1. Välkommen - mötet öppnades. 2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Välkommen - mötet öppnades. 2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar"

Transkript

1 1(6) Plats och tid Ungdomsmottagningen/Samtalsbyrån 08:30-11:45 Närvarande Förhinder Lennart Moberg Primärvården Västernorrland, Jan Sundqvist Örnsköldsviks sjukhus(09:00-11:00), Siv Sandberg Kultur- och fritidsförvaltningen, Lena-Maria Finne Jansson Humanistiska förvaltningen, Silvia Sandin-Viberg Omsorgsförvaltningen, Anita Lindgren Försäkringskassan, Gunnar Fors Arbetsförmedlingen(fr. o.m. 09:15) samt Pär Eriksson samordnare Thorbjörn Öhlund Barn- och utbildningsförvaltningen 1. Välkommen - mötet öppnades Lennart Moberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Fastställande av dagordning Beslutades att fastställa dagordningen med några övriga frågor. 3. Föregående minnesanteckningar Minnesanteckningarna från senaste sammanträdet 14/4 gicks igenom. Beslutades att lägga dem till handlingarna. 4. Rapporter Var och en rapporterade senaste nytt från sin verksamhet. - Kultur och fritid Arbetet med det barn- och ungdomspolitiska programmet går vidare och kommer succesivt att kopplas lite närmare vår samverkansorganisation, framför allt Opsam barn och ungdom. - Humanistiska Det jobbas hårt på alla fronter för att få en ekonomi i balans. Samordnartjänsten för lokala brå kommer inte att återbesättas. Nu kommer det inte att påverka det

2 2(6) brottsförebyggande arbetet nämvärt. Förebyggande resursenheten ansvarar i även i fortsättningen för samordningen. - Omsorgen Det formella beslutet att all LSS går över till Omsorgsförvaltningen från den 1 juli är nu taget. Äldrecentrat är nu invigt och verksamheten i huset byggs upp succesivt. Det är ännu ej klart med någon ny avdelningschef för handikappomsorgen. - Försäkringskassan Försäkringskassan har nu fått lite mer budgetdirektiv och man kan konstater att de kommer att vara underbemannade. Arbetstrycket just nu är ca 120 ärenden/handläggare mot normalt Man ska jobbar mer i s.k. partnerskap. Ett arbete är också igångsatt vad gäller samverkanskontor tillsammans med Arbetsförmedlingen. Någon gång under senhösten beräknas detta bli en verklighet. - Sjukhuset Mycket handlar just nu om konflikt och pengar. Än så länge har inte strejken satt så djupa spår men det nya strejkvarslet, som träder i kraft på tisdag 20/5 ställer till större problem. Det stora dilemmat nu är budgeten. Prognosen pekar på ca 40 miljoner back vilket är 5 % av totala omsättningen - Tufft. Man tittar på olika sparalternativ. - Primärvården Även hos Primärvården brottas man med ekonomin, prognosen just nu är ca 16 miljoner back. Det är framför allt läkemedelskostnaderna som fortfarande ökar väldigt mycket. Trots detta så finns en del satsningar som på sikt kommer att betala sig. Fr.o m 1 juni införs i länet gratis pnemeukockvaccination för barn. Första landstinget i Norrland som gör detta. Detta har visat sig samhällsekonomiskt givande. Ungdomsmottagningarna i länet förstärks med 2 miljoner. Man har fått s.k. tillgänglighetsmedel för att med två resurspersoner under ett drygt ett år prioritera smittspårning av framför allt klamydia. Man har jobbat fram ett förslag på en vidareutveckling av den kapiteringsmodell som man använder.

3 3(6) - Arbetsförmedlingen Avtal med s.k. Kompleterande Aktörer är klart. Det blir MiRoi vad gäller jobbgaranti för unga och KFG Sverige AB vad gäller jobb- och utvecklingsgarantin. I dessa båda avtal är dock funktionshindrade exkluderade. Det blir förändringar i AF:s budgetarbete vilket innebär att programarbetet ska tydligare ges till långtidsarbetslösa. Gunnar informerade också kort om det nya arbetsmarknadsrådet som är bildat i Örnsköldsvik. 5. Startpunkten Anita och Lena redogjorde för det akuta finansieringsproblem som uppkommit vad det gäller Startpunkten. Försäkringskassans stora omorganisation och förändringsarbete genomförs utan extra tillskott från staten vilket innebär att merparten av de samverkansmedel som funnits måste räknas in de lokala försäkringscentrens totala budget för bemanning. Detta har då fört med sig att Försäkringskassan i Örnsköldsvik inte har möjlighet att under 2008 bistå med sin insats på SEK. I och med att FK löpande har 20 arbetslösa sjukskrivna inskrivna på Startpunkten så får ju detta stora negativa konsekvenser. Efter halvårsskiftet kommer en uppföljning att ske vad gäller förbrukningen av samverkansmedel på alla lokala försäkringscenter. Finns då samverkansmedel som inte är förbrukade har verksamhetsområdeschefen på huvudkontoret möjlighet att omfördela. Anita har uppmärksammat sin chef om läget och anmält behovet av medel till Startpunkten. Besked om detta kommer först under hösten. Fram till det beskedet måste en lösning hittas. Ett förslag som kommit upp är att till Samordningsförbundet hemställa en begäran att förbundet tillfälligt går in och stöttar upp budgetmässigt. Beslutades att Stratsam stödjer hemställan att Samordningsförbundet tillfälligt stöttar upp Startpunkten. Dock stödjer inte Stratsam att förbundets processtödjarmedel ska användas till detta. Att Stratsam vidare stödjer hemställan till Samordningsförbundet att vara delaktig i ett arbete för en mer långsiktig lösning vad gäller utveckling av Startpunkten.

4 4(6) 6. Uppdrag Samlat drogarbete Lena har träffat Polisen i ärendet. De ser över sina anmälningsrutiner. Arbetet fortsätter. Beslutades att vi tar upp frågan nästa möte igen. 7. Uppdrag Mellanboende psyk. funktionshindrade Jan, Silvia och Lena har ej hunnit träffas i detta ärende. Uppdraget kvarstår. Beslutades att vi tar frågan igen på nästa möte. 8. Psykiatrisamverkan Nästa steg Diskussion om hur vi bäst tar nästa steg i det lokala samverkansarbetet kring psykiatrin. De utredningar som presenterats pekar ju på behovet av någon form av permanent samordning och/eller avancerat processtöd. Beslutades att uppdra till Opsam Mitt i livet att till Stratsam arbeta fram ett förslag till hur ett sådant stöd skulle kunna se ut. 9. Verksamhetsplaner 2009 Verksamhetsplanering 2009 börjar att komma igång hos de olika verksamheterna. Beslutades att varje stratsammedlem till septembermötet ur sitt verksamhetsplanarbete lyfter fram de viktigaste utmaningarna utifrån ett samverkansperspektiv. 10. Utvärdering av samverkansorganisationen Förelåg förslag till utvärderingsplan från Peter Möllersvärd och Margareta Bolinder. Beslutades att med ett smärre antal kompletteringar godkänna planen. Att framföra att Peter och Margareta hittills gjort ett väldigt bra arbete.

5 5(6) 11. Gemensamt ledningsseminarium Samverkan i Örnsköldsvik Pär förde fram en idé om det är dags igen för ett gemensamt seminarium för alla ledningsgrupper i samverkansorganisationen. Beslutades att uppdra till Pär att med utvärderingen som grund planera ett seminarium som går av stapeln i början av Att uppdra till Pär undersöka om det finns någon intressant föreläsare att krydda med. Att Stratsam på det seminariet har en arbetat fram en ännu mer samlad strategi för fortsatt samverkan. 12. Övriga frågor - Skrivelse från omsorgens ansvarige för rekrytering och verkställighet av LSS Förelåg en skrivelse som tar upp problematiken med att kontaktpersoner och ledsagare(vanligen 2-4 timmar/vecka) som samtidigt uppbär partiell sjukpenning/sjukersättning tappar betydande del av sin ersättning. Försäkringskassan har enligt sina direktiv och regler ingen möjlighet att godkänna detta uppdrag som en rehabinsats för den som är partiellt sjukskriven. Detta för med sig att det är svårt att rekrytera nya kontaktpersoner och ledsagare. Beslutades att Stratsam tagit del av skrivelsen och kan hålla med om att det samhällsekonomiskt borde vara mer fördelaktigt att man ska kunna räkna det som rehabinsats. Men detta ligger utanför Stratsams möjlighet att påverka. - Arkivansvar samverkan Hur är det med arkivregler för våra samverkansdokument? Beslutades att uppdra till Pär att ta kontakt med kommunens arkivarie för att tillsammans med juridisk kompetens klargöra vad vi har att ta ställning till i denna fråga.

6 6(6) - Deltidsanställda Beslutades att Gunnar bjuder in berörda till dialog om de nya bestämmelserna kring deltidsanställda. - Provtagning Rådgivningsbyrån Lena har sammanställt konsekvenserna av att humanistiska inte längre har möjlighet att utföra medicinska provtagningar på Rådgivningsbyrån och överlämnat den till Lennart. Ärendet ska upp i Humanistiska nämnden den 17 juni. Beslutades att Lennart återkommer med ett svar till Humanistiska nämnden i god tid innan 17/6. - Ekonomi i balans hos Primärvården Lennart delgav de besparingsåtgärder som Primärvårdsledningen avser att föreslå Landstingsstyrelsen. - ESF-ansökan Lena, Gunnar och Pär har börjat titta på möjligheterna att göra en ESF-ansökan om samlat arbetsmarknadsarbete. Beslutadades att Stratsam uttalar sitt stöd för detta. - Rehabiliteringskedjan Anita informerade kort om de nya reglerna som gäller hos FK och rehabkedjan. Informationsinsatser är planerade ute hos organisationerna innan sommarens semestertider. På Stratsammötet den 18 augusti kommer Anita att informera mer ingående för Stratsam. 13. Avslutning Lennart tackade övriga Stratsammedlemmar, samordnaren och processtödjarna för ett mycket gott samarbete denna första hälft av 2008 och avslutade mötet med en önskan om en skön sommar. Vid anteckningarna: Pär Eriksson

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling:

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling: PROTOKOLL Nr 3/2010 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid Plats Närvarande Skattekontoret, Skolgatan 2, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande Louise Ahlgren Försäkringskassan

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Revisionsrapport Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Kramfors kommun November 2010 Therese Runarsdotter Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 10 november

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Närvarande: Christer Hederberg ordförande Karl Johan Adolfsson Jörgen Nilsson Tomas Öhlund Carina

Läs mer

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun 1 Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun Chefsforum Minnesanteckningar Tid: 8 maj 2015 kl 8.00 12.15 Plats: Herrgården, Ryhov Närvarande:

Läs mer

PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen

PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen 2014-03-08 2014- Förord I januari 2012 fick konsultföretaget Sweco Strategy AB 1 i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Sundsvall att bedriva följeforskning av

Läs mer

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Föreningen NNS rapportserie 2015:1 Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Claes Malmquist Sven Vikberg Jonas Huldt Samhällsekonomiskt resultat av insatser

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

Jobbtorg från bidrag till arbete

Jobbtorg från bidrag till arbete Utlåtande 2007:117 RI+VII (Dnr 331-1800/2007) Jobbtorg från bidrag till arbete Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den föreslagna inriktningen av jobbtorg godkänns i enlighet

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget Erfarenheter från projektet Koll på läget av Annika Wallin Blira Konsult AB mars 2014 Förord»Alla har uppdraget, men ingen klarar det ensam«så uttryckte verksamhetschefen för vuxenhabiliteringen i Linköping

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28.

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28. SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28. 1 Slutrapport för projektet personer som är sjuka och saknar en sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Jägareförbundets kansli, Luleå Dag och tid: Fredagen den 23 augusti 2013, kl. 10:00 15:30 Närvarande: Styrelseledamöter

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(47) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Per Enarsson, förvaltningschef Johanna Gustafsson, ekonom 2014-02-14 VON/2014:9-041 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer