Borgå stads äldrepolitiska program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020"

Transkript

1 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program Stadsstyrelsen

2 Innehåll 1 Sammandrag Inledning Invånarantal och prognoser Borgå stad och dess äldre invånare Förnöjsamhet med stadens tjänster Hälsotillstånd, funktionsförmåga och levnadsförhållanden hos äldre personer i Borgå Nuläget inom äldreomsorgen Hemvård, stödtjänster och serviceboende Handikappservice Anstaltsvård Samarbetspartner Äldreomsorgens läkare Syn på god ålderdom i Borgå Programmets bakgrundsfaktorer Värden som styr vår verksamhet Riksomfattande målsättningar Förekomsten av demens Faktorer som påverkar funktionsförmågan och välmåendet Linjedragning för strukturell utveckling inom äldreomsorgen Riksomfattande linjedragningar Strukturella ändringar inom äldreomsorgen i Borgå Tryggt hemmaboende och tillgänglig omgivning Normalt serviceboende Vård och omsorg dygnet runt Yrkeskunnig personal och ledarskap... 26

3 9 Kostnader och investeringsbehov till följd av utvecklingslinjedragningarna i Borgå Kostnader Investeringsbehov Uppföljning Källor Bilagor: Bilaga 1. Begrepp som används i programmet Bilaga 2. Åtgärdsprogram för äldreomsorgen i Borgå Bilaga 3. Sammanfattning av utlåtanden 2

4 1 Sammandrag Syftet med Borgå stads äldrepolitiska program (för åren ) är att stöda och styra planeringen, förverkligandet och utvecklingen av tjänster för äldre. I programmet beskrivs nuläget inom stadens äldreomsorg, befolkning och befolkningsutvecklingen. I programmet presenteras en vision för god ålderdom samt målsättningar och åtgärder för hur stadens äldreomsorg i samarbete med andra sektorer och utomstående samarbetspartner i framtiden ska utveckla tjänster för äldre. Åtgärdsprogrammet jämte tidtabell finns bifogat. Programmet baserar sig på stadens tidigare äldrepolitiska program, Borgå stads strategi (2007), Borgå stads servicestrategi (förnyad 2010), Stakes utredning av verksamheten, ekonomin och verksamhetsutvecklingen inom social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad (2003) samt Socialoch hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets kvalitetsrekommendationer om omsorg av och tjänster för äldre (2001) och kvalitetsrekommendationer för tjänster för äldre (2008). Programmet har upprättats i enlighet med stadens servicestrategi och Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendationer kundinriktat genom att höra äldre personer, personal, samarbetspartner, social- och hälsovårdssektorns uppgiftsområden samt stadens olika förvaltningar. Visionen är en värdig och aktiv ålderdom i det egna hemmet. Den äldre svarar för den egna hälsan, funktionsförmågan, välmåendet och är en resurs för staden. Ålderdomen är en värdefull del av livet. Under programtiden är hemvård fortsättningsvis en primär tjänsteform. Hemmaboende stöds med förebyggande tjänster, tillgänglig miljö och tillgängligt boende, rehabilitering och rehabiliterande arbetsgrepp samt genom att utöka antalet rehabiliterande kortvårdsplatser. Samarbetet med olika sektorer, organisationer och frivilliga arbetare främjas. Servicestrukturen ändras genom att man minskar på antalet långvårdsplatser vid anstalter, avstår från ett servicesystem med flera nivåer och utvecklar en ny modell för servicecenter. Profileringen av avdelningarna i Näse sjukhus fortsätter och cirka 10 % av patientplatserna används för långtidsvård. En smidig vård- och servicekedja effektiveras fortsättningsvis. Målsättningen är att Borgåmodellen fram till år 2020 skulle inbegripa att 14 % av personerna som fyllt 75 år skulle omfattas av regelbunden hemvård och 8,9 % av vård och omsorg dygnet runt. Närståendevården skulle omfatta 6 % av patienterna. Under programperioden finns det behov av att öka antalet boendeplatser dygnet runt med cirka stycken. På basis av befolkningsprognoser och kvalitetsrekommendationer är behovet av extra personal 38 personer, om boendeservicen i de nya enheterna skaffas som köptjänster. Ifall staden arrangerar dessa tjänster, behövs nya anställda till boendeservicen enligt gällande dimensioneringsrekommendationer. Under samma period går 147 personer i pension inom äldreomsorgen. Man ser till utvecklingen av personalens kunnande så att det motsvarar klientens vård och omsorg, likaså personalens välmående. Personalstrukturen justeras enligt klienternas behov och rekryteringsmetoderna utvecklas. Den uppföljningsgrupp som tillsatts för att förverkliga det äldrepolitiska programmet följer årligen upp och bedömer programmets målsättningar samt rapporterar om resultaten till stadsstyrelsen. Programmet uppdaterades i juni 2010 på basis av Borgå stads strategi som godkändes , Statistikcentralens befolkningsprognos för år 2009 och åtgärdsförslag av social- och 3

5 hälsovårdssektorns arbetsgrupp för strukturella ändringar. Äldrerådet i Borgå stad har gett ett utlåtande om det uppdaterade programmet. 4

6 2 Inledning Syftet med Borgå stads äldrepolitiska program (för åren ) är att stöda och styra planeringen, förverkligandet och utvecklingen av tjänster för äldre. I programmet beskrivs nuläget inom stadens äldreomsorg, befolkningen och befolkningsutvecklingen. I programmet presenteras en vision för god ålderdom samt målsättningar och åtgärder för hur stadens äldreomsorg i samarbete med andra sektorer och utomstående samarbetspartner i framtiden kan utveckla tjänster för äldre. Programmet baserar sig på stadens tidigare äldrepolitiska program, Borgå stads strategi (2007), Borgå stads servicestrategi (förnyad 2010), Stakes utredning av verksamheten, ekonomin och verksamhetsutvecklingen inom social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad (2003) samt Socialoch hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets kvalitetsrekommendationer om omsorg av och tjänster för äldre (2001) och kvalitetsrekommendationer för tjänster för äldre (2008). I upprättandet av programmet har man dessutom utnyttjat rapporten Porvoon ikäihmiset 70 vuotta täyttäneiden terveydentila, toimintakyky ja elinolosuhteet vuosina 1994 ja 2005, som är en del av den forskningsverksamhet som upprätthålls av nätverket Tipping the Balance towards Primary Health Care. Programmet har upprättats i enlighet med stadens servicestrategi och Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendationer på ett kundinriktat sätt genom att höra äldre personer, personal, samarbetspartner, social- och hälsovårdssektorns uppgiftsområden samt stadens olika förvaltningar. En skriftlig enkät riktades till pensionärs- och handikappföreningar. Dessutom ordnades diskussionsmöten i åldrings- och servicehem, dagsjukhusets grupper samt bland hemvårdsklienter. I Äppelbackens servicecenter ordnas två öppna diskussionsmöten där också äldre personer som inte omfattas av tjänsterna fick berätta om sina önskemål. Bland personalen ordnades diskussionsträffar och till samarbetsparterna (studeranden inom social- och hälsovårdsbranschen i Borgå, sjukhuset, församlingarna) skickades förfrågningar. En arbetsgrupp har upprättat programmet under åren År 2009 bestod arbetsgruppen av: Åldringshemsföreståndare Camilla Andersson Äldreomsorgens överläkare Sari Andersson t.o.m Chef för äldreomsorg Marlit Backman, ordförande Åldringshemsföreståndare Christina Holappa Överskötare Tuija Holstein Handikappservicechef Anna-Kaisa Kajuutti Äldreomsorgens planerare Outi Majanen, sekreterare fr.o.m Servicechef för stödtjänster Päivi Mäkimartti Hemvårdschef Pia Nurme Äldreombudsman Juha Parkkonen Servicechef för hemvård Sirpa Oja Äldreomsorgens planerare Marika Rauma, sekreterare t.o.m Servicechef för serviceboende Christina Varsamäki Äldrerådets representant Kalevi Väisänen 5

7 3 Invånarantal och prognoser Befolkningens åldersstruktur har förändrats betydligt i Finland under de senaste årtiondena. Under och 2000-talen har i synnerhet antalet personer som fyllt 85 och också 95 år ökat kraftigt. I fortsättningen är riktningen den samma: Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos (2007) kommer andelen över 75-åringar att öka från 6,7 procent år 2010 till 9,0 procent år Borgå har totalt invånare (Statistikcentralen ). Andelen över 65-åringar är 15,4 % och över 75-åringar 6,7 %. Enligt befolkningsprognosen (Statistikcentralen, befolkningsprognos ) kommer Borgå år 2020 att ha 20,9 % över 65-åringar och 9,0 % över 75-åringar (Tabell 1). Tabell 1. Befolkningsprognos och procentuella andelar per åldersgrupp , Borgå (Statistikcentralen 2009) Invånare i Borgå åringar % av befolkningen åringar % av befolkningen Över 85- åringar % av befolkningen Över 65- åringar % av befolkningen Över 75- åringar % av befolkningen ,7 9,4 10,1 10,5 10,9 11,3 11,4 11,8 11,9 12,0 12, ,9 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 5,7 5,8 6,0 6,2 6, ,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2, ,4 16,2 17,0 17,6 18,2 18,7 19,2 19,8 20,1 20,5 20, ,7 6,8 6,9 7,1 7,3 7,5 7,8 8,0 8,2 8,5 9,0 6

8 I tabell 2 finns en grafisk beskrivning av utvecklingen av antalet över 65-åringar i Borgå stad från år 2010 till år Tabell 2. Befolkningsprognos , Borgå (Statistikcentralen 2009) 7

9 4 Borgå stad och dess äldre invånare Borgå stad ligger i Östra Nyland på Finska vikens kust cirka 50 kilometer öster om Helsingfors. Stadens invånarantal är cirka ( ) och till invånarantalet är Borgå landets adertonde största stad. Borgå stad och Borgå landskommun slogs samman år Stadens område indelas i ett centrumområde, stora bostadsområden i närheten av stadens centrum samt tätorter och ett omfattande landsbygds- och skärgårdsområde. Av Borgå stads befolkning är 18,5 % barn (0-14-åringar), 67 % i arbetsför ålder (15 64-åringar) och 14,5 % över 65-åringar. Andelen finskspråkiga är 65 % och svenskspråkiga 31,5 %. De övriga språkgruppernas andel av befolkningen är 3,5 % Förnöjsamhet med stadens tjänster På uppdrag av Borgå stad utförde FCG Efeko Oy en invånarenkät år I enkäten deltog 330 borgåbor i åldern år och med enkäten utreddes deras åsikter om kvaliteten på kommunala tjänster samt användningen av dem. På basis av denna enkät är borgåborna mycket nöjda med bl.a. bibliotekstjänster, bostadsområdets säkerhet, den allmänna ordningen och tryggheten, avfallshantering och återvinning samt skötseln av parker och grönområden. Missnöje väckte gatu- och vägunderhållet, invånarnas påverkningsmöjligheter, tandläkartjänsterna, skötseln av stadens ekonomi, vattendragens renhet samt verksamheten bland stadens förtroendevalda. Stadens tjänster fick skolvitsordet 7,3 i medeltal. Det största behovet av förbättring ansåg man att finns i underhållet av gator och vägar, tandläkartjänsterna samt hälsovårdscentralens läkartjänster. I enkäten granskades för äldreomsorgens del hemvården samt boende- och anstaltsvårdstjänster. Av svararna var 21 % av nöjda med både hemvården och boende- och anstaltsvårdstjänsterna. 15 % av svararna var missnöjda med hemvården och 17 % med boende- och anstaltsvårdstjänsterna. Största delen av svararna tog inte ställning (boende- och anstaltsvårdstjänster 62 % och hemvård 64 %). Eftersom motsvarande undersökning utförts i flera andra kommuner, jämfördes resultaten sinsemellan. Man ansåg att både hemvården samt boende- och anstaltsvårdstjänsterna sköttes bra i jämförelse med andra kommuner. Antalet nöjda svarande var högt i förhållande till jämförelsegruppens medeltal. (FCG Efeko 2007) 8

10 4.2. Hälsotillstånd, funktionsförmåga och levnadsförhållanden hos äldre personer i Borgå I Borgå har man år 1994 och 2005 utfört omfattande undersökningar av hälsan, funktionsförmågan och levnadsförhållandena. Undersökningen är en del av den undersökningsverksamhet som upprätthålls av nätverket Tipping the Balance towards Primary Health Care, i vilket man jämför hälsovårdsfunktioner inom olika områden i Europa. Målgruppen för undersökningen var borgåbor som fyllt 70 år. Till undersökningen plockade man ur befolkningsregistret med ett slumpmässigt urval ut 694 äldre borgåbor, varav 351 deltog i intervjuerna. Deltagarprocenten var 51. Enligt rapporten bodde 90 % av de äldre i Borgå hemma år Under uppföljningstiden på tio år har antalet ökat med 3 %. Ensamboende har blivit vanligare på tio år och det är vanligare att kvinnor bor ensamma än män. Under uppföljningstiden hade de äldres upplevda hälsotillstånd blivit bättre, likaså funktions- och rörelseförmågan. Ändå har behovet av hjälp med att tvätta sig, klä på och av sig, röra sig och besöka toaletten ökat under uppföljningsperioden. Av de äldre behövde 36 % hjälp med åtminstone någon av nämnda saker. Av de intervjuade led nästan 9 % av demens. Förekomsten av depression har minskat en aning under uppföljningsperioden. Av de intervjuade led 12 % av depression, dock har tillgången på vård blivit sämre på tio år. År 2006 började man utföra förbyggande hembesök i Borgå i två områden. Sedan år 2007 har hembesök utförts i hela staden. År 2008 erbjöds sådana 75-åringar som inte omfattats av äldreomsorgens tjänster hembesök. Brevet skickades till 304 kunder, varav 103 förhöll sig positiva till hembesöket. Största delen ville dock inte ta emot hembesöket, eftersom de ansåg det vara inaktuellt eller upplevde sig ha en god funktionsförmåga. Över hälften av de intervjuade upplevde sig ha ett rätt så bra eller mycket bra hälsotillstånd. På basis av intervjuerna visade det sig att nästan 90 % självständigt klarar av lättare hushållsarbeten samt besök i anknytning till att uträtta ärenden. Tyngre hushållsarbeten kunde utföras av 70 % av de intervjuade. Den hjälp de behövde fick de i huvudsak av barn, maken/makan samt i någon mån av grannar och vänner. En betydande observation angående boendeförhållandena och det självständiga boendet var att 20 % av de intervjuade bodde i våningshus utan hiss och att 30 % hade problem med att gå i trappor. Under det senaste halvåret hade 28 % ramlat minst en gång. Av de intervjuade rörde 60 % på sig dagligen och upplevde sig ha god eller rätt så god rörelseförmåga. Sömnproblem och användningen av sömnmedicin var rätt vanliga, eftersom 19 % av de intervjuade hade sömnproblem och 18 % använde sömnmedicin. Över 80 % av svaranden hade regelbundna sociala kontakter och nästan 90 % var nöjda med sina liv. 9

11 5 Nuläget inom äldreomsorgen Äldreomsorgens uppgiftsområde består av resultatenheterna förvaltning, hemvård och serviceboende, anstaltsvård samt handikappservice Hemvård, stödtjänster och serviceboende Hemvårdens målsättning är att i samarbete med klienten, klientens anhöriga samt andra samarbetspartner stöda klientens självständighet så att klientens boende är så tryggt som möjligt och att god livskvalitet framhävs. I enlighet med kriterierna för servicestyrning riktas hemvård till de borgåbor som p.g.a. nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp med sina vardagliga sysslor dygnet runt. Utgångspunkten för att arrangera tjänster är alltid ett jämlikt och rättvist bemötande av invånare oberoende av boendeort. Syftet med bedömningen av servicebehovet är att förbättra de äldres förutsättningar att bo i eget hem och t.ex. skjuta behovet av anstaltsvård längre fram i tiden. År 2009 sänktes åldersgränsen för att få ta del av bedömningen av servicebehovet till 75 år, från att tidigare ha varit 80 år. I bedömningen går man individuellt igenom de tjänster som klienten behöver och erbjuder klienten stöd och tjänster i rätt tid. På detta sätt kan man förbättra äldre personers förutsättningar att bo i eget hem. SAP-arbetsgruppen (selvitä, arvioi, palveuohjaa; dvs. utredning, bedömning, servicestyrning) är en multiprofessionell grupp som koordinerar vårdplatser som är eller ska bli lediga i enlighet med kriterierna för servicestyrning. Hemförlovningsteamet stöder hemvårdsklienternas rehabilitering och utskrivning snabbt och tryggt efter en vårdperiod inom specialsjukvård eller bäddavdelning. I teamet jobbar tre sjukskötare, en hemförlovningsskötare, en fysioterapeut och en närvårdare. Utskrivningsskötaren jobbar delvis vid Borgå sjukhus där hon tillsammans med sjukhuspersonalen utreder vilken som är rätt plats för klientens fortsatta vård. Teamet deltar i utskrivningen och ser till att klienten får nödvändiga tjänster, hjälpmedel och vårdartiklar samt tryggar att rehabiliteringen fortsätter i hemmet. Med hemvårdens stödtjänster avses de tjänster som staden bjuder ut för att stöda självständigt hemmaboende. Till stödtjänsterna hör bl.a. stöd för närståendevård, servicerådgivning, familjearbete, måltids- och färdtjänst, trygghetstelefon samt bidrag till ändringsarbeten i bostaden. Fritidshandledarens, minnespoliklinikens och dagsjukhusets verksamhet är också en del av hemvårdens stödtjänster. Stöd för närståendevård utbetalas i Borgå i två olika grupper beroende på vårdberoendet. För att få stödet krävs att den klient som vårdas behöver kontinuerlig hjälp eller hjälp dygnet runt samt att klienten i huvudsak inte kan bo ensam. I fråga om familjer med äldre närståendevårdare fäster man särskild uppmärksamhet vid vårdarens ork. Trygghetstelefoner och bidrag till ändringsarbeten i bostäder kan efter behovsprövning beviljas äldre personer med små inkomster. 10

12 Hemkörda måltider (måltidstjänst) kan beviljas personer som p.g.a. nedsatt funktionsförmåga eller skada inte själva kan tillreda mat eller besöka matserveringar utanför hemmet. Dagverksamhet för äldre ordnas i dagsjukhus Rosa. Verksamheten stöder klienternas hemmaboende i enlighet med det individuella behovet av rehabilitering och vård. Dagsjukhusets verksamhet kan möjliggöra en tidig utskrivning från anstaltsvården och att närståendevårdaren kan hålla semester. Dagsjukhuset besöks dagligen av klienter. Minnespolikliniken är avsedd för undersökning, handledning, vård och uppföljning av personer med minnessvårigheter. Målsättningen är att utreda orsakerna till minnesproblemen i ett så tidigt skede som möjligt. Som stöd till minnespolikliniken har man inom äldreomsorgen utbildat minnesskötare. Seniorinfo ger äldre personer och deras anhöriga information och handledning om bl.a. olika tjänster som staden och privata aktörer bjuder ut. Med rådgivningen stävar man efter att ge konkret hjälp både per telefon och genom gemensamma diskussioner på ort och ställe. Inom ramen för hemvårdens fritidshandledning arrangeras varje vecka grupper med stimulerande verksamhet för äldre runtom i staden. Fritidshandledaren fungerar också som koordinator för frivilligarbetet inom hemvården. Med familjevård av äldre avses arrangerandet av vård och omsorg utanför det egna hemmet i ett privathem då klienten inte med olika stödåtgärder klarar av att bo i eget hem, men inte heller behöver anstaltsvård. Förebyggande hembesök erbjuds alla personer som under året fyller 78 år och som inte omfattas av stadens tjänster. Syftet med hembesöket var att stöda den äldre att bibehålla sin funktionsförmåga så länge som möjligt samt att erbjuda dem information om tillgängliga tjänster. Serviceboende arrangeras i stadens tre enheter för serviceboende och två privata servicehem. Serviceboendet är endera normalt eller effektiverat, beroende på om det finns personal närvarande dygnet runt eller under kortare perioder samt på omfattningen av vård- och omsorgspersonalen. Inom serviceboendet finns totalt 189 platser, varav 102 är effektiverade servicebostäder. År 2009 bodde 5,7 % av 75-åringarna i Borgå inom serviceboende. Placeringen av klienter till serviceboendet koordineras av SAP-arbetsgruppen i enlighet med kriterierna för servicestyrning. RAI-systemet (Resident Assesment Instrument) har varit i bruk inom hemvåden sedan år Systematisk information som omfattar hela hemvården har insamlats sedan år Enligt RAIbedömningen (1/2009) är hemvårdsklienternas medelålder 81,8 år. Klienternas vårdtid varierar mellan hemvårdens 2,8 år och serviceboendets 4,1 år. Vårdpersonalen använder i genomsnitt 25 minuter till vård och tjänster hemma hos klienten. En tredjedel (34,5 %) av klienterna får hjälp av officiella serviceproducenter, medan andelen anhöriga (59 %) är betydande inom vårdarbetet. Mer än hälften av hemvårdsklienterna vårdas till följd av nedsatt funktionsförmåga och 60 % har en sjukdom som påverkar minnet. Social isolering (20 %) och minnessvårigheter utökar risken att hamna på anstalt. Ett klart behov av anstaltsvård förekommer hos 7 % och i servicehemmen hos 9 % av klienterna. Andelen lättvårdade klienter har varit högre i Borgå än genomsnittet i hela landet. Av denna orsak fastställde man i slutet av år 2008 grunderna för beviljande av vård och omsorg som ges i hemmen. Syftet är att klargöra hur tjänsterna ska riktas till de vuxna borgåbor som behöver hemvård. 11

13 5.2. Handikappservice Med tjänster enligt handikappservicelagen strävar man efter att främja handikappade personers möjligheter att leva och fungera som en likvärdig samhällsmedlem. Med tjänsterna strävar man också efter att förebygga och eliminera olägenheter och hinder som handikappet medför. Med handikappad avses i handikappservicelagen den som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring. En del av de tjänster och förmåner som nämns i handikappservicelagen är endast avsedda för gravt handikappade. Tjänster som är avsedda för gravt handikappade är färdtjänst, ändringsarbeten i bostäder och apparater och redskap som hör till bostaden, serviceboende, tolkningstjänster, dagverksamhet och fr.o.m individuell hjälp. En del tjänster berör alla handikappade och då arrangeras tjänsterna som behovsprövade och anslagsbundna stödåtgärder. De anslagsbundna tjänsterna och stödåtgärderna omfattar bl.a. redskap, maskiner och apparater som behövs i samband med vardagliga sysslor samt anpassningsträning och stödpersonsverksamhet. Ifall en utvecklingshämmad klient inte får tillräckliga eller lämpliga tjänster på basis av handikappservicelagen, arrangeras klientens tjänster av samkommuner för omsorg av utvecklingshämmade i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda Anstaltsvård Anstaltsvård ges vid Näse sjukhus samt vid åldringshemmen i Ebbo och Johannisberg. På anstalterna jobbar man med ett rehabiliterande arbetsgrepp. Med kortvarig och intervallvård stöder man äldre personers självständighet och orken hos den vårdande anhöriga. Långvård ges till personer för vilka man inte längre kan arrangera vård dygnet runt hemma eller i servicebostad på det sätt hon/han skulle behöva. Valet av rätt vårdform sker i enlighet med kriterierna för servicestyrning. Näse sjukhus har fyra avdelningar som profilerats enligt klientelet. På avdelning 1 vårdas i huvudsak krävande långvårdspatienter. Avdelningen 2 är en psykogeriatrisk avdelning som inkluderar en demensavdelning. Avdelning 3 är en akut och mottagningsavdelning dit man kommer med läkarremiss endera från specialsjukvården eller hemvården. Avdelning 4 är en avdelning för fortsatt rehabilitering för neurologiska patienter, men där vårdas också patienter som behöver långvarig vård. Totalt 109 patientplatser används. Enligt den senaste RAI-mätningen finns det 54,5 % kvinnor och 45,5 % män på avdelningarna 1,2 och 4 i Näse sjukhus. Av patienterna var 34 % under 75 år och 66 % över 75 år. Av patienterna behöver 73 % mycket hjälp eller är helt och hållet beroende av hjälp. Medelsvår eller lindrig demens förekommer hos 69 % av patienterna. Cirka 50 % av patienterna hade beslut om långtidsvård. Kostnadsvikten beskriver hur mycket av personalens tid som går åt att hjälpa klienterna på avdelningen i förhållande till den tid och hjälp som genomsnittsklienten behöver. Kostnadsvikten för genomsnittsklienten beskrivs med värdet 1,00. På avdelningarna 1,2 och 4 var den genomsnittliga kostnadsvikten 1,22, vilket innebär att klienterna använder 22 % mer av personalens arbetstid än genomsnittsklienten. 12

14 På akut och mottagningsavdelningen i Näse sjukhus (avdelning 3) uppgick under 75-åringarnas andel av vårddagarna till 32 %. Den genomsnittliga vårdtiden är cirka 12 dygn. Alla patienter finns inom kortvården. (resultat av RAI-jämförelsedatabanken 2/2008, klientinformationssystemet Effica) På Ebbo åldringshem finns sex avdelningar. Av dessa är en demensavdelning och där finns 6 kortvårdsplatser. En avdelning är en kortvårdsavdelning med 18 platser. I Ebbo finns totalt 102 platser. Av åldringshemmets invånare är 69 % kvinnor och 31 % män. Av patienterna var 13 % under 75 år och 87 % över 75 år. Av patienterna behöver 73 % mycket hjälp eller är helt och hållet beroende av hjälp. Medelsvår eller lindrig demens förekommer hos 76 % av invånarna. Cirka 90 % av patienterna hade beslut om långtidsvård. Kostnadsvikten är 0,97. I Ebbo åldringshem finns inga RAI-bedömningar på kortvårdsavdelningen och således berör uppgifterna endast långvårdsavdelningar. (resultat från RAI-jämförelsedatabanken 2/2008) På Johannisbergs åldringshem finns fem avdelningar, varav en är en demensavdelning. Det finns sammanlagt 118 klientplatser, varav 114 används av långvårdsklienter och 4 av kortvårdsoch intervallklienter. Av åldringshemmet invånare är 84 % kvinnor och 16 % män. Av patienterna var 10 % under 75 år och 90 % över 75 år. Av patienterna behöver 80 % mycket hjälp eller är helt och hållet beroende av hjälp. Medelsvår eller lindrig demens förekommer hos 78 % av invånarna. Cirka 78 % av patienterna hade beslut om långtidsvård. Kostnadsvikten är 1,03. (resultat från RAIjämförelsedatabanken 2/2008) Ur tabell 3 framkommer klientantalet inom äldreomsorgen och servicens omfattning. Tabell 3. Klientantal och servicens omfattning inom Borgå stads äldreomsorg (indikatorbanken Sotkanet) TJÄNST KLIENTER (totalt) KLIENTER (över 75- åringar) Måltidstjänst (under året) Trygghetstelefon (under året) Färdtjänst (under året) Stöd för närståendevård (under året) Regelbunden hemvård 966 (tvärsnitt) 488 (30.11.) Serviceboende (i slutet av året) Effektiverat serviceboende (i slutet av året) Klienter inom omsorg för utvecklingshämmade 205 Klienter inom handledd arbetsverksamhet 30 Klienter inom handikappservicen 660 Åldringshem (i slutet av året) Näse sjukhus, avdelning (i slutet av året) Näse sjukhus, avdelningar 1, 2, (i slutet av året) 13

15 Klienternas procentuella andel av borgåbor som fyllt 75 år Regelbunden hemvård 15,4 % Stöd för närståendevård 2,5 % Serviceboende 5,7 % varav effektiverat serviceboende 2,9 % Långvarig anstaltsvård 7,4 % Äldreomsorgens information sker via Seniorinfo, serviceguiden, webbsidor, servicestyrning, äldrerådet och pensionärsföreningar samt median. Teknologiska lösningar används inom äldreomsorgen och en fortgående utveckling sker. Ny teknologi utnyttjas i framtiden vid behov och i mån av resurser Samarbetspartner Äldrerådet fungerar som äldre borgåbors intressebevakare och företrädare inom det kommunala beslutsfattandet. Till äldrerådet hör 15 ordinarie medlemmar och ersättare, varav nio stycken representerar föreningar. Stadens olika sektorer har tre representanter. Dessutom är tre förtroendevalda medlemmar i äldrerådet. Äldrerådets mandatperiod är två år och rådet sammankommer en gång i månaden. Till äldrerådets uppgifter hör bl.a. att uppfölja äldre personers behov samt att vid behov ta initiativ, ge utlåtanden och rekommendationer. Äldrerådet strävar också efter att påverka planeringen av omgivningen och att främja de äldres jämlika delaktighet i samhällets olika funktioner. Som äldrerådets sekreterare fungerar stadens tjänsteinnehavare, som samtidigt också är äldreombudsman. Invandrartjänsterna sköts inom socialarbetets uppgiftsområde. Inom äldreomsorgen bör man förbereda sig på ett ökat servicebehov bland äldre invandrare. År 2009 finns det i Borgå uppskattningsvis 100 invandrare som fyllt 65 år. Rehabilitering arrangeras i samarbete med uppgiftsområdet för hälsotjänster. Inom öppenvården finns personal från fysioterapiavdelningen. I Näse sjukhus finns personal från fysioterapiavdelningen och äldreomsorgens fysioterapeuter. En ergoterapeut jobbar vid Äppelbackens servicecenter och bäddavdelningarna i Näse. Till medicinsk rehabilitering hör fysioterapi, ergoterapi, talterapi, neuropsykologisk rehabilitering, hjälpmedelstjänster och anstaltsrehabilitering samt anpassningsträning, varav en del skaffas som köptjänster. Hälsotjänsternas fysioterapi riktar sig till riskgrupper i olika åldersklasser. För äldre finns det olika tjänster inom både öppenvården och anstaltsvården. Dessa är bl.a. fysioterapeutisk rådgivning för t.ex. patienter med artros, fysioterapi efter benbrott, operationer och störningar i blodcirkulationen i hjärnan, hjälpmedelstjänster samt gruppverksamhet. Veteranrehabilitering kan ansökas av personer som har fronttecken. Frontmännens och veteranernas rehabiliteringsärenden sköts av socialarbetarna vid hälsovårdscentralen. Krigsinvalidernas rehabiliteringsärenden sköts av Statskontoret. Staten och kommunen finansierar frontmännens 14

16 och veteranernas rehabilitering endera på anstalt eller inom öppenvården. I anknytning till öppenvården kan man vid behov få fotvård. Öppenvård och fotvård kan utföras som hembesök om klienten har svårt att röra sig. Staten ersätter resorna på basis av ansökan som en del av sjukförsäkringen. Till rehabilitering som kommunen ordnar hör ingen reseersättning. Veteranens maka kan delta i mannens anstaltsperiod på statens bekostnad. För en rehabiliteringsperiod på anstalt behövs ett läkarintyg. Kommunen beviljar veteranerna även bidrag för glasögon och tandvård. Inom specialsjukvården i Borgå sjukhus finns 189 sjukhusplatser och en personal på cirka 600. Till Borgå sjukvårdsområde hör 8 kommuner och områdets sjukhus finns i Borgå. Borgå sjukhus svarar för specialsjukvårdstjänsterna och specialsjukvårdsjouren. Runtom i Borgå finns pensionärsbostäder både i stadens och privata aktörers regi. Bostäderna är avsedda för alla som fyllt 65 år. Utvecklingen av samarbetet med dem som upprätthåller bostäderna är en utmaning och ett utvecklingsobjekt. Kulturväsendets verksamhet är avsedd för alla borgåbor. Kulturväsendet arrangerar bl.a. olika evenemang och fester som är populära bland äldre personer. I samband med äldreomsorgen och handikappservicen arrangeras kulturtjänster för äldre personer och specialgrupper. Med hjälp av olika bidrag har man arrangerat bl.a. köruppträdanden i Ebbo åldringshem. Idrottsväsendet upprätthåller idrotts- och motionsplatser och arrangerar handledd verksamhet i synnerhet för marginaliserade personer och personer med nedsänkt funktionsförmåga. Idrottsväsendet önskar samarbeta med äldreomsorgen så att motionen skulle blir en del av hemvården, serviceboendet och långvården. Medborgarinstituten ordnar specialkurser för äldre personer samt i synnerhet adb-handledning och nätkaféverksamhet. De äldre har också beaktats i fråga om rabatterade kursavgifter. Biblioteksväsendet samarbetar med hemvården så att hemvården levererar böcker hem till kunderna. Musikinstitutet arrangerar elevkonserter i servicehem och på anstalter och ordnar konserter även på beställning. Det är möjligt att få pensionärsrabatt på konsertbiljetter. Musikinstitutets undervisning är delvis öppen för personer i alla åldrar. Tekniska och miljösektorn har en viktig roll i fråga om strävan att nå en tillgänglig och trygg miljö. I byggnadsprojekt som förutsätter framkomlighet säkerställs i samband med behandlingen av bygglov i byggnadstillsynen att ritningarna upprättats i enlighet med bestämmelser och anvisningar om tillgänglighet i fråga om både byggnaden och byggnadsplatsen samt övervakas att byggnadsprojektet förverkligas planenligt. Man strävar efter att förbättra trafiktillgängligheten i samarbete med planläggningen. Utvecklingen av servicetrafiken förverkligas genom att utöka köptjänsterna, vilket också förutsätter en ökning av anslagen. Nätverket av gång- och cykelvägar och dess underhåll utvecklas med förutsättningen att man riktar ytterligare anslag till verksamheten. Med planläggning skapar man förutsättningar för att beakta servicebehovet bland den ökande äldre befolkningen (t.ex. omgivningens kvalitet, tillgänglighet, olika boendealternativ, servicens läge, kollektivtrafik). Detta förutsätter utbildning och att personalens yrkesskicklighet upprätthålls. I sin verksamhet beaktar räddningsverket frågor som berör boendetryggheten. Vårdanstalternas personal får handledning och utbildning. Man strävar efter att förebygga olyckor i hemmen genom rådgivnings- och handledningsarbete. 15

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls DELAKTIGHET I PLANERINGEN AV DEN EGNA VARDAGEN Har ni deltagit i uppgörandet av er vård- och serviceplan?, varför? Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? Har

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 Vasa den 16.8.2013 Viveca Arrhenius Socialråd Andelen 75 år fyllda

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS 1.4.2015 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Allmänna kriterier för beviljande av boende... 4 3. Kriterier för beviljande av plats på demensenhet... 4 4. RAI-utvärdering...

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program 2014 2016 Godkänt i stadsfullmäktige 20.02.2014 6 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kort om äldreomsorgslagen... 4 3. Utvärdering av programmet 2010-12... 6 4. Nuläget... 7 5. Mål och

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program 2014 2016 Godkänt i stadsfullmäktige 20.02.2014 6 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kort om äldreomsorgslagen... 4 3. Utvärdering av programmet 2010-12... 6 4. Nuläget... 7 5. Mål och

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM Service inom omsorgsboendet Välkommen till omsorgs- och boendeservicen Boende i en hemlik miljö, vård och omsorg är viktiga saker för en äldre människa. Vanda stad ordnar olika boende-

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen:

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen: 1. Inledning Eckerö kommun har en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som fullmäktige har godkänt i januari 2010. Kvalitetsrekommendationen tjänster för äldre finns det önskemål om att alla kommuner skall ha

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTIONEN OM MÅLTIDER FÖR HEMMABOENDE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTIONEN OM MÅLTIDER FÖR HEMMABOENDE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTIONEN OM MÅLTIDER FÖR HEMMABOENDE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOHÄN 06.09.2016 95 Chef för äldreomsorg och handikappservice Soili Partanen, tfn: 040 585 3357 eller soili.partanen@porvoo.fi

Läs mer

Kriterier för beviljande av plats på serviceboende och vårdhem

Kriterier för beviljande av plats på serviceboende och vårdhem SAS: Utreda, bedöma, placera Kriterier för beviljande av plats på serviceboende och vårdhem SAS-verksamhetens principer i äldreomsorgen Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 1. Syfte och målsättning Syftet

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer

LOVISA STADS ÄLDREPOLITISKA PROGRAM 2013 2020

LOVISA STADS ÄLDREPOLITISKA PROGRAM 2013 2020 LOVISA STADS ÄLDREPOLITISKA PROGRAM 2013 2020 Innehåll 1 INLEDNING 3 2. VISION, PRINCIPER FÖR VERKSAMHETEN OCH NATIONELLA MÅL SOM STYR ÄLDREPOLITIKEN 5 2.1 Lovisa stads vision 5 2.2 Vision för Lovisa stads

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

(2) 1. Finlands CP-förbund rf

(2) 1. Finlands CP-förbund rf Invalidförbundet rf STÄLLNINGSTAGANDE Finlands CP-förbund rf 22.9.2010 (2) 1 CP-skadade ungdomar och vuxna bör ha rätt till sakkunnig och multiprofessionell rehabiliteringsplanering och handläggning, samt

Läs mer

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar 27.6.2014 TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Ärende Bakgrund Allmänt Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar FDUV, eller Förbundet De Utvecklingsstördas

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR Stadsstyrelsen 29 02.02.2015 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR STST 02.02.2015 29 Beredning och tilläggsuppgifter: Kommunikationschef Aino-Marja Kontio,

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Kvalitetskriterier för individuellt stöd

Kvalitetskriterier för individuellt stöd Kvalitetskriterier för individuellt stöd Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, toukokuu 2011 1 Syftet med kvalitetskriterierna: Kvalitetskriterierna är avsedda för funktionshindrade människor, deras

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 240/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre PROPOSITIONENS

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Äldreomsorg Rubrik:

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla KASTE-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

Bästa närståendevårdare

Bästa närståendevårdare Bästa närståendevårdare Borgå stad erbjuder en möjlighet till undersökningar av närståendevårdares välmående och hälsa. Undersökningen är kostnadsfri för närståendevårdare. Målet för undersökningarna om

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer

Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer Christian Andersson specialist i geriatrik Geriatriska kliniken Ålands hälso- och sjukvård 24.10 2013 Vad är demens? En bestående försämring

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 13.10.2016 6/2016 Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 Bakgrund Ändringarna av lagen om stöd för närståendevård (937/2005),

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2014-2017

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2014-2017 Plan för att stödja den äldre befolkningen 2014-2017 Äldrepolitiskt program för Kimitoöns kommun Omsorgsavdelningen, Kimitoöns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Välbefinnande... 3 2.1 Välbefinnandet

Läs mer

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, 9 i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016

Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016 Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016 Innehåll Förord... 1 1. Programmets mål... 2 2. Värden... 3 3. Attityder... 4 4. Kommunikation... 4 5. Livsmiljö, byggande och tillgänglighet... 5 6.

Läs mer

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Intervjublankett för hembesök som främjar välbefinnandet 1 (13) Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Kommunens namn/kommunkod Klientnummer Namn Födelseår Kön kvinna man Adress Telefon E-post Samtycke

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 INNEHÅLL ÖVERSIKT SAMARBETE MELLAN STADEN OCH VETERANERNA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER A. Specialtjänster för krigsinvalider Rehabilitering Hälsokontroller Kommunala

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Nätverket för seniorservice

Nätverket för seniorservice Stadsfullmäktige 144 11.11.2015 Nätverket för seniorservice Arbetsgruppen för servicenätverk och organisation 24.03.2015 70 1. Dagsläget 1.1 Servicens generella utgångspunkter Den sociala tryggheten för

Läs mer

Esbo stad Protokoll 168. Fullmäktige 08.12.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 168. Fullmäktige 08.12.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.12.2014 Sida 1 / 1 3748/05.05.00 /2014 Social- och hälsovårdsnämnden 83 22.10.2014 Stadsstyrelsen 306 3.11.2014 Fullmäktige 156 17.11.2014 168 Fråga om dimensioneringen av antalet skötare

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Vård av en dement person i hemförhållanden

Vård av en dement person i hemförhållanden Vård av en dement person i hemförhållanden Bemötande, vård och rapportering Kerstin Savolainen Lene-Maj Asplund 06.03.04 Vad är demens? Förorsakas av organiska sjukdomstillstånd i hjärnan Störningar i

Läs mer

Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar

Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar 1 Medborgarna har ställt frågor om servicesedlarna på sedlarnas Facebooksida. Vilka fördelar medför servicesedlarna för klienterna? Vad avses

Läs mer

Revisionsverkets ställningstaganden

Revisionsverkets ställningstaganden Revisionsverkets ställningstaganden Användning av tekniska hjälpmedel vid servicen till äldre i hemmet Revisionen fokuserade på användning av tekniska hjälpmedel som en del av den servicehelhet som stöder

Läs mer

Kimitoön En bedömning av investeringsbehovet i intensifierat serviceboende

Kimitoön En bedömning av investeringsbehovet i intensifierat serviceboende Kimitoön En bedömning av investeringsbehovet i intensifierat serviceboende 10.10.2017 Hur ser serviceboendet för äldre ut år 2021 ifall landskapsreformen förverkligas? Vad vet vi? Målstruktur för tillfället

Läs mer

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010 A. Klientavgifter som indexjusteras Resultatområdet hälsovårdstjänster Nuvarande avgift Ny avgift Den nya avgiften träder i kraft Avgifter för

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen Sosiaali- ja terveyskeskus AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM EKENÄS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRAL FR.O.M. 1.9.2008. Där förändring föreslås

Läs mer

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar SÖK hjälp i tid www.muistiliitto.fi/se Alzheimer Centarlförbundet är en organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående.

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03 Reserapport Av Jens Smedlund Sg 1/03 Jag gjorde min praktik i Innovation, evidens och prevention sjukgymnasten i samhället i Finland. Närmare sagt i Vörå som är 4 mil norrut från Vasa. Praktikplatsen hette

Läs mer

Rapport och statistik Aktivering och fysioterapi i hemmiljö 2016

Rapport och statistik Aktivering och fysioterapi i hemmiljö 2016 De Sjukas Väl i Huvudstadsregionen rf Rapport och statistik Aktivering och fysioterapi i hemmiljö 2016 De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf är en förening inom tredje sektorn, som samarbetar med den svenska

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Lag om särskild service med anledning av funktionshinder

Lag om särskild service med anledning av funktionshinder 1 utkast 19.5.2017 Lag om särskild service med anledning av funktionshinder 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) uppnå likabehandling, delaktighet och deltagande i

Läs mer

Rätten att åldras värdigt

Rätten att åldras värdigt Rätten att åldras värdigt Pensionärerna rf:s äldrepolitiska program 1. För människovärdet och den goda vardagen Pensionärerna rf är en partipolitiskt obunden medborgarorganisation. Dess verksamhet grundar

Läs mer

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Nordiskt seminarium kring bostäder och boendemiljö för äldre Stockholm 11.12.2012 En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Kirsti Pesola, tekn.lic., arkitekt SAFA

Läs mer

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar MINNET OCH MINNESSTÖRNINGAR Minnet är en serie av händelser, då man i minnet återkallar saker man tidigare lärt sig eller upplevt och lär

Läs mer

Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015

Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015 Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015 BESKRIVNING AV IKINÄ-MODELLEN OCH IMPLEMENTERING AV DEN IN0M PARGAS STADS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNING 1. Bakgrund Ett system för

Läs mer

LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga

LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga Lewy body -sjukdomen är en progressiv minnessjukdom som bryter ut i 50 80 års åldern. Sitt namn har den fått av Lewy delar, som består

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord

Läs mer