Yttrande över förslag till regionalt utvecklingsprogram för Sörmland "Sörmlandsstrategin 2020"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över förslag till regionalt utvecklingsprogram för Sörmland "Sörmlandsstrategin 2020""

Transkript

1 Kommunstyrelsens handling nr 44/ V l~atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN YTTRANDE Datum <~C.y ~- ; 1 (4) Vår beteckning KS/2012: Vår handlåggare Per Johansson Ert d2tum Regionförbundet Sörmland Box Nyköping Er beteckning Yttrande över förslag till regionalt utvecklingsprogram för Sörmland "Sörmlandsstrategin 2020" Bakgrund under 2011 och böljan av 2012 har Regionförbundet Sörmland arbetat fram ett förslag till ny strategi för hållbar tillväxt i Södermanlands 1än. Regionförbundet har samlat aktörer i länet för att diskutera Södermanlands 1än speciella förutsättningar och för att forma en gemensam vision för länet. Efter regionstyrelsens beslut om vision har fyra mål med tillhörande indikationer och strategier fornlulerats. Ett förslag till utvecklingsprogram, kallat "Sörmlandsstrategin 2020", harnu skickats ut på remiss till länets kommuner och landsting, länsstyrelsen samt ett antal andra aktörer som bedöms vara viktiga i sammanhanget. Efter remissperioden kommer remissvaren att bearbetas och behandlas av regionstyreisen inför ett slutligt ställningstagande Kommunstyrelsen beslutade att ta upprättat förslag till yttrande över regionalt utvecklingsprogram för Södermanlands 1än "Sörnllandsstrategin 2020" som sitt eget och överlämna det till Regionförbundet Sörniland. Ärendets beredning Kommunlediungsföivaltningen har- betett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Kommunens yttrande har arbetats fram i form av samrådsberedning. I samrådsberedningen har företrädare för kornmunle,dningsförvaltiiingen, samhällsbyggnadsfön~altningen, Viadidakt (gemensam nämnd för Katrineholms- och Vingåkers kommun för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad), bildningsförvaltningen sarnt vårdoch omsorgsförvaltninben deltagit. Sam en del av beredningen har också berörda deltagit i ett av Regionförbundet arrangerat diskussionsseminarium rörande förslaget till Sö2mlandsstrategin Yttrande Allmänt Katrineholms kommtm ställer sig bakom intentionerna i förslaget till regionalt ut- ~~ecklingsprogram för Södermanlands 1än; "Sörmlandsstrategin 2020". Likaså ställer sig kommunen generellt bakom de föreslagna målen och det regionala arbetssättet. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djufögatan 49 Org.~ummer Katrineholm Telefax:

2 ~~,~~9 ~~ ~i 1\atrineholms l~ommun _ ~- KOMMUNSTYRELSEN YTTRANDE Daum Vår betackning KS/2012: (4) Förslaget till Sörmlandsstrategi är dock, enligt kommunens uppfattning, i behov av mer precision, förtydliganden och kanlretiseringar. Olika funktionella samband och motsvarande systemanalyser måste preciseras och inte enbart stanna på en alknän nivå. Vidare, efterlyser Katrineholms kommun att strategierna tydligare tar upp aspekter soin rör jämställdhet, integration och tillgänglighet. Likaså bör roller och ansvarsfärdelning beskrivas tydligare i föxslaget till Sörmlandsstrategi. Något som Katrineholms korrunun vill peka på är kam~lerr~entaritet. Med det menas i detta sammanhang, att lyfta fram faktorer och liknande hos länets kommuner där de kan komplettera varandra istället för att konkurrera i syfte att främja utvecklingen för hela länet. Mål och strategier Förslaget till Sörmlandsstrategi 2020 innehåller f3jra prioriterade mål, vilka är: 1. I Sörmland är det enkelt att is tillgång till utbildning och arbete. Det är enkelt för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens. 2. Sörmland har starka samband med omvärlden. 3. Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv. 4. Sörniland har hållbara och attraktiva livsmiljöer. Generellt är det kommunens uppfattning att de fyra prioriterade målen överensstämmer med visionen: "Leva, växa, verka. Det ska va~~a enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och ideer i Sörmland". Kommunens uppfattning är att en tydligare koppling mellan indikatorerna för att följa utvecklingen och strategier för genomförande är eftersträvansvärd. Likaså saknas metoder och tekniker för genomförande. Mål 1. I Sörmland är det enkelt att få tillgång till utbildning och arbete. Det är enkelt för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens. Katrineholms konullun instämmer i allt väsentligt av beskrivningen men vill lämna följande synpunkter: Vikten av ökad samverkan, inte bara mellan utbildningsanordnare och näringsliv, utan också mellan olika utbildningsanordnare och kommuner. Utmaningen beträffande den stora grupp utomeuropeiskt födda med 1åg eller ingen utbildning. Ökad samverkan mellan arbetsförmedlingen och kommunen. KOMMUNLEDNlNGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulägatan 41 Org.nummer Katrineholm Telefax: Q 25

3 ''?4 Tr µ ~ 1\~tlineholms kori1111t1i1 ~ YTTRANDE 3 (4) DaWm Vår kreteckning KOMMUNSTYRELSEN KSJ2012: Indikatorer för utbildningsnivå. ~ Permanent infrastruktur för inventering av kompetensutvecklingsbehay. Vikten av praktikplatser och lärlingsutbildningar. En stabil och långsiktig finansiering av yrkesutbildningar. Behovsanpassacte insatser. Nätverk och mötesplatser. Viadidakt har som en del i beredningen av kommunens yttrande inkommit med ett underlag i vilket man utvecklar ovanstående punkter. Detta underlag bifogas till kommunens y#trande. Mål 2. Sörmland har starka band med oms ärlden Katrineholms kommun vill peka på länets beroende av omvärlden. Som en konsekvens av detta. är det viktigt med kraftfulla insatser för att upprätthålla och utveckla samarbete och samverkan med angränsande län. En viktig faktor att särskilt peka på i detta sammanhang, är goda kommunikationer. Katrineholms kornmun äx en kommun i ett attraktivt läge mellan storstad och landsbygd. Storstad är i sammanhanget ett relativt begrepp och syftar inte bara på Stockholm utan även på orter som t ex Norrköping och Eskilstuna. med arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter och handelsplatser. Regionförstoringen nch regionintegreringen bör bygga på samband och förtätning i ett samspel mellan och storstäder och andra städer. Detta förutsätter utbyggd och vä1 fungerande infrastruktur (väg och järnväg) som tr~keras av en systemuppbyggd regional kollekti~~trafik med järnväg och buss. Beträffande banden med omvärlden, noterar koniinunen också att det finns andra länsävergripande strategier och program som är av betydelse för länets utveckling som t ex trafikförsörjningspxogram. Dessa dokument bör beakias och integreras i Sörmlandsstrategin på ett tydligt sätt. Mål 3. Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Katrineholms kommun stödjer målet och de därtill hiirande strategierna. Dock anser kommunen att det salaias uttalad strategi för att tillvarata den kompetens och entreprenörsanda som många utlandsfödda besitter och som måste fångas upp för att gagna utvecklingen. Mål 4. Sörmland bar hållbara och attraktiva livsmiljöer Katrineholms kommun stödjer målet och de därtill hörande strategierna. En infallsvinkel på utvecklingen av länet som kommunen saknar är: med vad och på vilket sätt kan länets enskilda kommuner, utifrån sina individuella förutsättningar, bidra till hela KOMMUNLEDNINGSFC5F2VALTNINGEN Katrineholm wwvw.katrineholm.se Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Telefax: Org.nummer

4 I~ti 9 '` ~:. ~`~ at~ineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN YTTRANDE q ~q~ Datum Vår beteckning KS/2012: länets utveckling? Katrineholms kommun anser sig kunna bidra till tillväxten i Sörmland med exempelvis följande:.bostäder. Kornmanen planerar för att bostäder ska byiga i såväl attraktiva, sjänära lägen som centralt, inne i staden. Modernt logistikcentrum för gods. Kommunen har tillsan~rnans med näringslivsaktöreroch Trafikverket byggt upp Katrineholms Logistikcentrum (KLC). KLC består av en kombiterminal, en vagnslastterminal och etableringsmark för lagerbyggnader i en logistikpark. Besöksnäring: I~atrineholms kommun har tillsammans med besöksnäringen bildat KFV Marknadsföringsbolag AB. Innovativa mil äer. I Katrineholm finns idag fler l~reativa miljöer med tydlig inriktningmot tillväxt och som tillkommit i samverkan mellan kommunen, näringsliv, universitet och andra utbildningsanordnare. Vård- oclz omsorg: Katrineholm har, i jämförelse med andra kommuner i Sörn~land, en omfattande omsorgsverksamhet för åldre och funk#ionsnedsatta. Kommunen driver också utvecklingsprojekt som är kopplade till vård- och omsorg. Hit projekt som pågår under tre år, till och med den 30 juni 2014 och som har sitt fokus på entreprenörskap och företagande hos personal inom vård och omsorg. Syftet är att öka nnöjligheterna att utveckla ideer och produk#er, förverkliga dessa och få ut dem på marknaden. Projektet genomförs i samverkan med externa partners, Nova Med Tech och FoU i Sörmland. Det regionala arbetssättet Sörrnlandsstrate~in är både ett tänkt att vara både ett styrande dokument och ett regionalt arbetssätt som ska fungera i praktiken. Strategin ska vara integrerad i landstingets och kommunernas beslutsfattande organ. Katrineholms kommuns uppfattning är att man i detta sammanhang, så långt det är möjligt, ska an~~ända sig av befintliga metoder, uppföljningsinstrument och indikatorer framför att skapa nya och resurskrävande system. För atri olms kornmun -:--. i ---~-~-.~... Göran Dahlström Kommunstyrelsens ordförande,~ t', ~~` r' ~Z 1iP..~ ~~~t /der Jo sson Bilaga: Viadidakt: Underlag till remissvar KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besbksadress: Gr6na Ku11e, DjuitSgatan 41 Telefax: Org.nummer

5 Vår handläggare UNDERLAG TILL REMISSVAR 1 (3) Upprättad datum Vår beteckning Jan BerthelsenJRD, SA, KW Dnr VIAN/2012: Förva Itn ingsch of Reviderad Erb=teckning 2012-OS-30/RD Underlag till svar på remiss om Särmlandsstrategin 2020 I remisshanteringen av I~Tya Sörmlandsstrategin 2020 anser Viadidakt att följande bör beaktas i Katrineholms och Vingåkers kommuners svar till Regionförbundet Sörmland. Generella synpunkter ~jiadidakt aalszr att strategierna och texterna tydligare bör ta upp aspekter som jämställdhet, integration, tillgänglighet. Roller och ansvarsfördelning kan också beskrivas tydligare. Mål 1: J Sörmland är det enkelt att få rätt utbildning och arbete. Det är enkelt för arbefisgivare att rekrytera rätt kompetens. Viadidakt instämmer i stort i beskrivningarna av nuläget men vill påtala följande: Vikten av ökad samverkan inte bara mellan utbildningsanordnare och näringsliv utan också mellan olika utbildningsanordnare och kommuner. Viadidakt ser stort behov av att öka både den informella och den organisatoriska samverkan med fler kommuner och utbildningsanordnare för att möta utmaningar som exempelvis s regiodens låga utbildningsnivå med bristande utbildningstraditioner och inställning till högre studier, att tillhandahålla ett brett utbud at= kvalitativa utbi]dningar och kornpctensutvecklingsinsatser för' invånare och näringsliv där behovet av snabbare och mer flexibla insatser inklusive validering blir allt viktigare, den höga ut~gdomsaibetslösheten, e förslaget om förändrad lagstiftning om en trtölning av kommunernas ansvar och breddning av målgrupp för samhällsorienteringen för nyanlända samt ~ den ökade internationalisering samt o behovet av ökad spetskompetens, inte minst inom det kontinuerliga uppföljnings- och kvalitetsarbetet.

6 Utmaningen vad gäller den stora grupp utomeuropeiskt födda med låg eller ingen utbildning. Under rubriken "Arbetslöshet i olika grupper" besl:t~ivs problematiken för utlandsfödda akademiker att etablera sig på arbetsmarknad. För Katrineholms och Vingåkers kommuner är dock den största utmaning de uromeuropeiskt födda med 1åg eller obefintlig utbildning. Viadidakt anser att indikatorerna för sysselsättningsgrad bör utvidgas till att gälla år. Indikatorerna bör även vara genusuppdelade och belysa gruppen utlandsfödda. 6kad samverkan mellan arbetsförmedlingen och kommunerna Arbetsförmedlingens roll finns beskrivet i texten men bör utvecklas vad gäller dess roll för kompetensförsörjning och utbildningsutbud. Möjligheterna till ökad samverkan ocl~ samordning mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen runt utbildningsinsatser bör utvecklas. Indikatorer för utbildningsnivå Indikatorer för utbildningsnivå bör utvidgas till att omfatta även kortare eftergymnasiala utbildningar. Exempelvis tvååriga högskole- och yrkeshögskoleutbildningar. Permanent infrastruktur för inventering av kompefensutvecklingsbehov Det ska vara enkelt för näringslivet att få tillgång till kompetensutveckling och kontakt med utbildningsanordnare. De inventeringar a~~ kompetensuh~ecklingsbehovet som skett i en eller flera av länets kommuner har tidigare ofta varit engångsinsatser iprojektform där i vissa fall flera aktörer haft samma eller liknande uppdrag inom sanuna område. Viadidakt ser behovet av att en permanent infrastruktur för inventering och förmedling av det r e~;ionala kompetensutvecklingsbehov från näringslivet. Detta skulle kurula ske inom ramen för den regionala kompetensplattfornien. Vikten av praktikplatser och lärlingsutbildningar Vikten a~~ arbetsgivarnas roll ~~ad gäller tillgång till praktikplatser och handledning samt delaktighet i lärlingsutbildningssystemet bör belysas. En stabil och långsiktig finansiering av yrkesutbildningar Behovet av en långsiktig och stabil finansiering av ett grundutbud a~~ yrkesutbildningar iregionen bör säkerställas. En ökad regional samverkan runt yrkesutbildning kan bidra till att underlaget för ett brett regionalt utbud av yrkesutbildningar ökar. En långsiktighet vad gäller kostnadsintensiva }yrkesutbildningar är viktig för regionen.

7 Behovsanpassade insatser I samband med behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden bör påtalas vikten av att den samverkan som i dag fiiuis i länet runt funktionsbedömning bibehålls och utvecklas. I sammanhanget bör även betonas vilden atp god tillgång till arbetsträning och arbetspraktik liksom möjlighet till tillgång till utbildni~ig på olika nivåer på hemmaplan. Nätverk och mötesplatser Befintliga nätverk och mötesplatser för kompetensutveckling och utbildning bör inventeras och vid behov kompletteras. En samlad information om dessa arenor, syften och ansvar kan utvecklas. s/iktiga yrkesgrupper för nätverk kan till exempel vara studie- och 3~rkesvägledare, utvecklings/utbildningsledare, informatörer, kvalitets- och uppföljning, IT-ansvariga.

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-17 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 25 september kl 9.30-12 Plats: Regionförbundets kansli, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Kommunstyrelsen Datum 1 (12) Kommunledningskontoret Näringsliv KS/KF2008:226 Lennart Nilsson, 016-710 83 37 Kommunstyrelsen YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

2008-01-21. Samrådsunderlag. Verksamhetsinriktning

2008-01-21. Samrådsunderlag. Verksamhetsinriktning 2008-01-21 Samrådsunderlag Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2009 2008-01-21 Förslag till Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2009 Utveckling av Göteborgsregionen en kontinuerlig dialog...

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå Västerbottens läns tillväxtprogram 2008 Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå 1. INLEDNING Västerbottens ekonomi utvecklas väl och utgör ett positivt bidrag till den nationella

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-01-10

Sammanträdesdatum 2012-01-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-01-10 -::F: S 20 (24) 17 Remiss Bildande av Region Mälardalen Dnr 2011/298 INLEDNING Remiss från Landstinget Västmanland om bildandet aven regionkommun

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Sammanställning av remissvar på Operationellt Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, Västsverige 2007-2013

Sammanställning av remissvar på Operationellt Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, Västsverige 2007-2013 1(14) Referens Datum Diarienummer Emma Mattson 2006-10-09 610-0491-06 Sammanställning av remissvar på Operationellt Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, Västsverige 2007-2013 Remissförfarande

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015 1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015 ÄRENDE 3 2 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går

Läs mer

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-24 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport-

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport- Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten - Slutrapport- Rapporten skriven av Iiris Mäntyranta Januari 2008 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Projektets syfte och mål 4 Projektorganisation 5 Projektekonomi

Läs mer