I I I I I I I I. Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: t t I I I I BRF BECKASINEN 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I I I I I I I I. Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: t t I I I I BRF BECKASINEN 14"

Transkript

1 - Energideklaraion med Ågärdsförslag för: BRF BECKASNEN 14

2 Kund: Brf Beckasinen 1"4 Adress: Valhallavägen 16 Posadress: Sockholm Er referens: Gerda Kuylensierna Vår referens: Maria Hyborn Olsen Besikningsma n: Ca rl Leidesdorf Besikn ingsid pu n k: 20O9-0L-1-4 Vi har härmed nöje a översända Er energideklaraion med rekommenderade ågärdsförslag. veka ine a höra av Er ill oss om ni har frågor eller funderingar kring er färdigsällda energideklaraion. Med vänlig hälsning Maria Hyborn Olsen Cerifierad Energiexper el (vxl): EFiÅfi föf ä BÅi[ r{r_-,47 J&gerhorns våg Kungens Kurua *l: S&74S 0$ 05

3 HAE if-ri :CF{ :ff EÅ-fi i{l-1",!l.r J*gefiorns våg Kungens Kurva el: S S

4 rl Bakgrund Den försa okober infördes lagen (SFS 2006:985) om energideklaraion för byggnader. Lagen innehåller skyldighe för ägare ill byggnader av olika slag a deklarera sina byggnader med hjälp av en oberoende exper. Deklaraionen ska sedan elekronisk skickas in på framagen blanke ill Boverke som uppräar e regiser för ändamåle. vissa byggnader ska resulae av energideklaraionen anslås på väl synlig plas i byggnaden, lämpligvis i huses enr6. Den nämnd i kommunen som ansvararför byggfrågorska uöva illsyn överom dessa byggnadsägare har anslagi sin deklaraion.,'.,',.'j-',,: :::':i'':':::" 'j:...i.i:j -.,.aa HAB :\ EF 3 r :E gå.i: i:i.i,:: : r:'fi llf Frll-iliE iij-f,{iili J*geriorns våg Kungens Kurua el: fl&4s [fl [5

5 Vad är en energideklaraion? Energideklaraionen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklaraioner SFS 2006: 985 bygger på e EG-direkiv som syfar ill a göra våra byggnader mer energieffekiva. på så sä ska vi skapa e hållbar samhälle och minska EU:s beroende av imporerad energi. Sveriges riksdag anog ijuni 2006, miljömåle a med ugångspunk i 1gg5 års användning minska energianvändningen med 20 procen ill 2020 och 50 procen ill Genomförda ågärder som föreslagis i energideklaraionen är e seg för a uppfylla dessa må1. En oberoende exper ar illsammans med byggnadsägaren fram uppgifer som kan leda ill förslag på kosnadseffekiva ågärderför byggnaden. Genom a sedan genomföra dessa kan både pengar och miljö sparas. En sammanfaning av energideklaraionen ska finnas illgänglig för allmänheen så a de boende eller besökare ill byggnaden kan a del av resulae. På så sä blir vi alla mer energimedvena med iden. För mer informaion kring lagen om energideklaraioner hänvisar vi gärna ill : FÖR il E,EE i{l$,& J&gernms våg Kungens Kurva e: flå {S BS 0f

6 h F F F F! F! F F F F l Byggnadens energipresanda Energipresanda är"den mängd energi som behöveranvändas i en byggnad föra uppfylla de behov som är knuna ill e normal bruk av byggnaden under e år" (SFS 2006:935). Energi som ingår är energi för uppvärmning, komforkyla, appvaen sam drif av byggnaders insallaioner (pumpar, fläkar eller dyl.) och övrig fasighesel. Energipresanda är energianvändning per golvarea i emperaurreglerade urymmen som är avsedda a värmas ill mer än 10 grader C (empererad area) och som är begränsade av klimaskärmens insida. Energipresanda redovisas i kwh/kvm och år. Referensvärden Referensvärde är e jämförelseal som kan användas för a jämföra olika byggnaders energieffekivie. Referensvärde är dels de krav på specifik energianvändning i nya byggnader som gäller enlig Boverkes byggregler BFS (L993:57), dels e för byggnadskaegori ypisk inervall för energipresanda. Dessa värden räknas u av inmaningsprogram. Ålder, byggnadsyp, lokalyp, värmekälla, or (klima), varmvaen och fasighesel är paramerar som ingår. bilaga 1 i BFS (2007:al finns de angive hur värde räknas u.2 2 Boverke www'borke'se *=*- E i{ljkrå Jfuefioms våg Frungens Kurva el: il8 ds 0S U5

7 Sandardhuses energiförl user V*gE*r ås 6olv nch k*llare 5+'il Fimser wh dörrar' 35,& Bilden ovan visar var värmen försvinner u ur huse. För a förhindra dea så mycke som möjlig finns de lie ågärdsförslag a beaka. Byggnadens värmeusläpp påverkar energipresanda dvs; deso mer värmeusläpp deso sämre energipresanda. lfall er byggnads energipresanda ligger inom ramen för Boverkes framagna referensvärden för liknande byggnader sam a vår besikningsman vid plasbesök ine finner några uppenbara briser som påverkar byggnadens energipresanda negaiv, så kommer inga specifika ågärdsförslag a preseneras. dea fall redogör vi enbar för generella energisparande ågärder som var och en kan änka på för a främja ill e bäre klima :i.{ E F i ffi HAel ffilafr i F,*\f i: öf EÅ.RE f-lfdlå Jågerfi*rns våg i4 75 Kungens =r Kurva cl: 0S4fi0SffF

8 Energispara nde ågärder Belysning: släck lamporna när du lämnar e rum. De finns flera olika meoder för a se ill a lampor är släcka när de ine behövs. De kan ill exempel vara ljussensorer, rörelsevaker och imer. By från glödlampor ill lågenergilampor. :j ffi %;j' 1 kwh el räcker ill a få en lågenergilampa a lysa i 111 immar medan en gödlampa bara lvser i 25 immar, a a om du ändå ska bya armaurer så värj rysrörsvarianer om de passar. ; En del lampor drar sröm även när de är släcka. De gäller halogenlampornas ransformaor, den lilla lådan som sier på sickproppen. Dra u konaken nar du släcker lampan eller koppla den iil vägguage via e grenuag med srömbryare. Halogenspolighs är populära. Konrollera om de går a bya u halogenlampan mo en LED-lampa isälle, som förbrukar mycke mindre el.3 Hemelekronik: säng av både V:n och daorn med srömbryaren och dra ur baeriladdaren när den ine används' Alla apparaer i hemme som ine är avsängda med srömbryaren själ energi när de sår i sandby-läge. Du kan själv sälla in a din daor ska sänga av skärmen när du ine har använ den på en sund. nsällningen brukar hea "viloläge". a Kom ihåg a sänga av daorn al. säll in,,viloläge,, när den ei används. Fråga efer energianvändningen när du köper en ny V. änk på a en 40,, kan förbruka så mycke som 300 W.s - - Energimyndigheen ;ä:,*+ HAB :r.. E n ffi-rrq!fr6 ;,1 äir E rd-i,i F idi_f,"4,.1. J*geåorns våg i{ungens Kurva el: flb 40 [S 0b

9 F r l- : F - vö, Disk och Dusch:. Duscha snabb och effekiv isälle för a bada i badkare. By ill snålspolande duschmunsycke. By packning när kranen börjar droppa. Ska du bya kranar? Välj en sor som sparar energi. Väna med a väa ill du har så mycke smusvä a den fyller maskinen. Anvä nd vämaskinens spa rprogra m ua n förvä. Luforka väen, gärna uomhus, isälle för a använda orkskåp eller orkumlare. i Skölj disken i uppappa vaen isälle för under rinnande vaen när du diskar för hand. Kör ine diskmaskinen förrän den är full och koppla ifrån orkfunkionen om de går. 6 6 Energimyndigheen *r-- #;r $L*,-4År Jfuefioms våg Frungens Kurva el: 08?$fl 0S S5

10 Vörme: Hur varm behöver du inne? Du kan kanske sänka emperauren någon grad uan a behöva frysa. * En grad emperaursänkning ger ungefär 5 % insparad uppvärmningskosnad.. Har du rum som du sällan använder? Sänk värmen lie mer där. r När du reser bor kan du sänka emperauren inne ill cirka 15 grader.. By u ermosaerna efer år eller när de går sönder. ' Håll dörren sängd mo kalla urymmen, ill exempel vind och veranda. r äa dragiga fönser och yerdörrar. o Dra för gardinerna eller fäll ner persiennerna på näerna. Då behåller du värme i rumme. ' Sälline möblerför nära elemene. Då fårvärmen svår a nå uillresen av rumme. 10 'Energimyndigheen # ä l+ab ;:l r i c ffiere FiÅi ; öfi Eii B Ä. F.E :\*rr\.!r.\ Jfrerå*ms våg Kungens Kurva el: fig?40 0$ 0S

11 Molagning och moföruoring : a a a a Säll in rä emperaur i både kyl och frys. kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -1g grader. Varje exra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 procen. Frosa av frysen när de är is i den. De är också bra a orka baksidan på kylen och frysen. ska du ina upp ma från frysen? a u den i god id och lå den ina i kylen. Se ill a kylen och frysen har äa dörrar eller luckor. By gummiliserna om de går sönder. Ska du köpa ny kyl eller frys? Välj en som är energimärk med A, eller A+ och A+i, skylen neda n förä lje r prod u kens energifö rbru kn i ng. Hnergi Lsffil!. llledfe UW rg"*r"**rff iil:".ci:',.ll..l' e+; ::: iii'.' :fuili 1,. ;';,1ffi1 ;;-;.;7111X;6, ffiswffiffi,#, Wrl!& 4r8 *l +,lnf 1.r":d r Y GE } ql r&åruhåkrl' Er* i{#r*sffi*s {re'$1 l1b* l4.*fk6#'*u $r*n *cr* {?*.1 1&q iro&rlrfb &es g6 EhJ&e - *,*' ry ffi' skala från A iil G, A är bäs och mes energisnär. o Använd kasruller och sekpannor med plana bonar och som passar ill plaans sorlek. o Sä lock på kasrullen när du kokar ma eller vaen. r Använd vaenkokare när du ska koka upp vaen. De spar energi. ' Ska du värma en lien porion ma eller bara en kopp evaen? Då är mikron e bra alernaiv. s 1 :5.1 E l-i 3 rejfi i F;ri nö F. f E Å.1,1.E i;-if\4å Jågeå*rns våg Kungens =f Kurva el: fisdfi 0S 0E

12 Resula för Fasigheen. Fasigheen En revlig belägen fasighe i Sockholm med 25 bosadslägenheer och oal boarea (BoA) om 2955 kvm sam oal lokalarea (LoA) om 2s97 kvm. Byggnaden är uppförd i 6 pran ovan mark. Fasigheen byggdes år 1961 och besår av oal L huskropp. axerad ägare är bosadsräsföreningen' axeringsenhe: Hyreshusenhe, bosäder och lokaler, ypkod 321. axeringsvärde år 2008 uppgick ill oo sek varav byggnadsvärde 32 4oo oo0 sek och markvärde SEK.!.:i;',1 ry HAE :\ E 'r lj ffil,{'r : Fi_*i.i :i1 Fi = E ÅiliE i{.lllv,åå f J*gefi*rns våg 14' 75 Kungens Kurva el: fle 4n 0fi ffs

13 Uppvörmning Fjä rrvä rmeväxla ren i fasigheen Fasigheen är anslue ill fjärrvärmenäe. Fjärrvärmen produceras genom lokal energiåervinning, vane värms upp i olika värmeverk. Dea görs genom förbränning av avfall och räbränslen sam användning av spillvärme. De hea vane ransporeras ill huse i välisolerade rör, nedgrävda i marken. Vaenemperauren från anläggningar är mellan 70 och 2o" c, beroende på årsid och effekbehov. marken finns vå rör, e med he vaen och e med avkyl vaen (framledning och reurledning). Fjärrvärmevane värmer upp huses ege värmesysem och appvarmvane. Sedan pumpas de illbaka ill krafvärmeverke eller värmeverke för a värmas upp igen. 13 överföringen av värmen ill fasigheen sker i en fjärrvärmecenral inne i fasigheen. Cenralen innehåller vå värmeväxlare vardera, den ena för huses värmesysem och den andra för appvarmvane, dvs de behövs ingen varmvaenberedare. Fjärrvärmecenralen ifasigheen ärfrån 2000 och med en nominelleffek om 175kW. Framledningsemperauren mäes vid besikningsillfälle upp ill 78 c och reur mäes upp ill 46 c, vilke ger e bra dela. Dela är emperaurdifferensen, i de här falle emperaurskillnaden mellan illoppe och reurloppe på fjärrvärmen. En sor emperaurdifferens beyder a fasigheen förbrukar de mesa av de varmvaen som förs ill byggnaden och skickar illbaka vaen med så låg emperaur som möjlig. Medelvärde reuremperaur för Sockholms län är enlig Forums uppgifer 39,1 grad, vilke beyder a fasigheen har en reuremperaur som ligger någo ovan medelvärde. ".&HAB :".lkfill:lffl Afr F.ir:j :r1f l :: g,',-l F.E.{*,".il "lruerfifirns våg Xungens Kurva el:figdfi rl$ [5

14 nnoimhusemperaur Vid plasbesikningen noerades de a inomhusemperauren i de referenslägenheer besikningsmannen fick illgång ill, låg pä ca 20-21, C vilke är klar opimal.?appvarmvålex Vid besikningen mäes varmvaenemperauren vid VVC-kresen (varmvaencirkulaion), ill ca 55 grader vilke är mycke bra. Som jämförelse kan nämnas a i regel är de opimala är a ha jus 55 C vid WC kresen och mins 50c vid appsälle för a undgå risk för legionella. Prognossyrning Prognossyrning är en meod för a syra uppvärmning av byggnader som innebär a man för varje idpunk beräknar hur mycke energi som skall illföras en byggnad, basera på lokala väderprognoser. Genom a kombinera byggnadsfysik och meeorologi kan man a hänsyn ill byggnadens egenskaper såväl som väderförhållanden med ueemperaur, vindsyrka, vindrikning och solinsrålning. Vid konvenionell syrning av värmen as enbar hänsyn ill rådande ueemperaur. Dea är någo man kan kompleera ill en befinlig fjärrvärmeväxlare för a få en så opimal energiförsörjning som möjlig. Vi har därmed beräkna som ågärdsförslag a insallera prognossyrning ill den befinliga växlaren, se bilaga 1. Energiförbrukningen minskar då man får e klimaanpassa uppvärmningssysem. Den enda nackdelen kan vara a vid övergången från sommar ill hös upplevs en viss "röghe" i när syseme slås på, så vissa upplever någo kallare inomhusemperaur under denna period men som ofas snabb reglerar sig. ermcsaveniler r L4 Vaenradiaor med ermosasyrning. Vid plasbesikningen informerades de om a föreningen låi insallera nya ermosaveniler ill vaenradiaorerna vilke är mycke posiiv, då nya ermosaveniler ger e mycke behagligare och jämnare inomhusklima sam genererar en mer energieffekiv uppvärmning. & W.r.ag, rrrr rhc r ffffi*n Err-Ä,ll F ör.i E r E Åf ie KLrr,.4,6r Jågerhorns våg 14' 75 Kungens Kunra el: fi8ds C$ 0E

15 Venildion Fasigheen har idag mekanisk frånlufsvenilaion. Grunden i all yp av venilaion är a man "dra/' lufen igenom huse (underryck skapas). Mekanisk frånluf bygger på denna princip. En cenral fläk drar u luf koninuerlig i lagom mängd. Om fläken är rä insälld och illufsveniler är monerade byer bosaden luf med en halv omsäning i immen hel enlig normerna. Frånlufsvenilaion där en cenral fläk venilerar bor frånlufen. Vid plasbesikningen noerades de a frånlufsveniler var någo igensmusade i de referenslägenheer besikningsmannen fick illgång ill. Vidare hade föreningen låi göra en OVK, obligaorisk venilaionskonroll vilke också blev godkän 2O04-O4-L0. OVK är en venilaionsbesikning som uförs på alla yper av venilaionssysem. Besikningen uförs med olika inervall beroende på verksamhe i fasigheen och ypen av sysem. För mekanisk frånluf gäller åerkommande venilaionskonroll var 6:e år. Kommunen är illsynsmyndighe för dea. Frånlufskanal i en av referenslägenheerna. &. W*=, 3\EF3rreAfiEFiia'r FÖF =l- F.Åll rie '\Lr'fÅf Jågerhorns våg 14'1 75 Kungens Kurva *l: fi8 74S 0S 05 15

16 Rddon Sr kdon Radon är en osynlig och lukfri radioakiv gas, som bildas när de radioakiva grundämne radium sönderfaller. När gasen i sin ur sönderfaller bildas så kallade radondörar, som är radioakiva meallaomer. Radondörarna fasnar på damm som vi andas in och kommer på så sä ner i lungorna. Radonhalen mäs i enheen Becquerel per kubikmeer inomhusluf (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär a en aom sönderfaller per sekund i varje kubikmeer luf. Radon finns överall - i mark, luf och vaen. När de gäller lufen i våra bosäder är marken under huse sannolik den vanligase hälsokällan. De finns gränsvärden för radon i inomhuslufen som är bindande. Arbesmiljöverkes föreskri,f "Hygieniska gränsvärden" finns e gränsvärde på 400 Bq/m3 för arbesplaser. "Boverkes byggregler", kapiel 6 finns gränsvärde för nybyggda hus, 200 Bq/m3' Rikvärden för bedömning om olägenhe för människors hälsa åerfinns i Socialsyrelsens allmänna råd om radon i inomhusluf. Fasigheen har en noerad radonmäning från år 1996 vilke resulerade i e värde om: o 120 Bq/m3 vilke anses som e låg och hälsosam värde' 16 Gränsvärden och rikvärden för radon i inomhusluf 200 Bq/m3 Högsa radonhal i befinliga bosäder och lokaler som används för allmänna ändamål; Socialsyrelsens allmänna råd SOSFS 2OO4:6 (M)sam SOSFS 1999:22 (M) 200 Bq/m3 Högsa radonhal i nya byggnader; Boverkes förfaningssamling BFS 2006:12, BBR Bq/m3 Högsa radonhal på arbesplaser; Arbesmiljöverkes föreskrifer AFS 2005:17. 2,5 MBqh/m3 och år Högsa exponering för radon i gruvor och underjordsanläggningar under uförande; Arbesmiljöverkes föreskrifer AFS 2005:!7. Mosvarar ca 1500 Bq/m' i radongas vid en arbesid av 1600 immar Per år. ffi "ffi.}{af'} EF.rr"i Ff f'l rfl EÅ;i lie!{l}h4,47 å..1 EF 3 ffiåfi Jfuerrorns vg i{ 75 {ungens Kurua el:fi8?{s ffi 05

17 Fönser Fasigheen har fönser av 2 glas yp mo gården och 3 glas yp mo gaan som noerades vara i god kondiion vid okulärbesikningen. Fönsers värmemosånd kallas för U-värde och anges i W(m'?K) [W per kvadrameer och grad Kelvin, en grad Kelvin är lika med en grad Celsiusl. U-värde anger hur mycke värme som går u genom byggnadsdelen, ju lägre U-värde är deso mindre värme försvinner u. Värmeförluserna genom fönser ugör en beydande del av en byggnads oala uppvärmningsenergi. Generell för bosadshus är andelen ca %. E fönsers U-värde är beroende av hur fönserkonsrukionen ser u, de vill säga vilke maerial som finns i karmar och bågar, anal glasruor, om evenuella isolerruor innehåller luf eller annan gas mellan ruorna och om glasen är försedda med e eller flera lågemissionsskik. 7 vösuga väsugan i fasighee n. vämaskinerna i väsugan av fabrika Elecrolux Wascaor är från illverkningsår 1996 sam 1997, en orkumlare av fabrika Miele sam e orkrum med en orkfläk. Nämnas kan, a nya vämaskiner är beydlig mer energisnåla än äldre maskiner. Då den ena vämaskinen innehar en någo högre eknisk ålder, har vi gjor en beräkningskalkyl på ubye av den gamla vämaskinen, se besparingspoenialen i bilaga 1. HAB Ji*gerhoms våg -i,r, \J"{:ra-1 ruh ungen* c' H/i; il-.e rr-l-,1r'r -.- -,,3-.. Kurva el; fie ds S$ ffs

18 Belysning Vid plasbesikningen noerades de a i belysningsarmaurerna på vinden ifasigheen innehöll gödljus. Lågenergilampor förbrukar beydlig mindre energijämför med glödljus, därmed har vi gjor en beräkningskalkyl på ubye från glödljus ill lågenergi, se bilaga 1. När man beräknar payoff ider för belysning, så räknar man på e annorlunda sä än generella payoff kalkyler. Payoff räknas inveseringskosnader/kosnadsbesparing per år, men då de gäller belysning är formeln för beräkning av åerbealningsid för lågenergilampor hämad från e EUprojek om lågenergilampor. Formeln är: Kosnad för lågenergilampor-anal lågenergilampor*kosnad för en glödlampa*(brinnid j lågenergilampa/brinnid glödlampa)/kosnadsbesparing för lågenergilampa. Dea beyder a åerbealningsiden minskar och de beror på a vi byer från glödlampor med korare livslängd ill lågenergilampor med längre livslängd. Uqr:nhws Uomhusbelysningen syrs med effekiv skymningsrelä vilke är mycke posiiv. Anale belysningsarmaurer är också väl dimensionera ill anale och därför svår a effekivisera yerligare. 18 Rr.Å FC,fi fl' E/q.ll-,F i{lil#å Jfuer*orns våg Kungens Kurva el; 0S?{S 0S 05

19 Varm-och kallvaen Snålspolande munsycke. För a spara på appvaenförbrukningen kan insallaion av snålspolande munsycken vara e alernaiv. De sparar ine bara på kallvaenförbrukningen uan också på varmvaenförbrukningen och minskar därmed energiförbrukningen. Vi har gjor en beräkning på besparingspoenialen på insallaion av snålspolande munsycken, då vi anser a de är en relevan och effekiv ågärd som ine sänker komforen uan snarare värom, se bilaga 1. Beräkningarna baseras på e munsycke per lägenhe, säs flera snålspolande munsycken in genererar de en sörre besparing. Snålspolande munsycken insalleras enkel på den befinliga blandaren med hjälp av en skifnyckel eller polygrip. De finns på marknaden snålspolande munsycken ill kök-bad och duschblandare. Vidare så kan individuell varmvaenmäare i alla lägenheer också vara e bra alernaiv ill besparing av varmvaenförbrukningen. Nyligen publicerade undersökningar visar a med individuell varmvaenmäare i varje bosad kan sänka varmvaenförbrukningen med!5-25%, därmed har vi gjor en beräkningskalkyl även på den ågärden, se bilaga ,'l,i;,jä' me,eir,, c.i.i E r i Fr,,E r* F :ry E Å.l nr i{lr{,47 J*geå*rns våg r5 (unqens Kurua el: fl& 4fl U0 [S

20 !:Jr::,::,i::lllo",rn,,s rör rasigheen och resurerade i e värde om: 166 kwh/kvm år varav referensvärde ligger mellan kwh/kvm år Energiberäkningarna för fasigheen visade a fasigheens energipresanda ligger någo ovan Boverkes referensvärden för liknande byggnader. Vi på Habisa har beräkna en del ågärdsförslag för fasigheen och som vi finner lämpliga för byggnaden för a yerligare förbära energipresandan, se bilaga L. r-r våra beräkningar framgår de vilken åerbealningsid ågärderna har sam kosnad för ågärderna. De är svår a räkna på exak åerbealningsid sam energibesparing men vi har med hjälp av schabloner agi fram så noggranna rikvärden som möjlig. Som bilaga 2 ill denna rappor finner ni en kopia på fasigheens energideklaraion som e kvio på! a Er fasighe nu är energideklarerad enlig lagen om energideklaraion SFS 2006:985. Vi har även regisrera energidekla raionen i Boverkes daa bas "G ripen". Vi på Habisa AB ackar för e go samarbee och hoppas Ni är nöjda med Er energideklaraion. Skulle Ni vilja ha fler av dessa rapporer i färg besälls de enklas via mail, - ; pris per rappor är 200:- inklusive frak. veka ine a höra av Er ill oss med evenuella frågor eller funderingar kring Er energideklaraion. 20 E F El P = Ansvarsbegränsningar Habisa AB innehar lagsadgad konsulansvarsförsäkring för denna jäns. Habisa AB ansvarar ine för a viss resula kommer a uppnås med de förslag ill energisparande ågärder som ges i samband med uppräande av energideklaraion. Alla förslag som Habisa AB ger, kan behöva vidare eknisk och ekonomisk uredning då bland anna inveseringskosnaderna bygger på schabloner baserade på generella och hel opariska marknadspriser. Anledningen ill dea är a Habisa AB, som är e ackrediera konrollorgan måse agera oparisk i ärende. De beyder a Habisa AB ine får samarbea med enreprenörer på marknaden, ej heller rekommendera någon specifik. s Vid inresse för genomförande av specifik ågärd, rekommenderar vi allid a man som fasighesägare inhämar offerer och!l exaka priser från enreprenörer och specialiser inom akuell område. ffihah} år{ EH C r ffisl El,rrri F* 11 är E r1ff f ä!{.ll!å Jligerfi*rns våg i4'1 75 Kunqens Kur,ra *l: fl8 4S 0$ CS

21 Bilaga 1 Äga rd sfö rs la g- Be rä kn in ga r il- 21, ; : ; ; fråf rfrr ä BÅlE i{lilbå Jfuedrcrns våg Kungen* Kurua eh 08 7{0 0S 05

22 l Ra ppor: Fasighesu ppgifer Kalkylerna grundas pä följande uppgifer om fasigheen Fasighesbeeckning Agarens namn Adress Posadress Energiexper Daum nadsu ifer Nybyggnadsår yp av fasighe Byggnadsyp Anal lägenheer Anal boende i fasigheen Momsplik Nuvarande uppvärmning yp av yerväggar Anal våningsplan Yu ifer Bosäder inkl. biarea Beckasin en 14 Brf Beckasinen 14 Valhallavägen Sockholm Maria Hyborn-Olsen Bosäder Gavelfasighe Fasigheen är ine momsplikig Fjärrvärme Hel av sen,läbeong eller egel o 2955 m2 ; ; Konor och förvalning Garage 1778 m2 819 m" : Huses planform Venilaion Vinkelbygg F-sysem Genomsniligvenilaionsflödeunder l/skvm uppvärmningssäsongen : : Rappor: Fasighesuppgifer (3)

23 Areau Längd a Längd b Längd c Längd d Längd e ifer Enerqiförbrukni ig förbrukning av el Arlig forbrukning av fjärrvärme Arlig förbrukning av kallvaen El kylprod ukion/fjärrkyla Andel energi ill varmvaen av kallvaenförbrukni 48,5 m 21m 28m 27m 20m 47.5 m kwh kwh 3867 m" kwh/år 38% nresse för enerqi kiviserin rder nsallaion av snålspolande munsycke Bye ill lågenergi-/led-lampor Bye av vämaskiner nsallaion av prognossyrning nsallaion av individuell varmvaenmäning Rappor: FasighesuPPgifer (3)

24 f r r Rappor: Energideklaraion sammanfaning Byggnadensadress: ValhallavägenlFasighesbeeckning: Agare: Brf Beckasinen 1 Byggår: Byggnadskaegori: Uppvärmd area (Aemp): 5916,25 m, Normalkorrigerad forbrukning Byggnadens energipresanda Varav el Referensförbrukning Referensförbrukning undre inervall Referensförbrukning övre inervall Nybyggnad Om föreslagna ågärder genomförs Byggnadens energipresanda Referensförbrukning Referensförbrukning undre inervall Byggnadsyp: kwh/år 166 kwh/m" och år,' 13 kwh/m, och år 123 kwh/m, och år 108 kwh/m, och år i45 kwh/m, och år" 105 kwh/m, och år" 152 kwh/m, och år', Bygg nadens energ ipresan da. Jämförelsevärden Beckasinen {4 Bosäder Gavelfasighe Agardsforslag samliga ågärder Minskad energianvändning kwh/år Kosnad per sparad kwh 0,10 kr/kwh Lönsam Minska usläpp av CO2 13,4 onlär Referensförbrukning övre inervall Nybyggnad Om föreslagna ågärder genomförs Förslag ill ågärder Förslag ill ågärder forsäning ; lnsallaion av prognossyrning nsallaion av individuell varmvaenmänino ; : nsallaion av snålspolande munsycke Bye ill lågenergi-/led-lampor Bye av vämaskiner : : Energideklaraion sammanfaning (1)

25 F l h h h h Senase åres energiförbrukning är kwh. Energiförbrukningen minskar med 13 % om valda effekiviseringsågärder genomförs. Efer ågärder Nuläge Kosnader visas inkl. moms. Energiförbrukning Nuvarande årlig energikosnad är kr. A genomföra de valda energieffekiviseringsågärderna Energieffekiviseringsågärderna åerbealar sig på 2 år. Kosnaderna minskar med 12o/o om valda effekiviseringsågärder genomförs. Efer ågärder Nuläge Nuvarande årliga koldioxidusläpp är kg. Kofdioxidusläppen minskar med 11 % om valda effe kiv iseri n gsågärde r ge nomförs. Efer ågärder Nuläge Kosnader kr/år Koldioxidusläpp beräknas kosa ' kr Energisaus före och efer ågärder (2)

26 Rappor: Energieffekiviseri ngsågä rder Fasighesbeeckning : Beckasinen 1 4 de följande redovisas närmare vilka ågärder som är akuella enlig våra beräkningar, vad de beräknas kosa sam andra förusäningar för beräkningarna. Samliga kosnader redovisas inkl. moms. Energieffekiviseringsågärder Energi- Kosnads- AgarOs- Aerbeal- Minska besparing, besparing 1:a kosnad, kr ningsid, koldioxidkwh/år åre. kr är usläpp,on/år nsallaion av snålspolande munsycke ,5 Bye ill lågenergijled-lampor ,2 0,1 OAL , Bye av vämaskiner Y ZUV u,o nsallaion av prognossyrning nsallaion av individuell , ,7 1,5 Energieffekiviseri n gsågärder (1)

27 Ra ppor: LCC-kal kyl Energieffekivisering Förusäningarna för beräkningarna är följande Samliga kosnader redovisas inkl. moms. Beräkningarna baseras på nuvarande energiförbrukning. Grund- och åerinveseringar har beakas i kalkylerna. lnveseringen är reducerad med nuvärde av resvärde är Kalkylränan är 6 %. Nuvärden av kosnader är summerade under är nsallaion av snålspolande munsycke Grund N energrkosnader Aer Summa Bye ill lågenergijled-lampor Bye av vämaskiner nsallaion av prognossyrning nsallaion av individ uell varmvaen män in g ' LCC kalkyl Energieffekivisering (1)

28 Rappor: Miljöusläpp för olika värmesysem Förusäningarna för beräkningarna av olika värmesysem är följande Beräkningarna är baserade på nuvarande energiforbrukning. Nuvarande uppvärmning är fjärrvärme. Miljöusläpp vid nuvarande uppvärmning Enhe:kg/år VOC Koldioxid Svaveldioxid Kväveoxid Sof Miljöusläpp vid insallaion av ny värmesysem Gaspanna Pellespanna Frånlufsvärmepu mp Bergvärmepump Luf-vaen varmepump Fjårruärme Kombipanna pelles-el Kombipanna oljael Oljepanna F lh'n Gaspanna Pellespanna Frånlufsvärmepu mp Bergvärmepump Luf-vaen varmepump Fjärruårme Kombipanna ^Ällaa-al Kombipanna oljael Oljepanna F ln.nn. nå BVOC rsof lkväveoxid lsvaveldioxid Usläpp av koldioxid kg/år Miljöusläpp för olika värmesysem (1)

29 E o {r,o F o - o p xoo :(E J fo E x.9 g o (E o G CL CL :(E o {-, ) E E H H qqqegg än'l s F g;äå r E öq"e E FE ceö'f'q'erle.o Eå :E $ C LLEE lr fll l'l JB, l- F o \r O rr) cf) O cf) O o N Rä o() O olr) O

30 p x.9 =o l< (E o. CL g o*, f ffi ffi ffi O o lo CO o O o o CO O o J) N O Oi O o N o o ro O o or "(! o) j ffi G(ro_O_O-O7i;G(6 vv FF s + + ==A(scc +'E ö EY g. ä.ä'99q(= ö vp,g,9,gllgs ö E E E g 'E E ö*'rr *gpe-.+ EöoG-o :öe w ffiffiffi "E?Eg LE ffi bos ffi o ro o

31 l _ - h - H ; i f r rl H r Bilaga 2 Kopia Energidekla raion /\ l ffi W" *l*bl J'l E F i ffi*"ei:e -Li* r*r ä"r - ä&l-fir {LMÅ J4eå*ms våg 141 F Kungens Kurva el: fle {fi 0S 05 22

32 n F! rf g*vs'ke Agarens namn Brf Beckasinen \dress Valhallavägen 14 a.'l*l;il1äil)r:r1\l.rr,,,)lr)w:)r.lll):fi:l)i[rr: :-posadress Energideklaraion Personnummer/Organisaionsnummer rosnu mmer felefonnummer r_osor Sockholm V obilelefon num mer Uländsk adress r Ị- r F - r lägarens namn naden. ldenifikaion -än (ommun Fasighesbeeckning Sockholm - lll Sockhom- - gen beeckning lusnummer lprefix blggnadsid 1 \dress Vanaavagen 16 -lll 3yggnadsid Beckasinen 14 r Egna hem 3yggnadsid finns ej (experen har konrollera) r, rosnummer Posor Sockholm luvudadress ('

33 - r_l *r ypkod 321a - Hyreshusenhe, bosäder >= 50ok och lokaler lyggnadens komplexie {ö Enk" f Komplex \emp (exkl. Avarmgarage) C Mäu uärd" 6121 m2 (5 Omvandla från BOA/LOA C Omvandling för konorsbyggnad (>=7507o; f Omvandla från BRA f Omvandla från BA m2 m- LOA,2 597 m2 BA \nal källarplan uppvärmda ill >10'C iexkl.garageplan ) z, m- qvarmgarage 819 m2 qnal våningsplan ovan mark 6 \nal rapphus 1 \nal bosadslägenheer 25 rrojekera genomsnilig venilaionsf löde i okaler och specialbyggnader l/s,m2 Byggnadsyp Gavel Verksamhe Fördela enlig nedan: v: Byggnadskaegori Nybyggnadsår Procen av Aemp (exkl. Avarmgarage) Bosäder (inkl. biarea,.ex. rapphus och uppvärmd källare) 53 loell. oensiona och elevhem Resaurang Konor och förvalning Buiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel Buiks- och lagerlokaler för övrig handel Köpcenrum Värd, dygne run Vård, dagid (sam serviceboende, frisersalong o. dyl) Skolor (förskola-universie) Bad-, spor-, idrosanläggningar (ej uomhusarenor) eaer-, konser-, biograflokaler och övriga samlingslokaler Övrig verksamhe - ange vad

34 : nvändnin /ilken 12-månadsperiod avser energiuppgiferna? (ange försa månaden i formae AÄMM) a7q Hur mycke energi har använs för värme och kyla angive år (ange mä värde om möjlig)? Angivna värden skall ine vara normalårskorrigerade 1 Energi för uppvärmning och varmvaen 2 El oal 3 Värme, kyla och fasighesel Fjärrvärme (1) Eldningsolja (2) Naurgas, sadsgas (3) ved (a) Flis/pelles/brikeer (5) Övrig biobränsle (6) El (vaenburen) (7) El (direkverkande) (8) El (lufburen) (9) Markvärmepump (el) (10) Värmepum p-frånluf (el) (1 1) Värmepump-luf/luf (el) (12) Värmepump-luf/ vaen (el) (13) Summa 1-1s l1:1 111:,.,,.r,ii86Z,OOo rwn Varav energi ill varmvaen be red ning Fjärrkyla (14) :innssolvärme? C u F Nej a El exklusive hushållsel och verksamhesel 5 Underlag för energipresanda r<wn Mä Fördela värde värde kwhor KWhCC KWhC kwhrr kwhrr kwhrr kwhfr kwhrr KWhC kwhrr kwhrr kwhrr kwhrr kwh )m ja, ange oal solfångararea m2 )r (graddagar) fo rr Normalårskorrigera värde igraddagar) Omvandlingsfakorer för bränslen i abellen nedan gäller om ine anna uppmäs: Eldningsolja Naurgas Sadsgas Pelles kwh/m kwh/1 OO0 m3 (effekiv värmevärde) kwh/1 000 m kwh/on, beroende av räslag och fukhal Källa: Energimyndigheen För övriga biobränsle varierar värmevårde beroende av sammansäning och fukhal. De är experens ansvar a omräkna oränsles vik eller volym ill energi på e korrek sä. 'rig el (ange mä värde om möjlig) rgivna värden skall ine vara normalårskorrigerade Mä Fördela värde värde Fasishesel (15), rwn (- r Hushällsel (16) kwh {^ C verksamhesel (17) rwn f Ö Komforkyla (18) kwh f (. Summa 7-13,15-182F2] Summa 1-15,18 3(E3) Summa 7-{3,15,18 4(4) )r (Energi-lndex) Sockholm Sockholm : :nergipresanda l,l::?:12ilivs, **n,,",, a'.,..varav el.il.l,in iiå kwh/m2,år Referensvärde '1 (enlig nybyggnadskrav) llllli,.,.,:,..llllhos kwh/m2,år $g rwl. llllll;' i9,4m8i-'' ',lormalårskorrigera värde.(,rnergr-noex) - $ilii:r.i:::::iliflö,il4, )iiil n*n Referensvärde 2 'saisisk inervall) ll:).ililili0a i].. äs kwh/m2,år

35 r r F ifer om venilaionskonroll inns de krav på venilaionskonroll i byggnaden? (ö.la f nej av venilaionssysem F rrx l- rr l- r meo aervinning F r l-- sjaruorrs venilaionskonrollen godkänd vid idpunken för ä r /- iroi.f cklaräiönfn? ' Ja Nej Delvis o yo godkänd b Avser när byggnaden har fler venilaionsaggrega om lufkondiioneri :inns lufkondiionenngssysem med nominell kyleffek sörre än 12kW? C l" Ö nei {ominell kyleffek enlig sandard is-en :2OO7 om radon \r radonhalen mä? (3 l" C lei ladonhal 120 Bq/m3 Uförda e nerg i effekiviseri n gsågä rder r v Syr- och reglereknisk lnsallaionsekn isk KW 3yggnadens nuvarande kyleffekbehov yp av mäning Långidsmäning enlig SSM Rekom mendaioner om kosnadseffekiva ågärder rvdru5rur ördv il Syu och reglereknisk f Byggnadseknisk l- 3eskrivning av ägärden nsallaionseknisk nsallaion av prognossyrning \gärdsförslag Syr- och reglereknisk f Byggnadseknisk 7 leskrivning av ågärden nsallaionseknisk nsallaion av snålspolande munsycke r^ä-i^{:-^l LVdr ujrvr Jrov ^^ Seskrivning av ågärden Syr- och reglereknisk [* Byggnadseknisk 7 lnsallaionseknisk lnsallaion av individuell varmvaenmäare gärdsförslag 3eskrivning av ågärden l- Syr- och reglereknisk f Byggnadseknisk 7 nsallaionseknisk Bye ill låenergilampor f* Byggnadseknisk r KW Vlinskad :nergianvändning kwh/år Minskad )nergianvändning kwh/år!4inskad )nergianvänd ning ergianvändning \rea som är lufkondiionerad )aum för radonmåning (osnad per ;parad kwh u r/rwn (osnad per ;parad kwh 0,1 kr/kwh ' kwh/år 0,8 kr/kwh ilinskad )nergianvänd n ing 700 kwh/år kwh/år (osnad per ;parad kwh o'2 nao per rd kwh kr/kwh m2 vlinska usläpp av )oz 10,7 on/år vlinska usläpp av loz u,c Vlinska usläpp av on/år '"2 1,5 on/år Vlinska usläpp av )oz 0,1 on/år a usläpp av

36 av ågärden rbye av vämaskin ; r

37 Har experen besikiga byggnaden? (ö1" rnej ealjinformaion går a och eknisk a \ckrediera föreag )rgan isaionsn u m mer :örnamn ir)iåil:lllii : lfernamn.fd ådbis? ä6i,ö\ll:lllllll,ll,llrrr.;::: :-POSaOreSS peer.orn se E ifernam n Hin8'm:dii:d )aum för godkännande!0$9ifi2'09ii.:lllllllllllllr.lll.,r..,,l,:':,,... i-posadress

38 Saker a änka på... a i nformera om energideklaraionen Nu när du som byggnadsägare har gjor din energideklaraion är du skyldig a informera om resulae ill hyresgäserna och övriga som använder huse. Dea gäller ine dig som har en villa. a säa upp sammanfaningen i enr6n Sisa sidan i energideklaraionen, "Huses energianvändning", är en sammanfaning. Den ska du säa upp i huses enr6 eller recepion. Du kan välja a säa upp sisa sidan som den är eller göra en besändig skyl i.ex. plas eller aluminium. Maeriale väljer du själv, men skylen ska uformas enlig Boverkes anvisningar. Se Boverkes webbplas: rannrv. boverke. se/energideklaraion. Den som ine säer u pp sam manfan i ngen av energideklaraionen riskerar a få beala vie. a fasi ghesförvalaren och fasi g hessköaren också kan i nformera Syfe med energideklaraion är a effekivisera energianvändningen för a förbära miljön och rädda klimae. Du som byggnadsägare har en vikig uppgif a effekivisera huses energianvändning. Även hyresgäserna eller de som använder huse kan hjälpa ill. Se därför ill a andra personer som är involverade i huses drif och skösel, ill exempel forvalare och fasighessköare, är beredda a informera och förklara för hyresgäserna och andra personer som använder huse om energideklaraionen och dess syfe. a ågärderna görs på lämplig sä Ju fler ågärder du gör för a minska energianvändningen deso bäre energipresanda får huse. Men, de är också vikig a änka på a ågärderna du gör for a minska energianvändningen ine forsämrar inomhusmiljön eller påverkar andra vikiga egenskaper hos huse. På Boverkes webbplas finns fakablad om olika ågärder, som kan vara bra a visa projekörer och enreprenörer när du gör upphandlingar. a deklarera så ofa du vill Energideklaraionen gäller i io år. Vill du, kan du göra en ny energideklaraion när du gjor olika energieffekiviseringsågärder, har ny årsförbrukning eller när du gjor en ny obligaorisk funkionskonroll av venilaionen.

39 H uses energ ianvänd n i ng Energideklaraion for Valhallavägen 1 6, Sockholm. Dea hus använder 166 kwh/m2 och år, varav el12 kwh/m2. Liknande hus kwh/m'och år, nya hus 105 kwh/m'. Radonmäning är uförd. Venilaionskonrollen är godkänd. Dealjinformaion finns hos byggnadsägaren. Se även. www. boverke. se/energ ideklaraion Energideklaraion uförd av: Maria Hyborn Olsen, Habisa AB lf goverke

Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: BRF STORA MOSSEN 1

Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: BRF STORA MOSSEN 1 Energideklaration med Åtgärdsförslag för: BRF STORA MOSSEN 1 Kund: Brf Stora Mossen 1 Adress: Enhörningsgränd 12 Postadress: 167 58 Bromma Er referens: Annette Riedel Vår referens: Maria Hyborn Olsen Besiktningsman:

Läs mer

Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: BRF STOLMAKAREN 13

Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: BRF STOLMAKAREN 13 Energideklaration med Åtgärdsförslag för: BRF STOLMAKAREN 13 Kund: Brf Stolmakaren 13 Adress: Döbelnsgatan 67A Postadress: 113 52 Stockholm Er referens: Rikard Gustafsson Vår referens: Maria Hyborn Olsen

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård n RFHL-kongressen: Inger Forsgren ny ordförande n Psykvård: En dåres dagbok 2/2012 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för Räigheer, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tips & rix Så fixar du en

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer

GårdVilla. ett annorlunda boende i Kungslena. höstens prakt planteras nu. kollängens Gästgiveri. som livsstil. nr 5 augusti 2014.

GårdVilla. ett annorlunda boende i Kungslena. höstens prakt planteras nu. kollängens Gästgiveri. som livsstil. nr 5 augusti 2014. SKARABORG nr 5 augusi 2014 Inredning som livssil e annorlunda boende i Kungslena hösens prak planeras nu kollängens Gäsgiveri i samarbee med Villaägarna Skaraborg Gård Augusi 2014 Augusi 2014 Villaägarna

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson Uveckling av porföljsraegier baserade på svag koinegrerade finansiella insrumen med AdaBoosing Helena Nilsson Februari 15, 2009 Absrac Financial analyss are consanly rying o find new rading sraegies in

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer