Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Vilka ska delta i projektet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet?"

Transkript

1 ANSÖKAN Diarienummer Sid 1 (11) Utlysningens namn och diarienummer Ansökningsomgång Programområde Uppgifter om organisationen Organisationens namn Vänersborgs Kommun Utdelningsadress Postnummer Behörig företrädare Ove Thörnkvist Postort Webbplats Vänersborg Organisationsnummer Organisationstyp Primärkommunala verksamhet Organisationsstorlek Fler än 200 anställda Uppgifter om arbetsstället/enheten Enhetens namn Gymn.förvaltn, AME Utdelningsadress Postnummer Vänersborg Besökadress SNI-kod Postort Regementsgatan 35, E-postadress Offentlig förvaltning CFAR-nummer Telefonnummer Faxnummer BankGiro PlusGiro Antal anställda Kvinnor 150 Män 150 PRO v.2 [ ] d.pro2 v.1 Uppgifter om projektet Projektets namn Yrkesklivet Projektets besökadress Regementsgatan 35 Postnummer Postadress VÄNERSBORG Ange ärendenummer om din ansökan gäller ett fortsättningsprojekt på en förprojektering Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja Ansökan avser Programområde Har ni som sökande inklusive deltagande aktör mottagit statsstöd i form av stöd av mindre betydelse under de två föregående beskattningsåren ochinnevarande år? Ja Nej 2. Ökat arbetskraftsutbud Har annan finansiering i form av offentligt stöd/eu-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, Antal deltagare mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader? Kvinnor Män Ja Nej Områden som projektet kommer att bedrivas inom Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland och Öarna Västsverige Vilka ska delta i projektet? Uppfyller projektet något av följande kriterier? Sysselsatta Lärande miljöer Samverkan Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med Innovativ verksamhet Strategiskt påverkansarbete utländsk bakgrund (Minst 3 månader för personer i åldern 16-24) Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader Är projektet inriktat på någon eller några av diskrimineringsgrunderna? Personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning Etnicitet Kön Nej Startdatum Slutdatum Förprojektering Genomförande 1. Kompetensförsörjning Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet Ålder Funktionshinder Trosuppfattning Sexuell läggning Projektet är inte riktat mot någon av diskrimineringsgrunderna

2 Sid 2 (11) Kontaktperson projekt För- och efternamn Claes Nilsson E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Kontaktperson ekonomi För- och efternamn Marianne Björk E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Beskrivning Bakgrund till projektet Behov och problem - A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] Beskriv vilket problem projektet ska lösa eller vilka nya möjligheter som ska utvecklas. B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Beskriv slutsatser från en eventuell förprojektering. I samarbete med arbetsförmedlingen har det visat sig tydligt att personer som står utanför arbetsmarknaden snabbt tappar konkurrenskraft då kunskap och yrkeserfarenheter är mycket av en färskvara. Personer som erbjuds olika former av arbetsmarknadspolitiska program når inte alltid hela vägen fram till en varaktig etablering på den ordinarie arbetsmarknaden. Målgruppen ökar stadigt i antal och riskerar att hamna i ett permanent utanförskap om de åtgärder och insatser som erbjuds inte förmår bryta detta cykliska förlopp. Jämställdhetsintegrering A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] Beskriv kortfattat hur ni kommer att jämställdhetsintegrera projektets olika delar (metoder, resurser etc). B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Beskriv, kortfattat, resultatet av den problem- och behovsanalys/swot som gjorts med avseende på jämställdhet. Män och kvinnors lika rätt till arbete och egen försörjning skall eftersträvas genom den urvalsprocess av deltagare som arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten kommer att utföra tillsammans. Yrkespraktiken riktas mot både kvinnor och män genom den bredd av arbetsuppgifter som kan erbjudas inom ett flertal yrkesområden, samtidigt som möjligheterna att göra en ny yrkeskarriär där genusgränser inte är något hinder. Målgrupper som omfattas av projektet - Beskriv projektdeltagare, samverkanspartner och mottagare av projektresultat, samt på vilket sätt dessa grupper påverkas. Deltagare som uppbär aktivitetsstöd eller försörjningsstöd och som saknar förankring på den reguljära arbetsmarknaden i åldrarna år. Personer med funktionshinder, utomnordisk bakgrund, religös trosuppfattning eller sexuell tillhörighet är välkomna som projektdeltagare. Deltagarna kommer att erbjudas en utvecklingsanställning, som innebär att att man med lön kommer att erbjudas en yrkesutbildning som leder från bidragsberoende och mot en ny yrkeskarriär på den reguljära arbetsmarknaden. Vänersborgs kommun, Individ och Familjeomsorgen, kommer att erbjudas ett nytt förhållningssätt samt skapa framkomliga vägar som leder individen ur ett bidragsberoende och mot en egen försörjning. Arbetsförmedlingen erbjuds ett samarbete som gör att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna verkliga styrka kommer till sin rätt och ger individen det stöd som krävs för att komma ur sitt bidragsberoende och nå en egen försörjning. Syfte - avsikten med projektet. Arbetsmarknadsenheten, Vänersborgs kommun kommer i samarbete med arbetsförmedlingen att erbjuda 20 personer en utvecklingsanställning, som under tolv månader har till syfte att göra personer som riskerar ett utanförskap anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden genom verklig yrkespraktik i kombination med kompetensutveckling och personligt stöd och

3 Sid 3 (11) stöttning. Genom projektet ges deltagarna en reell möjlighet att lämna bidragsberoendet bakom sig och inleda en ny yrkeskarriär. Målsättning - Ange mätbara projektmål. Beskriv de förväntade effekter, som skall uppnås kopplat till projektets syfte. Målsättningen är att 100% av deltagarna kommer att lämna sitt bidragsberoende och bli aktiva skattebetalare. Genomförande Tid- och aktivitetsplan - Ange alla planerade aktiviteter, uppskatta ett planerat start- och slutdatum för respektive aktivitet, samt beskriv varje aktivitet utförligt. Aktivitet Startdatum Slutdatum Projektet startar med en rekryteringsfas av deltagare som är aktuella på arbetsförmedlingen och ingår i målgruppen. Rekryteringen sker i samarbete mellan arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten. Deltagarna kartläggs med avseende på bakgrund, tidigare erfarenheter intressen m m Deltagare som bedöms ha förutsättningar startar upp en fyra veckors praktik. Efter praktiktiden hålls ett trepartsmöte mellan deltagare, arbetsförmedling samt arbetsmarknadsenheten, där beslut om ett erbjudande av en utvecklingsanställning tages. 20 personer erbjuds en utvecklingsanställning. Personalen placeras i olika verksamheter där ny yrkeskompetens skall inhämtas och utvecklas. Under fyra dagar per vecka är deltagarna i ordinarie arbete och får lära sig att utvecklas inom yrkesområdet. En dag per vecka utnyttjas till kompetensutveckling där spetskompetens inom data samt it ingår, Möjligheter till studier kan erbjudas på grundläggande nivå eller med yrkesinnehåll. Under nio månader kommer deltagarna att utveckla sin yrkesroll, som parat med en skarp kompetensutveckling skall göra dem matchningsbara mot erbjudna jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen samverkar med insatser med egen personal och program som innehåller jobbsökaraktiviteter samt arbetsmarknadskunskap och personlig coachning av arbetsförmedlingens jobbcoacher. Projektdeltagare får med hjälp av arbetsförmedlingens jobbcoacher möjlighet att matchas mot befintliga arbeten och placeras ut på företag med rekryteringsbehov. Projektdeltagarna behåller sin utvecklingsanställning på arbetsmarknadsenheten, Vänersborgs kommun under denna externa placering. På detta sätt säkerställs deltagarnas trygghet och ger mottagande företag en möjlighet att pröva ny personal under tre månader utan kostnader. Rekrytering av 20 nya deltagare som är aktuella på arbetsförmedlingen och ingår i målgruppen. Rekryteringen sker i samarbete mellan arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten. Nya deltagarna kartläggs med avseende på bakgrund, tidigare erfarenheter intressen m m. Deltagare som bedöms ha förutsättningar startar upp en fyra veckors praktik. Efter praktiktiden hålls ett trepartsmöte mellan deltagare, arbetsförmedling samt arbetsmarknadsenheten, där beslut om ett erbjudande av en utvecklingsanställning tages. Arbetsförmedlingens coacher säkerställer en ny anställning på det externa företaget (grupp 1), med hjälp av den omfattande verktygslådan av stöd man har för både individen och det anställande företaget. Utveckingsanställningen avslutas. 20 personer erbjuds en utvecklingsanställning. Personalen placeras i olika

