Fjärrvärme Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrvärme 2009. Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi"

Transkript

1 Fjärrvärme 2009 Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi

2 Rapportens innehåll Sid 3-4 Mätskalor i enkät och system Sid 5-8 Urval och svarsfrekvens Sid 9-11 Samtliga frågor Sid Produkten fjärrvärme Sid Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme Sid Övergripande omdöme Sid Övrigt Sid Miljö och kvalitet Sid Jämförelse mellan kommuner Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 2

3 Mätskalor i enkät och system När enkätsvaren matas in i analysverktyget redovisas alltid medelvärden för betygsskalor på en skala där 0 är lägsta värde och 10 är högsta värde. Detta görs för att underlätta jämförelse av medelvärden mellan olika frågor, oberoende av vilken mätskala man valt att använda i enkätformuläret. Nedan visas sambandet mellan en 5-gradig betygsskala och redovisning på skalan gradig insamlingsskala i enkäten Redovisningsskala i systemet 10 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 3

4 Mätskalor i enkät och system I frågor med förbättringsindex (PI) har kunderna fått värdera frågan från två perspektiv, betyg och hur viktig de tycker att frågan är: - Betyg Mått på hur bra kunderna tycker att Söderhamn Energi är på ett visst område. Maximalt värde är 10,0 - Vikt Mått på hur viktigt kunderna anser att det är att Söderhamn Energi är bra på ett visst område. Maximalt värde är 10,0 - Index, förbättringsfaktorer Svarar på frågan: Vilka frågor skall vi prioritera i vårt arbete med att nå upp till kundernas förväntningar? Ju högre index, desto mer angeläget att arbeta vidare med. Maximalt värde är 10,0 Positiv andel: Positiv andel är summan av svarsalternativ 4 och 5 i betygsfrågor med 5-gradig svarsskala. Procentsatsen som positiva andelen visar kan avvika från summan av staplarna 4 och 5 i diagrammen. Detta beror på att svarsalternativens procentsatser i diagrammen har avrundats till hela procent. Fritextkommentarer: Kundernas kommentarer är inregistrerade så som de är skrivna i enkäterna. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 4

5 Urval och svarsfrekvens Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 5

6 Urval och distribution Enkäten distribuerades postalt i januari 2009 till fjärrvärmekunder i kommunen. Efter svarstidens slut fick de som inte svarat en påminnelse. För Söderhamn Energi gjordes ett s k stratifierat slumpmässigt urval* enligt nedanstående tabell. Population Urval Stratum Anslutna kunder % Enkätutskick % Privatkunder ,4% ,0% Företagskunder ,6% ,0% Summa ,0% ,0% * Stratifierat slumpmässigt urval innebär att populationen delas upp i undergrupper som kallas för stratum, och sedan görs ett urval från varje stratum. Ett stratifierat urval ger en försäkran om att alla stratum blir representerade i urvalet. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 6

7 Svarsfrekvens Antal utskickade enkäter: 400 Antal svar totalt: 272 Svarsfrekvens totalt: 68,0% Svarsfrekvens per kategori: Privatkunder Utskickade: 300 st Svar: 225 st Svarsfrekvens: 75% Företagskunder Utskickade: 100 st Svar: 40 st Svarsfrekvens: 40% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 7

8 Antal svar per kategori När anslöts fastigheten till Antal fjärrvärme? talet eller tidigare talet Antal Typ av fastighet? 211 Villa 30 Flerbostadshus 27 Övriga: Industri, handel etc Antal Kundkategori? 225 Privatperson 39 Privat företag Offentlig: landsting, kommun, 1 kommunalt bolag Antal Skriven i kommunen? 259 Ja, jag är skriven i kommunen 8 Nej, jag är inte skriven i kommunen Antal Ort/Stadsdel? 188 Söderhamn 46 Vågbro 8 Söderdala 8 Stugsund 16 Ljusne Antal Din ålder? 6 30 år eller yngre år år år eller äldre Kommentar: Om summan av antalet personer inom en variabel (exempelvis skriven i kommunen ) inte motsvarar det antal personer som har svarat på enkäten totalt, beror detta på att vissa har hoppat över att markera något svarsalternativ under den variabeln. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 8

9 Samtliga frågor Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 9

10 Samtliga frågor 1(2) B = Betyg, PI = Förbättringsindex, AE = Alternativ enval, F = Fritext Produkten fjärrvärme B 1. Jämförelse kostnad. Hur bedömer du din kostnad för fjärrvärme jämfört med andra tänkbara uppvärmningsalternativ? B 2. Fjärrvärmens värmekomfort. Hur skulle du beskriva den värmekomfort som fjärrvärmen ger dem som vistas i er fastighet? Här syftar vi exempelvis på möjlighet att hålla tillräckligt hög inomhustemperatur vintertid, att man inte får vänta för länge på att vattnet skall bli varmt i kranen etc. AE 3. Gränsen för vårt åtagande. Har du en tydlig bild av var gränsen går för vårt åtagande gentemot dig som fjärrvärmekund? Här syftar vi bl a på om du känner till om vi bara har ansvar för att leverera varmt vatten fram till er yttervägg eller om vi även har ansvar för det som händer inne i er fastighet. AE 4. Val av uppvärmningsalternativ. Om vi leker med tanken att fastigheten idag helt saknade uppvärmning och du förutsättningslöst skulle välja nytt uppvärmningsalternativ, vad skulle du då välja? PI 5. Produktion av miljövänlig fjärrvärme. Hur viktigt tycker du att det är att fjärrvärmen i kommunen produceras på ett miljövänligt sätt, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? AE 6. Påverkan på fastighetens värde. Tror du att er fastighets värde påverkas av att ni har fjärrvärme som uppvärmningsalternativ? Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme B 7. Fakturans utformning. Vilket omdöme vill du ge utformningen av de fakturor ni får avseende fjärrvärme? B 8. Hemsida som informationskanal. Vilket omdöme ger du vår hemsida som informationskanal gällande frågor om fjärrvärme? (www.soderhamnenergi.se) B 9. Information om fjärrvärme. Vilket omdöme ger du den information ni får från oss avseende fjärrvärme? B 10. Tillgänglighet. Vilket omdöme ger du avseende hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av information gällande fjärrvärme? B 11. Bemötande kundtjänst. Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör fjärrvärme, hur blev du då bemött? Avser kontakt under det senaste året. PI 12. Goda råd om fjärrvärme. Hur viktigt är det att vi ger dig goda råd om sådant som rör fjärrvärme, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Här avser vi exempelvis råd om energibesparande åtgärder etc. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 10

11 Samtliga frågor 2(2) B = Betyg, PI = Förbättringsindex, AE = Alternativ enval, F = Fritext Övergripande omdöme B 13. Sammanfattande omdöme om fjärrvärme. Vilket sammanfattande omdöme om fjärrvärme, jämfört med andra uppvärmningsalternativ, ger du om du väger samman det vi berört ovan, d v s kostnad, komfort, miljöpåverkan etc? B 14. Sammanfattande omdöme om Söderhamn Energi som leverantör. Vilket sammanfattande omdöme om Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme ger du om du väger samman det vi berört ovan, d v s kundtjänst, information, rådgivning etc? Miljö och kvalitet AE 17. Reko certifierat fjärrvärmeföretag. Känner du till om vi är ett Reko certifierat fjärrvärmeföretag? (Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme lanserade 2005 ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer, kallat Reko fjärrvärme. Reko fjärrvärme syftar till att stärka och trygga kundernas ställning och att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.) B 18. Uppvärmningens klimatpåverkan. Hur viktigt är det för dig att ditt val av uppvärmningsalternativ har låg klimatpåverkan? Här syftar vi i första hand på val av energikällor som i största möjliga mån begränsar användningen av fossila bränslen. Övrigt F 15. Göra bättre. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? AE 16. Kontakt. Vill du att någon från Söderhamn Energi kontaktar dig och i så fall beträffande vad? Vill du bli kontaktad ber vi dig att, under frågan, notera ditt namn, telefon, när vi kan nå dig samt varför du vill bli kontaktad. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 11

12 Frågeområde: Produkten fjärrvärme Frågor 1-6 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 12

13 Frågeområde: Produkten fjärrvärme Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Andel som svarat på frågan (X/272) Medelvärde för frågeområde 246 svar (90%) svar (96%) 272 svar (100%) Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 13

14 Jämförelse kostnad 1. Hur bedömer du din kostnad för fjärrvärme jämfört med andra tänkbara uppvärmningsalternativ? Positiv andel: 72% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 14

15 Fjärrvärmens värmekomfort 2. Hur skulle du beskriva den värmekomfort som fjärrvärmen ger dem som vistas i er fastighet? Positiv andel: 82% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 15

16 Gränsen för vårt åtagande 3. Har du en tydlig bild av var gränsen går för vårt åtagande gentemot dig som fjärrvärmekund? Här syftar vi bl a på om du känner till om vi bara har ansvar för att leverera varmt vatten fram till er yttervägg eller om vi även har ansvar för det som händer inne i er fastighet Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 16

17 Gränsen för vårt åtagande 3. Har du en tydlig bild av var gränsen går för vårt åtagande gentemot dig som fjärrvärmekund? Här syftar vi bl a på om du känner till om vi bara har ansvar för att leverera varmt vatten fram till er yttervägg eller om vi även har ansvar för det som händer inne i er fastighet. Jämförelse av svarsfördelning mellan kategorier När anslöts fastigheten till fjärrvärme: Typ av fastighet: Kundkategori: Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 17

18 Val av uppvärmningsalternativ 4. Om vi leker med tanken att fastigheten idag helt saknade uppvärmning och du förutsättningslöst skulle välja nytt uppvärmningsalternativ, vad skulle du då välja? Kommentarer till svarsalternativ 1: Solvärme. Ved, värmepump luft ev. sol. Kostnaden styr. Värmepump luftvatten. Luft vatten v-p Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 18

19 Val av uppvärmningsalternativ 4. Om vi leker med tanken att fastigheten idag helt saknade uppvärmning och du förutsättningslöst skulle välja nytt uppvärmningsalternativ, vad skulle du då välja? Jämförelse av svarsfördelning mellan kategorier Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 19

20 Produktion av miljövänlig fjärrvärme 5. Hur viktigt tycker du att det är att fjärrvärmen i kommunen produceras på ett miljövänligt sätt, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Positiv andel: 75% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 20

21 Produktion av miljövänlig fjärrvärme 5. Hur viktigt tycker du att det är att fjärrvärmen i kommunen produceras på ett miljövänligt sätt, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Prioriteringsfaktor: Ju högre index, desto mer angeläget att arbeta vidare med. Maximalt värde är 10, Villa 2. Flerbostadshus 3. Övriga: industri, handel etc 2 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 21

22 Påverkan på fastighetens värde 6. Tror du att er fastighets värde påverkas av att ni har fjärrvärme som uppvärmningsalternativ? Jämförelse av svarsfördelning mellan kategorier Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 22

23 Kommentarer till frågeområdet: Produkten fjärrvärme 1(2) Kategori: Villa 6:an är beroende av vilken annan uppvärmning som funnits. Fråga 3: Vet var gränsen går men leverantören har även mycket att säga till om på "mitt" område. Otydlig gräns! Fråga 4: Vad som komplement. Fråga 5: Självklart är det bra om värmen produceras miljövänligt med det blir en prisfråga. Det börjar bli väl dyrt. Fjärrvärme är bekvämt, men tycker att priserna börjar gå upp. Svårt att bedöma i fråga 5 då man inte har kunskap om produktionen. Ful rör dragning på yttervägg! Det bästa som hänt inom bostadsuppvärmning. Efter en natt utan använda varmvatten måste man spola cirka liter vatten innan varmvatten kommer. Under dagtid då man oftare använder varmvatten måste man spola cirka 5-10 liter. Vet inte så mycket om produkten fjärrvärme. Som boende i villa så är det problemfritt och renligt med fjärrvärme, ångrar inte att jag anslöt mig. Under punkt 2, vi har golvvärme i hela boplanet. Det är för hög fast kostnad, så det lönar sig inte att snåla på värmen. 2, Får spola för mycket kall vatten innan det blir varmt vid tappstället, gäller sommartid. Sommartid får vi vänta lång tid innan varmvattnet kommer, vilket ger en ökning av vattenförbrukningen. Svårt att få jämn värme i källare och övervåning. Vore bra med information kring frågor liknande den under punkt 3! Finns säkert på nätet men alla har inte tillgång till det - kanske ni kan införa en "informations rad" på varje faktura och ta upp olika frågor/svar där? Miljöbetyget blir lågt pga all lastbilskörning genom centrala Söderhamn. Pannan borde ha byggts på lång tå. Har ej valt fjärrvärme själv. (köpt hus med befintlig anläggning.) Har ingen uppfattning hur miljövänligt ni producerar fjärrvärmen. Nackdelen är att man får spola längre för att få varmvatten annars är vi helt nöjda och det har fungerat problemfritt. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 23

24 Kommentarer till frågeområdet: Produkten fjärrvärme 2(2) 5. Miljövänligt anser jag viktigt så länge det Ej fördyrar värmeproduktion för slutanvändaren (mig)! Svaren på fråga 4 skulle vara "kombi" "värmepump berg/jord + solenergi". Det tar för lång tid att vänta på varmvattnet när barnen ska tvätta händerna. När man byggde det nya värmeverket så undrar jag varför man inte projekterade pannan så vi slapp sälja brännbart mtr "sopor" till Bollnäs?! Kategori: Övriga: industri, handel etc Efter bytet till bergvärme (från fjärrvärme) har värdet ökat betydligt. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 24

25 Frågeområde: Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme Frågor 7-12 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 25

26 Frågeområde: Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Andel som svarat på frågan (X/272) Medelvärde för frågeområde 251 svar (92%) svar (35%) 204 svar (75%) 197 svar (72%) 147 svar (54%) 264 svar (97%) Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 26

27 Fakturans utformning 7. Vilket omdöme vill du ge utformningen av de fakturor ni får avseende fjärrvärme? Positiv andel: 65% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 27

28 Hemsida som informationskanal 8. Vilket omdöme ger du vår hemsida som informationskanal gällande frågor om fjärrvärme? Positiv andel: 46% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 28

29 Information om fjärrvärme 9. Vilket omdöme ger du den information ni får från oss avseende fjärrvärme? Positiv andel: 52% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 29

30 Tillgänglighet 10. Vilket omdöme ger du avseende hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av information gällande fjärrvärme? Positiv andel: 79% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 30

31 Bemötande kundtjänst 11. Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör fjärrvärme, hur blev du då bemött? Avser kontakt under det senaste året. Positiv andel: 86% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 31

32 Goda råd om fjärrvärme 12. Hur viktigt är det att vi ger dig goda råd om sådant som rör fjärrvärme, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Här avser vi exempelvis råd om energibesparande åtgärder etc. Positiv andel: 46% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 32

33 Goda råd om fjärrvärme 12. Hur viktigt är det att vi ger dig goda råd om sådant som rör fjärrvärme, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Här avser vi exempelvis råd om energibesparande åtgärder etc. Prioriteringsfaktor: Ju högre index, desto mer angeläget att arbeta vidare med. Maximalt värde är 10, Villa 2. Flerbostadshus 3. Övriga: industri, handel etc 3 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 33

34 Kommentarer till frågeområdet: Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme 1(2) Kategori: Villa 9:an den information man får verkar enbart gälla prishöjningar. Fungerar bra. Har ej ännu varit i situationen att behöva kontakta er. Fjärrvärmen anslöts Augusti 2008 och jag har inte behövt kontakta någon på Söderhamn Energi i något avseende och kan därför ej lämna några kommentarer. Har ej behövt kontakta ännu. Ström, el kostnaden rusade i höjden på grund av byte av taxa. Saknar den uteblivna almanackan för 2009? Fungerar bra. Det borde vara ett bättre kostnadsalternativ med fjärrvärme/andra energi källor! = Lägre pris. Fråga 12: Har ännu ej haft anledning att söka goda råd. Fråga 9, se nästa sida. Att företaget icke övertas av dom "stora drakarna"!! Något dålig information om den levererade reglerutrustningen. Har ej tillgång till dator. Har ej varit i kontakt med personal eller hemsida. Allt fungerar. Svårt att förstå åtgång - faktura. Har ej fuskat så mycket. Har ej bott i huset så länge att vi haft några problem eller varit i behov av information. Goda råd förekommer ej. Frågade den som bytte mätare hur den funkade men det visste han inget om. Det finns ju mera information nya? Bra leverantör. Jag skulle gärna se att ni hade ett serviceavtal att erbjuda gentemot era kunder. Service av anläggningen. Fakturans utformning borde vara med varje månads förbrukning Januari... Februari... Mars... April... Mwh. Att alt. värmekällor förbjuds i kontrakten hos er tycker jag är märkligt? 7. Jag önskar en möjlighet att avläsa diagram via inloggning på hemsida. Diagrammet skall då visa min förbrukning av mig inställda intervall tillgång till högsta upplösning (jag vet ej hur ofta min förbrukning loggas). Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 34

35 Kommentarer till frågeområdet: Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme 2(2) Att ordna studiebesök till fjärrvärme anläggningen för de som ansluter "nya kunder" med lite information. Hur går till? Hur funkar? etc. Det är extra viktigt med snöröjningen där värme går. Det blir väldigt sörjigt fort! Kategori: Flerbostadshus Ingen åsikt har endast varit användare i 2 månader. Går alltid att göra bättre, har inte haft någon kontakt sista året samt haft annan kontakt person. Stor eloge till Sven-Gunnar Rönnqvist på mätarfjärravläsning för god service och kundvård!!! Kategori: Övriga: industri, handel etc Vi fick en godtycklig fakturering, högre än uppmätt och mycket högre än året innan. Detta skedde utan dialog, vi levde i tron att fakturering skedde efter uppmätt förbrukning. Får vi någon information? Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 35

36 Frågeområde: Övergripande omdöme Frågor Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 36

37 Frågeområde: Övergripande omdöme Medelvärden för betygsfrågor samt svarsfördelning Andel som svarat på frågan (X/272) Medelvärde för frågeområde Positiv andel: 88% 268 svar (99%) svar (98%) Positiv andel: 77% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 37

38 Frågeområde: Övrigt Frågor Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 38

39 Göra bättre 1(3) 15. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? Ej vald kategori Vi vill gärna att ni besöker oss då och då en gång om året och kollar våran anläggning. Kategori: Villa Bättre fakturor, mer lättlästa (även om det blivit bättre). Mer information om fakturan. Vi saknar de fina kalendrarna. Placeringen av skåpet för reglerutrustningen blev helt fel då den helt spolierar möjligheten att ansluta en kamin till före detta vedpannans rökgång. Blev aldrig tillfrågad. Lägre pris. Ta hand om servicen på fjärrvärme installationen inne i huset. Betala fakturan! Bättre information om inställningar. Sänk priset. Bör ligga klart under andra uppvärmningsalternativ. Kontroll samt erbjuda service och underhåll av fjärrvärmeanläggningen. Avläsnings kort digitalt? Eventuellt en förklaring vad dom olika avgifterna står för. Men det kanske man får på hemsidan. Har ej kollat där. För tillfället kan jag inte komma på något. Jag har bara varit ansluten cirka 2 år. Nej. Sänka priset! Inget jag kan komma på. Varmvatten snabbare i kran. Tydligare, mer lättförståelig faktura. Skulle gärna, som ni gjorde tidigare, beräknad årskostnad. Ingenting. Jag skulle inte sakna avläsningen av fjärrvärmemätaren. Leverera skåpens kopplingar åtdragna med verktyg. Ja, det känns fel vad gäller uppvärmningen i huset då man även tidig höst kan ha det rått inomhus och vill ha grundvärme men då är värmen avstängd från er. Sen är det för dyrt vintertid, man ska inte behöva frysa inne för att hålla nere kostnaderna. Sänka kostnaderna. Gärna ett hembesök då och då för att få hjälp med koll att "apparaturen" är rätt inställd/intrimmad. Sänka priset. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 39

40 Göra bättre 2(3) 15. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? Information när ni får nya kunder. Behövs demonstration av "aggregatet" i källaren. Alla är inte tekniker och förstår hur det fungerar. Jag förutsätter att ni som leverantör levererar fjärrvärme till mig, till lägsta pris. Så konkurrensen står sig mot/till andra värmeslag. "Avläsning månadsvis", nu läser jag av själv. 1, Behåll de låga priserna på fjärrvärme respektive elen. 2, Hjälp med att få ner energiförbrukning på ett bra och billigt sätt. Mindre energi = billigare. Bli billigare!! Se till att jag kan läsa av min förbrukning via internet. För att kunna energi optimera Samla alla husägare på områden ni tänker koppla in och förklara för och nackdelar med fjärrvärme mot andra uppvärmningsförslag. Ni skulle nog få dubbelt så många anslutna på varje område. Inte höja priset. Sänk priset för mig. Beräknad årskostnad på fakturan. Bättre uppföljning efter installation (efter en tid)!!! Skicka med ett portofritt kort för kontakt!! Nej. Billigare? Inte höja priset skulle uppskattas. Information om skötsel samt tips på hur man kan "effektivisera" värmen i huset. (isolera med mera.) Nej Skicka gärna information om villkor med mera. Sänka priset! Som boende i en bostadsrätts förening (i vårt fall HSB Brf. Knekten) skulle det vara värdefullt med en gemensam informations träff med råd om inställningar av reglerutrustningen och liknande. E-faktura. Sänka priset! Under mina två år som kund har allt fungerat väl så i nuläget är jag nöjd. Billigare fjärrvärme. Vet inte eftersom vi ej haft problem och ej behövt kontakta er. Erbjuda oss kunder serviceavtal på våra anläggningar. Förbättra infobroschyren till mätaren så det går lätt att förstå hur man gör för att sänka/höja värmen. Lägre pris. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 40

41 Göra bättre 3(3) 15. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? Kostnadsfri genomgång av våra inställningar så vi vet att vi har bästa möjliga i fråga om ekonomi, värme och miljön. Transportera "bränslet" över tvärleden. Nej inte för tillfället, återkommer om något dyker upp. Att man slipper skriva va mätaren varje månad. (fjärravläsning). Häva förbud för alt. värmekällor. Nej. Allt fungerar mycket bra. Nej. Sänka priset :-) Se kommentarer på punk 7. Ev. uppföljning efter ett tag efter installation av fjärrvärmen. Lägre pris. Sänka priset. Använda lokala leverantören. Det var en trevlig invigning. Fler öppet hus för att "öppna Söderhamn". Uppenbart mer info. Kategori: Flerbostadshus Råd för intrimning av anläggning. Ge oss energi sparande tips, hjälp om det åtgår mer energi än det borde - Varning. Sänka priset. Förbjuda tunga bränsletransporter och tomma returer via Kungsgatan. Sänk priset. Vill kunna förhandla priset. Pga att Paq är en av dom största kunderna i Söderhamn så tycker jag att vi skulle kunna förhandla om priset. Priset skulle kunna vara 10-15% lägre för att konkurrera bättre mot pellets. Kategori: Övriga: industri, handel etc Nej! Medverka till analys av funktion och förslag till åtgärder. Jämförande analyser. Ärligare mot kunden, t.ex. prata med kunden innan ni höftar till en förbrukning. Att införskaffa hyr/köp avtal på värmepumpen och att det läggs upp en avbetalningsplan som ligger till grund för priset på pumpen och desto mer du använder den desto billigare blir den. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 41

42 Kontakt 16. Vill du att någon från Söderhamn Energi kontaktar dig och i så fall beträffande vad? Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 42

43 Frågeområde: Miljö och kvalitet Frågor Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 43

44 Reko certifierat fjärrvärmeföretag 17. Känner du till om vi är ett Reko certifierat fjärrvärmeföretag? Jämförelse av svarsfördelning mellan kategorier Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 44

45 Uppvärmningens klimatpåverkan 18. Hur viktigt är det för dig att ditt val av uppvärmningsalternativ har låg klimatpåverkan? Här syftar vi i första hand på val av energikällor som i största möjliga mån begränsar användningen av fossila bränslen. Positiv andel: 89% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 45

46 Kommentarer till frågeområdet: Miljö och kvalitet Kategori: Villa Prisfråga. Miljön påverkas väl av vad Ni eldar pannorna med för bränsle. Allt fungerar. Ingen kontakt från min sida. Lite orolig för kostnadsutveckling. För mig är det viktigaste: Kostnad och bekvämlighet. Fjärrvärmen är billigare än el och olja, och jag slipper ha en krånglande strejkande panna i källaren. 18. Återigen, jag anser miljön mycket viktig men har ej ekonomi att betala dyrare för miljövänligt. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 46

47 Jämförelse mellan kommuner Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 47

48 Betyg - jämförelse mellan kommuner Betyg (Medelvärde för frågan) Fjärrvärme 2009 Bollnäs Borlänge Enköping Falun Rättvik Sala-Heby Söderhamn Min Max Medel 1. Jämförelse kostnad 7,3 7,5 6,8 6,9 6,6 7,2 6,8 6,6 7,5 7,0 2. Fjärrvärmens värmekomfort 7,7 7,5 7,5 7,8 7,5 7,5 7,7 7,5 7,8 7,6 5. Produktion av miljövänlig fjärrvärme 7,4 8,1 7,2 7,5 7,4 7,8 7,5 7,2 8,1 7,6 7. Fakturans utformning 7,0 6,0 6,6 6,6 6,9 6,6 6,8 6,0 7,0 6,6 8. Hemsida som informationskanal 6,6 6,8 6,2 6,5 6,7 6,3 6,2 6,2 6,8 6,5 9. Information om fjärrvärme 6,2 6,4 5,9 6,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,9 6,2 10. Tillgänglighet 7,4 7,6 7,3 7,4 7,6 7,6 7,5 7,3 7,6 7,5 11. Bemötande kundtjänst 8,2 8,3 8,0 8,1 8,4 8,5 8,2 8,0 8,5 8,2 12. Goda råd om fjärrvärme 5,9 6,3 5,5 6,0 5,8 6,3 6,0 5,5 6,3 6,0 13. Sammanfattande omdöme om fjärrvärme 14. Sammanfattande omdöme om resp bolag/kommun som leverantör 8,2 8,0 7,6 7,9 7,7 7,9 7,9 7,6 8,2 7,9 7,4 7,7 6,9 7,2 7,1 7,4 7,4 6,9 7,7 7,3 18. Uppvärmningens klimatpåverkan 7,9 8,3 8,0 8,3 8,1 8,4 8,0 7,9 8,4 8,1 Samtliga 7,3 7,4 7,0 7,3 7,2 7,4 7,2 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 48

49 Positiv andel - jämförelse mellan kommuner Betygsfrågor - svarsalternativ 4 och 5 Positiv andel (%) Fjärrvärme 2009 Bollnäs Borlänge Enköping Falun Rättvik Sala-Heby Söderhamn Min Max Medel 1. Jämförelse kostnad ,0 81,0 75,0 2. Fjärrvärmens värmekomfort ,0 84,0 80,9 5. Produktion av miljövänlig fjärrvärme ,0 88,0 76,9 7. Fakturans utformning ,0 70,0 64,3 8. Hemsida som informationskanal ,0 67,0 55,3 9. Information om fjärrvärme ,0 70,0 55,1 10. Tillgänglighet ,0 82,0 78,6 11. Bemötande kundtjänst ,0 93,0 86,0 12. Goda råd om fjärrvärme ,0 60,0 45,0 13. Sammanfattande omdöme om fjärrvärme 14. Sammanfattande omdöme om resp bolag/kommun som leverantör ,0 93,0 87, ,0 82,0 74,6 18. Uppvärmningens klimatpåverkan ,0 92,0 89,1 Samtliga Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 49

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB Vatten och Avlopp 2009 Presentation av enkätresultat Moravatten AB Rapportens innehåll Sid 3 Mätskalor i enkät och system Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-7 Samtliga frågor Sid 8-14 Kvalitetsfrågor

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Vatten och avlopp 2014

Vatten och avlopp 2014 Vatten och avlopp 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Vatten Sid 16-22 Avlopp Sid 23-29 Kunskap, attityd

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013 Fjärrvärmedagarna Borlänge 17 april 2013 EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. Lagen gäller från 1 januari 2015 Mätning månadsvis Rapportering

Läs mer

Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB

Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 3 Vår verksamhet i korthet 4 Vår ekonomi 4 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation 4 Vårt miljöarbete

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Installationsläget Besparing Enskilda fastigheters förbrukning Medelförbrukning värme och varmvatten Inloggning för enskilda fastigheter Anledningar

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval.

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Istället för att varje hus skaffar en egen värmekälla, samlas vi kring en gemensam

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Positiv attityd till pellets.

Positiv attityd till pellets. Undersökningen. Målgrupp: 25-75 år, boende i fristående hus Rekrytering via e-post, genom CINTs panel 2 screeningfrågor: Boende i fristående hus? Är med vid beslut om energiform? Fältarbete 22 29 juni

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl. 15.00-17.00 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (s) Jan Bohlin (s) Åsa Johansson (s) Stellan Andersson (c) Leif Andersson (v) ÖVRIGA NÄRVARANDE

Läs mer

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Genomförd 2007-10-07 Utformad av Per Bengtson, Energirådgivningen Metod... 1 Genomförande... 1 Resultat... 1 Slutsatser... 4 Bilaga: Snabbenkät bland besökare

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen! Mittuniversitetet - Sigma 2012-12-06

Informationsmöte. Välkommen! Mittuniversitetet - Sigma 2012-12-06 Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2012-12-06 Dagordning HEMAB allmänt Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Era frågor Resultat från kundundersökning Fika Utmaningar i Arktis & arbetslivet

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster.

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Vatten Vatten och avlopp - ett kretslopp Vatten är en av livets absolut viktigaste nödvändigheter.

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Per Bengtson, Grön idé AB, juni 2005 A1. Bakgrund...1 A2. Metod...1 A3. Resultat...3 A4. Slutsatser...7

Läs mer

R eko fjämärme. Vår verksamhet 2013. Landskrona Energi AB. Reko fjärrvärme

R eko fjämärme. Vår verksamhet 2013. Landskrona Energi AB. Reko fjärrvärme R eko fjämärme Vår verksamhet 2013 Landskrona Energi AB Reko fjärrvärme Reho fjämärme Var verksamhet 2013 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning - Låt oss berätta om vår verksamhet.........3 Vår verksamhet

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013.

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013. STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 213. 2-2 2 info@dvaab.se www.dalavattenavfall.se Vi förbättrar din dag. Resultatet av kundenkäten Vad tycker hushållen

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Delaktighet och inflytande 100 95 100 93 90. Skolmiljö 85 85 78 74 70. Kunskap och lärande 100 97 91 90 87. Bemötande 100 100 100 96 95

Delaktighet och inflytande 100 95 100 93 90. Skolmiljö 85 85 78 74 70. Kunskap och lärande 100 97 91 90 87. Bemötande 100 100 100 96 95 Regiongemensam elevenkät 215 - föräldrar per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK5 totalt 215 GR ÅK5 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 1 1 96 94 Delaktighet och inflytande 1 95 1 93 9 Skolmiljö

Läs mer

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter 1 (5) Handläggare Datum HDA 2013-10-18 Taxor och avgifter En stor del av bostadsföretagens driftkostnader är taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall och vatten och avlopp. I Nils Holgersson undersökningen

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Med ENERGYWELL Fläkt 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Värme pump Fjärrvärme / Olje- / Elpanna Ackumulatortank

Läs mer

Avfallshantering 2011

Avfallshantering 2011 Avfallshantering 2011 Presentation av enkätresultat Karlstads Energi 2011-10-28 Rapportens innehåll Sid 3 Hur kundens svar värderas i enkäten Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-17 Kvalitetsfrågor Sid

Läs mer

Hemlaboration i Värmelära

Hemlaboration i Värmelära Hemlaboration i Värmelära 1 2 HUSUPPVÄRMNING Ett hus har följande (invändiga) mått: Längd: 13,0 (m) Bredd: 10,0 (m) Höjd: 2,5 (m) Total fönsterarea: 12 m 2 (2-glasfönster) 2 stycken dörrar: (1,00 x 2,00)

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Eda Energ i AB. Åmotfors

Eda Energ i AB. Åmotfors Eda Energ i AB Åmotfors 2 Vi bor i ett kallt land och vi behöver en tillförlitlig värmekälla som är både trygg och miljöanpassad. Att välja fjärrvärme är att välja ett enkelt, tryggt och bekvämt uppvärmningsalternativ

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

El och Energienheten

El och Energienheten El och Energienheten Åland har egen el- och energi lag vilket medför: Myndighetsfrågor inom el lagstiftning - Utfärdar tillstånd, utför kontroller av elinstallationer - Följa med Eu s program inom energiområdet,

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n=13; Svarsfrekvens=1 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 2 totalt 2 Göteborg ÅK5 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 91 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme KP SSAB BLUND Fjärrvärme Fossilfritt* *Vår strävan är att bli fossilfria. Under 2010 var den fossila andelen bränsle till fjärrvärmeproduktionen endast 1,1 %. (Källa: 365 fördelar med Borlänge) Varmt och

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Validitetskontroll energideklaration 2014

Validitetskontroll energideklaration 2014 Validitetskontroll energideklaration 2014 2 Validitetskontroll energideklaration 2014 Titel: Validitetskontroll energideklaration 2014 Utgivare:, juli 2015 Dnr: 1554-2015 Process: 3.4.1 Validitetskontroll

Läs mer

CAMP 2050. Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014

CAMP 2050. Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014 CAMP 2050 Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014 Detta vill jag berätta om Ekodesign och energimärkning uppvärmning Certifierad installatör Resumé av några tester

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Aspviksvägen 27, 975 95 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 626431

ENERGIDEKLARATION. Aspviksvägen 27, 975 95 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 626431 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Aspviksvägen 27, 975 95 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 626431 Energiprestanda: 92 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Helsingborg och Ängelholm Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

Energi & Villaforum 2013. Välkomna!

Energi & Villaforum 2013. Välkomna! Energi & Villaforum 2013 Välkomna! Program 08.00 Frukost 08.30 Välkomna! 08.45 Fjärrvärme Karl-Henrik Rognefjord 09.15 MEX (Helsingborgs Mark & Exploatering) Johan Cedergren Tomtsläpp 2013 och vad händer

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

FJÄRRVÄRME SOM UPPVÄRMNINGSSYSTEM; -VAD TYCKER KUNDEN?

FJÄRRVÄRME SOM UPPVÄRMNINGSSYSTEM; -VAD TYCKER KUNDEN? FVF 1998:3 FJÄRRVÄRME SOM UPPVÄRMNINGSSYSTEM; -VAD TYCKER KUNDEN? Maj 1998 FJÄRRVÄRME FJÄRRVÄRME SOM UPPVÄRMNINGSSYSTEM; -VAD TYCKER KUNDEN? ISSN 1401-9264 1 998 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service

Läs mer

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 Västra Göteborg ÅK5 totalt 21 Göteborg ÅK5 totalt 21 Trivsel och trygghet 95

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer