EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2003/2222(INI) 3 februari 2004 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en europeisk strategi för miljö och hälsa (KOM(2003) 338 C5-0551/ /2222(INI)) Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor Föredragande: Frédérique Ries PR\ doc PE

2 PR_INI_art47-2 PE /12 PR\ doc

3 INNEHÅLL Sida PROTOKOLLSIDA...4 FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION...5 MOTIVERING...8 PR\ doc 3/12 PE

4 PROTOKOLLSIDA Med en skrivelse av den 12 juni 2003 förelade kommissionen parlamentet sitt meddelande om en europeisk strategi för miljö och hälsa (KOM(2003) 338), som hänvisades till utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor och till utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi för kännedom. Vid plenarsammanträdet den 18 december 2003 tillkännagav talmannen att utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor hade beviljats tillstånd att utarbeta ett initiativbetänkande om detta ämne, i enlighet med artikel 47.2 och artikel 163 i arbetsordningen, samt att utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi hade utsetts till rådgivande utskott (C5-0551/2003). Vid utskottssammanträdet den 9 september 2003 hade utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor utsett Frédérique Ries till föredragande. Vid utskottssammanträdena den 16 februari och 16 mars 2003 behandlade utskottet förslaget till betänkande. Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet förslaget till resolution med... röster för, röster mot och nedlagda röster. Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi beslutade den 2 oktober 2003 att inte avge något yttrande. Betänkandet ingavs den 3 februari PE /12 PR\ doc

5 FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION om en europeisk strategi för miljö och hälsa (KOM(2003) 338 C5-0551/ /2222(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens meddelande om en europeisk strategi för miljö och hälsa (KOM(2003) 338 C5-0551/2003), med beaktande av artikel 47.2 och artikel i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (A5- /2004), och av följande skäl: A. I det sjätte miljöhandlingsprogrammet har EU självt ställt upp som mål att bidra till en hög livskvalitet för medborgarna genom att sörja för en miljö där föroreningsnivåerna inte leder till skadliga konsekvenser för människors hälsa eller för miljön. B. Gemenskapens handlingsprogram för folkhälsa ( ) tar upp miljön som en av de viktigaste hälsofaktorerna. C. Målet för en europeisk strategi för miljö och hälsa är att ge bättre kunskap om miljöhoten mot människors hälsa så att man kan kartlägga den sjukdomsbörda som orsakas av miljöfaktorer i EU och utarbeta politik för att bemöta de problem som identifieras. D. Ett system för samordnad miljö- och hälsoövervakning skall inrättas för att samla in uppgifter över tiden. E. En ministerkonferens för miljö och hälsa skall hållas i Budapest i juni 2004, där kommissionens bidrag kommer att utgöras av handlingsplanen för F. För att en europeisk strategi för miljö och hälsa skall bli riktigt framgångsrik bör den ha ett intersektionellt angreppssätt, och förbindelsen mellan framtida strategier och lagstiftning måste betonas. G. Försiktighetsprincipen nämns inte i meddelandet, men ett förebyggande tillvägagångssätt med tillämpning av försiktighetsprincipen måste användas när forskningsresultaten inte är entydiga, utan det i stället handlar om att de potentiella kostnaderna och skadorna på vår hälsa som förorsakas av passivitet är för stora. H. Astma, allergier och luftvägssjukdomar hänger nära samman med trafik och luftföroreningar. I. I kommissionens meddelande framhålls inte luftföroreningar inomhus tillräckligt. J. Passiv rökning utgör ett exempel på en mycket viktig miljöföroreningsfaktor. K. Klimatförändringar och dess hälsoeffekter beaktas inte i meddelandet. PR\ doc 5/12 PE

6 L. Ett av strategins främsta mål är att öka medvetenheten. M. Finansieringen av den europeiska strategin för miljö och hälsa måste klargöras. 1. Europaparlamentet understryker att det inom ramen för handlingsplanen är synnerligen angeläget att genomföra en mer heltäckande utvärdering av de bevis som redan finns när det gäller sambanden mellan exponering för de miljömässiga faktorerna från de olika studier som redan finns tillgängliga, studier som samlats in under den första fasen, samt tillgängliga toxikologiska uppgifter. 2. Europaparlamentet kräver att sambandet mellan trafik, transport och luftföroreningar å ena sidan samt astma och luftvägssjukdomar å andra sidan skall förstärkas i strategins första etapp, eftersom astma och luftvägssjukdomar hänger nära samman med luftföroreningar. Det är också viktigt att i lika stor utsträckning inrikta sig på dessa två problemområden. 3. Europaparlamentet rekommenderar att studier beaktas i handlingsplanen för att upptäcka risksituationer för hälsan, och att dessa studier på ett objektivt sätt återger de risker man utsätter sig för, i syfte att finna sätt att föregripa hälsoproblemen genom att tillföra de nödvändiga botemedlen. Europaparlamentet rekommenderar likaså att utarbetandet av normer och bestämmelser för skydd som hör samman med hemmiljöer föreskrivs i handlingsplanen. 4. Europaparlamentet insisterar på att de problem som hör samman med märkning beaktas i handlingsplanen, med tanke på att en tydlig och begriplig märkning är oumbärlig för att upplysa och uppmärksamma konsumenterna om dessa produkters inverkan på miljökvaliteten. 5. Europaparlamentet betonar att sambandet mellan strategin och den föreslagna lagstiftningen REACH (KOM(2003) 644) skall förtydligas i strategin. Europaparlamentet påpekar att inom de nuvarande metoderna för riskbedömningar beaktas inte uttryckligen spädbarn och barn samt den stora mängd exponeringsmönster som denna befolkningsgrupp utsätts för. 6. Europaparlamentet kräver att metoderna för att öka medvetenheten skall definieras tydligare i strategin. 7. Europaparlamentet kräver att försiktighetsprincipen skall ingå i strategin och att åtgärden skall omfatta en lista över sådana miljöföroreningar som bevisligen har irreversibla och avsevärda hälsoeffekter. 8. Europaparlamentet rekommenderar att klimatförändringarna och deras inverkan på hälsan skall tas upp som en prioriterad fråga i EU:s handlingsplan, och att åtgärder för att fastställa, förebygga, minska och bekämpa hälsoeffekterna av klimatförändringar skall föreslås genom användandet av lämpliga lagstiftningsinstrument inom EU. 9. Europaparlamentet rekommenderar att problematiken med passiv rökning särskilt uppmärksammas i handlingsplanen, och att en kampanj för att öka medvetandet upplyser den breda allmänheten om vilken inverkan en miljö som är förorenad av tobak har på barns hälsa. PE /12 PR\ doc

7 10. Europaparlamentet understryker att EU-finansiering kommer att krävas för att inrätta ett gemenskapssystem för övervakning och respons och för att säkerställa att det verkligen blir framgångsrikt och användbart. Europaparlamentet påpekar att det också kommer att krävas omfattande resurser för att öka allmänhetens medvetenhet och för att sprida resultat och information. Europaparlamentet betonar att finansieringen av strategin måste klargöras. 11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen. PR\ doc 7/12 PE

8 MOTIVERING I. INLEDNING I det sjätte miljöhandlingsprogrammet har EU självt ställt upp som mål att bidra till en hög livskvalitet för medborgarna genom att sörja för en miljö där föroreningsnivåerna inte leder till skadliga konsekvenser för människors hälsa eller för miljön. Gemenskapens handlingsprogram för folkhälsa ( ) tar upp miljön som en av de viktigaste hälsofaktorerna, samtidigt som särskilda åtgärder för denna fråga har innefattats i EU:s ramprogram för forskning. Som en del av denna process har kommissionen infört en europeisk strategi för miljö och hälsa som innebär att ett nytt tillvägagångssätt införs, SCALE-initiativet, som grundar sig på följande: Science [vetenskap] att fokusera på Children [barn] att öka Awareness [medvetenhet] genom att använda Legal instruments [rättsliga instrument] och Evaluation [utvärdering]. Målet är att ge bättre kunskap om miljöhoten mot människors hälsa så att man kan kartlägga den sjukdomsbörda som orsakas av miljöfaktorer i EU och utarbeta politik för att bemöta de problem som identifieras. Slutmålet är att ta fram en ram för orsakssamband. Med hjälp av denna ram får man tillgång till de uppgifter som krävs för utveckling av gemenskapspolitik för att hantera upphoven till hälsoproblemen och deras effektkedja. För att uppnå detta skall ett system för samordnad miljö- och hälsoövervakning inrättas för att samla in uppgifter över tiden. En ministerkonferens om miljö och hälsa skall hållas i Budapest i juni Kommissionens bidrag till denna konferens kommer att utgöras av handlingsplanen för , vilken skall utarbetas under en konferens som skall hållas under våren 2004 med de viktigaste aktörerna. Sammanfattning av strategin Strategins innehåll kommer att delas upp i flera etapper och genomföras i cykler. Den första etappen ( ) syftar till att fastställa en god förståelse för sambandet mellan miljömässiga faktorer och - luftvägssjukdomar, astma och allergier hos barn, - störningar i nervsystemets utveckling, - cancer hos barn, - effekterna av endokrinstörande ämnen. PE /12 PR\ doc

9 Den första etappen kommer att inriktas på en rad förorenande ämnen som misstänks ligga bakom dessa hälsoproblem. Målet är att få fram de uppgifter som krävs för att fastställa orsakssambandet, och att kartlägga de hot mot hälsan som skall behandlas i nästa etapp. Barnen kommer att stå i fokus genom hela strategin. Barns känslighet och särskilda mottaglighet för miljörelaterade agenser har också varit vägledande för valet av de förorenande ämnen som skall undersökas i den första etappen. Tre pilotprojekt skall lanseras för att övervaka prioriterade förorenande ämnen i syfte att utveckla en metodologi för lagstiftning avseende samordnad miljö- och hälsoövervakning. Sambandet mellan de insamlade uppgifterna och den geografiska spridningen kommer särskilt att uppmärksammas. Tanken är att kartlägga miljöfaktorernas geografiska fördelning och se vilken inverkan de har på hälsan. De tre projekt som valts ut är följande: - dioxiner och polyklorerade bifenyler (PCB) - tungmetaller - endokrinstörande ämnen II. KOMMENTARER Avsikten att inrätta ett system för europeisk samordnad miljö- och hälsoövervakning samt respons är ett ambitiöst mål. Strategin bör dock inte endast tillhandahålla åtgärder eller instruktioner om hur ett system inrättas, utan även noga ange vissa försiktighetsåtgärder, målsättningar och lagstiftningsåtgärder som skulle kunna tillämpas på kort sikt. I meddelandet beaktas inte försiktighetsprincipen uttryckligen. Målet att kartlägga och förebygga nya hot mot hälsan som orsakas av miljöfaktorer måste alltså förstärkas. Det kan ta åratal att bevisa orsakssambandet. Därför är det nödvändigt med ett förebyggande tillvägagångssätt där försiktighetsprincipen tillämpas när forskningsresultaten inte är entydiga, utan det i stället handlar om att de potentiella kostnaderna och skadorna på vår hälsa som förorsakas av passivitet är för stora. 1. Risken för dubblering av uppgifter Eftersom strategin är så heltäckande finns det en risk för att alltför mycket uppmärksamhet ägnas åt planering och införande av nya forskningsprojekt, och till följd av detta hamnar en utvärdering av de befintliga resultaten och forskningen i skymundan. Det finns också en risk för dubblering av uppgifter. Såsom olika aktörer som är engagerade i processen har påpekat måste en mer heltäckande utvärdering av de bevisnivåer som redan finns tillgängliga omedelbart prioriteras inom ramen för handlingsplanen. Dessa måste beskriva sambanden mellan exponering av miljöfaktorer från olika studier som redan finns tillgängliga, studier som samlats in under den första fasen, samt tillgängliga toxikologiska uppgifter. En utvärdering av befintliga vetenskapliga bevis är nödvändig och skulle sedan utgöra grunden för prioriterad försiktighetslagstiftning. PR\ doc 9/12 PE

10 Ett annat problem med uppgifterna är att de ofta inte är enhetliga, även om insamling av uppgifter från medlemsstaterna ofta genomförs enligt EU:s obligatoriska rättsliga krav. Flera aktörer påpekar att insamlingen av uppgifter i strategiprocessen bör grunda sig på det arbete som kommissionen och Världshälsoorganisationen gör inom de projekt för miljö- och hälsoindikatorer som skall läggas fram vid ministerkonferensen i Budapest och på det nya folkhälsoprogrammet som är inriktat på uppgifter för åtgärder. 2. Samband med övrig politik För att en europeisk strategi för miljö och hälsa skall bli riktigt framgångsrik bör den ha ett intersektionellt angreppssätt. Sambandet mellan framtida strategier och lagstiftning bör därför betonas. 3. Luftvägssjukdomar, astma och allergier hos barn Ett av de första ämnena som kommer att betonas under den första fasen av strategin är luftvägssjukdomar, astma och allergier hos barn. Det är utan tvivel en av prioriteringarna och den största utmaningen under de kommande åren. Allergi är en omfattande sjukdom som måste betraktas i sin helhet; den kan inte förstås eller behandlas symtom för symtom. I dag är mer än ett av fyra barn allergiskt i Europa, och i vissa länder handlar det om ett av tre. Allergi och allergisjukdomar utvecklas nästan exponentiellt samtidigt som andra sjukdomar som till exempel infektioner eller plötslig spädbarnsdöd snarare befinner sig på tillbakagång. Under 2005 planerar kommissionen att föreslå en temainriktad strategi om stadsmiljön, med inriktning på hållbar stadstrafik. Astma och luftvägssjukdomar hänger nära samman med luftföroreningar. Forskare påpekar att andningshälsa hos barn på lång sikt skulle främjas om exponeringen för luftföroreningar från trafik minskades avsevärt. Det skulle därför vara meningsfullt att fokusera lika mycket på trafik och fastställa målsättningar, samt om det krävs, föreslå instrument för att minska trafiken och luftföroreningarna. Det skulle även ge en mer konsekvent ram och kopplas samman med ministerkonferensen i Budapest, där trafik, transport och skador är ett av ämnena. Föroreningar inomhus I kommissionens meddelande framhålls inte föroreningar i inomhusluft tillräckligt. Källorna till hälsorisker i ett hus eller en byggnad är talrika och varierar. Riskfaktorerna ligger ofta på en nivå som till och med är högre än i utomhusmiljön (koloxid, tobaksrök, radon osv.). Å andra sidan utsätts man för exponeringen under längre tid inne i en byggnad än utomhus (70 procent 30 procent). Enligt flera studier misstänks föroreningar inomhus delvis ha förorsakat ökningen hos barn av leukemi, hjärntumörer, testikelcancer, allergier (inbegripet astma) under de senaste åren. PE /12 PR\ doc

11 a) Beteckning och märkning Kommissionen berör inte problemet med märkning och beteckning. Det verkar dock som om alltfler enskilda använder ohälsosamma produkter som är avsedda för yrkesverksamma inom byggnadsbranschen. Okunnigheten om de långvariga effekterna av dessa produkter som är märkta som ohälsosamma eller farliga sammanhänger med ökningen av sjukdomar som allergier och astma. b) Passiv rökning När det gäller föroreningar inomhus står den passiva rökningen för en viktig miljömässig föroreningsfaktor för barn. Även om tobaken inte orsakar allergier kan den vålla eller förvärra anfallen hos astmatiker. I kommissionens meddelande behandlas inte de sammanhörande risker som barn utsätts för genom exponering för andras tobaksbruk tillräckligt. 4. Klimatförändringar Klimatförändringar kan indirekt påverka exponeringen för luftförorenande ämnen genom att orsaka förändringar i vädermönstren som skulle kunna öka eller minska lokala koncentrationer av luftförorenande ämnen, särskilt ozon, som vi såg i flera europeiska städer under värmeböljan i somras. Exponering för höjda ozonkoncentrationer kan leda till minskad lungverksamhet, ökad luftvägsreaktivitet (ökad känslighet för irriterande ämnen), lunginflammation och ökade andningssymtom. Världshälsoorganisationen behandlar frågan om klimatförändringar och dess hälsoeffekter mot bakgrund av ministerkonferensen i Budapest. Följaktligen skulle det vara meningsfullt att behandla frågan om klimatförändringar och dess hälsoeffekter som en prioriterad fråga i EU:s handlingsplan. Åtgärder för att fastställa, förebygga, minska och bekämpa hälsoeffekterna av klimatförändringar borde föreslås genom användandet av lämpliga lagstiftningsinstrument inom EU. Mot denna bakgrund är det även viktigt att offentliggöra de hälsoproblem och kostnader som förorsakas av klimatförändringar. 5. Störningar i nervsystemets utveckling kemikalier, bekämpningsmedel Det andra ämnet som skall behandlas i den första etappen är störningar i nervsystemets utveckling. Etappen kommer att inriktas på en rad förorenande ämnen som misstänks ligga bakom dessa hälsoproblem. Även om strategin faktiskt redan tar upp vissa kemiska föroreningar (PCB, dioxin, tungmetaller och ämnen som stör de endokrina funktionerna) är det trots det viktigt att fastställa bättre testmetoder, särskilt i förhållande till exponering före födelsen och in vitro. Det är inte känt i vilken omfattning nuvarande miljöföroreningar påverkar hjärnans utveckling negativt. De föroreningar som har studerats mest detaljerat, som bly, metylkvicksilver och polyklorerade bifenyler (PCB), kan förmodas ha negativa hälsoeffekter. Lösningsmedel och PR\ doc 11/12 PE

12 bekämpningsmedel och möjligen andra industriella kemikalier kan också ha skadliga effekter, men det finns bara begränsad dokumentation i detta hänseende för närvarande. Sambandet mellan strategin och den föreslagna kemiska lagstiftningen REACH (KOM/2003/0644 slutlig) borde därför betonas genom att vikten av att testa kemikalier som kan utgöra potentiella hot mot hälsan påpekas. Utvecklingstester avseende neurotoxicitet utförs sällan på kemikalier i allmänhet, inräknat bekämpningsmedel. Spädbarns och barns exponering för bekämpningsmedel och deras känslighet för toxicitet i samband med förtäring av rester från bekämpningsmedel kan skilja sig från de vuxnas. Nuvarande metoder för riskbedömningar beaktar inte uttryckligen spädbarn och barn samt den stora mängd exponeringsmönster som denna befolkningsgrupp utsätts för. Följaktligen behandlas inte variationer i kostvanor och miljöexponering (sammanlagd exponering) eller hälsorisker som är knutna till ålder eller särskild känslighet. 6. Finansiering och att öka medvetenheten Att vidarebefordra meddelanden om miljön och hälsan samt att öka medvetenheten är en av pelarna för denna strategi och nyckeln till dess framgång. Hur detta i praktiken skall uppnås återstår att klargöra. I meddelandet nämns inte något om finansieringen av strategin. Ett gemenskapssystem för övervakning och respons skall inrättas, och det kommer att krävas EU-finansiering för att det skall bli framgångsrikt och användbart. Att uppnå de ovannämnda målen för att öka medvetenheten och sprida information till allmänheten kommer också att kräva omfattande resurser. Sist men inte minst, hur skall vi få ut detta budskap? Det är av yttersta vikt att utbilda våra medborgare, vuxna och barn, inom hela EU om potentiella miljöhot. Varför inte leka med bokstäverna i den akronym som valts ut för strategin SCALE och låta E för EVALUTION [utvärdering] även stå för EDUCATION [utbildning] för att belysa detta? PE /12 PR\ doc

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.5.2015 2015/2107(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014 2020 (2015/2107(INI)) Utskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0222(COD) 21 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor under miljöbalken - Normering och annan vägledande information - Uppföljning och utvärdering av operativ

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel

Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel National Food Administration, Sweden Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel Formas, 2012-10-19 Heidi Pekar Hur stor del av sjukdomsbördan beror på dricksvattnet? Dricksvattnets

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 28 februari 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för industrifrågor,

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/0258(COD) 17.3.2009 ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44 Förslag till betänkande Ruth Hieronymi (PE420.136v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2013/0000(INI) 8.5.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att skydda företagen mot vilseledande marknadsföringsmetoder och genomdriva

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2010 3. ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2011/2010(INI) 1.2.2011 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om försäkringsgarantisystem (2011/2010(INI)) Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Rökfria utomhus miljöer

Rökfria utomhus miljöer Rökfria utomhus miljöer RU om - passiv rökning på allmänna platser Karin Molander Gregory 2012-11-27 Sid 1 Lagstiftningsprocess rökfria miljöer 1993: Rökfri barn & skolomsorg, hälso- och sjukvård, gemensamma

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriutskottet 7.11.2014 2014/0238(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.6.2013 COM(2013) 456 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om artikel 8a i direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

Läs mer

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning 21 maj 2014 Förslag till ny dataskyddsförordning (allmän uppgiftsskyddsförordning) Europaparlamentets och Rådets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/2108(INI) 12.6.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 %: Att rusta Europas elnät för 2020

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

Kemiska ämnen i och omkring oss: exempel på bedömningsarbete inom EU och OECD

Kemiska ämnen i och omkring oss: exempel på bedömningsarbete inom EU och OECD Kemiska ämnen i och omkring oss: exempel på bedömningsarbete inom EU och OECD Helen Håkansson Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet helen.hakansson@ki.se Vad jag gör Forskar/Forskarutbildar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2007/2288(INI) 5.6.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenten: förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 15.10.2014 L 297/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1078/2014 av den 7 augusti 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets ordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0072(COD) 28 juni 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor PRELIMINÄR VERSION 2003/2132(INI) 17 oktober 2003 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utvecklandet av tjänstesektorn för skapande av arbetstillfällen

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Metaller Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin, KI Centrum för

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet AKtuellt dec 2010 I det här numret av AKtuellt, det sista för det här året, presenteras innehållet i vårt seminarium som arrangerades den 7 oktober. Du kan även läsa en artikel angående risker med, och

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2010/2028(INI) 3.6.2010 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu EU-lagstiftning om hälsa och säkerhet (1) Huvudsaklig europeisk lagstiftning som stödjer arbetstagarskydd mot

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för regional utveckling 2008/2216(INI) 12.2.2009. från utskottet för regional utveckling

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för regional utveckling 2008/2216(INI) 12.2.2009. från utskottet för regional utveckling EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/2216(INI) 12.2.2009 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för transport och turism om handlingsplanen för intelligenta

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.1.2015 ARBETSDOKUMENT om ändringen av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer 3 april 2003 A5-0109/1 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens ordförande gjort uttalanden (skrivelse 000824 av den 7 februari 2003) om att revisionsrätten

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - bördor för företagen I tabellen ska anges de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet som innehåller bördor för företaget och en bedömning ska göras av den

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer