Fjärrvärme Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrvärme 2009. Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi"

Transkript

1 Fjärrvärme 2009 Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi

2 Rapportens innehåll Sid 3-4 Mätskalor i enkät och system Sid 5-8 Urval och svarsfrekvens Sid 9-11 Samtliga frågor Sid Produkten fjärrvärme Sid Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme Sid Övergripande omdöme Sid Övrigt Sid Miljö och kvalitet Sid Jämförelse mellan kommuner Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 2

3 Mätskalor i enkät och system När enkätsvaren matas in i analysverktyget redovisas alltid medelvärden för betygsskalor på en skala där 0 är lägsta värde och 10 är högsta värde. Detta görs för att underlätta jämförelse av medelvärden mellan olika frågor, oberoende av vilken mätskala man valt att använda i enkätformuläret. Nedan visas sambandet mellan en 5-gradig betygsskala och redovisning på skalan gradig insamlingsskala i enkäten Redovisningsskala i systemet 10 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 3

4 Mätskalor i enkät och system I frågor med förbättringsindex (PI) har kunderna fått värdera frågan från två perspektiv, betyg och hur viktig de tycker att frågan är: - Betyg Mått på hur bra kunderna tycker att Söderhamn Energi är på ett visst område. Maximalt värde är 10,0 - Vikt Mått på hur viktigt kunderna anser att det är att Söderhamn Energi är bra på ett visst område. Maximalt värde är 10,0 - Index, förbättringsfaktorer Svarar på frågan: Vilka frågor skall vi prioritera i vårt arbete med att nå upp till kundernas förväntningar? Ju högre index, desto mer angeläget att arbeta vidare med. Maximalt värde är 10,0 Positiv andel: Positiv andel är summan av svarsalternativ 4 och 5 i betygsfrågor med 5-gradig svarsskala. Procentsatsen som positiva andelen visar kan avvika från summan av staplarna 4 och 5 i diagrammen. Detta beror på att svarsalternativens procentsatser i diagrammen har avrundats till hela procent. Fritextkommentarer: Kundernas kommentarer är inregistrerade så som de är skrivna i enkäterna. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 4

5 Urval och svarsfrekvens Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 5

6 Urval och distribution Enkäten distribuerades postalt i januari 2009 till fjärrvärmekunder i kommunen. Efter svarstidens slut fick de som inte svarat en påminnelse. För Söderhamn Energi gjordes ett s k stratifierat slumpmässigt urval* enligt nedanstående tabell. Population Urval Stratum Anslutna kunder % Enkätutskick % Privatkunder ,4% ,0% Företagskunder ,6% ,0% Summa ,0% ,0% * Stratifierat slumpmässigt urval innebär att populationen delas upp i undergrupper som kallas för stratum, och sedan görs ett urval från varje stratum. Ett stratifierat urval ger en försäkran om att alla stratum blir representerade i urvalet. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 6

7 Svarsfrekvens Antal utskickade enkäter: 400 Antal svar totalt: 272 Svarsfrekvens totalt: 68,0% Svarsfrekvens per kategori: Privatkunder Utskickade: 300 st Svar: 225 st Svarsfrekvens: 75% Företagskunder Utskickade: 100 st Svar: 40 st Svarsfrekvens: 40% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 7

8 Antal svar per kategori När anslöts fastigheten till Antal fjärrvärme? talet eller tidigare talet Antal Typ av fastighet? 211 Villa 30 Flerbostadshus 27 Övriga: Industri, handel etc Antal Kundkategori? 225 Privatperson 39 Privat företag Offentlig: landsting, kommun, 1 kommunalt bolag Antal Skriven i kommunen? 259 Ja, jag är skriven i kommunen 8 Nej, jag är inte skriven i kommunen Antal Ort/Stadsdel? 188 Söderhamn 46 Vågbro 8 Söderdala 8 Stugsund 16 Ljusne Antal Din ålder? 6 30 år eller yngre år år år eller äldre Kommentar: Om summan av antalet personer inom en variabel (exempelvis skriven i kommunen ) inte motsvarar det antal personer som har svarat på enkäten totalt, beror detta på att vissa har hoppat över att markera något svarsalternativ under den variabeln. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 8

9 Samtliga frågor Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 9

10 Samtliga frågor 1(2) B = Betyg, PI = Förbättringsindex, AE = Alternativ enval, F = Fritext Produkten fjärrvärme B 1. Jämförelse kostnad. Hur bedömer du din kostnad för fjärrvärme jämfört med andra tänkbara uppvärmningsalternativ? B 2. Fjärrvärmens värmekomfort. Hur skulle du beskriva den värmekomfort som fjärrvärmen ger dem som vistas i er fastighet? Här syftar vi exempelvis på möjlighet att hålla tillräckligt hög inomhustemperatur vintertid, att man inte får vänta för länge på att vattnet skall bli varmt i kranen etc. AE 3. Gränsen för vårt åtagande. Har du en tydlig bild av var gränsen går för vårt åtagande gentemot dig som fjärrvärmekund? Här syftar vi bl a på om du känner till om vi bara har ansvar för att leverera varmt vatten fram till er yttervägg eller om vi även har ansvar för det som händer inne i er fastighet. AE 4. Val av uppvärmningsalternativ. Om vi leker med tanken att fastigheten idag helt saknade uppvärmning och du förutsättningslöst skulle välja nytt uppvärmningsalternativ, vad skulle du då välja? PI 5. Produktion av miljövänlig fjärrvärme. Hur viktigt tycker du att det är att fjärrvärmen i kommunen produceras på ett miljövänligt sätt, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? AE 6. Påverkan på fastighetens värde. Tror du att er fastighets värde påverkas av att ni har fjärrvärme som uppvärmningsalternativ? Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme B 7. Fakturans utformning. Vilket omdöme vill du ge utformningen av de fakturor ni får avseende fjärrvärme? B 8. Hemsida som informationskanal. Vilket omdöme ger du vår hemsida som informationskanal gällande frågor om fjärrvärme? (www.soderhamnenergi.se) B 9. Information om fjärrvärme. Vilket omdöme ger du den information ni får från oss avseende fjärrvärme? B 10. Tillgänglighet. Vilket omdöme ger du avseende hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av information gällande fjärrvärme? B 11. Bemötande kundtjänst. Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör fjärrvärme, hur blev du då bemött? Avser kontakt under det senaste året. PI 12. Goda råd om fjärrvärme. Hur viktigt är det att vi ger dig goda råd om sådant som rör fjärrvärme, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Här avser vi exempelvis råd om energibesparande åtgärder etc. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 10

11 Samtliga frågor 2(2) B = Betyg, PI = Förbättringsindex, AE = Alternativ enval, F = Fritext Övergripande omdöme B 13. Sammanfattande omdöme om fjärrvärme. Vilket sammanfattande omdöme om fjärrvärme, jämfört med andra uppvärmningsalternativ, ger du om du väger samman det vi berört ovan, d v s kostnad, komfort, miljöpåverkan etc? B 14. Sammanfattande omdöme om Söderhamn Energi som leverantör. Vilket sammanfattande omdöme om Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme ger du om du väger samman det vi berört ovan, d v s kundtjänst, information, rådgivning etc? Miljö och kvalitet AE 17. Reko certifierat fjärrvärmeföretag. Känner du till om vi är ett Reko certifierat fjärrvärmeföretag? (Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme lanserade 2005 ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer, kallat Reko fjärrvärme. Reko fjärrvärme syftar till att stärka och trygga kundernas ställning och att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.) B 18. Uppvärmningens klimatpåverkan. Hur viktigt är det för dig att ditt val av uppvärmningsalternativ har låg klimatpåverkan? Här syftar vi i första hand på val av energikällor som i största möjliga mån begränsar användningen av fossila bränslen. Övrigt F 15. Göra bättre. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? AE 16. Kontakt. Vill du att någon från Söderhamn Energi kontaktar dig och i så fall beträffande vad? Vill du bli kontaktad ber vi dig att, under frågan, notera ditt namn, telefon, när vi kan nå dig samt varför du vill bli kontaktad. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 11

12 Frågeområde: Produkten fjärrvärme Frågor 1-6 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 12

13 Frågeområde: Produkten fjärrvärme Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Andel som svarat på frågan (X/272) Medelvärde för frågeområde 246 svar (90%) svar (96%) 272 svar (100%) Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 13

14 Jämförelse kostnad 1. Hur bedömer du din kostnad för fjärrvärme jämfört med andra tänkbara uppvärmningsalternativ? Positiv andel: 72% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 14

15 Fjärrvärmens värmekomfort 2. Hur skulle du beskriva den värmekomfort som fjärrvärmen ger dem som vistas i er fastighet? Positiv andel: 82% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 15

16 Gränsen för vårt åtagande 3. Har du en tydlig bild av var gränsen går för vårt åtagande gentemot dig som fjärrvärmekund? Här syftar vi bl a på om du känner till om vi bara har ansvar för att leverera varmt vatten fram till er yttervägg eller om vi även har ansvar för det som händer inne i er fastighet Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 16

17 Gränsen för vårt åtagande 3. Har du en tydlig bild av var gränsen går för vårt åtagande gentemot dig som fjärrvärmekund? Här syftar vi bl a på om du känner till om vi bara har ansvar för att leverera varmt vatten fram till er yttervägg eller om vi även har ansvar för det som händer inne i er fastighet. Jämförelse av svarsfördelning mellan kategorier När anslöts fastigheten till fjärrvärme: Typ av fastighet: Kundkategori: Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 17

18 Val av uppvärmningsalternativ 4. Om vi leker med tanken att fastigheten idag helt saknade uppvärmning och du förutsättningslöst skulle välja nytt uppvärmningsalternativ, vad skulle du då välja? Kommentarer till svarsalternativ 1: Solvärme. Ved, värmepump luft ev. sol. Kostnaden styr. Värmepump luftvatten. Luft vatten v-p Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 18

19 Val av uppvärmningsalternativ 4. Om vi leker med tanken att fastigheten idag helt saknade uppvärmning och du förutsättningslöst skulle välja nytt uppvärmningsalternativ, vad skulle du då välja? Jämförelse av svarsfördelning mellan kategorier Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 19

20 Produktion av miljövänlig fjärrvärme 5. Hur viktigt tycker du att det är att fjärrvärmen i kommunen produceras på ett miljövänligt sätt, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Positiv andel: 75% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 20

21 Produktion av miljövänlig fjärrvärme 5. Hur viktigt tycker du att det är att fjärrvärmen i kommunen produceras på ett miljövänligt sätt, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Prioriteringsfaktor: Ju högre index, desto mer angeläget att arbeta vidare med. Maximalt värde är 10, Villa 2. Flerbostadshus 3. Övriga: industri, handel etc 2 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 21

22 Påverkan på fastighetens värde 6. Tror du att er fastighets värde påverkas av att ni har fjärrvärme som uppvärmningsalternativ? Jämförelse av svarsfördelning mellan kategorier Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 22

23 Kommentarer till frågeområdet: Produkten fjärrvärme 1(2) Kategori: Villa 6:an är beroende av vilken annan uppvärmning som funnits. Fråga 3: Vet var gränsen går men leverantören har även mycket att säga till om på "mitt" område. Otydlig gräns! Fråga 4: Vad som komplement. Fråga 5: Självklart är det bra om värmen produceras miljövänligt med det blir en prisfråga. Det börjar bli väl dyrt. Fjärrvärme är bekvämt, men tycker att priserna börjar gå upp. Svårt att bedöma i fråga 5 då man inte har kunskap om produktionen. Ful rör dragning på yttervägg! Det bästa som hänt inom bostadsuppvärmning. Efter en natt utan använda varmvatten måste man spola cirka liter vatten innan varmvatten kommer. Under dagtid då man oftare använder varmvatten måste man spola cirka 5-10 liter. Vet inte så mycket om produkten fjärrvärme. Som boende i villa så är det problemfritt och renligt med fjärrvärme, ångrar inte att jag anslöt mig. Under punkt 2, vi har golvvärme i hela boplanet. Det är för hög fast kostnad, så det lönar sig inte att snåla på värmen. 2, Får spola för mycket kall vatten innan det blir varmt vid tappstället, gäller sommartid. Sommartid får vi vänta lång tid innan varmvattnet kommer, vilket ger en ökning av vattenförbrukningen. Svårt att få jämn värme i källare och övervåning. Vore bra med information kring frågor liknande den under punkt 3! Finns säkert på nätet men alla har inte tillgång till det - kanske ni kan införa en "informations rad" på varje faktura och ta upp olika frågor/svar där? Miljöbetyget blir lågt pga all lastbilskörning genom centrala Söderhamn. Pannan borde ha byggts på lång tå. Har ej valt fjärrvärme själv. (köpt hus med befintlig anläggning.) Har ingen uppfattning hur miljövänligt ni producerar fjärrvärmen. Nackdelen är att man får spola längre för att få varmvatten annars är vi helt nöjda och det har fungerat problemfritt. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 23

24 Kommentarer till frågeområdet: Produkten fjärrvärme 2(2) 5. Miljövänligt anser jag viktigt så länge det Ej fördyrar värmeproduktion för slutanvändaren (mig)! Svaren på fråga 4 skulle vara "kombi" "värmepump berg/jord + solenergi". Det tar för lång tid att vänta på varmvattnet när barnen ska tvätta händerna. När man byggde det nya värmeverket så undrar jag varför man inte projekterade pannan så vi slapp sälja brännbart mtr "sopor" till Bollnäs?! Kategori: Övriga: industri, handel etc Efter bytet till bergvärme (från fjärrvärme) har värdet ökat betydligt. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 24

25 Frågeområde: Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme Frågor 7-12 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 25

26 Frågeområde: Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Andel som svarat på frågan (X/272) Medelvärde för frågeområde 251 svar (92%) svar (35%) 204 svar (75%) 197 svar (72%) 147 svar (54%) 264 svar (97%) Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 26

27 Fakturans utformning 7. Vilket omdöme vill du ge utformningen av de fakturor ni får avseende fjärrvärme? Positiv andel: 65% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 27

28 Hemsida som informationskanal 8. Vilket omdöme ger du vår hemsida som informationskanal gällande frågor om fjärrvärme? Positiv andel: 46% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 28

29 Information om fjärrvärme 9. Vilket omdöme ger du den information ni får från oss avseende fjärrvärme? Positiv andel: 52% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 29

30 Tillgänglighet 10. Vilket omdöme ger du avseende hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av information gällande fjärrvärme? Positiv andel: 79% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 30

31 Bemötande kundtjänst 11. Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör fjärrvärme, hur blev du då bemött? Avser kontakt under det senaste året. Positiv andel: 86% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 31

32 Goda råd om fjärrvärme 12. Hur viktigt är det att vi ger dig goda råd om sådant som rör fjärrvärme, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Här avser vi exempelvis råd om energibesparande åtgärder etc. Positiv andel: 46% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 32

33 Goda råd om fjärrvärme 12. Hur viktigt är det att vi ger dig goda råd om sådant som rör fjärrvärme, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Här avser vi exempelvis råd om energibesparande åtgärder etc. Prioriteringsfaktor: Ju högre index, desto mer angeläget att arbeta vidare med. Maximalt värde är 10, Villa 2. Flerbostadshus 3. Övriga: industri, handel etc 3 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 33

34 Kommentarer till frågeområdet: Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme 1(2) Kategori: Villa 9:an den information man får verkar enbart gälla prishöjningar. Fungerar bra. Har ej ännu varit i situationen att behöva kontakta er. Fjärrvärmen anslöts Augusti 2008 och jag har inte behövt kontakta någon på Söderhamn Energi i något avseende och kan därför ej lämna några kommentarer. Har ej behövt kontakta ännu. Ström, el kostnaden rusade i höjden på grund av byte av taxa. Saknar den uteblivna almanackan för 2009? Fungerar bra. Det borde vara ett bättre kostnadsalternativ med fjärrvärme/andra energi källor! = Lägre pris. Fråga 12: Har ännu ej haft anledning att söka goda råd. Fråga 9, se nästa sida. Att företaget icke övertas av dom "stora drakarna"!! Något dålig information om den levererade reglerutrustningen. Har ej tillgång till dator. Har ej varit i kontakt med personal eller hemsida. Allt fungerar. Svårt att förstå åtgång - faktura. Har ej fuskat så mycket. Har ej bott i huset så länge att vi haft några problem eller varit i behov av information. Goda råd förekommer ej. Frågade den som bytte mätare hur den funkade men det visste han inget om. Det finns ju mera information nya? Bra leverantör. Jag skulle gärna se att ni hade ett serviceavtal att erbjuda gentemot era kunder. Service av anläggningen. Fakturans utformning borde vara med varje månads förbrukning Januari... Februari... Mars... April... Mwh. Att alt. värmekällor förbjuds i kontrakten hos er tycker jag är märkligt? 7. Jag önskar en möjlighet att avläsa diagram via inloggning på hemsida. Diagrammet skall då visa min förbrukning av mig inställda intervall tillgång till högsta upplösning (jag vet ej hur ofta min förbrukning loggas). Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 34

35 Kommentarer till frågeområdet: Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme 2(2) Att ordna studiebesök till fjärrvärme anläggningen för de som ansluter "nya kunder" med lite information. Hur går till? Hur funkar? etc. Det är extra viktigt med snöröjningen där värme går. Det blir väldigt sörjigt fort! Kategori: Flerbostadshus Ingen åsikt har endast varit användare i 2 månader. Går alltid att göra bättre, har inte haft någon kontakt sista året samt haft annan kontakt person. Stor eloge till Sven-Gunnar Rönnqvist på mätarfjärravläsning för god service och kundvård!!! Kategori: Övriga: industri, handel etc Vi fick en godtycklig fakturering, högre än uppmätt och mycket högre än året innan. Detta skedde utan dialog, vi levde i tron att fakturering skedde efter uppmätt förbrukning. Får vi någon information? Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 35

36 Frågeområde: Övergripande omdöme Frågor Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 36

37 Frågeområde: Övergripande omdöme Medelvärden för betygsfrågor samt svarsfördelning Andel som svarat på frågan (X/272) Medelvärde för frågeområde Positiv andel: 88% 268 svar (99%) svar (98%) Positiv andel: 77% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 37

38 Frågeområde: Övrigt Frågor Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 38

39 Göra bättre 1(3) 15. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? Ej vald kategori Vi vill gärna att ni besöker oss då och då en gång om året och kollar våran anläggning. Kategori: Villa Bättre fakturor, mer lättlästa (även om det blivit bättre). Mer information om fakturan. Vi saknar de fina kalendrarna. Placeringen av skåpet för reglerutrustningen blev helt fel då den helt spolierar möjligheten att ansluta en kamin till före detta vedpannans rökgång. Blev aldrig tillfrågad. Lägre pris. Ta hand om servicen på fjärrvärme installationen inne i huset. Betala fakturan! Bättre information om inställningar. Sänk priset. Bör ligga klart under andra uppvärmningsalternativ. Kontroll samt erbjuda service och underhåll av fjärrvärmeanläggningen. Avläsnings kort digitalt? Eventuellt en förklaring vad dom olika avgifterna står för. Men det kanske man får på hemsidan. Har ej kollat där. För tillfället kan jag inte komma på något. Jag har bara varit ansluten cirka 2 år. Nej. Sänka priset! Inget jag kan komma på. Varmvatten snabbare i kran. Tydligare, mer lättförståelig faktura. Skulle gärna, som ni gjorde tidigare, beräknad årskostnad. Ingenting. Jag skulle inte sakna avläsningen av fjärrvärmemätaren. Leverera skåpens kopplingar åtdragna med verktyg. Ja, det känns fel vad gäller uppvärmningen i huset då man även tidig höst kan ha det rått inomhus och vill ha grundvärme men då är värmen avstängd från er. Sen är det för dyrt vintertid, man ska inte behöva frysa inne för att hålla nere kostnaderna. Sänka kostnaderna. Gärna ett hembesök då och då för att få hjälp med koll att "apparaturen" är rätt inställd/intrimmad. Sänka priset. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 39

40 Göra bättre 2(3) 15. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? Information när ni får nya kunder. Behövs demonstration av "aggregatet" i källaren. Alla är inte tekniker och förstår hur det fungerar. Jag förutsätter att ni som leverantör levererar fjärrvärme till mig, till lägsta pris. Så konkurrensen står sig mot/till andra värmeslag. "Avläsning månadsvis", nu läser jag av själv. 1, Behåll de låga priserna på fjärrvärme respektive elen. 2, Hjälp med att få ner energiförbrukning på ett bra och billigt sätt. Mindre energi = billigare. Bli billigare!! Se till att jag kan läsa av min förbrukning via internet. För att kunna energi optimera Samla alla husägare på områden ni tänker koppla in och förklara för och nackdelar med fjärrvärme mot andra uppvärmningsförslag. Ni skulle nog få dubbelt så många anslutna på varje område. Inte höja priset. Sänk priset för mig. Beräknad årskostnad på fakturan. Bättre uppföljning efter installation (efter en tid)!!! Skicka med ett portofritt kort för kontakt!! Nej. Billigare? Inte höja priset skulle uppskattas. Information om skötsel samt tips på hur man kan "effektivisera" värmen i huset. (isolera med mera.) Nej Skicka gärna information om villkor med mera. Sänka priset! Som boende i en bostadsrätts förening (i vårt fall HSB Brf. Knekten) skulle det vara värdefullt med en gemensam informations träff med råd om inställningar av reglerutrustningen och liknande. E-faktura. Sänka priset! Under mina två år som kund har allt fungerat väl så i nuläget är jag nöjd. Billigare fjärrvärme. Vet inte eftersom vi ej haft problem och ej behövt kontakta er. Erbjuda oss kunder serviceavtal på våra anläggningar. Förbättra infobroschyren till mätaren så det går lätt att förstå hur man gör för att sänka/höja värmen. Lägre pris. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 40

41 Göra bättre 3(3) 15. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? Kostnadsfri genomgång av våra inställningar så vi vet att vi har bästa möjliga i fråga om ekonomi, värme och miljön. Transportera "bränslet" över tvärleden. Nej inte för tillfället, återkommer om något dyker upp. Att man slipper skriva va mätaren varje månad. (fjärravläsning). Häva förbud för alt. värmekällor. Nej. Allt fungerar mycket bra. Nej. Sänka priset :-) Se kommentarer på punk 7. Ev. uppföljning efter ett tag efter installation av fjärrvärmen. Lägre pris. Sänka priset. Använda lokala leverantören. Det var en trevlig invigning. Fler öppet hus för att "öppna Söderhamn". Uppenbart mer info. Kategori: Flerbostadshus Råd för intrimning av anläggning. Ge oss energi sparande tips, hjälp om det åtgår mer energi än det borde - Varning. Sänka priset. Förbjuda tunga bränsletransporter och tomma returer via Kungsgatan. Sänk priset. Vill kunna förhandla priset. Pga att Paq är en av dom största kunderna i Söderhamn så tycker jag att vi skulle kunna förhandla om priset. Priset skulle kunna vara 10-15% lägre för att konkurrera bättre mot pellets. Kategori: Övriga: industri, handel etc Nej! Medverka till analys av funktion och förslag till åtgärder. Jämförande analyser. Ärligare mot kunden, t.ex. prata med kunden innan ni höftar till en förbrukning. Att införskaffa hyr/köp avtal på värmepumpen och att det läggs upp en avbetalningsplan som ligger till grund för priset på pumpen och desto mer du använder den desto billigare blir den. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 41

42 Kontakt 16. Vill du att någon från Söderhamn Energi kontaktar dig och i så fall beträffande vad? Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 42

43 Frågeområde: Miljö och kvalitet Frågor Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 43

44 Reko certifierat fjärrvärmeföretag 17. Känner du till om vi är ett Reko certifierat fjärrvärmeföretag? Jämförelse av svarsfördelning mellan kategorier Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 44

45 Uppvärmningens klimatpåverkan 18. Hur viktigt är det för dig att ditt val av uppvärmningsalternativ har låg klimatpåverkan? Här syftar vi i första hand på val av energikällor som i största möjliga mån begränsar användningen av fossila bränslen. Positiv andel: 89% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 45

46 Kommentarer till frågeområdet: Miljö och kvalitet Kategori: Villa Prisfråga. Miljön påverkas väl av vad Ni eldar pannorna med för bränsle. Allt fungerar. Ingen kontakt från min sida. Lite orolig för kostnadsutveckling. För mig är det viktigaste: Kostnad och bekvämlighet. Fjärrvärmen är billigare än el och olja, och jag slipper ha en krånglande strejkande panna i källaren. 18. Återigen, jag anser miljön mycket viktig men har ej ekonomi att betala dyrare för miljövänligt. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 46

47 Jämförelse mellan kommuner Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 47

48 Betyg - jämförelse mellan kommuner Betyg (Medelvärde för frågan) Fjärrvärme 2009 Bollnäs Borlänge Enköping Falun Rättvik Sala-Heby Söderhamn Min Max Medel 1. Jämförelse kostnad 7,3 7,5 6,8 6,9 6,6 7,2 6,8 6,6 7,5 7,0 2. Fjärrvärmens värmekomfort 7,7 7,5 7,5 7,8 7,5 7,5 7,7 7,5 7,8 7,6 5. Produktion av miljövänlig fjärrvärme 7,4 8,1 7,2 7,5 7,4 7,8 7,5 7,2 8,1 7,6 7. Fakturans utformning 7,0 6,0 6,6 6,6 6,9 6,6 6,8 6,0 7,0 6,6 8. Hemsida som informationskanal 6,6 6,8 6,2 6,5 6,7 6,3 6,2 6,2 6,8 6,5 9. Information om fjärrvärme 6,2 6,4 5,9 6,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,9 6,2 10. Tillgänglighet 7,4 7,6 7,3 7,4 7,6 7,6 7,5 7,3 7,6 7,5 11. Bemötande kundtjänst 8,2 8,3 8,0 8,1 8,4 8,5 8,2 8,0 8,5 8,2 12. Goda råd om fjärrvärme 5,9 6,3 5,5 6,0 5,8 6,3 6,0 5,5 6,3 6,0 13. Sammanfattande omdöme om fjärrvärme 14. Sammanfattande omdöme om resp bolag/kommun som leverantör 8,2 8,0 7,6 7,9 7,7 7,9 7,9 7,6 8,2 7,9 7,4 7,7 6,9 7,2 7,1 7,4 7,4 6,9 7,7 7,3 18. Uppvärmningens klimatpåverkan 7,9 8,3 8,0 8,3 8,1 8,4 8,0 7,9 8,4 8,1 Samtliga 7,3 7,4 7,0 7,3 7,2 7,4 7,2 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 48

49 Positiv andel - jämförelse mellan kommuner Betygsfrågor - svarsalternativ 4 och 5 Positiv andel (%) Fjärrvärme 2009 Bollnäs Borlänge Enköping Falun Rättvik Sala-Heby Söderhamn Min Max Medel 1. Jämförelse kostnad ,0 81,0 75,0 2. Fjärrvärmens värmekomfort ,0 84,0 80,9 5. Produktion av miljövänlig fjärrvärme ,0 88,0 76,9 7. Fakturans utformning ,0 70,0 64,3 8. Hemsida som informationskanal ,0 67,0 55,3 9. Information om fjärrvärme ,0 70,0 55,1 10. Tillgänglighet ,0 82,0 78,6 11. Bemötande kundtjänst ,0 93,0 86,0 12. Goda råd om fjärrvärme ,0 60,0 45,0 13. Sammanfattande omdöme om fjärrvärme 14. Sammanfattande omdöme om resp bolag/kommun som leverantör ,0 93,0 87, ,0 82,0 74,6 18. Uppvärmningens klimatpåverkan ,0 92,0 89,1 Samtliga Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 49

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB Vatten och Avlopp 2009 Presentation av enkätresultat Moravatten AB Rapportens innehåll Sid 3 Mätskalor i enkät och system Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-7 Samtliga frågor Sid 8-14 Kvalitetsfrågor

Läs mer

Vatten och avlopp 2014

Vatten och avlopp 2014 Vatten och avlopp 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Vatten Sid 16-22 Avlopp Sid 23-29 Kunskap, attityd

Läs mer

Avfallshantering 2011

Avfallshantering 2011 Avfallshantering 2011 Presentation av enkätresultat Karlstads Energi 2011-10-28 Rapportens innehåll Sid 3 Hur kundens svar värderas i enkäten Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-17 Kvalitetsfrågor Sid

Läs mer

FJÄRRVÄRME SOM UPPVÄRMNINGSSYSTEM; -VAD TYCKER KUNDEN?

FJÄRRVÄRME SOM UPPVÄRMNINGSSYSTEM; -VAD TYCKER KUNDEN? FVF 1998:3 FJÄRRVÄRME SOM UPPVÄRMNINGSSYSTEM; -VAD TYCKER KUNDEN? Maj 1998 FJÄRRVÄRME FJÄRRVÄRME SOM UPPVÄRMNINGSSYSTEM; -VAD TYCKER KUNDEN? ISSN 1401-9264 1 998 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service

Läs mer

Sala Heby Energi Nöjd Kund Analys

Sala Heby Energi Nöjd Kund Analys Sala Heby Energi Nöjd Kund Analys Kvartal 2-3, 2015 Med jämförande index 2011, 2013 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Slumpmässigt urval ur erhållet register,

Läs mer

JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN JAK Medlemsbank Medlemsundersökning oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrund....3 Sammanfattande NMI....4 NMI Uppdelning....5 Förklaring åtgärdsmatris....6 Del 1:

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv RAPPORT KALKYLERING - kundperspektiv FVF0211 66 December 2002 KALKYLERING - kundperspektiv ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I början av 2002 genomförde fjärrvärmeföreningen

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Nöjd-Hyresgäst-Mätning. Munkbo

Nöjd-Hyresgäst-Mätning. Munkbo Nöjd-Hyresgäst-Mätning utförd på uppdrag av Munkbo september-oktober 2013 Undersökningen är utförd under v. 38-40 2013 Analys och presentation: Hanna Chapman, M&Q i Västerås AB Beställare: Lars Johansson,

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Undersökning av bostadsönskemål och miljöanpassade hus 2013

Undersökning av bostadsönskemål och miljöanpassade hus 2013 1(24) Miljöförvaltningen Undersökning av bostadsönskemål och miljöanpassade hus 2013 Jonas Lövendahl Rapport 2013:11 Utredare Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona S/gemensam/dokument/enkäter Sammanfattning

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

RAPPORT. SHIS Kundenkät 2013 SWECO EUROFUTURES AB STOCKHOLM 2013-04-12 1 (23)

RAPPORT. SHIS Kundenkät 2013 SWECO EUROFUTURES AB STOCKHOLM 2013-04-12 1 (23) SHIS Kundenkät 2013 STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (23) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6130800 Fax +46 (0)8 6130808 www.sweco.se S we c o Eu r of u tur

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Efter elvärmen så gick det

Efter elvärmen så gick det Efter elvärmen så gick det Utvärderingsrapport 2010 En uppföljning av småhusprojektet Efter elvärmen riktat till 11651 småhusfastigheter i sjutton kommuner under 2007 2009. Rapport av Per Bengtson, projektledare

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

Chans till sänkt markhyra

Chans till sänkt markhyra sbcdirekt Nummer 8 September 2009 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Chans till sänkt markhyra Efter en dom i Svea hovrätt öppnas en möjlighet till en något lägre markhyra för

Läs mer

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av:

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: RAPPORT 2014-09-30 Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: Förord Tack till alla närvärme/farmarenergi anläggningar som har tagit sig tid att svara på enkäten

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer