Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Vilka ska delta i projektet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet?"

Transkript

1 ANSÖKAN Diarienummer Sid 1 (11) Utlysningens namn och diarienummer Ansökningsomgång Programområde Uppgifter om organisationen Organisationens namn Vänersborgs Kommun Utdelningsadress Postnummer Behörig företrädare Ove Thörnkvist Postort Webbplats Vänersborg Organisationsnummer Organisationstyp Primärkommunala verksamhet Organisationsstorlek Fler än 200 anställda Uppgifter om arbetsstället/enheten Enhetens namn Gymn.förvaltn, AME Utdelningsadress Postnummer Vänersborg Besökadress SNI-kod Postort Regementsgatan 35, E-postadress Offentlig förvaltning CFAR-nummer Telefonnummer Faxnummer BankGiro PlusGiro Antal anställda Kvinnor 150 Män 150 PRO v.2 [ ] d.pro2 v.1 Uppgifter om projektet Projektets namn Yrkesklivet Projektets besökadress Regementsgatan 35 Postnummer Postadress VÄNERSBORG Ange ärendenummer om din ansökan gäller ett fortsättningsprojekt på en förprojektering Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja Ansökan avser Programområde Har ni som sökande inklusive deltagande aktör mottagit statsstöd i form av stöd av mindre betydelse under de två föregående beskattningsåren ochinnevarande år? Ja Nej 2. Ökat arbetskraftsutbud Har annan finansiering i form av offentligt stöd/eu-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, Antal deltagare mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader? Kvinnor Män Ja Nej Områden som projektet kommer att bedrivas inom Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland och Öarna Västsverige Vilka ska delta i projektet? Uppfyller projektet något av följande kriterier? Sysselsatta Lärande miljöer Samverkan Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med Innovativ verksamhet Strategiskt påverkansarbete utländsk bakgrund (Minst 3 månader för personer i åldern 16-24) Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader Är projektet inriktat på någon eller några av diskrimineringsgrunderna? Personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning Etnicitet Kön Nej Startdatum Slutdatum Förprojektering Genomförande 1. Kompetensförsörjning Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet Ålder Funktionshinder Trosuppfattning Sexuell läggning Projektet är inte riktat mot någon av diskrimineringsgrunderna

2 Sid 2 (11) Kontaktperson projekt För- och efternamn Claes Nilsson E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Kontaktperson ekonomi För- och efternamn Marianne Björk E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Beskrivning Bakgrund till projektet Behov och problem - A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] Beskriv vilket problem projektet ska lösa eller vilka nya möjligheter som ska utvecklas. B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Beskriv slutsatser från en eventuell förprojektering. I samarbete med arbetsförmedlingen har det visat sig tydligt att personer som står utanför arbetsmarknaden snabbt tappar konkurrenskraft då kunskap och yrkeserfarenheter är mycket av en färskvara. Personer som erbjuds olika former av arbetsmarknadspolitiska program når inte alltid hela vägen fram till en varaktig etablering på den ordinarie arbetsmarknaden. Målgruppen ökar stadigt i antal och riskerar att hamna i ett permanent utanförskap om de åtgärder och insatser som erbjuds inte förmår bryta detta cykliska förlopp. Jämställdhetsintegrering A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] Beskriv kortfattat hur ni kommer att jämställdhetsintegrera projektets olika delar (metoder, resurser etc). B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Beskriv, kortfattat, resultatet av den problem- och behovsanalys/swot som gjorts med avseende på jämställdhet. Män och kvinnors lika rätt till arbete och egen försörjning skall eftersträvas genom den urvalsprocess av deltagare som arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten kommer att utföra tillsammans. Yrkespraktiken riktas mot både kvinnor och män genom den bredd av arbetsuppgifter som kan erbjudas inom ett flertal yrkesområden, samtidigt som möjligheterna att göra en ny yrkeskarriär där genusgränser inte är något hinder. Målgrupper som omfattas av projektet - Beskriv projektdeltagare, samverkanspartner och mottagare av projektresultat, samt på vilket sätt dessa grupper påverkas. Deltagare som uppbär aktivitetsstöd eller försörjningsstöd och som saknar förankring på den reguljära arbetsmarknaden i åldrarna år. Personer med funktionshinder, utomnordisk bakgrund, religös trosuppfattning eller sexuell tillhörighet är välkomna som projektdeltagare. Deltagarna kommer att erbjudas en utvecklingsanställning, som innebär att att man med lön kommer att erbjudas en yrkesutbildning som leder från bidragsberoende och mot en ny yrkeskarriär på den reguljära arbetsmarknaden. Vänersborgs kommun, Individ och Familjeomsorgen, kommer att erbjudas ett nytt förhållningssätt samt skapa framkomliga vägar som leder individen ur ett bidragsberoende och mot en egen försörjning. Arbetsförmedlingen erbjuds ett samarbete som gör att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna verkliga styrka kommer till sin rätt och ger individen det stöd som krävs för att komma ur sitt bidragsberoende och nå en egen försörjning. Syfte - avsikten med projektet. Arbetsmarknadsenheten, Vänersborgs kommun kommer i samarbete med arbetsförmedlingen att erbjuda 20 personer en utvecklingsanställning, som under tolv månader har till syfte att göra personer som riskerar ett utanförskap anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden genom verklig yrkespraktik i kombination med kompetensutveckling och personligt stöd och

3 Sid 3 (11) stöttning. Genom projektet ges deltagarna en reell möjlighet att lämna bidragsberoendet bakom sig och inleda en ny yrkeskarriär. Målsättning - Ange mätbara projektmål. Beskriv de förväntade effekter, som skall uppnås kopplat till projektets syfte. Målsättningen är att 100% av deltagarna kommer att lämna sitt bidragsberoende och bli aktiva skattebetalare. Genomförande Tid- och aktivitetsplan - Ange alla planerade aktiviteter, uppskatta ett planerat start- och slutdatum för respektive aktivitet, samt beskriv varje aktivitet utförligt. Aktivitet Startdatum Slutdatum Projektet startar med en rekryteringsfas av deltagare som är aktuella på arbetsförmedlingen och ingår i målgruppen. Rekryteringen sker i samarbete mellan arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten. Deltagarna kartläggs med avseende på bakgrund, tidigare erfarenheter intressen m m Deltagare som bedöms ha förutsättningar startar upp en fyra veckors praktik. Efter praktiktiden hålls ett trepartsmöte mellan deltagare, arbetsförmedling samt arbetsmarknadsenheten, där beslut om ett erbjudande av en utvecklingsanställning tages. 20 personer erbjuds en utvecklingsanställning. Personalen placeras i olika verksamheter där ny yrkeskompetens skall inhämtas och utvecklas. Under fyra dagar per vecka är deltagarna i ordinarie arbete och får lära sig att utvecklas inom yrkesområdet. En dag per vecka utnyttjas till kompetensutveckling där spetskompetens inom data samt it ingår, Möjligheter till studier kan erbjudas på grundläggande nivå eller med yrkesinnehåll. Under nio månader kommer deltagarna att utveckla sin yrkesroll, som parat med en skarp kompetensutveckling skall göra dem matchningsbara mot erbjudna jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen samverkar med insatser med egen personal och program som innehåller jobbsökaraktiviteter samt arbetsmarknadskunskap och personlig coachning av arbetsförmedlingens jobbcoacher. Projektdeltagare får med hjälp av arbetsförmedlingens jobbcoacher möjlighet att matchas mot befintliga arbeten och placeras ut på företag med rekryteringsbehov. Projektdeltagarna behåller sin utvecklingsanställning på arbetsmarknadsenheten, Vänersborgs kommun under denna externa placering. På detta sätt säkerställs deltagarnas trygghet och ger mottagande företag en möjlighet att pröva ny personal under tre månader utan kostnader. Rekrytering av 20 nya deltagare som är aktuella på arbetsförmedlingen och ingår i målgruppen. Rekryteringen sker i samarbete mellan arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten. Nya deltagarna kartläggs med avseende på bakgrund, tidigare erfarenheter intressen m m. Deltagare som bedöms ha förutsättningar startar upp en fyra veckors praktik. Efter praktiktiden hålls ett trepartsmöte mellan deltagare, arbetsförmedling samt arbetsmarknadsenheten, där beslut om ett erbjudande av en utvecklingsanställning tages. Arbetsförmedlingens coacher säkerställer en ny anställning på det externa företaget (grupp 1), med hjälp av den omfattande verktygslådan av stöd man har för både individen och det anställande företaget. Utveckingsanställningen avslutas. 20 personer erbjuds en utvecklingsanställning. Personalen placeras i olika

4 Sid 4 (11) Aktivitet Startdatum Slutdatum verksamheter där ny yrkeskompetens skall inhämtas och utvecklas. Under fyra dagar per vecka är deltagarna i ordinarie arbete och får lära sig att utvecklas inom yrkesområdet. En dag per vecka utnyttjas till kompetensutveckling där spetskompetens inom data samt it ingår, Möjligheter till studier kan erbjudas på grundläggande nivå eller med yrkesinnehåll. Under nio månader kommer deltagarna att utveckla sin yrkesroll, som parat med en skarp kompetensutveckling skall göra dem matchningsbara mot erbjudna jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen samverkar med insatser med egen personal och program som innehåller jobbsökaraktiviteter samt arbetsmarknadskunskap och personlig coachning av arbetsförmedlingens jobbcoacher. Projektdeltagare får med hjälp av arbetsförmedlingens jobbcoacher möjlighet att matchas mot befintliga arbeten och placeras ut på företag med rekryteringsbehov. Projektdeltagarna behåller sin utvecklingsanställning på arbetsmarknadsenheten, Vänersborgs kommun under denna externa placering. På detta sätt säkerställs deltagarnas trygghet och ger mottagande företag en möjlighet att pröva ny personal under tre månader utan kostnader. Arbetsförmedlingens coacher säkerställer en ny anställning på det externa företaget (grupp 2), med hjälp av den omfattande verktygslådan av stöd man har för både individen och det anställande företaget. Utvecklingsanställningen avslutas. Utvärdering av projektet Tillgänglighet för personer med funktionshinder - Beskriv hur ni ska beakta tillgängligheten för personer med funktionshinder. Projektet visar ett tydligt arbetssätt som gör det möjligt för personer med olika former av funktionshinder att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Genom arbetsförmedlingen, görs informationen tillgänglig för alla som är inskrivna som arbetssökande med funktionshinder. Inom kommunens Socialförvaltning finns personer med olika typer av funktionshinder som genom att detta projekt kan komma att permanentas som ett etablerat arbetssätt inom Vänersborgs kommun, att kunna erbjude en väg till ett eget arbete med egen försörjning. Jämställdhetsintegrering [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Redogör för hur resultatet av er problem- och behovsanalys/swot av jämställdhet påverkar projektinnehållet. Vi ser hur allt fler personer som inte är matchningsbara mot de befintliga arbeten som erbjuds på den reguljära arbetsmarknaden och riskerar därmed att permanenta sitt utanförskap. Här finns gruppen lågutbildade kvinnor med liten eller ingen yrkeserfarenhet, lågutbildade män med kortare eller längra yrkeslivserfarenheter från tillverkningsindustrin, samt personer med funktionshinder. Projketet erbjuder en anställning där en ny yrkesidentitet och yrkesroll erbjuds. Kompetensutveckling ger en spetskompetens som gör deltagarna matchningsbara mot de arbeten som erbjuds. Fokus kommer att läggas på deltagare som har vilja, engagemang och mod att bryta sitt utanförskap och en strävan att uppnå lika antal kvinnor och män. Målgruppens och/eller samverkanspartnernas engagemang - Beskriv upplägget för att säkerställa ett brett engagemang hos samverkanspartner och/eller deltagare. Uppföljning, utvärdering och lärande - A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] Beskriv hur ni ska följa upp och utvärdera projektet. B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Beskriv hur ni ska följa upp och utvärdera projektet. Tydliggör kopplingen till lärandet i projektet och bedöm möjligheterna för genomslag av resultaten. Projektet bör utvärderas ur ett flertal aspekter. 1. Samhällsekonomisk kalkyl. 2. Livskvalite, deltagare

5 Sid 5 (11) 3. Arbetssätt/plattform 1. Utvärdering kring hur projektet påverkar den sammhällsekonomiska kalkylen aspekten kring den offentliga finansieringens på ett lokalt kommunalt plan samt effekter på nationell nivå. 2. Utvärdering av livskvaliteten för deltagare som ingår i projektet. Betydelsen av att gå från bidragsberoende till egen försörjning. 3.Projektet erbjuder en plattform och ett arbetssätt som är specialanpassat efter arbetsförmedlingens upplägg av arbetsmarknadspolitiska program och bör optimera de insatser som gemensamt kan ges till målgruppen. Utveckla en gemensam arbetsform som gynnar fler målgrupper genom en aktiv anpassning av målgruppens behov. - Ange namn på eventuella konsulter eller företag som ni planerar att anlita, samt vad de externa tjänsterna består av. När arbetsförmedlingen inte kan erbjuda en utbildning som är nödvändig för att deltagaren skall bli anställd på en extern arbetsplats, kan det bli aktuellt för projektägaren att köpa denna utbildning från annan anordnare. Programkriterier Lärande miljöer - Hur främjar projektet lärande miljöer? Projektet bygger på att utnyttja det arbetssätt och regelverk som kringgärdar och styr de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Projektet vill finna fungerande former hur man på ett effektivt sätt kan ge personer som riskerar ett utanförskap en fräsch uppdaterad yrkesroll som är matchningsbar mot befintliga arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Att utvecckla formerna och tillgängliggöra de resurser som målgruppen behöver och kan finnas inom arbetsmarknadsverket. Att samla resurserna och utveckla metoder som låter deltagarna att ta makten över sin egen framtid och nå en egen försörjning. Innovativ verksamhet - Hur främjar projektet innovativ verksamhet? Projektet vill sätta fokus på de verktyg som finns tillgängliga för målgruppen, men som inte alltid kommer i fas med behoven, eller står i harmoni med lokala förutsättningar som konjunkturer, kommunal ekonomi eller lokalsamhällets förutsättningar. Projektet vill också lägga fokus på ett arbetssätt som kan påverka det framtida arbetet inom socialförvaltningen, som har ett stort behov av ett förnyat arbetssätt. Främja samverkan - Hur främjar projektet samverkan? Strategiskt påverkansarbete - Hur ska projektet bedriva ett strategiskt påverkansarbete? Genom att använda gemensamma resurser och regelverk för att föra personer i utanförskap ioch bidragsberoende till egen försörjning, vill projektet lyfta fram frågorna hur vi använder våra resurser och vilka effekter det får för individen när resurserna inte nyttjas. Om projektet lyckas fullt ut enligt projektplanen, tror vi att detta arbetssätt skapar ringar på vattnet framförallt inom Västra Götaland, där Vänersborgs kommun leder ett samarbete mellan 34 arbetsnarknadsenheter (västra unionen). Transnationalitet, Insatser av regionalfondskaraktär och Koppling till andra projekt eller program Transnationalitet - Om projektet innehåller transnationell verksamhet, beskriv och motivera nyttan för projektet som helhet. I Danmark bedrivs lokala yrkesutbildningar via de Danska produktionsskolorna som utbildar motsvarande målgrupper i Danmark. Möjligheter för studiebesök på handläggarnivå, men även utbyte på deltagarnivå är av intresse. Idag finns ett existerande kontaktnät med flera produktionsskolor. Insatser av regionalfondskaraktär - Om projektet innehåller insatser av regionalfondskaraktär, beskriv och motivera nyttan för projektets som helhet. Koppling till andra projekt eller program - Om projektet har en koppling till andra projekt eller program, uppge namnet på projektet eller programmet, samt beskriv och motivera nyttan för ditt eget projekt.

6 Sid 6 (11) Arbetsmarknadsenheten har drivit en förstudie om ett regionalt partnerskap kring arbetsmarknadsfrågorna i Västra Götaland där trettiofyra kommuner ingår och som går under benämningen Västra Unionen. (se: ) Projektorganisation Projektorganisation - Beskriv hur projektet ska organiseras. Projektet kommer att ledas av en styrgrupp, där chefen Af, Vänersborg, chefen AME,Vänersborg, chef IFO, Vänersborg, samt projektledaren/processledaren ingår. Här dras riktlinjer upp för det övergripande arbetet, överenskommelser i samband med rekrytering/anställning av deltagare samt ansvara för kompetensöverföringen till den egna organisationen och det arbetssätt som skall utvecklas. Projektgrupp: Bestående av projektledare/processledare, handläggare på arbetsförmedlingen, handläggare på soc. förv. Individoch Familjeförsörjning samt ev. externa anordnare/utbildare. Referensgrupp: Här kommer vi att bjuda in intressenter till att dela informationen kring projektet via vår hemsida www. vastraunionen.se, som knyter samman trettiofyra kommuner i Västra Götaland. På detta vis hoppas vi kunna sprida information kring hur projektet utvecklas. Kompetens och erfarenhet av projektorganisering - Beskriv kort tidigare erfarenheter av projektorganisering. Arbetsmarknadsenheten i Vänersborgs kommun har under ca tio år drivit ett flertal ESF-projekt samt Intereg projekt där arbetsmarknadsenheten har varit projektägare. Erfarenheterna är mycket goda. Kostnadseffektivitet - Redogör för hur ni avser att uppnå/har uppnått kostnadseffektivitet vid köp av varor och tjänster. Använda offentlig upphandling daär detta är möjligt. Möjlighet att utnyttja de volymavtal som arbetsförmedlingen kan utnyttja. Riskhantering - [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Beskriv vilka risker som ni kan förutse och hur dessa ska hanteras, till exempel inom följande områden: projektverksamhet, aktiviteter, projektorganisation, kompetens, budget, projektdeltagare, samverkan och medfinansiering. Risk Åtgärd Svårighet att rekrytera deltagare Svårt att finna externa företag med rekryteringsbehov Informationskampanj för arbetssökande på arbetsförmedlingen Via arbetsförmedlingens breda kontaktnät aktivt motivera externa aktörer att pröva ett nytt arbetssätt. Sammanfattning - Både den svenska och engelska texten kommer att publiceras på ESF-rådets webbplats om er ansökan bifalls. Sammanfattning av projektet. Yrkesklivet är ett deltagarprojekt, som vill göra det möjligt att gå från ett bidragsberoende till en egen försörjning med en ny yrkesidentitet. Detta möjliggörs genom att skapa en plattform, där arbetsförmedlingens resurser kan utnyttjas på ett helt nytt sätt samtidigt som deltagaren genom en utvecklingsanställning kopplad till en lokal yrkesutbildning samt kontakt med näringslivet, motiveras till en ny yrkesidentitet som är matchningsbar på den reguljära arbetsmarknaden. Sammanfattning av projektet på engelska. Yrkesklivet is a project directed towards people depending on beneficiaries, which gives the participants the opportunity to provide themselves through a development employment. By designing an unique plattform, which makes it possible to use the resources that is linked to Arbetsförmedlingen in a totaly new way, and in the same time gives the participants an opportunity to reach a new profession through a local vocational training center including contact with private companies, makes people profitable and matchable to existing jobs.

7 Sid 7 (11) Bilagor Bifoga eventuella bilagor som illustrerar eller utvecklar tankegångar i din ansökan. Aktörer Beskrivning av projektets samarbetspartners, samt på vilket sätt dessa avser att medverka i projektet. Arbetsförmedlingen är den samverkanspartner som äger alla resurser och verktyg, som kan göra det möjligt att säkerställa en övergång från bidragsberoende till en egen försörjning på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen medfinansierar projektet genom regelverket kring begreppet Utvecklingsanställning. Beskriv hur ni har gått till väga för att säkerställa medfinansieringen: Medfinansieringen har säkerställts genom en överenskommelse med Arbetsförmedlingens chef efter att projekttiden har beskrivits. Beskriv de åtgärder ni kommer att vidta om förväntad medfinansiering uteblir: Utan medfinansiering kan projektet inte genomföras. Medfinansiär Organisationsnr CFAR-nr Arbetsförmedlingen Huvudkontoret Arbetsförmedlingen i Vänersborg

8 Sid 8 (11) År År Kostnadsbudget Undersökning / kartläggning (ansökningar avseende Förprojektering) År År År 2013 Total Löner Lokaler Resor Aktiviteter riktade till målgruppen (ansökningar avseende Genomförande) Löner kr kr kr kr kr kr kr kr Lokaler Resor kr kr kr Material kr kr kr kr Summa kr kr kr kr Projektadministration - ekonomi och rapportering Löner kr kr kr kr Summa kr kr kr kr Uppföljning och utvärdering Löner kr kr kr kr Resor Summa 0 kr 0 kr kr kr Information / marknadsföring Löner Resor

9 Sid 9 (11) Spridning av resultat för strategisk påverkan Löner Resor Transnationella aktiviteter Löner Lokaler Resor Andel transnationalitet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Insatser av regionalfondskaraktär (ERUF) Löner Lokaler Investeringar Övriga kostnader Andel ERUF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Indirekta utgifter Indirekta utgifter 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Andel indirekta utgifter 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt (avser programområde 2) Från Arbetsförmedlingen kr kr kr kr Från Försäkringskassan Från kommuner Från Landstingskommun Från annan offentlig aktör Summa kr kr kr kr

10 Sid 10 (11) Offentligt bidrag i annat än pengar (avser programområde 2) Från Arbetsförmedlingen Från Försäkringskassan Från kommuner Från Landstingskommun Från annan offentlig aktör Intäkter Kostnadsbudget Totalt kr kr kr kr

11 Sid 11 (11) Finansieringsbudget År 2011 År 2012 År År År 2013 Total ESF-stöd (Programområde 1:inkl. nationell offentlig medfinansiering) Summa kr kr kr kr Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt Från Arbetsförmedlingen kr kr kr kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa kr kr kr kr Offentligt bidrag i annat än pengar Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Offentliga kontanta medel tillförda projektet Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Kontant betalt fr projektägaren kr kr 0 kr kr Andel 19,82% 21,92% 0,00% 19,40% Summa kr kr 0 kr kr Andel off. medfinansiering 75,54% 77,58% 80,81% 77,15% Finansieringsbudget Totalt kr kr kr kr

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

ANSÖKAN. 93127 Skellefteå. monica.widman.lundmark@medlefors.se. Uppgifter om organisationen Organisationens namn Medlefors Folkhögskola

ANSÖKAN. 93127 Skellefteå. monica.widman.lundmark@medlefors.se. Uppgifter om organisationen Organisationens namn Medlefors Folkhögskola ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (14) Utlysningens namn och diarienummer Genomförande 2008-5080023 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Medlefors Folkhögskola Utdelningsadress Box 707

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

ANSÖKAN SKELLEFTEÅ. 93185 Skellefteå. Trädgårdsgatan 6, 93185 Skellefteå. bert.ohlund@skelleftea.se

ANSÖKAN SKELLEFTEÅ. 93185 Skellefteå. Trädgårdsgatan 6, 93185 Skellefteå. bert.ohlund@skelleftea.se ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (17) Utlysningens namn och diarienummer Genomförande, Ökat arbetskraftsutbud 2009-5080004 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Skellefteå kommun Utdelningsadress

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år 2014 2013-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Samordningsförbundet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden 1 Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden Innehåll Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden... 1 Innehåll... 1 Inledning... 2 Om projektmodellen

Läs mer

Budgeten i Projektrummet

Budgeten i Projektrummet 1(10) Senast uppdaterad 2009-03-20 Budgeten i Projektrummet Budgeten för en ansökan är i Projektrummet indelad i tre nivåer: 1. Aktivitet (huvudrubriksnivå) 2. Utgiftsslag (underrubriksnivå) 3. Specificering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

ANSÖKAN. Stockholm Stockholm. Swedenborgsgatan 20 B, Stockholm. Offentlig förvaltning.

ANSÖKAN. Stockholm Stockholm. Swedenborgsgatan 20 B, Stockholm. Offentlig förvaltning. ANSÖKAN Diarienummer 2010-3010003 Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förprojektering inom Programområde 1, Ansökningsomgång 1/2010 2009-5010013 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

ANSÖKAN. Ridhusgatan 27. Skellefteå. Ridhusvägen 27. 93150 Skellefteå. Ridhusvägen 27, 93150 Skellefteå. kontor@skelleftearidklubb.

ANSÖKAN. Ridhusgatan 27. Skellefteå. Ridhusvägen 27. 93150 Skellefteå. Ridhusvägen 27, 93150 Skellefteå. kontor@skelleftearidklubb. ANSÖKAN Diarienummer 2008-3080301 Sid 1 (14) Utlysningens namn och diarienummer Genomförande 2008-5080013 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Skellefteå Ridklubb- Ridsport Utdelningsadress

Läs mer

ANSÖKAN. Vänersborg. 46285 Vänersborg. Regementsgatan 35, ewa.ferm@vanersborg.se. Uppgifter om organisationen Organisationens namn Vänersborgs Kommun

ANSÖKAN. Vänersborg. 46285 Vänersborg. Regementsgatan 35, ewa.ferm@vanersborg.se. Uppgifter om organisationen Organisationens namn Vänersborgs Kommun ANSÖKAN Diarienummer 2009-3050265 Sid 1 (17) Utlysningens namn och diarienummer Ansökningsomgång 1-2010 PO 1 2009-5050007 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Vänersborgs Kommun Utdelningsadress

Läs mer

Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet?

Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet? ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (17) Utlysningens namn och diarienummer Ansökningsomgång 1/2011 2010-5010010 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Stockholms kommun Utdelningsadress

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen

Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen Datum: Dnr 2013-06-27 GD-beslut 2013-99 Kontaktperson: Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen Svenska ESF-rådet har sedan ett år tillbaka arbetat med att ta fram en modell

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer

Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer ANSÖKAN Diarienummer 2010-3040019 Sid 1 (19) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - förebygga långtidssjukskrivningar. Genomförande med mobiliseringsfas. 2010-5040006 Uppgifter om organisationen

Läs mer

Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet?

Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3070002 Sid 1 (18) Utlysningens namn och diarienummer Genomförande, Ökat arbetskraftsutbud 2010-5070007 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Strömsunds kommun Utdelningsadress

Läs mer

Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 289 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 50% svarsfrekvens.

Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 289 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 50% svarsfrekvens. Webbenkät resultat Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 89 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 5% svarsfrekvens. Programområde Frequency Percent Valid

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige" Nr2 Nu kan ni

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning Genomförande Tema: Risk för uppsägning 2009-03-12 2009-5020004

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning Genomförande Tema: Risk för uppsägning 2009-03-12 2009-5020004 ANSÖKAN Diarienummer 2009-3020035 Sid 1 (19) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning Genomförande Tema: Risk för uppsägning 2009-03-12 2009-5020004 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

ANSÖKAN. Stockholm Stockholm. Swedenborgsgatan 20 B, Stockholm. Offentlig förvaltning

ANSÖKAN. Stockholm Stockholm. Swedenborgsgatan 20 B, Stockholm. Offentlig förvaltning ANSÖKAN Diarienummer 2010-3010007 Sid 1 (14) Utlysningens namn och diarienummer Utlysning 1/2010, Förprojektering 2009-5010012 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Stockholms stad Utdelningsadress

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2011-02-28 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Stockholm ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD - FLER I ARBETE

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2010-12-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Norra Mellansverige Genomförande Programområde 2

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

ANSÖKAN. Stockholm. 10664 Stockholm. Swedenborgsgatan 20 B, 10664 Stockholm. karin.wallkvist@saf.stockholm.se. Offentlig förvaltning

ANSÖKAN. Stockholm. 10664 Stockholm. Swedenborgsgatan 20 B, 10664 Stockholm. karin.wallkvist@saf.stockholm.se. Offentlig förvaltning ANSÖKAN Diarienummer 2010-3010012 Sid 1 (17) Utlysningens namn och diarienummer Utlysning 1/2010 Genomförande inom Programområde 2 2009-5010015 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Stockholms

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Villkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. För kriterier märkta med * finns krav på att uppfylla minst 1 p. För att erhålla

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS" Nu kan ni

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 ANSÖKAN Diarienummer 2013-3020018 Sid 1 (15) Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 110211 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn HAMNRINGEN Bakgrund Ungdomsarbetslösheten i länet befinner sig på en hög nivå, i januari 2011 var den 12,4 % (arbetslösa

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3090073 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer