, framförallt dess södra del. Områdets möjlighet att genom infiltration omhänderta dagvatten är troligen begränsat. Värme Viktiga allmänna ledningar för fjärrvärme passerar förbi programområdets västra och södra delar. El Viktiga allmänna ledningar för el passerar i Tunngatan och under gc-vägen. Tele Allmänna ledningar för tele passerar genom eller i anslutning till programområdet. Bilagor/referenser Medverkande tjänstemän Stig Lindqvist, planarkitekt: Projektledare, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Tomas Nyström, arkitekt, Byggnämndskontoret Torgny Sylvan, Miljökontoret Programförfattare Arkitekt SAR/MSA Börje Mathiasson, Börje Mathiasson Arkitektkontor AB har varit kommunens konsult i planarbetet planen. 14

15 BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen, Miljöbalken och förordningen om Miljökonsekvensbeskrivningar skall planer och program som kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. Som stöd för behovsbedömningen använder kommunen en checklista som ingår som bilaga till behovsbedömningen. Här redovisas i sammanfattande form de slutsatser som dragits i detta arbete. Påverkan Positiva påverkan är att behov av fem omsorgslägenheter samt en eventuell förskola kan tillgodoses. Närboende påverkas av att en etablerad boende- och parkmiljö tas i anspråk för bebyggelse. Påverkan minskas genom att byggnaden hålls låg och omges av befintlig och ny vegetation samt om information och samråd om verksamheten kontinuerligt sker med närboende. Programmet bedöms påverka andra projekt marginellt samt minskar inte förutsättningarna för att uppnå uppsatta miljömål. Platsen Programområdet utgör allmän platsmark, park, med relativt begränsad användning och som innehåller träd och gräsytor. Marken utgör anlagd gräsplantering med träd och buskar. Platsen innehåller inga höga naturvärden men kan ur närboendes synpunkter ändå betraktas som angelägen att bevara i det skick den är. Ur ett övergripande kommunalt perspektiv görs bedömningen att platsen bör kunna prövas för en måttfull utbyggnad av bostäder (omsorgsbostad) och eventuell service (förskola). Ett sådant ställningstagande grundas på förutsättningen att närliggande parkmark sammantaget utgör en mer värdefull natur- och rekreationsmiljö än den som avses prövas för bebyggelse. En lokalgata, en bussvändplats samt en gc-väg finns inom eller i anslutning till området. Området omges av parkmark och villabebyggelse. Programmet Detaljplaneprogrammet redovisar en gruppbostad och eventuell förskola. Tillfarten kan ske från Tunngatan. Om en förskola etableras måste befintlig vändplats tas bort, en gång- och cykelväg flyttas, ledningar flyttas samt träd tas bort och ersättas med nya trädplanteringar. Bebyggelsens placering, omfatttning och höjd har vägts mot rådande stadsbild. 15

16 Slutsatser och ställningstagande Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att programmet inte ger upphov till betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplaneprogram för del av Vidingsjö 1:1 (omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan) inom stadsdelen Vidingsjö. Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående behovsbedömning och den analys som redovisas i bifogad checklista. En begränsad redovisning av planens inverkan redovisas i beskrivningen. Skälen till att kommunen gör bedömningen att en detaljplan inte antas medföra betydande miljöpåverkan är: Detaljplaneprogrammet innebär ett mer effektivt utnyttjande av en parkmiljö som har relativt lågt utnyttjande i ett område med relativt god tillgång till parkmark av god kvalitet. Miljö- och riskfaktorer går att hantera inom ramen för fortsatt detaljplanering och byggande inom området. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Stig Lindqvist Planarkitekt, projektledare I handläggningen av behovsbedömningen har även Björn Tjus, Ekolog, Torgny Sylvan, Miljöskyddsinspektör samt Johan Josefsson, Brandingenjör deltagit. 16

17 Checklista för behovsbedömning av miljöbedömning Denna checklista utgör arbetsunderlag för att bedöma behovet av en miljöbedömning av detaljplanen. Den används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas i en ev. miljökonsekvensbeskrivning. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. Kan påverkas Påverkas ej Kommentarer Platsen: Området utgör en bebyggd stadsmiljö med inslag av natur. En exploatering kan påverka naturvärden och stadsbild. Planområdets betydelse och sårbarhet Nuvarande markanvändning Parkmark inom bostadsområde med enbostadshus. Markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området Marken utgör parkmark i form av gräsplantering och träd och sköts av kommunen. Rekreations- och naturvärden behålls inom parkmark som gränsar till programområdet. på grund av intensiv markanvändning Planprogrammet innebär att parkmark bebyggs för ett angeläget behov. Parkmarken bedöms kunna avyttras i denna del mot bakgrunden att befintlig parkmark utanför området innebär högre kvalitet och bättre förutsättningar att kunna utvecklas och behållas. Avvägning har gjorts mot rådande stadsbild. överskridna miljökvalitetsnormer Bedömningen görs att några miljökvalitetsnormer inte kommer att överskridas. kulturarv Befintlig bebyggelses kvalitet bedöms kunna bevaras med respektavstånd och utformning av ny bebyggelse. 17

18 Kan påverkas Påverkas ej Kommentarer särdrag i naturen Miljön inom programområdet bedöms inte innehålla några särdrag ur natursynpunkt. skyddade områden Miljön inom programområdet är i gällande detaljplan skyddad som allmän platsmark, park. Frågeställning Relevant Ej relevant Kommentarer Planförslagets påverkan inom och utom planområdet: Storlek och fysisk omfattning Omfattning och förening med andra projekt Programmet innebär tillgodoseende av ett eftersatt behov av service och omsorgsbostäder inom området. Närmiljön för boende påverkas av att ny bebyggelse uppförs inom mark som ej har varit avsedd att bebyggas. Utnyttjande av mark, vatten och andra resurser Allmän platsmark, park, tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Befintliga träd bevaras eller ersätts med nya träd. Alstrande av avfall Av normal omfattning. Alstrande av föroreningar och störningar Effekternas omfattning Verksamheten bedöms inte orsaka mer störningar mot omgivningen än vad som ges av olika riktvärden. Eventuella störningar från verksamheten föreslås minskas genom fortgående information och samråd med berörda närboende. Programmet innebär utbyggnad inom en etablerad parkmiljö där närboende inte rimligen kan förvänta sig att bebyggelse etableras. Mot denna bakgrund bedöms ändå effekterna av en utbyggnad som acceptabel. 18

19 Frågeställning Relevant Ej relevant Kommentarer Effekternas sannolikhet, frekvens, varaktighet och avhjälpbarhet Effekterna från verksamheten som sådan bedöms kunna hanteras genom fortgående information och samråd med berörda närboende. Risker för olyckor med konsekvenser för Människors hälsa Påverken av buller, utsläpp mm bedöms acceptabel. Miljön Kommunen gör bedömningen att befintlig parkmark utanför programområdet har tillräcklig kvalitet och omfattning för närområdets behov, även efter en eventuell bebyggelse inom programområdet. Påverkans totaleffekt Effekternas betydelse och komplexitet. Mot bakgrund av att parkmark avses tas i anspråk där närboende inte rimligen kan förvänta sig att bebyggelse etableras, är behovet av information stort. Störningar från verksamheten som sådan bedöms kunna hanteras genom fortgående information och samråd med berörda närboende. Planens karaktäristiska egenskaper: Anger förutsättningarna för verksamheter och åtgärder avseende: Programområdet ingår i ett större sammanhängande parkområde. Ny bebyggelse enligt programmet bedöms kunna etableras mot bakgrund av att omgivande parkområden bedöms tillräckliga både avseende kvalitet och omfattning. Har betydelse för andra planers och programs miljöpåverkan Programmet bedöms ha en måttlig miljöpåverkan på omgivande projekt. 19

20 Frågeställning Relevant Ej relevant Kommentarer Har betydelse för integreringen av miljöaspekter/miljömål Programmet bedöms inte minska möjligheten att genomföra olika miljömål som t ex god bebyggd miljö. Innebär miljöproblem som är relevanta för planen självt Programmet bedöms inte skapa några kända miljöproblem mer än vad som kan accepteras. Planen innebär en förtätning av en tidigare obebyggd miljö och därmed en förändrad stadsbild. Påverkan bedöms kunna accepteras då kvarvarande parkmark tillgodoser områdets behov. Har betydelse för möjligheterna att genomföra EG:s miljölagstiftning Ingen känd påverkan. Fördjupad analys av enstaka faktorer Ett ianspråktagande av parkmark för bebyggelse bör föregås av noggranna avvägningar beträffande nyttan av den parkmark som försvinner ställt mot nyttan av tillkommande bebyggelse. Kommunen har bedömt att kvarvarande parkmark uppfyller områdets behov av parkmark. Tillkommande bebyggelse är angelägen ur ett kommunalt perspektiv, då omsorgsbostad saknas i området och behovet av förskolor är fortsatt stort. Verksamheterna bör på olika sätt, såväl under planprocessen som under framtida drift, informera och samråda med berörda grannar närmast bostaden. Det fortsatta planarbetet bör inriktas på att inpassa en omsorgsbostad och en eventuell förskola med så små konflikter med omgivningen som möjligt. Ny bebyggelse föreslås bli placerad inom respektavstånd till närboende och med en trädridå som insynsskydd. Underlag för behovsbedömningen Bedömningarna i behovsbedömningen grundar sig på: inventeringar, programmets innehåll samt erfarenhet från liknande program. Slutsatser En genomförande enligt detaljplanen bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan. Någon MKB enligt 5 kap. 18 PBL bedöms därför inte vara nödvändig. 20

21 Bilaga till behovsbedömning och avgränsning av MKB Detaljplaneprogram vid Tunngatan för del av Vidingsjö 1:1 Samrådshandling Koncept Det nationella målet, god bebyggd miljö Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är det som bäst täcker in tätortsmiljöernas miljöfrågor. Miljökvalitetsmålet innebär: Den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas. Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas. Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång i stadseller naturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- eller säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för miljön. Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängliga och förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda. Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen och andra föroreningar. Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt och främst förnybara energikällor används. Kommunens mål i lokal Agenda 21 Kommunens invånare ska aktivt delta i arbetet för en långsiktig och hållbar utveckling. Det totala behovet av transporter ska minska. Vi ska minska biltrafiken och förbättra möjligheterna för gående, cyklister och kollektivtrafik. Alla transporter av personer och varor ska ske med förnyelsebara bränslen. Den totala energianvändningen ska minska. El och värme ska produceras med förnyelsebara energikällor. Avfallshanteringen ska karakteriseras av återanvändning och återvinning. Vi ska inte producera något avfall som måste deponeras. Växt- och djurarter ska bevaras i naturliga livsmiljöer. Förstörda livsmiljöer ska återskapas. Stad och land måste integreras med en bättre näringsåterföring, större andel närproducerad mat och ett hållbart jordbruk. Systemen för vatten och avlopp ska kretsloppsanpassas i hela kommunen. Den fysiska planeringen ska grundas på helhetstänkande, långsiktighet och kretsloppsanpassning. Alla projekt ska ge ett resurssnålt samt miljö- och hälsoriktigt byggande och boende. Företag i kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och stödjas i sitt miljöarbete. Kretsloppsfrågorna ska ingå som en mycket viktig del i all verksamhet i förskolan och skolan. 21

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg till SPL712 (Anders 8) Planbeskrivning & behovsbedömning Dnr. Sbn

Ändring av detaljplan genom tillägg till SPL712 (Anders 8) Planbeskrivning & behovsbedömning Dnr. Sbn Ändring av detaljplan genom tillägg till SPL712 Planbeskrivning & behovsbedömning 20151215 Dnr. Sbn 201398 Handlingar & planprocessen Planhandlingarna består av: Detaljplanekarta med tillägg till planbestämmelser,

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA

BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA Söderköpings kommun BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA FINNÖ Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

LOKALISERING AV VINDKRAFTVERK

LOKALISERING AV VINDKRAFTVERK Tillägg till översiktsplan för Söderköpings kommun LOKALISERING AV VINDKRAFTVERK Bilaga 1 Upprättad i februari 2009 BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB SAMRÅDSHANDLING 2

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan BEHOVSBEDÖMNING detaljplan för Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan 2010-10-13 Inledning Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR CISTERNEN2, 3 OCH 8 VADSTENA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR CISTERNEN2, 3 OCH 8 VADSTENA KOMMUN 2014-05-23 SBK 2014-13 DETALJPLAN FÖR CISTERNEN2, 3 OCH 8 VADSTENA KOMMUN BEHOVSBEDÖMNING BETRÄFFANDE MILJÖKONSEKVENSER Bakgrund Vadstena bil & Däckservice AB har framfört behov av större yta för uppställning

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Behovsbedömning / Avgränsning sid 3 Planens syfte sid 3 Checklista för miljöbedömning sid 4 Motiverat ställningstagande / Avgränsning sid 9 2(9) Behovsbedömning/ Avgränsning Enligt

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Planbeskrivning & behovsbedömning

Planbeskrivning & behovsbedömning Detaljplan i Innerstaden för del av Innerstaden 1:1 Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2016-08-29 Dnr. Sbn 2015-298 Sammanfattning av planförslaget Detaljplanen syftar till att överlåta cirka

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Detaljplan för Rhodin 2 och 3 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Detaljplan för Rhodin 2 och 3 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Detaljplan för Rhodin 2 och 3 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning,

Läs mer

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S Detaljplan för Småhus vid Mjärden omfattande del av fastigheten Norrtil 3:1 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län ÖVERSIKTSKARTA PLANOMRÅDE

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Samrådshandling Januari, 2015 Dnr 2014 KSM 1052 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Del av Alby S:1 Krusboda, inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdets

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Standardförfarande. 1(9) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10. Med närområde inom Hageby i Norrköping

SAMRÅDSHANDLING. Standardförfarande. 1(9) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10. Med närområde inom Hageby i Norrköping 1(9) Behovsbedömning SPN 2016/0043 214 tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10 Med närområde inom Hageby i Norrköping den 9 juni 2017 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista

Läs mer

Detaljplan för Flodafors skola, fastigheten Granhammar 3:18, Katrineholms kommun

Detaljplan för Flodafors skola, fastigheten Granhammar 3:18, Katrineholms kommun _ 1:11 1:7 1:3 1:2 1:10 2:8 2:11 Floda kyrka 1:3 1 1:1 v FLODA 3:1 KYRKA 1:2 Granhammar 1:5 3:17 2:9 Skola lanområdet 3:16 3:15 3:18 3:14 3:12 3:10 3:13 3:11 3:9 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 50 m Detaljplan

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2010-09-03 Dnr SN 17/07 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Röda skolan i Järvsö PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/48.319 Dp16-C-5:3 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Gestaltningsprogram Detaljplan

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Frigg 2, Norsborg

Behovsbedömning av detaljplan för Frigg 2, Norsborg Behovsbedömning av detaljplan för Frigg 2, Norsborg Tumba, maj 2014 Behovsbedömningen av detaljplan för Frigg 2 är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är att

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer