Målsägandebiträde: Advokat Christer Holmqvist (biträde för 1, 4 och 5) Amber Advokater Karlskrona HB Ronnebygatan Karlskrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målsägandebiträde: Advokat Christer Holmqvist (biträde för 1, 4 och 5) Amber Advokater Karlskrona HB Ronnebygatan 49 371 34 Karlskrona"

Transkript

1 Sida 1 (90) Mål nr meddelad i KARLSKRONA PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Tommy Clevenhult Åklagarkammaren i Karlskrona 1. Målsägande Elisabeth 2. Dödsboet efter Simon 3. Martin 4. Christoffer 5. Stefan Målsägandebiträde: Advokat Christer Holmqvist (biträde för 1, 4 och 5) Amber Advokater Karlskrona HB Ronnebygatan Karlskrona Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 319 Rådhuset, Stortorget måndag - fredag KARLSKRONA E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

2 2 6. Anna Ombud och målsägandebiträde: Advokat Per Swahn (ombud för 3 och 6 samt biträde för 2, 3 och 6) Advokatfirman Werner HB Box Karlskrona Tilltalad XXX Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vidar Wahlestedt Advokaterna V Wahlestedt & K Åkesson Rehnholm Stortorget Karlskrona SLUT Åtalet ogillas. ANNAN SÄRSKILD RÄTTSVERKAN 1. Yrkandet om förverkande av i beslag taget hagelgevär Lincoln cal 12, jämte tillhörande ammunition ogillas. Beslaget hävs (Polismyndigheten i Blekinge län; beslagsprotokoll BG861, p. 1 och 7). 2. Yrkandet om förverkande av i beslag tagna blindpatroner ogillas. Beslaget hävs (Polismyndigheten i Blekinge län; beslagsprotokoll BG876, p. 1). BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M. M. 1. Beslaget avseende kläder hävs (Polismyndigheten i Blekinge län; beslagsprotokoll BG844 p. 1-3 samt beslagsprotokoll BG868 p. 1, 6, 7 och 9). 2. Dödsboets efter Simon skadeståndsyrkande ogillas. 3. Anna skadeståndsyrkande ogillas.

3 3 4. Martin skadeståndsyrkande ogillas. 5. Christoffer skadeståndsyrkande ogillas. 6. Elisabeth skadeståndsyrkande ogillas. 7. Stefan skadeståndsyrkande ogillas. 8. XXX tillerkänns ersättning av allmänna medel med tjugotvåtusentrehundratjugoåtta (22 328) kr för sina kostnader för bevisning. Av beloppet avser kr konsultarvode, kr vittnesersättning och kr mervärdesskatt. 9. Vidar Wahlestedt tillerkänns ersättning av allmänna medel med sexhundraelvatusenåttahundraåttioåtta ( ) kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 10. Per Swahn tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Anna med åttiosextusensextioett (86 061) kr. Av beloppet avser kr arbete, 746 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 11. Per Swahn tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Martin med åttiosextusensextioett (86 061) kr. Av beloppet avser kr arbete, 746 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 12. Christer Holmqvist tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Christoffer med etthundrafemtiotretusenetthundrafem ( ) kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 13. Christer Holmqvist tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Elisabeth med femtioentusentrettiofem (51 035) kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 14. Christer Holmqvist tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Stefan med femtioentusentrettiofem (51 035) kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 15. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdena skall stanna på staten. 16. Med stöd av 12 kap. 3 andra stycket sekretesslagen (1980:100) förordnar tingsrätten att sekretessen enligt 7 kap. 22 samma lag ska bestå beträffande uppgifter om XXX hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i bandupptagning med överläkaren Susanna Sundgren och i utredning och yttrande enligt lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning (rätts- psykiatriska utlåtandet s. 1-3y, socialutredningen s.1-10, psykologutredningen s. 2-8n och s. 9x-10 samt medicinsk-psykiatriska utredningen s. 1-5 i aktbil. 37, psykologutredningen s. 1-4 i aktbil. 146 och J Richard Tucks yttrande s. 1-6x i aktbil. 147), som förebringats vid förhandling inom stängda dörrar.

4 4 YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden, se domsbilaga 1. Han har förklarat att han inte gör gällande något annat alternativt gärningspåstående. Han har vidare yrkat att XXX döms till fängelse tio år. Christoffer Elisabeth Stefan Anna och Martin har biträtt åtalet och instämt i åklagarens yrkande i påföljdsfrågan. XXX har erkänt gärningarna, men han har bestritt ansvar för brott. Han har invänt att han till följd av sitt psykiska tillstånd inte kan anses ha varit så medveten om sitt handlande att det finns förutsättningar att göra en uppsåtsbedömning. Han har åberopat att han i allt fall inte haft uppsåt att döda eller skada någon. Han har med hänsyn till sitt psykiska tillstånd inte varit medveten om risken för att effekten döden skulle inträda. För det fall rätten bedömer hans handlande som uppsåtligt har han åberopat att han haft rätt till nödvärn när han avlossade skotten som dödade Simon och allvarligt skadade Christoffer Han har förklarat att hans handlande varit föranlett av hans föreställning att hela gårdsplanen var full av människor som kommit för att döda Mattis och Kristofer Om hans handlande trots denna villfarelse bedöms vara uppenbart oförsvarligt har han invänt att han ändå ska gå fri från ansvar, eftersom omständigheterna varit sådana att han svårligen kunnat besinna sig. XXX har slutligen gjort gällande att brotten under alla förhållanden ska bedömas som dråp respektive försök till dråp. XXX har förklarat sig inte ha någon erinran mot de särskilda yrkandena. XXX har i händelse av frikännande dom yrkat ersättning av allmänna medel för sina kostnader för bevisning i målet. Åklagaren, Christoffer Elisabeth Stefan Anna och Martin har bestritt invändningen att XXX varit så omedveten om sitt handlande att hinder för uppsåtsbedömning föreligger. De har

5 5 hävdat att han handlat med så kallat likgiltighetsuppsåt. De har vidare bestritt att nödvärnsrätt föreligger under åberopande av att XXX handlande varit uppenbart oförsvarligt. De har slutligen bestritt att omständigheterna varit sådana att XXX till följd av s.k. nödvärnsexcess enligt 24 kap. 6 brottsbalken ska vara fri från ansvar. Christoffer har fört talan om enskilt anspråk i anledning av brott och yrkat att tingsrätten förpliktar XXX att till honom utge skadestånd med kr, varav kr avser ersättning för sveda och värk, kr ersättning för kränkning, 405 kr för resekostnader och 500 kr ersättning för förstörd egendom jämte ränta på det sammanlagda beloppet enligt 6 räntelagen från den 6 oktober 2007 tills betalning sker. XXX har till följd av sin inställning i skuldfrågan bestritt Christoffer skadeståndstalan. Han har invänt att skadeståndet enligt 2 kap. 5 och 6 kap. 1 skadeståndslagen ska jämkas helt med hänsyn dels till att han vållat skadan under påverkan av allvarlig psykisk störning eller av någon annan psykisk störning, dels på grund av att Christoffer själv uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har medverkat till skadan. XXX har vitsordat ersättningen för resekostnader och förstörd egendom samt beräkningen av ränta, men har i övrigt inte kunnat vitsorda något belopp. Christoffer har bestritt att grund för jämkning föreligger. Han har vidare gjort gällande att Christoffer medverkan inte står i proportion till det våld som XXX utövat. Elisabeth har fört talan om enskilt anspråk i anledning av brott och yrkat att tingsrätten förpliktar XXX att till henne utge skadestånd med kr, varav kr avser ersättning för sveda och värk, kr utlägg för resor till sjukhuset, 450 kr utlägg för övriga resor och kr inkomstförlust jämte

6 6 ränta på det sammanlagda beloppet enligt 6 räntelagen från den 6 oktober 2007 tills betalning sker. XXX har till följd av sin inställning i skuldfrågan bestritt Elisabeth skadeståndstalan. Han har för det fall tingsrätten finner honom skadeståndsskyldig gjort gällande att skadeståndet enligt 2 kap. 5 och 6 kap. 1 skadeståndslagen ska jämkas helt med hänsyn dels till att han vållat skadan under påverkan av allvarlig psykisk störning eller av någon annan psykisk störning, dels på grund av att Christoffer själv uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har medverkat till skadan. XXX har vitsordat kostnader för resor, inkomstförlust och beräkning av ränta, men har inte vistordat något belopp för sveda och värk. Elisabeth har bestritt att grund för jämkning föreligger. Hon har även gjort gällande att jämkningsregeln i 6 kap. 1 skadeståndslagen inte är tillämplig då hon inte är den som påstås ha medverkat till skadan. Stefan har fört talan om enskilt anspråk i anledning av brott och yrkat att tingsrätten förpliktar XXX att till honom utge skadestånd med kr, varav kr avser ersättning för sveda och värk, kr kostnader för resor till sjukhuset och kr inkomstförlust jämte ränta på det sammanlagda beloppet enligt 6 räntelagen från den 6 oktober 2007 tills betalning sker. XXX har till följd av sin inställning i skuldfrågan bestritt Stefan skadeståndstalan. Han har för det fall tingsrätten finner honom skadeståndsskyldig gjort gällande att skadeståndet enligt 2 kap. 5 och 6 kap. 1 skadeståndslagen ska jämkas helt med hänsyn dels till att han vållat skadan under påverkan av allvarlig psykisk störning eller av någon annan psykisk störning dels på grund av att Christoffer själv uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har medverkat till skadan. XXX har vitsordat kostnader för resor,

7 7 inkomstförlust och beräkning av ränta, men har inte vistordat något belopp för sveda och värk. Stefan har bestritt att grund för jämkning föreligger. Han har även gjort gällande att jämkningsregeln i 6 kap. 1 skadeståndslagen inte är tillämplig då han inte är den som påstås ha medverkat till skadan. Anna har fört talan om enskilt anspråk i anledning av brott och yrkat att tingsrätten förpliktar XXX att till henne utge skadestånd med kr, varav kr avser ersättning för sveda och värk och kr förlorad arbetsinkomst för tiden från den 6 oktober 2007 till och med den 31 januari 2008 jämte ränta enligt 6 räntelagen på det sammanlagda beloppet från den 6 oktober 2007 till dess betalning sker. XXX har till följd av sin inställning i skuldfrågan bestritt Anna skadeståndstalan. Han har för det fall tingsrätten finner honom skadeståndsskyldig gjort gällande att skadeståndet enligt 2 kap. 5 och 6 kap. 1 skadeståndslagen ska jämkas helt med hänsyn dels till att han vållat skadan under påverkan av allvarlig psykisk störning eller av någon annan psykisk störning, dels på grund av att Simon uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har medverkat till skadan. XXX har vitsordat yrkat belopp och ränteberäkningen. Anna har bestritt att grund för jämkning föreligger. Hon har även gjort gällande att jämkningsregeln i 6 kap 1 skadeståndslagen inte är tillämplig då hon inte är den som påstås ha medverkat till skadan. Martin har fört talan om enskilt anspråk i anledning av brott och yrkat att tingsrätten förpliktar XXX att till honom utge skadestånd med kr, varav kr avser ersättning för sveda och värk, kr förlorad

8 8 arbetsinkomst, kr kostnader för resor, kr kostnader för boende och 400 kr sjukvårdskostnader för tiden från den 6 oktober 2007 till och med den 8 januari 2008 jämte ränta på det sammanlagda beloppet enligt 6 räntelagen från den 6 oktober 2007 till dess betalning sker. XXX har till följd av sin inställning i skuldfrågan bestritt Martin skadeståndstalan. Han har för det fall tingsrätten finner honom skadeståndsskyldig gjort gällande att skadeståndet enligt 2 kap. 5 och 6 kap. 1 skadeståndslagen ska jämkas helt med hänsyn till dels att han vållat skadan under påverkan av allvarlig psykisk störning eller av någon annan psykisk störning och dels på grund av att Simon uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har medverkat till skadan. XXX har vitsordat yrkat belopp och ränteberäkningen. Martin har bestritt att grund för jämkning föreligger. Han har även gjort gällande att jämkningsregeln i 6 kap. 1 skadeståndslagen inte är tillämplig då han inte är den som påstås ha medverkat till skadan. Dödsboet efter Simon har fört talan om enskilt anspråk i anledning av brott och yrkat att tingsrätten förpliktar XXX att till dödsboet utge skadeståndersättning med kr för kostnader och utlägg i anledning av Simon begravning m.m. jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från den 6 oktober 2007 till dess betalning sker. XXX har till följd av sin inställning i skuldfrågan bestritt dödsboets skadeståndstalan. Han har för det fall tingsrätten finner honom skadeståndsskyldig gjort gällande att skadeståndet enligt 2 kap. 5 och 6 kap. 1 skadeståndslagen ska jämkas helt med hänsyn dels till att han vållat skadan under påverkan av allvarlig psykisk störning eller av någon annan psykisk störning, dels på grund av att Simon

9 9 uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har medverkat till skadan. XXX har vitsordat yrkat belopp och ränteberäkningen. Dödsboet har bestritt att grund för jämkning föreligger. Det har även gjort gällande att jämkningsregeln i 6 kap. 1 skadeståndslagen inte är tillämplig då boet inte är den som påstås ha medverkat till skadan. INLEDNING Åklagaren har till utveckling av åtalet anfört: Kvällen den 5 oktober 2007 tillbringade XXX med familjen. Christoffer hade druckit starköl och var berusad. Simon var nykter. En bekant till XXX sökte under kvällen upp Christoffer och slog honom i huvudet med ölburk eller något annat tillhygge. Christoffer blev upprörd och diskuterade angreppet med sina kamrater. Christoffer ville veta vem som slagit honom. Någon gång mellan kl beslöt Christoffer Simon Jesper John Hampus och Tim sig för att åka upp till XXX gård, Hollstorp. De körde med två mopeder, tre personer på varje moped. Färden till gården tog cirka 5-10 minuter. Pojkarna parkerade mopederna meter från gården. Under tiden ringde pojkarna en flera samtal till gården. Pojkarna förklarade att de ville tala och veta vem som slagit Christoffer En av ungdomarna hade med sig ett basebollträ. De andra plockade vägpinnar utmed vägen. Christoffer var ledaren, den som triggade de andra. Christoffer sparkade ned familjen brevlåda. När de kom fram till gården sparkade han också till en soptunna och slog sönder en gårdslampa vid ladan. Alla sex ungdomarna gick in på gården. I täten gick Christoffer och Simon Möjligen var de ända framme och knackade på dörren. Mattis och Kristofer såg dem komma. De satt uppe och spelade tv-spel. XXX och Anna sov i huset. Mellan kl gick XXX och lade sig efter att ha tagit Zeldox och Propavan samt klunkar ur en whiskyflaska. XXX slumrade till men vaknade för att

10 10 gå på toaletten. När han kom ut från toaletten hörde han Kristofer säga att hela gården var full av ungdomar. XXX klädde på sig och gick till vapenskåpet. Han tog först fram en älgstudsare som han på grund av sin nervositet inte lyckades ladda. Därefter tog XXX fram ett Lincoln hagelgevär och ett patronbälte. Hagelgeväret är ett bockgevär, en pipa ligger ovanpå den andra. Med en omställare kan man välja pipa beroende på vad som ska skjutas. När XXX bröt geväret föll två blindpatroner ur vapnet. XXX laddade med två patroner innan han öppnade dörren och gick ut till ungdomarna. Simon och Christoffer stod längst fram. De andra fyra stod bakom dem ute på gårdsplanen. Christoffer sa till XXX att de ville prata. Då sköt XXX två skott. Det första skottet träffade Simon arm, som trasades sönder. Christoffer blev rädd och vände sig om för att fly. XXX avlossade det andra skottet mot Christoffer som träffade honom i höger skinka. Christoffer hade kommit några meter från XXX när XXX laddade om gevärets övre pipa och på tre meters håll avlossade ett skott mot Christoffer Skottet träffade Christoffer i ryggen. Hagelsvärmen förorsakade en vid ingångsöppning och skador på mjälte och tarmar. Christoffer föll direkt till marken. XXX laddade om gevärets övre pipa ytterligare en gång. Det har avlossats tre skott från överpipan och ett från underpipan på geväret. Simon försökte fly bort från huset. Simon hann meter innan han blev upphunnen av XXX. På cirka en meters håll från Simon avlossade XXX geväret. Hagelsvärmen fastnade i Simon rygg i 45 graders vinkel. När skottet avfyrades satt Simon på rumpan eller stod på knäna. Skottet passerade hjärt- och lungsäck. Döden var ögonblicklig. Mattis ringde till SOS Alarm. Han förklarade att pappa sköt på gården. Därefter tog XXX över samtalet. Samtalet blev långt. Larmoperatören försökte hålla kvar XXX i telefonen. Anna låste in vapnet i vapenskåpet. XXX skickade ut Mattis för att kontrollera läget. På instruktion av operatören backade XXX ut ur

11 11 huset, varefter han greps. När ambulans kom till platsen var Simon och Christoffer allvarligt skadad. död XXX har till utveckling av sin talan anfört: XXX har på grund av sitt psykiska tillstånd inte varit medveten om sitt handlande. Han var vid gärningarna inte heller klar över den betydande risk som förelåg för att skotten skulle träffa så illa att någon avled eller allvarligt skadades. Han var i allt fall inte likgiltig för om denna effekt skulle förverkligas. XXX var av uppfattningen att de på gården skulle döda sonen och dennes kamrat. Hans avsikt var att hindra detta angrepp. XXX och hans familj bor på fastigheten Hollstorp. Gården ligger ensligt, ungefär en halv mil från Rödeby centrum. Vägen tar slut vid gården. Det är 600 meter till anslutande länsväg och närmsta granne. Familjen har under flera år utsatts för trakasserier. Julen 2006 har familjens bil sprayats med olika ord. Det har lagts upp hemsidor på Internet, en som kallats Damp-Mattis och en annan som kallats Idiot-XXX. Familjen har fått ta emot telefonsamtal med hot och grova sexuella anspelningar. En bekant till familjen har uppmanats att inte umgås med familjen Brevlådan har förstörts ett flertal gånger. Familjen har fått eftersända sin post för att få ha den i fred. Mattis moped har utsatts för stöldförsök. Kamraten Kristofer moped har stulits på gården. Mattis har prejats när han kört moped. Mattis och hans kamrater har filmats och filmen har lagts ut på Internet. XXX bildörr har slitits upp under färd. Gith har stoppats när hon kört bil. Hon har hotats till livet. Familjen har gjort flera polisanmälningar. Det första skottet som XXX avlossade träffade Simon i armen och Christoffer i dennes sätesmuskel. Det andra skottet avlossades av XXX när denne stod på gräsmattan. Skottet träffade Christoffer Därefter bröt XXX geväret. Tomhylsorna flög ut och hamnade på gräsmattan. XXX sköt det tredje skottet vid grindstolpen vänd mot gårdsinfarten. Det fjärde skottet avlossades av XXX hitom grindstolpen mot gårdsplanen. Därefter bröt han sitt gevär igen, varvid en tomhylsa föll ur hitom

12 12 stolpen. Det femte skottet har avlossats av XXX på väg mot huset. Det skottet har träffat Simon Därefter bröt XXX geväret och tomhylsorna hamnade mitt på gräsmattan. UTREDNINGEN Rättsutlåtande m.m. avseende Simon Åklagaren, Anna och Martin har åberopat rättsläkaren Peter Krantz rättsmedicinska obduktionsrapport avseende Simon Peter Krantz har i rapporten avgett följande Utlåtande att Simon döda kropp företett en skottskada (hagelskott) på bröstet med ingångsöppning på bröstets framsida och en skottkanal riktad bakåt åt höger, nedåt med skador på bröstbenet, revbenen, hjärtsäcken, hjärtat, de bägge lungorna och levern med stor blödning till hjärtsäcken och höger lungsäck jämte av denna blödning föranleda bleka inre organ (nr 2, 18, 19, 33, 35-38, 44, 47, 56), en skottskada (hagelskott) på den vänstra armen med ingångsöppning på underarmens böjsida och en skottkanal förlöpande mot sträcksidan något uppåt mot axeln med skador på underhudsfettvävnaden, muskulaturen och det vänstra strålbenet (nr 12-15); att han vidare företett enstaka hudavskrapningar i ansiktet (nr 6) på de bägge benen (nr 21, 28); att han vidare företett ej helt färska hudavskrapningar och blåmärken på de bägge benen (nr 24-27, 29, 30), enstaka välläkta ärr (nr 20, 22, 23); att etanol och liknande substanser samt läkemedel och narkotika ej påvisats i hans kropp (rättskemiskt analyssvar); att fynden visar att han avlidit av skottskadan på brösthålans inre organ med förblödning; att även skottskadan på den vänstra armen varit livshotande till sin karaktär; att det enbart med ledning av obduktionsfynd ej kan avgöras i vilken ordning han träffats av ovannämnda skott; att vapnet/vapnen avlossats på nära håll, dock ej med mynningen tryckt mot huden, men för närmre ställningstagande till skottavstånd hänvisas till kriminalteknisk utredning; samt att den samlade skadebilden starkt talar för att han berövats livet av annan person. Peter Krantz har som sakkunnig hörts på åklagarens och målsägandenas begäran. Peter Krantz: Sedan år 1981 är han specialist i rättsmedicin. Generellt görs undersökningarna vid rättsmedicinska obduktioner tidigt i utredningen. Han har inte

13 13 tagit del av allt material innan undersökningen. Det görs alltid en datorröntgenundersökning för att få en bild av skadorna samt som hjälp vid skottavståndsbedömningen. Undersökningen börjar utifrån och dokumenteras. Obduktionen kompletteras med bland annat toxikologiska analyser, som i detta fall var negativa. Den dominerande skadan på Simon fanns på bröstet, riktat bakåt och neråt. Det var av ett typiskt hagelskott som passerat in genom bröstkorgsväggen och in i hjärtats överdel och höger lunga. Alla haglen stannade kvar i kroppen. De omfattande vävnadsskadorna resulterade i ett blodtrycksfall. Simon dog omedelbart av skadan i bröstet. Det fanns en likartad skada på armen som gick i stort sett rakt genom armen med omfattande kärl- och nervskador. Även skadan på armen var av livshotande karaktär, dock först efter en betydande tid. Förutom detta fanns bagatellartade skador som inte har samband med händelsen. Skadan i bröstet orsakade en medvetslöshet hos Simon inom loppet av några sekunder. Energiöverföringen vid hagelskott är så kraftigt att personen kan ha flyttats av kraften. Med utgångspunkt från obduktionsuppgifterna kan han inte säga i vilken ordning skotten träffade. Men eftersom Simon uppenbarligen träffats av två skott är det ytterst osannolikt att Simon först träffats i bröstet eftersom den skadan var helt irreparabel. Peter Krantz kan inte bedöma skottavstånden, men skottet mot bröstet skedde framifrån och på nära håll i en 45 graders vinkel. Det går att ha ett flertal hypoteser angående hur gärningsmannen och Simon var placerade vid avlossandet av skotten. Åklagaren, Martin och Anna har åberopat och förevisat de till obduktionsrapporten fogade fotografier och röntgenbilder. Fotografierna visar ingångshålet på Simon bröstkorg och armveck. Fotografier och röntgenbilder visar även haglens placering i Simon kropp. Rättsintyg avseende Christoffer Åklagaren, Stefan och Elisabeth har åberopat underläkaren Elias Palms rättsintyg rättsmedicinskt yttrande, vidimerat av rättsläkare Karl

14 14 Dahlberg avseende Christoffer Han har avgett följande utlåtande/bedömning: Sammanfattning av beskrivna skador samt på fotografier uppvisade skador Skottskada med ingångshål på ryggen. Söndertrasning av mjälten. Brott på den 11:a bröstkotans taggutskott samt på ett revben i anslutning till detta. Skador på grovtarmen. Skador på mellangärdet. Skador på vänster lunga. Blödning i vänster lungsäck. Luftspalt i vänster lungsäck med luftutträde i omkringliggande mjukdelar. Förekomst av hagel i såväl brösthåla som bukhåla samt s.k. förladdning i bukhålan. Sår på den högra säteshalvan samt på utsidan/baksidan av höger lår. Skadornas uppkomsttid De fotograferade skadorna har företett ett utseende att vara färska, således förenliga med att de uppkommit i samband med den i polisrapporten omnämnda händelsen eller näraliggande tid. Skadornas uppkomstsätt Sårskadan på ryggen har företett ett utseende som sammantaget med fynden vid operation visar att den tillfogats honom genom skott med hagelgevär på nära håll och att skottriktningen varit bakifrån höger, svagt framåt och åt vänster. Skadorna på höger säteshalva och på utsidan/baksidan av höger lår har företett ett utseende och läge samt beskrivits på röntgen på ett sätt som visar att de tillkommit genom skott med hagelgevär, där skottriktningen har varit uppifrån bakifrån, snett nedåt framåt och att skottet sannolikt avlossats på något längre avstånd Skottskadorna har företett ett utseende och läge som visar att de orsakats honom av annan person. Skadornas svårighetsgrad Skottskadan i ryggen har varit livshotande och föranlett akut operation med bl a blodstillning i buken, avlägsnande av mjälten samt borttagande av skadad grovtarm och anläggandet av s k stomi. För framtida kroppsliga men hänvisas till den behandlande läkaren. Skadan på höger ben kommer att kvarlämna ett ärr, men torde i övrigt ej ge upphov til några framtida kroppsliga men. Vapnet Åklagaren och målsägandena har åberopat ett sakkunnigutlåtande avseende bland annat vapnet. Forensiske generalisten Stefan Pettersson, Statens kriminaltekniska laboratorium har även hörts som sakkunnig på åklagarens och målsägandenas begäran. Stefan Pettersson: Sedan år 1974 har han varit anställd på Statens Kriminaltekniska laboratorium. En forensisk generalist fungerar som koordinator i större ärenden. Han har undersökt två vapen, kläder och förladdningar. Ett av vapnen har inte använts. Han vet inte om det brukade vapnet är gjort för en

15 15 vänsterskytt. Han har också undersökt fyra patronhylsor, varav tre har avlossats från överpipan och ett från underpipan. I något skede har överpipan laddats om. Det finns ingen teknisk orsak till att överpipan avlossats tre gånger och underpipan en gång. Det har berott på skyttens tankar och hans agerande utifrån dessa. Han kan inte se att det finns en förklaring till detta och vad det skulle vara i så fall. Det är möjligt att personen inte visste att han inte avlossat två skott varje gång. Han kan inte uttala sig om i vilken ordning piporna har avlossats. I den ena personens kläder har skjutavstånd kunnat bestämmas, men inte i den andra personens. Det beror på spridningens variation när skottet kommit och från vilken pipa den avfyrats. Hagel och förladdningarna kan inte sägas komma från patronerna som funnits på plats. Förladdningarna fungerar som en kolv som trycker haglet ut ur pipan för att få fart på det. Ibland följer förladdningarna med långt och ibland viker de av vid sidan även om det är ett kort skjutavstånd. Om avståndet är så långt att det blir en svärm följer förladdningen med. Hagelgeväret har vid undersökningen visat sig vara funktionsdugligt. Hagelgeväret är en så kallad singeltrigger, det vill säga geväret har en avtryckare med vars hjälp varje skott avlossas en och en. I säkringen som finns på vapnets översida finns en pipväljare som används för att välja vilken pipa som ska avlossas först. När pipväljaren förs från höger till vänster väljs överpipan. Manöverns svårighetsgrad är beroende av hur kunnig skytten är. På det använda hagelgeväret kan pipa väljas oavsett om vapnet är säkrat eller osäkrat. Vapnet är inställt att avlossas på överpipan tills inställning ändras. Vapnet är brutet när det laddas och hylsorna avlägsnas. Hylsorna kastas ut efter att pipan avlossats. Har endast den ena pipan avlossats skjuts endast hylsan från den pipan ut. Hur långt hylsorna flyger kan variera väldigt mycket beroende på bland annat om det kärvar, hur skytten håller vapnet eller på om vapnet är smutsigt. Det är en sak hur långt hylsorna kastas och en annan sak hur de landar. Även markförhållanden har en betydelse för vart en hylsa hamnar. Någon kan också ha råkat sparka till hylsan. Med hjälp av hylsornas placering går det inte att säga var vapnet avlossats. Det aktuella vapnet var i bruksskick. Ammunition byter ofta namn så det är svårt att uttala sig om en viss ammunition är vanligt förekommande. Den använda

16 16 ammunitionen var avsedd för fågel, men kan även användas för annan jakt. Vid en så kallad trångborrning har utloppet på pipan förträngts för att styra hur mycket haglen sprids. På ett längre skjutavstånd, såsom 30 meter, behålls på så sätt spridningen medan det innebär en risk för att bomma på kortare håll. På det aktuella vapnet var det mer förträngning på överpipan än underpipan. Normalt sprids haglen trattformigt. En vänsterskytt skulle hantera vapnet bakvänt. Syftet med blindpatroner är att de ska avlossas innan vapnet sätts in i vapenskåpet. Blindpatroner används även för träningsavfyrningar. Har blindpatronerna använts som de är tänkta borde blindpatronerna ha hoppat ut ur vapnet när vapnet bröts. Om vapnet inte avfyrats måste blindpatronerna plockas ur manuellt. Omladdningshastigheten är beroende på var skytten har två nya patroner. Hur hårt patronerna sitter i ett patronbälte varierar, men tanken är att de ska sitta fast när personen rör sig. Har patronerna suttit i länge kan de kärva. Larmsamtalet Åklagaren, målsägandena och XXX har åberopat larmsamtal till SOS Alarm och länskommunikationscentralen. Inledningen av samtalet återges nedan. SAMTAL MELLAN SOS OCH MATTIS S= SOS-operatör M= Mattis uppringare P= Polisen ledningscentral S: Sos 112 vad har inträffat M: Ja hej det är Mattis här från Hollstorp. Vi vill ha upp polis här för vi har ett par mopedkillar här som hotar oss till livet. S: Ja okej jag kopplar dig till polisen då. M: Ja tack S: Är dom kvar där nu då menar du? M: Ja dom skulle komma in här och knulla sönder oss sa dom. Är dom där ute Stoffe? Jag såg att dom var där ute. VÄNTAR I TELEFONKÖ TILL POLISENS LEDNINGSCENTRAL M: Okej (röster hörs i bakgrunden.) Behåll blicken där för jag pratar med polisen. Ja vi kan inte göra mer.. P: Polisen 112 SAMTAL MED LKC O= Lkc Operatör M=Mattis S= XXX

17 17 O; POLISEN 112 M= Ja hej det är Mattis från Hollstorp O: Ja, hej, hej M; Vi blir hotade här av ett par mopedkillar som saboterar och sparkar på soptunnor och de här utanför vår dörr, så vi skulle gärna vilja ha upp "hundar skäller i bakgrunden". O: Hur många är dom? M: Polisen hit. O: Hur många är dom? M: Ett helt gäng O: Vilken adress är det på? M: Hollstorp O: Hollstorp i Blekinge, eller e vilken stad? M: Ja i Blekinge, Karlskrona O: Karlskrona M: Rödeby, jag ska bara kolla, för nu kommer mamma här O: Vad sa du Hollstorp? M: Ja vänta lite (säger till någon i bakgrunden) du är dom kvar? Får svaret från personen "ja de springer och gömmer sig i buskarna". M: Dom springer och gömmer sig i buskarna här ute. O: mmm. M: Men dom är här. O: vad heter gatuadressen du är på? M: Den heter eee Hollstorp vi bor mitt inne i skogen O: Ok, då ska vi se här... "tyst" M: Så att e det hade varit bra om ni hade kunnat komma så fort som möjligt O: Ja vilket nummer ringer du ifrån --- M: Mattis O: Matti? M: Mattis O: Mattis? M; Ja O; Mattis M: O: Och det är huset i skogen M: Ja O: Vi ska se här, häng kvar lite bara.. i...karlskrona ja. M: Ja O: Hollstorp O: Hollstorp då ska vi se här om vi hittar detta här då M: För dom håller på att skjuter något här O: Ok M: Våra hundar är livrädda precis som jag O: Ja jag förstår det...hur har de hotat dig då? M: Ja dom har hotat med att döda oss om vi inte talar om eee olika saker o sånt O: Okey M: Och nu är dom här uppe och skjuter och dom har sparkat på våra soptunnor (i bakgrunden ropar någon: ring efter ambulans) "Mattis skriker" VA, (bakgrunden; dom skjuter...dom sköt dom) M: Men jag har..(ohörbart) med polisen nu. M: Ja, eee skicka ambulans också O. Vad är det som har hänt då? M: Pappa sköt dom. O: Förlåt? M: Pappa SKÖT dom O: Vad har han skjutit med? M: Jag vet inte "rösten vibrerar" något gevär. O Okey... M: säger till någon i bakgrunden; Har du skjutit två killar? Mannen i bakgrunden svarar M: Ja.

18 18 M svarar mannen: Okey. M säger till operatör; skicka både polis och ambulans. O: Mm, häng kvar bara lite här, är det någon som är skadad då. M: säger till någon i huset: Är dom skadade? Mannen svarar: Ja. M säger till operatören med darr på rösten; Ja. O: mm, häng kvar....hallå!... M; Ja M: Hallå...långt uppehåll... O: ja jag är kvar, jag är kvar....vi ska se här... vänta ett ögonblick.(långt uppehåll) "Operatör harklar sig",...där är två M: Va? O: Jag är med dig här fortfarande M: Ja O: Vi ska se här vi ska skriva här M: Det är rätt så bråttom O: Ja jag förstår det....du sa Hollstorp? M: Ja O: I Karlskrona? M: Ja O: och det ligger ute i skogen? M: Ja,... vänta du tar prata med pappa annars. M: Ja. O: mm O: Jag kan prata med din pappa M: Ja M ropar; Pappa!.. M lägger ned telefonen och fortsätter ropa till någon man, mannen svarar i bakgrunden (ja). I bakgrunden säger M; polisen, mannen svarar: va? (Hör steg fram till telefonen) S: "flås" Ja, det är XXX O: Heeej vad är det som har hänt här? S: Jag har skjutit två killar. O: Okey S: De e...dom har terroriserat oss i ett halvår nu och nu kom dom och talade om att de skulle döda pojken, jag har tre utvecklingsstörda pojkar här bara, ja ja jag tappade besinningen (rösten darrar) och sköt dom. O: Ja...Är ni i Karlskrona? S: Vad sa du? O: Tillhör ni Karlskrona? S: Karlskrona, ja O: I Karlskrona, ja. Vad ligger det nära? S: Ovanför Rödeby O: Ovanför Rödeby? S: Ja "mannen andas tungt" O: Ee har dom avlidit S: Jag vet inte, jag har inte vågat titta på dom O; Nä De pratar i munnen på varandra S: Det var fler..det var helt jävla gäng jag tror dom var sju åtta stycken O: ja S: Dom andra försvann O: Ok... vad har du för personnummer? --- O: Ja vi har alltså ambulans... vi skickar ambulans och polis till platsen. S: Två ambulanser det är två killar O: mm...då ska vi se här... ett ögonblick bara S: Mmm O: stämmer det... vilket telefonnummer ringer du ifrån? --- O: Ja...häng kvar (Hör mannen andas mycket tungt) säger till någon "-Kan du hänga in denna i mitt vapenskåp?"....."-det är öppet" (Långt uppehåll mellan S och O)

19 19 O: Och dom andra har försvunnit? S: Ja O: ja S: Min fru körde efter dom med bilen...jag vet inte var dom tog vägen. O: Var dom ute i er trädgård eller? S: ja O: Mm S: dom ringde in och sa att dom skulle döda pojkarna, så pojkarna ringde till polisen och bad att få upp en bil O: var det då...sköt du dom i trädgården S: ja O: var du ute i trädgården något då? S. Jag sprang ut till pojkarna när de började skrika att de skulle döda dom (andas tungt) O: Ser du om de ligger kvar, pojkarna som du har skjutit? S: Ja dom ligger kvar O: skriker dom något eller hörs det någonting S: Nej det tror jag inte O: Nä S: Jag vet inte, jag har inte gått fram O: Kan du göra så...att du...att du går ut och hör om pojkarna säger någonting eller skriker någonting S: jag kan inte gå ut där igen O säger till någon vid sin sida "han har inte varit ute o kollat S. jaaag vveet innte O: har ni möjlighet och gå ut kolla vad de har för skador? S. vänta lite O: ja (S lägger ifrån sig luren och går iväg) O: Ambulans är inte budat (S kommer tillbaka till telefonen.) S: Ja jag tror att dom lever, dom rör sig i alla fall. O: Ja S: Dom, någon stönade O; Ambulansen är på väg S: Ja O: En av pojkarna stönade? S: Båda tror jag O: Båda...vet du var du har träffat dom. S: Nej, jag bara sköt...jag tappade besinningen precis O: Ja jag förstår det S: Jag bara sköt vilt omkring mig O: mm...(host) kan du försöka lämna en bra..bättre vägbeskrivning till ert hus?....xxx?....xxx! (XXX pratar med någon i bakgrunden) S: Ja O: kan du försöka lämna en bättre vägbeskrivning till ert hus S: Ja eee..man kör igenom Rödeby O: Genom Rödeby? S: Förbi kyrkan och skolan och det hållet O: ett ögonblick bara...ja S: och sedan så kör man i...vänta ett ögonblick bara. (S skriker JA...annan person säger i bakgrunden:- någon är död) S; O, fan. S: Den ena är död säger han här pojken. O: Hur vet ni det? S: vad sa du? O: Hur vet ni det? S. Ja det vet jag inte han är uppstirrad han också O: Vad sa du? S: Han är uppstirrad han också jag vet inte hur han vet det var pojken som kom in här, ja man kör igenom Rödeby O: Mm

20 20 S: Och sen kommer man fram till en skylt där det står Ledja 17 Videoinspelningen av skogsvägen fram till gården och fotografierna XXX har åberopat en videoinspelning, som visar den skogsväg där pojkarna lämnade sina mopeder och vägen fram till fastigheten Hollstorp i Karlskrona kommun. XXX har också åberopat 27 fotografier. Tre av dessa visar familjens bil när den utsatts för klotter, ett en översiktsbild över fastigheten Hollstorp och dess omgivningar samt ett vägen till gården med omgivande terräng. Övriga bilder som tagits av fotografen Tommy Håkansson och regisserats efter Kristofer XXX, Jesper och John vittnesberättelser och deras i förhör angivna positioner visar den av personerna beskrivna synen ur olika kameratekniska vinklar. De av Kristofer regisserade bilderna visar hans syn när pojkarna anlände till gården och stod utanför mangårdsbyggnaden med tillhyggen i händerna. Andra bilder visar när Christoffer stod utanför mangårdsbyggnaden med ett vedträ i handen och Simon med en reflexpinne i sin hand. Fyra bilder visar den av XXX uppgivna synen när han såg personerna utanför huset. En bild visar grindstolparna från den position som Jesper uppgivit i förhör. Fyra bilder visar det av försvaret uppgivna händelseförloppet. Fyra bilder visar John beskrivning från ladans sydvästra hörn där han iakttog vad som hände mellan XXX och Simon vid grindstolparna. Partsutsagor och vittnesberättelser I målet har på åklagaren och målsägandenas begäran Christoffer XXX, Kristofer Jesper John Hampus polisinspektör Katarina Johansson och kriminalteknikern Bengt Svensson hörts. På XXX begäran har vittnena Gith och Mattis hörts.

21 21 På fråga från rätten har åklagaren uppgett att Christoffer Jesper John och Hampus inte har delgetts misstanke om brott enligt 23 kap. 18 rättegångsbalken som har samband med de händelser som är aktuella i målet. Rätten har erinrat Christoffer Kristoffer Jesper John och Hampus om bestämmelsen i 36 kap. 6 rättegångsbalken att vittne må vägra yttra sig om omständighet, vars yppande skulle röja, att vittnet eller någon honom närstående, som avses i 36 kap. 3 rättegångsbalken, förövat brottslig eller vanärande handling. De hörda personerna har uppgett i huvudsak följande. Christoffer Han har bott hela sitt liv åtta km utanför Rödeby. De började busringa till familjen och skriva på Lunarstorm år Sommaren 2005 fick han reda på vem familjen var. Det fanns ingen speciell orsak till att de ringde till familjen men det hade lite samband med Mattis förståndshandikapp. Efter några veckor ringde polisen, varefter de slutade med detta. Därefter skedde inget förrän 2006, när han och en kompis sprejade familjens bil. Han har inte erkänt händelsen tidigare vid förhör. Han minns inte något förhör med anledning av händelsen. Nästa händelse skedde i september Störningarna har inte skett i den omfattning som påstås. De såg två mopeder som körde sakta. De har inte försökt preja eller filma Mattis I september kom Kristofer med ett basebollträ som han kastade utan anledning på dem. Det var på eftermiddagen den 5 oktober 2007 när de öppnade bildörren vid färd för XXX. Han körde EU-mopeden med två andra killar som passagerare. Det var ett pojkstreck. Det kan även stämma att han ställde sig i vägen för Gith på kvällen. Han har inga tider för hemkomst, men han kan inte vara ute hela natten. Den 5 oktober var de i Rödeby och umgicks. Det kom två killar, Markus och Marko tror han de hette, som sa att de skulle låta bli Mattis. Han sa att de inte gjort något,

22 22 men de slog honom tre-fyra gånger i bakhuvudet. Han bestämde sig för att åka upp till gården för att prata. Dessförinnan hade han ringt till Mattis för att ta reda på vem som slagit till honom för att kunna fråga denne varför han slagit alternativt för att göra en polisanmälan. Mattis sa åt dem att komma, eftersom de var beredda. Han frågade om någon ville följa med honom till gården. De begav sig till gården på Simon och hans moped med tre killar på varje moped. Han kommer inte ihåg vem som satt på hans moped. Han hade druckit öl. Han kommer inte ihåg hur många öl. De åkte till gården ca tio minuter efter det första telefonsamtalet. De var så många pojkar ifall något skulle hända, dock räknade han inte med att något skulle hända. Det är en skillnad att ha kompisar med. De ställde mopederna cirka 900 meter ifrån gården på en skogsväg cirka 300 meter från avtagsvägen till gården. Det skulle inte höras att de kom. Vägen till gården, som är en slingrande väg genom barrskog, var inte upplyst utan de gick i mörkret. De använde mobiltelefonerna som ficklampor. Han ringde en andra gång med sin egen mobiltelefon när de var på gården. Det kan vara möjligt att han hotade Mattis men han kommer inte ihåg det, i vart fall inget dödshot. Tanken var i så fall att skrämmas. Det var meningen att Mattis skulle bli rädd, eftersom han inte sa vem som slog Christoffer Han visste att Mattis var utvecklingsstörd och gick i särskola. Han har inte funderat över hur Mattis eller Kristofer kunde uppfatta hotet. Han har förståelse för att personerna i huset blev rädda. I efterhand vet han att hans handlande var dumt. Han vet inget om XXX förutom att han är far i familjen. Han visste inget om XXX eller hans döttrars hälsotillstånd. Killen som slog honom i huvudet var okänd för honom. Gården var upplyst vid ladan och vagnsskjulet. Framsidan av huset var inte upplyst, möjligtvis med en liten lampa. Han sparkade omkull en soptunna och slog sönder några glasflaskor i vagnskjulet på grund av ilska. Om de hade kört mopederna hade familjen hört dem, nu hörde de bara när han sparkade omkull soptunnan. Han tog ett vedträ från en vedstapel för att skrämma killen som slagit honom. Om killen skulle försöka slå honom igen hade han något att försvara sig med. Han var inte rädd för de andra familjemedlemmarna. Han

23 23 kommer inte ihåg vad de andra killarna hade i handen, om det var vedträn eller något annat. Simon och han gick fram mot huset. Han fortsatte fram till dörren och knackade. Det kom inte ut någon. Han stod någon meter från trappan med Simon bakom sig. En bil med en kvinna anlände till grinden. Kvinnan backade när hon såg honom med det höjda vedträet i handen. Han ville skrämmas för att hon kört killen som slog honom. När han gick tillbaka mot huset såg han XXX stå och ladda geväret på trappan i sällskap med Kristofer XXX var uppspelt och visste inte vad han gjorde. Han upplevde att XXX var stressad när han pratade med honom och när XXX höll på med geväret. XXX tittade ett flertal gånger ner på geväret som han höll intill sig. Det såg ut som han försökte ladda det brutna geväret men det tog tid. XXX talade snabbt och frågade honom vad de gjorde där. Han sa åt XXX att han vill prata för att han hade blivit slagen i Rödeby. XXX svarade att han inte ville prata. Han blev rädd när han såg XXX med geväret. Han vände sig därför om och började gå därifrån. Simon stod några meter bakom honom i riktning mot stenstolpen. Han hann kanske trefyra steg innan det första skottet träffade honom i ryggen och han föll. I samband med det tappade han vedträet. Han vet inte när han fått skotten i skinkan, men det kan ha varit spridningen från skottet som träffade Simon i armen. Därefter sköt XXX efter Simon Han hann inte tänka på var XXX var, utan han låg på marken och tänkte att han snart blir skjuten igen. XXX sprang förbi honom, därefter dottern och sist polisen. Han såg inte Simon eller XXX efter skotten. Kristofer kom fram till honom och sa att nu är du inte så kaxig längre. Kristofer skrattade lite och gick. Han minns inte om någon annan kom fram till honom. Som han uppgett i förhör är det möjligt att Simon skrek både skjut inte och hjälp. Idag kommer han bara ihåg att Simon skrek hjälp, hjälp. Han hörde tre eller fyra skott. En polis kom fram till honom och sa att detta kommer att ordna sig. Han fick inte veta den kvällen vem som slagit honom, men han vet det nu. Han trodde att killen var på gården. Han fick veta i efterhand att killen var

24 24 tillsammans med en av döttrarna Han minns sämre nu på grund av stress inför förhandlingen. Kristofer var ute tillsammans med XXX så han hörde allt och han borde även ha sett hela skjutningen. Tidigare har han inte på grund av chock tänkt på vad som hänt, men nu gör han det. Han kunde inte titta på bilderna på Simon Han tänker varje dag på Simon som alltid var en glad, positiv och rolig kille. Han ligger vaken på nätterna eller sover oroligt, trots att han brukar ta smärtstillande vid läggdags. Han har inte pratat med någon om händelsen. Han minns inget om när han kom till sjukhuset, operationen eller intensivsjukvården. Hans första minne efter händelsen är när han vaknar på måndagen. Han blev utskriven från sjukhuset den 9 november Skadan i ryggen kräver fortfarande behandling i form av omläggning varje dag och veckovisa besök för kontroll. Skadan läker sakta och lite sämre än tänkt. Han har en slang på ryggen, som gör lite ont. Läkarna vet inte när han slipper slangen. Ärret på ryggen är 19 cm brett och ärret på bröstet är mellan cm långt. Han har även ett 1,5 cm långt hål i ryggen. Stomipåsen, som ska vara ytterligare någon månad på magen, är jobbig. Han har gått ner 15 kg i vikt. Han kan äta men inte lika mycket som tidigare. XXX: Hans familj består av fru, två döttrar och en son. Alla familjemedlemmarna har psykiska funktionshinder. Sonen har drag av autism och tics. Utöver det räknas Kristofer till familjen. Kristofer är nästan som barn i huset, eftersom han är mer hos dem än hemma. De har även en tös från Småland, som har adopterat dem och som det senaste halvåret har varit folkbokförd hos dem trots att hon nu bor i Göteborg. De har bott på släktgården sedan Gith är den snällaste människa han har träffat. Hon tar på sig andras problem så att hon själv får depressioner. Gith har haft vårdbidrag för Mattis, men idag har hon sjukbidrag på grund av depressioner. Döttrarna har idag eget boende, men brukar vara hemma två dagar i veckan. Döttrarna har inte själva varit utsatta, men de har sett hur dåligt familjen mått. Mattis är 19 år och skulle gå på särgymnasium. Han har inte kunnat gå dit under hösten på grund av trakasserier

25 25 från killarna. Mattis besöker på grund av depressioner och ångest habiliteringen och har läkarkontakt vid Karlskrona väst. Mot ångesten har Mattis Sobril utskrivet och han tar även ett antidepressiv läkemedel och sömntabletter ibland. På grund av ticsen kan Mattis inte sova längre än fyra timmar utan att ticsa av sig. Det gör att Mattis sover i tre etapper. Mattis är precis som han, nervöst lagd och har lätt att bli upprörd, tar illa vid sig och han kan få allvarliga panikångestattacker. XXX har utskrivet Sobril, Flumitrazepam, Zyrlex, Zeldox, Zoloft och nu även Losec. Sobril har han mot ångest. Han tar inte medicinen så ofta, eftersom han försöker stå ut med ångesten på dagtid. I normalfallet brukar han inte ha så mycket ångest. Flumitrazepam är sömnmedicin som han endast tar om han ska göra något särskilt dagen efter. Det blir ungefär varannan vecka eller var tredje vecka. Flumitrazepam tar han aldrig tillsammans med alkohol. Zyrlex har han haft sedan 16 års ålder tills han fick sjukbidrag pga. klåda, som dyker upp på olika ställen. Han hade psykisk betingad nässelfeber som kom tillbaka under sommaren. Zoloft, en antidepressiv medicin, tar han varje morgon. Efter händelsen har han har fått ta mycket mer Sobril på grund av ångest. Han brukar inte medicinera själv. Han försökte minska dosen Zoloft, men märkte att det inte fungerade. Alkohol verkar heltäckande på alla symptom. Enligt FASS ska det inte vara något problem att bruka alkohol tillsammans med medicinerna, dock inte tillsammans med Sobril. Trakasserierna började med en massa telefonsamtal mitt i natten, varav en hel del vulgära samtal. Det var i regel Mattis som svarade i telefonen. XXX svarar aldrig i telefon. Gith kontaktade den ena föräldern och det lugnade ner sig ett tag. Sedan började trakasserierna igen hösten 2006 när någon utlöste larmet i stallet klockan 4.00 på natten. Någon vecka senare hade deras fårstaket klippts sönder. Efter den händelsen började telefonsamtalen till Mattis igen. Under hösten hittade Mattis hemsidor: Damp-Mattis och Idiot-Annas med deras hemtelefonnummer. Det förekom även en hel del terror mot Mattis på chatten på Lunarstorm. Efter ett samtal till Lunarstorm blev sidorna borttagna. Därefter fick Mattis hotbrev via Lunarstorm, där han bland annat kallades cp-unge. Dessa hot bifogades den första polisanmälningen. Telefonsamtalen fortsatte. Strax före julen 2006 sprayade någon

26 26 ner hela bilen med bland annat Damp-Mattis och Gith, haha. Familjen visste att Christoffer var inblandad i sprayningen, eftersom de hört det från en säker källa. Ytterligare en polisanmälan gjordes. Killarna nekade givetvis. Därefter lugnade det ner sig lite. Under den perioden förekom det några enstaka ringningar. I maj 2007 under Kristi himmelsfärdsdagen vid klockan stals Kristofer moped precis bredvid trappan till deras hus. Kristofer gjorde en polisanmälan. Mopeden hittades senare av jägare 400 meter från deras hus gömd under granris. I juni blev Mattis moped utsatt för sabotage i Rödeby, då framgafflarna böjdes. Någon hade dragit i styret i ett försök att stjäla mopeden. Ett ungdomsgäng, som de inte kunde identifiera, gick från platsen när de anlände. Telefonsamtalen fortsatte. Han vet inte vad som sades, eftersom Mattis alltid diskuterade sådana samtal med Gith. Vid två tillfällen i slutet av juli försökte Christoffer och några andra grabbar preja Mattis av vägen. Han körde dit med bil vid båda tillfällena efter att Mattis ringt. Efter det andra prejningsförsöket gjordes en polisanmälan. Den ende som de kunde identifierade var Christoffer Efter denna polisanmälan började ungdomarna slå sönder brevlådan. Grannarnas brevlådor förblev orörda, medan deras brevlåda slogs sönder vid tre tillfällen och post försvann. Efter att han bytt brevlådan, tog någon hela brevlådan och kastade den i skogen. Därefter eftersänder familjen posten till en annan adress. Han tog mycket illa vid och fick ångest över händelsen. Gänget hade vid ett tillfälle kört förbi Mattis med moped och filmat Mattis med mobilen. De hade även filmat Kristofer när han klippte gräsmattan. En annan gång när Gith körde vid sidan av Mattis, körde Christoffer upp vid sidan av bilen och slet upp Giths bildörr. Han tror inte att händelsen polisanmäldes, eftersom Gith samlade på händelser för att sedan kunna göra en polisanmälan om flera händelser. Familjen har en vän som tidigare bodde vid Rödebyskolan. Gänget sparkade sönder hennes dörr och skrek att du ska ge fan och umgås med handikappade. Händelsen polisanmäldes och polisen satt upp en kamera och nästa gång gänget kom identifierades Christoffer som en av gärningsmännen. En annan gång när Mattis och Kristofer var på torget i Rödeby kom gänget, körde runt dem

2012-07-02 meddelad i Malmö

2012-07-02 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Bertil Månsson Målsägandebiträde: Advokat Sophie Palmgren

Läs mer

HAPARANDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 598-12 2013-02-22 meddelad i Haparanda. PARTER (Antal tilltalade: 1)

HAPARANDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 598-12 2013-02-22 meddelad i Haparanda. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Haparanda 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå 1. Målsägande Joakim Krans Renvägen 2 953 35 Haparanda

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 3 2009-12-23 Umeå Mål nr B 860-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Stockholm

2013-01-30 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm 1. Målsägande Pernilla Gunskog Björngårdsvägen

Läs mer

DOM 2015-03-24 Stockholm

DOM 2015-03-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-03-24 Stockholm Mål nr B 649-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 12 december 2013 i mål nr B 4472-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel 7. 2010-04-07 meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel 7. 2010-04-07 meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Kristianstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pär Andersson Åklagarkammaren i Kristianstad 1. Målsägande Elin Pettersson Målsägandebiträde: Advokat Ingrid Björnwid

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B 1 Rotel 15 Malmö Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 14 december 2012 i mål nr B 2326-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare Marie

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

2013-04-29 meddelad i Vänersborg

2013-04-29 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson och vice chefsåklagare Sune Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pernilla Åström Åklagarkammaren i Karlskrona 1. Målsägande Dödsboet efter Peter Ivarsson c/o Inge Petersson Ronnebygatan

Läs mer

2010-07-30 meddelad i Huddinge

2010-07-30 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Riksenheten för polismål, Malmö 1. Målsägande Sekretess A Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Jönköping

2013-01-30 meddelad i Jönköping Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Brokelind Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping 1. Målsägande Sweeta Hafi Gröna Vägen 20 Lgh 1206 332

Läs mer

2013-11-15 meddelad i Kalmar

2013-11-15 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Thomas Hagman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar 1. Målsägande Dödsboet efter Annika Nordander Ombud: Advokat Lisa

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats-Olov Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

DOM 2013-01-23 Göteborg

DOM 2013-01-23 Göteborg HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning l Rotel 13 DOM 2013-01-23 Göteborg Mål nr B 5238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 december 2012 i mål nr B 13437-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde

DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1005 2010-02-08 Stockholm Mål nr B 10088-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 7 december 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Malmö. Åklagare Kammaråklagarna Hans Harding och Lars Morand Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare

2012-11-19 meddelad i Malmö. Åklagare Kammaråklagarna Hans Harding och Lars Morand Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagarna Hans Harding och Lars Morand Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Marcus Grevholm Rasmusgatan 19 Lgh 1302

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Mål nr B 10206-10 Rättelse/komplettering Dom, 2011-06-15 Rättelse, 2011-06-15 Beslutat av: rådmannen Per-Erik Andersson Av uppenbart slarv har överklagandetiden angetts fel i domen

Läs mer

DOM 2014-05-05 meddelad i Västerås. Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2013

DOM 2014-05-05 meddelad i Västerås. Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2013 meddelad i Västerås Mål nr PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Karolin Hellsberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2011-03-25 meddelad i Stockholm

2011-03-25 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Chefsåklagare Christer Ekelund Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Jesper Nilsson Anders Reimers Väg 11 Lgh 1408 117 50 Stockholm

Läs mer