Anslutningsmemorandum Maple leaf gold resources AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB"

Transkript

1 Anslutningsmemorandum Maple leaf gold resources AB

2 OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer i samband med nyemission och ansökan om listning på Nordic MTF. Erbjudandets syfte och målsättning är dels att gynna en bred ägarspridning och därmed uppnå optimala förutsättningar inför en listning på Nordic MTF. Ansvarsförsäkran Innehållet i memorandumet är baserat på information som tillhandahållits av Bolaget. Styrelsen för Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer är ansvarig för innehållet och försäkrar att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna, så vitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Bolagets revisor har inte granskat eller reviderat någon information i memorandumet bortsett från en översiktlig granskning av den proformaredovisning som framgår på sidan Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Uttalanden om framtidsutsikter är baserade på nuvarande marknadsförhållanden, planer och bedömningar liksom bedömningar av allmänna omvärldsfaktorer. Läsaren bör dock vara uppmärksam på att även om styrelsen är av uppfattningen att ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade, är dessa, precis som alla framtidsbedömningar, baserade på såväl fakta som antaganden. Memorandumet innehåller även viss information från tredje part. Bolaget har inhämtat denna information från ett flertal olika utomstående källor, exempelvis officiella statistikorgan och branschrapporter. Bolaget bekräftar att denna information har återgivits korrekt och att inga uppgifter i informationen utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande. Bolaget bedömer att dessa utomstående källor är tillförlitliga. Någon oberoende verifiering av källornas eller informationens tillförlitlighet har dock inte gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Styrelsen ikläder sig inte det ekonomiska ansvaret för utfallet av en investering som görs med stöd av memorandumet. Även om det är styrelsens bedömning att den framtidsinriktade informationen är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. En investering i Bolaget är förenad med hög risk. Den som överväger att investera i Maple Leaf Gold Resources AB uppmanas därför att noggrant studera föreliggande presentation i sin helhet. Regelverk Memorandumet utgör ej ett Prospekt enligt Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) och har därför inte granskats och registrerats av Finansinspektionen (FI). Emissionen är undantagen prospektskyldighet enligt Lagen om Handel med Finansiella instrument (1991:980), 2 kap 4 p5. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av emissioner av överlåtbara värdepapper i Bolaget, riktade till allmänheten, understiger 2,5 miljoner euro under en 12-månadersperiod (2 kap 4 p5 LHF). Distributionsområde Erbjudandet i detta Memorandum riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får därför inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. De aktier som erbjuds till förvärv har inte registrerats enligt United States Securities Act of 1933 ( Securities Act ) enligt sin senaste lydelse och inte heller enligt motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater (USA), Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får därför inte utbjudas till försäljning eller försäljas (varken direkt eller indirekt). i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Domsaga vid tvist För Erbjudandet och detta Memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Den som eventuellt väcker talan vid domstol i anledning av detta Memorandum kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Memorandumet. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas styrelsen vilka upprättat sammanfattningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Memorandumet. Rådgivare Nordström Invest AB har varit behjälplig vid upprättandet av detta memorandum. Då samtliga uppgifter i memorandumet härrör från Maple Leaf Gold Resources AB friskriver sig Nordström Invest AB från allt ansvar mot aktieägare i Maple Leaf Gold Resources AB och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta memorandum. Nordic MTF NGM har tillstånd av Finansinspektionen att driva en handelsplattform och står under inspektionens tillsyn. Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade aktier. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. Bolag vars aktier handlas på Nordic MTF är alltså inte skyldiga att följa samma regelverk som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och utvecklingsbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nordic MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. (MTF står för Multilateral Trading Facility.) Benämningar Med Maple Leaf Gold, Bolaget och moderbolaget avses Maple Leaf Gold Resources AB, med organisationsnummer , Sverige. Med Scania avses Scania Capital Corporation, med organisationsnummer , Kanada. Med Scania Op avses Scania Capital Operations Inc. med organisationsnummer , Delaware, USA Med Windsor avses Windsor Gold Mining and Exploration Inc., med organisationsnummer BC och bolagsnummer BC0001, Kanada. Med koncernen avses samtliga ovan nämnda bolag. Med dotterbolagen avses Scania Capital Corporation, Scania Capital Operations Inc. och Windsor Gold Mining and Exploration Inc. enligt ovan. Med Mangold och emissionsinstitutet avses Mangold Fondkommission AB med org nr

3 Innehållsförteckning VD har ordet 1 Sammanfattning 1.1 Om Bolaget 1.2 Finansiell information i sammandrag 2 Riskfaktorer 2.1 Finansiella risker 2.2 Marknad och bransch 2.3 Verksamhetsrelaterade risker 2.4 Koncernbolag 3 maple leaf gold resources ab 3.1 Kortfattad historik 3.2 Affärsidé och vision 3.3 Koncernstruktur 3.4 Styrelse och ledande befattningshavare 3.5 Personuppgifter 3.6 Bolagsstyrning 4 Marknad och verksamhet 4.1 Marknadsöversikt 4.2 Trender och drivkrafter 4.3 Scania Capital Corporation 4.4 Scania Capital Operations Inc. 4.5 Windsor Gold Mining and Exploration Inc. 4.6 Redovisning av tillgångar 4.7 Kapitalbehov och finansiering 4.8 Konkurrenter 5 Erbjudande 5.1 Bakgrund och motiv 5.2 Inbjudan att teckna aktier 5.3 Villkor och anvisningar 6 Räkenskaper 6.1 Historisk finansiell information 6.2 Granskning 6.3 Räkenskaper kompletterande information 7.1 Aktien 7.2 Handel 7.3 Legala frågor och övrig information 7.4 Tillgängliga handlingar 8 Bilagor 8.1 Skattefrågor i Sverige 8.2 Bolagsordning 8.3 Beräkning av mineraltillgångar 8.4 Geologer som utvärderat berörda inmutningar Adress och kontaktuppgifter Maple Leaf Gold Resources AB Sofierovägen 35, Helsingborg Telefon/Fax:

4 VD har ordet 4 Det är inte alltid guld som glimmar! Vi som har några år på nacken vet att det sällan är riktigt guld som glimmar. Vi som jobbat länge med det som nu är Maple Leaf Gold Resources-koncernen vet att det är riktigt guld vi hittat i våra dotterbolag i Kanada och USA. Och inte nog med det, det finns även betydande mängder av platina, silver och magnetit. Det är en stor milstolpe i projektet att nu presentera Maple Leaf Gold Resources för en större investerarkrets. NGM Nordic MTF har godkänt oss för listning. Detta gläder oss särskilt då det varit vår målsättning hela tiden. Dock vill NGM se att vi får ett bra resultat i emissionen med en teckningsgrad om cirka 50 procent. Koncernen har bildats genom förvärv av Windsor Gold Mining & Exploration Inc. och Scania Capital Corporation i Kanada samt Scania Capital Operations Inc. i USA. Moderbolaget Maple Leaf Gold Resources AB har bildats uteslutande för att vara ett holdingbolag för de kanadensiska och amerikanska dotterbolagen. Ädelmetallbrytningen i Kanada och USA sker i formen av dagbrott. Detta gör att brytningskostnaderna är bland de lägsta i hela värden. Till detta kommer stabila stater, läs ingen risk för revolutioner eller militärkupper, lagstiftning och juridik som fungerar, obefintlig korruption och normala säkerhetsvillkor som också bidrar till de låga kostnaderna till skillnad från brytning i mindre säkra områden som t.ex. i ett antal afrikanska stater. Under hela våren och sommaren har det gjorts stora ansträngningar för att få igång en begränsad produktion i Windsor Gold Mining & Exploration inmutning Maple Leaf 1. All utrustning och personal kom på plats i juli månad och en begränsad produktion startade i månadsskiftet juli/ augusti. Inmutningarna uppe i British Columbia ligger i en av världens bästa och mest välkända gruvdistrikt, Canada Creek. Adrian Laprise som är produktions- och driftchef är en mycket erfaren och rutinerad gruvman. VD i bolaget är Lindsay Oliver som har det övergripande ansvaret och hanterar de finansiella delarna med hanteringen av utvunnet guld och får allt att löpa runt själva driften på plats. Man måste notera att inmutningarna ligger en bit ut i vildmarken där kommunikationen sker med satelittelefon vilket gör att planeringen runt driften måste vara mycket noggrann. På grund av den nordliga placeringen av koncessionen så kan inte brytning ske året runt. Under normalår är säsongen 1 maj fram till och med 15 oktober. Har man lite tur med vädret kan man fortsätta fram till den sista oktober. Sedan stoppar vintern all aktivitet.

5 Efter genomförd nyemission kommer moderbolaget att tillföra Windsor Gold upp till 1 miljon CAD. För dessa knappt 7 miljoner SEK kommer produktionen att kunna flerdubblas. Detta innebär att producerat guld ökar högst väsentligt under produktionssäsongen Under vintern fram till nästa säsong kommer alla förberedelser och inköp att göras så när vädret tillåter så är det bara att köra på för fullt med två team som kör vardera 10 timmar per dygn. Totalt beräknas det finnas oz (ca 4500 kg) guld i bolagets inmutningar. Amerikanska Scania Capital Operations har brytningsrätten för gruvprojektet Happy 2 i Arizona, USA. Brytningsrätten har man erhållit från sitt kanadensiska systerbolag Scania Capital Corporation som innehar ett 50/50 Joint Venture avtal med exploatören av inmutningen. Till detta kommer även en 5 procentig ägarandel i själva projektet Happy 2. Detta projekt är betydligt större än kanadensiska Maple Leaf 1. Ädelmetallerna ligger inkapslade i Magnetit (ibland kallat svartmalm i Sverige). Området i Arizona är ett välkänt och etablerat gruvdistrikt med ett hundratal verksamma gruvbolag. Det finns betydande tillgångar i guld, platina och silver. Happy 2 kräver resurser på upp till 7 miljoner SEK för en initial fas 1 produktion och upp till ca 150 miljoner SEK för en fullskalig produktion av magnetit, guld och platinametaller. Denna finansiering jobbar styrelsen parallellt med. Målsättningen är att försöka komma igång med produktionen i Arizona under vintern 2015 eller våren Det är en stor fördel för detta projekt att här finns inga årstidsbegränsningar utan produktion kan ske året runt. Efter den nu presenterade nyemissionen fullföljts kommer det startas upp ett arbete med att borra ett 50-tal hål för att på bästa sätt säkerställa vilken brytningsmetod som blir den bästa för just Happy 2. I detta bolag är Ben Hedenberg VD. Sist men inte minst Scania Capital Corporation, vårt tredje dotterbolag där vår styrelseordförande Ben Hedenberg även är VD. Detta bolag har till uppgift att ansvara för joint venture avtalet samt övergripande få fram nya och spännande ädelmetalprojekt som kan komplettera vår koncern. I det följande anslutningsmemorandumet beskrivs våra olika gruvprojekt mera ingående både med avseende på ädelmetallförekomsten och hur brytningen ska ske. Här finns det mesta presenterat som kan vara intressant för både befintliga aktieägare och nya. Det är min och styrelsens förhoppning att många ska tycka att Maple Leaf Gold Resources inte bara är ett nytt och spännande bolag utan även en framtidsinvestering. Guld har i alla tider attraherat människan och då inte minst i orostider. Vid tryckningen av detta anslutningsmemorandum har guldpriset legat kring USD per oz (ca 28 gram). Dollar kursen har stigit gentemot kronan så alla parametrar pekar åt rätt håll utifrån ett svenskt investerarperspektiv. Potentialen de närmsta åren är mycket betydande och vi i styrelse och ledning kommer att göra allt för att utväxlingen ska bli så hög som möjligt till glädje för alla våra befintliga och nya aktieägare. Välkommen som investerare och aktieägare. Stefan Nordström VD 5

6 1 Sammanfattning Följande sammanfattning ska ses som en introduktion och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Framtidsinriktade uttalanden i detta Memorandum speglar styrelsens bedömning av hur verksamheten i Maple Leaf Gold Resources AB och dess dotterbolag kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste dock själv bilda sig en uppfattning om Bolagets möjligheter och risker, och uppmanas därför att läsa dokumentet i sin helhet inför varje investeringsbeslut. 1.1 Om Bolaget Maple Leaf Gold Resources AB bildades den 13 maj 2014 maj och har en begränsad historisk finansiell information. Detsamma gäller för dotterbolaget Scania Capital Operations Inc som bildades den 15 juni 2014 och i viss mån även för Scania Capital Corporation som bildades den 5 juni Vidstående sammandrag utgår därför från periodrapporter. I syfte att ge investerare en uppfattning om koncernens ställning har sammanställningen för Maple Leaf Gold och Koncernen presenterats som en historisk proforma där Maple Leaf Golds samtliga tre förvärv av dotterbolag presenteras såsom genomförda per Informationen bör läsas tillsammans med de avsnitt i Memorandumet som presenterar Bolagets finansiella översikt och kommentarer till den finansiella utvecklingen, kapitel 6 Räkenskaper. Dotterbolagens affärsmodell bygger i sin tur på verksamhet i Kanada och USA med utvinning samt handel med ädelmetaller främst guld men även silver, platinametaller (iridium, osmium, palladium, platina, rodium och rutenium) samt magnetit. Målsättning och Vision Maple Leaf Gold har sin mission i att genom dotterbolag producera ädelmetaller till en låg kostnad, dessutom i säkra och pålitliga regioner som tar människor och samhället i beaktande. Koncernens målsättning är att gruppen ska uppnå en omsättning på MSEK inom tre år. Strategin utgår från Maple Leaf Golds vidsträckta resursbas och investeringsinriktning, i kombination med en mycket erfaren ledningsgrupp. Detta är de främsta faktorerna som positionerar företaget för att kunna finansiera och medverka i mycket lönsamma gruvprojekt i Nordamerika. Visionen är att Maple Leaf Gold ska vara branschledande genom att arbeta i en politiskt trygg och lönsam miljö där Bolaget kan uppnå en god värdeutveckling för sina aktieägare. information till aktieägare Maple Leaf Gold lämnar fortlöpande information till sina aktieägare genom pressmeddelanden, vd-brev, utskick, nyhetsbrev och information som publiceras på hemsidan, samt mer utförligt i samband med årsbokslutet. Ekonomisk information Den finansiella kalendern uppdateras kontinuerligmed datum för rapporter, bokslut och liknande. Kommande information är planerad enligt följande; Datum aktivitet 16 februari Bokslutskommuniké 18 maj Q1 rapport 17 augusti Q2 rapport 17 november Q3 rapport Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs 35 SEK per aktie Teckningspost 300 aktier Pris per post SEK Teckningsperiod 8 september - 3 oktober 2014 Antal aktier före emissionen aktier Värdering 99 MSEK (pre money) Antal emitterade aktier aktier Emissionsbelopp SEK 6

7 1.2 Finansiell information i sammandrag Maple Leaf Gold Resources AB bildades den 13 maj 2014 maj och har en begränsad historisk finansiell information. Vidstående sammandrag omfattar därför bland annat en periodrapport och utgör ett sammandrag från Maple Leaf Gold samt respektive koncernbolags finansiella historik. Eftersom dotterbolagen har olika räkenskapsår och valuta har underlaget omarbetats i syfte att upprätta en jämförbar presentation. Informationen bör läsas tillsammans med de avsnitt i Memorandumet som presenterar Bolagets finansiella översikt och kommentarer till den finansiella utvecklingen, kapitel 6 Räkenskaper. Finansiell ställning Styrelsen för Maple Leaf Gold Resources AB är av uppfattningen att befintligt rörelsekapital jämte kapital från aktuellt erbjudande är tillräckligt, både för aktuella behov i den löpande verksamheten och utvecklingskostnaderna för Windsor Gold Mining & Explorations Inc (avseende utvecklingskostnader för driften i Canada Creek) under de kommande 12 månaderna. Investeringskostnaderna i Scania Capital Operations och uppstart av gruvprojekt Happy 2 kräver en särskild finansiering som inte täcks av det nu aktuella erbjudandet. I samband med koncernens etablering har Maple Leaf Gold tecknat fem brygglåneavtal om sammanlagt SEK. De externa långivarna har förbundit sig att antingen kvitta lånen mot nya aktier i moderbolaget med motsvarande 15 procents rabatt på aktiekursen utifrån de 10 senaste handelsdagarna på Nordic MTF alternativt att beloppet återbetalas med 100 procents ränta senast den 10 januari Vidare har Bolaget ställt en bankgaranti om SEK till Euroclear per augusti månad Därutöver har Bolaget inga lån eller räntebärande skulder, inte heller någon form av eventualförpliktelser såsom ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser. Genom nyemissionen ges medel för offensivare satsningar ifråga om utveckling av koncernens dotterbolag. För den händelse att nyemissionen ej tecknas till sin huvuddel kommer planerade satsningar att minska i tempo. Styrelsen kan därtill, med stöd i beslut från bolagsstämman 2014 komma att presentera ytterligare erbjudande om teckning av aktier eller konvertibler i syfte att stärka Bolagets kapitalbas. Det finns ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå, eller att Maple Leaf Gold kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna marknadsläget av stor betydelse. Koncernen 30 juni 2014 Proforma Maple Leaf Gold 30 juni 2014 Proforma Scania Capital 30 juni 2014 Scania Capital Op 30 juni 2014 Windsor 30 juni 2014 Resultaträkning i sammandrag, KR Summa rörelseintäkter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Balansräkning i sammandrag, KR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Summa eget kapital Avsättningar och skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalyser i sammandrag, TKR Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finanseringsverksamheten Periodens kassaflöde Nyckeltal, TKR Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Periodrapporter per den från Scania Capital och Windsor har översiktligt granskats av revisor i Kanada och därefter sammanställts för denna presentation. Enligt gällande lagstiftning i Kanada finns inte krav på revision varför årsbokslut för 2013 avseende Scania Capital Corporation samt för 2011, 2012, och 2013 avseende Windsor Gold Mining and Exploration Inc. är oreviderade. Eftersom koncernbolagen har olika valutor har, i syfte att upprätta en jämförbar presentation, underlaget omarbetats från CAD till SEK enligt valutakursen på balansdagen enligt uppgifter från Riksbanken. 7

8 2 RISKfaktorer I alla aktieinvesteringar finns både möjligheter och risker, och en investering kan medföra att man förlorar hela eller delar av investerat kapital. Det är således viktigt att var och en som avser att investera i Maple Leaf Gold Resources AB läser och granskar denna presentation i sin helhet för att bilda sig en uppfattning om Bolaget. De risker som presenteras är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. 2.1 finansiella risker Alla aktiebolag som eftersträvar handel i aktien står inför risker av finansiell karaktär, dels i relation till aktiemarknaden och dels i relation till bolagets eget kapitalbehov. Bolag med kapacitet att möta marknadens behov kan utvecklas gynnsamt, men eftersom finansmarknaden i allmänhet och investmentbolag i synnerhet påverkas av konjunkturen kan det också medföra finansiella risker och kapitalbehov. handel Under förutsättning att aktuell emission inbringar omkring halva emissionsbeloppet kommer aktien i Maple Leaf Gold att listas på Nordic MTF som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. NGM har tillstånd av Finansinspektionen att driva handelsplattform och står under inspektionens tillsyn. Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade aktier. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På Nordic MTF gäller således inte lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Däremot gäller Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings Takeoverregler för vissa handelsplattformar. Bolag vars aktier handlas på Nordic MTF är alltså inte skyldiga att följa samma regelverk som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En potentiell investerare i Maple Leaf Gold bör därför vara medveten om att en investering i Bolaget är förknippad med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Det är inte heller möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse efter listning leder till en aktiv handel i aktien, eller hur handeln med aktien kommer att fungera framgent. Kursen för aktier som säljs vid en marknadsintroduktion är dessutom ofta volatil under en period efter introduktionen. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att sälja sina aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Maple Leaf Gold har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB om att verka som likviditetsgarant med uppgift att ställa köp och säljkurser i syfte att förbättra likviditeten i Bolagets aktier efter listning. kapitalbehov Maple Leaf Gold söker kapital för investering och expansion. Ytterligare ägarkapital kan krävas för att Bolaget ska kunna utvecklas på bästa sätt. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa kapital eller att det kan ske på villkor som är gynnsamma för Bolaget och dess ägare. Bolagets finansiering kan dessutom på sikt komma att påverkas av kapital- och kreditmarknadsvillkor. Brygglån I samband med koncernens etablering har Maple Leaf Gold tecknat fem brygglåneavtal om sammanlagt SEK för att säkerställa koncernens etablering. Genom dessa avtal har de externa långivarna förbundit sig att antingen kvitta lånen mot nya aktier i moderbolaget med motsvarande 15 procents rabatt på aktiekursen utifrån de 10 senaste handelsdagarna på Nordic MTF eller att beloppet återbetalas med 100 procents ränta senast den 10 januari (Beslut avseende den del som kan kvittas mot aktier ska underställas Maple Leaf Golds bolagsstämma.) Detta innebär antingen en utspädning för befintliga aktieägare eller så har Bolaget att lösa berörda brygglån till en kostnad om SEK. De externa långivarna äger rätten att besluta om kvittning eller återbetalning ska ske. Valutarisk (HBAB) Bolaget är verksamt i en internationell miljö omfattande flera valutor, exempelvis SEK, EUR, USD och CAD. Framtida fluktuationer i dessa valutor skulle kunna innebära ett försämrat resultat för Bolaget. 8

9 2.2 Marknad och bransch Maple Leaf Gold och dess dotterbolag påverkas av marknadsrelaterade och branschspecifika risker relaterat till förändringar på marknaden, geografiska förutsättningar, miljöfrågor, regelverk och liknande faktorer. Marknadsbedömning Bolaget är verksamt på en marknad som påverkas av det allmänna konjunkturläget och marknadspolitiska åtgärder/regelverk. Om dessa förutsättningar ändras är det nödvändigt för Bolaget att utveckla och/eller anpassa befintlig verksamhet för att på ett korrekt sätt kunna möta marknadens behov, vilket kan medföra vidare investerings- och utvecklingskostnader. Likväl finns det inga garantier för att inte marknaden i framtiden kommer att efterfråga andra typer av tjänster och produkter än Bolaget kan erbjuda, vilket skulle kunna innebära att Bolagets omsättning och lönsamhet påverkas negativt. Metallpriser Metallpriserna, främst guld men även silver, platina och palladium, är viktiga nyckeltal och fluktuationer i priserna på dessa varor kan ha en dramatisk effekt på verksamhetens resultat. Priserna påverkas av många faktorer utanför koncernens kontroll, exempelvis tillgång och efterfrågan, växelkurser, inflation, förändringar i den globala ekonomin, och politiska, sociala och andra faktorer. Utbudet av metaller består av en kombination av ny gruvproduktion och befintliga lager som tillhör stater, producenter och konsumenter. Om marknadspriserna för berörda metaller faller under koncernens fulla produktionskostnader och ligger kvar på dessa nivåer för en längre tid kan Bolaget besluta om att avbryta eller pausa gruvdriften för en kortare eller längre tid. Låga metallpriser påverkar koncernens likviditet, och om de kvarstår under en längre tid, kan bolaget behöva leta efter andra källor till kassaflöde för att upprätthålla likviditeten till dess metallpriserna återhämtat sig. Brytning och bearbetning Koncernens verksamheter är föremål för risker som hör till gruvindustrin, inklusive, men inte begränsat till, geologiska problem, vattenförhållanden, yt- eller underjordiska förhållanden, metallurgiska och andra processproblem, mekaniska prestandaproblem på utrustning, bristen på tillgång på material och utrustning, olyckor, arbetskraftsstörningar, force majeure faktorer, oväntade transportkostnader, väderförhållanden med mera. Dotterbolagens anläggningar är beroende av kontinuerlig drift för att generera intäkter. Betydande störningar i processen, antingen på grund av dålig utrustning, ogynnsamma väderförhållanden, arbetskraftsstörningar eller andra orsaker, kan ha en omedelbar negativ effekt på resultaten i bolagen. Betydande förändringar i dagbrottets livslängd kan uppstå som en följd av erfarenheterna i samband driften, upptäckt av nya mineral, förändringar i brytningsmetoder och priser, processförändringar, investeringar i ny utrustning och teknik, prisantaganden för ädelmetaller och andra faktorer. utveckling Koncernens förmåga att upprätthålla eller öka den årliga produktionen av guld, silver, platina och palladium och andra metaller kommer att vara beroende i stor del på dess förmåga att föra nya dagbrott i produktion och att utöka befintliga dagbrott. Trots att dotterbolagens samlade erfarenhet ger goda underlag för uppskattningar av framtida driftskostnader och kapitalkrav, kan sådana beräkningar skilja sig avsevärt från det faktiska rörelseresultatet på nya dagbrott eller vid utbyggnader av befintliga dagbrott. Ekonomisk genomförbarhetsanalys med avseende på varje enskilt projekt bygger på, bland annat tolkningen av geologiska data, genomförbarhetsstudier (som härrör från uppskattningar av driftskostnader baserade på förväntat tonnage och halter av guld att bryta och förädla), antaganden om priser på ädla och oädla metaller, förväntade nivåer av metaller, jämförbara anläggningar och utrustningskostnader, förväntade klimatförhållanden, uppskattningar av arbetskraft, produktivitet och andra faktorer. Trots förstudier kan de faktiska driftsresultaten skilja sig väsentligt från dem som förutses. MILJÖKRAV OCH ANDRA BESTÄMMELSER Alla faser av gruvdrift är föremål för statlig reglering inklusive bestämmelser för miljöskydd. Miljölagstiftningen blir allt strängare, med ökade böter och påföljder för bristande efterlevnad, strängare bedömningar av föreslagna projekt och ökat ansvar för företag och deras tjänstemän, chefer och anställda. Det kan inte garanteras att framtida avgifter i miljölagstiftningen inte kommer att påverka koncernens affärsverksamhet. 9