1 Nulägesbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Nulägesbeskrivning"

Transkript

1 1 Nulägesbeskrivning 1.1 Inledning Nulägesbeskrivningen i energiplanen syftar till att ge läsaren en bild av energisituationen i Valdemarsviks kommun. Underlaget och belysta områden redovisas utifrån data som framtagits på såväl central som lokal nivå. Vidare delas beskrivningen upp i en geografisk del och en organisatorisk del. Den geografiska delen baseras bl.a. på SCBs statistik och ger en grov uppskattning hur energiflödet, dvs. mängd och energislag, används i kommunen. Den organisatoriska delen visar hur energin används i den kommunala verksamheten. Här ingår transporter, lokaler, och drift av kommunala verksamhetsanläggningar, s.s. VA, gatubelysning, vägar etc. 2 Innehållsförteckning 2.1 Energiflöden Kommunens totala energiflöde är en indikator på hur kommunen utvecklas på energiområdet. Energiproduktionen i kommunen är biobränsle och vattenkraft. Nu är också elproduktion från vindkraft intressant på några platser i kommunen som utpekats som lönsamma. Ännu har ingen elproduktion från vindbruk inrapporterats Summa bränslen MWh 16 El-energi MWh 17 Total energi MWh Diagram 1 Källa: SCB Diagram 1 visar fördelning av bränslemix i kommunen. 2.2 Förbrukning fossilt bränsle Här visas de fossila bränslen som använts för värme och transport. Gasol och eldningsolja Eo2(med mer svavel) härrör mestadels från Outokumpu's tillverkning.

2 Bensin MWh 4 Diesel MWh 5 Eldningsolja 1 MWh 6 Eldningsolja>1 MWh 7 Gasol MWh 2 1 MWh Diagram 2 Källa: SCB Fossila bränslen totalt i kommunen har över tid haft en gynnsam utveckling. Eldningsolja. Eo1 halverades på tio år från 8 till 4 MWh och fram till 27 är konsumtionen nere på MWh. Biobränslen som används för värmeproduktion i kommunen, exklusive fjärrvärmeproduktion, är fastigheter och består av ved och pellets Biobränsle Värmeverk GWh Träbränsle Övrigt GWh källa: SCB

3 MWh Energi per inv Slutlig användning totalt Folkmängd Källa: SCB Den specifika energiförbrukningen per capita i Valdemarsvik har minskat något över tid. Här är också företag och transporter inräknat. Ser man till hushållen energiförbrukning så är den trenden tydligt nedåtgående. MWh Hushåll Hushåll 2.3 Energipotentialer från förnybara bränslen I kommunen finns outnyttjade potentialer för energiproduktion. Inom jordbruket finns trävaror av olika slag, vattenkraft i mindre skala och vindkraft. Den senare har det visat sig, finns s.k. riksintressen inom kommungränsen där det är lämpligt att anlägga vindkraftparker Gödsel I länsstyrelsens förstudie om förnybara bränslen påvisas att Valdemarsvik har en biogaspotential på 13 GWh/år. Svårigheten är att det ligger utspritt på ett stort geografiskt område som medför alltför långa transporter till en upparbetningsanläggning. I dagsläget är investeringsnivån sådan att det krävs en besättning på 35-5 nötdjur för att få en lönsamhet i biogasproduktion. Slaktavfall inom kommungränsen skulle kunna ge,236 GWh/år omräknat till biogas. Andra möjliga substrat till biogasproduktion är 24 ton TS rötslam från reningsverket, se vidare under punkt Från marin miljö har väckts tankar om att använda musselodlingar för att rena kusthavet Den här möjligheten att producera biogas kan få betydelse för fordonsbränsle, men då måste ekonomiska stödåtgärder till.

4 2.3.2 Avfall Kommunens avfall från hushåll fördelas på sopor och det kommunala avloppet. Sopor levereras idag enligt avtal till Tekniska verken i Linköping. Mängden hushållsopor per år är ca 25 ton och för det betalar kommunen en avgift på 628 kr/ton, ca 1,5 milj. Energivärdet på sopor är ca 2,8 3 MWh/ton. Vid förbränning av sopor till exempelvis fjärrvärme uppnår man en verkningsgrad på ca 8 %. Fjärrvärmetaxan, enligt Holgerson undersökningen, som fastighetsägarna gör sedan 14 år tillbaka visar att fjärrvärmepriset stadigt har ökat och ett medelvärde för regionen är 5 öre/kwh. Om man omsätter sopornas energiinnehåll till kronor och öre, representerar hushållssopor ett värde på 2,5-3 milj. kronor. Reningsverkets avloppsslam är idag en kostnad. Slammet transporteras ut till jordbruket som sprider slammet på åkrar. 28 lades 24 ton TS slam ut på åkrar till en kostnad av ca 26 kr. Avloppsslam är en potentiell energikälla som bör utnyttjas på ett mer energi- och kostnadseffektivt sätt. Det skulle tillexempel kunna vara en del i en biogasproduktion Trävaror Redan idag finns flera odlingar energiskog i kommunen. Arealen på 159 ha/år har inte förändrats nämnvärt de senaste tio åren. Det finns ett motstånd att använda åkermark som ligger i träda, då man anser att energiskogens rotsystem förstör marken och dräneringsystem när man vill återgå till att odla säd. 2ha energiskog Sol Solenergi producerar både värme och el. I kommunen förekommer ingen kommersiell produktion. Privata anläggningar förekommer företrädelsevis från solfångare. Endast 1 ansökningar på installation av solfångare är gjord i kommunen under åtta år, och hälften har beviljats under första halvåret 29. Av de kr som utbetalats, ca 9 kr/kommunenergiskog energiskog Skapad av Jordbruksverket ton torrsubstans flis per hektar av salix och år, som är den vanligaste typen av energiskog, motsvarar cirka 4 kubikmeter olja. Med tabellens hjälp ser man att den odlade energiskogen i kommunen motsvarar 6 m³ olja(motsvarar uppvärmningen av 2 villor) Vattenkraft I Valdemarsvik produceras ca25 MWh el från småskalig vattenkraft, Ursätter vattenkraft i Gusum drivs av Tekniska Verken. Det finns fler vattenkraftanläggningar i kommunen som är tagna ur drift pga. olönsamhet med dagens elpriser.

5 innevånare, är det nominellt kwh varmvatten som producerats från solfångare. Troligen är det mer eftersom bidragstaket är utnyttjat i de flesta fall. Investeringsviljan på solfångare i landet är 25 kr/inv. och ca 2 kr/inv. i Östergötland. Orsaken kan vara brist på lokal försäljning och marknadsföring av solfångare. Trots att bidrag till offentliga lokaler har varit generösa, 7 % är det ingen i kommunen som investerat i solceller för att producera el Vindkraft I kommunen finns s.k. områden med riksintresse för vindbruk. Det finns 423 områden i 2 län som tillsammans utgör drygt två procent av Sveriges yta. De två områden som nu är aktuella i kommunen är Åsvedal och Hornsberg med en sammanlagd potentiell effekt på 5-6MW. De kustnära landskapen i kommunen kan flera små vindkraftverk också ha sitt berättigande på platser där eltillförseln är opålitlig eller otillräcklig. 2.4 Energianvändning per sektor Jordbruk, skogsbruk, fiske Denna statistik är från SCB och inte komplett. Bör därför användas endast som en indikation. Här saknas bensinförbrukning som vi vet förekommer men inte är statistiskt vederlagt Bensin 4 Diesel 5 Eldningsolja 1 16 El-energi 17 Total energi Diagram 3 Källa: SCB Industri, byggverksamhet Tabellen visar endast de uppgifter som finns tillgängligt hos SCB. I kommunen finns några större industrier som är dominerande på energiförbrukning. Bl.a Outokumpu och Voith i Gusum samt Lasertools och Holmbo på vammar industriområde. Dessa företags energianvändning redovisas separat.

6 Diesel Eldningsolja 1 Eldningsolja >1 Gasol Summa bränslen El-energi Total energi Diagram 4 Källa: SCB Transporter Kommunens totala slutanvändning av bränslen till transport visar en svagt nedåtgående trend för bensin medan dieselanvändningen ökar. Diagrammet visar MWh Bensin Diesel Källa: SCB Outokumpu Från Outokumpu s verksamhet i Gusum härrör mestadels eldningsolja Eo2 och gasol. Under 27 minskades gasolförbrukningen med drygt 5 %. Outokumpu är kommunens största enskilda energiförbrukare och har en omfattande handlingsplan för sina energimål. Se bilaga

7

8 Voith Verksamhetens energiförbrukning totalt är ca 4,2GWh varav uppvärmningen är nästan 2GWh enligt YIT s energianalys på företaget 228. All energiförbrukning är el. Företaget har planer på att energieffektivisera värme och ventilationssystemen. Bedömd maxeffekt för uppvärmning är ca 6 kw men det kan finnas högre topplaster under korta perioder. Troligen beror delar av dessa topplaster på produktionen men det går inte att konstatera med befintlig statistik. Maxeffekt för både produktion och värme (under 27) är ca 12 kw. Total energianvändning under år 27 var 4185 MWh och graddagskorrigerad energianvändning för uppvärmning var ca 195 MWh/år Industriområdet Vammar Här har en omfattande lobbyverksamhet från kommunens energirådgivare fått fjärrvärmebolaget att expandera sitt kulvertsystem till området som har flera stora industriföretag med oljeuppvärmda lokaler. Kommunens industrihus, Bäckadal var först att ansluta sig till fjärrvärmenätet och Lasertool och Rejmes följer efter. Totalt av 45 m³ olja på området har 29 m³ konverterats till fjärrvärme. Några mindre användare har valt att konvertera till värmepump Hushåll Hushållens totala energianvändning har minskat enl. SCB siffror. Utvecklingen visualiseras i diagrammet här nedan.

9 Hushåll tot energi i MWh Diagram 5 Källa: SCB Fördelningen mellan de olika bränslen som används för uppvärmning har förändrats över tid. Olja har ersatts med förnybart bränsle. fördelningen 27 framgår av diagram. Tyvärr kan man statistiskt inte särskilja el för uppvärmning och hushållsel. Eo1 träbränsle el-energi Diagram 6 Källa: SCB Fördelning av bränsle för uppvärmning exklusive el (inklusive el till värmepumpar) visar tydligt hur förändringen är från fossilt bränsle till förnybart. Samtliga förnybara bränslen har ökat.

10 Oljepannor Pelletspannor Fjärrvärme/värmepump Vedeldning Diagram 7 Diagrammet visar en sammanställning av statistik från skorstensfejaren i kommunen. Som exempel på antalet pelletspannors ökning under tiden visar en stark ökning i tätorten medan i Gryt och Tryserum har en mindre ökningstakt. I Gryt finns många direkteluppvärmda hus och flera har valt värmepumpslösning framför pellets. Tabellvärden här nedan härstammar från data insamlat från skorstensfejaren på orten. pelletspannor Antal pellets pannor Område Diagram 8 Källa: Skorstensfejaren Tyvärr finns inte motsvarande statistik på värmepumpinstallationer, då anmälningspliktig installation gäller endast för energiuttag från berg, jord eller sjö. Energiuttag från luften är här undantagen. Fördelningen mellan dessa två låter sig inte göras på ett tillförlitligt sätt. Vi

11 vet dock att många som har direktverkande el som värmekälla har kompletterat sina hus luft/luft värmepump och därmed bidragit till att minska sin elförbrukning. Även luft/vatten värmepump är vanlig lösning i vårt kustklimat. Kommunen har tillförlitlig statistik på anmälningspliktiga anläggningar. Tabellen visar en vikande trend för dessa. Orsaken kan vara att marknaden börjar mättas eller också att Luft/vatten värmepumpar som inte är anmälningspliktiga har ökat Bergvärmepumpar Diagram 9 Källa: Valdemarsviks kommun 2.5 Energianvändning i kommunal verksamhet el kwh fjv kwh Diagram 1 Källa: Valdemarsviks kommun El Kommunen har avtal med elhandelsbolag för leverans till alla kommunens förbrukare. Avtalet knyts till komentus för bästa pris. Förbrukningen av el har legat på oförändrad nivå

12 under senaste tio åren, vilket innebär en viss effektivisering då brukarna blivit fler under samma tidsperiod Olja Kommunens oljeförbrukning för uppvärmning har ersatts med fjärrvärme och värmepumpar och har minskat med ~6 % sedan år 2. Dagens förbrukning på 17 m³ olja kommer också att elimineras till största delen, ca 1 m³ är skola och äldreboende i Ringarum och 9 m³ olja ersätts av fjärrvärme i fastigheten på Järnvägsgatan. Av kommunens större oljeförbrukare återstår bara Gryts skola. olja liter/år olja m³ olja m³ Diagram 11 Källinformation: Valdemarsviks kommun Fjärrvärme Valdemarsvik har ett fjärrvärmenät som ägs av NEOVA och producerar 15 GWh/år med 99 % förnybart bränsle. Kommunen har visat vägen genom att ansluta flertalet av sina fastigheter till fjärrvärmenätet. Ofta har det ersatt olja, vilket har haft en positiv inverkan på utsläpp av växthusgaser. Sedan år 2 har kommunen ökat köpt fjärrvärme med 2,58 GWh/år till ca 5 GWh/år Transporter Kommunens transporter omfattas av skolskjutsar, tjänsteresor med egen bil och kommunens bilar. Den senare uppdelat på bränsletyp. Från och med hösten 29 finns etanol tillgängligt i kommunen och flera av kommunens bilar är avsedda för detta bränsle som förhoppningsvis kommer att avspeglas i kommande års uppföljningsrapporter. Kommunens nuvarande bränslemix för fordon, baserat på kostnad för respektive bränsle, framgår enligt diagram 12. I liter räknat är skillnaden mindre, då priset för bensin är högre.

13 Diesel 39 % Bensin 61 % Total bränsleförbrukning uppdelat i bensin resp. diesel Diagram 12 Källinformation: Valdemarsviks kommun Bilanvändandet i kommunens förvaltningar har arbetats fram i en nulägesanalys från extern konsult som presenterades i jan 29 och har 27 och 28 som basår för sin rapport. Rapporten i sin helhet finns med som bilaga till denna energiplan. Rapporten visar på att det brister i rutiner för bilanvändandet och att kommunens fordonspark är gammal med vägverkets mått mätt. Detta resulterar i ökade direkta och indirekta kostnader för kommunen. Det påverkar också miljön på ett negativt sätt. Från och med 1 oktober 29 kommer Statoil att etablera en E85 pump på sin station i Valdemarsvik. Det är då viktigt att kommunen tankar etanol i sin bilpark. Det medför att nya krav kan ställas på kommunens fordon. Tyvärr omfattas stor del av transporterna med privat bil i tjänsten och utan påverkan av val av bränsle från kommunen. Här kan man dock bilistens körsätt genom information om sparsam körning och på så vis få en indirekt påverkan. Försök pågår nu med en liten grupp på tio stycken förare som kör i tjänsten. Tjänsteresor 28 med privat bil i km Barn o Utbildningsförvaltning Socialförvaltningen Kommunledningskontoret Tekniska förvaltningen Totalt används privatbil i tjänsten km/år. Diagram 13 Källinformation: Valdemarsviks kommun

14 Kostnader för personbilar i Valdemarsviks kommun I detta kapitel kommer inte Tekniska förvaltningen, förutom Samhällsplaneringen, att behandlas. Detta eftersom uppgifter såsom objektsnummer och uppskattade reparationskostnader inte erhållits från Gator och Fastighet. Utan objektsnummer är det omöjligt att urskilja vilka kostnader som är bundna till personbilar och vilka kostnader som är till övriga fordon, såsom räddningstjänstbilar, lastbilar, båtar etc. I Tabell 2 visas kostnaderna för personbilar inom Valdemarsviks kommun 27. I kostnadsberäkningen ingår kostnaderna för den service som AME utför, dock är kostnaden för den service och reparationer som Tekniska förvaltningen själv utför ej medräknad. Den förvaltning som står för den största andelen av kostnaderna är Socialförvaltningen. Det är därför av stor vikt att denna förvaltning har kontroll över sina fordonskostnader. Värt att påpeka är att kommunen under 27 hyrde bilar till en kostnad som är i samma storleksområde som leasingkostnad samt reparation för en ny leasingbil, beroende på vilken biltyp som väljs. Till dessa kostnader tillkommer dock även kostnader som exempelvis bensin, försäkring och skatt. Tabell 2. Fordonskostnader för personbilar inom Valdemarsviks kommun 27 Källa: Skill s rapport 9119 Milersättning I kommunen finns två olika milersättningsnivåer, en högre och en lägre. För att erhålla den högre ersättningen krävs det att den anställde har ett bilavtal med kommunen. Om ett bilavtal med kommunen finns kan personen även bli ombedd att skjutsa medarbetare och köra varor. Problemet med bilavtalen är att kommunen inte kan ställa krav, exempelvis säkerhetsstandard, på bilarna som används. I Valdemarsviks kommun hade under 27 1 personer avtal för milersättning. Under 28 sa ett antal personer inom Socialförvaltningen upp sina avtal då de ansåg ersättningen vara för låg. Ersättningen med avtal är sedan den 1 januari 29 3 kr/mil, tidigare var den 27 kr/mil. Utan avtal är milersättningen 22,5 kr/mil, vilket den även var innan 29. I milersättningen, både för personal med och utan avtal, är en del skattefri medan en del är skattepliktig. De totala kostnaderna för milersättning 27 i Valdemarsviks kommun uppgick till närmare 94 kr. Hur kostnaderna är fördelade utifrån de olika förvaltningarna ses i Tabell 5. För att se uppdelning inom de olika förvaltningarna se Bilaga 1.

15 Källa: Skill s rapport 9119 Tabell 5. Fördelning av milersättning, antal person som använde privat bil samt körda mil med privat bil för respektive förvaltning 27 För att ge en uppfattning av storleksordningen av den summa som kommunen betalar ut i milersättning ställs detta i förhållande till den totala kostnaden för fordon i kommunen, se Tabell 6. I den totala kostnaden ingår i detta fall alla kostnader för kommunens leasade och ägda bilar, inhyrda bilar samt milersättning. I denna beräkning har hela Tekniska förvaltningen utelämnats då, det inte är möjligt att fastställa kostnaderna för fordon på grund av bristande information. Enligt beräkningar står milersättningen i tre av Valdemarsviks kommuns förvaltningar för 39 % av de totala fordonskostnaderna, vilket bör uppmärksammas. Källa: Skill s rapport 9119 I undersökningen har det framkommit att det inte finns något dokument som visar för vilka resor ersättning fås för färd med privat bil i tjänsten. Kommunen bör fundera på vilka resor som anställda ska få milersättning, och därefter sammanfatta detta så att reglerna gäller för alla förvaltningar i kommunen. Detta är ett utdrag ur skills rapport som visar bilparkens status och kostnader. Det förefaller som en grundligare utredning bör göras av två skäl, ekonomiskt och miljömässigt. Den ekonomiska delen har belysts i skills rapport, men skill utesluter synergier som uppstår i form av mindre utsläpp från fordonen med styrning av bränsleanvändning och ökad säkerhet.

Energiplan Åtvidaberg 2011-2014

Energiplan Åtvidaberg 2011-2014 Energiplan Åtvidaberg 2011-2014 Kraftverkskanalen, foto Göran Börkén Författare Kickan Grimstedt Åtvidaberg januari 2011. 2 Innehåll Visionen...3 Sammanfattning...4 Introduktion...5 Bakgrund...6 2 graders

Läs mer

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

Förord. Lars Ahlkvist (m) Kommunstyrelsens ordförande.

Förord. Lars Ahlkvist (m) Kommunstyrelsens ordförande. Förord Allt fler engagerar sig i frågan om hur ett medvetet strategiskt arbete med energi- och klimatfrågor kan minska miljöbelastningen i samhället. Sätten är många, och åsikterna är inte alltid överens

Läs mer

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Denna rapport har upprättats av en projektgrupp bestående av följande personer: Projektledare Projektsekreterare

Läs mer

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 a YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 Foto Karin Westerberg Kickan Grimstedt 2011 januari YDRE ENERGIPLAN SAMMANFATTNING Ydres nuvarande energiplan är gammal och det är dags för en uppdatering. Framtagande av denna

Läs mer

Nulägesbeskrivning och analys

Nulägesbeskrivning och analys Bilaga 1 (Energiplanen 2011-13) Nulägesbeskrivning och analys Energi- och växthusgasstatistik för Alingsås 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 4 2 INLEDNING... 5 AVGRÄNSNING OCH METOD... 5 BESKRIVNING AV STATISTIK

Läs mer

Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Antagandehandling Augusti 2009

Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Antagandehandling Augusti 2009 Energi- och klimatstrategi 2009-2015 Antagandehandling Augusti 2009 Sammanfattning Burlövs kommun är belägen i de västra delarna av Skåne och är grannkommun till Malmö Stad. Kommunen är 19 kvadratkilometer

Läs mer

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014 Inledning Innehåll A Inledning... 1 A.1 Klimatutmaningen... 1 A.2 En strategi för klimatet... 1 B el... 2 B.1 Nordanstig, en kommun med karaktär... 2 B.2 Övergripande energibalans och klimatpåverkan för

Läs mer

Energiinventering. för Landskrona stad

Energiinventering. för Landskrona stad Energiinventering för Landskrona stad 2014 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Avgränsningar... 3 Framtagande av uppgifter... 3 Inledning... 4 Upplägg... 4 Ingående energistatistik... 4 Kompletteringar pga.

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

Energiläget i Norrbotten

Energiläget i Norrbotten Energiläget i Norrbotten Förnybar energi producerad i länet skapar arbetstillfällen. Kari Marklund Landshövding i Norrbottens län Klimatet och industristrukturen gör Norrbotten till ett väldigt energiberoende

Läs mer

KLIMATSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN

KLIMATSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN KLIMATSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-08 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Haninge kommuns klimatstrategi...2 1.1 Läsanvisning... 2 1.2 Bakgrund... 2 1.3 Syfte...

Läs mer

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av:

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: RAPPORT 2014-09-30 Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: Förord Tack till alla närvärme/farmarenergi anläggningar som har tagit sig tid att svara på enkäten

Läs mer

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Antagen av kommunfullmäktige Datum: 2011-06-21 ver.1.4 1 BESLUTSDEL 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Utgångspunkter för Energi- och klimatplanen...3 1.3 Organisation av

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 5 Energiplan - antagande (KS 2011.121) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Energiplan 2009. Lägesbeskrivning 2007

Energiplan 2009. Lägesbeskrivning 2007 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning 2007 Inledning Öckerö kommuns Energiplan 2009 består av två delar, ett faktaunderlag och ett handlingsprogram. Föreliggande dokument, Energiplan 2009 Lägesbeskrivning,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-28 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning 2009 2013, Höörs kommun Sida 2 av 35 Innehåll Inledning... 5 Begreppsförklaring... 5

Läs mer

Ödeshögs kommun ENERGI- OCH KLIMATPLAN

Ödeshögs kommun ENERGI- OCH KLIMATPLAN 1(52) Ödeshögs kommun ENERGI- OCH KLIMATPLAN Arbetsversion 2012-01-17 Till KS 2012-01-25 2 (52) Visionen och energiplanen HÅLLBAR POSITIV EKONOMISK UTVECKLING Arbeta för ett attraktivare Ödeshög som ger

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN 1 VISION FÖR ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGIN...4 2 SAMMANFATTNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Ansvar...4 2.3 Mål...4 2.3.1 Falköpings kommun som geografiskt område...4

Läs mer

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare Strategi för energieffektivisering Munkedals kommun Strategi för energieffektivisering Typ av dokument: Riktlinje Handläggare: Samhällsbyggnadschef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Dnr:

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

en nulägesbeskrivning Bilaga 1 till Norrköpings kommuns energiplan 2009-2030

en nulägesbeskrivning Bilaga 1 till Norrköpings kommuns energiplan 2009-2030 Energisystemet i Norrköping en nulägesbeskrivning Bilaga 1 till Norrköpings kommuns energiplan 2009-2030 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Disposition...3 1.2 Avgränsningar...3 2 Norrköpings kommuns

Läs mer

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011 Antagen 2011-12-19 i KF 1 Förord: Produktion, distribution och användning av energi har troligen den enskilt största passiva influensen på vårat moderna

Läs mer

RAPPORT. Energiplan för Tyresö kommun Informationsdel 2008-09-21. Upprättad av: Börje Nord Granskad av: Sonny Andersson Godkänd av: Göran Werner

RAPPORT. Energiplan för Tyresö kommun Informationsdel 2008-09-21. Upprättad av: Börje Nord Granskad av: Sonny Andersson Godkänd av: Göran Werner RAPPORT Energiplan för Tyresö kommun Informationsdel 2008-09-21 Upprättad av: Börje Nord Granskad av: Sonny Andersson Godkänd av: Göran Werner RAPPORT Energiplan för Tyresö kommun 2008-09-21 Kund Tyresö

Läs mer