Erika Aarsrud & Rebecka Edling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erika Aarsrud & Rebecka Edling"

Transkript

1 Påverkas Risktagarna av Själv Säker? Ja, jag ligger ju inte och slickar bilar i röven längre för nu vet jag ju att bromssträckan är så mycket längre. Jag kör inte lika fort, särskilt inte där det är 30 km/h jag kommer att fortsätta att köra lugnt i framtiden. Det har påverkat mig mycket man skall använda säkerhetsbältet och inte köra för fort vara uppmärksam och tänka på riskerna i trafiken. Erika Aarsrud & Rebecka Edling

2 Sammanfattning I rapporten redovisas telefonintervjuer med unga män och kvinnor i åldern år, som har anmält sig till trafiksäkerhetsaktiviteter under namnet Själv Säker Själv Säker syftar till att påverka ungdomars attityder och beteenden för att förbättra trafiksäkerheten. Kampanjen fokuserar i första hand på: Höga hastigheter Bältesanvändning Rattonykterhet Utifrån en enkät som ungdomarna får besvara i samband med anmälan till Själv Säker kategoriseras de i fyra olika grupper av personligheter: Risktagaren, Spänningssökaren, Ansvarstagaren och Trygghetssökaren. De olika trafikövningarna på Själv Säkers trafiksäkerhetsdagar anpassas till de olika personligheterna. Det har i en rad undersökningar visat sig att det framförallt är Risktagarna som löper störst risk att skadas eller omkomma i trafiken. De genomförda telefonintervjuerna är ett led i utvärderingen av Vägverket Region Västs kampanj Själv Säker och syftar till huruvida Risktagarna nås och påverkas av kampanjen. I undersökningen framkommer att risktagarna generellt sett uppfattar sig själva som lika bra eller bättre förare än gemene man. Motiveringen är framförallt att de har rutin, har bra uppfattningsförmåga samt koncentrerar sig på trafiken när de kör. Respondenterna förmodar att syftet med Själv Säker är att unga förare skall inse riskerna i trafiken bättre och syftar då främst på hastighetsrelaterade risker. Männen och kvinnorna menar att det framförallt är de praktiska övningarna som t.ex. att beräkna bromssträckan och träna på undanmanöver, som gör Själv Säker så bra. Majoriteten av risktagarna har i högre eller lägre grad påverkats av Själv Säker. Det är i synnerhet deltagarnas medvetenhet om riskerna i trafiken som har ökat men många säger också att de kör lugnare och håller hastighetsbegränsningarna bättre. Det skall dock påpekas att alkohol- och säkerhetsbältesinformationen inte har haft någon större effekt på dem. Männens och kvinnornas svar är likartade men några få skillnader finns. Det är inte riktigt lika många kvinnor som menar att syftet med Själv Säker är att inse riskerna i trafiken. De lyfter istället fram ett kunskapsmotiv att vi skall lära oss mer. En annan olikhet är att kvinnor nämner att krockbilder/filmer de har sett har gjort starkt intryck på dem. Den största skillnaden är dock att kvinnor i högre grad än männen har påverkats och ändrat sitt körbeteende. Svaren som framkommit under telefonintervjuerna skiljer sig vid en jämförelse inte nämnvärt åt från Linfabs utvärdering av frågeenkäten som ungdomarna frivilligt och anonymt har fått fylla i efter att de deltagit Själv Säker, vilket tyder på att även risktagarna har fyllt i enkäten.

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte... 4 Tillvägagångssätt... 4 Skola, kompisar och utskick som informationsskällor (1)... 5 Lika bra eller bättre förare än andra (2)... 5 Praktiska övningar mer uppskattade än teoripassen (4)... 7 Fler praktiska övningar och kortare väntetid efterfrågas... 8 Syftet är att inse riskerna i trafiken (5)... 9 Hastighetsövningar gjorde starkast intryck (7) Själv Säker påverkade deltagarna (6) Alla kan rekommendera Själv Säker (8) Ett stort antal vill delta i Själv Säker igen (9) Kontakt, icke deltagare Arbete, sjukdom och andra förhinder Rutin och erfarenhet gör dem till bra bilförare Syftet är att inse riskerna i trafiken Själv Säker är bra för unga förare Slutsats Har risktagarna besvarat enkäten? Har risktagarna påverkats av självsäker, och i så fall hur? Liten skillnad mellan män och kvinnor Många har skäl till frånvaron och vill vara med igen Egna reflektioner Själv Säker - ett bra projekt Målgruppen är män Källan måste tilltala målgruppen Klar och tydlig information Foldern Själv Säker och annat tryckt material Tryck webbadressen i körkortsboken Filmer kan skapa uppmärksamhet Högre hastigheter liten tidsvinst Publika Relationer Utomhusreklam Alternativ rekrytering Utlys en affischtävling... 23

4 Inledning På uppdrag av Vägverket Region Väst har det under sommaren 2003 genomförts telefonintervjuer med unga Risktagare i trafiken, som anmält sig till trafiksäkerhetsaktiviteter under namnet Själv Säker. Själv Säker är en kampanj som riktar sig till unga trafikanter i åldern 18 till 24 år. Syftet är att påverka ungdomars attityder och beteende för att förbättra trafiksäkerheten samt att göra dem uppmärksamma på riskerna i trafiken. Budskapen i kampanjen fokuserar i första hand på: Höga hastigheter Bältesanvändning Rattonykterhet Kampanjen Själv Säker omfattar dels dialog och dels utbildning i form av trafiksäkerhetsdagar då ungdomarna får åka till trafikövningsplatser och delta i olika trafikövningar. Vid anmälan till Själv Säker får ungdomarna svara på tio stycken enkla frågor vars utfall delar in dem i fyra olika grupper efter personlighetstyp: Risktagaren, Spänningssökaren, Ansvarstagaren och Trygghetssökaren. 1 De olika trafikövningarna på trafiksäkerhetsdagarna anpassas sedan till de olika personligheterna för att påverka dem så mycket som möjligt. När ungdomarna deltagit i trafikövningen får de fylla i en utvärderingsenkät 2 som sammanställts till en rapport av Linfab. Det är frivilligt att fylla i enkäten och uppgiftslämnarna är anonyma, Vägverket vet således inte vilka personlighetstyper som besvarar enkäten. Då det framförallt är Risktagarna som löper störst risk att skadas eller omkomma i trafiken vill Vägverket få reda på om, och hur, de påverkats av att delta i Själv Säker. Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på mer om ungdomarna som kategoriserats som Risktagare för att se hur de uppfattar Själv Säker samt om, och hur, kampanjen påverkat dem. Tillvägagångssätt Vi började med att genomföra telefonintervjuer med Risktagare, både män och kvinnor, som deltagit i Själv Säkers trafikövningar. De unga männen valdes slumpmässigt ut från de deltagarlistor som vi tilldelats, medan vi försökte intervjua alla de unga kvinnorna då det var ett önskemål från Vägverkets sida. När vi intervjuat ett 70-tal deltagare kunde vi se en mättnad i svaren varför inga fler intervjuer genomfördes. Därefter intervjuades de som av någon anledning inte var närvarande vid trafikövningarna. Även här försökte vi, liksom med kvinnorna, kontakta alla Icke deltagare. Telefonintervjuerna bearbetades efterhand varefter vi kategoriserade svaren och sammanställde dem i Excel för att få en överblick på materialet. Vi delade även in 1 Linderholm, Inger (1997) Målgruppen och budskapet - En modell för målgruppsanalys och utformning av budskap om trafiksäkerhet till unga manliga trafikanter. 2 Se bilaga nr. 1.

5 respondenterna efter upptagningsområde för att se om svaren skiljde sig åt. Vid jämförelser visade det sig dock att de svarat likartat oavsett vilken trafikövningsplats de varit på. Vi har därför, med något undantag, inte delat upp rapporten på de olika upptagningsområdena. Däremot redovisas männen och kvinnorna var för sig. Dels eftersom vi intervjuat i stort sett alla kvinnor men inte alla män, och dels för att deras svar skiljer sig åt i någon mån. Respondenternas svar jämförs löpande i texten med Linfabs utvärdering för att se huruvida svaren överensstämmer och för att på så vis ta reda på om risktagarna svarat på enkäten. Då utvärderingsenkäten som Linfab sammanställt är annorlunda utformad än våra öppna frågor 3 har det dock inte varit möjligt att jämföra alla frågor. För att underlätta för läsaren anges intervjuguidens frågor inom parentes i rubrikerna i rapporten och intervjuguiderna återfinns i bilagor 2 och 3. Vi vill också understryka att en person kan ha svarat flera saker på varje fråga som t.ex. att de kör lugnare, att de är mer uppmärksamma och inser riskerna bättre, således kan de finnas representerade i flera staplar i diagrammen samtidigt. I staplarna som visar total hastighet och total påverkan, är de däremot inte dubbelräknade. Skola, kompisar och utskick som informationsskällor (1) De flesta respondenterna (41 av 67) har kommit i kontakt med Själv Säker via information i skolan. Den näst vanligaste informationskällan bland männen är kompisar som rekommenderat eller upplyst om utbildningen, medan kvinnornas näst vanligaste informationskälla är ett reklamutskick som kommit hem med posten. Några enstaka män nämner dessutom att de blivit anmälda av en kompis eller helt enkelt bara följt med en vän. Ovanstående informationskällor dominerar även i Linfabs utredning av Själv Säker 2002, men frekvensen i respektive kategori skiljer sig åt. Lika bra eller bättre förare än andra (2) Majoriteten av männen uppfattar sig själva som lika bra, bättre eller till och med mycket bättre, förare än gemene man. Hur är du som bilförare? (N=29) Antal Lika bra Bättre Mycket Sämre Svårt att 3 Se bilaga nr. 2 & 3, Intervjuguider

6 Nästan hälften av männen (16 av 36) som anser sig vara bra en bilförare motiverar det med att de har kört bil mycket och därför har viss rutin. Andra vanligt förekommande argument är att de har god uppsikt och bra uppfattningsförmåga, är uppmärksamma samt koncentrerar sig på trafiken när de kör. Några menar att de är bra förare eftersom de har kontroll över bilen, är självsäkra och/eller anpassar hastigheten efter trafiksituationen. Ett mindre antal säger att de håller hastighetsgränserna. Antal Därför är jag en bra bilförare (N=36) Män Rutin erfarenhet Uppsikt uppmärksam koncentrerad trafiken Kontroll över bilen Självsäker Anpassar hastigheten efter trafiksituationen Håller hastighetsgränserna Jag kör mycket, så jag har rutin Man, Halland Jag har bra uppmärksamhet för jag kollar ordentligt...jag sitter inte och flamsar och pillar på stereon när jag kör bil Man, Väst Även bland kvinnorna anser majoriteten (22 av 29) att de är bra bilförare. Några tycker dock att det är svårt att säga och menar att det beror på vem de jämför sig med. Hur är du som bilförare? (N=29) Antal Lika bra som andra Bättre Mycket bättre Sämre Svårt att säga Kvinnor

7 Kvinnorna hänvisar även de till rutin, att de är uppmärksamma och att de håller hastigheterna. Sedan skiljer sig dock svaren åt. Medan männen dessutom lyfter fram den egna körförmågan, så talar kvinnorna om att beteenden som att de är lugna och stresståliga, medvetna om riskerna samt tar hänsyn till andra, gör dem till bra förare. Därför är jag en bra bilförare (N=22) Antal kvinnor 5 0 Rutin erfarenhet Uppsikt uppmärksam koncentrerad trafiken Lugn, stresstålig Medveten om riskerna Håller hastighetsgränserna Hänsyn till andra trafikanter...jag tycker jag har kontroll över bilen. Jag kan häva sladdar och så på grusvägar. Man, Skaraborg Jag är observant och tar det lugnt. Kvinna, Fyrbodal För att jag inte tar onödiga chanser som många andra gör, t.ex. farliga omkörningar där man har dålig sikt. Jag håller också avstånd och hastigheten. Kvinna, Väst Jag har bra uppsikt över andra förare, gångtrafikanter och visar hänsyn. Kvinna, Värmland Praktiska övningar mer uppskattade än teoripassen (4) Alla männen tyckte att Själv Säker var bra. Det är framförallt de praktiska övningarna som uppfattas som roliga och lärorika men nästan hälften nämner att de också tyckte att teorin, hela eller delar av den, var nyttig och lärorik. Bland de praktiska övningarna säger hälften att de tycker att det var nyttigt och bra att få se hur svårt det kan vara att beräkna bromssträckorna. Flera av männen blev också förvånade över att bromssträckan var så lång och att den påverkades så mycket av små hastighetsökningar. En tredjedel av männen menar att det är bra att få en bild av verkligheten, att få uppleva och se olika situationer där hastigheten påverkar väjning och bromssträckor. Lika många uppfattar undanmanövreringsövningarna som ett bra inslag. En avvikelse som märks bland deltagarna är att ingen från NTF Väst nämner att de tycker att bromsövningarna var bra. De talar istället om hur nyttigt och roligt det var att få träna på

8 halkbanan igen. (På frågan vad som gjorde starkast intryck på dem nämner dock även respondenterna från Väst bromsövningarna) 4 Jag blev väldigt förvånad, jag trodde aldrig det tog så lång tid att stanna en bil. De markerade ut var vi trodde att bilen skulle stanna med en docka och den dockan fick ont. Man, Fyrbodal...särskilt att känna skillnaden när man skulle väja om man ökade från 50km/h till 55km/h. Det gör att man kanske tänker på det nästa gång. Man, Halland...bilderna de visade var bra eftersom de var så äckliga - det gav en tankeställare. Man, Halland Även kvinnorna poängterar hur bra Själv Säker är och att det är en rolig och lärorik övning. De menar, precis som männen, att de praktiska momenten är roligast men en högre andel kvinnor än män poängterar att de teoretiska inslagen var nyttiga och lärorika. Bland de praktiska momenten nämner 11 av 29 kvinnor att det var nyttigt att få pröva på situationer som kan uppstå i verkligheten. Var tredje anser att det var bra att lära sig mer om bromssträckor och nästan lika många tar upp hur hastigheten påverkar bromssträckan. Bra, särskilt de praktiska övningarna, att man fick prova på olika situationer som kan uppstå när man är ute och kör. Kvinna, Halland Man fick själv inse av testerna att farten gör skillnad. Kvinna, Fyrbodal Informationen tyckte jag var särskilt bra. Kvinna, Skaraborg En liknande frågeställning återfinns i Linfabs rapport. Frågorna är dock utformade annorlunda. Respondenterna har betygsatt de olika momenten 5 från mycket bra till mycket dåligt, varför en exakt jämförelse med våra öppna frågor inte är möjlig. Resultatet i vår undersökning skiljer sig dock inte nämnvärt åt, då även våra respondenter upplevde de praktiska övningarna som något bättre och roligare än de teoretiska inslagen. Fler praktiska övningar och kortare väntetid efterfrågas Majoriteten av ungdomarna uppger att de är nöjda med Själv Säker och vill följaktligen inte förändra utbildningsmomenten. En tredjedel av deltagarna vill dock ändra på eller lägga till något moment. Det är framförallt fler praktiska övningar som efterfrågas. Det kunde ha varit mer manövrering i högre hastigheter eftersom sådana situationer ju kan uppkomma i verkligheten när man behöver väja för något. Man, Fyrbodal Det skulle inte skada med en övning som gick ut på att bedöma avståndet till bilen framför. Alla ligger nästan för nära. Man, Fyrbodal Jag skulle vilja ha fler övningar, teorin var bra. Kvinna, Väst 4 Se rubrik: Hastighetsövningar gjorde starkast intryck (7) sid. 9 5 Teoripass: hastighet, bälte och nykterhet; Praktiska övningar och Instruktörer. Se bilaga nr.1

9 Det finns en rondell på Stora Holm som jag hade hört mycket talas om. Den hade varit kul att testa för jag har aldrig kört rondell på halkbana och skulle ha velat göra det. Kvinna, Väst Ungdomarna påtalar också att de fick vänta lite för länge mellan övningarna samtidigt som de önskar mer tid till varje övning. Jag skulle gärna vilja ha fler övningar och träna mer på de olika övningarna så det vore bra med lite mer tid så att man han med mer. Kvinna, Fyrbodal...kanske att man fick vänta lite mellan de olika övningarna, men de kan nog inte ha mindre grupper eftersom det kostar pengar. Man, Halland Det kanske vore bra att ha mindre grupper så att man får köra mer och inte vänta så länge vid varje övning. Man, Värmland En annan synpunkt som framkommer är att informationen under rekryteringen var bristfällig och några önskar att instruktionerna inför de praktiska övningarna hade varit tydligare. Kanske att man får bättre information innan. Vår syo visste ju inte riktigt vad det var för nåt. Kvinna, Fyrbodal Den information som vi fick från NTF - killarna i skolan var lite luddig i början. Vi fick liksom inte reda på alls vad det gick ut på. Kvinna, Fyrbodal Presentationen där var lite knackig och lite rörig med eftersläntrande information men tjejen var ny och det får man ju ha förståelse för. Kvinna, Väst Vid en jämförelse med Linfabs rapport visar det sig att även deras respondenter efterfrågar fler praktiska övningar, kortare väntetid, mindre grupper samt tydligare instruktioner inför övningarna. Syftet är att inse riskerna i trafiken (5) Både männen och kvinnorna har i stort sätt samma uppfattning om vad syftet med Själv Säker är. Däremot skiljer sig frekvensen åt, mellan de olika svaren.

10 Syfte Män (N=39) Antal Alla svar relaterade till hastighet Hastighet Risker Förståelse hastigheten Hålla hastigheten Bättre förare Bromssträckan Självsäkrare Varannan av männen (22 av 39) menar att genom att delta i Själv Säker skall unga förare komma att inse riskerna i trafiken bättre. Nästan lika många (19 av 39) lyfter fram att syftet har med hastigheten att göra, dels genom att ge unga förare en ökad förståelse för hastigheten och dels att motivera unga förare att hålla hastighetsbegränsningarna bättre. Därutöver skall Själv Säker bidra till att ungdomar blir säkrare och bättre förare, självsäkrare i trafiken samt att inse hur lång bromssträckan är. Säkrare förare som inser riskerna i trafiken. Man, Fyrbodal...att göra trafiken säkrare, att folk skall hålla hastigheterna och inse hur mycket längre bromssträckan blir om man ökar från 50km/h till 70km/h, ja även mellan 30km/h och 50km/h. Man, Halland...få förståelse för vad 20km/h fortare betyder i kritiska situationer. Man, Halland Att få yngre förare att förstå faran i trafiken med höga hastigheter - det går inte att köra som en dåre. Man, Skaraborg Knappt hälften av kvinnorna (13 av 29) anser precis som männen, att syftet med Själv Säker har med hastigheten att göra. Lika många (12 av 29) anser att de, genom att delta i upplevelsedagen, skall få lära sig mer både praktiskt och teoretiskt, något som männen inte alls nämner i lika stor utsträckning. Vidare menar en tredjedel av de tillfrågade kvinnorna att syftet är att unga förare skall inse riskerna i trafiken bättre. Andra ändamål som framkommer under intervjuerna är att deltagarna skall få en tankeställare, att de skall bli säkrare förare samt få en bättre förståelse för bromssträckan.

11 Syfte Kvinnor (N=29) Antal Alla svar relaterade till hastighet 0 Hastighet Lära sig mer Förståelse hastigheten Hålla hastigheten Riskerna Bromssträckan Säkrare förare Tankeställare Att man skall bli mer medveten om farten och att man skall köra sakta. Bromssträckan skiljer ju jättemycket beroende på om man kör 40km/h eller 80km/h. Kvinna, Fyrbodal Tankeställare, vad hastigheten gör. Att man inte skall köra så fort. Kvinna, Halland...att det får en att tänka lite mer. Att förstå att man lätt kan hamna i kniviga situationer. Att man skall ta det lite försiktigt och att lite förändring kan orsaka mycket skada, t.ex. att några km ökning av hastigheten kan orsaka mycket skada. Kvinna, Väst...det är bra att hela tiden få nya kunskaper så att man kan bli en bättre bilförare. Kvinna, Fyrbodal Hastighetsövningar gjorde starkast intryck (7) Vid frågan om vad som gjorde starkast intryck på männen berör hälften av svaren övningar som kan relateras till hastighet.

12 Starkt intryck Män (N=39) Antal Alla svar relaterade till hastighet Hastighet Bromssträcka Dockan/barnvagn Liten hastighetsökning stor effekt Undanmanöver Alkohol Bilbälte Det är framförallt bromssträckans längd i olika hastigheter och hur svårt det kan vara att stanna i tid som gjort starkast intryck på dem. Männen berättar bland annat om hur de överraskats av en barnvagn eller en stor skumgummidocka, som plötsligt dykt upp på vägen, och inte hunnit bromsa i tid. Det var undanmanövern i 40, 50 och 55km/h. 55km/h gick inte, att en så liten ökning gör att man inte hinner väja undan. Man, Halland Bromsträckan, att papplådan kom fortare än man räknat med. Man, Skaraborg Att bromsträckan var en bil plus en billängd till, att reaktionssträckan tillkom. Man, Fyrbodal...vilken skillnad hastigheten gör för körningen. Bromsträckorna blir ju längre och det blir svårare att göra undanmanövern. Man, Skaraborg...de slängde ut en barnvagn som vi körde påför att man skulle förstå att stoppsträckan är längre än man tror...vi blev förvånade...och kunde inte stanna. Man, Värmland Dockan som slängdes ut och som jag körde på, då fick jag mig en tankeställare för att man inte kunde stanna. Man, Väst Ett fåtal av männen (5 av 39) berättar att de tänker mer på säkerhetsbältet nu, både på hur det sitter men också på att alltid använda det. Endast två män säger att informationen om alkohol gjorde intryck på dem.

13 Hälften av kvinnorna menar, liksom männen, att övningarna relaterade till hastighet har gjort starkast intryck på dem. De talar om bromssträckor, t.ex. att de inte kunde stanna utan körde på dockan, undanmanövreringsövningar och att en liten hastighetsökning ger stor effekt. Starkt intryck Kvinnor (N=29) Antal Hastighet Bromssträcka Liten hastighetsökning stor effekt Film/bilder krock Dockan/barnvagn Alkohol Bilbälte Alla svar relaterade till hastighet När vi fick köra fort, bromsa och körde på en låtsasgubbe. Kvinna, Fyrbodal Att bromssträckan fyrdubblades när hastigheten fördubblades. Kvinna, Fyrbodal Vi fick köra först i 35km/h och sen i 70km/h och stanna mellan koner och verkligen se vilken otrolig skillnad hastigheten gör. Även om det är barmark ute. Kvinna, Väst Bilderna vi fick se och hastighetsövningen. Man skulle ju köra i olika hastigheter och så väja och det funkar ju inte i högre hastigheter än 70km/h. Kvinna, Fyrbodal Vidare berättar kvinnorna, framförallt de från Fyrbodal, att de fick se bilder och filmer som visade otäcka krockscenarier. Något som männen inte nämner överhuvudtaget....vi fick se bilder som visade hur det kan gå. Personbilskrockar t.ex. Det sätter sig i huvudet, för man vill ju inte att det skall hända en själv. Kvinna, Fyrbodal...vi fick se bilder på olyckor, de gjorde starkt intryck på mig...och en med bilbälte, där det gått av eftersom det var tvinnat. Det är ju nåt man inte tänker på annars, att det är lite tvinnat och så. Men det gör ju ingen nytta om det går av med en gång. Kvinna, Fyrbodal Några av kvinnorna (5 av 29) nämner, precis som männen, dessutom att de tänker mer på säkerhetsbältet nu, dels på att alltid använda det och dels på hur viktigt det är att det sitter rätt. Vidare anser fyra kvinnor att de berörts av informationen om alkohol. Att säkerhetsbältet måste sitta perfekt. Kvinna, Skaraborg Det som sitter kvar mest är nog filmen. Det var det läskigaste jag har sett. Väldigt avskräckande. Jag tror ingen kommer att köra alkoholpåverkad efter att ha sett den. Kvinna, Väst

14 Våra respondenters svar stämmer på det hela taget väl överens med de svar som återfinns i Linfabs rapport, där ungdomarna fått svara på en öppen fråga om vad som gav dem mest. En avvikelse är dock att 21 procent av Linfabs respondenter berör halkkörningen, något som knappt förekommer i vår undersökning. Vidare nämns överhuvudtaget inte bilder och filmer som visar krockar i Linfabs utvärdering. Själv Säker påverkade deltagarna (6) Majoriteten av männen (29 av 39) uppger att de blivit påverkade, i olika grad, efter att de deltagit i Själv Säker. Påverkan Män (N=39) Antal Total påverkats Påverkats Påverkats lite Ej påverkats Alla svar relaterade till påverkan Fler än hälften av dem som påverkats (19 av 29) säger att de ändrat sitt beteende angående punkter som kan relateras till hastigheten. De berättar att de håller hastigheten bättre, antingen generellt eller på 30/50 sträcka, medan vissa menar att de helt enkelt kör lugnare nu. Något annat som nämns är att bromssträckan blir längre i högre hastigheter. Jag tänker också mer på att hålla hastigheten bättre eftersom bromssträckan skiljer så mycket. Man, Fyrbodal Jag kör lite lugnare nu, särskilt i stan. Man, Halland Jag har nog lugnat ner mig lite. Jag kan fortfarande köra för fort, men inte lika fort och jag håller 30 och 50 km/h bättre nu. Särskilt vid skolor och så. Man, Halland Jag kör inte lika fort. Särskilt inte där det är 30km/h. Vi fick ju se vilken skillnad det var på bromssträckan vid 30 och 50km/h. Jag kommer att fortsätta att köra lugnt i framtiden. Man, Skaraborg

15 Så påverkades männen (N=29) Antal Alla svar relaterade till hastighet Total hastighet Håller hastigheten bättre Håller Bromsträckan Kör lugnare Medveten om riskerna Bättre förare Bilbälte Flertalet (22 av 29) av dem som säger att de påverkats anser att övningarna och teorin bidragit till att de har blivit mer medvetna om riskerna i trafiken. Det sitter i bakhuvudet. Vissa av männen tycker dessutom att de har blivit säkrare och bättre bilförare efter att ha deltagit i Själv Säker. Ett fåtal av männen nämner att de är mer noggranna med säkerhetsbältet nu, framförallt på att det sitter rätt men också på att alltid använda det. Endast två män säger att informationen om alkohol gjorde intryck på dem. Man känner sig mycket säkrare och klarar av förarsituationen bättre. Man, Fyrbodal Även majoriteten av kvinnorna, (23 av 29), anser att de påverkats i olika grad av Själv Säker. Påverkan Kvinnor (N=29) Antal Alla svar relaterade till påverkan 5 0 Total påverkats Påverkats Påverkats lite Ej påverkats Deras svar skiljer sig inte nämnvärt åt från männens, men det framgår av svaren att kvinnorna har ändrat sitt körbeteende mer markant. Kvinnorna nämner dock inte att de blivit säkrare och bättre bilförare, men några menar att de har blivit mer uppmärksamma i trafiken.

16 Så påverkades kvinnorna (N=23) Antal Alla svar relaterade till hastighet Total hastighet Håller hastigheten bättre Håller Bromsträckan Kör lugnare Medveten om riskerna Bilbälte Mer uppmärksam Sitter i bakhuvudet Ja, jag ligger ju inte och slickar bilar i röven längre för nu vet jag ju att bromssträckan är så mycket längre. Kvinna, Fyrbodal Jag tänker mer på avstånd och jag är mer uppmärksam. Kvinna, Fyrbodal Det har påverkat mig mycket...man skall använda säkerhetsbältet och inte köra för fort...och att man skall vara uppmärksam och tänka på riskerna i trafiken. Kvinna, Väst I vår undersökning säger 8 av 10 respondenter att de har påverkats av Själv Säker, en något lägre siffra än i Linfabs rapport, där nästan 90 procent anser sig påverkade. Däremot uppger en högre andel av våra respondenter att de har sänkt hastigheten. De kvinnliga respondenterna har, precis som i Linfabs utvärdering, påverkats i högre utsträckning än männen. En avvikelse som bör noteras är att endast en av våra respondenter lyfter fram att hon påverkats av alkoholinformationen till skillnad från resultatet i Linfabs rapport, där effekten av alkoholinformationen är något högre (fem procent). I övriga avseenden skiljer sig inte svaren i de båda undersökningarna åt. Alla kan rekommendera Själv Säker (8) Alla män, med ett undantag, säger att de kan rekommendera Själv Säker och nästan hälften av dem har redan gjort det. Många motiverar det med att det var kul men även med att det är lärorikt. Här skiljer svaren sig inte åt mellan könen och knappt hälften av alla kvinnor har redan rekommenderat utbildningen och alla kan tänka sig att göra det. Jag har sagt till kompisar att det är en kul grej, just att köra bilen och halkbanan var kul och nyttig. Man, Skaraborg Javisst, eftersom man får förståelse och en ändrad syn. Man, Skaraborg

17 Ja, det var roligt och man lär sig och får repetition. Kvinna, Fyrbodal Ja, definitivt, det har jag redan gjort. Jag tycker det är jättebra att ni gör sådant här. Fortsätt med det! Särskilt med unga killar. Kvinna, Skaraborg Ett stort antal vill delta i Själv Säker igen (9) Tre av fem män som deltagit i undersökningen säger vid förfrågan att de vill delta i Själv Säker igen. Ytterligare några få kan tänka sig att delta igen, under förutsättning att det är nya övningar. Ja, det var roligt och man lär sig något samtidigt. Man, Fyrbodal Ja, det skadar ju inte, man kan ju bara bli bättre. Det är bra att få känna på lite hur man skall agera. Man, Fyrbodal Ja, kanske det, men jag har ju ingen egen bil så det skulle inte vara för att få billigare försäkring. Man, Väst Ja, det skadar inte att träna på undanmanövrar. Man, Halland Det beror på om jag har tid och vilka övningar det är. Man, Skaraborg Motsvarande siffra hos kvinnorna är något högre, fyra av fem tillfrågade kvinnor säger att de kan tänka sig att vara med igen. Ja absolut, får man det? Var anmäler man sig? Kvinna, Väst Ja, det är viktigt med repetition. Kvinna, Fyrbodal Ja, det var kul och intressant Kvinna, Värmland Kontakt, icke deltagare De flesta av ungdomarna som av någon anledning inte deltagit i Själv Säker har kommit i kontakt med kampanjen via skolan. Några har dock anmält sig själva via broschyrer som de sett eller via direktutskick som skickats hem med posten. En annan informationskälla är kompisar eller syskon. Hälften av respondenterna säger att de anmälde sig till Själv Säker för att de tyckte att det skulle bli roligt och fler än var tredje menar att de ville lära sig mer, utvecklas och bli en bättre förare. Några nämner också att de tyckte att Själv Säker verkade nyttigt och intressant. Arbete, sjukdom och andra förhinder Fler än hälften av ungdomarna uppger att någonting annat som t.ex. studentexamen, fotbollsträning eller utlandsvistelse var orsaken till frånvaron. (Några av dessa ville dock inte närmare precisera skälen till sin frånvaro) En annan vanlig orsak till frånvaron är att de varit tvungna att arbeta eller varit sjuka.

18 Skäl till frånvaro (N=31) Antal Annat kom i vägen Arbetade Sjuk Majoriteten (26 av 31) säger att de gärna vill delta vid ett annat tillfälle och undrar hur de skall göra för att anmäla sig. (Dessa hänvisades till Själv Säkers webbadress.) Nej jag hade lite ont om tid den dagen, det fick bli biltävling istället, jag tävlar i folkrace Man, Skaraborg Jag jobbar kvällar och har fått tacka nej till flera tider, men jag skall få en ny tid till hösten. Kvinna, Väst Det kom upp en annan sak emellan så jag tänkte åka i höst istället Man, Skaraborg Rutin och erfarenhet gör dem till bra bilförare Precis som de som deltagit i Själv Säker tycker majoriteten av dem som inte deltagit att de är lika bra, eller bättre bilförare än andra och hälften anser att det beror på rutin och erfarenhet. Andra motiveringar är att de oftast håller hastighetsbegränsningarna, att de är lugna och inte stressar samt att de är självsäkra, aktiva och pigga förare som inte tvekar i trafiken. Syftet är att inse riskerna i trafiken Nästan hälften av respondenterna tror att syftet med Själv Säker är att man skall inse riskerna i trafiken bättre och var fjärde förmodar att målet är att öka självkännedomen eller att ungdomar skall bli bättre och säkrare förare. Lära sig om riskerna, ja t.ex. bromssträckor och så, hur mycket hastigheten gör. Man Värmland Minska antalet skador bland unga, ja att öka trafiksäkerheten. Man, Väst Att prova på oväntade situationer, att köra säkrare. Kvinna, Väst Det är la för att de som tror att de är bra bilförare ska inse att de kanske inte är så bra som de tror. Många ungdomar har nog en övertro på sin egen förmåga. Man, Skaraborg

19 Själv Säker är bra för unga förare Samtliga intervjuade anser att det är bra för ungdomar att vara med på Själv Säker. Hälften av respondenterna tror att det är lärorikt och nästan hälften tror att Själv Säker bidrar till att man inser sin förmåga och sina brister som förare. En fjärdedel anser vidare att Själv Säker är bra eftersom man får erfarenhet och därmed blir en bättre och säkrare förare. De tror också att deltagarna får en tankeställare om hur det kan vara ute i trafiken. Nästan alla (26 av 31) säger att de skulle vilja vara med i Själv Säker vid något annat tillfälle och 9 har redan tänkt anmäla sig igen till hösten. Det är ju aldrig fel. Det är bra att inse sin förmåga så att man inte överskattar den. Det är alltid bra att vara självsäker Man, Skaraborg Ja för att ungdomar inte är tillräckligt försiktiga i trafiken och skall lära sig sina gränser, många tänjer på gränserna varje dag Man, Väst Ja, när man är ung och inte har haft sitt körkort så länge vet man inte sina begränsningar eftersom man inte har tillräckligt med erfarenhet. Kvinna, Väst Ja, folk kör för fort och bra med alkoholinformation, öka riskmedvetenheten rent allmänt Man, Väst Ja, absolut man kan aldrig bli en för säker bilförare. Kvinna, Väst Ja det tror jag, det hördes efteråt av dem som varit där. De fick lära sig mycket Kvinna, Skaraborg

20 Slutsats Har risktagarna besvarat enkäten? Vid en jämförelse med Linfabs utvärdering finner vi att svaren stämmer väl överens med de i vår undersökning. Det tyder på att även risktagarna har besvarat enkäten som ligger till grund för Linfabs utvärdering. Vi anser dock att det inte går att verifiera att risktagarna har svarat på enkäten enbart för att svaren överrensstämmer. Däremot ser vi att de tänker, påverkas och uttrycker sig likartat som de som besvarat enkäten. Har risktagarna påverkats av självsäker, och i så fall hur? Majoriteten av deltagarna i Själv Säker, som vi intervjuat, uppger att de blivit mer eller mindre påverkade. Många säger att de har påverkats lite grand, genom att de t.ex. tänker mer nu och är mer medvetna. Det är dock svårt att avgöra hur stor effekt det har på själva körbeteendet. Ungdomarna berättar att de framförallt har sänkt farten och/eller håller hastighetsbegränsningarna bättre, antingen generellt eller på 30/50 sträcka. Det bör dock noteras att det inte går att utläsa om de faktiskt håller hastighetsbegränsningarna nu eller om de syftar på att de kör mindre för fort och bara närmat sig bestämmelserna. Respondenterna anser också att de har blivit mer medvetna om riskerna i trafiken. Det framkommer också att säkerhetsbältesinformationen inte har gett någon större effekt, såtillvida att ungdomarna inte använder bältet oftare än förut. De talar istället mer om vikten av att det sitter perfekt. Det kan bero på att just ungdomarna vi har intervjuat tillhör de som redan använder bilbälte och därför tar det som självklart. En annan anledning kan vara att andra moment under Själv Säker gjorde mycket starkare intryck på dem, varför de spontant nämnde dem på vår öppna fråga. Inte heller alkoholinformationen omtalas särskilt mycket av ungdomarna vilket även det kan bero på att de aldrig kör rattonyktra, inte bryr sig eller att andra moment gjorde starkare intryck på dem. Liten skillnad mellan män och kvinnor Männens och kvinnornas svar är likartade men några få skillnader finns. Inte lika många kvinnor menar att syftet med Själv Säker är att inse riskerna i trafiken. De lyfter istället fram ett kunskapsmotiv att vi skall lära oss mer. En annan skillnad är att kvinnor nämner att krockbilder och filmer de har sett har gjort starkt intryck på dem. Den största skillnaden är dock att kvinnor i högre grad än männen har påverkats och ändrat sitt körbeteende. Många har skäl till frånvaron och vill vara med igen De flesta intervjuade uppgav skäl till varför de inte närvarade vid Själv Säker dagen. Några (6) ville dock inte närmare precisera dem. Majoriteten säger dock att de skulle vilja vara med i Själv Säker vid något annat tillfälle och knappt en tredjedel har redan tänkt anmäla sig igen i höst. Vi drar därför slutsatsen att de flesta av ungdomarna faktiskt hade för avsikt att delta i Själv Säker eftersom majoriteten hade verkliga förhinder och så många är intresserade av att delta annan gång.

21 Egna reflektioner Själv Säker - ett bra projekt Under intervjuerna framkommer att samtliga respondenter tycker att Själv Säker är bra, roligt och lärorikt. Flertalet säger vidare att de påverkats i viss mån av kampanjen och ungdomarna rekommenderar gärna sina kamrater att delta. Vi anser att Själv Säker är ett bra och effektivt sätt för att nå ut till ungdomar med budskap om trafiksäkerhet och även påverka dem till att bli mer ansvarsfulla i trafiken. Målgruppen är män Det är fler män än kvinnor som anmäler sig till Själv Säker. En av anledningarna kan vara att anmälningsfolderns utformning ser ut att rikta sig till män. Det är en stor bild på en ung man som kör bil på framsidan och layouten som helhet känns grabbig. Unga kvinnor kanske överhuvudtaget inte öppnar foldern om de ser den ligga någonstans eller om den skickas hem till dem. Å andra sidan löper unga män större risk att skadas i trafiken än unga kvinnor så huvudmålgruppen bör också vara unga män. Källan måste tilltala målgruppen När man kommunicerar med en trendmedveten målgrupp, som ungdomar, är det viktigt att källan, de som sänder informationen, uppfattas som trovärdiga och på det hela taget har en image som tilltalar ungdomarna. Om målgruppen uppfattar källan som moraliserande, tråkig och ointressant så kan hela reklamkampanjen misslyckas. Det är därför viktigt att Vägverket och NTF har detta i åtanke när de utformar sina informationskampanjer så att de inte ignoreras av målgruppen. Risken finns att vissa ungdomar, uppfattar Vägverket som en lite tråkig, moraliserande myndighet. Klar och tydlig information Rekrytering till Själv Säkers trafiksäkerhetsdagar sker bland annat genom en form av personlig försäljning ute i gymnasieskolorna. Det är förmodligen ett bra sätt att kontakta ungdomarna på. Många som inte skulle ha anmält sig annars kanske nu följer med en kompis och samtidigt lär sig något. Det framkommer dock att informationen vid rekryteringen varit oklar i bland annat Fyrbodal. Ungdomarna säger att det ibland inte framkommit vad Själv Säker går ut på så de har inte riktigt vetat vad de har anmält sig till. Vid personlig försäljning är det viktigt att ha kunniga och tydliga informatörer eftersom de skall sälja in budskapet/produkten, i det här fallet en halv dag till målgruppen. Otydlig och oklar information bör inte förekomma och det är viktigt att tänka på när utomstående personer, t.ex. en rektor, ansvarar för informationen vid den första kontakten. Foldern Själv Säker och annat tryckt material I dagens samhälle översållas människor av olika reklambudskap och det kan därför vara svårt att uppmärksammas av målgruppen när man använder olika former av tryckt reklam, såsom foldrar och affischer. När foldrar och annat tryckt material används för att nå en målgrupp är viktigt att målgruppen verkligen är intresserad av att läsa informationen som förmedlas annars kommer de inte att uppmärksamma reklamen. Vid en närmare granskning av Själv Säkers folder så känns den ganska tråkig och rörig, både layoutmässigt och innehållsmässigt. Bilden på framsidan känns tråkig och ser ut att vara hämtad ur körskoleboken. Ordet kurs på framsidan ger sken av att det krävs ett visst intresse för bilar och att det tar mycket tid. Vem går t.ex. på keramikkurs utan att vara intresserad av keramik? Det kan verka avskräckande för många som därför väljer att helt enkelt inte ens öppna broschyren. Vi anser att foldern inte

22 känns aktuell och den bör därför ses över och eventuellt bytas ut. Varför inte ta till vara på Norges ungdomskampanj 1840 :s tryckta material, som ger ett professionellare och intressantare intryck? Tryck webbadressen i körkortsboken Ett annat sätt att nå ungdomar är via körskolor, och då inte enbart genom att det nämns i undervisningen samt att har Själv Säkers affischer och foldrar. Information glöms lätt bort eller förvrängs varför Själv Säkers webbadress borde tryckas i körkortsboken. Den sparas förmodligen av de flesta och om de vet att adressen finns där kan de också lätt hitta den och anmäla sig till Själv Säker. Det framkom under intervjuerna att vissa ungdomar har haft svårt att hitta var de skulle anmäla sig till Själv Säker. Filmer kan skapa uppmärksamhet Kombinationen av ljud, bild och rörelse som finns i filmer är ett bra sätt att skapa uppmärksamhet, intresse för budskapet och motivera målgruppen till ett visst beteende. För att få den önskade responsen är det dock viktigt att filmen är välgjord, aktuell samt att målgruppen kan identifiera sig med personerna och budskapet i den. Filmen bör heller inte vara för lång, i synnerhet om den tar upp ett ämne som kan uppfattas som moraliserande. Under Själv Säkers trafiksäkerhetsdagar används redan filmer under teoripasset, bland annat PS, nu vet jag att Gud inte finns som tar upp rattonykterhet en midsommarafton. Även om några av respondenterna nämner att bilder och filmer har gjort ett starkt intryck på dem under intervjuerna anser vi att en del av materialet har vissa brister. PS, nu vet jag att Gud inte finns är lång och skulle kunna kortas ned. Den känns dessutom inte riktigt aktuell och vi anser att den kan bytas ut mot filmen Rattonykter; 30 sekunder eller en förkortad version av Några pilsner och livstids baksmälla. Högre hastigheter liten tidsvinst Det framkommer att respondenterna kör mer eller mindre för fort och en av anledningarna tycks vara att de är stressade och kör för fort för att hinna fram i tid. En aspekt som skulle kunna lyftas fram under trafikövningarna är att man inte tjänar särskilt mycket tid per mil på att öka hastigheten från 90 till 110 km/h. Det tål också att påpekas att man tjänar mycket pengar på att sänka farten och köra mjukare eftersom bilen drar mindre bensin då. Ett motiv som bör vara effektivt eftersom ungdomar ofta inte har så mycket pengar. Publika Relationer PR kan vara ett mycket bra kommunikationsmedel om man vill nå en målgrupp utan att försvinna i reklambruset då kommunikationen sker i form av nyheter. En bra PR-kampanj kan dessutom ha samma effekt som en påkostad reklamkampanj. Det är därför bra om Vägverket och NTF aktivt arbetar med att involvera fler journalister i projektet Själv Säker så att mediatäckningen ökar och projektet får mer uppmärksamhet i pressen. Utomhusreklam Utomhusreklam är en bra mediekanal eftersom den kan placeras geografiskt strategiskt där målgruppen rör sig och kostnaden per kontakt är relativt låg. Utomhusreklam har också stora kreativa möjligheter i form av färg och tryck. Vägverket kan ta fram stora affischer som tilltalar och uppmärksammas av många personer i samband med kommande Själv Säker kampanjer.

23 Alternativ rekrytering Låt de unga marknadsföra Själv Säker genom att t.ex. anordna olika former av värvningstävlingar där man får en biobiljett eller en trisslott när man värvat X antal som deltagit i Själv Säker. Utlys en affischtävling En möjlighet vad gäller utformandet av informationsmaterial och affischer är att utlysa en tävling på universitet och högskolor med grafisk design, marknadsföring och mediakommunikationsutbildningar. Många studenter, särskilt i de högre kurserna, är både kreativa och duktiga och många tar de möjligheter som finns för att tjäna lite extra pengar.

24 Bilaga nr. 2 DEL 1 Denna enkät användes till samtliga deltagare Svaren sammanställdes av LINFAB 1. Vem är du som fyller i enkäten? Man Kvinna Födelseår: 2. Hur många år har du haft körkort? 3a. Har du råkat ut för någon trafikolycka någon gång? Ja Nej 3b. Om ja, hur länge sedan < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån mån >15 mån 4. Hur kom du i kontakt med Självsäker? Mässa Kompisar/Bekant Länsförsäkringar Internet Föreläsare Folder/broschyr 5. Hur upplevde du dagen i Uddevalla hamn? Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig Teoripass: Nykterhet Teoripass: Bälte Instruktörerna: Praktiska övningar:

25 6. Vilken/vilka övningar gav dig mest? 7a. Skall utbildningsmomenten i Uddevalla hamn ändras på något sätt? Ja Nej 7b. Om ja, hur? 8a. Har du påverkats av utbildningen? Ja Nej 8b. Om ja, hur?

26 Bilaga nr. 2 Intervjuguide Deltagit Intervjuguide vid telefonintervjuer med risktagare inom Själv Säker, sommaren Hur kom du i kontakt med Själv Säker? Skäl delta/alternativt att inte delta? 2. Hur är du som bilförare i jämförelse med andra? Lika bra, bättre, mycket bättre, sämre Om bra, vad gör dig till en bra bilförare? 4. Tycker du att Själv Säker var bra eller dålig? Varför? 5. Vad såg som syfte med Själv Säker? 6. Hur har Själv Säker påverkat din bilkörning på kort och på lång sikt? 7. Vad var behållningen med Själv Säker (Starkaste intrycket)? 8. Kan du rekommendera andra att delta i Själv Säker? Varför då? 9. Vill du delta i Själv Säker en gång till efter en viss tid? 10. Är det något du vill tillägga, något som kan göras bättre?

27 Bilaga nr. 3 Intervjuguide - Ej deltagit Intervjuguide vid telefonintervjuer med risktagare inom Själv Säker, sommaren Hej jag heter... och gör en uppföljning på Själv Säker. Jag undrar om jag kan ställa några frågor till dig Hur kom du i kontakt med själv säker? 2. Skäl till varför du inte deltog i Själv säker? 3. Hur är du som bilförare i jämförelse med andra? 4. Vad är det som gör dig till en bra bilförare? Nu kör ju du t.ex. lite fort ibland, vad skulle få dig att ändra ditt beteende? 5. Vad tror du syftet med Självsäker är? 6. Tror du att det kan vara bra för ungdomar att vara med i Självsäker? Varför då? 7. Kan du tänka dig att delta i själv säker någon annan gång?

28

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Läroplan för säkerhetsutbildning

Läroplan för säkerhetsutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/188 01.03.2016 Rättsgrund: 15 1 mom. körkortslag (2015:88) för Åland 12 landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Läroplan för säkerhetsutbildning

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg 0709-844

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 1 Olagliga däck (

Läs mer

Vem får gå, vem får vänta?

Vem får gå, vem får vänta? Vem får gå, vem får vänta? - En observation vid övergångsställen om bilisters benägenhet att lämna företräde påverkas av vem som ska gå över gatan. Linda Hallenberg RAP. 7 juni 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga?

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Asfalten är dålig på sträckorna med mitträcke. Att de har fler parkeringsfickor för att vila sig. De accelererar till 300 när de ska köra om och sedan

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Utvärdering av personalutbildningen inom Framtid Stockholm Våga Vara Viktig på HVB-hem

Utvärdering av personalutbildningen inom Framtid Stockholm Våga Vara Viktig på HVB-hem Utvärdering av personalutbildningen inom Framtid Stockholm Våga Vara Viktig på HVB-hem Citera gärna Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat.

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat. Bakgrund I dag följer det allt som oftast med en leksak av något slag när man köper flingor, serietidningar och andra varor riktade till barn. Vi ville därför ta reda på vad föräldrar tycker om så kallade

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om kursplan, behörighet B; VVFS 2007:227 Utkom från trycket den 29 juni 2007 beslutade den 11 juni 2007. Vägverket föreskriver 1 med stöd av 7 och

Läs mer

Inger Linderholm, Trivector

Inger Linderholm, Trivector Læringsbegrepet læringsstiler og tilpasset opplæring Inger Linderholm, Trivector Forum for trafikkpedagogikk Individanpassad utbildning är att möta ungdomarna där de står! Inger Linderholm Tre viktiga

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:21

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA

UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA Tel växel: 08 514 40 300 Fax: 08 514 40 315 Företrädare: Jan Ledin jan.ledin@gillinge.se Tel. dir: 08 514 40 306 Tillståndshavare:

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Hastigheten påverkar trafiksäkerheten Vi är många som rör oss i trafiken i Täby. Men oavsett om vi ska till jobbet, affären eller barnens fotbollsträning är det

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014 Crossmedia design Crossmedia design (27311VT14) Results of survey Startade: den 21 juni 2014 Avslutad: den 22 augusti 2014 Svarsfrekvens: 26 ( 8 / 31 ) Elektroniskt utvärderingssystem Crossmedia*design*

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Denna undervisningsplan har som mål att vägleda blivande handledare och körkortsaspiranter i förarutbildningen. Både handledare

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Kommunikativ plattform

Kommunikativ plattform 2007-04-05 Kommunikativ plattform Teknikcollege Målgrupp: Studerande 1 Bakgrund Teknikcollege är ett koncept initierat för att möta framtidens kompetensbehov. Det är teknikutbildningar på gymnasial och

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den.

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. Mobilen i bilen 1 2 Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. 3 4 Kan man köra och prata i mobilen samtidigt? Det är som att försöka läsa en bok samtidigt som man ser på tv. Alla som

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10 Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 9/ Grundskolor Ungdomsmottagningen Lönnen gör inför varje ny termin ett utskick till 19 grundskolor där vi erbjuder deras elever (i

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

ja ja nej Ja 11 st NEJ / 13 st VET EJ Nej nej nej Nej Nej

ja ja nej Ja 11 st NEJ / 13 st VET EJ Nej nej nej Nej Nej PROCESSUTVÄRDERING 1 FEB 2010 Har det hänt att någon kollega inte kunnat delta i en viss kompetensutvecklingsinsats eller inte kunnat delta fullt ut på grund av bristande tillgänglighet (obs, inte enbart

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Sammanställd av Djurens Rätt Göteborg 1 Djurens Rätt Göteborg genomförde i december 2012 en utställning på Frölunda kulturhus

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Att använda svenska 2

Att använda svenska 2 Att använda svenska 2 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

Vår enkät kring vad ni tycker om appen Tinder har legat ute i fyra veckor och vi har fått in 44 svar. Här följer en sammanställning av era svar:

Vår enkät kring vad ni tycker om appen Tinder har legat ute i fyra veckor och vi har fått in 44 svar. Här följer en sammanställning av era svar: Vår enkät kring vad ni tycker om appen Tinder har legat ute i fyra veckor och vi har fått in 44 svar. Här följer en sammanställning av era svar: Tjejer som "swipar" höger (valt ut någon de är intresserad

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp.

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp. CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp...1 Kortfattat...1 Innan vi åker iväg, bensin, karta och så...2 Körning på större vägar...2 Använd din blinkers...2 Omkörningar...3 Körning på småvägar...3

Läs mer

Trötthet i trafiken. Monika Martinson

Trötthet i trafiken. Monika Martinson Trötthet i trafiken Monika Martinson RAP. 5 oktober 2006 Innehållsförteckning BAKGRUND...5 ONYKTRA FÖRARE I TRAFIKEN ÄR FARLIGA. TRÖTTA FÖRARE ÄR LIKA FARLIGA....5 TRÖTTHET BAKOM RATTEN ÄR ETTLAGBROTT...5

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Schack4an. - Vad händer sen? Författare: Peter Heidne. Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman. Lärande och samhälle

Schack4an. - Vad händer sen? Författare: Peter Heidne. Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman. Lärande och samhälle Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Schack4an - Vad händer sen? Författare: Peter Heidne Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman 1 Inledning I mitt deltagande i Nordens

Läs mer

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. 1 (6) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Samsas i trafiken Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Text: Rune Anderberg Illustrationer: Lars

Läs mer