handelsstaden skövde Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt"

Transkript

1 affärsplan handelsstaden skövde Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0

2 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål & STRATEGIER 7 VAD PåVERKAR HANDELNS UTVECKLING? 9 UTBUD 15 TILLGÄNGLIGHET 19 ATMOSFÄR 25 BEFOLKNINGSUNDERLAG 31 INPENDLING & ARBETSTILLFÄLLEN 33 INFLÖDE AV TURISM 37 KUNDERNAS INSTÄLLNING 39 VARUMÄRKE 43 ORGANISATION & SAMVERKAN 45 HåLLBAR TILLVÄXT 49 Affärsplanens uppföljning 52 BILAGOR 53 2

3 UTBUD INLEDNING Bakgrund Varför en affärsplan? Aktörer 3

4 INLEDNING Bakgrund För Skövde kommun är handeln en prioriterad bransch inom arbetet med att skapa tillväxt. Rätt satsat ger handeln inte enbart många nya arbetstillfällen utan stärker också Skövdes attraktivitet som regionalt centrum. Sedan 2003 har kommunens näringslivsenhet intensifierat arbetet med proaktiva insatser för handeln. Handelns effekter för Skövde Handel skapar många nya jobb, inte minst för unga människor. Ett stort utbud av butiker ökar Skövdes attraktivitet som besöksmål och är en anledning till att människor vill turista och konsumera i Skövde. En attraktiv handel ökar dragningskraften för Skövde som bostadsort och bidrar till att attrahera nya invånare. Handeln utgör en levande del av Skövdes identitet och påverkar hur invånare och besökare upplever Skövde. Skövde expanderar som handelsstad 2008 var ett oerhört händelserikt år för handeln i Skövde. Aldrig tidigare har så många nyetableringar och nyinvigningar skett under en och samma period. 30-talet nya butiksetableringar, utbyggnad och konceptutveckling hos de tre största dagligvarubutikerna, två nyinvigda köpcentrum, Elins Esplanad och Vasaporten, (Commerce nyinvigdes 2006) och ett helt nytt handelsområde, Stallsiken. Bakom satsningarna fanns mycket hårt arbete och långsiktig planering från enskilda handlare, fastighetsägare och kommunen. Handelskraft Skövde För att ta till vara den positiva utvecklingen initierade kommunen och näringslivet i samverkan projektet Handelskraft Skövde. Syftet var att skapa en långsiktig utveckling av Skövde som handelsstad. Projektet startades 2007 av följande finansiärer, tillika deltagare i projektets styrgrupp: Svensk Handel Skövde, 13 privata fastighetsägare i Skövde, Skaraborgs Allehanda SLA, TV4 Skaraborg, Västgöta-Tidningar, Nordea och Swedbank. Mer information om projektet finns på Kampen om kunderna Syftet med satsningarna är att stärka Skövdes position som handelsstad gentemot de större städerna utanför Skaraborg. årligen sker ett utflöde av handel ut ur Skaraborg på närmare 2 miljarder kr. Pengar som skaraborgarna skulle kunna spendera i sin hemmaregion men som istället spenderas på andra platser. Skövde vill ta upp kampen om kunderna och presenterar i denna affärsplan de insatser som bör göras för att öka attraktiviteten i handelsstaden Skövde. 4

5 Det är genom samverkan, kunskap och helhetssyn som vi kan utveckla Skövde som handelsstad. Det är på dessa tre delar som affärsplanen vilar. INLEDNING Varför en affärsplan? Det behövs en plan för att vinna slaget om kunderna. Utanför Skaraborgs gränser planerar många större städer för hur de ska få skaraborgarna att åka just till dem. Skövde är ett bland många alternativ när kunden ska välja. Affärsplan blir samverkansplan En affärsplan ska beskriva en målsättning och innehålla strategier för hur arbetet ska gå till för att nå målen. Handelskraft Skövde har under 2008 genomfört ett omfattande arbete med framtagandet av gemensamma mål och strategier för utvecklingen av Skövde som handelsstad. Att i samverkan utarbeta en affärsplan är ett sätt att kraftsamla. Genom arbetet med planen skapas förståelse och engagemang för handeln som näring och dess möjligheter. Därför är affärsplanen också en samverkansplan. Höga krav när många berörs För att kunna utveckla en hel bransch i en stad är det många människor, företag, organisationer, myndigheter och kommunala förvaltningar/enheter som berörs och som är ansvariga. En samsyn kring hur utvecklingen av handelsstaden Skövde ska genomföras, i kombination med en ökad förståelse för vad handeln som näring kan tillföra Skövde, ger väsentligt bättre möjligheter att på ett framgångsrikt sätt genomföra utvecklingen. Helhetssyn är utgångspunkten För att utveckla Skövde på ett bra sätt krävs en helhetssyn. Det handlar om att se varje enskild butik som en del av ett område, varje handelsområde som en del av handelsstaden Skövde och hela handeln som en del av Skövde som stad. Allt samspelar och hänger ihop. Alla delar är viktiga för helheten men det gäller att ha fokus på just helheten. Avgränsning Inom handeln finns mycket forskning på hur den enskilda butiken kan arbeta för att utvecklas och öka sin omsättning; konceptutveckling, skyltning, butiksinredning, betalningssystem, säkerhetsutrustning, m.m. Det är viktigt att varje butik tar del av den kunskap som finns och kontinuerligt förnyar och förbättrar sin verksamhet. Dessa delar berörs därför inte i affärsplanen, då fokus här är på åtgärder som stärker helhetsperspektivet och som är specifika för Skövde som stad. Affärsplanen är ett initiativ, ett sätt att leda utvecklingen istället för att följa eller reagera på det som händer runt om oss. 5

6 INLEDNING Aktörer Det är många olika aktörer som berörs och som är delaktiga när det handlar om att utveckla en hel bransch. Nedan presenteras de organisationer och enheter som är huvudaktörer. Svensk Handel Skövde Den lokala föreningen i Skövde för riksorganisationen Svensk Handel. Består av medlemsföretag samt en ideellt arbetande styrelse. Föreningens roll är att jobba med Skövde-övergripande handelsfrågor i syfte att skapa bättre förutsättningar för de enskilda butikernas utveckling samt att vara handelns samlade röst gentemot kommun, media och övrigt näringsliv. Svensk Handel Skövde är en av huvudfinansiärerna till projektet Handelskraft Skövde. Centrumföreningen Organisation för samverkan gällande utvecklingen av Skövdes centrum (stadskärna). Bildad 2008 av huvudfinansiärerna kommunen, fastighetsägarna och näringsidkare med butik eller annan verksamhet i centrum. Föreningen har en ideellt arbetande styrelse, ideellt arbetande arbetsgrupper samt en anställd centrumutvecklare. Centrumföreningen jobbar för att öka attraktiviteten i stadskärnan ur ett helhetsperspektiv, handeln utgör en av flera parter. Stallsikens marknadsråd Organisation för samverkan mellan aktörerna på handelsområdet Stallsiken. Bildades 2008 genom initiativ från Handelskraft Skövde och Närings- och samhällsbyggnadsenheten på Skövde kommun. Rådet består av ideella insatser från aktörerna själva. Genom regelbundna möten samverkar aktörerna i varierande frågor som berör området direkt eller indirekt. Norrmalmssamverkan Organisation för samverkan mellan aktörerna på handelsområdet Norrmalm som skapas 2009 genom initiativ från Handelskraft Skövde och Skövde kommun. Rådet består av ideella insatser från aktörerna själva. Genom regelbundna möten samverkar aktörerna i varierande frågor som berör området direkt eller indirekt. Näringslivsforum (NLF) Organisation för samverkan mellan det samlade näringslivet i Skövde. Arbetar för förstärkt samverkan mellan näringslivet och kommunens politiker och tjänstemän. Består av medlemsföretag, ideelt arbetande styrelse och en tillfälligt anställd resurs. Handelskraft Skövde Projekt för samverkan kring utvecklandet av Skövde som handelsstad. Etapp 1, med en heltidsanställd handelsutvecklare, pågår från augusti 2007 till december Etapp 2 är i skrivandets stund inte beslutad. Projektet finansieras av följande parter som också sitter med i projektets styrgrupp: Skövde kommun (NSE), Svensk Handel Skövde, flertalet fastighetsägare i Skövde, Nordea, Swedbank, SLA, VGT och TV4. Turistcentrum Bolag ägt av kommunen (49%) och näringslivet (51%) med ansvar för utveckling och marknadsföring av Skövde som besöksmål samt driften av Skövdes turistbyrå. Skövde kommun: Närings- och samhällsbyggnadsenheten (NSE) Uppdrag: driver kommunens strategiska utvecklings- och tillväxtfrågor. Ansvarsområdena är strategiska näringslivs-, miljö- och samhällsbyggnadsfrågor. Inom samhällsbyggnadsarbetet ligger ansvaret för Skövde kommuns översiktsplan (ÖP) som talar om vad kommunens mark ska användas till och hur olika bostads-, industri- och verksamhetsområden ska utvecklas i framtiden. Anställda: ca 14 tjänster under ledning av näringslivschef Kristina Eklöf. Styrande nämnd: NSE är en del av kommunstyrelsens stab och svarar under kommunstyrelsen. Skövde kommun: Plan,- Bygg- o Lantmäteriförvaltningen. (PBLF) Uppdrag: ansvarar för kommunens fysiska samhällsplanering (detaljplaner), bygglovhantering, kart- och mätverksamhet, tillsyn av byggverksamhet, energirådgivning samt lantmäteri. Anställda: ca 30 tjänster under ledning av stadsbyggnadschef Peter Nyström. Styrande nämnd: Byggnadsnämnden Skövde kommun: Tekniska förvaltningen (TF) Uppdrag: ansvarar för kommunens tekniska verksamheter så som gator, trafik, parker, vatten och avlopp, el, fastighetsförvaltning och nybyggnation. Anställda: ca 340 anställda under ledning av tekniske chefen Karl Alexanderson. Styrande nämnd: Tekniska nämnden Hela Skövde kommuns organisation och samtliga nämnder finns på 6

7 VISION, MåL & STRATEGIER Vision Övergripande mål Övergripande strategier 7

8 VISION, MåL & STRATEGIER Vision Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Att inspirera och vara generös är att ge lite mer än det förväntade. Det kan handla om allt från utbud, öppettider och parkering till bemötande, erbjudanden och upplevelser. Övergripande mål De övergripande målen för handelsstaden Skövdes långsiktiga utveckling är: Öka Skövdes handelsindex* från 120 år 2007 till en hög, stabil nivå runt 130 fram till år 2015 Tillsammans med övriga skaraborgskommuner minska handelsutflödet ut från Skaraborg med runt 10% fram till år 2015 Stärka varumärket Skövde Övergripande strategier Vi ska uppnå våra mål genom: att utveckla Skövde till en attraktiv handelsstad för invånare, besökare, etablerare och investerare att få kunden att uppleva handelsstaden Skövde som inspirerande och generös att stärka det som är bra, utveckla det som kan bli bättre och skapa nytt där så behövs * Handelsindex är ett mått på marknadsandelar och beräknas varje år av Handelns Utredningsinstitut. Index 100 betyder att en kommuns handel motsvarar den köpkraft som finns i egna kommunen. Index över 100 visar på inflöde och tvärtom. 8 Fågel Fenix. Konstnär: Torsten Renqvist I Skövde kommuns ägo, placerad utanför stadshusets entré.

9 HANDELNS UTVECKLING Kundperspektivet De viktigaste faktorerna 9

10 HANDELNS UTVECKLING Kundperspektivet För att bli framgångsrik krävs det att vi lär känna våra kunder. Skövdes kunder är skaraborgarna. Vad tycker de om Skövde som handelsstad och vilka städer/ platser väljer de mellan när de ska handla? För att få en bild av Skövdes kunder och för att bättre förstå kundperspektivet genomförde Handelskraft Skövde under våren 2008 tre strategiska analyser*. Analys av målgruppen dvs kunderna Målgruppsanalysen är en beskrivning av kunderna och deras beteende. För att få kunskap om skaraborgarnas attityd till Skövde som handelsstad genomfördes en omfattande marknadsundersökning i januari 2008 bestående av över 1000 intervjuer med skaraborgare i Mariestad, Tibro, Hjo, Tidaholm, Falköping, Skara och Lidköping. Analys av konkurrenter och omgivning Konkurrentanalysen beskriver de städer utanför Skaraborg som konkurrerar om skaraborgarnas tid och pengar: Örebro, Jönköping och Trollhättan/ Uddevalla. Deras utbud, arbetssätt, styrkor och svagheter samt skaraborgarnas upplevelse av att handla där. Analys av Skövdes styrkor och svagheter SWOT-analysen är en beskrivning av Skövdes egna styrkor, svagheter samt yttre möjligheter och hot (SWOT är engelska förkortningen av Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analyserna ligger till grund för affärsplanen och det är utifrån denna samlade kunskap som mål och strategier har formulerats. Resultatet åskådliggörs i illustrationen nedan. IKEA MARIEBERG Gullspång 1.5 tim inv. Mariestad Töreboda Karlsborg IKEA TORP ÖVERBY Trollhättan Grästorp 1,5 tim. Essunga Vara Lidköping Skara Götene Falköping ELINS ESPLANAD COMMERCE inv. Tidaholm BILTEMA MEDIAMARKT Tibro Hjo Illustration av Skövdes hemmamarknad och kundens valsituation d v s konkurrenssituationen för Skövde. 1 tim. ELMIA Jönköping A6 CENTER IKEA inv. 10 * Analyserna finns som bilagor till affärsplanen och går att beställa via e-post till

11 HANDELNS UTVECKLING De viktigaste faktorerna Det finns många faktorer som påverkar hur handeln utvecklas. Handelskraft Skövde har analyserat vilka som är de viktigaste faktorerna med störst påverkan på omsättningen i butikerna. Syftet är att säkerställa att mål och strategier riktas mot rätt områden. Det är skillnad på att göra saker rätt och att göra rätt saker. Nedan presenteras de viktigaste faktorerna i fallande ordning efter hur stor påverkan de har på handeln. Mer fakta om nuläget finns att läsa i målgrupps-, konkurrent-, och swotanalyserna som beskrivs på föregående sida. Kommande sidor i affärsplanen beskriver mål och strategier för var och en av faktorerna då det är inom dessa områden som åtgärder bör sättas in för att få störst effekt. De yttre faktorerna konjunktur och inkomstnivå samt konkurrerande handelsplatsers beteende berörs inte av affärsplanen då dessa har låg påverkningsbarhet. Utveckling skapas ytterst av människor och all handel sker i butikerna. Därför har viljan, kompetensen och inställningen hos alla som arbetar i Skövdes många butiker en avgörande betydelse för hur vi kommer att lyckas med att utveckla Skövde som handelsstad. Skövdefaktorer 1. Utbud Det som i störst utsträckning attraherar kunder och föranleder en resa är utbudet av butiker, kedjor, varumärken och köpcentrum. I begreppet ingår också övrigt utbud av tjänster, caféer, restauranger, nöjen, kultur och andra upplevelser. Skövde har ett starkt utbud men det måste fortsätta att utvecklas. 2. Tillgänglighet Avgörande är också att det är öppet när kunden vill handla. I tillgänglighet ingår även möjligheter att ta sig till, från och inom handelsplatsen (parkering, vägar, skyltning, kollektivtrafik, funktionsanpassning) och att vara tillgänglig på internet. Skövdes tillgänglighet är varierande, från hög till låg inom olika områden. 3. Atmosfär Kundens beslut påverkas av upplevelsen av en stads eller handelsplats atmosfär. I begreppet ingår trivsel, trygghet, bemötande, service, fysiskt utseende på byggnader, gator och butiker, aktiviteter, upplevelser, etc. Skövde har en positiv atmosfär av framåtanda. Renoverade köpcentrum och nya butiker ger ett inspirerande och fräscht intryck. Stadskärnan är i god ordning men behöver fler charmiga mötesplatser utomhus och det finns outnyttjade guldkorn. Yttre faktorer 1. Befolkningsunderlaget Befolkningens storlek är direkt kopplad till omfattningen av handeln. Butiker etablerar sig där det finns mycket köpkraft. För varje ny invånare tillkommer en genomsnittlig köpkraft på kr/år (SCB, 2007). Skövdes invånare utgör ett relativt litet befolkningsunderlag men skaraborgarna är Skövdes kunder och de utgör ett underlag på invånare. Befolkningsutvecklingen i Skaraborg är svagt positiv. 2. Konjunktur och inkomstnivå ingår inte i affärsplanen men bör löpande bevakas Konjunkturen påverkar konsumtionen och därmed omsättningen inom handeln. Regioner har olika hög genomsnittlig inkomstnivå vilket ger olika förutsättningar för konsumtion. 11

12 HANDELNS UTVECKLING forts. yttre faktorer 3. Konkurrerande handelsplatsers beteende ingår inte i affärsplanen men bör löpande bevakas Den som är bäst på att möta kundens förväntningar vinner kundens besök. Skövdes attraktivitet står alltid i relation till konkurrenternas. Vad de gör eller inte gör har stor påverkan på hur det går för handeln i Skövde. 4. Inpendling och arbetstillfällen En arbetsinpendling ger ett tillskott av köpkraft då människor som arbetar i Skövde också handlar här. Skövde har en stor inpendling och varje dag reser ca personer till Skövde ( arbetsinpendlande samt försvarets värnpliktiga, pendlande studenter på gymnasieskolor och Högskolan i Skövde). Skövdes utpendling är personer. 5. Inflöde av turism Besökare och turister utgör också ett tillskott av köpkraft som kan påverka handelns omfattning positivt. I genomsnitt spenderar varje privatturist 25% av sin konsumtion på platsen på shopping och en affärsturist 45%. Skövdes hotellbeläggning är ca. 50% på veckorna och 30% under helgerna. 6. Kundernas inställningar Kundernas uppfattning om en stad eller handelsplats, och om shopping i allmänhet, påverkar också möjligheten för staden att utveckla sin handel. Uppfattningen om Skövde är positiv bland 70% av kunderna i Skaraborg och Skövde ses som en bra handelsstad (Handelskrafts marknadsundersökning 2008). Varumärke och organisation 1. Varumärket Skövde Ett varumärke är den signal som staden eller handelsplatsen sänder ut till kunden. Om signalen är positiv ökar det kundens benägenhet att resa till staden eller handelsplatsen. En negativ eller svag signal minskar på motsvarande sätt chanserna att bli vald av kunden. Idag är Skövdes varumärke otydligt. 2. Organisation och samverkan Hur ett arbete genomförs är skillnaden mellan framgång och misslyckande. Det handlar om en stads/handelsplats förmåga att organisera sig och samverka med rätt parter. Rätt arbetssätt kan lyfta mindre städer till långt större tillväxt än jämförbara orter. Skövde har påbörjat sitt arbete med att skapa förutsättningar för samverkan. Detta är faktorerna som har störst påverkan på handelns utveckling i Skövde. Det är faktorer som spänner över ett stort antal områden och som har olika dimensioner. Samspelet mellan faktorerna och handeln kan illustreras i form av en växt och dess omgivning. Växtens storlek är beroende av jordmånen den står i och näringen som tillförs genom regn och sol. Idag är det också en självklarhet att tillväxten ska ske på ett miljömässigt hållbart sätt. Se illustration på nästa sida. 12

13 HANDELNS UTVECKLING NÄRING = TILLVÄXT = Varumärke + Organisation + Samverkan Tillgänglighet Utbud Öppettider Skyltar Kedjor Vägar Butiker Parkering Butiken Varor&tjänster Service Pris Upplevelse Butikskoncept Trivsel Varumärken Aktiviteter Service Atmosfär Kunder SKÖVDES JORDMÅN = KÖPKRAFT = Befolkningsunderlag + Arbetsinpendling + Inflöde av turism Illustration De viktigaste av faktorerna de viktigaste som påverkar faktorerna handelns som utveckling påverkar i Skövde. handelns Illustration utveckling. av Handelskraft Skövde. 13

14 14

15 UTBUD Butikskartläggning Utbudsstrategi för handelsstaden Skövde Samverkan i etableringsfrågor Mark- och exploateringsplan för Skövde kommun 15

16 UTBUD Övergripande Mål Skövde ska vara det självklara valet för skaraborgarna och erbjuda ett utbud som står sig i konkurrensen med de stora handelsplatserna i Skaraborgs närhet. Övergripande Strategi Få fler starka butiksvarumärken och handelsaktörer (s.k. dragare) att etablera sig i Skövde. Verka för etablering av unika, nischade butiker inom valda segment. Skapa ett brett butiksutbud så att kundens samlade inköpsbehov kan tillgodoses i Skövde. Butikskartläggning delmål & åtgärder Öka kunskapen om Skövdes befintliga butiksutbud. Genomföra en kartläggning av vilka butiker som finns i Skövde. Innefattar: Butiksnamn, kontaktperson, geografiskt område, gatuadress, inriktning, nisch, kedja/fristående och butiksyta. Start: 2008 Klart: Arbetet är utfört. Ansvarig: Handelskraft Skövde Utbudsstrategi för handelsstaden Skövde Handelsstaden Skövde ska erbjuda fler stora butiksvarumärken och handelsaktörer (s.k. dragare ), fler unika, nischade butiker inom valda segment samt ett brett butiksutbud så att kundens samlade inköpsbehov kan tillgodoses i Skövde. Ta fram en utbudsstrategi för handelsstaden Skövde Innefattar: Definiera nuvarande utbud (butikskartläggningen), presentera önskade nyetableringar, identifiera ev. hinder för nyetableringar, beskrivning av lokalbehov, aktiv marknadsföring av Skövde som etableringsort gentemot önskade handelsaktörer. Utbudsstrategin ska vara kopplad till en Handelspolicy när sådan finns. Klart: 2009 Ansvarig: Skövde kommun, Närings- och samhällsbyggnadsenheten Arbetet ska göras i samverkan med: Handelskraft Skövde, Fastighetsägarna, Näringslivsforum, Centrumföreningen, Stallsikens marknadsråd, Norrmalmssamverkan 16

17 UTBUD Samverkan i etableringsfrågor Kommunen och privata fastighetsägare har en gemensam målbild kring etableringsfrågorna i Skövde. Samverka i Näringslivsforums etableringsgrupp. Syfte: Effektivt nyttja tillgänglig kompetens hos de olika aktörerna och skapa en samsyn kring önskad utveckling. Klart: Löpande Ansvarig: Skövde kommun, Närings- och samhällsbyggnadsenheten i samråd med Näringslivsforums etableringsgrupp. Arbetet ska göras i samverkan med: parterna ovan Mark- och exploateringsplan för Skövde kommun Skövde kommun ska kunna erbjuda mark som tillgodoser marknadens behov på både kort och lång sikt. Ta fram en Mark- och exploateringsplan för Skövde kommun. Innefattar: I anslutning till Skövde kommuns Framtidsplansplan (översiktsplan, ÖP) tas ett program fram för strategisk markanskaffning. Klart: 2010 Ansvarig: Skövde kommun, Närings- och samhällsbyggnadsenheten Beslutsnivå: Enligt kommunstyrelsens beslutade delegationsordning. 17

18 UTBUD 18

19 TILLGÄNGLIGHET Öppettider Parkering Vägar och vägskyltning Tydliga handelsområden E-handel Kollektivtrafik Enkelt avhjälpta hinder 19

20 TILLGÄNGLIGHET Övergripande Mål Skövde ska vara en tillgänglig handelsstad som är öppen när kunden vill handla och med mycket goda parkeringsmöjligheter. Övergripande Strategi Göra det enkelt för kunden. Genomgående ska vi utveckla Skövde utifrån ett kundperspektiv och sträva efter att göra det enkelt för kunden. Öppettider delmål & åtgärder Skövde ska ha gemensamma och generösa öppettider: Minimum: vardagar kl 10-19, lördagar kl 10-16, söndagar kl Ta fram en strategi för hur frågan om gemensamma minimiöppettider ska drivas. Innefattar: En plan för hur arbetet ska läggas upp, inklusive fakta, goda exempel, tidsplan, marknadsföring och andra insatser för att stärka de utökade öppettiderna. Klart: 2009 Ansvarig: Svensk Handel Skövde och Centrumföreningen. Arbetet ska göras i samverkan med: Fastighetsägarna, Handelskraft Skövde, Stallsikens marknadsråd, Norrmalmssamverkan Fastighetsägare i Skövde centrum har de gemensamma minimiöppettiderna inskrivna i hyreskontrakten för butiksytor i A-lägen. Innefattar: En lösning som håller över tid och oberoende av butiksinnehavare, för att säkerställa öppethållandena på kritiska A-lägen. initiera dialog Klart: Etappvis Ansvarig: Fastighetsägarna Arbetet ska göras i samverkan med: Centrumföreningen, Svensk Handel Skövde, Handelskraft Skövde Marknadsföra Skövdes öppettider. Innefattar: Lyfta fram öppettiderna i den gemensamma marknadsföringen av Skövde som handelstad. Klart: Etappvis Ansvarig: Svensk Handel Skövde och Handelskraft Skövde Arbetet ska göras i samverkan med: Centrumföreningen, Stallsikens marknadsråd, Norrmalmssamverkan, Skövde kommun, Fastighetsägarna, media 20

21 UTBUD Parkering Öka antalet parkeringsplatser för dem som ska handla i Skövde centrum. Kunden ska uppleva att det är enkelt att parkera i Skövde centrum. Göra försök med gratis parkering i Skövde centrum vid specifika tillfällen. Ta fram en kommunal parkeringsstrategi för centrum. Innefattar: Omfattning, lokalisering, avgifter, nybyggnation, information, etc. Start: 2008 Klart: 2009 Ansvarig: Skövde kommun, Närings- och samhällsbyggnadsenheten, projektledning av Tekniska förvaltningen Beslutsnivå: Tekniska nämnden och Kommunfullmäktige. Arbetet ska göras i samverkan med: Commerce, Vasaporten och andra fastighetsägare, Centrumföreningen, Handelskraft Skövde, Näringslivsforum Genomföra regelbundna informationsinsatser för att öka kunskapen om parkeringsmöjligheterna i Skövde centrum. Innefattar: Information om parkeringsmöjligheterna till såväl kunder som handlare och annan servicepersonal. Klart: Etappvis Ansvarig: Centrumföreningen Arbetet ska göras i samverkan med: Commerce, Vasaporten, Fastighetsägarna, Handelskraft Skövde, Skövde kommun, Turistcentrum Initiera försöken med gratis parkering i Skövde centrum Innefattar: Initiera, planera och koordinera insatsernas omfattning och genomförande. Försöken bör göras vid specifika tillfällen, ex stora shoppinghelgen i Skövde och ihop med andra insatser så som försök med söndagsöppna centrumbutiker och gemensam marknadsföring. Klart: Etappvis Ansvarig: Centrumföreningen Beslutsnivå: Respektive ägare till parkeringshusen och Skövde kommun, Tekniska förvaltningen. Arbetet ska göras i samverkan med: Commerce, Vasaporten, Fastighetsägarna, Skövde kommun, Handelskraft Skövde, Svensk Handel Skövde 21

22 TILLGÄNGLIGHET Vägar och vägskyltning delmål & åtgärder Mål : Det ska vara enkelt att ta sig med bil och cykel till Skövdes handelsområden. Det ska vara väl skyltat till Skövdes handelsområden för den bilburne kunden. Genomföra en översyn av nuvarande väg- och trafiksituation i Skövde, inklusive handelsområdena, i syfte att utveckla och förbättra trafikflödena. Innefattar: Kartläggning av nuläge samt förslag till utveckling avseende väg- och trafiksituationen i Skövde tätort. Klart: 2009 Ansvarig: Skövde kommun, Närings- och samhällsbyggnadsenh, Tekniska förvaltningen Beslutsnivå: Tekniska nämnden, Kommunfullmäktige, Vägverket Arbetet ska göras i samverkan med: Vägverket, Fastighetsägarna, Handelskraft Skövde, Centrumföreningen, Stallsikens marknadsråd, Norrmalmssamverkan Ta fram en plan för hur skyltningen till Skövdes handelsområden kan göras på ett bra sätt. Innefattar: Kartläggning av nuläge samt förslag till utveckling avseende placering och utformning av skyltar till, mellan och inom handelsområdena. Klart: 2009/2010 Ansvarig: Skövde kommun, Tekniska förvaltningen Beslutsnivå: Tekniska nämnden och Vägverket. Arbetet ska göras i samverkan med: Vägverket, Fastighetsägarna, Handelskraft Skövde, Centrumföreningen, Stallsikens marknadsråd, Norrmalmssamverkan Förstärka trafiklösningarna på Norrmalm och Stallsiken Innefattar: Färdigställa trafikplats Kultomten på Stallsiken Norra med avfartsramper samt bro till/från/över Östra leden vilket förbättrar genomfartsmöjligheten och binder ihop området med nya stadsdelen Horsås Trädgårdsstaden. Färdigställa ny rondell mellan Gustav Adolfs Gata och Vadsbovägen som förbättrar genomfartsmöjligheten på Norrmalm. Utredning av trafikljuskorsningen mellan Coop och Elins Esplanad. Start: 2008/2009 Klart: 2010 Ansvarig: Skövde kommun, Tekniska förvaltningen Beslutsnivå: Tekniska nämnden, Kommunfullmäktige och Närings- och samhällsbyggnadsenheten 22

23 TILLGÄNGLIGHET Tydliga handelsområden Öka tydligheten för kunden var man kan handla vad i Skövde. delmål & åtgärder Ta fram en handelspolicy för Skövde kommun. Innefattar: Beskrivning av önskad inriktning för Skövdes tre handelsområden och de verksamhetsområden där handeln utgör en väsentlig del. Syftet är att förstärka områdenas olika profil och motverka likriktning. Policyn ska vara vägledande för lokalisering av nyetableringar och kopplas till Skövde kommuns översiktsplan (ÖP). Start: 2010 Klart: 2011 Ansvarig: Skövde kommun, Närings- och samhällsbyggnadsenheten Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Arbetet ska göras i samverkan med: Näringslivsforum, fastighetsägarna, Handelskraft Skövde, Centrumföreningen, Stallsikens marknadsråd, Norrmalmssamverkan, Svensk Handel Skövde E-handel Skövdes butiker säljer sina varor och tjänster både i butik och på internet. Initiera och driva frågan om att öka butikernas internetförsäljning. Syfte: Få till stånd ökad försäljning via internet och på så sätt öka omsättning inom handeln i Skövde. Start: 2010 Klart: Etappvis Ansvarig: Svensk Handel Skövde Beslutsnivå: - Arbetet ska göras i samverkan med: Centrumföreningen, Stallsikens marknadsråd, Norrmalmssamverkan Kollektivtrafik Möjligheterna att åka kollektivt inom och till Skövde för att handla ska bli bättre. Öka satsningen på kollektivtrafik till, från och mellan Skövdes handelsområden Innefattar: Initiera överläggningar mellan kommunen, Västtrafik och övriga berörda parter för att förstärka möjligheterna till handelsrelaterat resande i Stadstrafikens verksamhetsplan för Klart: Etappvis Ansvarig: Skövde kommun, Konsult och Serviceförvaltningen, Kollektiv trafikfunktionen Beslutsnivå: Kommunfullmäktige och Västtrafik. Arbetet ska göras i samverkan med: Västtrafik, Handelskraft Skövde, Centrumföreningen, Stallsikens marknadsråd, Norrmalmssamverkan, fastighetsägarna. 23

24 TILLGÄNGLIGHET delmål & åtgärder Öka satsningen på kollektivtrafik till och från Skövde. Innefattar: Genomföra insatserna som beskrivs i K2020 Skaraborg, ett strategidokument för att öka kollektivtrafikresandet i Skaraborg fram till år Start: 2008 framtagande av strategidokumentet K2020 Klart: 2009 för K2020 samt 2010 för tillhörande Trafikplan som beskriver åtgärderna Ansvarig: Skaraborgs Kommunalförbund Beslutsnivå: Skaraborgs Kommunalförbund Arbetet ska göras i samverkan med: Västtrafik, Västra Götalandsregionen, Skövde kommun, Handelskraft Skövde, Näringslivsforum Enkelt avhjälpta hinder Handeln in Skövde ska vara tillgänglig för alla. Ta fram ett åtgärdsprogram för hur s.k. enkelt avhjälpta hinder i offentlig miljö (därmed i handeln) ska åtgärdas före utgången av 2010 i enlighet med 21:7 i Plan- och bygglagen*. Innefattar: Kartläggning av nuläget (genomfört för Skövde centrum), produktion av informationsmaterial till fastighetsägare och butiksinnehavare (genomfört), framtagande av åtgärdsprogram för insatser. Klart: 2009 Ansvarig: Skövde kommun, Plan- Bygg- och Lantmäterikontoret Beslutsnivå: Byggnadsnämnden Arbetet ska göras i dialog med: Handikappsrådet, Fastighetsägarna, Svensk Handel Skövde och andra berörda parter. * 21:7 i Plan- och bygglagen ställer krav på att olika hinder för människors tillgänglighet ska undanröjas före utgången av 2010 i befintliga byggnader dit allmänheten har tillträde, t.ex. butiker, restauranger, teatrar, skolor och vårdcentraler, samt på offentliga platser utomhus. Med enkelt avhjälpta hinder menas sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses som rimliga och där de ekonomiska kostnaderna inte blir orimligt betungande för fastighetsägaren eller näringsidkaren. Exempel kan vara borttagande av trappsteg in till en butik och sänkning av kantsten till trottoarer. Det är kommunernas uppgift att övervaka efterlevnaden av lagen. 24

Handelskraft Skövde. Ett samverkansprojekt för utveckling av Skövde som handelsstad 2007 2011. Slutrapport

Handelskraft Skövde. Ett samverkansprojekt för utveckling av Skövde som handelsstad 2007 2011. Slutrapport Handelskraft Skövde Ett samverkansprojekt för utveckling av Skövde som handelsstad 2007 2011 Slutrapport Projektets tack Ordförande, projektledare och deltagare i Handelskraft önskar med denna slutrapport

Läs mer

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31

Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31 Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31 Fastställd av styrgruppen för Handelskraft Skövde den 26 november 2009. Innehåll Bakgrund 1 Måluppföljning 1 Strategiuppföljning

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN Vad drömmer du om? Många ångrar att de inte förverkligat sina drömmar och önskningar utan levt som andra förväntat sig av dem. Det blir lätt så. Stanna upp och tänk efter

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (29) 2015-06-15 Ks 16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 Som en del i arbetet med att utveckla handeln i Västervik fick samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Med sikte på framtiden. Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008

Med sikte på framtiden. Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008 Med sikte på framtiden Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008 1 Handlingsplan för Näringslivsutveckling 2008 Sid 2 Kommunfullmäktiges mål Sid 3 Kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55.

Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55. 2008-08-28 Minnesanteckningar Ägarrådet Skaraborg Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55. Närvarande: Ulf Eriksson, Falköping, ordförande Christer Aronsson, Essunga

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Fakta om Skövde. Statistik över befolkning, sysselsättning mm December 2009. Näring- och samhällsbyggnadsenheten. www.skovde.se

Fakta om Skövde. Statistik över befolkning, sysselsättning mm December 2009. Näring- och samhällsbyggnadsenheten. www.skovde.se Fakta om Skövde Statistik över befolkning, sysselsättning mm December 2009 Näring- och samhällsbyggnadsenheten www.skovde.se Historisk befolkningsutv i Skövde kommun 1655-2010 År Historiska händelser i

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Etableringsguide Lidköpings kommun

Etableringsguide Lidköpings kommun Etableringsguide Lidköpings kommun - En välkomnande och hållbar kommun Lidköpings kommun har drygt 38 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer