Att gå vidare Våldsutsatta kvinnor berättar Kvinnorådgivningen Botkyrka kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att gå vidare Våldsutsatta kvinnor berättar Kvinnorådgivningen Botkyrka kommun"

Transkript

1 FoU-Södertörns skriftserie nr 80/09 Att gå vidare Våldsutsatta kvinnor berättar Kvinnorådgivningen Botkyrka kommun Sari Römpötti FoU-Södertörn och författaren 2009 ISSN

2 Förord Kanske just arbetet med våldsutsatta kvinnor är ett av de arbetsfält inom socialt arbetet som genomgått flest förändringar på senare år, såväl ideologiskt, teoretiskt som praktiskt. För inte så länge sedan ansågs det så gott som hopplöst att försöka stödja kvinnor att frigöra sig från en relation med våld uppfattningen var att de alltid gick tillbaka till livet med våldsverkaren och den välmenande tjänstemannens alla ansträngningar hade därmed varit förgäves. Inte bara studien som redovisas i denna rapport, utan även andra undersökningar, har visat att dessa uppfattningar inte stämmer med verkligheten. Tvärtom visar alla studier att ingen kvinna ser det möjligt att leva med att vara utsatt för våld på längre sikt det tar bara olika lång tid för olika kvinnor att ta sig ur en sådan relation och Att gå vidare, som är rubriken på denna rapport. För författaren, som själv arbetar på en kvinnorådgivning med våldsutsatta kvinnor som målgrupp, har i sin uppföljningsstudie av några av rådgivningens klienter funnit att det just är vad de gör går vidare. Ordentligt tilltufsade men ändå. En förändring, som också sammanhänger med den ökade kunskapen inom socialt arbete med den här målgruppen, är också att de tas på allvar när de kommer till socialförvaltningen och berättar om hur de har det åtminstone mera så nu än tidigare. För att de inte längre ses som hopplösa fall och för att socialarbetaren numera ser det som sitt ansvar och sitt uppdrag att lyssna och agera. Detta framkommer också i den här studien från Kvinnorådgivningen. Rapporten ger en unik inblick i hur livet kan gestalta sig för kvinnor som levt länge med våld i hemmet några år efter att de vågat ta steget att offentliggöra sin situation på socialförvaltningen och söka hjälp. Vi får också veta en del om vad de tycker om det stöd de fått på såväl Kvinnorådgivningen som övriga delar av socialtjänsten som de haft kontakt med. Rapporten är ett viktigt bidrag till kunskapen om vad som händer efteråt när man fysiskt lyckats med att lämna en relation med våld. Rapporten rekommenderas för läsning till alla dem som på olika sätt möter våldsutsatta kvinnor, i arbetet men kanske också privat. En annan grupp, vars livsvillkor också på sätt och vis blir belysta genom rapporten, är barnen i dessa familjer med våld som inslag i vardagen. Barnen är nu inte huvudpersoner i studien, utan deras mammor. Men det är inte svårt att överföra kunskapen om mammornas situation till barnens värld vilket väcker många frågeställningar om vad en mammas långvariga skador och trauman efter misshandel innebär för hennes barn. Mammans återhämtningsprocess handlar om ett flertal år vilka sammantaget kan betyda en avsevärd del av en barndom. Tullinge i september 2009 Eva Nyberg FoU-chef FoU-Södertörn 2

3 Författarens förord Med den här rapporten vill jag lyfta fram kvinnors erfarenheter av våld, våldets konsekvenser, men också det nya livet. Det bärande i arbetet med stöd till våldsutsatta kvinnor är systerskapet, att jag som kvinna oavsett om jag är socialsekreterare eller våldsutsatt kvinna delar erfarenheter av diskriminering och övergrepp med andra kvinnor. Utöver det individuella arbetet med dem som berörs av våldet, kvinnan och barnen som brottsoffer och mannen som förövare, måste det också ske ett arbete på samhällsnivå. En avgörande insats för att förebygga våld i nära relationer är kunskapsspridning. En viktig del i detta är att synliggöra sambandet mellan ojämställdhet och mäns dominans och våld. Kunskap och medvetenhet om könsroller och ett arbete med barn och unga gör att vi kan bryta könsmönster som genererar nya offer och förövare. Först vill jag tacka min handledare Eva-Marie Åkerlund på FoU- Södertörn som funnits när jag behövt hjälp och handlett mig genom arbetet med rapporten. Jag vill också tacka övriga medarbetare på FoU-Södertörn för läsning av rapporten samt för alla givande sittningar runt lunch- och seminariebordet. För att kunna komma i kontakt med de kvinnor jag intervjuat har jag Utredningsenhetens handläggare att tacka och särskilt Tina Trygg som hjälpt till i arbetet med rekryteringen. Tack för stödet kära kollegor på Sektionen för nätverks- och familjevåldsarbete. Tack till er som läst och kommenterat min rapport under skrivandets gång. Slutligen, till er som delat med er av era erfarenheter och kunskaper i den här studien: Tack alla starka modiga kvinnor som bidragit till denna rapport. 3

4 Innehållsförteckning INLEDNING 6 BAKGRUND 7 Några utgångspunkter 7 Definition av våld mot kvinnor 7 En nationell tillbakablick 8 Kvinnorådgivningen 9 Arbetssätt 10 Samarbete 11 Förförståelse 11 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 12 Könsmaktsordningen 12 Traumateori 13 Traumateorins framväxt 13 Hysteri 13 Traumatiska krigsneuroser 15 Våld mot kvinnor 15 Tre huvudsymtom på trauma 16 Återhämtningsförmåga 17 Konsekvenser av trauma 17 Tillfrisknandets tre stadier 18 SYFTE 20 METOD 21 Rekrytering och urval 21 Reflektion kring urvalet 22 Intervjuerna 22 Rollen som intervjuare 23 Analys av intervjumaterialet 23 Reflektion kring intervjuandets effekter 23 KVINNORNAS BERÄTTELSER 25 Presentation av de intervjuade kvinnorna 25 Kvinnornas vardag 27 Livet idag 27 Ett bra liv nu 27 4

5 Hälsa 29 Sexuellt våld 33 Relationer och nätverk 34 Sammanfattning och kommentar 39 Kvinnornas erfarenheter av Kvinnorådgivningen 41 Kunskap och bemötande 41 Samtalsstödet 42 Det praktiska stödet 44 Sammanfattning och kommentar 45 Kvinnornas erfarenheter av övriga socialtjänsten 45 Sammanfattning och kommentar 47 SLUTSATS OCH DISKUSSION 48 Livssituation idag 48 Arbete och bostad 48 Våldets konsekvenser 48 I mannens närhet 49 Frihet och självständighet 49 Återhämtningen 50 Erfarenheter av Kvinnorådgivningen 51 REFERENSER 54 5

6 Inledning Som socialsekreterare på Kvinnorådgivningen under nio års tid har jag mött många kvinnor och deras berättelser. Det är kvinnor med olika livsöden som har delat med sig av sina berättelser om kränkningar och livsfarliga situationer. De innehåller också det dagliga, pågående våldet i det tysta. I dessa berättelser finns även motstånd, mod och kraft. Jag har haft förmånen att få finnas med i kvinnans frigörelseprocess och i hennes kamp för en tillvaro fri från övergrepp för sig och sina barn. Jag är tacksam för förtroendet, och full av beundran inför det mod som krävs för att ta steget att söka hjälp och berätta sin berättelse. Under åren har frågan om hur dessa kvinnors liv blir väckts hos mig. Hur blir livet efter att de avslutat kontakten med Kvinnorådgivningen? Många av de kvinnor jag tagit avsked från har vid den tidpunkten återhämtat sig bra efter det våld de utsatts för, och de går vidare med förhoppningar om ett bra liv. Men med oro har jag tagit avsked från en del som fortfarande levt i en svår situation. De har blivit fria från övergrepp, men de har fortfarande mått psykiskt och fysiskt dåligt. De kan vara sjukskrivna, arbets- och bostadslösa. De kan leva i en svår ekonomisk situation efter att ha blivit skuldsatta på grund av mannens våld. De kan vara ensamma efter att ha förlorat sitt nätverk. De kan, när vi avslutar kontakten, fortfarande ha en svår livssituation. Genom FoU-Södertörn har jag nu fått möjlighet att möta ett antal kvinnor omkring två år efter avslutad kontakt med Kvinnorådgivningen för att följa upp deras livssituation och höra hur de upplevt kontakten med Kvinnorådgivningen. Alla kvinnor i studien har barn. Fokus i den här studien är dock kvinnornas situation och upplevelser. Studien vänder sig inte i första hand till barnen, men eftersom barnen är en stor del av kvinnornas liv kommer även berättelser om dem fram i intervjuerna. Studien kommer därför till viss del ta upp barnens situation. 6

7 Bakgrund Några utgångspunkter Mäns våld mot kvinnor och barn är ett omfattande samhällsproblem. Det är ett folkhälsoproblem och ett demokratiproblem, som ytterst handlar om kvinnors och barns mänskliga rättigheter (Förenta nationerna). Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, oftast av den man hon lever eller har levt ihop med, riskerar att ta skada av det trauma och den stress som våld ger upphov till. Att leva med våld innebär stora risker: risk för att bli dödad, men även risker för hälsan och för långvarig sjukdom. Att utsättas för systematiskt våld under en lång tid är nedbrytande och kan få konsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan (Logan et al 2005). Våld från den man lever med är ett tillitsbrott och det är ett systematiskt våld som är kontrollerat och återkommande (Eliasson & Ellgrim 2006). Erfarenheter från arbetet på Kvinnorådgivningen visar att våldet kan få konsekvenser på många plan. Utöver hälsan kan det påverka ekonomin samt bostads- och arbetssituationen. Det kan innebära förändringar för barnen med exempelvis byte av bostad, förskola eller skola och i kontakten med pappan. Barn som lever i familjer med våld anses per definition också vara misshandlade genom att de bevittnar våld. Barnen löper bland annat en stor risk att själva utsättas för fysiskt våld. Enligt Lundgren, Heimer och medarbetare (2001) uppgav 21 procent av våldsutsatta kvinnor att deras barn blivit utsatta för våld i en tidigare relation och 5 procent att barnen utsatts i den nuvarande relationen. Barn som lever i dessa familjer riskerar även att utsättas för sexuella övergrepp. Enligt Lundgren och Heimer uppgav 2 procent av kvinnorna att barnen varit föremål för sexuella övergrepp (Eliasson & Ellgrim 2006). Erfarenheten från Kvinnorådgivningen visar att många behöver stöd i sin situation för att bryta våldet och återhämta sig. Kvinnan kan finna stöd från sitt befintliga nätverk, men hon kan också behöva stöd från samhället. Det är nödvändigt att bearbeta våldet, för att kunna lämna det bakom sig och gå vidare. Definition av våld mot kvinnor Socialförvaltningen i Botkyrka kommun ansluter sig till Förenta nationernas (FN) definition av våld mot kvinnor. Enligt FN:s definition är våld mot kvinnor följande: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller sannolikt kommer att resultera i, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor, 7

8 innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckliga frihetsberövanden, vare sig det sker i det offentliga eller i det privata livet (Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, 1993). Utifrån FN:s definition beskriver Socialstyrelsen följande former av mäns våld mot kvinnor: Fysiskt våld, exempelvis sparkar, slag, bett, strypning, kvävning Sexuellt våld, fysiskt våld riktat mot könsorganen eller påtvingade sexuella handlingar Psykiskt våld, exempelvis hot, isolering och förlöjligande Materiellt våld, den misshandlande partnern slår sönder eller förstör inredning, möbler, dagböcker, brev etc. Ekonomiskt våld, mannen kontrollerar familjens ekonomi och kvinnans pengar. Våld i nära relationer avser oftast mäns våld mot kvinnor. Förövaren kan också vara en kvinna och offret en man eller ske i en samkönad relation. Kvinnorådgivningens uppdrag är även att ge stöd till kvinnor med barn som utsätts för våld av en annan kvinna i en nära relation. I denna studie har dock endast kvinnor utsatta för mäns övergrepp ingått. En nationell tillbakablick Synliggörandet av mäns våld mot kvinnor som ett omfattande samhällsproblem hänger ihop med kvinnors långvariga kamp för demokratiska och mänskliga rättigheter. Kampen har pågått åtminstone under de senaste 100 åren och den har förts av såväl individer som nationella och internationella sammanslutningar. Mäns våld mot kvinnor började uppmärksammas i en större omfattning i Sverige på 1970-talet. Det var kvinno- och kvinnojoursrörelsen som lyfte frågan och som även arbetade med stöd till våldsutsatta kvinnor. Kvinnor över partigränserna tog upp frågor om våld och jämställdhet. Den första kvinnojouren Alla kvinnors hus startade i Stockholm 1978 (SOU 2004:121). Under 1980-talet skedde det viktiga attitydförändringar till våld mot kvinnor från politiskt håll när initiativ togs för att såväl lagstiftningsvägen som genom särskilda anslag till polis och sjukvård arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Attitydförändringarna märktes särskilt inom lagstiftningens område. Sexualbrottslagstiftningen förändrades under 1980-talet års sexualbrottsutredning föreslog att misshandel på allmän plats och våldtäkt skulle falla under allmänt åtal och förslaget trädde i kraft Lagen om besöksförbud infördes 1988 (Lundgren, Heimer et al 2001). Men det var först på 1990-talet som mäns våld mot kvinnor började uppmärksammas ordentligt tillsattes Kvinnovåldskommissionen som sammanförde kvinnoforskningen, politiken och juridiken och ett tydligt kvinnoperspektiv anlades. 8

9 Några av de föreslagna juridiska ändringarna kom att läggas fram i propositionen Kvinnofrid 1997/98:55. Ett av de mer centrala förslagen från Kvinnovåldskommissionen var införandet av ett nytt brott: kvinnofridsbrottet med brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning. Till grund för det nya brottet ligger kunskapen om den förändring av kvinnan som successivt sker under våldsprocessens gång och att kränkningar, som var för sig uppfattas som lindriga, ur ett processperspektiv allvarligt skadar och påverkar kvinnan och därför ger ett högt straffvärde. Kvinnofridspropositionen innehöll även andra lagförslag som en utvidgning av våldtäktsbrottet, kriminalisering av sexköp och en skärpning av jämställdhetslagen på flera punkter. Från politiskt håll gjordes ett omfattande arbete med att anpassa lagstiftningen efter den forskning och kunskap om hur våld påverkar de kvinnor som utsätts. Införandet av den nya lagstiftningen innebar en integrering av forskningen med politiken och juridiken (Lundgren, Heimer et al 2001) ändrades socialtjänstlagen. I den tidigare socialtjänstlagen stod det att socialtjänsten bör ge stöd till våldsutsatta kvinnor. Nuvarande lag säger att Socialnämnden skall beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av hjälp och stöd för att förändra sin situation (kap 5 11 ). I och med denna ändring skärps socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och det blev en signal från lagstiftaren om att detta ansvar inte kan prioriteras bort. I Sverige polisanmäldes 2008 nästan fall av misshandel mot kvinnor där gärningsmannen var känd för kvinnan, olaga hot och fall av grov kvinnofridskränkning. Samma år polisanmäldes cirka fall av sexualbrott. Vid fysiskt våld räknar man med ett mörkertal på åtminstone 80 procent. Vid sexuellt våld beräknar man att mörkertalet är ännu högre (Brottsförebyggande rådet 2009). Kvinnorådgivningen Kvinnorådgivningen är en verksamhet för kvinnor med barn, som utsätts för våld i nära relationer. Den är en del av Botkyrka kommuns socialtjänst. Oftast är förövaren den hon lever med eller har levt ihop med. Det kan också vara kvinnor utsatta för så kallat hedersrelaterat våld som kommer till Kvinnorådgivningen. Verksamheten ingår i Resursenheten (förebyggande arbete och öppenvård) och i Sektionen för nätverks- och familjevåldsarbete. Kvinnor kan söka sig direkt till Kvinnorådgivningen eller komma genom Utredningsenheten (socialtjänstens utredningsenhet för barn och unga) som en beställning av en insats. Våldsutsatta kvinnor utan barn kan vända sig till socialtjänstens vuxenenhet (som i övrigt främst möter vuxna med missbruksproblematik). 9

10 Kvinnorådgivningen i Botkyrka har funnits sedan Den startade som en telefonrådgivning. Initiativet togs av socialsekreterare på Vuxenenheten som såg våldsutsatta kvinnors behov av stöd. I dag har Kvinnorådgivningen tre socialsekreterare anställda på heltid, och verksamheten kom 2008 i kontakt med cirka 130 kvinnor. Arbetssätt Kvinnorådgivningen möter kvinnan där hon befinner sig i processen att bli fri från våld. Behovet av stöd kan se olika ut. Det kan vara en akut situation då kvinnan och barnen flytt hemmet och behöver skyddat boende. En del kvinnor har lämnat relationen och behöver stöd i att bearbeta det de utsatts för. Vi har ibland möjlighet att följa kvinnan under en längre tid och vara med från uppbrott till bearbetning. En del kvinnor har vi kortare kontakter med och finns bara med i vissa faser i hennes process. En förutsättning för arbetet är att bygga upp en relation som präglas av förtroende och tillit. En utgångspunkt är att vi vill förmedla till kvinnan att vi tror på henne, lyssnar på henne och har kunskap om det hon är utsatt för. Vi vill förmedla att det är starkt och modigt av henne att söka hjälp och att vi har en beredskap att ta emot hennes berättelse. För många kvinnor är förutsägbarhet och kontinuitet viktiga aspekter i samtalskontakten, för att skapa trygghet och förutsättningar för ett förändringsarbete. För andra kan kontakten vara gles och mer oregelbunden, men med möjligheten att ringa om något händer. Utöver samtalsstöd erbjuder Kvinnorådgivningen även praktiskt stöd. Det praktiska stödet kan bestå av hjälp i kontakter med andra enheter i socialtjänsten och med andra myndigheter. Kvinnorådgivningen kan följa med på möten, polisförhör och förhandlingar i rätten. En väg att nå en förtroendefull relation kan vara att hjälpa kvinnan med praktiska och konkreta uppgifter som står i vägen för hennes frigörelseprocess. Det praktiska stödet är viktigt, eftersom kvinnans tillvaro i regel kastas omkull vid ett uppbrott från mannen. Det är också nödvändigt att de praktiska frågorna som bostad, ekonomi, skydd med mera är lösta innan kvinnan kan gå in i en bearbetningsprocess. Kvinnorådgivningen bedriver också gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor. Syftet med gruppen är att kvinnor ytterligare ska ges chansen att bearbeta våldet genom att dela sina erfarenheter med kvinnor i samma situation. Ett grundläggande perspektiv i Kvinnorådgivningens stöd till våldsutsatta kvinnor är att lyfta kvinnans utsatthet till en samhällsnivå där våldet förstås utifrån könsmaktsordningen, den maktobalans som finns på samhällets alla områden. Utifrån detta perspektiv kan den enskilda kvinnan se sin utsatthet i ett större sammanhang, där hon inte är utsatt på grund av att det är fel på henne eftersom det drabbar många kvinnor. För en våldsutsatt kvinna är det generellt avlastande att se på sin situation utifrån ett sammanhang och inte utifrån vem hon är som person. 10

11 Samarbete Kvinnorådgivningen arbetar i nära samarbete med Barnverksamheten, Pappaverksamheten och Samtalsmottagningen som alla hör till Sektionen för nätverksoch familjevåldsarbete i kommunens socialtjänst. Barnverksamheten Barnverksamheten tar emot barn som bevittnat sin pappas våld mot sin mamma. I Barnverksamheten arbetar två terapeuter som erbjuder barn bearbetning av våldet. Kvinnorådgivningen och Barnverksamheten har ett nära samarbete utifrån att mammor och barn ofta lever tillsammans och är aktuella samtidigt i verksamheterna. Pappaverksamheten Pappaverksamheten arbetar med pappor som har utsatt sin partner/barnen för våld. I verksamheten arbetar två socialsekreterare. Arbetet bedrivs individuellt och i grupp med syftet att synliggöra mannens våld, dess konsekvenser för barnet (och mamman) samt att ta ansvar för det. Kvinnorådgivningen har kontakt med de kvinnor vars partner deltar i Pappaverksamheten. (För vidare läsning se Åkerlund, E-M, FoU- Södertörn 2007.) Samtalsmottagningen Samtalsmottagningen (fd Krismottagningen) möter barn och deras nätverk med hjälp av nätverks- och familjeterapi. (För vidare läsning se Eidenstedt, J et al, FoU- Södertörn 1999.) Kvinnorådgivningen samarbetar även med övriga enheter i socialtjänsten, framför allt Utredningsenheten och Socialbidragsenheten. Andra viktiga samarbetspartners är kvinnojourer och polisen. I arbetet med stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn har samarbetet en avgörande betydelse för hur gott stödet blir. Samarbete och samverkan sker i det dagliga arbetet samt i det samverkansarbete som bedrivs i kommunens samverkansgrupper. Förförståelse Min förförståelse av området mäns våld mot kvinnor har till stor del formats av de erfarenheter jag fått genom att arbeta som socialsekreterare på Kvinnorådgivningen och den förklaringsmodell vi arbetar utifrån. Samtidigt som studien haft en öppen ansats har denna förförståelse varit en utgångspunkt och en följeslagare genom hela undersökningsprocessen. Utöver de sju intervjuade kvinnorna i studien finns många andra våldsutsatta kvinnors erfarenheter med som en fond i texten. 11

12 Teoretiska utgångspunkter Den teoretiska grund jag valt att utgå ifrån i den här studien är dels förståelsen av våld mot kvinnor utifrån könsmaktsordningen, eller genussystemet, dels förståelsen av våldets konsekvenser utifrån traumateori. Könsmaktsordningen I studien utgår jag främst från könsmaktsordningen i min förståelse av mäns våld mot kvinnor. Att våldet är en fråga om makt och ett samhällsproblem är utgångspunkten när jag möter kvinnornas berättelser såväl i studiens intervjuer som i arbetet på Kvinnorådgivningen. Könsmaktsordningen, eller genussystemet med Hirdmans terminologi, är en maktordning där män är överordnade och kvinnor är underordnade. Ordningen bygger på två principer: isärhållandet av manligt och kvinnligt samt mannen som norm och därmed det normala och allmängiltiga (Hirdman 1988). Könsmaktsordningen upprätthålls av föreställningen om manligt och kvinnligt. Föreställningarna är djupt rotade och återskapas i samhällsstrukturen och kulturen. Maktordningen genomsyrar samhällets alla områden: sociala, politiska och ekonomiska. Denna struktur är inte fast och oföränderlig utan upprätthålls och förändras i en dynamisk och komplex process. Könsmönster skapas och befästs på det personliga och samhälleliga planet. Områden där detta tydligt tar sig uttryck är på arbetsmarknaden med särskilda kvinno- och mansyrken, löner och tjänstebefattningar. Och i hemmet visar det sig i den skeva fördelningen i uttag av föräldraledighet och i arbetsfördelning (Hirdman 1988). Ytterst är mäns våld mot kvinnor en fråga om demokrati. Mäns våld begränsar kvinnor i deras livs- och handlingsutrymme. Det gäller såväl det faktiska våld som kvinnor utsätts för som rädslan för att utsättas; mäns våld är en del av kvinnors vardag. Utifrån en sådan förståelse kan våldet tolkas både som en följd och som ett återskapande av samhällets ojämlika maktförhållanden (SOU 2004:121). Mäns våld mot kvinnor måste förstås sammanhållet, utifrån att kvinnor kränks och diskrimineras på alla samhällets områden såväl i det offentliga som i det privata. Diskriminering på samhällets olika områden hänger ihop med den diskriminering och det våld som kvinnor utsätts för i relationer av en man som kvinnan känner och av okända män (SOU 2004:121). Mäns våld mot kvinnor utgör ett allvarligt samhällsproblem och är det mest extrema exemplet på den obalans som råder i maktförhållandet mellan kvinnor och män i samhället (SOU 2002/03:140). Våldet är könsspecifikt och det är framför allt män som utövar makt, kontroll och våld mot kvinnor. Ofta har våldsamma män uppfattningen att de har rätt att dominera kvinnan i sin egenskap av män. I samhällets normer innefattar normal manlighet att män tillåts vara våldsammare än kvinnor. Detta kan innebära en viss förståelse och acceptans för att ta till våld och det kan ursäktas med att mannen är provocerad, frustrerad eller alkoholpåverkad (Eliasson & Ellgrim 2006). 12

13 Traumateori I denna teoridel om trauma har jag utgått från Judit Lewis Hermans bok Trauma och tillfrisknande (2007) som beskriver hur traumaforskningen vuxit fram från 1800-talets hysteriforskning till dagens forskning om de trauman som mäns våld orsakar kvinnor. Herman beskriver också innebörden av och symtom på trauma samt traumats återhämtningsprocess. Herman ger en förståelse för vad en kvinna som utsätts för våld genomgår och vilka konsekvenser det kan få för hennes hälsa och liv. Herman refererar till Comprehensive Textbook of Psychiatry (Andreasen 1985) när hon definierar psykiskt trauma som en känsla av intensiv skräck, hjälplöshet, förlust av kontroll och hot om förintelse (Herman 2007 s.56). Styrkan eller graden av trauma och dess konsekvenser är svår att bestämma. Enligt Herman ökar vissa upplevelser sannolikheten för skador; att bli överrumplad, fångas i en fälla eller att befinna sig i utsatta situationer till gränsen för utmattning. Sannolikheten att utsättas för skador ökar också vid fysiskt våld eller kränkning, utsatthet för extremt våld eller bevittnande av grovt och dödligt våld. Det psykiska traumats centrala dialektik är konflikten mellan viljan att förneka avskyvärda händelser och viljan att tala öppet om dem. Alltför ofta hålls traumat hemligt och berättelsen om de traumatiska händelserna kommer inte fram som en framställning i ord utan som symtom (Herman 2007). Förnekande, bortträngning och kluvet medvetande fungerar på den sociala nivån likaväl som på den individuella (aa s.13). Såväl individer som samhällen upplever stunder då bortträngda tankar, känslor och minnen tränger upp till ytan i medvetandet. På samhällsnivå är ett exempel kvinnorörelsens uppmärksamhet av det omfattande våldet mot kvinnor och barn på 1970-talet som fick allmänheten att bli medveten om våldet. Herman skriver att vetskapen om fruktansvärda händelser periodvis tränger in i det allmänna medvetandet, men de bevaras sällan en längre tid. Om det saknas politiska rörelser för mänskliga rättigheter, så riskerar den aktiva processen att vittna om fruktansvärda händelser vika undan för den aktiva processen att glömma (Herman 2007). Traumateorins framväxt Tre olika exempel på psykiska trauman har uppmärksammats i det offentliga medvetandet under det senaste århundradet: hysteri, krigsneuroser samt sexuellt våld och våld inom familjen. Hysteri Forskningen om hysterin växte fram i slutet av 1800-talet i Frankrike. Diagnosen hysteri hade tidigare inte definierats på ett systematiskt vis. Hysteri hade betraktats som en märklig sjukdom med osammanhängande och obegripliga symtom. Det ansågs 13

14 vara en typisk kvinnosjukdom som hade sitt ursprung i livmodern. Hysteriforskningen bedrevs till en början av den franske neurologen Jean-Marie Charcot på ett hospital i Paris för de fattigaste i Paris proletariat: tiggare, prostituerade och sinnessjuka. Det kom att bli ett vetenskapligt centrum dit den tidens mest framstående neurologer och psykiatriker sökte sig, som Pierre Janet, William James och Sigmund Freud. Studierna bedrevs på unga kvinnor som på hospitalet fick en fristad från ständigt våld, utnyttjande och våldtäkter. Hospitalet gav dem större säkerhet och skydd än de någonsin haft. Charcot gav ämnet en värdighet. Hysteriska kvinnor hade före Charcots tid betraktats som simulanter och behandlingen hade överlåtits år hypnotisörer och helbrägdagörare. Hans arbete gav trovärdighet åt ett ämne som ansetts ligga utanför ramarna för seriös vetenskaplig forskning. Charcot studerade kvinnornas symtom, och koncentrerade sig på de symtom som påminde om nervskador: muskelförlamning, spasmer, sensoriska skador och minnesförlust. Han konstaterade att dessa symtom var psykiska, eftersom de kunde framkallas på konstgjord väg och behandlas med hypnos. Charcots hållning var instrumentell: han observerade, beskrev, klassificerade och katalogiserade hysterins symtom. Charcot hade inte något intresse för kvinnornas inre liv och känslor. Han talade inte med dem utan betraktade deras känslor som symtom att klassificera. Charcots efterföljare Janet och Freud drevs av att finna orsaken till hysteri. De kunde konstatera att det inte var tillräckligt att observera och klassificera hysteriska personer. Detta innebar att vetenskapsmän började lyssna på kvinnor och deras berättelser med en hängivenhet och respekt som varken funnits förr eller senare, enligt Herman. Detta resulterade i att Freud och Janet, vid mitten av 1890-talet oberoende av varandra, kom fram till att hysteri är ett tillstånd som orsakas av ett psykiskt trauma. Outhärdliga känslomässiga reaktioner på traumatiska händelser framkallade ett förändrat medvetandetillstånd, vilket i sin tur ledde till hysteriska symtom (Herman s.25). Både Janet och Freud ansåg att de somatiska symtomen på hysteri var uttryck för intensivt plågsamma upplevelser som till och med förträngts ur minnet. Janet och Freud kom fram till att hysteriska symtom kunde lindras genom att de traumatiska upplevelserna och de åtföljande starka känslorna återerövrades och uttrycktes i ord. Denna upptäckt blev grunden i den moderna psykoterapin. Lösningen av hysterins mysterium kunde nås genom en detaljerad rekonstruktion av patientens förflutna. När Freud tillsammans med sina patienter utforskade deras förflutna fick han återkommande höra skrämmande berättelser om sexuella övergrepp i barndomen och senare i livet. Upplevelserna orsakade de symtom patienterna i behandling visade publicerade Freud Hysterins etiologi där han, utifrån arton fallstudier, konstaterar att sexuella övergrepp i barndomen ligger till grund för varje fall av hysteri samt att det genom psykoanalytiskt arbete går att återskapa dessa trots att det gått årtionden sedan de inträffade. Herman skriver att Freud betraktade sitt bidrag som en avgörande seger inom området. Istället kom publiceringen av skriften att bli slutet för denna forskningsinriktning. Freud kom efter detta att förkasta sina forskningsresultat. Han blev bekymrad över de radikala samhälleliga konsekvenser hans hypotes fått. Eftersom hysteri var så vanligt förekommande bland kvinnor skulle han tvingas dra slutsatsen att 14

15 sexuellt utnyttjande av barn inte var begränsad till proletariatet i Paris som Freud studerat utan även förekom i respektabla borgerliga familjer i Wien där han hade sin praktik. Inför denna tanke som var helt oacceptabel och låg bortom all trovärdighet slutade Freud att lyssna på sina kvinnliga patienters berättelser om övergrepp. I sitt fortsatta arbete tänkte sig Freud att barn som utsätts för sexuella handlingar själva vill vara med om det och hans fokus blev att utforska barnets känsla av erotisk upphetsning. Freuds kommande arbete kom att koncentreras på patientens sexualliv. Han hävdade att kvinnor längtade efter och fantiserade om de sexuella övergrepp som de beklagade sig över. Han erkände inte exploateringen i kvinnornas faktiska erfarenheter. Det hade lett till ett erkännande av det omfattande förtrycket av kvinnor och barn (Herman 2007). Traumatiska krigsneuroser I samband med första världskriget uppmärksammades på nytt det psykiska traumats realitet för en bredare allmänhet. Över åtta miljoner män dog i det utdragna kriget. Ett uppseendeväckande antal män började bryta samman i samband med fasorna i detta krig. Soldaterna som var fångna och hjälplösa utsattes för ständigt hot om förintelse och tvingades att bevittna hur deras kamrater stympades och dog utan något hopp om förskoning. Deras uttryck påminde om de hysteriska kvinnornas. De skrek och grät okontrollerat, stelnade och var oförmögna att röra sig. Männen förlorade minnet och förmågan att känna. (Herman 2007) De psykiska sammanbrotten förklarades till en början av fysiska orsaker. Den brittiske psykologen Charles Myers förklarade symtomen med exploderande granaters skakande verkningar som resulterade i nervösa rubbningar så kallad granatchock. Det visade sig dock att även de soldater som inte utsatts för granatattacker visade dessa symtom. De militära psykiatrikerna konstaterade senare att symtomen på granatchock berodde på psykiska trauman. Att utsättas för känslomässig stress under lång tids bevittnande av våldsam död var tillräckligt för att framkalla de symtom hos männen som påminde om hysteri (Herman 2007). Våld mot kvinnor Det var med kvinnorörelsen på 1970-talet som man erkände att de vanligaste posttraumatiska störningarna, det vill säga reaktioner efter att ha utsatts för skrämmande upplevelser, inte var de som drabbade män i krig utan kvinnor i det civila samhället. Kvinnors villkor var dolda inom den personliga sfären, i det privata. (Herman 2007) Till en början uppmärksammades gatuvåldtäkterna utförda av en okänd man. Senare lyftes våldtäkterna inom äktenskapet fram och övrigt våld i hemmet. Barns utsatthet för sexuella övergrepp uppmärksammades också. Det första våldtäktscentret i USA öppnades Efter det växte snabbt ett antal stödcentra fram. Forskningen om våldsutsatta kvinnor och deras trauma bedrevs för första gången av kvinnor. Och 15

16 liksom då Freud kom fram till hysterins ursprung gjordes detta genom långa förtroliga samtal. Våldet mot kvinnor kom upp till allmän debatt. Våldtäkt som en avskyvärd handling lyftes fram istället för den tidigare synen på att våldtäkt uppfyller kvinnors innersta sexuella önskan. Det omfattande sexuella våldet mot kvinnor och barn som Freud upptäckt, men senare avfärdat som fantasier, bekräftades av de studier som gjordes i USA under denna tid (Herman 2007) införde amerikanska psykiatriförbundet en ny diagnos posttraumatiskt stressyndrom (PTSD, Post traumatic stress disorder). Detta skedde efter att Vietnamkrigsveteranerna hade organiserat sig i ett omfattande arbete för stöd till traumadrabbade krigsveteraner. Det stod efter detta klart att de psykiska symtom som överlevare efter kriget visade var desamma som överlevare efter våldtäkter, sexuella övergrepp, incest och våld i hemmet uppvisade (Herman 2007). Tre huvudsymtom på trauma Herman skriver om tre huvudsymtom på psykiskt trauma: överspändhet, intrång och avskärmning. Överspändhet Överspändheten speglar den ihållande beredskapen för fara som om faran skulle kunna återkomma vilket ögonblick som helst. I detta tillstånd är den traumadrabbade personen lättskrämd, reagerar irriterat på störande aktivitet och sover dåligt. Den förhöjda nervspänningen är ständigt pågående såväl under sömnen som i vaket tillstånd. Intrång Intrång innebär att traumat sätter sig i den drabbade och återupplevs gång på gång. Det dyker upp som plötsliga minnesbilder i vaket tillstånd och som mardrömmar i sömnen. Små påminnelser om traumat kan dyka upp var som helst och gör därför även platser som upplevts som kända och trygga till farliga platser. Identiska mardrömmar kan återkomma i åratal. Det traumatiska intrånget sker i bildform, med livliga känsloförnimmelser och inte i den verbala berättelsen. Avskärmning Avskärmningen speglar den känslokalla uppgivenheten hos en traumadrabbad person. Vid en känsla av vanmakt och där varje form av motstånd är förgäves kan en person komma in i ett tillstånd av uppgivenhet. Genom en förändring i medvetandetillståndet kan personen gå in i ett tillstånd av lugn där skräcken, smärtan och vreden hålls utanför. Tidsuppfattningen kan ändras och personen kan få känslan av att befinna sig utanför sin kropp och betrakta det ohyggliga som sker som i en dröm. Det är kroppens försvarsmekanism; ett skydd mot outhärdlig smärta. Tillståndet benämns dissociation och innebär en medvetandeförändring där personen avskärmar sig känslomässigt, tidsmässigt och verklighetsmässigt. Tillståndet förhindrar integrering och läkande. 16

17 Återhämtningsförmåga Förmågan att återhämta sig efter att ha varit utsatt för trauma är beroende av olika faktorer. Herman skriver att personer som kunnat göra motstånd, varit aktiva och haft strategier för detta generellt visat sig ha bättre återhämtningsmöjligheter. De som istället har stelnat och inte gjort motstånd visar starkare symtom. Särskild utsatthet och sårbarhet ökar risken för posttraumatiskt stressyndrom som exempelvis för unga traumautsatta och för dem som redan innan saknade kontroll över sina liv. Tidigare goda erfarenheter av nära relationer med män eller omvänt dåliga erfarenheter för en kvinna av att utsättas för våld av en partner kan ha betydelse för återhämtningen. Det är särskilt sårbart när den som utsätter personen för trauma är den som hon i vanliga fall vänder sig till för stöd och skydd: kvinnor och barn som utsätts av partner eller förälder. De som bäst lyckas återhämta sig är de som finner någon mening med sin erfarenhet, bortom den personliga tragedins gränser. Exempelvis överlevare som engagerar sig i kvinnorörelsen. Omgivningens stöd Omgivningens stöd kan vara läkande medan en fientlig omgivning förstärker traumat. De anhörigas inställning är avgörande. De behöver ha kunskap om trauman, dess effekter och läkning samt de moraliska frågor som den drabbade brottas med. Detta minskar känslor av förödmjukelse och skuld. Kritik, fördömanden och okunskap får den utsatta att än mer klandra sig själv. Ifrågasättande från omgivningen och föreställningar om offret som delaktig och smutsig ökar hennes känsla av skam och skuld (Herman 2007). Även välmenande anhörigas uppmaning att glömma, lämna det bakom sig, och börja ett nytt liv för att komma bort från de traumatiska upplevelserna, kan ha rakt motsatt effekt (Eliasson 1997). Konsekvenser av trauma Eliasson skriver att den mest generella effekten av långvarig fysisk, psykisk och social misshandel är att kvinnors självtillit skadas. De upplever sig ofta som maktlösa och hjälplösa. De känner skam, skuld och självförakt inför det de utsatts för och över att berätta om våldet för utomstående. Långdragen depression är den vanligaste symtombilden hos kroniskt traumatiserade personer. Andra symtom är kronisk överspändhet, sömnlöshet, mardrömmar och psykosomatiska besvär, dissociation, koncentrationssvårigheter, initiativförlamning, hjälplöshet och apati. Våldet kan ge upphov till fysiska sjukdomar som anemi, astma, diabetes, eksem, njursjukdom, lungsjukdom, artros, ryggvärk m.m. (Logan et al 2005) Det finns ett tydligt samband mellan depression och värk. Det är vanligt med både diffus och kronisk smärta hos kvinnor som utsatts för långvarig misshandel. Kvinnor som blivit utsatta för våld rapporterar mer kronisk smärta än andra kvinnor enligt ett flertal studier (Logan 2005). 17

18 Efter att ha levt med våld kan det vara svårt att återuppbygga relationer av det slag som fanns tidigare. Vid varje möte ifrågasätts och prövas den grundläggande tilliten. En del känner att de är en annan person efter att ha levt med övergreppen medan de svårast skadade känner: jag är ingen (Herman 2007). Långvarig fångenskap ger också upphov till djupgående förändringar i offrets identitet (Herman 2007 s.140). Djupgående förändringar i jaguppfattning och i relationer leder till att de grundläggande trossatserna ifrågasätts. Hur kunde jag utsättas för det här? Hur kan någon göra så här? Varför stoppades inte detta? Var finns rättvisan? Undanhållen vrede, efter att ha varit utsatt för långvarig misshandel, kan vara svår att hantera i frihet. Det kan komma vredesutbrott mot omgivningen. Rädslan för att inte kunna hantera sin vrede gör att personen drar sig undan än mer. Risken är att hon då riktar sin vrede och avsky mot sig själv (Herman 2007). Studier visar att kvinnor som blivit våldtagna av sina män reagerade starkare än kvinnor som enbart blivit misshandlade. Detta kan tolkas som att det sexuella våldet upplevs starkare än övrigt våld (Frieze 1983). Eliasson (1997) hänvisar till Diana Russel (1990) som hävdar att våldtäkter inom äktenskapet har mer långtgående och varaktiga konsekvenser än främlingsvåldtäkt, eftersom det skadar den förtroenderelation som vanligtvis finns mellan makar. Logan (2005) menar att det sexuella våldet är det som får störst konsekvenser för hälsan. Tillfrisknandets tre stadier Tillfrisknandets tre stadier är enligt Herman: 1. Trygghet 2. Hågkomst och sörjande 3. Återupprättande av social samhörighet Dessa olika stadier följer inte ett linjärt förlopp. Trygghet Den första fasen i tillfrisknandet innebär att skapa trygghet. Detta är en förutsättning för att gå vidare i sin bearbetning av traumat. Den traumautsatta behöver få kontroll över sitt liv för att känna sig trygg. Hon behöver ha kontroll över sin kropp och dess basala funktioner som sömn, mat och motion. I trygghetsskapandet ingår även att få hjälp med att hantera de posttraumatiska symtomen. Hon behöver också ha kontroll över sin livssituation med boende och ekonomi, och tillsammans med omgivningen göra en plan för personligt skydd. 18

19 Hågkomst och sörjande Under tillfrisknandets andra fas går kvinnan igenom det våld och de övergrepp hon utsatts för. Hon sätter ord på sina upplevelser. Genom berättelsen rekonstrueras traumat grundligt och i detalj. När rekonstruktionsarbetet slutförts finns upplevelserna i det förflutna och hon är beredd att gå vidare och se framåt. Återupprättande av social samhörighet Vid tillfrisknandets tredje fas har kvinnan återvunnit en viss förmåga till tillit. Hon har också återvunnit förmågan att känna sig självständig och oberoende samtidigt som hon kan bevara samhörighetskänslan med andra. Hon har börjat ta fler initiativ och håller på att skaffa sig en ny identitet, och är därmed redo att våga sig på att fördjupa sina relationer. Hon kan nu söka ömsesidig gemenskap som inte grundar sig på att spela en roll; hon kan vara sig själv och behöver inte skydda sig genom att vara någon annan. Med sin familj och sin partner är hon nu redo för en större intimitet. I det här stadiet har hon blivit mer intresserad av nuet och framtiden än av det förflutna, och hon är mer benägen att närma sig världen med uppskattning än med fruktan. Hon har nu återvunnit sin värld. Hon har mött det onda och vet därför hur hon ska klamra sig fast vid det goda. Eftersom hon upplevt dödsfruktan vet hon hur hon ska glädjas åt livet (Herman 2007 s.312). Målet är att återupprätta självbestämmande och kontroll över sitt liv. Detta menar Herman endast är möjligt att göra i relationer. Det går inte att uppnå i isolering. 19

20 Syfte Syftet med studien är tudelat. Ett är att ta reda på hur kvinnornas livssituation ser ut idag och vilka konsekvenser våldet har fått för kvinnan. Ett annat syfte är att få veta hur kvinnorna upplevt kontakten med Kvinnorådgivningen och på vilket sätt kontakten har haft betydelse för kvinnans livssituation. Därav följer att studien består av två delar. Den ena delen rör kvinnornas livssituation idag omkring två år efter avslutad kontakt med Kvinnorådgivningen, och den andra delen handlar om hur kvinnorna upplevt kontakten med Kvinnorådgivningen. 20

21 Metod Detta är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med sju kvinnor. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen ur den intervjuades perspektiv, det vill säga, intervjuaren registrerar och tolkar meningen i det som sägs och hur det sägs. Intervjuaren samlar beskrivningar av den intervjuades livsvärld för att tolka meningen av de beskrivna fenomenen. Kunskapen från en intervju växer fram genom det mellanmänskliga samspelet i intervjusituationen (Kvale 1997). Rekrytering och urval För att rekrytera informanter till studien har jag vänt mig till Utredningsenheten och Samtalsmottagningen. I huvudsak har jag valt att intervjua kvinnor som kommit till Kvinnorådgivningen genom beställning av en insats från Utredningsenheten. Genom Utredningsenheten fick jag möjlighet att nå kvinnor som haft kontakt med Kvinnorådgivningen längre tillbaka i tiden. Kvinnorådgivningen sparar inga personuppgifter som är äldre än tre månader efter avslutad kontakt. Utredningsenheten har däremot som myndighetsutövande enhet kvar uppgifterna. För att utöka urvalsmöjligheterna vände jag mig till Samtalsmottagningen och en av informanterna i studien rekryterades därifrån. En princip för urvalet av informanter till studien har varit att kvinnan ska ha avslutat kontakten med Kvinnorådgivningen för minst ett år sedan. Anledningen till detta är att jag vill fånga upp vad som händer kvinnan i ett längre perspektiv. En annan princip har varit att inte intervjua kvinnor som jag själv har haft en stödkontakt med på Kvinnorådgivningen. Jag har dock intervjuat en kvinna som tidigare varit i kontakt med mig, eftersom jag fick vetskap om detta först när den utredande socialsekreteraren kontaktat henne och lämnat namn och telefonnummer till mig. Kvinnan hade då redan tackat ja till att medverka och gett sitt samtycke till att jag fick kontakta henne. Denna intervju skilde sig från de övriga. Jag hade sedan tidigare kännedom om kvinnans situation och intervjun blev kortare än de andra eftersom jag inte ställde vissa bakgrundsfrågor och informanten inte svarade lika detaljerat som de andra kvinnorna. Längden på och omfattningen av kontakten med Kvinnorådgivningen har inte varit ett urvalskriterium i studien. Detta innebär att kontaktens omfattning och längd varierar stort mellan de olika kvinnorna varav några har haft årslånga kontakter och några endast träffat Kvinnorådgivningen vid ett par tillfällen. 21

22 Socialsekreterare på Utredningsenheten har försökt kontakta omkring 30 kvinnor. Av dessa är det 7 som tackat ja till att delta i studien och 2 har tackat nej. Resterande har av olika skäl inte gått att nå. De kvinnor som tackat nej till att delta i studien har sagt att de inte vill prata om det som hänt. De vill lägga det bakom sig och orkar inte påminnas om övergreppen. Reflektion kring urvalet Urvalet kan omfatta kvinnor som inte representerar Kvinnorådgivningens största grupp: de som söker sig direkt till Kvinnorådgivningen. Urvalet består av kvinnor som i samband med en barnavårdsutredning fått en kontakt med Kvinnorådgivningen, och inte de kvinnor som på eget initiativ söker till verksamheten. Kvinnorådgivningen är en frivillig insats men kvinnan kan känna sig pressad att ta emot insatsen för att det finns en önskan om det från myndigheten. De kvinnor som kommer via Utredningsenheten har dock i regel redan en kontakt med Kvinnorådgivningen eftersom det ofta är Kvinnorådgivningen som initierar kontakten på Utredningsenheten genom anmälan eller ansökan om stöd från kvinnan. (Det visar sig att det har varit så med ett antal av de intervjuade kvinnorna.) Intervjuerna Intervjuerna har varit halvstrukturerade med ett antal frågor och teman som jag hållit mig till. De har följt kvinnan i hennes berättandeprocess. Intervjuerna har varit mellan 30 och 90 minuter långa och har genomförts på olika platser beroende på var det varit enklast och bekvämast för kvinnan att träffas. Intervjuerna har spelats in och transkriberats i sin helhet. De är anonymiserade. Namnen är fingerade och vissa detaljer är ändrade. Intervjuerna är endast lätt redigerade och citaten är därför i talspråklig stil. En kvinna har jag intervjuat med hjälp av tolk. Denna intervju har av naturliga skäl blivit längre. I övrigt upplever jag inte att den har skilt sig nämnvärt ifrån de övriga. Det är visserligen en skillnad att kommunicera via en tredje person, men såväl kvinnan som jag är van att samtala genom tolk. I intervjuerna har jag betonat att kvinnornas erfarenheter och åsikter är viktiga för andra kvinnor som behöver stöd. Det som varit ett meningslöst våld kan bli erfarenheter som får betydelse för andra. Berättelserna är viktiga för att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, fördjupa kunskapen om vad det innebär att leva med våld och hur vi professionella kan bli bättre på att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. De kvinnor som jag har intervjuat befinner sig vid intervjutillfället i olika faser av bearbetning. Flera av kvinnorna säger att det är svårt att prata om våldet. Det väcker svåra minnen och tar dem tillbaka till livet med mannen. De vill ändå delta i studien om det kan leda till ökad kunskap som kommer andra kvinnor till del. De uttrycker 22

23 också en tacksamhet för det stöd de fått från Kvinnorådgivningen och övriga socialtjänsten, och vill ge något tillbaka genom att dela med sig av sina erfarenheter. Rollen som intervjuare Min roll som intervjuare är inte helt okomplicerad. Eftersom jag arbetar halvtid på Kvinnorådgivningen parallellt med intervjustudien så växlar mina roller. En grundläggande hållning i bemötandet är dock gemensam. Hållningen präglas av empati, lyssnande, bekräftande, förtydligande och nyfikenhet. Det kan vara svårt att, i rollen som intervjuare, inte gå in och agera. Som intervjuare vill jag få svar på mina frågor och öka kunskapen om de frågeområden jag är intresserad av. Det vill jag även som stödjare, men med syftet att stötta kvinnan i hennes förändringsprocess. Eftersom jag har erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor så känner jag mig trygg i hur jag ska närma mig ämnet. Jag har också en beredskap för att intervjun kan väcka starka känslor hos kvinnan när hon börjar berätta om de övergrepp som hon utsatts för. Intervjusamtalet påminner om det stödjande samtalet. För att inte skapa osäkerhet har jag varit noggrann med att hålla isär de olika rollerna, och jag har inte sett det som ett problem så länge jag håller syftet med de olika samtalen i medvetandet när jag växlar mellan de olika rollerna. Analys av intervjumaterialet Intervjuerna är analyserade i flera steg. Till en början har jag läst genom dem ett antal gånger och markerat de uttalanden som är relevanta för mina frågeställningar. I läsningen har jag ställt mig frågor till texten om vad den handlar om. Med frågeställningarna i bakhuvudet har jag sedan undersökt vilka teman som träder fram och vilka som hör ihop, men även uppmärksammat sådant som överraskat eller avvikit. Kvale skriver att den intervjuades uttalanden ibland kan vara mångtydiga och spegla motsägelserna i den värld hon lever i. En intervju kan också leda till nya insikter som kan komma att förändra den intervjuades uppfattning under intervjuns gång (Kvale 1997). Detta är aspekter av den kvalitativa intervjun som jag förhåller mig till i analysarbetet. Reflektion kring intervjuandets effekter Att få berätta sin historia och vara del i en studie som kan förbättra villkoren för andra våldsutsatta kvinnor kan vara en viktig del i att komma vidare i den egna processen av bearbetning. Man kan kanske se sig i ett sammanhang med andra kvinnor som utsätts idag samtidigt som de själva har lämnat mannen och kommit längre i processen att bli fri från våld. Det kan finnas något meningsfullt i en känsla av systerskap som är stärkande i sig. Det blir en gemenskap med andra kvinnor och det kan vara skuld- och skamavlastade att se sina problem i ett större sammanhang. 23

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang.

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang. Sammanfattning I en kvalitativ studie undersöktes sju kvinnors upplevelser av eventuellt höjd livskvalitet efter att de har genomgått den peda-terapeutiska behandlingen i Incestcentrum, Göteborg. Behandlingen

Läs mer

Förändring är möjlig - att inge hopp

Förändring är möjlig - att inge hopp Förändring är möjlig - att inge hopp Redovisning av ett projekt inom Folkhälsoarbetet - Våld i nära relationer i Kungälvs kommun 2008 FOLKHÄLSORÅDET KOMMUNLEDNINGSSEKTOR Rapporten är skriven av socionom

Läs mer

Förord. Tullinge i januari 2014 Eva Nyberg Forskningsledare

Förord. Tullinge i januari 2014 Eva Nyberg Forskningsledare 1 Förord Frågan om våld i nära relationer har blivit ett prioriterat verksamhetsområde, eller åtminstone ett fält med egna verksamhetsresurser i många kommuners socialtjänst. Författaren till den här rapporten

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Ingrid Gustavsson Meddelandeserien 2008:2 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Bakgrund till uppdraget...

Läs mer

Regional handlingsplan för socialtjänsten i Dalarnas län

Regional handlingsplan för socialtjänsten i Dalarnas län Regional handlingsplan för socialtjänsten i Dalarnas län Våld i nära relationer Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer 2011-2014 1 INNEHÅLL DEL I INLEDNING...

Läs mer

Handbok Våld i nära relationer

Handbok Våld i nära relationer Handbok Våld i nära relationer -för socialtjänsten i Ljungby, Markaryd och Älmhult 2009-2012 1 Författad av Projekt Familjefrid Sunnerbo 2009 Maria Johansson Syfte Denna handbok är riktad till all personal

Läs mer

Att städa hjärtan. Om behandlare av barn som bevittnat våld i familjen. Sofi Önneby. Kandidatuppsats ht 2006. Handledare: Roger Sages Margot Bengtsson

Att städa hjärtan. Om behandlare av barn som bevittnat våld i familjen. Sofi Önneby. Kandidatuppsats ht 2006. Handledare: Roger Sages Margot Bengtsson INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Att städa hjärtan Om behandlare av barn som bevittnat våld i familjen Sofi Önneby Kandidatuppsats ht 2006 Handledare: Roger Sages Margot Bengtsson ABSTRAKT Behandlare av barn

Läs mer

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson SAMMANFATTNING: Kvinnomisshandel har länge varit ett stort problem i samhället men

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - I arbetet med våldsutsatta kvinnor på skyddat boende

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - I arbetet med våldsutsatta kvinnor på skyddat boende Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete Höstterminen 2011 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - I arbetet med våldsutsatta kvinnor på skyddat boende Ett centralt inslag i allt arbete

Läs mer

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet FoU-Södertörn skriftserie nr 33/04 När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet Carina Hällberg ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Denna studie handlar om barn som bevittnat upprepat våld

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2004 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2004 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Brottsoffer i fokus De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2004 2004 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Förord Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter,

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 09, Campus Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten hur personal på kvinnojourer upplever samarbetet Interaction between social

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Juridiska Institutionen HT 2006 Våld i nära relationer - Om mäns och kvinnors våld mot varandra Av: Louise Danielsson Tillämpade studier, Straffrätt, 20 poäng Handledare: Universitetslektor Gösta Westerlund

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson Förord Bildskapandet sker i en relation där jag som bildterapeut står för en fast men osynlig ram i arbetet som bygger på barnets utforskande i rummet. Barnet måste få utforska själv och det måste ske

Läs mer

Handbok för omvårdnadsförvaltningens arbete mot våld i nära relationer med fokus på våld mot äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Handbok för omvårdnadsförvaltningens arbete mot våld i nära relationer med fokus på våld mot äldre personer och personer med funktionsnedsättning falun.se/ Handbok för omvårdnadsförvaltningens arbete mot våld i nära relationer med fokus på våld mot äldre personer och personer med funktionsnedsättning Innehåll 05 Inledning 05 Varför en särskild handbok

Läs mer

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Vindeln, Vännäs och Bjurholms kommuner i samarbete med Hälsocentralen Tre Älvar Antagen av ON, Bjurholms kommun 2011-04-06 2 Innehållsförteckning

Läs mer

åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor

åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som verkar för att sprida en fördomsfri och öppen

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand, Anne-Marie Kalliokoski Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige en omfångsundersökning

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 1 2 En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 3 Sveriges Kommuner och Landsting 2006 FORMGIVNING OCH ILLUSTRATIONER forsbergvonessen

Läs mer

Du är ju en stor kille

Du är ju en stor kille UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T6 C- uppsats 15 hp, VT 2013 Du är ju en stor kille Våldsutsatta män i nära relationer You are a big boy Abused men in intimate relationships

Läs mer

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger FoU-rapport 56:2009 Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen en kunskapsöversikt och en intervjustudie

Läs mer

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Dokumentation från konferensen Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Länsstyrelsen anordnade den 9 oktober 2009 en konferens i Göteborg för att presentera

Läs mer