4 Sid 4 (11) Aktivitet Startdatum Slutdatum verksamheter där ny yrkeskompetens skall inhämtas och utvecklas. Under fyra dagar per vecka är deltagarna i ordinarie arbete och får lära sig att utvecklas inom yrkesområdet. En dag per vecka utnyttjas till kompetensutveckling där spetskompetens inom data samt it ingår, Möjligheter till studier kan erbjudas på grundläggande nivå eller med yrkesinnehåll. Under nio månader kommer deltagarna att utveckla sin yrkesroll, som parat med en skarp kompetensutveckling skall göra dem matchningsbara mot erbjudna jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen samverkar med insatser med egen personal och program som innehåller jobbsökaraktiviteter samt arbetsmarknadskunskap och personlig coachning av arbetsförmedlingens jobbcoacher. Projektdeltagare får med hjälp av arbetsförmedlingens jobbcoacher möjlighet att matchas mot befintliga arbeten och placeras ut på företag med rekryteringsbehov. Projektdeltagarna behåller sin utvecklingsanställning på arbetsmarknadsenheten, Vänersborgs kommun under denna externa placering. På detta sätt säkerställs deltagarnas trygghet och ger mottagande företag en möjlighet att pröva ny personal under tre månader utan kostnader. Arbetsförmedlingens coacher säkerställer en ny anställning på det externa företaget (grupp 2), med hjälp av den omfattande verktygslådan av stöd man har för både individen och det anställande företaget. Utvecklingsanställningen avslutas. Utvärdering av projektet Tillgänglighet för personer med funktionshinder - Beskriv hur ni ska beakta tillgängligheten för personer med funktionshinder. Projektet visar ett tydligt arbetssätt som gör det möjligt för personer med olika former av funktionshinder att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Genom arbetsförmedlingen, görs informationen tillgänglig för alla som är inskrivna som arbetssökande med funktionshinder. Inom kommunens Socialförvaltning finns personer med olika typer av funktionshinder som genom att detta projekt kan komma att permanentas som ett etablerat arbetssätt inom Vänersborgs kommun, att kunna erbjude en väg till ett eget arbete med egen försörjning. Jämställdhetsintegrering [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Redogör för hur resultatet av er problem- och behovsanalys/swot av jämställdhet påverkar projektinnehållet. Vi ser hur allt fler personer som inte är matchningsbara mot de befintliga arbeten som erbjuds på den reguljära arbetsmarknaden och riskerar därmed att permanenta sitt utanförskap. Här finns gruppen lågutbildade kvinnor med liten eller ingen yrkeserfarenhet, lågutbildade män med kortare eller längra yrkeslivserfarenheter från tillverkningsindustrin, samt personer med funktionshinder. Projketet erbjuder en anställning där en ny yrkesidentitet och yrkesroll erbjuds. Kompetensutveckling ger en spetskompetens som gör deltagarna matchningsbara mot de arbeten som erbjuds. Fokus kommer att läggas på deltagare som har vilja, engagemang och mod att bryta sitt utanförskap och en strävan att uppnå lika antal kvinnor och män. Målgruppens och/eller samverkanspartnernas engagemang - Beskriv upplägget för att säkerställa ett brett engagemang hos samverkanspartner och/eller deltagare. Uppföljning, utvärdering och lärande - A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] Beskriv hur ni ska följa upp och utvärdera projektet. B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Beskriv hur ni ska följa upp och utvärdera projektet. Tydliggör kopplingen till lärandet i projektet och bedöm möjligheterna för genomslag av resultaten. Projektet bör utvärderas ur ett flertal aspekter. 1. Samhällsekonomisk kalkyl. 2. Livskvalite, deltagare

5 Sid 5 (11) 3. Arbetssätt/plattform 1. Utvärdering kring hur projektet påverkar den sammhällsekonomiska kalkylen aspekten kring den offentliga finansieringens på ett lokalt kommunalt plan samt effekter på nationell nivå. 2. Utvärdering av livskvaliteten för deltagare som ingår i projektet. Betydelsen av att gå från bidragsberoende till egen försörjning. 3.Projektet erbjuder en plattform och ett arbetssätt som är specialanpassat efter arbetsförmedlingens upplägg av arbetsmarknadspolitiska program och bör optimera de insatser som gemensamt kan ges till målgruppen. Utveckla en gemensam arbetsform som gynnar fler målgrupper genom en aktiv anpassning av målgruppens behov. - Ange namn på eventuella konsulter eller företag som ni planerar att anlita, samt vad de externa tjänsterna består av. När arbetsförmedlingen inte kan erbjuda en utbildning som är nödvändig för att deltagaren skall bli anställd på en extern arbetsplats, kan det bli aktuellt för projektägaren att köpa denna utbildning från annan anordnare. Programkriterier Lärande miljöer - Hur främjar projektet lärande miljöer? Projektet bygger på att utnyttja det arbetssätt och regelverk som kringgärdar och styr de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Projektet vill finna fungerande former hur man på ett effektivt sätt kan ge personer som riskerar ett utanförskap en fräsch uppdaterad yrkesroll som är matchningsbar mot befintliga arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Att utvecckla formerna och tillgängliggöra de resurser som målgruppen behöver och kan finnas inom arbetsmarknadsverket. Att samla resurserna och utveckla metoder som låter deltagarna att ta makten över sin egen framtid och nå en egen försörjning. Innovativ verksamhet - Hur främjar projektet innovativ verksamhet? Projektet vill sätta fokus på de verktyg som finns tillgängliga för målgruppen, men som inte alltid kommer i fas med behoven, eller står i harmoni med lokala förutsättningar som konjunkturer, kommunal ekonomi eller lokalsamhällets förutsättningar. Projektet vill också lägga fokus på ett arbetssätt som kan påverka det framtida arbetet inom socialförvaltningen, som har ett stort behov av ett förnyat arbetssätt. Främja samverkan - Hur främjar projektet samverkan? Strategiskt påverkansarbete - Hur ska projektet bedriva ett strategiskt påverkansarbete? Genom att använda gemensamma resurser och regelverk för att föra personer i utanförskap ioch bidragsberoende till egen försörjning, vill projektet lyfta fram frågorna hur vi använder våra resurser och vilka effekter det får för individen när resurserna inte nyttjas. Om projektet lyckas fullt ut enligt projektplanen, tror vi att detta arbetssätt skapar ringar på vattnet framförallt inom Västra Götaland, där Vänersborgs kommun leder ett samarbete mellan 34 arbetsnarknadsenheter (västra unionen). Transnationalitet, Insatser av regionalfondskaraktär och Koppling till andra projekt eller program Transnationalitet - Om projektet innehåller transnationell verksamhet, beskriv och motivera nyttan för projektet som helhet. I Danmark bedrivs lokala yrkesutbildningar via de Danska produktionsskolorna som utbildar motsvarande målgrupper i Danmark. Möjligheter för studiebesök på handläggarnivå, men även utbyte på deltagarnivå är av intresse. Idag finns ett existerande kontaktnät med flera produktionsskolor. Insatser av regionalfondskaraktär - Om projektet innehåller insatser av regionalfondskaraktär, beskriv och motivera nyttan för projektets som helhet. Koppling till andra projekt eller program - Om projektet har en koppling till andra projekt eller program, uppge namnet på projektet eller programmet, samt beskriv och motivera nyttan för ditt eget projekt.

6 Sid 6 (11) Arbetsmarknadsenheten har drivit en förstudie om ett regionalt partnerskap kring arbetsmarknadsfrågorna i Västra Götaland där trettiofyra kommuner ingår och som går under benämningen Västra Unionen. (se: ) Projektorganisation Projektorganisation - Beskriv hur projektet ska organiseras. Projektet kommer att ledas av en styrgrupp, där chefen Af, Vänersborg, chefen AME,Vänersborg, chef IFO, Vänersborg, samt projektledaren/processledaren ingår. Här dras riktlinjer upp för det övergripande arbetet, överenskommelser i samband med rekrytering/anställning av deltagare samt ansvara för kompetensöverföringen till den egna organisationen och det arbetssätt som skall utvecklas. Projektgrupp: Bestående av projektledare/processledare, handläggare på arbetsförmedlingen, handläggare på soc. förv. Individoch Familjeförsörjning samt ev. externa anordnare/utbildare. Referensgrupp: Här kommer vi att bjuda in intressenter till att dela informationen kring projektet via vår hemsida www. vastraunionen.se, som knyter samman trettiofyra kommuner i Västra Götaland. På detta vis hoppas vi kunna sprida information kring hur projektet utvecklas. Kompetens och erfarenhet av projektorganisering - Beskriv kort tidigare erfarenheter av projektorganisering. Arbetsmarknadsenheten i Vänersborgs kommun har under ca tio år drivit ett flertal ESF-projekt samt Intereg projekt där arbetsmarknadsenheten har varit projektägare. Erfarenheterna är mycket goda. Kostnadseffektivitet - Redogör för hur ni avser att uppnå/har uppnått kostnadseffektivitet vid köp av varor och tjänster. Använda offentlig upphandling daär detta är möjligt. Möjlighet att utnyttja de volymavtal som arbetsförmedlingen kan utnyttja. Riskhantering - [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Beskriv vilka risker som ni kan förutse och hur dessa ska hanteras, till exempel inom följande områden: projektverksamhet, aktiviteter, projektorganisation, kompetens, budget, projektdeltagare, samverkan och medfinansiering. Risk Åtgärd Svårighet att rekrytera deltagare Svårt att finna externa företag med rekryteringsbehov Informationskampanj för arbetssökande på arbetsförmedlingen Via arbetsförmedlingens breda kontaktnät aktivt motivera externa aktörer att pröva ett nytt arbetssätt. Sammanfattning - Både den svenska och engelska texten kommer att publiceras på ESF-rådets webbplats om er ansökan bifalls. Sammanfattning av projektet. Yrkesklivet är ett deltagarprojekt, som vill göra det möjligt att gå från ett bidragsberoende till en egen försörjning med en ny yrkesidentitet. Detta möjliggörs genom att skapa en plattform, där arbetsförmedlingens resurser kan utnyttjas på ett helt nytt sätt samtidigt som deltagaren genom en utvecklingsanställning kopplad till en lokal yrkesutbildning samt kontakt med näringslivet, motiveras till en ny yrkesidentitet som är matchningsbar på den reguljära arbetsmarknaden. Sammanfattning av projektet på engelska. Yrkesklivet is a project directed towards people depending on beneficiaries, which gives the participants the opportunity to provide themselves through a development employment. By designing an unique plattform, which makes it possible to use the resources that is linked to Arbetsförmedlingen in a totaly new way, and in the same time gives the participants an opportunity to reach a new profession through a local vocational training center including contact with private companies, makes people profitable and matchable to existing jobs.

7 Sid 7 (11) Bilagor Bifoga eventuella bilagor som illustrerar eller utvecklar tankegångar i din ansökan. Aktörer Beskrivning av projektets samarbetspartners, samt på vilket sätt dessa avser att medverka i projektet. Arbetsförmedlingen är den samverkanspartner som äger alla resurser och verktyg, som kan göra det möjligt att säkerställa en övergång från bidragsberoende till en egen försörjning på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen medfinansierar projektet genom regelverket kring begreppet Utvecklingsanställning. Beskriv hur ni har gått till väga för att säkerställa medfinansieringen: Medfinansieringen har säkerställts genom en överenskommelse med Arbetsförmedlingens chef efter att projekttiden har beskrivits. Beskriv de åtgärder ni kommer att vidta om förväntad medfinansiering uteblir: Utan medfinansiering kan projektet inte genomföras. Medfinansiär Organisationsnr CFAR-nr Arbetsförmedlingen Huvudkontoret Arbetsförmedlingen i Vänersborg

8 Sid 8 (11) År År Kostnadsbudget Undersökning / kartläggning (ansökningar avseende Förprojektering) År År År 2013 Total Löner Lokaler Resor Aktiviteter riktade till målgruppen (ansökningar avseende Genomförande) Löner kr kr kr kr kr kr kr kr Lokaler Resor kr kr kr Material kr kr kr kr Summa kr kr kr kr Projektadministration - ekonomi och rapportering Löner kr kr kr kr Summa kr kr kr kr Uppföljning och utvärdering Löner kr kr kr kr Resor Summa 0 kr 0 kr kr kr Information / marknadsföring Löner Resor

9 Sid 9 (11) Spridning av resultat för strategisk påverkan Löner Resor Transnationella aktiviteter Löner Lokaler Resor Andel transnationalitet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Insatser av regionalfondskaraktär (ERUF) Löner Lokaler Investeringar Övriga kostnader Andel ERUF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Indirekta utgifter Indirekta utgifter 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Andel indirekta utgifter 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt (avser programområde 2) Från Arbetsförmedlingen kr kr kr kr Från Försäkringskassan Från kommuner Från Landstingskommun Från annan offentlig aktör Summa kr kr kr kr

10 Sid 10 (11) Offentligt bidrag i annat än pengar (avser programområde 2) Från Arbetsförmedlingen Från Försäkringskassan Från kommuner Från Landstingskommun Från annan offentlig aktör Intäkter Kostnadsbudget Totalt kr kr kr kr

11 Sid 11 (11) Finansieringsbudget År 2011 År 2012 År År År 2013 Total ESF-stöd (Programområde 1:inkl. nationell offentlig medfinansiering) Summa kr kr kr kr Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt Från Arbetsförmedlingen kr kr kr kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa kr kr kr kr Offentligt bidrag i annat än pengar Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Offentliga kontanta medel tillförda projektet Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Kontant betalt fr projektägaren kr kr 0 kr kr Andel 19,82% 21,92% 0,00% 19,40% Summa kr kr 0 kr kr Andel off. medfinansiering 75,54% 77,58% 80,81% 77,15% Finansieringsbudget Totalt kr kr kr kr

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år 2014 2013-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Samordningsförbundet

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 ANSÖKAN Diarienummer 2013-3020018 Sid 1 (15) Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

ANSÖKAN. 68630 Sunne. Uppgifter om organisationen Organisationens namn FRYKSDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND

ANSÖKAN. 68630 Sunne. Uppgifter om organisationen Organisationens namn FRYKSDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND ANSÖKAN Diarienummer 2010-3090055 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer Innovativa insatser före, under och efter arbetslivintroduktion 2010-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Yrkesklivet Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Yrkesklivet är tänkt att ge långtidsarbetslösa

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Stärkta yrkesutbildningar Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag 2015-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag Nu kan ni söka

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utveckling mot arbete (UMA) Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. UMA - Utveckling Mot Arbete baserades på

Läs mer

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE Innehåll Effektiva metoder och arbetssätt...3 Nya möjligheter i programmet 2014-2020...8 Viktigt

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Slutredovisning av projekt Exsistre

Slutredovisning av projekt Exsistre 2014-09-26 Slutredovisning av projekt Exsistre Följande redovisning är en slutredovisning av projekt Exsistre som medfinansierats med stöd från Europeiska Socialfonden. Information om slutrapportering

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Sid 1(24) Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet IBIS Startdatum 2016-03-01 Kontaktperson för projektet Ola Wiktorson Slutdatum 2018-12-31 E-post Behörig företrädare Kontaktperson ekonomi E-post

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Kraftsamling Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Idén till projektet utvecklades genom diskussioner med

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Slutrapport 2011-04-20 Krokoms kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer