I I I I I I I I. Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: t t I I I I BRF BECKASINEN 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I I I I I I I I. Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: t t I I I I BRF BECKASINEN 14"

Transkript

1 - Energideklaraion med Ågärdsförslag för: BRF BECKASNEN 14

2 Kund: Brf Beckasinen 1"4 Adress: Valhallavägen 16 Posadress: Sockholm Er referens: Gerda Kuylensierna Vår referens: Maria Hyborn Olsen Besikningsma n: Ca rl Leidesdorf Besikn ingsid pu n k: 20O9-0L-1-4 Vi har härmed nöje a översända Er energideklaraion med rekommenderade ågärdsförslag. veka ine a höra av Er ill oss om ni har frågor eller funderingar kring er färdigsällda energideklaraion. Med vänlig hälsning Maria Hyborn Olsen Cerifierad Energiexper el (vxl): EFiÅfi föf ä BÅi[ r{r_-,47 J&gerhorns våg Kungens Kurua *l: S&74S 0$ 05

3 HAE if-ri :CF{ :ff EÅ-fi i{l-1",!l.r J*gefiorns våg Kungens Kurva el: S S

4 rl Bakgrund Den försa okober infördes lagen (SFS 2006:985) om energideklaraion för byggnader. Lagen innehåller skyldighe för ägare ill byggnader av olika slag a deklarera sina byggnader med hjälp av en oberoende exper. Deklaraionen ska sedan elekronisk skickas in på framagen blanke ill Boverke som uppräar e regiser för ändamåle. vissa byggnader ska resulae av energideklaraionen anslås på väl synlig plas i byggnaden, lämpligvis i huses enr6. Den nämnd i kommunen som ansvararför byggfrågorska uöva illsyn överom dessa byggnadsägare har anslagi sin deklaraion.,'.,',.'j-',,: :::':i'':':::" 'j:...i.i:j -.,.aa HAB :\ EF 3 r :E gå.i: i:i.i,:: : r:'fi llf Frll-iliE iij-f,{iili J*geriorns våg Kungens Kurua el: fl&4s [fl [5

5 Vad är en energideklaraion? Energideklaraionen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklaraioner SFS 2006: 985 bygger på e EG-direkiv som syfar ill a göra våra byggnader mer energieffekiva. på så sä ska vi skapa e hållbar samhälle och minska EU:s beroende av imporerad energi. Sveriges riksdag anog ijuni 2006, miljömåle a med ugångspunk i 1gg5 års användning minska energianvändningen med 20 procen ill 2020 och 50 procen ill Genomförda ågärder som föreslagis i energideklaraionen är e seg för a uppfylla dessa må1. En oberoende exper ar illsammans med byggnadsägaren fram uppgifer som kan leda ill förslag på kosnadseffekiva ågärderför byggnaden. Genom a sedan genomföra dessa kan både pengar och miljö sparas. En sammanfaning av energideklaraionen ska finnas illgänglig för allmänheen så a de boende eller besökare ill byggnaden kan a del av resulae. På så sä blir vi alla mer energimedvena med iden. För mer informaion kring lagen om energideklaraioner hänvisar vi gärna ill : FÖR il E,EE i{l$,& J&gernms våg Kungens Kurva e: flå {S BS 0f

6 h F F F F! F! F F F F l Byggnadens energipresanda Energipresanda är"den mängd energi som behöveranvändas i en byggnad föra uppfylla de behov som är knuna ill e normal bruk av byggnaden under e år" (SFS 2006:935). Energi som ingår är energi för uppvärmning, komforkyla, appvaen sam drif av byggnaders insallaioner (pumpar, fläkar eller dyl.) och övrig fasighesel. Energipresanda är energianvändning per golvarea i emperaurreglerade urymmen som är avsedda a värmas ill mer än 10 grader C (empererad area) och som är begränsade av klimaskärmens insida. Energipresanda redovisas i kwh/kvm och år. Referensvärden Referensvärde är e jämförelseal som kan användas för a jämföra olika byggnaders energieffekivie. Referensvärde är dels de krav på specifik energianvändning i nya byggnader som gäller enlig Boverkes byggregler BFS (L993:57), dels e för byggnadskaegori ypisk inervall för energipresanda. Dessa värden räknas u av inmaningsprogram. Ålder, byggnadsyp, lokalyp, värmekälla, or (klima), varmvaen och fasighesel är paramerar som ingår. bilaga 1 i BFS (2007:al finns de angive hur värde räknas u.2 2 Boverke www'borke'se *=*- E i{ljkrå Jfuefioms våg Frungens Kurva el: il8 ds 0S U5

7 Sandardhuses energiförl user V*gE*r ås 6olv nch k*llare 5+'il Fimser wh dörrar' 35,& Bilden ovan visar var värmen försvinner u ur huse. För a förhindra dea så mycke som möjlig finns de lie ågärdsförslag a beaka. Byggnadens värmeusläpp påverkar energipresanda dvs; deso mer värmeusläpp deso sämre energipresanda. lfall er byggnads energipresanda ligger inom ramen för Boverkes framagna referensvärden för liknande byggnader sam a vår besikningsman vid plasbesök ine finner några uppenbara briser som påverkar byggnadens energipresanda negaiv, så kommer inga specifika ågärdsförslag a preseneras. dea fall redogör vi enbar för generella energisparande ågärder som var och en kan änka på för a främja ill e bäre klima :i.{ E F i ffi HAel ffilafr i F,*\f i: öf EÅ.RE f-lfdlå Jågerfi*rns våg i4 75 Kungens =r Kurva cl: 0S4fi0SffF

8 Energispara nde ågärder Belysning: släck lamporna när du lämnar e rum. De finns flera olika meoder för a se ill a lampor är släcka när de ine behövs. De kan ill exempel vara ljussensorer, rörelsevaker och imer. By från glödlampor ill lågenergilampor. :j ffi %;j' 1 kwh el räcker ill a få en lågenergilampa a lysa i 111 immar medan en gödlampa bara lvser i 25 immar, a a om du ändå ska bya armaurer så värj rysrörsvarianer om de passar. ; En del lampor drar sröm även när de är släcka. De gäller halogenlampornas ransformaor, den lilla lådan som sier på sickproppen. Dra u konaken nar du släcker lampan eller koppla den iil vägguage via e grenuag med srömbryare. Halogenspolighs är populära. Konrollera om de går a bya u halogenlampan mo en LED-lampa isälle, som förbrukar mycke mindre el.3 Hemelekronik: säng av både V:n och daorn med srömbryaren och dra ur baeriladdaren när den ine används' Alla apparaer i hemme som ine är avsängda med srömbryaren själ energi när de sår i sandby-läge. Du kan själv sälla in a din daor ska sänga av skärmen när du ine har använ den på en sund. nsällningen brukar hea "viloläge". a Kom ihåg a sänga av daorn al. säll in,,viloläge,, när den ei används. Fråga efer energianvändningen när du köper en ny V. änk på a en 40,, kan förbruka så mycke som 300 W.s - - Energimyndigheen ;ä:,*+ HAB :r.. E n ffi-rrq!fr6 ;,1 äir E rd-i,i F idi_f,"4,.1. J*geåorns våg i{ungens Kurva el: flb 40 [S 0b

9 F r l- : F - vö, Disk och Dusch:. Duscha snabb och effekiv isälle för a bada i badkare. By ill snålspolande duschmunsycke. By packning när kranen börjar droppa. Ska du bya kranar? Välj en sor som sparar energi. Väna med a väa ill du har så mycke smusvä a den fyller maskinen. Anvä nd vämaskinens spa rprogra m ua n förvä. Luforka väen, gärna uomhus, isälle för a använda orkskåp eller orkumlare. i Skölj disken i uppappa vaen isälle för under rinnande vaen när du diskar för hand. Kör ine diskmaskinen förrän den är full och koppla ifrån orkfunkionen om de går. 6 6 Energimyndigheen *r-- #;r $L*,-4År Jfuefioms våg Frungens Kurva el: 08?$fl 0S S5

10 Vörme: Hur varm behöver du inne? Du kan kanske sänka emperauren någon grad uan a behöva frysa. * En grad emperaursänkning ger ungefär 5 % insparad uppvärmningskosnad.. Har du rum som du sällan använder? Sänk värmen lie mer där. r När du reser bor kan du sänka emperauren inne ill cirka 15 grader.. By u ermosaerna efer år eller när de går sönder. ' Håll dörren sängd mo kalla urymmen, ill exempel vind och veranda. r äa dragiga fönser och yerdörrar. o Dra för gardinerna eller fäll ner persiennerna på näerna. Då behåller du värme i rumme. ' Sälline möblerför nära elemene. Då fårvärmen svår a nå uillresen av rumme. 10 'Energimyndigheen # ä l+ab ;:l r i c ffiere FiÅi ; öfi Eii B Ä. F.E :\*rr\.!r.\ Jfrerå*ms våg Kungens Kurva el: fig?40 0$ 0S

11 Molagning och moföruoring : a a a a Säll in rä emperaur i både kyl och frys. kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -1g grader. Varje exra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 procen. Frosa av frysen när de är is i den. De är också bra a orka baksidan på kylen och frysen. ska du ina upp ma från frysen? a u den i god id och lå den ina i kylen. Se ill a kylen och frysen har äa dörrar eller luckor. By gummiliserna om de går sönder. Ska du köpa ny kyl eller frys? Välj en som är energimärk med A, eller A+ och A+i, skylen neda n förä lje r prod u kens energifö rbru kn i ng. Hnergi Lsffil!. llledfe UW rg"*r"**rff iil:".ci:',.ll..l' e+; ::: iii'.' :fuili 1,. ;';,1ffi1 ;;-;.;7111X;6, ffiswffiffi,#, Wrl!& 4r8 *l +,lnf 1.r":d r Y GE } ql r&åruhåkrl' Er* i{#r*sffi*s {re'$1 l1b* l4.*fk6#'*u $r*n *cr* {?*.1 1&q iro&rlrfb &es g6 EhJ&e - *,*' ry ffi' skala från A iil G, A är bäs och mes energisnär. o Använd kasruller och sekpannor med plana bonar och som passar ill plaans sorlek. o Sä lock på kasrullen när du kokar ma eller vaen. r Använd vaenkokare när du ska koka upp vaen. De spar energi. ' Ska du värma en lien porion ma eller bara en kopp evaen? Då är mikron e bra alernaiv. s 1 :5.1 E l-i 3 rejfi i F;ri nö F. f E Å.1,1.E i;-if\4å Jågeå*rns våg Kungens =f Kurva el: fisdfi 0S 0E

12 Resula för Fasigheen. Fasigheen En revlig belägen fasighe i Sockholm med 25 bosadslägenheer och oal boarea (BoA) om 2955 kvm sam oal lokalarea (LoA) om 2s97 kvm. Byggnaden är uppförd i 6 pran ovan mark. Fasigheen byggdes år 1961 och besår av oal L huskropp. axerad ägare är bosadsräsföreningen' axeringsenhe: Hyreshusenhe, bosäder och lokaler, ypkod 321. axeringsvärde år 2008 uppgick ill oo sek varav byggnadsvärde 32 4oo oo0 sek och markvärde SEK.!.:i;',1 ry HAE :\ E 'r lj ffil,{'r : Fi_*i.i :i1 Fi = E ÅiliE i{.lllv,åå f J*gefi*rns våg 14' 75 Kungens Kurva el: fle 4n 0fi ffs

13 Uppvörmning Fjä rrvä rmeväxla ren i fasigheen Fasigheen är anslue ill fjärrvärmenäe. Fjärrvärmen produceras genom lokal energiåervinning, vane värms upp i olika värmeverk. Dea görs genom förbränning av avfall och räbränslen sam användning av spillvärme. De hea vane ransporeras ill huse i välisolerade rör, nedgrävda i marken. Vaenemperauren från anläggningar är mellan 70 och 2o" c, beroende på årsid och effekbehov. marken finns vå rör, e med he vaen och e med avkyl vaen (framledning och reurledning). Fjärrvärmevane värmer upp huses ege värmesysem och appvarmvane. Sedan pumpas de illbaka ill krafvärmeverke eller värmeverke för a värmas upp igen. 13 överföringen av värmen ill fasigheen sker i en fjärrvärmecenral inne i fasigheen. Cenralen innehåller vå värmeväxlare vardera, den ena för huses värmesysem och den andra för appvarmvane, dvs de behövs ingen varmvaenberedare. Fjärrvärmecenralen ifasigheen ärfrån 2000 och med en nominelleffek om 175kW. Framledningsemperauren mäes vid besikningsillfälle upp ill 78 c och reur mäes upp ill 46 c, vilke ger e bra dela. Dela är emperaurdifferensen, i de här falle emperaurskillnaden mellan illoppe och reurloppe på fjärrvärmen. En sor emperaurdifferens beyder a fasigheen förbrukar de mesa av de varmvaen som förs ill byggnaden och skickar illbaka vaen med så låg emperaur som möjlig. Medelvärde reuremperaur för Sockholms län är enlig Forums uppgifer 39,1 grad, vilke beyder a fasigheen har en reuremperaur som ligger någo ovan medelvärde. ".&HAB :".lkfill:lffl Afr F.ir:j :r1f l :: g,',-l F.E.{*,".il "lruerfifirns våg Xungens Kurva el:figdfi rl$ [5

14 nnoimhusemperaur Vid plasbesikningen noerades de a inomhusemperauren i de referenslägenheer besikningsmannen fick illgång ill, låg pä ca 20-21, C vilke är klar opimal.?appvarmvålex Vid besikningen mäes varmvaenemperauren vid VVC-kresen (varmvaencirkulaion), ill ca 55 grader vilke är mycke bra. Som jämförelse kan nämnas a i regel är de opimala är a ha jus 55 C vid WC kresen och mins 50c vid appsälle för a undgå risk för legionella. Prognossyrning Prognossyrning är en meod för a syra uppvärmning av byggnader som innebär a man för varje idpunk beräknar hur mycke energi som skall illföras en byggnad, basera på lokala väderprognoser. Genom a kombinera byggnadsfysik och meeorologi kan man a hänsyn ill byggnadens egenskaper såväl som väderförhållanden med ueemperaur, vindsyrka, vindrikning och solinsrålning. Vid konvenionell syrning av värmen as enbar hänsyn ill rådande ueemperaur. Dea är någo man kan kompleera ill en befinlig fjärrvärmeväxlare för a få en så opimal energiförsörjning som möjlig. Vi har därmed beräkna som ågärdsförslag a insallera prognossyrning ill den befinliga växlaren, se bilaga 1. Energiförbrukningen minskar då man får e klimaanpassa uppvärmningssysem. Den enda nackdelen kan vara a vid övergången från sommar ill hös upplevs en viss "röghe" i när syseme slås på, så vissa upplever någo kallare inomhusemperaur under denna period men som ofas snabb reglerar sig. ermcsaveniler r L4 Vaenradiaor med ermosasyrning. Vid plasbesikningen informerades de om a föreningen låi insallera nya ermosaveniler ill vaenradiaorerna vilke är mycke posiiv, då nya ermosaveniler ger e mycke behagligare och jämnare inomhusklima sam genererar en mer energieffekiv uppvärmning. & W.r.ag, rrrr rhc r ffffi*n Err-Ä,ll F ör.i E r E Åf ie KLrr,.4,6r Jågerhorns våg 14' 75 Kungens Kunra el: fi8ds C$ 0E

15 Venildion Fasigheen har idag mekanisk frånlufsvenilaion. Grunden i all yp av venilaion är a man "dra/' lufen igenom huse (underryck skapas). Mekanisk frånluf bygger på denna princip. En cenral fläk drar u luf koninuerlig i lagom mängd. Om fläken är rä insälld och illufsveniler är monerade byer bosaden luf med en halv omsäning i immen hel enlig normerna. Frånlufsvenilaion där en cenral fläk venilerar bor frånlufen. Vid plasbesikningen noerades de a frånlufsveniler var någo igensmusade i de referenslägenheer besikningsmannen fick illgång ill. Vidare hade föreningen låi göra en OVK, obligaorisk venilaionskonroll vilke också blev godkän 2O04-O4-L0. OVK är en venilaionsbesikning som uförs på alla yper av venilaionssysem. Besikningen uförs med olika inervall beroende på verksamhe i fasigheen och ypen av sysem. För mekanisk frånluf gäller åerkommande venilaionskonroll var 6:e år. Kommunen är illsynsmyndighe för dea. Frånlufskanal i en av referenslägenheerna. &. W*=, 3\EF3rreAfiEFiia'r FÖF =l- F.Åll rie '\Lr'fÅf Jågerhorns våg 14'1 75 Kungens Kurva *l: fi8 74S 0S 05 15

16 Rddon Sr kdon Radon är en osynlig och lukfri radioakiv gas, som bildas när de radioakiva grundämne radium sönderfaller. När gasen i sin ur sönderfaller bildas så kallade radondörar, som är radioakiva meallaomer. Radondörarna fasnar på damm som vi andas in och kommer på så sä ner i lungorna. Radonhalen mäs i enheen Becquerel per kubikmeer inomhusluf (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär a en aom sönderfaller per sekund i varje kubikmeer luf. Radon finns överall - i mark, luf och vaen. När de gäller lufen i våra bosäder är marken under huse sannolik den vanligase hälsokällan. De finns gränsvärden för radon i inomhuslufen som är bindande. Arbesmiljöverkes föreskri,f "Hygieniska gränsvärden" finns e gränsvärde på 400 Bq/m3 för arbesplaser. "Boverkes byggregler", kapiel 6 finns gränsvärde för nybyggda hus, 200 Bq/m3' Rikvärden för bedömning om olägenhe för människors hälsa åerfinns i Socialsyrelsens allmänna råd om radon i inomhusluf. Fasigheen har en noerad radonmäning från år 1996 vilke resulerade i e värde om: o 120 Bq/m3 vilke anses som e låg och hälsosam värde' 16 Gränsvärden och rikvärden för radon i inomhusluf 200 Bq/m3 Högsa radonhal i befinliga bosäder och lokaler som används för allmänna ändamål; Socialsyrelsens allmänna råd SOSFS 2OO4:6 (M)sam SOSFS 1999:22 (M) 200 Bq/m3 Högsa radonhal i nya byggnader; Boverkes förfaningssamling BFS 2006:12, BBR Bq/m3 Högsa radonhal på arbesplaser; Arbesmiljöverkes föreskrifer AFS 2005:17. 2,5 MBqh/m3 och år Högsa exponering för radon i gruvor och underjordsanläggningar under uförande; Arbesmiljöverkes föreskrifer AFS 2005:!7. Mosvarar ca 1500 Bq/m' i radongas vid en arbesid av 1600 immar Per år. ffi "ffi.}{af'} EF.rr"i Ff f'l rfl EÅ;i lie!{l}h4,47 å..1 EF 3 ffiåfi Jfuerrorns vg i{ 75 {ungens Kurua el:fi8?{s ffi 05

17 Fönser Fasigheen har fönser av 2 glas yp mo gården och 3 glas yp mo gaan som noerades vara i god kondiion vid okulärbesikningen. Fönsers värmemosånd kallas för U-värde och anges i W(m'?K) [W per kvadrameer och grad Kelvin, en grad Kelvin är lika med en grad Celsiusl. U-värde anger hur mycke värme som går u genom byggnadsdelen, ju lägre U-värde är deso mindre värme försvinner u. Värmeförluserna genom fönser ugör en beydande del av en byggnads oala uppvärmningsenergi. Generell för bosadshus är andelen ca %. E fönsers U-värde är beroende av hur fönserkonsrukionen ser u, de vill säga vilke maerial som finns i karmar och bågar, anal glasruor, om evenuella isolerruor innehåller luf eller annan gas mellan ruorna och om glasen är försedda med e eller flera lågemissionsskik. 7 vösuga väsugan i fasighee n. vämaskinerna i väsugan av fabrika Elecrolux Wascaor är från illverkningsår 1996 sam 1997, en orkumlare av fabrika Miele sam e orkrum med en orkfläk. Nämnas kan, a nya vämaskiner är beydlig mer energisnåla än äldre maskiner. Då den ena vämaskinen innehar en någo högre eknisk ålder, har vi gjor en beräkningskalkyl på ubye av den gamla vämaskinen, se besparingspoenialen i bilaga 1. HAB Ji*gerhoms våg -i,r, \J"{:ra-1 ruh ungen* c' H/i; il-.e rr-l-,1r'r -.- -,,3-.. Kurva el; fie ds S$ ffs

18 Belysning Vid plasbesikningen noerades de a i belysningsarmaurerna på vinden ifasigheen innehöll gödljus. Lågenergilampor förbrukar beydlig mindre energijämför med glödljus, därmed har vi gjor en beräkningskalkyl på ubye från glödljus ill lågenergi, se bilaga 1. När man beräknar payoff ider för belysning, så räknar man på e annorlunda sä än generella payoff kalkyler. Payoff räknas inveseringskosnader/kosnadsbesparing per år, men då de gäller belysning är formeln för beräkning av åerbealningsid för lågenergilampor hämad från e EUprojek om lågenergilampor. Formeln är: Kosnad för lågenergilampor-anal lågenergilampor*kosnad för en glödlampa*(brinnid j lågenergilampa/brinnid glödlampa)/kosnadsbesparing för lågenergilampa. Dea beyder a åerbealningsiden minskar och de beror på a vi byer från glödlampor med korare livslängd ill lågenergilampor med längre livslängd. Uqr:nhws Uomhusbelysningen syrs med effekiv skymningsrelä vilke är mycke posiiv. Anale belysningsarmaurer är också väl dimensionera ill anale och därför svår a effekivisera yerligare. 18 Rr.Å FC,fi fl' E/q.ll-,F i{lil#å Jfuer*orns våg Kungens Kurva el; 0S?{S 0S 05

19 Varm-och kallvaen Snålspolande munsycke. För a spara på appvaenförbrukningen kan insallaion av snålspolande munsycken vara e alernaiv. De sparar ine bara på kallvaenförbrukningen uan också på varmvaenförbrukningen och minskar därmed energiförbrukningen. Vi har gjor en beräkning på besparingspoenialen på insallaion av snålspolande munsycken, då vi anser a de är en relevan och effekiv ågärd som ine sänker komforen uan snarare värom, se bilaga 1. Beräkningarna baseras på e munsycke per lägenhe, säs flera snålspolande munsycken in genererar de en sörre besparing. Snålspolande munsycken insalleras enkel på den befinliga blandaren med hjälp av en skifnyckel eller polygrip. De finns på marknaden snålspolande munsycken ill kök-bad och duschblandare. Vidare så kan individuell varmvaenmäare i alla lägenheer också vara e bra alernaiv ill besparing av varmvaenförbrukningen. Nyligen publicerade undersökningar visar a med individuell varmvaenmäare i varje bosad kan sänka varmvaenförbrukningen med!5-25%, därmed har vi gjor en beräkningskalkyl även på den ågärden, se bilaga ,'l,i;,jä' me,eir,, c.i.i E r i Fr,,E r* F :ry E Å.l nr i{lr{,47 J*geå*rns våg r5 (unqens Kurua el: fl& 4fl U0 [S

20 !:Jr::,::,i::lllo",rn,,s rör rasigheen och resurerade i e värde om: 166 kwh/kvm år varav referensvärde ligger mellan kwh/kvm år Energiberäkningarna för fasigheen visade a fasigheens energipresanda ligger någo ovan Boverkes referensvärden för liknande byggnader. Vi på Habisa har beräkna en del ågärdsförslag för fasigheen och som vi finner lämpliga för byggnaden för a yerligare förbära energipresandan, se bilaga L. r-r våra beräkningar framgår de vilken åerbealningsid ågärderna har sam kosnad för ågärderna. De är svår a räkna på exak åerbealningsid sam energibesparing men vi har med hjälp av schabloner agi fram så noggranna rikvärden som möjlig. Som bilaga 2 ill denna rappor finner ni en kopia på fasigheens energideklaraion som e kvio på! a Er fasighe nu är energideklarerad enlig lagen om energideklaraion SFS 2006:985. Vi har även regisrera energidekla raionen i Boverkes daa bas "G ripen". Vi på Habisa AB ackar för e go samarbee och hoppas Ni är nöjda med Er energideklaraion. Skulle Ni vilja ha fler av dessa rapporer i färg besälls de enklas via mail, - ; pris per rappor är 200:- inklusive frak. veka ine a höra av Er ill oss med evenuella frågor eller funderingar kring Er energideklaraion. 20 E F El P = Ansvarsbegränsningar Habisa AB innehar lagsadgad konsulansvarsförsäkring för denna jäns. Habisa AB ansvarar ine för a viss resula kommer a uppnås med de förslag ill energisparande ågärder som ges i samband med uppräande av energideklaraion. Alla förslag som Habisa AB ger, kan behöva vidare eknisk och ekonomisk uredning då bland anna inveseringskosnaderna bygger på schabloner baserade på generella och hel opariska marknadspriser. Anledningen ill dea är a Habisa AB, som är e ackrediera konrollorgan måse agera oparisk i ärende. De beyder a Habisa AB ine får samarbea med enreprenörer på marknaden, ej heller rekommendera någon specifik. s Vid inresse för genomförande av specifik ågärd, rekommenderar vi allid a man som fasighesägare inhämar offerer och!l exaka priser från enreprenörer och specialiser inom akuell område. ffihah} år{ EH C r ffisl El,rrri F* 11 är E r1ff f ä!{.ll!å Jligerfi*rns våg i4'1 75 Kunqens Kur,ra *l: fl8 4S 0$ CS

21 Bilaga 1 Äga rd sfö rs la g- Be rä kn in ga r il- 21, ; : ; ; fråf rfrr ä BÅlE i{lilbå Jfuedrcrns våg Kungen* Kurua eh 08 7{0 0S 05

22 l Ra ppor: Fasighesu ppgifer Kalkylerna grundas pä följande uppgifer om fasigheen Fasighesbeeckning Agarens namn Adress Posadress Energiexper Daum nadsu ifer Nybyggnadsår yp av fasighe Byggnadsyp Anal lägenheer Anal boende i fasigheen Momsplik Nuvarande uppvärmning yp av yerväggar Anal våningsplan Yu ifer Bosäder inkl. biarea Beckasin en 14 Brf Beckasinen 14 Valhallavägen Sockholm Maria Hyborn-Olsen Bosäder Gavelfasighe Fasigheen är ine momsplikig Fjärrvärme Hel av sen,läbeong eller egel o 2955 m2 ; ; Konor och förvalning Garage 1778 m2 819 m" : Huses planform Venilaion Vinkelbygg F-sysem Genomsniligvenilaionsflödeunder l/skvm uppvärmningssäsongen : : Rappor: Fasighesuppgifer (3)

23 Areau Längd a Längd b Längd c Längd d Längd e ifer Enerqiförbrukni ig förbrukning av el Arlig forbrukning av fjärrvärme Arlig förbrukning av kallvaen El kylprod ukion/fjärrkyla Andel energi ill varmvaen av kallvaenförbrukni 48,5 m 21m 28m 27m 20m 47.5 m kwh kwh 3867 m" kwh/år 38% nresse för enerqi kiviserin rder nsallaion av snålspolande munsycke Bye ill lågenergi-/led-lampor Bye av vämaskiner nsallaion av prognossyrning nsallaion av individuell varmvaenmäning Rappor: FasighesuPPgifer (3)

24 f r r Rappor: Energideklaraion sammanfaning Byggnadensadress: ValhallavägenlFasighesbeeckning: Agare: Brf Beckasinen 1 Byggår: Byggnadskaegori: Uppvärmd area (Aemp): 5916,25 m, Normalkorrigerad forbrukning Byggnadens energipresanda Varav el Referensförbrukning Referensförbrukning undre inervall Referensförbrukning övre inervall Nybyggnad Om föreslagna ågärder genomförs Byggnadens energipresanda Referensförbrukning Referensförbrukning undre inervall Byggnadsyp: kwh/år 166 kwh/m" och år,' 13 kwh/m, och år 123 kwh/m, och år 108 kwh/m, och år i45 kwh/m, och år" 105 kwh/m, och år" 152 kwh/m, och år', Bygg nadens energ ipresan da. Jämförelsevärden Beckasinen {4 Bosäder Gavelfasighe Agardsforslag samliga ågärder Minskad energianvändning kwh/år Kosnad per sparad kwh 0,10 kr/kwh Lönsam Minska usläpp av CO2 13,4 onlär Referensförbrukning övre inervall Nybyggnad Om föreslagna ågärder genomförs Förslag ill ågärder Förslag ill ågärder forsäning ; lnsallaion av prognossyrning nsallaion av individuell varmvaenmänino ; : nsallaion av snålspolande munsycke Bye ill lågenergi-/led-lampor Bye av vämaskiner : : Energideklaraion sammanfaning (1)

25 F l h h h h Senase åres energiförbrukning är kwh. Energiförbrukningen minskar med 13 % om valda effekiviseringsågärder genomförs. Efer ågärder Nuläge Kosnader visas inkl. moms. Energiförbrukning Nuvarande årlig energikosnad är kr. A genomföra de valda energieffekiviseringsågärderna Energieffekiviseringsågärderna åerbealar sig på 2 år. Kosnaderna minskar med 12o/o om valda effekiviseringsågärder genomförs. Efer ågärder Nuläge Nuvarande årliga koldioxidusläpp är kg. Kofdioxidusläppen minskar med 11 % om valda effe kiv iseri n gsågärde r ge nomförs. Efer ågärder Nuläge Kosnader kr/år Koldioxidusläpp beräknas kosa ' kr Energisaus före och efer ågärder (2)

26 Rappor: Energieffekiviseri ngsågä rder Fasighesbeeckning : Beckasinen 1 4 de följande redovisas närmare vilka ågärder som är akuella enlig våra beräkningar, vad de beräknas kosa sam andra förusäningar för beräkningarna. Samliga kosnader redovisas inkl. moms. Energieffekiviseringsågärder Energi- Kosnads- AgarOs- Aerbeal- Minska besparing, besparing 1:a kosnad, kr ningsid, koldioxidkwh/år åre. kr är usläpp,on/år nsallaion av snålspolande munsycke ,5 Bye ill lågenergijled-lampor ,2 0,1 OAL , Bye av vämaskiner Y ZUV u,o nsallaion av prognossyrning nsallaion av individuell , ,7 1,5 Energieffekiviseri n gsågärder (1)

27 Ra ppor: LCC-kal kyl Energieffekivisering Förusäningarna för beräkningarna är följande Samliga kosnader redovisas inkl. moms. Beräkningarna baseras på nuvarande energiförbrukning. Grund- och åerinveseringar har beakas i kalkylerna. lnveseringen är reducerad med nuvärde av resvärde är Kalkylränan är 6 %. Nuvärden av kosnader är summerade under är nsallaion av snålspolande munsycke Grund N energrkosnader Aer Summa Bye ill lågenergijled-lampor Bye av vämaskiner nsallaion av prognossyrning nsallaion av individ uell varmvaen män in g ' LCC kalkyl Energieffekivisering (1)

28 Rappor: Miljöusläpp för olika värmesysem Förusäningarna för beräkningarna av olika värmesysem är följande Beräkningarna är baserade på nuvarande energiforbrukning. Nuvarande uppvärmning är fjärrvärme. Miljöusläpp vid nuvarande uppvärmning Enhe:kg/år VOC Koldioxid Svaveldioxid Kväveoxid Sof Miljöusläpp vid insallaion av ny värmesysem Gaspanna Pellespanna Frånlufsvärmepu mp Bergvärmepump Luf-vaen varmepump Fjårruärme Kombipanna pelles-el Kombipanna oljael Oljepanna F lh'n Gaspanna Pellespanna Frånlufsvärmepu mp Bergvärmepump Luf-vaen varmepump Fjärruårme Kombipanna ^Ällaa-al Kombipanna oljael Oljepanna F ln.nn. nå BVOC rsof lkväveoxid lsvaveldioxid Usläpp av koldioxid kg/år Miljöusläpp för olika värmesysem (1)

29 E o {r,o F o - o p xoo :(E J fo E x.9 g o (E o G CL CL :(E o {-, ) E E H H qqqegg än'l s F g;äå r E öq"e E FE ceö'f'q'erle.o Eå :E $ C LLEE lr fll l'l JB, l- F o \r O rr) cf) O cf) O o N Rä o() O olr) O

30 p x.9 =o l< (E o. CL g o*, f ffi ffi ffi O o lo CO o O o o CO O o J) N O Oi O o N o o ro O o or "(! o) j ffi G(ro_O_O-O7i;G(6 vv FF s + + ==A(scc +'E ö EY g. ä.ä'99q(= ö vp,g,9,gllgs ö E E E g 'E E ö*'rr *gpe-.+ EöoG-o :öe w ffiffiffi "E?Eg LE ffi bos ffi o ro o

31 l _ - h - H ; i f r rl H r Bilaga 2 Kopia Energidekla raion /\ l ffi W" *l*bl J'l E F i ffi*"ei:e -Li* r*r ä"r - ä&l-fir {LMÅ J4eå*ms våg 141 F Kungens Kurva el: fle {fi 0S 05 22

32 n F! rf g*vs'ke Agarens namn Brf Beckasinen \dress Valhallavägen 14 a.'l*l;il1äil)r:r1\l.rr,,,)lr)w:)r.lll):fi:l)i[rr: :-posadress Energideklaraion Personnummer/Organisaionsnummer rosnu mmer felefonnummer r_osor Sockholm V obilelefon num mer Uländsk adress r Ị- r F - r lägarens namn naden. ldenifikaion -än (ommun Fasighesbeeckning Sockholm - lll Sockhom- - gen beeckning lusnummer lprefix blggnadsid 1 \dress Vanaavagen 16 -lll 3yggnadsid Beckasinen 14 r Egna hem 3yggnadsid finns ej (experen har konrollera) r, rosnummer Posor Sockholm luvudadress ('

33 - r_l *r ypkod 321a - Hyreshusenhe, bosäder >= 50ok och lokaler lyggnadens komplexie {ö Enk" f Komplex \emp (exkl. Avarmgarage) C Mäu uärd" 6121 m2 (5 Omvandla från BOA/LOA C Omvandling för konorsbyggnad (>=7507o; f Omvandla från BRA f Omvandla från BA m2 m- LOA,2 597 m2 BA \nal källarplan uppvärmda ill >10'C iexkl.garageplan ) z, m- qvarmgarage 819 m2 qnal våningsplan ovan mark 6 \nal rapphus 1 \nal bosadslägenheer 25 rrojekera genomsnilig venilaionsf löde i okaler och specialbyggnader l/s,m2 Byggnadsyp Gavel Verksamhe Fördela enlig nedan: v: Byggnadskaegori Nybyggnadsår Procen av Aemp (exkl. Avarmgarage) Bosäder (inkl. biarea,.ex. rapphus och uppvärmd källare) 53 loell. oensiona och elevhem Resaurang Konor och förvalning Buiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel Buiks- och lagerlokaler för övrig handel Köpcenrum Värd, dygne run Vård, dagid (sam serviceboende, frisersalong o. dyl) Skolor (förskola-universie) Bad-, spor-, idrosanläggningar (ej uomhusarenor) eaer-, konser-, biograflokaler och övriga samlingslokaler Övrig verksamhe - ange vad

34 : nvändnin /ilken 12-månadsperiod avser energiuppgiferna? (ange försa månaden i formae AÄMM) a7q Hur mycke energi har använs för värme och kyla angive år (ange mä värde om möjlig)? Angivna värden skall ine vara normalårskorrigerade 1 Energi för uppvärmning och varmvaen 2 El oal 3 Värme, kyla och fasighesel Fjärrvärme (1) Eldningsolja (2) Naurgas, sadsgas (3) ved (a) Flis/pelles/brikeer (5) Övrig biobränsle (6) El (vaenburen) (7) El (direkverkande) (8) El (lufburen) (9) Markvärmepump (el) (10) Värmepum p-frånluf (el) (1 1) Värmepump-luf/luf (el) (12) Värmepump-luf/ vaen (el) (13) Summa 1-1s l1:1 111:,.,,.r,ii86Z,OOo rwn Varav energi ill varmvaen be red ning Fjärrkyla (14) :innssolvärme? C u F Nej a El exklusive hushållsel och verksamhesel 5 Underlag för energipresanda r<wn Mä Fördela värde värde kwhor KWhCC KWhC kwhrr kwhrr kwhrr kwhfr kwhrr KWhC kwhrr kwhrr kwhrr kwhrr kwh )m ja, ange oal solfångararea m2 )r (graddagar) fo rr Normalårskorrigera värde igraddagar) Omvandlingsfakorer för bränslen i abellen nedan gäller om ine anna uppmäs: Eldningsolja Naurgas Sadsgas Pelles kwh/m kwh/1 OO0 m3 (effekiv värmevärde) kwh/1 000 m kwh/on, beroende av räslag och fukhal Källa: Energimyndigheen För övriga biobränsle varierar värmevårde beroende av sammansäning och fukhal. De är experens ansvar a omräkna oränsles vik eller volym ill energi på e korrek sä. 'rig el (ange mä värde om möjlig) rgivna värden skall ine vara normalårskorrigerade Mä Fördela värde värde Fasishesel (15), rwn (- r Hushällsel (16) kwh {^ C verksamhesel (17) rwn f Ö Komforkyla (18) kwh f (. Summa 7-13,15-182F2] Summa 1-15,18 3(E3) Summa 7-{3,15,18 4(4) )r (Energi-lndex) Sockholm Sockholm : :nergipresanda l,l::?:12ilivs, **n,,",, a'.,..varav el.il.l,in iiå kwh/m2,år Referensvärde '1 (enlig nybyggnadskrav) llllli,.,.,:,..llllhos kwh/m2,år $g rwl. llllll;' i9,4m8i-'' ',lormalårskorrigera värde.(,rnergr-noex) - $ilii:r.i:::::iliflö,il4, )iiil n*n Referensvärde 2 'saisisk inervall) ll:).ililili0a i].. äs kwh/m2,år

35 r r F ifer om venilaionskonroll inns de krav på venilaionskonroll i byggnaden? (ö.la f nej av venilaionssysem F rrx l- rr l- r meo aervinning F r l-- sjaruorrs venilaionskonrollen godkänd vid idpunken för ä r /- iroi.f cklaräiönfn? ' Ja Nej Delvis o yo godkänd b Avser när byggnaden har fler venilaionsaggrega om lufkondiioneri :inns lufkondiionenngssysem med nominell kyleffek sörre än 12kW? C l" Ö nei {ominell kyleffek enlig sandard is-en :2OO7 om radon \r radonhalen mä? (3 l" C lei ladonhal 120 Bq/m3 Uförda e nerg i effekiviseri n gsågä rder r v Syr- och reglereknisk lnsallaionsekn isk KW 3yggnadens nuvarande kyleffekbehov yp av mäning Långidsmäning enlig SSM Rekom mendaioner om kosnadseffekiva ågärder rvdru5rur ördv il Syu och reglereknisk f Byggnadseknisk l- 3eskrivning av ägärden nsallaionseknisk nsallaion av prognossyrning \gärdsförslag Syr- och reglereknisk f Byggnadseknisk 7 leskrivning av ågärden nsallaionseknisk nsallaion av snålspolande munsycke r^ä-i^{:-^l LVdr ujrvr Jrov ^^ Seskrivning av ågärden Syr- och reglereknisk [* Byggnadseknisk 7 lnsallaionseknisk lnsallaion av individuell varmvaenmäare gärdsförslag 3eskrivning av ågärden l- Syr- och reglereknisk f Byggnadseknisk 7 nsallaionseknisk Bye ill låenergilampor f* Byggnadseknisk r KW Vlinskad :nergianvändning kwh/år Minskad )nergianvändning kwh/år!4inskad )nergianvänd ning ergianvändning \rea som är lufkondiionerad )aum för radonmåning (osnad per ;parad kwh u r/rwn (osnad per ;parad kwh 0,1 kr/kwh ' kwh/år 0,8 kr/kwh ilinskad )nergianvänd n ing 700 kwh/år kwh/år (osnad per ;parad kwh o'2 nao per rd kwh kr/kwh m2 vlinska usläpp av )oz 10,7 on/år vlinska usläpp av loz u,c Vlinska usläpp av on/år '"2 1,5 on/år Vlinska usläpp av )oz 0,1 on/år a usläpp av

36 av ågärden rbye av vämaskin ; r

37 Har experen besikiga byggnaden? (ö1" rnej ealjinformaion går a och eknisk a \ckrediera föreag )rgan isaionsn u m mer :örnamn ir)iåil:lllii : lfernamn.fd ådbis? ä6i,ö\ll:lllllll,ll,llrrr.;::: :-POSaOreSS peer.orn se E ifernam n Hin8'm:dii:d )aum för godkännande!0$9ifi2'09ii.:lllllllllllllr.lll.,r..,,l,:':,,... i-posadress

38 Saker a änka på... a i nformera om energideklaraionen Nu när du som byggnadsägare har gjor din energideklaraion är du skyldig a informera om resulae ill hyresgäserna och övriga som använder huse. Dea gäller ine dig som har en villa. a säa upp sammanfaningen i enr6n Sisa sidan i energideklaraionen, "Huses energianvändning", är en sammanfaning. Den ska du säa upp i huses enr6 eller recepion. Du kan välja a säa upp sisa sidan som den är eller göra en besändig skyl i.ex. plas eller aluminium. Maeriale väljer du själv, men skylen ska uformas enlig Boverkes anvisningar. Se Boverkes webbplas: rannrv. boverke. se/energideklaraion. Den som ine säer u pp sam manfan i ngen av energideklaraionen riskerar a få beala vie. a fasi ghesförvalaren och fasi g hessköaren också kan i nformera Syfe med energideklaraion är a effekivisera energianvändningen för a förbära miljön och rädda klimae. Du som byggnadsägare har en vikig uppgif a effekivisera huses energianvändning. Även hyresgäserna eller de som använder huse kan hjälpa ill. Se därför ill a andra personer som är involverade i huses drif och skösel, ill exempel forvalare och fasighessköare, är beredda a informera och förklara för hyresgäserna och andra personer som använder huse om energideklaraionen och dess syfe. a ågärderna görs på lämplig sä Ju fler ågärder du gör för a minska energianvändningen deso bäre energipresanda får huse. Men, de är också vikig a änka på a ågärderna du gör for a minska energianvändningen ine forsämrar inomhusmiljön eller påverkar andra vikiga egenskaper hos huse. På Boverkes webbplas finns fakablad om olika ågärder, som kan vara bra a visa projekörer och enreprenörer när du gör upphandlingar. a deklarera så ofa du vill Energideklaraionen gäller i io år. Vill du, kan du göra en ny energideklaraion när du gjor olika energieffekiviseringsågärder, har ny årsförbrukning eller när du gjor en ny obligaorisk funkionskonroll av venilaionen.

39 H uses energ ianvänd n i ng Energideklaraion for Valhallavägen 1 6, Sockholm. Dea hus använder 166 kwh/m2 och år, varav el12 kwh/m2. Liknande hus kwh/m'och år, nya hus 105 kwh/m'. Radonmäning är uförd. Venilaionskonrollen är godkänd. Dealjinformaion finns hos byggnadsägaren. Se även. www. boverke. se/energ ideklaraion Energideklaraion uförd av: Maria Hyborn Olsen, Habisa AB lf goverke

Energideklaration 716421-9722. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Beckasinen 14. gfedc.

Energideklaration 716421-9722. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Beckasinen 14. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Beckasinen Adress Valhallavägen 14 Personnummer/Organisationsnummer 716421-9722 Postnummer Postort 11422 Stockholm Utländsk

Läs mer

Energideklaration 769601-6307. Postnummer. Telefonnummer 08-510 10 322. Egen beteckning. X-koordinat 6599577,073

Energideklaration 769601-6307. Postnummer. Telefonnummer 08-510 10 322. Egen beteckning. X-koordinat 6599577,073 Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Bostadsrättsföreningen Oxbäret i Personnummer/Organisationsnummer 76960-6307 Adress Österbylevägen 23c Postnummer 87 73 Postort

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Balen 1. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Balen 1. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 123612 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Askungen Adress Fredhällsgatan 5 Personnummer/Organisationsnummer 769605-7731 Postnummer Postort 11254

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Obelisken 24. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Obelisken 24. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Obelisken 24 Adress Gotlandsgatan 37 Personnummer/Organisationsnummer 769604-0679 Postnummer Postort 11665 Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Egen beteckning. X-koordinat ,639. Adress Postnummer Postort Huvudadress.

Energideklaration Postnummer Egen beteckning. X-koordinat ,639. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Bikupan Personnummer/Organisationsnummer 76402-7844 Adress C/O Frubo B Box 38 Postnummer 582 8 Postort E-postadress Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Majhill 6. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Majhill 6. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 102269 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Majhill HSB Brf i Adress Enköpingsvägen 9 A-D Personnummer/Organisationsnummer 716419-3638 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Härjedalen 14. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Härjedalen 14. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Härjedalen Nr 14 Adress Solstigen 5 Personnummer/Organisationsnummer 716418-7044 Postnummer Postort 18134 Lidingö Utländsk

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Glasteglet 2. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Glasteglet 2. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf i Stockholm Adress Fleminggatan 41 Personnummer/Organisationsnummer 702000-1140 Postnummer Postort 11284 Stockholm

Läs mer

Energideklaration Postnummer. Egen beteckning. X-koordinat ,079. Adress Postnummer Postort Huvudadress. X-koordinat ,027

Energideklaration Postnummer. Egen beteckning. X-koordinat ,079. Adress Postnummer Postort Huvudadress. X-koordinat ,027 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Bryggaren, Personnummer/Organisationsnummer 769606-4935 Adress c/o Deloitte Box 5 Postnummer 901 0 Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Liljan 33. gfedc. gfedc. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Liljan 33. gfedc. gfedc. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Liljan 33 Adress Sankt Eriksgatan 88 Personnummer/Organisationsnummer 702001-2907 Postnummer Postort Utländsk adress Land

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Modellen 6. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Modellen 6. gfedc. Energideklaration Version.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Modellen 6 Adress Birkagatan 33 Personnummer/Organisationsnummer 7647-5064 Postnummer Postort 3 39 Stockholm Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration 717600-1746. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fålhagen 35:3. gfedc.

Energideklaration 717600-1746. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fålhagen 35:3. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 86540 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Norrgården Adress Väderkvarnsgatan 44A Personnummer/Organisationsnummer 717600-1746 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Läraren 11. Egna hem. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Läraren 11. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 107983 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Läraren 11 Adress Wallingatan 31 Personnummer/Organisationsnummer 769603-0142 Postnummer Postort 111

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Gjuteriet 8 i Stockholm gfedc. Fridhemsgatan 10b. Stockholm

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Gjuteriet 8 i Stockholm gfedc. Fridhemsgatan 10b. Stockholm Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Gjuteriet 8 i Adress Fridhemsgatan 10 Personnummer/Organisationsnummer 769607-2342 Postnummer Postort Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Jaktvarvet 6. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Jaktvarvet 6. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Jaktvarvet Adress Polhemsgatan 3 Personnummer/Organisationsnummer 702001-0273 Postnummer Postort 11236 Stockholm Utländsk

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Sävja 1:82. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Sävja 1:82. gfedc. Energideklaration Version:.4 Dekl.id: 82575 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf hus nr 30 Adress Gotlandsresan 54 Personnummer/Organisationsnummer 7640-4255 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration 702000-6305. Postnummer Postort 08-656 82 82. Fastighetsbeteckning. Briljantsmycket 4. gfedc. gfedc

Energideklaration 702000-6305. Postnummer Postort 08-656 82 82. Fastighetsbeteckning. Briljantsmycket 4. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hsb:S Brf Fredhäll i Stockholm Adress Adlerbethsg 17 Personnummer/Organisationsnummer 702000-6305 Postnummer Postort 112 55

Läs mer

Energideklaration 715200-0415. Postnummer. Telefonnummer 08-6332226. Egen beteckning. Hus 26 A. X-koordinat 6583896,751

Energideklaration 715200-0415. Postnummer. Telefonnummer 08-6332226. Egen beteckning. Hus 26 A. X-koordinat 6583896,751 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Fjällnäset HSB brf i Personnummer/Organisationsnummer 715200-0415 Adress c/o HSB Stockholm E-postadress mikael.h.karlsson@gmail.com

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Sicklaön 37:28. Egna hem. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Sicklaön 37:28. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 91890 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Saltsjökvarn Adress Hästholmsvägen 25 Personnummer/Organisationsnummer 769602-1646 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Bostadsrättsföreningen Kumlet gfedc. Linnégatan 51. Stockholm

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Bostadsrättsföreningen Kumlet gfedc. Linnégatan 51. Stockholm Energideklaration Version:.4 Dekl.id: 3748 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Bostadsrättsföreningen Kumlet 7 Adress Linnegatan 5 Personnummer/Organisationsnummer 7642-64 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Maria Park 34. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Maria Park 34. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Maria Park Nr 6 i C/O Bredhe Adress Paviljonggången 5B Personnummer/Organisationsnummer 769612-1933 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 717600-4914. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fålhagen 36:5. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 717600-4914. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fålhagen 36:5. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Liljan Adress Ymergatan 15 A Personnummer/Organisationsnummer 717600-4914 Postnummer Postort 753 25 Utländsk adress Land

Läs mer

Energideklaration 769607-4413. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Bjärred 9:21. gfedc.

Energideklaration 769607-4413. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Bjärred 9:21. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 141763 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Humlegården Adress Humlevägen -8 Personnummer/Organisationsnummer 769607-4413 Postnummer Postort 37 37

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Härden gfedc. Stockholm. Lindvallsgatan

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Härden gfedc. Stockholm. Lindvallsgatan Energideklaration Version:.4 Dekl.id: 02597 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Härden 09 Adress Lindvallsgatan 2 Personnummer/Organisationsnummer 769605-8093 Postnummer Postort 736 Utländsk

Läs mer

Energideklaration 717600-2967. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Sala Backe 24:1. gfedc.

Energideklaration 717600-2967. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Sala Backe 24:1. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Betonggjutaren Adress Murargatan 9 Personnummer/Organisationsnummer 717600-2967 Postnummer Postort 754 37 Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration Postnummer. Telefonnummer Egen beteckning. X-koordinat ,035. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration Postnummer. Telefonnummer Egen beteckning. X-koordinat ,035. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Ekeby Hus i Personnummer/Organisationsnummer 7640-29 Adress Flogstavägen 5 Postnummer 752 73 Postort E-postadress ekebyhus@telia.com

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Terrakottan 5. Egna hem. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Terrakottan 5. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Östergård Adress Birkargatan 1 och Drejargatan 2 Personnummer/Organisationsnummer 702002-6865 Postnummer Postort 11336

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Kata 14. Egna hem. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Kata 14. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Kata Adress Jakobsbergsgatan 13 A - G Personnummer/Organisationsnummer 778000-3138 Postnummer Postort Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Norrboda HSB Brf i Kungsängen 769608-0972. gfedc. Kungsängen. c/o HSB Box 85 070-8855727

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Norrboda HSB Brf i Kungsängen 769608-0972. gfedc. Kungsängen. c/o HSB Box 85 070-8855727 Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Norrboda HSB Brf i Kungsängen Adress c/o HSB Box 85 Personnummer/Organisationsnummer 769608-0972 Postnummer Postort 19622

Läs mer

Energideklaration Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Fritunagatan X-koordinat ,797

Energideklaration Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Fritunagatan X-koordinat ,797 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf. Idrottshallen i Personnummer/Organisationsnummer 716425-9314 Adress Fritunagatan 19 Postnummer 582 12 Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Rudan 8. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Rudan 8. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Riksbyggens Brf shus nr 2 Adress c/o Riksbyggen Väst Kungsgatan 7 Personnummer/Organisationsnummer 762-154 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Ängsmarken 5. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Ängsmarken 5. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Ängsmarken Adress Essingestråket 19 Personnummer/Organisationsnummer 769603-2882 Postnummer Postort 11266 Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Svartbäcken 53:13. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Svartbäcken 53:13. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Gräsanden Adress Vårdsätravägen 71 Personnummer/Organisationsnummer 716401-3919 Postnummer Postort 75655 Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. brf Hunden gfedc. Malmö. Kockumsgatan

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. brf Hunden gfedc. Malmö. Kockumsgatan Energideklaration Version.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn brf Hunden 8 Adress Kockumsgatan 6 Personnummer/Organisationsnummer 7696-3287 Postnummer Postort 2 42 Malmö Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Tölö 8:22. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Tölö 8:22. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Signes Park Adress Apotekargränden 3 Personnummer/Organisationsnummer 769606-1857 Postnummer Postort 434 32 Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration 769608-3224. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Alania 1. gfedc.

Energideklaration 769608-3224. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Alania 1. gfedc. Energideklaration Version.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Alania Adress Vallgatan 4 Personnummer/Organisationsnummer 769608-3224 Postnummer Postort 43430 Kungsbacka Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fredhälls Gård 3. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fredhälls Gård 3. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Eva Ekholm Adress Rålambsvägen 72 Personnummer/Organisationsnummer 630821-0167 Postnummer Postort 11256 Utländsk adress gfedc

Läs mer

Energideklaration 714000-1020. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Sicklaön 238:1. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 714000-1020. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Sicklaön 238:1. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf -hus nr 2 i Ekängen Adress Ugglevägen 23 E Personnummer/Organisationsnummer 714000-1020 Postnummer Postort 131 44 Utländsk

Läs mer

Energideklaration Postnummer Egen beteckning. Brf Baronessan. X-koordinat ,958. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration Postnummer Egen beteckning. Brf Baronessan. X-koordinat ,958. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Baronessan Personnummer/Organisationsnummer 7646-4555 Adress Västmannagatan 72 Postnummer 3 26 Telefonnummer 08-309586 Postort

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Västan HSB bostadsrättsförening i Solna. Björnstigen 119.

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Västan HSB bostadsrättsförening i Solna. Björnstigen 119. Energideklaration Version.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Västan HSB bostadsrättsförening i Personnummer/Organisationsnummer 75200-2080 Adress Björnstigen 9 Postnummer 7072 Postort vastan@bredband.net

Läs mer

Energideklaration 702000-1256. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6582893,762

Energideklaration 702000-1256. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6582893,762 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Beckasinen 13 Personnummer/Organisationsnummer 702000-1256 Adress Valhallav 14 A Postnummer 11422 Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Lagerberg 34. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Lagerberg 34. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Puke Adress Norra Smedjegatan 35 Personnummer/Organisationsnummer 735000-0779 Postnummer Postort Utländsk adress gfedc

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Gjutaren 26. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Gjutaren 26. gfedc. Energideklaration Version:.4 Dekl.id: 59564 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Björken Adress Rörstrandsgatan 4 Personnummer/Organisationsnummer 702000-900 Postnummer Postort 340 Utländsk

Läs mer

Energideklaration 716418-6806. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Slätmossen 1:191. Egna hem.

Energideklaration 716418-6806. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Slätmossen 1:191. Egna hem. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hsb Brf Frigg Nr 227 i Haninge Adress Tuvvägen 136 Personnummer/Organisationsnummer 716418-6806 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration Brf Gyllene tiden

Energideklaration Brf Gyllene tiden Energideklaration Brf Gyllene tiden Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Gyllene Tiden Personnummer/Organisationsnummer 769609-6564 Adress Blåsutgatan 17 Postnummer

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Capella 6. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Capella 6. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 140872 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Riksbyggens Brf shus Nr 4 Adress Box 2115 Personnummer/Organisationsnummer 743000-2019 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration Postnummer. Telefonnummer Egen beteckning. hus 46. X-koordinat ,062

Energideklaration Postnummer. Telefonnummer Egen beteckning. hus 46. X-koordinat ,062 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Skogalundshöjden HSB brf i Personnummer/Organisationsnummer 769608-0949 Adress Klyvarevägen 64 B Postnummer Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Storgatan 58b. X-koordinat ,826

Energideklaration Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Storgatan 58b. X-koordinat ,826 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Guldsmeden Personnummer/Organisationsnummer 789200-4180 Adress Box 795/Castor Postnummer 851 22 Postort E-postadress Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Ätten 4. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Ätten 4. gfedc. Energideklaration Version:.4 Dekl.id: 0639 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Ätten 4 Adress Sibbarpsgränd 23 Personnummer/Organisationsnummer 769607-4926 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Bråviken 1. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Bråviken 1. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Bråviken nr 138 HSB Brf i Stockholm Adress HSB Stockholm Personnummer/Organisationsnummer 716416-7764 Postnummer Postort 11284

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Pantarholmen 20. Egna hem.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Pantarholmen 20. Egna hem. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB BRF Pantarholmen Adress Pantarholmskajen 4 Personnummer/Organisationsnummer 735000-1975 Postnummer Postort Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration 769613-9885. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Kärra 7:81. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 769613-9885. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Kärra 7:81. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 10866 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Östra Fageräng Adress Svarvstensvägen 6 Personnummer/Organisationsnummer 769613-9885 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration Postnummer. Telefonnummer Egen beteckning. X-koordinat ,003. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration Postnummer. Telefonnummer Egen beteckning. X-koordinat ,003. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf BoKlok Mönsterringen Personnummer/Organisationsnummer 7696-49 Adress C/O ISS Ekonomiförvaltning Box 307 Postnummer 7505

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 3495 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Ormsta Ängar Adress Björkhagsvägen 67-79 Personnummer/Organisationsnummer 769616-689 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 716416-7483. Postnummer Postort 08-6698769. Fastighetsbeteckning. Tantobruket 1. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 716416-7483. Postnummer Postort 08-6698769. Fastighetsbeteckning. Tantobruket 1. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 98873 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Tanto HSB Brf i Adress Flintbacken 10 Personnummer/Organisationsnummer 716416-7483 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter BRF Växthuset 8. gfedc. Tritonvägen 6. Sundbyberg

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter BRF Växthuset 8. gfedc. Tritonvägen 6. Sundbyberg Energideklaration Version.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Växthuset 8 Adress Tritonvägen 6 Personnummer/Organisationsnummer 769605-8259 Postnummer Postort 7263 Sundbyberg Utländsk

Läs mer

Energideklaration Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnadens ägare - Övriga Byggnaden - Identifikation

Energideklaration Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnadens ägare - Övriga Byggnaden - Identifikation Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Tryckstången Adress Minnebergsvägen 23-25 Personnummer/Organisationsnummer 769604-2527 Postnummer Postort 16741 Bromma

Läs mer

Energideklaration 758500-1501. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 758500-1501. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version:.5 Dekl.id: 24938 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Riksbyggens Brf hus nr 5 Adress Box 23 Personnummer/Organisationsnummer 7585-5 Postnummer Postort 45 7 Utländsk

Läs mer

Energideklaration 748000-1002. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Tornväktaren 4. gfedc.

Energideklaration 748000-1002. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Tornväktaren 4. gfedc. Energideklaration Version.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Riksbyggens Brf Tornväktaren IV Adress Box 038 Personnummer/Organisationsnummer 748000-002 Postnummer Postort 27 00 Utländsk

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Munspelet 2. Egna hem. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Munspelet 2. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version:.4 Dekl.id: 02533 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Eklanda Bäck Adress c/o Annelie Göransson, Eklanda Bäck 6 Personnummer/Organisationsnummer 769602-4970 Postnummer

Läs mer

Energideklaration Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Brf Solgläntan 1. X-koordinat ,797

Energideklaration Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Brf Solgläntan 1. X-koordinat ,797 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Solgläntan 1 Personnummer/Organisationsnummer 769610-4483 Adress Bennebolsgatan 36 Postnummer 163 50 Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Morkullan 25. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Morkullan 25. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 49531 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Morkullan 25 Adress Surbrunnsgatan 10 Personnummer/Organisationsnummer 769604-3186 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration Postnummer Egen beteckning. X-koordinat ,773. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration Postnummer Egen beteckning. X-koordinat ,773. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf Älgen 8 i Personnummer/Organisationsnummer 752000-045 Adress c/o HSB, Box 305 Postnummer 43 24 Postort Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration 717600-4922. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6639158,153

Energideklaration 717600-4922. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6639158,153 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hsb Brf 10 Åsvid i C/O Fribostaden Personnummer/Organisationsnummer 717600-4922 Adress Vårdsätravägen 71 Postnummer 76555

Läs mer

Energideklaration 746001-0726. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Brf Henriksdal. X-koordinat 6159493,164

Energideklaration 746001-0726. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Brf Henriksdal. X-koordinat 6159493,164 Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Bostadsrättsförening Henriksdal i Personnummer/Organisationsnummer 74600-0726 Adress Orkestergatan Postnummer 25 8 Postort

Läs mer

Energideklaration 556049-4865. Postnummer. Telefonnummer 023-45882. Egen beteckning 520-033. X-koordinat 6721177,442

Energideklaration 556049-4865. Postnummer. Telefonnummer 023-45882. Egen beteckning 520-033. X-koordinat 6721177,442 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Kopparstaden AB Personnummer/Organisationsnummer 556049-4865 Adress Box 1985 Postnummer 79119 Postort E-postadress hasse.persson@kopparstaden.se

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. BRF Långsjön 716410-4395. gfedc. Långsjövägen 16. Älvsjö 08-991424

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. BRF Långsjön 716410-4395. gfedc. Långsjövägen 16. Älvsjö 08-991424 Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Långsjön Adress Långsjövägen 20 Personnummer/Organisationsnummer 716410-4395 Postnummer Postort 125 30 Älvsjö Utländsk

Läs mer

Energideklaration 717600-6141. Postnummer. Telefonnummer 018-50 34 10. Egen beteckning (2) X-koordinat 6640664,341

Energideklaration 717600-6141. Postnummer. Telefonnummer 018-50 34 10. Egen beteckning (2) X-koordinat 6640664,341 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Thunbergia Personnummer/Organisationsnummer 717600-6141 Adress Seminariegatan 29 B c/o Siljehag AB Postnummer 752 28 Postort

Läs mer

Energideklaration 769607-4751. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6580808,583

Energideklaration 769607-4751. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6580808,583 Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Fredhälls Gård Personnummer/Organisationsnummer 769607-475 Adress Birger Sjöbergs Väg - 3 Postnummer 2 54 Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Palsternackan 4. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Palsternackan 4. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 147714 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Palsternackan Adress Handelsvägen 88 Personnummer/Organisationsnummer 769603-9747 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Grankotten Mindre 14. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Grankotten Mindre 14. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Månberget Adress Månbergsvägen 4 Personnummer/Organisationsnummer 716418-664 Postnummer Postort 1493 Nynäshamn Utländsk

Läs mer

Energideklaration 746000-6096. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Kyllret 1. gfedc.

Energideklaration 746000-6096. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Kyllret 1. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB:s Brf Kyllret Adress Norra Bulltoftavägen 45 B Personnummer/Organisationsnummer 746000-6096 Postnummer Postort 212 43

Läs mer

Energideklaration 716464-0893. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Lyktgubben 2. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 716464-0893. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Lyktgubben 2. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf Irrblosset i Adress Box 14 Personnummer/Organisationsnummer 716464-893 Postnummer Postort 912 Utländsk adress gfedc

Läs mer

Byggnaden - Egenskaper. 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder. Friliggande. nmlkji Enkel. nmlkj Komplex. nmlkj Mätt värde 3610 m

Byggnaden - Egenskaper. 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder. Friliggande. nmlkji Enkel. nmlkj Komplex. nmlkj Mätt värde 3610 m Energideklaration Version: Dekl.id:.0 517558 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Naturporten Box 171 43 Organisationsnummer 7915-8901 104 Stockholm Utländsk adress gfedc Land Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration 716422-6180. Postnummer Postort 018-478 11 65. Fastighetsbeteckning. Gottsunda 19:4. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 716422-6180. Postnummer Postort 018-478 11 65. Fastighetsbeteckning. Gottsunda 19:4. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 98082 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Tomtebo Adress Eksätravägen 102 Personnummer/Organisationsnummer 716422-6180 Postnummer Postort 756 55

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Tibble HSB Brf i Kungsängen gfedc. Kungsängen. c/o HSB Box

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Tibble HSB Brf i Kungsängen gfedc. Kungsängen. c/o HSB Box Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 99983 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Tibble HSB Brf i Adress c/o HSB Box 85 Personnummer/Organisationsnummer 717000-2427 Postnummer Postort 19622

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Lutan 22. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Lutan 22. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Lutan 22 i Adress Box 325 Personnummer/Organisationsnummer 726-3756 Postnummer Postort 551 15 Utländsk adress Land E-postadress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Sävja 1:81. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Sävja 1:81. gfedc. Energideklaration Version:.4 Dekl.id: 82557 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf hus Nr 30 Adress Gotlandsresan 54 Personnummer/Organisationsnummer 7640-4255 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Stenbocken 6. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Stenbocken 6. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 66677 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Stenbocken Adress Ahlmansgatan 20B Personnummer/Organisationsnummer 746000-6229 Postnummer Postort 214

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Västhaga 4 778000-1744. Västerås. Skjutbanegatan 7 A-B o 9 A-D 021-41 67 39

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Västhaga 4 778000-1744. Västerås. Skjutbanegatan 7 A-B o 9 A-D 021-41 67 39 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Västhaga 4 Personnummer/Organisationsnummer 778000-1744 Adress Skjutbanegatan 7 A-B o 9 A-D Postnummer Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Gunilla 20. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Gunilla 20. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 155087 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Gunilla HSB Brf i Adress Erik Tegels Väg 23 KV Personnummer/Organisationsnummer 702000-8152 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration Postnummer. Telefonnummer Egen beteckning. Primulavägen 22A-D. X-koordinat

Energideklaration Postnummer. Telefonnummer Egen beteckning. Primulavägen 22A-D. X-koordinat Energideklaration Version 1.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn hus 40 Personnummer/Organisationsnummer 716458-5635 Adress Box 1413 Postnummer 80138 Postort dkarlen@hotmail.com Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration 735000-1884. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Orkanen 3. gfedc.

Energideklaration 735000-1884. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Orkanen 3. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Sydost BRF Orkanen Adress Fogdevägen 5 A Personnummer/Organisationsnummer 735000-1884 Postnummer Postort 37140 Karlskrona

Läs mer

Energideklaration 716406-2957. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Ängelholm 6:33. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 716406-2957. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Ängelholm 6:33. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 140361 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Skörpabäcken Adress Vinbärsv 14 Personnummer/Organisationsnummer 716406-2957 Postnummer Postort 262 57

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Flaggan 8. Egna hem. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Flaggan 8. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Bostadsrättsföreningen Flaggan Adress c/o Inga Sikström, Kaptensgatan 3B Personnummer/Organisationsnummer 794000-0230 Postnummer

Läs mer

Energideklaration 769603-5760. Postnummer. Telefonnummer 08-4051334. Egen beteckning. Brf Vetet 1. X-koordinat 6578294,192

Energideklaration 769603-5760. Postnummer. Telefonnummer 08-4051334. Egen beteckning. Brf Vetet 1. X-koordinat 6578294,192 Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Vetet Personnummer/Organisationsnummer 769603-5760 Adress Ringvägen 84-86 kerstin.hogberg@enterprise.ministry.se Postnummer

Läs mer

Energideklaration 716401-3505. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Snugga 5:3. gfedc.

Energideklaration 716401-3505. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Snugga 5:3. gfedc. Energideklaration Version.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Ramsjöåsen Adress Box 36 Personnummer/Organisationsnummer 7640-3505 Postnummer Postort 7430 Utländsk adress Land Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Blidö 1. Egna hem. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Blidö 1. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Blidö 1 Adress Larsbodav 80 Personnummer/Organisationsnummer 702001-3947 Postnummer Postort 12341 Utländsk adress gfedc

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 515341 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Lilla Ingebäcksv. Lilla Ingebäcks. 28A Organisationsnummer 7917-077 425 5 Utländsk adress gfedc Land

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Borgmästaregården 5. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Borgmästaregården 5. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Domaren Adress Annebergsgatan 25 Personnummer/Organisationsnummer 746000-5957 Postnummer Postort 21466 Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Gösen 2. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Gösen 2. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Gösen HSB Brf i Tyresö Adress Bollmoravägen 2,4,10,12 Personnummer/Organisationsnummer 712400-0444 Postnummer Postort 135

Läs mer

Energideklaration 716400-1203. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Skorpionen 2. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 716400-1203. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Skorpionen 2. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 130106 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Vändkretsen Adress Kevingeringen 25 Personnummer/Organisationsnummer 716400-1203 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnadens ägare - Övriga Byggnaden - Identifikation

Energideklaration Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnadens ägare - Övriga Byggnaden - Identifikation Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Riksbyggens Brf Trumspelaren Adress Box 1515 Personnummer/Organisationsnummer 722-2146 Postnummer Postort 581 15 Utländsk

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Metropolen Älvsjö. Johan Skyttes Väg

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Metropolen Älvsjö. Johan Skyttes Väg Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Metropolen Personnummer/Organisationsnummer 769608-3604 Adress Johan Skyttes Väg 198 Postnummer 12534 Postort Älvsjö E-postadress

Läs mer

Energideklaration Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat ,042

Energideklaration Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat ,042 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Beritta Gurris Personnummer/Organisationsnummer 716407-0000 Adress Beritta Gurrisgatan 3A Postnummer 21753 Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Slagan 1. Egna hem. gfedc.

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Slagan 1. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 144894 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Slagan Adress Linnés Väg 84b Personnummer/Organisationsnummer 714800-1667 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration 716401-2317. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 716401-2317. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version:.5 Dekl.id: 4066 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hsb:s Brf 6 Annerstedt Adress Flogstavägen 66 Personnummer/Organisationsnummer 7640-237 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat ,258

Energideklaration Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat ,258 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Älgskyttarne 4 Personnummer/Organisationsnummer 716422-1058 Adress Stagneliusgatan 43 Postnummer 112 57 Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning STENHAGEN 1. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning STENHAGEN 1. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB BRF STENHAGEN 1 Adress VARVSGATAN 6 Personnummer/Organisationsnummer 736200-0767 Postnummer Postort 374 35 KARLSHAMN Utländsk

Läs mer