Borgå stads äldrepolitiska program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020"

Transkript

1 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program Stadsstyrelsen

2 Innehåll 1 Sammandrag Inledning Invånarantal och prognoser Borgå stad och dess äldre invånare Förnöjsamhet med stadens tjänster Hälsotillstånd, funktionsförmåga och levnadsförhållanden hos äldre personer i Borgå Nuläget inom äldreomsorgen Hemvård, stödtjänster och serviceboende Handikappservice Anstaltsvård Samarbetspartner Äldreomsorgens läkare Syn på god ålderdom i Borgå Programmets bakgrundsfaktorer Värden som styr vår verksamhet Riksomfattande målsättningar Förekomsten av demens Faktorer som påverkar funktionsförmågan och välmåendet Linjedragning för strukturell utveckling inom äldreomsorgen Riksomfattande linjedragningar Strukturella ändringar inom äldreomsorgen i Borgå Tryggt hemmaboende och tillgänglig omgivning Normalt serviceboende Vård och omsorg dygnet runt Yrkeskunnig personal och ledarskap... 26

3 9 Kostnader och investeringsbehov till följd av utvecklingslinjedragningarna i Borgå Kostnader Investeringsbehov Uppföljning Källor Bilagor: Bilaga 1. Begrepp som används i programmet Bilaga 2. Åtgärdsprogram för äldreomsorgen i Borgå Bilaga 3. Sammanfattning av utlåtanden 2

4 1 Sammandrag Syftet med Borgå stads äldrepolitiska program (för åren ) är att stöda och styra planeringen, förverkligandet och utvecklingen av tjänster för äldre. I programmet beskrivs nuläget inom stadens äldreomsorg, befolkning och befolkningsutvecklingen. I programmet presenteras en vision för god ålderdom samt målsättningar och åtgärder för hur stadens äldreomsorg i samarbete med andra sektorer och utomstående samarbetspartner i framtiden ska utveckla tjänster för äldre. Åtgärdsprogrammet jämte tidtabell finns bifogat. Programmet baserar sig på stadens tidigare äldrepolitiska program, Borgå stads strategi (2007), Borgå stads servicestrategi (förnyad 2010), Stakes utredning av verksamheten, ekonomin och verksamhetsutvecklingen inom social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad (2003) samt Socialoch hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets kvalitetsrekommendationer om omsorg av och tjänster för äldre (2001) och kvalitetsrekommendationer för tjänster för äldre (2008). Programmet har upprättats i enlighet med stadens servicestrategi och Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendationer kundinriktat genom att höra äldre personer, personal, samarbetspartner, social- och hälsovårdssektorns uppgiftsområden samt stadens olika förvaltningar. Visionen är en värdig och aktiv ålderdom i det egna hemmet. Den äldre svarar för den egna hälsan, funktionsförmågan, välmåendet och är en resurs för staden. Ålderdomen är en värdefull del av livet. Under programtiden är hemvård fortsättningsvis en primär tjänsteform. Hemmaboende stöds med förebyggande tjänster, tillgänglig miljö och tillgängligt boende, rehabilitering och rehabiliterande arbetsgrepp samt genom att utöka antalet rehabiliterande kortvårdsplatser. Samarbetet med olika sektorer, organisationer och frivilliga arbetare främjas. Servicestrukturen ändras genom att man minskar på antalet långvårdsplatser vid anstalter, avstår från ett servicesystem med flera nivåer och utvecklar en ny modell för servicecenter. Profileringen av avdelningarna i Näse sjukhus fortsätter och cirka 10 % av patientplatserna används för långtidsvård. En smidig vård- och servicekedja effektiveras fortsättningsvis. Målsättningen är att Borgåmodellen fram till år 2020 skulle inbegripa att 14 % av personerna som fyllt 75 år skulle omfattas av regelbunden hemvård och 8,9 % av vård och omsorg dygnet runt. Närståendevården skulle omfatta 6 % av patienterna. Under programperioden finns det behov av att öka antalet boendeplatser dygnet runt med cirka stycken. På basis av befolkningsprognoser och kvalitetsrekommendationer är behovet av extra personal 38 personer, om boendeservicen i de nya enheterna skaffas som köptjänster. Ifall staden arrangerar dessa tjänster, behövs nya anställda till boendeservicen enligt gällande dimensioneringsrekommendationer. Under samma period går 147 personer i pension inom äldreomsorgen. Man ser till utvecklingen av personalens kunnande så att det motsvarar klientens vård och omsorg, likaså personalens välmående. Personalstrukturen justeras enligt klienternas behov och rekryteringsmetoderna utvecklas. Den uppföljningsgrupp som tillsatts för att förverkliga det äldrepolitiska programmet följer årligen upp och bedömer programmets målsättningar samt rapporterar om resultaten till stadsstyrelsen. Programmet uppdaterades i juni 2010 på basis av Borgå stads strategi som godkändes , Statistikcentralens befolkningsprognos för år 2009 och åtgärdsförslag av social- och 3

5 hälsovårdssektorns arbetsgrupp för strukturella ändringar. Äldrerådet i Borgå stad har gett ett utlåtande om det uppdaterade programmet. 4

6 2 Inledning Syftet med Borgå stads äldrepolitiska program (för åren ) är att stöda och styra planeringen, förverkligandet och utvecklingen av tjänster för äldre. I programmet beskrivs nuläget inom stadens äldreomsorg, befolkningen och befolkningsutvecklingen. I programmet presenteras en vision för god ålderdom samt målsättningar och åtgärder för hur stadens äldreomsorg i samarbete med andra sektorer och utomstående samarbetspartner i framtiden kan utveckla tjänster för äldre. Programmet baserar sig på stadens tidigare äldrepolitiska program, Borgå stads strategi (2007), Borgå stads servicestrategi (förnyad 2010), Stakes utredning av verksamheten, ekonomin och verksamhetsutvecklingen inom social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad (2003) samt Socialoch hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets kvalitetsrekommendationer om omsorg av och tjänster för äldre (2001) och kvalitetsrekommendationer för tjänster för äldre (2008). I upprättandet av programmet har man dessutom utnyttjat rapporten Porvoon ikäihmiset 70 vuotta täyttäneiden terveydentila, toimintakyky ja elinolosuhteet vuosina 1994 ja 2005, som är en del av den forskningsverksamhet som upprätthålls av nätverket Tipping the Balance towards Primary Health Care. Programmet har upprättats i enlighet med stadens servicestrategi och Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendationer på ett kundinriktat sätt genom att höra äldre personer, personal, samarbetspartner, social- och hälsovårdssektorns uppgiftsområden samt stadens olika förvaltningar. En skriftlig enkät riktades till pensionärs- och handikappföreningar. Dessutom ordnades diskussionsmöten i åldrings- och servicehem, dagsjukhusets grupper samt bland hemvårdsklienter. I Äppelbackens servicecenter ordnas två öppna diskussionsmöten där också äldre personer som inte omfattas av tjänsterna fick berätta om sina önskemål. Bland personalen ordnades diskussionsträffar och till samarbetsparterna (studeranden inom social- och hälsovårdsbranschen i Borgå, sjukhuset, församlingarna) skickades förfrågningar. En arbetsgrupp har upprättat programmet under åren År 2009 bestod arbetsgruppen av: Åldringshemsföreståndare Camilla Andersson Äldreomsorgens överläkare Sari Andersson t.o.m Chef för äldreomsorg Marlit Backman, ordförande Åldringshemsföreståndare Christina Holappa Överskötare Tuija Holstein Handikappservicechef Anna-Kaisa Kajuutti Äldreomsorgens planerare Outi Majanen, sekreterare fr.o.m Servicechef för stödtjänster Päivi Mäkimartti Hemvårdschef Pia Nurme Äldreombudsman Juha Parkkonen Servicechef för hemvård Sirpa Oja Äldreomsorgens planerare Marika Rauma, sekreterare t.o.m Servicechef för serviceboende Christina Varsamäki Äldrerådets representant Kalevi Väisänen 5

7 3 Invånarantal och prognoser Befolkningens åldersstruktur har förändrats betydligt i Finland under de senaste årtiondena. Under och 2000-talen har i synnerhet antalet personer som fyllt 85 och också 95 år ökat kraftigt. I fortsättningen är riktningen den samma: Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos (2007) kommer andelen över 75-åringar att öka från 6,7 procent år 2010 till 9,0 procent år Borgå har totalt invånare (Statistikcentralen ). Andelen över 65-åringar är 15,4 % och över 75-åringar 6,7 %. Enligt befolkningsprognosen (Statistikcentralen, befolkningsprognos ) kommer Borgå år 2020 att ha 20,9 % över 65-åringar och 9,0 % över 75-åringar (Tabell 1). Tabell 1. Befolkningsprognos och procentuella andelar per åldersgrupp , Borgå (Statistikcentralen 2009) Invånare i Borgå åringar % av befolkningen åringar % av befolkningen Över 85- åringar % av befolkningen Över 65- åringar % av befolkningen Över 75- åringar % av befolkningen ,7 9,4 10,1 10,5 10,9 11,3 11,4 11,8 11,9 12,0 12, ,9 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 5,7 5,8 6,0 6,2 6, ,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2, ,4 16,2 17,0 17,6 18,2 18,7 19,2 19,8 20,1 20,5 20, ,7 6,8 6,9 7,1 7,3 7,5 7,8 8,0 8,2 8,5 9,0 6

8 I tabell 2 finns en grafisk beskrivning av utvecklingen av antalet över 65-åringar i Borgå stad från år 2010 till år Tabell 2. Befolkningsprognos , Borgå (Statistikcentralen 2009) 7

9 4 Borgå stad och dess äldre invånare Borgå stad ligger i Östra Nyland på Finska vikens kust cirka 50 kilometer öster om Helsingfors. Stadens invånarantal är cirka ( ) och till invånarantalet är Borgå landets adertonde största stad. Borgå stad och Borgå landskommun slogs samman år Stadens område indelas i ett centrumområde, stora bostadsområden i närheten av stadens centrum samt tätorter och ett omfattande landsbygds- och skärgårdsområde. Av Borgå stads befolkning är 18,5 % barn (0-14-åringar), 67 % i arbetsför ålder (15 64-åringar) och 14,5 % över 65-åringar. Andelen finskspråkiga är 65 % och svenskspråkiga 31,5 %. De övriga språkgruppernas andel av befolkningen är 3,5 % Förnöjsamhet med stadens tjänster På uppdrag av Borgå stad utförde FCG Efeko Oy en invånarenkät år I enkäten deltog 330 borgåbor i åldern år och med enkäten utreddes deras åsikter om kvaliteten på kommunala tjänster samt användningen av dem. På basis av denna enkät är borgåborna mycket nöjda med bl.a. bibliotekstjänster, bostadsområdets säkerhet, den allmänna ordningen och tryggheten, avfallshantering och återvinning samt skötseln av parker och grönområden. Missnöje väckte gatu- och vägunderhållet, invånarnas påverkningsmöjligheter, tandläkartjänsterna, skötseln av stadens ekonomi, vattendragens renhet samt verksamheten bland stadens förtroendevalda. Stadens tjänster fick skolvitsordet 7,3 i medeltal. Det största behovet av förbättring ansåg man att finns i underhållet av gator och vägar, tandläkartjänsterna samt hälsovårdscentralens läkartjänster. I enkäten granskades för äldreomsorgens del hemvården samt boende- och anstaltsvårdstjänster. Av svararna var 21 % av nöjda med både hemvården och boende- och anstaltsvårdstjänsterna. 15 % av svararna var missnöjda med hemvården och 17 % med boende- och anstaltsvårdstjänsterna. Största delen av svararna tog inte ställning (boende- och anstaltsvårdstjänster 62 % och hemvård 64 %). Eftersom motsvarande undersökning utförts i flera andra kommuner, jämfördes resultaten sinsemellan. Man ansåg att både hemvården samt boende- och anstaltsvårdstjänsterna sköttes bra i jämförelse med andra kommuner. Antalet nöjda svarande var högt i förhållande till jämförelsegruppens medeltal. (FCG Efeko 2007) 8

10 4.2. Hälsotillstånd, funktionsförmåga och levnadsförhållanden hos äldre personer i Borgå I Borgå har man år 1994 och 2005 utfört omfattande undersökningar av hälsan, funktionsförmågan och levnadsförhållandena. Undersökningen är en del av den undersökningsverksamhet som upprätthålls av nätverket Tipping the Balance towards Primary Health Care, i vilket man jämför hälsovårdsfunktioner inom olika områden i Europa. Målgruppen för undersökningen var borgåbor som fyllt 70 år. Till undersökningen plockade man ur befolkningsregistret med ett slumpmässigt urval ut 694 äldre borgåbor, varav 351 deltog i intervjuerna. Deltagarprocenten var 51. Enligt rapporten bodde 90 % av de äldre i Borgå hemma år Under uppföljningstiden på tio år har antalet ökat med 3 %. Ensamboende har blivit vanligare på tio år och det är vanligare att kvinnor bor ensamma än män. Under uppföljningstiden hade de äldres upplevda hälsotillstånd blivit bättre, likaså funktions- och rörelseförmågan. Ändå har behovet av hjälp med att tvätta sig, klä på och av sig, röra sig och besöka toaletten ökat under uppföljningsperioden. Av de äldre behövde 36 % hjälp med åtminstone någon av nämnda saker. Av de intervjuade led nästan 9 % av demens. Förekomsten av depression har minskat en aning under uppföljningsperioden. Av de intervjuade led 12 % av depression, dock har tillgången på vård blivit sämre på tio år. År 2006 började man utföra förbyggande hembesök i Borgå i två områden. Sedan år 2007 har hembesök utförts i hela staden. År 2008 erbjöds sådana 75-åringar som inte omfattats av äldreomsorgens tjänster hembesök. Brevet skickades till 304 kunder, varav 103 förhöll sig positiva till hembesöket. Största delen ville dock inte ta emot hembesöket, eftersom de ansåg det vara inaktuellt eller upplevde sig ha en god funktionsförmåga. Över hälften av de intervjuade upplevde sig ha ett rätt så bra eller mycket bra hälsotillstånd. På basis av intervjuerna visade det sig att nästan 90 % självständigt klarar av lättare hushållsarbeten samt besök i anknytning till att uträtta ärenden. Tyngre hushållsarbeten kunde utföras av 70 % av de intervjuade. Den hjälp de behövde fick de i huvudsak av barn, maken/makan samt i någon mån av grannar och vänner. En betydande observation angående boendeförhållandena och det självständiga boendet var att 20 % av de intervjuade bodde i våningshus utan hiss och att 30 % hade problem med att gå i trappor. Under det senaste halvåret hade 28 % ramlat minst en gång. Av de intervjuade rörde 60 % på sig dagligen och upplevde sig ha god eller rätt så god rörelseförmåga. Sömnproblem och användningen av sömnmedicin var rätt vanliga, eftersom 19 % av de intervjuade hade sömnproblem och 18 % använde sömnmedicin. Över 80 % av svaranden hade regelbundna sociala kontakter och nästan 90 % var nöjda med sina liv. 9

11 5 Nuläget inom äldreomsorgen Äldreomsorgens uppgiftsområde består av resultatenheterna förvaltning, hemvård och serviceboende, anstaltsvård samt handikappservice Hemvård, stödtjänster och serviceboende Hemvårdens målsättning är att i samarbete med klienten, klientens anhöriga samt andra samarbetspartner stöda klientens självständighet så att klientens boende är så tryggt som möjligt och att god livskvalitet framhävs. I enlighet med kriterierna för servicestyrning riktas hemvård till de borgåbor som p.g.a. nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp med sina vardagliga sysslor dygnet runt. Utgångspunkten för att arrangera tjänster är alltid ett jämlikt och rättvist bemötande av invånare oberoende av boendeort. Syftet med bedömningen av servicebehovet är att förbättra de äldres förutsättningar att bo i eget hem och t.ex. skjuta behovet av anstaltsvård längre fram i tiden. År 2009 sänktes åldersgränsen för att få ta del av bedömningen av servicebehovet till 75 år, från att tidigare ha varit 80 år. I bedömningen går man individuellt igenom de tjänster som klienten behöver och erbjuder klienten stöd och tjänster i rätt tid. På detta sätt kan man förbättra äldre personers förutsättningar att bo i eget hem. SAP-arbetsgruppen (selvitä, arvioi, palveuohjaa; dvs. utredning, bedömning, servicestyrning) är en multiprofessionell grupp som koordinerar vårdplatser som är eller ska bli lediga i enlighet med kriterierna för servicestyrning. Hemförlovningsteamet stöder hemvårdsklienternas rehabilitering och utskrivning snabbt och tryggt efter en vårdperiod inom specialsjukvård eller bäddavdelning. I teamet jobbar tre sjukskötare, en hemförlovningsskötare, en fysioterapeut och en närvårdare. Utskrivningsskötaren jobbar delvis vid Borgå sjukhus där hon tillsammans med sjukhuspersonalen utreder vilken som är rätt plats för klientens fortsatta vård. Teamet deltar i utskrivningen och ser till att klienten får nödvändiga tjänster, hjälpmedel och vårdartiklar samt tryggar att rehabiliteringen fortsätter i hemmet. Med hemvårdens stödtjänster avses de tjänster som staden bjuder ut för att stöda självständigt hemmaboende. Till stödtjänsterna hör bl.a. stöd för närståendevård, servicerådgivning, familjearbete, måltids- och färdtjänst, trygghetstelefon samt bidrag till ändringsarbeten i bostaden. Fritidshandledarens, minnespoliklinikens och dagsjukhusets verksamhet är också en del av hemvårdens stödtjänster. Stöd för närståendevård utbetalas i Borgå i två olika grupper beroende på vårdberoendet. För att få stödet krävs att den klient som vårdas behöver kontinuerlig hjälp eller hjälp dygnet runt samt att klienten i huvudsak inte kan bo ensam. I fråga om familjer med äldre närståendevårdare fäster man särskild uppmärksamhet vid vårdarens ork. Trygghetstelefoner och bidrag till ändringsarbeten i bostäder kan efter behovsprövning beviljas äldre personer med små inkomster. 10

12 Hemkörda måltider (måltidstjänst) kan beviljas personer som p.g.a. nedsatt funktionsförmåga eller skada inte själva kan tillreda mat eller besöka matserveringar utanför hemmet. Dagverksamhet för äldre ordnas i dagsjukhus Rosa. Verksamheten stöder klienternas hemmaboende i enlighet med det individuella behovet av rehabilitering och vård. Dagsjukhusets verksamhet kan möjliggöra en tidig utskrivning från anstaltsvården och att närståendevårdaren kan hålla semester. Dagsjukhuset besöks dagligen av klienter. Minnespolikliniken är avsedd för undersökning, handledning, vård och uppföljning av personer med minnessvårigheter. Målsättningen är att utreda orsakerna till minnesproblemen i ett så tidigt skede som möjligt. Som stöd till minnespolikliniken har man inom äldreomsorgen utbildat minnesskötare. Seniorinfo ger äldre personer och deras anhöriga information och handledning om bl.a. olika tjänster som staden och privata aktörer bjuder ut. Med rådgivningen stävar man efter att ge konkret hjälp både per telefon och genom gemensamma diskussioner på ort och ställe. Inom ramen för hemvårdens fritidshandledning arrangeras varje vecka grupper med stimulerande verksamhet för äldre runtom i staden. Fritidshandledaren fungerar också som koordinator för frivilligarbetet inom hemvården. Med familjevård av äldre avses arrangerandet av vård och omsorg utanför det egna hemmet i ett privathem då klienten inte med olika stödåtgärder klarar av att bo i eget hem, men inte heller behöver anstaltsvård. Förebyggande hembesök erbjuds alla personer som under året fyller 78 år och som inte omfattas av stadens tjänster. Syftet med hembesöket var att stöda den äldre att bibehålla sin funktionsförmåga så länge som möjligt samt att erbjuda dem information om tillgängliga tjänster. Serviceboende arrangeras i stadens tre enheter för serviceboende och två privata servicehem. Serviceboendet är endera normalt eller effektiverat, beroende på om det finns personal närvarande dygnet runt eller under kortare perioder samt på omfattningen av vård- och omsorgspersonalen. Inom serviceboendet finns totalt 189 platser, varav 102 är effektiverade servicebostäder. År 2009 bodde 5,7 % av 75-åringarna i Borgå inom serviceboende. Placeringen av klienter till serviceboendet koordineras av SAP-arbetsgruppen i enlighet med kriterierna för servicestyrning. RAI-systemet (Resident Assesment Instrument) har varit i bruk inom hemvåden sedan år Systematisk information som omfattar hela hemvården har insamlats sedan år Enligt RAIbedömningen (1/2009) är hemvårdsklienternas medelålder 81,8 år. Klienternas vårdtid varierar mellan hemvårdens 2,8 år och serviceboendets 4,1 år. Vårdpersonalen använder i genomsnitt 25 minuter till vård och tjänster hemma hos klienten. En tredjedel (34,5 %) av klienterna får hjälp av officiella serviceproducenter, medan andelen anhöriga (59 %) är betydande inom vårdarbetet. Mer än hälften av hemvårdsklienterna vårdas till följd av nedsatt funktionsförmåga och 60 % har en sjukdom som påverkar minnet. Social isolering (20 %) och minnessvårigheter utökar risken att hamna på anstalt. Ett klart behov av anstaltsvård förekommer hos 7 % och i servicehemmen hos 9 % av klienterna. Andelen lättvårdade klienter har varit högre i Borgå än genomsnittet i hela landet. Av denna orsak fastställde man i slutet av år 2008 grunderna för beviljande av vård och omsorg som ges i hemmen. Syftet är att klargöra hur tjänsterna ska riktas till de vuxna borgåbor som behöver hemvård. 11

13 5.2. Handikappservice Med tjänster enligt handikappservicelagen strävar man efter att främja handikappade personers möjligheter att leva och fungera som en likvärdig samhällsmedlem. Med tjänsterna strävar man också efter att förebygga och eliminera olägenheter och hinder som handikappet medför. Med handikappad avses i handikappservicelagen den som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring. En del av de tjänster och förmåner som nämns i handikappservicelagen är endast avsedda för gravt handikappade. Tjänster som är avsedda för gravt handikappade är färdtjänst, ändringsarbeten i bostäder och apparater och redskap som hör till bostaden, serviceboende, tolkningstjänster, dagverksamhet och fr.o.m individuell hjälp. En del tjänster berör alla handikappade och då arrangeras tjänsterna som behovsprövade och anslagsbundna stödåtgärder. De anslagsbundna tjänsterna och stödåtgärderna omfattar bl.a. redskap, maskiner och apparater som behövs i samband med vardagliga sysslor samt anpassningsträning och stödpersonsverksamhet. Ifall en utvecklingshämmad klient inte får tillräckliga eller lämpliga tjänster på basis av handikappservicelagen, arrangeras klientens tjänster av samkommuner för omsorg av utvecklingshämmade i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda Anstaltsvård Anstaltsvård ges vid Näse sjukhus samt vid åldringshemmen i Ebbo och Johannisberg. På anstalterna jobbar man med ett rehabiliterande arbetsgrepp. Med kortvarig och intervallvård stöder man äldre personers självständighet och orken hos den vårdande anhöriga. Långvård ges till personer för vilka man inte längre kan arrangera vård dygnet runt hemma eller i servicebostad på det sätt hon/han skulle behöva. Valet av rätt vårdform sker i enlighet med kriterierna för servicestyrning. Näse sjukhus har fyra avdelningar som profilerats enligt klientelet. På avdelning 1 vårdas i huvudsak krävande långvårdspatienter. Avdelningen 2 är en psykogeriatrisk avdelning som inkluderar en demensavdelning. Avdelning 3 är en akut och mottagningsavdelning dit man kommer med läkarremiss endera från specialsjukvården eller hemvården. Avdelning 4 är en avdelning för fortsatt rehabilitering för neurologiska patienter, men där vårdas också patienter som behöver långvarig vård. Totalt 109 patientplatser används. Enligt den senaste RAI-mätningen finns det 54,5 % kvinnor och 45,5 % män på avdelningarna 1,2 och 4 i Näse sjukhus. Av patienterna var 34 % under 75 år och 66 % över 75 år. Av patienterna behöver 73 % mycket hjälp eller är helt och hållet beroende av hjälp. Medelsvår eller lindrig demens förekommer hos 69 % av patienterna. Cirka 50 % av patienterna hade beslut om långtidsvård. Kostnadsvikten beskriver hur mycket av personalens tid som går åt att hjälpa klienterna på avdelningen i förhållande till den tid och hjälp som genomsnittsklienten behöver. Kostnadsvikten för genomsnittsklienten beskrivs med värdet 1,00. På avdelningarna 1,2 och 4 var den genomsnittliga kostnadsvikten 1,22, vilket innebär att klienterna använder 22 % mer av personalens arbetstid än genomsnittsklienten. 12

14 På akut och mottagningsavdelningen i Näse sjukhus (avdelning 3) uppgick under 75-åringarnas andel av vårddagarna till 32 %. Den genomsnittliga vårdtiden är cirka 12 dygn. Alla patienter finns inom kortvården. (resultat av RAI-jämförelsedatabanken 2/2008, klientinformationssystemet Effica) På Ebbo åldringshem finns sex avdelningar. Av dessa är en demensavdelning och där finns 6 kortvårdsplatser. En avdelning är en kortvårdsavdelning med 18 platser. I Ebbo finns totalt 102 platser. Av åldringshemmets invånare är 69 % kvinnor och 31 % män. Av patienterna var 13 % under 75 år och 87 % över 75 år. Av patienterna behöver 73 % mycket hjälp eller är helt och hållet beroende av hjälp. Medelsvår eller lindrig demens förekommer hos 76 % av invånarna. Cirka 90 % av patienterna hade beslut om långtidsvård. Kostnadsvikten är 0,97. I Ebbo åldringshem finns inga RAI-bedömningar på kortvårdsavdelningen och således berör uppgifterna endast långvårdsavdelningar. (resultat från RAI-jämförelsedatabanken 2/2008) På Johannisbergs åldringshem finns fem avdelningar, varav en är en demensavdelning. Det finns sammanlagt 118 klientplatser, varav 114 används av långvårdsklienter och 4 av kortvårdsoch intervallklienter. Av åldringshemmet invånare är 84 % kvinnor och 16 % män. Av patienterna var 10 % under 75 år och 90 % över 75 år. Av patienterna behöver 80 % mycket hjälp eller är helt och hållet beroende av hjälp. Medelsvår eller lindrig demens förekommer hos 78 % av invånarna. Cirka 78 % av patienterna hade beslut om långtidsvård. Kostnadsvikten är 1,03. (resultat från RAIjämförelsedatabanken 2/2008) Ur tabell 3 framkommer klientantalet inom äldreomsorgen och servicens omfattning. Tabell 3. Klientantal och servicens omfattning inom Borgå stads äldreomsorg (indikatorbanken Sotkanet) TJÄNST KLIENTER (totalt) KLIENTER (över 75- åringar) Måltidstjänst (under året) Trygghetstelefon (under året) Färdtjänst (under året) Stöd för närståendevård (under året) Regelbunden hemvård 966 (tvärsnitt) 488 (30.11.) Serviceboende (i slutet av året) Effektiverat serviceboende (i slutet av året) Klienter inom omsorg för utvecklingshämmade 205 Klienter inom handledd arbetsverksamhet 30 Klienter inom handikappservicen 660 Åldringshem (i slutet av året) Näse sjukhus, avdelning (i slutet av året) Näse sjukhus, avdelningar 1, 2, (i slutet av året) 13

15 Klienternas procentuella andel av borgåbor som fyllt 75 år Regelbunden hemvård 15,4 % Stöd för närståendevård 2,5 % Serviceboende 5,7 % varav effektiverat serviceboende 2,9 % Långvarig anstaltsvård 7,4 % Äldreomsorgens information sker via Seniorinfo, serviceguiden, webbsidor, servicestyrning, äldrerådet och pensionärsföreningar samt median. Teknologiska lösningar används inom äldreomsorgen och en fortgående utveckling sker. Ny teknologi utnyttjas i framtiden vid behov och i mån av resurser Samarbetspartner Äldrerådet fungerar som äldre borgåbors intressebevakare och företrädare inom det kommunala beslutsfattandet. Till äldrerådet hör 15 ordinarie medlemmar och ersättare, varav nio stycken representerar föreningar. Stadens olika sektorer har tre representanter. Dessutom är tre förtroendevalda medlemmar i äldrerådet. Äldrerådets mandatperiod är två år och rådet sammankommer en gång i månaden. Till äldrerådets uppgifter hör bl.a. att uppfölja äldre personers behov samt att vid behov ta initiativ, ge utlåtanden och rekommendationer. Äldrerådet strävar också efter att påverka planeringen av omgivningen och att främja de äldres jämlika delaktighet i samhällets olika funktioner. Som äldrerådets sekreterare fungerar stadens tjänsteinnehavare, som samtidigt också är äldreombudsman. Invandrartjänsterna sköts inom socialarbetets uppgiftsområde. Inom äldreomsorgen bör man förbereda sig på ett ökat servicebehov bland äldre invandrare. År 2009 finns det i Borgå uppskattningsvis 100 invandrare som fyllt 65 år. Rehabilitering arrangeras i samarbete med uppgiftsområdet för hälsotjänster. Inom öppenvården finns personal från fysioterapiavdelningen. I Näse sjukhus finns personal från fysioterapiavdelningen och äldreomsorgens fysioterapeuter. En ergoterapeut jobbar vid Äppelbackens servicecenter och bäddavdelningarna i Näse. Till medicinsk rehabilitering hör fysioterapi, ergoterapi, talterapi, neuropsykologisk rehabilitering, hjälpmedelstjänster och anstaltsrehabilitering samt anpassningsträning, varav en del skaffas som köptjänster. Hälsotjänsternas fysioterapi riktar sig till riskgrupper i olika åldersklasser. För äldre finns det olika tjänster inom både öppenvården och anstaltsvården. Dessa är bl.a. fysioterapeutisk rådgivning för t.ex. patienter med artros, fysioterapi efter benbrott, operationer och störningar i blodcirkulationen i hjärnan, hjälpmedelstjänster samt gruppverksamhet. Veteranrehabilitering kan ansökas av personer som har fronttecken. Frontmännens och veteranernas rehabiliteringsärenden sköts av socialarbetarna vid hälsovårdscentralen. Krigsinvalidernas rehabiliteringsärenden sköts av Statskontoret. Staten och kommunen finansierar frontmännens 14

16 och veteranernas rehabilitering endera på anstalt eller inom öppenvården. I anknytning till öppenvården kan man vid behov få fotvård. Öppenvård och fotvård kan utföras som hembesök om klienten har svårt att röra sig. Staten ersätter resorna på basis av ansökan som en del av sjukförsäkringen. Till rehabilitering som kommunen ordnar hör ingen reseersättning. Veteranens maka kan delta i mannens anstaltsperiod på statens bekostnad. För en rehabiliteringsperiod på anstalt behövs ett läkarintyg. Kommunen beviljar veteranerna även bidrag för glasögon och tandvård. Inom specialsjukvården i Borgå sjukhus finns 189 sjukhusplatser och en personal på cirka 600. Till Borgå sjukvårdsområde hör 8 kommuner och områdets sjukhus finns i Borgå. Borgå sjukhus svarar för specialsjukvårdstjänsterna och specialsjukvårdsjouren. Runtom i Borgå finns pensionärsbostäder både i stadens och privata aktörers regi. Bostäderna är avsedda för alla som fyllt 65 år. Utvecklingen av samarbetet med dem som upprätthåller bostäderna är en utmaning och ett utvecklingsobjekt. Kulturväsendets verksamhet är avsedd för alla borgåbor. Kulturväsendet arrangerar bl.a. olika evenemang och fester som är populära bland äldre personer. I samband med äldreomsorgen och handikappservicen arrangeras kulturtjänster för äldre personer och specialgrupper. Med hjälp av olika bidrag har man arrangerat bl.a. köruppträdanden i Ebbo åldringshem. Idrottsväsendet upprätthåller idrotts- och motionsplatser och arrangerar handledd verksamhet i synnerhet för marginaliserade personer och personer med nedsänkt funktionsförmåga. Idrottsväsendet önskar samarbeta med äldreomsorgen så att motionen skulle blir en del av hemvården, serviceboendet och långvården. Medborgarinstituten ordnar specialkurser för äldre personer samt i synnerhet adb-handledning och nätkaféverksamhet. De äldre har också beaktats i fråga om rabatterade kursavgifter. Biblioteksväsendet samarbetar med hemvården så att hemvården levererar böcker hem till kunderna. Musikinstitutet arrangerar elevkonserter i servicehem och på anstalter och ordnar konserter även på beställning. Det är möjligt att få pensionärsrabatt på konsertbiljetter. Musikinstitutets undervisning är delvis öppen för personer i alla åldrar. Tekniska och miljösektorn har en viktig roll i fråga om strävan att nå en tillgänglig och trygg miljö. I byggnadsprojekt som förutsätter framkomlighet säkerställs i samband med behandlingen av bygglov i byggnadstillsynen att ritningarna upprättats i enlighet med bestämmelser och anvisningar om tillgänglighet i fråga om både byggnaden och byggnadsplatsen samt övervakas att byggnadsprojektet förverkligas planenligt. Man strävar efter att förbättra trafiktillgängligheten i samarbete med planläggningen. Utvecklingen av servicetrafiken förverkligas genom att utöka köptjänsterna, vilket också förutsätter en ökning av anslagen. Nätverket av gång- och cykelvägar och dess underhåll utvecklas med förutsättningen att man riktar ytterligare anslag till verksamheten. Med planläggning skapar man förutsättningar för att beakta servicebehovet bland den ökande äldre befolkningen (t.ex. omgivningens kvalitet, tillgänglighet, olika boendealternativ, servicens läge, kollektivtrafik). Detta förutsätter utbildning och att personalens yrkesskicklighet upprätthålls. I sin verksamhet beaktar räddningsverket frågor som berör boendetryggheten. Vårdanstalternas personal får handledning och utbildning. Man strävar efter att förebygga olyckor i hemmen genom rådgivnings- och handledningsarbete. 15