I I I I I I I I. Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: t t I I I I BRF BECKASINEN 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I I I I I I I I. Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: t t I I I I BRF BECKASINEN 14"

Transkript

1 - Energideklaraion med Ågärdsförslag för: BRF BECKASNEN 14

2 Kund: Brf Beckasinen 1"4 Adress: Valhallavägen 16 Posadress: Sockholm Er referens: Gerda Kuylensierna Vår referens: Maria Hyborn Olsen Besikningsma n: Ca rl Leidesdorf Besikn ingsid pu n k: 20O9-0L-1-4 Vi har härmed nöje a översända Er energideklaraion med rekommenderade ågärdsförslag. veka ine a höra av Er ill oss om ni har frågor eller funderingar kring er färdigsällda energideklaraion. Med vänlig hälsning Maria Hyborn Olsen Cerifierad Energiexper el (vxl): EFiÅfi föf ä BÅi[ r{r_-,47 J&gerhorns våg Kungens Kurua *l: S&74S 0$ 05

3 HAE if-ri :CF{ :ff EÅ-fi i{l-1",!l.r J*gefiorns våg Kungens Kurva el: S S

4 rl Bakgrund Den försa okober infördes lagen (SFS 2006:985) om energideklaraion för byggnader. Lagen innehåller skyldighe för ägare ill byggnader av olika slag a deklarera sina byggnader med hjälp av en oberoende exper. Deklaraionen ska sedan elekronisk skickas in på framagen blanke ill Boverke som uppräar e regiser för ändamåle. vissa byggnader ska resulae av energideklaraionen anslås på väl synlig plas i byggnaden, lämpligvis i huses enr6. Den nämnd i kommunen som ansvararför byggfrågorska uöva illsyn överom dessa byggnadsägare har anslagi sin deklaraion.,'.,',.'j-',,: :::':i'':':::" 'j:...i.i:j -.,.aa HAB :\ EF 3 r :E gå.i: i:i.i,:: : r:'fi llf Frll-iliE iij-f,{iili J*geriorns våg Kungens Kurua el: fl&4s [fl [5

5 Vad är en energideklaraion? Energideklaraionen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklaraioner SFS 2006: 985 bygger på e EG-direkiv som syfar ill a göra våra byggnader mer energieffekiva. på så sä ska vi skapa e hållbar samhälle och minska EU:s beroende av imporerad energi. Sveriges riksdag anog ijuni 2006, miljömåle a med ugångspunk i 1gg5 års användning minska energianvändningen med 20 procen ill 2020 och 50 procen ill Genomförda ågärder som föreslagis i energideklaraionen är e seg för a uppfylla dessa må1. En oberoende exper ar illsammans med byggnadsägaren fram uppgifer som kan leda ill förslag på kosnadseffekiva ågärderför byggnaden. Genom a sedan genomföra dessa kan både pengar och miljö sparas. En sammanfaning av energideklaraionen ska finnas illgänglig för allmänheen så a de boende eller besökare ill byggnaden kan a del av resulae. På så sä blir vi alla mer energimedvena med iden. För mer informaion kring lagen om energideklaraioner hänvisar vi gärna ill : FÖR il E,EE i{l$,& J&gernms våg Kungens Kurva e: flå {S BS 0f

6 h F F F F! F! F F F F l Byggnadens energipresanda Energipresanda är"den mängd energi som behöveranvändas i en byggnad föra uppfylla de behov som är knuna ill e normal bruk av byggnaden under e år" (SFS 2006:935). Energi som ingår är energi för uppvärmning, komforkyla, appvaen sam drif av byggnaders insallaioner (pumpar, fläkar eller dyl.) och övrig fasighesel. Energipresanda är energianvändning per golvarea i emperaurreglerade urymmen som är avsedda a värmas ill mer än 10 grader C (empererad area) och som är begränsade av klimaskärmens insida. Energipresanda redovisas i kwh/kvm och år. Referensvärden Referensvärde är e jämförelseal som kan användas för a jämföra olika byggnaders energieffekivie. Referensvärde är dels de krav på specifik energianvändning i nya byggnader som gäller enlig Boverkes byggregler BFS (L993:57), dels e för byggnadskaegori ypisk inervall för energipresanda. Dessa värden räknas u av inmaningsprogram. Ålder, byggnadsyp, lokalyp, värmekälla, or (klima), varmvaen och fasighesel är paramerar som ingår. bilaga 1 i BFS (2007:al finns de angive hur värde räknas u.2 2 Boverke www'borke'se *=*- E i{ljkrå Jfuefioms våg Frungens Kurva el: il8 ds 0S U5

7 Sandardhuses energiförl user V*gE*r ås 6olv nch k*llare 5+'il Fimser wh dörrar' 35,& Bilden ovan visar var värmen försvinner u ur huse. För a förhindra dea så mycke som möjlig finns de lie ågärdsförslag a beaka. Byggnadens värmeusläpp påverkar energipresanda dvs; deso mer värmeusläpp deso sämre energipresanda. lfall er byggnads energipresanda ligger inom ramen för Boverkes framagna referensvärden för liknande byggnader sam a vår besikningsman vid plasbesök ine finner några uppenbara briser som påverkar byggnadens energipresanda negaiv, så kommer inga specifika ågärdsförslag a preseneras. dea fall redogör vi enbar för generella energisparande ågärder som var och en kan änka på för a främja ill e bäre klima :i.{ E F i ffi HAel ffilafr i F,*\f i: öf EÅ.RE f-lfdlå Jågerfi*rns våg i4 75 Kungens =r Kurva cl: 0S4fi0SffF

8 Energispara nde ågärder Belysning: släck lamporna när du lämnar e rum. De finns flera olika meoder för a se ill a lampor är släcka när de ine behövs. De kan ill exempel vara ljussensorer, rörelsevaker och imer. By från glödlampor ill lågenergilampor. :j ffi %;j' 1 kwh el räcker ill a få en lågenergilampa a lysa i 111 immar medan en gödlampa bara lvser i 25 immar, a a om du ändå ska bya armaurer så värj rysrörsvarianer om de passar. ; En del lampor drar sröm även när de är släcka. De gäller halogenlampornas ransformaor, den lilla lådan som sier på sickproppen. Dra u konaken nar du släcker lampan eller koppla den iil vägguage via e grenuag med srömbryare. Halogenspolighs är populära. Konrollera om de går a bya u halogenlampan mo en LED-lampa isälle, som förbrukar mycke mindre el.3 Hemelekronik: säng av både V:n och daorn med srömbryaren och dra ur baeriladdaren när den ine används' Alla apparaer i hemme som ine är avsängda med srömbryaren själ energi när de sår i sandby-läge. Du kan själv sälla in a din daor ska sänga av skärmen när du ine har använ den på en sund. nsällningen brukar hea "viloläge". a Kom ihåg a sänga av daorn al. säll in,,viloläge,, när den ei används. Fråga efer energianvändningen när du köper en ny V. änk på a en 40,, kan förbruka så mycke som 300 W.s - - Energimyndigheen ;ä:,*+ HAB :r.. E n ffi-rrq!fr6 ;,1 äir E rd-i,i F idi_f,"4,.1. J*geåorns våg i{ungens Kurva el: flb 40 [S 0b

9 F r l- : F - vö, Disk och Dusch:. Duscha snabb och effekiv isälle för a bada i badkare. By ill snålspolande duschmunsycke. By packning när kranen börjar droppa. Ska du bya kranar? Välj en sor som sparar energi. Väna med a väa ill du har så mycke smusvä a den fyller maskinen. Anvä nd vämaskinens spa rprogra m ua n förvä. Luforka väen, gärna uomhus, isälle för a använda orkskåp eller orkumlare. i Skölj disken i uppappa vaen isälle för under rinnande vaen när du diskar för hand. Kör ine diskmaskinen förrän den är full och koppla ifrån orkfunkionen om de går. 6 6 Energimyndigheen *r-- #;r $L*,-4År Jfuefioms våg Frungens Kurva el: 08?$fl 0S S5

10 Vörme: Hur varm behöver du inne? Du kan kanske sänka emperauren någon grad uan a behöva frysa. * En grad emperaursänkning ger ungefär 5 % insparad uppvärmningskosnad.. Har du rum som du sällan använder? Sänk värmen lie mer där. r När du reser bor kan du sänka emperauren inne ill cirka 15 grader.. By u ermosaerna efer år eller när de går sönder. ' Håll dörren sängd mo kalla urymmen, ill exempel vind och veranda. r äa dragiga fönser och yerdörrar. o Dra för gardinerna eller fäll ner persiennerna på näerna. Då behåller du värme i rumme. ' Sälline möblerför nära elemene. Då fårvärmen svår a nå uillresen av rumme. 10 'Energimyndigheen # ä l+ab ;:l r i c ffiere FiÅi ; öfi Eii B Ä. F.E :\*rr\.!r.\ Jfrerå*ms våg Kungens Kurva el: fig?40 0$ 0S

11 Molagning och moföruoring : a a a a Säll in rä emperaur i både kyl och frys. kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -1g grader. Varje exra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 procen. Frosa av frysen när de är is i den. De är också bra a orka baksidan på kylen och frysen. ska du ina upp ma från frysen? a u den i god id och lå den ina i kylen. Se ill a kylen och frysen har äa dörrar eller luckor. By gummiliserna om de går sönder. Ska du köpa ny kyl eller frys? Välj en som är energimärk med A, eller A+ och A+i, skylen neda n förä lje r prod u kens energifö rbru kn i ng. Hnergi Lsffil!. llledfe UW rg"*r"**rff iil:".ci:',.ll..l' e+; ::: iii'.' :fuili 1,. ;';,1ffi1 ;;-;.;7111X;6, ffiswffiffi,#, Wrl!& 4r8 *l +,lnf 1.r":d r Y GE } ql r&åruhåkrl' Er* i{#r*sffi*s {re'$1 l1b* l4.*fk6#'*u $r*n *cr* {?*.1 1&q iro&rlrfb &es g6 EhJ&e - *,*' ry ffi' skala från A iil G, A är bäs och mes energisnär. o Använd kasruller och sekpannor med plana bonar och som passar ill plaans sorlek. o Sä lock på kasrullen när du kokar ma eller vaen. r Använd vaenkokare när du ska koka upp vaen. De spar energi. ' Ska du värma en lien porion ma eller bara en kopp evaen? Då är mikron e bra alernaiv. s 1 :5.1 E l-i 3 rejfi i F;ri nö F. f E Å.1,1.E i;-if\4å Jågeå*rns våg Kungens =f Kurva el: fisdfi 0S 0E

12 Resula för Fasigheen. Fasigheen En revlig belägen fasighe i Sockholm med 25 bosadslägenheer och oal boarea (BoA) om 2955 kvm sam oal lokalarea (LoA) om 2s97 kvm. Byggnaden är uppförd i 6 pran ovan mark. Fasigheen byggdes år 1961 och besår av oal L huskropp. axerad ägare är bosadsräsföreningen' axeringsenhe: Hyreshusenhe, bosäder och lokaler, ypkod 321. axeringsvärde år 2008 uppgick ill oo sek varav byggnadsvärde 32 4oo oo0 sek och markvärde SEK.!.:i;',1 ry HAE :\ E 'r lj ffil,{'r : Fi_*i.i :i1 Fi = E ÅiliE i{.lllv,åå f J*gefi*rns våg 14' 75 Kungens Kurva el: fle 4n 0fi ffs

13 Uppvörmning Fjä rrvä rmeväxla ren i fasigheen Fasigheen är anslue ill fjärrvärmenäe. Fjärrvärmen produceras genom lokal energiåervinning, vane värms upp i olika värmeverk. Dea görs genom förbränning av avfall och räbränslen sam användning av spillvärme. De hea vane ransporeras ill huse i välisolerade rör, nedgrävda i marken. Vaenemperauren från anläggningar är mellan 70 och 2o" c, beroende på årsid och effekbehov. marken finns vå rör, e med he vaen och e med avkyl vaen (framledning och reurledning). Fjärrvärmevane värmer upp huses ege värmesysem och appvarmvane. Sedan pumpas de illbaka ill krafvärmeverke eller värmeverke för a värmas upp igen. 13 överföringen av värmen ill fasigheen sker i en fjärrvärmecenral inne i fasigheen. Cenralen innehåller vå värmeväxlare vardera, den ena för huses värmesysem och den andra för appvarmvane, dvs de behövs ingen varmvaenberedare. Fjärrvärmecenralen ifasigheen ärfrån 2000 och med en nominelleffek om 175kW. Framledningsemperauren mäes vid besikningsillfälle upp ill 78 c och reur mäes upp ill 46 c, vilke ger e bra dela. Dela är emperaurdifferensen, i de här falle emperaurskillnaden mellan illoppe och reurloppe på fjärrvärmen. En sor emperaurdifferens beyder a fasigheen förbrukar de mesa av de varmvaen som förs ill byggnaden och skickar illbaka vaen med så låg emperaur som möjlig. Medelvärde reuremperaur för Sockholms län är enlig Forums uppgifer 39,1 grad, vilke beyder a fasigheen har en reuremperaur som ligger någo ovan medelvärde. ".&HAB :".lkfill:lffl Afr F.ir:j :r1f l :: g,',-l F.E.{*,".il "lruerfifirns våg Xungens Kurva el:figdfi rl$ [5

14 nnoimhusemperaur Vid plasbesikningen noerades de a inomhusemperauren i de referenslägenheer besikningsmannen fick illgång ill, låg pä ca 20-21, C vilke är klar opimal.?appvarmvålex Vid besikningen mäes varmvaenemperauren vid VVC-kresen (varmvaencirkulaion), ill ca 55 grader vilke är mycke bra. Som jämförelse kan nämnas a i regel är de opimala är a ha jus 55 C vid WC kresen och mins 50c vid appsälle för a undgå risk för legionella. Prognossyrning Prognossyrning är en meod för a syra uppvärmning av byggnader som innebär a man för varje idpunk beräknar hur mycke energi som skall illföras en byggnad, basera på lokala väderprognoser. Genom a kombinera byggnadsfysik och meeorologi kan man a hänsyn ill byggnadens egenskaper såväl som väderförhållanden med ueemperaur, vindsyrka, vindrikning och solinsrålning. Vid konvenionell syrning av värmen as enbar hänsyn ill rådande ueemperaur. Dea är någo man kan kompleera ill en befinlig fjärrvärmeväxlare för a få en så opimal energiförsörjning som möjlig. Vi har därmed beräkna som ågärdsförslag a insallera prognossyrning ill den befinliga växlaren, se bilaga 1. Energiförbrukningen minskar då man får e klimaanpassa uppvärmningssysem. Den enda nackdelen kan vara a vid övergången från sommar ill hös upplevs en viss "röghe" i när syseme slås på, så vissa upplever någo kallare inomhusemperaur under denna period men som ofas snabb reglerar sig. ermcsaveniler r L4 Vaenradiaor med ermosasyrning. Vid plasbesikningen informerades de om a föreningen låi insallera nya ermosaveniler ill vaenradiaorerna vilke är mycke posiiv, då nya ermosaveniler ger e mycke behagligare och jämnare inomhusklima sam genererar en mer energieffekiv uppvärmning. & W.r.ag, rrrr rhc r ffffi*n Err-Ä,ll F ör.i E r E Åf ie KLrr,.4,6r Jågerhorns våg 14' 75 Kungens Kunra el: fi8ds C$ 0E

15 Venildion Fasigheen har idag mekanisk frånlufsvenilaion. Grunden i all yp av venilaion är a man "dra/' lufen igenom huse (underryck skapas). Mekanisk frånluf bygger på denna princip. En cenral fläk drar u luf koninuerlig i lagom mängd. Om fläken är rä insälld och illufsveniler är monerade byer bosaden luf med en halv omsäning i immen hel enlig normerna. Frånlufsvenilaion där en cenral fläk venilerar bor frånlufen. Vid plasbesikningen noerades de a frånlufsveniler var någo igensmusade i de referenslägenheer besikningsmannen fick illgång ill. Vidare hade föreningen låi göra en OVK, obligaorisk venilaionskonroll vilke också blev godkän 2O04-O4-L0. OVK är en venilaionsbesikning som uförs på alla yper av venilaionssysem. Besikningen uförs med olika inervall beroende på verksamhe i fasigheen och ypen av sysem. För mekanisk frånluf gäller åerkommande venilaionskonroll var 6:e år. Kommunen är illsynsmyndighe för dea. Frånlufskanal i en av referenslägenheerna. &. W*=, 3\EF3rreAfiEFiia'r FÖF =l- F.Åll rie '\Lr'fÅf Jågerhorns våg 14'1 75 Kungens Kurva *l: fi8 74S 0S 05 15

16 Rddon Sr kdon Radon är en osynlig och lukfri radioakiv gas, som bildas när de radioakiva grundämne radium sönderfaller. När gasen i sin ur sönderfaller bildas så kallade radondörar, som är radioakiva meallaomer. Radondörarna fasnar på damm som vi andas in och kommer på så sä ner i lungorna. Radonhalen mäs i enheen Becquerel per kubikmeer inomhusluf (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär a en aom sönderfaller per sekund i varje kubikmeer luf. Radon finns överall - i mark, luf och vaen. När de gäller lufen i våra bosäder är marken under huse sannolik den vanligase hälsokällan. De finns gränsvärden för radon i inomhuslufen som är bindande. Arbesmiljöverkes föreskri,f "Hygieniska gränsvärden" finns e gränsvärde på 400 Bq/m3 för arbesplaser. "Boverkes byggregler", kapiel 6 finns gränsvärde för nybyggda hus, 200 Bq/m3' Rikvärden för bedömning om olägenhe för människors hälsa åerfinns i Socialsyrelsens allmänna råd om radon i inomhusluf. Fasigheen har en noerad radonmäning från år 1996 vilke resulerade i e värde om: o 120 Bq/m3 vilke anses som e låg och hälsosam värde' 16 Gränsvärden och rikvärden för radon i inomhusluf 200 Bq/m3 Högsa radonhal i befinliga bosäder och lokaler som används för allmänna ändamål; Socialsyrelsens allmänna råd SOSFS 2OO4:6 (M)sam SOSFS 1999:22 (M) 200 Bq/m3 Högsa radonhal i nya byggnader; Boverkes förfaningssamling BFS 2006:12, BBR Bq/m3 Högsa radonhal på arbesplaser; Arbesmiljöverkes föreskrifer AFS 2005:17. 2,5 MBqh/m3 och år Högsa exponering för radon i gruvor och underjordsanläggningar under uförande; Arbesmiljöverkes föreskrifer AFS 2005:!7. Mosvarar ca 1500 Bq/m' i radongas vid en arbesid av 1600 immar Per år. ffi "ffi.}{af'} EF.rr"i Ff f'l rfl EÅ;i lie!{l}h4,47 å..1 EF 3 ffiåfi Jfuerrorns vg i{ 75 {ungens Kurua el:fi8?{s ffi 05

17 Fönser Fasigheen har fönser av 2 glas yp mo gården och 3 glas yp mo gaan som noerades vara i god kondiion vid okulärbesikningen. Fönsers värmemosånd kallas för U-värde och anges i W(m'?K) [W per kvadrameer och grad Kelvin, en grad Kelvin är lika med en grad Celsiusl. U-värde anger hur mycke värme som går u genom byggnadsdelen, ju lägre U-värde är deso mindre värme försvinner u. Värmeförluserna genom fönser ugör en beydande del av en byggnads oala uppvärmningsenergi. Generell för bosadshus är andelen ca %. E fönsers U-värde är beroende av hur fönserkonsrukionen ser u, de vill säga vilke maerial som finns i karmar och bågar, anal glasruor, om evenuella isolerruor innehåller luf eller annan gas mellan ruorna och om glasen är försedda med e eller flera lågemissionsskik. 7 vösuga väsugan i fasighee n. vämaskinerna i väsugan av fabrika Elecrolux Wascaor är från illverkningsår 1996 sam 1997, en orkumlare av fabrika Miele sam e orkrum med en orkfläk. Nämnas kan, a nya vämaskiner är beydlig mer energisnåla än äldre maskiner. Då den ena vämaskinen innehar en någo högre eknisk ålder, har vi gjor en beräkningskalkyl på ubye av den gamla vämaskinen, se besparingspoenialen i bilaga 1. HAB Ji*gerhoms våg -i,r, \J"{:ra-1 ruh ungen* c' H/i; il-.e rr-l-,1r'r -.- -,,3-.. Kurva el; fie ds S$ ffs

18 Belysning Vid plasbesikningen noerades de a i belysningsarmaurerna på vinden ifasigheen innehöll gödljus. Lågenergilampor förbrukar beydlig mindre energijämför med glödljus, därmed har vi gjor en beräkningskalkyl på ubye från glödljus ill lågenergi, se bilaga 1. När man beräknar payoff ider för belysning, så räknar man på e annorlunda sä än generella payoff kalkyler. Payoff räknas inveseringskosnader/kosnadsbesparing per år, men då de gäller belysning är formeln för beräkning av åerbealningsid för lågenergilampor hämad från e EUprojek om lågenergilampor. Formeln är: Kosnad för lågenergilampor-anal lågenergilampor*kosnad för en glödlampa*(brinnid j lågenergilampa/brinnid glödlampa)/kosnadsbesparing för lågenergilampa. Dea beyder a åerbealningsiden minskar och de beror på a vi byer från glödlampor med korare livslängd ill lågenergilampor med längre livslängd. Uqr:nhws Uomhusbelysningen syrs med effekiv skymningsrelä vilke är mycke posiiv. Anale belysningsarmaurer är också väl dimensionera ill anale och därför svår a effekivisera yerligare. 18 Rr.Å FC,fi fl' E/q.ll-,F i{lil#å Jfuer*orns våg Kungens Kurva el; 0S?{S 0S 05

19 Varm-och kallvaen Snålspolande munsycke. För a spara på appvaenförbrukningen kan insallaion av snålspolande munsycken vara e alernaiv. De sparar ine bara på kallvaenförbrukningen uan också på varmvaenförbrukningen och minskar därmed energiförbrukningen. Vi har gjor en beräkning på besparingspoenialen på insallaion av snålspolande munsycken, då vi anser a de är en relevan och effekiv ågärd som ine sänker komforen uan snarare värom, se bilaga 1. Beräkningarna baseras på e munsycke per lägenhe, säs flera snålspolande munsycken in genererar de en sörre besparing. Snålspolande munsycken insalleras enkel på den befinliga blandaren med hjälp av en skifnyckel eller polygrip. De finns på marknaden snålspolande munsycken ill kök-bad och duschblandare. Vidare så kan individuell varmvaenmäare i alla lägenheer också vara e bra alernaiv ill besparing av varmvaenförbrukningen. Nyligen publicerade undersökningar visar a med individuell varmvaenmäare i varje bosad kan sänka varmvaenförbrukningen med!5-25%, därmed har vi gjor en beräkningskalkyl även på den ågärden, se bilaga ,'l,i;,jä' me,eir,, c.i.i E r i Fr,,E r* F :ry E Å.l nr i{lr{,47 J*geå*rns våg r5 (unqens Kurua el: fl& 4fl U0 [S

20 !:Jr::,::,i::lllo",rn,,s rör rasigheen och resurerade i e värde om: 166 kwh/kvm år varav referensvärde ligger mellan kwh/kvm år Energiberäkningarna för fasigheen visade a fasigheens energipresanda ligger någo ovan Boverkes referensvärden för liknande byggnader. Vi på Habisa har beräkna en del ågärdsförslag för fasigheen och som vi finner lämpliga för byggnaden för a yerligare förbära energipresandan, se bilaga L. r-r våra beräkningar framgår de vilken åerbealningsid ågärderna har sam kosnad för ågärderna. De är svår a räkna på exak åerbealningsid sam energibesparing men vi har med hjälp av schabloner agi fram så noggranna rikvärden som möjlig. Som bilaga 2 ill denna rappor finner ni en kopia på fasigheens energideklaraion som e kvio på! a Er fasighe nu är energideklarerad enlig lagen om energideklaraion SFS 2006:985. Vi har även regisrera energidekla raionen i Boverkes daa bas "G ripen". Vi på Habisa AB ackar för e go samarbee och hoppas Ni är nöjda med Er energideklaraion. Skulle Ni vilja ha fler av dessa rapporer i färg besälls de enklas via mail, - ; pris per rappor är 200:- inklusive frak. veka ine a höra av Er ill oss med evenuella frågor eller funderingar kring Er energideklaraion. 20 E F El P = Ansvarsbegränsningar Habisa AB innehar lagsadgad konsulansvarsförsäkring för denna jäns. Habisa AB ansvarar ine för a viss resula kommer a uppnås med de förslag ill energisparande ågärder som ges i samband med uppräande av energideklaraion. Alla förslag som Habisa AB ger, kan behöva vidare eknisk och ekonomisk uredning då bland anna inveseringskosnaderna bygger på schabloner baserade på generella och hel opariska marknadspriser. Anledningen ill dea är a Habisa AB, som är e ackrediera konrollorgan måse agera oparisk i ärende. De beyder a Habisa AB ine får samarbea med enreprenörer på marknaden, ej heller rekommendera någon specifik. s Vid inresse för genomförande av specifik ågärd, rekommenderar vi allid a man som fasighesägare inhämar offerer och!l exaka priser från enreprenörer och specialiser inom akuell område. ffihah} år{ EH C r ffisl El,rrri F* 11 är E r1ff f ä!{.ll!å Jligerfi*rns våg i4'1 75 Kunqens Kur,ra *l: fl8 4S 0$ CS

21 Bilaga 1 Äga rd sfö rs la g- Be rä kn in ga r il- 21, ; : ; ; fråf rfrr ä BÅlE i{lilbå Jfuedrcrns våg Kungen* Kurua eh 08 7{0 0S 05

22 l Ra ppor: Fasighesu ppgifer Kalkylerna grundas pä följande uppgifer om fasigheen Fasighesbeeckning Agarens namn Adress Posadress Energiexper Daum nadsu ifer Nybyggnadsår yp av fasighe Byggnadsyp Anal lägenheer Anal boende i fasigheen Momsplik Nuvarande uppvärmning yp av yerväggar Anal våningsplan Yu ifer Bosäder inkl. biarea Beckasin en 14 Brf Beckasinen 14 Valhallavägen Sockholm Maria Hyborn-Olsen Bosäder Gavelfasighe Fasigheen är ine momsplikig Fjärrvärme Hel av sen,läbeong eller egel o 2955 m2 ; ; Konor och förvalning Garage 1778 m2 819 m" : Huses planform Venilaion Vinkelbygg F-sysem Genomsniligvenilaionsflödeunder l/skvm uppvärmningssäsongen : : Rappor: Fasighesuppgifer (3)

23 Areau Längd a Längd b Längd c Längd d Längd e ifer Enerqiförbrukni ig förbrukning av el Arlig forbrukning av fjärrvärme Arlig förbrukning av kallvaen El kylprod ukion/fjärrkyla Andel energi ill varmvaen av kallvaenförbrukni 48,5 m 21m 28m 27m 20m 47.5 m kwh kwh 3867 m" kwh/år 38% nresse för enerqi kiviserin rder nsallaion av snålspolande munsycke Bye ill lågenergi-/led-lampor Bye av vämaskiner nsallaion av prognossyrning nsallaion av individuell varmvaenmäning Rappor: FasighesuPPgifer (3)

24 f r r Rappor: Energideklaraion sammanfaning Byggnadensadress: ValhallavägenlFasighesbeeckning: Agare: Brf Beckasinen 1 Byggår: Byggnadskaegori: Uppvärmd area (Aemp): 5916,25 m, Normalkorrigerad forbrukning Byggnadens energipresanda Varav el Referensförbrukning Referensförbrukning undre inervall Referensförbrukning övre inervall Nybyggnad Om föreslagna ågärder genomförs Byggnadens energipresanda Referensförbrukning Referensförbrukning undre inervall Byggnadsyp: kwh/år 166 kwh/m" och år,' 13 kwh/m, och år 123 kwh/m, och år 108 kwh/m, och år i45 kwh/m, och år" 105 kwh/m, och år" 152 kwh/m, och år', Bygg nadens energ ipresan da. Jämförelsevärden Beckasinen {4 Bosäder Gavelfasighe Agardsforslag samliga ågärder Minskad energianvändning kwh/år Kosnad per sparad kwh 0,10 kr/kwh Lönsam Minska usläpp av CO2 13,4 onlär Referensförbrukning övre inervall Nybyggnad Om föreslagna ågärder genomförs Förslag ill ågärder Förslag ill ågärder forsäning ; lnsallaion av prognossyrning nsallaion av individuell varmvaenmänino ; : nsallaion av snålspolande munsycke Bye ill lågenergi-/led-lampor Bye av vämaskiner : : Energideklaraion sammanfaning (1)

25 F l h h h h Senase åres energiförbrukning är kwh. Energiförbrukningen minskar med 13 % om valda effekiviseringsågärder genomförs. Efer ågärder Nuläge Kosnader visas inkl. moms. Energiförbrukning Nuvarande årlig energikosnad är kr. A genomföra de valda energieffekiviseringsågärderna Energieffekiviseringsågärderna åerbealar sig på 2 år. Kosnaderna minskar med 12o/o om valda effekiviseringsågärder genomförs. Efer ågärder Nuläge Nuvarande årliga koldioxidusläpp är kg. Kofdioxidusläppen minskar med 11 % om valda effe kiv iseri n gsågärde r ge nomförs. Efer ågärder Nuläge Kosnader kr/år Koldioxidusläpp beräknas kosa ' kr Energisaus före och efer ågärder (2)

26 Rappor: Energieffekiviseri ngsågä rder Fasighesbeeckning : Beckasinen 1 4 de följande redovisas närmare vilka ågärder som är akuella enlig våra beräkningar, vad de beräknas kosa sam andra förusäningar för beräkningarna. Samliga kosnader redovisas inkl. moms. Energieffekiviseringsågärder Energi- Kosnads- AgarOs- Aerbeal- Minska besparing, besparing 1:a kosnad, kr ningsid, koldioxidkwh/år åre. kr är usläpp,on/år nsallaion av snålspolande munsycke ,5 Bye ill lågenergijled-lampor ,2 0,1 OAL , Bye av vämaskiner Y ZUV u,o nsallaion av prognossyrning nsallaion av individuell , ,7 1,5 Energieffekiviseri n gsågärder (1)

27 Ra ppor: LCC-kal kyl Energieffekivisering Förusäningarna för beräkningarna är följande Samliga kosnader redovisas inkl. moms. Beräkningarna baseras på nuvarande energiförbrukning. Grund- och åerinveseringar har beakas i kalkylerna. lnveseringen är reducerad med nuvärde av resvärde är Kalkylränan är 6 %. Nuvärden av kosnader är summerade under är nsallaion av snålspolande munsycke Grund N energrkosnader Aer Summa Bye ill lågenergijled-lampor Bye av vämaskiner nsallaion av prognossyrning nsallaion av individ uell varmvaen män in g ' LCC kalkyl Energieffekivisering (1)

28 Rappor: Miljöusläpp för olika värmesysem Förusäningarna för beräkningarna av olika värmesysem är följande Beräkningarna är baserade på nuvarande energiforbrukning. Nuvarande uppvärmning är fjärrvärme. Miljöusläpp vid nuvarande uppvärmning Enhe:kg/år VOC Koldioxid Svaveldioxid Kväveoxid Sof Miljöusläpp vid insallaion av ny värmesysem Gaspanna Pellespanna Frånlufsvärmepu mp Bergvärmepump Luf-vaen varmepump Fjårruärme Kombipanna pelles-el Kombipanna oljael Oljepanna F lh'n Gaspanna Pellespanna Frånlufsvärmepu mp Bergvärmepump Luf-vaen varmepump Fjärruårme Kombipanna ^Ällaa-al Kombipanna oljael Oljepanna F ln.nn. nå BVOC rsof lkväveoxid lsvaveldioxid Usläpp av koldioxid kg/år Miljöusläpp för olika värmesysem (1)

29 E o {r,o F o - o p xoo :(E J fo E x.9 g o (E o G CL CL :(E o {-, ) E E H H qqqegg än'l s F g;äå r E öq"e E FE ceö'f'q'erle.o Eå :E $ C LLEE lr fll l'l JB, l- F o \r O rr) cf) O cf) O o N Rä o() O olr) O

30 p x.9 =o l< (E o. CL g o*, f ffi ffi ffi O o lo CO o O o o CO O o J) N O Oi O o N o o ro O o or "(! o) j ffi G(ro_O_O-O7i;G(6 vv FF s + + ==A(scc +'E ö EY g. ä.ä'99q(= ö vp,g,9,gllgs ö E E E g 'E E ö*'rr *gpe-.+ EöoG-o :öe w ffiffiffi "E?Eg LE ffi bos ffi o ro o

31 l _ - h - H ; i f r rl H r Bilaga 2 Kopia Energidekla raion /\ l ffi W" *l*bl J'l E F i ffi*"ei:e -Li* r*r ä"r - ä&l-fir {LMÅ J4eå*ms våg 141 F Kungens Kurva el: fle {fi 0S 05 22

32 n F! rf g*vs'ke Agarens namn Brf Beckasinen \dress Valhallavägen 14 a.'l*l;il1äil)r:r1\l.rr,,,)lr)w:)r.lll):fi:l)i[rr: :-posadress Energideklaraion Personnummer/Organisaionsnummer rosnu mmer felefonnummer r_osor Sockholm V obilelefon num mer Uländsk adress r Ị- r F - r lägarens namn naden. ldenifikaion -än (ommun Fasighesbeeckning Sockholm - lll Sockhom- - gen beeckning lusnummer lprefix blggnadsid 1 \dress Vanaavagen 16 -lll 3yggnadsid Beckasinen 14 r Egna hem 3yggnadsid finns ej (experen har konrollera) r, rosnummer Posor Sockholm luvudadress ('

33 - r_l *r ypkod 321a - Hyreshusenhe, bosäder >= 50ok och lokaler lyggnadens komplexie {ö Enk" f Komplex \emp (exkl. Avarmgarage) C Mäu uärd" 6121 m2 (5 Omvandla från BOA/LOA C Omvandling för konorsbyggnad (>=7507o; f Omvandla från BRA f Omvandla från BA m2 m- LOA,2 597 m2 BA \nal källarplan uppvärmda ill >10'C iexkl.garageplan ) z, m- qvarmgarage 819 m2 qnal våningsplan ovan mark 6 \nal rapphus 1 \nal bosadslägenheer 25 rrojekera genomsnilig venilaionsf löde i okaler och specialbyggnader l/s,m2 Byggnadsyp Gavel Verksamhe Fördela enlig nedan: v: Byggnadskaegori Nybyggnadsår Procen av Aemp (exkl. Avarmgarage) Bosäder (inkl. biarea,.ex. rapphus och uppvärmd källare) 53 loell. oensiona och elevhem Resaurang Konor och förvalning Buiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel Buiks- och lagerlokaler för övrig handel Köpcenrum Värd, dygne run Vård, dagid (sam serviceboende, frisersalong o. dyl) Skolor (förskola-universie) Bad-, spor-, idrosanläggningar (ej uomhusarenor) eaer-, konser-, biograflokaler och övriga samlingslokaler Övrig verksamhe - ange vad

34 : nvändnin /ilken 12-månadsperiod avser energiuppgiferna? (ange försa månaden i formae AÄMM) a7q Hur mycke energi har använs för värme och kyla angive år (ange mä värde om möjlig)? Angivna värden skall ine vara normalårskorrigerade 1 Energi för uppvärmning och varmvaen 2 El oal 3 Värme, kyla och fasighesel Fjärrvärme (1) Eldningsolja (2) Naurgas, sadsgas (3) ved (a) Flis/pelles/brikeer (5) Övrig biobränsle (6) El (vaenburen) (7) El (direkverkande) (8) El (lufburen) (9) Markvärmepump (el) (10) Värmepum p-frånluf (el) (1 1) Värmepump-luf/luf (el) (12) Värmepump-luf/ vaen (el) (13) Summa 1-1s l1:1 111:,.,,.r,ii86Z,OOo rwn Varav energi ill varmvaen be red ning Fjärrkyla (14) :innssolvärme? C u F Nej a El exklusive hushållsel och verksamhesel 5 Underlag för energipresanda r<wn Mä Fördela värde värde kwhor KWhCC KWhC kwhrr kwhrr kwhrr kwhfr kwhrr KWhC kwhrr kwhrr kwhrr kwhrr kwh )m ja, ange oal solfångararea m2 )r (graddagar) fo rr Normalårskorrigera värde igraddagar) Omvandlingsfakorer för bränslen i abellen nedan gäller om ine anna uppmäs: Eldningsolja Naurgas Sadsgas Pelles kwh/m kwh/1 OO0 m3 (effekiv värmevärde) kwh/1 000 m kwh/on, beroende av räslag och fukhal Källa: Energimyndigheen För övriga biobränsle varierar värmevårde beroende av sammansäning och fukhal. De är experens ansvar a omräkna oränsles vik eller volym ill energi på e korrek sä. 'rig el (ange mä värde om möjlig) rgivna värden skall ine vara normalårskorrigerade Mä Fördela värde värde Fasishesel (15), rwn (- r Hushällsel (16) kwh {^ C verksamhesel (17) rwn f Ö Komforkyla (18) kwh f (. Summa 7-13,15-182F2] Summa 1-15,18 3(E3) Summa 7-{3,15,18 4(4) )r (Energi-lndex) Sockholm Sockholm : :nergipresanda l,l::?:12ilivs, **n,,",, a'.,..varav el.il.l,in iiå kwh/m2,år Referensvärde '1 (enlig nybyggnadskrav) llllli,.,.,:,..llllhos kwh/m2,år $g rwl. llllll;' i9,4m8i-'' ',lormalårskorrigera värde.(,rnergr-noex) - $ilii:r.i:::::iliflö,il4, )iiil n*n Referensvärde 2 'saisisk inervall) ll:).ililili0a i].. äs kwh/m2,år

35 r r F ifer om venilaionskonroll inns de krav på venilaionskonroll i byggnaden? (ö.la f nej av venilaionssysem F rrx l- rr l- r meo aervinning F r l-- sjaruorrs venilaionskonrollen godkänd vid idpunken för ä r /- iroi.f cklaräiönfn? ' Ja Nej Delvis o yo godkänd b Avser när byggnaden har fler venilaionsaggrega om lufkondiioneri :inns lufkondiionenngssysem med nominell kyleffek sörre än 12kW? C l" Ö nei {ominell kyleffek enlig sandard is-en :2OO7 om radon \r radonhalen mä? (3 l" C lei ladonhal 120 Bq/m3 Uförda e nerg i effekiviseri n gsågä rder r v Syr- och reglereknisk lnsallaionsekn isk KW 3yggnadens nuvarande kyleffekbehov yp av mäning Långidsmäning enlig SSM Rekom mendaioner om kosnadseffekiva ågärder rvdru5rur ördv il Syu och reglereknisk f Byggnadseknisk l- 3eskrivning av ägärden nsallaionseknisk nsallaion av prognossyrning \gärdsförslag Syr- och reglereknisk f Byggnadseknisk 7 leskrivning av ågärden nsallaionseknisk nsallaion av snålspolande munsycke r^ä-i^{:-^l LVdr ujrvr Jrov ^^ Seskrivning av ågärden Syr- och reglereknisk [* Byggnadseknisk 7 lnsallaionseknisk lnsallaion av individuell varmvaenmäare gärdsförslag 3eskrivning av ågärden l- Syr- och reglereknisk f Byggnadseknisk 7 nsallaionseknisk Bye ill låenergilampor f* Byggnadseknisk r KW Vlinskad :nergianvändning kwh/år Minskad )nergianvändning kwh/år!4inskad )nergianvänd ning ergianvändning \rea som är lufkondiionerad )aum för radonmåning (osnad per ;parad kwh u r/rwn (osnad per ;parad kwh 0,1 kr/kwh ' kwh/år 0,8 kr/kwh ilinskad )nergianvänd n ing 700 kwh/år kwh/år (osnad per ;parad kwh o'2 nao per rd kwh kr/kwh m2 vlinska usläpp av )oz 10,7 on/år vlinska usläpp av loz u,c Vlinska usläpp av on/år '"2 1,5 on/år Vlinska usläpp av )oz 0,1 on/år a usläpp av

36 av ågärden rbye av vämaskin ; r

37 Har experen besikiga byggnaden? (ö1" rnej ealjinformaion går a och eknisk a \ckrediera föreag )rgan isaionsn u m mer :örnamn ir)iåil:lllii : lfernamn.fd ådbis? ä6i,ö\ll:lllllll,ll,llrrr.;::: :-POSaOreSS peer.orn se E ifernam n Hin8'm:dii:d )aum för godkännande!0$9ifi2'09ii.:lllllllllllllr.lll.,r..,,l,:':,,... i-posadress

38 Saker a änka på... a i nformera om energideklaraionen Nu när du som byggnadsägare har gjor din energideklaraion är du skyldig a informera om resulae ill hyresgäserna och övriga som använder huse. Dea gäller ine dig som har en villa. a säa upp sammanfaningen i enr6n Sisa sidan i energideklaraionen, "Huses energianvändning", är en sammanfaning. Den ska du säa upp i huses enr6 eller recepion. Du kan välja a säa upp sisa sidan som den är eller göra en besändig skyl i.ex. plas eller aluminium. Maeriale väljer du själv, men skylen ska uformas enlig Boverkes anvisningar. Se Boverkes webbplas: rannrv. boverke. se/energideklaraion. Den som ine säer u pp sam manfan i ngen av energideklaraionen riskerar a få beala vie. a fasi ghesförvalaren och fasi g hessköaren också kan i nformera Syfe med energideklaraion är a effekivisera energianvändningen för a förbära miljön och rädda klimae. Du som byggnadsägare har en vikig uppgif a effekivisera huses energianvändning. Även hyresgäserna eller de som använder huse kan hjälpa ill. Se därför ill a andra personer som är involverade i huses drif och skösel, ill exempel forvalare och fasighessköare, är beredda a informera och förklara för hyresgäserna och andra personer som använder huse om energideklaraionen och dess syfe. a ågärderna görs på lämplig sä Ju fler ågärder du gör för a minska energianvändningen deso bäre energipresanda får huse. Men, de är också vikig a änka på a ågärderna du gör for a minska energianvändningen ine forsämrar inomhusmiljön eller påverkar andra vikiga egenskaper hos huse. På Boverkes webbplas finns fakablad om olika ågärder, som kan vara bra a visa projekörer och enreprenörer när du gör upphandlingar. a deklarera så ofa du vill Energideklaraionen gäller i io år. Vill du, kan du göra en ny energideklaraion när du gjor olika energieffekiviseringsågärder, har ny årsförbrukning eller när du gjor en ny obligaorisk funkionskonroll av venilaionen.

39 H uses energ ianvänd n i ng Energideklaraion for Valhallavägen 1 6, Sockholm. Dea hus använder 166 kwh/m2 och år, varav el12 kwh/m2. Liknande hus kwh/m'och år, nya hus 105 kwh/m'. Radonmäning är uförd. Venilaionskonrollen är godkänd. Dealjinformaion finns hos byggnadsägaren. Se även. www. boverke. se/energ ideklaraion Energideklaraion uförd av: Maria Hyborn Olsen, Habisa AB lf goverke

Energideklaration 717600-1746. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fålhagen 35:3. gfedc.

Energideklaration 717600-1746. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fålhagen 35:3. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 86540 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Norrgården Adress Väderkvarnsgatan 44A Personnummer/Organisationsnummer 717600-1746 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 769607-4413. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Bjärred 9:21. gfedc.

Energideklaration 769607-4413. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Bjärred 9:21. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 141763 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Humlegården Adress Humlevägen -8 Personnummer/Organisationsnummer 769607-4413 Postnummer Postort 37 37

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Energideklaration 556049-4865. Postnummer. Telefonnummer 023-45882. Egen beteckning 520-033. X-koordinat 6721177,442

Energideklaration 556049-4865. Postnummer. Telefonnummer 023-45882. Egen beteckning 520-033. X-koordinat 6721177,442 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Kopparstaden AB Personnummer/Organisationsnummer 556049-4865 Adress Box 1985 Postnummer 79119 Postort E-postadress hasse.persson@kopparstaden.se

Läs mer

Energideklaration 716418-6806. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Slätmossen 1:191. Egna hem.

Energideklaration 716418-6806. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Slätmossen 1:191. Egna hem. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hsb Brf Frigg Nr 227 i Haninge Adress Tuvvägen 136 Personnummer/Organisationsnummer 716418-6806 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. BRF Långsjön 716410-4395. gfedc. Långsjövägen 16. Älvsjö 08-991424

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. BRF Långsjön 716410-4395. gfedc. Långsjövägen 16. Älvsjö 08-991424 Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Långsjön Adress Långsjövägen 20 Personnummer/Organisationsnummer 716410-4395 Postnummer Postort 125 30 Älvsjö Utländsk

Läs mer

Energideklaration 716439-6561. Postnummer Postort 046-151233. Fastighetsbeteckning. Lunds Östra 2. gfedc. gfedc. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration 716439-6561. Postnummer Postort 046-151233. Fastighetsbeteckning. Lunds Östra 2. gfedc. gfedc. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Villa Sunna Adress Dalbyvägen 23 Personnummer/Organisationsnummer 76439-656 Postnummer Postort 224 60 Utländsk adress Land

Läs mer

Energideklaration 769613-9885. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Kärra 7:81. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 769613-9885. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Kärra 7:81. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 10866 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Östra Fageräng Adress Svarvstensvägen 6 Personnummer/Organisationsnummer 769613-9885 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 769613-5354. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Olivedal 7:3. gfedc.

Energideklaration 769613-5354. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Olivedal 7:3. gfedc. Energideklaration Version:.4 Dekl.id: 5400 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Övre Majorsgatan 0 A Adress Övre Majorsgatan 0 Personnummer/Organisationsnummer 76963-5354 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 702000-1256. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6582893,762

Energideklaration 702000-1256. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6582893,762 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Beckasinen 13 Personnummer/Organisationsnummer 702000-1256 Adress Valhallav 14 A Postnummer 11422 Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration 714000-1020. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Sicklaön 238:1. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 714000-1020. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Sicklaön 238:1. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf -hus nr 2 i Ekängen Adress Ugglevägen 23 E Personnummer/Organisationsnummer 714000-1020 Postnummer Postort 131 44 Utländsk

Läs mer

Energideklaration 716464-0893. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Lyktgubben 2. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 716464-0893. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Lyktgubben 2. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf Irrblosset i Adress Box 14 Personnummer/Organisationsnummer 716464-893 Postnummer Postort 912 Utländsk adress gfedc

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Höörs Byggnads AB 556094-0453. Höör. Box 109 0413-559850. Byggnadens ägare - Övriga

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Höörs Byggnads AB 556094-0453. Höör. Box 109 0413-559850. Byggnadens ägare - Övriga Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn s Byggnads AB Personnummer/Organisationsnummer 556094-0453 Adress Box 109 Postnummer 243 22 Postort E-postadress Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration 717600-4914. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fålhagen 36:5. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 717600-4914. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fålhagen 36:5. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Liljan Adress Ymergatan 15 A Personnummer/Organisationsnummer 717600-4914 Postnummer Postort 753 25 Utländsk adress Land

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Skanstorget i Göteborg 769606-0578. gfedc. Göteborg. Skanstorget 6b 031-403405 0708-831883

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Skanstorget i Göteborg 769606-0578. gfedc. Göteborg. Skanstorget 6b 031-403405 0708-831883 Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Skanstorget i Adress Skanstorget 4 C Personnummer/Organisationsnummer 769606-0578 Postnummer Postort Utländsk adress Land

Läs mer

Energideklaration 716406-2957. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Ängelholm 6:33. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 716406-2957. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Ängelholm 6:33. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 140361 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Skörpabäcken Adress Vinbärsv 14 Personnummer/Organisationsnummer 716406-2957 Postnummer Postort 262 57

Läs mer

Energideklaration 735000-1884. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Orkanen 3. gfedc.

Energideklaration 735000-1884. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Orkanen 3. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Sydost BRF Orkanen Adress Fogdevägen 5 A Personnummer/Organisationsnummer 735000-1884 Postnummer Postort 37140 Karlskrona

Läs mer

Energideklaration 411204-9277. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Lövsätt 4:4. gfedc.

Energideklaration 411204-9277. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Lövsätt 4:4. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 12186 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Pentti Hyvönen Adress Väster-Lövsätt 219 Personnummer/Organisationsnummer 41124-9277 Postnummer Postort 8625

Läs mer

Energideklaration 702000-9564. Postnummer Postort. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Postnummer

Energideklaration 702000-9564. Postnummer Postort. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Postnummer Energideklaration Version 1.1.0 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Personnummer/Organisationsnummer Brf Högborgen 702000-9564 Adress Postnummer Postort Furusundgatan 11 115 37 Stockholm E-postadress

Läs mer

Energideklaration 769609-5673. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Vasastaden 24:1. gfedc.

Energideklaration 769609-5673. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Vasastaden 24:1. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 42764 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Erik Dahlbergsgatan 50 Adress Erik Dahlbergsgatan 50 Personnummer/Organisationsnummer 769609-5673 Postnummer

Läs mer

Energideklaration 716421-5985. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Smeden 2. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 716421-5985. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Smeden 2. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Fredriksstrand Adress Fredriksstrandsv 12 Personnummer/Organisationsnummer 716421-5985 Postnummer Postort 185 35 Vaxholm

Läs mer

Energideklaration 716412-5820. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 716412-5820. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 14581 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Logtorp Adress Midvintergatan 2-8 Personnummer/Organisationsnummer 716412-582 Postnummer Postort 735 Utländsk

Läs mer

Energideklaration 556043-6429. Postnummer Postort 08-508 370 00. Fastighetsbeteckning. Harö 1. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 556043-6429. Postnummer Postort 08-508 370 00. Fastighetsbeteckning. Harö 1. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn AB Svenska Bostäder Adress Box 95 Personnummer/Organisationsnummer 556043-6429 Postnummer Postort 62 2 Vällingby Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. BRF Plogen 757200-9731. Rambergsvägen 27d. Göteborg. styrelsen@plogen.se

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. BRF Plogen 757200-9731. Rambergsvägen 27d. Göteborg. styrelsen@plogen.se Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Plogen Personnummer/Organisationsnummer 757200-9731 Adress Rambergsvägen 25 Postnummer Postort E-postadress styrelsen@plogen.se

Läs mer

Energideklaration 769612-1164. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6215051,384

Energideklaration 769612-1164. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6215051,384 Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Karl X Personnummer/Organisationsnummer 76962-64 Adress c/o Förvaltningsteknik Box 22205 Postnummer 250 24 Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration 556403-7868. Postnummer Postort 0470-748506. Fastighetsbeteckning. Liljeholmen 1. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 556403-7868. Postnummer Postort 0470-748506. Fastighetsbeteckning. Liljeholmen 1. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 11899 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Växjöhem AB Adress Box 241 Personnummer/Organisationsnummer 55643-7868 Postnummer Postort 3515 Växjö Utländsk

Läs mer

Energideklaration 716407-3855. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Brf Docenten. X-koordinat 6174942,129

Energideklaration 716407-3855. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Brf Docenten. X-koordinat 6174942,129 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Docenten Personnummer/Organisationsnummer 716407-3855 Adress Warholms Väg 6 Postnummer Postort E-postadress Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration 746000-2673. Postnummer Postort. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6164351.294.

Energideklaration 746000-2673. Postnummer Postort. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6164351.294. Energideklaration Version.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Personnummer/Organisationsnummer BRF Malta 746000-2673 Adress Postnummer Postort Saarisvägen 4A-C 22 9 Malmö E-postadress Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration 232100-0255. Postnummer Postort 046-15 30 00. Fastighetsbeteckning. Lasarettet 13. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 232100-0255. Postnummer Postort 046-15 30 00. Fastighetsbeteckning. Lasarettet 13. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Region Fastigheter Adress Baravägen 1 Personnummer/Organisationsnummer 232100-0255 Postnummer Postort 221 00 Lund Utländsk

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769606-2632. Postnummer 169 28. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769606-2632. Postnummer 169 28. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 388952 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Haninge Park 4; C/O Peab Bostad AB Adress Box 808 Organisationsnummer 769606-2632 Postnummer 169 28 Postort

Läs mer

Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 113938 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Knuts Park Adress S:t Knutsväg 8b Personnummer/Organisationsnummer 769617-3991 Postnummer Postort 211

Läs mer

Energideklaration 769606-7524. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Duggregnet 8. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 769606-7524. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Duggregnet 8. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 165560 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Britts Grannar Adress Hässleholmsvägen 11 Personnummer/Organisationsnummer 769606-7524 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 769612-3715. Brf Nattvardsbarnen. gfedc. Stockholm. Palmbladsvägen 2. Byggnadens ägare - Övriga

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 769612-3715. Brf Nattvardsbarnen. gfedc. Stockholm. Palmbladsvägen 2. Byggnadens ägare - Övriga Energideklaration Version.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Nattvardsbarnen Adress Palmbladsvägen 2 Personnummer/Organisationsnummer 76962-375 Postnummer Postort 2 58 Utländsk adress

Läs mer

Byggnaden - Egenskaper. 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder. Flerbostadshus. Friliggande. nmlkji 3 092. nmlkj.

Byggnaden - Egenskaper. 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder. Flerbostadshus. Friliggande. nmlkji 3 092. nmlkj. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSBs Brf Södra Milstolpen i Adress Bodagatan 19-25 Personnummer/Organisationsnummer 716447-6918 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration 746000-5767. Postnummer 040-23 20 13. Egen beteckning. Hsb Brf Kaplanen. X-koordinat 6162555,416

Energideklaration 746000-5767. Postnummer 040-23 20 13. Egen beteckning. Hsb Brf Kaplanen. X-koordinat 6162555,416 Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hsb Brf Kaplanen Personnummer/Organisationsnummer 746000-5767 Adress Carl Gustafs väg 25b Postnummer 2 46 Postort Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration 969643-4480. Postnummer Postort 018-562997. Fastighetsbeteckning. Danmarks-säby 6:5. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 969643-4480. Postnummer Postort 018-562997. Fastighetsbeteckning. Danmarks-säby 6:5. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn kommuns Industrihus Brand HB Adress Almungevägen 29-33 Personnummer/Organisationsnummer 969643-448 Postnummer Postort 75454

Läs mer

Energideklaration 746000-1576. Postnummer. Telefonnummer 040-3542 85. Egen beteckning. X-koordinat 6161396,2. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration 746000-1576. Postnummer. Telefonnummer 040-3542 85. Egen beteckning. X-koordinat 6161396,2. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Rosengården Personnummer/Organisationsnummer 746000-1576 Adress Lönngatan 58 Postnummer 21449 Postort Malmö E-postadress

Läs mer

Energideklaration 716419-1848. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6582259,172

Energideklaration 716419-1848. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6582259,172 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Näktergalen 26 Personnummer/Organisationsnummer 716419-1848 Adress Danderydsgatan 30 C/O Trönnberg Postnummer 11426 Postort

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 442 16. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 442 16. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 4357 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB brf Pinneberget i Lysekil Adress c/o HSB Göteborg, Box 553 Personnummer/Organisationsnummer 71444-382 Postnummer

Läs mer

Energideklaration 717600-4450. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Luthagen 19:2. Egna hem gfedc.

Energideklaration 717600-4450. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Luthagen 19:2. Egna hem gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 127179 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf 45 Barken Adress Box 1103 Personnummer/Organisationsnummer 717600-4450 Postnummer Postort 75141 Uppsala

Läs mer

Energideklaration 556480-0299. Postnummer Postort 046-333600. Fastighetsbeteckning. Landsdomaren 12. gfedc. gfedc

Energideklaration 556480-0299. Postnummer Postort 046-333600. Fastighetsbeteckning. Landsdomaren 12. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Gabriel Hallencreutz Invest AB Adress Margaretavägen 7 Personnummer/Organisationsnummer 556480-0299 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration 717600-8261. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Gamla Uppsala 86:36. Egna hem.

Energideklaration 717600-8261. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Gamla Uppsala 86:36. Egna hem. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 37199 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf hus nr 19 Adress Viktorrydbergsgatan 14 Personnummer/Organisationsnummer 7176-8261 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 769607-5709. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Taxeringsrevisorn 4. gfedc.

Energideklaration 769607-5709. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Taxeringsrevisorn 4. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 111723 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Rtb Rosengårds Trivsamma Bostäder) Adress Vougts Väg 3, Vån 1 Personnummer/Organisationsnummer 769607-5709

Läs mer

Energideklaration 716406-1918. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Silversmeden. X-koordinat 6235550,145

Energideklaration 716406-1918. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Silversmeden. X-koordinat 6235550,145 Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Silversmeden i Personnummer/Organisationsnummer 76406-98 Adress Box 2030 Postnummer 250 02 Postort Helsingborg E-postadress

Läs mer

Energideklaration 717600-4559. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Luthagen 44:1. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 717600-4559. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Luthagen 44:1. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 151003 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf Fåfne 26 i Adress Tegnéragan 27 c Personnummer/Organisationsnummer 717600-4559 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 789200-2986. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning 21 A-B. X-koordinat

Energideklaration 789200-2986. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning 21 A-B. X-koordinat Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING SELEN I SUN Personnummer/Organisationsnummer 789200-2986 Adress Box 269 Postnummer 85104 Postort

Läs mer

Energideklaration 556162-6606. Postnummer Postort 018-562993. gfedc. Egen beteckning. Salagatan 18e. Orsak vid felrapport

Energideklaration 556162-6606. Postnummer Postort 018-562993. gfedc. Egen beteckning. Salagatan 18e. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 78585 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn AB kommun Industrihus Adress Seminariegatan 29A Personnummer/Organisationsnummer 556162-6606 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 556041-7916. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning SEGLET 4. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 556041-7916. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning SEGLET 4. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 124340 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn KARLSTADS BOSTADS AB Adress Box 1505 Personnummer/Organisationsnummer 556041-7916 Postnummer Postort 65121

Läs mer

Energideklaration 777100-1117. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Kyrkberget 7:2. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 777100-1117. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Kyrkberget 7:2. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB:s Bostadsrättsförening Skarpskytten Adress Box 393 Personnummer/Organisationsnummer 777100-1117 Postnummer Postort 70147

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 556094-0453. Höörs Byggnadsaktiebolag. gfedc. Höör. Box 109 0413-559850

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 556094-0453. Höörs Byggnadsaktiebolag. gfedc. Höör. Box 109 0413-559850 Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 123512 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Höörs Byggnadsaktiebolag Adress Box 109 Personnummer/Organisationsnummer 556094-0453 Postnummer Postort 243

Läs mer

Energideklaration 757200-9475. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Hus N. Orsak vid felrapport

Energideklaration 757200-9475. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Hus N. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 223835 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hsb:s Brf Vintergatan i Adress Barometergatan 1 Personnummer/Organisationsnummer 757200-9475 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 745000-2311. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Bankgatan 14c. X-koordinat 6174159,237

Energideklaration 745000-2311. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Bankgatan 14c. X-koordinat 6174159,237 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hsb Brf Svarvaren i Personnummer/Organisationsnummer 745000-2311 Adress Box 1712 Postnummer 221 01 Postort E-postadress Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration 757201-9094. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Töpelsgatan 8d. Orsak vid felrapport

Energideklaration 757201-9094. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Töpelsgatan 8d. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 231261 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Töpelsgatan 6,8,10 Adress Töpelsgatan 10D Personnummer/Organisationsnummer 757201-9094 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 716421-5993. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Byggnad 8. Orsak vid felrapport

Energideklaration 716421-5993. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Byggnad 8. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 182388 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Kryddgården Adress Kryddgårdsgränd 4 Personnummer/Organisationsnummer 716421-5993 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 764500-2838. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Grankullen 7. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 764500-2838. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Grankullen 7. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 135283 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Grankullen 2 Adress Box659 Personnummer/Organisationsnummer 7645-2838 Postnummer Postort 5315 Borås Utländsk

Läs mer

Energideklaration 769608-8439. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769608-8439. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 220281 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Strandvillorna i Täby Adress Södra Catalinagränd 49 Personnummer/Organisationsnummer 769608-8439 Postnummer

Läs mer

Energideklaration 556233-5900. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Klockarbacken 8. Egna hem.

Energideklaration 556233-5900. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Klockarbacken 8. Egna hem. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 136994 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Huge Fastigheter AB Adress Box 1073 Personnummer/Organisationsnummer 556233-5900 Postnummer Postort 14122

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Grinden 714400-0432. gfedc. Norrtälje. Grindvägen 6d. brfgrinden@msn.

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Grinden 714400-0432. gfedc. Norrtälje. Grindvägen 6d. brfgrinden@msn. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 153585 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Grinden Adress Grindvägen 6B Personnummer/Organisationsnummer 714400-0432 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 556776-4724. Postnummer 83384. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 556776-4724. Postnummer 83384. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 491935 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn IHF Bostad Barkassen 15 AB c/o Newsec AM, db21 FE556 Organisationsnummer 556776-4724 83384 Strömsund Utländsk

Läs mer

Energideklaration 716411-3008. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Tm 35. X-koordinat 6584200,391

Energideklaration 716411-3008. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Tm 35. X-koordinat 6584200,391 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Hagaborg Personnummer/Organisationsnummer 716411-3008 Adress HSB Centrala Värmland Box 141 Postnummer 65104 Postort Karlstad

Läs mer

Energideklaration 556064-5847. Postnummer. Telefonnummer 011-211500. Egen beteckning. X-koordinat 6494182,263. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration 556064-5847. Postnummer. Telefonnummer 011-211500. Egen beteckning. X-koordinat 6494182,263. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hyresbostäder i AB Personnummer/Organisationsnummer 556064-5847 Adress Box 2330 E-postadress info@hnab.se Postnummer 60002 Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration 716419-5195. Postnummer. Telefonnummer 08-23 72 20. Egen beteckning. X-koordinat 6584559,969. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration 716419-5195. Postnummer. Telefonnummer 08-23 72 20. Egen beteckning. X-koordinat 6584559,969. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Oxeln Nr 9 Personnummer/Organisationsnummer 716419-5195 Adress C/O Andreas Ånfors, Erik Sandbergs Gata 8 Postnummer 169

Läs mer

Energideklaration 769608-6458. Postnummer Postort 08-7853000. gfedc. Egen beteckning. Gårdsbyggnad, Hus 3. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769608-6458. Postnummer Postort 08-7853000. gfedc. Egen beteckning. Gårdsbyggnad, Hus 3. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 222367 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf. Flygsläpet i Stockholm, c/o HSB Stockholm Adress Flemminggatan 41 Personnummer/Organisationsnummer

Läs mer

Energideklaration 766000-0535. Postnummer Postort 0511-26731. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration 766000-0535. Postnummer Postort 0511-26731. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version:.5 Dekl.id: 60057 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Blåklinten Adress Vasavägen 4-24 A-F Personnummer/Organisationsnummer 766000-0535 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration 556291-6162. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Mästerlotsen 5. gfedc.

Energideklaration 556291-6162. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Mästerlotsen 5. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 116653 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn S-Kon Fastigheter AB Adress C/O Förvaltnings AB Bostaden, Roddareg. 20A Personnummer/Organisationsnummer

Läs mer

Energideklaration 769611-6214. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6398802,079

Energideklaration 769611-6214. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6398802,079 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Öfvre Husaren Personnummer/Organisationsnummer 769611-6214 Adress Övre Husargatan 5 Postnummer 411 22 Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration 714800-0669. Postnummer Postort 08-59451084. Fastighetsbeteckning. Sätuna 3:182. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 714800-0669. Postnummer Postort 08-59451084. Fastighetsbeteckning. Sätuna 3:182. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 112972 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf.Husby Adress c/o HSB Arlanda.Box 2009 Personnummer/Organisationsnummer 714800-0669 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 766600-2964. Brf Tungården. gfedc. Tungatan 2c. Skövde 0511-26730. energideklaration@nvg.hsb.

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 766600-2964. Brf Tungården. gfedc. Tungatan 2c. Skövde 0511-26730. energideklaration@nvg.hsb. Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 239224 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Tungården Adress Tungatan 2 Personnummer/Organisationsnummer 766600-2964 Postnummer Postort 541 40 Utländsk

Läs mer

Energideklaration 717600-1225. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 717600-1225. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 33647 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Verdandi Upa Adress Frodegatan 2A, B Personnummer/Organisationsnummer 7176-1225 Postnummer Postort 753

Läs mer

Energideklaration 769621-0736. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769621-0736. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 316725 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Läckögården Adress Lugnet Otterstad Personnummer/Organisationsnummer 769621-0736 Postnummer Postort 531

Läs mer

Energideklaration 757201-7452. Postnummer Postort. Telefonnummer 031-704 55 00. Egen beteckning. X-koordinat 6416057,192

Energideklaration 757201-7452. Postnummer Postort. Telefonnummer 031-704 55 00. Egen beteckning. X-koordinat 6416057,192 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Rb Brf Solbacken Adress Box 316 E-postadress goteborg@riksbyggen.se Personnummer/Organisationsnummer 75721-7452 Postnummer

Läs mer

Energideklaration 232100-0255. Postnummer. Egen beteckning B12. Prefix byggnadsid Byggnadsid X-koordinat Y-koordinat. Postnummer

Energideklaration 232100-0255. Postnummer. Egen beteckning B12. Prefix byggnadsid Byggnadsid X-koordinat Y-koordinat. Postnummer Energideklaration Version 1.0.1 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Region Fastigheter Adress Lasarettet Trelleborg E-postadress rolf.stromblad@skane.se Personnummer/Organisationsnummer 232100-0255

Läs mer

Energideklaration 556209-1289. Postnummer. Telefonnummer 031-856000. Egen beteckning. Masthugget 28:10. X-koordinat 6399402,837

Energideklaration 556209-1289. Postnummer. Telefonnummer 031-856000. Egen beteckning. Masthugget 28:10. X-koordinat 6399402,837 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Elof Hansson Fastighets AB Personnummer/Organisationsnummer 556209-1289 Adress 1:a Långgatan 17 Postnummer 413 80 Postort

Läs mer

Energideklaration 556403-7868. Postnummer. Telefonnummer 0470-748500. Egen beteckning. X-koordinat 6305505.131. Postnummer

Energideklaration 556403-7868. Postnummer. Telefonnummer 0470-748500. Egen beteckning. X-koordinat 6305505.131. Postnummer Energideklaration Version 1.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Växjöhem AB Personnummer/Organisationsnummer 556403-7868 Adress Box 241 Postnummer 35105 Postort Växjö E-postadress anders.jansson@vaxjohem.se

Läs mer

Energideklaration 769607-3001. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769607-3001. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 171664 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Nora Kungsholmen Adress Kronobergsgatan 16 Personnummer/Organisationsnummer 76967-31 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 769614-4703. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769614-4703. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version:.5 Dekl.id: 225699 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Kungen 6 Adress Ingenjörsgatan 6 Personnummer/Organisationsnummer 76964-4703 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration 556527-3314. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 556527-3314. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 177576 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Kvalitena AB Adress Esplanaden 44 Personnummer/Organisationsnummer 556527-3314 Postnummer Postort 531 50

Läs mer

Energideklaration 794000-1758. Postnummer Postort 090-159600. gfedc. Egen beteckning. Bryggargatan 41d. Orsak vid felrapport

Energideklaration 794000-1758. Postnummer Postort 090-159600. gfedc. Egen beteckning. Bryggargatan 41d. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 241856 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Tegshus 1 Adress Box 313 Personnummer/Organisationsnummer 794-1758 Postnummer Postort 93 2 Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration 556403-7868. Postnummer. Telefonnummer 0470-748506. Egen beteckning. X-koordinat 6305603.359. Postnummer

Energideklaration 556403-7868. Postnummer. Telefonnummer 0470-748506. Egen beteckning. X-koordinat 6305603.359. Postnummer Energideklaration Version 1.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Växjöhem AB Personnummer/Organisationsnummer 556403-7868 Adress Box 241 Postnummer 351 05 Postort Växjö E-postadress anders.jansson@vaxjohem.se

Läs mer

Energideklaration 556403-7868. Postnummer Postort 0470-748506. Fastighetsbeteckning. Lekamensgärdet 1. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 556403-7868. Postnummer Postort 0470-748506. Fastighetsbeteckning. Lekamensgärdet 1. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 1585 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Växjöhem AB Adress Box 241 Personnummer/Organisationsnummer 55643-7868 Postnummer Postort 3515 Växjö Utländsk

Läs mer

Energideklaration 556064-5847. Postnummer Postort 011-211500. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration 556064-5847. Postnummer Postort 011-211500. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version:.5 Dekl.id: 65988 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hyresbostäder i Norrköping AB Adress Box 2330 Personnummer/Organisationsnummer 556064-5847 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 769601-4021. Postnummer Postort. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6581019,976

Energideklaration 769601-4021. Postnummer Postort. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6581019,976 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Personnummer/Organisationsnummer BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Adress Postnummer Postort c/o SÄVE-SÖDERBERG ; S:T ERIKSG. 31

Läs mer

Energideklaration 556538-8716. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. By 63. Orsak vid felrapport

Energideklaration 556538-8716. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. By 63. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 353320 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn A4 Campus AB Adress Studentplan 2 Personnummer/Organisationsnummer 556538-8716 Postnummer Postort 831 40

Läs mer

Energideklaration 769612-3269. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Sjöfruvägen 155f

Energideklaration 769612-3269. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Sjöfruvägen 155f Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 259152 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Boklok Tomtebo 4 Adress Box 313 Personnummer/Organisationsnummer 769612-3269 Postnummer Postort 932 Utländsk

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Farstadal 1 769613-2716. gfedc. Gustavsberg. Rekordvägen 12 08-57151108 0708-104210

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Farstadal 1 769613-2716. gfedc. Gustavsberg. Rekordvägen 12 08-57151108 0708-104210 Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 264221 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Farstadal 1 Adress Rekordvägen 10 Personnummer/Organisationsnummer 769613-2716 Postnummer Postort 134

Läs mer

Byggnaden - Egenskaper. 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder. Flerbostadshus. Mellanliggande. nmlkji nmlkj. nmlkj nmlkj nmlkj BOA.

Byggnaden - Egenskaper. 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder. Flerbostadshus. Mellanliggande. nmlkji nmlkj. nmlkj nmlkj nmlkj BOA. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 147943 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Läraren Adress Vingavägen 3C Personnummer/Organisationsnummer 769611-5240 Postnummer Postort 35263 Växjö

Läs mer

Energideklaration 716444-2092. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6399015,56

Energideklaration 716444-2092. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6399015,56 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Nedre Fogelbo Personnummer/Organisationsnummer 716444-2092 Adress Nedre Fogelbergsgatan 7A Postnummer Postort E-postadress

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Energideklaration 556035-0067. Postnummer Postort 08-737 24 04. Fastighetsbeteckning. Tornsvalan 1. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 556035-0067. Postnummer Postort 08-737 24 04. Fastighetsbeteckning. Tornsvalan 1. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn AB Familjebostäder Adress Pepparvägen 27 Personnummer/Organisationsnummer 556035-0067 Postnummer Postort 123 56 Farsta Utländsk

Läs mer

Energideklaration 773200-1255. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Sydvärnsgatan 1-3. X-koordinat 6583719.

Energideklaration 773200-1255. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Sydvärnsgatan 1-3. X-koordinat 6583719. Energideklaration Version 1.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Bostadsrättsföreningen Bjälken Personnummer/Organisationsnummer 773200-1255 Adress C/o HSB Centrala Värmland Box 141 Postnummer

Läs mer

Energideklaration 556549-6360. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Insjön 2. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 556549-6360. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Insjön 2. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version:.4 Dekl.id: 574 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Akelius Lägenheter AB Adress Box 04 Personnummer/Organisationsnummer 556549-6360 Postnummer Postort 82 2 Danderyd

Läs mer

Energideklaration 716414-2346. Postnummer 060-554725. Egen beteckning. Tallvägen 5. X-koordinat 6915735,811. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration 716414-2346. Postnummer 060-554725. Egen beteckning. Tallvägen 5. X-koordinat 6915735,811. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Strandparken Personnummer/Organisationsnummer 716414-2346 Adress Tallvägen 5A Postnummer 854 66 Postort Sundsvall E-postadress

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 129 49. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 129 49. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id:.0 43709 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Bergsparken Piruettvägen 5 Personnummer/Organisationsnummer 7911-55 19 49 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Läs mer

Energideklaration 725000-0994. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Husnummer 3. Orsak vid felrapport

Energideklaration 725000-0994. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Husnummer 3. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 223778 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Brudlyckan Adress Box 6901 Personnummer/Organisationsnummer 725000-0994 Postnummer Postort 60006 Utländsk

Läs mer

Energideklaration 714000-0287. Postnummer Postort 08-7161738. Fastighetsbeteckning. Sicklaön 266:1. gfedc. gfedc

Energideklaration 714000-0287. Postnummer Postort 08-7161738. Fastighetsbeteckning. Sicklaön 266:1. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Diametern Adress Atlasvägen 49 Personnummer/Organisationsnummer 714000-0287 Postnummer Postort 131 34 Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 712400-2192 BRF VÄDUREN. gfedc HANINGE BOX 13 08-55650770. Byggnadens ägare - Övriga

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 712400-2192 BRF VÄDUREN. gfedc HANINGE BOX 13 08-55650770. Byggnadens ägare - Övriga Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 11881 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF VÄDUREN Adress BOX 13 Personnummer/Organisationsnummer 712400-2192 Postnummer Postort 13621 HANINGE Utländsk

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Täppgränd 5, 121 33 Enskededalen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 80106

ENERGIDEKLARATION. Täppgränd 5, 121 33 Enskededalen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 80106 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Täppgränd 5, 121 33 Stockholms stad Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 80106 Energiprestanda: 146 kwh/m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]:

Läs mer

Energideklaration 769606-2533. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769606-2533. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 135517 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Sjöstaden 2 Adress Aktergatan 9 Personnummer/Organisationsnummer 769606-2533 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 716413-6611. Postnummer 80302. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 716413-6611. Postnummer 80302. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 435381 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf Stuvaren Adress Stuvaregatan 21 Organisationsnummer 716413-6611 Postnummer 80302 Postort Gävle Utländsk

Läs mer