UPPDRAGSLEDARE. Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV. Linn Arvidsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAGSLEDARE. Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV. Linn Arvidsson"

Transkript

1 Bilaga D SAMRÅDSREDOGÖRELSE UPPDRAG Fortum Värme Hammarby UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV Linn Arvidsson DATUM Fortum Värme avser att söka tillstånd för nuvarande och utvecklad verksamhet vid Hammarbyverket i Stockholms stad. Samrådsprocessen Den planerade anläggningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken (MB). Inom ramarna för tillståndsprocessen skall verksamhetsutövaren samråda med berörda myndigheter och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Den planerade verksamheten omfattas i huvudsak av följande verksamhetskoder enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: A: Anläggning för förbränning med en totalt installerad tillförd effekt av mer än 300 MW B: Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än C: Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 MW. Då verksamhetskod och alltid antas medföra betydande miljöpåverkan enligt punkt skall samråd därmed även hållas med berörda organisationer samt med en bredare allmänhet. Samråd med myndigheter, Storstockholms Brandförsvar samt Stockholm Vatten Samrådsmöte med Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms läns samt Storstockholms Brandförsvar genomfördes den 18 november Under mötet diskuterades bland annat anläggningens roll i fjärrvärmesystemet. Ytterligare frågor som togs upp under mötet redovisas i bifogat protokoll, underbilaga D1. Samrådsmöte med Stockholm Vatten genomfördes den 5 december Under mötet diskuterades förutsättningarna för att även fortsättningsvis avleda sotvatten till Stockholm Vatten. Protokoll från mötet bifogas i underbilaga D2. Samråd med ytterligare myndigheter har skett genom utskick av information om den planerade utvecklingen. Sändlista bifogas i underbilaga D3. Samrådssvar har inkommit från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Stockholms Stad Exploateringskontoret, Stockholms Stad Stadsbyggnadskontoret samt Trafikverket. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anser att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla beskrivning av direkta och indirekta effekter av kemikalieolyckor eller brand inom LEGAL# v1 Sweco Kanikenäsbanken 10 Box 385, Karlstad Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Linn Arvidsson Uppdragsledare Telefon direkt Mobil (4) Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\100_hammarby_uppdragsledning\18 granskning\hammarby inlämningsversion\bilaga d samrådsredogörelse\000_hammarby - samrådsredogörelse.docx

2 verksamheten som kan påverka människors (allmänheten) hälsa och miljön. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps samrådssvar bifogas i underbilaga D4. Försvarsmaktens samrådssvar bifogas i underbilaga D5. Försvarsmakten har inget att erinra i ärendet. Sjöfartsverkets samrådssvar bifogas i underbilaga D6. Sjöfartsverket har inga synpunkter på samrådsunderlaget. I kommande MKB bör eventuell påverkan och förändring på sjötransporterna beskrivas. Stockholms Stad Exploateringskontorets samrådssvar bifogas i underbilaga D7. Exploateringskontoret konstaterar att underlaget visar på att hänsyn kommer att tas till befintliga och planerade bostäder inom Hammarby Sjöstadsområdet. Kontoret konstaterar vidare att utvecklingen av Hammarbyverket har funnits med som en planeringsförutsättning under framtagandet av nya detaljplaner i närområdet samt att en god dialog har förts med Fortum Värme under hand. Kontoret har inget att erinra mot föreslagna förändringar av verksamheten inom Hammarbyverket. Stockholms Stad Stadsbyggnadskontorets samrådssvar bifogas i underbilaga D8. Kontoret konstaterar att underlaget visar på att hänsyn kommer att tas till befintliga och planerade bostäder inom Hammarby Sjöstadsområdet. Kontoret förutsätter vidare att tillståndsansökan inte påverkar eller förändrar den bild som legat till grund för de avvägningar som gjorts under detaljplaneprocessen och att fastlagt skyddsavstånd om ca 100 (samt en kontors/skyddsbarriär) inte påverkas. Trafikverkets samrådssvar bifogas i underbilaga D9. Myndigheten anser att man bör söka minimera landtransporter via vägnätet, som i detta läge i centrala Stockholm redan är hårt belastat, och som innebär en högre miljöbelastning än transporterna med båt. Transporternas påverkan på miljön ska beskrivas och analyseras, och förslag på åtgärder som begränsar negativ påverkan ska presenteras. För det fall åtgärderna medför kostnader ska dessa belasta verksamhetsutövaren. Även risker med koppling till transporterna, särskilt de med farligt gods, måste noga utredas och behandlas i MKB:n. Eventuella nödvändiga skyddsåtgärder ska vidtas av verksamhetsutövaren. I övrigt har Trafikverket inga invändningar emot den tänkta verksamheten. 2 (4) SAMRÅDSREDOGÖRELSE FORTUM VÄRME HAMMARBY Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\100_hammarby_uppdragsledning\18 granskning\hammarby inlämningsversion\bilaga d samrådsredogörelse\000_hammarby - samrådsredogörelse.docx

3 Samråd med enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt med en bredare allmänhet och berörda organisationer Ett samrådsunderlag samt kallelse till samrådsmöte sändes till enskilda som kan antas bli särskilt berörda, samt verksamhetsutövare och organisationer i anslutning till verksamheten. Sändlista bifogas i underbilaga D10. Information och kallelse till samrådsmöte har också skett via annonsering i pressen, se figur 1-3. Figur 1. Annons införd i Dagens Nyheter Här i förminskad storlek. Figur 2. Annons införd i Mitt i Söderort. Här i förminskad storlek. LEGAL# v1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE FORTUM VÄRME HAMMARBY 3(4) Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\100_hammarby_uppdragsledning\18 granskning\hammarby inlämningsversion\bilaga d samrådsredogörelse\000_hammarby - samrådsredogörelse.docx

4 Figur 3. Annons införd i Svenska Dagbladet Här i förminskad storlek. Samrådsmöte med enskilda samt med en bredare allmänhet hölls den 26 januari och den 13 februari Samrådsmötet den 13 februari hölls separat för Brf Seglatsen. Protokoll från de två mötena i underbilaga D11 och underbilaga D12. Samrådssvar via brev och e-post har inkommit från Brf Seglatsen, Brf Tullstugan samt fem närboende (Gunvor Hildén, Kerstin Matz, Stanely Neijd, Birgitta Mellin samt Mårten Lundin). Brf Seglatsen motsätter sig i sitt skriftliga samrådssvar en utbyggnad av Hammarbyverket och anser att en omlokalisering av verksamheten bör utredas. Brf Seglatsens samrådssvar bifogas i underbilaga D13. Ett kompletterande samråd hölls med Brf Seglatsens ordförande Hans Carlsson den 21 februari 2012 eftersom det skriftliga yttrandet inkommit före samrådsmötet. Protokoll bifogas i underbilaga D14. Brf Tullstugan frågar om den planerade utbyggnaden samt bytet till torkat och finfördelat biobränsle kommer att medföra betydligt större påverkan på närmiljön än dagens produktion. Brf Tullstugans samrådssvar bifogas i underbilaga D15. Gunvor Hildén och Kerstin Matz betonar båda vikten av att utvecklingen av Hammarbyverket inte leder till ökad bullerstörning eller försämrad luftkvalitet för de boende i närområdet. Samrådssvar bifogas i underbilaga D16 och underbilaga D17. Stanely Neijd betonar vikten av en noggrann behovsanalys innan en omfattande investering genomförs. Stanely Neijds samrådssvar bifogas i underbilaga D18. Birgitta Mellin betonar vikten av utförlig information om bränslen och dess egenskaper. Birgitta Mellins samrådssvar bifogas i underbilaga D19. Mårten Lundin uppmanar bolaget att tänka i vidare banor om hur utvecklingen av Hammarbyverket kan öka trivseln för de boende i området. Mårtens Lundins samrådssvar bifogas i underbilaga D20. 4 (4) SAMRÅDSREDOGÖRELSE FORTUM VÄRME HAMMARBY Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\100_hammarby_uppdragsledning\18 granskning\hammarby inlämningsversion\bilaga d samrådsredogörelse\000_hammarby - samrådsredogörelse.docx

5 PROTOKOLL UPPDRAG Fortum Värme Hammarby UPPDRAGSLEDARE LNAR DATUM UPPDRAGSNUMMER UPPRÄTTAD AV Linn Arvidsson PLATS Hammarby värmeverk DATUM TID NÄRVARANDE Anette Broman Länsstyrelsen Stockholms län Elin Sieurin Länsstyrelsen Stockholms län Marianne Kängström Stockholms stad Miljöförvaltningen Martin Skillbäck Stockholms stad Exploateringskontoret Lars-Olof Bergman Storstockholms Brandförsvar Johan Alsparr Fortum Värme Bo Berndtsson Fortum Värme Kåre Gustafsson Fortum Värme Nadja Pilpilidou Fortum Värme Niclas Åkerlund Fortum Värme Per Molander Mannheimer Swartling advokatbyrå Staffan Löwhagen Mannheimer Swartling advokatbyrå Linn Arvidsson Sweco DELGES Protokollet sänds per e-post till samtliga närvarande Samrådsmöte avseende utveckling av Hammarbyverket Hammarbyverket togs i drift 1986 och svarar tillsammans med Högdalenverket för huvuddelen av den fjärrvärme som produceras i Stockholms södra fjärrvärmenät. Hammarbyverket var en pionjär i landet när det gällde att ersätta fossila oljor med biooljor. Efterfrågan på de biooljor som används vid Hammarbyverket har ökat på senare år, bl.a. som råvara till förnybart fordonsbränsle, vilket medför att tillgången blivit alltmer svårförutsebar. En stabil biobränsleförsörjning till Hammarbyverket är en prioriterad fråga varför Fortum Värme undersöker möjligheten att i så stor utsträckning som möjligt ersätta bioolja med biobränsle i fast form. Samrådsmöte med berörda myndigheter hölls på Hammarby värmeverk den 18 november, I kallelsen till samrådsmötet ingick ett bifogat samrådsunderlag i vilket den planerade anläggningen samt omgivningsintressen och bedömda miljökonsekvenser presenterades. I anteckningarna nedan har kommentarer och synpunkter samlats under relevanta rubriker, oavsett när under mötet den aktuella diskussionen fördes. LEGAL# v1 Sweco Kanikenäsbanken 10 Box 385, Karlstad Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Linn Arvidsson Uppdragsledare Telefon direkt Mobil (7) Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\200_hammarby_samrådsprocess\04 protokoll\hammarby - protokoll samråd myndigheter docx

6 Agenda 1. Inledning/presentation 2. Bakgrund till projektet 3. Planerade förändringar 4. Prövningens omfattning och avgränsning 5. Omgivningsintressen 6. Bedömda miljöeffekter 7. Fortsatt tillståndsprocess 8. Avslutning 1. Inledning Mötet inleddes med en presentation av de närvarande. Anette Broman och Elin Sieurin arbetar på Länsstyrelsen i Stockholms län, miljöenheten. Marianne Kängström arbetar på Miljöförvaltningen Stockholms stad som är tillsynsmyndighet för Hammarbyverket. Martin Skillbäck arbetar på Exploateringskontoret Stockholms stad. Lars-Olof Bergman arbetar på Storstockholms Brandförsvar Johan Alsparr, Nadja Pilpilidou, Kåre Gustafsson, Bo Berndtsson och Niclas Åkerlund representerar sökanden Fortum Värme Per Molander är advokat på Mannheimer Swartling advokatbyrå och företräder sökanden i tillståndsprocessen. Staffan Löwhagen är biträdande jurist på Mannheimer Swartling advokatbyrå och biträder Per Molander. Linn Arvidsson, Sweco svarar för framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen till tillståndsansökan. 2 (7) PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\200_hammarby_samrådsprocess\04 protokoll\hammarby - protokoll samråd myndigheter docx

7 2. Bakgrund Johan Alsparr redogjorde för bakgrunden till projektet. Hammarbyverket producerar årligen ca 3 TWh värme. Baslast i Hammarbyverkets system utgörs av värmepumpar. Värmepumpar ger dock bara värme till en viss gräns. Därför måste de kompletteras med hetvattenpannor. Hetvattenpannorna är en integrerad del av anläggningen och fungerar tillsammans med värmepumparna, framförallt vintertid. Pannorna behöver därför vara placerade inom samma anläggning som värmepumparna och kan inte flyttas någon annanstans. Idag eldas hetvattenpannorna med bioolja vilket ur hanteringssynpunkt är en enkel produkt som kan hanteras på samma sätt som fossilolja. Bioolja har varierande ursprung men är huvudsakligen restprodukter från massa-, livsmedels- och oleokemisk industri. På senare år har bioolja fått en ökad användning som råvara till fordonsbränsle, något som kraftigt påverkar efterfrågan. Biooljor håller på att bli ett exklusivt bränsle som är dyrare än fossilolja. För att fortsatt kunna säkerställa en bra produktion i Hammarbyverket baserad på förnyelsebara bränslen utreds möjligheten att ersätta bioolja med pellets. Pellets är ett sätt att paketera biobränsle. Råvaran till pellets kan utgöras av flis, sågspån, kutterspån, bark, energiskog, GROT m.m. Denna mals och torkas innan pelletering. I pelleterad form är biobränslet enklare att hantera jämfört med oförädlat biobränsle. Tillgång till råvara är betydligt stabilare än den som gäller för bioolja. Hantering av pellets ställer högre krav på åtgärder för att minimera risken för damm, lukt och buller jämfört med olja. Fortum Värme har lång erfarenhet av storskalig hantering och förbränning av pellets från Hässelbyverket som konverterades på 1990-talet. Hammarbyverkets lokalisering innebär att extra stor omsorg kommer att läggas på att utforma system för att minimera risken för störning 3. Planerade förändringar Kåre Gustafsson redogjorde för historik och planerade förändringar. Hammarbyverket började planeras Miljötillstånd beviljades 1983 och Hammarbyverket togs i drift Ursprungligen bestod verksamheten av 4 värmepumpar och 2 hetvattenpannor för eldning med fossil olja. Dessutom fanns 2 elpannor. Orsaken till platsval för värmeverket var närheten till Henriksdals reningsverk. Det renade avloppsvattnet transporteras via Hammarbyverket för utvinning av värmeenergi från vattnet innan det pumpas vidare till Saltsjön. Hammarbyverket var redan från början förberett för ytterligare 3 värmepumpar och 2 hetvattenpannor. Hetvattenpannorna var dessutom förberedda för att eldas med fast bränsle (stenkol). På 90-talet kompletterades anläggningen med 3 värmepumpar vilket gav möjlighet att även producera fjärrkyla. Dessutom infördes förnyelsebara biooljor som bränsle i hetvattenpannorna. Fortum har nu planer att fortsätta utvecklingen vid Hammarbyverket. LEGAL# v1 PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY 3(7) Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\200_hammarby_samrådsprocess\04 protokoll\hammarby - protokoll samråd myndigheter docx

8 Två alternativ studeras: 1. Konvertering av befintliga hetvattenpannor till eldning med pellets. Det kan då bli aktuellt att bygga ut med nya biooljeeldade pannor i ett nästa steg. 2. Komplettering med en eller två nya pannor enligt den ursprungliga planen för Hammarbyverket. Bränslet blir pellets. De gamla pannorna behålls och eldas med bioolja. Länsstyrelsen ställde en fråga om huruvida det även är aktuellt att undersöka möjligheten till kraftvärmeproduktion vid Hammarbyverket. Fortum förklarade att Hammarbyverket är en mellanlastanläggning. Då kraftvärmeanläggningar är mycket dyra och behöver de köras mycket för att få lönsamhet i driften. Det är därför bättre att lokalisera kraftvärmen till anläggningar som Brista, Värtan och Högdalen. Kraftvärme fungerar heller inte bra tillsammans med värmepumparna. Alternativet har studerats men resulterar i ett energimässigt nollsummespel. Preliminär process Pellets planeras att transporteras till Hammarbyverket med pråm eller båt. Olika lossningsalternativ studeras för närvarande. Den lossade pelletsen transporteras till silo där den lagras. Från silon transporteras pellets till en kvarn och därefter till förbränning. En alternativ teknik är att pellets inte mals utan att förbränning sker med rosterteknik. Rening av kväveoxider i panna sker med ammoniak. Rökgaserna förs därefter genom ett textilfilter och vidare ut genom skorstenen. Aska transporteras ut med bil. På miljöförvaltningens fråga förtydligade Fortum att båtens motorer inte ska behöva vara i drift under lossning utan att landström ska finnas. Placering inom fastighet Tillkommande anläggningsdelar placeras inom Hammarbyverkets befintliga anläggningsområde. Närmare placering av anläggningsdelarna utreds för närvarande. Tidplan Enligt den preliminära tidplanen planeras inlämning av miljöansökan ske under våren Förberedande byggarbeten planeras kunna påbörjas under hösten 2012 och drifttagning av pannor tidigast hösten Prövningens omfattning och avgränsning Per Molander redogjorde för befintlig tillståndsbild och prövningens omfattning. Befintligt grundtillstånd meddelades Tillstånd för köldmedier meddelades Under 2001 gjordes en anmälan avseende produktion av fjärrkyla och 2007 lämnade Fortum Värme in en IPPC-redovisning. Den nu initierade prövningen syftar till att ett nytt grundtillstånd meddelas för hela anläggningen, innefattande såväl befintlig som planerad verksamhet och tillhörande hamnverksamhet. Eventuellt kan vissa arbeten vid kaj som utgör vattenverksamhet vara nödvändiga. 4 (7) PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\200_hammarby_samrådsprocess\04 protokoll\hammarby - protokoll samråd myndigheter docx

9 Hammarbyverket är en A-verksamhet då pannornas installerade tillförda effekt överstiger 300 MW. Länsstyrelsen väckte frågan om alternativa lokaliseringar. Fortum Värme betonade att bolaget ska visa att verksamheten sker på en tillåtlig plats. Befintliga anläggningsdelar prövas som befintlig verksamhet. Länsstyrelsen sade sig vara enig i detta och förtydligade att det främst är tillkommande delar som behöver lokaliseringsutredas och redovisas. Fortum Värme förtydligade att hetvattenpannorna är en integrerad del av verksamheten och behövs för drift tillsammans med värmepumpanläggningen. De befintliga pannorna kommer att behöva ses över oavsett tillkommande verksamhet. En placering av en tillkommande panna någon annanstans i nätet minskar därför inte behovet av åtgärder i Hammarbyverket. Åtgärder i Hammarbyverket kan dessutom i förlängningen leda till att andra, mindre anläggningar i nätet kan avvecklas. Vissa förstärkningsarbeten av kajen kan komma att krävas. Den nuvarande kajen byggs av staden. På länsstyrelsens fråga om huruvida detta leder till att staden skal vara medsökande svarade Per Molander att det inte finns något prövningsmässigt hinder att Fortum som arrendator söker tillstånd för åtgärder som behövs för Fortums anläggning. Om sökanden kommer fram till att staden bör vara medsökande kommer detta att meddelas. Exploateringskontoret informerade som svar på fråga från miljöförvaltningen att kajområdet nu byggs ut och att en lokalgata kommer att gå längs kajen. 5. Omgivningsintressen Linn Arvidsson presenterade berörda omgivningsintressen. Hammarbyverkets anläggningsområde utgör idag mark för endast industriell verksamhet. Farleden i Hammarby kanal utgör riksintresse för kommunikationsanläggning Närmaste bostäder befinner sig på motstående sida av Hammarby kanal på ett avstånd av ca 100 m. Närmaste bostäder från värmepumpanläggningen sett är Hammarbyhöjden på ett avstånd av ca 200 m. Utbyggnad av Södra Hammarbyhamnen sker nu i form av bostäder inom kv Fredriksdal och kv Skeppshandeln/Linjefarten. Detaljplanerna innehåller skyddsavstånd på 100 m mellan verket och planerade bostäder. I området finns uppskattade promenadvägar och båtplatser längs stränderna. Närmaste naturområde utgörs av Årstaskogen på ett avstånd av ca 400 m medan Nackareservatet befinner sig på ett avstånd av 1,5 2 km. Vid höga vattenstånd i Mälaren släpps vatten ut genom en kulvert vid Hammarbyslussen, vattnets uppehållstid i Hammarby Sjö är då bara 3-4 dagar. Sommartid är tillflödena obetydliga, både från Mälaren och från Nackasjöarna. En fisktrappa förbi Sickla sluss gör att havsöring kan vandra upp till Nackaån som mynnar i Järlasjön. 6. Bedömda miljöeffekter Linn Arvidsson presenterade förutsedda miljöeffekter. LEGAL# v1 PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY 5(7) Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\200_hammarby_samrådsprocess\04 protokoll\hammarby - protokoll samråd myndigheter docx

10 Boendemiljö Verksamheten medför visst buller från transporter. Buller samt risk för lukt och damning kommer att utredas närmare. Som svar på länsstyrelsens fråga redogjorde Fortum Värme för att det har funnits vissa klagomål på buller från lossande båtar. Fortum har infört rutinen att genomföra bullermätning varje gång det kommer en ny båt. Klarar inte båten bullerkraven får den inte återkomma. Kajen förses nu med landström vilket bedöms minska bullret. Under 2010 förekom även klagomål från en boende på motsatta sidan av Hammarby kanal. Klagomålet gällde buller från fläktar. Fläktarna har nu åtgärdats. Naturmiljö, friluftsliv och rekreation Att bygga och nyttja den nya pannan bedöms påverka omkringliggande naturmiljö i liten skala. Konvertering till nytt bränsle bedöms inte påverka naturmiljön ytterligare. Området bedöms idag inte nyttjas för friluftsliv och rekreation i betydande omfattning. Tillgängliggörandet av kajområdet för allmänheten bedöms utgöra en positiv påverkan. Riskaspekter Riskaspekter kommer att utredas. I samband med kv. Fredriksdal genomfördes många riskanalyser vilka kommer vara till god hjälp. Synpunkter på riskanalysens innehåll överlämnades skriftligen från Länsstyrelsens avdelning för samhällsskydd och beredskap. Samrådsmötet beslutade att ett riktat möte avseende riskaspekter ska genomföras i ett senare skede då frågan hunnit utredas mer i detalj. Markförhållanden Markförhållanden förändras vid eventuell schaktning och föroreningar kan uppstå. Utsläpp till mark och vatten Begränsad risk bedöms föreligga för utsläpp till mark och vatten. Risken bedöms vara störst under byggskedet. Risk för spridning av metaller till mark och vatten kommer att utredas. Utsläpp till luft Utsläpp till luft och anläggningens påverkan på miljökvalitetsnormerna kommer att utredas. Anläggningens utveckling kan i förlängningen leda till att flera mindre anläggningar kan stängas ned vilket medför en betydande positiv påverkan. På fråga från miljöförvaltningen berättade Fortum Värme att ett klagomål inkommit avseende lukt föregående vinter. Händelsen rörde lossning av olja. Den planerade utvecklingen av verksamheten medför minskad förbrukning av olja. 7. Fortsatt tillståndsprocess Samrådsmötet konstaterade att verksamheten utgör betydande miljöpåverkan. Samråd ska därför hållas med övriga myndigheter samt med allmänhet och särskilt berörda. Länsstyrelsen har för avsikt att fatta beslut om betydande miljöpåverkan. 6 (7) PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\200_hammarby_samrådsprocess\04 protokoll\hammarby - protokoll samråd myndigheter docx

11 8. Avslutning Johan Alsparr tackade för visat intresse och mötet avslutades med en frivillig rundvandring på Hammarbyverket. Vid protokollet Linn Arvidsson LEGAL# v1 PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY 7(7) Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\200_hammarby_samrådsprocess\04 protokoll\hammarby - protokoll samråd myndigheter docx

12 Agenda Inledning Utveckling Hammarbyverket samråd med myndigheter 18 november Inledning/presentation 2. Bakgrund till projektet 3. Planerade förändringar 4. Prövningens omfattning och avgränsning 5. Omgivningsintressen 6. Bedömda miljöeffekter 7. Fortsatt tillståndsprocess 8. Rundvandring? Projektdeltagare Johan Alsparr, projektägare Kåre Gustafsson, projektledare Nadja Pilpilidou, EHS-ansvarig Niclas Åkerlund, Platschef Linn Arvidsson, MKB-konsult Per Molander, juridiskt ombud Staffan Löwhagen, juridiskt biträde 18 november november november 2011 Södra systemet översikt Hammarbyverket är den enskilt största anläggningen i systemet med bioolja som bränsle Värmeförsäljning (GWh) DUT-effekt (MW värme) Bakgrund till projektet Kylaförsäljning (GWh) 47 Hammarbyverket svarar för mellan- och DUT-effekt (MW kyla) 35 spetslast med bioolja som bränsle. Fossilolja Elproduktion (GWh) 402 Centrala/Södra utgör reserv inkl SöE Hetvattenpannorna är en integrerad del av Basanläggning Högdalen anläggningen och fungerar tillsammans med Mellanlast Hammarby, värmepumparna, framförallt vintertid Årsta Bioolja har varierande ursprung men är Spetslast Farsta, m.fl. huvudsakligen restprodukter från massa-, livsmedels- och oleokemisk industri Produktionssamarbeten med FV City, Söderenergi och SFAB Bioolja har på senare år fått en ökad användning som råvara till fordonsbränsle, något som kraftigt påverkar efterfrågan Värmeproduktion i Hammarby, VP och bioolja (GWh) För att fortsatt kunna säkerställa en bra produktion i Hammarbyverket baserad på förnyelsebara bränslen utreds möjligheten att ersätta bioolja med pellets 4 18 november november november

13 Varför pellets? Råvaran till pellets kan utgöras av flis, sågspån, kutterspån, bark, energiskog, GROT m.m. Denna mals och torkas innan pelletering. I pelleterad form är biobränslet enklare att hantera jämfört med oförädlat biobränsle. Tillgång till råvara är betydligt stabilare än den som gäller för bioolja. Hantering av pellets ställer högre krav på åtgärder för att minimera risken för damm, lukt och buller jämfört med olja. Fortum Värme har lång erfarenhet av storskalig hantering och förbränning av pellets från Hässelbyverket som konverterades på 1990-talet. Hammarbyverkets lokalisering innebär att extra stor omsorg kommer att läggas på att utforma system för att minimera risken för störning Planerade förändringar 18 november 8 18 november november 2011 Historik Framtid Preliminär process Hammarbyverket togs i drift Ursprungligen bestod det av 4 st värmepumpar och 2 hetvattenpannor för eldning med fossil olja. Dessutom fanns 2 st elpannor. Hammarbyverket var redan från början förberett för ytterligare 3 värmepumpar och 2 hetvattenpannor. Hetvattenpannorna var dessutom förberedda för att eldas med fast bränsle (stenkol). På 90-talet gjordes kompletteringen med 3 värmepumpar vilket gav möjlighet att även producera fjärrkyla. Dessutom infördes förnyelsebara biooljor som bränsle i hetvattenpannorna. Två alternativ studeras: Konvertering av befintliga hetvattenpannor till eldning med pellets. Det kan då bli aktuellt att bygga ut med nya biooljeeldade pannor i ett nästa steg. Komplettering med en eller två nya pannor enligt den ursprungliga planen för Hammarbyverket. Bränslet blir pellets. De gamla pannorna behålls och eldas med bioolja. Fortum har nu planer att fortsätta utvecklingen vid Hammarbyverket. 7 2

14 Situationsplan Tidplan Inlämning av miljöansökan våren 2012 Miljöansökan beviljad våren 2013 Förberedande byggarbeten start hösten 2013 Huvudsakliga installationer start våren 2014 Drifttagning av pannor, tidigast hösten 2014 Prövningens omfattning och avgränsning Nytt grundtillstånd för hela Hammarbyverket Produktion av värme och kyla kringhantering av bränslen och annat material befintlig och planerad hamnverksamhet Omgivningsintressen eventuell vattenverksamhet Samordnad prövning: - Befintlig verksamhet - Planerade förändringar Det nya tillståndet ersätter det nu gällande tillståndet. Nya villkor gemensamt för den befintliga och den planerade verksamheten. 18 november november 2011 Prövningens omfattning och avgränsning november 2011 Omgivningsintressen Markägarförhållanden Förändringar sker inom Hammarbyverkets tomt Kajområdet upplåtes med arrende från Stockholms hamn Planförhållanden, markanvändning och markförutsättningar En mindre justering av fastighetsgränsen mot väster respektive mot öster som del i stadens pågående exploateringsprojekt inom kv Fredriksdal och kv Skeppshandeln/Linjefarten. Stadsplanebestämmelser för Hammarby industriområde (18 okt 1940). industriellt och därmed jämförligt ändamål. Hammarbyverkets anläggningsområde utgör idag mark för endast industriell verksamhet. 18 november

15 Omgivningsintressen Boendemiljö Blecktornsparken (motstående sida av Hammarbykanalen) ca 100 m Hammarbyhöjden ca 200 m Södra Hammarbyhamnen byggs ut. Bostäder inom kv Fredriksdal och kv Skeppshandeln/Linjefarten. Detaljplanerna innehåller skyddsavstånd på 100 m mellan verket och planerade bostäder. Kontorsbarriär eller motsvarande. Kulturmiljö och fornlämningar Stockholms innerstad med Djurgården utgör riksintresse för kulturmiljö. Gränsen för riksintresset går längs med Hammarby kanal på motstående sida av Hammarbyverket. Inom närområdet för Hammarbyverket har inga fornlämningar registrerats. 18 november 2011 Preliminärt bedömda miljöeffekter Intresse Värdering av påverkan Motivering Byggskede Permanent drift Riksintressen, allmänna Ingen/ringa Ingen/ringa Förändringarna bedöms inte beröra några intressen påverkan påverkan riksintressen. Verksamheten medför visst buller från transporter. Boendemiljö Måttlig påverkan Måttlig påverkan Buller samt risk för lukt och damning kommer att utredas närmare. Att bygga och nyttja den nya pannan bedöms påverka omkringliggande naturmiljö i liten skala. Konvertering Naturmiljö Liten påverkan Liten påverkan till nytt bränsle bedöms inte påverka naturmiljön ytterligare. Vattenmiljö Måttlig påverkan Liten påverkan Eventuellt kan åtgärder i vatten bli aktuella. Området bedöms idag inte nyttjas för friluftsliv och rekreation i betydande omfattning. Tillgängliggörandet Friluftsliv och rekreation Liten påverkan Liten påverkan av kajområdet för allmänheten bedöms utgöra en postiv påverkan. Kulturmiljö och Ingen/ringa Ingen/ringa Inom verksamhetsområdet finns inga kulturhistoriska fornlämningar påverkan påverkan objekt eller fornlämningar noterade. 18 november 2011 Omgivningsintressen Naturmiljö, friluftsliv och rekreation Promenadvägar och båtplatser längs stränderna. Årstaskogen ca 400 m Nackareservatet 1,5 2 km. Vattenmiljö Vid höga vattenstånd i Mälaren släpps vatten ut genom en kulvert vid Hammarbyslussen, vattnets uppehållstid i Hammarby Sjö är då bara 3-4 dagar. Sommartid är tillflödena obetydliga, både från Mälaren och från Nackasjöarna. En fisktrappa förbi Sickla sluss gör att havsöring kan vandra upp till Nackaån som mynnar i Järlasjön. Farled Farleden i Hammarby kanal är riksintresse för kommunikationsanläggning 18 november 2011 Preliminärt bedömda miljöeffekter Riskaspekter Liten påverkan Måttlig påverkan Riskaspekter kommer att utredas. Ingen/ringa Markförhållanden förändras vid eventuell Markförhållanden Måttlig påverkan påverkan schaktning och föroreningar kan uppstå. Begränsad risk för utsläpp till mark och vatten. Utsläpp till mark och Risken bedöms vara störst under byggskedet. Liten påverkan Liten påverkan vatten Risk för spridning av metaller till mark och vatten kommer att utredas. Betydande Utsläpp till luft och anläggningens påverkan på Utsläpp till luft Liten påverkan påverkan miljökvalitetsnormerna kommer att utredas. Ingen/ringa Ingen/ringa Hammarbyverkets anläggningsområde är redan Markanvändning påverkan påverkan ämnat för industriändamål. Ingen/ringa Vattenförbrukning Måttlig påverkan Vatten tillsätts processen. påverkan Avfall och restprodukter uppkommer främst i form Avfall Liten påverkan Liten påverkan av förbränningsrester från förbränning med bränslefetter samt spillolja från underhållsarbete. Betydande Verksamheten bidrar till effektiv energihushållning Råvaror och energi Liten påverkan positiv påverkan genom produktion av fjärrvärme och fjärrkyla. 18 november november november 2011 Bedömda miljökonsekvenser Fortsatt tillståndsprocess 24 4

16 Den fortsatta tillståndsprocessen Betydande miljöpåverkan? Samråd med allmänhet Ansökan ges in till mark- och miljödomstolen i Nacka Kompletteringar Kungörelse och remissförfarande Huvudförhandling Dom från mark- och miljödomstolen Eventuella överklaganden 18 november

17 Anteckningar 1 (1) Kåre Gustafsson Datum Plats Deltagare Delges Hammarbyverket Kåre Gustafsson (Fortum) och Agneta Bergström (Stockholm Vatten) Nadja Pilpildou, Johan Alsparr, Per Molander, Linn Arvidsson, Niclas Åkerlund 1 SAMRÅDSMÖTE MED STOCKHOLM VATTEN ANGÅENDE FÖRNYAT MILJÖTILLSTÅND FÖR HAMMARBYVERKET 1.1 Syfte Mötets syfte var att samråda med Stockholm Vatten (SV) kring Fortums pågående ansökan om förnyat miljötillstånd för Hammarbyverket. Särskilt samrådsmöte hölls med Stockholm Vatten då förhinder förelåg vid det gemensamma samrådet för alla myndigheter som hölls 18/ Mötesanteckningar Fortum presenterade samma material som på samrådsmötet 18/11. Materialet bifogas. Stockolm Vatten ansåg att den bästa lösningen för sotvattnet är att det återanvänds internt inom Hammarbyverket enligt den pågående försöksverksamheten med insprutning i pannorna. Skulle det bli aktuellt att Fortum önskar släppa sotvattnet till avloppsvattnet är Stockholm Vatten beredda att diskutera detta. Sotvattnet tillhör dock inte de kategorier av vatten som SV är angelägna att ta hand om. Heat Org.nr AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad MomsNr SE Säte Stockholm

18 Myndighet E-post Adress Länsstyrelsen Stockholm stad, miljöförvaltningen Stockholm stad, exploateringskontoret Stockholm stad, stadsbyggnadskontoret Stockholm stad, Södermalms stadsdelsförvaltning Storstockholms brandförsvar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Naturvårdsverket Trafikverket Energimyndigheten Säkerhetspolisen Försvarsmakten Boverket Stockholm Vatten AB sen.se se stockholm.se sbk.stockholm.se e en.se ten.se Länsstyrelsen i Stockholms län Annette Broman Hantverkargatan Stockholm Miljöförvaltningen Stockholm Marianne Kängström Box Stockholm Exploateringskontoret Stockholm Box Stockholm Stadsbyggnadskontoret Stockholm Malin Olsson Box Stockholm Södermalms stadsdelsförvaltning Box Stockholm Storstockholms brandförsvar Malmskillnadsgatan Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskap KARLSTAD Naturvårdsverket Stockholm Trafikverket Region Stockholm Sundbyberg Energimyndigheten Box ESKILSTUNA Säkerhetspolisen Box STOCKHOLM Försvarsmakten Stockholm Boverket Box KARLSKRONA Stockholm Vatten AB Agneta Bergström Stockholm

19 Havs- och vattenmyndigheten Institutet för miljömedicin (IMM) Karolinska institutet Havs- och vattenmyndigheten Box Göteborg IMM Box Stockholm

20 YTTRANDE HÖGKVARTERET Datum Beteckning :68945 Sida 1 (1) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Linn Arvidsson Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning PROD INFRA Marianne Littbrand Stoilov, Samråd Ansökan befintlig och utökad verksamhet vid Hammarbyverket, Stockholms stad, Stockholms län (13 920:30752, :30449) Försvarsmakten har inget att erinra avseende rubricerat ärende. Karl-Anders Andersson Stf. Chef Produktionsledningens Infrastrukturavdelning Marianne Littbrand Stoilov Sändlista SWECO Genom För kännedom inom HKV PROD INFRA (MLI) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Högkvarteret Stockholm Lidingövägen

21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Helena Håkanson YTTRANDE Datum Diarienr Ertdatum Er referens Sweco Linn Arvidsson Sweco Environment Kannikenäsbanken 10 Box KARLSTAD l (2) Samrådsunderlag gällande AB Fortum Värme energi och Stockholm stad planerade tillståndsansökan angående befintlig och utökad verksamhet i Hammarbyverket, Stockholm MSB kommer inte att närvara vid samrådsmötet den 18 november 2011, varför MSB lämnar följande övergripande synpunkter utifrån ett risk- och säkerhetsperspektiv i syfte att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lokalisering Enligt 6 kap 7 miljöbalken ska alternativa platser och alternativa utformningar redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. MSB anser att ansökningshandlingarna ska innehålla en redovisning av hur olika alternativa lokaliseringar och tekniska lösningar utretts ur ett risk- och säkerhetsperspektiv. Även de alternativ som förkastats samt anledningen till detta ska redovisas. Förebygga och begränsaföljderna av allvarliga kemikalieolyckor Det framgår inte av samrådsunderlaget om verksamheten kommer att omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för attförebygga och begränsaföljderna av allvarliga kemikalieolyckor den s.k. Sevesolagen. MSB anser att det av ansökningshandlingarna ska framgå om och i så fall på vilket sätt den planerade verksamheten omfattas av Sevesolagen. Om anläggningen omfattas av denna lag skall de åtgärder som foljer av Sevesolagen vidtas samt redovisas i ansökningshandlingarna. MSB erinrar om de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken, som uttrycker att alla som bedriver en verksamhet ska utfora de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärder medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: Karlstad Besöksadress: Stockholm: Kungsgatan 53 Karlstad: Norra Klaragatan 18 Sandö: Sandövägen 7 Revinge: Revingeby Telefon: Fax: oo Orgnr

22 Myndigheten f"ör samhällsskydd och beredskap YTTRANDE Datum Diarienr (2) MSB:s uppfattning är att det av ansökningshandlingarna ska framgå vilka kemiska produkter som kommer att hanteras inom verksamheten samt den momentant maximala kvantiteten av respektive kemisk produkt. Det ska även tydligt framgå i en situationsplan var inom området som cisterner och tankar med kemiska produkter och pelletsförvaring är lokaliserade inom aktuellt verksamhetsområde. säkerhetsdatablad för de kemiska produkter som avses hanteras inom verksamheten ska bifogas till ansökningshandlingarna. MSB anser att ansökningshandlingarna ska innehålla en redovisning av den bioolja som avses hanteras inom verksamheten, med dess fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper samt riskbedömning. MSB anser att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av direkta och indirekta effekter av kemikalieolyckor eller brand inom verksamheten som kan påverka människors hälsa (allmänheten) och miljön. Brandskydd MSB anser att bolaget i ansökningshandlingarna ska beskriva de brandförebyggande- och begränsande åtgärder som finns och planeras vid verksamheten i form av brandtekniska brandskydd och därtill hörande larmfunktioner. Enligt MSB:s uppfattning kan ett tekniskt brandskydd utgöras av både aktiva brandskyddsåtgärder (detektorer och sprinklersytem) och passiva brandskyddsåtgärder (invallning och sekundärt skydd). MSB ser det som angeläget att bolaget har en god beredskap för uppsamling och omhändertagande av brandvatten (kyl- och släckvatten) från brandbekämpning. MSB:s uppfattning är att bolaget i ansökningshandlingarna ska redovisa vilka befintliga åtgärder och rutiner som finns för omhändertagande av brandvatten. Redovisningen ska innehålla uppgifter om hur brandvatten i praktiken kommer att omhändertas, hur eventuell efterbehandling av brandvatten kommer att ske samt vilka effekter utläckande brandvatten kan ha på omgivande miljö och människors hälsa. Beslut om detta ärende har fattats av enhetschefen Ingemar Malmström. I den slutliga handläggningen deltog Helena Håkanson, föredragande. Ingemar Malmström dl~l~v~~r~~~ Helena Håkanson f

23 Från: Skickat: den 1 mars :28 Till: Arvidsson Linn Ämne: Samråd Hammarbyverket Hej, Sjöfartsverket har inga synpunkter på samrådsunderlaget. I kommande MKB bör eventuell påverkan och förändring på sjötransporterna till verket beskrivas. Med vänlig hälsning, Björn Andreasson Nautisk handläggare Infrastruktur

24 EXPLOATERI NGS KONTORET DNR :3 Martin Skillbäck Sweco Environment Att. Linn Arvidsson Box Karlstad Samråd l'"ring tillståndsprövning för Hammarbyverket, Stockholm Exploateringskontoret i Stockholms stad har tagit del av rubricerat ärende. Kontoret konstaterar att underlager visar på att hänsyn kornmer att tas till befintliga och planerade bostäder inom Hammm by Sjöstadsområdet Utvecklingen av Harnmarbyverket har funnits med som en planeringsförutsättning under framtagandet av nya detaljplaner i närområdet, främst i kv Fredriksdal och Harnmarby Gård. En god dialog har fö1is med AB Fmium Värme under hand. Kontoret förutsätter att tillståndsansökan inte påverkar eller förändrar den bild som legat till grund för de avvägningar som gjorts för ovannämnda detaljplaneområden och att fastlagt skyddsavstånd om ca 100 (samt en kontors/skyddsbarriär) inte påverkas. Kontoret har inget att erinra mot föreslagna förändringar av verksamheten inom Harnmarbyverket. Exploateringskontoret Avd Stora projekt

25 Innerstadsavdelningen Malin Olsson Tfn Dnr Sweco Environment Att. Linn Arvidsson Box Karlstad Samråd kring tillståndsprövning för Hammarbyverket, Stockholm. Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har tagit del av rubricerat ärende. Kontoret konstaterar att underlager visar på att hänsyn kommer att tas till befintliga och planerade bostäder inom Hammarby Sjöstadsområdet. Utvecklingen av Hammarbyverket har funnits med som en planeringsförutsättning under framtagandet av nya detaljplaner i närområdet, främst i kv Fredriksdal och Hammarby Gård, och en god dialog har förts med AB Fortum Värme under hand. Kontoret förutsätter därför att tillståndsansökan inte påverkar eller förändrar den bild som legat till grund för de avvägningar som gjorts under detaljplaneprocessen och att fastlagt skyddsavstånd om ca 100 (samt en kontors/skyddsbarriär) inte påverkas. Malin Olsson sektionschef Postadress Box 8314 S Stockholm Besöksadress Fleminggatan 4 Tfn Fax E-postadress

26 Från: Skickat: den 17 december :40 Till: Arvidsson Linn Kopia: Ämne: Samråd gällande utökad verksamhet i Hammarbyverket,Stockholm,TRV 2011/ Hej Linn, Trafikverket har inbjudits att lämna synpunkter inför Fortum AB:s kommande ansökan att utöka verksamheten vid Hammarbyverket, Stockholm. Trafikverket anser att det är viktigt att den kommande MKB:n ingående behandlar de transporter som uppkommer genom den utökade verksamheten, vilka medför en omgivningspåverkan genom buller, utsläpp till luft samt en ökad trängsel på vägnätet. I möjligaste mån bör man söka minimera landtransporter via vägnätet, som i detta läge i centrala Stockholm redan är hårt belastat, och som innebär en högre miljöbelastning än transporterna med båt. Transporternas påverkan på miljön ska beskrivas och analyseras, och förslag på åtgärder som begränsar negativ påverkan ska presenteras. För det fall åtgärderna medför kostnader ska dessa belasta verksamhetsutövaren. Även risker med koppling till transporterna, särskilt de med farligt gods, måste noga utredas och behandlas i MKB:n. Eventuella nödvändiga skyddsåtgärder ska vidtas av verksamhetsutövaren. I övrigt har Trafikverket inga invändningar emot den tänkta verksamheten. Med vänliga hälsningar Astrid Rahlén Samhällsplanerare Direkt: Mobil: TRAFIKVERKET Sundbyberg Telefon: e-post diarium: 1

27 Sändlista samråd enskilda som kan bli särskilt berörda Samtliga boende inom följande Brf Organisationsnr Föreningens Namn Antal Lght Riksbyggens Bostadsrättsförening Seglatsen Riksbyggens Bostadsrättsförening Konvojen Bostadsrättsföreningen Kajplatsen Bostadsrättsföreningen Sjöstaden HSB Bostadsrättsförening Redaren i Stockholm Bostadsrättsföreningen La Dolce Vita Bostadsrättsföreningen Fartygstrafiken Bostadsrättsföreningen Västergötland Bostadsrättsföreningen Tullstugan Bostadsrättsföreningen Ringens Centrum Bostadsrättsföreningen Sjöstadskajen Bostadsrättsföreningen Vattenledningsvägen Bostadsrättsföreningen Guldfisken nr Bostadsrättsföreningen Oxeln 6 34 Företag Betongindustri AB Hammarby Allé 14, STOCKHOLM Stockholm GAS Lidingövägen 115, STOCKHOLM Fryshuset Mårtensdalsgatan 2, STOCKHOLM EkonomiControll AB Hammarby Kaj 14, STOCKHOLM Dynamics AB Virkesvägen 2 A, STOCKHOLM Dalpha Media Kryssargatan 7, STOCKHOLM Art Event Stockholm AB Heliosgatan 13, STOCKHOLM Automatic Alarm i Stockholm Hammarby Kaj 52, STOCKHOLM Mdm Media AB Virkesvägen 3 B, STOCKHOLM MnO Outlet Tex lgatan 43, STOCKHOLM Mon's beauty & thaimassage Seglatsgatan 16, STOCKHOLM Accedo broadband AB Heliosgatan 11, STOCKHOLM AKH Arbetsklädshuset Heliosgatan 1, STOCKHOLM Olle Lind Golv AB Hammarby Kaj 12, STOCKHOLM Phuket Island Hammarby Allé 72, STOCKHOLM Pir Interactive Media Agency Hammarby Allé 34, STOCKHOLM Plan Sverige Tex lgatan 43, STOCKHOLM Posten Sverige AB Tex lgatan 31, STOCKHOLM Psd Media AB Virkesvägen 2, STOCKHOLM Scantra AB Heliosgatan 24, STOCKHOLM Schüco International KG- Filial Sverige Heliosgatan 24, STOCKHOLM Sabis AB Östgötagatan 100,11664 STOCKHOLM SOS Östgötagatan 100,11664 STOCKHOLM Svanströms Tex lgatan 31, Box 92052, STOCKHOLM Swedish fitness trading ab, better bodies brands Hammarby ab Kaj 14, STOCKHOLM Svenska Hus Virkesvägen 3, STOCKHOLM södermalms sten Mårtensdalsgatan STOCKHOLM A la Carte- Identity clothing Tex lgatan 7, STOCKHOLM vivaldi ab Mårtensdalsgatan STOCKHOLM WHITE Arkitektur AB Östgötagatan 100,11664 STOCKHOLM TräningsSpecialisten Hammarby Allé 60, Box 3435, STOCKHOLM VaccinDirekt Hammarby Allé 66, STOCKHOLM

28 Sändlista samråd enskilda som kan bli särskilt berörda Tesei (no) Sushi AB Texas longhorn Thaiboat Taket Media Ek för Parexel Sweden AB perfecta servicelösningar i stockholm ab Elko AB Teaterteknik Euroling AB Event Security AB Fredblads Fastighetsbyrå AB Froosh Förenade Byggpartners 5b AB Grafikskolan i Stockholm Hammarby Kaj 38, STOCKHOLM Kryssargatan 2, Box 92087, STOCKHOLM Östgötagatan 100,11664 STOCKHOLM Heliosgatan 10, STOCKHOLM Heliosgatan 26, STOCKHOLM Hammarby Kaj 14, STOCKHOLM Hammarby Kaj 14, STOCKHOLM Virkesvägen 24, STOCKHOLM Östgötagatan 100,11664 STOCKHOLM Heliosgatan 13, STOCKHOLM Seglatsgatan 12, STOCKHOLM Hammarby Kaj 24, STOCKHOLM Virkesvägen 19, STOCKHOLM Virkesvägen 6, STOCKHOLM Östgötagatan 100,11664 STOCKHOLM Hexicon Jura Sweden AB KE Levin Styrsystem AB/IHAAB Liwa Colour center Asienguiden Stockholmspolisens IF-simidrott Skolor Skeppet förskola Tullgårdsskolan Östgötagatan 97 Östgötagatan 99 Klara Södra Gymnasium Frans Schartaus gymnasium Fryshusets grundskola Kryssningen förskola Hammarbyterrassen Röda korsets folkhögskola InfoKomp VUX Sjöresan Hammarby Kaj 14, STOCKHOLM Virkesvägen 9, STOCKHOLM Tex lgatan 43, STOCKHOLM Konvojgatan 6, STOCKHOLM Tex lgatan 43, STOCKHOLM Tullgårdsgatan 13, STOCKHOLM Tullgårdsgatan 2, STOCKHOLM Östgötagatan 97, STOCKHOLM Östgötagatan 99, STOCKHOLM Tullgårdsgatan 12, STOCKHOLM Bohusgatan 24, STOCKHOLM Mårtensdalsgatan 2, STOCKHOLM Kryssargatan 7, STOCKHOLM Hammarbyterassen 39, STOCKHOLM Mårtensdalsgatan 2, STOCKHOLM Hammarby Allé 25, STOCKHOLM Hammarbyterrassen 39-42, STOCKHOLM Organisationer/Föreningar Hyresgästföreningen Johanneshov Solandergatan 6, Johanneshov Hyresgästföreningen Södermalm Krukmakargatan 6, STOCKHOLM Sjöstadens hembygdsförening Sickla Kanalgata 107, Stockholm Kvinnokamp för Fred Hammarby Allé 93, STOCKHOLM Företagsgruppen Hammarby Sjöstad Hammarby Fabriksväg 25, Box 92167, STOCKHOLM MHF Motorföranas Helnykterhetsföbund Heliosgan 11, STOCKHOLM

29 LEGAL# v1 PROTOKOLL UPPDRAG Fortum Värme Hammarby UPPDRAGSLEDARE LNAR DATUM UPPDRAGSNUMMER UPPRÄTTAD AV Linn Arvidsson PLATS Hammarby värmeverk DATUM TID NÄRVARANDE Johan Alsparr Fortum Värme Bo Berndtsson Fortum Värme Kåre Gustafsson Fortum Värme Nadja Pilpilidou Fortum Värme Alexandra Hempel Swenonius Fortum Värme Staffan Löwhagen Mannheimer Swartling advokatbyrå Linn Arvidsson Sweco Se bifogad delatagarlista DELGES Samrådsmöte med enskilda som kan antas bli särskilt berörda och en bredare allmänhet Hammarbyverket togs i drift 1986 och svarar tillsammans med Högdalenverket för huvuddelen av den fjärrvärme som produceras i Stockholms södra fjärrvärmenät. Hammarbyverket var en pionjär i landet när det gällde att ersätta fossila oljor med biooljor. Efterfrågan på de biooljor som används vid Hammarbyverket har ökat på senare år, bl.a. som råvara till förnybart fordonsbränsle, vilket medför att tillgången blivit alltmer svårförutsebar. En stabil biobränsleförsörjning till Hammarbyverket är en prioriterad fråga varför Fortum Värme undersöker möjligheten att i så stor utsträckning som möjligt ersätta bioolja med biobränsle i fast form. Samrådsmöte med enskilda som kan antas bli särskilt berörda och en bredare allmänhet hölls i GlashusEtt Enskilda som kan antas bli särskilt berörda bjöds in till samråd samt informerades om den planerade blandningsstationen per brev. En allmän inbjudan till samrådsmöte har även varit införd i lokalpressen I anteckningarna nedan har kommentarer och synpunkter samlats under relevanta rubriker, oavsett när under mötet den aktuella diskussionen fördes. 1 (6) Sweco Kanikenäsbanken 10 Box 385, Karlstad Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Linn Arvidsson Uppdragsledare Telefon direkt Mobil Uppdrag ; LNAR c:\documents and settings\linn\skrivbord\samråd\bilaga 10 - hammarby - protokoll samråd allmänheten docx

30 Agenda 1. Inledning/presentation 2. Bakgrund till projektet 3. Planerade förändringar 4. Prövningens omfattning och avgränsning 5. Omgivningsintressen 6. Bedömda miljöeffekter 7. Fortsatt tillståndsprocess 8. Avslutning 1. Inledning Johan Alsparr hälsade alla välkomna och presenterade dagordningen. 2. Bakgrund Johan Alsparr redogjorde för bakgrunden till projektet. Hammarbyverket producerar årligen ca 3 TWh värme. Baslast i Hammarbyverkets system utgörs av värmepumpar. Värmepumpar ger dock bara värme till en viss gräns. Därför måste de kompletteras med hetvattenpannor. Hetvattenpannorna är en integrerad del av anläggningen och fungerar tillsammans med värmepumparna, framförallt vintertid. Pannorna behöver därför vara placerade inom samma anläggning som värmepumparna och kan inte flyttas någon annanstans. Idag eldas hetvattenpannorna med bioolja vilket ur hanteringssynpunkt är en enkel produkt som kan hanteras på samma sätt som fossilolja. Bioolja har varierande ursprung men är huvudsakligen restprodukter från massa-, livsmedels- och oleokemisk industri. På senare år har bioolja fått en ökad användning som råvara till fordonsbränsle, något som kraftigt påverkar efterfrågan. Biooljor håller på att bli ett exklusivt bränsle som är dyrare än fossilolja. För att fortsatt kunna säkerställa en bra produktion i Hammarbyverket baserad på förnyelsebara bränslen utreds möjligheten att ersätta bioolja med pellets. Pellets är ett sätt att paketera biobränsle. Råvaran till pellets kan utgöras av flis, sågspån, kutterspån, bark, energiskog, GROT m.m. Denna mals och torkas innan pelletering. I pelleterad form är biobränslet enklare att hantera jämfört med oförädlat biobränsle. Tillgång till råvara är betydligt stabilare än den som gäller för bioolja. Hantering av pellets ställer högre krav på åtgärder för att minimera risken för damm, lukt och buller jämfört med olja. Det huvudsakliga ursprungsområdet för den inköpta pelletsen är Östersjöregionen. 2 (6) PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY Uppdrag ; LNAR c:\documents and settings\linn\skrivbord\samråd\bilaga 10 - hammarby - protokoll samråd allmänheten docx

31 LEGAL# v1 Fortum Värme har lång erfarenhet av storskalig hantering och förbränning av pellets från Hässelbyverket som konverterades på 1990-talet. Hammarbyverkets lokalisering innebär att extra stor omsorg kommer att läggas på att utforma system för att minimera risken för störning. Frågan ställdes om pelletsen är ekologisk varpå Fortum Värme förklarade att bolagets mål är att allt bränsle ska vara certifierat. Bolaget är medlem i FSC och WWF. Allt skogsbränsle ska vara spårbart. Fortum Värme beskrev vidare hur konceptet Hammarby Sjöstad bygger på kopplingen mellan Henriksdals reningsverk och Hammarbyverket där renat avloppsvatten från Henriksdals reningsverk transporteras till Hammarbyverket där värme och kyla utvinns från vattnet. Transport av pellets levereras med båt eller pråm på samma sätt som till Hässelbyverket. Dock kommer lossningen att ske på annorlunda sätt. I Hässelby lossas bränslet med skopa vilket inte kommer att ske i Hammarby. Lämpliga lossningsmetoder undersöks för närvarande. 3. Planerade förändringar Kåre Gustafsson redogjorde för historik och planerade förändringar. Hammarbyverket började planeras Miljötillstånd beviljades 1983 och Hammarbyverket togs i drift Ursprungligen bestod verksamheten av 4 värmepumpar och 2 hetvattenpannor för eldning med fossil olja. Dessutom fanns 2 elpannor. Orsaken till platsval för värmeverket var närheten till Henriksdals reningsverk. Det renade avloppsvattnet transporteras via Hammarbyverket för utvinning av värmeenergi från vattnet innan det pumpas vidare till Saltsjön. Hammarbyverket var redan från början förberett för ytterligare 3 värmepumpar och 2 hetvattenpannor. Hetvattenpannorna var dessutom förberedda för att eldas med fast bränsle (stenkol). På 90-talet kompletterades anläggningen med 3 värmepumpar vilket gav möjlighet att även producera fjärrkyla. Dessutom infördes förnyelsebara biooljor som bränsle i hetvattenpannorna. Fortum har nu planer att fortsätta utvecklingen vid Hammarbyverket. Två alternativ studeras: 1. Konvertering av befintliga hetvattenpannor till eldning med pellets. Det kan då bli aktuellt att bygga ut med nya biooljeeldade pannor i ett nästa steg. 2. Komplettering med en eller två nya pannor enligt den ursprungliga planen för Hammarbyverket. Bränslet blir pellets. De gamla pannorna behålls och eldas med bioolja. En fråga ställdes om huruvida utökad kapacitet i Hammarbyverket kan leda till nedmontering av andra anläggningar i nätet. Fortum Värme bekräftade att det idag finns många små anläggningar i nätet då systemet tidigare bestod av ett stort antal mindre fjärrvärmenät. Av denna anledning finns även många små anläggningar/panncentraler. Delar av denna spetsdrift skulle kunna ske i Hammarbyverket. 3 (6) PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY Uppdrag ; LNAR c:\documents and settings\linn\skrivbord\samråd\bilaga 10 - hammarby - protokoll samråd allmänheten docx

32 Vidare ställdes frågan om totalbehovet i nätet ökar. Bolaget förklarade att effektiviseringar av befintliga byggnader och nybyggen motverkar effekten av ökat byggande. Därför förutses inte någon ökning av fjärrvärmebehovet. Preliminär process Pellets planeras att transporteras till Hammarbyverket med pråm eller båt. Olika lossningsalternativ studeras för närvarande. Den lossade pelletsen transporteras till silo där den lagras. Från silon transporteras pellets till en kvarn och därefter till förbränning. En alternativ teknik är att pellets inte mals utan att förbränning sker med rosterteknik. Rening av kväveoxider i panna sker med ammoniak. Rökgaserna förs därefter genom ett textilfilter och vidare ut genom skorstenen. Aska transporteras ut med bil. Fortum Värme bekräftade att bolaget har stor erfarenhet av lossning av pelletstransporter då Hässelbyverket redan eldas med detta bränsle. Transportfrekvensen förväntas bli ca 1 båt per vecka. Lossningen tar ca en dag. Pråmen Birk upplevs idag som bullrande. Fortum Värme förklarade att detta beror på den pump som är i drift under de tre timmar denna lossning tar. Anläggningen kommer att förses med bullervillkor vilka följs upp. Placering inom fastighet Tillkommande anläggningsdelar placeras inom Hammarbyverkets befintliga anläggningsområde. Närmare placering av anläggningsdelarna utreds för närvarande. Pannorna kommer att kunna elda både pellets och bioolja. Storleken på silos och pannhus kommer ungefärligen att motsvara dagens oljecistern och pannhus. Tidplan Enligt den preliminära tidplanen planeras inlämning av miljöansökan ske under våren Förberedande byggarbeten planeras kunna påbörjas under hösten 2012 och drifttagning av pannor tidigast hösten Prövningens omfattning och avgränsning Linn Arvidsson rengjorde för hur en miljöprövningsprocess går till. Staffan Löwhagen redogjorde för prövningens omfattning och avgränsning. Prövningen syftar till att etablera ett nytt grundtillstånd för hela Hammarbyverket och omfattar produktion av värme och kyla, kringhantering av bränslen och annat material, befintlig och planerad hamnverksamhet samt eventuell vattenverksamhet. Både den nuvarande verksamheten och de planerade förändringarna kommer att prövas. Det nya tillståndet ersätter det nu gällande tillståndet och de nya villkor som meddelas kommer att gälla både befintlig och planerad verksamhet. På direkt fråga om Fortum Värme undersökt möjligheten att lägga ned Hammarbyverket och istället etablera verksamheten någon annanstans svarade bolaget att detta inte varit aktuellt. 4 (6) PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY Uppdrag ; LNAR c:\documents and settings\linn\skrivbord\samråd\bilaga 10 - hammarby - protokoll samråd allmänheten docx

33 LEGAL# v1 Bolaget betonade vidare att anläggningen är och förblir en mellanlastanläggning. Hammarby ligger centralt där värmebehovet finns och nära Henriksdals reningsverk. 5. Omgivningsintressen Linn Arvidsson presenterade berörda omgivningsintressen. Hammarbyverkets anläggningsområde utgör idag mark för industriell verksamhet. Farleden i Hammarby kanal utgör riksintresse för kommunikationsanläggning Närmaste bostäder befinner sig på motstående sida av Hammarby kanal på ett avstånd av ca 100 m. Närmaste bostäder från värmepumpanläggningen sett är Hammarbyhöjden på ett avstånd av ca 200 m. Utbyggnad av Södra Hammarbyhamnen sker nu i form av bostäder inom kv Fredriksdal och kv Skeppshandeln/Linjefarten. Detaljplanerna innehåller skyddsavstånd på 100 m mellan verket och planerade bostäder. I området finns uppskattade promenadvägar och båtplatser längs stränderna. Närmaste naturområde utgörs av Årstaskogen på ett avstånd av ca 400 m medan Nackareservatet befinner sig på ett avstånd av 1,5 2 km. Vid höga vattenstånd i Mälaren släpps vatten ut genom en kulvert vid Hammarbyslussen, vattnets uppehållstid i Hammarby Sjö är då bara 3-4 dagar. Sommartid är tillflödena obetydliga, både från Mälaren och från Nackasjöarna. En fisktrappa förbi Sickla sluss gör att havsöring kan vandra upp till Nackaån som mynnar i Järlasjön. 6. Bedömda miljöeffekter Linn Arvidsson presenterade förutsedda miljöeffekter. Boendemiljö Verksamheten medför visst buller från transporter. Buller samt risk för lukt och damning kommer att utredas närmare. Som svar på fråga förtydligade Fortum Värme att aska inte kommer att transporteras med öppna bilar. Pellets kommer att transporteras från lossning av båt/pråm till silo med en ränna som påminner om den som idag används för transport av grus och sten till Jihanders. Utvecklingens estetiska aspekter är en väsentlig del och anläggningens utformning planeras i samarbete med arkitekt. Naturmiljö, friluftsliv och rekreation Att bygga och nyttja den nya pannan bedöms påverka omkringliggande naturmiljö i liten skala. Konvertering till nytt bränsle bedöms inte påverka naturmiljön ytterligare. Området bedöms idag inte nyttjas för friluftsliv och rekreation i betydande omfattning. Tillgängliggörandet av kajområdet för allmänheten bedöms utgöra en positiv påverkan. Riskaspekter Riskaspekter kommer att utredas. I samband med kv. Fredriksdal genomfördes många 5 (6) PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY Uppdrag ; LNAR c:\documents and settings\linn\skrivbord\samråd\bilaga 10 - hammarby - protokoll samråd allmänheten docx

34 riskanalyser vilka kommer vara till god hjälp. På direkt fråga bekräftades att ammoniak är klassat som farligt gods och kommer att inkluderas i riskanalysen. Markförhållanden Markförhållanden förändras vid eventuell schaktning och föroreningar kan uppstå. Utsläpp till mark och vatten Begränsad risk bedöms föreligga för utsläpp till mark och vatten. Risken bedöms vara störst under byggskedet. Risk för spridning av metaller till mark och vatten kommer att utredas. Utsläpp till luft Utsläpp till luft och anläggningens påverkan på miljökvalitetsnormerna kommer att utredas. En fråga ställdes huruvida bolaget undersökt möjligheten att plantera träd som partikelbarriär. Bolaget förtydligade att verksamheten lever under tydliga utsläppskrav och att installerade filter etc. måste vara mycket effektiva. Bolaget har dock övervägt trädbarriär. Detta kommer att behandlas vidare i ett senare skede i samband med den slutliga utformningen av området. 7. Fortsatt tillståndsprocess Sista dag att lämna synpunkter under samrådstiden är den 26 februari Avslutning Johan Alsparr tackade för visat intresse och bjöd in till rundvandring på Hammarbyverket vid senare datum. Alla uppmanades även att besöka projektets hemsida för vidare information och möjlighet att löpande lämna synpunkter. Vid protokollet Linn Arvidsson 6 (6) PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY Uppdrag ; LNAR c:\documents and settings\linn\skrivbord\samråd\bilaga 10 - hammarby - protokoll samråd allmänheten docx

35 SWECO~ Datum j Ct111-.J; c( ai/mew.~j ic11v 0J - l6 1f_a!MwW ~J~ u Namn Uppdragsnr 13) l.tD Granskad Sidnr Bilaga nr -r~~~ ~. ~1 ~" ~vvlc/ ~ ~ --=ts~.~ '-\\\'n. \<-v~~gl H n,!.:' f;ft ~~-- t, J ~~j- t..v\ ~J,\( l,\. l,!:-n t h A -ö Ld1 '-le t "'J C"M'<.\S~ L.\ "~~ V~iYl~~J () -T e.0:: u~~ vt"j \o //( 6% >+/~ \\\al>~ ~

36 PROTOKOLL UPPDRAG Fortum Värme Hammarby UPPDRAGSLEDARE LNAR DATUM UPPDRAGSNUMMER UPPRÄTTAD AV Linn Arvidsson PLATS Hammarby värmeverk DATUM TID NÄRVARANDE Johan Alsparr Fortum Värme Bo Berndtsson Fortum Värme Kåre Gustafsson Fortum Värme Nadja Pilpilidou Fortum Värme Linn Arvidsson Sweco Se bifogad deltagarlista DELGES Samrådsmöte 2 med enskilda som kan antas bli särskilt berörda och en bredare allmänhet Hammarbyverket togs i drift 1986 och svarar tillsammans med Högdalenverket för huvuddelen av den fjärrvärme som produceras i Stockholms södra fjärrvärmenät. Hammarbyverket var en pionjär i landet när det gällde att ersätta fossila oljor med biooljor. Efterfrågan på de biooljor som används vid Hammarbyverket har ökat på senare år, bl.a. som råvara till förnybart fordonsbränsle, vilket medför att tillgången blivit alltmer svårförutsebar. En stabil biobränsleförsörjning till Hammarbyverket är en prioriterad fråga varför Fortum Värme undersöker möjligheten att i så stor utsträckning som möjligt ersätta bioolja med biobränsle i fast form. Samrådsmöte med enskilda som kan antas bli särskilt berörda och en bredare allmänhet hölls i GlashusEtt Denna dag sammanföll med bostadsrättsföreningen Seglatsens årsstämma varför ett separat extra samrådsmöte anordades I anteckningarna nedan har kommentarer och synpunkter samlats under relevanta rubriker, oavsett när under mötet den aktuella diskussionen fördes. LEGAL# v1 Sweco Kanikenäsbanken 10 Box 385, Karlstad Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Linn Arvidsson Uppdragsledare Telefon direkt Mobil (6) Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\200_hammarby_samrådsprocess\04 protokoll\hammarby - protokoll samråd allmänheten docx

37 Agenda 1. Inledning/presentation 2. Bakgrund till projektet 3. Planerade förändringar 4. Prövningens omfattning och avgränsning 5. Omgivningsintressen 6. Bedömda miljöeffekter 7. Fortsatt tillståndsprocess 8. Avslutning 1. Inledning Johan Alsparr hälsade alla välkomna och presenterade dagordningen. 2. Bakgrund Bo Berntsson beskrev dagens verksamhet vid Hammarbyverket och de grundläggande principerna för produktionen. Hammarbyverket producerar årligen ca 3 TWh värme. Baslast i Hammarbyverkets system utgörs av värmepumpar. Värmepumpar ger dock bara värme till en viss gräns. Därför måste de kompletteras med hetvattenpannor. Hetvattenpannorna är en integrerad del av anläggningen och fungerar tillsammans med värmepumparna, framförallt vintertid. Från början eldades pannorna med fossil olja. Pannorna behöver därför vara placerade inom samma anläggning som värmepumparna och kan inte flyttas någon annanstans. Johan Alsparr redogjorde för bakgrunden till projektet. Hammarbyverket är en mellanlastanläggning i Stockholms fjärrvärmenät. I nätet utgör Högdalenverket och Värtaverket basanläggningar. Det är dessa anläggningar som först utnyttjas. Därefter nyttjas anläggningar av allt större spetskaraktär utifrån behovet i nätet. Idag eldas hetvattenpannorna med bioolja vilket ur hanteringssynpunkt är en enkel produkt som kan hanteras på samma sätt som fossilolja. Bioolja har varierande ursprung men är huvudsakligen restprodukter från massa-, livsmedels- och oleokemisk industri. På senare år har bioolja fått en ökad användning som råvara till fordonsbränsle, något som kraftigt påverkar efterfrågan. Biooljor håller på att bli ett exklusivt bränsle som är dyrare än fossilolja. För att fortsatt kunna säkerställa en bra produktion i Hammarbyverket baserad på förnyelsebara bränslen utreds möjligheten att ersätta bioolja med pellets. Pellets är ett sätt att paketera biobränsle. Råvaran till pellets kan utgöras av flis, sågspån, kutterspån, bark, energiskog, GROT m.m. Denna mals och torkas innan pelletering. I pelleterad 2 (6) PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\200_hammarby_samrådsprocess\04 protokoll\hammarby - protokoll samråd allmänheten docx

38 form är biobränslet enklare att hantera jämfört med oförädlat biobränsle. Tillgång till råvara är betydligt stabilare än den som gäller för bioolja. Hantering av pellets ställer högre krav på åtgärder för att minimera risken för damm, lukt och buller jämfört med olja. Det huvudsakliga ursprungsområdet för den inköpta pelletsen är Östersjöregionen. Fortum Värme har lång erfarenhet av storskalig hantering och förbränning av pellets från Hässelbyverket som konverterades på 1990-talet. Hammarbyverkets lokalisering innebär att extra stor omsorg kommer att läggas på att utforma system för att minimera risken för störning. Som svar på direkt fråga beskrev Fortum Värme hur konceptet Hammarby Sjöstad bygger på kopplingen mellan Henriksdals reningsverk och Hammarbyverket där renat avloppsvatten från Henriksdals reningsverk transporteras till Hammarbyverket där värme och kyla utvinns från vattnet. Det är inte aktuellt att flytta Hammarbyverket till annan plats då kostnaderna för en sådan flytt inte står i proportion till nyttan. En fråga ställdes om varför det ibland syns lågor i närheten av värmepumpanläggning. Fortum Värme förklarade att dessa härrör från Stockholm Gas blandningsstation där stadsgas ibland facklas. 3. Planerade förändringar Kåre Gustafsson redogjorde för historik och planerade förändringar. Hammarbyverket började planeras Miljötillstånd beviljades 1983 och Hammarbyverket togs i drift Ursprungligen bestod verksamheten av 4 värmepumpar och 2 hetvattenpannor för eldning med fossil olja. Dessutom fanns 2 elpannor. Orsaken till platsval för värmeverket var närheten till Henriksdals reningsverk. Det renade avloppsvattnet transporteras via Hammarbyverket för utvinning av värmeenergi från vattnet innan det pumpas vidare till Saltsjön. Hammarbyverket var redan från början förberett för ytterligare 3 värmepumpar och 2 hetvattenpannor. Hetvattenpannorna var dessutom förberedda för att eldas med fast bränsle (stenkol). På 90-talet kompletterades anläggningen med 3 värmepumpar vilket gav möjlighet att även producera fjärrkyla. Dessutom infördes förnyelsebara biooljor som bränsle i hetvattenpannorna. Fortum har nu planer att fortsätta utvecklingen vid Hammarbyverket. Två alternativ studeras: 1. Konvertering av befintliga hetvattenpannor till eldning med pellets. Det kan då bli aktuellt att bygga ut med nya biooljeeldade pannor i ett nästa steg. 2. Komplettering med en eller två nya pannor enligt den ursprungliga planen för Hammarbyverket. Bränslet blir pellets. De gamla pannorna behålls och eldas med bioolja. LEGAL# v1 PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY 3 (6) Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\200_hammarby_samrådsprocess\04 protokoll\hammarby - protokoll samråd allmänheten docx

39 En fråga ställdes om huruvida elpannorna fortfarande körs. Fortum Värme bekräftade att så var fallet men att detta inträffar mycket sällan. Elpannorna kan inte ersätta biooljepannorna då de är för små. Preliminär process Pellets planeras att transporteras till Hammarbyverket med pråm eller båt. Olika lossningsalternativ studeras för närvarande. Den lossade pelletsen transporteras till silo där den lagras. Från silon transporteras pellets till en kvarn och därefter till förbränning. En alternativ teknik är att pellets inte mals utan att förbränning sker med rosterteknik. Rening av kväveoxider i panna sker med ammoniak. Rökgaserna förs därefter genom ett textilfilter och vidare ut genom skorstenen. Aska transporteras ut med bil. Frågan ställdes om hur stor båttrafiken kan bedömas bli. Fortum Värme bedömer i nuläget att ca 30 båtar under eldningssäsong kommer att trafikera verket d.v.s. 1-2 båtar per vecka. Båtbränslet är lågsvavlig olja. Då båten ligger vid kaj används landström. Lagret av bränsle vid Hammarbyverket bör vara så stort att leveranssäkerheten av fjärrvärme kan garanteras även om t.ex. isbeläggning av farleder skulle inträffa. Placering inom fastighet Tillkommande anläggningsdelar placeras inom Hammarbyverkets befintliga anläggningsområde. Närmare placering av anläggningsdelarna utreds för närvarande. Pannorna kommer att kunna elda både pellets och bioolja. Storleken på silos och pannhus kommer ungefärligen att motsvara dagens oljecistern och pannhus. På frågan om vilken inställning Stockholms stad har till den planerade utvecklingen av Hammarbyverket förtydligade bolaget att alla planerade utbyggnader i detaljplanerna som omger Hammarbyverket utgått från den utökade verksamheten i verket och planerats utifrån det scenario som bolaget nu ansöker om tillstånd för. Bolaget förtydligade även som svar på direkt fråga att man idag uppfyller alla villkor i nuvarande tillstånd. Tidplan Enligt den preliminära tidplanen planeras inlämning av miljöansökan ske under våren Förberedande byggarbeten planeras kunna påbörjas under hösten 2012 och drifttagning av pannor tidigast hösten Prövningens omfattning och avgränsning Linn Arvidsson rengjorde för hur en miljöprövningsprocess går till samt prövningens omfattning och avgränsning. Prövningen syftar till att etablera ett nytt grundtillstånd för hela Hammarbyverket och omfattar produktion av värme och kyla, kringhantering av bränslen och annat material, befintlig och 4 (6) PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\200_hammarby_samrådsprocess\04 protokoll\hammarby - protokoll samråd allmänheten docx

40 planerad hamnverksamhet samt eventuell vattenverksamhet. Både den nuvarande verksamheten och de planerade förändringarna kommer att prövas. Det nya tillståndet ersätter det nu gällande tillståndet och de nya villkor som meddelas kommer att gälla både befintlig och planerad verksamhet. 5. Omgivningsintressen Linn Arvidsson presenterade berörda omgivningsintressen. Hammarbyverkets anläggningsområde utgör idag mark för industriell verksamhet. Farleden i Hammarby kanal utgör riksintresse för kommunikationsanläggning Närmaste bostäder befinner sig på motstående sida av Hammarby kanal på ett avstånd av ca 100 m. Närmaste bostäder från värmepumpanläggningen sett är Hammarbyhöjden på ett avstånd av ca 200 m. Utbyggnad av Södra Hammarbyhamnen sker nu i form av bostäder inom kv Fredriksdal och kv Skeppshandeln/Linjefarten. Detaljplanerna innehåller skyddsavstånd på 100 m mellan verket och planerade bostäder. I området finns uppskattade promenadvägar och båtplatser längs stränderna. Närmaste naturområde utgörs av Årstaskogen på ett avstånd av ca 400 m medan Nackareservatet befinner sig på ett avstånd av 1,5 2 km. Vid höga vattenstånd i Mälaren släpps vatten ut genom en kulvert vid Hammarbyslussen, vattnets uppehållstid i Hammarby Sjö är då bara 3-4 dagar. Sommartid är tillflödena obetydliga, både från Mälaren och från Nackasjöarna. En fisktrappa förbi Sickla sluss gör att havsöring kan vandra upp till Nackaån som mynnar i Järlasjön. 6. Bedömda miljöeffekter Linn Arvidsson presenterade förutsedda miljöeffekter. Boendemiljö Verksamheten medför visst buller från transporter. Buller samt risk för lukt och damning kommer att utredas närmare. Som svar på fråga förtydligade Fortum Värme att aska inte kommer att transporteras med öppna bilar. Pellets kommer att transporteras från lossning av båt/pråm till silo med en ränna som påminner om den som idag används för transport av grus och sten till Jihanders. Utvecklingens estetiska aspekter är en väsentlig del och anläggningens utformning planeras i samarbete med arkitekt. Naturmiljö, friluftsliv och rekreation Att bygga och nyttja den nya pannan bedöms påverka omkringliggande naturmiljö i liten skala. Konvertering till nytt bränsle bedöms inte påverka naturmiljön ytterligare. Området bedöms idag inte nyttjas för friluftsliv och rekreation i betydande omfattning. Tillgängliggörandet av kajområdet för allmänheten bedöms utgöra en positiv påverkan. LEGAL# v1 PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY 5 (6) Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\200_hammarby_samrådsprocess\04 protokoll\hammarby - protokoll samråd allmänheten docx

41 Riskaspekter Riskaspekter kommer att utredas. I samband med kv. Fredriksdal genomfördes många riskanalyser vilka kommer vara till god hjälp. På direkt fråga bekräftade Fortum Värme att den allmänna risknivån i området förmodligen kommer att öka något i förhållande till dagens nivå då gastankningsstation i kv. Fredriksdal tillkommit. Dock har Hammarbyverkets utökade verksamhet ingått i planeringen av de omgivande områdena varför hänsyn till denna redan har tagits. Markförhållanden Markförhållanden förändras vid eventuell schaktning och föroreningar kan uppstå. Utsläpp till mark och vatten Begränsad risk bedöms föreligga för utsläpp till mark och vatten. Risken bedöms vara störst under byggskedet. Risk för spridning av metaller till mark och vatten kommer att utredas. Utsläpp till luft Utsläpp till luft och anläggningens påverkan på miljökvalitetsnormerna kommer att utredas. 7. Fortsatt tillståndsprocess Sista dag att lämna synpunkter under samrådstiden är den 26 februari Avslutning Johan Alsparr tackade för visat intresse och bjöd in till rundvandring på Hammarbyverket vilken genomfördes i anslutning till mötet. Alla uppmanades även att besöka projektets hemsida för vidare information och möjlighet att löpande lämna synpunkter. Vid protokollet Linn Arvidsson 6 (6) PROTOKOLL FORTUM VÄRME HAMMARBY Uppdrag ; LNAR p:\1345\ _hammarbyverket_fortum_värme\200_hammarby_samrådsprocess\04 protokoll\hammarby - protokoll samråd allmänheten docx

42 Hammarby Sjöstad den 5 februari 2012 Samråd kring utökad verksamhet i Hammarbyverket, Hammarby Sjöstad Fortum Värme har till medlemmarna i vår bostadsrättsförening, vilken är granne med fjärrvärmeverket, sänt över en samrådshandling. Vi har följande synpunkter på förslaget: 1. När fjärrvärmeverket togs i bruk 1986 existerade inte Hammarby Sjöstad. Hela området bestod av olika former av industriverksamhet av mer eller mindre störande karaktär. Hade Sjöstaden existerat i sin nuvarande form hade fjärrvärmeverket aldrig etablerats i området på grund av sin miljöstörande karaktär. Vi anser därför att verket på sikt bör om lokaliseras och att varje investering som befäster verkets nuvarande lokalisering ska undvikas. 2. Fjärrvärmeverket genererar en hel del, för de boende i omgivningen, störande miljöpåverkan. Det förkommer frekvent obehaglig lukt från förbränningen och i samband med urlastning av biobränsle från fartyg. Mycket transporter sker dygnet runt med orenade bogserbåtar och stora fartyg, stora mängder stoft faller ner etc. Vi anser att varje ytterligare miljöpåverkan absolut ska undvikas och kräver istället att miljöpåverkan minskas, till exempel genom mer användande av miljövänlig el. Sammanfattningsvis motsätter vi oss starkt en fortsatt utbyggnad av Hammarbyverket och kräver en detaljerad redogörelse för de miljörisker för kringboende som den föreslagna utbyggnaden skulle innebära. Vi anser istället att en omlokalisering av verket bör studeras.

43 LEGAL# v1 PROTOKOLL UPPDRAG Fortum Värme Hammarby UPPDRAGSLEDARE LNAR DATUM UPPDRAGSNUMMER UPPRÄTTAD AV Linn Arvidsson PLATS Telefon DATUM TID NÄRVARANDE Linn Arvidsson Sweco/Fortum Värme Hans Carlsson Brf Seglatsen ordf. DELGES Uppföljande samråd Brf Seglatsen Brf Seglatsen har lämnat in skriftligt samrådssvar ärendet. Samrådssvaret inkom före det samrådsmöte som hölls med bostadsrättsföreningen den 13 februari. Ett separat avstämningsmöte hölls därför per telefon med bostadsrättsföreningens ordförande för att klargöra om de frågeställningar som uttrycks i samrådssvaret anses ha blivit besvarade under samrådsmötet eller om ytterligare frågeställningar kvarstår. 1. Uppföljning av yttrandet Hans Carlsson tydliggör att det skriftliga yttrandet utgör funderingar på ett tidigt stadium. Samrådsmötet besvarade många frågor. Bostadsrättsföreningen anser inte att nå gon ytterligare riktad information eller klargöranden är nödvändig i nuläget. Den viktigaste frågan anser bostadsrättsföreningen fortsatt vara eventuell damning som kan störa omgivningen. Bostadsrättsföreningen anser inte att det är realistiskt att flytta Hammarbyverket till annan plats. Vid protokollet Linn Arvidsson 1 (1) Sweco Kanikenäsbanken 10 Box 385, Karlstad Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Linn Arvidsson Uppdragsledare Telefon direkt Mobil Uppdrag ; LNAR c:\documents and settings\linn\skrivbord\samråd\bilaga 14 - hammarby - protokoll samråd brf seglatsen 2 ordf.docx

Underlag för samråd med allmänhet enligt miljöbalken angående befintlig och utökad verksamhet i Hammarbyverket, Stockholm. Sweco Environment AB

Underlag för samråd med allmänhet enligt miljöbalken angående befintlig och utökad verksamhet i Hammarbyverket, Stockholm. Sweco Environment AB AB FORTUM VÄRME samägt med Stockholms stad Utveckling av Hammarbyverket Uppdragsnummer 1331251200 Underlag för samråd med allmänhet enligt miljöbalken angående befintlig och utökad verksamhet i Hammarbyverket,

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Utveckling Högdalenverket samråd med allmänhet 14 juni 2011. 14 juni 2011 Samråd P7 - DM#240714

Utveckling Högdalenverket samråd med allmänhet 14 juni 2011. 14 juni 2011 Samråd P7 - DM#240714 Utveckling Högdalenverket samråd med allmänhet 14 juni 2011 1 Agenda Välkommen till Fortum Värme och Högdalenverket! Bakgrundsinformation om Högdalenverket, historia och producerade nyttigheter Allmänt

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

Utveckling av Hammarbyverket

Utveckling av Hammarbyverket 1 (8) Frågor och svar om pellets i Hammarbyverket Utveckling av Hammarbyverket Varför vill ni bygga om Hammarbyverket? Hammarbyverket är en viktig del av fjärrvärmesystemet i Stockholmsregionen. Sedan

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll INFORMATION 1(7) Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll Definition vattenverksamhet Samtliga vattenverksamheter

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Dnr 2011SBN572 1 (6) Bygg- och miljöförvaltningen Matilda Svahn ANTAGANDEHANDLING Utställningsutlåtande Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarkverket och SFR. Gällande fastigheterna Forsmark

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

2012-10-31 Karlstads Energi AB

2012-10-31 Karlstads Energi AB 1 Karlstads Energi AB Samrådsunderlag för uttag av ytvatten för kylning av överskottsvärme genom befintlig återkylare vid KVV Yttre Hamn samt utsläpp av uppvärmt vatten Innehåll Samrådsunderlag 2 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-3

Läs mer

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt 2017-09-12 1 31 MKB-processen och genomfört samråd MKB och samråd 2017-09-12 2 31 MKB och samråd Erik Setzman, civilingenjör Lantmäteri, miljösamordnare SKB Översikt Varför samråd Samrådsparter Genomförda

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter

Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter En beskrivning av tillståndsprocessen MILJÖSKYDDSENHETEN Senast uppdaterad: 2009-01-20 Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Miljöbalken Miljöbalken

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Namn Adress Postadress Telefonnummer Fastighetsbeteckning där det planerade stallet ska ligga samt för spridningsarealerna:

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Informationsmöte med närboende om FUCHS nya smörjmedelsanläggning

Informationsmöte med närboende om FUCHS nya smörjmedelsanläggning Informationsmöte med närboende om FUCHS nya smörjmedelsanläggning 2017-02-09 Visionsbild förslag på byggnadslayout l 2 Syfte med kvällens möte - dialog Ge en klarare bild av vilka FUCHS är och den planerade

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 3

Samrådsredogörelse. Bilaga 3 Bilaga 3 Samrådsredogörelse Ansökan om Tillstånd för uppförande och drift av en biogasanläggning med tillhörande reningsverk på del av Gravarne 3:1, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Smögen 2014-12-22

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-1

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Lång tillståndsprocess för miljöfarlig verksamhet

Lång tillståndsprocess för miljöfarlig verksamhet Lång tillståndsprocess för miljöfarlig verksamhet För fyra år sedan samlades femton miljölagar ihop till en miljöbalk. Den styr nu hur miljöfarlig verksamhet får bedrivas och hur man söker tillstånd för

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt miljöbalken Samråd enligt miljöbalken 1 och 2 dec 2010 1 Hållpunkter för samrådsmötet 1. Inledning närvarande 2. Vad är ett samråd enligt miljöbalken? 3. Varför behöver hamnbassängen saneras? 4. Vilka blir de långsiktiga

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut 1 (5) Djur- och miljöenheten Halvard Didriksson 010-2253269 E.ON Elnät Sverige AB Box 787 85122 Sundsvall Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö,

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning Innehåll och omfattning vid prövning av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken MILJÖSKYDDSENHETEN Senast uppdaterad: 2009-01-20 Ansökans innehåll Ansökan om

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Fortum Heat Scandinavia

Fortum Heat Scandinavia Fortum Heat Scandinavia UTVECKLINGSPLAN FÖR BASPRODUKTIONEN I STOCKHOLM AVFALL OCH BIOBRÄNSLEN ÖKAD ELPRODUKTION MINSKAD ANVÄNDNING AV KOL OCH VÄRMEPUMPAR SYSTEMEFFEKTIVITET KOSTNADSMINSKNING REDUCERADE

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Tillståndsprocessen och dagsläget länet 2014-09-20 Anna-Lena Olsson, miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län anna-lena.k.olsson@lansstyrelsen.se Tfn: 010-224 33 22

Läs mer

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Bakgrund Förändringarna i Sevesolagstiftningen har sin grund i Seveso

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 Miljöprövningsförordningen Allmänna uppgifter (A) VAR GOD TEXTA Anläggningens namn Organisations-/personnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Clas Magnusson Tel: 08-698 12 23 clas.magnusson @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2010-06-03 Dnr 521-4668-07 Rv Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-11 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-11 Uppdragsnummer 61470512975-2

Läs mer

Prövning enligt miljöbalken

Prövning enligt miljöbalken Prövning enligt miljöbalken Innehåll På gång Prövningspunkter Tillståndsprocessen Några tips Projekt på gång Biogas Öst pengar av Jordbruksverket Tillståndsprocess biogas Workshopar Vägledning Miljöprövning

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, VVFS 2007:223.

1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, VVFS 2007:223. 1.Förstudie 1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och 19-21 miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, 18-21 VVFS 2007:223. Förstudie krävs alltid vid byggande av väg samt

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Sida 1 av 5 Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Ägarbyte Verksamheten namn Organisationsnummer

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken angående sanering av Järnsågen 3 Halvorstorp i Trollhättan

Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken angående sanering av Järnsågen 3 Halvorstorp i Trollhättan 1(3) Handläggning Håkan Falck Direkttelefon 0520-49 79 65 E-post hakan.falck@trollhattan.se Datum 2014-05-23 Dnr KS 2012/321 Närboende till fastigheten Järnsågen 3 och 4 Halvorstorp Samråd enligt 6 kap.

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

MARKAVVATTNING. Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap.

MARKAVVATTNING. Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap. MARKAVVATTNING Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap. 4 MB Ansökan om dispens enligt 11 kap. 14 MB Ansökan om tillstånd

Läs mer

Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn Sidan 1 av 14 Välkomna! Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn Samrådsmöte Östhammar, 24 augusti 2016 Förslag till dagordning Presentationer Inledning Erik Setzman, miljöhandläggare Verksamhet och

Läs mer

Yttrande över Stockholm Vatten VA AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals reningsverk, Mål nr M

Yttrande över Stockholm Vatten VA AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals reningsverk, Mål nr M 2016-07-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr MSN 2016/2311 Dnr M16-558 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Yttrande över Stockholm Vatten VA AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 570, gång- och cykelväg, Kongahällavägen - Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning. Göteborgs Stad, Västra Götalands län

FÖRSTUDIE Väg 570, gång- och cykelväg, Kongahällavägen - Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning. Göteborgs Stad, Västra Götalands län FÖRSTUDIE Väg 570, gång- och cykelväg, Kongahällavägen - Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län BESLUTSHANDLING 2014-04-16 Objekt nr: 130954 och 109773 Beställare:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan för utvinning av värme

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga B AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Utveckling av Hammarbyverket Uppdragsnummer 1331251-300 Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid värmeverket

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau,

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau, NACKA TINGSRÄTT SKRIVELSE 2016-11-22 Aktbilaga 442 Mål nr M 1333-11 Avdelning 4 Anges vid kontakt med domstolen Svensk Kärnbränslehantering AB angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 2014-04-02 Helen Eklund, Sweco 1 Dagordning o Vattentäkten och befintligt vattenskyddsområde o Varför vattenskyddsområde?

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO www.statkraftsodra.com Bilaga C8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 3 2.1

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Mats Dahlén 2014-08-10 2013-000658- MI

Handläggare Datum Diarienummer Mats Dahlén 2014-08-10 2013-000658- MI 1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Mats Dahlén 2014-08-10 2013-000658- MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 27 augusti Adressat: Mark och miljödomstolen

Läs mer